KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Pozměněný návrh SMERNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Pozměněný návrh SMERNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY"

Transkript

1 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2004)747 v konečném znění 2004/0222 (COD) Pozměněný návrh SMERNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o harmonizaci právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelských úvěrů a o zrušení směrnice 87/102/ES a změně směrnice 93/13/ES (předložen(á)(é)(ý) Komisí podle čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES) CS CS

2 Pozměněný návrh 2004/0222 (COD) SMERNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o harmonizaci právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelských úvěrů a o zrušení směrnice 87/102/ES a změně směrnice 93/13/ES 1. STAV POSTUPU Návrh KOM (2002) 443 v konečném znění 2002/0222 (COD) byl přijat Komisí dne 11. září 2002 a dne12. září 2002 byl předložen Evropskému parlamentu a Radě. Evropský hospodářský a sociální výbor vydal k návrhu Komise stanovisko dne 17. července 2003, CESE 2003/918. Evropský parlament přijal při prvním čtení dne 20. dubna změn. 2. CÍL NÁVRHU Směrnice 87/102/EHS týkající se spotřebitelského úvěru 1, změněná v letech 1990 a , stanovila rámec Společenství pro spotřebitelský úvěr s cílem prosadit vytvoření společného trhu pro úvěr a stanovit minimální pravidla Společenství pro ochranu spotřebitelů. Na základě řady zpráv a rozsáhlých konzultací se zúčastněnými stranami bylo zřejmé, že směrnice 87/102/EHS nadále neodráží stávající situaci trhu se spotřebitelským úvěrem a že je proto třeba ji přepracovat 3. V září 2002 Komise přijala návrh směrnice, kterou se na zcela novém základě stanoví ustanovení týkající se spotřebitelského úvěru. 3. CÍL ZMĚNĚNÉHO NÁVRHU S přihlédnutím ke stanovisku Evropského parlamentu během prvního čtení upravuje tento pozměněný návrh v mnoha ohledech původní návrh směrnice o spotřebitelském úvěru. To spočívá především v omezení působnosti, zavedení volnějších režimů pro některé typy úvěrových dohod a v odstranění některých ustanovení, na něž se již vztahují právní předpisy Společenství nebo která jsou uspokojivě řešena na Směrnice Rady 87/102/EHS ze dne 22. prosince 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru. Směrnice Rady 90/88/EHS ze dne 22. února 1990, kterou se mění směrnice 87/102/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru, Úř. věst. L 061, , s , pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/7/ES ze dne 16. února 1998, kterou se mění směrnice 87/102/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru, Úř. věst. L 101, s Sdělení Komise Finanční služby: zvýšení důvěry spotřebitele pokračování Zelené knihy Finanční služby naplnění očekávání spotřebitelů, KOM(97)309 v konečném znění. CS 2 CS

3 vnitrostátní úrovni. Návrh by měl zavést koncept vázaného úvěru a přepracovanou verzi metody výpočtu roční procentní sazby (APR) a soustředit se na předsmluvní a smluvní požadavky na informace. 4. POZNÁMKY KE ZMĚNÁM PŘIJATÝM PARLAMENTEM 4.1. Změny přijaté v dané podobě Komisí Změny 5, 8, 12, 13, 15, 16, 24, 25, 39, 42, 43, 46, 50, 51, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 78, 86, 102, 104, 109, 111, 113, 116, 123, 125, 126, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 144, 146, 148, 199, 201 lze přijmout tak, jak byly předloženy Parlamentem, neboť činí znění jasnějším a zlepšují některé definice Změny, které Komise nepřijala Změny 4, 10, 19, 21, 28, 30, 31, 33, 44, 45, 47, 48, 49, 76, 77, 82, 83, 85, 88, 89, 93, 94, 106, 110, 112, 114, 115, 121, 124, 131, 137, 140, 142, 151, 152, 161, 175, 178, 181, 182, 183, 193, 196, 204 Komise přijmout nemůže Změny, které Komise přijala zčásti nebo po úpravě jejich znění Veškeré další změny lze přijmout zčásti nebo po úpravě jejich znění, neboť zavádějí řadu zlepšení, která se týkají buď jasnosti textu nebo určitých podrobností či doplnění, která by mohla být při provádění návrhu užitečná. V následujícím textu jsou při citování článků podtrženy změny, které jsou v souladu se změnami ze strany Parlamentu, a změny vložené Komisí jsou podtržené a psané kurzívou. Toto jsou zásadní změny: Oblast působnosti Z oblasti působnosti budou vyloučeny následující typy dohod: dohody o ručení, které zajišťují obchodní půjčky, soudně ověřené dohody (změna 59), úvěrové dohody, při nichž musí spotřebitel splatit půjčku do 3 měsíců, a to bez poplatku (změny 60, 184), úvěry sjednané se zastavárnami (změna 55), půjčky nad eur (změna 185). Tyto změny budou provedeny v článku 3 (Oblast působnosti). Komise navrhuje zavést dva volnější režimy, založené na předsmluvních a smluvních informacích. Typy dohod, které mají být předloženy v rámci těchto volnějších režimů, budou vymezeny v článku 3 (Oblast působnosti) a seznam požadavků na informace bude obsažen ve dvou nových článcích (6 a 7). První volnější režim se týká překročení úvěru (změny 57, 179) a bude podrobně rozveden v novém článku 6: Pokud se úvěrová dohoda vztahuje na úvěry v podobě zálohy na běžný nebo debetní účet ve smyslu čl. 3 odst. 3, bude spotřebitel před uzavřením dohody informován o: celkové částce úvěru, předepsané úrokové sazbě, CS 3 CS

4 roční procentní sazbě za spotřebitelský úvěr prostřednictvím reprezentativního příkladu uvádějícího veškeré finanční údaje a předpoklady při výpočtu uvedené sazby, poplatcích použitelných od okamžiku uzavření dohody a podmínkách, za nichž lze tyto poplatky změnit, a podmínkách a postupech pro ukončení dohody. Druhý volnější režim, podrobně rozvedený v novém článku 7, bude v hrubých rysech navržen takto: S dostatečným předstihem před tím, než je spotřebitel vázán úvěrovou dohodou nebo jakoukoli nabídkou týkající se úvěrové dohody ve smyslu čl. 3 odst. 4, poskytne věřitel nebo případně zprostředkovatel úvěru na papíře nebo na jiném trvalém nosiči následující údaje: (a) (b) (c) (d) celkovou částku úvěru, předepsanou úrokovou sazbu, roční procentní sazbu za spotřebitelský úvěr prostřednictvím reprezentativního příkladu uvádějícího veškeré finanční údaje a předpoklady při výpočtu uvedené sazby, dobu trvání úvěrové dohody, a e) částku, počet a četnost splátek, jež mají být provedeny. To se týká konkrétních úvěrových dohod o: menších půjčkách (pod 300 eur), půjčkách poskytovaných omezenému okruhu veřejnosti za nižších úrokových sazeb, než jaké jsou obvykle navrhovány na trhu, nebo zcela bezúročně, a pokud věřitel plní statutární povinnost v obecném zájmu. (změna 53), půjčkách poskytovaných určitými neziskovými sdruženími, jako jsou pravá úvěrová družstva (změna 61), a úvěrových dohodách, které mají finančně pokrýt stávající dluhy spotřebitele a zamezit tak soudnímu řízení, v jejichž případě se spotřebitel v důsledku daných podmínek nedostane do situace horší, než v jaké se nacházel před novou dohodou (změna 54) Dohody o vázaném úvěru (35, 105, 108, 165, 176) Koncept vázané dohody obsahuje následující prvky: dohodou o vázaném úvěru se rozumí dohoda, u níž příslušný úvěr slouží výhradně k financování dohod týkajících se dodávky zboží nebo poskytnutí služby a tyto dvě dohody tvoří z objektivního hlediska obchodní jednotku. Mělo by se předpokládat, že se o obchodní jednotku jedná tehdy, pokud úvěr pro spotřebitele financuje dodavatel CS 4 CS

5 nebo sám poskytovatel služby nebo pokud je úvěr financován třetí stranou, pokud věřitel využije služby dodavatele nebo poskytovatele služby v souvislosti s uzavřením nebo přípravou úvěrové dohody nebo pokud úvěrová dohoda odkazuje na konkrétní zboží nebo služby, jež mají být úvěrem financovány. Toto znění se vloží do článku 2 (Definice). Pokud je v případě dohody o vázaném úvěru spotřebiteli umožněno, aby odstoupil od kupní smlouvy, bude mu rovněž umožněno, aby odstoupil od úvěrové dohody. Směrnice však nebude obsahovat důsledky pro kupní smlouvy v případě odstoupení od úvěrové dohody. Takové důsledky nejsou ve směrnici týkající se výhradně úvěrových dohod považovány za náležité. Zůstanou však zahrnuty zásady stanovené v čl. 11 odst. 2 směrnice 87/102 (uplatnění práv vůči věřiteli), neboť byly provedeny všemi členskými státy. Proto budou v celém rozsahu včleněny do patřičného článku Standardní informace (změna 62) Odstraní se článek 4 o propagaci. Nový článek o standardních informacích bude však v hrubých rysech vypracován takto: 1. Jakákoli propagace týkající se úvěrových dohod bude obsahovat standardní informace, které budou rovněž zahrnovat informace o nákladech daného úvěru v souladu s tímto článkem. 2. Standardní informace budou v následujícím pořadí a jasným, výstižným a zřetelným způsobem prostřednictvím reprezentativního příkladu uvádět celkovou částku úvěru, roční procentní sazbu za spotřebitelský úvěr, dobu trvání úvěrové dohody, počet a částku měsíčních splátek a jakékoli poplatky související s úvěrovou dohodou, které jsou v souladu s podmínkami dané dohody a jsou známy věřiteli. Pokud je doplňková služba týkající se úvěrové dohody, zejména pojištění, povinná pro získání úvěru nebo propagované sazby a její náklady nelze určit předem, musí být povinnost tuto službu vyjmout rovněž uvedena jasným, výstižným, poutavým a zřetelným způsobem společně s roční procentní sazbou za spotřebitelský úvěr. Pokud nejsou tyto úvěrové podmínky obecně dostupné pro každého půjčovatele, roční procentní sazba za spotřebitelský úvěr musí být uvedena prostřednictvím alespoň dvou reprezentativních příkladů. Je-li na počátku trvání úvěrové dohody nabízena na omezenou dobu nižší úroková sazba, propagace bude uvádět roční procentní sazbu vypočtenou na celou dobu trvání úvěrové dohody. Ustanovení tohoto článku se netýkají směrnice [ / /ES ze dne / / (směrnice o nepoctivé obchodní praxi)] Předsmluvní informace (změny 65, 188) V předsmluvní fázi budou informace uvádět veškeré základní informace, které spotřebitel potřebuje, aby se dokázal zorientovat v nabídkách a porovnat je, včetně celkových nákladů úvěru a roční procentní sazby. Informace bude rovněž uvádět údaje týkající se povinného uzavření doplňkové smlouvy, jak uvádí propagace. Tato informace je nezbytná, aby spotřebitel mohl provést volbu, neboť roční procentní CS 5 CS

6 sazba obsahující náklady pojištění bude nevyhnutelně vyšší než roční procentní sazba bez těchto nákladů. Rovněž se uvedou informace o právech spotřebitele a jejich nákladech (především právo na předčasné splacení a na odstoupení a náklady za tyto postupy), aby se mohl spotřebitel o transakci rozhodnout na základě plné znalosti věci. Koncept odpovědného půjčování v článku 9 se pozmění a převede do kapitoly o předsmluvních informacích. Od věřitelů se požaduje, aby na základě informací poskytnutých spotřebitelem posoudili jeho solventnost a případně dané údaje ověřili v databázích. Současně je při odpovědném půjčování a úvěrových operacích důležité klást důraz na důležité předsmluvní závazky věřitele týkající se informací a na patřičnou povinnost určit z úvěrových dohod, které věřitelé obvykle nabízejí, nejvhodnější typ a celkovou částku úvěru. Návrh bude proto znít takto: 1. Věřitel a případně zprostředkovatel úvěru se budou řídit zásadami odpovědného půjčování. Odpovědné půjčování zahrnuje požadavek, aby věřitel a případně zprostředkovatel úvěru dodržovali své závazky, pokud jde o poskytování předsmluvních informací, a požadavek, aby věřitel posoudil úvěruschopnost spotřebitele na základě jím poskytnutých informací a, je-li to vhodné, na základě ověření v příslušných databázích. Pokud dohoda umožňuje změnu celkové částky úvěru po datu uzavření dohody, je od věřitele požadováno, aby zaktualizoval finanční informace, jež má k dispozici, a posoudil úvěruschopnost spotřebitele dříve, než bude celková částka úvěru významně zvýšena. 2. S dostatečným předstihem před tím, než je spotřebitel vázán úvěrovou dohodou nebo nabídkou, poskytne věřitel a, případně, zprostředkovatel úvěru na papíře nebo na jiném trvalém nosiči nezbytné a důležité informace potřebné k uzavření zvažované úvěrové dohody. Tyto informace budou odkazovat na: (a) (b) (c) (d) požadovaná ručení a pojištění; dobu trvání úvěrové dohody; částku, počet a četnost splátek, jež mají být provedeny, přičemž by tyto údaje, bude-li to možné, měly být zaneseny v časovém rozpisu splátek; připadá-li to v úvahu, náklady na udržování účtu zaznamenávajícího platební i úvěrové transakce, náklady na používání karty nebo jiného platebního prostředku pro platební transakce a čerpání a náklady týkající se platebních transakcí obecně; e) celkovou částku úvěru a podmínky upravující čerpání úvěru; f) připadá-li to v úvahu, předepsanou úrokovou sazbu, podmínky upravující používání této sazby a jakýkoli ukazatel, je-li k dispozici, nebo referenční sazbu vztahující se na počáteční předepsanou úrokovou sazbu, jakož i období, podmínky a postupy pro pozměnění předepsané úrokové sazby; CS 6 CS

7 g) danou roční procentní sazbu za spotřebitelský úvěr a celkové náklady úvěru prostřednictvím reprezentativního příkladu. Uvedou se veškeré finanční údaje a předpoklady použité při výpočtu uvedené sazby; h) Uvedou se rovněž náklady, jež má spotřebitel zaplatit při uzavření úvěrové dohody osobám jiným než věřiteli nebo zprostředkovateli úvěru, zejména notáři, daňovým orgánům, zapisovateli hypoték, a všechny náklady zpravidla ukládané orgánem odpovědným za registraci a ručení. Pokud je doplňková služba týkající se úvěrové dohody, zejména pojištění, povinná pro získání úvěru nebo propagované sazby a její náklady nelze určit předem, musí být povinnost tuto službu vyjmout rovněž uvedena jasným, výstižným a poutavým způsobem; i) existenci či neexistenci práva na odstoupení, období, během něhož lze právo na odstoupení uplatnit, a postup uplatnění tohoto práva; j) právo být informován o výsledcích konzultace databází za účelem posouzení úvěruschopnosti v souladu s čl. 9 odst. 2; k) právo na předčasné splacení a, připadá-li to v úvahu, náklady vyplývající z takového splacení, s uvedením částky nebo metody výpočtu; l) úroky v případě zpožděných splátek, jak jsou použitelné v okamžiku, kdy je poskytnuta informace v souladu s tímto ustanovením, a ujednání pro jejich úpravu a poplatky za prodlení; V případech hlasové telefonní komunikace uvedené v čl. 3 odst. 3 směrnice 2002/65/ES musí taková informace obsahovat kromě informací požadovaných tímto ustanovením alespoň položky uvedené v písmenech c), e) a g) tohoto odstavce. Povinnost podle tohoto odstavce, týkající se poskytování informací, lze splnit dodáním návrhu dohody obsahující informace v souladu s článkem U smlouvy, u níž po splátkách ze strany spotřebitele nedojde k okamžitému odpovídajícímu umoření celkové částky úvěru a tyto splátky jsou místo toho použity pro tvorbu kapitálu během určitých období a za podmínek stanovených v úvěrové dohodě nebo v doplňkové dohodě, musí informace uvedená v souladu s tímto ustanovením jasně a výstižně uvádět, že takové smlouvy neposkytují záruku splátky celkové vyčerpané částky úvěru, pokud však taková záruka není skutečně poskytnuta. 4. Věřitel nebo případně zprostředkovatel úvěru se budou snažit, aby mezi jednotlivými úvěrovými dohodami, které obvykle nabízejí nebo sjednávají, určili nejvhodnější typ a celkovou částku úvěru, přičemž zohlední finanční situaci spotřebitele, výhody a nevýhody spojené s navrhovaným produktem a účel úvěru Smluvní informace (změny 79, 81, 84, 87, 107) Informace poskytované v úvěrové dohodě musejí být úplné a musejí obsahovat veškeré informace poskytnuté v předsmluvní fázi s plným výpočtem roční procentní sazby za spotřebitelský úvěr (v této fázi si je banka již vědoma všech nákladů) a celkové částky úvěru - jakož i podrobné tabulky pro umoření v případě půjček s pevně stanovenou sazbou. CS 7 CS

8 Musejí být též uvedeny poplatky v případě prodlení, aby spotřebitel mohl důsledky prodlení posoudit. Aby se zvýšila transparentnost textu, bude pozměněný návrh výslovně uvádět veškeré smluvní požadavky na informace. 1. Úvěrové dohody a dohody o ručení budou vypracovány na papíře nebo na jiném trvalém nosiči. Všechny smluvní strany obdrží kopii úvěrové dohody. Ručitel obdrží kopii dohody o ručení. Dohody budou obsahovat informace týkající se přístupu k mimosoudním řízením o stížnosti a budou upřesňovat veškeré formality, které je třeba splnit, chce-li věřitel nebo zprostředkovatel úvěru takových řízení využít. 2. Úvěrová dohoda bude jasně a výstižně uvádět: (a) (b) jména a adresy smluvních stran a případně jméno a adresu zúčastněného zprostředkovatele úvěru; požadovaná ručení a pojištění; c) dobu trvání úvěrové dohody; d) částku, počet a četnost splátek, jež mají být provedeny; e) pokud je zahrnuto kapitálové umoření uvěrové dohody s pevně stanovenou dobou trvání a sazbou, výpis z účtu v podobě tabulky o umoření, dlužné splátky a období a podmínky týkající se splacení těchto částek; f) mají-li být poplatky a úroky splaceny bez kapitálového umoření, výkaz uvádějící období a podmínky pro splátky výpůjčního úroku a souvisejících opakujících se či jednorázových poplatků; g) prohlášení o nákladech, s uvedením jejich účelu a částek, které nejsou zahrnuty ve výpočtu roční procentní sazby za spotřebitelský úvěr, avšak jsou známy věřiteli nebo zprostředkovateli úvěru a mají být uhrazeny spotřebitelem, a to zejména úroky v případě zpožděných splátek, jak jsou použitelné v okamžiku uzavření dohody a ujednání pro sankce za jejich změnu, poplatky nebo úroky za nedoplatky týkající se překročení celkové částky úvěru a poplatky za prodlení; h) celkovou částku úvěru a podmínky upravující čerpání úvěru; i) připadá-li to v úvahu, zboží a služby, které jsou financovány; j) připadá-li to v úvahu, předepsanou úrokovou sazbu, podmínky upravující používání této sazby a jakýkoli ukazatel, je-li k dispozici, nebo referenční sazbu vztahující se na počáteční předepsanou úrokovou sazbu, jakož i období, podmínky a postupy pro pozměnění předepsané úrokové sazby; CS 8 CS

9 k) celkové náklady úvěru pro spotřebitele a roční procentní sazbu za spotřebitelský úvěr, vypočtenou při uzavření úvěrové dohody na základě veškerých finančních údajů a předpokladů vztahujících se na danou dohodu; l) existenci či neexistenci práva na odstoupení, období, během něhož lze právo na odstoupení uplatnit, a postup uplatnění tohoto práva; m) právo na předčasné splacení, postup pro předčasné splacení a, připadá-li to v úvahu, náklady vyplývající z takového splacení, s uvedením částky nebo metody výpočtu; n) právo být informován o výsledcích konzultace databází za účelem posouzení úvěruschopnosti v souladu s čl. 9 odst. 2; (o) postup, jenž má být použit při uplatnění práva na ukončení úvěrové dohody; p) informace týkající se práv vyplývajících z článku 15 a podmínky pro uplatnění těchto práv; 3. Dohody o ručení budou uvádět nejvyšší zajištěnou částku, jakož i poplatky za prodlení, jež se použijí v souladu s postupem uvedeným v odst. 2 písm. e) Ustanovení, na která se vztahují stávající právní předpisy Společenství Původní návrh obsahoval ustanovení týkající se oblastí, na které se vztahují stávající právní předpisy Společenství, zejména podomního prodeje 4 (článek 5), ochrany údajů 5 (článek 8) (změna 180) a nepřiměřených smluvních podmínek (článek 15) 6 (změna 95). S ohledem na stanovisko Evropského parlamentu Komise navrhuje nezabývat se tím, čím se zabývají stávající směrnice. Vzhledem k existenci nerovných smluvních podmínek, jež jsou pro úvěrové smlouvy případné, je nicméně nezbytné přidat do přílohy směrnice o nepřiměřených smluvních podmínkách jakékoli požadavky, které budou coby podmínku pro čerpání zavádět povinnost, aby půjčené částky byly ponechány jako ručení či zástava, pokud spotřebitel neobdrží za toto ručení či zástavu alespoň stejnou sazbu, jako je roční průměrná sazba; aby byl spotřebitel povinen uzavřít s věřitelem či se třetí stranou další smlouvu, pokud nejsou její náklady zahrnuty do celkových nákladů úvěru; aby byl spotřebitel povinen použít téhož věřitele pro financování zůstatkové hodnoty a jakékoli závěrečné splátky za úvěrovou dohodu pro nákup movitého majetku nebo služby. Článek 15 o nepřiměřených podmínkách se změní takto: Směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. CS 9 CS

10 Příloha směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách 7 se mění takto: 3. Podmínky dohody o spotřebitelském úvěru (jak jsou definovány v čl. 2 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady / /ES o harmonizaci právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelských úvěrů), jejichž cílem nebo následkem je: (a) (b) uložit spotřebiteli, jako podmínku pro čerpání, požadavek, aby ponechal coby ručení, a to zcela nebo zčásti, částky, jež mu byly půjčeny či poskytnuty, nebo je zcela nebo zčásti využil pro uložení nebo nákup cenných papírů či jiných finančních nástrojů, pokud spotřebitel neobdrží pro takový vklad, nákup či ručení alespoň stejnou sazbu, jako je sjednaná procentní roční sazba za spotřebitelský úvěr; uložit spotřebiteli, aby při uzavření smlouvy uzavřel další smlouvu s věřitelem, zprostředkovatelem úvěru nebo se třetí, jimi určenou stranou, pokud nejsou její náklady zahrnuty do celkových nákladů úvěru. Pokud jde o ochranu údajů, Komise navrhuje, aby se stanovilo, že přístup k existujícím soukromým i veřejným databázím ve členských státech musí být umožněn i přeshraničním půjčovatelům na nediskriminačním základě. Článek 8 původního návrhu bude proto zcela nahrazen novým článek, který zní: 1. V případě přeshraničního úvěru zajistí každý členský stát, aby věřitelé z jiných členských států měli v tomto členském státě přístup k databázím na nediskriminačním základě. 2. Spotřebitel a ručitel budou, pokud o to požádají, okamžitě a bezplatně informováni o výsledku jakýchkoli konzultací Roční procentní sazba (změny 23, 40, 194, 195, 197, 198) Roční procentní sazba pro účely předsmluvních informací musí být jasná, transparentní a základ, na němž je vypočtena, by měl spotřebiteli skýtat možnost pravdivého porovnání jednotlivých úvěrových nabídek. Propagace musí obsahovat názorný příklad. Sazba uvedená ve smlouvě musí obsahovat cenu povinného pojištění, ať je nabízeno kýmkoli. Roční procentní sazba se vypočte na základě celkových nákladů úvěru, která bude zahrnovat veškeré náklady týkající se doplňkových dohod, které spotřebitel uzavře s věřitelem nebo prostřednictvím věřitele, jsou-li tyto dohody povinné pro získání úvěru nebo propagované sazby (tato skutečnost se vloží do 19. bodu odůvodnění). Příklady výpočtu se uvedou v příloze. Celkové náklady úvěru se v článku 2 (Definice) definují takto: Celkovými náklady úvěru pro spotřebitele se rozumí veškeré výdaje, včetně půjčního úroku, provize a jakýchkoli poplatků, které musí spotřebitel zaplatit 7 Úř. věst. L 095, , s CS 10 CS

11 v souvislosti s úvěrovou dohodu v souladu s podmínkami, které jsou v ní uvedeny a které jsou věřiteli známy. Náklady spojené s doplňkovými službami týkajícími se úvěrové dohody, zejména s příplatky za pojištění, budou započteny, pokud je služba povinná pro získání úvěru nebo propagované sazby a je uzavřená s věřitelem nebo se třetí stranou, kdy věřitel nebo případně zprostředkovatel úvěru uzavřeli dohodu jménem třetí strany nebo spotřebiteli předložili nabídku či službu. Vyloučí se náklady, jež má spotřebitel zaplatit při uzavření úvěrové dohody osobám jiným než věřiteli nebo zprostředkovateli úvěru, zejména notáři, daňovým orgánům, zapisovateli hypoték, a všechny náklady zpravidla ukládané orgánem odpovědným za registraci a ručení; Článek 12 (roční procentní sazby) se upraví, aby tyto změny zohledňoval, zejména nebude nadále odkazovat na složky, jež by měly být zahrnuty do celkových nákladů úvěru, neboť již budou plně definovány v článku Právo na předčasné splacení Spotřebitel má kdykoli během trvání smlouvy právo na předčasné splacení. V takových případech bude mít nárok na spravedlivé snížení nákladů úvěru. Věřitel má nicméně nárok vyžadovat spravedlivé a objektivní odškodnění, s výjimkou: úvěrových dohod, u nichž je období použité při stanovení předepsané úrokové sazby kratší než jeden rok; situací, kdy byla splátka provedena v rámci pojistné smlouvy, jejíž cílem bylo poskytnout obvyklou záruku pro splacení úvěru. Tyto změny budou vloženy v článku 16 (Předčasné splacení). Příslušný bod odůvodnění navíc vysvětlí, co se rozumí pojmy spravedlivý a objektivní : Spotřebitel by měl mít právo splnit veškeré povinnosti před stanoveným datem. Při částečném či celkovém předčasném splacení musí mít věřitel nárok pouze na spravedlivé a objektivní odškodnění. Objektivní odškodnění spočívá v kompenzaci za náklady věřitele, které přímo souvisejí s předčasným splacením; je spravedlivé, pokud zohledňuje zájmy obou smluvních stran Právo na odstoupení (změna 192) Spotřebiteli je poskytnuto čtrnáctidenní právo odstoupit od úvěrové dohody. V článku 11 (Právo na odstoupení) se období a způsoby uvedou v soulad se směrnicí o uvádění finančních služeb na trh na dálku 8, aby se zamezilo nesrovnalostem (zejména, je-li na dálku prodáván spotřebitelský úvěr). Aby se této skutečnosti vyhovělo, budou odstavce 1 a 2 článku 11 přepracovány podle čl. 6 odst. 1 a 6 uvedené směrnice, a to v uvedeném pořadí. 8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES. CS 11 CS

12 Spotřebitelům musejí být navíc oznámeny částky, které mají být splaceny. Ustanovení čl. 11 odst. 3 se přepracuje v souladu se změnou 192, s výjimkou poslední věty, která se vymaže. V odstavci 4 se slova následující po slovech úvěrové dohody nahrazují tímto: uzavřené prostřednictvím služby úředníka za předpokladu, že úředník potvrdí, že jsou spotřebiteli přiznána práva podle čl. 5 odst. 2 a čl. 10 odst. 2, ani na úvěrové dohody spadající do oblasti působnosti dané směrnice, které jsou zajištěny buď hypotékou na nemovitý majetek nebo ručením běžně využívaným v daném členském státě k tomuto účelu nebo na úvěrové dohody zrušené podle: [ ] Překročení celkové částky úvěru (změna 130) Vypracují se zvláštní ustanovení pro případ, že za určitých podmínek dojde k překročení celkové částky úvěru. Odstavce 2 a 3 článku 25 původního návrhu se přepracují takto: 1. Při výrazném překročení celkové částky úvěru, které trvá déle než jeden měsíc, bude věřitel spotřebitele informovat, a to na papíře nebo na jiném trvalém nosiči, že překročil částku úvěru, a oznámí mu příslušnou částku, předepsanou úrokovou sazbu a/nebo použitelné sankce, poplatky nebo úroky za nedoplatky. 2. Jakékoli výrazné překročení celkové části úvěru, které trvá déle než tři měsíce, bude napraveno, bude-li to nezbytné, prostřednictvím nové úvěrové dohody stanovící vyšší celkovou částku úvěru Zprostředkovatelé úvěru (změna 162) Komise zachovává původní definici zprostředkovatelů úvěru. Úprava týkající se těchto zprostředkovatelů a dohled nad nimi by měly být ponechány na členských státech. Znění článku 28 (Registrace věřitelů a zprostředkovatelů úvěru) se nahrazuje tímto: Členské státy zajistí, že věřitelé a zprostředkovatelé úvěru budou pod dohledem subjektu nebo orgánu, které jsou nezávislé na dané finanční instituci a nevztahují se na ně žádné úpravy Legislativní předloha Přijetí určitých změn odsouhlasených Evropským parlamentem povede k přímým i následným změnám původního návrhu. Aby se zajistila jasnost znění, bude třeba kapitoly a články přeorganizovat a přečíslovat. 5. ZMĚNĚNÝ NÁVRH S ohledem na článek 251 Smlouvy o ES změní Komise svůj návrh, jak je uvedeno výše. CS 12 CS

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES. ze dne 23. dubna 2008

SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES. ze dne 23. dubna 2008 L 133/66 CS Úřední věstník Evropské unie 22.5.2008 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel, 3. prosince 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod 2005/0241(COD) PRACOVNÍ DOKUMENT pro Dohodovací

Více

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jako nová živnost Povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů vůči spotřebitelům

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

SMĚRNICE RADY 2009/162/EU

SMĚRNICE RADY 2009/162/EU L 10/14 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění některá ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

145/2010 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

145/2010 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 145/2010 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Změna: 43/2013 Sb. Změna: 43/2013 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2009 KOM(2009) 232 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy Z Á K O N č. 145/2010 Sb. ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 1 Předmět úpravy Tento

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 KOM(2009) 72 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropské společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES k rozhodnutí

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období 1055 Vládní návrh na vydání zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 34 ZÁKON ze dne o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Shortování cenných papírů (Formulář o přijetí)... 4 Článek 4. Execution only...

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. ZE DNE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV

OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. ZE DNE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. ZE DNE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Česká národní banka podle 26a zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších

Více

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu JUDr. Helena Kolmanová ředitelka samostatného odboru ochrany spotřebitele prezentace přednesená v rámci Dne otevřených dveří České

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

Věstník ČNB částka 14/2011 ze dne 7. prosince 2011

Věstník ČNB částka 14/2011 ze dne 7. prosince 2011 Třídící znak 1 0 3 1 1 6 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 3 ZE DNE 5. PROSINCE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Opatření České národní banky č. 3 ze dne 5. prosince

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o návrhu nařízení

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.8.2013 C(2013) 5405 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky 2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89 HLAVA VIII OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, M3 SMĚSÍ A PŘEDMĚTŮ KAPITOLA 1 Obecné otázky Článek 67 Obecná ustanovení 1. Látka

Více

EVROPSKÁSPOTŘEBITELSKÁLEGISLATIVA. Tereza Skřivánková Odděleníspotřebitelskélegislativy

EVROPSKÁSPOTŘEBITELSKÁLEGISLATIVA. Tereza Skřivánková Odděleníspotřebitelskélegislativy EVROPSKÁSPOTŘEBITELSKÁLEGISLATIVA Obsah prezentace Novásměrnice o právech spotřebitelů ( CRD ) Plány EK v oblasti ochrany spotřebitele Původnínávrh CRD (I) Návrh předložen 8.10.2008 Původnínávrh slučoval:

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY kterou se mění směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl

Právní úprava. Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru KREDITNÍ KARTA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.4.2011 KOM(2011) 231 v konečném znění 2011/0099 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

Článek 4 Určené podmínky

Článek 4 Určené podmínky b) sjednaný cenový plán a druh telefonní stanice v případě, že takovéto členění stanic poskytovatel rozlišuje, c) vymezení zúčtovacího období (datum prvního a datum posledního dne zúčtovacího období),

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

Dopady pravidel nízké kapitalizace

Dopady pravidel nízké kapitalizace Dopady pravidel nízké kapitalizace Andrea Hafoudh 11. prosince 2007 Program Současný stav legislativy související s pravidly nízké kapitalizace Nová pravidla nízké kapitalizace Úvěry a půjčky Finanční

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr Zadavatel: Obec Brod nad Dyjí Brod nad Dyjí 45 691 81 Březí IČ: 00283045 V Brodě nad Dyjí 23.1.2013 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr Výzva k podání

Více

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod ( 1 )

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod ( 1 ) Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod ( 1 ) (2001/C 213 E/21) (Text s významem pro EHP) KOM(2001)

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru. kreditní karta

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru. kreditní karta Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru kreditní karta Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 229/1998 Sb. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná do Ženevy Správní radou Mezinárodního úřadu práce,

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní: 1.3.2005 Úřední věstník Evropské unie L 55/35 SMĚRNICE KOMISE 2005/13/ES ze dne 21. února 2005, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES týkající se emisí plynných znečišťujících

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Jméno Příjmení ID 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Raiffeisenbank a.s. Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.7.2012 C(2012) 4754 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12.7.2012 o oznámení České republiky o prodloužení lhůty pro dosažení mezních hodnot pro NO 2 ve čtyřech zónách kvality

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vydávání euromincí

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vydávání euromincí EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2011 KOM(2011) 295 v konečném znění 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o vydávání euromincí 2011/0131 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více