KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Pozměněný návrh SMERNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Pozměněný návrh SMERNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY"

Transkript

1 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2004)747 v konečném znění 2004/0222 (COD) Pozměněný návrh SMERNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o harmonizaci právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelských úvěrů a o zrušení směrnice 87/102/ES a změně směrnice 93/13/ES (předložen(á)(é)(ý) Komisí podle čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES) CS CS

2 Pozměněný návrh 2004/0222 (COD) SMERNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o harmonizaci právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelských úvěrů a o zrušení směrnice 87/102/ES a změně směrnice 93/13/ES 1. STAV POSTUPU Návrh KOM (2002) 443 v konečném znění 2002/0222 (COD) byl přijat Komisí dne 11. září 2002 a dne12. září 2002 byl předložen Evropskému parlamentu a Radě. Evropský hospodářský a sociální výbor vydal k návrhu Komise stanovisko dne 17. července 2003, CESE 2003/918. Evropský parlament přijal při prvním čtení dne 20. dubna změn. 2. CÍL NÁVRHU Směrnice 87/102/EHS týkající se spotřebitelského úvěru 1, změněná v letech 1990 a , stanovila rámec Společenství pro spotřebitelský úvěr s cílem prosadit vytvoření společného trhu pro úvěr a stanovit minimální pravidla Společenství pro ochranu spotřebitelů. Na základě řady zpráv a rozsáhlých konzultací se zúčastněnými stranami bylo zřejmé, že směrnice 87/102/EHS nadále neodráží stávající situaci trhu se spotřebitelským úvěrem a že je proto třeba ji přepracovat 3. V září 2002 Komise přijala návrh směrnice, kterou se na zcela novém základě stanoví ustanovení týkající se spotřebitelského úvěru. 3. CÍL ZMĚNĚNÉHO NÁVRHU S přihlédnutím ke stanovisku Evropského parlamentu během prvního čtení upravuje tento pozměněný návrh v mnoha ohledech původní návrh směrnice o spotřebitelském úvěru. To spočívá především v omezení působnosti, zavedení volnějších režimů pro některé typy úvěrových dohod a v odstranění některých ustanovení, na něž se již vztahují právní předpisy Společenství nebo která jsou uspokojivě řešena na Směrnice Rady 87/102/EHS ze dne 22. prosince 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru. Směrnice Rady 90/88/EHS ze dne 22. února 1990, kterou se mění směrnice 87/102/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru, Úř. věst. L 061, , s , pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/7/ES ze dne 16. února 1998, kterou se mění směrnice 87/102/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru, Úř. věst. L 101, s Sdělení Komise Finanční služby: zvýšení důvěry spotřebitele pokračování Zelené knihy Finanční služby naplnění očekávání spotřebitelů, KOM(97)309 v konečném znění. CS 2 CS

3 vnitrostátní úrovni. Návrh by měl zavést koncept vázaného úvěru a přepracovanou verzi metody výpočtu roční procentní sazby (APR) a soustředit se na předsmluvní a smluvní požadavky na informace. 4. POZNÁMKY KE ZMĚNÁM PŘIJATÝM PARLAMENTEM 4.1. Změny přijaté v dané podobě Komisí Změny 5, 8, 12, 13, 15, 16, 24, 25, 39, 42, 43, 46, 50, 51, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 78, 86, 102, 104, 109, 111, 113, 116, 123, 125, 126, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 144, 146, 148, 199, 201 lze přijmout tak, jak byly předloženy Parlamentem, neboť činí znění jasnějším a zlepšují některé definice Změny, které Komise nepřijala Změny 4, 10, 19, 21, 28, 30, 31, 33, 44, 45, 47, 48, 49, 76, 77, 82, 83, 85, 88, 89, 93, 94, 106, 110, 112, 114, 115, 121, 124, 131, 137, 140, 142, 151, 152, 161, 175, 178, 181, 182, 183, 193, 196, 204 Komise přijmout nemůže Změny, které Komise přijala zčásti nebo po úpravě jejich znění Veškeré další změny lze přijmout zčásti nebo po úpravě jejich znění, neboť zavádějí řadu zlepšení, která se týkají buď jasnosti textu nebo určitých podrobností či doplnění, která by mohla být při provádění návrhu užitečná. V následujícím textu jsou při citování článků podtrženy změny, které jsou v souladu se změnami ze strany Parlamentu, a změny vložené Komisí jsou podtržené a psané kurzívou. Toto jsou zásadní změny: Oblast působnosti Z oblasti působnosti budou vyloučeny následující typy dohod: dohody o ručení, které zajišťují obchodní půjčky, soudně ověřené dohody (změna 59), úvěrové dohody, při nichž musí spotřebitel splatit půjčku do 3 měsíců, a to bez poplatku (změny 60, 184), úvěry sjednané se zastavárnami (změna 55), půjčky nad eur (změna 185). Tyto změny budou provedeny v článku 3 (Oblast působnosti). Komise navrhuje zavést dva volnější režimy, založené na předsmluvních a smluvních informacích. Typy dohod, které mají být předloženy v rámci těchto volnějších režimů, budou vymezeny v článku 3 (Oblast působnosti) a seznam požadavků na informace bude obsažen ve dvou nových článcích (6 a 7). První volnější režim se týká překročení úvěru (změny 57, 179) a bude podrobně rozveden v novém článku 6: Pokud se úvěrová dohoda vztahuje na úvěry v podobě zálohy na běžný nebo debetní účet ve smyslu čl. 3 odst. 3, bude spotřebitel před uzavřením dohody informován o: celkové částce úvěru, předepsané úrokové sazbě, CS 3 CS

4 roční procentní sazbě za spotřebitelský úvěr prostřednictvím reprezentativního příkladu uvádějícího veškeré finanční údaje a předpoklady při výpočtu uvedené sazby, poplatcích použitelných od okamžiku uzavření dohody a podmínkách, za nichž lze tyto poplatky změnit, a podmínkách a postupech pro ukončení dohody. Druhý volnější režim, podrobně rozvedený v novém článku 7, bude v hrubých rysech navržen takto: S dostatečným předstihem před tím, než je spotřebitel vázán úvěrovou dohodou nebo jakoukoli nabídkou týkající se úvěrové dohody ve smyslu čl. 3 odst. 4, poskytne věřitel nebo případně zprostředkovatel úvěru na papíře nebo na jiném trvalém nosiči následující údaje: (a) (b) (c) (d) celkovou částku úvěru, předepsanou úrokovou sazbu, roční procentní sazbu za spotřebitelský úvěr prostřednictvím reprezentativního příkladu uvádějícího veškeré finanční údaje a předpoklady při výpočtu uvedené sazby, dobu trvání úvěrové dohody, a e) částku, počet a četnost splátek, jež mají být provedeny. To se týká konkrétních úvěrových dohod o: menších půjčkách (pod 300 eur), půjčkách poskytovaných omezenému okruhu veřejnosti za nižších úrokových sazeb, než jaké jsou obvykle navrhovány na trhu, nebo zcela bezúročně, a pokud věřitel plní statutární povinnost v obecném zájmu. (změna 53), půjčkách poskytovaných určitými neziskovými sdruženími, jako jsou pravá úvěrová družstva (změna 61), a úvěrových dohodách, které mají finančně pokrýt stávající dluhy spotřebitele a zamezit tak soudnímu řízení, v jejichž případě se spotřebitel v důsledku daných podmínek nedostane do situace horší, než v jaké se nacházel před novou dohodou (změna 54) Dohody o vázaném úvěru (35, 105, 108, 165, 176) Koncept vázané dohody obsahuje následující prvky: dohodou o vázaném úvěru se rozumí dohoda, u níž příslušný úvěr slouží výhradně k financování dohod týkajících se dodávky zboží nebo poskytnutí služby a tyto dvě dohody tvoří z objektivního hlediska obchodní jednotku. Mělo by se předpokládat, že se o obchodní jednotku jedná tehdy, pokud úvěr pro spotřebitele financuje dodavatel CS 4 CS

5 nebo sám poskytovatel služby nebo pokud je úvěr financován třetí stranou, pokud věřitel využije služby dodavatele nebo poskytovatele služby v souvislosti s uzavřením nebo přípravou úvěrové dohody nebo pokud úvěrová dohoda odkazuje na konkrétní zboží nebo služby, jež mají být úvěrem financovány. Toto znění se vloží do článku 2 (Definice). Pokud je v případě dohody o vázaném úvěru spotřebiteli umožněno, aby odstoupil od kupní smlouvy, bude mu rovněž umožněno, aby odstoupil od úvěrové dohody. Směrnice však nebude obsahovat důsledky pro kupní smlouvy v případě odstoupení od úvěrové dohody. Takové důsledky nejsou ve směrnici týkající se výhradně úvěrových dohod považovány za náležité. Zůstanou však zahrnuty zásady stanovené v čl. 11 odst. 2 směrnice 87/102 (uplatnění práv vůči věřiteli), neboť byly provedeny všemi členskými státy. Proto budou v celém rozsahu včleněny do patřičného článku Standardní informace (změna 62) Odstraní se článek 4 o propagaci. Nový článek o standardních informacích bude však v hrubých rysech vypracován takto: 1. Jakákoli propagace týkající se úvěrových dohod bude obsahovat standardní informace, které budou rovněž zahrnovat informace o nákladech daného úvěru v souladu s tímto článkem. 2. Standardní informace budou v následujícím pořadí a jasným, výstižným a zřetelným způsobem prostřednictvím reprezentativního příkladu uvádět celkovou částku úvěru, roční procentní sazbu za spotřebitelský úvěr, dobu trvání úvěrové dohody, počet a částku měsíčních splátek a jakékoli poplatky související s úvěrovou dohodou, které jsou v souladu s podmínkami dané dohody a jsou známy věřiteli. Pokud je doplňková služba týkající se úvěrové dohody, zejména pojištění, povinná pro získání úvěru nebo propagované sazby a její náklady nelze určit předem, musí být povinnost tuto službu vyjmout rovněž uvedena jasným, výstižným, poutavým a zřetelným způsobem společně s roční procentní sazbou za spotřebitelský úvěr. Pokud nejsou tyto úvěrové podmínky obecně dostupné pro každého půjčovatele, roční procentní sazba za spotřebitelský úvěr musí být uvedena prostřednictvím alespoň dvou reprezentativních příkladů. Je-li na počátku trvání úvěrové dohody nabízena na omezenou dobu nižší úroková sazba, propagace bude uvádět roční procentní sazbu vypočtenou na celou dobu trvání úvěrové dohody. Ustanovení tohoto článku se netýkají směrnice [ / /ES ze dne / / (směrnice o nepoctivé obchodní praxi)] Předsmluvní informace (změny 65, 188) V předsmluvní fázi budou informace uvádět veškeré základní informace, které spotřebitel potřebuje, aby se dokázal zorientovat v nabídkách a porovnat je, včetně celkových nákladů úvěru a roční procentní sazby. Informace bude rovněž uvádět údaje týkající se povinného uzavření doplňkové smlouvy, jak uvádí propagace. Tato informace je nezbytná, aby spotřebitel mohl provést volbu, neboť roční procentní CS 5 CS

6 sazba obsahující náklady pojištění bude nevyhnutelně vyšší než roční procentní sazba bez těchto nákladů. Rovněž se uvedou informace o právech spotřebitele a jejich nákladech (především právo na předčasné splacení a na odstoupení a náklady za tyto postupy), aby se mohl spotřebitel o transakci rozhodnout na základě plné znalosti věci. Koncept odpovědného půjčování v článku 9 se pozmění a převede do kapitoly o předsmluvních informacích. Od věřitelů se požaduje, aby na základě informací poskytnutých spotřebitelem posoudili jeho solventnost a případně dané údaje ověřili v databázích. Současně je při odpovědném půjčování a úvěrových operacích důležité klást důraz na důležité předsmluvní závazky věřitele týkající se informací a na patřičnou povinnost určit z úvěrových dohod, které věřitelé obvykle nabízejí, nejvhodnější typ a celkovou částku úvěru. Návrh bude proto znít takto: 1. Věřitel a případně zprostředkovatel úvěru se budou řídit zásadami odpovědného půjčování. Odpovědné půjčování zahrnuje požadavek, aby věřitel a případně zprostředkovatel úvěru dodržovali své závazky, pokud jde o poskytování předsmluvních informací, a požadavek, aby věřitel posoudil úvěruschopnost spotřebitele na základě jím poskytnutých informací a, je-li to vhodné, na základě ověření v příslušných databázích. Pokud dohoda umožňuje změnu celkové částky úvěru po datu uzavření dohody, je od věřitele požadováno, aby zaktualizoval finanční informace, jež má k dispozici, a posoudil úvěruschopnost spotřebitele dříve, než bude celková částka úvěru významně zvýšena. 2. S dostatečným předstihem před tím, než je spotřebitel vázán úvěrovou dohodou nebo nabídkou, poskytne věřitel a, případně, zprostředkovatel úvěru na papíře nebo na jiném trvalém nosiči nezbytné a důležité informace potřebné k uzavření zvažované úvěrové dohody. Tyto informace budou odkazovat na: (a) (b) (c) (d) požadovaná ručení a pojištění; dobu trvání úvěrové dohody; částku, počet a četnost splátek, jež mají být provedeny, přičemž by tyto údaje, bude-li to možné, měly být zaneseny v časovém rozpisu splátek; připadá-li to v úvahu, náklady na udržování účtu zaznamenávajícího platební i úvěrové transakce, náklady na používání karty nebo jiného platebního prostředku pro platební transakce a čerpání a náklady týkající se platebních transakcí obecně; e) celkovou částku úvěru a podmínky upravující čerpání úvěru; f) připadá-li to v úvahu, předepsanou úrokovou sazbu, podmínky upravující používání této sazby a jakýkoli ukazatel, je-li k dispozici, nebo referenční sazbu vztahující se na počáteční předepsanou úrokovou sazbu, jakož i období, podmínky a postupy pro pozměnění předepsané úrokové sazby; CS 6 CS

7 g) danou roční procentní sazbu za spotřebitelský úvěr a celkové náklady úvěru prostřednictvím reprezentativního příkladu. Uvedou se veškeré finanční údaje a předpoklady použité při výpočtu uvedené sazby; h) Uvedou se rovněž náklady, jež má spotřebitel zaplatit při uzavření úvěrové dohody osobám jiným než věřiteli nebo zprostředkovateli úvěru, zejména notáři, daňovým orgánům, zapisovateli hypoték, a všechny náklady zpravidla ukládané orgánem odpovědným za registraci a ručení. Pokud je doplňková služba týkající se úvěrové dohody, zejména pojištění, povinná pro získání úvěru nebo propagované sazby a její náklady nelze určit předem, musí být povinnost tuto službu vyjmout rovněž uvedena jasným, výstižným a poutavým způsobem; i) existenci či neexistenci práva na odstoupení, období, během něhož lze právo na odstoupení uplatnit, a postup uplatnění tohoto práva; j) právo být informován o výsledcích konzultace databází za účelem posouzení úvěruschopnosti v souladu s čl. 9 odst. 2; k) právo na předčasné splacení a, připadá-li to v úvahu, náklady vyplývající z takového splacení, s uvedením částky nebo metody výpočtu; l) úroky v případě zpožděných splátek, jak jsou použitelné v okamžiku, kdy je poskytnuta informace v souladu s tímto ustanovením, a ujednání pro jejich úpravu a poplatky za prodlení; V případech hlasové telefonní komunikace uvedené v čl. 3 odst. 3 směrnice 2002/65/ES musí taková informace obsahovat kromě informací požadovaných tímto ustanovením alespoň položky uvedené v písmenech c), e) a g) tohoto odstavce. Povinnost podle tohoto odstavce, týkající se poskytování informací, lze splnit dodáním návrhu dohody obsahující informace v souladu s článkem U smlouvy, u níž po splátkách ze strany spotřebitele nedojde k okamžitému odpovídajícímu umoření celkové částky úvěru a tyto splátky jsou místo toho použity pro tvorbu kapitálu během určitých období a za podmínek stanovených v úvěrové dohodě nebo v doplňkové dohodě, musí informace uvedená v souladu s tímto ustanovením jasně a výstižně uvádět, že takové smlouvy neposkytují záruku splátky celkové vyčerpané částky úvěru, pokud však taková záruka není skutečně poskytnuta. 4. Věřitel nebo případně zprostředkovatel úvěru se budou snažit, aby mezi jednotlivými úvěrovými dohodami, které obvykle nabízejí nebo sjednávají, určili nejvhodnější typ a celkovou částku úvěru, přičemž zohlední finanční situaci spotřebitele, výhody a nevýhody spojené s navrhovaným produktem a účel úvěru Smluvní informace (změny 79, 81, 84, 87, 107) Informace poskytované v úvěrové dohodě musejí být úplné a musejí obsahovat veškeré informace poskytnuté v předsmluvní fázi s plným výpočtem roční procentní sazby za spotřebitelský úvěr (v této fázi si je banka již vědoma všech nákladů) a celkové částky úvěru - jakož i podrobné tabulky pro umoření v případě půjček s pevně stanovenou sazbou. CS 7 CS

8 Musejí být též uvedeny poplatky v případě prodlení, aby spotřebitel mohl důsledky prodlení posoudit. Aby se zvýšila transparentnost textu, bude pozměněný návrh výslovně uvádět veškeré smluvní požadavky na informace. 1. Úvěrové dohody a dohody o ručení budou vypracovány na papíře nebo na jiném trvalém nosiči. Všechny smluvní strany obdrží kopii úvěrové dohody. Ručitel obdrží kopii dohody o ručení. Dohody budou obsahovat informace týkající se přístupu k mimosoudním řízením o stížnosti a budou upřesňovat veškeré formality, které je třeba splnit, chce-li věřitel nebo zprostředkovatel úvěru takových řízení využít. 2. Úvěrová dohoda bude jasně a výstižně uvádět: (a) (b) jména a adresy smluvních stran a případně jméno a adresu zúčastněného zprostředkovatele úvěru; požadovaná ručení a pojištění; c) dobu trvání úvěrové dohody; d) částku, počet a četnost splátek, jež mají být provedeny; e) pokud je zahrnuto kapitálové umoření uvěrové dohody s pevně stanovenou dobou trvání a sazbou, výpis z účtu v podobě tabulky o umoření, dlužné splátky a období a podmínky týkající se splacení těchto částek; f) mají-li být poplatky a úroky splaceny bez kapitálového umoření, výkaz uvádějící období a podmínky pro splátky výpůjčního úroku a souvisejících opakujících se či jednorázových poplatků; g) prohlášení o nákladech, s uvedením jejich účelu a částek, které nejsou zahrnuty ve výpočtu roční procentní sazby za spotřebitelský úvěr, avšak jsou známy věřiteli nebo zprostředkovateli úvěru a mají být uhrazeny spotřebitelem, a to zejména úroky v případě zpožděných splátek, jak jsou použitelné v okamžiku uzavření dohody a ujednání pro sankce za jejich změnu, poplatky nebo úroky za nedoplatky týkající se překročení celkové částky úvěru a poplatky za prodlení; h) celkovou částku úvěru a podmínky upravující čerpání úvěru; i) připadá-li to v úvahu, zboží a služby, které jsou financovány; j) připadá-li to v úvahu, předepsanou úrokovou sazbu, podmínky upravující používání této sazby a jakýkoli ukazatel, je-li k dispozici, nebo referenční sazbu vztahující se na počáteční předepsanou úrokovou sazbu, jakož i období, podmínky a postupy pro pozměnění předepsané úrokové sazby; CS 8 CS

9 k) celkové náklady úvěru pro spotřebitele a roční procentní sazbu za spotřebitelský úvěr, vypočtenou při uzavření úvěrové dohody na základě veškerých finančních údajů a předpokladů vztahujících se na danou dohodu; l) existenci či neexistenci práva na odstoupení, období, během něhož lze právo na odstoupení uplatnit, a postup uplatnění tohoto práva; m) právo na předčasné splacení, postup pro předčasné splacení a, připadá-li to v úvahu, náklady vyplývající z takového splacení, s uvedením částky nebo metody výpočtu; n) právo být informován o výsledcích konzultace databází za účelem posouzení úvěruschopnosti v souladu s čl. 9 odst. 2; (o) postup, jenž má být použit při uplatnění práva na ukončení úvěrové dohody; p) informace týkající se práv vyplývajících z článku 15 a podmínky pro uplatnění těchto práv; 3. Dohody o ručení budou uvádět nejvyšší zajištěnou částku, jakož i poplatky za prodlení, jež se použijí v souladu s postupem uvedeným v odst. 2 písm. e) Ustanovení, na která se vztahují stávající právní předpisy Společenství Původní návrh obsahoval ustanovení týkající se oblastí, na které se vztahují stávající právní předpisy Společenství, zejména podomního prodeje 4 (článek 5), ochrany údajů 5 (článek 8) (změna 180) a nepřiměřených smluvních podmínek (článek 15) 6 (změna 95). S ohledem na stanovisko Evropského parlamentu Komise navrhuje nezabývat se tím, čím se zabývají stávající směrnice. Vzhledem k existenci nerovných smluvních podmínek, jež jsou pro úvěrové smlouvy případné, je nicméně nezbytné přidat do přílohy směrnice o nepřiměřených smluvních podmínkách jakékoli požadavky, které budou coby podmínku pro čerpání zavádět povinnost, aby půjčené částky byly ponechány jako ručení či zástava, pokud spotřebitel neobdrží za toto ručení či zástavu alespoň stejnou sazbu, jako je roční průměrná sazba; aby byl spotřebitel povinen uzavřít s věřitelem či se třetí stranou další smlouvu, pokud nejsou její náklady zahrnuty do celkových nákladů úvěru; aby byl spotřebitel povinen použít téhož věřitele pro financování zůstatkové hodnoty a jakékoli závěrečné splátky za úvěrovou dohodu pro nákup movitého majetku nebo služby. Článek 15 o nepřiměřených podmínkách se změní takto: Směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. CS 9 CS

10 Příloha směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách 7 se mění takto: 3. Podmínky dohody o spotřebitelském úvěru (jak jsou definovány v čl. 2 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady / /ES o harmonizaci právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelských úvěrů), jejichž cílem nebo následkem je: (a) (b) uložit spotřebiteli, jako podmínku pro čerpání, požadavek, aby ponechal coby ručení, a to zcela nebo zčásti, částky, jež mu byly půjčeny či poskytnuty, nebo je zcela nebo zčásti využil pro uložení nebo nákup cenných papírů či jiných finančních nástrojů, pokud spotřebitel neobdrží pro takový vklad, nákup či ručení alespoň stejnou sazbu, jako je sjednaná procentní roční sazba za spotřebitelský úvěr; uložit spotřebiteli, aby při uzavření smlouvy uzavřel další smlouvu s věřitelem, zprostředkovatelem úvěru nebo se třetí, jimi určenou stranou, pokud nejsou její náklady zahrnuty do celkových nákladů úvěru. Pokud jde o ochranu údajů, Komise navrhuje, aby se stanovilo, že přístup k existujícím soukromým i veřejným databázím ve členských státech musí být umožněn i přeshraničním půjčovatelům na nediskriminačním základě. Článek 8 původního návrhu bude proto zcela nahrazen novým článek, který zní: 1. V případě přeshraničního úvěru zajistí každý členský stát, aby věřitelé z jiných členských států měli v tomto členském státě přístup k databázím na nediskriminačním základě. 2. Spotřebitel a ručitel budou, pokud o to požádají, okamžitě a bezplatně informováni o výsledku jakýchkoli konzultací Roční procentní sazba (změny 23, 40, 194, 195, 197, 198) Roční procentní sazba pro účely předsmluvních informací musí být jasná, transparentní a základ, na němž je vypočtena, by měl spotřebiteli skýtat možnost pravdivého porovnání jednotlivých úvěrových nabídek. Propagace musí obsahovat názorný příklad. Sazba uvedená ve smlouvě musí obsahovat cenu povinného pojištění, ať je nabízeno kýmkoli. Roční procentní sazba se vypočte na základě celkových nákladů úvěru, která bude zahrnovat veškeré náklady týkající se doplňkových dohod, které spotřebitel uzavře s věřitelem nebo prostřednictvím věřitele, jsou-li tyto dohody povinné pro získání úvěru nebo propagované sazby (tato skutečnost se vloží do 19. bodu odůvodnění). Příklady výpočtu se uvedou v příloze. Celkové náklady úvěru se v článku 2 (Definice) definují takto: Celkovými náklady úvěru pro spotřebitele se rozumí veškeré výdaje, včetně půjčního úroku, provize a jakýchkoli poplatků, které musí spotřebitel zaplatit 7 Úř. věst. L 095, , s CS 10 CS

11 v souvislosti s úvěrovou dohodu v souladu s podmínkami, které jsou v ní uvedeny a které jsou věřiteli známy. Náklady spojené s doplňkovými službami týkajícími se úvěrové dohody, zejména s příplatky za pojištění, budou započteny, pokud je služba povinná pro získání úvěru nebo propagované sazby a je uzavřená s věřitelem nebo se třetí stranou, kdy věřitel nebo případně zprostředkovatel úvěru uzavřeli dohodu jménem třetí strany nebo spotřebiteli předložili nabídku či službu. Vyloučí se náklady, jež má spotřebitel zaplatit při uzavření úvěrové dohody osobám jiným než věřiteli nebo zprostředkovateli úvěru, zejména notáři, daňovým orgánům, zapisovateli hypoték, a všechny náklady zpravidla ukládané orgánem odpovědným za registraci a ručení; Článek 12 (roční procentní sazby) se upraví, aby tyto změny zohledňoval, zejména nebude nadále odkazovat na složky, jež by měly být zahrnuty do celkových nákladů úvěru, neboť již budou plně definovány v článku Právo na předčasné splacení Spotřebitel má kdykoli během trvání smlouvy právo na předčasné splacení. V takových případech bude mít nárok na spravedlivé snížení nákladů úvěru. Věřitel má nicméně nárok vyžadovat spravedlivé a objektivní odškodnění, s výjimkou: úvěrových dohod, u nichž je období použité při stanovení předepsané úrokové sazby kratší než jeden rok; situací, kdy byla splátka provedena v rámci pojistné smlouvy, jejíž cílem bylo poskytnout obvyklou záruku pro splacení úvěru. Tyto změny budou vloženy v článku 16 (Předčasné splacení). Příslušný bod odůvodnění navíc vysvětlí, co se rozumí pojmy spravedlivý a objektivní : Spotřebitel by měl mít právo splnit veškeré povinnosti před stanoveným datem. Při částečném či celkovém předčasném splacení musí mít věřitel nárok pouze na spravedlivé a objektivní odškodnění. Objektivní odškodnění spočívá v kompenzaci za náklady věřitele, které přímo souvisejí s předčasným splacením; je spravedlivé, pokud zohledňuje zájmy obou smluvních stran Právo na odstoupení (změna 192) Spotřebiteli je poskytnuto čtrnáctidenní právo odstoupit od úvěrové dohody. V článku 11 (Právo na odstoupení) se období a způsoby uvedou v soulad se směrnicí o uvádění finančních služeb na trh na dálku 8, aby se zamezilo nesrovnalostem (zejména, je-li na dálku prodáván spotřebitelský úvěr). Aby se této skutečnosti vyhovělo, budou odstavce 1 a 2 článku 11 přepracovány podle čl. 6 odst. 1 a 6 uvedené směrnice, a to v uvedeném pořadí. 8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES. CS 11 CS

12 Spotřebitelům musejí být navíc oznámeny částky, které mají být splaceny. Ustanovení čl. 11 odst. 3 se přepracuje v souladu se změnou 192, s výjimkou poslední věty, která se vymaže. V odstavci 4 se slova následující po slovech úvěrové dohody nahrazují tímto: uzavřené prostřednictvím služby úředníka za předpokladu, že úředník potvrdí, že jsou spotřebiteli přiznána práva podle čl. 5 odst. 2 a čl. 10 odst. 2, ani na úvěrové dohody spadající do oblasti působnosti dané směrnice, které jsou zajištěny buď hypotékou na nemovitý majetek nebo ručením běžně využívaným v daném členském státě k tomuto účelu nebo na úvěrové dohody zrušené podle: [ ] Překročení celkové částky úvěru (změna 130) Vypracují se zvláštní ustanovení pro případ, že za určitých podmínek dojde k překročení celkové částky úvěru. Odstavce 2 a 3 článku 25 původního návrhu se přepracují takto: 1. Při výrazném překročení celkové částky úvěru, které trvá déle než jeden měsíc, bude věřitel spotřebitele informovat, a to na papíře nebo na jiném trvalém nosiči, že překročil částku úvěru, a oznámí mu příslušnou částku, předepsanou úrokovou sazbu a/nebo použitelné sankce, poplatky nebo úroky za nedoplatky. 2. Jakékoli výrazné překročení celkové části úvěru, které trvá déle než tři měsíce, bude napraveno, bude-li to nezbytné, prostřednictvím nové úvěrové dohody stanovící vyšší celkovou částku úvěru Zprostředkovatelé úvěru (změna 162) Komise zachovává původní definici zprostředkovatelů úvěru. Úprava týkající se těchto zprostředkovatelů a dohled nad nimi by měly být ponechány na členských státech. Znění článku 28 (Registrace věřitelů a zprostředkovatelů úvěru) se nahrazuje tímto: Členské státy zajistí, že věřitelé a zprostředkovatelé úvěru budou pod dohledem subjektu nebo orgánu, které jsou nezávislé na dané finanční instituci a nevztahují se na ně žádné úpravy Legislativní předloha Přijetí určitých změn odsouhlasených Evropským parlamentem povede k přímým i následným změnám původního návrhu. Aby se zajistila jasnost znění, bude třeba kapitoly a články přeorganizovat a přečíslovat. 5. ZMĚNĚNÝ NÁVRH S ohledem na článek 251 Smlouvy o ES změní Komise svůj návrh, jak je uvedeno výše. CS 12 CS

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 25. července 2011 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Společnost IMMO Leasing, SE jakožto poskytovatel spotřebitelských úvěru

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k posouzení úvěruschopnosti 1 Obsah Oddíl 1 Dodržování předpisů a oznamovací povinnost 3 Oddíl 2 Předmět, oblast působnosti a

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme.

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Konsolidovaný legislativní dokument EP-PE_TC2-COD(2002)0222 ***II POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT. Konsolidovaný legislativní dokument EP-PE_TC2-COD(2002)0222 ***II POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Konsolidovaný legislativní dokument 16.1.2008 EP-PE_TC2-COD(2002)0222 ***II POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý ve druhém čtení dne 16. ledna 2008 k přijetí směrnice Evropského

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Poslanecká sněmovna. VI. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Poslanecká sněmovna. VI. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2012 VI. volební období 781 Pozměňovací návrhy poslance Víta Bárty k vládnímu návrhu zákona kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a

Více

SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES. ze dne 23. dubna 2008

SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES. ze dne 23. dubna 2008 L 133/66 CS Úřední věstník Evropské unie 22.5.2008 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI VE VZTAHU KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI VE VZTAHU KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI VE VZTAHU KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel, 3. prosince 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod 2005/0241(COD) PRACOVNÍ DOKUMENT pro Dohodovací

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví EBA/GL/2015/12 19.08.2015 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k prodlení a realizaci zástavy 1 Obsah Oddíl 1 Dodržování předpisů a oznamovací povinnost 3 Oddíl 2 Předmět, oblast působnosti

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.9.2008 KOM(2008) 569 v konečném znění 2002/0072 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES

Více

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jako nová živnost Povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů vůči spotřebitelům

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Směrnice Rady. o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského

Směrnice Rady. o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského Směrnice Rady ze dne 22. prosince 1986 úvěru o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského (87/102/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal Holding a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu

Více

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

Roční účetní závěrky některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty ***II

Roční účetní závěrky některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty ***II P7_TA-PROV(2011)0563 Roční účetní závěrky některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty ***II Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2011 k postoji Rady v prvním čtení

Více

Informace trvale přístupné spotřebiteli Vydávané také dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen Zákon )

Informace trvale přístupné spotřebiteli Vydávané také dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen Zákon ) Informace trvale přístupné spotřebiteli Vydávané také dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen Zákon ) IDCC EUROPE Finance, a.s. (dále také IDCE ) tímto zpřístupňuje na svých internetových

Více

USNESENÍ rozpočtového výboru z 38. schůze ze dne 30. března 2016

USNESENÍ rozpočtového výboru z 38. schůze ze dne 30. března 2016 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 427 USNESENÍ rozpočtového výboru z 38. schůze ze dne 30. března 2016 k vládnímu návrhu zákona o spotřebitelském úvěru sněmovní tisk

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 7. března 2007 Předmět:

Více

SMĚRNICE RADY 2009/162/EU

SMĚRNICE RADY 2009/162/EU L 10/14 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění některá ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/47/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/47/ES ze dne 26. října 1994 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/47/ES o ochraně nabyvatelů ve vztahu k některým aspektům smluv o nabytí práva k dočasnému užívání nemovitostí EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Rady (ES) č. 2595/2000 ze dne 27. listopadu 2000, L

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Rady (ES) č. 2595/2000 ze dne 27. listopadu 2000, L 1997R1103 CS 01.01.2001 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1103/97 ze dne 17. června 1997 o

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 28.3.2015 CS L 84/67 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/530 ze dne 11. února 2015 o metodice a postupech pro stanovení a shromažďování údajů týkajících se faktorů používaných pro výpočet ročních

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

145/2010 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

145/2010 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 145/2010 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Změna: 43/2013 Sb. Změna: 43/2013 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIX (Ochrana

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy Z Á K O N č. 145/2010 Sb. ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 1 Předmět úpravy Tento

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 22.2.2014 Úřední věstník Evropské unie C 51/3 III (Přípravné akty) EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 19. listopadu 2013 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro právní záležitosti 19.5.2016 ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Věc: Odůvodněné stanovisko polského Sejmu týkající se návrhu směrnice

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU. VŠFS Praha 2016

OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU. VŠFS Praha 2016 OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU VŠFS Praha 2016 JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH EU Od 1. ledna 1993 umožňuje EU v rámci vnitřního trhu volný pohyb zboží, volný pohyb osob volný pohyb služeb volný pohyb kapitálu a

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Americká hypotéka, Americká hypotéka - konsolidace

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Americká hypotéka, Americká hypotéka - konsolidace INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

145/2010 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR.

145/2010 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. 145/2010 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES. ze dne 23. září 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES. ze dne 23. září 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 80/987/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období 1055 Vládní návrh na vydání zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 34 ZÁKON ze dne o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období 1055 Vládní návrh na vydání zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 34 ZÁKON ze dne o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh Ustanovení (část,, odst., písm.,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2009 KOM(2009) 232 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0917 CS 01.09.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004,

Více

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Článek I. Základní ustanovení 1. Město Rakovník (dále jen město ) v zájmu zlepšení bydlení a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení města

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Dohledový benchmark č. /07 Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 57/06 Sb., o spotřebitelském úvěru. Relevantní právní úprava Předpis Zákon č. 57/06 Sb., o spotřebitelském

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ. vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY.

PLATNÉ ZNĚNÍ. vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY. PLATNÉ ZNĚNÍ vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY 51a Tato hlava zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 2b)

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. 1234567890 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Adresa pro doručování Telefonní číslo E-mailová adresa

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Strana 1 z 5 INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Písm. Oblast Detailní informace a) Kontaktní údaje poskytovatele IČ 47116102 Tel.: +420 222 010

Více

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0189 (NLE) 10595/16 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 22. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 407 final Předmět:

Více

1. Komise předložila Radě výše uvedený návrh dne 30. března 2007.

1. Komise předložila Radě výše uvedený návrh dne 30. března 2007. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. května 2007 9351/1/07 Interinstitucionální spis: 2007/0054 (COD) REV 1 SOC 193 CODEC 476 ZPRÁVA Odesílatel: Výbor stálých zástupců (část I) Příjemce: Rada ve složení pro zaměstnanost,

Více

Rada Evropské unie Brusel 30. července 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 30. července 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 30. července 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0162 (NLE) 11158/15 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více