KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Pozměněný návrh SMERNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Pozměněný návrh SMERNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY"

Transkript

1 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2004)747 v konečném znění 2004/0222 (COD) Pozměněný návrh SMERNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o harmonizaci právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelských úvěrů a o zrušení směrnice 87/102/ES a změně směrnice 93/13/ES (předložen(á)(é)(ý) Komisí podle čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES) CS CS

2 Pozměněný návrh 2004/0222 (COD) SMERNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o harmonizaci právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelských úvěrů a o zrušení směrnice 87/102/ES a změně směrnice 93/13/ES 1. STAV POSTUPU Návrh KOM (2002) 443 v konečném znění 2002/0222 (COD) byl přijat Komisí dne 11. září 2002 a dne12. září 2002 byl předložen Evropskému parlamentu a Radě. Evropský hospodářský a sociální výbor vydal k návrhu Komise stanovisko dne 17. července 2003, CESE 2003/918. Evropský parlament přijal při prvním čtení dne 20. dubna změn. 2. CÍL NÁVRHU Směrnice 87/102/EHS týkající se spotřebitelského úvěru 1, změněná v letech 1990 a , stanovila rámec Společenství pro spotřebitelský úvěr s cílem prosadit vytvoření společného trhu pro úvěr a stanovit minimální pravidla Společenství pro ochranu spotřebitelů. Na základě řady zpráv a rozsáhlých konzultací se zúčastněnými stranami bylo zřejmé, že směrnice 87/102/EHS nadále neodráží stávající situaci trhu se spotřebitelským úvěrem a že je proto třeba ji přepracovat 3. V září 2002 Komise přijala návrh směrnice, kterou se na zcela novém základě stanoví ustanovení týkající se spotřebitelského úvěru. 3. CÍL ZMĚNĚNÉHO NÁVRHU S přihlédnutím ke stanovisku Evropského parlamentu během prvního čtení upravuje tento pozměněný návrh v mnoha ohledech původní návrh směrnice o spotřebitelském úvěru. To spočívá především v omezení působnosti, zavedení volnějších režimů pro některé typy úvěrových dohod a v odstranění některých ustanovení, na něž se již vztahují právní předpisy Společenství nebo která jsou uspokojivě řešena na Směrnice Rady 87/102/EHS ze dne 22. prosince 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru. Směrnice Rady 90/88/EHS ze dne 22. února 1990, kterou se mění směrnice 87/102/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru, Úř. věst. L 061, , s , pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/7/ES ze dne 16. února 1998, kterou se mění směrnice 87/102/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru, Úř. věst. L 101, s Sdělení Komise Finanční služby: zvýšení důvěry spotřebitele pokračování Zelené knihy Finanční služby naplnění očekávání spotřebitelů, KOM(97)309 v konečném znění. CS 2 CS

3 vnitrostátní úrovni. Návrh by měl zavést koncept vázaného úvěru a přepracovanou verzi metody výpočtu roční procentní sazby (APR) a soustředit se na předsmluvní a smluvní požadavky na informace. 4. POZNÁMKY KE ZMĚNÁM PŘIJATÝM PARLAMENTEM 4.1. Změny přijaté v dané podobě Komisí Změny 5, 8, 12, 13, 15, 16, 24, 25, 39, 42, 43, 46, 50, 51, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 78, 86, 102, 104, 109, 111, 113, 116, 123, 125, 126, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 144, 146, 148, 199, 201 lze přijmout tak, jak byly předloženy Parlamentem, neboť činí znění jasnějším a zlepšují některé definice Změny, které Komise nepřijala Změny 4, 10, 19, 21, 28, 30, 31, 33, 44, 45, 47, 48, 49, 76, 77, 82, 83, 85, 88, 89, 93, 94, 106, 110, 112, 114, 115, 121, 124, 131, 137, 140, 142, 151, 152, 161, 175, 178, 181, 182, 183, 193, 196, 204 Komise přijmout nemůže Změny, které Komise přijala zčásti nebo po úpravě jejich znění Veškeré další změny lze přijmout zčásti nebo po úpravě jejich znění, neboť zavádějí řadu zlepšení, která se týkají buď jasnosti textu nebo určitých podrobností či doplnění, která by mohla být při provádění návrhu užitečná. V následujícím textu jsou při citování článků podtrženy změny, které jsou v souladu se změnami ze strany Parlamentu, a změny vložené Komisí jsou podtržené a psané kurzívou. Toto jsou zásadní změny: Oblast působnosti Z oblasti působnosti budou vyloučeny následující typy dohod: dohody o ručení, které zajišťují obchodní půjčky, soudně ověřené dohody (změna 59), úvěrové dohody, při nichž musí spotřebitel splatit půjčku do 3 měsíců, a to bez poplatku (změny 60, 184), úvěry sjednané se zastavárnami (změna 55), půjčky nad eur (změna 185). Tyto změny budou provedeny v článku 3 (Oblast působnosti). Komise navrhuje zavést dva volnější režimy, založené na předsmluvních a smluvních informacích. Typy dohod, které mají být předloženy v rámci těchto volnějších režimů, budou vymezeny v článku 3 (Oblast působnosti) a seznam požadavků na informace bude obsažen ve dvou nových článcích (6 a 7). První volnější režim se týká překročení úvěru (změny 57, 179) a bude podrobně rozveden v novém článku 6: Pokud se úvěrová dohoda vztahuje na úvěry v podobě zálohy na běžný nebo debetní účet ve smyslu čl. 3 odst. 3, bude spotřebitel před uzavřením dohody informován o: celkové částce úvěru, předepsané úrokové sazbě, CS 3 CS

4 roční procentní sazbě za spotřebitelský úvěr prostřednictvím reprezentativního příkladu uvádějícího veškeré finanční údaje a předpoklady při výpočtu uvedené sazby, poplatcích použitelných od okamžiku uzavření dohody a podmínkách, za nichž lze tyto poplatky změnit, a podmínkách a postupech pro ukončení dohody. Druhý volnější režim, podrobně rozvedený v novém článku 7, bude v hrubých rysech navržen takto: S dostatečným předstihem před tím, než je spotřebitel vázán úvěrovou dohodou nebo jakoukoli nabídkou týkající se úvěrové dohody ve smyslu čl. 3 odst. 4, poskytne věřitel nebo případně zprostředkovatel úvěru na papíře nebo na jiném trvalém nosiči následující údaje: (a) (b) (c) (d) celkovou částku úvěru, předepsanou úrokovou sazbu, roční procentní sazbu za spotřebitelský úvěr prostřednictvím reprezentativního příkladu uvádějícího veškeré finanční údaje a předpoklady při výpočtu uvedené sazby, dobu trvání úvěrové dohody, a e) částku, počet a četnost splátek, jež mají být provedeny. To se týká konkrétních úvěrových dohod o: menších půjčkách (pod 300 eur), půjčkách poskytovaných omezenému okruhu veřejnosti za nižších úrokových sazeb, než jaké jsou obvykle navrhovány na trhu, nebo zcela bezúročně, a pokud věřitel plní statutární povinnost v obecném zájmu. (změna 53), půjčkách poskytovaných určitými neziskovými sdruženími, jako jsou pravá úvěrová družstva (změna 61), a úvěrových dohodách, které mají finančně pokrýt stávající dluhy spotřebitele a zamezit tak soudnímu řízení, v jejichž případě se spotřebitel v důsledku daných podmínek nedostane do situace horší, než v jaké se nacházel před novou dohodou (změna 54) Dohody o vázaném úvěru (35, 105, 108, 165, 176) Koncept vázané dohody obsahuje následující prvky: dohodou o vázaném úvěru se rozumí dohoda, u níž příslušný úvěr slouží výhradně k financování dohod týkajících se dodávky zboží nebo poskytnutí služby a tyto dvě dohody tvoří z objektivního hlediska obchodní jednotku. Mělo by se předpokládat, že se o obchodní jednotku jedná tehdy, pokud úvěr pro spotřebitele financuje dodavatel CS 4 CS

5 nebo sám poskytovatel služby nebo pokud je úvěr financován třetí stranou, pokud věřitel využije služby dodavatele nebo poskytovatele služby v souvislosti s uzavřením nebo přípravou úvěrové dohody nebo pokud úvěrová dohoda odkazuje na konkrétní zboží nebo služby, jež mají být úvěrem financovány. Toto znění se vloží do článku 2 (Definice). Pokud je v případě dohody o vázaném úvěru spotřebiteli umožněno, aby odstoupil od kupní smlouvy, bude mu rovněž umožněno, aby odstoupil od úvěrové dohody. Směrnice však nebude obsahovat důsledky pro kupní smlouvy v případě odstoupení od úvěrové dohody. Takové důsledky nejsou ve směrnici týkající se výhradně úvěrových dohod považovány za náležité. Zůstanou však zahrnuty zásady stanovené v čl. 11 odst. 2 směrnice 87/102 (uplatnění práv vůči věřiteli), neboť byly provedeny všemi členskými státy. Proto budou v celém rozsahu včleněny do patřičného článku Standardní informace (změna 62) Odstraní se článek 4 o propagaci. Nový článek o standardních informacích bude však v hrubých rysech vypracován takto: 1. Jakákoli propagace týkající se úvěrových dohod bude obsahovat standardní informace, které budou rovněž zahrnovat informace o nákladech daného úvěru v souladu s tímto článkem. 2. Standardní informace budou v následujícím pořadí a jasným, výstižným a zřetelným způsobem prostřednictvím reprezentativního příkladu uvádět celkovou částku úvěru, roční procentní sazbu za spotřebitelský úvěr, dobu trvání úvěrové dohody, počet a částku měsíčních splátek a jakékoli poplatky související s úvěrovou dohodou, které jsou v souladu s podmínkami dané dohody a jsou známy věřiteli. Pokud je doplňková služba týkající se úvěrové dohody, zejména pojištění, povinná pro získání úvěru nebo propagované sazby a její náklady nelze určit předem, musí být povinnost tuto službu vyjmout rovněž uvedena jasným, výstižným, poutavým a zřetelným způsobem společně s roční procentní sazbou za spotřebitelský úvěr. Pokud nejsou tyto úvěrové podmínky obecně dostupné pro každého půjčovatele, roční procentní sazba za spotřebitelský úvěr musí být uvedena prostřednictvím alespoň dvou reprezentativních příkladů. Je-li na počátku trvání úvěrové dohody nabízena na omezenou dobu nižší úroková sazba, propagace bude uvádět roční procentní sazbu vypočtenou na celou dobu trvání úvěrové dohody. Ustanovení tohoto článku se netýkají směrnice [ / /ES ze dne / / (směrnice o nepoctivé obchodní praxi)] Předsmluvní informace (změny 65, 188) V předsmluvní fázi budou informace uvádět veškeré základní informace, které spotřebitel potřebuje, aby se dokázal zorientovat v nabídkách a porovnat je, včetně celkových nákladů úvěru a roční procentní sazby. Informace bude rovněž uvádět údaje týkající se povinného uzavření doplňkové smlouvy, jak uvádí propagace. Tato informace je nezbytná, aby spotřebitel mohl provést volbu, neboť roční procentní CS 5 CS

6 sazba obsahující náklady pojištění bude nevyhnutelně vyšší než roční procentní sazba bez těchto nákladů. Rovněž se uvedou informace o právech spotřebitele a jejich nákladech (především právo na předčasné splacení a na odstoupení a náklady za tyto postupy), aby se mohl spotřebitel o transakci rozhodnout na základě plné znalosti věci. Koncept odpovědného půjčování v článku 9 se pozmění a převede do kapitoly o předsmluvních informacích. Od věřitelů se požaduje, aby na základě informací poskytnutých spotřebitelem posoudili jeho solventnost a případně dané údaje ověřili v databázích. Současně je při odpovědném půjčování a úvěrových operacích důležité klást důraz na důležité předsmluvní závazky věřitele týkající se informací a na patřičnou povinnost určit z úvěrových dohod, které věřitelé obvykle nabízejí, nejvhodnější typ a celkovou částku úvěru. Návrh bude proto znít takto: 1. Věřitel a případně zprostředkovatel úvěru se budou řídit zásadami odpovědného půjčování. Odpovědné půjčování zahrnuje požadavek, aby věřitel a případně zprostředkovatel úvěru dodržovali své závazky, pokud jde o poskytování předsmluvních informací, a požadavek, aby věřitel posoudil úvěruschopnost spotřebitele na základě jím poskytnutých informací a, je-li to vhodné, na základě ověření v příslušných databázích. Pokud dohoda umožňuje změnu celkové částky úvěru po datu uzavření dohody, je od věřitele požadováno, aby zaktualizoval finanční informace, jež má k dispozici, a posoudil úvěruschopnost spotřebitele dříve, než bude celková částka úvěru významně zvýšena. 2. S dostatečným předstihem před tím, než je spotřebitel vázán úvěrovou dohodou nebo nabídkou, poskytne věřitel a, případně, zprostředkovatel úvěru na papíře nebo na jiném trvalém nosiči nezbytné a důležité informace potřebné k uzavření zvažované úvěrové dohody. Tyto informace budou odkazovat na: (a) (b) (c) (d) požadovaná ručení a pojištění; dobu trvání úvěrové dohody; částku, počet a četnost splátek, jež mají být provedeny, přičemž by tyto údaje, bude-li to možné, měly být zaneseny v časovém rozpisu splátek; připadá-li to v úvahu, náklady na udržování účtu zaznamenávajícího platební i úvěrové transakce, náklady na používání karty nebo jiného platebního prostředku pro platební transakce a čerpání a náklady týkající se platebních transakcí obecně; e) celkovou částku úvěru a podmínky upravující čerpání úvěru; f) připadá-li to v úvahu, předepsanou úrokovou sazbu, podmínky upravující používání této sazby a jakýkoli ukazatel, je-li k dispozici, nebo referenční sazbu vztahující se na počáteční předepsanou úrokovou sazbu, jakož i období, podmínky a postupy pro pozměnění předepsané úrokové sazby; CS 6 CS

7 g) danou roční procentní sazbu za spotřebitelský úvěr a celkové náklady úvěru prostřednictvím reprezentativního příkladu. Uvedou se veškeré finanční údaje a předpoklady použité při výpočtu uvedené sazby; h) Uvedou se rovněž náklady, jež má spotřebitel zaplatit při uzavření úvěrové dohody osobám jiným než věřiteli nebo zprostředkovateli úvěru, zejména notáři, daňovým orgánům, zapisovateli hypoték, a všechny náklady zpravidla ukládané orgánem odpovědným za registraci a ručení. Pokud je doplňková služba týkající se úvěrové dohody, zejména pojištění, povinná pro získání úvěru nebo propagované sazby a její náklady nelze určit předem, musí být povinnost tuto službu vyjmout rovněž uvedena jasným, výstižným a poutavým způsobem; i) existenci či neexistenci práva na odstoupení, období, během něhož lze právo na odstoupení uplatnit, a postup uplatnění tohoto práva; j) právo být informován o výsledcích konzultace databází za účelem posouzení úvěruschopnosti v souladu s čl. 9 odst. 2; k) právo na předčasné splacení a, připadá-li to v úvahu, náklady vyplývající z takového splacení, s uvedením částky nebo metody výpočtu; l) úroky v případě zpožděných splátek, jak jsou použitelné v okamžiku, kdy je poskytnuta informace v souladu s tímto ustanovením, a ujednání pro jejich úpravu a poplatky za prodlení; V případech hlasové telefonní komunikace uvedené v čl. 3 odst. 3 směrnice 2002/65/ES musí taková informace obsahovat kromě informací požadovaných tímto ustanovením alespoň položky uvedené v písmenech c), e) a g) tohoto odstavce. Povinnost podle tohoto odstavce, týkající se poskytování informací, lze splnit dodáním návrhu dohody obsahující informace v souladu s článkem U smlouvy, u níž po splátkách ze strany spotřebitele nedojde k okamžitému odpovídajícímu umoření celkové částky úvěru a tyto splátky jsou místo toho použity pro tvorbu kapitálu během určitých období a za podmínek stanovených v úvěrové dohodě nebo v doplňkové dohodě, musí informace uvedená v souladu s tímto ustanovením jasně a výstižně uvádět, že takové smlouvy neposkytují záruku splátky celkové vyčerpané částky úvěru, pokud však taková záruka není skutečně poskytnuta. 4. Věřitel nebo případně zprostředkovatel úvěru se budou snažit, aby mezi jednotlivými úvěrovými dohodami, které obvykle nabízejí nebo sjednávají, určili nejvhodnější typ a celkovou částku úvěru, přičemž zohlední finanční situaci spotřebitele, výhody a nevýhody spojené s navrhovaným produktem a účel úvěru Smluvní informace (změny 79, 81, 84, 87, 107) Informace poskytované v úvěrové dohodě musejí být úplné a musejí obsahovat veškeré informace poskytnuté v předsmluvní fázi s plným výpočtem roční procentní sazby za spotřebitelský úvěr (v této fázi si je banka již vědoma všech nákladů) a celkové částky úvěru - jakož i podrobné tabulky pro umoření v případě půjček s pevně stanovenou sazbou. CS 7 CS

8 Musejí být též uvedeny poplatky v případě prodlení, aby spotřebitel mohl důsledky prodlení posoudit. Aby se zvýšila transparentnost textu, bude pozměněný návrh výslovně uvádět veškeré smluvní požadavky na informace. 1. Úvěrové dohody a dohody o ručení budou vypracovány na papíře nebo na jiném trvalém nosiči. Všechny smluvní strany obdrží kopii úvěrové dohody. Ručitel obdrží kopii dohody o ručení. Dohody budou obsahovat informace týkající se přístupu k mimosoudním řízením o stížnosti a budou upřesňovat veškeré formality, které je třeba splnit, chce-li věřitel nebo zprostředkovatel úvěru takových řízení využít. 2. Úvěrová dohoda bude jasně a výstižně uvádět: (a) (b) jména a adresy smluvních stran a případně jméno a adresu zúčastněného zprostředkovatele úvěru; požadovaná ručení a pojištění; c) dobu trvání úvěrové dohody; d) částku, počet a četnost splátek, jež mají být provedeny; e) pokud je zahrnuto kapitálové umoření uvěrové dohody s pevně stanovenou dobou trvání a sazbou, výpis z účtu v podobě tabulky o umoření, dlužné splátky a období a podmínky týkající se splacení těchto částek; f) mají-li být poplatky a úroky splaceny bez kapitálového umoření, výkaz uvádějící období a podmínky pro splátky výpůjčního úroku a souvisejících opakujících se či jednorázových poplatků; g) prohlášení o nákladech, s uvedením jejich účelu a částek, které nejsou zahrnuty ve výpočtu roční procentní sazby za spotřebitelský úvěr, avšak jsou známy věřiteli nebo zprostředkovateli úvěru a mají být uhrazeny spotřebitelem, a to zejména úroky v případě zpožděných splátek, jak jsou použitelné v okamžiku uzavření dohody a ujednání pro sankce za jejich změnu, poplatky nebo úroky za nedoplatky týkající se překročení celkové částky úvěru a poplatky za prodlení; h) celkovou částku úvěru a podmínky upravující čerpání úvěru; i) připadá-li to v úvahu, zboží a služby, které jsou financovány; j) připadá-li to v úvahu, předepsanou úrokovou sazbu, podmínky upravující používání této sazby a jakýkoli ukazatel, je-li k dispozici, nebo referenční sazbu vztahující se na počáteční předepsanou úrokovou sazbu, jakož i období, podmínky a postupy pro pozměnění předepsané úrokové sazby; CS 8 CS

9 k) celkové náklady úvěru pro spotřebitele a roční procentní sazbu za spotřebitelský úvěr, vypočtenou při uzavření úvěrové dohody na základě veškerých finančních údajů a předpokladů vztahujících se na danou dohodu; l) existenci či neexistenci práva na odstoupení, období, během něhož lze právo na odstoupení uplatnit, a postup uplatnění tohoto práva; m) právo na předčasné splacení, postup pro předčasné splacení a, připadá-li to v úvahu, náklady vyplývající z takového splacení, s uvedením částky nebo metody výpočtu; n) právo být informován o výsledcích konzultace databází za účelem posouzení úvěruschopnosti v souladu s čl. 9 odst. 2; (o) postup, jenž má být použit při uplatnění práva na ukončení úvěrové dohody; p) informace týkající se práv vyplývajících z článku 15 a podmínky pro uplatnění těchto práv; 3. Dohody o ručení budou uvádět nejvyšší zajištěnou částku, jakož i poplatky za prodlení, jež se použijí v souladu s postupem uvedeným v odst. 2 písm. e) Ustanovení, na která se vztahují stávající právní předpisy Společenství Původní návrh obsahoval ustanovení týkající se oblastí, na které se vztahují stávající právní předpisy Společenství, zejména podomního prodeje 4 (článek 5), ochrany údajů 5 (článek 8) (změna 180) a nepřiměřených smluvních podmínek (článek 15) 6 (změna 95). S ohledem na stanovisko Evropského parlamentu Komise navrhuje nezabývat se tím, čím se zabývají stávající směrnice. Vzhledem k existenci nerovných smluvních podmínek, jež jsou pro úvěrové smlouvy případné, je nicméně nezbytné přidat do přílohy směrnice o nepřiměřených smluvních podmínkách jakékoli požadavky, které budou coby podmínku pro čerpání zavádět povinnost, aby půjčené částky byly ponechány jako ručení či zástava, pokud spotřebitel neobdrží za toto ručení či zástavu alespoň stejnou sazbu, jako je roční průměrná sazba; aby byl spotřebitel povinen uzavřít s věřitelem či se třetí stranou další smlouvu, pokud nejsou její náklady zahrnuty do celkových nákladů úvěru; aby byl spotřebitel povinen použít téhož věřitele pro financování zůstatkové hodnoty a jakékoli závěrečné splátky za úvěrovou dohodu pro nákup movitého majetku nebo služby. Článek 15 o nepřiměřených podmínkách se změní takto: Směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. CS 9 CS

10 Příloha směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách 7 se mění takto: 3. Podmínky dohody o spotřebitelském úvěru (jak jsou definovány v čl. 2 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady / /ES o harmonizaci právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelských úvěrů), jejichž cílem nebo následkem je: (a) (b) uložit spotřebiteli, jako podmínku pro čerpání, požadavek, aby ponechal coby ručení, a to zcela nebo zčásti, částky, jež mu byly půjčeny či poskytnuty, nebo je zcela nebo zčásti využil pro uložení nebo nákup cenných papírů či jiných finančních nástrojů, pokud spotřebitel neobdrží pro takový vklad, nákup či ručení alespoň stejnou sazbu, jako je sjednaná procentní roční sazba za spotřebitelský úvěr; uložit spotřebiteli, aby při uzavření smlouvy uzavřel další smlouvu s věřitelem, zprostředkovatelem úvěru nebo se třetí, jimi určenou stranou, pokud nejsou její náklady zahrnuty do celkových nákladů úvěru. Pokud jde o ochranu údajů, Komise navrhuje, aby se stanovilo, že přístup k existujícím soukromým i veřejným databázím ve členských státech musí být umožněn i přeshraničním půjčovatelům na nediskriminačním základě. Článek 8 původního návrhu bude proto zcela nahrazen novým článek, který zní: 1. V případě přeshraničního úvěru zajistí každý členský stát, aby věřitelé z jiných členských států měli v tomto členském státě přístup k databázím na nediskriminačním základě. 2. Spotřebitel a ručitel budou, pokud o to požádají, okamžitě a bezplatně informováni o výsledku jakýchkoli konzultací Roční procentní sazba (změny 23, 40, 194, 195, 197, 198) Roční procentní sazba pro účely předsmluvních informací musí být jasná, transparentní a základ, na němž je vypočtena, by měl spotřebiteli skýtat možnost pravdivého porovnání jednotlivých úvěrových nabídek. Propagace musí obsahovat názorný příklad. Sazba uvedená ve smlouvě musí obsahovat cenu povinného pojištění, ať je nabízeno kýmkoli. Roční procentní sazba se vypočte na základě celkových nákladů úvěru, která bude zahrnovat veškeré náklady týkající se doplňkových dohod, které spotřebitel uzavře s věřitelem nebo prostřednictvím věřitele, jsou-li tyto dohody povinné pro získání úvěru nebo propagované sazby (tato skutečnost se vloží do 19. bodu odůvodnění). Příklady výpočtu se uvedou v příloze. Celkové náklady úvěru se v článku 2 (Definice) definují takto: Celkovými náklady úvěru pro spotřebitele se rozumí veškeré výdaje, včetně půjčního úroku, provize a jakýchkoli poplatků, které musí spotřebitel zaplatit 7 Úř. věst. L 095, , s CS 10 CS

11 v souvislosti s úvěrovou dohodu v souladu s podmínkami, které jsou v ní uvedeny a které jsou věřiteli známy. Náklady spojené s doplňkovými službami týkajícími se úvěrové dohody, zejména s příplatky za pojištění, budou započteny, pokud je služba povinná pro získání úvěru nebo propagované sazby a je uzavřená s věřitelem nebo se třetí stranou, kdy věřitel nebo případně zprostředkovatel úvěru uzavřeli dohodu jménem třetí strany nebo spotřebiteli předložili nabídku či službu. Vyloučí se náklady, jež má spotřebitel zaplatit při uzavření úvěrové dohody osobám jiným než věřiteli nebo zprostředkovateli úvěru, zejména notáři, daňovým orgánům, zapisovateli hypoték, a všechny náklady zpravidla ukládané orgánem odpovědným za registraci a ručení; Článek 12 (roční procentní sazby) se upraví, aby tyto změny zohledňoval, zejména nebude nadále odkazovat na složky, jež by měly být zahrnuty do celkových nákladů úvěru, neboť již budou plně definovány v článku Právo na předčasné splacení Spotřebitel má kdykoli během trvání smlouvy právo na předčasné splacení. V takových případech bude mít nárok na spravedlivé snížení nákladů úvěru. Věřitel má nicméně nárok vyžadovat spravedlivé a objektivní odškodnění, s výjimkou: úvěrových dohod, u nichž je období použité při stanovení předepsané úrokové sazby kratší než jeden rok; situací, kdy byla splátka provedena v rámci pojistné smlouvy, jejíž cílem bylo poskytnout obvyklou záruku pro splacení úvěru. Tyto změny budou vloženy v článku 16 (Předčasné splacení). Příslušný bod odůvodnění navíc vysvětlí, co se rozumí pojmy spravedlivý a objektivní : Spotřebitel by měl mít právo splnit veškeré povinnosti před stanoveným datem. Při částečném či celkovém předčasném splacení musí mít věřitel nárok pouze na spravedlivé a objektivní odškodnění. Objektivní odškodnění spočívá v kompenzaci za náklady věřitele, které přímo souvisejí s předčasným splacením; je spravedlivé, pokud zohledňuje zájmy obou smluvních stran Právo na odstoupení (změna 192) Spotřebiteli je poskytnuto čtrnáctidenní právo odstoupit od úvěrové dohody. V článku 11 (Právo na odstoupení) se období a způsoby uvedou v soulad se směrnicí o uvádění finančních služeb na trh na dálku 8, aby se zamezilo nesrovnalostem (zejména, je-li na dálku prodáván spotřebitelský úvěr). Aby se této skutečnosti vyhovělo, budou odstavce 1 a 2 článku 11 přepracovány podle čl. 6 odst. 1 a 6 uvedené směrnice, a to v uvedeném pořadí. 8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES. CS 11 CS

12 Spotřebitelům musejí být navíc oznámeny částky, které mají být splaceny. Ustanovení čl. 11 odst. 3 se přepracuje v souladu se změnou 192, s výjimkou poslední věty, která se vymaže. V odstavci 4 se slova následující po slovech úvěrové dohody nahrazují tímto: uzavřené prostřednictvím služby úředníka za předpokladu, že úředník potvrdí, že jsou spotřebiteli přiznána práva podle čl. 5 odst. 2 a čl. 10 odst. 2, ani na úvěrové dohody spadající do oblasti působnosti dané směrnice, které jsou zajištěny buď hypotékou na nemovitý majetek nebo ručením běžně využívaným v daném členském státě k tomuto účelu nebo na úvěrové dohody zrušené podle: [ ] Překročení celkové částky úvěru (změna 130) Vypracují se zvláštní ustanovení pro případ, že za určitých podmínek dojde k překročení celkové částky úvěru. Odstavce 2 a 3 článku 25 původního návrhu se přepracují takto: 1. Při výrazném překročení celkové částky úvěru, které trvá déle než jeden měsíc, bude věřitel spotřebitele informovat, a to na papíře nebo na jiném trvalém nosiči, že překročil částku úvěru, a oznámí mu příslušnou částku, předepsanou úrokovou sazbu a/nebo použitelné sankce, poplatky nebo úroky za nedoplatky. 2. Jakékoli výrazné překročení celkové části úvěru, které trvá déle než tři měsíce, bude napraveno, bude-li to nezbytné, prostřednictvím nové úvěrové dohody stanovící vyšší celkovou částku úvěru Zprostředkovatelé úvěru (změna 162) Komise zachovává původní definici zprostředkovatelů úvěru. Úprava týkající se těchto zprostředkovatelů a dohled nad nimi by měly být ponechány na členských státech. Znění článku 28 (Registrace věřitelů a zprostředkovatelů úvěru) se nahrazuje tímto: Členské státy zajistí, že věřitelé a zprostředkovatelé úvěru budou pod dohledem subjektu nebo orgánu, které jsou nezávislé na dané finanční instituci a nevztahují se na ně žádné úpravy Legislativní předloha Přijetí určitých změn odsouhlasených Evropským parlamentem povede k přímým i následným změnám původního návrhu. Aby se zajistila jasnost znění, bude třeba kapitoly a články přeorganizovat a přečíslovat. 5. ZMĚNĚNÝ NÁVRH S ohledem na článek 251 Smlouvy o ES změní Komise svůj návrh, jak je uvedeno výše. CS 12 CS

SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES. ze dne 23. dubna 2008

SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES. ze dne 23. dubna 2008 L 133/66 CS Úřední věstník Evropské unie 22.5.2008 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS

Více

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy Z Á K O N č. 145/2010 Sb. ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 1 Předmět úpravy Tento

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období 1055 Vládní návrh na vydání zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 34 ZÁKON ze dne o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

145/2010 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

145/2010 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 145/2010 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Změna: 43/2013 Sb. Změna: 43/2013 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Zákon č. 145/2010 Sb.

Zákon č. 145/2010 Sb. Zákon č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, s účinností od 1. ledna 2011, který nahrazuje zákon č. 321/2001 Sb. - o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru

Více

KONZULTAČNÍ MATERIÁL SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES O SMLOUVÁCH O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE RADY 87/102/EHS

KONZULTAČNÍ MATERIÁL SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES O SMLOUVÁCH O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE RADY 87/102/EHS Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ministerstvo financí ČR KONZULTAČNÍ MATERIÁL SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES O SMLOUVÁCH O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE RADY 87/102/EHS

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/ /EU

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/ /EU P7_TA-PROV(2013)0341 Smlouvy o úvěru na bydlení ***I Pozměňovací návrh přijatý Evropským parlamentem dne 10. září 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o úvěru na bydlení (COM(2011)0142

Více

POKYNY GŘ PRO SPRAVEDLNOST. týkající se

POKYNY GŘ PRO SPRAVEDLNOST. týkající se POKYNY GŘ PRO SPRAVEDLNOST týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu

Více

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jako nová živnost Povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů vůči spotřebitelům

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o provádění směrnice 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o provádění směrnice 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.5.2014 COM(2014) 259 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o provádění směrnice 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru CS CS OBSAH ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Věřitel: obchodní společnost : V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná v

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: Věřitel: NELY Invest s.r.o. se sídlem Praha, Kryšpínova 527/6, PSČ 109 00, IČ: 013 88 703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/83/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/83/EU L 304/64 Úřední věstník Evropské unie 22.11.2011 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o právech spotřebitelů {SEK(2008) 2544} {SEK(2008) 2545} {SEK(2008) 2547}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o právech spotřebitelů {SEK(2008) 2544} {SEK(2008) 2545} {SEK(2008) 2547} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.10.2008 KOM(2008) 614 v konečném znění 2008/0196 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o právech spotřebitelů {SEK(2008) 2544} {SEK(2008)

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU L 343/32 Úřední věstník Evropské unie 14.12.2012 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované

Více

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Vážený kliente, od 1. ledna 2011 vstoupil v účinnost nový zákon, který upravuje podmínky a způsob poskytování spotřebitelských úvěrů (zákon č. 145/2010

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 20. května 2010 Cena Kč 58, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 20. května 2010 Cena Kč 58, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 20. května 2010 Cena Kč 58, O B S A H : 145. Zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 146. Zákon o označování a sledovatelnosti

Více

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Vážený kliente, od 1. ledna 2011 vstoupil v účinnost nový zákon, který upravuje podmínky a způsob poskytování spotřebitelských úvěrů (zákon č. 145/2010

Více

Transpozice směrnice 2014/17/EU o úvěrech na bydlení (MCD)

Transpozice směrnice 2014/17/EU o úvěrech na bydlení (MCD) Transpozice směrnice 2014/17/EU o úvěrech na bydlení (MCD) K O N Z U L T A Č N Í M A T E R I Á L Červenec 2014 Ministerstvo financí Odbor Finanční trhy II Oddělení Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1

2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1 2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

1991L0674 CS 05.09.2006 002.001 1

1991L0674 CS 05.09.2006 002.001 1 1991L0674 CS 05.09.2006 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 19. prosince 1991 oročních účetních

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více