KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Pozměněný návrh SMERNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Pozměněný návrh SMERNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY"

Transkript

1 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2004)747 v konečném znění 2004/0222 (COD) Pozměněný návrh SMERNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o harmonizaci právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelských úvěrů a o zrušení směrnice 87/102/ES a změně směrnice 93/13/ES (předložen(á)(é)(ý) Komisí podle čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES) CS CS

2 Pozměněný návrh 2004/0222 (COD) SMERNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o harmonizaci právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelských úvěrů a o zrušení směrnice 87/102/ES a změně směrnice 93/13/ES 1. STAV POSTUPU Návrh KOM (2002) 443 v konečném znění 2002/0222 (COD) byl přijat Komisí dne 11. září 2002 a dne12. září 2002 byl předložen Evropskému parlamentu a Radě. Evropský hospodářský a sociální výbor vydal k návrhu Komise stanovisko dne 17. července 2003, CESE 2003/918. Evropský parlament přijal při prvním čtení dne 20. dubna změn. 2. CÍL NÁVRHU Směrnice 87/102/EHS týkající se spotřebitelského úvěru 1, změněná v letech 1990 a , stanovila rámec Společenství pro spotřebitelský úvěr s cílem prosadit vytvoření společného trhu pro úvěr a stanovit minimální pravidla Společenství pro ochranu spotřebitelů. Na základě řady zpráv a rozsáhlých konzultací se zúčastněnými stranami bylo zřejmé, že směrnice 87/102/EHS nadále neodráží stávající situaci trhu se spotřebitelským úvěrem a že je proto třeba ji přepracovat 3. V září 2002 Komise přijala návrh směrnice, kterou se na zcela novém základě stanoví ustanovení týkající se spotřebitelského úvěru. 3. CÍL ZMĚNĚNÉHO NÁVRHU S přihlédnutím ke stanovisku Evropského parlamentu během prvního čtení upravuje tento pozměněný návrh v mnoha ohledech původní návrh směrnice o spotřebitelském úvěru. To spočívá především v omezení působnosti, zavedení volnějších režimů pro některé typy úvěrových dohod a v odstranění některých ustanovení, na něž se již vztahují právní předpisy Společenství nebo která jsou uspokojivě řešena na Směrnice Rady 87/102/EHS ze dne 22. prosince 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru. Směrnice Rady 90/88/EHS ze dne 22. února 1990, kterou se mění směrnice 87/102/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru, Úř. věst. L 061, , s , pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/7/ES ze dne 16. února 1998, kterou se mění směrnice 87/102/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru, Úř. věst. L 101, s Sdělení Komise Finanční služby: zvýšení důvěry spotřebitele pokračování Zelené knihy Finanční služby naplnění očekávání spotřebitelů, KOM(97)309 v konečném znění. CS 2 CS

3 vnitrostátní úrovni. Návrh by měl zavést koncept vázaného úvěru a přepracovanou verzi metody výpočtu roční procentní sazby (APR) a soustředit se na předsmluvní a smluvní požadavky na informace. 4. POZNÁMKY KE ZMĚNÁM PŘIJATÝM PARLAMENTEM 4.1. Změny přijaté v dané podobě Komisí Změny 5, 8, 12, 13, 15, 16, 24, 25, 39, 42, 43, 46, 50, 51, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 78, 86, 102, 104, 109, 111, 113, 116, 123, 125, 126, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 144, 146, 148, 199, 201 lze přijmout tak, jak byly předloženy Parlamentem, neboť činí znění jasnějším a zlepšují některé definice Změny, které Komise nepřijala Změny 4, 10, 19, 21, 28, 30, 31, 33, 44, 45, 47, 48, 49, 76, 77, 82, 83, 85, 88, 89, 93, 94, 106, 110, 112, 114, 115, 121, 124, 131, 137, 140, 142, 151, 152, 161, 175, 178, 181, 182, 183, 193, 196, 204 Komise přijmout nemůže Změny, které Komise přijala zčásti nebo po úpravě jejich znění Veškeré další změny lze přijmout zčásti nebo po úpravě jejich znění, neboť zavádějí řadu zlepšení, která se týkají buď jasnosti textu nebo určitých podrobností či doplnění, která by mohla být při provádění návrhu užitečná. V následujícím textu jsou při citování článků podtrženy změny, které jsou v souladu se změnami ze strany Parlamentu, a změny vložené Komisí jsou podtržené a psané kurzívou. Toto jsou zásadní změny: Oblast působnosti Z oblasti působnosti budou vyloučeny následující typy dohod: dohody o ručení, které zajišťují obchodní půjčky, soudně ověřené dohody (změna 59), úvěrové dohody, při nichž musí spotřebitel splatit půjčku do 3 měsíců, a to bez poplatku (změny 60, 184), úvěry sjednané se zastavárnami (změna 55), půjčky nad eur (změna 185). Tyto změny budou provedeny v článku 3 (Oblast působnosti). Komise navrhuje zavést dva volnější režimy, založené na předsmluvních a smluvních informacích. Typy dohod, které mají být předloženy v rámci těchto volnějších režimů, budou vymezeny v článku 3 (Oblast působnosti) a seznam požadavků na informace bude obsažen ve dvou nových článcích (6 a 7). První volnější režim se týká překročení úvěru (změny 57, 179) a bude podrobně rozveden v novém článku 6: Pokud se úvěrová dohoda vztahuje na úvěry v podobě zálohy na běžný nebo debetní účet ve smyslu čl. 3 odst. 3, bude spotřebitel před uzavřením dohody informován o: celkové částce úvěru, předepsané úrokové sazbě, CS 3 CS

4 roční procentní sazbě za spotřebitelský úvěr prostřednictvím reprezentativního příkladu uvádějícího veškeré finanční údaje a předpoklady při výpočtu uvedené sazby, poplatcích použitelných od okamžiku uzavření dohody a podmínkách, za nichž lze tyto poplatky změnit, a podmínkách a postupech pro ukončení dohody. Druhý volnější režim, podrobně rozvedený v novém článku 7, bude v hrubých rysech navržen takto: S dostatečným předstihem před tím, než je spotřebitel vázán úvěrovou dohodou nebo jakoukoli nabídkou týkající se úvěrové dohody ve smyslu čl. 3 odst. 4, poskytne věřitel nebo případně zprostředkovatel úvěru na papíře nebo na jiném trvalém nosiči následující údaje: (a) (b) (c) (d) celkovou částku úvěru, předepsanou úrokovou sazbu, roční procentní sazbu za spotřebitelský úvěr prostřednictvím reprezentativního příkladu uvádějícího veškeré finanční údaje a předpoklady při výpočtu uvedené sazby, dobu trvání úvěrové dohody, a e) částku, počet a četnost splátek, jež mají být provedeny. To se týká konkrétních úvěrových dohod o: menších půjčkách (pod 300 eur), půjčkách poskytovaných omezenému okruhu veřejnosti za nižších úrokových sazeb, než jaké jsou obvykle navrhovány na trhu, nebo zcela bezúročně, a pokud věřitel plní statutární povinnost v obecném zájmu. (změna 53), půjčkách poskytovaných určitými neziskovými sdruženími, jako jsou pravá úvěrová družstva (změna 61), a úvěrových dohodách, které mají finančně pokrýt stávající dluhy spotřebitele a zamezit tak soudnímu řízení, v jejichž případě se spotřebitel v důsledku daných podmínek nedostane do situace horší, než v jaké se nacházel před novou dohodou (změna 54) Dohody o vázaném úvěru (35, 105, 108, 165, 176) Koncept vázané dohody obsahuje následující prvky: dohodou o vázaném úvěru se rozumí dohoda, u níž příslušný úvěr slouží výhradně k financování dohod týkajících se dodávky zboží nebo poskytnutí služby a tyto dvě dohody tvoří z objektivního hlediska obchodní jednotku. Mělo by se předpokládat, že se o obchodní jednotku jedná tehdy, pokud úvěr pro spotřebitele financuje dodavatel CS 4 CS

5 nebo sám poskytovatel služby nebo pokud je úvěr financován třetí stranou, pokud věřitel využije služby dodavatele nebo poskytovatele služby v souvislosti s uzavřením nebo přípravou úvěrové dohody nebo pokud úvěrová dohoda odkazuje na konkrétní zboží nebo služby, jež mají být úvěrem financovány. Toto znění se vloží do článku 2 (Definice). Pokud je v případě dohody o vázaném úvěru spotřebiteli umožněno, aby odstoupil od kupní smlouvy, bude mu rovněž umožněno, aby odstoupil od úvěrové dohody. Směrnice však nebude obsahovat důsledky pro kupní smlouvy v případě odstoupení od úvěrové dohody. Takové důsledky nejsou ve směrnici týkající se výhradně úvěrových dohod považovány za náležité. Zůstanou však zahrnuty zásady stanovené v čl. 11 odst. 2 směrnice 87/102 (uplatnění práv vůči věřiteli), neboť byly provedeny všemi členskými státy. Proto budou v celém rozsahu včleněny do patřičného článku Standardní informace (změna 62) Odstraní se článek 4 o propagaci. Nový článek o standardních informacích bude však v hrubých rysech vypracován takto: 1. Jakákoli propagace týkající se úvěrových dohod bude obsahovat standardní informace, které budou rovněž zahrnovat informace o nákladech daného úvěru v souladu s tímto článkem. 2. Standardní informace budou v následujícím pořadí a jasným, výstižným a zřetelným způsobem prostřednictvím reprezentativního příkladu uvádět celkovou částku úvěru, roční procentní sazbu za spotřebitelský úvěr, dobu trvání úvěrové dohody, počet a částku měsíčních splátek a jakékoli poplatky související s úvěrovou dohodou, které jsou v souladu s podmínkami dané dohody a jsou známy věřiteli. Pokud je doplňková služba týkající se úvěrové dohody, zejména pojištění, povinná pro získání úvěru nebo propagované sazby a její náklady nelze určit předem, musí být povinnost tuto službu vyjmout rovněž uvedena jasným, výstižným, poutavým a zřetelným způsobem společně s roční procentní sazbou za spotřebitelský úvěr. Pokud nejsou tyto úvěrové podmínky obecně dostupné pro každého půjčovatele, roční procentní sazba za spotřebitelský úvěr musí být uvedena prostřednictvím alespoň dvou reprezentativních příkladů. Je-li na počátku trvání úvěrové dohody nabízena na omezenou dobu nižší úroková sazba, propagace bude uvádět roční procentní sazbu vypočtenou na celou dobu trvání úvěrové dohody. Ustanovení tohoto článku se netýkají směrnice [ / /ES ze dne / / (směrnice o nepoctivé obchodní praxi)] Předsmluvní informace (změny 65, 188) V předsmluvní fázi budou informace uvádět veškeré základní informace, které spotřebitel potřebuje, aby se dokázal zorientovat v nabídkách a porovnat je, včetně celkových nákladů úvěru a roční procentní sazby. Informace bude rovněž uvádět údaje týkající se povinného uzavření doplňkové smlouvy, jak uvádí propagace. Tato informace je nezbytná, aby spotřebitel mohl provést volbu, neboť roční procentní CS 5 CS

6 sazba obsahující náklady pojištění bude nevyhnutelně vyšší než roční procentní sazba bez těchto nákladů. Rovněž se uvedou informace o právech spotřebitele a jejich nákladech (především právo na předčasné splacení a na odstoupení a náklady za tyto postupy), aby se mohl spotřebitel o transakci rozhodnout na základě plné znalosti věci. Koncept odpovědného půjčování v článku 9 se pozmění a převede do kapitoly o předsmluvních informacích. Od věřitelů se požaduje, aby na základě informací poskytnutých spotřebitelem posoudili jeho solventnost a případně dané údaje ověřili v databázích. Současně je při odpovědném půjčování a úvěrových operacích důležité klást důraz na důležité předsmluvní závazky věřitele týkající se informací a na patřičnou povinnost určit z úvěrových dohod, které věřitelé obvykle nabízejí, nejvhodnější typ a celkovou částku úvěru. Návrh bude proto znít takto: 1. Věřitel a případně zprostředkovatel úvěru se budou řídit zásadami odpovědného půjčování. Odpovědné půjčování zahrnuje požadavek, aby věřitel a případně zprostředkovatel úvěru dodržovali své závazky, pokud jde o poskytování předsmluvních informací, a požadavek, aby věřitel posoudil úvěruschopnost spotřebitele na základě jím poskytnutých informací a, je-li to vhodné, na základě ověření v příslušných databázích. Pokud dohoda umožňuje změnu celkové částky úvěru po datu uzavření dohody, je od věřitele požadováno, aby zaktualizoval finanční informace, jež má k dispozici, a posoudil úvěruschopnost spotřebitele dříve, než bude celková částka úvěru významně zvýšena. 2. S dostatečným předstihem před tím, než je spotřebitel vázán úvěrovou dohodou nebo nabídkou, poskytne věřitel a, případně, zprostředkovatel úvěru na papíře nebo na jiném trvalém nosiči nezbytné a důležité informace potřebné k uzavření zvažované úvěrové dohody. Tyto informace budou odkazovat na: (a) (b) (c) (d) požadovaná ručení a pojištění; dobu trvání úvěrové dohody; částku, počet a četnost splátek, jež mají být provedeny, přičemž by tyto údaje, bude-li to možné, měly být zaneseny v časovém rozpisu splátek; připadá-li to v úvahu, náklady na udržování účtu zaznamenávajícího platební i úvěrové transakce, náklady na používání karty nebo jiného platebního prostředku pro platební transakce a čerpání a náklady týkající se platebních transakcí obecně; e) celkovou částku úvěru a podmínky upravující čerpání úvěru; f) připadá-li to v úvahu, předepsanou úrokovou sazbu, podmínky upravující používání této sazby a jakýkoli ukazatel, je-li k dispozici, nebo referenční sazbu vztahující se na počáteční předepsanou úrokovou sazbu, jakož i období, podmínky a postupy pro pozměnění předepsané úrokové sazby; CS 6 CS

7 g) danou roční procentní sazbu za spotřebitelský úvěr a celkové náklady úvěru prostřednictvím reprezentativního příkladu. Uvedou se veškeré finanční údaje a předpoklady použité při výpočtu uvedené sazby; h) Uvedou se rovněž náklady, jež má spotřebitel zaplatit při uzavření úvěrové dohody osobám jiným než věřiteli nebo zprostředkovateli úvěru, zejména notáři, daňovým orgánům, zapisovateli hypoték, a všechny náklady zpravidla ukládané orgánem odpovědným za registraci a ručení. Pokud je doplňková služba týkající se úvěrové dohody, zejména pojištění, povinná pro získání úvěru nebo propagované sazby a její náklady nelze určit předem, musí být povinnost tuto službu vyjmout rovněž uvedena jasným, výstižným a poutavým způsobem; i) existenci či neexistenci práva na odstoupení, období, během něhož lze právo na odstoupení uplatnit, a postup uplatnění tohoto práva; j) právo být informován o výsledcích konzultace databází za účelem posouzení úvěruschopnosti v souladu s čl. 9 odst. 2; k) právo na předčasné splacení a, připadá-li to v úvahu, náklady vyplývající z takového splacení, s uvedením částky nebo metody výpočtu; l) úroky v případě zpožděných splátek, jak jsou použitelné v okamžiku, kdy je poskytnuta informace v souladu s tímto ustanovením, a ujednání pro jejich úpravu a poplatky za prodlení; V případech hlasové telefonní komunikace uvedené v čl. 3 odst. 3 směrnice 2002/65/ES musí taková informace obsahovat kromě informací požadovaných tímto ustanovením alespoň položky uvedené v písmenech c), e) a g) tohoto odstavce. Povinnost podle tohoto odstavce, týkající se poskytování informací, lze splnit dodáním návrhu dohody obsahující informace v souladu s článkem U smlouvy, u níž po splátkách ze strany spotřebitele nedojde k okamžitému odpovídajícímu umoření celkové částky úvěru a tyto splátky jsou místo toho použity pro tvorbu kapitálu během určitých období a za podmínek stanovených v úvěrové dohodě nebo v doplňkové dohodě, musí informace uvedená v souladu s tímto ustanovením jasně a výstižně uvádět, že takové smlouvy neposkytují záruku splátky celkové vyčerpané částky úvěru, pokud však taková záruka není skutečně poskytnuta. 4. Věřitel nebo případně zprostředkovatel úvěru se budou snažit, aby mezi jednotlivými úvěrovými dohodami, které obvykle nabízejí nebo sjednávají, určili nejvhodnější typ a celkovou částku úvěru, přičemž zohlední finanční situaci spotřebitele, výhody a nevýhody spojené s navrhovaným produktem a účel úvěru Smluvní informace (změny 79, 81, 84, 87, 107) Informace poskytované v úvěrové dohodě musejí být úplné a musejí obsahovat veškeré informace poskytnuté v předsmluvní fázi s plným výpočtem roční procentní sazby za spotřebitelský úvěr (v této fázi si je banka již vědoma všech nákladů) a celkové částky úvěru - jakož i podrobné tabulky pro umoření v případě půjček s pevně stanovenou sazbou. CS 7 CS

8 Musejí být též uvedeny poplatky v případě prodlení, aby spotřebitel mohl důsledky prodlení posoudit. Aby se zvýšila transparentnost textu, bude pozměněný návrh výslovně uvádět veškeré smluvní požadavky na informace. 1. Úvěrové dohody a dohody o ručení budou vypracovány na papíře nebo na jiném trvalém nosiči. Všechny smluvní strany obdrží kopii úvěrové dohody. Ručitel obdrží kopii dohody o ručení. Dohody budou obsahovat informace týkající se přístupu k mimosoudním řízením o stížnosti a budou upřesňovat veškeré formality, které je třeba splnit, chce-li věřitel nebo zprostředkovatel úvěru takových řízení využít. 2. Úvěrová dohoda bude jasně a výstižně uvádět: (a) (b) jména a adresy smluvních stran a případně jméno a adresu zúčastněného zprostředkovatele úvěru; požadovaná ručení a pojištění; c) dobu trvání úvěrové dohody; d) částku, počet a četnost splátek, jež mají být provedeny; e) pokud je zahrnuto kapitálové umoření uvěrové dohody s pevně stanovenou dobou trvání a sazbou, výpis z účtu v podobě tabulky o umoření, dlužné splátky a období a podmínky týkající se splacení těchto částek; f) mají-li být poplatky a úroky splaceny bez kapitálového umoření, výkaz uvádějící období a podmínky pro splátky výpůjčního úroku a souvisejících opakujících se či jednorázových poplatků; g) prohlášení o nákladech, s uvedením jejich účelu a částek, které nejsou zahrnuty ve výpočtu roční procentní sazby za spotřebitelský úvěr, avšak jsou známy věřiteli nebo zprostředkovateli úvěru a mají být uhrazeny spotřebitelem, a to zejména úroky v případě zpožděných splátek, jak jsou použitelné v okamžiku uzavření dohody a ujednání pro sankce za jejich změnu, poplatky nebo úroky za nedoplatky týkající se překročení celkové částky úvěru a poplatky za prodlení; h) celkovou částku úvěru a podmínky upravující čerpání úvěru; i) připadá-li to v úvahu, zboží a služby, které jsou financovány; j) připadá-li to v úvahu, předepsanou úrokovou sazbu, podmínky upravující používání této sazby a jakýkoli ukazatel, je-li k dispozici, nebo referenční sazbu vztahující se na počáteční předepsanou úrokovou sazbu, jakož i období, podmínky a postupy pro pozměnění předepsané úrokové sazby; CS 8 CS

9 k) celkové náklady úvěru pro spotřebitele a roční procentní sazbu za spotřebitelský úvěr, vypočtenou při uzavření úvěrové dohody na základě veškerých finančních údajů a předpokladů vztahujících se na danou dohodu; l) existenci či neexistenci práva na odstoupení, období, během něhož lze právo na odstoupení uplatnit, a postup uplatnění tohoto práva; m) právo na předčasné splacení, postup pro předčasné splacení a, připadá-li to v úvahu, náklady vyplývající z takového splacení, s uvedením částky nebo metody výpočtu; n) právo být informován o výsledcích konzultace databází za účelem posouzení úvěruschopnosti v souladu s čl. 9 odst. 2; (o) postup, jenž má být použit při uplatnění práva na ukončení úvěrové dohody; p) informace týkající se práv vyplývajících z článku 15 a podmínky pro uplatnění těchto práv; 3. Dohody o ručení budou uvádět nejvyšší zajištěnou částku, jakož i poplatky za prodlení, jež se použijí v souladu s postupem uvedeným v odst. 2 písm. e) Ustanovení, na která se vztahují stávající právní předpisy Společenství Původní návrh obsahoval ustanovení týkající se oblastí, na které se vztahují stávající právní předpisy Společenství, zejména podomního prodeje 4 (článek 5), ochrany údajů 5 (článek 8) (změna 180) a nepřiměřených smluvních podmínek (článek 15) 6 (změna 95). S ohledem na stanovisko Evropského parlamentu Komise navrhuje nezabývat se tím, čím se zabývají stávající směrnice. Vzhledem k existenci nerovných smluvních podmínek, jež jsou pro úvěrové smlouvy případné, je nicméně nezbytné přidat do přílohy směrnice o nepřiměřených smluvních podmínkách jakékoli požadavky, které budou coby podmínku pro čerpání zavádět povinnost, aby půjčené částky byly ponechány jako ručení či zástava, pokud spotřebitel neobdrží za toto ručení či zástavu alespoň stejnou sazbu, jako je roční průměrná sazba; aby byl spotřebitel povinen uzavřít s věřitelem či se třetí stranou další smlouvu, pokud nejsou její náklady zahrnuty do celkových nákladů úvěru; aby byl spotřebitel povinen použít téhož věřitele pro financování zůstatkové hodnoty a jakékoli závěrečné splátky za úvěrovou dohodu pro nákup movitého majetku nebo služby. Článek 15 o nepřiměřených podmínkách se změní takto: Směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. CS 9 CS

10 Příloha směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách 7 se mění takto: 3. Podmínky dohody o spotřebitelském úvěru (jak jsou definovány v čl. 2 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady / /ES o harmonizaci právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelských úvěrů), jejichž cílem nebo následkem je: (a) (b) uložit spotřebiteli, jako podmínku pro čerpání, požadavek, aby ponechal coby ručení, a to zcela nebo zčásti, částky, jež mu byly půjčeny či poskytnuty, nebo je zcela nebo zčásti využil pro uložení nebo nákup cenných papírů či jiných finančních nástrojů, pokud spotřebitel neobdrží pro takový vklad, nákup či ručení alespoň stejnou sazbu, jako je sjednaná procentní roční sazba za spotřebitelský úvěr; uložit spotřebiteli, aby při uzavření smlouvy uzavřel další smlouvu s věřitelem, zprostředkovatelem úvěru nebo se třetí, jimi určenou stranou, pokud nejsou její náklady zahrnuty do celkových nákladů úvěru. Pokud jde o ochranu údajů, Komise navrhuje, aby se stanovilo, že přístup k existujícím soukromým i veřejným databázím ve členských státech musí být umožněn i přeshraničním půjčovatelům na nediskriminačním základě. Článek 8 původního návrhu bude proto zcela nahrazen novým článek, který zní: 1. V případě přeshraničního úvěru zajistí každý členský stát, aby věřitelé z jiných členských států měli v tomto členském státě přístup k databázím na nediskriminačním základě. 2. Spotřebitel a ručitel budou, pokud o to požádají, okamžitě a bezplatně informováni o výsledku jakýchkoli konzultací Roční procentní sazba (změny 23, 40, 194, 195, 197, 198) Roční procentní sazba pro účely předsmluvních informací musí být jasná, transparentní a základ, na němž je vypočtena, by měl spotřebiteli skýtat možnost pravdivého porovnání jednotlivých úvěrových nabídek. Propagace musí obsahovat názorný příklad. Sazba uvedená ve smlouvě musí obsahovat cenu povinného pojištění, ať je nabízeno kýmkoli. Roční procentní sazba se vypočte na základě celkových nákladů úvěru, která bude zahrnovat veškeré náklady týkající se doplňkových dohod, které spotřebitel uzavře s věřitelem nebo prostřednictvím věřitele, jsou-li tyto dohody povinné pro získání úvěru nebo propagované sazby (tato skutečnost se vloží do 19. bodu odůvodnění). Příklady výpočtu se uvedou v příloze. Celkové náklady úvěru se v článku 2 (Definice) definují takto: Celkovými náklady úvěru pro spotřebitele se rozumí veškeré výdaje, včetně půjčního úroku, provize a jakýchkoli poplatků, které musí spotřebitel zaplatit 7 Úř. věst. L 095, , s CS 10 CS

11 v souvislosti s úvěrovou dohodu v souladu s podmínkami, které jsou v ní uvedeny a které jsou věřiteli známy. Náklady spojené s doplňkovými službami týkajícími se úvěrové dohody, zejména s příplatky za pojištění, budou započteny, pokud je služba povinná pro získání úvěru nebo propagované sazby a je uzavřená s věřitelem nebo se třetí stranou, kdy věřitel nebo případně zprostředkovatel úvěru uzavřeli dohodu jménem třetí strany nebo spotřebiteli předložili nabídku či službu. Vyloučí se náklady, jež má spotřebitel zaplatit při uzavření úvěrové dohody osobám jiným než věřiteli nebo zprostředkovateli úvěru, zejména notáři, daňovým orgánům, zapisovateli hypoték, a všechny náklady zpravidla ukládané orgánem odpovědným za registraci a ručení; Článek 12 (roční procentní sazby) se upraví, aby tyto změny zohledňoval, zejména nebude nadále odkazovat na složky, jež by měly být zahrnuty do celkových nákladů úvěru, neboť již budou plně definovány v článku Právo na předčasné splacení Spotřebitel má kdykoli během trvání smlouvy právo na předčasné splacení. V takových případech bude mít nárok na spravedlivé snížení nákladů úvěru. Věřitel má nicméně nárok vyžadovat spravedlivé a objektivní odškodnění, s výjimkou: úvěrových dohod, u nichž je období použité při stanovení předepsané úrokové sazby kratší než jeden rok; situací, kdy byla splátka provedena v rámci pojistné smlouvy, jejíž cílem bylo poskytnout obvyklou záruku pro splacení úvěru. Tyto změny budou vloženy v článku 16 (Předčasné splacení). Příslušný bod odůvodnění navíc vysvětlí, co se rozumí pojmy spravedlivý a objektivní : Spotřebitel by měl mít právo splnit veškeré povinnosti před stanoveným datem. Při částečném či celkovém předčasném splacení musí mít věřitel nárok pouze na spravedlivé a objektivní odškodnění. Objektivní odškodnění spočívá v kompenzaci za náklady věřitele, které přímo souvisejí s předčasným splacením; je spravedlivé, pokud zohledňuje zájmy obou smluvních stran Právo na odstoupení (změna 192) Spotřebiteli je poskytnuto čtrnáctidenní právo odstoupit od úvěrové dohody. V článku 11 (Právo na odstoupení) se období a způsoby uvedou v soulad se směrnicí o uvádění finančních služeb na trh na dálku 8, aby se zamezilo nesrovnalostem (zejména, je-li na dálku prodáván spotřebitelský úvěr). Aby se této skutečnosti vyhovělo, budou odstavce 1 a 2 článku 11 přepracovány podle čl. 6 odst. 1 a 6 uvedené směrnice, a to v uvedeném pořadí. 8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES. CS 11 CS

12 Spotřebitelům musejí být navíc oznámeny částky, které mají být splaceny. Ustanovení čl. 11 odst. 3 se přepracuje v souladu se změnou 192, s výjimkou poslední věty, která se vymaže. V odstavci 4 se slova následující po slovech úvěrové dohody nahrazují tímto: uzavřené prostřednictvím služby úředníka za předpokladu, že úředník potvrdí, že jsou spotřebiteli přiznána práva podle čl. 5 odst. 2 a čl. 10 odst. 2, ani na úvěrové dohody spadající do oblasti působnosti dané směrnice, které jsou zajištěny buď hypotékou na nemovitý majetek nebo ručením běžně využívaným v daném členském státě k tomuto účelu nebo na úvěrové dohody zrušené podle: [ ] Překročení celkové částky úvěru (změna 130) Vypracují se zvláštní ustanovení pro případ, že za určitých podmínek dojde k překročení celkové částky úvěru. Odstavce 2 a 3 článku 25 původního návrhu se přepracují takto: 1. Při výrazném překročení celkové částky úvěru, které trvá déle než jeden měsíc, bude věřitel spotřebitele informovat, a to na papíře nebo na jiném trvalém nosiči, že překročil částku úvěru, a oznámí mu příslušnou částku, předepsanou úrokovou sazbu a/nebo použitelné sankce, poplatky nebo úroky za nedoplatky. 2. Jakékoli výrazné překročení celkové části úvěru, které trvá déle než tři měsíce, bude napraveno, bude-li to nezbytné, prostřednictvím nové úvěrové dohody stanovící vyšší celkovou částku úvěru Zprostředkovatelé úvěru (změna 162) Komise zachovává původní definici zprostředkovatelů úvěru. Úprava týkající se těchto zprostředkovatelů a dohled nad nimi by měly být ponechány na členských státech. Znění článku 28 (Registrace věřitelů a zprostředkovatelů úvěru) se nahrazuje tímto: Členské státy zajistí, že věřitelé a zprostředkovatelé úvěru budou pod dohledem subjektu nebo orgánu, které jsou nezávislé na dané finanční instituci a nevztahují se na ně žádné úpravy Legislativní předloha Přijetí určitých změn odsouhlasených Evropským parlamentem povede k přímým i následným změnám původního návrhu. Aby se zajistila jasnost znění, bude třeba kapitoly a články přeorganizovat a přečíslovat. 5. ZMĚNĚNÝ NÁVRH S ohledem na článek 251 Smlouvy o ES změní Komise svůj návrh, jak je uvedeno výše. CS 12 CS

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jako nová živnost Povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů vůči spotřebitelům

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES. ze dne 23. dubna 2008

SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES. ze dne 23. dubna 2008 L 133/66 CS Úřední věstník Evropské unie 22.5.2008 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

145/2010 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

145/2010 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 145/2010 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Změna: 43/2013 Sb. Změna: 43/2013 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období 1055 Vládní návrh na vydání zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 34 ZÁKON ze dne o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Jméno Příjmení ID 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Raiffeisenbank a.s. Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Vybrané položky ve smlouvě celkovou částkou splatnou spotřebitelem součet celkové výše spotřebitelského úvěru a celkových nákladů spotřebitelského

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru KREDITNÍ KARTA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI S cílem plnit ustanovení Smlouvy mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení dvojímu zdanění týkajícím se daní z příjmů a daní z kapitálových

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Nová legislativní úprava v oblasti hypotečních úvěrů

Nová legislativní úprava v oblasti hypotečních úvěrů Nová legislativní úprava v oblasti hypotečních úvěrů Mgr. Josef Litoš Ministerstvo financí ČR Oddělení retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu Rozvoj a inovace finančních produktů

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 31.12.2005 CS C 336/109 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 15. prosince 2005 k návrhu nařízení ES o informacích o plátci podávaných v souvislosti s převodem finančních

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ 1 IDENTITA A KONTAKTNÍ ÚDAJE PŮJČOVATELE Půjčovatel: DEGIRO B.V. Adresa: Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Telefonní číslo: +420

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Shortování cenných papírů (Formulář o přijetí)... 4 Článek 4. Execution only...

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006

k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 Prováděcí pokyn Státního pozemkového úřadu k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 SPLÁTKOVÝ REŽIM PRO ZEMĚDĚLSKOU PRVOVÝROBU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Na základě nařízení Komise (ES) č. 1857/2006

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 1999 2004 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ 2002/0124(COD) 14. 10. 2004 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady ohledně přijetí

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) 31.10.2014 L 311/23 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU)

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

10587/08 el/tj/pm 1 DG G II

10587/08 el/tj/pm 1 DG G II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. června 2008 (13.06) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2002/0072 (COD) 10587/08 SOC 358 CODEC 761 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Sekretariát Rady Příjemce: Delegace Č. předchozího

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE Tyto podmínky obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené úvěrové smlouvy pro fyzické osoby nepodnikatele vydané Komerční bankou.

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU ČÁST 2 Prezentace 2015 OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZÁJMŮ SPOTŘEBITELŮ podomní obchody (směrnice 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory) spotřebitelský

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Nový režim pro hypoteční trhy

Nový režim pro hypoteční trhy Bulletin BBH Právní aktuality Nový režim pro hypoteční trhy březen 2014 Obsah Shrnutí... 2 1. Působnost... 3 2. Pravidla pro poskytování úvěrů na bydlení... 3 3. Zprostředkování a poradenství... 4 4. Požadavky

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise, 12.9.2014 L 271/3 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 960/2014 ze dne 8. září 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině RADA

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7. rámcového programu příloha III PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru CITI KREDITNÍ KARTA

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru CITI KREDITNÍ KARTA Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru CITI KREDITNÍ KARTA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby nepodnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. ZE DNE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV

OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. ZE DNE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. ZE DNE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Česká národní banka podle 26a zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Poplatek za půjčení činí 20% z půjčené částky, RPSN 456%.

Poplatek za půjčení činí 20% z půjčené částky, RPSN 456%. Obchodní podmínky Pro podání on-line žádosti je třeba splňovat několik podmínek: být fyzická osoba (občan ČR) se stálou adresou, starší 18 let, vlastnící bankovní účet, nesmí na Vás být vedena exekuce,

Více

Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Lukáš Vacek Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Vzor citace: VACEK, L. Zákon o

Více

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana studio nirvana Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE Obchodní společnosti: studio nirvana Se sídlem: Karla Čapka 742, Sokolov, 35601 identifikační číslo: 45410810 Provozovna: ul. Přátelství

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více