Znalecký posudek č /2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 2186-48/2015"

Transkript

1 Znalecký posudek č /2015 Předmět ocenění: Pozemky: Parcela p.č. 3703/96 o výměře 1396 m 2, orná půda Parcela p.č. 3704/45 o výměře 37 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace všechny uvedené nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 2020, katastrální území Hluk, obec Hluk Účel posudku: Objednatel posudku: Insolvenční řízení. KSBR 30 INS 3613/2015 JUDr. Bohumíra Kestlová insolvenční správce dlužníka Michal Mitáček Antonínská Hluk Posudek vypracoval: ING. JIŘÍ MAREK Tupesy 416 kancelář: Vodní 121, Uherské Hradiště tel.: web: Posudek obsahuje: 23 stran a 3 strany příloh. Posudek se předává: 2 vyhotovení. Zpracováno dne:

2 Obsah znaleckého posudku Posudek A. NÁLEZ Znalecký úkol Podklady pro vypracování posudku Vlastnické a evidenční údaje Místní šetření Popis polohy nemovitosti Územní plán Popis nemovitosti Definice obvyklé ceny Postup ocenění B. POSUDEK I ocenění dle cenového předpisu C. POSUDEK II odhad ceny obvyklé porovnáním Úvod Metodika ocenění porovnáním pozemků určených k výstavbě Analýza trhu pozemky určené k výstavbě Jednotková cena pozemku určeného k výstavbě Výpočet ceny pozemků D. REKAPITULACE E. ZÁVĚR F. ZNALECKÁ DOLOŽKA Přílohy Výpis z katastru nemovitostí list vlastnictví č k.ú. Hluk 3 strany

3 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkol Znalecký posudek je zpracován na základě objednávky insolvenčního správce JUdr. Bohumíry Kestlové. Úkolem znalce je stanovit obvyklou cenu těchto nemovitostí: Parcela p.č. 3703/96 o výměře 1396 m 2, orná půda Parcela p.č. 3704/45 o výměře 37 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace všechny uvedené nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 2020, katastrální území Hluk, obec Hluk K právům zástavním a k exekučnímu řízení znalec nepřihlíží. 2. Podklady pro vypracování posudku Katastrální podklady -Výpis z katastru nemovitostí, list vlastnictví č. 2020, obec Hluk, k.ú. Hluk, prokazující stav evidovaný k datu Územní plán -Územní plán na internetových stránkách Zlínského kraje JUAP. Oceňovací předpisy -Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. -Vyhláška Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o oceňování majetku ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. Ostatní podklady -Výsledky místního šetření. -Jednání na Městském úřadě Hluk, informace starosty obce. -Realitní inzerce realitních kanceláří, zdroj internet. -Internetový portál Zlínského kraje, mapa záplavového území. Projektová a stavebně právní dokumentace -Není.

4 3. Vlastnické a evidenční údaje List vlastnictví č.: 2020 Obec: [592170] Hluk Katastrální území: [639907] Hluk A/ Vlastník: Mitáček Michal, Antonínská 843, Hluk B/ Nemovitosti Pozemky Parcela 3703/96, 1396 m 2, orná půda 3704/45, 37 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace C/ Omezení vlastnického práva Věcné břemeno zřizování a provozování vedení právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu umístění nadzemního vedení VN na pozemku. Parcela: 3704/45 Oprávněný: E.ON Distribuce, a.s. Zástavní právo exekutorské Zahájení exekuce Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Dražební vyhláška Rozhodnutí o úpadku Nařízení exekuce D/ Jiné zápisy Změna číslování parcel E/ Nabývací tituly Smlouva darovací ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni , V-1348/ Pro: Mitáček Michal. 4. Místní šetření Datum konání místního šetření: Prohlídka nemovitosti byla provedena dne

5 5. Popis polohy nemovitosti Obec Hluk Poloha: Město Hluk leží ve Zlínském kraji, v okrese Uherské Hradiště, cca 10 km jihovýchodně od okresního města Uherské Hradiště. Počet obyvatel v obci: 4413 (dle Malého lexikonu obcí vydaného ČSÚ) Kategorie obce: Město. Úřady: Městský úřad, pošta, policie. Školství: Mateřská škola, základní škola. Zdravotnictví: Zdravotní středisko praktický lékař pro děti, praktický lékař pro dospělé, zubní lékař, gynekologická ambulance, lékárna. Sport: Sportovní hala Obchody: Obchodní středisko. Kultura: Kulturní dům, knihovna, kostel Sv. Vavřince. Průmysl: Průmyslová zóna lehký průmysl. Technická infrastruktura: Vodovod, kanalizace, elektřina, plyn. Doprava: silnice dopravní vzdálenost obce od okresního města: dopravní vzdálenost obce od krajského města: cca 10 km cca 39 km Poloha nemovitosti v obci Popis polohy: Nemovitost se nachází mimo zastavěné území obce Hluk, v lokalitě Nad Kaštancem a trať "Dílce" dopravní vzdálenost od centra obce je cca 0,8 km jižně. Charakter okolního terénu: Mírně svažitý terén. Okolní zástavba: Okraj zástavby vzdálen cca 50 metrů. Přístup k nemovitosti: Pozemek není přístupný z veřejné komunikace výstavba komunikace plánována na rok 2016.

6 Situace polohy: Poloha obce Poloha nemovitosti v obci p.č. 3703/96, 3704/45

7

8 6. Územní plán Pozemky se nachází v prostoru plánované nové výstavby lokalita Nad Kaštancem. Pozemek p.č. 3703/96 PV-plochy veřejných prostranství-návrh, část parcely o ploše cca 30 m 2 na severním okraji. BI-plochy bydlení-bydlení individuální-návrh, část parcely o ploše cca 250 m 2 navazující na PV. Plocha zemědělské půdy - Zbývající část parcely. Pozemek p.č. 3704/45 PV-plochy veřejných prostranství-návrh. Technická infrastruktura V současné době není ještě infrastruktura pro novou výstavbu vybudována. Dle sdělení starosty obce je zahájení výstavby inženýrských sítí plánováno na rok 2016.

9 7. Popis nemovitosti Pozemek p.č. 3703/96 Druh pozemku dle KN: orná půda Výměra: 1396 m 2 Způsob využití dle skutečného stavu: Orná půda Tvar pozemku: Pozemek je tvaru pruhu o délce cca 275 metrů a šířce cca 5 metrů. Součástí a příslušenství pozemku: Nezjištěny. Pozemek p.č. 3704/45 Druh pozemku dle KN: ostatní plocha. Výměra: 37 m 2 Způsob využití dle KN: ostatní komunikace Způsob využití dle skutečného stavu: Ostatní komunikace, nezpevněná polní cesta. Tvar pozemku: Pozemek je tvaru čtyřúhelníka. Součástí a příslušenství pozemku: Nezjištěny. Věcná břemena: K pozemku se vztahuje věcné břemeno zřizování a provozování vedení pro E.ON Distribuce, a.s. Fotodokumentace Přístup od západu p.č. 3704/45 je v cestě Přístup od východu P.č. 3703/96

10 8. Definice obvyklé ceny Definice obvyklé ceny dle zákona České národní rady č. 151/1997 Sb. ze dne 17. června 1997 ve znění zákona 121/2000 Sb. a zákona 237/2004 Sb. a zákona 257/2004 Sb. a zákona 296/2007 Sb. a zákona 188/2011 Sb. a zákona 350/2012 Sb. a zákona 303/2013 Sb. ze dne 12. září 2013 o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku): Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. 9. Postup ocenění V daném případě bude provedeno ocenění: a) ocenění dle cenového předpisu - Vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. k provedení některých ustanovení zákona o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. b) ocenění porovnáním odhad obvyklé ceny porovnáním v souladu s definicí obvyklé ceny.

11 B. POSUDEK I ocenění dle cenového předpisu Použitý cenový předpis Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 199/2014 Sb. o oceňování majetku. Index trhu dle přílohy č. 3, tabulky č. 1: Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Situace na dílčím (segmentu) II. Nabídka odpovídá poptávce 0,00 trhu s nemovitými věcmi 2 Vlastnické vztahy V. Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, 0,00 jehož součástí je stavba (stejný vlastník), nebo jednotka, nebo jednotka se spoluvlastnickým podílem na pozemku 3 Změny v okolí II. Bez vlivu nebo stabilizovaná území 0,00 4 Vliv právních vztahů na II. Bez vlivu 0,00 prodejnost (např. prodej podílu, pronájem, právo stavby) 5 Ostatní neuvedené (např. nový II. Bez dalších vlivů 0,00 investiční záměr, energetická úspornost, vysoká ekonomická návratnost) 6 Povodňové riziko IV. Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 1,00 Index trhu:i T = P 6 (1 + P i) = 1,000 i = 1 5 a) Pozemky 3703/ m 2 (orná půda) 6, 9 Základní cena stavebního pozemku neuvedeného v cenové mapě dle 3 Název obce: Hluk Název okresu: Uherské Hradiště Koeficienty úpravy výchozí základní ceny dle přílohy č. 2, tabulky č. 2: Popis znaku Hodnocení znaku O i 1 Velikost obce II obyvatel 0,85 2 Hospodářsko-správní význam IV. Ostatní obce 0,60 obce 3 Poloha obce II. Obec, jejíž některé katastrální území 1,03 sousedí s městem (oblastí) vyjmenovaným v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna) 4 Technická infrastruktura v obci I. Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn 1,00 5 Dopravní obslužnost obce III. Železniční, nebo autobusová zastávka 0,90 6 Občanská vybavenost v obci II. Rozšířená vybavenost (obchod, služby, zdravotní středisko, škola a pošta, nebo 0,98

12 bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení Základní cena výchozí: ZC v = 1 300, Kč/m 2 Základní cena pozemku: ZC = ZC v O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 = 602,31 Kč/m2 Index trhu: I T = 1,000 Index omezujících vlivů pozemku dle přílohy č. 3, tabulky č. 2: Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Geometrický tvar pozemku a II. Tvar bez vlivu na využití 0,00 velikost pozemku 2 Svažitost pozemku a expozice IV. Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; 0,00 ostatní orientace 3 Ztížené základové podmínky III. Neztížené základové podmínky 0,00 4 Chráněná území a ochranná I. Mimo chráněné území a ochranné pásmo 0,00 pásma 5 Omezení užívání pozemku I. Bez omezení užívání 0,00 6 Ostatní neuvedené 6 II. Bez dalších vlivů 0,00 Index omezujících vlivů: I O = 1 + P i = 1,000 i = 1 Index polohy dle přílohy č. 3, tabulky č. 3 nebo 4: Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby v jednotném 1,00 funkčním celku 2 Převažující zástavba v okolí I. Rezidenční zástavba 0,04 pozemku a životní prostředí 3 Poloha pozemku v obci VI. Ostatní neuvedené 0,03 4 Možnost napojení pozemku na II. Pozemek lze napojit pouze na některé sítě 0,10 inženýrské sítě, které jsou v obci v obci 5 Občanská vybavenost v okolí III. V okolí nemovité věci není dostupná 0,02 pozemku žádná občanská vybavenost v obci 6 Dopravní dostupnost k I. Bez možnosti příjezdu motorovým 0,08 pozemku vozidlem 7 Osobní hromadná doprava II. Zastávka od 201 do 1000, MHD špatná 0,01 dostupnost centra obce 8 Poloha pozemku nebo stavby z II. Bez možnosti komerčního využití stavby 0,00 hlediska komerční využitelnosti na pozemku 9 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 0,00 10 Nezaměstnanost II. Průměrná nezaměstnanost 0,00 11 Vlivy ostatní neuvedené 11 II. Bez dalších vlivů 0,00 Index polohy: I P = P 1 (1 + P i) = 0,800 i = 2 Index cenového porovnání dle 4: I = I T I O I P = 0,800 9 odst. 4 Jiné pozemky Základní cena upravená: ZCU = ZC I 0,30 = 144,5544 Kč/m 2 Parc. č. Název Výměra [m 2 ] Cena [Kč] 3703/96 orná půda ,60 Index trhu: I T = 1,000 Index omezujících vlivů pozemku dle přílohy č. 3, tabulky č. 2:

13 Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Geometrický tvar pozemku a II. Tvar bez vlivu na využití 0,00 velikost pozemku 2 Svažitost pozemku a expozice IV. Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; 0,00 ostatní orientace 3 Ztížené základové podmínky III. Neztížené základové podmínky 0,00 4 Chráněná území a ochranná I. Mimo chráněné území a ochranné pásmo 0,00 pásma 5 Omezení užívání pozemku I. Bez omezení užívání 0,00 6 Ostatní neuvedené 6 II. Bez dalších vlivů 0,00 Index omezujících vlivů: I O = 1 + P i = 1,000 i = 1 Index polohy dle přílohy č. 3, tabulky č. 3 nebo 4: Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby v jednotném 0,60 funkčním celku 2 Převažující zástavba v okolí IV. Stavby pro zemědělství nebo bez okolní 0,00 pozemku zástavby 3 Možnost napojení pozemku na II. Pozemek lze napojit pouze na některé sítě 0,00 inženýrské sítě obce v obci 4 Dopravní dostupnost k hranici znak se neposuzuje pro liniové stavby 0,00 pozemku (areálu, pozemku s povrchovou těžbou) 5 Parkovací možnosti znak se neposuzuje pro liniové stavby 0,00 6 Výhodnost polohy pozemku z II. Poloha bez vlivu na komerční využití 0,00 hlediska komerční využitelnosti 7 Vlivy ostatní neuvedené 7 II. Bez dalších vlivů 0,00 Index polohy: I P = P 1 (1 + P i) = 0,600 i = 2 Index cenového porovnání dle 4: I = I T I O I P = 0,600 9 odst. 4 Jiné pozemky Základní cena upravená: ZCU = ZC I 0,30 = 108,4158 Kč/m 2 Parc. č. Název Výměra [m 2 ] Cena [Kč] 3703/96 orná půda ,47 6 Zemědělské pozemky Koeficient pro úpravu základní ceny zemědělských pozemků dle přílohy č. 5: Obce s tisíci obyvateli území sousedních obcí + 80 % Úprava celkem: + 80 % 1,800 Zákl. cena [Kč/m 2 ] Parc. č. Název BPEJ Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] 3703/96 orná půda ,63 31, , / m 2 (orná půda) určená cena: ,21 Kč

14 3704/45-37 m 2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) 4 Základní cena stavebního pozemku neuvedeného v cenové mapě dle 3 Název obce: Hluk Název okresu: Uherské Hradiště Koeficienty úpravy výchozí základní ceny dle přílohy č. 2, tabulky č. 2: Popis znaku Hodnocení znaku O i 1 Velikost obce II obyvatel 0,85 2 Hospodářsko-správní význam IV. Ostatní obce 0,60 obce 3 Poloha obce II. Obec, jejíž některé katastrální území 1,03 sousedí s městem (oblastí) vyjmenovaným v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna) 4 Technická infrastruktura v obci I. Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn 1,00 5 Dopravní obslužnost obce III. Železniční, nebo autobusová zastávka 0,90 6 Občanská vybavenost v obci II. Rozšířená vybavenost (obchod, služby, 0,98 zdravotní středisko, škola a pošta, nebo bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení Základní cena výchozí: ZC v = 1 300, Kč/m 2 Základní cena pozemku: ZC = ZC v O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 = 602,31 Kč/m2 Koeficienty úpravy základních cen pozemků komunikací dle přílohy č. 3, tabulky č. 5: Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Kategorie a charakter II. Místní komunikace, dráhy regionální, 0,40 pozemních komunikací, veřejného prostranství a drah dráhy speciální, vzletové a přistávací dráhy letišť v délce od m do m 2 Charakter a zastavěnost území I. V kat. úz. sídelní části obce v zastavěném 0,00 území 3 Povrchy II. S nezpevněným povrchem 0,05 4 Vlivy ostatní neuvedené II. Vlivy snižující cenu 0,15 5 Komerční využití I. Bez možnosti komerčního využití 4 0,60 Index cenového porovnání: I = P5 (1 + P i) = 0,240 i = 1 4 odst. 3 Stavební pozemky komunikací a veřejného prostranství Základní cena upravená: ZCU = ZC I = 144,5544 Kč/m 2 Parc. č. Název Výměra [m 2 ] Cena [Kč] 3704/45 ostatní plocha, ostatní komunikace , /45-37 m 2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) určená cena: 5 348,51 Kč

15 Cena nemovitosti dle cenového předpisu celkem: Výsledné ceny: Výsledné ceny: Pozemky 3703/ m 2 (orná půda) ,21 Kč 3704/45-37 m 2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) 5 348,51 Kč Pozemky celkem: ,72 Kč ,72 Kč Výsledná cena činí celkem: ,72 Kč Cena po zaokrouhlení podle 50: , Kč Zjištěná cena: , Kč Cena slovy: Osmdesáttisícjednostopadesát Kč

16 C. POSUDEK II odhad ceny obvyklé porovnáním 1. Úvod Část pozemku p.č. 3703/96 orná půda o ploše cca 250 m 2 je určena k výstavbě staveb k bydlení. Ocenění se provede porovnáním s pozemky určenými k výstavbě. Část pozemku 3703/96 orná půda, která není určená k výstavbě, a v územním plánu je v ploše zemědělské půdy, se ocení dle cenového předpisu dle BPEJ, protože ceny zemědělských pozemků se od ceny dle cenového předpisu výrazně neodlišují. Bude použita jednotková cena 30,- Kč/m2. Část pozemku 3703/96 orná půda, a taktéž parcela 3704/45 ostatní komunikace, které jsou užívány jako polní cesta, popř. jsou dle územního plánu v ploše PV-veřejné prostranství - se ocení dle cenového předpisu, protože pro tento druh pozemku není na trhu dostatek srovnatelných ekvivalentů. 2. Metodika ocenění porovnáním pozemků určených k výstavbě 1. Cena pozemku se zjistí vynásobením jeho výměry v m 2 cenou zjištěnou porovnávacím způsobem. 2. Na základě skutečného, případně možného účelu užití, se zjistí ceny minimálně 3 obdobných prodaných nebo nabízených pozemků v dané lokalitě za období max. 12 měsíců před dobou ocenění. Nabídkové ceny se objektivizují zejména o předpokládané transakční náklady, případně i v závislosti na době, po kterou jsou zveřejňovány. Objektivizační koeficient je omezen rozpětím 0,7-1,0. 3. Každému cenovému údaji zjištěnému podle odst. 2 se přiřadí váha v rozpětí 1 až 3 bodů vyjadřující jeho míru shody s oceňovaným pozemkem. Z takto stanovených hodnot se vypočte základní cena odpovídající váženému průměru cenových údajů a jim přiřazených vah. 4. Základní cenu dle odst. 3 lze upravit o vlivy následujících cenových faktorů zohledňujících: a) polohu pozemku vzhledem ke konkrétnímu účelu užití, b) právní vztahy (zatížení zástavním právem, právem odpovídajícím věcnému břemenu, nevýhodný pronájem), c) širší vztahy (např. vliv životního prostředí, součásti a příslušenství pozemku, případně jiné závažné skutečnosti). 5. Cenové faktory podle odst. 4 mohou základní cenu snížit nebo zvýšit až o 20 % se zdůvodněním. Pozn. V daném případě cenové údaje z realitní inzerce budou upraveny objektivizačním koeficientem ve výši 0,85 z důvodu nadhodnocení v inzerci ceny jsou poníženy o 15 %.

17 3. Analýza trhu pozemky určené k výstavbě Cenový údaj č. 1 Buchlovice Nabízíme k prodeji stavební pozemek s celkovou plochou 484 m2, v okrajové části městyse Buchlovice Na Lhotce. Na hranici pozemku se nachází veškeré IS, mimo plynové přípojky, která je vzdálena cca 50 m. Jedná se o atraktivní lokalitu s výhledem na hrad Buchlov a Bílé Karpaty. Příjezd k pozemku je po zpevněné komunikaci. Celková cena: Kč za nemovitost Cena za m²:1 074 Kč ID zakázky: S reality Aktualizace: Plocha pozemku:484 m 2 Voda:Dálkový vodovod Odpad:Veřejná kanalizace Elektřina:230V Cenový údaj č. 2 Polešovice Prodej stavebního pozemku Polešovice. Výměra parcely je 1027m2, šíře pozemku je 26,2 m délka 40m. Krásná a klidná lokalita s kompletními inženýrskými sítěmi na hranici pozemku. Možno ihned stavět. Pozemek určen k výstavbě jakéhokoliv typu rodinného domu s výjimkou domů srubového typu. V obci je veškerá občanská vybavenost. Celková cena: Kč za nemovitost, včetně provize Cena za m²:650 Kč ID zakázky: Sreality Aktualizace: Umístění objektu:klidná část obce Plocha pozemku:1027 m 2 Odpad:Veřejná kanalizace Elektřina:120V Doprava:Silnice

18 Cenový údaj č. 3 - Polešovice Nabízíme k prodeji stavební parcelu o celkové výměře 921 m2 nacházející se v klidné části obce Polešovice u Uherského Hradiště v nové zástavbě rodinných domů. Na hranici pozemku je připravena rozvodná elektrická síť, plynová přípojka, voda a kanalizace. Celková cena: Kč za nemovitost, včetně provize Cena za m²:695 Kč ID zakázky: Sreality Aktualizace: Umístění objektu:klidná část obce Plocha pozemku:921 m 2 Odpad:Veřejná kanalizace Elektřina:120V Doprava:Silnice Cenový údaj č. 4 - Nedakonice Exklusivně nabízíme k prodeji v Nedakonicích jeden z posledních stavebních pozemků o rozloze 999 m2 v klidné lokalitě poblíž sport. areálu. Inž. sítě: elektrika, voda, odpady přímo u pozemku, plyn 40 m od jeho hranice. Celková cena: Kč za nemovitost Cena za m²:561 Kč Poznámka k ceně:vč.provize RK a právního servisu ID zakázky:193-n00704 Sreality Aktualizace: Plocha pozemku:999 m 2 Doprava:Vlak, Silnice, Autobus

19 Cenový údaj č. 5 Kostelany nad Moravou Nabízíme na prodej stavební pozemek o velikosti 1822m2, lokalita Kostelany u Uherského Hradiště. U pozemku jsou kompletní inženýrské sítě(elktřina, voda, plyn a kanalizace). Více informací na telefonu nebo u. Prohlídky možné kdykoliv. Celková cena: Kč za nemovitost, včetně provize, včetně právního servisu Cena za m²:658 Kč Aktualizace: ID: Sreality Plocha pozemku:1822 m 2 Cenový údaj č. 6 Kostelany nad Moravou Naše společnost Vám zprostředkuje koupi stavebního pozemku o celkové výměře 2610 m2. Pozemek je určen ke stavbě rodinného bydlení. Elektřina, plyn, vodovod a kanalizace jsou na pozemku. V zadní části se nachází ovocný sad (cca 30 stromů) a studna. Rozměr pozemku: šířka 18 m, délka 150 m. Orientace na západ. Charakter okolní zástavby jsou rodinné domy z konce 80 let a novější. Přístupová cesta asfaltová. Všechny sítě jsou na straně pozemku. Pozemek se nachází v obci Kostelany nad Moravou, která leží cca 8 km Jihozápadně od Uherského Hradiště. Z obce je výborná dostupnost do města, výhodou je nová cyklostezka. Obec má cca 950 obyvatel. Je zde mateřská školka, lékař a několik obchodů. Celková cena: Kč za nemovitost Cena za m²:575 Kč Poznámka k ceně:cena včetně provize RK a veškerých právních služeb ID zakázky:193-n00670 Aktualizace: Umístění objektu:klidná část obce Plocha pozemku:2610 m 2 Doprava:Vlak, Silnice, Autobus

20 Cenový údaj č. 7 Boršice Nabízíme prodej zahrady vhodné ke stavbě rodinného domu na jižním svahu v atraktivní lokalitě v Boršicích u Buchlovic. Inženýrské sítě se nachází na hranici pozemku. Z obce Boršice je výborná dopravní dostupnost do přilehlého Uherského Hradiště (10 min. autem). Celková cena: Kč za nemovitost Cena za m²:1 128 Kč ID zakázky:15v100pz Aktualizace: Umístění objektu:klidná část obce Plocha pozemku:829 m 2 Doprava:Silnice, Autobus

21 4. Jednotková cena pozemku určeného k výstavbě Výpočet základní ceny Porovnatelná nemovitost Lokalita Jednotková Objektiviz. Upravená Váha cena koef. cena (Kč/m2) (-) (Kč/m2) (-) 1 Buchlovice , inzerce 2 Polešovice 650 0, inzerce 3 Polešovice 695 0, inzerce 4 Nedakonice 561 0, inzerce 5 Kostelany nad Moravou 658 0, inzerce 6 Kostelany nad Moravou 575 0, inzerce 7 Boršice , inzerce Základní cena váženým průměrem 648,55 Kč/m2 Úprava základní ceny Cenový faktor: a) Poloha vzhledem k účelu Obdobná poloha 1,00 b) Právní vztahy (břemena) bez břemen 1,00 c) Širší vztahy Výstavba inž. sítí teprve v přípravě 0,95 Výsledný koeficient cenových faktorů 0,95 Výsledná jednotková cena porovnávací metodou ZCP= 616,00 Kč/m2 5. Výpočet ceny pozemků Parcelní číslo Druh pozemku Výměra Jednotková Celková cena cena (m2) (Kč/m2) (Kč) /96 plocha BI-Návrh , /96 plocha PV-Návrh , /96 zemědělská půda , /45 plocha PV-Návrh , Cena pozemků celkem Cena porovnáním: , Kč Cena slovy: Jednostodevadesátšesttisícšestsetpadesát Kč

22 D. REKAPITULACE ZNALECKÝ ÚKOL Úkolem znalce je stanovit obvyklou cenu těchto nemovitostí: Parcela p.č. 3703/96 o výměře 1396 m 2, orná půda Parcela p.č. 3704/45 o výměře 37 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace všechny uvedené nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 2020, katastrální území Hluk, obec Hluk K právům zástavním a k exekučnímu řízení znalec nepřihlíží. REKAPITULACE OCENĚNÍ Cena dle cenového předpisu... Cena porovnáním ,- Kč ,- Kč Věcné břemeno zřizování a provozování vedení Věcné břemeno se vztahuje k pozemku p.č. 3704/45, který je dle územního plánu v ploše PV plocha veřejného prostranství. Pozemek je malé výměry 37 m 2, věcné břemeno má tedy zanedbatelný vliv na celkovou cenu nemovitosti. E. ZÁVĚR Kladné stránky Velmi dobrá občanská vybavenost obce. Vzdálenost od okresního města cca 10 km. Část pozemku p.č. 3703/96 je určena k výstavbě, plocha BI-bydlení individuální. Záporné stránky Pozemky jsou tvaru úzkého pruhu o šíři 5 m. Na tomto úzkém pruhu nelze zřídit stavbu nutno přikoupit okolní parcely. U pozemku nejsou vybudovány inženýrské sítě a příjezdová komunikace. Výslednou obvyklou cenu nemovitosti: parcela p.č. 3703/96 o výměře 1396 m 2 orná půda, a parcely p.č. 3704/45 o výměře 37 m 2 ostatní plocha, ostatní komunikace, odhaduji na základě provedených zjištění a ocenění ve výši ,- Kč Cena slovy: Jednostodevadesátpěttisíc Kč

23 F. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně ze dne č.j. Spr. 1872/96 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací nemovitosti a pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2015 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace. V Uherském Hradišti, Ing. Jiří Marek

24

25

26

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 6439-7 / 2015

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 6439-7 / 2015 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 6439-7 / 2015 o ceně nemovité věci OCENĚNÍ MAJETKU ZAHRNUTÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA PLUS OIL, a.s. PRO ÚČELY INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ Vlastník nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 194/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 194/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 194/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 3195 - zahrada, zapsané na LV číslo 242, katastrální území Lichkov, obec Lichkov, okres Ústí nad Orlicí a ocenění jednotlivých práv

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4 289

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4 289 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 4 289 o ceně pozemku parcelní číslo 3364 v katastrálním území Nová Ves u Pohořelic, pozemků parcelní číslo 3163/468, 3163/469, 3163/470, 3163/471, 5173 v kat. území Mušov, pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9092-592/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9092-592/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 267-8/5 o ceně nemovitosti jednotky bytu č. 37/8 v obytném domě č.p. 37, na pozemku p.č. 374 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Starý Maletín, obec Maletín, okres Šumperk

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 320-9-2014 O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

Znalecký posudek č. 16 2015

Znalecký posudek č. 16 2015 Znalecký posudek č. 16 2015 O ceně obvyklé - rozestavěného rodinného domu na poz.č.parc.1663/18 a pozemku č. parc. 1658/3 ve výši 1/4 vlastnického podílu, vše zapsané na LV č. 10118, pro obec a k.ú. Chotusice,

Více

Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015

Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015 Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015 O ceně nemovitosti - jednotky č. 478/10, způsob využití

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15 o ceně nemovitostí pozemku parcelní číslo 6078, RUBE GROUP, s.r.o. v katastrálním území Konice, obec Konice, okres Prostějov, kraj Olomoucký: Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10136-1636/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10136-1636/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek. č. 1292-16-2011

Znalecký posudek. č. 1292-16-2011 Znalecký posudek č. 1292-16-2011 Předmětem ocenění jsou: stavební pozemky č. 615 a 3090/3 v katastrálním území Staré Křečany, obec Staré Křečany, okres Děčín. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 863-168/2013

Znalecký posudek č. 863-168/2013 Znalecký posudek č. 863-168/2013 č.j. 180 EX 14093/10 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 233/17 s příslušenstvím, zapsané na LV 1411, k.ú. Janov u Litvínova, v obci Litvínov, okres Most, kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 161/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 445/5 a nebytového prostoru č. 445/105 v domě č.p. 445 na pozemku p.č. 650/4, 651 a 652/1 a pozemku p.č. 650/4, 651 a 652/1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 504-12/2013 O ceně bytové jednotky číslo 90/5 zapsané na listu vlastnictví číslo 1592 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území Březová

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 o ceně nemovitostí bytové jednotky č. 1234/3 v budově č. p. 1234 na pozemku parc. č. st. 2312, vedené na LV č. 3393, včetně podílu 546/10000 na společných částech domu a pozemku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 136-9.15

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 136-9.15 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 136-9.15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p.13 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kolín, obec Choťovice, k.ú. Choťovice Adresa nemovité věci: Choťovice 13, 289 05 Vlastník

Více