Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013"

Transkript

1 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Vyhotovila: Ing. Hana Gawelczyková ekonomka školy Předkládá: Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy 1

2 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace tel./fax: , tel.: IČ: zus-ostravamarhory.net A) Základní údaje o organizaci 2

3 Název školy: Adresa školy: Právní forma: Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Hudební 6, Ostrava - Mariánské Hory příspěvková organizace IČ: IZO: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Statutární zástupce: Zástupce ředitele: Moravskoslezský kraj 28. října Ostrava Mgr. Pavla Kovalová Zborovská 11, Ostrava 1 Mgr. Markéta Korpasová Mgr. Eva Pilařová Místa poskytovaného vzdělání nebo školských služeb: Seznam studijních oborů: hudební taneční literárně-dramatický výtvarný 1. Hudební 6/596, Ostrava - Mariánské Hory 2. Ludmilina 27, Ostrava - Mariánské Hory 3. Gen. Janka 1236/1, Ostrava - Mariánské Hory 4. Na Jízdárně 19a, Ostrava - Moravská Ostrava 5. nám. Msgre. Šrámka 4/1760, Ostrava - Moravská Ostrava 6. Sládečkova 80, Ostrava - Michálkovice 7. Repinova 19, Ostrava - Moravská Ostrava dubna 20/1453, Ostrava- Moravská Ostrava 9. U Jezu 4/309, Ostrava-Muglinov 10. ZŠ Ostrava, Zelená 42, Ostrava 3

4 Celková kapacita školy: 950 žáků s účinností od sloučení se ZUŠ Ostrava-Muglinov, U Jezu 4 Datum zařazení do sítě škol: Poslední změna zařazení do sítě škol : s účinností od Přehled učebních plánů a vzdělávacích programů v oborech: Výuka probíhá v hudebním oboru podle učebních plánů, vydaných a schválených MŠMT ČR pod č.j /95-25 ze dne 25. června 1995, s účinností od 1.září 1995, vzdělávacího programu tanečního oboru schváleného MŠMT pod č.j / a 17621/ ze dne 7. května 2003, s platností od , vzdělávacího programu literárně-dramatického oboru schváleného MŠMT ČR pod č. j / ze dne 30. června 2004, s platností od 1. září 2004 a učebních plánů pro výtvarný obor, schválených MŠMT ČR pod č.j / , s platností od S účinností od také dle Školního vzdělávacího programu Moderní metody s tradiční hodnotou - č.j.zušem/00024/2012 a od dle Školního vzdělávacího programu Moderní metody s tradiční hodnotou - č.j.zušem/00040/2013. Posláním a účelem školy je: - vzdělávání žáků v jednotlivých uměleckých oborech - příprava žáků pro studium na konzervatořích a vysokých školách s uměleckým zaměřením. Tato kritéria naše škola úspěšně splňuje. Od září 2013 vyučuje ve škole celkem 47 pedagogů, z toho 43 pedagogů v hudebním oboru, 2 pedagogové v tanečním a 2 pedagogové ve výtvarném oboru. Interně vyučuje 43 učitelů a 4 učitelé jsou externí. Ve škole pracují 4 nepedagogičtí zaměstnanci, z toho 2 ekonomicko-hospodářští zaměstnanci a 2 provozní zaměstnanci. Ve škole studuje zde celkem 919 žáků, z toho v hudebním oboru 692 žáků (637 žáků s individuální a skupinovou výukou a 55 žáků v kolektivní výuce), 122 žáků v tanečním oboru, 105 žáků ve výtvarném oboru a 31 ve studiu dospělých, z toho 29 žáků SŠ, konzervatoří a VOŠ v DFV. Mimo hlavní výukovou činnost, o které již byla vypracována podrobná výroční zpráva za školní rok 2012/2013, vyvíjí škola i mimořádné hudební aktivity. Je zakladatelem a pořadatelem hudební přehlídky souborů ZUŠ, zaměřených na jazz, 4

5 rock a pop JAZZ TALENT, která probíhá 2x ročně v CKV Parník a je velmi oblíbená mezi mládeží. Nutno vyzvednout mimořádnou aktivitu pěveckého sboru, který každoročně reprezentuje školu a město Ostravu na přehlídkových festivalech a soutěžích nejen doma, ale i v zahraničí. Na tyto akce se pravidelně připravuje na svých pracovních soustředěních. K úhradě nemalých nákladů spojených s těmito mimořádnými aktivitami školy, je využíváno finančních prostředků z poskytnutých finančních darů od městských obvodních úřadů (Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky), či jiných institucí a hlavně účelově vázaných finančních grantů od Statutárního města Ostrava. O tyto finanční prostředky však mohou žádat pouze občanská sdružení či nadace a nadační fondy. Z tohoto důvodu jsme zapojili do mimorozpočtového financování i Klub rodičů a přátel školy a Nadační fond Ostravský dětský sbor, kde se za rok 2013 shromáždily finanční prostředky, které napomohly k financování akcí výše uvedených. Přehled spolufinancování aktivit školy v roce 2013 prostřednictvím: Klubu rodičů a přátel školy: - finanční dary od Statutárního města Ostravy ,00 Kč - ostatní finanční a sponzorské dary celkem ,00 Kč Celkem ,00 Kč ============================================================= Nadačního fondu Ostravský dětský sbor: - SMO-účelově vázaný grant na festival Slovakia Cantat 2013 duben ,00 Kč - darovací smlouvy celkem ,00 Kč - vybráno od dětí sboru na festivaly a pracovní soustředění ,00 Kč Celkem ,00 Kč =========================================================== 5

6 B) Rozbor hospodaření 6

7 B1) Výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele (dotace ze státního rozpočtu a od zřizovatele) Škola obdržela příspěvky a dotace MŠMT (dle 160, 163 a 171 zák. č. 561/2004 Sb. a 14 zák. č. 218/2000 Sb.) v následujícím členění: * Příspěvek na provoz celkem ,00 Kč v tom: - přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) ,00 Kč * Výsledek hospodaření za rok Kč * Přepočtený počet zaměstnanců limit 36,50 Stanovené závazné ukazatele a skutečnost jejich čerpání uvádíme v následující tabulce: Závazné ukazatele Limit v Kč Skutečnost čerpání v Kč Rozdíl v Kč Limit počtu zaměstnanců 36,50 35,66-0,84 Přímé výdaje celkem (NIV) z toho: prostředky na platy ostatní osobní náklady Hospodářský výsledek , ,66 Orientační ukazatele Zákonné odvody Příděl do FKSP ONIV

8 B2) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu * závazný ukazatel počtu zaměstnanců nebyl překročen * přímé výdaje v dané struktuře byly dodrženy a plně vyčerpány * nevyčerpané zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění a příděl do FKSP v celkové výši Kč byly použity na nákup učebních pomůcek hudebních nástroj a počítačů. V roce 2013 nám v návrhu závazných ukazatelů nebyl stanoven odvod z odpisů. B3) Mzdové náklady a zaměstnanci a průměrný plat Skutečnost Ukazatel čerpání v Kč Celkové mzdy a platy zaměstnanců v tom: pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Vyplacené ostatní platby za provedenou práci v tom: pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Mzdy, platy a ostatní platby za provedenou práci Zaměstnanci Fyzické osoby průměrný stav 44,184 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 35,66 v tom : pedagogičtí pracovníci 31,482 nepedagogičtí pracovníci 4,18 Průměrný plat z mzdových prostředků vč. OPPP pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Příspěvky a dotace MŠMT (ÚZ 33353) prostředky na platy a ostatní osobní náklady v celkové výši ,- Kč byly vyčerpány na 100 %. Fond odměn byl čerpán v prosinci 2013 ve výši Kč na odměny. 8

9 B4) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků. Škola neobdržela ve vykazovaném roce žádné účelově vázané prostředky z rozpočtu zřizovatele. B5) Rozbor příjmů z vlastní činnosti Příjmy z vlastní činnosti tvoří: - tržby za úhradu neinvestičních nákladů od zletilých žáků, rodičů nebo zákonných zástupců. Objem těchto přijatých finančních prostředků je rozpočtován v souladu s potřebami školy na úhradu provozních nákladů a dosažení zlepšeného výsledku hospodaření - zúčtování fondů - čerpání fondu odměn - úroky na běžném účtu. Tržby za úhradu neinvestičních nákladů na vzdělávání činí 13% z celkových výnosů. Veškeré plánované provozní náklady byly plně pokryty příjmy z úhrad neinvestičních nákladů na vzdělání za 1. a 2. pololetí 2012/13 a 2013/14 ve výši ,- Kč. Rozhodnutím ředitelky školy došlo ve školním roce 2013/14 ke zvýšení úplaty za vzdělávání žáků ve většině oborů o 100,- Kč/žáka/školní rok, což se promítlo do nárůstu výnosů cca o 125 tis. Kč/školní rok. Záměrem zvýšení školného bylo zkvalitnit výuku, investovat do zlepšení pracovního prostředí a péče o spravovaný majetek. Škola čerpala v roce 2013 finanční prostředky z fondu odměn ve výši 5.126,- Kč na odměnu nad rámec rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání. Proúčtováním do výnosových účtů jsou tyto částky zahrnuty v ostatních zdrojích výnosů. K vlastním příjmům patří úroky na bankovním účtu u Komerční banky v celkové částce 7.423,26 Kč. Jejich výše je ve srovnání s předchozími léty znatelně vyšší (rok 2012 ve výši 461,60Kč) a to vlivem přistoupení naší organizace do systému cash-poolingu u Komerční banky (systém výhodnějšího úročení). V roce 2013 škola nehospodařila s žádnými jinými příjmy ani mimořádnými dotacemi na provoz. 9

10 B6) Náklady analýza čerpání prostředků Celkové náklady ,60 Kč - prostředky na platy ÚZ celkem ,00 Kč - ostatní osobní náklady ÚZ celkem ,00 Kč - prostředky na platy z fondu odměn ÚZ ,00 Kč - náklady na soc. a zdrav. pojištění ,00 Kč (34 % z vyplacených mezd) ÚZ náklady na soc. a zdrav. pojištění z vl. zdrojů 1.742,00 Kč k vyplaceným mzdovým prostředkům z fondu odměn ÚZ příděl 1% z HM do FKSP - z ÚZ ,00 Kč - příděl 1% z HM vyplacených z fondu odměn do FKSP ÚZ ,66 Kč - náhrady za dočasnou pracovní neschopnost hrazeny ÚZ náhrady za dočasnou pracovní neschopnost hrazeny z vlastních zdrojů ÚZ ,00 Kč 6.140,00 Kč Mzdové náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění tvoří převažující část nákladů 86 % z celkových nákladů organizace. Sociální náklady FKSP jsou tvořeny základním 1% ním přídělem z prostředků na platy. Ve vykazovaném roce se na tvorbě FKSP podílely rovněž vlastní zdroje, a to ve výši 112,66 Kč. Veškeré prostředky fondu jsou vedeny na samostatném bankovním účtu. Čerpání fondu je v souladu s platnou vyhláškou, Zásadami čerpání a odsouhlaseným rozpočtem zaměstnanci školy pro příslušný kalendářní rok. U sociálního a zdravotního pojištění a odvodu na FKSP jsme nevyčerpali část přiděleného limitu ve výši ,- Kč, z toho u vyplacených dohod a ostatních platů činila úspora ,- Kč, u FKSP 510,-Kč. Nedočerpané prostředky byly použity k nákupu učebních pomůcek - hudebních nástrojů a počítačové techniky. 10

11 Spotřeba materiálu celkem účet ,49 Kč 1 % z celk. nákl. v tom: - tiskoviny - účet ,80 Kč - spotřební materiál k výuce - účet ,00 Kč - učební pomůcky - účet ,00 Kč - UP notoviny - účet ,00 Kč - potřeby pro výtv. obor - účet ,58 Kč - potřeby pro tan. obor -účet ,00 Kč - nákup kancelářských potřeb - účet ,08 Kč - nákup čistících a desinf. prostředků - účet ,66 Kč - všeobecný materiál pro provoz účet ,00 Kč - drobný majetek do 500 Kč - účet ,00 Kč - spotřební materiál kopírovací stroj - účet ,50 Kč - předplatné časopisů - účet ,00 Kč - údržbářský materiál - účet ,00 Kč - ostatní spotřební materiál celkem - účet ,87 Kč Spotřeba energie celkem účet ,85 Kč 2% z celk.nákl. v tom : - spotřeba vody vodné a stočné - účet ,00 Kč - spotřeba tepla - účet ,85 Kč - spotřeba plynu - účet ,00 Kč - spotřeba elektrické energie - účet ,00 Kč Opravy a udržování účet ,36 Kč v tom: - opravy nemovitého majetku - účet ,61 Kč - opravy movitého majetku - účet ,75 Kč - opravy hudebních nástrojů - účet ,00 Kč - opravy kopírovacích strojů - účet ,00 Kč - elektroopravy účet ,00 Kč - opravy plyn. zařízení - účet ,00 Kč Cestovné účet ,80 Kč v tom: - cest. náhrady na tuzemské služ. cesty- účet ,00 Kč - cest. náhrady na zahraniční služ. cesty účet ,80 Kč 11

12 Náklady na reprezentaci - účet ,00 Kč Ostatní služby účet ,58 Kč 4 % z celk.nákl. v tom: - služby pošt účet ,00 Kč - služby telekomunikací účet , ,31 Kč - nájemné ZŠ Matiční - účet ,00 Kč - nájemné MŠ gen. Janka - účet ,00 Kč - konzultační, poradenské a právní služby účet ,00 Kč - zpracování mezd - účet ,00 Kč - zpracování dat účetnictví - účet ,00 Kč - programové vybavení účet ,00 Kč - přepravné dětí účet ,00 Kč - převoz hud. nástrojů - účet ,00 Kč - likvidace odpadu účet ,00 Kč - elektrorevize účet ,00 Kč - kontrola elektr.zabezpeč.systému účet ,00 Kč - kontrola has. přístrojů účet ,50 Kč - revize kontrola plynu účet ,00 Kč - revize a kontrola účet ,00 Kč - ostatní služby účet , ,00 Kč - bank. poplatky účet ,00 Kč - nájemní služby (MŠ gen. Janka, MŠ Na Jízdárně, MŠ Ostrava ,00 Kč Michálkovice, Rod.centrum Chaloupka, ZŠ Matiční, QQ studio, ZŠ Zelená) - účty , , , , nájmy konc. sálů účet ,00 Kč - tiskařské práce účet ,00 Kč - natáčení koncertů účet ,00 Kč - nahrávání a výroba CD účet ,60 Kč - střežení objektů ZUŠ ,00 Kč - služby PO a BOZP účet ,00 Kč - ladění klavírů účet ,00 Kč - údržba software účet ,00 Kč - progr. RESK Třinec účet ,00 Kč - progr. Klasifikace účet ,00 Kč - CODEXIS ONLINE účet ,17 Kč - účastnické poplatky na soutěže účet ,00 Kč - ostatní služby celkem účet ,00 Kč - průkazy energ. náročnosti účet ,00 Kč - zhotovení razítek - účet ,00 Kč - ostatní služby účet , , ,00 Kč 12

13 Převážná část těchto služeb se realizuje na základě uzavřených smluvních vztahů a jejich rozsah je v souladu s potřebami organizace. Povinné úrazové pojištění KOOPERATIVA - účet ,78 Kč Zákonné sociální náklady (bez FKSP) ,00 Kč v tom: - preventivní lékařské prohlídky účet ,00 Kč - výdaje na BOZP (školnice,uklízečka, údržbář,učitelé výt. oboru) ,00 Kč účet školení a vzdělávání DVPP účet ,00 Kč - služby škol. a vzděl. (BOZP, PO) účet ,00 Kč Manka a škody účet Technické zhodnocení účet ,00 Kč ,00 Kč Odpisy majetku - účet ,00 Kč 2 %z celk.nákl. v tom: - odpisy hmotného majetku - účet ,00 Kč - odpisy budov - účet , , , ,00 Kč Škola odepisuje dle zřizovatelem odsouhlaseného odpisového plánu. Ve sledovaném roce byly nakoupeny učební pomůcky ve výši Kč (violoncello a 2 interaktivní tabule pro zkvalitnění výuky výtvarného oboru a hudební nauky). Náklady z drobného dlouhodobého majetku účet ,08 Kč 2 %z celk.nákl. v tom: - poř. DDNM do 7 tis. Kč účet ,00 Kč - poř. DDNM nad 7 tis. Kč účet ,00 Kč - poř. DDHM inv. nad 3 tis. Kč účet ,08 Kč - poř. DDHM inv. do 3 tis. Kč účet ,00 Kč - poř. DDHM-UP nad 3 tis. Kč účet ,00 Kč - poř. DDHM- UP do 3tis. Kč účet ,00 Kč Ostatní finanční náklady celkem účet ,00 Kč v tom: - ostatní finanční náklady účet ,00 Kč - členské příspěvky AZUŠ a MÚZA - účet , ,00 Kč 13

14 B7) Veškeré náklady a výnosy se týkaly pouze hlavní činnosti, doplňkovou činnost naše škola neprovozovala. Z rozdílu celkově uvedených výnosů a nákladů vyplývá, že škola vykázala kladný hospodářský výsledek v celkové výši ,66 Kč v hlavní činnosti. Hospodářský výsledek nepodléhá zdanění. Hospodářský výsledek ve výši ,66 Kč navrhujeme rozdělit takto: - do fondu odměn ,00 Kč - do rezervního fondu ,66 Kč. V případě, že návrh na rozdělení výsledku hospodaření nebude schválen, žádáme o přidělení jeho celkové výše do rezervního fondu a následně o převod celé částky do investičního fondu. Převedené prostředky do investičního fondu budou použity na nákup pianina YAMAHA. Vzhledem k organizační změně k , kdy došlo ke sloučení se ZUŠ Ostrava-Muglinov, by byly veškeré srovnávací údaje s předchozími léty zkreslené, a tudíž je ve zprávě formou grafů a tabulek nevykazujeme. 14

15 C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření 15

16 Fond odměn - účet 411 Stav k ,89 Kč stav k ,89 Kč - finančně kryto bankovním účtem V roce 2013 byl fond posílen částkou ,- Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok Fond odměn byl čerpán ve výši 5.126,- Kč. Fond kulturních a sociálních potřeb účet 412 Stav k stav k finančně kryto bankovním účtem ,38 Kč ,04 Kč Tvorba fondu za rok % z HM účet , , ,66 Kč Použití fondu celkem: ,00 Kč v tom: - kultura účet ,00 Kč - příspěvky na penzijní připoj. zaměstnancům-účet ,00 Kč - nepeněžní dary k pracovním a živ.výročím účet ,00 Kč - ostatní použití fondu účet ,00 Kč Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - účet 413 Stav k stav k finančně kryto bankovním účtem ,44 Kč ,86 Kč Tento fond byl doplněn přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2012 částkou ,42 Kč. V roce 2013 nebyly použity prostředky tohoto fondu. 16

17 Fond reprodukce majetku účet 416 stav k stav k finančně kryto bankovním účtem ,18 Kč ,18 Kč Tvorbu tohoto fondu tvořily odpisy majetku za rok 2013 ve výši ,- Kč. V roce 2013 byly čerpány finanční prostředky ve výši ,- Kč na nákup učebních pomůcek violoncello, 2 interaktivní tabule. 17

18 D) Závodní stravování zaměstnanců organizace Z důvodu odpoledního zaměstnání závodní stravování nezajišťujeme. 18

19 E) Péče o spravovaný majetek 19

20 E1) Informace o nemovitém majetku Majetek školy je využíván pouze k hlavní činnosti. Škola nepronajímá žádný majetek, ani žádný majetek neprodává. Ve zřizovací listině má organizace vymezeny a předány k hospodaření tyto budovy: - budova na ulici Hudební 6/596, Ostrava-Mariánské Hory, která byla naší škole předána zřizovatelem (MSK) do správy 1. dubna budova na ulici Ludmilina 27/962, Ostrava-Mariánské Hory (předána bezúplatným převodem ) - budova na ulici U Jezu 4/309, Ostrava-Muglinov (předána sloučením k ) Za majetek umístěný ve třídách jsou odpovědni jednotliví pedagogové (dle místních seznamů), za sklad notového materiálu a sklad hudebních nástrojů jsou odpovědni k tomu určení správci místností. Ti jsou odpovědni i za půjčování a opravy tohoto majetku a vedou o tom příslušnou evidenci. Za majetek umístěný v kancelářích v hlavní budově jsou odpovědny ekonomka a odborná referentka. Školnice zodpovídá za místnost, kde se nacházejí čistící a úklidové prostředky, vysavače a čističe koberců a pomocný drobný údržbářský materiál. Ta rovněž zajišťuje i veškeré opravy majetku. Za stav cenin a pokladní hotovosti odpovídá ekonomka školy. V případě její nepřítomnosti odborná referentka. S oběma jsou sepsány řádné dohody o hmotné odpovědnosti. E2) Investiční činnost, opravy a údržba majetku Na opravy a udržování majetku vynakládá škola finanční prostředky dle ročního plánu oprav a operativních potřeb (neočekávané havárie a jiné události). V roce 2013 se jednalo o drobné elektroopravy, např. výměny vypínačů, zářivkových světel, venkovních halogenů, ale také o porevizní elektroopravy. Na hlavní budově byly vymalovány 2 kanceláře vč. nátěrů zárubní a výměny dveří. Dále byla zatěsněna střešní okna, provedena drobná oprava krovů a oprava plynového topení na budově v Ostravě Muglinově. Škola zajišťuje rovněž opravy movitého majetku hudebních nástrojů i inventáře. 20

21 E3) Pojištění majetku Veškeré pojistky majetku přešly na centrální pojištění na MSK. V roce 2013 došlo k 1 pojistné události. Vlivem spadlé ledové kry ze střechy budovy Ludmilina 27 došlo ke škodě na vozidle ve výši Kč. Škoda byla podstoupena smluvnímu partnerovi SATUM CZECH s.r.o. Vzhledem ke sjednané spoluúčasti pojištěného (ZUŠ), jsme poukázali tuto částku pojištěnému. Pro naši organizaci se jednalo o náklad (účet ). E4) Inventarizace majetku Fyzická i dokladová inventarizace movitého a nemovitého majetku se uskutečnila v termínu daném Plánem inventarizací, Směrnicí pro inventarizaci majetku a závazků Příkazem ředitele. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Inventarizační zápis přiložen. 21

22 F) Pohledávky a závazky organizace 22

23 Pohledávky - účet odběratelé 1.683,60 Kč Částka odpovídá neuhrazené faktuře č. 5/2013, splatnost v lednu účet pohledávky za školným 1.pol. 2013/ ,00 Kč Jedná se o nezaplacené školné ve stanoveném termínu, pohledávku dobytnou. Bude uhrazeno během měsíce ledna 2014 (poslední měsíc 1.pololetí). Závazky - účet dodavatelé ,09 Kč Jedná se o neuhrazené dodavatelské faktury týkající se měsíce prosince 2013, které budou uhrazeny v lednu 2014 (podrobný rozpis jednotlivých položek je uveden v přiložené inventarizaci účtů k ). - závazky vůči zaměstnancům na účtu mzdy 12/ ,00 Kč - závazky vůči zaměstnancům na účtu příspěvky na penzijní připojištění 12/ ,00 Kč - účet exekuce zaměstnanců 1.258,00 Kč - účet důchodové spoření zaměstnanců 1.230,00 Kč Jedná se o proúčtované srážky z mezd pracovníkům v měsíci prosinci 2013, ale úhrada bude provedena v měsíci lednu nevyrovnané závazky vůči zdravotním pojišťovnám a institucím soc. zabezpečení z mezd 12/ ,00 Kč - na účtu ZP z platu zaměstnance ,00 Kč - na účtu ZP z nákladů zaměstnavatele ,00 Kč - na účtu ZP z nákladů zaměstnavatele z FO 461,00 Kč - na účtu soc. pojištění z platu zaměstnance ,00 Kč - na účtu soc. pojištění z nákladů zaměstnavatele ,00 Kč - na účtu soc. poj. z nákladů zaměstnavatele z FO 1.281,00 Kč - neodvedená zálohová daň z mezd 12/2013 na účtu ,00 Kč - neodvedená daň z OON 12/2013 na účtu ,00 Kč Všechny uvedené závazky z vyúčtování mezd 12/2013 budou vyrovnány v měsíci lednu

24 - účet poplatky KB na účtu FKSP 120,00 Kč - účet úroky KB na účtu 0,56 Kč Jedná se o nepřevedené poplatky a úroky z účtu FKSP za měsíc prosinec 2013 budou převedeny v 1. pololetí U všech pohledávek a závazků proběhla řádná inventarizace viz příloha 24

25 G) Výsledky kontrol (dle čl. 15 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které v organizaci proběhly v roce 2012 Ve dnech 13. a provedla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě kontrolu podle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Bloková pokuta nebyla uložena, k zjištěnému nedostatku bylo podáno vyjádření ve stanoveném termínu. Dne byla provedena kontrola placení pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. Nebyly zjištěny nedostatky. 25

26 H) Údaj o projednání a schválení výroční zprávy o hospodaření Se zprávou o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013, včetně rozborů hospodaření, byli seznámeni všichni zaměstnanci na pracovní poradě dne Zároveň bude výroční zpráva kdykoliv k nahlédnutí na sekretariátu školy. V Ostravě Zpracovala: Ing. Hana Gawelczyková ekonomka školy Schválila: Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy 26

27 I) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost odvádět podíl dle výše uvedeného zákona mají organizace, které mají přepočtený počet pracovníků nad 25 osob. V r jsme měli přepočtený počet osob pro účely výpočtu 35,67 osob, z toho vypočtený povinný podíl na odvod 4 % činil 1,43 osob. Naše organizace zaměstnává 0,43 osob se zdravotním postižením. Odebrali jsme výrobky a služby u firem, které splňují povinnost zaměstnávat výše než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením v celkové částce ,- Kč, což činilo 1,16 zaměstnance. Povinnost dle výše uvedeného zákona jsme tímto splnili. Oznámení za rok 2013 jsme odeslali Úřadu práce v Ostravě ve stanoveném termínu. 27

28 J) Tabulková část včetně finančních výkazů a inventarizačních zpráv 28

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu zpracoval(a):

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013 Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu zpracoval(a):

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Předkládá : Mgr. Alena Bačová, ředitelka školy A) Základní údaje o organizaci Příspěvková organizace Matiční

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail organizace:

Více