Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013"

Transkript

1 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Vyhotovila: Ing. Hana Gawelczyková ekonomka školy Předkládá: Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy 1

2 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace tel./fax: , tel.: IČ: zus-ostravamarhory.net A) Základní údaje o organizaci 2

3 Název školy: Adresa školy: Právní forma: Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Hudební 6, Ostrava - Mariánské Hory příspěvková organizace IČ: IZO: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Statutární zástupce: Zástupce ředitele: Moravskoslezský kraj 28. října Ostrava Mgr. Pavla Kovalová Zborovská 11, Ostrava 1 Mgr. Markéta Korpasová Mgr. Eva Pilařová Místa poskytovaného vzdělání nebo školských služeb: Seznam studijních oborů: hudební taneční literárně-dramatický výtvarný 1. Hudební 6/596, Ostrava - Mariánské Hory 2. Ludmilina 27, Ostrava - Mariánské Hory 3. Gen. Janka 1236/1, Ostrava - Mariánské Hory 4. Na Jízdárně 19a, Ostrava - Moravská Ostrava 5. nám. Msgre. Šrámka 4/1760, Ostrava - Moravská Ostrava 6. Sládečkova 80, Ostrava - Michálkovice 7. Repinova 19, Ostrava - Moravská Ostrava dubna 20/1453, Ostrava- Moravská Ostrava 9. U Jezu 4/309, Ostrava-Muglinov 10. ZŠ Ostrava, Zelená 42, Ostrava 3

4 Celková kapacita školy: 950 žáků s účinností od sloučení se ZUŠ Ostrava-Muglinov, U Jezu 4 Datum zařazení do sítě škol: Poslední změna zařazení do sítě škol : s účinností od Přehled učebních plánů a vzdělávacích programů v oborech: Výuka probíhá v hudebním oboru podle učebních plánů, vydaných a schválených MŠMT ČR pod č.j /95-25 ze dne 25. června 1995, s účinností od 1.září 1995, vzdělávacího programu tanečního oboru schváleného MŠMT pod č.j / a 17621/ ze dne 7. května 2003, s platností od , vzdělávacího programu literárně-dramatického oboru schváleného MŠMT ČR pod č. j / ze dne 30. června 2004, s platností od 1. září 2004 a učebních plánů pro výtvarný obor, schválených MŠMT ČR pod č.j / , s platností od S účinností od také dle Školního vzdělávacího programu Moderní metody s tradiční hodnotou - č.j.zušem/00024/2012 a od dle Školního vzdělávacího programu Moderní metody s tradiční hodnotou - č.j.zušem/00040/2013. Posláním a účelem školy je: - vzdělávání žáků v jednotlivých uměleckých oborech - příprava žáků pro studium na konzervatořích a vysokých školách s uměleckým zaměřením. Tato kritéria naše škola úspěšně splňuje. Od září 2013 vyučuje ve škole celkem 47 pedagogů, z toho 43 pedagogů v hudebním oboru, 2 pedagogové v tanečním a 2 pedagogové ve výtvarném oboru. Interně vyučuje 43 učitelů a 4 učitelé jsou externí. Ve škole pracují 4 nepedagogičtí zaměstnanci, z toho 2 ekonomicko-hospodářští zaměstnanci a 2 provozní zaměstnanci. Ve škole studuje zde celkem 919 žáků, z toho v hudebním oboru 692 žáků (637 žáků s individuální a skupinovou výukou a 55 žáků v kolektivní výuce), 122 žáků v tanečním oboru, 105 žáků ve výtvarném oboru a 31 ve studiu dospělých, z toho 29 žáků SŠ, konzervatoří a VOŠ v DFV. Mimo hlavní výukovou činnost, o které již byla vypracována podrobná výroční zpráva za školní rok 2012/2013, vyvíjí škola i mimořádné hudební aktivity. Je zakladatelem a pořadatelem hudební přehlídky souborů ZUŠ, zaměřených na jazz, 4

5 rock a pop JAZZ TALENT, která probíhá 2x ročně v CKV Parník a je velmi oblíbená mezi mládeží. Nutno vyzvednout mimořádnou aktivitu pěveckého sboru, který každoročně reprezentuje školu a město Ostravu na přehlídkových festivalech a soutěžích nejen doma, ale i v zahraničí. Na tyto akce se pravidelně připravuje na svých pracovních soustředěních. K úhradě nemalých nákladů spojených s těmito mimořádnými aktivitami školy, je využíváno finančních prostředků z poskytnutých finančních darů od městských obvodních úřadů (Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky), či jiných institucí a hlavně účelově vázaných finančních grantů od Statutárního města Ostrava. O tyto finanční prostředky však mohou žádat pouze občanská sdružení či nadace a nadační fondy. Z tohoto důvodu jsme zapojili do mimorozpočtového financování i Klub rodičů a přátel školy a Nadační fond Ostravský dětský sbor, kde se za rok 2013 shromáždily finanční prostředky, které napomohly k financování akcí výše uvedených. Přehled spolufinancování aktivit školy v roce 2013 prostřednictvím: Klubu rodičů a přátel školy: - finanční dary od Statutárního města Ostravy ,00 Kč - ostatní finanční a sponzorské dary celkem ,00 Kč Celkem ,00 Kč ============================================================= Nadačního fondu Ostravský dětský sbor: - SMO-účelově vázaný grant na festival Slovakia Cantat 2013 duben ,00 Kč - darovací smlouvy celkem ,00 Kč - vybráno od dětí sboru na festivaly a pracovní soustředění ,00 Kč Celkem ,00 Kč =========================================================== 5

6 B) Rozbor hospodaření 6

7 B1) Výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele (dotace ze státního rozpočtu a od zřizovatele) Škola obdržela příspěvky a dotace MŠMT (dle 160, 163 a 171 zák. č. 561/2004 Sb. a 14 zák. č. 218/2000 Sb.) v následujícím členění: * Příspěvek na provoz celkem ,00 Kč v tom: - přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) ,00 Kč * Výsledek hospodaření za rok Kč * Přepočtený počet zaměstnanců limit 36,50 Stanovené závazné ukazatele a skutečnost jejich čerpání uvádíme v následující tabulce: Závazné ukazatele Limit v Kč Skutečnost čerpání v Kč Rozdíl v Kč Limit počtu zaměstnanců 36,50 35,66-0,84 Přímé výdaje celkem (NIV) z toho: prostředky na platy ostatní osobní náklady Hospodářský výsledek , ,66 Orientační ukazatele Zákonné odvody Příděl do FKSP ONIV

8 B2) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu * závazný ukazatel počtu zaměstnanců nebyl překročen * přímé výdaje v dané struktuře byly dodrženy a plně vyčerpány * nevyčerpané zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění a příděl do FKSP v celkové výši Kč byly použity na nákup učebních pomůcek hudebních nástroj a počítačů. V roce 2013 nám v návrhu závazných ukazatelů nebyl stanoven odvod z odpisů. B3) Mzdové náklady a zaměstnanci a průměrný plat Skutečnost Ukazatel čerpání v Kč Celkové mzdy a platy zaměstnanců v tom: pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Vyplacené ostatní platby za provedenou práci v tom: pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Mzdy, platy a ostatní platby za provedenou práci Zaměstnanci Fyzické osoby průměrný stav 44,184 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 35,66 v tom : pedagogičtí pracovníci 31,482 nepedagogičtí pracovníci 4,18 Průměrný plat z mzdových prostředků vč. OPPP pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Příspěvky a dotace MŠMT (ÚZ 33353) prostředky na platy a ostatní osobní náklady v celkové výši ,- Kč byly vyčerpány na 100 %. Fond odměn byl čerpán v prosinci 2013 ve výši Kč na odměny. 8

9 B4) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků. Škola neobdržela ve vykazovaném roce žádné účelově vázané prostředky z rozpočtu zřizovatele. B5) Rozbor příjmů z vlastní činnosti Příjmy z vlastní činnosti tvoří: - tržby za úhradu neinvestičních nákladů od zletilých žáků, rodičů nebo zákonných zástupců. Objem těchto přijatých finančních prostředků je rozpočtován v souladu s potřebami školy na úhradu provozních nákladů a dosažení zlepšeného výsledku hospodaření - zúčtování fondů - čerpání fondu odměn - úroky na běžném účtu. Tržby za úhradu neinvestičních nákladů na vzdělávání činí 13% z celkových výnosů. Veškeré plánované provozní náklady byly plně pokryty příjmy z úhrad neinvestičních nákladů na vzdělání za 1. a 2. pololetí 2012/13 a 2013/14 ve výši ,- Kč. Rozhodnutím ředitelky školy došlo ve školním roce 2013/14 ke zvýšení úplaty za vzdělávání žáků ve většině oborů o 100,- Kč/žáka/školní rok, což se promítlo do nárůstu výnosů cca o 125 tis. Kč/školní rok. Záměrem zvýšení školného bylo zkvalitnit výuku, investovat do zlepšení pracovního prostředí a péče o spravovaný majetek. Škola čerpala v roce 2013 finanční prostředky z fondu odměn ve výši 5.126,- Kč na odměnu nad rámec rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání. Proúčtováním do výnosových účtů jsou tyto částky zahrnuty v ostatních zdrojích výnosů. K vlastním příjmům patří úroky na bankovním účtu u Komerční banky v celkové částce 7.423,26 Kč. Jejich výše je ve srovnání s předchozími léty znatelně vyšší (rok 2012 ve výši 461,60Kč) a to vlivem přistoupení naší organizace do systému cash-poolingu u Komerční banky (systém výhodnějšího úročení). V roce 2013 škola nehospodařila s žádnými jinými příjmy ani mimořádnými dotacemi na provoz. 9

10 B6) Náklady analýza čerpání prostředků Celkové náklady ,60 Kč - prostředky na platy ÚZ celkem ,00 Kč - ostatní osobní náklady ÚZ celkem ,00 Kč - prostředky na platy z fondu odměn ÚZ ,00 Kč - náklady na soc. a zdrav. pojištění ,00 Kč (34 % z vyplacených mezd) ÚZ náklady na soc. a zdrav. pojištění z vl. zdrojů 1.742,00 Kč k vyplaceným mzdovým prostředkům z fondu odměn ÚZ příděl 1% z HM do FKSP - z ÚZ ,00 Kč - příděl 1% z HM vyplacených z fondu odměn do FKSP ÚZ ,66 Kč - náhrady za dočasnou pracovní neschopnost hrazeny ÚZ náhrady za dočasnou pracovní neschopnost hrazeny z vlastních zdrojů ÚZ ,00 Kč 6.140,00 Kč Mzdové náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění tvoří převažující část nákladů 86 % z celkových nákladů organizace. Sociální náklady FKSP jsou tvořeny základním 1% ním přídělem z prostředků na platy. Ve vykazovaném roce se na tvorbě FKSP podílely rovněž vlastní zdroje, a to ve výši 112,66 Kč. Veškeré prostředky fondu jsou vedeny na samostatném bankovním účtu. Čerpání fondu je v souladu s platnou vyhláškou, Zásadami čerpání a odsouhlaseným rozpočtem zaměstnanci školy pro příslušný kalendářní rok. U sociálního a zdravotního pojištění a odvodu na FKSP jsme nevyčerpali část přiděleného limitu ve výši ,- Kč, z toho u vyplacených dohod a ostatních platů činila úspora ,- Kč, u FKSP 510,-Kč. Nedočerpané prostředky byly použity k nákupu učebních pomůcek - hudebních nástrojů a počítačové techniky. 10

11 Spotřeba materiálu celkem účet ,49 Kč 1 % z celk. nákl. v tom: - tiskoviny - účet ,80 Kč - spotřební materiál k výuce - účet ,00 Kč - učební pomůcky - účet ,00 Kč - UP notoviny - účet ,00 Kč - potřeby pro výtv. obor - účet ,58 Kč - potřeby pro tan. obor -účet ,00 Kč - nákup kancelářských potřeb - účet ,08 Kč - nákup čistících a desinf. prostředků - účet ,66 Kč - všeobecný materiál pro provoz účet ,00 Kč - drobný majetek do 500 Kč - účet ,00 Kč - spotřební materiál kopírovací stroj - účet ,50 Kč - předplatné časopisů - účet ,00 Kč - údržbářský materiál - účet ,00 Kč - ostatní spotřební materiál celkem - účet ,87 Kč Spotřeba energie celkem účet ,85 Kč 2% z celk.nákl. v tom : - spotřeba vody vodné a stočné - účet ,00 Kč - spotřeba tepla - účet ,85 Kč - spotřeba plynu - účet ,00 Kč - spotřeba elektrické energie - účet ,00 Kč Opravy a udržování účet ,36 Kč v tom: - opravy nemovitého majetku - účet ,61 Kč - opravy movitého majetku - účet ,75 Kč - opravy hudebních nástrojů - účet ,00 Kč - opravy kopírovacích strojů - účet ,00 Kč - elektroopravy účet ,00 Kč - opravy plyn. zařízení - účet ,00 Kč Cestovné účet ,80 Kč v tom: - cest. náhrady na tuzemské služ. cesty- účet ,00 Kč - cest. náhrady na zahraniční služ. cesty účet ,80 Kč 11

12 Náklady na reprezentaci - účet ,00 Kč Ostatní služby účet ,58 Kč 4 % z celk.nákl. v tom: - služby pošt účet ,00 Kč - služby telekomunikací účet , ,31 Kč - nájemné ZŠ Matiční - účet ,00 Kč - nájemné MŠ gen. Janka - účet ,00 Kč - konzultační, poradenské a právní služby účet ,00 Kč - zpracování mezd - účet ,00 Kč - zpracování dat účetnictví - účet ,00 Kč - programové vybavení účet ,00 Kč - přepravné dětí účet ,00 Kč - převoz hud. nástrojů - účet ,00 Kč - likvidace odpadu účet ,00 Kč - elektrorevize účet ,00 Kč - kontrola elektr.zabezpeč.systému účet ,00 Kč - kontrola has. přístrojů účet ,50 Kč - revize kontrola plynu účet ,00 Kč - revize a kontrola účet ,00 Kč - ostatní služby účet , ,00 Kč - bank. poplatky účet ,00 Kč - nájemní služby (MŠ gen. Janka, MŠ Na Jízdárně, MŠ Ostrava ,00 Kč Michálkovice, Rod.centrum Chaloupka, ZŠ Matiční, QQ studio, ZŠ Zelená) - účty , , , , nájmy konc. sálů účet ,00 Kč - tiskařské práce účet ,00 Kč - natáčení koncertů účet ,00 Kč - nahrávání a výroba CD účet ,60 Kč - střežení objektů ZUŠ ,00 Kč - služby PO a BOZP účet ,00 Kč - ladění klavírů účet ,00 Kč - údržba software účet ,00 Kč - progr. RESK Třinec účet ,00 Kč - progr. Klasifikace účet ,00 Kč - CODEXIS ONLINE účet ,17 Kč - účastnické poplatky na soutěže účet ,00 Kč - ostatní služby celkem účet ,00 Kč - průkazy energ. náročnosti účet ,00 Kč - zhotovení razítek - účet ,00 Kč - ostatní služby účet , , ,00 Kč 12

13 Převážná část těchto služeb se realizuje na základě uzavřených smluvních vztahů a jejich rozsah je v souladu s potřebami organizace. Povinné úrazové pojištění KOOPERATIVA - účet ,78 Kč Zákonné sociální náklady (bez FKSP) ,00 Kč v tom: - preventivní lékařské prohlídky účet ,00 Kč - výdaje na BOZP (školnice,uklízečka, údržbář,učitelé výt. oboru) ,00 Kč účet školení a vzdělávání DVPP účet ,00 Kč - služby škol. a vzděl. (BOZP, PO) účet ,00 Kč Manka a škody účet Technické zhodnocení účet ,00 Kč ,00 Kč Odpisy majetku - účet ,00 Kč 2 %z celk.nákl. v tom: - odpisy hmotného majetku - účet ,00 Kč - odpisy budov - účet , , , ,00 Kč Škola odepisuje dle zřizovatelem odsouhlaseného odpisového plánu. Ve sledovaném roce byly nakoupeny učební pomůcky ve výši Kč (violoncello a 2 interaktivní tabule pro zkvalitnění výuky výtvarného oboru a hudební nauky). Náklady z drobného dlouhodobého majetku účet ,08 Kč 2 %z celk.nákl. v tom: - poř. DDNM do 7 tis. Kč účet ,00 Kč - poř. DDNM nad 7 tis. Kč účet ,00 Kč - poř. DDHM inv. nad 3 tis. Kč účet ,08 Kč - poř. DDHM inv. do 3 tis. Kč účet ,00 Kč - poř. DDHM-UP nad 3 tis. Kč účet ,00 Kč - poř. DDHM- UP do 3tis. Kč účet ,00 Kč Ostatní finanční náklady celkem účet ,00 Kč v tom: - ostatní finanční náklady účet ,00 Kč - členské příspěvky AZUŠ a MÚZA - účet , ,00 Kč 13

14 B7) Veškeré náklady a výnosy se týkaly pouze hlavní činnosti, doplňkovou činnost naše škola neprovozovala. Z rozdílu celkově uvedených výnosů a nákladů vyplývá, že škola vykázala kladný hospodářský výsledek v celkové výši ,66 Kč v hlavní činnosti. Hospodářský výsledek nepodléhá zdanění. Hospodářský výsledek ve výši ,66 Kč navrhujeme rozdělit takto: - do fondu odměn ,00 Kč - do rezervního fondu ,66 Kč. V případě, že návrh na rozdělení výsledku hospodaření nebude schválen, žádáme o přidělení jeho celkové výše do rezervního fondu a následně o převod celé částky do investičního fondu. Převedené prostředky do investičního fondu budou použity na nákup pianina YAMAHA. Vzhledem k organizační změně k , kdy došlo ke sloučení se ZUŠ Ostrava-Muglinov, by byly veškeré srovnávací údaje s předchozími léty zkreslené, a tudíž je ve zprávě formou grafů a tabulek nevykazujeme. 14

15 C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření 15

16 Fond odměn - účet 411 Stav k ,89 Kč stav k ,89 Kč - finančně kryto bankovním účtem V roce 2013 byl fond posílen částkou ,- Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok Fond odměn byl čerpán ve výši 5.126,- Kč. Fond kulturních a sociálních potřeb účet 412 Stav k stav k finančně kryto bankovním účtem ,38 Kč ,04 Kč Tvorba fondu za rok % z HM účet , , ,66 Kč Použití fondu celkem: ,00 Kč v tom: - kultura účet ,00 Kč - příspěvky na penzijní připoj. zaměstnancům-účet ,00 Kč - nepeněžní dary k pracovním a živ.výročím účet ,00 Kč - ostatní použití fondu účet ,00 Kč Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - účet 413 Stav k stav k finančně kryto bankovním účtem ,44 Kč ,86 Kč Tento fond byl doplněn přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2012 částkou ,42 Kč. V roce 2013 nebyly použity prostředky tohoto fondu. 16

17 Fond reprodukce majetku účet 416 stav k stav k finančně kryto bankovním účtem ,18 Kč ,18 Kč Tvorbu tohoto fondu tvořily odpisy majetku za rok 2013 ve výši ,- Kč. V roce 2013 byly čerpány finanční prostředky ve výši ,- Kč na nákup učebních pomůcek violoncello, 2 interaktivní tabule. 17

18 D) Závodní stravování zaměstnanců organizace Z důvodu odpoledního zaměstnání závodní stravování nezajišťujeme. 18

19 E) Péče o spravovaný majetek 19

20 E1) Informace o nemovitém majetku Majetek školy je využíván pouze k hlavní činnosti. Škola nepronajímá žádný majetek, ani žádný majetek neprodává. Ve zřizovací listině má organizace vymezeny a předány k hospodaření tyto budovy: - budova na ulici Hudební 6/596, Ostrava-Mariánské Hory, která byla naší škole předána zřizovatelem (MSK) do správy 1. dubna budova na ulici Ludmilina 27/962, Ostrava-Mariánské Hory (předána bezúplatným převodem ) - budova na ulici U Jezu 4/309, Ostrava-Muglinov (předána sloučením k ) Za majetek umístěný ve třídách jsou odpovědni jednotliví pedagogové (dle místních seznamů), za sklad notového materiálu a sklad hudebních nástrojů jsou odpovědni k tomu určení správci místností. Ti jsou odpovědni i za půjčování a opravy tohoto majetku a vedou o tom příslušnou evidenci. Za majetek umístěný v kancelářích v hlavní budově jsou odpovědny ekonomka a odborná referentka. Školnice zodpovídá za místnost, kde se nacházejí čistící a úklidové prostředky, vysavače a čističe koberců a pomocný drobný údržbářský materiál. Ta rovněž zajišťuje i veškeré opravy majetku. Za stav cenin a pokladní hotovosti odpovídá ekonomka školy. V případě její nepřítomnosti odborná referentka. S oběma jsou sepsány řádné dohody o hmotné odpovědnosti. E2) Investiční činnost, opravy a údržba majetku Na opravy a udržování majetku vynakládá škola finanční prostředky dle ročního plánu oprav a operativních potřeb (neočekávané havárie a jiné události). V roce 2013 se jednalo o drobné elektroopravy, např. výměny vypínačů, zářivkových světel, venkovních halogenů, ale také o porevizní elektroopravy. Na hlavní budově byly vymalovány 2 kanceláře vč. nátěrů zárubní a výměny dveří. Dále byla zatěsněna střešní okna, provedena drobná oprava krovů a oprava plynového topení na budově v Ostravě Muglinově. Škola zajišťuje rovněž opravy movitého majetku hudebních nástrojů i inventáře. 20

21 E3) Pojištění majetku Veškeré pojistky majetku přešly na centrální pojištění na MSK. V roce 2013 došlo k 1 pojistné události. Vlivem spadlé ledové kry ze střechy budovy Ludmilina 27 došlo ke škodě na vozidle ve výši Kč. Škoda byla podstoupena smluvnímu partnerovi SATUM CZECH s.r.o. Vzhledem ke sjednané spoluúčasti pojištěného (ZUŠ), jsme poukázali tuto částku pojištěnému. Pro naši organizaci se jednalo o náklad (účet ). E4) Inventarizace majetku Fyzická i dokladová inventarizace movitého a nemovitého majetku se uskutečnila v termínu daném Plánem inventarizací, Směrnicí pro inventarizaci majetku a závazků Příkazem ředitele. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Inventarizační zápis přiložen. 21

22 F) Pohledávky a závazky organizace 22

23 Pohledávky - účet odběratelé 1.683,60 Kč Částka odpovídá neuhrazené faktuře č. 5/2013, splatnost v lednu účet pohledávky za školným 1.pol. 2013/ ,00 Kč Jedná se o nezaplacené školné ve stanoveném termínu, pohledávku dobytnou. Bude uhrazeno během měsíce ledna 2014 (poslední měsíc 1.pololetí). Závazky - účet dodavatelé ,09 Kč Jedná se o neuhrazené dodavatelské faktury týkající se měsíce prosince 2013, které budou uhrazeny v lednu 2014 (podrobný rozpis jednotlivých položek je uveden v přiložené inventarizaci účtů k ). - závazky vůči zaměstnancům na účtu mzdy 12/ ,00 Kč - závazky vůči zaměstnancům na účtu příspěvky na penzijní připojištění 12/ ,00 Kč - účet exekuce zaměstnanců 1.258,00 Kč - účet důchodové spoření zaměstnanců 1.230,00 Kč Jedná se o proúčtované srážky z mezd pracovníkům v měsíci prosinci 2013, ale úhrada bude provedena v měsíci lednu nevyrovnané závazky vůči zdravotním pojišťovnám a institucím soc. zabezpečení z mezd 12/ ,00 Kč - na účtu ZP z platu zaměstnance ,00 Kč - na účtu ZP z nákladů zaměstnavatele ,00 Kč - na účtu ZP z nákladů zaměstnavatele z FO 461,00 Kč - na účtu soc. pojištění z platu zaměstnance ,00 Kč - na účtu soc. pojištění z nákladů zaměstnavatele ,00 Kč - na účtu soc. poj. z nákladů zaměstnavatele z FO 1.281,00 Kč - neodvedená zálohová daň z mezd 12/2013 na účtu ,00 Kč - neodvedená daň z OON 12/2013 na účtu ,00 Kč Všechny uvedené závazky z vyúčtování mezd 12/2013 budou vyrovnány v měsíci lednu

24 - účet poplatky KB na účtu FKSP 120,00 Kč - účet úroky KB na účtu 0,56 Kč Jedná se o nepřevedené poplatky a úroky z účtu FKSP za měsíc prosinec 2013 budou převedeny v 1. pololetí U všech pohledávek a závazků proběhla řádná inventarizace viz příloha 24

25 G) Výsledky kontrol (dle čl. 15 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které v organizaci proběhly v roce 2012 Ve dnech 13. a provedla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě kontrolu podle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Bloková pokuta nebyla uložena, k zjištěnému nedostatku bylo podáno vyjádření ve stanoveném termínu. Dne byla provedena kontrola placení pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. Nebyly zjištěny nedostatky. 25

26 H) Údaj o projednání a schválení výroční zprávy o hospodaření Se zprávou o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013, včetně rozborů hospodaření, byli seznámeni všichni zaměstnanci na pracovní poradě dne Zároveň bude výroční zpráva kdykoliv k nahlédnutí na sekretariátu školy. V Ostravě Zpracovala: Ing. Hana Gawelczyková ekonomka školy Schválila: Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy 26

27 I) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost odvádět podíl dle výše uvedeného zákona mají organizace, které mají přepočtený počet pracovníků nad 25 osob. V r jsme měli přepočtený počet osob pro účely výpočtu 35,67 osob, z toho vypočtený povinný podíl na odvod 4 % činil 1,43 osob. Naše organizace zaměstnává 0,43 osob se zdravotním postižením. Odebrali jsme výrobky a služby u firem, které splňují povinnost zaměstnávat výše než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením v celkové částce ,- Kč, což činilo 1,16 zaměstnance. Povinnost dle výše uvedeného zákona jsme tímto splnili. Oznámení za rok 2013 jsme odeslali Úřadu práce v Ostravě ve stanoveném termínu. 27

28 J) Tabulková část včetně finančních výkazů a inventarizačních zpráv 28

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Předkládá Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy I. ZÁKLADNÍ

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - rozbor hospodaření školy za rok 2011 A) Základní údaje o organizaci Zřizovatel:...

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace Jeremenkova 2, Ostrava Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Za PO: PhDr. Iva

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy

Více

Doplňující údaje k účetní závěrce za r o k 2008

Doplňující údaje k účetní závěrce za r o k 2008 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 IČO: 71009256 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:

Více

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 ÚNOR 2008 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci Střední škola přírodovědná

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 6.35 ZA_17/26022014 Počet stran: 12 Počet příloh: 15 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 Dokument v listinné

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Zpracováno dne: 19.2.2008 Účetní závěrka: 28.1.2008 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2007 Celkové výnosy ČSRU dosáhly v roce 2007 částky 11 169 536 Kč a

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013. Vypracovala: Michaela Malá.. ekonomka školy. Schválila: Mgr. Fronika Burešová..

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013. Vypracovala: Michaela Malá.. ekonomka školy. Schválila: Mgr. Fronika Burešová.. Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/ 31, příspěvková organizace IČO: 60254190, PSČ 466 01 tel., fax: 483317588, e-mail: sekretariat@specialniskola-jbc.cz organizace zapsaná v obchodním rejstříku

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o hospodaření školy Příjmy Výdaje Majetek školy Rozbor hospodaření 2003 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2003 PŘÍJMY: CELKOVÉ PŘÍJMY 19 324 180,90 Kč z toho prostředky získané vlastní

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké 213 2 1 4, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 13 Hlavní projekt: Projekt: Název: Výroční zpráva o h o s p o d a ř e n í soukromé vysoké 213 Autor:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 1. Peněžní fondy příspěvkové organizace Fond reprodukce majetku účet 916 Tvorba fondu - z odpisů hmotného a nehmotného majetku 5 528 975,0 Kč Použití fondu Na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Zpracovala: Bc. Šárka Chobotová ředitelka

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 vyhodnocení finančního hospodaření Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov IČO 00673951 Charakteristika

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více