eské a rakouské Novohradské hory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "eské a rakouské Novohradské hory"

Transkript

1 TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. ODBOR KT , KLUB STV eské a rakouské Novohradské hory Autokarový zájezd záí roník Setkání a seminá vedoucích Novohradské hory jsou tém nedotený kraj rozlehlých les, rozzáených luk, ek, potok a hladin rybník. Svérázné a málo známé hory na jihu ech jsou pro adu turist našeho TK málo nebo dokonce vbec neznámé. Píinou je ta skutenost, že tato díve hust osídlená oblast byla pl století, až do pádu totalitního režimu, písn steženým hraniním pásmem se sousedním Rakouskem a tedy zakázaným územím. První a myslím že i poslední setkání našich len s Novohradskými horami bylo až v kvtnu 1997 pi akci Luboše Chládka eskobudjovicko. Novohradské hory jsou od r vyhlášeny pírodním parkem. Slepií hory, takový je lidový název Sobnovské vrchoviny, která byla roku 1995 vyhlášena za pírodní park. Výrazný hbet ze všech stran omezený zlomovými svahy, pevládá žula a granodiorit. Porost tvoí smrkové a borové lesy. Nejvyššími vrcholy jsou Kohout (897 m) a Vysoký kámen (865 m) zvaný též Slepice. Hory rozsahem nevelké, ale strmé a romantické pohoí s dalekými výhledy. V podhí jsou romantické vesnice a samoty. Na druhé stran Novohradských hor, tj. na severozápadní stran Dolního Rakouska, se nachází oblast Waldviertel se svými tajemnými lesy, faunou a flórou, ale s hustým osídlením. Zde byl totiž naopak zájem o to, aby tento kraj žil, ne umíral, jako tomu bylo na druhé stran hranice. Na zájezd je potebná mapa KT. 74 Novohradské hory (1:50.000); 5. vydání z roku V autokaru bude zájemcm bez mapy rozdána kopie tras 2. a 3. dne, okruh Slepiími horami lze zvládnout bez mapy. Zájezd je zaazen do kalendáe akcí 2010 oblasti KT Pardubický kraj. Všichni úastníci (i nelenové) jsou úrazov pojištni díky píslušnosti TKSP k STV. Nezapomete si vzít Evropský prkaz zdravotního pojištní. Je vhodné se (dle vlastního uvážení) ješt komern pipojistit na pojištní zavazadel a vcí osobní poteby i odpovdnost za škodu vzniklou jinému pi cest a pobytu. Rovnž nezapomete osobní doklad (OP, pas), vhodné léky a pimený obnos v na nákup drobného oberstvení, pohled. I když se nejedná o vysokohorský terén, je nutné mít vhodné obleení a dobrou obuv. Ubytování je zajištno ve sportovní hale v Nových Hradech, Zahradní 362 (správce p. Jelínek, ) na podlaze tlocviny za 50 K na osobu a noc, dále je možnost využít povleených postelí za 150 K na osobu a noc. Kuchyka s nádobím, mikrovlnkou a lednicí je v objektu. Jinak ve mst možnost dalšího stravování. Na nedlní a pondlní trase je možnost stravování velmi omezená, v úterý je státní svátek, a tak je nutné stravování z vlastních zdroj. Odjezd v 7.00 od ZS, po trase Pardubice - Chrudim - H. Brod - Jind. Hradec - Tebo - Trhové Sviny - Sobnov (cca 220 km); píjezd cca v Po dohod s vedoucím zájezdu je možný nástup na zast. MHD proti hl. nádraží D. Autokar ze Sobnova pejíždí do Benešova nad ernou (12 km). Autokar celkem 1. den (s následným pejezdem do N. Hrad a rezervou) cca 275 km. 1. den - sobota Ze Sobnova po Z pes vrch Kohout (870 m) do sedla Kohouta, pejdeme na a pes Vysoký kámen nazývaný též Slepice (865 m) a Kamenici do Benešova nad ernou (11 km). Odjezd ve do N. Hrad (14 km), píjezd cca v 15.00, prohlídka hradu a msta a ubytování.

2 Mokrá varianta V pípad nepíznivého poasí odpadají Slepií hory, autokar jede do Tebon se zastávkou cca 2 až 3 hodiny. Prohlídka msta, zámeckého parku, event. zámku, rybník Svt a Opatovického, Schwarzenberské hrobky. Odjezd v pímo do Nových Hrad (30 km), píjezd cca v 13.30, prohlídka hradu, po prohlídce ubytování. Autokar celkem s rezervou 220 km. Zámek Tebo - Návštvní doba: Prohlídkové trasy: A (dvoanská svtnice, jídelna, fraucimor, pípravna, knihovna, kunstkomora - kabinet, orato alchymist, alchymistická laborato): prohlídka 45 min., vstupné 80 K, dti 50 K a senioi 70 K. B (soukromá Schwarzenberská apartmá - pedpokoj, salon, pracovna a ložnice knížete, kabinet, salon a ložnice knžny, pokoj prince Karla, pokoj prince Adolfa, jídelna, pípravna jídel a chodba): doba prohlídky a vstupné jako u trasy A. Hrobka Schwarzenberg: vstupné 50 K, dti a senioi 40 K. Hrad Nové Hrady - Návštvní doba: I) hrad - denn mimo pondlí ; II) byt panského úedníka pouze sobota a nedle U obou tras skupiny návštvník i jindy po pedchozí domluv, ale za dvojnásobné vstupné. Kastelán Mgr. Smolík ( ). Prohlídkové trasy: I) Expozice historie rodu Buquoy, rodová knihovna, skláská expozice s ukázkami unikátního erného i erveného neprsvitného skla hyalit: doba prohlídky 45 min., vstupné 70 K, dti do 18 let a studenti 40 K, senioi (od 65 let) 50 K. II) Byt panského úedníka z 19. století: doba prohlídky 30 minut, vstupné 50 K, dti do 18 let a studenti 30 K, senioi 40 K. Vstupné pi trase I) a II): 100 K, dti 55 K, senioi 70 K. 2. den - nedle Odjezd autokarem z Nových Hrad v 7.30 pes Horní Stropnici a Dobrou Vodu do Hojné Vody (10 km), zde vystupuje trasa A). Autokar jede dále do Pohorské Vsi (10 km), zde vystupuje trasa B), a vrací se do Nových Hrad. Autokar s rezervou celkem 45 km. Trasa A) Z Hojné Vody po místním znaení okruh pes Vysokou (1034 m) zpt do Hojné Vody. Vlevo po silnici do Staré Hut, u kapliky pejít doprava na neznaenou polní cestu a po ní jít, až narazíme na, doprava smr Kuní hora (925 m), Kraví hora (953 m) a dále pokraujeme do Dobré Vody, Horní Stropnice a k tvrzi Cuknštejn. Za ním opustíme, pejdeme na Z a projdeme celý okruh nauné stezky v Terin údolí (vodopád, Modrý pavilon, hamr, Švýcarský dm, Lázniky) a koníme v Nových Hradech (celkem 25 km). Píchod Trasa B) Z Pohorské vsi po Z k Huskému rybníku, dále bez znaek podél Žofínského pralesa (pro veejnost pístupný pouze s doprovodem) na státní hranici, hraniní stezkou (historické kameny) k pralesu Hojná Voda (veejnost pístupný), na místní znaení pes Vysokou a Kraví horu do Dobré Vody a po do Nových Hrad jako trasa A). Celkem 29 km. Píchod do den pondlí Odjezd autokarem v 7.30 pes Gmünd do Weitry (Vitorazi). Píjezd v Prohlídka msta 2 hod. Odchod na trasu A) pímo z Weitry. Odjezd na trasu B) v z Weitry do Wultschau (5 km). Odjezd na trasu C) v z Wultschau a pes Sankt Martin, v nm u kostela pes eku Lainsitz (Lužnici) ke kížku u silnice (10 km). Autokar se vrací do Nových Hrad, celkem nájezd s rezervou 115 km. Trasa A) Po 607/608/630 do Wultschau, dále po místním znaení 94 do Moorbad-Harbach, zde pejdeme na M a po ní až na Mandelstein 874 m (10 km), z Mandelsteinu opt po místním

3 znaení ke hranici s R a po ní k hraninímu kameni IV/55, pes skálu u hraniního kamene IV/59 a podél potoka na a podél Zevlova rybníka do Nových Hrad. Celkem 19 km. Píchod Trasa B) Z Wultschau po místním znaení. 91 a 4 na Mandelstein (5 km). Pak stejn jako trasa A). Celkem 14 km. Píchod Trasa C) Od kížku u silnice 4 km po 606 na Nebelstein (1017 m), dále po sestup na parkovišt, po místním znaení obcházíme Nebelstein a po M pes Moorbad-Harbach na Mandelstein (874 m), odtud trasa stejná jako A). Celkem 24 km. Píchod den úterý (státní svátek) Po úklidu a pedání tlocviny odjezd v 8.15 do tvrze Žumberk (10 km). Píjezd 8.30, obhlídka tvrze a od 9.00 prohlídka. Odjezd v do Trhových Svin a na Buškv hamr (10 km), píjezd Prohlídka technické památky Buškv hamr a ve odjezd do Pardubic (175 km). Píjezd do Pardubic do Autokar s rezervou celkem 220 km. Možné varianty: I) Pokud se 1. den uskutení suchá varianta programu, tj. bude vynechána prohlídka Tebon (msta, zámeckého parku, event. zámku, rybník Svt a Opatovického, Schwarzenberské hrobky), mže být tato prohlídka (zastávka na 2-3 hodiny) realizována pi zpátení cest od Buškova hamru. Píjezd do Pardubic bude v tom pípad do jako u varianty II). II) V pípad mokré varianty 1. den, tj. bez Slepiích hor, je program 4. dne až do odjezdu ze Žumberka shodný s plánem uvedeným výše. Pak se odjíždí do Benešova nad ernou (15 km), píjezd (autokar pokrauje do Sobnova). Po pes Vysoký kámen nazývaný též Slepice (865 m), myslivnu po Kohoutem, sedlo Kohouta. Zde pejdeme na Z a pes Kohout (870 m) do Sobnova (11 km). Odjezd ve na Buškv hamr (17 km), píjezd Prohlídka technické památky a v odjezd do Pardubic (190 km). Pedpokládaný píjezd do Pardubic do Autokar s rezervou celkem 270 km. Tvrz Žumberk Návštvní doba (mimo pondlí): , foto i video není povoleno. Prohlídkové trasy: I) Historie tvrze, lidový malovaný nábytek z jižních ech, doba prohlídky 60 min., vstupné 60 K, dti a senioi 30 K. II) Vzestup a pád rožmberského úedníka - bašta C s pístavky, doba prohlídky 60 min., vzhledem k prostorám je nutné rozdlit vtší skupinu na menší skupinky, vstupné stejné jako trasa I). III) Lapidárium ve dvou zrekonstruovaných baštách z pvodního unikátního opevnní tvrze: fresková výzdoba, renesanní stropy; doba prohlídky 30 min., vstupné 30 K, dti a senioi 15 K. Buškv hamr Návštvní doba (mimo pondlí): Prohlídka 40 minut, vstupné 50 K, dti a senioi 25 K. Pkné slunené poasí, krásné zážitky z barevné podzimní pírody a pohodu peje všem 22. srpna 2010 Vít Vavina tel Dkujeme sponzorm, za jejichž finanní podpory se akce TKSP uskuteují:! " # $ % $ & ' ( ) * + ' $ % ', -" ) * Msto Pardubice podporuje sport FARMA SLUNENÝ DVR

4 Místopis 1. den Kohout (870 m) Nejvyšší zalesnný vrchol Slepiích hor. Na vrcholu granodioritové skály, mrazový srub, balvanová su. Vrchol kopce byl v 19. stol. stanoven jako jeden z nejvýznamnjších trigonometrických bod Rakouska-Uherska (pipomíná betonový jehlan a kámen s nápisem). V nedávné dob byla postavena také železná telekomunikaní vž. Do skály vytesaný pamtní nápis o pevzetí polesí Slepií hory do majetku obcí Besednice a Trhové Sviny za pozemkové reformy r Vysoký kámen (865 m) Lidov zvaný Slepice, druhý nejvyšší vrchol Sobnovské vrchoviny. Nové Hrady Slovanské hradišt zejm už kolem r. 980, ves vzniklá postupn v okolí hradu, msto od r. 1280, ve 2. pol. 14. stol. rozšíeno o tzv. Nové Msto. Nejvtší rozmach msta v 16. stol. Úpadek nastal zejména poté, co v r byla postavena nová císaská silnice, která Nové Hrady míjela. Další zpomalení rozvoje zpsobilo i to, že msto minula železnice. Mstská památková zóna od r Starý hrad - významný pomezní hrad se dá pedpokládat nejdíve jako hradišt za vlády Pemysla Otakara I. kolem r Doložená písemná zpráva o strážném hradu pi zemské brán z r. 1279, založen Ojíem z rodu Vítkovc. Získává tak kontrolu nad významnou vitorazskou stezkou z ech do Rakouska. Hrad postupn patil pánm z Landštejna, Rožmberkm, Vamberkm a od r Buquoym. Husité hrad i msto pod ním r vypálili, totéž provedl r Zdenk ze Šternberka. Dodnes zachováno opevnní v. hradního píkopu z l Pvodn gotický hrad prošel adou úprav, ty nejvtší v l a V 50. letech 20. stol v hradu zízena malá expozice hyalitového skla. V 80. letech prošel hrad rozsáhlou rekonstrukcí. Hrad je národní kulturní památkou. V l vystavn na sev. stran msta nový zámek v empírovém slohu. Naproti zámku kaple sv. Jana Nepomuckého z r Okolní park zízen v r. 1836, rozšíen v l Barokní klášter servit z l V r byli všichni obyvatelé kláštera pozatýkáni a objekt pevzala jednotka Pohraniní stráže. Po r zaala rekonstrukce zanedbaného areálu a od r se alespo do jedné ásti vrátili servité. Ped klášterem kamenný kíž se sochou Panny Marie z r Farní kostel sv. Petra a Pavla je pipomínám poprvé v r. 1284, na jeho míst vystavn v 16. stol. po nkolika požárech zcela nový, pozdn gotický s renesanními prvky. Vnitní zaízení z konce 17. stol. Honosná hrobka rodu Buquoy z l od arch. Josefa Schulze. Tympanon portálu kaple obložen mozaikou podle pedlohy Maxe Švabinského. Na námstí kašna z r Barokní lékárna-apatyka z pol. 17. stol. Zámecký vrch pod hradem sloužil v l jako daní obora, dnes park s památnými stromy. Protože Nové Hrady mají bohatou historii i zajímavou architekturu, bude rozmnožen materiál, který bude kolovat bhem cesty v autokaru. 2. den Cuknštejn Tvrz vystavl v l vladyka Vilém Pouzar z Michnic, její stavební vývoj je dílem nkolika rychle po sob následujících stavebních etap, které skonily až v 16. stol. Od r v držení Buquoy. Pvodn byla pozdn gotická, po r upravena renesann (sgrafita na fasád). Osmiboká vž, tvercový dvr s arkádami a pavlaemi. Nyní soukromý majetek. Horní Stropnice První písemná zmínka o vsi z r. 1185, kdy byla osada pilenna k Vitorazsku. eka Stropnice tu tvoila zemskou hranici s Rakousy. Ve 13. stol. ves získali Rožmberkové, r pipomínáno poddanské msteko k panství Nové Hrady. V r podlehla vtší ást obce požáru. Pvodn románský kostel sv. Mikuláše z po. 13. stol. se již v r pipomíná jako farní. V prbhu 14. a koncem 15. stol. byl po velkém požáru pestavn, pozdn gotická pestavba skonila po r Z pvodní románské stavby se do dnešních as dochovala jen mohutná hranolová vž. Kostel má složitý pdorys s ptiboce uzaveným presbytáem, všechny ti lod završuje síová klenba. Vnitní zaízení, s výjimkou gotické ktitelnice z konce 15. stol., pochází z období baroka. Za zmínku stojí ti oltáe z r. 1649, varhany vyrobené v r a kamenná ktitelnice. Na námstí barokní mariánský sloup z r. 1765, v rozích umístny pískovcové sochy sv. Josefa, sv. Jana

5 Nepomuckého, sv. Šebestiána a sv. Floriána, Památné stromy - smrk (výška 45 m, obvod kmene 400 cm) a dub letní. Terino údolí Národní pírodní památka, vyhl. r Údolí je nkdy nazýváno Terezino i Terezino. Založeno jako šlechtický park zejm r a bylo budováno v prbhu tí století rodinou Buquoy. Anglický park, jimž protéká íka Stropnice, se pvodn jmenoval Krásné údolí. V dalším prbhu djin pak byly v parku vystavny zajímavé budovy, které mly dokreslovat romanticko-sentimentální vzhled parku. Vstupní brána z r. 1797, empírový lázeský dm Václavovy lázn (tzv. Lázniky) z let , klasicistní tzv. Modrý dm z r (poškozen povodní v r. 1936) a dnes pouze zícenina, Švýcarský dm, hamr (dnes penzion) z 18. stol., tvrz Cuknštejn, 500 let starý památný dub. Toto období vyvrcholilo zbudováním umlého vodopádu r. 1817, v jehož okolí byly do skal vytesány verše romantických básník. Na trase okružní nauné stezky návštvníky ekají nádherná zákoutí Stropnice a pozoruhodná uskupení dub, buk, smrk a borovic. Vše spojuje 5 km dlouhá okružní nauná stezka. Dobrá Voda Osada ulicového typu, v 16. a 17. stol. lázeské místo (léivé úinky pramene objeveny r. 1564). Mstekem od r. 1707, pozdji letovisko a od r (po zázraku ) mariánské poutní místo, k nmuž dodnes smují procesí. Kaplika nad zázraným pramenem záhy pestávala stait davm poutník, a tak hrab Albert Karel Buquoy zaal v l se stavbou poutního a farního barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie (neznámý architekt, snad K. I. Dietzenhofer), vyzdoben byl r freskami. Barokní chrám má eliptický pdorys uprosted prostoupený krátkým transeptem, k nmu jsou pistavny dv vže. Kostel obklopuje ambit se dvma kaplemi. K prelí piléhá dvojramenné schodišt, pod ním se nalézá trojdílná otevená kaple, v jejím stedu nádrž s léivým pramenem. Uvnit kostela bohatá zlacená ezbáská výzdoba. Naproti fara z r. 1719, dnes domov eholnic. Západn od kostela býval zámeek z r zboen. Hojná Voda Pvodn lázeské centrum vyhledávané Rožmberky, ale i dalšími významnými osobnostmi. K objevu léivého pramene tu došlo r. 1564, jeho význam pohasíná r objevením nového pramene v sousední Dobré Vod. V novjší dob sem rád zajíždl spisovatel Zikmund Winter. Dnes tu stojí za pozornost kamenná típatrová zvonice vysoká 15 m. Pochází údajn již z r. 1359, kdy sloužila jako hláska. Nedaleko odtud pi hranici s Rakouskem se rozprostírá veejn pístupná národní pírodní památka prales Hojná voda (vyhl. r. 1838) s pirozeným pralesním jedlobukovým porostem, veden je na seznamu UNESCO. Nejstarší chránné území v Evrop, zízené Buquoyi spolen se Žofínským pralesem, který je veejnosti pístupný pouze s doprovodem. Na pam 150. výroí vyhlášení odhalen v r pomníek. Kraví hora (953 m) pvodn Kamenná hora Zdaleka viditelný vrch s adou pozoruhodných skalních útvar na vrcholu, z nichž nejznámjší je Napoleonova hlava. Na jižních a východních svazích se vyskytují rzné formy mrazového zvtrávání, na jižním úpatí náletem zarstající kamenné moe. Po dívjší triangulaní vži byla v r postavena jedna z posledních vojenských hlásek minulého režimu. V r pestavna na telekomunikaní vž a rozhlednu. Z vyhlídkové plošiny ve výšce 24 m je kruhový výhled na Novohradské hory, Šumavu, horu Kle, Budjovickou a Teboskou pánev. Kuní hora (925 m) Zalesnný vrch s etnými formami mrazového zvtrávání granodioritu - balvanová moe, mrazové sruby. Pohorská Ves Devaská osada vznikla až pi kolonizaní vln v 2. pol. 18. stol. Založil ji tehdejší majitel novohradského panství Johann Nepomuk Buquoy a pojmenoval po své manželce Theresii. Název Terí Ves si obec udržela až do 50. let 20. stol., kdy byla pejmenována na Pohorskou Ves. V obci zdevastovaný pozdn barokní farní kostel sv. Linharta z r Vysoká (1034 m) Tetí nejvyšší hora Novohradských hor. Je však nejmohutnjší a má nejvyšší pevýšení. Je také poslední tisícovkou pi jižní hranici, další je až na slovenských hranicích. Až 20 m vysoké mrazové sruby, balvanová moe. Ve vrcholovém skalisku puklinová jeskyn. Na již. úpatí pramen Stropnice.

6 Huský rybník Zízen r a využíván jako umlá vodní nádrž, takzvaná klauza na plavení deva. 3. den Weitra (Vitoraz) Hrad i msto založil v l Hadmar II. z Kuenringu. Zámek v míst nkdejšího hradu ve své renesanní podob s arkádovým dvorem pochází z l Zámecké barokní divadlo, malá barokní kaple z 19. stol. a vž s vyhlídkou. Pvodn románský farní ptilodní kostel sv. Petra a Pavla z 1. pol. 13. stol. (hlavní lo, vž). V r goticky pestavn a rozšíen (presbytá, kaple sv. Barbory). R doplnna jižní barokní kaple sv. Kíže. Kolem kostela románské a gotické náhrobníky. Špitální gotický kostel sv. Ducha zízený po r. 1340, v l ásten pestavn, nástnné malby z konce 15. stol. Barokní sloup sv. Trojice z r Na námstí zachována ada renesanních mšanských dom s fasádami ze stol., dm se sgrafity z 16. stol. ásten zachovalé stedovké mstské opevnní s opravenou starou bránou z r Nejstarší pivovar v Rakousku z r Historický park z 19. stol. v údolí Lužnice. Povdomí o eském pvodu vzniklo v 19. stol. díky smyšlené legend o eském knížeti Vitoradovi, údajn sídlícím v 9. stol. na zdejším hrad. Ve skutenosti byla oblast Vitorazska souástí Dolního Rakouska a k eskoslovensku byla jeho ást s 13 obcemi pipojena až v r Mandelstein (874 m) Vrch s vrcholovým skaliskem a kížem, krásná vyhlídka na Novohradské hory a Teboskou pánev. Pamtní deska básníku Josefu Ganglovi ( ), rodákovi z Benešova nad ernou, s jeho vyrytým citátem: V dobrot spoívá nejvtší síla obrácení. Chránný pírodní výtvor skalní brána Mandelsteintor. Nebelstein (1017 m) Vrch s vrcholovým skaliskem a kížem, po devných schodech pístupná vyhlídka, z ní výhled na Novohradské hory a píhraniní oblasti R a Rakouska. Od r pírodní památka. Pod vrcholem chata Nebelsteinhütte. Pi nedalekém penzionu malá výstava hraek. Sankt Martin První zmínka z r Pvodn románský farní kostel sv. Martina byl v r barokn pestavn, interiér rokokový. 4. den Žumberk Díve nazývaný Sonnberg. Zemanské sídlo doloženo již v pol. 13. stol. V l letní sídlo Petra Voka z Rožmberka, v r pipojeno k panství Nové Hrady. Pvodn gotická tvrz z 15. stol. byla po. 17. stol. renesann pestavna na zámeek blízký italské venkovské architektue, spolu s dvorem, kostelem i farou opevnna hradbou se sedmi baštami. Dnes zachováno jen pt, šestá jen v pdoryse, sedmá byla r zboena. V r byl majetek rozprodán, dvr rozdlen a pestavn. V l tvrz opravena a zmnna na muzeum. Rovnž vodní údolní nádrž pod tvrzí prošla rekonstrukcí. Farní kostel Sttí sv. Jana Ktitele tylodní se síovou klenbou, pipomínán r. 1332, postaven po vzoru pražské Betlémské kaple. Vypálen v r husity a na jeho míst postaven roku 1455 nový tylodní. V l byl kostel uvnit novogoticky upraven. Pvodn gotická fara ze 14. stol. obnovena r. 1455, zbarokizována r Vlastní ves nebyla zahrnuta do rozsáhlého opevnní areálu, nešlo tedy o opevnnou vesnici. Památný jilm drsnolistý. Buškv hamr Zdná pízemní budova z r. 1780, vnitní mobiliá z po. 19. stol. Je jedním ze tí zachovalých funkních hamr na našem území. Fungoval až do r V l dkladná rekonstrukce. Ti vodní kola a unikátní pístový kompresor. Celý objekt vetn stodoly, chléva a obytné ásti památkov chránn (technická památka).

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Projekt: Úkoly: Vyhledej na internetu. Napiš. Použij mapu. Úkol k zamyšlení

Projekt: Úkoly: Vyhledej na internetu. Napiš. Použij mapu. Úkol k zamyšlení Projekt: HOLICE MSTO, VE KTERÉM ŽIJI Úkoly: Napiš Vyhledej na internetu Použij mapu Úkol k zamyšlení Prohlédnte si mapu našeho msta a najdte ulici, ve které bydlíte, najdte ulici, kde se nachází naše škola

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Výlety na rok 2017 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky je možné

Více

SILOVÁ MÍSTA ČESKOBRODSKA I.

SILOVÁ MÍSTA ČESKOBRODSKA I. Vědomé putování krajinou www.putujici.cz a www.fengsuej.info SILOVÁ MÍSTA ČESKOBRODSKA I. Libor Domas Mojmír Mišun členové skupiny Putujících Vědomé putování krajinou Jak putují Putující vědomý prožitek

Více

Půjčovna elektroskútrů

Půjčovna elektroskútrů Líbila se vám vyjížďka? Vyzkoušejte i další E.ON e-půjčovny v turisticky zajímavých lokalitách: e-šumava Lipno nad Vltavou Kaplice Žďár nad Sázavou Brno a Moravský kras Slavonice Pasohlávky České Budějovice

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ KLUB ESKÝCH TURIST Odbory KT UNIOV A ŠUMPERK Oblast KT Olomouckého kraje poádají pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaíka a starostky Starého Msta pod Snžníkem Ing. Vlasty Pichové ve

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Průvodce "Nové Hrady"

Průvodce Nové Hrady Novohradské hory Pohoří 48 41'17.38"N 14 40'28.83"E Novohradské hory se rozprostírají při státní hranici České republiky s Rakouskem na ploše 162 km čtverečních. V ČR vyplňují území mezi Novými Hrady,

Více

EVIDENNÍ LIST OBJEKTU Název objektu: Horní Brána - výklenková kaple 1. zastavení cesty na Kížovou horu

EVIDENNÍ LIST OBJEKTU Název objektu: Horní Brána - výklenková kaple 1. zastavení cesty na Kížovou horu EVIDENNÍ LIST OBJEKTU Název objektu: Horní Brána - výklenková kaple 1. zastavení cesty na Kížovou horu Kód objektu: HB - 1 Katastrální území: eský Krumlov Obec: eský Krumlov Mstská ást (urban): 12 Horní

Více

Mapa 1: Celkové zobrazení okolních atraktivních měst kolem Chýnova

Mapa 1: Celkové zobrazení okolních atraktivních měst kolem Chýnova Obsah 1. Chýnov..2 1.Směr Pelhřimov... 2 2.Směr Kamenice nad Lipou... 4 3.Směr Milevsko... 7 4.Směr České Budějovice... 9 5. Atraktivní města tentokrát od Tábora... 13 5.1 Z Tábora na Týn... 13 5.2 Z Tábora

Více

POZNEJ SVŮJ KRAJ - po stopách husitské historie

POZNEJ SVŮJ KRAJ - po stopách husitské historie Dobrovolný svazek obcí severního Písecka a obec Kestřany vás zvou na cyklistickou akci NEDĚLE 4. 10. 2015 POZNEJ SVŮJ KRAJ - po stopách husitské historie Po stopách husitské historie < Prezentace účastníků

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN Č e s k ý K r u m l o v s l á v a, n a z d a r v ý l e t u! a n e b A H O J N A K O L E K O N C E P T C Y K L I S T I C K Ý C H V Ý L E T Ů v o k o l í Č e s k é h o K r u m l o v a r o k 2 0 1 1 T i p

Více

Blanský les CHKO. Novohradské hory Přírodní park

Blanský les CHKO. Novohradské hory Přírodní park Obec Soběnov leží v okrese Český Krumlov, který je nejjižnějším okresem Jihočeského kraje. Jeho území se na západě prolíná s podhůřím Šumavy, z jihu a východu jej prostupují Novohradské hory a sever utváří

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník tel.:

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník  tel.: 9. ročník DEN ZEMĚ Objevování krás Kokořínska Místo konání: Mšeno Doprava: vlak Počet účastníků: cca 50 Popis trasy: 6093 Cinibulkova stezka Cinibulkova naučná stezka začíná u Městských lázní ve Mšeně

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Zámek Fryštát. Zámecký park

Zámek Fryštát. Zámecký park Zámek Fryštát Empírový zámek je unikátní historickou stavbou v jinak industriálním prostředí karvinského regionu. Původně původně středověká gotická tvrz ze 14. století. V hlavní a vedlejší zámecké budově

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL 3.1: ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 52: REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. SZ UHERČICE OBNOVA

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

Autem: Hromadnou dopravou: Bydlení a ob erstvování: Lezecká omezení: Nesla ovat od borovi ky na balkón nad Malou poštolkou!!

Autem: Hromadnou dopravou: Bydlení a ob erstvování: Lezecká omezení: Nesla ovat od borovi ky na balkón nad Malou poštolkou!! : Divoká Šárka : Pístup: SZ ást Prahy - Vokovice. Autem: Do stejného místa jako hromadnou dopravou. Hromadnou dopravou: Z konené zastávky tramveje 2 a 26 Divoká Šárka, dol kolem Mekáe, po schodech dol,

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1862 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1862 / 07 Mstská ást: Praha 22 Katastrální území: Pitkovice Parcelní íslo: v lokalit pi hranici M Praha 22 a Praha Keslice, západn od ulice

Více

Kraj jižní Čechy. Okres České Budějovice

Kraj jižní Čechy. Okres České Budějovice Kraj jižní Čechy Okres Buškův hamr Ve statku z 18. století byl opraven původní vodní hamr, instalována kovářská dílna a expozice lidového nábytku a umění ze zdejší oblasti. dospělí a senioři 25 Kč/osobu,

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU SLAVKOVSKÝ LES, KARLOVARSKO, MARIÁNSKOLÁZEŇSKO VE DNECH 31. 5 3. 6. 2007

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU SLAVKOVSKÝ LES, KARLOVARSKO, MARIÁNSKOLÁZEŇSKO VE DNECH 31. 5 3. 6. 2007 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU SLAVKOVSKÝ LES, KARLOVARSKO, MARIÁNSKOLÁZEŇSKO VE DNECH 31. 5 3. 6. 2007 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku ( trek, MTB ) Ubytování: 3 noci v autokempu Betlém v Teplé

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

Udržitelný rozvoj Projekt Historická zeleň regionu středníčechy. Exkurze pro studenty a absolventy ČZA VOŠZa Mělník. Jižní Morava, červenec 2013

Udržitelný rozvoj Projekt Historická zeleň regionu středníčechy. Exkurze pro studenty a absolventy ČZA VOŠZa Mělník. Jižní Morava, červenec 2013 Udržitelný rozvoj Projekt Historická zeleň regionu středníčechy Exkurze pro studenty a absolventy ČZA VOŠZa Mělník Jižní Morava, červenec 2013 Ing. Jana Stejskalová Vranov nad Dyjí - komplex románského

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

MašTale. TurisTické okruhy. Přírodní rezervace BUDISLAVSKÝ OKRUH PÍSKOVCOVÉ SKLEPY MĚSTSKÉ MAŠTALE KOLUMBOVO VEJCE POSEKANECKÝ OKRUH DUDYCHOVA JESKYNĚ

MašTale. TurisTické okruhy. Přírodní rezervace BUDISLAVSKÝ OKRUH PÍSKOVCOVÉ SKLEPY MĚSTSKÉ MAŠTALE KOLUMBOVO VEJCE POSEKANECKÝ OKRUH DUDYCHOVA JESKYNĚ DUDYCHOVA JESKYNĚ PÍSKOVCOVÉ SKLEPY MĚSTSKÉ MAŠTALE TurisTické y Přírodní rezervace MašTale TOULOVCOVY MAŠTALE KOLUMBOVO VEJCE BUDISLAVSKÝ POSEKANECKÝ 3 Autem z Proseče do Vranic (v Nové Vsi u Jarošova

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK. Na kole

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK. Na kole KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK Na kole Obsah Východní Čechy... 4 Králický Sněžník...6 Z kláštera na Hoře Matky Boží na Severomoravskou chatu... 8 Králické aleje...10 Vyhlídkový okruh Králickým Sněžníkem...12 Po hřebeni

Více

V 11. 13. století se v zemích jižní, západních a stední Evropy se rozšíil Románský sloh ve stavitelství a výtvarném umní. Na východ Evropy se však

V 11. 13. století se v zemích jižní, západních a stední Evropy se rozšíil Románský sloh ve stavitelství a výtvarném umní. Na východ Evropy se však V 11. 13. století se v zemích jižní, západních a stední Evropy se rozšíil Románský sloh ve stavitelství a výtvarném umní. Na východ Evropy se však prosadil Byzantský styl. Rozvoj románské architektury

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Dodatečné informace č. 1 zadavatele k veřejné zakázce malého rozsahu Zhotovení fotografií a videosekvencí Chomutova a okolí

Dodatečné informace č. 1 zadavatele k veřejné zakázce malého rozsahu Zhotovení fotografií a videosekvencí Chomutova a okolí Dodatečné informace č. 1 zadavatele k veřejné zakázce malého rozsahu Zhotovení fotografií a videosekvencí Chomutova a okolí Zadavatel upřesňuje zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky na služby,

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

ČESKY. Okolo Sokolova PĚŠÍ VÝLETY OKOLO SOKOLOVA

ČESKY. Okolo Sokolova PĚŠÍ VÝLETY OKOLO SOKOLOVA ČESKY 9 Okolo Sokolova PĚŠÍ VÝLETY OKOLO SOKOLOVA 1 Pochoďáky Kolem průmyslových závodů se prosmýkneme do kou- Loketské zelné přírody kolečko opředené (12 km) pověstmi a bohaté na zážitky. Autobusem Z

Více

1 Baliny NKP_zvonice 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí turistická trasa NKP_kaple sv. Jana Nepomuckého významný vyhlídkový bod - Dědkovská hora významný vyhlídkový bod - pohled z Pekepských skal NKP_kostel

Více

P íloha č. 1: Fotodokumentace drobných sakrálních objektů v íčkách

P íloha č. 1: Fotodokumentace drobných sakrálních objektů v íčkách P íloha č. 1: Fotodokumentace drobných sakrálních objektů v íčkách A1 Kaple Panny Marie pomocné v Klopotech: K. Leschingerová, srpen 2014 A2 Obraz korunování Panny Marie: K. Leschingerová, duben 2015 A3

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ JANA ROTREKLOVÁ 2.ROČNÍK MSP FA ČVUT V PRAZE ATU ATELIÉR GIRSA ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. VÁCLAV GIRSA ASISTENTI: ING, ARCH. TOMÁŠ

Více

Vysoina - Sázava, Lipnice (víkend - koupání, lod, cyklistika) by Igor

Vysoina - Sázava, Lipnice (víkend - koupání, lod, cyklistika) by Igor Vysoina - Sázava, Lipnice (víkend - koupání, lod, cyklistika) by Igor S dtmi kížem krážem po echách str.62 Koupání, turistika, lod (Stvoidla nedaleko) 2 Hrad Lipnice Lipnice nad Sázavou 79, 582 32 Lipnice

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Okruh z Luhačovic na východ

Okruh z Luhačovic na východ 32 Okruh z Luhačovic na východ 5 ½ hod. Po vzdálenějších místech kolem lázní Luhačovice Petrůvka Nad Nevšovou Loučky Kameničná vodní nádrž Luhačovice Luhačovice Výchozí bod: Luhačovice-pošta. Délka: 18

Více

Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku?

Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku? Stránka č. 1 z 5 Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku? 20. srpna 2008 6:00 Výstup na Veľký bok (1 727 m) v Nízkých Tatrách je fyzicky, časově i orientačně náročný. Pokud sem však zamíříte,

Více

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu.

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu. KČT Hlinsko pořádá 14. května 2016 autobusový zájezd Neratov Šerlich (Panské Pole Šerlich) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

NOVOHRADSKÁ KOVÁRNA PŮJČOVNA ELEKTROSKÚTRŮ. Pomáháme šetřit peníze i přírodu

NOVOHRADSKÁ KOVÁRNA PŮJČOVNA ELEKTROSKÚTRŮ.   Pomáháme šetřit peníze i přírodu Líbila se vám vyjížďka? Vyzkoušejte i další E.ON e-půjčovny v turisticky zajímavých lokalitách: Vranovsko a Znojemsko Lipno nad Vltavou e-šumava e-česká Kanada a Spolkový dům Slavonice autokemp Merkur

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby

Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby 16.4.2010 Josef Franc Hluboce zaříznuté sedm kilometrů dlouhé Račí údolí, jehož ústí leží zhruba dva kilometry jihozápadně

Více

Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY

Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY Pardubický kraj Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY Text a foto: Vojtěch Pavelčík Většina turistických tras vede z jednoho místa na místo druhé. To je samozřejmě v pořádku, ale přece jen se výletníci potřebují čas od

Více

Pěší okruh v okolí Radíče Orlík - Slapy, Česká Republika 13,102 km Pěší (či sněžnice) Mapa

Pěší okruh v okolí Radíče Orlík - Slapy, Česká Republika 13,102 km Pěší (či sněžnice) Mapa www.vyletynaden.cz Pěší okruh v okolí Radíče Orlík - Slapy, Česká Republika Pěší (či sněžnice) 13,102 km Snadná 158 m Mapa www.vyletynaden.cz Itinerář Orlík - Slapy, Česká Republika Parkoviště u zámku

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

Miniprojekt Objevy ekají na Tebe

Miniprojekt Objevy ekají na Tebe Miniprojekt Objevy ekají na Tebe Škola: ZŠ Chomutov, Zahradní 5265, 430 05 Chomutov ( obtížnost tématu pizpsobena znalostem a schopnostem žák 6. roníku s aktivní pomocí žákyn 9.roníku ) Vedoucí geologického

Více

Zápis. z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od hodin.

Zápis. z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od hodin. Zápis z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Uspoádání užívacího vztahu k.ú. Trhové Sviny Úad pro zastupování státu ve vcech 2) Ohlášení píslušnosti

Více

Průvodce "Průvodce Novohradské hory"

Průvodce Průvodce Novohradské hory Novohradské hory Pohoří 48 41'17.38"N 14 40'28.83"E Novohradské hory se rozprostírají při státní hranici České republiky s Rakouskem na ploše 162 km čtverečních. V ČR vyplňují území mezi Novými Hrady,

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chrast, Náměstí 1 Kostel Nejsvětější Trojice 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast, Podlažice Kostel sv. Markéty 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast,

Více

TR VYSOČINA. Iveta Hennetmairová. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

TR VYSOČINA. Iveta Hennetmairová. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám TR VYSOČINA Iveta Hennetmairová Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová,

Více

* Kraje a krajská města ( Pardubický kraj a kraj Vysočina) 5. třída ZÁKLADNÍ ŠKOLY

* Kraje a krajská města ( Pardubický kraj a kraj Vysočina) 5. třída ZÁKLADNÍ ŠKOLY * Kraje a krajská města ( Pardubický kraj a kraj Vysočina) 5. třída ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: 5. ročník, předmět VL, tematický okruh: Poznáváme naši vlast a historii.

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU ORLICKÉ HORY + KRALICKÝ SNĚŽNÍK + RYCHLEBSKÉ HORY VE DNECH 1. 4.6.2006

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU ORLICKÉ HORY + KRALICKÝ SNĚŽNÍK + RYCHLEBSKÉ HORY VE DNECH 1. 4.6.2006 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU ORLICKÉ HORY + KRALICKÝ SNĚŽNÍK + RYCHLEBSKÉ HORY VE DNECH 1. 4.6.2006 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku ( silnice, trek, MTB ) Ubytování: 3 noci s polopenzí v hotelu

Více

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje Středočeský kraj 2 rozloha: 11 014 km počet obyvatel: 1 287 277 počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje okresy: Benešov,Beroun,Kladno,Kolín,Kutná Hora,Mělník,Mladá

Více

SLOVENSKO 2006 PIENINY, SPIŠSKÁ MAGURA, LEVOČSKÉ VRCHY, SPIŠ, SLOV. RÁJ 26.9. 1.10.2006

SLOVENSKO 2006 PIENINY, SPIŠSKÁ MAGURA, LEVOČSKÉ VRCHY, SPIŠ, SLOV. RÁJ 26.9. 1.10.2006 SLOVENSKO 2006 PIENINY, SPIŠSKÁ MAGURA, LEVOČSKÉ VRCHY, SPIŠ, SLOV. RÁJ 26.9. 1.10.2006 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, trek, MTB) Ubytování: Doprava: 4 noci s polopenzí v hotelu Magura

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

P#ipravil:,Editoval: Zora Wörgötter,Ji#í Kroupa. MWNF pracovní #íslo: CZ 32. Schodišt#

P#ipravil:,Editoval: Zora Wörgötter,Ji#í Kroupa. MWNF pracovní #íslo: CZ 32. Schodišt# Název památky: Zámek Jarom##ice nad Rokytnou Známé též jako: Jarmeritz Photograph: Pavel #ech Lokace: Jarom##ice nad Rokytnou, 70 km západn# od Brna, Jarom##ice nad Rokytnou, Morava, Czech Republic Datace:

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/ PRAVLAST A EXPANZE KELT http://cs.wikipedia.org/wiki/keltov%c3%a9 Úkol: Vyhledej interaktivní mapu keltské a ímské expanze - http://resourcesforhistory.com/map.htm

Více

Hraničním hřebenem Borůvkové hory přes Bílou Vodu, Rychlebské hory

Hraničním hřebenem Borůvkové hory přes Bílou Vodu, Rychlebské hory Hraničním hřebenem Borůvkové hory přes Bílou Vodu, Rychlebské hory 22.4.2010 Josef Franc Obec Bílá Voda, založená ve 13. století leží v nejsevernějším výběžku Rychlebských hor, při státní hranici s Polskem.

Více

PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ

PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ 28. 5.2016 Pojďte si protáhnout údolím řeky CELKOVÁ TRASA: 14,4 KM START 1 - ŠERPOVÉ (14,4 KM) Filipova Huť (rozcestí) Modrava (po zelené značce) Hradlový most Rechle

Více

ŠKVORECKÝ ZÁMEK Tìším se dovnitø, já ve Škvorci vyrostla, ale teï poprvé mám možnost do zámku se podívat, nechala se slyšet jedna sedmdesátiletá dáma. Bylo to v sobotu 18. záøí, v rámci Škvoreckého jarmarku,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Křivoklátsko, Rakovnicko, Berounsko, Praha jih VE DNECH 30. 4. 3. 5. 2015 ------------------------------------------------------------------------------ Určeno pro pěší turistiku,

Více

PROJEKT - KRNSKÁ STEZKA

PROJEKT - KRNSKÁ STEZKA PROJEKT - KRNSKÁ STEZKA Vytvořily děti z Dětského domova Krnsko příspěvkové organizace: trasa 1: Aneta Daová, Michal Stuchlík, Emílie Oláhová, Adam Oláhvedoucí Petr Špaček, Trasa2: Leona Daová, Hana Abbasová,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný na bytový dům PETRŽÍLKOVA 2259-2262, PRAHA 5 STODŮLKY ke dni 26.5.2015 Zpracovatel průkazu: SATRA, spol. s r.o. Ing. Josef Brzický, energetický specialista

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_1_08_Vv Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 10. 4. 2013 Datum ověření ve výuce: 17.

Více

Do Čb po obou březích Vltavy 24 km

Do Čb po obou březích Vltavy 24 km Okolo Munického rybníka 7 km Do Čb po obou březích Vltavy 24 km Od kostela na hráz Munického rybníka, po hrázi vlevo až k zoologické zahradě. Pokračujeme po cyklotrase (CT) č. 1051 kolem rybníka až pod

Více

SLEZSKÝ 20. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1998

SLEZSKÝ 20. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1998 SLEZSKÝ 20 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1998 4. 4. 1998 Turistické závody II. stupn - Bílovec 18. 4. 1998 Turistické závody II. stupn - Orlová 25. 4.

Více

WWW.NAVRHYBYDLENI.CZ PREZENTACE PATROVÉHO RODINNÉHO DOMU S OBYTNÝM PODKROVÍM A KRYTÝM STÁNÍM PRO AUTOMOBIL

WWW.NAVRHYBYDLENI.CZ PREZENTACE PATROVÉHO RODINNÉHO DOMU S OBYTNÝM PODKROVÍM A KRYTÝM STÁNÍM PRO AUTOMOBIL PREZENTACE PATROVÉHO RODINNÉHO DOMU S OBYTNÝM PODKROVÍM A KRYTÝM STÁNÍM PRO AUTOMOBIL 0.4 0.5 0.6 0.7 0.1 0.3 0.2 LEGENDA MÍSTNOSTÍ: 0.1 VSTUP 2,64m² 0.2 ŠATNA 4,16m² 0.3 KOUPELNA 4,94m² 0.4 PRACOVNA 9,36m²

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Po rozhlednách v okolí Boskovic

Po rozhlednách v okolí Boskovic Po rozhlednách v okolí Boskovic Za podporu d kuje projektový tým ve složení Jakub Chuda, Lukáš Chuda, Vojt ch Borkovec, Patrik Pr ša, Patrik Trávní ek, Martin Lasl, Michal erný a ostatní d ti z D tského

Více

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m Trasa č. 2 Janov nad Nisou - Maliník (Bedřichov) - Česká chalupa (Rudolfov) Lidové Sady (Liberec) Ruprechtice (Liberec) Rudolfov - Vodní nádrž Bedřichov Bedřichov Janov nad Nisou Popis trasy: Délka: 31,22

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,KYJOVSKO,CHŘIBY,VINAŘSKÉ STEZKY VE DNECH 30.8.-2.9.2007

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,KYJOVSKO,CHŘIBY,VINAŘSKÉ STEZKY VE DNECH 30.8.-2.9.2007 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,KYJOVSKO,CHŘIBY,VINAŘSKÉ STEZKY VE DNECH 30.8.-2.9.2007 Určeno pro pěší turistiku,cykloturistiku (trek,mtb) Ubytování: 3 noci v RS Ječmínek v Osvětimanech,3-6 L pokoje.jednodušší

Více