eské a rakouské Novohradské hory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "eské a rakouské Novohradské hory"

Transkript

1 TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. ODBOR KT , KLUB STV eské a rakouské Novohradské hory Autokarový zájezd záí roník Setkání a seminá vedoucích Novohradské hory jsou tém nedotený kraj rozlehlých les, rozzáených luk, ek, potok a hladin rybník. Svérázné a málo známé hory na jihu ech jsou pro adu turist našeho TK málo nebo dokonce vbec neznámé. Píinou je ta skutenost, že tato díve hust osídlená oblast byla pl století, až do pádu totalitního režimu, písn steženým hraniním pásmem se sousedním Rakouskem a tedy zakázaným územím. První a myslím že i poslední setkání našich len s Novohradskými horami bylo až v kvtnu 1997 pi akci Luboše Chládka eskobudjovicko. Novohradské hory jsou od r vyhlášeny pírodním parkem. Slepií hory, takový je lidový název Sobnovské vrchoviny, která byla roku 1995 vyhlášena za pírodní park. Výrazný hbet ze všech stran omezený zlomovými svahy, pevládá žula a granodiorit. Porost tvoí smrkové a borové lesy. Nejvyššími vrcholy jsou Kohout (897 m) a Vysoký kámen (865 m) zvaný též Slepice. Hory rozsahem nevelké, ale strmé a romantické pohoí s dalekými výhledy. V podhí jsou romantické vesnice a samoty. Na druhé stran Novohradských hor, tj. na severozápadní stran Dolního Rakouska, se nachází oblast Waldviertel se svými tajemnými lesy, faunou a flórou, ale s hustým osídlením. Zde byl totiž naopak zájem o to, aby tento kraj žil, ne umíral, jako tomu bylo na druhé stran hranice. Na zájezd je potebná mapa KT. 74 Novohradské hory (1:50.000); 5. vydání z roku V autokaru bude zájemcm bez mapy rozdána kopie tras 2. a 3. dne, okruh Slepiími horami lze zvládnout bez mapy. Zájezd je zaazen do kalendáe akcí 2010 oblasti KT Pardubický kraj. Všichni úastníci (i nelenové) jsou úrazov pojištni díky píslušnosti TKSP k STV. Nezapomete si vzít Evropský prkaz zdravotního pojištní. Je vhodné se (dle vlastního uvážení) ješt komern pipojistit na pojištní zavazadel a vcí osobní poteby i odpovdnost za škodu vzniklou jinému pi cest a pobytu. Rovnž nezapomete osobní doklad (OP, pas), vhodné léky a pimený obnos v na nákup drobného oberstvení, pohled. I když se nejedná o vysokohorský terén, je nutné mít vhodné obleení a dobrou obuv. Ubytování je zajištno ve sportovní hale v Nových Hradech, Zahradní 362 (správce p. Jelínek, ) na podlaze tlocviny za 50 K na osobu a noc, dále je možnost využít povleených postelí za 150 K na osobu a noc. Kuchyka s nádobím, mikrovlnkou a lednicí je v objektu. Jinak ve mst možnost dalšího stravování. Na nedlní a pondlní trase je možnost stravování velmi omezená, v úterý je státní svátek, a tak je nutné stravování z vlastních zdroj. Odjezd v 7.00 od ZS, po trase Pardubice - Chrudim - H. Brod - Jind. Hradec - Tebo - Trhové Sviny - Sobnov (cca 220 km); píjezd cca v Po dohod s vedoucím zájezdu je možný nástup na zast. MHD proti hl. nádraží D. Autokar ze Sobnova pejíždí do Benešova nad ernou (12 km). Autokar celkem 1. den (s následným pejezdem do N. Hrad a rezervou) cca 275 km. 1. den - sobota Ze Sobnova po Z pes vrch Kohout (870 m) do sedla Kohouta, pejdeme na a pes Vysoký kámen nazývaný též Slepice (865 m) a Kamenici do Benešova nad ernou (11 km). Odjezd ve do N. Hrad (14 km), píjezd cca v 15.00, prohlídka hradu a msta a ubytování.

2 Mokrá varianta V pípad nepíznivého poasí odpadají Slepií hory, autokar jede do Tebon se zastávkou cca 2 až 3 hodiny. Prohlídka msta, zámeckého parku, event. zámku, rybník Svt a Opatovického, Schwarzenberské hrobky. Odjezd v pímo do Nových Hrad (30 km), píjezd cca v 13.30, prohlídka hradu, po prohlídce ubytování. Autokar celkem s rezervou 220 km. Zámek Tebo - Návštvní doba: Prohlídkové trasy: A (dvoanská svtnice, jídelna, fraucimor, pípravna, knihovna, kunstkomora - kabinet, orato alchymist, alchymistická laborato): prohlídka 45 min., vstupné 80 K, dti 50 K a senioi 70 K. B (soukromá Schwarzenberská apartmá - pedpokoj, salon, pracovna a ložnice knížete, kabinet, salon a ložnice knžny, pokoj prince Karla, pokoj prince Adolfa, jídelna, pípravna jídel a chodba): doba prohlídky a vstupné jako u trasy A. Hrobka Schwarzenberg: vstupné 50 K, dti a senioi 40 K. Hrad Nové Hrady - Návštvní doba: I) hrad - denn mimo pondlí ; II) byt panského úedníka pouze sobota a nedle U obou tras skupiny návštvník i jindy po pedchozí domluv, ale za dvojnásobné vstupné. Kastelán Mgr. Smolík ( ). Prohlídkové trasy: I) Expozice historie rodu Buquoy, rodová knihovna, skláská expozice s ukázkami unikátního erného i erveného neprsvitného skla hyalit: doba prohlídky 45 min., vstupné 70 K, dti do 18 let a studenti 40 K, senioi (od 65 let) 50 K. II) Byt panského úedníka z 19. století: doba prohlídky 30 minut, vstupné 50 K, dti do 18 let a studenti 30 K, senioi 40 K. Vstupné pi trase I) a II): 100 K, dti 55 K, senioi 70 K. 2. den - nedle Odjezd autokarem z Nových Hrad v 7.30 pes Horní Stropnici a Dobrou Vodu do Hojné Vody (10 km), zde vystupuje trasa A). Autokar jede dále do Pohorské Vsi (10 km), zde vystupuje trasa B), a vrací se do Nových Hrad. Autokar s rezervou celkem 45 km. Trasa A) Z Hojné Vody po místním znaení okruh pes Vysokou (1034 m) zpt do Hojné Vody. Vlevo po silnici do Staré Hut, u kapliky pejít doprava na neznaenou polní cestu a po ní jít, až narazíme na, doprava smr Kuní hora (925 m), Kraví hora (953 m) a dále pokraujeme do Dobré Vody, Horní Stropnice a k tvrzi Cuknštejn. Za ním opustíme, pejdeme na Z a projdeme celý okruh nauné stezky v Terin údolí (vodopád, Modrý pavilon, hamr, Švýcarský dm, Lázniky) a koníme v Nových Hradech (celkem 25 km). Píchod Trasa B) Z Pohorské vsi po Z k Huskému rybníku, dále bez znaek podél Žofínského pralesa (pro veejnost pístupný pouze s doprovodem) na státní hranici, hraniní stezkou (historické kameny) k pralesu Hojná Voda (veejnost pístupný), na místní znaení pes Vysokou a Kraví horu do Dobré Vody a po do Nových Hrad jako trasa A). Celkem 29 km. Píchod do den pondlí Odjezd autokarem v 7.30 pes Gmünd do Weitry (Vitorazi). Píjezd v Prohlídka msta 2 hod. Odchod na trasu A) pímo z Weitry. Odjezd na trasu B) v z Weitry do Wultschau (5 km). Odjezd na trasu C) v z Wultschau a pes Sankt Martin, v nm u kostela pes eku Lainsitz (Lužnici) ke kížku u silnice (10 km). Autokar se vrací do Nových Hrad, celkem nájezd s rezervou 115 km. Trasa A) Po 607/608/630 do Wultschau, dále po místním znaení 94 do Moorbad-Harbach, zde pejdeme na M a po ní až na Mandelstein 874 m (10 km), z Mandelsteinu opt po místním

3 znaení ke hranici s R a po ní k hraninímu kameni IV/55, pes skálu u hraniního kamene IV/59 a podél potoka na a podél Zevlova rybníka do Nových Hrad. Celkem 19 km. Píchod Trasa B) Z Wultschau po místním znaení. 91 a 4 na Mandelstein (5 km). Pak stejn jako trasa A). Celkem 14 km. Píchod Trasa C) Od kížku u silnice 4 km po 606 na Nebelstein (1017 m), dále po sestup na parkovišt, po místním znaení obcházíme Nebelstein a po M pes Moorbad-Harbach na Mandelstein (874 m), odtud trasa stejná jako A). Celkem 24 km. Píchod den úterý (státní svátek) Po úklidu a pedání tlocviny odjezd v 8.15 do tvrze Žumberk (10 km). Píjezd 8.30, obhlídka tvrze a od 9.00 prohlídka. Odjezd v do Trhových Svin a na Buškv hamr (10 km), píjezd Prohlídka technické památky Buškv hamr a ve odjezd do Pardubic (175 km). Píjezd do Pardubic do Autokar s rezervou celkem 220 km. Možné varianty: I) Pokud se 1. den uskutení suchá varianta programu, tj. bude vynechána prohlídka Tebon (msta, zámeckého parku, event. zámku, rybník Svt a Opatovického, Schwarzenberské hrobky), mže být tato prohlídka (zastávka na 2-3 hodiny) realizována pi zpátení cest od Buškova hamru. Píjezd do Pardubic bude v tom pípad do jako u varianty II). II) V pípad mokré varianty 1. den, tj. bez Slepiích hor, je program 4. dne až do odjezdu ze Žumberka shodný s plánem uvedeným výše. Pak se odjíždí do Benešova nad ernou (15 km), píjezd (autokar pokrauje do Sobnova). Po pes Vysoký kámen nazývaný též Slepice (865 m), myslivnu po Kohoutem, sedlo Kohouta. Zde pejdeme na Z a pes Kohout (870 m) do Sobnova (11 km). Odjezd ve na Buškv hamr (17 km), píjezd Prohlídka technické památky a v odjezd do Pardubic (190 km). Pedpokládaný píjezd do Pardubic do Autokar s rezervou celkem 270 km. Tvrz Žumberk Návštvní doba (mimo pondlí): , foto i video není povoleno. Prohlídkové trasy: I) Historie tvrze, lidový malovaný nábytek z jižních ech, doba prohlídky 60 min., vstupné 60 K, dti a senioi 30 K. II) Vzestup a pád rožmberského úedníka - bašta C s pístavky, doba prohlídky 60 min., vzhledem k prostorám je nutné rozdlit vtší skupinu na menší skupinky, vstupné stejné jako trasa I). III) Lapidárium ve dvou zrekonstruovaných baštách z pvodního unikátního opevnní tvrze: fresková výzdoba, renesanní stropy; doba prohlídky 30 min., vstupné 30 K, dti a senioi 15 K. Buškv hamr Návštvní doba (mimo pondlí): Prohlídka 40 minut, vstupné 50 K, dti a senioi 25 K. Pkné slunené poasí, krásné zážitky z barevné podzimní pírody a pohodu peje všem 22. srpna 2010 Vít Vavina tel Dkujeme sponzorm, za jejichž finanní podpory se akce TKSP uskuteují:! " # $ % $ & ' ( ) * + ' $ % ', -" ) * Msto Pardubice podporuje sport FARMA SLUNENÝ DVR

4 Místopis 1. den Kohout (870 m) Nejvyšší zalesnný vrchol Slepiích hor. Na vrcholu granodioritové skály, mrazový srub, balvanová su. Vrchol kopce byl v 19. stol. stanoven jako jeden z nejvýznamnjších trigonometrických bod Rakouska-Uherska (pipomíná betonový jehlan a kámen s nápisem). V nedávné dob byla postavena také železná telekomunikaní vž. Do skály vytesaný pamtní nápis o pevzetí polesí Slepií hory do majetku obcí Besednice a Trhové Sviny za pozemkové reformy r Vysoký kámen (865 m) Lidov zvaný Slepice, druhý nejvyšší vrchol Sobnovské vrchoviny. Nové Hrady Slovanské hradišt zejm už kolem r. 980, ves vzniklá postupn v okolí hradu, msto od r. 1280, ve 2. pol. 14. stol. rozšíeno o tzv. Nové Msto. Nejvtší rozmach msta v 16. stol. Úpadek nastal zejména poté, co v r byla postavena nová císaská silnice, která Nové Hrady míjela. Další zpomalení rozvoje zpsobilo i to, že msto minula železnice. Mstská památková zóna od r Starý hrad - významný pomezní hrad se dá pedpokládat nejdíve jako hradišt za vlády Pemysla Otakara I. kolem r Doložená písemná zpráva o strážném hradu pi zemské brán z r. 1279, založen Ojíem z rodu Vítkovc. Získává tak kontrolu nad významnou vitorazskou stezkou z ech do Rakouska. Hrad postupn patil pánm z Landštejna, Rožmberkm, Vamberkm a od r Buquoym. Husité hrad i msto pod ním r vypálili, totéž provedl r Zdenk ze Šternberka. Dodnes zachováno opevnní v. hradního píkopu z l Pvodn gotický hrad prošel adou úprav, ty nejvtší v l a V 50. letech 20. stol v hradu zízena malá expozice hyalitového skla. V 80. letech prošel hrad rozsáhlou rekonstrukcí. Hrad je národní kulturní památkou. V l vystavn na sev. stran msta nový zámek v empírovém slohu. Naproti zámku kaple sv. Jana Nepomuckého z r Okolní park zízen v r. 1836, rozšíen v l Barokní klášter servit z l V r byli všichni obyvatelé kláštera pozatýkáni a objekt pevzala jednotka Pohraniní stráže. Po r zaala rekonstrukce zanedbaného areálu a od r se alespo do jedné ásti vrátili servité. Ped klášterem kamenný kíž se sochou Panny Marie z r Farní kostel sv. Petra a Pavla je pipomínám poprvé v r. 1284, na jeho míst vystavn v 16. stol. po nkolika požárech zcela nový, pozdn gotický s renesanními prvky. Vnitní zaízení z konce 17. stol. Honosná hrobka rodu Buquoy z l od arch. Josefa Schulze. Tympanon portálu kaple obložen mozaikou podle pedlohy Maxe Švabinského. Na námstí kašna z r Barokní lékárna-apatyka z pol. 17. stol. Zámecký vrch pod hradem sloužil v l jako daní obora, dnes park s památnými stromy. Protože Nové Hrady mají bohatou historii i zajímavou architekturu, bude rozmnožen materiál, který bude kolovat bhem cesty v autokaru. 2. den Cuknštejn Tvrz vystavl v l vladyka Vilém Pouzar z Michnic, její stavební vývoj je dílem nkolika rychle po sob následujících stavebních etap, které skonily až v 16. stol. Od r v držení Buquoy. Pvodn byla pozdn gotická, po r upravena renesann (sgrafita na fasád). Osmiboká vž, tvercový dvr s arkádami a pavlaemi. Nyní soukromý majetek. Horní Stropnice První písemná zmínka o vsi z r. 1185, kdy byla osada pilenna k Vitorazsku. eka Stropnice tu tvoila zemskou hranici s Rakousy. Ve 13. stol. ves získali Rožmberkové, r pipomínáno poddanské msteko k panství Nové Hrady. V r podlehla vtší ást obce požáru. Pvodn románský kostel sv. Mikuláše z po. 13. stol. se již v r pipomíná jako farní. V prbhu 14. a koncem 15. stol. byl po velkém požáru pestavn, pozdn gotická pestavba skonila po r Z pvodní románské stavby se do dnešních as dochovala jen mohutná hranolová vž. Kostel má složitý pdorys s ptiboce uzaveným presbytáem, všechny ti lod završuje síová klenba. Vnitní zaízení, s výjimkou gotické ktitelnice z konce 15. stol., pochází z období baroka. Za zmínku stojí ti oltáe z r. 1649, varhany vyrobené v r a kamenná ktitelnice. Na námstí barokní mariánský sloup z r. 1765, v rozích umístny pískovcové sochy sv. Josefa, sv. Jana

5 Nepomuckého, sv. Šebestiána a sv. Floriána, Památné stromy - smrk (výška 45 m, obvod kmene 400 cm) a dub letní. Terino údolí Národní pírodní památka, vyhl. r Údolí je nkdy nazýváno Terezino i Terezino. Založeno jako šlechtický park zejm r a bylo budováno v prbhu tí století rodinou Buquoy. Anglický park, jimž protéká íka Stropnice, se pvodn jmenoval Krásné údolí. V dalším prbhu djin pak byly v parku vystavny zajímavé budovy, které mly dokreslovat romanticko-sentimentální vzhled parku. Vstupní brána z r. 1797, empírový lázeský dm Václavovy lázn (tzv. Lázniky) z let , klasicistní tzv. Modrý dm z r (poškozen povodní v r. 1936) a dnes pouze zícenina, Švýcarský dm, hamr (dnes penzion) z 18. stol., tvrz Cuknštejn, 500 let starý památný dub. Toto období vyvrcholilo zbudováním umlého vodopádu r. 1817, v jehož okolí byly do skal vytesány verše romantických básník. Na trase okružní nauné stezky návštvníky ekají nádherná zákoutí Stropnice a pozoruhodná uskupení dub, buk, smrk a borovic. Vše spojuje 5 km dlouhá okružní nauná stezka. Dobrá Voda Osada ulicového typu, v 16. a 17. stol. lázeské místo (léivé úinky pramene objeveny r. 1564). Mstekem od r. 1707, pozdji letovisko a od r (po zázraku ) mariánské poutní místo, k nmuž dodnes smují procesí. Kaplika nad zázraným pramenem záhy pestávala stait davm poutník, a tak hrab Albert Karel Buquoy zaal v l se stavbou poutního a farního barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie (neznámý architekt, snad K. I. Dietzenhofer), vyzdoben byl r freskami. Barokní chrám má eliptický pdorys uprosted prostoupený krátkým transeptem, k nmu jsou pistavny dv vže. Kostel obklopuje ambit se dvma kaplemi. K prelí piléhá dvojramenné schodišt, pod ním se nalézá trojdílná otevená kaple, v jejím stedu nádrž s léivým pramenem. Uvnit kostela bohatá zlacená ezbáská výzdoba. Naproti fara z r. 1719, dnes domov eholnic. Západn od kostela býval zámeek z r zboen. Hojná Voda Pvodn lázeské centrum vyhledávané Rožmberky, ale i dalšími významnými osobnostmi. K objevu léivého pramene tu došlo r. 1564, jeho význam pohasíná r objevením nového pramene v sousední Dobré Vod. V novjší dob sem rád zajíždl spisovatel Zikmund Winter. Dnes tu stojí za pozornost kamenná típatrová zvonice vysoká 15 m. Pochází údajn již z r. 1359, kdy sloužila jako hláska. Nedaleko odtud pi hranici s Rakouskem se rozprostírá veejn pístupná národní pírodní památka prales Hojná voda (vyhl. r. 1838) s pirozeným pralesním jedlobukovým porostem, veden je na seznamu UNESCO. Nejstarší chránné území v Evrop, zízené Buquoyi spolen se Žofínským pralesem, který je veejnosti pístupný pouze s doprovodem. Na pam 150. výroí vyhlášení odhalen v r pomníek. Kraví hora (953 m) pvodn Kamenná hora Zdaleka viditelný vrch s adou pozoruhodných skalních útvar na vrcholu, z nichž nejznámjší je Napoleonova hlava. Na jižních a východních svazích se vyskytují rzné formy mrazového zvtrávání, na jižním úpatí náletem zarstající kamenné moe. Po dívjší triangulaní vži byla v r postavena jedna z posledních vojenských hlásek minulého režimu. V r pestavna na telekomunikaní vž a rozhlednu. Z vyhlídkové plošiny ve výšce 24 m je kruhový výhled na Novohradské hory, Šumavu, horu Kle, Budjovickou a Teboskou pánev. Kuní hora (925 m) Zalesnný vrch s etnými formami mrazového zvtrávání granodioritu - balvanová moe, mrazové sruby. Pohorská Ves Devaská osada vznikla až pi kolonizaní vln v 2. pol. 18. stol. Založil ji tehdejší majitel novohradského panství Johann Nepomuk Buquoy a pojmenoval po své manželce Theresii. Název Terí Ves si obec udržela až do 50. let 20. stol., kdy byla pejmenována na Pohorskou Ves. V obci zdevastovaný pozdn barokní farní kostel sv. Linharta z r Vysoká (1034 m) Tetí nejvyšší hora Novohradských hor. Je však nejmohutnjší a má nejvyšší pevýšení. Je také poslední tisícovkou pi jižní hranici, další je až na slovenských hranicích. Až 20 m vysoké mrazové sruby, balvanová moe. Ve vrcholovém skalisku puklinová jeskyn. Na již. úpatí pramen Stropnice.

6 Huský rybník Zízen r a využíván jako umlá vodní nádrž, takzvaná klauza na plavení deva. 3. den Weitra (Vitoraz) Hrad i msto založil v l Hadmar II. z Kuenringu. Zámek v míst nkdejšího hradu ve své renesanní podob s arkádovým dvorem pochází z l Zámecké barokní divadlo, malá barokní kaple z 19. stol. a vž s vyhlídkou. Pvodn románský farní ptilodní kostel sv. Petra a Pavla z 1. pol. 13. stol. (hlavní lo, vž). V r goticky pestavn a rozšíen (presbytá, kaple sv. Barbory). R doplnna jižní barokní kaple sv. Kíže. Kolem kostela románské a gotické náhrobníky. Špitální gotický kostel sv. Ducha zízený po r. 1340, v l ásten pestavn, nástnné malby z konce 15. stol. Barokní sloup sv. Trojice z r Na námstí zachována ada renesanních mšanských dom s fasádami ze stol., dm se sgrafity z 16. stol. ásten zachovalé stedovké mstské opevnní s opravenou starou bránou z r Nejstarší pivovar v Rakousku z r Historický park z 19. stol. v údolí Lužnice. Povdomí o eském pvodu vzniklo v 19. stol. díky smyšlené legend o eském knížeti Vitoradovi, údajn sídlícím v 9. stol. na zdejším hrad. Ve skutenosti byla oblast Vitorazska souástí Dolního Rakouska a k eskoslovensku byla jeho ást s 13 obcemi pipojena až v r Mandelstein (874 m) Vrch s vrcholovým skaliskem a kížem, krásná vyhlídka na Novohradské hory a Teboskou pánev. Pamtní deska básníku Josefu Ganglovi ( ), rodákovi z Benešova nad ernou, s jeho vyrytým citátem: V dobrot spoívá nejvtší síla obrácení. Chránný pírodní výtvor skalní brána Mandelsteintor. Nebelstein (1017 m) Vrch s vrcholovým skaliskem a kížem, po devných schodech pístupná vyhlídka, z ní výhled na Novohradské hory a píhraniní oblasti R a Rakouska. Od r pírodní památka. Pod vrcholem chata Nebelsteinhütte. Pi nedalekém penzionu malá výstava hraek. Sankt Martin První zmínka z r Pvodn románský farní kostel sv. Martina byl v r barokn pestavn, interiér rokokový. 4. den Žumberk Díve nazývaný Sonnberg. Zemanské sídlo doloženo již v pol. 13. stol. V l letní sídlo Petra Voka z Rožmberka, v r pipojeno k panství Nové Hrady. Pvodn gotická tvrz z 15. stol. byla po. 17. stol. renesann pestavna na zámeek blízký italské venkovské architektue, spolu s dvorem, kostelem i farou opevnna hradbou se sedmi baštami. Dnes zachováno jen pt, šestá jen v pdoryse, sedmá byla r zboena. V r byl majetek rozprodán, dvr rozdlen a pestavn. V l tvrz opravena a zmnna na muzeum. Rovnž vodní údolní nádrž pod tvrzí prošla rekonstrukcí. Farní kostel Sttí sv. Jana Ktitele tylodní se síovou klenbou, pipomínán r. 1332, postaven po vzoru pražské Betlémské kaple. Vypálen v r husity a na jeho míst postaven roku 1455 nový tylodní. V l byl kostel uvnit novogoticky upraven. Pvodn gotická fara ze 14. stol. obnovena r. 1455, zbarokizována r Vlastní ves nebyla zahrnuta do rozsáhlého opevnní areálu, nešlo tedy o opevnnou vesnici. Památný jilm drsnolistý. Buškv hamr Zdná pízemní budova z r. 1780, vnitní mobiliá z po. 19. stol. Je jedním ze tí zachovalých funkních hamr na našem území. Fungoval až do r V l dkladná rekonstrukce. Ti vodní kola a unikátní pístový kompresor. Celý objekt vetn stodoly, chléva a obytné ásti památkov chránn (technická památka).

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXIII, 2012,. 4 Nejstarší ikonografické vyobrazení jihoeských Nových Hrad Hrad v Nových Hradech na samé výsp jižních ech bývá azen mezi nejstarší horizont šlechtických

Více

Horní Hraniná na konci 19. století

Horní Hraniná na konci 19. století Horní Hraniná na konci 19. století Petr Rožmberský Nevelká ves Ober Kunreuth, pozdji úedn Horní Kunreuth a od roku 1952 vdomí a svolení chebské mstské rady nepostaví zámek vyšší, než byla stará tvrz, ani

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA 33 roník XXIII, 2012,. 3 Jagrhauz v Drozdov dosud neznámé šlechtické sídlo O sídle šlechty ve Lhot pod Radem (okr. Rokycany) bylo již v Hlásce psáno. Od poloviny 17. století

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXV, 2014,. 2 Ti výroí Klubu Augusta Sedláka Rok 2014 doufejme a zaplapánbh nebude v historii Klubu Augusta Sedláka (dále Klub) pedstavovat zvláštní datum. Jedná se

Více

PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU

PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pírodovdecká fakulta Katedra geografie PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU Bakaláská práce Lenka DVOÁKOVÁ Studijní program Matematika Studijní obor 1301R005 Geografie

Více

nejvíce se v mé práci v nuji celodenní exkurzi s názvem Den v Novohradském hrad ur ené pro pátou t ídu základní školy a zam ené na historii hradu a

nejvíce se v mé práci v nuji celodenní exkurzi s názvem Den v Novohradském hrad ur ené pro pátou t ídu základní školy a zam ené na historii hradu a OBSAH : ÚVOD... 6 ÁST I Teoretická ást... 8 1. Poloha a znak m sta... 8 2. P írodní podmínky... 10 3. Historie m sta Nové Hrady... 15 3.1 Od po átku do roku 1279... 15 3.2 Od roku 1279 do 1620... 15 3.3

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXV, 2014,. 1 Ke stavebnímu vývoji hradu (zámku) v Kvasicích do závru 16. století Jan Šttina Krátký text vychází z autorova przkumu zámku v Kvasicích (okr. Kromíž),

Více

JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE

JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE w w w. j i z n i c e c h y. c z Tento projekt Tvorba tiskových materiálů vč. elektronických verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí 1.

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

HORNOLIDESKO LOV LOVK A SPOLENOST. - uební texty -

HORNOLIDESKO LOV LOVK A SPOLENOST. - uební texty - HORNOLIDESKO LOV LOVK A SPOLENOST - uební texty - Uební text vytvoen v rámci projektu Spolená cesta ZŠ Horní Lide ZŠ Francova Lhota ZŠ Valašská Polanka Obec Horní Lide r. 2007 Autoi: Mgr. Jan Smilek Mgr.

Více

0. den pátek 28.7. (cca 2km)

0. den pátek 28.7. (cca 2km) (cca 360km) vysvětlivky: 4km silnice: silnice druhé a nižší třídy. 3km silnička: většinou zpevněná ale i nezpevněná nebo polní nebo lesní cesta. 2km cyklostezka: značená cyklo-turistická trasa. 1km červená:

Více

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná Čestín K. Hora 49 48'26.75"N; 15 6'12.32"E Obec prvně zmíněna r. 1291. V letech 1575 1582 přebudována pův. tvrz na renes. zámek, část zbořena v 19. stol., zachována dvě patrová křídla se zazděnými arkádami,

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXI, 2010,. 2 Opevnný Bospor Jan Pížl Fortifikaní památky na Bosporu (kresba J. Pížl). 17 Bospor. Úžina oddlující dva kontinenty, pruh vody a zárove jádro dvou po

Více

PÍSECKO. sobot a. den. Kontakt: Informační centrum Písek Heydukova 97 397 01 Písek, tel.: 382 213 592 e-mail: icpisek@mupisek.cz www.icpisek.

PÍSECKO. sobot a. den. Kontakt: Informační centrum Písek Heydukova 97 397 01 Písek, tel.: 382 213 592 e-mail: icpisek@mupisek.cz www.icpisek. 1.V Í K E N D PÍSECKO PÍSEK PÍSECKÉ HORY PUTIM ORLICKÁ PŘEHRADA ZVÍKOV MILEVSKO Z rozhledny na vrchu Jarníku, ale i z dalších míst na tomto vrchu a v okolních Píseckých horách se otvírá široký výhled na

Více

Ochrana p írody a krajiny Plzeského kraje ZPRAVODAJ. Regionálního centra SOP pro Plzeský kraj

Ochrana p írody a krajiny Plzeského kraje ZPRAVODAJ. Regionálního centra SOP pro Plzeský kraj Ochrana p írody a krajiny Plzeského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra SOP pro Plzeský kraj Obsah: - informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004... str. 1 - zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity... str.

Více

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014 Srpen 2005 1. + 8. + 15. + 22. srpna Za poznáním NP Bavorský les Tématická vycházka do nmeckého NP Bavorský les. Informace o aktuální trase 3 dny ped vycházkou na uvedeném telefonním ísle 10 km. Sraz:

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30 Lešetice, Lešetice 52 MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Památník Vojna u Příbrami - Muzeum obětí komunismu 13.09.2008-14.09.2008 09.00-17.00 hod. Autenticky dochovaný bývalý zajatecký

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

PODŘIPSKO. Stručný průvodce Hoštka25 obcemi regionu. Litoměřice. vosice. Polepy. Terezín. Brozany. Štětí. Roudnice nad Labem. Budyně. Velvary.

PODŘIPSKO. Stručný průvodce Hoštka25 obcemi regionu. Litoměřice. vosice. Polepy. Terezín. Brozany. Štětí. Roudnice nad Labem. Budyně. Velvary. vosice PODŘIPSKO Litoměřice Polepy Terezín Ohře Brozany nad Ohří 261 Vrutice 608 Stručný průvodce Hoštka25 obcemi regionu Vrbice Libotenice Labe Doksany Hrobce Židovice 240 Chodouny Černěves Záluží Kyškovice

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst ŠUMAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Domažlice 4 Klatovy 7 Železná Ruda 8 Vimperk a okolí 13 Boubín 15 Kvilda, Modrava, Antýgl

Více

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava únor 2012 Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 384 73 Stachy 422, info@rras.cz, www.rras.cz tel. 380 120 263, 380 120

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Blatná, náměstí Míru Mariánský sloup na náměstí Míru v Blatné 08.09.2007-16.09.2007 Jedná se o typický mariánský sloup, jehož základ tvoří čtyři vysoké

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Hotel Bellevue Přijeďte objevit středověkou atmosféru středověkého města rozprostřeného v meandrech řeky Vltavy a navštivte náš hotel - Bellevue hotel Český Krumlov,

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2005 Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V ÚSTECKÉM KRAJI

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V ÚSTECKÉM KRAJI MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 08.09.2012-09.09.2012 10.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad

Více

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko.

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko. Projekt č. 101 Česko německá ekologická vodní turistika Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko Prosinec 2010 1 PARTNEŘI PROJEKTU HLAVNÍ PARTNEŘI : DALŠÍ

Více

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích.

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Severní valašsko 9. 16. srpna 2014 Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Adresa pobytu: Hotel Rusava, 768 41 Rusava 334. Tel. 573 392 076; e-mail recepce@hotelrusava.cz

Více