Podniková kultura. Zuzana Džbánková PODNIKOVÁ KULTURA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podniková kultura. Zuzana Džbánková PODNIKOVÁ KULTURA"

Transkript

1 Podniková kultura Zuzana Džbánková PODNIKOVÁ KULTURA 2009

2 Podniková kultura 3. část Ing. Zuzana Džbánková, Ph.D.

3 Základní literatura 1. Bedrnová, Nový a kol., Psychologie a sociologie řízení,, Management Press, 2. vyd. Praha Bedrnová, Nový a kol., Psychologie a sociologie řízení, Management Press, 3. rozšíř. vyd. Praha Pavlica, Podniková kultura studijní opora, VŠEM 2004

4 Doporučená č literatura 1. Nový a kol.: Interkulturální management, Grada, Praha Vláčil, J. a kol.: Organizační kultura v českém průmyslu, Codex, Praha Dušková, I., Džbánková, Z.: Etická dimenze institucionálních změn (vybrané problémy). Oeconomica, Praha 2005

5 Doporučená literatura - pokračování 4. Dušková, I., Džbánková, Z.: Etická dimenze institucionálních změn (praktikum). Oeconomica, Praha Kárníková, á J.: Etika v podnikání a řídící í práci, VŠE, Praha Pfeifer, L., Umlaufová, M.: Firemní kultura, Grada, Praha Mole, J.: Jiný kraj, jiný mrav, Management Press, Praha 1995

6 Odborná periodika Ekonomie a management Euro Ekonom Manažer profesionál Moderní řízení Organizace a řízení Podniková organizace a management Britské listy

7 Internetové t odkazy Podniková kultura Management Institute t for Global l Ethics DePaul Institute for Business and Professional Ethics Business Ethics Industrial and Corporate Change

8 9 Podniková identita a etika Podniková kultura usnadňuje vnitřní řídící procesy a napomáhá utváření a udržování žádoucího vztahu mezi firmou a jejím okolím. Podniková kultura je komplexem předpokladů (příp. přesvědčení), hodnot, norem chování a postojů, které jsou pro každou firmu jedinečné, sdílené a vytvářejí pro ni specifický podnikatelský styl.

9 9 Podniková identita a etika - pokračování Podniková identita vyjadřuje jedinečnost, nezaměnitelnost a originalitu podniku (sociálního subjektu) v kontextu jeho začlenění do systému sociálních vztahů (s konkurenty, k zákazníky apod.). Podniková identita označuje č cílevědomě ě utvářený strategický koncept vnitřní struktury, fungování a vnější prezentace konkrétního podniku v tržním prostředí. PK vytváří základ pro podnikovou identitu

10 9 Podniková identita a etika - pokračování č Vytváření podnikové identity řízený ýp proces,,probíhající shora dolů ve fázích obvykle s konzultantskou pomocí klíčovým momentem je formulace a realizace podnikatelské ké strategie t mnohorozměrný a případně i rozporuplný koncept.

11 9 Podniková identita a etika - pokračování Rozhodující prvky (prostředky) utváření podnikové o identity ty podniková komunikace podnikový design podnikové jednání

12 9 Podniková identita a etika - pokračování Podniková komunikace je jedním z nástrojů utváření identity. Směrem dovnitř by měla posilovat vnitřní integraci firmy. Pocit sounáležitosti a odpovědnosti pracovníků. Směrem navenek potom prezentovat podnik jako důvěryhodný ě d a pozitivní (ne však bezchybný!) systém. Komunikace s odběrateli, zákazníky, širokou veřejností. ř

13 9 Podniková identita a etika - pokračování Podnikový design pomáhá utvářet identitu prostřednictvím charakteristického ztvárnění podnikových artefaktů (výrobky, vybavení budov, prodejny atd.). Z idl dáží d ik é íl j Zpravidla odráží podnikové cíle a navazuje na reálnou podnikovou kulturu.

14 9 Podniková identita a etika - pokračování Přednosti promyšleného, důsledně zpracovaného a úspěšně realizovaného podnikového designu dle R. Bachingera 1. Podnikový design působí v první řadě uvnitř podniku. 2. Podnik získává v často nepřehledném tržním prostředí jasný a nezaměnitelný profil.

15 9 Podniková identita a etika - pokračování 3. Rychlé zavedení na trh a prodej nových výrobků. 4. Důsledný designový program sjednocuje vnitřní i vnější pohled na podnik. 5. Jednotný design usnadňuje, urychluje a zefektivňuje veškerou propagaci firmy.

16 9 Podniková identita a etika - pokračování č 6. Podnikový design otevírá nové možnosti pro získání důvěry. 7. Podnikový image se ve velké míře odvíjí právě od podnikového designu. 8. V neposlední řadě přispívá podnikový design k estetické tváři všedního dne, ke kultuře každodenního života.

17 9 Podniková identita a etika - pokračování Podnikové jednání označuje typický styl aktivit určité organizace a to navenek i dovnitř. Mělo by být provázáno s komunikací a designem. Jednotná, relativně stálá pravidla, normy a vzory jednání, které podnik uplatňuje vzhledem ke svým zaměstnancům i vůči svému ekonomickému ké a společenskému č okolí. Pozitivní ovlivňování image podniku (např. aktivity CSR).

18 9 Podniková identita a etika - pokračování Stejně jako podniková kultura vytváří obsahové zázemí pro podnikovou identitu, podniková identita vytváří obsahové a navíc i formální východisko pro utváření image podniku. Je nezbytná provázanost všech prvků y p p podnikové identity.

19 9 Podniková identita a etika - pokračování Image organizace obraz, který si o ní vytvářejí její zákazníci, zaměstnanci, investoři a další skupiny, které jsou pro její existenci životně důležité. Zásadní je nalezení optimálních cest a prostředků vnější komunikace. Hledání kompromisů o a vytváření konsensu. su Vzájemná informovanost posiluje důvěru.

20 9 Podniková identita a etika - pokračování Při formování podnikové identity směrem k vnějšímu prostředí je nezbytné věnovat ě pozornost čtyřem základním cílům: hájit zájmy organizace předcházet konfliktům získávat podporu ostatních organizací utvářet pozitivní ii veřejné ř mínění ě í

21 9 Podniková identita a etika - pokračování Podniková etika představuje ř jedno ze základních východisek a předpokladů podnikové kultury i důležitou oblast regulace podnikového jednání. Reflexe etických principů do veškerých podnikatelských činností zahrnující individuální, korporativní hodnoty (Bohatá M.)

22 9 Podniková identita a etika - pokračování Podniková etika - materiální a procesuální normy založené na dialogu mezi lidmi, kteří jsou s podnikem spjati v jeden celek (stakeholders). Cílem je dosahování morálního zisku. Nezávislý prostředek koordinace lidského jednání v ekonomické sféře..

23 9 Podniková identita a etika - pokračování Podniková etika je spjata s pojmy: čestnost, spravedlnost, pravda, rovnost individuální svoboda a společenská odpovědnost podniku vůči zaměstnancům i širokému okolí.

24 9 Podniková identita a etika - pokračování Podnik musí mít možnost volby, dostatečný prostor pro vlastní jednání, které není státem, trhem a konkurencí bezezbytku determinováno. Podniková etika bývá spojována s existencí etických kodexů.

25 9 Podniková identita a etika - pokračování Integrace etiky do podnikové praxe vedena na třech úrovních: Podnikové kultury - je nutné zakotvit základní etické hodnoty, které se stanou její součástí při zásadní morální orientaci firmy. Jejich efekt zvyšuje využití tradic podniku.

26 9 Podniková identita a etika - pokračování Etické vedení, představuje určitý způsob myšlenkového přístupu, který je podřízen dvěma ě hlavním cílům: Ujasnit a přesně ř ě vymezit etickou dimenzi i rozhodovacích procesů. Realizací potvrdit vytyčené etické normy a principy přijaté podnikem.

27 9 Podniková identita a etika - pokračování Nástroje etického vedení: jsou jednak organizační oga ač struktury tu podniku, jako součást podnikové kultury, dále způsoby komunikace a vhodně zvolený koncept kontroly a hodnocení.

28 9 Podniková identita a etika - pokračování č Socializační proces, jehož výchozím bodem je promyšlená motivace a stimulace, se v rámci podniku zaměřuje především ř na nové zaměstnance, ě ale mnoha svými prvky se týká prakticky každého pracovníka v podniku.

29 9 Podniková identita a etika - pokračování č Etiku dialogu lze stručně č ě charakterizovat takto: Etika dialogu představuje procesní návod na rozvoj norem, směřuje k jejich ospravedlnění. Etika dialogu je charakterizována tím, že požaduje úsilí o dobrý základ. Může být označena jako rozumová etika. Etika dialogu vyžaduje dorozumění pomocí argumentací v dialogu (komunikativní etika). )

30 9 Podniková identita a etika - pokračování Etické jednání by nemělo být spojováno výlučně s jednotlivými pracovníky, ale normy, hodnoty a pravidla jednání by v sobě měla zahrnovat etický princip a etická kritéria. Realizace přes etiku podnikové kultury. Existuje hrozba manipulace (přesvědčování/ovlivňování dostupny všechny informace, rizika x manipulace zamlčeny informace).

31 9 Podniková identita a etika - pokračování Obecný model morálního rozhodnutí Jaká jsou fakta? V čem tkví etický problém? Kdo jsou účastníci dané situace? Jaké jsou alternativy, možnosti řešení? Jaké budou morální dopady těchto alternativ? Jaké praktické nátlaky a na koho situace obsahuje? Jak má být situace s konečnou platností řešena?

32 9 Podniková identita a etika - pokračování Nástroje zkvalitnění podnikatelského prostředí Etický kodex Transparentnost Etický audit Budování občanské společnosti Institut veřejného ochránce práv

33 9 Podniková identita a etika - pokračování č Etický kodex je nástrojem, který pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity podniku (profesního sdružení, asociace firem atd.) a jednání všech jeho zaměstnanců (členů) odpovídalo stanoveným zásadám.

34 9 Podniková identita a etika - pokračování Jde o soubor konkrétních pravidel, které vycházejí z hodnot a principů organizace a vymezují standard profesionálního jednání. Je užitečným nástrojem řešení různých otázek a problémů, zejména těch, které nelze uspokojivě řešit právní normou.

35 9 Podniková identita a etika - pokračování Z podnikatelského hlediska se nejvíce uplatňují kodexy pro činnost t profesních asociací a jejich členů - profesní kodexy kodexy pro činnost hospodářských a jiných sdružení kodexy jednotlivých organizací - firemní kodexy

36 9 Podniková identita a etika - pokračování Profesní kodexy shrnují dobré vlastnosti a způsoby vykonávání určité profese s ohledem na její j specifika (např. lékařský kodex). Firemní kodex shrnuje požadavky na jednání všech zaměstnanců, resp. zákazy určitého jednání a etický profil firmy. Specifikuje, co lze od firmy očekávat v etické reflexi hlavního úkolu firmy tvorby hodnot.

37 9 Podniková identita a etika - pokračování Čtyři hodnoty, které kodex obvykle obsahuje: Pravda, aplikovaná na všechny profese Zodpovědnost ve vztahu ke službě, výrobku a odpovědnosti Úcta, podporující týmovou práci, citlivost vůči ostatním, tolerance a přijímání různých názorů Poctivost, proces neustálého zlepšování.

38 9 Podniková identita a etika - pokračování č Úvod (podepsaný ředitelem organizace) Účel podnikání a podnikatelské hodnoty Vztahy Vztahy se zaměstnanci Vztahy se zákazníky Vztahy s akcionáři a dalšími poskytovateli peněz Vztahy s dodavateli Vztahy se společností a širší komunitou Implementace kodexu

39 Příklady etických kodexů Kodex manažera Etický kodex novináře Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD Etický kodex ČLK Kodex vedení benchmarkingu Etický kodex práv pacientů Etický kodex výkonu veřejné správy (Statutární město Pardubice)

40 9 Podniková identita a etika - pokračování č Audit představuje synonymum pro objektivnost, účinnost a nástroj zkvalitnění řízení. Finanční a nefinanční

41 9 Podniková identita a etika - pokračování Základní dimenze sociálního auditu Zaměstnanecká politika Ekonomický ký rozvoj společnosti č Environmentální politika Dobročinnost

42 9 Podniková identita a etika - pokračování Etický audit součást sociálního auditu Orientován na systematické hodnocení etického programu v organizaci. Prověřování etických standardů. Cílem etického auditu bývá zjištění údajů o současné etické kultuře firmy. Audit změří mezeru mezi ideálem a skutečností.

43 9 Podniková identita a etika - pokračování č Péče o pracovní podmínky vyvolává u pracovníků pocit, že na jejich práci vedení podniku záleží, že je pro podnik důležitá, že ji oceňuje motivace. V opačném případě, při silné nespokojenosti s těmito podmínkami, si člověk takovou situaci interpretuje jako nedostatek zájmu vedení podniku o jeho práci, jako neúctu a podceňování významu této práce.

44 9 Podniková identita a etika - pokračování Systematické interní monitorování sociálních (či v širším slova smyslu společenských) dopadů činnosti podniku. Stejně jako audit sociální lze vnitřně provádět i audit etický či ekologický.

45 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů Odpovědnost je vztah mezi lidským jednáním a jeho následky, každý člověk by měl za svoje činy odpovídat, resp. za ně ručit. Měla by se vztahovat i k následkům, kterými sice nebyla porušena právní forma, ale došlo k narušení morálního řádu společnosti, norem morálky a pravidel chování.

46 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování Odpovědnost a vlastnictví Odpovědnost vlastníků znamená nenarušovat vlastnická práva ostatních osob, nezpůsobovat újmu na jejich cti ani majetku. Znamená povinnost dodržovat obecné etické normy upravující vztahy jednotlivce ke společnosti. Podstata institutu ručení je formou vlastnické odpovědnosti.podnikatel či vlastníksimusíbýt si vědom rizika svých rozhodnutí a nést za ně plnou odpovědnost.

47 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM (CSR/SOF) je kontinuální závazek podniků chovat se eticky a přispívat k ekonomickému ké růstu ů a zároveň ň se zasazovat o zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich ji rodin, stejně ě jako lokální komunity a společnosti jako celku. (World Business Council for Sustainable Development, 1997)

48 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování Orientace firem z krátkodobých cílů na dlouhodobé cíle, z maximálního na optimální zisk. Fungování s ohledem na tzv. triplebottom-line, kdy se firma soustřeďuje nejen na ekonomický růst, ale i na environmentální a sociální aspekty své činnosti.

49 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování CSR je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders. (Evropská unie, Zelená kniha 2001)

50 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování Proč být společensky odpovědnou firmou? Principy CSR přináší firmě řadu výhod a zisků především nefinanční podoby vzhledem k dlouhodobě udržitelnému fungování, především aktiva nehmotná (intangible assets) jako je lidský kapitál, kapitál obsažený v přírodních í zdrojích, hodnota značky, reputace či vztahy důvěry a partnerství. CSR firmy jsou proaktivní, aktivně vytváří nové, pozitivní trendy.

51 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování CSR v ekonomické oblasti kodex podnikatelského chování firmy (příp. etický kodex) transparentnost uplatňování principů dobrého řízení (corporate governance) odmítnutí korupce vztahy s akcionáři (shareholders dialogue) chování k zákazníkům / spotřebitelům

52 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování chování k dodavatelům chování k investorům ochrana duševního vlastnictví

53 10 Společenská č odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování CSR v sociální oblasti firemní filantropie dialog s tzv. stakeholders zdraví a bezpečnost zaměstnanců rozvoj lidského kapitálu dodržování pracovních standardů, zákaz dětské práce vyváženost pracovního a osobního života zaměstnanců ě ů (work-life balance)

54 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování rovné příležitosti (pro ženy a muže a ostatní znevýhodněné skupiny obecně) rozmanitost na pracovišti (etnické minority, handicapovaní a starší lidé) zajištění rekvalifikace propouštěných zaměstnanců pro jejich další uplatnění jistota zaměstnání lidská práva

55 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování CSR v environmentální oblasti ekologická výroba, produkty a služby (standardy řady ISO a EMAS) ekologická firemní politika (recyklace, používání ekologických produktů) zmenšování dopadů na životní prostředí ochrana přírodních zdrojů

56 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování Věrohodnost společenské odpovědnosti firmy Osobitost t - firma zaujme veřejnost ř svým osobitým přístupem k věci, svou odlišností od ostatních. Autentičnost - firmě lze věřit, že její vedení a lidé jsou přesvědčeni o správnosti CSR. Transparentnost - ochota poskytovat o sobě informace, dovolit nezávislé posuzování (a to i co se týče samotného CSR, viz část 5). Důslednost v dodržování principů CSR.

57 10 Společenská č odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování Organizace prosazující CSR/SOV AISIS Business Leaders Forum Česká republika Business Leaders Forum Slovenská republika Corporate Governance Etika podnikání - Databáze nejlepších praktik EU kampaň CSR Fórum Dárců Hospodářská komora (HK) Institut Svazu Průmyslu (ISP) -Centrum SOF Integra Venture Korektní podnikání Nadace Via Panet Partnerstva Nadace Pontis Transparency International Hestia

58 11 Podniková kultura mezinárodních firem Podnik si vytváří své vlastní hodnotové systémy, normy a vzory (závislé na vnějším prostředí omezeně), ovlivňující mínění, ě í postoje a jednání lidí. Jaká je míra vlivu vnějšího prostředí? Národní kultura je nositelem základních kulturních vzorců, které mohou výrazně ovlivňovat charakter i konkrétní podobu podnikové kultury.

59 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Národní kultura ovlivňuje jednání lidí přímo, a to hlavně pomocí základních mechanismů socializace. 1. Podnikové kultury jsou v rozhodující míře reflexí národní kultury. 2. Různé podnikové kultury se mohou rozvíjet ve shodném kontextu národní kultury (viz typologie Deal a Kennedy).

60 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Názor, že podniková kultura určitého podniku je samostatná, nezávislá, má svůj vlastní obsah a formu, význam a sílu a neodráží pouze širší kulturní prostředí. 3. V rámci národních kulturních vzorců vznikají různorodé podnikové kultury s přesně stanovenými vzájemnými hranicemi diferencí mezi národní a podnikovou rovinou.

61 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Vzájemná interakce mezi organizacemi a institucemi (Aix, R. Whitley) Ufi firem působící ů í ve stejném odvětví í( (metalurgie, tl strojírenství) a srovnatelných svou velikostí, používanými technologiemi a výrobními postupy se dají identifikovat určitá národní specifika. Klíč k pochopení národních specifik organizací na úrovni institucionálního prostředí. celkový systém vzdělávání a výchovy

62 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování způsob ekonomického, právního a politického uspořádání a regulace tržních vztahů, jakožto i preference určitých organizačních č modelů a schémat apod. hodnotově normativní základna. Sociální instituce jsou zprostředkující í činitele mezi národními a podnikovými kulturami (konkurence k vlivů). Samy jsou však oběma kulturními vlivy neustále spoluutvářeny.

63 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Národní a podniková kultura představují vlivy, které se neustále ovlivňují a vzájemně ě si ikonkurují. k Vztah mezi nimi i je zprostředkován systémem sociálních institucí.

64 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Klíčový problém volba, uplatnění ě aefektivní využití řídicích nástrojů, technik a metod v kulturním a sociálním prostředí, které je často značně odlišné o místa jejich vzniku a původního využití. Existují rozdílné strategie formování PK (R.Marr): polycentrická,

65 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování 1. Polycentrická kultura je model, kdy mají jednotlivé zahraniční pobočky mezinárodní firmy své specifické podnikové kultury. Nutné zabezpečit jednotnou podnikatelskou filozofii (vizi, integritu v zásadních otázkách).

66 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Výhody Místní í PK citlivé využití komunikačních č nástrojů, jejich lepší pochopení (a pochopení kontextu). PK řada regionálních subkultur lepší zachycení místních změn a reakce na ně. Spojení různých subkultur variantnost dalších perspektiv, stimulace kreativity. Heterogenní týmy široká základna zkušeností, větší kapacita pro řešení problémů.

67 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování 2. Globální kultura představuje situaci, kdy mateřská firma prosazuje svoji kulturu ve všech zahraničních pobočkách. Pobočky jsou integrální součástí jediné a společné původní kultury mateřské firmy. Předpoklady: Silná PK mateřské firmy. Možnosti prosazení závisí na tom, zda mezinárodní společnost buduje pobočku v zahraničí od počátku nebo přebírá již existující firmu.

68 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Předpokládá se převzetí všech norem, zásad a pravidel podnikového řízení, ověřených v podnikové centrále. Nižší citlivost a reakce na změny.

69 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Výhody Rychlá a spolehlivá komunikační síť. Standardizované hodnotové systémy a normy jednání (shodné, identifikovatelné jednání). Jednotné symboly shodná mezinárodní identifikace. Nižší náklady na koordinaci, schvalování a přizpůsobování vnitropodnikových dějů.

70 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování 3. Geocentrická kultura je variantou, kdy všechny zahraniční útvary firmy jsou nositeli jednotné kultury, která vznikla jako produkt mezinárodní spolupráce. Hodnotové systémy společné pro všechny nebo pro většinu členů. Vzniká jako původní produkt mezinárodního kulturního prostředí všech spolupracovníků firmy.

71 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Náročnost strategie. Stále častěji využívána.

72 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování

73 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Manažer v zahraniční pobočce Systém řízení mezinárodní firmy systém vztahů ů mezi mateřskou organizací a jejími dceřinými pobočkami v zahraničí. Varianty přístupu a adaptace na konflikt mezi loajalitou vůči pobočce a mateřské firmě (Black a Gregersen):

74 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Nezávislý agent je manažer, který se necítí zavázán ani mateřské firmě, ani pobočce, ve které působí (např. nájemní experti ). Lokálpatriot je manažer, který upřednostňuje zájmy místní zahraniční pobočky před zájmy vysílající mateřské firmy. Manažer odmítající í misi i je člověk, který se cítí silně svázán s mateřskou firmou. Integrátor je manažer schopný spojovat zájmy a cíle zahraniční pobočky i mateřské firmy. Optimální.

75 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování

76 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Pozornost při výběru kandidátů. Zamezit konfliktu rolí. Jasná specifikace a vymezení okruhu úkolů. Formulace a zajištění repatriačního programu. Poskytnutí autonomie a pravomoci rozhodovat.

77 12 Specifika podnikové kultury v současných (českých) podmínkách Identita českého manažera a kulturní zdroje, kterými je utvářena Postavení manažera je v ČR chápáno á jako sociální a materiální výsada. Současný č vrcholový management spjatý s bývalým režimem. (Odmítání seniority v obsazování v řídících funkcí.)

78 12 Specifika podnikové kultury v současných (českých) podmínkách - pokračování Převážně několikastupňové hierarchické řízení neefektivní, nefunkční (konflikty). Nutnost změny řízení. Nezbytná nová filozofie řízení síla a vliv managementu odvozována ze síly a akceschopnosti celého zaměstnaneckého kolektivu organizace. Nadřízený se stane kolegou a spolupracovníkem.

79 12 Specifika podnikové kultury v současných (českých) podmínkách - pokračování Převládá technokratické pojetí managementu manažer komplexní znalosti mocenská převaha nad řízenými pracovníky, nadhled k formulaci a následné komunikaci optimálních řešení. Trend k humanistické pojetí managementu. Úspěch manažera nezávisí ani tak na schopnosti aplikovat správné teorie a poznatky, jako najít všem srozumitelnou a společnou řeč.

80 12 Specifika podnikové kultury v současných (českých) podmínkách - pokračování Problém morálních hodnot jednotlivců i celé společnosti. Proměnlivé ě podmínky podnikatelského kéh prostředí řešení ve vztazích a interakci mezi pracovníky uvnitř firmy. Typické střety kultur při fúzích. Poskytne-li manažer srozumitelnou interpretaci aktuálního dění a situace celé organizace, vytváří orientační mapu žádoucího-nežádoucího jednání lidí, reálných možností i omezení. Prakticky vymezuje konkrétní k pravomoci a odpovědnost, získává á pro formulaci přesvědčivých argumentů a posilování své autority.

81 12 Specifika podnikové kultury v současných (českých) podmínkách - pokračování Pracovníci: zkažení minulým režimem chybí jim podnikatelské myšlení postrádají odpovědnost za svěřený majetek respektování soukromého vlastnictví zájem o úzký okruh svých osobních potřeb nerozumí významu transformačních změn odmítají spolupracovat na jejich prosazování

82 12 Specifika podnikové kultury v současných (českých) podmínkách - pokračování Manažeři: musí řízeným pracovníkům nekompromisně vnucovat nový styl práce a myšlení nedbat při prosazování progresivních změn na odpor lidí k objasnění příčin určitého rozhodnutí odvolání se na běžné postupy např. v USA neflexibilní

83 12 Specifika podnikové kultury v současných (českých) podmínkách - pokračování Přijetí určitého nařízení či rozhodnutí není ani tak podmíněno jeho věcnou správností, jako schopností manažera formulovat je způsobem, který odpovídá očekávání pracovníků, který je jim kulturně srozumitelný. Manažer v roli učitele i spolužáka.

84 Použitá literatura 1. Bedrnová, Nový a kol., Psychologie a sociologie řízení, Management Press, Praha ISBN Pavlica, Podniková kultura studijní opora, VŠEM Bláha, J., Dytrt, Z.: Manažerská etika. Management Press, Praha ISBN Čaník, P., Řezbová, L., van Zavrel, T.: Metody a nástroje podnikatelské etiky. Oeconomica, Praha ISBN Dušková, I., Džbánková, Z.: Etická dimenze institucionálních změn vybrané problémy. Oeconomica, Praha ISBN X 6. Friedel, L.: Etika podnikání. Rotary Club, Ostrava Dostupné na ikani_prezentace.ppt 1. Nový a kol.: Interkulturální management, Grada, Praha Putnová, A., Seknička, P.: Etické řízení ve firmě, Grada, Praha ISBN

85 Nárožní 2600/9a,158 00, PRAHA 5 tel

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D.

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA První část bude věnována tématu firemní kultura. Studium předmětu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PODNIKOVÁ KULTURA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Definice společenské odpovědnosti firem I Společenská odpovědnost firem je

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ 4. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ KUBÍNYI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka S čím se management plete? Marketing - Úkolem marketingu je zabezpečit maximální ekonomický efekt podniku tím, že systematicky vytváří poptávku po nabízeném produktu. Ekonomie

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B -

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B - 1. Kdo se podílí na řízení v organizaci: a) personalisté, vrcholový management, liniový management b) vrcholový management, liniový management, personální agentura c) úřad práce, personalisté, vrcholový

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Audity systému řízení - vize

Audity systému řízení - vize Audity systému řízení - vize FÓRUM e-time 2009 Karin Ulrichová 12.5.2009 Obsah Představení Det Norske Veritas Zdůraznění hlavních změn ISO 9001:2008 Situace s ISO na trhu Máme ISO, co dál Shrnutí Slide

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

JSOU KRITÉRIA NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁROČNÁ?

JSOU KRITÉRIA NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁROČNÁ? JSOU KRITÉRIA NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁROČNÁ? Ing. Alena Plášková, CSc. OSTRAVA 2009 1 Národní cena kvality ČR Společenská odpovědnost organizací Cíl programu: Přispět k prosazení

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 do 250 nad 250 zaměstnanců Zmocněnec pro jednání:

Více

Společenská odpovědnost podnikání teoretická východiska. Putnova@fbm.vutbr.cz

Společenská odpovědnost podnikání teoretická východiska. Putnova@fbm.vutbr.cz Společenská odpovědnost podnikání teoretická východiska Putnova@fbm.vutbr.cz Literatura BOHATÁ,M.: Uplatnění etického přístupu v teorii firmy. Diskusní materiál č.70., CERGE EI, Praha 1995 BOHATÁ, M. Základy

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

6. téma Role manažerů při zabezpečování rozvoje inovačního podnikání organizace

6. téma Role manažerů při zabezpečování rozvoje inovačního podnikání organizace 6. téma Role manažerů při zabezpečování rozvoje inovačního podnikání organizace Vlastnická strategie a její plnění prostřednictvím inovačních aktivit organizace 6.1. Vlastnická strategie a její plnění

Více

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 zaměstnanců nad 50 zaměstnanců

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Léto 2014 Interní audit vymezení IA a outsourcing, benchmarking Ing. Petr Mach 1. Vymezení interního auditu, vztah k EA 2. Interní audit a outsourcing 3. Interní audit a benchmarking 2 Cíle auditu: Externí

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 4 PhDr. Jana Novotná Pojmy v sociální práci Lidský vztah jako součást profese Pojmy v sociální práci AKCEPTACE Akceptace je bezvýhradné přijetí vedeného. Je považována za první základní

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Organizační struktura Organizační struktura (OS) představuje vyjádření stavu organizace, tzn. uspořádání jednotlivých stupňů, členění organizace po stránce horizontální i vertikální,

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Společenská odpovědnost firem CSR

Společenská odpovědnost firem CSR Společenská odpovědnost firem CSR Akce pořádaná v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Metodický list č.1 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE Strategie jako základ konkurenceschopnosti podniku Strategie rozvoje lidských zdrojů jako nedílná součást

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 E. Obchodní vztahy 1. Tuzemský obchod Kroky pro dobrý obchod - výběr obchodního partnera - smluvní podmínky dodávek - optimalizace zásob a výroby 2 E. Obchodní vztahy

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Integrovaný systém řízení. příkaz č. P 01. Politika ISŘ. číslo výtisku: 01

Integrovaný systém řízení. příkaz č. P 01. Politika ISŘ. číslo výtisku: 01 Integrovaný systém řízení příkaz č. P 01 Politika ISŘ číslo výtisku: 01 Politika integrovaného systému řízení společnosti Hutní montáže, a.s. Hutní montáže, a.s. jsou přední českou společností zabývající

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Základy managementu Firemní kultura. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Firemní kultura. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Firemní kultura Ing. Ivana Pražanová Identita firmy Identita firmy = obraz firmy, jak je vnímána vnitřními i vnějšími subjekty. Identita firmy = odraz všeho, co firma dělá: Poslání

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Zkušenosti z auditů CSR III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Lednice 19.11.2015 20.11.2015 QUALIFORM, a.s. CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Služby certifikace

Více

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko KVALITA JE ZÁKLADEM NAŠÍ FIRMY JAKO PŘEDNÍ POTRAVINÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI ZAMĚŘENÉ NA VÝŽIVU A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Nestlé Česko a Slovensko usiluje o vytváření dlouhodobě

Více