Podniková kultura. Zuzana Džbánková PODNIKOVÁ KULTURA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podniková kultura. Zuzana Džbánková PODNIKOVÁ KULTURA"

Transkript

1 Podniková kultura Zuzana Džbánková PODNIKOVÁ KULTURA 2009

2 Podniková kultura 3. část Ing. Zuzana Džbánková, Ph.D.

3 Základní literatura 1. Bedrnová, Nový a kol., Psychologie a sociologie řízení,, Management Press, 2. vyd. Praha Bedrnová, Nový a kol., Psychologie a sociologie řízení, Management Press, 3. rozšíř. vyd. Praha Pavlica, Podniková kultura studijní opora, VŠEM 2004

4 Doporučená č literatura 1. Nový a kol.: Interkulturální management, Grada, Praha Vláčil, J. a kol.: Organizační kultura v českém průmyslu, Codex, Praha Dušková, I., Džbánková, Z.: Etická dimenze institucionálních změn (vybrané problémy). Oeconomica, Praha 2005

5 Doporučená literatura - pokračování 4. Dušková, I., Džbánková, Z.: Etická dimenze institucionálních změn (praktikum). Oeconomica, Praha Kárníková, á J.: Etika v podnikání a řídící í práci, VŠE, Praha Pfeifer, L., Umlaufová, M.: Firemní kultura, Grada, Praha Mole, J.: Jiný kraj, jiný mrav, Management Press, Praha 1995

6 Odborná periodika Ekonomie a management Euro Ekonom Manažer profesionál Moderní řízení Organizace a řízení Podniková organizace a management Britské listy

7 Internetové t odkazy Podniková kultura Management Institute t for Global l Ethics DePaul Institute for Business and Professional Ethics Business Ethics Industrial and Corporate Change

8 9 Podniková identita a etika Podniková kultura usnadňuje vnitřní řídící procesy a napomáhá utváření a udržování žádoucího vztahu mezi firmou a jejím okolím. Podniková kultura je komplexem předpokladů (příp. přesvědčení), hodnot, norem chování a postojů, které jsou pro každou firmu jedinečné, sdílené a vytvářejí pro ni specifický podnikatelský styl.

9 9 Podniková identita a etika - pokračování Podniková identita vyjadřuje jedinečnost, nezaměnitelnost a originalitu podniku (sociálního subjektu) v kontextu jeho začlenění do systému sociálních vztahů (s konkurenty, k zákazníky apod.). Podniková identita označuje č cílevědomě ě utvářený strategický koncept vnitřní struktury, fungování a vnější prezentace konkrétního podniku v tržním prostředí. PK vytváří základ pro podnikovou identitu

10 9 Podniková identita a etika - pokračování č Vytváření podnikové identity řízený ýp proces,,probíhající shora dolů ve fázích obvykle s konzultantskou pomocí klíčovým momentem je formulace a realizace podnikatelské ké strategie t mnohorozměrný a případně i rozporuplný koncept.

11 9 Podniková identita a etika - pokračování Rozhodující prvky (prostředky) utváření podnikové o identity ty podniková komunikace podnikový design podnikové jednání

12 9 Podniková identita a etika - pokračování Podniková komunikace je jedním z nástrojů utváření identity. Směrem dovnitř by měla posilovat vnitřní integraci firmy. Pocit sounáležitosti a odpovědnosti pracovníků. Směrem navenek potom prezentovat podnik jako důvěryhodný ě d a pozitivní (ne však bezchybný!) systém. Komunikace s odběrateli, zákazníky, širokou veřejností. ř

13 9 Podniková identita a etika - pokračování Podnikový design pomáhá utvářet identitu prostřednictvím charakteristického ztvárnění podnikových artefaktů (výrobky, vybavení budov, prodejny atd.). Z idl dáží d ik é íl j Zpravidla odráží podnikové cíle a navazuje na reálnou podnikovou kulturu.

14 9 Podniková identita a etika - pokračování Přednosti promyšleného, důsledně zpracovaného a úspěšně realizovaného podnikového designu dle R. Bachingera 1. Podnikový design působí v první řadě uvnitř podniku. 2. Podnik získává v často nepřehledném tržním prostředí jasný a nezaměnitelný profil.

15 9 Podniková identita a etika - pokračování 3. Rychlé zavedení na trh a prodej nových výrobků. 4. Důsledný designový program sjednocuje vnitřní i vnější pohled na podnik. 5. Jednotný design usnadňuje, urychluje a zefektivňuje veškerou propagaci firmy.

16 9 Podniková identita a etika - pokračování č 6. Podnikový design otevírá nové možnosti pro získání důvěry. 7. Podnikový image se ve velké míře odvíjí právě od podnikového designu. 8. V neposlední řadě přispívá podnikový design k estetické tváři všedního dne, ke kultuře každodenního života.

17 9 Podniková identita a etika - pokračování Podnikové jednání označuje typický styl aktivit určité organizace a to navenek i dovnitř. Mělo by být provázáno s komunikací a designem. Jednotná, relativně stálá pravidla, normy a vzory jednání, které podnik uplatňuje vzhledem ke svým zaměstnancům i vůči svému ekonomickému ké a společenskému č okolí. Pozitivní ovlivňování image podniku (např. aktivity CSR).

18 9 Podniková identita a etika - pokračování Stejně jako podniková kultura vytváří obsahové zázemí pro podnikovou identitu, podniková identita vytváří obsahové a navíc i formální východisko pro utváření image podniku. Je nezbytná provázanost všech prvků y p p podnikové identity.

19 9 Podniková identita a etika - pokračování Image organizace obraz, který si o ní vytvářejí její zákazníci, zaměstnanci, investoři a další skupiny, které jsou pro její existenci životně důležité. Zásadní je nalezení optimálních cest a prostředků vnější komunikace. Hledání kompromisů o a vytváření konsensu. su Vzájemná informovanost posiluje důvěru.

20 9 Podniková identita a etika - pokračování Při formování podnikové identity směrem k vnějšímu prostředí je nezbytné věnovat ě pozornost čtyřem základním cílům: hájit zájmy organizace předcházet konfliktům získávat podporu ostatních organizací utvářet pozitivní ii veřejné ř mínění ě í

21 9 Podniková identita a etika - pokračování Podniková etika představuje ř jedno ze základních východisek a předpokladů podnikové kultury i důležitou oblast regulace podnikového jednání. Reflexe etických principů do veškerých podnikatelských činností zahrnující individuální, korporativní hodnoty (Bohatá M.)

22 9 Podniková identita a etika - pokračování Podniková etika - materiální a procesuální normy založené na dialogu mezi lidmi, kteří jsou s podnikem spjati v jeden celek (stakeholders). Cílem je dosahování morálního zisku. Nezávislý prostředek koordinace lidského jednání v ekonomické sféře..

23 9 Podniková identita a etika - pokračování Podniková etika je spjata s pojmy: čestnost, spravedlnost, pravda, rovnost individuální svoboda a společenská odpovědnost podniku vůči zaměstnancům i širokému okolí.

24 9 Podniková identita a etika - pokračování Podnik musí mít možnost volby, dostatečný prostor pro vlastní jednání, které není státem, trhem a konkurencí bezezbytku determinováno. Podniková etika bývá spojována s existencí etických kodexů.

25 9 Podniková identita a etika - pokračování Integrace etiky do podnikové praxe vedena na třech úrovních: Podnikové kultury - je nutné zakotvit základní etické hodnoty, které se stanou její součástí při zásadní morální orientaci firmy. Jejich efekt zvyšuje využití tradic podniku.

26 9 Podniková identita a etika - pokračování Etické vedení, představuje určitý způsob myšlenkového přístupu, který je podřízen dvěma ě hlavním cílům: Ujasnit a přesně ř ě vymezit etickou dimenzi i rozhodovacích procesů. Realizací potvrdit vytyčené etické normy a principy přijaté podnikem.

27 9 Podniková identita a etika - pokračování Nástroje etického vedení: jsou jednak organizační oga ač struktury tu podniku, jako součást podnikové kultury, dále způsoby komunikace a vhodně zvolený koncept kontroly a hodnocení.

28 9 Podniková identita a etika - pokračování č Socializační proces, jehož výchozím bodem je promyšlená motivace a stimulace, se v rámci podniku zaměřuje především ř na nové zaměstnance, ě ale mnoha svými prvky se týká prakticky každého pracovníka v podniku.

29 9 Podniková identita a etika - pokračování č Etiku dialogu lze stručně č ě charakterizovat takto: Etika dialogu představuje procesní návod na rozvoj norem, směřuje k jejich ospravedlnění. Etika dialogu je charakterizována tím, že požaduje úsilí o dobrý základ. Může být označena jako rozumová etika. Etika dialogu vyžaduje dorozumění pomocí argumentací v dialogu (komunikativní etika). )

30 9 Podniková identita a etika - pokračování Etické jednání by nemělo být spojováno výlučně s jednotlivými pracovníky, ale normy, hodnoty a pravidla jednání by v sobě měla zahrnovat etický princip a etická kritéria. Realizace přes etiku podnikové kultury. Existuje hrozba manipulace (přesvědčování/ovlivňování dostupny všechny informace, rizika x manipulace zamlčeny informace).

31 9 Podniková identita a etika - pokračování Obecný model morálního rozhodnutí Jaká jsou fakta? V čem tkví etický problém? Kdo jsou účastníci dané situace? Jaké jsou alternativy, možnosti řešení? Jaké budou morální dopady těchto alternativ? Jaké praktické nátlaky a na koho situace obsahuje? Jak má být situace s konečnou platností řešena?

32 9 Podniková identita a etika - pokračování Nástroje zkvalitnění podnikatelského prostředí Etický kodex Transparentnost Etický audit Budování občanské společnosti Institut veřejného ochránce práv

33 9 Podniková identita a etika - pokračování č Etický kodex je nástrojem, který pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity podniku (profesního sdružení, asociace firem atd.) a jednání všech jeho zaměstnanců (členů) odpovídalo stanoveným zásadám.

34 9 Podniková identita a etika - pokračování Jde o soubor konkrétních pravidel, které vycházejí z hodnot a principů organizace a vymezují standard profesionálního jednání. Je užitečným nástrojem řešení různých otázek a problémů, zejména těch, které nelze uspokojivě řešit právní normou.

35 9 Podniková identita a etika - pokračování Z podnikatelského hlediska se nejvíce uplatňují kodexy pro činnost t profesních asociací a jejich členů - profesní kodexy kodexy pro činnost hospodářských a jiných sdružení kodexy jednotlivých organizací - firemní kodexy

36 9 Podniková identita a etika - pokračování Profesní kodexy shrnují dobré vlastnosti a způsoby vykonávání určité profese s ohledem na její j specifika (např. lékařský kodex). Firemní kodex shrnuje požadavky na jednání všech zaměstnanců, resp. zákazy určitého jednání a etický profil firmy. Specifikuje, co lze od firmy očekávat v etické reflexi hlavního úkolu firmy tvorby hodnot.

37 9 Podniková identita a etika - pokračování Čtyři hodnoty, které kodex obvykle obsahuje: Pravda, aplikovaná na všechny profese Zodpovědnost ve vztahu ke službě, výrobku a odpovědnosti Úcta, podporující týmovou práci, citlivost vůči ostatním, tolerance a přijímání různých názorů Poctivost, proces neustálého zlepšování.

38 9 Podniková identita a etika - pokračování č Úvod (podepsaný ředitelem organizace) Účel podnikání a podnikatelské hodnoty Vztahy Vztahy se zaměstnanci Vztahy se zákazníky Vztahy s akcionáři a dalšími poskytovateli peněz Vztahy s dodavateli Vztahy se společností a širší komunitou Implementace kodexu

39 Příklady etických kodexů Kodex manažera Etický kodex novináře Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD Etický kodex ČLK Kodex vedení benchmarkingu Etický kodex práv pacientů Etický kodex výkonu veřejné správy (Statutární město Pardubice)

40 9 Podniková identita a etika - pokračování č Audit představuje synonymum pro objektivnost, účinnost a nástroj zkvalitnění řízení. Finanční a nefinanční

41 9 Podniková identita a etika - pokračování Základní dimenze sociálního auditu Zaměstnanecká politika Ekonomický ký rozvoj společnosti č Environmentální politika Dobročinnost

42 9 Podniková identita a etika - pokračování Etický audit součást sociálního auditu Orientován na systematické hodnocení etického programu v organizaci. Prověřování etických standardů. Cílem etického auditu bývá zjištění údajů o současné etické kultuře firmy. Audit změří mezeru mezi ideálem a skutečností.

43 9 Podniková identita a etika - pokračování č Péče o pracovní podmínky vyvolává u pracovníků pocit, že na jejich práci vedení podniku záleží, že je pro podnik důležitá, že ji oceňuje motivace. V opačném případě, při silné nespokojenosti s těmito podmínkami, si člověk takovou situaci interpretuje jako nedostatek zájmu vedení podniku o jeho práci, jako neúctu a podceňování významu této práce.

44 9 Podniková identita a etika - pokračování Systematické interní monitorování sociálních (či v širším slova smyslu společenských) dopadů činnosti podniku. Stejně jako audit sociální lze vnitřně provádět i audit etický či ekologický.

45 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů Odpovědnost je vztah mezi lidským jednáním a jeho následky, každý člověk by měl za svoje činy odpovídat, resp. za ně ručit. Měla by se vztahovat i k následkům, kterými sice nebyla porušena právní forma, ale došlo k narušení morálního řádu společnosti, norem morálky a pravidel chování.

46 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování Odpovědnost a vlastnictví Odpovědnost vlastníků znamená nenarušovat vlastnická práva ostatních osob, nezpůsobovat újmu na jejich cti ani majetku. Znamená povinnost dodržovat obecné etické normy upravující vztahy jednotlivce ke společnosti. Podstata institutu ručení je formou vlastnické odpovědnosti.podnikatel či vlastníksimusíbýt si vědom rizika svých rozhodnutí a nést za ně plnou odpovědnost.

47 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM (CSR/SOF) je kontinuální závazek podniků chovat se eticky a přispívat k ekonomickému ké růstu ů a zároveň ň se zasazovat o zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich ji rodin, stejně ě jako lokální komunity a společnosti jako celku. (World Business Council for Sustainable Development, 1997)

48 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování Orientace firem z krátkodobých cílů na dlouhodobé cíle, z maximálního na optimální zisk. Fungování s ohledem na tzv. triplebottom-line, kdy se firma soustřeďuje nejen na ekonomický růst, ale i na environmentální a sociální aspekty své činnosti.

49 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování CSR je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders. (Evropská unie, Zelená kniha 2001)

50 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování Proč být společensky odpovědnou firmou? Principy CSR přináší firmě řadu výhod a zisků především nefinanční podoby vzhledem k dlouhodobě udržitelnému fungování, především aktiva nehmotná (intangible assets) jako je lidský kapitál, kapitál obsažený v přírodních í zdrojích, hodnota značky, reputace či vztahy důvěry a partnerství. CSR firmy jsou proaktivní, aktivně vytváří nové, pozitivní trendy.

51 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování CSR v ekonomické oblasti kodex podnikatelského chování firmy (příp. etický kodex) transparentnost uplatňování principů dobrého řízení (corporate governance) odmítnutí korupce vztahy s akcionáři (shareholders dialogue) chování k zákazníkům / spotřebitelům

52 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování chování k dodavatelům chování k investorům ochrana duševního vlastnictví

53 10 Společenská č odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování CSR v sociální oblasti firemní filantropie dialog s tzv. stakeholders zdraví a bezpečnost zaměstnanců rozvoj lidského kapitálu dodržování pracovních standardů, zákaz dětské práce vyváženost pracovního a osobního života zaměstnanců ě ů (work-life balance)

54 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování rovné příležitosti (pro ženy a muže a ostatní znevýhodněné skupiny obecně) rozmanitost na pracovišti (etnické minority, handicapovaní a starší lidé) zajištění rekvalifikace propouštěných zaměstnanců pro jejich další uplatnění jistota zaměstnání lidská práva

55 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování CSR v environmentální oblasti ekologická výroba, produkty a služby (standardy řady ISO a EMAS) ekologická firemní politika (recyklace, používání ekologických produktů) zmenšování dopadů na životní prostředí ochrana přírodních zdrojů

56 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování Věrohodnost společenské odpovědnosti firmy Osobitost t - firma zaujme veřejnost ř svým osobitým přístupem k věci, svou odlišností od ostatních. Autentičnost - firmě lze věřit, že její vedení a lidé jsou přesvědčeni o správnosti CSR. Transparentnost - ochota poskytovat o sobě informace, dovolit nezávislé posuzování (a to i co se týče samotného CSR, viz část 5). Důslednost v dodržování principů CSR.

57 10 Společenská č odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování Organizace prosazující CSR/SOV AISIS Business Leaders Forum Česká republika Business Leaders Forum Slovenská republika Corporate Governance Etika podnikání - Databáze nejlepších praktik EU kampaň CSR Fórum Dárců Hospodářská komora (HK) Institut Svazu Průmyslu (ISP) -Centrum SOF Integra Venture Korektní podnikání Nadace Via Panet Partnerstva Nadace Pontis Transparency International Hestia

58 11 Podniková kultura mezinárodních firem Podnik si vytváří své vlastní hodnotové systémy, normy a vzory (závislé na vnějším prostředí omezeně), ovlivňující mínění, ě í postoje a jednání lidí. Jaká je míra vlivu vnějšího prostředí? Národní kultura je nositelem základních kulturních vzorců, které mohou výrazně ovlivňovat charakter i konkrétní podobu podnikové kultury.

59 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Národní kultura ovlivňuje jednání lidí přímo, a to hlavně pomocí základních mechanismů socializace. 1. Podnikové kultury jsou v rozhodující míře reflexí národní kultury. 2. Různé podnikové kultury se mohou rozvíjet ve shodném kontextu národní kultury (viz typologie Deal a Kennedy).

60 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Názor, že podniková kultura určitého podniku je samostatná, nezávislá, má svůj vlastní obsah a formu, význam a sílu a neodráží pouze širší kulturní prostředí. 3. V rámci národních kulturních vzorců vznikají různorodé podnikové kultury s přesně stanovenými vzájemnými hranicemi diferencí mezi národní a podnikovou rovinou.

61 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Vzájemná interakce mezi organizacemi a institucemi (Aix, R. Whitley) Ufi firem působící ů í ve stejném odvětví í( (metalurgie, tl strojírenství) a srovnatelných svou velikostí, používanými technologiemi a výrobními postupy se dají identifikovat určitá národní specifika. Klíč k pochopení národních specifik organizací na úrovni institucionálního prostředí. celkový systém vzdělávání a výchovy

62 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování způsob ekonomického, právního a politického uspořádání a regulace tržních vztahů, jakožto i preference určitých organizačních č modelů a schémat apod. hodnotově normativní základna. Sociální instituce jsou zprostředkující í činitele mezi národními a podnikovými kulturami (konkurence k vlivů). Samy jsou však oběma kulturními vlivy neustále spoluutvářeny.

63 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Národní a podniková kultura představují vlivy, které se neustále ovlivňují a vzájemně ě si ikonkurují. k Vztah mezi nimi i je zprostředkován systémem sociálních institucí.

64 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Klíčový problém volba, uplatnění ě aefektivní využití řídicích nástrojů, technik a metod v kulturním a sociálním prostředí, které je často značně odlišné o místa jejich vzniku a původního využití. Existují rozdílné strategie formování PK (R.Marr): polycentrická,

65 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování 1. Polycentrická kultura je model, kdy mají jednotlivé zahraniční pobočky mezinárodní firmy své specifické podnikové kultury. Nutné zabezpečit jednotnou podnikatelskou filozofii (vizi, integritu v zásadních otázkách).

66 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Výhody Místní í PK citlivé využití komunikačních č nástrojů, jejich lepší pochopení (a pochopení kontextu). PK řada regionálních subkultur lepší zachycení místních změn a reakce na ně. Spojení různých subkultur variantnost dalších perspektiv, stimulace kreativity. Heterogenní týmy široká základna zkušeností, větší kapacita pro řešení problémů.

67 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování 2. Globální kultura představuje situaci, kdy mateřská firma prosazuje svoji kulturu ve všech zahraničních pobočkách. Pobočky jsou integrální součástí jediné a společné původní kultury mateřské firmy. Předpoklady: Silná PK mateřské firmy. Možnosti prosazení závisí na tom, zda mezinárodní společnost buduje pobočku v zahraničí od počátku nebo přebírá již existující firmu.

68 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Předpokládá se převzetí všech norem, zásad a pravidel podnikového řízení, ověřených v podnikové centrále. Nižší citlivost a reakce na změny.

69 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Výhody Rychlá a spolehlivá komunikační síť. Standardizované hodnotové systémy a normy jednání (shodné, identifikovatelné jednání). Jednotné symboly shodná mezinárodní identifikace. Nižší náklady na koordinaci, schvalování a přizpůsobování vnitropodnikových dějů.

70 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování 3. Geocentrická kultura je variantou, kdy všechny zahraniční útvary firmy jsou nositeli jednotné kultury, která vznikla jako produkt mezinárodní spolupráce. Hodnotové systémy společné pro všechny nebo pro většinu členů. Vzniká jako původní produkt mezinárodního kulturního prostředí všech spolupracovníků firmy.

71 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Náročnost strategie. Stále častěji využívána.

72 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování

73 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Manažer v zahraniční pobočce Systém řízení mezinárodní firmy systém vztahů ů mezi mateřskou organizací a jejími dceřinými pobočkami v zahraničí. Varianty přístupu a adaptace na konflikt mezi loajalitou vůči pobočce a mateřské firmě (Black a Gregersen):

74 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Nezávislý agent je manažer, který se necítí zavázán ani mateřské firmě, ani pobočce, ve které působí (např. nájemní experti ). Lokálpatriot je manažer, který upřednostňuje zájmy místní zahraniční pobočky před zájmy vysílající mateřské firmy. Manažer odmítající í misi i je člověk, který se cítí silně svázán s mateřskou firmou. Integrátor je manažer schopný spojovat zájmy a cíle zahraniční pobočky i mateřské firmy. Optimální.

75 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování

76 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Pozornost při výběru kandidátů. Zamezit konfliktu rolí. Jasná specifikace a vymezení okruhu úkolů. Formulace a zajištění repatriačního programu. Poskytnutí autonomie a pravomoci rozhodovat.

77 12 Specifika podnikové kultury v současných (českých) podmínkách Identita českého manažera a kulturní zdroje, kterými je utvářena Postavení manažera je v ČR chápáno á jako sociální a materiální výsada. Současný č vrcholový management spjatý s bývalým režimem. (Odmítání seniority v obsazování v řídících funkcí.)

78 12 Specifika podnikové kultury v současných (českých) podmínkách - pokračování Převážně několikastupňové hierarchické řízení neefektivní, nefunkční (konflikty). Nutnost změny řízení. Nezbytná nová filozofie řízení síla a vliv managementu odvozována ze síly a akceschopnosti celého zaměstnaneckého kolektivu organizace. Nadřízený se stane kolegou a spolupracovníkem.

79 12 Specifika podnikové kultury v současných (českých) podmínkách - pokračování Převládá technokratické pojetí managementu manažer komplexní znalosti mocenská převaha nad řízenými pracovníky, nadhled k formulaci a následné komunikaci optimálních řešení. Trend k humanistické pojetí managementu. Úspěch manažera nezávisí ani tak na schopnosti aplikovat správné teorie a poznatky, jako najít všem srozumitelnou a společnou řeč.

80 12 Specifika podnikové kultury v současných (českých) podmínkách - pokračování Problém morálních hodnot jednotlivců i celé společnosti. Proměnlivé ě podmínky podnikatelského kéh prostředí řešení ve vztazích a interakci mezi pracovníky uvnitř firmy. Typické střety kultur při fúzích. Poskytne-li manažer srozumitelnou interpretaci aktuálního dění a situace celé organizace, vytváří orientační mapu žádoucího-nežádoucího jednání lidí, reálných možností i omezení. Prakticky vymezuje konkrétní k pravomoci a odpovědnost, získává á pro formulaci přesvědčivých argumentů a posilování své autority.

81 12 Specifika podnikové kultury v současných (českých) podmínkách - pokračování Pracovníci: zkažení minulým režimem chybí jim podnikatelské myšlení postrádají odpovědnost za svěřený majetek respektování soukromého vlastnictví zájem o úzký okruh svých osobních potřeb nerozumí významu transformačních změn odmítají spolupracovat na jejich prosazování

82 12 Specifika podnikové kultury v současných (českých) podmínkách - pokračování Manažeři: musí řízeným pracovníkům nekompromisně vnucovat nový styl práce a myšlení nedbat při prosazování progresivních změn na odpor lidí k objasnění příčin určitého rozhodnutí odvolání se na běžné postupy např. v USA neflexibilní

83 12 Specifika podnikové kultury v současných (českých) podmínkách - pokračování Přijetí určitého nařízení či rozhodnutí není ani tak podmíněno jeho věcnou správností, jako schopností manažera formulovat je způsobem, který odpovídá očekávání pracovníků, který je jim kulturně srozumitelný. Manažer v roli učitele i spolužáka.

84 Použitá literatura 1. Bedrnová, Nový a kol., Psychologie a sociologie řízení, Management Press, Praha ISBN Pavlica, Podniková kultura studijní opora, VŠEM Bláha, J., Dytrt, Z.: Manažerská etika. Management Press, Praha ISBN Čaník, P., Řezbová, L., van Zavrel, T.: Metody a nástroje podnikatelské etiky. Oeconomica, Praha ISBN Dušková, I., Džbánková, Z.: Etická dimenze institucionálních změn vybrané problémy. Oeconomica, Praha ISBN X 6. Friedel, L.: Etika podnikání. Rotary Club, Ostrava Dostupné na ikani_prezentace.ppt 1. Nový a kol.: Interkulturální management, Grada, Praha Putnová, A., Seknička, P.: Etické řízení ve firmě, Grada, Praha ISBN

85 Nárožní 2600/9a,158 00, PRAHA 5 tel

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PODNIKOVÁ KULTURA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Společenská odpovědnost podnikání teoretická východiska. Putnova@fbm.vutbr.cz

Společenská odpovědnost podnikání teoretická východiska. Putnova@fbm.vutbr.cz Společenská odpovědnost podnikání teoretická východiska Putnova@fbm.vutbr.cz Literatura BOHATÁ,M.: Uplatnění etického přístupu v teorii firmy. Diskusní materiál č.70., CERGE EI, Praha 1995 BOHATÁ, M. Základy

Více

Společenská odpovědnost firem CSR

Společenská odpovědnost firem CSR Společenská odpovědnost firem CSR Akce pořádaná v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Audity systému řízení - vize

Audity systému řízení - vize Audity systému řízení - vize FÓRUM e-time 2009 Karin Ulrichová 12.5.2009 Obsah Představení Det Norske Veritas Zdůraznění hlavních změn ISO 9001:2008 Situace s ISO na trhu Máme ISO, co dál Shrnutí Slide

Více

Základy managementu Firemní kultura. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Firemní kultura. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Firemní kultura Ing. Ivana Pražanová Identita firmy Identita firmy = obraz firmy, jak je vnímána vnitřními i vnějšími subjekty. Identita firmy = odraz všeho, co firma dělá: Poslání

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1297_Podniková kultura_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1297_Podniková kultura_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1297_Podniková kultura_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ 4. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ KUBÍNYI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Průvodce problematikou sociální odpovědnosti firem

Průvodce problematikou sociální odpovědnosti firem Průvodce problematikou sociální odpovědnosti firem Na přiložené lince najdou zájemci originál Kompendia v plném rozsahu v anglickém jazyce: http://www.csr training.eu/en/csr training/ Kompendium bylo vytvořeno

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Udržitelný rozvoj: jak tento pojem vnímat? Je to takový způsob globálního rozvoje společnosti, který zajistí

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Etika a ctnosti v pomáhajících profesích I. Profesní etika a kodex jako cesta ke ctnosti

Etika a ctnosti v pomáhajících profesích I. Profesní etika a kodex jako cesta ke ctnosti Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073 Etika a ctnosti v pomáhajících profesích I. Profesní etika a kodex

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra managementu Předmět: N -PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 2: PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ STRUKTURA PŘEDMĚTU 1. Předmět personálního řízení.

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Kodex jednání. www.gw-world.com

Kodex jednání. www.gw-world.com Kodex jednání www.gw-world.com Stav 07/2012 DO_01_01_003_ZEN CZ Slovo úvodem Rodinný podnik Gebrüder Weiss (GW) si již po generace uvědomuje svou odpovědnost za dodržovámí a šíření etických hodnot. Tyto

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu Globální svět a komunikace požadavky k předmětu SMK LS 2012/2013 PhDr. Iva Petrová iva.petrova.13@gmail.com Obsah předmětu V rámci předmětu bude věnována pozornost těmto tématům: Globální svět a komunikace

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Cílem je získat znalosti z oborů soukromého i veřejného práva a právní teorie, týkajících se zejména vztahu právních a etických norem. Seznámení

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ FIREM

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ FIREM SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ FIREM Ing. Klára Nesvadbová 1 A BSTRAKT Článek pojednává o tématu společenské odpovědnosti firem neboli Corporate Social Responsibility (CSR), která v podnikání přebírá stále

Více

PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA

PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko KVALITA JE ZÁKLADEM NAŠÍ FIRMY JAKO PŘEDNÍ POTRAVINÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI ZAMĚŘENÉ NA VÝŽIVU A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Nestlé Česko a Slovensko usiluje o vytváření dlouhodobě

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Sociální management GARANT

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Etický kodex skupiny Generali

Etický kodex skupiny Generali Etický kodex skupiny Generali Textová úprava oddělení CSR Grafická úprava oddělení komunikace Schválilo představenstvo společnosti Assicurazioni Generali S.p.A. v Miláně dne 12. května 2010 Etický kodex

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Metodický list č.1 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE Strategie jako základ konkurenceschopnosti podniku Strategie rozvoje lidských zdrojů jako nedílná součást

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více