Podniková kultura. Zuzana Džbánková PODNIKOVÁ KULTURA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podniková kultura. Zuzana Džbánková PODNIKOVÁ KULTURA"

Transkript

1 Podniková kultura Zuzana Džbánková PODNIKOVÁ KULTURA 2009

2 Podniková kultura 3. část Ing. Zuzana Džbánková, Ph.D.

3 Základní literatura 1. Bedrnová, Nový a kol., Psychologie a sociologie řízení,, Management Press, 2. vyd. Praha Bedrnová, Nový a kol., Psychologie a sociologie řízení, Management Press, 3. rozšíř. vyd. Praha Pavlica, Podniková kultura studijní opora, VŠEM 2004

4 Doporučená č literatura 1. Nový a kol.: Interkulturální management, Grada, Praha Vláčil, J. a kol.: Organizační kultura v českém průmyslu, Codex, Praha Dušková, I., Džbánková, Z.: Etická dimenze institucionálních změn (vybrané problémy). Oeconomica, Praha 2005

5 Doporučená literatura - pokračování 4. Dušková, I., Džbánková, Z.: Etická dimenze institucionálních změn (praktikum). Oeconomica, Praha Kárníková, á J.: Etika v podnikání a řídící í práci, VŠE, Praha Pfeifer, L., Umlaufová, M.: Firemní kultura, Grada, Praha Mole, J.: Jiný kraj, jiný mrav, Management Press, Praha 1995

6 Odborná periodika Ekonomie a management Euro Ekonom Manažer profesionál Moderní řízení Organizace a řízení Podniková organizace a management Britské listy

7 Internetové t odkazy Podniková kultura Management Institute t for Global l Ethics DePaul Institute for Business and Professional Ethics Business Ethics Industrial and Corporate Change

8 9 Podniková identita a etika Podniková kultura usnadňuje vnitřní řídící procesy a napomáhá utváření a udržování žádoucího vztahu mezi firmou a jejím okolím. Podniková kultura je komplexem předpokladů (příp. přesvědčení), hodnot, norem chování a postojů, které jsou pro každou firmu jedinečné, sdílené a vytvářejí pro ni specifický podnikatelský styl.

9 9 Podniková identita a etika - pokračování Podniková identita vyjadřuje jedinečnost, nezaměnitelnost a originalitu podniku (sociálního subjektu) v kontextu jeho začlenění do systému sociálních vztahů (s konkurenty, k zákazníky apod.). Podniková identita označuje č cílevědomě ě utvářený strategický koncept vnitřní struktury, fungování a vnější prezentace konkrétního podniku v tržním prostředí. PK vytváří základ pro podnikovou identitu

10 9 Podniková identita a etika - pokračování č Vytváření podnikové identity řízený ýp proces,,probíhající shora dolů ve fázích obvykle s konzultantskou pomocí klíčovým momentem je formulace a realizace podnikatelské ké strategie t mnohorozměrný a případně i rozporuplný koncept.

11 9 Podniková identita a etika - pokračování Rozhodující prvky (prostředky) utváření podnikové o identity ty podniková komunikace podnikový design podnikové jednání

12 9 Podniková identita a etika - pokračování Podniková komunikace je jedním z nástrojů utváření identity. Směrem dovnitř by měla posilovat vnitřní integraci firmy. Pocit sounáležitosti a odpovědnosti pracovníků. Směrem navenek potom prezentovat podnik jako důvěryhodný ě d a pozitivní (ne však bezchybný!) systém. Komunikace s odběrateli, zákazníky, širokou veřejností. ř

13 9 Podniková identita a etika - pokračování Podnikový design pomáhá utvářet identitu prostřednictvím charakteristického ztvárnění podnikových artefaktů (výrobky, vybavení budov, prodejny atd.). Z idl dáží d ik é íl j Zpravidla odráží podnikové cíle a navazuje na reálnou podnikovou kulturu.

14 9 Podniková identita a etika - pokračování Přednosti promyšleného, důsledně zpracovaného a úspěšně realizovaného podnikového designu dle R. Bachingera 1. Podnikový design působí v první řadě uvnitř podniku. 2. Podnik získává v často nepřehledném tržním prostředí jasný a nezaměnitelný profil.

15 9 Podniková identita a etika - pokračování 3. Rychlé zavedení na trh a prodej nových výrobků. 4. Důsledný designový program sjednocuje vnitřní i vnější pohled na podnik. 5. Jednotný design usnadňuje, urychluje a zefektivňuje veškerou propagaci firmy.

16 9 Podniková identita a etika - pokračování č 6. Podnikový design otevírá nové možnosti pro získání důvěry. 7. Podnikový image se ve velké míře odvíjí právě od podnikového designu. 8. V neposlední řadě přispívá podnikový design k estetické tváři všedního dne, ke kultuře každodenního života.

17 9 Podniková identita a etika - pokračování Podnikové jednání označuje typický styl aktivit určité organizace a to navenek i dovnitř. Mělo by být provázáno s komunikací a designem. Jednotná, relativně stálá pravidla, normy a vzory jednání, které podnik uplatňuje vzhledem ke svým zaměstnancům i vůči svému ekonomickému ké a společenskému č okolí. Pozitivní ovlivňování image podniku (např. aktivity CSR).

18 9 Podniková identita a etika - pokračování Stejně jako podniková kultura vytváří obsahové zázemí pro podnikovou identitu, podniková identita vytváří obsahové a navíc i formální východisko pro utváření image podniku. Je nezbytná provázanost všech prvků y p p podnikové identity.

19 9 Podniková identita a etika - pokračování Image organizace obraz, který si o ní vytvářejí její zákazníci, zaměstnanci, investoři a další skupiny, které jsou pro její existenci životně důležité. Zásadní je nalezení optimálních cest a prostředků vnější komunikace. Hledání kompromisů o a vytváření konsensu. su Vzájemná informovanost posiluje důvěru.

20 9 Podniková identita a etika - pokračování Při formování podnikové identity směrem k vnějšímu prostředí je nezbytné věnovat ě pozornost čtyřem základním cílům: hájit zájmy organizace předcházet konfliktům získávat podporu ostatních organizací utvářet pozitivní ii veřejné ř mínění ě í

21 9 Podniková identita a etika - pokračování Podniková etika představuje ř jedno ze základních východisek a předpokladů podnikové kultury i důležitou oblast regulace podnikového jednání. Reflexe etických principů do veškerých podnikatelských činností zahrnující individuální, korporativní hodnoty (Bohatá M.)

22 9 Podniková identita a etika - pokračování Podniková etika - materiální a procesuální normy založené na dialogu mezi lidmi, kteří jsou s podnikem spjati v jeden celek (stakeholders). Cílem je dosahování morálního zisku. Nezávislý prostředek koordinace lidského jednání v ekonomické sféře..

23 9 Podniková identita a etika - pokračování Podniková etika je spjata s pojmy: čestnost, spravedlnost, pravda, rovnost individuální svoboda a společenská odpovědnost podniku vůči zaměstnancům i širokému okolí.

24 9 Podniková identita a etika - pokračování Podnik musí mít možnost volby, dostatečný prostor pro vlastní jednání, které není státem, trhem a konkurencí bezezbytku determinováno. Podniková etika bývá spojována s existencí etických kodexů.

25 9 Podniková identita a etika - pokračování Integrace etiky do podnikové praxe vedena na třech úrovních: Podnikové kultury - je nutné zakotvit základní etické hodnoty, které se stanou její součástí při zásadní morální orientaci firmy. Jejich efekt zvyšuje využití tradic podniku.

26 9 Podniková identita a etika - pokračování Etické vedení, představuje určitý způsob myšlenkového přístupu, který je podřízen dvěma ě hlavním cílům: Ujasnit a přesně ř ě vymezit etickou dimenzi i rozhodovacích procesů. Realizací potvrdit vytyčené etické normy a principy přijaté podnikem.

27 9 Podniková identita a etika - pokračování Nástroje etického vedení: jsou jednak organizační oga ač struktury tu podniku, jako součást podnikové kultury, dále způsoby komunikace a vhodně zvolený koncept kontroly a hodnocení.

28 9 Podniková identita a etika - pokračování č Socializační proces, jehož výchozím bodem je promyšlená motivace a stimulace, se v rámci podniku zaměřuje především ř na nové zaměstnance, ě ale mnoha svými prvky se týká prakticky každého pracovníka v podniku.

29 9 Podniková identita a etika - pokračování č Etiku dialogu lze stručně č ě charakterizovat takto: Etika dialogu představuje procesní návod na rozvoj norem, směřuje k jejich ospravedlnění. Etika dialogu je charakterizována tím, že požaduje úsilí o dobrý základ. Může být označena jako rozumová etika. Etika dialogu vyžaduje dorozumění pomocí argumentací v dialogu (komunikativní etika). )

30 9 Podniková identita a etika - pokračování Etické jednání by nemělo být spojováno výlučně s jednotlivými pracovníky, ale normy, hodnoty a pravidla jednání by v sobě měla zahrnovat etický princip a etická kritéria. Realizace přes etiku podnikové kultury. Existuje hrozba manipulace (přesvědčování/ovlivňování dostupny všechny informace, rizika x manipulace zamlčeny informace).

31 9 Podniková identita a etika - pokračování Obecný model morálního rozhodnutí Jaká jsou fakta? V čem tkví etický problém? Kdo jsou účastníci dané situace? Jaké jsou alternativy, možnosti řešení? Jaké budou morální dopady těchto alternativ? Jaké praktické nátlaky a na koho situace obsahuje? Jak má být situace s konečnou platností řešena?

32 9 Podniková identita a etika - pokračování Nástroje zkvalitnění podnikatelského prostředí Etický kodex Transparentnost Etický audit Budování občanské společnosti Institut veřejného ochránce práv

33 9 Podniková identita a etika - pokračování č Etický kodex je nástrojem, který pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity podniku (profesního sdružení, asociace firem atd.) a jednání všech jeho zaměstnanců (členů) odpovídalo stanoveným zásadám.

34 9 Podniková identita a etika - pokračování Jde o soubor konkrétních pravidel, které vycházejí z hodnot a principů organizace a vymezují standard profesionálního jednání. Je užitečným nástrojem řešení různých otázek a problémů, zejména těch, které nelze uspokojivě řešit právní normou.

35 9 Podniková identita a etika - pokračování Z podnikatelského hlediska se nejvíce uplatňují kodexy pro činnost t profesních asociací a jejich členů - profesní kodexy kodexy pro činnost hospodářských a jiných sdružení kodexy jednotlivých organizací - firemní kodexy

36 9 Podniková identita a etika - pokračování Profesní kodexy shrnují dobré vlastnosti a způsoby vykonávání určité profese s ohledem na její j specifika (např. lékařský kodex). Firemní kodex shrnuje požadavky na jednání všech zaměstnanců, resp. zákazy určitého jednání a etický profil firmy. Specifikuje, co lze od firmy očekávat v etické reflexi hlavního úkolu firmy tvorby hodnot.

37 9 Podniková identita a etika - pokračování Čtyři hodnoty, které kodex obvykle obsahuje: Pravda, aplikovaná na všechny profese Zodpovědnost ve vztahu ke službě, výrobku a odpovědnosti Úcta, podporující týmovou práci, citlivost vůči ostatním, tolerance a přijímání různých názorů Poctivost, proces neustálého zlepšování.

38 9 Podniková identita a etika - pokračování č Úvod (podepsaný ředitelem organizace) Účel podnikání a podnikatelské hodnoty Vztahy Vztahy se zaměstnanci Vztahy se zákazníky Vztahy s akcionáři a dalšími poskytovateli peněz Vztahy s dodavateli Vztahy se společností a širší komunitou Implementace kodexu

39 Příklady etických kodexů Kodex manažera Etický kodex novináře Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD Etický kodex ČLK Kodex vedení benchmarkingu Etický kodex práv pacientů Etický kodex výkonu veřejné správy (Statutární město Pardubice)

40 9 Podniková identita a etika - pokračování č Audit představuje synonymum pro objektivnost, účinnost a nástroj zkvalitnění řízení. Finanční a nefinanční

41 9 Podniková identita a etika - pokračování Základní dimenze sociálního auditu Zaměstnanecká politika Ekonomický ký rozvoj společnosti č Environmentální politika Dobročinnost

42 9 Podniková identita a etika - pokračování Etický audit součást sociálního auditu Orientován na systematické hodnocení etického programu v organizaci. Prověřování etických standardů. Cílem etického auditu bývá zjištění údajů o současné etické kultuře firmy. Audit změří mezeru mezi ideálem a skutečností.

43 9 Podniková identita a etika - pokračování č Péče o pracovní podmínky vyvolává u pracovníků pocit, že na jejich práci vedení podniku záleží, že je pro podnik důležitá, že ji oceňuje motivace. V opačném případě, při silné nespokojenosti s těmito podmínkami, si člověk takovou situaci interpretuje jako nedostatek zájmu vedení podniku o jeho práci, jako neúctu a podceňování významu této práce.

44 9 Podniková identita a etika - pokračování Systematické interní monitorování sociálních (či v širším slova smyslu společenských) dopadů činnosti podniku. Stejně jako audit sociální lze vnitřně provádět i audit etický či ekologický.

45 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů Odpovědnost je vztah mezi lidským jednáním a jeho následky, každý člověk by měl za svoje činy odpovídat, resp. za ně ručit. Měla by se vztahovat i k následkům, kterými sice nebyla porušena právní forma, ale došlo k narušení morálního řádu společnosti, norem morálky a pravidel chování.

46 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování Odpovědnost a vlastnictví Odpovědnost vlastníků znamená nenarušovat vlastnická práva ostatních osob, nezpůsobovat újmu na jejich cti ani majetku. Znamená povinnost dodržovat obecné etické normy upravující vztahy jednotlivce ke společnosti. Podstata institutu ručení je formou vlastnické odpovědnosti.podnikatel či vlastníksimusíbýt si vědom rizika svých rozhodnutí a nést za ně plnou odpovědnost.

47 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM (CSR/SOF) je kontinuální závazek podniků chovat se eticky a přispívat k ekonomickému ké růstu ů a zároveň ň se zasazovat o zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich ji rodin, stejně ě jako lokální komunity a společnosti jako celku. (World Business Council for Sustainable Development, 1997)

48 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování Orientace firem z krátkodobých cílů na dlouhodobé cíle, z maximálního na optimální zisk. Fungování s ohledem na tzv. triplebottom-line, kdy se firma soustřeďuje nejen na ekonomický růst, ale i na environmentální a sociální aspekty své činnosti.

49 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování CSR je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders. (Evropská unie, Zelená kniha 2001)

50 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování Proč být společensky odpovědnou firmou? Principy CSR přináší firmě řadu výhod a zisků především nefinanční podoby vzhledem k dlouhodobě udržitelnému fungování, především aktiva nehmotná (intangible assets) jako je lidský kapitál, kapitál obsažený v přírodních í zdrojích, hodnota značky, reputace či vztahy důvěry a partnerství. CSR firmy jsou proaktivní, aktivně vytváří nové, pozitivní trendy.

51 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování CSR v ekonomické oblasti kodex podnikatelského chování firmy (příp. etický kodex) transparentnost uplatňování principů dobrého řízení (corporate governance) odmítnutí korupce vztahy s akcionáři (shareholders dialogue) chování k zákazníkům / spotřebitelům

52 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování chování k dodavatelům chování k investorům ochrana duševního vlastnictví

53 10 Společenská č odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování CSR v sociální oblasti firemní filantropie dialog s tzv. stakeholders zdraví a bezpečnost zaměstnanců rozvoj lidského kapitálu dodržování pracovních standardů, zákaz dětské práce vyváženost pracovního a osobního života zaměstnanců ě ů (work-life balance)

54 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování rovné příležitosti (pro ženy a muže a ostatní znevýhodněné skupiny obecně) rozmanitost na pracovišti (etnické minority, handicapovaní a starší lidé) zajištění rekvalifikace propouštěných zaměstnanců pro jejich další uplatnění jistota zaměstnání lidská práva

55 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování CSR v environmentální oblasti ekologická výroba, produkty a služby (standardy řady ISO a EMAS) ekologická firemní politika (recyklace, používání ekologických produktů) zmenšování dopadů na životní prostředí ochrana přírodních zdrojů

56 10 Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování Věrohodnost společenské odpovědnosti firmy Osobitost t - firma zaujme veřejnost ř svým osobitým přístupem k věci, svou odlišností od ostatních. Autentičnost - firmě lze věřit, že její vedení a lidé jsou přesvědčeni o správnosti CSR. Transparentnost - ochota poskytovat o sobě informace, dovolit nezávislé posuzování (a to i co se týče samotného CSR, viz část 5). Důslednost v dodržování principů CSR.

57 10 Společenská č odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů - pokračování Organizace prosazující CSR/SOV AISIS Business Leaders Forum Česká republika Business Leaders Forum Slovenská republika Corporate Governance Etika podnikání - Databáze nejlepších praktik EU kampaň CSR Fórum Dárců Hospodářská komora (HK) Institut Svazu Průmyslu (ISP) -Centrum SOF Integra Venture Korektní podnikání Nadace Via Panet Partnerstva Nadace Pontis Transparency International Hestia

58 11 Podniková kultura mezinárodních firem Podnik si vytváří své vlastní hodnotové systémy, normy a vzory (závislé na vnějším prostředí omezeně), ovlivňující mínění, ě í postoje a jednání lidí. Jaká je míra vlivu vnějšího prostředí? Národní kultura je nositelem základních kulturních vzorců, které mohou výrazně ovlivňovat charakter i konkrétní podobu podnikové kultury.

59 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Národní kultura ovlivňuje jednání lidí přímo, a to hlavně pomocí základních mechanismů socializace. 1. Podnikové kultury jsou v rozhodující míře reflexí národní kultury. 2. Různé podnikové kultury se mohou rozvíjet ve shodném kontextu národní kultury (viz typologie Deal a Kennedy).

60 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Názor, že podniková kultura určitého podniku je samostatná, nezávislá, má svůj vlastní obsah a formu, význam a sílu a neodráží pouze širší kulturní prostředí. 3. V rámci národních kulturních vzorců vznikají různorodé podnikové kultury s přesně stanovenými vzájemnými hranicemi diferencí mezi národní a podnikovou rovinou.

61 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Vzájemná interakce mezi organizacemi a institucemi (Aix, R. Whitley) Ufi firem působící ů í ve stejném odvětví í( (metalurgie, tl strojírenství) a srovnatelných svou velikostí, používanými technologiemi a výrobními postupy se dají identifikovat určitá národní specifika. Klíč k pochopení národních specifik organizací na úrovni institucionálního prostředí. celkový systém vzdělávání a výchovy

62 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování způsob ekonomického, právního a politického uspořádání a regulace tržních vztahů, jakožto i preference určitých organizačních č modelů a schémat apod. hodnotově normativní základna. Sociální instituce jsou zprostředkující í činitele mezi národními a podnikovými kulturami (konkurence k vlivů). Samy jsou však oběma kulturními vlivy neustále spoluutvářeny.

63 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Národní a podniková kultura představují vlivy, které se neustále ovlivňují a vzájemně ě si ikonkurují. k Vztah mezi nimi i je zprostředkován systémem sociálních institucí.

64 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Klíčový problém volba, uplatnění ě aefektivní využití řídicích nástrojů, technik a metod v kulturním a sociálním prostředí, které je často značně odlišné o místa jejich vzniku a původního využití. Existují rozdílné strategie formování PK (R.Marr): polycentrická,

65 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování 1. Polycentrická kultura je model, kdy mají jednotlivé zahraniční pobočky mezinárodní firmy své specifické podnikové kultury. Nutné zabezpečit jednotnou podnikatelskou filozofii (vizi, integritu v zásadních otázkách).

66 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Výhody Místní í PK citlivé využití komunikačních č nástrojů, jejich lepší pochopení (a pochopení kontextu). PK řada regionálních subkultur lepší zachycení místních změn a reakce na ně. Spojení různých subkultur variantnost dalších perspektiv, stimulace kreativity. Heterogenní týmy široká základna zkušeností, větší kapacita pro řešení problémů.

67 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování 2. Globální kultura představuje situaci, kdy mateřská firma prosazuje svoji kulturu ve všech zahraničních pobočkách. Pobočky jsou integrální součástí jediné a společné původní kultury mateřské firmy. Předpoklady: Silná PK mateřské firmy. Možnosti prosazení závisí na tom, zda mezinárodní společnost buduje pobočku v zahraničí od počátku nebo přebírá již existující firmu.

68 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Předpokládá se převzetí všech norem, zásad a pravidel podnikového řízení, ověřených v podnikové centrále. Nižší citlivost a reakce na změny.

69 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Výhody Rychlá a spolehlivá komunikační síť. Standardizované hodnotové systémy a normy jednání (shodné, identifikovatelné jednání). Jednotné symboly shodná mezinárodní identifikace. Nižší náklady na koordinaci, schvalování a přizpůsobování vnitropodnikových dějů.

70 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování 3. Geocentrická kultura je variantou, kdy všechny zahraniční útvary firmy jsou nositeli jednotné kultury, která vznikla jako produkt mezinárodní spolupráce. Hodnotové systémy společné pro všechny nebo pro většinu členů. Vzniká jako původní produkt mezinárodního kulturního prostředí všech spolupracovníků firmy.

71 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Náročnost strategie. Stále častěji využívána.

72 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování

73 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Manažer v zahraniční pobočce Systém řízení mezinárodní firmy systém vztahů ů mezi mateřskou organizací a jejími dceřinými pobočkami v zahraničí. Varianty přístupu a adaptace na konflikt mezi loajalitou vůči pobočce a mateřské firmě (Black a Gregersen):

74 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Nezávislý agent je manažer, který se necítí zavázán ani mateřské firmě, ani pobočce, ve které působí (např. nájemní experti ). Lokálpatriot je manažer, který upřednostňuje zájmy místní zahraniční pobočky před zájmy vysílající mateřské firmy. Manažer odmítající í misi i je člověk, který se cítí silně svázán s mateřskou firmou. Integrátor je manažer schopný spojovat zájmy a cíle zahraniční pobočky i mateřské firmy. Optimální.

75 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování

76 11 Podniková kultura mezinárodních firem - pokračování Pozornost při výběru kandidátů. Zamezit konfliktu rolí. Jasná specifikace a vymezení okruhu úkolů. Formulace a zajištění repatriačního programu. Poskytnutí autonomie a pravomoci rozhodovat.

77 12 Specifika podnikové kultury v současných (českých) podmínkách Identita českého manažera a kulturní zdroje, kterými je utvářena Postavení manažera je v ČR chápáno á jako sociální a materiální výsada. Současný č vrcholový management spjatý s bývalým režimem. (Odmítání seniority v obsazování v řídících funkcí.)

78 12 Specifika podnikové kultury v současných (českých) podmínkách - pokračování Převážně několikastupňové hierarchické řízení neefektivní, nefunkční (konflikty). Nutnost změny řízení. Nezbytná nová filozofie řízení síla a vliv managementu odvozována ze síly a akceschopnosti celého zaměstnaneckého kolektivu organizace. Nadřízený se stane kolegou a spolupracovníkem.

79 12 Specifika podnikové kultury v současných (českých) podmínkách - pokračování Převládá technokratické pojetí managementu manažer komplexní znalosti mocenská převaha nad řízenými pracovníky, nadhled k formulaci a následné komunikaci optimálních řešení. Trend k humanistické pojetí managementu. Úspěch manažera nezávisí ani tak na schopnosti aplikovat správné teorie a poznatky, jako najít všem srozumitelnou a společnou řeč.

80 12 Specifika podnikové kultury v současných (českých) podmínkách - pokračování Problém morálních hodnot jednotlivců i celé společnosti. Proměnlivé ě podmínky podnikatelského kéh prostředí řešení ve vztazích a interakci mezi pracovníky uvnitř firmy. Typické střety kultur při fúzích. Poskytne-li manažer srozumitelnou interpretaci aktuálního dění a situace celé organizace, vytváří orientační mapu žádoucího-nežádoucího jednání lidí, reálných možností i omezení. Prakticky vymezuje konkrétní k pravomoci a odpovědnost, získává á pro formulaci přesvědčivých argumentů a posilování své autority.

81 12 Specifika podnikové kultury v současných (českých) podmínkách - pokračování Pracovníci: zkažení minulým režimem chybí jim podnikatelské myšlení postrádají odpovědnost za svěřený majetek respektování soukromého vlastnictví zájem o úzký okruh svých osobních potřeb nerozumí významu transformačních změn odmítají spolupracovat na jejich prosazování

82 12 Specifika podnikové kultury v současných (českých) podmínkách - pokračování Manažeři: musí řízeným pracovníkům nekompromisně vnucovat nový styl práce a myšlení nedbat při prosazování progresivních změn na odpor lidí k objasnění příčin určitého rozhodnutí odvolání se na běžné postupy např. v USA neflexibilní

83 12 Specifika podnikové kultury v současných (českých) podmínkách - pokračování Přijetí určitého nařízení či rozhodnutí není ani tak podmíněno jeho věcnou správností, jako schopností manažera formulovat je způsobem, který odpovídá očekávání pracovníků, který je jim kulturně srozumitelný. Manažer v roli učitele i spolužáka.

84 Použitá literatura 1. Bedrnová, Nový a kol., Psychologie a sociologie řízení, Management Press, Praha ISBN Pavlica, Podniková kultura studijní opora, VŠEM Bláha, J., Dytrt, Z.: Manažerská etika. Management Press, Praha ISBN Čaník, P., Řezbová, L., van Zavrel, T.: Metody a nástroje podnikatelské etiky. Oeconomica, Praha ISBN Dušková, I., Džbánková, Z.: Etická dimenze institucionálních změn vybrané problémy. Oeconomica, Praha ISBN X 6. Friedel, L.: Etika podnikání. Rotary Club, Ostrava Dostupné na ikani_prezentace.ppt 1. Nový a kol.: Interkulturální management, Grada, Praha Putnová, A., Seknička, P.: Etické řízení ve firmě, Grada, Praha ISBN

85 Nárožní 2600/9a,158 00, PRAHA 5 tel

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

APLIKACE METOD A NÁSTROJŮ PODNIKATELSKÉ ETIKY V ČESKÉM PODNIKATELSKÉM PROSTŘEDÍ

APLIKACE METOD A NÁSTROJŮ PODNIKATELSKÉ ETIKY V ČESKÉM PODNIKATELSKÉM PROSTŘEDÍ APLIKACE METOD A NÁSTROJŮ PODNIKATELSKÉ ETIKY V ČESKÉM PODNIKATELSKÉM PROSTŘEDÍ Pro Transparency International - Česká republika, o.p.s. zpracovali: Petr Čaník Petra Čaníková 2006 Autoři výzkumu a studie:

Více

Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích

Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích Magisterská diplomová práce Mgr. Martina Pětová

Více

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

Úvod - Odlišnosti veřejných a soukromých organizací

Úvod - Odlišnosti veřejných a soukromých organizací Projekt 31/04 Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností Aktivita 3: Analýza postupů managementu soukromé sféry využitelných ve veřejné správě a regionálním rozvoji

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Základy řízení lidských zdrojů

Základy řízení lidských zdrojů Základy řízení lidských zdrojů Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Základy řízení lidských zdrojů Obsah 1.

Více

Sociologie managementu

Sociologie managementu Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Sociologie managementu Studijní opora Anna Papřoková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Konkurenci nelze porážet velikostí, ale předstihnout se musí myšlením. " R.Solow Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je

Více

ÚČETNICTVÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PODNIKU (Metodika účetnictví udrţitelného rozvoje podniku)

ÚČETNICTVÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PODNIKU (Metodika účetnictví udrţitelného rozvoje podniku) ÚČETNICTVÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PODNIKU (Metodika účetnictví udrţitelného rozvoje podniku) Zpracovatel: doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. Pracoviště zpracovatele: Vysoká škola ekonomie a managementu,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2009 Bc. Petra Krohová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2009 Bc. Petra Krohová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2009 Bc. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce: Hodnocení společenské odpovědnosti

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Projekt: INKUBÁTOR REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ ANEB INOVACE UNIVERZITNÍCH REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více

Personální management

Personální management SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Personální management distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Personální management Vydala Soukromá vysoká škola

Více

Personální management a jeho aplikace ve veřejné správě

Personální management a jeho aplikace ve veřejné správě Personální management a jeho aplikace ve veřejné správě V procesu modernizace veřejné správy v České republice dochází ke studiu a aplikaci manažerských principů ve veřejné správě. Management, který je

Více

Společenská odpovědnost firem, lidský kapitál, rovné příležitosti a environmentální management s využitím zahraničních zkušeností

Společenská odpovědnost firem, lidský kapitál, rovné příležitosti a environmentální management s využitím zahraničních zkušeností Technická univerzita v Liberci Společenská odpovědnost firem, lidský kapitál, rovné příležitosti a environmentální management s využitím zahraničních zkušeností Monografie Prosinec 2008 1 Prskavcová M.,

Více

Masarykova univerzita v Brně. Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně. Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Strategie, firemní kultura a personální řízení Diplomová práce Autor práce: Julie Baránková Vedoucí diplomové

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Projekt je spolufinancován z ESF z OP LZZ Vzdělávání zaměstnanců v oblasti etiky a protikorupčního opatření, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/64.

Projekt je spolufinancován z ESF z OP LZZ Vzdělávání zaměstnanců v oblasti etiky a protikorupčního opatření, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/64. Projekt je spolufinancován z ESF z OP LZZ Vzdělávání zaměstnanců v oblasti etiky a protikorupčního opatření, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/64.0001 Projekt Vzdělávání zaměstnanců v oblasti etiky a protikorupčního

Více

Studijní materiály k e-learningovému kurzu VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ OBECNÁ ČÁST

Studijní materiály k e-learningovému kurzu VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ OBECNÁ ČÁST Studijní materiály k e-learningovému kurzu VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ OBECNÁ ČÁST 1 1. Úvod do managementu ve veřejné správě... 7 1.0 Cíl kapitoly... 7 1.1 Management jako vědní disciplína... 7 1.1.0

Více

FIREMNÍ KULTURA ČESKÝCH DRAH, A. S.

FIREMNÍ KULTURA ČESKÝCH DRAH, A. S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management FIREMNÍ KULTURA ČESKÝCH DRAH, A. S. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Jan

Více

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá neziskovou organizací DOMINO cz, o.s. Teoreticky se věnuje neziskovým organizacím, jejich

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

5IE442 SEŠIT PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ

5IE442 SEŠIT PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se

Více

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 11 22 Obsah Úvod s. 4 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 2. Výchova k podnikání ve školách s. 6 2.1 Současný stav výchovy k podnikání na základních školách

Více

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Vedlejší specializace: Ekonomika neziskového sektoru Název diplomové práce: Analýza firemního

Více

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný Series of Economics Textbooks www.ekf.vsb.cz/soet Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava soet@vsb.cz ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY,

Více