Working Paper. Working Papers in Interdisciplinary Economics and Business Research. Lázeňský cestovní ruch v ČR a ve vybraných státech Evropy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Working Paper. Working Papers in Interdisciplinary Economics and Business Research. Lázeňský cestovní ruch v ČR a ve vybraných státech Evropy"

Transkript

1 9 Working Paper Institute of Interdisciplinary Research Working Papers in Interdisciplinary Economics and Business Research Lázeňský cestovní ruch v ČR a ve vybraných státech Evropy Kajzar Patrik May 2015

2 Working Papers in Interdisciplinary Economics and Business Research Silesian University in Opava School of Business Administration in Karviná Institute of Interdisciplinary Research Univerzitní nám. 1934/ Karviná Czech Republic Citation Kajzar, P., Lázeňský cestovní ruch v ČR a ve vybraných státech Evropy. Working Paper in Interdisciplinary Economics and Business Research no. 9. Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná.

3 Abstrakt Kajzar Patrik: Lázeňský cestovní ruch v ČR a ve vybraných státech Evropy Cestovní ruch představuje odvětví s vysokým potenciálem růstu. Patří k jedněm z největších oborů podnikatelské činnosti na světě a v mnoha regionech bývá jediným a zároveň největším zdrojem investic a pracovních míst. Dle výkladového slovníku cestovního ruchu představuje zdravotní cestovní ruch formu cestovního ruchu, který směřuje především do lázní nebo rekreačních center, u níž hlavní motivací účasti je zlepšování zdravotního stavu návštěvníků, a to nejčastěji pomocí kombinace zdravotní terapie a zdravotních služeb, pobytu v prostředí s léčebnými účinky (podnebí, moře, koupele, léčivé prameny aj.), změny životosprávy, tělesného cvičení, diety a relaxačních programů ajlázně jsou historicky vždy spojeny s existencí přírodního léčivého zdroje minerální vody, peloidů (rašeliny, slatiny či bahna), léčivých plynů či klimatu. Dle ISPA (International Spa Organization, Mezinárodní organizace lázní) dnešní lázně navazují na tradiční léčebné lázně, založené na minerálních a termálních pramenech, které jsou v současnosti doplněny o moderní lázeňská zařízení, které jsou určeny jak pro relaxaci, odstranění bolesti i obnovu fyzických a duševních sil. Cílem příspěvku je zhodnotit lázeňský cestovní ruch v ČR a ve vybraných státech Evropy. Klíčová slova lázeňský cestovní ruch, lázně, lázeňská místa, léčivé zdroje JEL: L83 Contacts Kajzar Patrik, Department of Tourism and Leisure Activities, School of Business Administration, Silesian University, Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, Czechia,

4 Abstract Kajzar Patrik: Wellness and Spa tourism in the Czech Republic and selected destinations of Europe Tourism is an industry with high growth potential. Is one of the largest fields of business in the world and in many regions is the only and largest source of investment and jobs. According to the explanatory dictionary of tourism medical tourism represents a form of tourism, which is directed primarily to the spa or recreational centers, in which the main motivation for participation is improving the health of visitors, mostly through a combination of medical treatment and health services, stay in an environment with medical effects (climate, sea baths, healing springs etc.), changes in diet, physical exercise, diet and relaxation programs, etc. Spas are always historically associated with the existence of natural medicinal resources - mineral water, peloids (peat, peat or mud), natural gas or climate. According to the ISPA (International Spa Organization) today spa built on the traditional spas, based on mineral and thermal springs, which are now complemented by modern spa facilities, which are designed for relaxation, eliminate pain and restore physical and mental strength. The aim of this article is to evaluate the thermal tourism in the Czech Republic and selected European countries. Key words spa tourism, spa, spa resorts, medical sources JEL: L83 Contacts Kajzar Patrik, Department of Tourism and Leisure Activities, School of Business Administration, Silesian University, Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, Czechia, Acknowledgement This paper was supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic within the Institutional Support for Long-term Development of a Research Organization in 2015.

5 Úvod Cílem příspěvku je zhodnotit lázeňský cestovní ruch v ČR a ve vybraných státech Evropy. V příspěvku autor vychází zejména ze sekundárních zdrojů, které zahrnují informace jednak z internetových zdrojů např. Atlasu Česka, Českého statistického úřadu a Svazu léčebných lázní České Republiky, a také z knižních publikací, které se vztahují k lázeňství a cestovnímu ruchu, např. od autorů Páskové a Zelenky (2002), Indrové a kol. (2007), Václavínkové (2013) a Poděbradského (2008). Cestovní ruch představuje odvětví s vysokým potenciálem růstu. Patří k jedněm z největších oborů podnikatelské činnosti na světě a v mnoha regionech bývá jediným a zároveň největším zdrojem investic a pracovních míst. (Kajzar, 2013) Slovo lázeňství má svůj základ v pojmu lázeň ve významu koupel. Pojem lázeňství je možné chápat jako spojení dvou samostatných sfér. Zasahuje do oboru zdravotnictví I cestovního ruchu. (Václavínková 2013, s. 5) Existují množství dalších definic, které ve své podstatě znamenají totéž. Např. Pásková a Zelenka (2002, s. 158) definují lázeňství ve Výkladovém slovníku cestovního ruchu jako souhrn aktivit, specifické infrastruktury a lidských zdrojů v oblasti poznání a práce zaměřených na znalost přírodních léčivých zdrojů a realizace technik a procedur pro léčení různých somatických, psychosomatických i psychologických problémů. Souhrnným cílem lázeňství je prevence a léčení lidských chorob, regenerace sil a relaxace. Je spojeno s využíváním síly přírodních léčivých zdrojů, krásy přírodního i kompozice kulturního prostředí. Dle Dědiny (2004, s. 10) lze pojem lázeňství chápat ve třech různých rovinách. Lázeňstvím tedy rozumíme vědní lékařský obor, kde je za pomoci přírodních léčivých zdrojů (termální a minerální prameny, peloidy - rašelina, bahno a slatina, dále pak zřídelní plyny či klimatické podmínky), zajišťována prevence a léčba přesně definovaných onemocnění a zajišťována tak ochrana veřejného zdraví. Lázeňství je zároveň souhrn činností a jednání ekonomického charakteru, jejichž funkcí je dosažení co nejlepších ekonomických výsledků za použití co nejnižších provozních nákladů. Poslední rovinu tvoří sociálně-politický systém, jehož podstatou je poskytování lázeňské péče občanům na základě doporučení ošetřujícího lékaře. Francová (2003) definuje lázeňství jako základní formu cestovního ruchu, při které hosté využívají komplex lázeňských a dalších služeb. Vedle základní služby, kterou je lázeňská péče, jsou v lázních poskytovány i služby ubytovací, stravovací a celá řada jiných doplňkových služeb jako jsou kulturní, společenské a sportovní služby, které tvoří podstatnou část nabídky cestovního ruchu v lázeňských místech. Tvoří je například promenádní koncerty, společenské akce, hudební festivaly, taneční zábavy, výlety do míst v okolí apod. Lázeňský cestovní ruch: (Cinkánová, 2013) je součástí zdravotního cestovního ruchu, hlavní motivací je zlepšování zdravotního stavu návštěvníků nejčastěji pomocí kombinace zdravotní terapie a zdravotních služeb, pobytu v prostředí s léčebnými účinky, změny životosprávy, tělesného cvičení, diety a relaxačních programů a další zdravotně preventivní a léčebné činnosti pod odborným dohledem, realizuje se obvykle v oblasti přírodního léčivého zdroje (voda, plyny, bahno, slatina, klima). Poděbradský (2008) uvádí, že zákazníci lázeňských center již dobře vědí, co mohou od jednotlivých zařízení očekávat. Nejčastěji hledají relaxaci a pomoc od drobných zdravotních či duševních potíží. Velkou popularitu si získali tzv. anti-ageing procedury (procedury, které 1

6 omlazují vaši pleť, navíc zabraňují ztrátě její pružnosti a tvorbě vrásek) a také procedury, po jejichž absolvování se člověk lépe cítí. Mezi nejvíce kupované služby patří masáže všeho druhu. Dle Indrové (2007, s.83) byl lázeňský cestovní ruch historicky jednou z prvních oblíbených forem novodobého cestovního ruchu již od 18. století a je jako součást cestovního ruchu prezentován dodnes, neboť v rámci lázeňství je vždy využívána materiálně technická vybavenost sloužící cestovnímu ruchu v daném místě. Lázeňství je významnou součástí domácího cestovního ruchu díky dlouhodobé tradici a atraktivitě lázeňských míst s bohatou kulturně společenskou nabídkou. Je také jedním z významných motivů aktivního zahraničního cestovního ruchu vzhledem k jedinečnosti některých přírodních léčivých zdrojů, či použitých léčebných metod v dané oblasti. Rozvoj lázeňství v evropském pojetí je založen na pradávném zájmu lidí o přírodní minerální prameny, které se od odlišovaly od běžných pramenů především svým vzhledem, chutí a teplotou. Tyto zázračné prameny začali využívat k vodoléčbě především Římané, kteří na ně při svých válečných výpravách narazili, a to zejména na území dnešní Francie, ale i v jiných částech Evropy (dnešním Německu, Chorvatsku, Maďarsku, atd.). Země s tradičním pojetím lázeňství (myšleno tím především v Evropě) jsou stále nejaktivnější ve svých nabídkách, postupně se však i k těmto lázeňským velmocím (např. Německo, Itálie, Francie, ale i ČR a SR) přidávají země s nabídkou nových moderních produktů vlastním posláním a strukturou nabídky velmi blízké tomuto typicky evropskému komplexu produktů. Tak dnes můžeme lázeňské programy nalézt i v přímořských centrech Tuniska, Izraele i Turecka, thallassoterapie (,,mořské léčení"- např. relaxační zábaly z mořských řas) se bouřlivě rozvíjí v Jižní Americe a Mexiku, své tradiční horké prameny objevují znovu i Japonci. Z pohledu potenciálu lázeňských produktů nabízí Evropa ve svých nejméně tisíci lázeňských místech skoro všech zemí (snad jen kromě Skandinávie a některých pobaltských států jsou v tomto počtu zapojeny vlastně všechny země světadílu i přilehlého Středomoří) nepřeberné množství kapacit a programů pro nejrůznější formy, délky i motivace pobytů. (Knop, 2006) 1. Lázeňský cestovní ruch v České Republice Česká republika je mimořádně bohatá na minerální prameny a léčebné lázně. Společné dílo přírody a lidí získalo světový ohlas a stalo se důležitým zdravotnickým a ekonomickým artiklem naší země. Využívání přírodních léčivých zdrojů, koupelí, lázní, pití vod a lázeňské léčení má celosvětově několik století dlouhou tradici a české a moravské lázně patří k nejvyspělejším na světě. (Atlas Česka: Lázně, 2013) Dle Václavínkové (2013) jsou lázeňské služby a lázeňský cestovní ruch plně k dispozici zahraničním návštěvníkům a jsou i cíleně propagovány v zahraničí (CzechTourism, Svaz léčebných lázní, Sdružení lázeňských míst). Podle výsledků průzkumů přibližně u 5 % zahraničních turistů je motivem návštěvy České republiky lázeňské místo. Své dobré jméno si české lázeňství vybudovalo především díky vysoké úrovni zdravotní péče, pravidelné kontrole kvality přírodních léčebných zdrojů, propracovanému systému komplexního působení na pacienta a zlepšujícím se technickým vybavením zdravotní části lázeňských objektů. Svaz léčebných lázní České Republiky konstatuje, že romě léčebných a wellness procedur najdete v našich lázních mnoho dalších příležitostí k vyžití sportovnímu, společenskému i kulturnímu. Krásné okolí většiny lázeňských míst láká k procházkám a turistickým výšlapům, klientům jsou k dispozici bazény, fitness centra, tenisové kurty, půjčovny kol a řada dalších sportovních aktivit. Na své si přijdou i milovníci kultury, pro které je připravena široká nabídka 2

7 koncertů, divadelních představení a dalších kulturních akcí. Mnoho lázeňských míst se také pyšní bohatou historií a zajímavou architekturou. Český statistický úřad uvádí, že do tuzemských lázní v roce 2013 přijelo rekordních hostů, což je meziročně nárůst o pět procent. K růstu přispěli zejména zahraniční hosté, kterých se ubytovalo , tedy meziročně o 7 % víc. Domácích lázeňských hostů přibylo 2,9 % na lidí. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Průměrná doba přenocování v lázních loni činila 8,1 noci, a je tak téměř třikrát vyšší než průměrná doba přenocování v tuzemských hotelech a penzionech. Do českých lázní jezdí nejvíce turisté z Německa a Ruska. V roce 2013 se ale zvýšil meziročně o 96 % počet turistů z Jižní Koreje a z Polska (o 52,8 %). Z Číny přijelo do tuzemských lázní o 50 % víc hostů, celkem O třetinu víc také přijelo Izraelců. V 4. čtvrtletí 2014 lázeňská zařízení navštívilo ve sledovaném období celkem 176 tisíc hostů. Bylo to o 3,5 % méně než ve stejném období předchozího roku. Počet nocí, které turisté uskutečnili v lázních, se však meziročně zvýšil o 5,1 %. Domácí hosté prodloužili své lázeňské pobyty a došlo ke zvýšení počtu jejich přenocování o 24,7 %. V 1. čtvrtletí 2015 lázeňská zařízení navštívilo ve sledovaném období celkem 165 tisíc hostů, tj. o 0,9 % více než ve stejném období předchozího roku, počet nocí se zvýšil o 3,4 %. U domácí klientely došlo k nárůstu v počtu lázeňských hostů o 13,4 % a počet přenocování vzostl o 22,5 %. Naopak počet příjezdů zahraničních hostů i jejich přenocování se meziročně snížil o 11,5 %, resp. o 12,9 %. V Karlovarském kraji, který trvale vykazuje více než polovinu z celkového počtu příjezdů i přenocování v lázeňských zařízeních, vzrostly příjezdy domácích hostů o 28,3 %, nerezidentů naopak o 13,1 % ubylo. Hlavní devizou českých lázní jsou přírodní léčivé zdroje, ať se již jedná o minerální prameny, plyny či peloidy. V České republice se nachází více než tři desítky lázeňských míst (viz. Obr. 1) 24 z nich využívá jako přírodní léčebný prostředek lázeňské péče minerálních vod. 10 využívá peloidy - anorganická bahna, rašeliny, slatiny Bechyně, Františkovy Lázně, Lázně Bělohrad, Lázně Bohdaneč, Lázně Toušeň, Mšené - lázně, Lázně Kundratice, Třeboň, Velichovky, Vráž. 2 využívají příhodné klimatické poměry Jeseník, Lázně Kynžvart. Obr. 1: Lázeňská zařízení v České Republice (Zdroj: The Association of Spa Places in the Czech Republic) 3

8 Mezi nejvýznamnější a nejnavštěvovanější lázně v ČR patří Karlovy Vary, které jsou krajským městem Karlovarského kraje a leží v blízkosti chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, přibližně 21 km severovýchodně od Sokolova a 83 km severozápadně od Plzně. Cestovní ruch je v Karlovarském kraji jedním z nejvýznamnějších odvětví. Především lázeňství udělalo z tohoto kraje cílovou destinaci pro hosty z Čech i z ciziny. V roce 2013 navštívilo tento kraj hostů. Přepočteme-li hosty na obyvatel kraje vychází 2 614,9 hostů. Podíl cizinců, kteří navštívili v loňském roce náš kraj, byl 66,8 %. Počtem přenocování na obyvatel (15 226,4) se Karlovarský kraj v rámci České republiky umístil na 1. místě. V souvislosti s lázeňským cestovním ruchem je na území Karlovarského kraje i dostatečná nabídka kulturních zařízení a památkových zón. Ty jsou doplněny nabídkou lázeňských symfonických orchestrů a několika festivalů, z nichž nejznámější je Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který v roce 2015 proběhne již po 50. Z dalších kulturních a sportovních akcí jsou to například Loketské kulturní léto, Chopinův festival Mariánské Lázně a Kanoe Mattoni. Dle ČSÚ do Karlových Varů přijelo za třetí čtvrtletí roku 2014 se ubytovat hostů. Přes pokles zájmu stále zhruba pětinu z nich tvoří Rusové. Výrazný byl ale přírůstek českých hostů, těch přijelo o 30 % více. O 14 % také přibylo Němců. V čistě lázeňských ubytovacích zařízeních zaznamenali mírný úbytek klientů, o 4 %. U přenocování to bylo dokonce o 9 %. V lázních ubylo jak Rusů, tak i Němců a Ukrajinců. Větší zájem o karlovarské lázně naopak projevili Izraelci, kterých přicestovalo o pět procent víc. Výrazně více, o 23 %, ale do lázní zamířilo českých klientů. 2. Lázeňský cestovní ruch ve vybraných státech Evropy V této části příspěvku se autor bude věnovat lázeňskému cestovnímu ruchu na Slovensku a v Maďarsku. Slovenské lázně - především slovenské termální lázně nejsou pro českého turistu žádným novým pojmem. Od roku 1992 působí na Slovensku Zväz slovenských liečebných kúpeľov a ţriediel (ZSLKŢ) se sídlem v Bratislavě. Jde se o zájmové sdruţení osob podnikajících v oblastech balneologie a léčebného lázeňství. Jeho členy je 26 lázeňských zařízení po celém Slovensku. Posláním svazu je vytvářet podmínky pro činnost a rozvoj slovenských léčebných lázní, obhajování a zastupování zájmů svých členů (vůči subjektům v SR i zahraničí). Od roku 2000 je svaz členem ESPA. Na Slovensku je celkem 26 lázeňských zařízení, které využívají přírodní zdroje (zejména termální vodu) a 7 klimatických zařízení. Z tohoto počtu je 21 zařízení v soukromém vlastnictví, 3 podniky jsou spravovány slovenským ministerstvem a 2 zařízení jsou ve vlastnictví státu (Diamant Dudince a Špecializovaný liečebný ústav Marína v Kováčové). (Zelenáková, 2014) Nejznámější a nejnavštěvovanější slovenské lázně Piešťany jsou nepřetržitě českým turistou vyhledávány, stejně jako další známé blízké termální lázně - Turčianské Teplice, Trenčianské Teplice nebo Rajecké Teplice, které jsou zobrazeny na obrázku 2. 4

9 Obr. 2: Lázeňská místa na Slovensku (Zdroj: Sudíková, 2009) Podle typu minerálních pramenů a se vymezují slatinné lázně (např. Trenčianské Teplice, Piešťany), termální lázně (např. Rajecké Teplice, Turčianské Teplice nebo Piešťany) nebo jodové lázně (lázně Číž). Podle údajů Statistického úřadu SR, které zpracovala SACR (Slovenská agentura pro cestovní ruch) se ubytovalo na Slovensku v měsících leden až červen ,9 mil. návštěvníků, z toho 771,3 tis. (41 %) ze zahraničí. Nejvíce zahraničních hostů přijelo z České republiky, Polska, Německa, Ukrajiny, Rakouska a Ruska. Ve srovnání s stejným obdobím roku 2012 vzrostla návštěvnost ubytovacích zařízení cestovního ruchu na Slovensku o 11 %, přičemž počet zahraničních návštěvníků vzrostl o 16 %. Celkově stoupl počet ubytovaných hostů na Slovensku oproti 1. pololetí 2012 o téměř návštěvníků. V prvním pololetí 2014 znovu narostl počet českých návštěvníků na 14 % a nejvíce bylo ubytováno hostů ze Slovenska (61 %), 4% tvořili Němci, Poláci, po dvě procenta Rakušané, Ukrajinci a spolu 16 % ostatní země. Slovenská agentura pro rozvoj investic a obchodu (SARIO) uvádí, že mezi nejúspěšnější lázeňské oblasti na Slovensku můžeme zařadit: 1. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. 2. Slovenské liečebné kúpele, a.s., Rajecké Teplice. 3. Kúpele Bojnice, a.s., Bojnice. 4. Bardejovské kúpele, a.s., Bardejovské Kúpele. 5. Kúpele Dudince, a.s. 6. Slovenské liečebné kúpele, a.s., Turčianske Teplice. 7. Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. Vyšné Ružbachy. 8. Liptovské liečebné kúpele, a.s., Lúčky. 9. Slovthermae, SLK, podnik služieb. 10. Kúpele Nimnica, a.s., Nimnica. 5

10 Piešťany jsou největší a nejnavštěvovanější lázně na Slovensku, pro svou kvalitu místních léčivých zdrojů a naprosto unikátní bahenní zábaly. Piešťany leží na jihozápadě Slovenska, v údolí řeky Váh, v nadmořské výšce 162 m. n. m., na rozhraní mezi nížinou a pohořím Považského Inovca, v blízkosti jezera Sĺňava. V Piešťanech vyvěrá z hloubky 2000 metrů celkem 10 léčivých pramenů o teplotě 67 C až 69 C. Využití je velmi široké a při pobytu se s prameny nesčetněkrát setkáte - ať již při lázeňských koupelích nebo při ozdravné pitné kúře. U piešťanských pramenů je velmi důležitým prvkem vysoký obsah síry. Ta při koupelích pomáhá k zlepšení cirkulace krve, odstraňuje odumřelé buňky na povrchu těla, přispívá k obnově pokožky a proniká do hlubších tkání. Během jednoho dne piešťanské prameny vydají více než 3 miliony litrů léčivé termální vody: Piešťanské sirné bahno - Piešťanské sirné bahno je unikátní jak v evropském, tak i v celosvětovém měřítku. Vyniká vysokým obsahem síry, která se uplatňuje především u balneoterapie. Zábaly z bahna mají pozitivní vliv na výživu chrupavky, kloubní pouzdra, svaly, šlachy a minerální složení kostí. Balneoterapie - Léčba pomocí balneoterapie se aplikuje na choroby pohybového ústrojí a poúrazové stavy. Statistické údaje o cestovním ruchu na Slovensku za rok 2014 nejsou velmi pozitivní. Jak ukázaly nedávné medializované informace, celkový počet přenocování slovenských a zahraničních turistů se na Slovensku oproti roku 2013 výrazně snížil, což znamená, že to byl v rámci všech členských států Evropské unie největší pokles. Přesto podle analýzy údajů Statistického úřadu, Piešťany zaznamenaly v počtu turistů I v roce 2014 nárůst. V uplynulém roce navštívilo Piešťany celkově turistů, zatímco v roce 2013 to bylo návštěvníků a v roce 2012 o několik méně Slovenské a zahraničních turistů. Nejčastějšími návštěvníky, kteří v Piešťanech i přespali, byli Slováci. Následovaly Němci, Izraelci, Češi a turisté z asijských zemí. Město vybralo na dani z ubytování eur. Až 70% z této částky mu zajistily Slovenské léčebné lázně Piešťany. Termální lázně v Maďarsku každoročně navštěvují statisíce turistů z celého světa. Jedná se o zemi s největším výskytem termálních pramenů v Evropě. Voda v termálních lázních obsahuje rozpuštěné minerály, které mají blahodárný vliv na člověka. Své pooperační zákroky a zdravotní problémy sem jezdí léčit lidé ze států celé Evropy. Často budete překvapeni, jakou barvu a zápach jednotlivé koupele mají, je tudíž dobré číst informační tabulky u jednotlivých termálních bazénu, které vám napoví v čem se vůbec koupete a jaká je doporučená doba koupání. Ignorace těchto tabulek může vést k nevolnostem. Termální lázně v Maďarsku čítají v současné době více jak 1000 pramenů termální vody s minimální teplotou vody 30 C. Většina z těchto pramenů má léčivé účinky. Říká se, že pokud v Maďarsku zapíchnete kdekoliv hůl dostatečně hluboko, tam můžete provozovat termální lázně. Něco na tom je, protože lázeňské komplexy jsou v Maďarsku rozsety téměř po celém státě. Zájemci si mohou vybrat z téměř stovky maďarských lázeňských měst a městeček. Blahodárné účinky termálních pramenů na území dnešního Maďarska objevili už římské legie. Nedaleko dnešní Budapešti vybudovali Římané lázeňské město Aquincum. Teplé prameny využívali především k léčení a rehabilitaci legionářů znavených bojem. Římané důmyslně využívali výhřevnost pramenů také k vytápění svých příbytků. Archeologové zde objevili pozůstatky domů s dvojí podlahou, v nichž protékala teplá voda, a 6

11 starověké podlahové vytápění bylo na světě. Podobně objevili výhody zdejších termálních pramenů o několik století později také Turci. Zde několik zajímavých informací o lázních v Maďarsku: (Maďarské lázně, 2015) Termální voda se dostává na povrch přes 1372 vrtů. V této chvíli na území státu je v provozu celkem 385 termálních koupališť a lázní. Z termální vody se může stát léčebná voda v okamžiku, kdy se dokáže, že je účinná pro různé typy onemocnění. Je evidováno celkem 207 léčivých vod a klasifikaci termální lázně vlastní v Maďarsku vice než 70 míst. Minerálních vod je celkem 224 druhů. Léčivá voda zásobuje dále celkem 5 léčebných jeskyň. V Maďarsku se nacházejí dvoje suché léčebné lázně. K léčbě se tu používá na zemský povrch vyrážející kysličník uhličitý. Dle cestovatelského serveru cklub.cz, je Hévíz jedno z největších a nejznámějších lázeňských středisek v Maďarsku, které leží v údolí 6 kilometrů od Keszthely v jihozápadním cípu Balatonu. Lázeňské městečko Hévíz je druhým nejnavštěvovanějším místem v Maďarsku po Budapešti. Ve městě Hevíz se nachází největší jezero s horkou vodou v Evropě. Hévíz je město se zdravotnickými institucemi a rekreačními zařízeními, které mu umožnují přijímat hosty po celý rok. Zcela samostatnou kapitolu pak v tomto výčtu pochopitelně představuje hlavní město Maďarska - Budapešť, kde také nacházíme vůbec nejrozsáhlejší lázeňský areál v celé Evropě. Na jejím území je v provozu více než desítka termálních lázní, přičemž některé z nich se bezpochyby mohou honosit přízviskem legendární. Vybraná lázeňská místa v Maďarsku můžete najít na obr. 3. Obr. 3: Vybraná lázeňská místa v Maďarsku (Zdroj: Atis, 2015) 7

12 V roce 2013 přijelo do Maďarských lázní téměř dva miliony turistů, kteří zde v průměru strávili 7,3 dne. Z celkového počtu zahraničních turistů bylo 197 tisíc ruských turistů, z toho bylo 191 tisíc ubytovaných v hotelech, v nichž dohromady strávili téměř 750 tisíc nocí. Rusové jsou tak na maďarském žebříčku na druhém místě po Němcích, avšak utrácejí proti nim víc. Na začátku roku 2014 se ještě ve statistikách projevil 6,6 % nárůst, který se však na konci roku změnil na 20 % pokles v počtu strávených nocí. Lázeňská města, Budapešť a jezero Balaton. To jsou turisticky nepopulárnější místa v Maďarsku, kam se zase začínají Češi po letech vracet. V roce 2014 přijelo do této země o 10,5 % více než v roce Češi strávili celkem nocí v maďarských hromadných ubytovacích zařízeních. Počet přenocování neustále roste a za posledních deset let se ztrojnásobil. Závěr Lázeňský cestovní ruch je součástí zdravotního cestovního ruchu a jeho hlavní motivací je zlepšování zdravotního stavu návštěvníků nejčastěji pomocí kombinace zdravotní terapie a zdravotních služeb a jeho realizace se provádí obvykle v oblasti přírodního léčivého zdroje, kterým může být voda, plyny, bahno, slatina a klima. Cílem příspěvku bylo zhodnotit lázeňský cestovní ruch v ČR a ve vybraných státech Evropy. Cestovní ruch, respektive lázeňský cestovní ruch představuje odvětví s vysokým potenciálem růstu a bude záležet na jednotlivých zemích, jak se k této výzvě postaví. Rozvoj lázeňství v evropském pojetí je založen na pradávném zájmu lidí o přírodní minerální prameny. Jelikož Česká Republika a Slovenská Republika se nachází uprostřed rozsáhlého prostoru zemí, které se velmi dravě soustředí na lázeňskou a wellness turistiku, může to znamenat určitou výhodu, které je spojena ve společné lázeňské tradici a také ve velkém množství potenciálních klientů ze zemí s touto tradicí, mezi tyto země patří např. lázeňská velmoc Rakouska nebo Neměcka. Rozvíjející lázeňskou zemí je rozhodně i Maďarsko, které také čerpá ze své dlouhé tradice spojené už se starověkými Římany. Perlou maďarského lázeňství je jistě Budapešť, což je v Evropě jediné hlavní město, v němž se nachází termální vřídla a prameny. Budapešť kromě lázeňství sází i na bouřlivý rozvoj wellness hotelů a různých wellness aktivit. A samozřejmě na spojení lázeňství a wellness. Lázeňské městečko Hévíz je druhým nejnavštěvovanějším místem v Maďarsku po Budapešti. Ve městě Hevíz se také nachází největší jezero s horkou vodou v Evropě. References [1] Atis [online]. [ ]. Dostupné z: [2] Atlas Česka: Lázně 2013 [online]. [ ]. Dostupné z: [3] Cestovatelský server cklub.cz. Termální lázně Maďarsko [ ]. Dostupné z: [4] Cinkanová, Ľ., Lázeňský cestovní ruch [online]. [ ]. Dostupné z: _lazensky.pptx. 8

13 [5] ČSÚ. Do lázní loni přijelo rekordních hostů [online]. [ ]. Dostupné z [6] ČSÚ. Cestovní ruch v jednolitvých krajích [online]. [ ]. Dostupné z: https://www.czso.cz/ [7] Dědina, J., Management,organizování a ekonomika lázeňství vybrané kapitoly. 1. vyd., VŠ CRHL, Praha. [8] Francová, E., Cestovní ruch. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. [9] Hungarian Central Stastical Office, [online]. [ ]. Dostupné z: https://www.ksh.hu/tourism_catering [10] Indrová, J. a kol., Cestovní ruch (základy). Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Oeconomica. [11] Kajzar, P., Trendy v cestovním ruchu a hotelový marketing. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky Hradec Králové: Magnanimitas. [12] Knop, K., Lázeňský cestovní ruch v Evropě. [online]. [ ]. Dostupné z: [13] Maďarské lázně [online]. [ ]. Dostupně z: [14] Pásková, M. a J. Zelenka, Cestovní ruch: Výkladový slovník. Praha: MMR ČR. [15] Poděbradský, J., Wellness v ČR. 1. vyd. Praha: MMR ČR. [16] Slovenská agentura pro cestovní ruch, [online]. [ ]. Dostupné z: [17] Slovenská agentura pro rozvoj investic a obchodu, [online]. [ ]. Dostupné z: [18] Společnost Magyar Turizmus, [online]. [ ]. Dostupné z: [19] Sudíková, L., Lázeňský cestovní ruchu v České Republice a Evropě. Diplomová práce [online]. [ ]. Dostupné z [20] Svaz léčebných lázní České Republiky. Proč jet do českých lázní [online]. [ ]. Dostupné z: [21] Termální lázně a wellness. Termální lázně Maďarsko [online]. [ ]. Dostupně z: [22] The Association of Spa Places in the Czech Republic. Czech Spas [online]. [ ]. Dostupné z: [23] Václavínková, K., Lázeňství. Karviná: SU OPF. [24] Zelenáková, O., Kúpele, termálne liečivé pramene a wellness v cestovnom ruchu slovenska. Bakalářská práce [online]. [ ]. Dostupné z: 9

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Statistiky 1. pololetí 2010 - lázně Celkově vidíme nárůst u počtů hostů, a to o 5% oproti 1. pololetí

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ Ondřej Legner, Pavel Vančura, Zdeněk Lejsek Konference ke statistickým projektům MMR, 29. dubna 215, Kaiserštejnský palác ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014 Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně Infocentrum města Mariánské Lázně 6/214 Zdroje ČSÚ Infocentrum Foto: kvpoint.cz ČSÚ hromadná ubytovací zařízení Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Lázeňské služby Téma Ročník Autor Lázeňské služby čtvrtý

Více

Lázeňská péče v roce 2010. Balneal Care in 2010

Lázeňská péče v roce 2010. Balneal Care in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 5. 2011 10 Lázeňská péče v roce 2010 Balneal Care in 2010 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Obsah: Úvod... 3 1. Význam lázeňství... 3 1.1. Společenský a zdravotnický význam... 3 1.2. Ekonomický význam... 4 2. Historie

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2012 Výsledky za 4Q 2012

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 10.5.2005 Lázeňská péče v Jihočeském kraji v roce 2004 Balneologic Care in the

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Evropský fenomén v příjezdových číslech

Evropský fenomén v příjezdových číslech Evropský fenomén v příjezdových číslech OBSAH Aktuální lázeňské statistiky za 1. 3. Q 211 Vývoj lázeňství od roku 25 TOP 1 zdrojových zemí Trendy v cestovním ruchu Marketingová podpora produktu lázeňství

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

Výzkum spotřebního chování v lázeňství

Výzkum spotřebního chování v lázeňství Výzkum spotřebního chování v lázeňství Ing. Lena MLEJNKOVÁ Vysoká škola ekonomická Praha Katedra cestovního ruchu 6.10.2010, Karlovy Vary Potřebujeme provádět výzkum? Oboru lázeňství se zatím vede celkem

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005)

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Korejská republika 1. Základní údaje o zemi 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Obyvatelstvo (mil.) 48,42 Přírůstek obyvatelstva 0,38 % Populace - do 14 let 19,4 % - 15 64 let 72,0 % - nad 65 let 8,6

Více

Vnímání lázeňství ČR z pohledu významných zdrojových trhů. Ing. Rostislav Vondruška, Konference SLM, 4. 10. 2007

Vnímání lázeňství ČR z pohledu významných zdrojových trhů. Ing. Rostislav Vondruška, Konference SLM, 4. 10. 2007 Vnímání lázeňství ČR z pohledu významných zdrojových trhů Ing. Rostislav Vondruška, Konference SLM, 4. 10. 2007 Obsah prezentace Postavení lázní České republiky Vnímání ČR jako lázeňské destinace Předpokládané

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 5. 2013 9 Lázeňská péče v roce 2012 Balneal Care in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Obsah prezentace Nová organizační struktura CzechTourism Marketingové produkty Cílové trhy Marketingová podpora lázeňství Lázeňské statistiky v příjezdovém

Více

Cestovní ruch a lázeňství

Cestovní ruch a lázeňství Cestovní ruch a lázeňství analytický podklad Autoři: Ing. Tomáš Vlasák, BERMANGROUP, s.r.o., Bc. Barbora Tintěrová, KIS ML, s.r.o., Mgr. Alena Dodoková, Městský úřad Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI 3,4,5 - denní zájezd Moderní lázeňský areál s komfortním hotelovým wellness blízko Balatonu a Hévízu. Vnitřní a venkovní

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2014 4 Souhrn Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013 Balneal Care in 2013 Tato Aktuální informace přináší

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

Geografie cestovního ruchu

Geografie cestovního ruchu Geografie cestovního ruchu Teoretická východiska čas: 9-10 Zahraniční návštěvníci v době krize čas: 9-10 Případová studie ze zahraničí bavorský lázeňský trojúhelník - čas: 10-11 Lázeňský cestovní ruch

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Září 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analysts: Markéta Hájková, Bohdana Holá Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 Obsah prezentace

Více

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6.1 Pozice Evropy na světovém trhu cestovního ruchu 6.1.1 Přehled světových statistik cestovního ruchu

Více

Mgr. Zdena Seidlová Téma učivo: OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Rekreační krajina 1 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test ZÁPIS

Mgr. Zdena Seidlová Téma učivo: OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Rekreační krajina 1 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test ZÁPIS Materiál pro domácí VY_03_Z6E_46 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Česká republika výsledky za 1. pololetí 2012 Kraje ČR regionální analýzy dat do roku 2011 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní

Více

7. konference ČR. Téma: lázeňství, obce, finance. Přednáška náměstkyně primátora města Karlovy Vary Moniky Makkiehové, DiS.

7. konference ČR. Téma: lázeňství, obce, finance. Přednáška náměstkyně primátora města Karlovy Vary Moniky Makkiehové, DiS. 7. konference Sdružen ení lázeňských měst m ČR Téma: lázeňství, obce, finance Přednáška náměstkyně primátora města Karlovy Vary Moniky Makkiehové, DiS. Přehled čerpání běžných výdajů odboru LKP, vč. PO

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech Tři roky českého internetu v číslech Projekt NetMonitor - měření návštěvnosti a výzkum sociodemografického profilu návštěvníků internetových serverů v České republice, který realizuje Mediaresearch ve

Více

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s agenturou CzechTourism, Svazem léčebných lázní, Lázněmi Luhačovice a městem Luhačovice pořádají 14.KONFERENCI SLM ČR Hotel Společenský dům, Lázně Luhačovice

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování služeb cestovního ruchu Téma Ročník

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2014 2013 2012 A. Zahraniční

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

GfK Group Custom Research Monitoring návštěvníků v regionu Krkonoše Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Krkonoše Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta. Studijní obor: Regionální studia REGIONÁLNÍ DIFERENCIACE LÁZEŇSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta. Studijní obor: Regionální studia REGIONÁLNÍ DIFERENCIACE LÁZEŇSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Studijní obor: Regionální studia REGIONÁLNÍ DIFERENCIACE LÁZEŇSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE diplomová práce Autor: Bc. Tereza Vopatová Vedoucí práce:

Více

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

TAPOLCA, PELION H123-6 DENNÍ SPECIÁL AKCE 5 ZA 4

TAPOLCA, PELION H123-6 DENNÍ SPECIÁL AKCE 5 ZA 4 TAPOLCA, PELION H123-6 DENNÍ SPECIÁL AKCE 5 ZA 4 6 - denní zájezd Hotel nabízí hostům především neomezený vstup do termálních bazénů, zážitkových bazénů včetně plaveckého jakož i do celého Wellness. Samozřejmostí

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Střední zemědělská škola Čáslav 4. prosince 2013 Autor: Ing. Jaromír Beránek Osnova prezentace Vývoj ubytovacích kapacit v ČR Vývoj návštěvnosti HUZ ČR Ekonomické

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2 Poptávka a mezinárodní cestovní ruch Blok č. 2 Prostorový model (Mariot) Lokalizační a selektivní předpoklady tvoří v prostoru 2 póly rozdílného (protikladného) charakteru L S Realizační faktory umožňují

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011)

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch v roce 2011 Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) Obsah prezentace Představení projektu Příjezdový cestovní ruch v roce 2011

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_73. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_73. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_73 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Swot, analýza Silné stránky Díky geologické stavbě

Více

Státní program podpory cestovního ruchu pro lázeňská místa, přestože je SROP

Státní program podpory cestovního ruchu pro lázeňská místa, přestože je SROP 7. Konference SLM ČR Státní program podpory cestovního ruchu pro lázeňská místa, přestože je SROP Ing. Jiří Houdek předseda Sdružení lázeňských míst ČR Historický vývoj státního programu podpory cestovního

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 212 58 Domácí zdravotní péče v České republice v roce 211 Home care in the Czech Republic in 211 Souhrn Ke konci

Více

VÝTAH ZE STUDIE: NÁZEV: CENTRUM ZIMNÍCH SPORTŮ CHLUM, MARKETINGOVÁ ANALÝZA ZPRACOVÁNO: LISTOPAD 2003 ZPRACOVATEL: INCOMA RESEARCH ZADAVATEL: LIPNO

VÝTAH ZE STUDIE: NÁZEV: CENTRUM ZIMNÍCH SPORTŮ CHLUM, MARKETINGOVÁ ANALÝZA ZPRACOVÁNO: LISTOPAD 2003 ZPRACOVATEL: INCOMA RESEARCH ZADAVATEL: LIPNO VÝTAH ZE STUDIE: NÁZEV: CENTRUM ZIMNÍCH SPORTŮ CHLUM, MARKETINGOVÁ ANALÝZA ZPRACOVÁNO: LISTOPAD 2003 ZPRACOVATEL: INCOMA RESEARCH ZADAVATEL: LIPNO SERVIS S.R.O. ZDROJE STATISTICKÝCH ÚDAJŮ: ČESKÝ STATISTICKÝ

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 2 4.5.2005 Lázeňská v Olomouckém kraji v roce 2004 Balneologic Care in the Olomoucký Region

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Wellness fenomén či módní výstřelek 21. století? Lázeňský a hotelový wellness

Wellness fenomén či módní výstřelek 21. století? Lázeňský a hotelový wellness Wellness fenomén či módní výstřelek 21. století? Lázeňský a hotelový wellness Fenomén? nikoliv dnešní doby wellness synonymum zdravého životního stylu, tradice Starověk Řecko, Řím od 5. st. př.n.l. - využívání

Více

European Destinations of Excellence EDEN. Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu

European Destinations of Excellence EDEN. Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu European Destinations of Excellence EDEN Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu Ročník 2009/2010 Hlavní téma: Voda turistický cíl a) Zhodnocení potenciálu u vodních ploch a přírodních vodních zdrojů

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 1 1. Vytvoření prováděcího dokumentu v souladu s marketingovou strategií a AP 2011/2012 2. Institucionalizace

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

TERMÁLNÍ LÁZNĚ YVERDON, PĚT SMYSLŮ V ARCHITEKTUŘE

TERMÁLNÍ LÁZNĚ YVERDON, PĚT SMYSLŮ V ARCHITEKTUŘE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN TERMÁLNÍ LÁZNĚ YVERDON, PĚT SMYSLŮ V ARCHITEKTUŘE THERMAL

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 CK TURISTA Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 4,5,6,7 - denní zájezd Slovinské termální lázně Moravské Toplice se již staly mezi golfisty pojmem. Skvělé

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek SENIORSKÁ AKADEMIE NABÍDKA STUDIA 1 Obsah 1. Představení GOODWILL vyšší odborné školy, s. r. o.... 3 2. Seniorská akademie... 3 3. Organizace

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 13.6.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2005 Utilization

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 1. 20 1 Souhrn Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě OECD and the European Commission s report on health

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

VY_32_INOVACE_Z.3.16 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér

VY_32_INOVACE_Z.3.16 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více