News. Personálie. Vážení čtenáři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "News. Personálie. Vážení čtenáři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager"

Transkript

1 1 News OBSAH Úvodní slovo 1 Klarifikovaný mezinárodní auditorský standard ISA Návrh zákona o dani z převodu nemovitostí 3 Další novinky v zaměstnávání osob 4 Elektronické město pana Zdeňka Zajíčka pohledem ICT veterána 5 APOGEO svět 6 Vážení čtenáři, Druhý kvartál roku 2012 se již blíží k finálové čáře, golfová sezóna v plném proudu a já Vás opět vítám na stránkách APOGEO NEWS. V úvodu si dovolím zmínit jmenování dvou významných odborníků na trhu oceňování Ing. Alena Ptáčková a Ing. Pavel Tůma zasednou do řady profesionálů našeho znaleckého ústavu. Neméně důležitá jsou i odborná sdělení psaná zkušenými odborníky - auditory, znalci, ICT experty, daňovými, mzdovými a účetními poradci. Zaujalo mne pojednání o zaměstnávání osob, kdy po mnoha změnách v personalistice a pracovněprávních předpisech platných od 1. ledna 2012 vstoupily k 1. dubnu 2012 v účinnost další předpisy ovlivňující podmínky zaměstnávání osob a kontrolu ze strany inspektorátů práce. První dva díly na téma Klarifikovaný mezinárodní auditorský standard se těšily velkému zájmu našich čtenářů, a proto Tomáš Brabec, partner v oblasti auditu, v tomto čísle nastíní 3. tematický díl - ISA 510, který se zabývá první auditní zakázkou. Věřím, že pro Vás bude i tohle vydání důležitým informačním zdrojem. V případě dotazů či podnětů ke zpracování tématu, které vás zajímá, mne neváhejte kontaktovat. Závěrem bych ráda všem poděkovala za dosavadní spolupráci, přeji Vám krásné léto a budu se těšit na případné setkání nejenom na těchto stránkách. Klára Sierra Marketing & Business Development Manager Personálie Jmenování Aleny Ptáčkové na pozici Valuation Institute Manager. Alena zahájila svou profesní dráhu ve společnostech Tacoma Consulting, a.s., a BDO Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o., kde zpracovávala znalecké posudky ocenění významných českých i zahraničních společností působících zejména na energetickém trhu, v oblasti obchodu a poskytování služeb. Alena vlastní certifikát oceňování nehmotného majetku VŠE Praha. Přednášela také pro kurzy oceňování organizované Institutem oceňování majetku VŠE Praha. Mimo to je i přednášející pro kurzy o mezinárodních převodních cenách v praxi pro pokročilé, pro sdružení Czech Bio. V roce 2011 se Alena účastnila konference American Society of Appraisals pořádané v Chicagu. Ing. Alena Ptáčková Valuation Institute Manager Tel.: Jmenování Ing. Pavla Tůmy na pozici Business Valuation Manager. Pavel Tůma zahájil svou pracovní kariéru jako finanční analytik. Do APOGEO přichází z poradenské společnosti NSG Morison, kde se věnoval oblasti oceňování. Měl zodpovědnost za rozvoj metodiky oceňování a corporate finance, komplexní přípravu modelů, vedení práce finančních analytiků a podílel se aktivně na BD aktivitách. Za zmínku stojí Pavlova profesionální participace ve věci oceňování těchto společností: UNITED BAKERIES, OKAY, O-I Czech Republic, DRINKS UNION, Pražské silniční a vodohopodářské stavby, SKANSKA, AmRest (Burger King), Santander Consumer Finance a Santander, Consumer Leasing, EURECA SHOPS, COTY, Medicamenta a znalecké zprávy pro společnost T-Mobile. Ing. Pavel Tůma Business Valuation Manager Tel.: Koněvova 2660/141, Praha 3 /

2 2 audit Klarifikovaný mezinárodní auditorský standard ISA 510 První auditní zakázka počáteční zůstatky stručné seznámení. Dovolte mi představit Vám další z řady klarifikovaných auditorských standardů, jehož obsahem jsou postupy při zahájení spolupráce s novým klientem a ověřování počátečních zůstatků. Jedná se o mezinárodní auditorský standard ISA 510 První auditní zakázka počáteční zůstatky (dále jen ISA 510). Tak jako ostatní klarifikované mezinárodní auditorské standardy, je i ISA 510 účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu. Předmětem standardu je úprava povinností auditora ve vztahu k počátečním zůstatkům při první auditní zakázce. Cílem auditora v intencích ISA 510 je získat dostatečné a vhodné důkazní informace týkající se počátečních zůstatků, a to zda: počáteční zůstatky obsahují nesprávnosti, které významně ovlivňují účetní závěrku běžného období, vhodná účetní pravidla uplatněná pro počáteční zůstatky byla shodně aplikována pro účetní závěrku běžného období, respektive zda případné změny jsou řádně zaúčtovány a dostatečným způsobem prezentovány a zveřejněny v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví. Pro účely nejen tohoto standardu je nutné nadefinovat určité termíny, aby byly v celém kontextu chápány jednotně. Jedná se o: první auditní zakázka účetní závěrka za minulé období nebyla auditována nebo byla auditována předchozím auditorem, počáteční zůstatky zůstatky účtů, které existují na začátku účetního období, jsou založeny na konečných zůstatcích předcházejícího období a vyjadřují důsledky transakcí a událostí uskutečněných v předcházejícím období a důsledky účetních pravidel použitých v předcházejícím období. Dále zahrnují skutečnosti vyžadující zveřejnění v účetní závěrce, které existovaly na počátku účetního období, jako jsou např. podmíněné a smluvní závazky, předchozí auditor auditor z jiné auditorské společnosti, který auditoval účetní závěrku dané účetní jednotky v minulém období a byl nahrazen stávajícím auditorem. Nyní se již můžeme věnovat přímo obsahu samotného ISA 510. Auditorské postupy Počáteční zůstatky Pro získání informací týkajících se počátečních zůstatků, včetně zveřejněných údajů, je auditor povinen posoudit případnou poslední účetní závěrku a případnou související zprávu předchozího auditora. Zároveň je auditor povinen získat dostatečné a vhodné důkazní informace o tom, zda počáteční zůstatky obsahují nesprávnosti, které by významně ovlivnily účetní závěrku běžného období tím, že: určí, zda konečné zůstatky účetní závěrky minulého období byly správně převedeny do běžného období, nebo zda případně byly upraveny, určí, zda počáteční zůstatky zohledňují použití vhodných účetních pravidel, provede jednu nebo více následujících činností v případě, že účetní závěrka minulého období byla auditována, posoudí auditní dokumentaci předchozího auditora, aby získal důkazní informace týkající se počátečních zůstatků, zhodnotí, zda auditorské postupy prováděné v běžném období poskytují důkazní informace vztahující se k počátečním zůstatkům, provede zvláštní auditorské postupy, aby získal důkazní informace vztahující se k počátečním zůstatkům. Pokud auditor získá důkazní informace, že počáteční zůstatky obsahují nesprávnosti, které by mohly významně ovlivnit účetní závěrku běžného období, je povinen provést takové dodatečné auditorské postupy, které jsou za daných okolností vhodné pro zjištění dopadu na účetní závěrku běžného období. Pokud auditor dospěje k závěru, že takové nesprávnosti existují v účetní závěrce běžného období, je povinen tuto informaci předat vedení na odpovídající úrovni a osobám pověřeným správou a řízením účetní jednotky. Stálost účetních pravidel Auditor je povinen získat dostatečné a vhodné důkazní informace o tom, zda účetní pravidla uplatněná pro počáteční zůstatky byla shodně aplikována pro účetní závěrku běžného období a zda byly změny účetních pravidel řádně zaúčtovány a dostatečným způsobem prezentovány a zveřejněny v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví. Relevantní informace v auditorské zprávě předchozího auditora Pokud byla účetní závěrka minulého období auditována předchozím auditorem a byla k ní vydána zpráva obsahující modifikovaný výrok, auditor je povinen v rámci vyhodnocení rizika významné nesprávnosti v účetní závěrce běžného období zhodnotit dopad skutečnosti, která byla důvodem pro modifikaci výroku. Závěry auditu a zpráva auditora Počáteční zůstatky Pokud auditor není schopen získat dostatečné a vhodné důkazní informace o počátečních zůstatcích, je povinen vydat výrok s výhradou, případně odmítnout výrok k účetní závěrce. Pokud auditor dojde k závěru, že počáteční zůstatky obsahují nesprávnost, která má významný dopad na účetní závěrku běžného období, a dopad takové nesprávnosti není řádně zaúčtován nebo příslušným způsobem prezentován a zveřejněn, je povinen vydat výrok s výhradou, případně záporný výrok. Stálost účetních pravidel Pokud auditor dojde k závěru, že účetní pravidla běžného účetního období nejsou konzistentně aplikována ve vztahu k počátečním zůstatkům v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví nebo změna v účetních pravidlech není řádně zaúčtována nebo dostatečným způsobem prezentována a zveřejněna v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví, je povinen vydat výrok s výhradou, případně záporný výrok. Koněvova 2660/141, Praha 3 / /

3 3 Modifikovaný výrok ve zprávě předchozího auditora Pokud výrok předchozího auditora k účetní závěrce minulého období obsahoval modifikaci, jež je relevantní a významná z pohledu účetní závěrky běžného období, je auditor povinen modifikovat výrok auditora k účetní závěrce běžného období. Tento krátký exkurs opět potvrzuje složitost, sofistikovanost a celkovou náročnost práce auditora, nároky na něj kladené a skutečnost, že při první zakázce provádí vlastně audity dva, a to počátečních zůstatků a konečných zůstatků minulého období. Především z tohoto důvodu pak bývají tyto audity náročnější než v dalších letech pokračující spolupráce. Závěrem mi dovolte již tradičně odkaz na stránky Komory auditorů České republiky (www.kacr.cz), kde v případě zájmu najdete nejen standard ISA 510 v českém a anglickém jazyce, ale i všechny ostatní mezinárodní auditorské standardy, kterými jsou povinni se auditoři vaší společnosti řídit. Ing. Tomáš Brabec Partner v oblasti auditu tel.: tax Návrh zákona o dani z převodu nemovitostí V návaznosti na plánované úpravy ve zdanění příjmů zveřejnilo Ministerstvo financí informační materiál k plánovaným změnám zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (dále jen zákon o trojdani. ). Vzhledem k tomu, že předmět daně dědické a daně darovací (příjmy nabyté děděním a darováním) má být zahrnut do předmětu daně z příjmů fyzických či právnických osob, je plánováno zrušení zákona o trojdani a vznik zcela nové normy upravující pouze daň z převodu nemovitostí s účinností od 1. ledna Návrh zákona o dani z převodu nemovitostí má kromě jiného reagovat na změny v občanském zákoníku a v zákoně o obchodních společnostech a družstvech. Mezi nejvýznamnější změny, které zákon o dani z převodu nemovitostí dle současného návrhu Ministerstva financí přinese, jsou změny v definici předmětu daně. Definice nemovitosti v návrhu zákona nově vychází z definice uvedené v novele občanského zákoníku, která ovšem zahrnuje i některá věcná práva (např. právo stavby). Vymezení nemovitosti dle zákona o dani z převodu nemovitostí však bude užší, nebude například zahrnovat věcná břemena, zástavní práva, předkupní práva aj. Zásadní změnu, kterou přináší nový občanský zákoník, je staronové pojetí vztahu pozemku a stavby, podle kterého je stavba vždy součástí pozemku. Předmětem daně z převodu nemovitostí budou nově i případy úplatného zřízení, převodu, přechodu nebo zániku tzv. práva stavby. Novým institutem zavedeným novelou občanského zákoníku je tzv. svěřenecký fond. Nově by měly být předmětem daně z převodu nemovitostí i úplatné transakce s nemovitostí vůči tomuto svěřeneckému fondu (např. úplatné vyčlenění nemovitosti z majetku zakladatele do tohoto fondu). Koněvova 2660/141, Praha 3 / /

4 4 Dále se také rozšiřuje okruh transakcí, které jsou předmětem daně. V návaznosti na novou právní úpravu obchodních korporací je navrhováno zdanění převodů obchodních podílů (účastí) v obchodních korporacích vlastnících nemovitosti daní z převodu nemovitostí. Nebude tedy již možné vyhnout se dani z převodu prostřednictvím prodeje obchodního podílu ve společnosti vlastnící nemovitost. Zásadní změnou, kterou Ministerstvo financí plánuje, je změna v osobě poplatníka daně. Poplatníkem daně bude u smluvních úplatných převodů vlastnických nebo jiných věcných práv k nemovitostem primárně nabyvatel nemovitosti. V důsledku této změny dojde u daně z převodu nemovitostí k zániku institutu ručitele, kterým byl doposud nabyvatel. Manželé budou dle návrhu nově u nemovitostí ve společném jmění manželů poplatníky společnými a nerozdílnými. Doposud byl poplatníkem každý z manželů samostatně. Změny by se také měly dotknout stanovení základu daně. V případě nejčastějších převodů nemovitostí (např. bytů, nebytových prostor, rodinných domů, garáží, rekreačních objektů apod.) bude základ daně stanoven ve výši ceny sjednané, nebude-li tato cena o více než jednu třetinu nižší než cena obvyklá v daném místě ke dni nabytí dotčených nemovitostí. Nutnost využití znaleckého posudku nelze vyloučit u převodů nestandardních a stavebně náročnějších nemovitostí (např. multifunkční objekty). V plánu je také významně zrevidovat stávající systém osvobození, např. zrušení osvobození souvisejícího s převody privatizovaného a restituovaného majetku atd. Na druhou stranu by se měla zavést nová osvobození, která budou uplatňována zejména v případech, kdy je poplatníkem stát, územně samosprávný celek nebo příspěvková organizace. Plánuje se nově do zákona zavést možnost odečtu nákladů od základu daně. V návrhu se počítá s tím, že poplatník bude mít možnost od základu daně z převodu nemovitostí odečíst odměnu a náhradu hotových výdajů za znalecký posudek. V určitých mimořádných případech nebude uložena povinnost podávat daňové přiznání (např. u osvobozených převodů). Daňové přiznání nebude muset podávat ani poplatník v případě, že daň činí méně než 100 Kč. Ing. Jaroslava Hanková Senior Tax Consultant tel.: Bc. Magdaléna Jochová Junior Tax Consultant tel.: finance Další novinky v zaměstnávání osob Na pracovišti zásadně s pracovní smlouvou Jednou z novinek, které jsou součástí boje státu proti nelegálnímu zaměstnávání a švarcsystému, je nová úprava zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, kde je v 136 uvedeno, že právnická nebo fyzická osoba je povinna mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území České republiky. V praxi tedy musí být zaměstnavatel či zaměstnanec vždy schopen okamžitě doložit kopii pracovní smlouvy a v případě cizinců i povolení k pobytu. Kontroly z inspektorátu práce lze očekávat například na stavbách, kde tedy stavební firma musí zajistit, aby dané dokumenty týkající se všech zaměstnanců byly dostupné a přitom dodržovat zásady a předpisy o ochraně osobních údajů. Zaměstnavatel se přitom nemůže spoléhat na to, že každý dělník bude mít u sebe při práci kopii pracovní smlouvy nebo povolení k pobytu. Povinné zdravotní prohlídky Od 1. dubna 2012 rovněž vstoupil v účinnost významný předpis ovlivňující všechny zaměstnavatele. Jde o zákon o specifických zdravotních službách, který upřesňuje povinnost zaměstnavatele zajišťovat pracovně lékařské prohlídky a také posuzování zdravotního stavu a posuzování nemocí z povolání. Dle tohoto nového zákona č. 373/2011 Sb. je uchazeč o zaměstnání zdravotně nezpůsobilý ( 59) a teprve na základě zjištění z provedené prohlídky je možné tento stav zvrátit a prokázat způsobilost k práci. Zaměstnavatel je současně povinen hradit náklady na prohlídky uchazečů, se kterými dojde k uzavření pracovního vztahu, i preventivní pravidelné zdravotní prohlídky stávajících zaměstnanců. Kontroverzní věcí je, že povinnost se vztahuje na všechny pracovněprávní vztahy, tedy i na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Brigádník, se kterým je uzavřena dohoda o provedení práce na jeden den, musí tedy podstoupit zdravotní prohlídku, za kterou zaměstnavatel musí zaplatit obdobnou částku, jako samotnému brigádníkovi za provedenou práci. V přechodných ustanoveních zákona ( 98) je naštěstí uvedeno, že pracovně lékařské služby lze poskytovat podle dosavadních právních předpisů upravujících poskytování závodní preventivní péče nejdéle po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Toto ustanovení tak dává prostor k zasmluvnění lékařů, kteří pro zaměstnavatele prohlídky budou vykonávat, a současně naději, že okruh osob povinných podstoupit zdravotní prohlídky bude ještě korigován a krátkodobí brigádníci budou této povinnosti zproštěni. Ing. Roman Heřmánek APOGEO Accounting & Payroll Manažer tel.: Koněvova 2660/141, Praha 3 / /

5 5 ICT Elektronické město pana Zdeňka Zajíčka pohledem ICT veterána Nebojte, nebudu Vám zde povídat o cihlách a maltě. Povídat budu o tom, jak stavět ICT systémy tak, jak se staví budovy. Jde o to, že stavebnictví je tisíciletími vyzrálý obor a ICT je teprve v plenkách a přes všechny chytrosti je to nedokonalé vřískající miminko. Loni na konci léta jsem na konferenci v Mikulově poprvé viděl prezentaci pana náměstka MF ČR Zdeňka Zajíčka Stavíme elektronické město a potěšilo mě, že nejen my s kolegou Ivanem Janouškem, který má více jak dvacetiletou praxi ve stavebnictví, ale i jiní lidé vidí souvislosti právě s tímto oborem. Dnešní systémy stále připomínají situaci z doby, kdy jsem v IT začínal. Tehdy měla každá firma, tedy pokud jej vůbec měla, jeden velký sálový počítač a pár připojených terminálů nebo jen několik nepřipojených děrovaček štítků. Od dodavatele dostala jakýsi systém a nějaký programovací jazyk a vše ostatní uvařili na koleni vlastní programátoři. Bylo jedno, jak se to dělalo, protože komunikaci s ostatními zajišťovaly jen tuny potištěného traktorového (dírkatého) papíru. Stavebnictví však již tisíce let zná pojmy jako urbanistický plán, návazná infrastruktura, závazné předpisy, vyhlášky a normy, stavební řízení od vyřízení stavebního povolení až po kolaudaci. Ve stavebnictví se také od nepaměti oddělovaly role architekta, stavebníka, stavebního dozoru atp. Tlak na dnešní systémy z hlediska vzájemné propojitelnosti samozřejmě způsobil to, že systémy umějí komunikovat lépe než potištěným papírem a tak si umí ty nejhrubší informace posílat v nějakých balíčcích, ale je to skutečně obdoba spíše klasické balíkové pošty než propojení nervovým systémem. Kdyby se takto budovala města a obce, tak v jednom budou semafory za křižovatkou, jako v USA, v dalším budou na silnicích drážní návěstidla a ve třetím se bude jezdit výhradně po kolejích. V dnešní době si každý místní úřad, každá městská část, každá složka státní správy vybírá vlastní systém. Neodděluje role, a tak je dodavatel zároveň i architekt, stavební dozor, stavebník, kolaudátor, a tak zakázky končí s mnoha problémy a nedodrženým rozpočtem. Zatímco si průmyslové firmy staví společné výrobní závody nebo si je jen pronajímají, každý miniúřad si buduje vlastní zfušované datové centrum, kde pak vystavuje osobní data občanů riziku zneužití a ztráty. Jistě by každému přišlo divné, kdyby si malý úřad budoval vlastní vodárnu, elektrárnu, čističku odpadních vod, tak proč nám nepřipadá divné, když si buduje vlastní datové centrum a programuje vlastní aplikace? APOGEO znalecký ústav nabízí klientům služby právě jako architekt, stavební dozor a kolaudátor. Pomáháme klientům sjednotit ICT, zjednodušit a zprůhlednit procesy a následně snížit náklady na provoz. Pomáháme udržet kvalitu práce a rozpočty stavebníků při realizaci projektů. Nejsme motivováni tím, aby Váš projekt stál co nejvíce peněz a co nejvíce Vás uvázal k nějaké naší technologii. My jsme skutečně nezávislí. Jan Vojtěch Binder Senior ICT konzultant tel.: Autor: Martin Miroslav Binder Koněvova 2660/141, Praha 3 / /

6 6 svět Připravujeme Konference CORPORATE FINANCE 2012 Partnerství a prezentace poradenské skupiny APOGEO na 9. ročníku odborné konference na téma: CORPORATE FINANCE 2012 proběhne dne v Holiday Inn, Brno, kde budou Ing. Alena Ptáčková a Ing. Tomáš Pacovský hovořit z pohledu znaleckého a daňového o přeměnách obchodních společností v praxi. Cílem této konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností vlastníků firem, finančních ředitelů, ekonomů, odborníků, investorů a představitelů finančních institucí a poskytovatelů kapitálu. Více o připravovaných akcích na Proběhlo Panelová diskuse na téma Jak úspěšně projít daňovou kontrolou Odborný APOGEO workshop na téma daňové kontroly proběhl v prostorách Prague Business Clubu s odborníky na daňové právo procesní a trestní právo daňové z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Hlavní náplní tohoto obchodního setkání bylo: Co je daňová kontrola - kontrola versus vytýkací řízení (odstranění pochybností) versus mezinárodní dožádání Práva a povinnosti daňové kontroly a její průběh Soudní ochrana proti rozhodnutí správce daně Možné trestněprávní dopady daňové kontroly Praktické rady a doporučení jak z daňové, tak právní oblasti Pokud Vás daňové téma zajímá, pro bližší informace neváhejte kontaktovat Ing. Tomáše Pacovského, daňového manažera, E: Koněvova 2660/141, Praha 3 / /

7

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP News Vážení klienti a obchodní partneři, OBSAH Současné trendy v oboru Tax & Transaction 2 Změny v oblasti daní a v legislativě dotýkající se mezd 2 Firmy neumějí efektivně pracovat s daty 3 Zákon o obchodních

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Duben 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím dubnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy ODBORNÉ PUBLIKACE účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní management rozvoj osobnosti časopisy 2011 NAKLADATELSTVÍ ANAG OBSAH ÚČETNICTVÍ 2 13 DANĚ 14 23 PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ 24 39 PRÁVO OSTATNÍ

Více

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních AUDITOR 8/2007 Obsah AKTUALITY... 2 Jak dál v oblasti etiky (Ing. Petr Šobotník)... 5 TÉMA ČÍSLA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Přezkumy hospodaření ÚSC z pohledu auditora (II. část Účetnictví a zákon č. 563/1991

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP News OBSAH Ocenění nemovitosti bez účasti vlastníka 2 Dopady nekvalitně odvedené znalecké práce na další subjekty 3 Daňové poradenství se využívá v Česku stále více 4 Půjčili jste vlastní firmě? 5 Využívání

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. listopad, prosinec 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 23 Výhody a nevýhody plátcovství DPH u živnostníků Zdanění korporací ve Spojených státech amerických téma

Více

Vážení klienti a obchodní partneři, Přeji příjemné čtení,

Vážení klienti a obchodní partneři, Přeji příjemné čtení, září 2013 News Vážení klienti a obchodní partneři, vítám Vás v dalším pokračování APOGEO čtvrtletního magazínu, který se stal oblíbeným informačním servisem všem, kteří se chtějí orientovat v podnikatelském

Více

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro Auditor 4/2013 Obsah Aktuality Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Úprava copyrightu příručky a Etického kodexu...2 Nově schválené interpretace NÚR...2 Technická novela zákona o přezkoumání hospodaření...3

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Únor 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím únorového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah AUDITOR 7/2011 Obsah AKTUALITY Jiří Mikyna novým ředitelem úřadu KA ČR... 2 Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Aktuální změny v nabídce vzdělávacích akcí na 2. pol. 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Vážení klienti a obchodní partneři,

Vážení klienti a obchodní partneři, Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně souvisí s našimi

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat červencové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

AUDITOR 9/2008. O nudistech, finanční krizi a reálné hodnotě. @ e-příloha Auditor 9/2008. Obsah

AUDITOR 9/2008. O nudistech, finanční krizi a reálné hodnotě. @ e-příloha Auditor 9/2008. Obsah AUDITOR 9/2008 Obsah AKTUALITY... 2 Daňoví poradci zvolili nové orgány... 3 Setkání auditorů a asistentů ve Zlíně (Ing. Libuše Šnajdrová)... 3 NA POMOC AUDITORŮM Rozhovor s náměstkem ministra financí Petrem

Více

Tento informační servis je určen pro všechny, kteří nechtějí zůstat pozadu a mají potřebu se orientovat v podnikatelském světě.

Tento informační servis je určen pro všechny, kteří nechtějí zůstat pozadu a mají potřebu se orientovat v podnikatelském světě. Vážení klienti a obchodní partneři, rok 2013 je již v plném proudu a i letos bychom Vás prostřednictvím APOGEO Alert chtěli pravidelně informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo

Více

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady Změny v postavení auditorů, které přinesl zákon o přezkoumávání hospodaření Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který byl v červenci

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton Leden 2014 Obsah 2 Rekodifikace soukromého práva 6 Povinnosti provozovatelů fotovoltaik 7 Nájem nemovitostí 9 Změny v účetnictví 10 Daň z nemovitých věcí Rekodifikace

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

Nezisková sféra. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Nezisková sféra. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Nezisková sféra kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Dámy a pánové,

Více

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah:

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah: Vydání Listopad 2007 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele Daně aktuálně Daòová reforma nízká kapitalizace Ekonomika aktuálně Inventura kapitálových účtù Podnikové

Více

Jak dál s časopisem Auditor

Jak dál s časopisem Auditor Jak dál s časopisem Auditor Zákon o auditorech ukládá komoře auditorů pečovat o odbornou úroveň auditorů a asistentů a vykonávat další činnosti upravené statutem. V ustanovení Statutu Komory auditorů ČR

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH Vážení a milí klienti, dostáváte od nás

Více

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená 2013 61. ročník vychází od roku 1953 www.mzdovapraxe.cz 6 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená OBSAH Vážení čtenáři,

Více

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta Apogeo News Prosinec 2014 Vážení klienti, obchodní partneři, dostává se Vám do rukou poslední Vánoční číslo našeho APOGEO News, které je malým sumářem nejen uplynulého čtvrtletí, ale i roku 2014. Samozřejmostí

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červen 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Odpadne povinnost energetických štítků při prodejích a pronájmech

Více