Výroční zpráva za rok 2010 Zpracoval:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2010 Zpracoval:"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2010 Zpracoval: Národní tým Sdružení SOS dětských vesniček Červen 2011

2 Obsah Slovo úvodem NAŠE POSLÁNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ Valná hromada Předsednictvo ČINNOST SDRUŽENÍ V ROCE Přehled činnosti dle jednotlivých strategických iniciativ ONE CHILD: 1 milion dětí vyrůstajících v pečující rodině ONE FRIEND: Příznivci SOS dětských vesniček po celém světě podporují 1 milion dětí ONE MOVEMENT: Silní lidé a silné sdružení pro 1 milion dětí Projekty realizované v roce Projekt Více dětí do rodin - zkvalitnění a rozšíření vzdělávání pro pěstouny Mediální aktivity Sdružení SOS dětských vesničky Nový web, nová grafika tištěných materiálů Multimediální kampaň On-line aktivity Práce s médii, další propagace Důležitá rozhodnutí předsednictva přijatá v průběhu roku Nábor nových pěstounů Účast na odborných seminářích a konferencích Konference Nové trendy v práci s ohroženými rodinami Časový plán významných akcí v roce ZPRÁVY Z JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ SDRUŽENÍ SOS dětská vesnička Karlovy Vary - Doubí SOS dětská vesnička Brno - Medlánky SOS dětská vesnička Chvalčov Komunita mládeže Brno FINANČNÍ ZPRÁVA Přehled aktiv a pasiv (v Kč) Cash flow Významné údaje z účetní závěrky Audit a výrok auditora AUDIT A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODĚKOVÁNÍ... 39

3 Slovo úvodem V roce 2010 si Sdružení připomnělo významná výročí, kdy uplynulo 40 let od zahájení činnosti SOS dětské vesničky v Doubí, a byl položen základní kámen SOS dětské vesničky ve Chvalčově. Prostřednictvím kampaně Děti potřebují skutečný domov ke sklonku roku 2010 jsme oslovili zájemce o pěstounskou péči v SOS dětských vesničkách, kteří poskytnou dětem tolik potřebné rodinné zázemí. Nové pěstouny, kteří přijmou první skupiny dětí do svých rodin, přivítáme v SOS vesničkách již v tomto roce. Také v roce 2010 ovlivnila ekonomická situace aktivity Sdružení stejně jako mnoha dalších neziskových organizací. Ekonomika se sice vymanila z recese, ale výraznější růst se očekává v roce 2011 a Ekonomicko-společenská situace ovlivnila také fundraisingové aktivity Sdružení. Firemní dárci snížili své příspěvky nebo dokonce od plánovaných finančních darů v roce 2010 upustili, firmy samozřejmě také důkladněji hodnotí efektivitu podporovaných projektů. Určitý pokles jsme zaznamenali v příjmech od individuálních dárců, kteří i v této poněkud nejisté době zůstali se Sdružením solidární. I přes tyto aspekty se podařilo plánované finanční zdroje naplnit díky poskytnuté zvýšené dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny. Změny po parlamentních volbách v roce 2010 nastartovaly proces sjednocení a zásadní reformy v systému péče o ohrožené děti s jasnou definicí odpovědnosti Ministerstva práce a sociálních věcí za implementaci vládní politiky v této oblasti. Zástupci Sdružení se aktivně reformního procesu, který bude podpořen i rozsáhlou národní kampaní, zúčastňují se základními připomínkami a návrhy k připravovaným legislativním změnám. Strategie Sdružení formulovaná pro rok 2010 byla průběžně revidována z hlediska postupu plnění stanovených strategických cílů a procesů. Zároveň byly definovány strategické cíle pro rok 2011 v souladu s dlouhodobým strategickým plánem pro léta k zajištění udržitelného rozvoje a naplňování standardů Sdružení a mezinárodní strategie organizace SOS Kinderdorf International. Následující stránky zprostředkují výsledky práce Sdružení za uplynulý rok Zároveň chci poděkovat všem, kteří nás podpořili a za důvěru, které si velmi vážíme. Květa Paichlová Národní ředitelka 1

4 1 NAŠE POSLÁNÍ Cílem SOS dětských vesniček je poskytnout dětem, o které se jejich původní rodina nechtěla nebo nedokázala postarat, nový domov plný lásky a porozumění. První SOS dětská vesnička vznikla v roce 1949 v rakouském Imstu. Potřeba péče o ohrožené děti, které byly z různých důvodů vytrženy ze své původní rodiny, je bohužel stále aktuální, a proto v průběhu druhé poloviny 20. století vznikaly SOS dětské vesničky i v dalších částech světa. Dnes fungují celkem ve 132 zemích světa. V někdejším Československu se myšlenka SOS dětských vesniček objevila v druhé polovině 60. let v souvislosti s celkovým uvolněním politické situace a s tím související aktivizací občanské společnosti. V roce 1968 vznikl Kruh přátel SOS dětské vesničky a byla zahájena celonárodní sbírka, jejíž výtěžek měl být použit na výstavbu SOS dětských vesniček. V roce 1974 byly ale SOS dětské vesničky nuceně převedeny pod pravomoc státu a činnost občanského sdružení SOS dětských vesniček byla obnovena až po roce V současné době provozuje Sdružení SOS dětských vesniček v České republice tři SOS dětské vesničky. Nejstarší z nich vznikla v roce 1969 v Karlových Varech Doubí. V roce 1973 byla do provozu uvedena SOS vesnička ve Chvalčově, malé obci pod vrchem Hostýn ve Zlínském kraji. V roce 2003 pak byla otevřena SOS vesnička v Brně Medlánkách. 2

5 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ 2.1 Valná hromada Nejvyšším orgánem Sdružení je Valná hromada, která se skládá z 36 členů, z toho 34 výkonných členů, 2 čestných členů. 2.2 Předsednictvo Předsednictvo bylo v roce 2010 složeno ze 7 řádných členů. Předsedou předsednictva je JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. K datu byla zvolena členkou předsednictva PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D., která nahradila PhDr. Vědunu Bubleovou. Dalšími členy předsednictva jsou: PaedDr. Petr Niederle Ing. Ivana Šímová Ing. Miroslav Šulai, MBA Mag. Veronika Schneyder, zástupce Kinderdorf International, Rakousko Mag. Gerhard Zwettler, zástupce Kinderdorf International, Rakousko Organizační struktura Sdružení 3

6 3 ČINNOST SDRUŽENÍ V ROCE Přehled činnosti dle jednotlivých strategických iniciativ ONE CHILD: 1 milion dětí vyrůstajících v pečující rodině Část strategického plánu Sdružení SOS dětských vesniček ONE CHILD zahrnuje aktivity související s poskytováním přímé péče a podpory dětem a pěstounským rodinám v existujících SOS dětských vesničkách a dalších zařízeních Sdružení, rozvoj nových programů pracujících s ohroženými dětmi a v neposlední řadě také obhajobu práv dětí se zvláštním zřetelem věnovaným dětem ohroženým ztrátou rodičovské péče a dětem, které již rodičovskou péči ztratily. Realizace aktivit probíhá jak na úrovni jednotlivých zařízení Sdružení, tak i na úrovni národní kanceláře Sdružení. Mezi nejvýznamnější aktivity probíhající v roce 2010 v oblasti ONE CHILD patřilo zavádění standardů a dalších dokumentů upravujících kvalitu poskytované péče v jednotlivých zařízeních Sdružení a aktivní účast Sdružení na přípravě změn v systému náhradní péče o děti. Mimo to byla zahájena příprava nových programů, které Sdružení SOS dětských vesniček plánuje realizovat v roce A. Udržení a zvyšování kvality poskytované péče V únoru roku 2010 byla personálně obsazena nová pozice Národního poradce pro zajištění kvality péče o dítě. K hlavním činnostem národního poradce patří zavádění a hodnocení standardů kvality péče, obsahová náplň vzdělávacích kurzů pro matky pěstounky a pedagogicko psychologický tým a podílení se na výběru a přípravě nových kandidátek na pozici matky pěstounky. Významným krokem bylo zahájení implementace Manuálu SOS dětských vesniček v SOS dětských vesničkách Brno a Karlovy Vary. Tento mezinárodní dokument SOS dětských vesniček zahrnuje deset základních standardů kvality péče, které se snažíme naplňovat i v rámci naší práce. Zavádění těchto standardů probíhalo ve třech modulech pod odborným vedením poradkyně z kontinentální kanceláře KDI Ibolye Czeglédy. Výsledkem bylo zhodnocení aktuální situace v obou SOS dětských vesničkách, tzv. status quo a na jeho základě vypracování jednoletého plánu rozvoje. Cílem je stálé zvyšování kvality péče o děti v SOS dětských vesničkách. V SOS dětské vesničce Chvalčov proběhl týdenní audit kvality péče opět pod vedením kolegyň z kontinentální kanceláře KDI. Výsledky auditu prokázaly vysokou úroveň poskytované péče a podpory a nastínily možnosti dalšího rozvoje. Jednotlivé kroky byly také zaneseny v ročním akčním plánu. V průběhu celého roku se také pracovalo na vytvoření či aktualizaci národních konceptů týkajících se péče o děti i zavádění dílčích standardů kvality (např. směrnice k příjmu dětí, standardy podpory SOS matek a další). Základem pro vysokou kvalitu péče o děti SOS dětských vesničkách jsou individuální plány rozvoje, které jsou pro všechny děti vytvářeny ve spolupráci pedagogicko psychologického týmu a matek pěstounek. S cílem prohloubit jejich znalosti prošli všichni školením Individuálního plánování a hodnocení rozvoje. Práce s individuálními potřebami jednotlivých dětí se tak může stát ještě efektivnější a přínosnější. 4

7 Počet dětí Klienti Komunity mládeže Brno Počet pěstounských rodin Průměrný věk dětí SOS Chvalčov ,03 4,5 SOS Vary Karlovy ,7 3,3 SOS Brno ,46 4,8 Celkem ,47 4,33 Program polozávislého bydlení Karlovy Vary Program polozávislého bydlení Brno Počet klientů 2 24, Celkem Průměrný věk klientů Průměrný počet dětí v pěstounské rodině Pokles celkového počtu dětí v péči SOS dětských vesniček byl způsoben odchodem jedné pěstounské rodiny, ukončením podpory některých klientů Polozávislého bydlení a také nevhodností příjmu dalších dětí do stávajících rodin. Přijetí většího počtu dětí je plánováno v souvislosti s výběrem nových SOS matek - pěstounek, na kterém intenzivně pracujeme od podzimu B. Hájení práv dětí Hájení práv dětí, zvláště pak dětí ohrožených ztrátou rodičovské péče a dětí, které již rodičovskou péči ztratily, je nedílnou součástí aktivit SOS dětských vesniček. V České republice je toto téma aktuální především s ohledem na přetrvávající neuspokojivou situací v oblasti náhradní péče o děti, kdy je mnoha odborníky dlouhodobě kritizována sama podstata systému péče o ohrožené děti. Systém je kompetenčně roztříštěn mezi několik ministerstev, není věnována odpovídající pozornost preventivní terénní práci s ohroženými rodinami, která by mnohdy dokázala předejít odebrání dítěte z prostředí původní rodiny, náhradní rodinná péče stále není mnoha odpovědnými institucemi vnímána jako varianta náhradní péče o děti, která by měla mít přednost před ústavní výchovou. Výsledkem je vysoký počet dětí vyrůstajících v zařízeních ústavní výchovy, ale také obtíže při hledání vhodných náhradních rodičů (pěstouny, osvojitele) pro tyto děti. V kontextu této situace definovalo Sdružení SOS dětských vesniček v oblasti obhajoby práv dětí stanoveny pro rok 2010 následující priority: přispět k zavedení standardů kvality v oblasti náhradní péče o děti zlepšení služeb pro mladé lidi odcházející z náhradní péče do samostatného života podpora zavádění preventivních služeb pro ohrožené rodiny s cílem předejít odebírání dětí z prostředí původní rodiny interní vzdělávání zaměstnanců Sdružení SOS dětských vesniček v oblasti práv dětí S cílem dosáhnout potřebných systémových změn se Sdružení SOS dětských vesniček aktivně zapojilo práce vznikající neformální koalice neziskových organizací působících v oblasti náhradní péče o děti, jejíž první setkání se uskutečnilo v závěru roku V průběhu roku 2010 se 5

8 uskutečnilo celkem 5 setkání, kterých se účastnili zástupci cca 25 neziskových organizací z celé republiky. Podařilo se navázat intenzivní spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a v samotném závěru roku 2010 byla zástupkyně této koalice jmenována ministrem práce a sociálních věcí členkou Mezirezortní koordinační skupiny k transformaci sjednocení systému péče o ohrožené děti. Zástupce Sdružení SOS dětských vesniček se zároveň účastnil seminářů a konferencí na téma práce s ohroženými dětmi a změn v systému náhradní péče. S vlastním příspěvkem na téma potřebných změn v systému náhradní rodinné péče vystoupil např. na semináři Náhradní péče a pomoc ohroženým rodinám a dětem v České republice, který proběhl pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a zúčastnili se ho zákonodárci, zástupci odpovědných státních institucí i odborníci z praxe. Zároveň v první polovině roku 2010 proběhlo několik jednání se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, během kterých byly příslušným pracovníkům těchto ministerstev představeny návrhy Sdružení SOS dětských vesniček na změny v systému náhradní péče o děti. Při přípravě těchto návrhů se Sdružení soustředilo především na změny v systému financování náhradní rodinné péče a posílení přípravy mladých lidí na odchod z náhradní péče do samostatného života. Tato jednání pokračovala na podzim 2010 setkáním s ministrem práce a sociálních věcí, na které navazovala další jednání s vedoucími pracovníky ministerstva práce a sociálních věcí. Na konci června 2010 uspořádalo Sdružení SOS dětských vesniček ve spolupráci s Katedrou sociální práce FF UK konferenci Nové trendy v práci s ohroženými rodinami. Cílem konference bylo upozornit na existující nedostatky v práci s ohroženými rodinami, představit příklady dobré praxe z České republiky i ze zahraničí a poskytnout prostor k diskusi zainteresovaných odborníků z praxe a odpovědných institucí. Konference byla součástí projektu Více dětí do rodin - zkvalitnění a rozšíření vzdělávání pro pěstouny. V říjnu 2010 spolupracovalo Sdružení SOS dětských vesniček na realizaci rozsáhlého on-line průzkumu zaměřeného na znalost a aktivní využití standardů Quality4Children v různých formách náhradní péče o děti. Výsledky zpracovává mezinárodní organizace SOS dětských vesniček. Na konci listopadu se zástupce Sdružení SOS dětských vesniček zúčastnil semináře Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti, který organizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a v jehož průběhu byly představeny nejdůležitější připravované změny v systému náhradní péče o děti. Na seminář bezprostředně navázalo setkání neformální koalice neziskových organizací, v jehož průběhu přítomní zástupci neziskových organizací včetně zástupce Sdružení SOS dětských vesniček sestavili seznam základním připomínek, návrhů a doplnění k představeným změnám, které budou dále diskutovány s odpovědnými zástupci ministerstva práce a sociálních věcí. V samotném závěru roku proběhlo v národní kanceláři Sdružení setkání se zástupkyní veřejného ochránce práv, během kterého byly diskutovány možnosti společného postupu při diskutování potřebných změn v systému náhradní péče o děti na odborném i politickém fóru. 6

9 C. Příprava nových programů Sdružení SOS dětských vesniček V létě a na podzim 2010 proběhlo ve všech třech krajích, kde Sdružení SOS dětských vesniček působí, tj. Karlovarském, Jihomoravském a Zlínském kraji, rozsáhlé terénní dotazníkové šetření s cílem získat podklady pro vypracování studie proveditelnosti, na jejímž základě by bylo možné zhodnotit potřebnost a možnost dalšího rozvoje aktivit Sdružení. Studii proveditelnosti pro Sdružení zpracovali odborníci z Katedry sociální práce FF UK. Jako jednoznačně nejpotřebnější byly identifikovány terénní služby pro ohrožené rodiny, v oblasti přímé péče o ohrožené děti pak byla krátkodobá péče o děti mimo prostředí původní rodiny. V přímé návaznosti na přípravy studie proveditelnosti proběhla v červenci 2010 schůzka s pracovnicemi odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje, jejímž cílem bylo zjistit potřeby v oblasti práce s ohroženými dětmi, jak je vnímá krajský úřad a prodiskutovat možnosti budoucí spolupráce. Na základě studie proveditelnosti byl v říjnu 2010 v průběhu plánovacího workshopu připraven i plán aktivit Sdružení pro rok S ohledem na situaci v jednotlivých regionech bylo rozhodnuto, že v závislosti na dostupných finančních prostředcích budou v roce 2011 nové projekty realizovány v Karlovarském kraji. Zároveň bylo rozhodnuto, že aktivity Sdružení SOS dětských vesniček v rámci Karlovarského kraje budou organizačně i funkčně provázány v souladu se zásadami Programové politiky SOS dětských vesniček. Získané zkušenosti pak budou využity při plánování a realizaci případných nových projektů Sdružení v Jihomoravském a Zlínském kraji. Protože Sdružení nedisponuje dostatečnými zdroji pro samostatné zahájení těchto nových projektů, byla v návaznosti na schválený plán aktivit vypracována na podzim 2010 žádost o mimořádnou finanční podporu ze strany mezinárodní organizace SOS Kinderdorf. Zároveň proběhla jednání s náměstkem hejtmana Karlovarského kraje pro sociální věci a neziskové organizace, o možné finanční podpoře ze strany krajského úřadu na realizaci těchto nových projektů. Konkrétní výsledky těchto jednání však budou známy až v roce ONE FRIEND: Příznivci SOS dětských vesniček po celém světě podporují 1 milion dětí A. Upřednostnit zdroje s potenciálem trvale udržitelných příjmů V roce 2010 se v oblasti poskytování finanční podpory projevila určitá opatrnost, a to nejen mezi firmami, ale i mezi individuálními dárci. Optimistické kalkulace týkající se příjmů od individuálních dárců Sdružení SOS DV se bohužel ukázaly jako příliš optimistické. V roce 2010 byl zaznamenán pokles v příjmech od individuálních dárců a to především pokles příjmů z pravidelných rozesílaných Zpravodajů Vesnička. Naopak zásilka namířená na nejlepší dárce Sdružení a také vánoční pošta přesáhly plánovaný příjem. Podařilo se zreaktivovat zhruba 7% tzv."spících" dárců, na základě těchto faktů je nutné zrevidovat přístup k individuálním dárcům. Určité změny přinese již první Zpravodaj -Vesnička roku Direct mailingové kampaně přímé oslovování veřejnosti, zaměřené na nábor nových dárců a to jak individuálních tak firemních zaznamenaly určitý pokles a je nutné do budoucna zvážit efektivnost tohoto komunikačního kanálu. 7

10 V oblasti firemního fundraisingu pokračoval trend z roku 2009, kdy bylo velmi těžké získat nové firemní dárce, ale dlouhodobí dárci zachovali Sdružení i nadále přízeň. V některých případech však došlo ke snížení příspěvku. Přesto se podařilo zahájit spolupráci s jedním velmi významným firemním dárcem a to společností Dr. Oetker. Jednání o spolupráci byla zahájena již v roce 2009, ale samotná tříletá smlouva byla podepsána v roce 2010 a na jaře téhož roku také začala spolupráce. Mezi další významné firemní dárce patří dlouholetí partneři Samsung a Hypoteční banka. Dále pokračuje spolupráce s automobilovou společností Mazda, která Sdružení v roce 2010 věnovala auto, polepené designem, který vyhrál v soutěži mezi jednotlivými dětmi ze všech tří SOS vesniček. Pokračuje také spolupráce s hotely Marriott, Robertem Halfem a nově také vzdělávací společností Develor. Významný firemní dárce Komerční banka v roce 2010 věnovala svůj příspěvek prostřednictvím Sdružení na pomoc zemětřesení postiženému Haiti a to konkrétně na obnovu SOS vesničky v Port-au-Prince. V loňském roce Sdružení nabídlo firmám dva vizuály vánočních pohlednic, ze kterých si mohly firmy vybrat a udělat závaznou objednávku. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu, Sdružení bude v této prodejní aktivitě dále pokračovat. Z ostatních FR aktivit určitě je nutné zmínit aktivity, které Sdružení realizovalo v on-line prostředí. Nové webové stránky byly spuštěny počátkem roku V druhé polovině roku byla spuštěna také platební brána na webu Sdružení, umožňující dárcům přispět přímo on-line pomocí platební karty či on-line převodu. Do budoucna by také měla být zpřístupněna možnost využití PayPal služby. Dále se rozvíjí aktivity na Facebooku. Podařilo se získat Google grant na online reklamu na vyhledávači Google, která se rozběhne počátkem roku Před Vánoci 2010 byl aktivován e- shop s nabídkou např. vánočních pohlednic. Kromě online aktivit byla na podzimní období připravena mediální kampaň, která probíhala, díky grantu od České televize, jak v televizi, tak v rádiu, ale také v tisku i v hromadných dopravních prostředcích. Více o kampani v kapitole Mediální aktivity Sdružení. K pokrytí poklesu příjmů Sdružení oslovilo nadace v grantových řízení. Koncem roku se podařilo ve spolupráci s programovým oddělením získat grant od Nadačního fondu J&T na rekonstrukci domu v SOS vesničce v Karlových Varech. Spolupráce s tímto fondem by měla pokračovat i v roce V roce 2010 byl proveden upgrade stávající databáze dárců k zefektivnění využívání databáze a práce s dárci. B. V rámci organizace vytvořit lidské i systémové kapacity ke zvýšení příjmů Rok 2010 byl z personálního hlediska velmi významný. Počátkem roku nastoupila na pozici fundraisera pro individuální dárce a PR manažera nová zaměstnankyně. Její příchod byl velmi důležitý pro stabilizaci celého oddělení a distribuci úkolů. Od roku 2008 se tak tým zdvojnásobil. V druhé polovině roku pak dále došlo k rozdělení kompetencí jednotlivých členů týmu a také přijetí administrativní síly na částečný úvazek. Tým by měl být kompletní počátkem roku 2011, kdy bude obsazena pozice fundraisera pro firemní dárce. FR oddělení se počátkem roku 2010 z kapacitních důvodů stávající kanceláře přestěhovalo do nových prostor. V těchto nových prostorách se pak nachází také zázemí pro IT. V létě roku 2010 došlo po k novému obsazení pozice hlavního účetního, tato změna zásadně přispěla ke zlepšení komunikace FR a účetního oddělení. Stále je však nutné nastavit některé 8

11 procesy a to nejen uvnitř FR oddělení, ale také v komunikaci s dalšími odděleními včetně nastavení evaluační pohovorů. Někteří členové týmu také měli možnost se v roce 2010 zúčastnit Mezinárodní fundraisingové konference (IFC) v Holandsku a také fundraisingové konference SOS Skillshare v rakouském Alpbachu. C. Získání velkého počtu vysoce hodnocených dárců Dlouhodobou strategií Sdružení je nárůst počtu pravidelných dárců. Z tohoto důvodu byla v roce 2010 obnovena dialogue direct/f2f kampaň v ulicích. Kampaň byla zahájena v Brně a postupně se rozšířila do dalších měst a to do Prahy a krátkodobě také do Karlových Varů a Zlína. Z důvodu nedostatečného personálního zabezpečení kvalitních komunikátorů se nepodařilo kampaň spustit v širším měřítku. V Praze se prokázala velmi velká konkurence a kampaň nepřinášela požadované výsledky. Neúspěch kampaně měl velký podíl na celkovém propadu příjmů z fundraisingu. Nebyly však vyčerpány všechny plánované náklady. Negativním faktorem, který komplikuje průběh kampaně je také komplikovaný přístup některých bank. Dochází poměrně často k neakceptování formulářů bankou.f2f kampaň je poměrně náročná a to nejen finančně a proto kampaň v budoucnu bude probíhat v Brně a v některých menších městech, kde není tak silná konkurence. Tento krok by měl optimalizovat vynaložené úsilí na kampaň. K získání dalších pravidelných dárců byla použita klasická mailingová metoda, kdy byl na vybraný segment dárců rozeslán tzv. upgradovací dopisy s výzvou o založení trvalého příkazu. D. Optimalizovat vládní dotace a podporu Sdružení SOS dětských vesniček žádalo i pro rok 2010 o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny. Celková výše přiznané dotace činila Kč a dotace ze státního rozpočtu tak tvořila 28 % rozpočtu Sdružení SOS dětských vesniček v roce 2010 Další pozitivní změnou je to, že na základě Dotační komise Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny ze dne byl Sdružení přidělen titul: Organizace uznaná Ministerstvem práce a sociálních věcí na léta pro činnost prorodinných aktivit. Toto velmi zjednodušuje proces předkládání žádostí o státní dotaci na dané období, kde bude předkládán pouze rozpočet projektu. A rozpad účetních položek v elektronické podobě. Přestože se jedná o zjednodušení celého procesu, základní prvek nejistoty, tj. zda a případně v jaké výši nakonec bude dotace přidělena, odstraněn nebyl ONE MOVEMENT: Silní lidé a silné sdružení pro 1 milion dětí Rok 2010 v oblasti lidských zdrojů se nesl v duchu nastavování interních směrnic a zavádění jednotných dokumentů v rámci celého Sdružení. Nově nastupující zaměstnanci již automaticky prochází orientačním zaškolením, byly sjednoceny popisy pracovních pozic a důraz byl také kladen na rozvoj zaměstnanců v oblasti vzdělávání. Nový rok odstartovala kampaň Face2Face, pro kterou jsme hledali kvalitní spolupracovníky pro práci komunikátorů. Během celého minulého roku docházelo ke stabilizaci jednotlivých týmů jak v rámci národní kanceláře, tak i v jednotlivých zařízeních. Kolektiv Sdružení byl doplněn o následující pracovní pozice: 9

12 Koordinátorka kampaně Face2Face (leden) Komunikátoři kampaně Face2Face (celý rok) Národní poradce pro zajištění kvality péče o dítě (Národní kancelář Praha - únor) Fundraiser pro firemní dárce / PR specialista (Národní kancelář Praha - únor) Hlavní účetní (Národní kancelář Praha - červenec) Vedoucí Komunity mládeže Brno (září) Pracovníci rozvoje osobnosti dítěte (DV Chvalčov, DV Brno Medlánky a DV Karlovy Vary Doubí celý rok) Říjen 2010 byl ve znamení strategického plánování v oblasti lidských zdrojů na příští rok Jeden ze základních cílů se týkal rozvoje pěstounů, pracovníků rozvoje osobnosti dítěte a zaměstnanců v oblasti vzdělávání. Dalším nosným bodem na rok 2011 bylo zavedení hodnotících pohovorů a rozvojových plánů pro každého zaměstnance v rámci celého Sdružení. 3.2 Projekty realizované v roce Projekt Více dětí do rodin - zkvalitnění a rozšíření vzdělávání pro pěstouny Sdružení SOS dětských vesniček realizovalo v období červenec červen 2010 projekt Více dětí do rodin - zkvalitnění a rozšíření vzdělávání pro pěstouny. Projekt byl zaměřen na rozšíření a optimalizaci nabídky vzdělávacích kurzů pro stávající pěstoun/ky i nové zájemce o výkon pěstounské péče. Cílem bylo přispět ke zkvalitnění pěstounské péče na úkor péče a růstu počtu dětí umísťovaných do pěstounské péče na úkor péče ústavní. Projekt byl realizován v regionu NUTS II Severozápad, který zahrnuje Karlovarský kraj a Ústecký kraj, ale v rámci rozvoje kapacit a inovativního přístupu bylo dosaženo přesahu i do ostatních regionů České republiky. V rámci Blokového grantu pro nevládní neziskové organizace byl projekt podpořen z prostředků Finančních mechanismů EHP/Norska. Zprostředkovatelem Blokového grantu pro NNO je v České republice Nadace rozvoje občanské společnosti. Partnerem projektu byla norská asociace SOS dětských vesniček. Projekt byl z Finančních mechanismů EHP/Norska podpořen částkou cca eur. V teoretických kurzech byli zájemci o pěstounskou péči seznámeni s aktuálními a nejpalčivějšími otázkami současné podoby pěstounské péče v České republice stejně jako s možnými východisky a novými trendy nejen ve vzdělávání. Součástí aktivit bylo i zapojení mladých lidí žijících v náhradní péči s cílem zjistit jejich potřeby a názory na stav náhradní péče individuální i ústavní. Zapojení asociace SOS dětských vesniček z Norska jako zahraničního partnera projektu přineslo především příležitost poznat zahraniční zkušenosti a vhodné z nich přenést do českého prostředí. 3.3 Mediální aktivity Sdružení SOS dětských vesničky Nový web, nová grafika tištěných materiálů V prvním čtvrtletí roku 2010 byly spuštěny nové webové stránky, jejichž grafickou podobu zpracovala firma Vizus. Cílem bylo vytvořit takové webové stránky, které budou pro uživatele 10

13 internetu přehledné, tak aby zde jednoduše našli vše, co o SOS dětských vesničkách potřebují vědět, a zároveň aby graficky dobře vypadaly. Na titulní straně je web rozdělen do tří základních částí: obsahové ( Co děláme ), fundraisingové ( Podpořte nás ) a novinek. Své místo zde má sekce pro novináře, e-shop, bohatá fotogalerie i publikace sdružení. Od novinářů i dárců máme řadu pozitivních ohlasů, že na webu našli snadno a rychle vše, co potřebovali. Novou grafickou podobu získal i zpravodaj Vesnička a další tiskové materiály. Více se v ní pracuje s fotografiemi a dalšími obrazovými prvky. Zároveň respektuje a citlivě zapojuje logo SOS dětských vesniček, piktogramy i další grafické prvky obsažené v grafickém manuálu. Zkušený grafik, který s námi od začátku roku 2010 spolupracuje, pracuje pro SOS dětské vesničky pro bono. Navázali jsme také spolupráci s mladou ilustrátorkou, která pomáhá s přípravou mailingů Multimediální kampaň Vyvrcholením mediálních aktivit Sdružení v roce 2010 byla podzimní multimediální kampaň nazvaná Děti potřebují skutečný domov. Zahájena byla v rámci oslavy 40. výročí položení základního kamene pro výstavbu SOS dětské vesničky ve Chvalčově (7. října), pokračovala až do konce kalendářního roku. Cílem kampaně bylo zvýšení povědomí veřejnosti o činnosti SOS dětských vesniček, získání kandidátek a kandidátů na nové pěstouny a také zvýšení počtu dárců. Kampaň se objevila v televizi, rozhlasových stanicích, v časopisech, novinách, na internetu, ve vozech MHD a ve vlacích příměstských linek. Z televizních stanic bylo klíčové partnerství s Českou televizí, která uvedla televizní spot SOS dětských vesniček na třech ze čtyř svých kanálů celkem 143x, významně nás ale podpořily také dvě regionální TV stanice. Televizní spot nám laskavě poskytli kolegové z Mnichova, agentura Leo Burnett nám zajistila profesionální dabing do češtiny. Pro rozhlas byly vytvořeny dvě verze spotu jedna fundraisingová, druhá na nábor pěstounek. Vysílalo ji 17 rozhlasových stanic po celé České republice, více byly zastoupené stanice v regionech blízkých jednotlivým vesničkám. Díky vysokému počtu zapojených rozhlasových stanic zazněly spoty SOS vesniček v éteru více než 2000x. V tištěných médiích se objevilo celkem 26 inzerátů s vizuálem vytvořeným pro SOS dětské vesničky agenturou Leo Burnett. Většinou se jednalo o společenské magazíny a časopisy pro ženy, 15 inzerátů bylo celostránkových. Banner kampaně s proklikem na webové stránky Sdružení uveřejnilo deset webových portálů a partnerských organizací. Plakáty SOS dětských vesniček se objevily v dopravních prostředcích městské hromadné dopravy v Praze, Brně, Karlových Varech, Zlíně a Olomouci, a dále v příměstských vlacích v Praze, Olomouci, Zlíně a Ostravě. V průběhu kampaně byly vydány tři tiskové zprávy, čtvrtá vyjde koncem ledna a přinese informace o výsledcích náborové kampaně nových pěstounek. V průběhu kampaně vyšlo celkem 62 článků, TV či rozhlasových příspěvků s tématem SOS dětských vesniček (do tohoto počtu nejsou zahrnuty články, které nijak nesouvisely s kampaní např. spory okolo výstavby domu v Doubí v bezprostřední blízkosti vesničky apod.). SOS dětské vesničky se několikrát objevily také v TV hlavních zpravodajských pořadech. 11

14 Díky kampani se přihlásilo na pozici pěstounky téměř 90 uchazeček. Součástí reklam bylo také číslo účtu SOS dětských vesniček a dárcovské SMS zprávy. Je obtížné vyhodnotit, kolik peněz přišlo na účet v důsledku kampaně, díky DMS zprávám ale přibylo na účtu Sdružení téměř 60 tisíc korun On-line aktivity V průběhu roku 2010 jsme zlepšili a zintenzivnili komunikaci na profilu SOS dětských vesniček na facebooku. Počet fanoušků této stránky vzrostl ze 180 na začátku kalendářního roku až na 640 fanoušků na konci roku. Díky pravidelnému přidávání novinek z dění ve vesničkách počet fanoušků i dále roste. Na facebooku také dále pokračoval projekt Zahradník, unikátní aplikace, která umožňuje uživatelům facebooku pomocí DMS zpráv pěstovat dárky a podporovat tak koníčky dětí v SOS dětských vesničkách. Navzdory naší snaze propagovat Zahradníka všemi dostupnými prostředky zisk z této aplikace nedosahuje takových výsledků, jaké bychom si přáli. V roce 2010 jsme otestovali reklamu na Google Adwords. Protože se osvědčila, zažádali jsme o Google grant, který jsme na konci roku 2010 získali. V prosinci jsme díky tomu ke spuštění připravili pět reklamních kampaní, které byly spuštěny na začátku roku Zaregistrovali jsme si také službu Google Analytics, abychom mohli co nejlépe sledovat účinnost kampaní. V průběhu roku značně vzrostl počet ových kontaktů na dárce od všech nových dárců získáváme ové adresy, pokud mají zřízený trvalý příkaz k úhradě, snažíme se nabízet jim veškerou komunikaci včetně zpravodaje přes internet, abychom šetřili náklady. Ke konci roku 2010 jsme měli v databázi více než ových adres. Na ně jsou také pravidelně rozesílány elektronické newslettery, přinášející krátké novinky o dění ve vesničkách i ve Sdružení. Na konci roku 2010 se také podařilo zprovoznit on-line platební bránu, dárci tedy mohou přispívat na SOS dětské vesničky také on-line prostřednictvím platební karty Práce s médii, další propagace V průběhu roku byla značně rozšířena databáze novinářů, a to jak z celostátních médií, tak z regionálních médií v oblastech, kde se nachází SOS dětské vesničky. S řadou médií byly zejména v průběhu podzimní kampaně navázány dobré vztahy, některá média vyjádřila ochotu podporovat SOS dětské vesničky mediálně i v budoucnosti. Novinářům jsou zasílány tiskové zprávy, pozvánky na akce a další materiály. Celkově bylo v roce 2010 vydáno na 200 článků, televizních a rozhlasových příspěvků s tématem SOS dětských vesniček, což je téměř dvojnásobek oproti předchozímu roku. Kromě médií byly SOS dětské vesničky prezentovány také na tradičním Veletrhu neziskových organizací. Komunikaci směrem k odborné veřejnosti (semináře, workshopy, konference) zajistilo programové oddělení. 12

15 3.4 Důležitá rozhodnutí předsednictva přijatá v průběhu roku 2010 IV/2010 Předsednictvo vzalo na vědomí personální změny v Národním manažerském týmu. Nově obsazena pozice Národního poradce pro kvalitu péče a Fundraiser pro individuální dárce / PR specialista. Předsednictvo vzalo na vědomí převedení daru za účelem pomoci SOS dětských vesniček na Haiti pro opravu poničené infrastruktury a zajištění jídla, vody a léků pro děti odloučené od rodin a jejich rodiny postižené ničivým zemětřesením závislých na pomoci SOS dětských vesniček. Předsednictvo odsouhlasilo ukončení pracovního poměru s hlavním účetním Sdružení dohodou. Předsednictvo vzalo na vědomí změnu zástupce KDI, jehož kandidatura byla schválena Valnou hromadou dne VI/2010 Předsednictvo odsouhlasilo koncept náboru nových pěstounů do SOS dětských vesniček. Nábor je podpořen kampaní Děti potřebují nový domov. Předsednictvo projednalo složení Pedagogické komise, poradního orgánu předsednictva Sdružení v oblasti zajištění, provádění a sledování kvality péče o dítě a mládeže v programech SOS dětských vesniček. IX/2010 Předsednictvo odsouhlasilo novou kandidátku na členku předsednictva Sdružení, řádné zvolení proběhlo na Valné hromadě dne Předsednictvo vzalo na vědomí zahájení mediální kampaně na podporu náboru nových pěstounů, získání prostředků na rekonstrukci neobydlených domů a následně zvýšení počtu dětí ve vesničkách. Předsednictvo se vyjádřilo k dalším projektům Sdružení - Sanace biologické rodiny, následná a krátkodobá péče a rozhodlo upřednostnit stabilizaci poskytování základních služeb a dořešení otázky komunit mládeže. X/2010 Předsednictvo doporučilo zpracování dlouhodobého plánu oprav v zřízeních Sdružení. Předsednictvo vzalo na vědomí obsazení pozice hlavního účetního. Předsednictvo vzalo na vědomí rezignaci členky předsednictva. Předsednictvo jednohlasně schválilo jmenování místopředsedy předsednictva Sdružení. Předsednictvo vzalo na vědomí výrok auditora k auditu 2009, tento byl předložen na Valné hromadě XII/2010 Předsednictvo vzalo na vědomí prezentované strategické cíle 2011 vedoucí k zvýšení počtu dětí v péči SOS dětských vesniček, rozšíření množství dárců k zajištění financování činnosti SOS dětských vesniček a k rozvoji a profesionalizaci lidských zdrojů s cílem nabídnout odpovídající péči potřebným dětem. 13

16 Předsednictvo rozhodlo o aktualizaci právních dokumentů týkající se pozice SOS pěstounky. Předsednictvo rozhodlo o zpracování analýzy celkových nákladů na dítě v SOS vesničkách, která bude zpracována v roce Ze strany Sdružení byla podepsána smlouva s nezávislým auditorem na ověření účetní závěrky za rok Nábor nových pěstounů Projekt Více dětí do rodin - zkvalitnění a rozšíření vzdělávání pro pěstouny nepřivedl do SOS dětských vesniček nové pěstounky, ale byl velmi kladně přijat stávajícími matkami - pěstounkami, které se jej zúčastnily v rámci svého průběžného vzdělávání. Na volnou kapacitu v SOS dětských vesničkách jsme na podzim zareagovali celorepublikovou kampaní zaměřenou na oslovení potenciálních zájemců o pozici pěstounů i na získání dárců. Pečlivě byl rozvržen výběr a následná komplexní příprava těchto kandidátů, neboť jsme si vědomi velké náročnosti péče o větší počet děti v náhradní rodině. Po úvodní osobní schůzce kandidátky splňující základní kritéria procházely psychologickou diagnostikou a individuální spoluprácí s psychologem - průvodcem. V první čtvrtině roku 2011 proběhne 11-denní teoretický kurz rozvržený do tří bloků, které se budou postupně konat v jednotlivých SOS dětských vesničkách. Závěrečným krokem bude půlroční praxe kandidátek v jedné z SOS dětských vesniček. Nové maminky poté budou připraveny přijmout první sourozenecké skupinky dětí do své péče. 3.6 Účast na odborných seminářích a konferencích Konference Nové trendy v práci s ohroženými rodinami Na konci června 2010 uspořádalo Sdružení SOS dětských vesniček ve spolupráci s Katedrou sociální práce FF UK konferenci Nové trendy v práci s ohroženými rodinami. Cílem konference bylo upozornit na existující nedostatky v práci s ohroženými rodinami, představit příklady dobré praxe z České republiky i ze zahraničí a poskytnout prostor k diskusi zainteresovaných odborníků z praxe a odpovědných institucí. Moduly konference byly následující: Podpora ohrožených rodin jako součást sociální politiky státu a jednotlivých krajů Panelová diskuse na téma Jak proměnit systém práce s ohroženými rodinami? Příklady dobré praxe ze zahraničí Panelová diskuse na téma Praxe v činnosti nestátních neziskových organizací a státních institucí Konference byla součástí projektu Více dětí do rodin - zkvalitnění a rozšíření vzdělávání pro pěstouny, který probíhal v období červenec červen Projekt byl v rámci Blokového grantu pro nevládní neziskové organizace podpořen z prostředků Finančních mechanismů EHP/Norska, zprostředkovatelem Blokového grantu pro NNO v České republice byla Nadace rozvoje občanské společnosti. Partnerem projektu byla norská asociace SOS dětských vesniček, jejíž zástupkyně představila na konferenci aktivity SOS dětských vesniček Norsko související se 14

17 vzděláváním pěstounů v programu PRIDE v severozápadním Rusku. Dalším zahraničním účastníkem byla zástupkyně organizace SOS Kinderdorf International, která hovořila o programech podpory ohrožených rodin, které SOS dětské vesničky realizují v různých zemích střední a východní Evropy. V říjnu 2010 spolupracovalo Sdružení SOS dětských vesniček na realizaci rozsáhlého on-line průzkumu zaměřeného na znalost a aktivní využití standardů Quality4Children v různých formách náhradní péče o děti. Výsledky zpracovává mezinárodní organizace SOS dětských vesniček. 3.7 Časový plán významných akcí v roce 2011 Během roku 2011 budou probíhat pravidelná zasedání předsednictva Sdružení SOS dětských vesniček a národního manažerského týmu. Zahájen bude projekt Rights of children in alternative care, from theory to practice: filling the gaps through peer research analyzující všechny formy alternativní péče o děti a mladistvé, který je realizován národními asociacemi SOS dětských vesniček v Albánii, České republice, Finsku a Polsku. V SOS dětských vesničkách bude dále probíhat implementace základních dokumentů a standardů KDI. Významnou akcí je konání mezinárodní konference Quality in Alternative Care v dubnu Sdružení pokračuje v aktivitách podpory a rozvoje následné péče pro mladé lidi odcházející z náhradní péče do samostatného života. V roce 2011 bude zaveden dokument Ukončení kariery matky pěstounky. V průběhu roku 2011 proběhne implementace Programové politiky SOS dětských vesniček v Karlových Varech. V oblasti FR bude vypracována 3letá FR strategie , budou zaváděny nové FR metody k udržení dlouhodobého růstu zisku. I/ Oficiální zahájení projektu Rights of children in alternative care, from theory to practice: filling the gaps through peer research II/ Základní vzdělávací program pro kandidátky na SOS matky pěstounky v SOS dětských vesničkách 1. blok - první SOS Zpravodaj III/ Spuštění pilotního projektu pro získávání věcných darů přímo SOS dětskými vesničkami v regionech - Základní vzdělávací program pro kandidátky na pěstounky v SOS dětských vesničkách 2. a 3. blok - Školení SOS pěstounek - mentoring IV/ Mezinárodní konference Quality in Alternative Care - druhý SOS Zpravodaj V/ Audit za rok Předložení analýzy vývoje nákladů na 1 dítě v péči zařízení Sdružení 15

18 - Rozeslání dopisu na dárce u příležitosti Dne matek VI/ Zasedání Valné hromady Sdružení - Prezentace Sdružení MFF pro děti a mládež ve Zlíně - Příprava plánu dalších aktivit v brněnském a zlínském kraji na základě studie proveditelnosti - Implementace procesu hodnotících pohovorů - třetí SOS Zpravodaj VII/ Prázdninové aktivity pro děti VIII/ Prázdninové aktivity pro děti IX/ čtvrtý SOS Zpravodaj - Rozeslání FR dopisu na nejlepší dárce X/ Předložení zpracované 3leté FR strategie předsednictva - Předložení Maximum Budget Frame for National Planning Workshop XI/ Rozeslání prospect direct-mailu individuální dárci/korporátní dárci XII/ Christmas and Fundraising Activities 16

19 4 ZPRÁVY Z JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ SDRUŽENÍ 4.1 SOS dětská vesnička Karlovy Vary - Doubí V roce 2010 nepřišla do SOS dětské vesničky Karlovy Vary žádná nová matka pěstounka, na konci října však z vesničky odešla jedna matka pěstounka i se třemi dětmi v pěstounské péči. V dubnu 2010 přišli do jedné pěstounské rodiny dva chlapci, v červnu byla naopak ukončena pěstounská péče u jednoho chlapce, který odešel do dětského domova v Ostrově. V únoru 2010 nastoupil do vesničky na uvolněné pracovní místo nový pedagog. Na začátku března vyrazily děti na jarní prázdniny do Krušných hor na lyže. S pomocí dobrovolnického centra v Karlových Varech se podařilo sehnat pohádkovou chatu blízko Ski areálu Nowako. Děti zpívaly a hrály na kytaru, dále hrály společenské hry a různé soutěže. Samotné lyžování probíhalo na dvou sjezdovkách a to Nowako a Neklid. Na té první lyžovali začátečníci společně s instruktorem lyžování, tu druhou brázdili zkušenější lyžaři. V polovině týdne měly děti volný den, který jsme využili k procházce na tzv. Ježíškovu cestu, která je místním lákadlem pro turisty. Odpoledne jsme se vydali na exkurzi na Horskou službu Boží Dar, kde se děti dozvěděly základy první pomoci, převoz a naložení pacienta sněžným skútrem a viděly i vozový park horské služby. Některé děti se projely i na skútru. V polovině května 2010 proběhla první společná akce dětí z SOS dětské vesničky a sdružením Přírodou.cz. Akce proběhla v malebné osadě Jedlová nedaleko Mariánských Lázní a jejím cílem bylo upozornit na značnou rozmanitost druhového složení rostlin v Karlovarském kraji a ukázat základní rozdíly mezi rostlinami na louce, v lese a v mokřadu. Dále byla věnována pozornost základním problémům, které souvisejí s ochranou přírody, např. rostlinné invazi a ohrožení rostlin. Vše formou her nebo krátkých tematických bloků. V průběhu celé víkendové akce získávaly jednotlivé týmy dětí po určitém bodovém zisku šablony, které používaly na tvorbu vlajky. Zároveň děti získávaly táborové peníze za aktivitu, poslušnost a úspěchy ve hrách. Peníze mohly posléze měnit za odměny v táborovém obchodě. Dne 5. června proběhl v SOS vesničce dětský den za účasti příslušníků Policie ČR, dobrovolných hasičů a také nadšenců Military spolku. Na úvod programu pro děti byl založen předem připravený požár na hřišti nad vesničkou. Z řad dětí byl vybrán jeden dobrovolník, který dostal mobilní telefon a jeho úkolem bylo zavolat na dispečink HZS a nahlásit uvedený požár. Za malou chvíli přijelo na hřiště za zvuku sirén hasičské vozidlo, ze kterého vyskákali členové posádky a začali s hašením požáru za netrpělivého přihlížení dětí. Po uhašení si děti mohli vyzkoušet hašení pomocí proudnice a zalít vodou uhašený požár. Dále si pak mohly vyzkoušet hasičskou helmu, dýchací přístroje a prozkoumat celé hasičské vozidlo zevnitř i zvenčí. Po ukončení programu hasičů dorazilo na hřiště 5 vojenských vozidel. Majitelé aut umožnili dětem prohlídku s ukázkou vybavení a perličkou byla okružní projížďka jeepy i nákladním vozidlem. Následně přišla na řadu ukázka příslušníků Policie ČR, jejíž členové dětem ukázali náležitosti služebních vozidel, odebírali dětem kontrolní otisky a na závěr oblékli děti do protiúderových obleků členů pořádkové jednotky. Nakonec přišel na řadu dlouho očekávaný zábavný program, ve kterém mohly děti předvést své dovednosti, jako třeba při skákaní v pytlích, chůzi na chůdách, střelbě ze vzduchovky, v postřehu při chytání klíče a slalomové dráze, kterou děti absolvovaly s potápěčskými ploutvemi na nohou a 17

20 tenisovou raketou a míčkem. Za splnění každé disciplíny děti obdržely razítko, které pak mohly proměnit ve stánku za sladkosti. O týden později se některé děti zúčastnily 9.ročníku běhu okolo Rolavy pro vesničku SOS ve spolupráci s TRIATLET Karlovy Vary a 18. června 2010 navštívili vesničku kouzelníci Magicens du Monde. Představení mělo velký úspěch. Další společná víkendová akce proběhla ve dnech na téma FAUNA v Děpoltovicích. Akce byla opět organizována společně se sdružením Přírodou.cz. Dětem bylo vysvětleno, čím jsou jednotlivé druhy zvířat důležité pro naši přírodu a jaké jsou způsob jejich ochrany. Děti absolvovaly kvíz, který měl prověřit jejich znalosti zvířat. I tato akce se dětem moc líbila. Víkendová akce října 2010 se uskutečnila opět s přáteli ze sdružení Přírodou.cz, tentokrát na téma VODA v kempu přímo na řece Ohři v obci Radošov blízko Kyselky. Tématem byla voda ve všech podobách se zaměřením na naše zeměpisné podmínky. Hlavním cílem bylo, aby děti pochopily hydrologický cyklus jako hnací motor spousty přírodních pochodu a pochopily, že voda je neodmyslitelnou součástí všeho na naší modré planetě. V sobotu 23. října se konala v pořadí již třetí jednodenní akce pod názvem Malý inspektor přírody. Uskutečnila se v prostorách a v blízkém okolí dětské vesničky. Hlavním tématem bylo poškozování přírody a její ochrana. Pozvání přijal pan Sikora z České inspekce životního prostředí v Karlových Varech, který celý program akce vedl. Pan Sikora jim promítl tematicky zaměřenou fotografickou prezentaci s názvem Malý inspektor přírody a doprovodil ji stručným výkladem. Pak jsme společně vyrazili do terénu. Další výlet se odehrál dne 9. října a jeho cílem bylo Božídarské rašeliniště. Celá akce byla pod taktovkou Petra Krásy a Radky Musilové, zaměstnanců Agentury ochrany přírody a krajiny, a byla pojata formou výletu zaměřenými především na vodu v krajině a ohrožení rašelinišť vysycháním. To vše bylo doplněno hrami, které zábavnou formou sloužily k zopakování znalostí. Dne 26. listopadu 2010 proběhlo ve vesničce pečení vánočního cukroví společně se zaměstnanci společnosti Dr. Oetker včetně generálního ředitele společnosti pana Ing. Jozefa Debreckého. Děti se učily zdobení perníčků, pečení muffin a sestavování a zdobení perníkové chaloupky z polotovarů Dr. Oetker. Všechny své výtvory si poté děti odnesly a vyzdobily si své domácnosti. Před Vánocemi nesmí chybět oblíbená vánoční besídka. Ta proběhla v naší vesničce ve středu 15. prosince 2010 a byla skutečně povedená. Bohatý program zahájilo hrou na trubku duo žáků Základní umělecké školy Karlovy Vary, následovala různá taneční vystoupení včetně stepu, kde mezi tanečníky byly samozřejmě děti z vesničky, recitace koled a hra na zobcovou flétnu. Na ukončení programu zahrály děti nacvičené divadelní představení Narození Ježíška. Kulisy a kostýmy našim dětem pomohli vyrobit dvě zaměstnankyně dětského divadla Rozmanitost v Mostě. Po ukončení vánoční besídky jsme se všichni přesunuli do místnosti s vánočním stromkem a plné dárků, které si děti rozdaly a rozbalily a teprve poté měly čas na malé pohoštění. Dne 17. prosince 2010 přijelo do naší vesničky Hit rádio Dragon. Jeho zaměstnanci si pro děti připravili rozmanitý program. Tancovalo se, hrály se různé dovednostní soutěže, prostě bylo 18

21 veselo. Na konci dětem zaměstnanci rádia předali dárky, které si děti předem nakreslily. Jejich přání byla umístěna v rámci promoakce rádia Strom splněných přání v obchodním domě Varyáda Karlovy Vary, kde na dárečky pro naše děti přispívali nakupující lidé. 4.2 SOS dětská vesnička Brno - Medlánky V lednu 2010 jsme přijali do SOS dětské vesničky v Brně - Medlánkách novou pracovnici do pozice rodinné asistentky formou zástupu za mateřskou dovolenou. Zbytek roku 2010 plynul ve jménu stability, a to jak po stránce personální, tak v jednotlivých oblastech činnosti. Po celý rok zůstaly neměnné nejen počty, ale i složení všech dětí, SOS matek-pěstounek i zaměstnanců. Ke stabilizaci určitě přispělo i červnové zahájení implementace základního dokumentu SOS dětských vesniček - Manuálu SOS dětských vesniček. Tohoto procesu, který byl veden pracovnicí SOS KDI Ibolyí Czeglédy, se účastnili všichni zaměstnanci a matky pěstounky. Během společných setkávání a vyjasňování vzájemných postojů a názorů jsme postupně objevovali oblasti činnosti, na které je nutné v nejbližší budoucnosti zaměřit pozornost a upravit jejich nastavení tak, aby byly v souladu s Manuálem. Konečným výsledkem procesu implementace a probíhajících diskusí byl 1. rozvojový plán SOS dětské vesničky Brno Medlánky pro rok Součástí celého procesu bylo mimo jiné i obnovení činnosti vesničkového výboru složeného ze zástupců pracovníků jednotlivých oblastí a zástupkyň SOS matek pěstounek. V tomto složení odvedl vesničkový výbor veliký kus práce a zásluhou všech jeho členů probíhaly jednotlivé aktivity v souladu s nastavenými termíny. Důležitou součástí rozvojového plánu vesničky se stal plán otevření vlastní Komunity mládeže jako součásti následné péče. Doposud jsme měli možnost částečně využívat pro naše odrůstající děti Komunitu mládeže, kterou provozuje SOS dětská vesnička Chvalčov. V posledním období se tato doposud vítaná výpomoc začala jevit jako nevyhovující. Jedním z důvodů je počet dospívajících dětí v obou vesničkách, který vysoko převyšuje kapacitu stávající Komunity. Proto členové odborného týmu ve spolupráci s pracovníky Národní kanceláře Sdružení sepsali Projekt k vytvoření Komunity mládeže pro SOS dětskou vesničku Brno, který byl předložen ke schválení vedení SOS KDI. V případě kladného vyřízení plánujeme otevřít vlastní Komunitu mládeže v polovině srpna Na základě výše uvedených skutečností byla 1. září 2010 vytvořena ve vesničce nová pracovní pozice vedoucí Komunity mládeže. Byla na ní převedena dlouholetá a zkušená pracovnice vesničky Bc. Lenka Martelliová, která do té doby pracovala jako pedagog. Vedoucí Komunity mládeže přebrala zodpovědnost za celou oblast přípravy vytvoření, rozjezdu a následného chodu Komunity mládeže, a to jak po personální stránce, tak po stránce technické. Součástí její práce se stala také příprava mládeže na přechod do následné péče a přímé průvodcovství těchto dospívajících. Celková pedagogická práce se v roce 2010 skládala ze čtyř typů aktivit: Hlavní aktivitou byly skupiny osobnostního rozvoje, vytvořené pro tři věkové kategorie, do kterých se měly možnost zařadit všechny děti. Program pro každou věkovou skupinu probíhal samostatně a byl upraven podle potřeb a možností každé z nich. Základní témata však byla pro všechny skupiny společná. Tyto aktivity probíhaly v rámci jedno- nebo dvoudenních víkendových akcí. Snažili jsme se tak umožnit účast co největšímu počtu dětí, pro které byly určeny, protože 19

22 v minulosti bylo často problematické najít vhodný den v rámci pracovního týdne vzhledem k velké nabídce zájmových kroužků, které mají děti možnost v Brně navštěvovat. První část tematického programu zpracováváme formou zážitkové pedagogiky a druhá část je zpravidla zaměřena na aktivitu posilující spolupráci, vztahy a vzájemnou podporu uvnitř každé skupiny, a tak jsme vyzkoušeli například lanové centrum, bowling, společnou práci na ekologickém centru, pomoc při čištění údolí, apod. Pokud byl program v rámci víkendu, vyjížděli jsme do přírody, do hor, kde byly aktivity přizpůsobeny místním podmínkám například v podpoře samostatnosti. Zájmové kroužky byly další aktivitou, které se měly děti možnost věnovat přímo ve vesničce. Bylo jich hned několik, některé i díky spolupráci externistů. Děti mohly navštěvovat pravidelně počítačový a rybářský kroužek, futsal; pod vedením externistů pak probíhalo kreslení pravou mozkovou hemisférou a kroužek šití a rukodělných prací. Součástí pedagogických aktivit byla samozřejmě také individuální práce s dětmi. Spektrum této práce je široké, od podpory silných stránek až po pomoc s vyrovnáváním některých slabin, podle individuálních potřeb toho kterého dítěte. Nabídku pedagogických aktivit doplňovaly mimořádné akce, které probíhaly nepravidelně v průběhu celého roku, a jejich náplň byla velmi různorodá. Ze sportovní oblasti jde o spolupráci s brněnským hokejovým týmem Kometa Brno a extraligovým volejbalovým týmem RWE Brno. Děti se mohly účastnit zápasů, případně tréninků nebo se setkat s hráči týmů. V rámci zpracování romské tématiky se účastnily některých akcí Muzea romské kultury v Brně, kde se děti interaktivní formou seznamovaly s tradicemi, kulturou či jazykem Romů. Pod odborným vedením lékaře proběhly 2 besedy na téma sexuální výchovy a zdraví. Proběhl také každoroční týdenní zimní pobyt, který děti týden trávily na lyžích či snowboardech a také akce při příležitosti velikonočních a vánočních svátků. O Velikonocích navštívily tvořivou dílnu, kde si mohly vyzkoušet nejrůznější tradiční zvyky a řemesla a odnést si domů vlastnoručně dělané výrobky či dekorace. Na konci roku proběhlo za účasti dětí, pěstounek i pracovníků předvánoční setkání, které proběhlo v areálu vesničky. Děti zdobily strom, který na jaře vysadily při příležitosti Dne Země, proběhla skvělá ochutnávka vánočního cukroví, zpívalo se a na závěr byl připraven ohňostroj. 4.3 SOS dětská vesnička Chvalčov V roce 2010 proběhlo v pracovním týmu SOS dětské vesničky několik personálních změn. K 31. červenci ukončil pracovní poměr dosavadní pedagog a v polovině srpna nastoupili do vesničky dva noví pedagogové. Odešla jedna rodinná asistentka, naopak jiná rodinná asistentka dosud pracující na poloviční úvazek nastoupila od 1. září 2010 na plný úvazek. V průběhu roku odešly z vesničky dvě matky pěstounky. Na konci roku 2010 tak žilo v SOS dětské vesničce 8 pěstounů (7 matek-pěstounek a 1 pěstounský pár), pečujících celkem o 34 dětí. Další 3 dospívající pobývali přes týden v Komunitě mládeže v Brně. Pedagogové zajišťují pro děti pomoc při rozvoji schopností každého jednotlivce, ať již individuálními nebo skupinovými akcemi. Vedou zájmové kroužky výtvarný kroužek, sportovní aktivity (horolezectví, fotbal, plavání), hudební a řemeslný kroužek. Nezbytnou součástí práce 20

23 pedagogů je také doučování a podpora školní přípravy dětí a obecně odborná pomoc pěstounkám v oblasti výchovy. V průběhu roku 2010 bylo pro děti z SOS dětské vesničky připraveno mnoho zajímavých akcí: - Návštěvy Městského divadla ve Zlíně (představení Jak šlo vejce na vandr, Sněhurka ) - Lyžařský výcvik pro děti ve Vysokých Tatrách, v rámci toho návštěva Aquaparku v Popradu - Plavecký výcvik pro ty nejmenší v plaveckém bazénu v Holešově - Výlet do Teplic n. Bečvou, kde děti shlédly nejhlubší propast v ČR - Hranickou propast - Víkendový pobyt na Tesáku, kde děti překonávaly nástrahy nízkých lanových lávek a navštívily nejvyšší vrchol Hostýnských vrchů - Kelčský Javorník - Návštěva zábavního centra Galaxie ve Zlíně na Den dětí - Sjíždění řeky Dyje na nafukovacích kanoích - velké dobrodružství pro děti i dospělé - Ke konci prázdnin nás poctila návštěva z Irska - 4 starší pedagogové z organizace Adra - a proběhla výuka angličtiny zábavnou formou - Začátek školního roku byl zahájen táborákem a sportovními hrami společně s pracovníky Tesca Holešov (zajistili občerstvení) - Pracovníci firmy Daimler pomohli velkou brigádou zkrášlit areál dětské vesničky - Nejvýznamnější událostí v průběhu roku bylo 40. výročí založení chvalčovské vesničky: oslavy umožnily setkání bývalých pěstounek a klientů dětské vesničky, program obsahoval vystoupení dětí z dětské vesničky, koncert malých hudebníků, dále vystoupení břišních tanečnic, v areálu si děti zkoušely bubnování a hry na netradiční hudební nástroje, proběhlo představení Čert a Káča s velkým úspěchem u dětí i dospělých a na závěr proběhly různé soutěže pro děti - Víkendová akce ve Vyškově Stínadla se bouří - A na závěr roku vánoční besídka, kde předvedly děti své umění a dovednosti Koncem uplynulého roku proběhl ve vesničce Audit kvality péče o děti a na základě shrnutí jeho výsledků a analýz bude výborem SOS dětské vesničky navržen a zpracován roční plán rozvoje zařízení směrem k dalšímu zlepšení poskytované péče. 4.4 Komunita mládeže Brno Během roku došlo ke dvěma změnám v personálním obsazení odborného týmu Komunity mládeže. V lednu nastoupila nová kolegyně na pozici pedagoga průvodce a v září došlo ke změně na pozici vedoucího Komunity mládeže. Zbylí členové pracovního týmu zůstali stejní. Na konci roku 2010 tak v Komunitě mládeže pracovali vedoucí Komunity mládeže, 2 pedagogové průvodci a 2 pedagogové jako zástup a na noční směny. Na začátku roku měla Komunita mládeže 3 klienty, dvě dívky a jednoho chlapce. V průběhu roku došlo k úplnému osamostatnění a přesunu jednoho klienta do programu polozávislého bydlení a jedna z klientek Komunitu před začátkem letních prázdnin natrvalo opustila. V září však do Komunity přišli tři noví klienti, dva mladíci a jedna slečna. V prosinci Komunita přivítala dalšího klienta a ke konci roku 2010 tak v Komunitě žilo celkem 5 mladistvých. 21

24 Dva z klientů jsou studenty brněnských středních odborných škol se zaměřením na chemii a na zdravotnictví. Klientky jsou studentkami odborných učilišť v oborech cukrářka a číšnice. Zbývající z chlapců je studentem posledního ročníku základní školy. Klienti polozávislého bydlení jsou ve dvou případech studenty středních odborných škol, a to zdravotnické a se zaměřením na informační technologie, dále vyšší odborné sociálně-právní školy a v jednom případě vysoké školy v oboru charitativní a sociální práce. 22

25 5 FINANČNÍ ZPRÁVA 5.1 Přehled aktiv a pasiv (v Kč) AKTIVA Dlouhodobý majetek Nehmotný majetek Hmotný majetek Ostatní majetek Dlouhodobý majetek celkem Krátkodobý majetek Zásoby Pohledávky Odběratelé Ostatní krátkodobé pohledávky Časové rozlišení Ostatní pohledávky Peníze a peněžní prostředky Krátkodobý majetek celkem AKTIVA CELKEM PASIVA Vlastní jmění Vlastní jmění a fondy Vlastní jmění celkem Dlouhodobé závazky Fond dětí Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé závazky Časové rozlišení Krátkodobé závazky Dodavatelé Ostatní závazky Daňové závazky Zaměstnanci Krátkodobé závazky celkem PASIVA CELKEM

26 5.2 Cash flow CASH FLOW (v Kč) Účetní zisk/ztráta z provozní činnosti před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace Odpisy majetku Provozní zisk/ztráta Změna stavu pohledávek Změna stavu zásob Změna stavu závazků Změna stavu z provozní činnosti Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti Pořízení hmotného majetku Pořízení nehmotného majetku Čistý peněžní toky z investiční činnosti Peněžní toky celkem Čisté zvýšení / snížení finančních prostředků Peněžní prostředky na začátku účetního období Peněžní prostředky na konci účetního období Významné údaje z účetní závěrky Účetní závěrka za rok 2010 byla sestavena v souladu s platnými účetními předpisy, tedy zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou provádějící tento zákon č. 504/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (sada ). Sdružení nemá hospodářskou činnost. Sdružení nevyplácí ani nerozděluje žádné odměny členům statutárního orgánu. V roce 2010 nebyly poskytnuty žádné úvěry ani půjčky členům statutárního a kontrolního orgánu. Sdružení nemá žádné dlouhodobé ani krátkodobé bankovní úvěry. Přijatá státní dotace na provozní účely poskytnutá Ministerstvem práce a sociální věcí v roce 2010 činila tis. Kč, v roce 2009 tato dotace činila tis. Kč. 5.4 Audit a výrok auditora Roční účetní závěrka Sdružení za období od do bylo ověřena nezávislým auditorem, společností FinAudit s.r.o. se sídlem v Olomouci, Třída Svobody 645/2, zapsaná 24

27 v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky s číslem oprávnění 154 a vedená u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou C Výrok auditora ze dne 30. května 2011: Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace občanského sdružení Sdružení SOS dětských vesniček k a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od do v souladu s českými účetními předpisy. 25

28 6 AUDIT A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 26

29 27

30 28

31 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) IČO Název a sídlo účetní jednotky Sdružení SOS dětských vesniček U Prašného mostu 50 Praha Hrad A K T I V A Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období b 1 2 A. Dlouhodobý majetek ř I. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Dlouhodobý nehmotný majetek Software (013) Ocenitelná práva (014) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) Součet ř. 2 až II. Pozemky (031) Dlouhodobý hmotný majetek Umělecká díla, předměty a sbírky (032) Stavby (021) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) Pěstitelské celky trvalých porostů (025) Základní stádo a tažná zvířata (026) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) Součet ř. 10 až III. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) Dlouhodobý finanční majetek a Podíly v osobách pod podstatných vlivem (062) Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) Půjčky organizačním složkám (066) Ostatní dlouhodobé půjčky (067) Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) Součet ř. 21 až Odesláno dne: Razítko: Podpis Odpovídá vedoucího za údaje : účetní jednotky : 1 Telefon: Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 29

32 Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období b 1 2 IV. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) Oprávky k Oprávky k softwaru (073) dlouhodobému Oprávky k ocenitelným právům (074) majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) Oprávky k stavbám (081) Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) Součet ř. 29 až B. Krátkodobý majetek ř I. Materiál na skladě (112) Zásoby Materiál na cestě (119) Nedokončená výroba (121) Polotovary vlastní výroby (122) Výrobky (123) Zvířata (124) Zboží na skladě a v prodejnách (132) Zboží na cestě (139) Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314) Součet ř. 42 až 50 a II. Odběratelé (311) Pohledávky Směnky k inkasu (312) Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) Ostatní pohledávky (315) Pohledávky za zaměstnanci (335) Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346) Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348)

33 Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období b 1 2 II. Pohledávky za účastníky sdružení (358) Pohledávky Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) Jiné pohledávky (378) Dohadné účty aktivní (388) Opravná položka k pohledávkám (391) Součet ř. 52 až 69 minus 70 a III. Pokladna (211) Krátkodobý Ceniny (213) finanční majetek Bankovní účty (221) Majetkové cenné papíry k obchodování (251) Dluhové cenné papíry k obchodování (253) Ostatní cenné papíry (256) Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) Peníze na cestě (+/-261) Součet ř. 72 až IV. Náklady příštích období (381) Jiná aktiva Příjmy příštích období (385) celkem Kursové rozdíly aktivní (386) Součet ř. 81 až ÚHRN AKTIV ř Kontrolní číslo ř. 1 až

34 Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období P A S I V A c d 3 4 A. Vlastní zdroje č Vlastní jmění (901) Jmění Fondy (911) Oceňovací rozdíly z přecenění finančnního majetku a závazků (921) Součet ř. 87 až Účet výsledku hospodáření (+/-963) 91 X Výsledek Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) X hospodaření Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) Součet ř. 91 až B. Cizí zdroje ř Rezervy (941) Dlouhodobé bankovní úvěry (953) Vydané dluhopisy (953) Dlouhodobé Závazky z pronájmu (954) závazky Přijaté dlouhodobé zálohy (955) Dlouhodobé směnky k úhradě (958) Dohadné účty pasivní (389) Ostatní dlouhodobé závazky (959) Součet ř. 97 až Dodavatelé (321) Krátkodobé Směnky k úhradě (322) závazky Přijaté zálohy (324) Ostatní závazky (325) Zaměstnanci (331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348) Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367) Závazky k účastníkům sdružení (368) Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) Jiné závazky (379) Krátkodobé bankovní úvěry (231) Eskontní úvěry (232) Vydané kratkodobé dluhopisy (241) Vlastní dluhopisy (255) Dohadné účty pasivní (389) Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) Součet ř.105 až Výdaje příštích období (383) Jiná pasiva Výnosy příštích období (384) Kursové rozdíly pasivní (387) Součet ř. 129 až ÚHRN PASIV ř Kontrolní číslo (ř.86 až 133) Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 4 32

35 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Sdružení SOS dětských vesniček IČO U Prašného mostu 50 Praha Hrad Číslo účtu A. NÁKLADY I. Spotřebované nákupy celkem Činnosti hlavní hospodářská celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží II. Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III. Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem Název ukazatele Číslo řádku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 1 33

36 Číslo účtu Název ukazatele VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Číslo řádku Činnosti hlavní hospodářská celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 552 nehmotného a hmotného majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními 581 složkami Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem celkem Dodatečné odvody daně z příjmů Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 ) B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV. Ostatní výnosy celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursovné zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy

37 Číslo účtu hlavní hospodářská celkem Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 652 majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky Provozní dotace Daň z příjmů D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM Kontrolní číslo Název ukazatele Číslo řádku V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem VI. Přijaté příspěvky celkem VII. Provozní dotace celkem Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 ) C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM Činnosti Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úč.jednotky: Odpovídá za údaje: 3 Telefon: Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 35

38 Příloha účetní závěrky za rok 2010 Sdružení SOS dětských vesniček I. Popis účetní jednotky Název společnosti Sdružení SOS dětských vesniček Sídlo U Prašného mostu Praha Hrad Právní forma Občanské sdružení Řádný člen SOS Kinderdorf International, Rakousko Registrace Rozhodnutí MV ČR AVS/ /918/89 Reg. VSP/1 1674/90-R OÚ hl.m. Prahy Identifikační číslo DIČ CZ , neplátce DPH Účel a poslání Sociálně právní ochrana dětí a mládeže, náhradní rodinná péče Prostřednictvím činnosti SOS dětských vesniček v souladu s modelem péče o děti v SOS dětských vesničkách a dalšími formami náhradní rodinné péče poskytovat odbornou péči a podporu opuštěným a ohroženým dětem, které nemohou z nejrůznějších důvodů vyrůstat ve své vlastní rodině Účetní období Kalendářní rok Statutární orgán JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. předseda předsednictva Členové předsednictva Ing. Ivana Šímová PhDr. Věduna Bubleová (do ) PhDr. Hana Pazlarová (od ) PaedDr. Petr Niederle Ing. Miroslav Šulai Mag. Gerhard Zwetler Mag. Veronika Schneyder Datum vzniku 18. června 1990 II. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování Tato účetní závěrka je sestavena v souladu s platnými účetními předpisy, tedy zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou provádějící tento zákon č. 504/2002 Sb. a Českými účetními 36

39 standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (sada ). Pokud není uvedeno jinak, jsou částky v příloze k účetní závěrce uvedeny v celých tisících CZK. II. 1. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Sdružení používá lineární způsob odepisování dlouhodobého hmotného majetku dle stanoveného odpisového plánu. Drobný dlouhodobý majetek do výše Kč se účtuje na účet 501, tj. přímo do spotřeby a bez další evidence. Drobný dlouhodobý majetek v ceně od Kč do Kč se účtuje na účet 501, tj. přímo do spotřeby a dále je evidován v operativní evidenci. II. 2. Zásoby Zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou a Sdružení je eviduje na účtu 112. II. 3. Přepočet údajů v cizích měnách Sdružení používá pro přepočet údajů v cizích měnách denní kurz České národní banky. Zůstatky pohledávek a závazků v cizích měnách, zůstatky peněžní hotovosti a prostředky v EUR vedené na bankovním účtu byly přepočteny kurzem ČNB k datu závěrky, tzn II. 4. Doplňující informace V roce 2100 nenastaly podstatné změny v postupech oceňování, odpisování ani účtování oproti předcházejícímu účetnímu období. Nebylo rozhodnuto o tvorbě opravných položek ani o rezervách za uzavřené účetní období. Sdružení nemá žádný majetek zastavený zástavním právem. Sdružení neeviduje pohledávky a závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti. Sdružení nemá závazky neuvedené v rozvaze. Sdružení nemá obchodní podíl v jiných společnostech. III. Významné události mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou výkazy schváleny k předání mimo účetní jednotku K žádným dalším významným událostem, které by ovlivnily finanční pozici Sdružení, v tomto období nedošlo. IV. Zaměstnanci Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 v roce Mzdové náklady Kč Kč Zákonné sociální pojištění Kč Kč Zákonné sociální náklady Kč Kč 37

40 Závazky vůči Finančnímu úřadu, Pražské správě sociálního zabezpečení a vůči zdravotním pojišťovnám za období 12/2010 byly uhrazeny v lednu V. Ostatní skutečnosti Sdružení nemá hospodářskou činnost. Sdružení vede podvojné účetnictví v systému Navision. Sdružení archivuje a uschovává účetní dokumentaci v souladu s platnými zákony. Archiv účetních dokladů se nachází v Dětské vesničce Doubí u Karlových Varů. Sdružení nevyplácí ani nerozděluje žádné odměny členům statutárního orgánu. V roce 2010 nebyly poskytnuty žádné úvěry ani půjčky členům statutárního a kontrolního orgánu. Sdružení nemá žádné dlouhodobé ani krátkodobé bankovní úvěry. Přijatá státní dotace na provozní účely poskytnutá Ministerstvem práce a sociální věcí v roce 2010 činila tis. Kč, v roce 2009 tato dotace činila tis. Kč. Po provedení účetní uzávěrky účetní jednotka konstatuje, že účetnictví je vedeno, uzávěrka provedena, příloha zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Všechny vykazované údaje vycházejí z účetních písemností účetní jednotky a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. 38

41 7 PODĚKOVÁNÍ Všem našim dárcům a partnerům velmi děkujeme za stálou podporu! HLAVNÍ PARTNEŘI Mezi hlavní partnery SOS dětských vesniček patří 5 společnosti, které se zavázali k dlouhodobé podpoře SOS vesniček a jejichž dar se velmi významným způsobem podílí na rozvoji celé organizace. Společnost Samsung je jedním z nejvýznamnějších dlouhodobých firemních dárců SOS dětských vesniček. Společnost Samsung podporuje Sdružení SOS dětských vesniček již od roku 2006, kdy uspořádala první Samsung running festival, v jehož souvislosti podpořila SOS dětské vesničky významnou finanční částkou. V této podpoře společnost pokračuje i nadále. Společnost Samsung každoročně poskytuje SOS dětským vesničkám také potřebné vybavení pro všechna zařízení SOS dětských vesniček. Hypoteční banka je hlavním firemní dárcem s nejdelší historií podpory SOS dětských vesniček, čehož si nesmírně vážíme. Hypoteční banka se zavázala poskytnout sdružení SOS dětských vesniček 20 Kč za každou uzavřenou smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru. V roce 2009 již podpora celkem činila přes 2 milióny korun. Společnost Mazda je významným firemním dárcem SOS dětských vesniček po celém světě. V České republice byla navázána spolupráce v roce Společnost podporuje sdružení jak finančně tak také formou věcného daru v podobě auta. V roce 2011 se podařilo Mazdě navázat spolupráce s další japonskou společností Nikon, se kterou uspořádali fotografickou soutěž pro děti z SOS dětských vesniček. Vítězné fotografie budou vyhlášeny na podzim a děti čekají velmi pěkné ceny. Se společností Dr. Oetker byla navázána tříletá spolupráce v roce Dr. Oetker se zavázal po dobu 3 let finančně podporovat činnost SOS dětských vesniček. Vedle významného finančního daru Dr. Oetker věnoval SOS vesničkám také své produkty pro pěstounské rodiny ve vesničkách a pořádá zajímavé akce pro děti. Nadační fond J&T věnoval v roce 2010 významnou finanční částku na celkovou rekonstrukci rodinného domu v SOS dětské vesničce Karlovy Vary. V prosinci roku 2010 pak byla podepsána rámcová smlouva o spolupráci, ve které se nadační fond J&T zavázal v rámci jeho aktuálních finančních možností podporovat projekty Sdružení SOS dětských vesniček. 39

Udržení a zvyšování kvality poskytované péče

Udržení a zvyšování kvality poskytované péče Výroční zpráva 2010 Slovo úvodem Sdružení SOS dětských vesniček už 40 let pomáhá dětem bez rodičů najít skutečný domov a prožít šťastné dětství. V červnu 2010 uplynulo 40 let od zahájení činnosti SOS dětské

Více

Zpráva o hospodaření 2006. komentář k Rozpočtu 2007. Zpracovala : Lenka Pospíchalová září 2007

Zpráva o hospodaření 2006. komentář k Rozpočtu 2007. Zpracovala : Lenka Pospíchalová září 2007 Zpráva o hospodaření 2006 a komentář k Rozpočtu 2007 Zpracovala : Lenka Pospíchalová září 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2006 Rozpočet 2006 V roce 2006 probíhalo hospodaření sdružení podle schváleného

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017 PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky.

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

SOS. Česká republika. Sdružení SOS dětských vesniček. Tisková zpráva 28. 7. 2008. SOS dětské vesničky začínají s náborem manželských párů

SOS. Česká republika. Sdružení SOS dětských vesniček. Tisková zpráva 28. 7. 2008. SOS dětské vesničky začínají s náborem manželských párů Tisková zpráva 28. 7. 2008 SOS dětské vesničky začínají s náborem manželských párů V uplynulých dnech udělalo další důležitý krok nezbytný k tomu, aby i nadále reprezentovalo nejvyšší standard kvality

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV Účel projektu Jeden z nástrojů pro implementaci Národní strategie ochrany práv dětí a novely zákona o sociálně-právní ochraně

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Cíle Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Předkládá: Pavla Brady a Robin Ujfaluši na základě usnesení PSZ V roce 2015 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Pardubice, 25. říjen 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Pardubice, 25. říjen 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Pardubice, 25. říjen 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o Nadačním fondu Julinka 3. Struktura fondu 4. Poslání a účel fondu 5. Akce pořádané Nadačním fondem Julinka v roce 2014

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2014

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2014 PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok Občanské sdružení ZELENÉ BYDLENÍ Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2013 Naše poslání Posláním občanského sdružení Zelené bydlení je propagovat a prosazovat do každodenního života principy trvale

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

CHVaLčOV. aktuálně. jim palce!

CHVaLčOV. aktuálně. jim palce! Vesnička / jaro 2011 CHVaLčOV Se zimou se děti rozloučily o jarních prázdninách, které ve Chvalčově letos připadly na polovinu února. Lyže, sáňky, boby a další zimní radovánky si v letošním roce užily

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Srbští experti, stejně jako lidé pracující s dětmi, poprvé získali první informace o tomto americkém programu v roce 2002 z

Srbští experti, stejně jako lidé pracující s dětmi, poprvé získali první informace o tomto americkém programu v roce 2002 z Srbští experti, stejně jako lidé pracující s dětmi, poprvé získali první informace o tomto americkém programu v roce 2002 z Foundation OKS a pan Rob van Pagee poprvé prezentovali program v rámci tzv. MINI

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Milí přátelé, přestože je Sdružení VIA nejmladším členem rodiny VIA, do které kromě Nadace VIA patří i organizace Friends of VIA, zcela jistě ho můžeme považovat

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Jsme svatební portál působící po celé ČR. Pro snoubence a svatebčany přinášíme užitečné informace, tipy a nápady.

Jsme svatební portál působící po celé ČR. Pro snoubence a svatebčany přinášíme užitečné informace, tipy a nápady. MEDIAKIT Představujeme se Pomáháme snoubencům získat přehled a kontrolu nad plánováním a přípravami svatby, aby si mohli svůj vysněný svatební den společně užít s minimem stresu. Jsme svatební portál působící

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech Tři roky českého internetu v číslech Projekt NetMonitor - měření návštěvnosti a výzkum sociodemografického profilu návštěvníků internetových serverů v České republice, který realizuje Mediaresearch ve

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní informace o projektu Název projektu Firma: Kategorie: Autoři projektu Společnost bez hranic Foxconn CZ s.r.o. 2. kategorie (komerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Číslo 2 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Newsletter červenec - září 2012 Vážení zájemci o problematiku sociálních služeb, předkládáme Vám newsletter

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí s NNO v roce 2011 Příklad dobré praxe

Spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí s NNO v roce 2011 Příklad dobré praxe Orgány sociálně právní ochrany dětí, které působí na území SMO 24 OSPOD dle územní příslušnosti Nestátní neziskové organizace pověřené výkonem SPOD, ale také bez pověření, pouze pracující s cílovou skupinou

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík Nakladatelství PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR Martin Mařík Co je Nakladatelství PASPARTA? nakladatelství odborné literatury, poskytovatel služeb v oblasti grafiky založeno v

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více