Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region"

Transkript

1 Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region BUSINESS

2 Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu vznikla v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network a Regionální kontaktní organizace pro Západní Čechy (RKO-ZČ). Cílem je podpořit mezinárodní technologickou spolupráci inovačních firem (zejména malých a středních) z plzeňského regionu se zahraničními subjekty. Jedná se o otevřenou publikaci, která bude postupně doplňována o další zajímavé firmy s potenciálem pro mezinárodní spolupráci. Enterprise Europe Network je celoevropská síť zaměřená na poskytování podpůrných služeb a informací pro rozvoj podnikání a inovací. Tyto služby jsou určeny zejména malým a středním podnikům (MSP), kterým pomáhají při jejich internacionalizaci, rozvíjení jejich potenciálu a inovační kapacity. Síť zahrnuje kolem 600 partnerských organizací (kontaktních míst) ve více než 50 zemích. Aktivity české části Enterprise Europe Network jsou realizovány konsorciem jedenácti partnerů koordinovaných Technologickým centrem AV ČR. Síť Enterprise Europe Network v České republice je podporována z Rámcového programu EU pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Služby sítě pro podnikatele z plzeňského regionu poskytuje BIC Plzeň. Více informací: Regionální kontaktní organizace pro Západní Čechy (RKO-ZČ) je projekt Západočeské univerzity v Plzni podporovaný od roku 2011 MŠMT v rámci programu EUPRO II pod číslem LE Je součástí sítě NINET sdružující regionální a oborové kontaktní organizace působící v České republice. Cílem RKO-ZČ je především umožnit a ulehčit prostřednictvím informační a administrativní podpory účast regionálních institucí v projektech mezinárodní spolupráce, převážně v Evropském výzkumném prostoru, a projektech bilaterální spolupráce, převážně spojování MSP, firem, institucí VaV a dalších subjektů pro tvorbu silných konsorcií, která dobře obstojí v oblasti mezinárodního výzkumu. Snahou RKO-ZČ je přispět k rozvoji spolupráce výzkumných pracovišť s průmyslem a malými a středními firmami v mezinárodním měřítku. RKO-ZČ usiluje o zvýšení technologické a inovační úrovně regionu prostřednictvím účasti českých subjektů v programech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Disponuje bohatými zkušenostmi účasti v projektech v rámci stávajícího 7. rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj (7RP). Momentální klíčovou aktivitou RKO-ZČ je zaměření se na nový program pro financování evropského výzkumu, vývoje a inovací v období let Horizon RKO-ZČ nabízí bezplatné poskytování informací o programech, asistenci při přípravě projektů, konzultace, pravidelné semináře, mapování výzkumně-vývojového potenciálu regionu a veškeré další aktivity související s výše zmíněnými záměry. Více informací: BUSINESS

3 Catalogue Innovation Potential of the Pilsen Region The catalogue Innovation Potential of the Pilsen Region was prepared within the activities of the Enterprise Europe Network and the Regional Contact Organization for West Bohemia (RCO-WB). It aims to provide support to international technology cooperation of innovation-oriented companies (especially small and medium-sized) from the Pilsen region with foreign institutions, organizations or companies. It is an open catalogue which will gradually introduce more companies having the potential for international collaboration. The Enterprise Europe Network is a Europe-wide network oriented towards the provision of support services and information to promote the development of business and innovation. The services are designed especially for small and medium-sized enterprises (SMEs) to assist their internationalization and to develop their potential and innovation capacity. The Network comprises about 600 member organizations (contact points) in more than 50 countries. The activities of the Czech section of the Enterprise Europe Network are realized by a consortium of 11 partners coordinated by the Technology Centre ASCR. In the Czech Republic, the Enterprise Europe Network is co-funded by the EU Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) and by the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic. In the Pilsen region, the Network s services for businesses are provided by BIC Plzeň. Additional information: The Regional Contact Organization for West Bohemia (RCO-WB) is the project of the University of West Bohemia in Pilsen and since 2011, it has been supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic within the EUPRO II programme, item no. LE It forms a part of the NINET network associating regional and industrial contact organizations present in the Czech Republic. RCO-WB principally focuses on using information and administration support to enable and ease the participation of regional organizations in international cooperation projects, primarily in the European research area, and in bilateral cooperation projects, especially in the networking of SMEs, corporations, R&D institutes and other partners to form strong consortiums that will perform well in international research. RCO-WB strives to boost the collaboration of research centres with industries and SMEs on the international level. RCO-WB aims to improve technological and innovative levels of the region by participation of Czech organizations in international R&D programmes. The organisations may use its vast experience from participation in projects of the current 7th Framework Programme for Research and Technological Development (FP7). At present, RCO-WB is focusing on Horizon 2020, the new programme for funding European research, development and innovation activities from 2014 to RCO-WB provides free information on the programmes, assistance in preparation of projects, consultations, regular workshops, mapping of the R&D potential of the region as well as any other activities related to the above-mentioned intentions. Additional information: BUSINESS

4 Proč spolupracovat s inovačními firmami z plzeňského regionu Plzeňský kraj má v rámci České republiky strategicky výhodnou geografickou a dopravní polohu na spojnici mezi hlavním městem Prahou a státní hranicí s Německem, což vytváří mimořádné příznivé podmínky pro jeho dlouhodobý rozvoj. Zájem o nové investice vedl od 90. let minulého století k lokalizaci řady zahraničních i tuzemských investorů v Plzni i v dalších částech regionu. Atraktivitu kraje podpořila jeho průmyslová tradice, zručnost a kvalifikace pracovní síly i zázemí středního a vysokého školství. V konkurenci ostatních krajů ČR se proto může Plzeňský kraj v posledních letech prezentovat vysokým podílem HDP na obyvatele, vysokou exportní výkonností a relativně nízkou mírou nezaměstnanosti. Ekonomická prosperita Plzeňského kraje je úzce spjata s průmyslem, který představují jak tradiční velké strojírenské a potravinářské podniky (především strojírenské závody Škoda a Plzeňský Prazdroj) a úspěšné zahraniční investice, tak i řada dynamických malých a středních podniků. Především krajské město Plzeň je sídlem velkého počtu významných zaměstnavatelů, v posledních letech si ale buduje pozici i jako centrum výzkumu, vývoje a inovací. V celostátním srovnání došlo v Plzeňském kraji v období k nejdynamičtějšímu růstu výdajů na výzkum a vývoj, přičemž nejrychleji rostou výdaje, které na tuto oblast vynakládá podnikatelský sektor. Potenciál specializace regionu je zejména v oborech: Strojírenství a mechatronika Průmyslová automatizace Materiálové inženýrství ICT Biomedicína Elektrotechnika Energetika (zdroj: Research and Innovation Strategy (RIS3) 2014) V regionu působí dvě vysoké školy: Západočeská univerzita v Plzni a Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze. Obě vysoké školy kvalitou výuky a zaměřením vyučovaných oborů přitahují studenty nejen z Plzeňska, ale i z jiných regionů ČR a zahraničí. Plzeňský region dlouhodobě vykazuje vyšší poměr studentů VŠ v technických vědách a oborech, než je průměr ČR. Výzkum realizovaný v regionu má silné kompetence v technických, přírodních a lékařských oborech. Výzkumné domény v plzeňském regionu jsou: Materiálový výzkum Průmyslové technologie Udržitelná energetika Systémy poznávání, řízení a rozhodování Dopravní systémy Kvalitativní a kvantitativní výzkum Informační a komunikační technologie matematických modelů Bioinženýrství, biomedicína, zdraví a kvalita života (zdroj: Research and Innovation Strategy (RIS3) 2014) Rozvoj inovačních firem v plzeňském regionu tedy vychází jak z tradičních oborů s vysokým potenciálem konkurenceschopnosti, tak i z nových perspektivních oborů využívajících v praxi výsledky výzkumu a vývoje. Firmy disponují vzdělanými, kvalifikovanými a flexibilními lidskými zdroji a při vývoji svých produktů často využívají kapacity univerzitních pracovišť, včetně nedávno dokončených nových výzkumných center. Zvyšuje se rovněž jejich zapojení v mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, kde se i do budoucna nabízejí široké možnosti spolupráce se zahraničními partnery. BUSINESS

5 What are the reasons for cooperation with innovative companies from the Pilsen Region In the Czech Republic, the Pilsen Region benefits from a strategically convenient geographic and traffic location on the junction between the capital city of Prague and the German border, and this creates particularly favourable conditions for its long-term development. Since the 1990s, the interest in new investments has lead to the localization of a wide range of both foreign and domestic investors not only in Pilsen, but also in other parts of the region. The attractiveness of the region is also boosted by its industrial tradition, by the skilfulness and the qualification of the labour force and also, by the background of the secondary and higher education institutions. Therefore, as compared with other regions in the country, the Pilsen Region can give a good account of its high contribution to the GDP per capita, of high export performance and of a relatively low unemployment rate. The economic prosperity of the Pilsen Region is closely connected with the industry sector represented by traditional big engineering and food industries (in particular Škoda Works and Pilsen Urquell) and by successful foreign investments, and with a wide array of dynamic small and medium-sized enterprises. In particular Pilsen, the capital of the region, is a place of business of a wide number of important employers; in the last years, it has also been building a position of a research, development and innovation centre. According to the countrywide comparison, there was the most dynamic growth of expenditures on research and development in the course of the years , and the expenditures spent in this field by the business sphere show the fastest growth. The specialization potential of the region is in particular in the following fields: Mechanical engineering and mechatronics Industry automation Materials science ICT Biomedicine Electrical engineering Energetics (Source: Research and Innovation Strategy (RIS3) 2014) In the region, there are two universities: the University of West Bohemia in Pilsen and the Faculty of Medicine in Pilsen of the Charles University in Prague. With a high quality education and with the specialization of study programmes, both universities attract many students not only from the Pilsen Region, but also from other parts of the Czech Republic and abroad. In the long term, the Pilsen Region shows a higher proportion of university students in technical sciences and subjects, which is above the Czech average. The research conducted in the region is strong competent in technical, natural and medicine branches. The research domains of the Pilsen Region are: Material research Sustainable energetics Traffic systems Information and communication technologies Bioengineering, biomedicine, health and quality of life Industrial technologies Cognitive, control and decision-making systems Qualitative and quantitative investigation of mathematical models (Source: Research and Innovation Strategy (RIS3) 2014) The development of innovative companies in the Pilsen Region is therefore based on both traditional study programmes with a high competitive potential and on new perspective programmes using the research and developments results in practice. The companies have at their disposal well-educated, qualified and flexible human resources and while developing their products, they frequently benefit from the capacity of university workplaces including the recently finished new research centres. Likewise, their involvement in international research and development programmes has been increasing, which will offer a wide array of collaboration opportunities with foreign partners in the future, too. BUSINESS

6 APPLYCON s. r. o. Adresa APPLYCON s.r.o. Pallova Plzeň Telefon Oblast činnosti Společnost APPLYCON byla založena 4. července Již od svého počátku navazuje na dlouholeté zkušenosti v oblasti kabelového propojení a konektorové techniky. V současnosti se společnost APPLYCON zaměřuje na vývoj v oblasti nositelné elektroniky a inteligentních textilií, průmyslový design a komplexní inženýring, kontraktační výrobu, konektorovou techniku a kabelovou konfekci. Zkušenosti s mezinárodní spoluprací Reference: Yamaichi Electronics Deutschland GmbH (DE) Heitec AG (DE) Interactive Wear AG (DE) ICG Group (DE) Kufner Textilwerke GmbH (AT) NV Belginova (BE) IDI Interconnect Devices (US) Deltron AG (CH) Web Nabídka spolupráce Vývoj textilních aplikací pro oděvní průmysl a textilní firmy Vývoj konektorů a kabelové konfekce na zakázku, kabely zastříkávané plasty pro vyšší stupně krytí Průmyslový design a komplexní inženýring - mechatronika, návrhy, prototypování a finální konstrukce

7 APPLYCON s. r. o. Address APPLYCON s.r.o. Pallova Pilsen Telephone About the Company APPLYCON was established on 4 July, Since its beginning, the company has been building on many years of its expertise in cable interconnections and connector techniques. APPLYCON is currently focusing on development in the field of wearable electronics and smart textiles, industrial design and comprehensive engineering, contract manufacturing, connector technology and cable accessories. International Collaboration Experience References: Yamaichi Electronics Deutschland GmbH (DE) Heitec AG (DE) Interactive Wear AG (DE) ICG Group (DE) Kufner Textilwerke GmbH (AT) NV Belginova (BE) IDI Interconnect Devices (US) Deltron AG (CH) Website Collaboration Opportunities Development of textile applications for the textile and clothing industry Custom development of connectors and cable accessories, injection over-moulded cables with protective covering Industrial design and comprehensive engineering mechatronics, designs, prototyping and final design

8 ATMOS Chrást s. r. o. ATMOS Adresa ATMOS Chrást s.r.o. Plzeňská Chrást Telefon Oblast činnosti Společnost ATMOS Chrást se zabývá vývojem a výrobou kompresorů již více než 50 let. V současné době vyrábí šroubové kompresory pojízdné, stacionární, lokomotivní a speciální kompresory na přání zákazníka. Vývojové oddělení společnosti, prototypová dílna a zkušebna se zaměřují na vývoj šroubových bloků vlastního návrhu, adsorpční sušení, kompresory do extrémních podmínek, nové technologie v oblasti výroby a úpravy stlačeného vzduchu, akustiky a diagnostiky strojních zařízení. Web Zkušenosti s mezinárodní spoluprací Projektové spolupráce: 6. rámcový program EU Reference: City University London (UK) Nabídka spolupráce Vývoj šroubových bloků Vývoj dieselových, elektrických a lokomotivních kompresorů Vývoj adsorpčních sušičů

9 ATMOS Chrást s. r. o. ATMOS Address ATMOS Chrást s.r.o. Plzeňská Chrást Telephone About the Company ATMOS Chrást has been developing and manufacturing compressors for over 50 years. At present, the company offers portable, stationary, and locomotive screw compressors and special custom-made compressors. The company s development department, prototyping plant and testing laboratory focus on the development of screw blocks of own design; adsorption dryers; compressors to work in very difficult conditions; new technologies in the field of preparation and treatment of compressed air, acoustics and machinery diagnostics. International Collaboration Experience Project collaborations: 6 th Framework Programme (FP6) References: City University London (UK) Website Collaboration Opportunities Development of screw blocks Development of diesel, electric and locomotive compressors Development of adsorption dryers

10 CertiCon a.s. Adresa Univerzitní Plzeň Telefon Oblast činnosti Již 17 let buduje CertiCon konkurenceschopnost svých klientů po celém světě. Řešení dodávaná společností CertiCon zahrnují široké spektrum služeb a řešení v oblasti vývoje softwaru, systémové integrace, verifikace a testování softwaru a návrhu analogových a digitálních integrovaných obvodů. Zkušenosti v oblasti zdravotnických systémů, mission-critical aplikací a hi-tech průmyslových a podnikových systémů umožňují poskytovat klientům ty nejlepší postupy a řešení. CertiCon navrhuje, vyvíjí, prototypuje a nasazuje sofistikovaná softwarová řešení do praxe. Web Zkušenosti s mezinárodní spoluprací Projektové spolupráce: 6. rámcový program EU 7. rámcový program EU Reference: EADS/Airbus (EU) Bosch (DE) Medtronic (US) BARCO Orthogon GmbH (DE) Teradyne Inc. (US) CADENCE Design Systems GmbH (DE) ÅF Group (SE) Frequentis (AT) Nabídka spolupráce Vývoj SW aplikací na míru, návrh elektroniky včetně HW a vývoj produktů pro oblast zdravotnictví, telekomunikací a průmyslu

11 CertiCon a.s. Address Univerzitní Pilsen Telephone About the Company For more than 17 years, CertiCon has been improving the competitiveness of its clients all around the world. CertiCon s solutions comprise the full spectrum of services and solutions in software development, system integration, quality-assurance software verification and testing, and design of analogue or digital integrated circuits. The company s experience in the fields of medical and mission-critical applications and high-tech industrial applications enables the company to provide the clients with the best practices and solutions. CertiCon designs, develops, rapid-prototypes and deploys sophisticated software solutions. Website International Collaboration Experience Project collaborations: 6 th Framework Programme (FP6) 7 th Framework Programme (FP7) References: EADS/Airbus (EU) Bosch (DE) Medtronic (US) BARCO Orthogon GmbH (DE) Teradyne Inc. (US) CADENCE Design Systems GmbH (DE) ÅF Group (SE) Frequentis (AT) Collaboration Opportunities Custom software development, design of electronics including HW and product development in the area of healthcare, telecommunications and automotive industry

12 COMPUREG Plzeň, s. r. o. Adresa COMPUREG Plzeň, s.r.o. Nádražní Plzeň Oblast činnosti Společnost COMPUREG Plzeň byla založena v roce Hlavním oborem její činnosti je komplexní návrh a realizace klíčových subsystémů průmyslových řídicích a informačních systémů. Mezi doplňkové obory patří realizace specifických informačních systémů pro zdravotnické laboratoře. Značná část aktivit souvisí s výzkumem a vývojem v oborech automatické řízení, pokročilá diagnostika a podpora rozhodování při neurčitosti informací. Většina realizovaných řídicích systémů se týká válcovacích tratí, dále pak žíhacích pecí, zpracovatelských linek, speciálních strojů apod. Kromě vlastního řízení a podpory rozhodování, při kterém se firma snaží ve vhodných případech uplatňovat pokročilé, zejména pravděpodobnostní přístupy, se COMPUREG zabývá nasazováním výrobních informačních systémů typu MES (Manufacturing Execution Systems), tedy monitorováním výroby, sběrem a archivací dat, diagnostikou a napojením na podnikové informační systémy. Zákazníky jsou hlavně průmyslové podniky v různých regionech České republiky a několik válcoven v zahraničí. Zapojení do národních i evropských výzkumných projektů z velké části souvisí s dlouholetou spoluprací s oddělením Adaptivních systémů Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd ČR (ÚTIA) a s Katedrou kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni. Zkušenosti s mezinárodní spoluprací Projektové spolupráce: 5. rámcový program EU EUROSTARS Reference: Paturle Aciers (FR) Salgótarjáni Acélárugyár/SILCO (HU) WMN Gliwice (PL) Helwan Diesel Engines Co. (EG) Telefon Web Nabídka spolupráce Aplikačně orientovaný výzkum v oblasti automatického řízení a podpory rozhodování Softwarová realizace výstupů výzkumu

13 COMPUREG Plzeň, s. r. o. Address COMPUREG Plzeň, s.r.o. Nádražní Pilsen Telephone About the Company COMPUREG is a small private company founded in From the beginning, its activities have been focused on industrial control and automation (particularly for fast processes such as cold rolling mills) and on information systems. In addition to references in the Czech Republic, the company is also active abroad. COMPUREG tends to utilize modern control methods and up-to-date software solutions. It is active both in the fields of industrial applications and research. Concerning R&D, COMPUREG cooperates for a long time with the Institute of Information Theory and Automation of the Academy of Sciences of the Czech Republic (UTIA) and with the Department of Cybernetics of the University of West Bohemia in Plzen. Website International Collaboration Experience Project collaborations: 5 th Framework Programme (FP5) EUROSTARS References: Paturle Aciers (FR) WMN Gliwice (PL) Salgótarjáni Acélárugyár/SILCO (HU) Helwan Diesel Engines Co. (EG) Collaboration Opportunities Application-oriented research in the fields of industrial control, decision support and advanced diagnostics Software implementation of research outputs

14 COMTES FHT a. s. Adresa COMTES FHT a.s. Průmyslová Dobřany Oblast činnosti COMTES FHT je na českém trhu již od konce roku 2000 a zajišťuje výzkum a vývoj v oblasti kovových materiálů, zavádění nových technologií tváření a tepelného zpracování kovů ve strojírenství, automobilovém průmyslu a energetice. Nabídka činností zahrnuje široké spektrum aktivit od základních měření, přes detailní materiálové analýzy, numerické simulace procesů, návrhy technologií až po výrobu prototypů. Zkušenosti s mezinárodní spoluprací Projektové spolupráce: 5. rámcový program EU 6. rámcový program EU Výzkumný fond pro uhlí a ocel EUREKA EUROSTARS Reference: BENTELER Steel/Tube GmbH (DE) Schaeffler Technologies AG&Co.KG (DE) BILSTEIN GmbH & Co. KG (DE) IWU Fraunhofer Institut Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (DE) Institute of Metals and Technology (SLO) Instytut Mechaniki Precyzyjnej (PL) Telefon Web Nabídka spolupráce Výzkum a vývoj nových kovových materiálů, analýz materiálů, konstrukčních prací, modelování technologických procesů, mechanického zkoušení

15 COMTES FHT a. s. Address COMTES FHT a. s. Průmyslová Dobřany About the Company COMTES FHT has been active in the Czech market since the end of 2000 and has been providing research and development in the field of metallic materials, implementation of new forming technologies and heat treatment of metals in mechanical engineering, automotive and power generation industries. The wide range of the company s activities include measuring, detailed material analyses, numerical simulations of processes, technology designs up to prototyping. Telephone Website International Collaboration Experience Project collaborations: 5 th Framework Programme (FP5) EUREKA 6 th Framework Programme (FP6) EUROSTARS Research Fund for Coal and Steel References: BENTELER Steel/Tube GmbH (DE) Schaeffler Technologies AG&Co.KG (DE) BILSTEIN GmbH & Co. KG (DE) IWU Fraunhofer Institut Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (DE) Institute of Metals and Technology (SLO) Instytut Mechaniki Precyzyjnej (PL) Collaboration Opportunities Research and development of new metallic materials, material analyses, design, modelling of technology processes, mechanical testing

16 Czech Nature Energy a.s. Adresa Částkova 689/ Plzeň Telefon Oblast činnosti Společnost Czech Nature Energy je relativně mladá společnost založená v roce 2007 za účelem výstavby a provozu alternativních energetických systémů obnovitelných zdrojů se zaměřením na oblast vývoje a aplikace fotovoltaických systémů včetně jejich příprav. Dále poskytuje profesionální vědecké a energetické poradenství ve výše zmíněných oblastech. V případě nových projektů zpracovává veškeré administrativní postupy, které jsou nezbytné pro celou dobu provozu fotovoltaických systémů. Společnost Czech Nature Energy disponuje vlastním týmem zkušených pracovníků spolupracujících se špičkovými vědeckými pracovišti. Web Zkušenosti s mezinárodní spoluprací Reference: Gehrlicher Solar (DE) Donauer Solartechnik (DE) ELCOM (SK) CITEL-2CP (FR) GENIELITE (SK) Aleo solar AG (DE) Fronius (AT) Nabídka spolupráce Vývoj a výzkum fotovoltaických prvků a systémů Uskladňování elektrické energie

17 Czech Nature Energy a.s. Address Částkova 689/ Pilsen Telephone About the Company Czech Nature Energy is a relatively young company founded in 2007 with the aim to build and to operate alternative energy systems using renewable sources, with the specialization in the area of development and application of photovoltaic systems, including preparatory project work. In this field, the company also provides professional scientific and energetic consultancy services. As for new projects, it also handles all the administrative procedures, which are essential throughout the whole life-time of the PV installation. Czech Nature Energy has its own team of experienced co-workers who cooperate externally with the top scientific workplaces. International Collaboration Experience References: Gehrlicher Solar (DE) ELCOM (SK) GENIELITE (SK) Fronius (AT) Donauer Solartechnik (DE) CITEL-2CP (FR) Aleo solar AG (DE) Website Collaboration Opportunities Research and development of photovoltaic components and systems Electrical energy storage

18 EDIP s. r. o. Adresa EDIP s.r.o. Pařížská Plzeň Oblast činnosti Česká firma EDIP byla založena v roce Její činností je obor dopravní inženýrství v celé jeho šíři. Zabývá se bezpečností dopravy, kde zejména řeší a zpracovává bezpečnostní audity, dále se zabývá sčítáním dopravy (významně se podílela na Celostátním sčítání dopravy 2010) či posuzováním křižovatek. Zpracovává pasporty komunikací. Vyvíjí a prodává software pro dopravní inženýry. Zpracovává a prodává technické podmínky a normy pro navrhování pozemních komunikací a jejich posuzování. Vydává dvakrát ročně odborný recenzovaný časopis Dopravní inženýrství. Je řešitelem řady výzkumných projektů programu výzkumu Technologické agentury ČR či Ministerstva vnitra ČR. Organizuje vlastní konference a semináře. Je členem České silniční společnosti a Asociace výzkumných organizací. V současné době má pobočky v Plzni a v Mariánských Lázních. Zkušenosti s mezinárodní spoluprací Projektové spolupráce: Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Reference: Schlothauer & Wauer GmbH & Co. KG (DE) PTV Transport Consult GmbH (DE) Telefon Web Nabídka spolupráce Výzkum a vývoj v dopravním inženýrství Software pro dopravní inženýry Metody sčítání dopravy Bezpečnost dopravy

19 EDIP s. r. o. Address EDIP s.r.o. Pařížská Pilsen About the Company The Czech company EDIP was founded in The company s business is traffic engineering in its entirety. In particular, EDIP deals with traffic safety where it performs and processes safety audits, engages in traffic counting (with a major contribution to the 2010 National Road Traffic Census) and assessment of intersections. The company prepares passports of roads. Also, it develops and distributes software for traffic engineers. In addition, the company prepares and sells technical conditions and standards for road design and its assessment. Twice a year, EDIP publishes Traffic Engineering, a reviewed magazine. The company is an investigator of a number of research projects of the Technology Agency of the Czech Republic and of the Ministry of Interior of the Czech Republic. Also, EDIP organizes its own conferences and seminars. The company, a member of the Czech Road Society and the Association of Research Organizations, has branches in Pilsen and in Mariánské Lázně. International Collaboration Experience Project collaborations: Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) References: Schlothauer & Wauer GmbH & Co. KG (DE) PTV Transport Consult GmbH (DE) Telephone Website Collaboration Opportunities Research and development in traffic engineering Software for traffic engineers Traffic counting methods Traffic safety

20 ELIS PLZEŇ a. s. Adresa ELIS PLZEŇ a. s. Luční Plzeň Oblast činnosti Společnost ELIS PLZEŇ patří mezi přední výrobce ultrazvukových a indukčních průtokoměrů kapalin a měřičů tepla ve vodě a v páře. Byla založena v r a v r transformována na akciovou společnost. Převážnou část svého prodejního programu vyrábí na základě vlastního know-how chráněného několika patenty. V oblasti ultrazvukových průtokoměrů kapalin je společnost ELIS PLZEŇ jediným výrobcem v České republice a zařadila se mezi několik málo světových firem, které zvládly náročnou technologii výroby těchto průtokoměrů. Své výrobky firma dodává zejména do vodárenství, teplárenství, energetiky a do různých odvětví průmyslu, jako např. chemického a potravinářského. Pro zákazníky jsou výrobky ELIS PLZEŇ zajímavé zejména pro jejich vysokou technickou úroveň, výhodné ceny, poskytované služby a flexibilitu v plnění nestandardních požadavků zákazníků. Firma nadále pokračuje ve vývoji nových výrobků a i v budoucnu bude uvádět na trh produkty, které budou uspokojovat ty nejnáročnější požadavky širokého okruhu zákazníků. Podstatnou část své produkce společnost exportuje do řady zemí světa. Postupně rozšiřuje své obchodní aktivity do dalších zemí, ve kterých vyhledává vhodné distributory. Telefon Web Nabídka spolupráce Výzkum a vývoj indukčních a ultrazvukových průtokoměrů

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu vznikla v rámci aktivit sítě

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY Středoevropský technologický institut CEIT (Central European Institute of Technology) nabízí nejmodernější, inovativní a vysoce kvalitní řešení pro průmysl, zdravotnictví

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji

Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji , Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji Odborná konference INNOVA 2014 Setkání firem a vědecko-výzkumných institucí v Plzeňském kraji 24. září 2014

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Prezentace 12.11.2015 Praha

Prezentace 12.11.2015 Praha Prezentace 12.11.2015 Praha "Business cannot succeed in a society that fails" WBCSD, Peter Bakker ČESKÁ PODNIKATELSKÁ RADA PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Forestry Group Ing. Robert Babuka, MBA APICON, s.r.o. 2

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company. Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012

ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company. Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012 ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012 1. ANF DATA - základní údaje rok založení 1992 vlastník 100% Siemens AG Rakousko roční obrat 267 mil CZK (2010/2011) 220 zaměstanců

Více

Whatever you frame. výška / high. šířka / width

Whatever you frame. výška / high. šířka / width MOULDINGS Whatever you frame CZ Kolekce Classic je exklusivní kolekce převážně ručně dokončovaných lišt, které jsou svým vzhledem, nápaditostí a výrazem charakteristické pro společnost Lira, obrazové lišty

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

Research and development history of technical consultants in various technical fields: DuPont de Nemours - Geneva, CH, worldwide patent on a new

Research and development history of technical consultants in various technical fields: DuPont de Nemours - Geneva, CH, worldwide patent on a new Co nás čeká? 1. Představení SmarTech Solutions 2. Odčitatelná položka na VaV dle legislativy 3. Co lze odečíst v rámci odčitatelné položky na VaV? 4. Jak využít nepřímou podporu VaV? 5. Kdo má na podporu

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0

Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0 Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0 EPLAN je součástí mezinárodní skupiny Friedhelm Loh Group Rittal the system. Faster better everywhere. Celosvětový lídr rozváděčových skříní, klimatizační systémy,

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560 ZS ZS ydraulické čtyřsloupové lisy ZS jsou produkční lisy určené pro tažení, stříhání a jiné tvářecí práce. Standardní a zvláštní příslušenství je obdobné jako u lisů typu Z. Rám a rozměry lisu jsou přizpůsobovány

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS

ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS Urban L., Jun J., Fryč J. Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy, Mendel University

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Spolupráce ZČU s BIC Plzeň při mezinárodním transferu technologií

Spolupráce ZČU s BIC Plzeň při mezinárodním transferu technologií Spolupráce ZČU s BIC Plzeň při mezinárodním transferu technologií Informace o podpoře a možnostech získávání projektů z mezinárodních zdrojů na ZČU role projektového centra Plzeň, 30. ledna 2012 European

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

Space research v H2020

Space research v H2020 Space research v H2020 a projektové možnosti pro členy SDT Praha 14. 2. 2014 Ondřej Mirovský, TC AV ČR, s využitím podkladů DG ENTR Nový rozpočet EU (MFF) a SPACE 2014-2020 ~ 3.800 M ~ 1.400 M ~ 6.300

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

Jste připraveni na Průmysl 4.0?

Jste připraveni na Průmysl 4.0? Draft Jste připraveni na Průmysl 4.0? Okolo roku 2000 se v IT začínal prosazovat nový pojem e-business Podaří-li se plně a v celé šíři firmy integrovat procesy a navázat je na klíčové obchodní partnery,

Více

ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky. Jana Roithová

ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky. Jana Roithová ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky Jana Roithová Grantový návrh ERC StG: Individuální grant Hodnotící kritéria: Řešitel Projekt Instituce Řešitel 1. Nezávislost (publikace bez jiných

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Představení programu SME Instrument SME Instrument a projekty z oblasti eko-inovací Tipy pro sepsání žádosti

Představení programu SME Instrument SME Instrument a projekty z oblasti eko-inovací Tipy pro sepsání žádosti hradilova@jic.cz Představení programu SME Instrument SME Instrument a projekty z oblasti eko-inovací Tipy pro sepsání žádosti Podpora inovativních malých a středních podniků s velkým potenciálem pro další

Více

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh Třída: E4B 21. Electrical circuit, effects of el. current 22. Basic electronics terms, semiconductors, diodes 23. Automation, robotics 24. Transmission of signals 25. Computers input and output devices

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína

15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína 15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420

Více

Víte co Vás čeká? +420 731 153 108

Víte co Vás čeká? +420 731 153 108 Víte co Vás čeká? O společnosti DATASENSE Založena 2010, sídlo Praha 9 Portfolio Mobilita Produktivita Snižování nákladů Partneři AirWatch, Vmware XenMobile, Citrix Fortinet, DELL Výzvy a trendy, tlaky

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D.

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. 1. Půta, J. Hodnocení efektivnosti temperace vstřikovacích forem. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. 2. Lenfeld, P., Půta, J., Ausperger, A., Běhálek,

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

TA CR support energy field

TA CR support energy field 1 TA CR support energy field Vladimír Kebo Member of the Presidium 10th September 2015 round table ENERGY IS MONEY Management of R&D System in the CR TA CR Founding Organizational unit of the state and

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic 1 Mgr. Hana Jiráková, Ph.D. Možnosti využití geotermálních zdrojů v ČR (Geothermal energy use in

Více

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Novotný V., Červinka J. Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky,

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Innovation Infrastructure of the Zlín Region

Innovation Infrastructure of the Zlín Region Innovation Infrastructure of the Zlín Region Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského prostředí v regionech.

Více

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR Matěj Myška 1 Obsah Proč otevřený přístup (OA)? Evropská politika OA Národní politika OA Institucionální politika OA Právní aspekty OA v

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I.

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Mapa struktury porostu na TVP 5 v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová

Více

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Přehled právních aspektů, které se týkají energetické účinnosti v České republice a jsou zajímavé pro textilní průmysl Autor: ATOK,

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více