Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region"

Transkript

1 Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region BUSINESS

2 Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu vznikla v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network a Regionální kontaktní organizace pro Západní Čechy (RKO-ZČ). Cílem je podpořit mezinárodní technologickou spolupráci inovačních firem (zejména malých a středních) z plzeňského regionu se zahraničními subjekty. Jedná se o otevřenou publikaci, která bude postupně doplňována o další zajímavé firmy s potenciálem pro mezinárodní spolupráci. Enterprise Europe Network je celoevropská síť zaměřená na poskytování podpůrných služeb a informací pro rozvoj podnikání a inovací. Tyto služby jsou určeny zejména malým a středním podnikům (MSP), kterým pomáhají při jejich internacionalizaci, rozvíjení jejich potenciálu a inovační kapacity. Síť zahrnuje kolem 600 partnerských organizací (kontaktních míst) ve více než 50 zemích. Aktivity české části Enterprise Europe Network jsou realizovány konsorciem jedenácti partnerů koordinovaných Technologickým centrem AV ČR. Síť Enterprise Europe Network v České republice je podporována z Rámcového programu EU pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Služby sítě pro podnikatele z plzeňského regionu poskytuje BIC Plzeň. Více informací: Regionální kontaktní organizace pro Západní Čechy (RKO-ZČ) je projekt Západočeské univerzity v Plzni podporovaný od roku 2011 MŠMT v rámci programu EUPRO II pod číslem LE Je součástí sítě NINET sdružující regionální a oborové kontaktní organizace působící v České republice. Cílem RKO-ZČ je především umožnit a ulehčit prostřednictvím informační a administrativní podpory účast regionálních institucí v projektech mezinárodní spolupráce, převážně v Evropském výzkumném prostoru, a projektech bilaterální spolupráce, převážně spojování MSP, firem, institucí VaV a dalších subjektů pro tvorbu silných konsorcií, která dobře obstojí v oblasti mezinárodního výzkumu. Snahou RKO-ZČ je přispět k rozvoji spolupráce výzkumných pracovišť s průmyslem a malými a středními firmami v mezinárodním měřítku. RKO-ZČ usiluje o zvýšení technologické a inovační úrovně regionu prostřednictvím účasti českých subjektů v programech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Disponuje bohatými zkušenostmi účasti v projektech v rámci stávajícího 7. rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj (7RP). Momentální klíčovou aktivitou RKO-ZČ je zaměření se na nový program pro financování evropského výzkumu, vývoje a inovací v období let Horizon RKO-ZČ nabízí bezplatné poskytování informací o programech, asistenci při přípravě projektů, konzultace, pravidelné semináře, mapování výzkumně-vývojového potenciálu regionu a veškeré další aktivity související s výše zmíněnými záměry. Více informací: BUSINESS

3 Catalogue Innovation Potential of the Pilsen Region The catalogue Innovation Potential of the Pilsen Region was prepared within the activities of the Enterprise Europe Network and the Regional Contact Organization for West Bohemia (RCO-WB). It aims to provide support to international technology cooperation of innovation-oriented companies (especially small and medium-sized) from the Pilsen region with foreign institutions, organizations or companies. It is an open catalogue which will gradually introduce more companies having the potential for international collaboration. The Enterprise Europe Network is a Europe-wide network oriented towards the provision of support services and information to promote the development of business and innovation. The services are designed especially for small and medium-sized enterprises (SMEs) to assist their internationalization and to develop their potential and innovation capacity. The Network comprises about 600 member organizations (contact points) in more than 50 countries. The activities of the Czech section of the Enterprise Europe Network are realized by a consortium of 11 partners coordinated by the Technology Centre ASCR. In the Czech Republic, the Enterprise Europe Network is co-funded by the EU Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) and by the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic. In the Pilsen region, the Network s services for businesses are provided by BIC Plzeň. Additional information: The Regional Contact Organization for West Bohemia (RCO-WB) is the project of the University of West Bohemia in Pilsen and since 2011, it has been supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic within the EUPRO II programme, item no. LE It forms a part of the NINET network associating regional and industrial contact organizations present in the Czech Republic. RCO-WB principally focuses on using information and administration support to enable and ease the participation of regional organizations in international cooperation projects, primarily in the European research area, and in bilateral cooperation projects, especially in the networking of SMEs, corporations, R&D institutes and other partners to form strong consortiums that will perform well in international research. RCO-WB strives to boost the collaboration of research centres with industries and SMEs on the international level. RCO-WB aims to improve technological and innovative levels of the region by participation of Czech organizations in international R&D programmes. The organisations may use its vast experience from participation in projects of the current 7th Framework Programme for Research and Technological Development (FP7). At present, RCO-WB is focusing on Horizon 2020, the new programme for funding European research, development and innovation activities from 2014 to RCO-WB provides free information on the programmes, assistance in preparation of projects, consultations, regular workshops, mapping of the R&D potential of the region as well as any other activities related to the above-mentioned intentions. Additional information: BUSINESS

4 Proč spolupracovat s inovačními firmami z plzeňského regionu Plzeňský kraj má v rámci České republiky strategicky výhodnou geografickou a dopravní polohu na spojnici mezi hlavním městem Prahou a státní hranicí s Německem, což vytváří mimořádné příznivé podmínky pro jeho dlouhodobý rozvoj. Zájem o nové investice vedl od 90. let minulého století k lokalizaci řady zahraničních i tuzemských investorů v Plzni i v dalších částech regionu. Atraktivitu kraje podpořila jeho průmyslová tradice, zručnost a kvalifikace pracovní síly i zázemí středního a vysokého školství. V konkurenci ostatních krajů ČR se proto může Plzeňský kraj v posledních letech prezentovat vysokým podílem HDP na obyvatele, vysokou exportní výkonností a relativně nízkou mírou nezaměstnanosti. Ekonomická prosperita Plzeňského kraje je úzce spjata s průmyslem, který představují jak tradiční velké strojírenské a potravinářské podniky (především strojírenské závody Škoda a Plzeňský Prazdroj) a úspěšné zahraniční investice, tak i řada dynamických malých a středních podniků. Především krajské město Plzeň je sídlem velkého počtu významných zaměstnavatelů, v posledních letech si ale buduje pozici i jako centrum výzkumu, vývoje a inovací. V celostátním srovnání došlo v Plzeňském kraji v období k nejdynamičtějšímu růstu výdajů na výzkum a vývoj, přičemž nejrychleji rostou výdaje, které na tuto oblast vynakládá podnikatelský sektor. Potenciál specializace regionu je zejména v oborech: Strojírenství a mechatronika Průmyslová automatizace Materiálové inženýrství ICT Biomedicína Elektrotechnika Energetika (zdroj: Research and Innovation Strategy (RIS3) 2014) V regionu působí dvě vysoké školy: Západočeská univerzita v Plzni a Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze. Obě vysoké školy kvalitou výuky a zaměřením vyučovaných oborů přitahují studenty nejen z Plzeňska, ale i z jiných regionů ČR a zahraničí. Plzeňský region dlouhodobě vykazuje vyšší poměr studentů VŠ v technických vědách a oborech, než je průměr ČR. Výzkum realizovaný v regionu má silné kompetence v technických, přírodních a lékařských oborech. Výzkumné domény v plzeňském regionu jsou: Materiálový výzkum Průmyslové technologie Udržitelná energetika Systémy poznávání, řízení a rozhodování Dopravní systémy Kvalitativní a kvantitativní výzkum Informační a komunikační technologie matematických modelů Bioinženýrství, biomedicína, zdraví a kvalita života (zdroj: Research and Innovation Strategy (RIS3) 2014) Rozvoj inovačních firem v plzeňském regionu tedy vychází jak z tradičních oborů s vysokým potenciálem konkurenceschopnosti, tak i z nových perspektivních oborů využívajících v praxi výsledky výzkumu a vývoje. Firmy disponují vzdělanými, kvalifikovanými a flexibilními lidskými zdroji a při vývoji svých produktů často využívají kapacity univerzitních pracovišť, včetně nedávno dokončených nových výzkumných center. Zvyšuje se rovněž jejich zapojení v mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, kde se i do budoucna nabízejí široké možnosti spolupráce se zahraničními partnery. BUSINESS

5 What are the reasons for cooperation with innovative companies from the Pilsen Region In the Czech Republic, the Pilsen Region benefits from a strategically convenient geographic and traffic location on the junction between the capital city of Prague and the German border, and this creates particularly favourable conditions for its long-term development. Since the 1990s, the interest in new investments has lead to the localization of a wide range of both foreign and domestic investors not only in Pilsen, but also in other parts of the region. The attractiveness of the region is also boosted by its industrial tradition, by the skilfulness and the qualification of the labour force and also, by the background of the secondary and higher education institutions. Therefore, as compared with other regions in the country, the Pilsen Region can give a good account of its high contribution to the GDP per capita, of high export performance and of a relatively low unemployment rate. The economic prosperity of the Pilsen Region is closely connected with the industry sector represented by traditional big engineering and food industries (in particular Škoda Works and Pilsen Urquell) and by successful foreign investments, and with a wide array of dynamic small and medium-sized enterprises. In particular Pilsen, the capital of the region, is a place of business of a wide number of important employers; in the last years, it has also been building a position of a research, development and innovation centre. According to the countrywide comparison, there was the most dynamic growth of expenditures on research and development in the course of the years , and the expenditures spent in this field by the business sphere show the fastest growth. The specialization potential of the region is in particular in the following fields: Mechanical engineering and mechatronics Industry automation Materials science ICT Biomedicine Electrical engineering Energetics (Source: Research and Innovation Strategy (RIS3) 2014) In the region, there are two universities: the University of West Bohemia in Pilsen and the Faculty of Medicine in Pilsen of the Charles University in Prague. With a high quality education and with the specialization of study programmes, both universities attract many students not only from the Pilsen Region, but also from other parts of the Czech Republic and abroad. In the long term, the Pilsen Region shows a higher proportion of university students in technical sciences and subjects, which is above the Czech average. The research conducted in the region is strong competent in technical, natural and medicine branches. The research domains of the Pilsen Region are: Material research Sustainable energetics Traffic systems Information and communication technologies Bioengineering, biomedicine, health and quality of life Industrial technologies Cognitive, control and decision-making systems Qualitative and quantitative investigation of mathematical models (Source: Research and Innovation Strategy (RIS3) 2014) The development of innovative companies in the Pilsen Region is therefore based on both traditional study programmes with a high competitive potential and on new perspective programmes using the research and developments results in practice. The companies have at their disposal well-educated, qualified and flexible human resources and while developing their products, they frequently benefit from the capacity of university workplaces including the recently finished new research centres. Likewise, their involvement in international research and development programmes has been increasing, which will offer a wide array of collaboration opportunities with foreign partners in the future, too. BUSINESS

6 APPLYCON s. r. o. Adresa APPLYCON s.r.o. Pallova Plzeň Telefon Oblast činnosti Společnost APPLYCON byla založena 4. července Již od svého počátku navazuje na dlouholeté zkušenosti v oblasti kabelového propojení a konektorové techniky. V současnosti se společnost APPLYCON zaměřuje na vývoj v oblasti nositelné elektroniky a inteligentních textilií, průmyslový design a komplexní inženýring, kontraktační výrobu, konektorovou techniku a kabelovou konfekci. Zkušenosti s mezinárodní spoluprací Reference: Yamaichi Electronics Deutschland GmbH (DE) Heitec AG (DE) Interactive Wear AG (DE) ICG Group (DE) Kufner Textilwerke GmbH (AT) NV Belginova (BE) IDI Interconnect Devices (US) Deltron AG (CH) Web Nabídka spolupráce Vývoj textilních aplikací pro oděvní průmysl a textilní firmy Vývoj konektorů a kabelové konfekce na zakázku, kabely zastříkávané plasty pro vyšší stupně krytí Průmyslový design a komplexní inženýring - mechatronika, návrhy, prototypování a finální konstrukce

7 APPLYCON s. r. o. Address APPLYCON s.r.o. Pallova Pilsen Telephone About the Company APPLYCON was established on 4 July, Since its beginning, the company has been building on many years of its expertise in cable interconnections and connector techniques. APPLYCON is currently focusing on development in the field of wearable electronics and smart textiles, industrial design and comprehensive engineering, contract manufacturing, connector technology and cable accessories. International Collaboration Experience References: Yamaichi Electronics Deutschland GmbH (DE) Heitec AG (DE) Interactive Wear AG (DE) ICG Group (DE) Kufner Textilwerke GmbH (AT) NV Belginova (BE) IDI Interconnect Devices (US) Deltron AG (CH) Website Collaboration Opportunities Development of textile applications for the textile and clothing industry Custom development of connectors and cable accessories, injection over-moulded cables with protective covering Industrial design and comprehensive engineering mechatronics, designs, prototyping and final design

8 ATMOS Chrást s. r. o. ATMOS Adresa ATMOS Chrást s.r.o. Plzeňská Chrást Telefon Oblast činnosti Společnost ATMOS Chrást se zabývá vývojem a výrobou kompresorů již více než 50 let. V současné době vyrábí šroubové kompresory pojízdné, stacionární, lokomotivní a speciální kompresory na přání zákazníka. Vývojové oddělení společnosti, prototypová dílna a zkušebna se zaměřují na vývoj šroubových bloků vlastního návrhu, adsorpční sušení, kompresory do extrémních podmínek, nové technologie v oblasti výroby a úpravy stlačeného vzduchu, akustiky a diagnostiky strojních zařízení. Web Zkušenosti s mezinárodní spoluprací Projektové spolupráce: 6. rámcový program EU Reference: City University London (UK) Nabídka spolupráce Vývoj šroubových bloků Vývoj dieselových, elektrických a lokomotivních kompresorů Vývoj adsorpčních sušičů

9 ATMOS Chrást s. r. o. ATMOS Address ATMOS Chrást s.r.o. Plzeňská Chrást Telephone About the Company ATMOS Chrást has been developing and manufacturing compressors for over 50 years. At present, the company offers portable, stationary, and locomotive screw compressors and special custom-made compressors. The company s development department, prototyping plant and testing laboratory focus on the development of screw blocks of own design; adsorption dryers; compressors to work in very difficult conditions; new technologies in the field of preparation and treatment of compressed air, acoustics and machinery diagnostics. International Collaboration Experience Project collaborations: 6 th Framework Programme (FP6) References: City University London (UK) Website Collaboration Opportunities Development of screw blocks Development of diesel, electric and locomotive compressors Development of adsorption dryers

10 CertiCon a.s. Adresa Univerzitní Plzeň Telefon Oblast činnosti Již 17 let buduje CertiCon konkurenceschopnost svých klientů po celém světě. Řešení dodávaná společností CertiCon zahrnují široké spektrum služeb a řešení v oblasti vývoje softwaru, systémové integrace, verifikace a testování softwaru a návrhu analogových a digitálních integrovaných obvodů. Zkušenosti v oblasti zdravotnických systémů, mission-critical aplikací a hi-tech průmyslových a podnikových systémů umožňují poskytovat klientům ty nejlepší postupy a řešení. CertiCon navrhuje, vyvíjí, prototypuje a nasazuje sofistikovaná softwarová řešení do praxe. Web Zkušenosti s mezinárodní spoluprací Projektové spolupráce: 6. rámcový program EU 7. rámcový program EU Reference: EADS/Airbus (EU) Bosch (DE) Medtronic (US) BARCO Orthogon GmbH (DE) Teradyne Inc. (US) CADENCE Design Systems GmbH (DE) ÅF Group (SE) Frequentis (AT) Nabídka spolupráce Vývoj SW aplikací na míru, návrh elektroniky včetně HW a vývoj produktů pro oblast zdravotnictví, telekomunikací a průmyslu

11 CertiCon a.s. Address Univerzitní Pilsen Telephone About the Company For more than 17 years, CertiCon has been improving the competitiveness of its clients all around the world. CertiCon s solutions comprise the full spectrum of services and solutions in software development, system integration, quality-assurance software verification and testing, and design of analogue or digital integrated circuits. The company s experience in the fields of medical and mission-critical applications and high-tech industrial applications enables the company to provide the clients with the best practices and solutions. CertiCon designs, develops, rapid-prototypes and deploys sophisticated software solutions. Website International Collaboration Experience Project collaborations: 6 th Framework Programme (FP6) 7 th Framework Programme (FP7) References: EADS/Airbus (EU) Bosch (DE) Medtronic (US) BARCO Orthogon GmbH (DE) Teradyne Inc. (US) CADENCE Design Systems GmbH (DE) ÅF Group (SE) Frequentis (AT) Collaboration Opportunities Custom software development, design of electronics including HW and product development in the area of healthcare, telecommunications and automotive industry

12 COMPUREG Plzeň, s. r. o. Adresa COMPUREG Plzeň, s.r.o. Nádražní Plzeň Oblast činnosti Společnost COMPUREG Plzeň byla založena v roce Hlavním oborem její činnosti je komplexní návrh a realizace klíčových subsystémů průmyslových řídicích a informačních systémů. Mezi doplňkové obory patří realizace specifických informačních systémů pro zdravotnické laboratoře. Značná část aktivit souvisí s výzkumem a vývojem v oborech automatické řízení, pokročilá diagnostika a podpora rozhodování při neurčitosti informací. Většina realizovaných řídicích systémů se týká válcovacích tratí, dále pak žíhacích pecí, zpracovatelských linek, speciálních strojů apod. Kromě vlastního řízení a podpory rozhodování, při kterém se firma snaží ve vhodných případech uplatňovat pokročilé, zejména pravděpodobnostní přístupy, se COMPUREG zabývá nasazováním výrobních informačních systémů typu MES (Manufacturing Execution Systems), tedy monitorováním výroby, sběrem a archivací dat, diagnostikou a napojením na podnikové informační systémy. Zákazníky jsou hlavně průmyslové podniky v různých regionech České republiky a několik válcoven v zahraničí. Zapojení do národních i evropských výzkumných projektů z velké části souvisí s dlouholetou spoluprací s oddělením Adaptivních systémů Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd ČR (ÚTIA) a s Katedrou kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni. Zkušenosti s mezinárodní spoluprací Projektové spolupráce: 5. rámcový program EU EUROSTARS Reference: Paturle Aciers (FR) Salgótarjáni Acélárugyár/SILCO (HU) WMN Gliwice (PL) Helwan Diesel Engines Co. (EG) Telefon Web Nabídka spolupráce Aplikačně orientovaný výzkum v oblasti automatického řízení a podpory rozhodování Softwarová realizace výstupů výzkumu

13 COMPUREG Plzeň, s. r. o. Address COMPUREG Plzeň, s.r.o. Nádražní Pilsen Telephone About the Company COMPUREG is a small private company founded in From the beginning, its activities have been focused on industrial control and automation (particularly for fast processes such as cold rolling mills) and on information systems. In addition to references in the Czech Republic, the company is also active abroad. COMPUREG tends to utilize modern control methods and up-to-date software solutions. It is active both in the fields of industrial applications and research. Concerning R&D, COMPUREG cooperates for a long time with the Institute of Information Theory and Automation of the Academy of Sciences of the Czech Republic (UTIA) and with the Department of Cybernetics of the University of West Bohemia in Plzen. Website International Collaboration Experience Project collaborations: 5 th Framework Programme (FP5) EUROSTARS References: Paturle Aciers (FR) WMN Gliwice (PL) Salgótarjáni Acélárugyár/SILCO (HU) Helwan Diesel Engines Co. (EG) Collaboration Opportunities Application-oriented research in the fields of industrial control, decision support and advanced diagnostics Software implementation of research outputs

14 COMTES FHT a. s. Adresa COMTES FHT a.s. Průmyslová Dobřany Oblast činnosti COMTES FHT je na českém trhu již od konce roku 2000 a zajišťuje výzkum a vývoj v oblasti kovových materiálů, zavádění nových technologií tváření a tepelného zpracování kovů ve strojírenství, automobilovém průmyslu a energetice. Nabídka činností zahrnuje široké spektrum aktivit od základních měření, přes detailní materiálové analýzy, numerické simulace procesů, návrhy technologií až po výrobu prototypů. Zkušenosti s mezinárodní spoluprací Projektové spolupráce: 5. rámcový program EU 6. rámcový program EU Výzkumný fond pro uhlí a ocel EUREKA EUROSTARS Reference: BENTELER Steel/Tube GmbH (DE) Schaeffler Technologies AG&Co.KG (DE) BILSTEIN GmbH & Co. KG (DE) IWU Fraunhofer Institut Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (DE) Institute of Metals and Technology (SLO) Instytut Mechaniki Precyzyjnej (PL) Telefon Web Nabídka spolupráce Výzkum a vývoj nových kovových materiálů, analýz materiálů, konstrukčních prací, modelování technologických procesů, mechanického zkoušení

15 COMTES FHT a. s. Address COMTES FHT a. s. Průmyslová Dobřany About the Company COMTES FHT has been active in the Czech market since the end of 2000 and has been providing research and development in the field of metallic materials, implementation of new forming technologies and heat treatment of metals in mechanical engineering, automotive and power generation industries. The wide range of the company s activities include measuring, detailed material analyses, numerical simulations of processes, technology designs up to prototyping. Telephone Website International Collaboration Experience Project collaborations: 5 th Framework Programme (FP5) EUREKA 6 th Framework Programme (FP6) EUROSTARS Research Fund for Coal and Steel References: BENTELER Steel/Tube GmbH (DE) Schaeffler Technologies AG&Co.KG (DE) BILSTEIN GmbH & Co. KG (DE) IWU Fraunhofer Institut Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (DE) Institute of Metals and Technology (SLO) Instytut Mechaniki Precyzyjnej (PL) Collaboration Opportunities Research and development of new metallic materials, material analyses, design, modelling of technology processes, mechanical testing

16 Czech Nature Energy a.s. Adresa Částkova 689/ Plzeň Telefon Oblast činnosti Společnost Czech Nature Energy je relativně mladá společnost založená v roce 2007 za účelem výstavby a provozu alternativních energetických systémů obnovitelných zdrojů se zaměřením na oblast vývoje a aplikace fotovoltaických systémů včetně jejich příprav. Dále poskytuje profesionální vědecké a energetické poradenství ve výše zmíněných oblastech. V případě nových projektů zpracovává veškeré administrativní postupy, které jsou nezbytné pro celou dobu provozu fotovoltaických systémů. Společnost Czech Nature Energy disponuje vlastním týmem zkušených pracovníků spolupracujících se špičkovými vědeckými pracovišti. Web Zkušenosti s mezinárodní spoluprací Reference: Gehrlicher Solar (DE) Donauer Solartechnik (DE) ELCOM (SK) CITEL-2CP (FR) GENIELITE (SK) Aleo solar AG (DE) Fronius (AT) Nabídka spolupráce Vývoj a výzkum fotovoltaických prvků a systémů Uskladňování elektrické energie

17 Czech Nature Energy a.s. Address Částkova 689/ Pilsen Telephone About the Company Czech Nature Energy is a relatively young company founded in 2007 with the aim to build and to operate alternative energy systems using renewable sources, with the specialization in the area of development and application of photovoltaic systems, including preparatory project work. In this field, the company also provides professional scientific and energetic consultancy services. As for new projects, it also handles all the administrative procedures, which are essential throughout the whole life-time of the PV installation. Czech Nature Energy has its own team of experienced co-workers who cooperate externally with the top scientific workplaces. International Collaboration Experience References: Gehrlicher Solar (DE) ELCOM (SK) GENIELITE (SK) Fronius (AT) Donauer Solartechnik (DE) CITEL-2CP (FR) Aleo solar AG (DE) Website Collaboration Opportunities Research and development of photovoltaic components and systems Electrical energy storage

18 EDIP s. r. o. Adresa EDIP s.r.o. Pařížská Plzeň Oblast činnosti Česká firma EDIP byla založena v roce Její činností je obor dopravní inženýrství v celé jeho šíři. Zabývá se bezpečností dopravy, kde zejména řeší a zpracovává bezpečnostní audity, dále se zabývá sčítáním dopravy (významně se podílela na Celostátním sčítání dopravy 2010) či posuzováním křižovatek. Zpracovává pasporty komunikací. Vyvíjí a prodává software pro dopravní inženýry. Zpracovává a prodává technické podmínky a normy pro navrhování pozemních komunikací a jejich posuzování. Vydává dvakrát ročně odborný recenzovaný časopis Dopravní inženýrství. Je řešitelem řady výzkumných projektů programu výzkumu Technologické agentury ČR či Ministerstva vnitra ČR. Organizuje vlastní konference a semináře. Je členem České silniční společnosti a Asociace výzkumných organizací. V současné době má pobočky v Plzni a v Mariánských Lázních. Zkušenosti s mezinárodní spoluprací Projektové spolupráce: Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Reference: Schlothauer & Wauer GmbH & Co. KG (DE) PTV Transport Consult GmbH (DE) Telefon Web Nabídka spolupráce Výzkum a vývoj v dopravním inženýrství Software pro dopravní inženýry Metody sčítání dopravy Bezpečnost dopravy

19 EDIP s. r. o. Address EDIP s.r.o. Pařížská Pilsen About the Company The Czech company EDIP was founded in The company s business is traffic engineering in its entirety. In particular, EDIP deals with traffic safety where it performs and processes safety audits, engages in traffic counting (with a major contribution to the 2010 National Road Traffic Census) and assessment of intersections. The company prepares passports of roads. Also, it develops and distributes software for traffic engineers. In addition, the company prepares and sells technical conditions and standards for road design and its assessment. Twice a year, EDIP publishes Traffic Engineering, a reviewed magazine. The company is an investigator of a number of research projects of the Technology Agency of the Czech Republic and of the Ministry of Interior of the Czech Republic. Also, EDIP organizes its own conferences and seminars. The company, a member of the Czech Road Society and the Association of Research Organizations, has branches in Pilsen and in Mariánské Lázně. International Collaboration Experience Project collaborations: Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) References: Schlothauer & Wauer GmbH & Co. KG (DE) PTV Transport Consult GmbH (DE) Telephone Website Collaboration Opportunities Research and development in traffic engineering Software for traffic engineers Traffic counting methods Traffic safety

20 ELIS PLZEŇ a. s. Adresa ELIS PLZEŇ a. s. Luční Plzeň Oblast činnosti Společnost ELIS PLZEŇ patří mezi přední výrobce ultrazvukových a indukčních průtokoměrů kapalin a měřičů tepla ve vodě a v páře. Byla založena v r a v r transformována na akciovou společnost. Převážnou část svého prodejního programu vyrábí na základě vlastního know-how chráněného několika patenty. V oblasti ultrazvukových průtokoměrů kapalin je společnost ELIS PLZEŇ jediným výrobcem v České republice a zařadila se mezi několik málo světových firem, které zvládly náročnou technologii výroby těchto průtokoměrů. Své výrobky firma dodává zejména do vodárenství, teplárenství, energetiky a do různých odvětví průmyslu, jako např. chemického a potravinářského. Pro zákazníky jsou výrobky ELIS PLZEŇ zajímavé zejména pro jejich vysokou technickou úroveň, výhodné ceny, poskytované služby a flexibilitu v plnění nestandardních požadavků zákazníků. Firma nadále pokračuje ve vývoji nových výrobků a i v budoucnu bude uvádět na trh produkty, které budou uspokojovat ty nejnáročnější požadavky širokého okruhu zákazníků. Podstatnou část své produkce společnost exportuje do řady zemí světa. Postupně rozšiřuje své obchodní aktivity do dalších zemí, ve kterých vyhledává vhodné distributory. Telefon Web Nabídka spolupráce Výzkum a vývoj indukčních a ultrazvukových průtokoměrů

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu vznikla v rámci aktivit sítě

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Javorník

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2011

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2011 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2011 18. mezinárodní sympozium s výstavou 6. 9. 12. 2011 18th International Symposium and Exhibition 6. 9. 12. 2011

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

Profil společnosti Company Profile IPC

Profil společnosti Company Profile IPC Profil společnosti Company Profile IPC Content Obsah Basic Information...2 History...3 ELVAC IPC, Ltd. in Numbers...4 Vision...4 Strategy...5 Market Segments...5 Employees...6 Organization Chart...6 Certified

Více

2009 roční zpráva activity report zat 2009

2009 roční zpráva activity report zat 2009 2009 roční zpráva Activity Report ZAT 2009 ZAT - dodávky komplexních řešení v oblasti automatizace pro energetiku a průmyslové procesy - výroba zdravotnických přístrojů Obchodní jméno: ZAT a.s. Rok založení:

Více

ANNUAL VÝROČNÍ REPORT ZPRÁVA

ANNUAL VÝROČNÍ REPORT ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Contents Opening Word 4 History of the Company UNIS 6 Basic Data of the Company 8 Facts and Numbers 8 Organisation Scheme of the Company 11 Company Structure Description

Více

Úspěšné transfery technologií Successful Technology Transfers

Úspěšné transfery technologií Successful Technology Transfers Úspěšné transfery technologií Successful Technology Transfers známe cenu myšlenky Podpora mezinárodního transferu technologií představuje jednu z významných činností, kterou Technologické centrum AV ČR

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Jsme živá univerzita. Česká zemědělská univerzita V PRAZE. University Full of Life

Jsme živá univerzita. Česká zemědělská univerzita V PRAZE. University Full of Life Jsme živá univerzita Česká zemědělská univerzita V PRAZE University Full of Life Czech University of Life Sciences PRAGUE www.czu.cz www.culs-prague.eu Plán areálu Campus map Fakulta agrobiologie, potravinových

Více

Nová technologie typu pay by weight pro racionální nakládání s odpady

Nová technologie typu pay by weight pro racionální nakládání s odpady Úspěšný transfer technologie Nová technologie typu pay by weight pro racionální nakládání s odpady Původce technologie: Botek Systems AB, Švédsko Příjemce technologie: VISCON, s.r.o., Česká republika Renomovaná

Více

Katalog Národní technologické platformy Catalogue of Czech. Interoperabilita železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure

Katalog Národní technologické platformy Catalogue of Czech. Interoperabilita železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure Katalog Národní technologické platformy Catalogue of Czech Technology Platform Interoperabilita železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure Interoperabilita železniční infrastruktury

Více

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ZPRÁVA REPORT 2013 OBSAH - CONTENTS 1 1 2 4 OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE HLAVNÍ CÍLE MAIN OBJECTIVES ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA

ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Content / Obsah Opening Word / Úvodní slovo 4 / 5 History of the Company UNIS / Historie společnosti UNIS 6 / 7 Basic Data of the Company / Základní údaje o společnosti

Více

Innovation Company of the Zlín Region. Inovační f irma Zlínského kraje

Innovation Company of the Zlín Region. Inovační f irma Zlínského kraje 2010 Innovation Company of the Zlín Region Inovační f irma Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje Governor of the Zlín Region Vážení přátelé, Zlínský kraj vyhlašuje soutěž Inovační

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Výroční zpráva. Annual Report

Výroční zpráva. Annual Report Výroční zpráva 2012 Annual Report 2 Čeština English Čeština English 3 Úvodní slovo vedení společnosti Základní údaje 10 Profil společnosti 11 Identifikační údaje 12 Hlavní předměty podnikání 12 Majetkové

Více

Dopravní VaV centrum / TRANSPORT R&D CENTRE

Dopravní VaV centrum / TRANSPORT R&D CENTRE SBORNÍK abstraktů / PROCEEDINGS Dopravní VaV centrum / 3. 10. 2011 Dopravní VaV centrum / VP 1 - Hloubková analýza dopravních nehod Úloha a poslání HADN Ing. Josef Mikulík, CSc. Historie, současnost a

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s.

Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s. Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s. zavřená klopa 1 Obsah Contents Vize, mise a strategie společnosti Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Profil společnosti Finanční

Více

ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA * klasická a jaderná energetika * classic and nuclear power industry * chemie a petrochemie * chemistry and petrochemistry * plynárenství * gas industry * ropný průmysl * oil industry * hutnictví * metallurgy

Více

úvodní slovo introducion tuzemský obchod domestic trade zahraniční obchod foreign trade konstrukce armatur design of valves výroba production

úvodní slovo introducion tuzemský obchod domestic trade zahraniční obchod foreign trade konstrukce armatur design of valves výroba production 201 2 //v ýroční zpráv a // annual report OBSAH CONTENT úvodní slovo tuzemský obchod zahraniční obchod konstrukce armatur výroba servis a služby potrubí a příslušenství kvalita personalistika 4 5 7 11

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Deloitte A Quality Brand Deloitte is the brand name that represents Deloitte Touche Tohmatsu, a global organisation of firms devoted to excellence in

Více

výroční zpráva 2008 annual report

výroční zpráva 2008 annual report výroční zpráva 2008 annual report VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2008 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s. SEVEn, Energy Efficiency Center > OBSAH CONTENT > POSLÁNÍ A POLITIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ANNUAL REPORT 2014. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ANNUAL REPORT 2014. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ANNUAL REPORT 2014 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...6 Výrobní program...7

Více

Good Practices Catalogue

Good Practices Catalogue Good Practices Catalogue 1 European Union European Regional Development Fund Good practices Identifying and analysing successful experiences of innovation driven cluster, of planning policies in cluster

Více

OBSAH. Obecná čast. Úvodní slovo 2. Tuzemský obchod 5. Zahraniční obchod 8. Výroba armatur 14. Automatizace 17. Hutní materiál 20.

OBSAH. Obecná čast. Úvodní slovo 2. Tuzemský obchod 5. Zahraniční obchod 8. Výroba armatur 14. Automatizace 17. Hutní materiál 20. ANNUAL REPORT - VÝROČNÍ ZPRÁVA - 2006 OBSAH LIST OF CONTENTS Obecná čast Úvodní slovo 2 Tuzemský obchod 5 Zahraniční obchod 8 Konstrukce armatur 11 Výroba armatur 14 Automatizace 17 Hutní materiál 20 Čerpadla

Více