STRUČNÁ FAKTA o Předsednictvu TA ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRUČNÁ FAKTA o Předsednictvu TA ČR"

Transkript

1 STRUČNÁ FAKTA o Předsednictvu TA ČR Ing. Miroslav Janeček, CSc. místopředseda TA ČR Ing. Karel Klusáček, CSc., MBA předseda TA ČR Tel.: Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické, oboru chemická technologie. Absolvoval vědeckou výchovu na Akademii věd v oboru fyzikální chemie a získal titul MBA na Sheffield Hallam University ve Velké Británii. Po 15 letech výzkumu v oblasti chemického inženýrství v Ústavu chemických procesů Akademie věd přešel do Technologického centra AV ČR, kde se věnoval transferu technologií. Působí jako expert UNIDO pro technologický foresight, vědecké parky a podnikatelské inkubátory, je zastupujícím delegátem ČR v Evropském výboru pro vědu a technický výzkum (CREST) a členem jeho Working Group on Knowledge Transfer, spolupracuje s Evropskou komisí v oblasti technologického a regionálního foresightu. Je předsedou Technologické agentury ČR, členem Inženýrské akademie ČR, členem redakční rady časopisu International Journal of Foresight and Innovation Policy. Je řešitelem výzkumného záměru Strategické studie pro výzkum a vývoj, koordinuje několik projektů zaměřených na přípravu analytických informací a výhledových studií z oblasti výzkumu, vývoje a inovací pro státní správu a další instituce. Tel.: Narodil se 3. května 1945 v Ostravě. Vystudoval Vysokou školu chemicko--technologickou v Pardubicích v roce 1967 a na stejné škole ukončil v roce 1983 externí vědeckou aspiranturu. Mimo to absolvoval postgraduální studium "Technologie barviva a meziproduktů", dlouhodobý manažerský kurz (European round table) a kurz v Institute of Corporate Governance. Od roku 1968 do roku 1985 byl zaměstnán ve VCHZ Synthesia Pardubice jako technolog, vedoucí laboratoře analytických metod a vedoucí technologie cechu výroby barviv. V letech 1986 až 1991 pracoval ve Výzkumném ústavu organických syntéz, a. s., Pardubice - Rybitví jako vedoucí výzkumného oddělení. V roce 1991 působil u firmy Dr. H. Heubach v Německu. V roce 1991 opět nastoupil do VCHZ Synthesia, kde pracoval postupně jako náměstek ředitele pro strategické řízení, ředitel pro strategii, ředitel pro výzkum a vývoj a od jako generální ředitel VÚOS, a. s., Rybitví, dceřiné společnosti Synthesia, a. s. Od je podnikatelem v oboru poradenství. Během své činnosti publikoval svou kandidátskou dizertační práci, referoval na několika konferencích, přednášel na VŠCHT Pardubice a získal jako autor a spoluautor více než 30 autorských osvědčení a předložil řadu zlepšovacích návrhů. 1

2 MŠMT projektů 1M Výzkumná centra a projektů 1K Program podpory začínajících pracovníků výzkumu a vývoje, člen odborného poradního orgánu MPO, programy TIP a TANDEM, člen redakční rady Mining Science and Technology, Elsevier, ISSN Hovoří anglicky a rusky. Roku 2009 byl jmenován členem předsednictva TA ČR. doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo Tel.: RNDr. Martin Bunček, Ph.D. Absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě, strojní fakulty, studijní obor Automatizované systémy řízení ve strojírenství (1981). V roce 1984 absolvoval mimořádné studium HGF s výborným hodnocením. V roce 1987 byl přijat ke studiu aspirantury v oboru dobývání ložisek, v roce 1991 převeden do doktorského studia PGS v oboru automatizace technologických procesů. V dubnu 1993 vykonal rigorózní zkoušky, obhájil dizertační práci a úspěšně ukončil doktorské studium. V roce 1997 byl po habilitačním řízení jmenován docentem. Od roku 2000 byl pověřen vedením Institutu ekonomiky a systémů řízení, od 2003 byl prorektorem VŠB - TUO pro vědu, výzkum a zahraniční spolupráci ve VV, od 2006 prorektorem VŠB - TUO pro spolupráci s průmyslem. Současně působí jako docent na Institutu ekonomiky a systémů řízení, přednáší předměty z oblasti teorie automatického řízení, automatizace procesů, optimalizace a teorie systémů, je vedoucím mezinárodní laboratoře RFID technologií. Člen mnoha společností - místopředseda Rady vysokých škol pro vědu, člen předsednictva RVŠ, člen Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání, člen Rady národního programu výzkumu I, NPV I, přizvaný odborník v Radě NPV II, člen World Mining Congress sekce ICAMC Automation of Mines and Quarries, člen odborného poradního orgánu Tel.: Je absolventem Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologické. Postgraduální studium absolvoval na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Pracuje ve společnosti GENERI BIOTECH, s.r. o., téměř od jejího založení, postupně prošel všemi pozicemi a koncepčně se podílel na formování firmy, zejména jejího výzkumu a vývoje. Věnuje se externě výuce: jako odborný asistent na Univerzitě Pardubice, fakultě chemicko-technologické přednáší molekulární biologii a genetiku a molekulárně biologické metody, na Karlově 2

3 univerzitě, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové předmět genová terapie. Získal vlastní zkušenosti nejen na poli ochrany výsledků VaV (patenty a jiné), uplatnění výsledků VaV v praxi, ale také nákupu a využití know-how včetně due-diligence. V současné době působí na manažerské pozici vedoucího výzkumu a vývoje GENERI BIOTECH, s.r. o., a manažera kvality v rámci ISO9001:2008. Je řešitel či spoluřešitel národních i mezinárodních (FP6, FP7 EU) grantových projektů a autorem či spoluautorem odborných publikací a patentů. doc. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA se zabývá výzkumem v oblasti nedestruktivní diagnostiky, geotechnikou, dopravními systémy apod. Je/byl řešitelem více než deseti domácích výzkumných projektů, řešitelem a koordinátorem evropského projektu TITaM (Transport Infrastructure Technologies and Management) a spoluřešitelem čtyř evropských projektů. Je autorem nebo spoluautorem přibližně 100 odborných prací, má přijato 8 užitných vzorů, podané přihlášky 6 domácích a 4 evropských patentů. Je členem výboru ředitelů FEHRL (Forum of European Highway Research Laboratories), hlasujícím členem v pěti výborech ASTM (American Society for Testing and Materials), členem vědecké rady ministra dopravy, člen Oborové rady doktorského studia FS VŠB - TUO, Technické rady Ředitelství silnic a dálnic ČR atp. Je oponentem projektů financovaných ze strukturálních fondů, projektů GA ČR, Ministerstva dopravy, slovenských grantových agentur apod. Tel.: Ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV). Pedagogicky působí na Univerzitě Pardubice a na VŠB TUO. Je předsedou Rady veřejných výzkumných institucí aplikovaného výzkumu (RAV), která sdružuje veřejné výzkumné instituce, jež nejsou zřízeny AV ČR. V CDV 3

4 Zástupci ministerských rezortů Ing. Erik Geuss náměstek ministra průmyslu a obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR prom. biol. Pavel Šremer ředitel odboru politiky životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí ČR Tel.: V roce 1986 promoval na pražské Vysoké škole ekonomické, obor ekonomika průmyslu. V letech 1990 až 1993 pracoval na Ministerstvu životního prostředí v odboru ekonomiky a fondu ŽP. V letech a byl výkonným ředitelem v konzultační firmě Aspekt Praha, s. r. o., která zpracovávala odborné studie, projekty a analýzy v oblasti ekonomiky, energetiky a životního prostředí pro podniky a státní správu. V roce 2004 byl ředitelem Českého ekologického ústavu. Na Ministerstvo životního prostředí se vrátil v letech 1997 až 1998, kdy byl ředitelem odboru (1997) a náměstkem ministra (1998), v roce byl poradcem ministra pro ekonomiku nastoupil na Ministerstvo průmyslu a obchodu do funkce ředitele sekce strategie a ekonomiky průmyslu. Od byl jmenován náměstkem ministra průmyslu a obchodu. Tel.: V roce 1968 absolvoval obor biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a začal vědecky pracovat v Mikrobiologickém ústavu ČSAV. Byl však uvězněn za své aktivity po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Později pracoval ve Výzkumném ústavu antibiotik a biotransformací a po přestěhování do Bratislavy ve Výzkumném ústavu drůbežářského průmyslu, který však musel opustit poté, co podepsal Chartu 77. V listopadu 1989 byl jedním ze zakladatelů Strany zelených na Slovensku a rok byl jejím místopředsedou. V roce 1992 byl zakládajícím členem Společnosti pro trvale udržitelný život a v letech 1997 až 2006 byl jejím předsedou. Do června 1990 byl poslancem ve Federálním shromáždění a členem výboru pro životní prostředí. Krátce byl také náměstkem federálního ministra životního prostředí Josefa Vavrouška. V letech 1992 až 1997 byl programovým ředitelem v Amerických mírových sborech v České republice. V letech 1997 až 2003 pracoval v České inspekci životního prostředí a poté v Českém ekologickém ústavu. Od roku 2006 pracuje na Ministerstvu životního prostředí, v současnosti jako ředitel odboru odpovídajícího za ekologickou politiku. 4

5 Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie, Ministerstvo dopravy ČR Zástupce Kanceláře Technologické agentury ČR Ing. Petr Hladík, Ph.D. ředitel kanceláře Technologické agentury ČR Tel.: Tel.: Je absolventem Fakulty dopravní ČVUT v Praze v oboru dopravní stavby a infrastruktura (1998). V roce 2002 úspěšně složil doktorskou zkoušku a získal titul Ph.D. V letech pracoval ve společnosti SUDOP PRAHA, a. s., jako vedoucí projektů zabývajících se studií proveditelnosti, příležitosti, územně technickými studiemi, železniční a silniční dopravou, koncepčními studiemi, generely, multikriteriálními analýzami, strategickými dokumenty a od roku 2001 působil také jako vedoucí marketingové skupiny. V současné době zastává funkci ředitele Odboru strategie na Ministerstvu dopravy ČR, kde se věnuje zpracování sektorových dopravních koncepcí a politik, projektům PPP, logistice a dále projektům VaV. Petr Hladík je absolventem oboru informatika na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. V roce 2005 úspěšně složenou doktorskou zkouškou zakončil své studium na kanadské University of Guelph a získal titul Ph.D. Jeho profesionální zájmy pokrývají mimo jiné oblast aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, podpory rozvoje podnikání či trvale udržitelného rozvoje regionů. Pracoval jako Document manager v týmu českého předsednictví mezinárodní organizace EUREKA, která je úspěšnou celoevropskou iniciativou zaměřenou na mezinárodní spolupráci v průmyslovém výzkumu a inovacích. Následně v Technologickém centru AV ČR zastával pozici manažera a byl zapojen do několika projektů, z nichž nejvýznamnějšími byly příprava NPV III, FutureFood6 nebo Enterprise Europe Network. Od roku 2009 je ředitelem Kanceláře Technologické agentury ČR. 5

INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS

INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS INFORMACE O AUTORECH THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2015 INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS RNDr. Jan Bitta, Ph.D. (1981) Odborný asistent působící na Fakultě metalurgie a materiálového

Více

Konference INOVACE PRAKTICKY

Konference INOVACE PRAKTICKY Konference INOVACE PRAKTICKY KDY: Úterý 26. května 2015 od 9:00 hod. KDE: Přerov, Vysoká škola logistiky, Palackého 1381/25 ORGANIZÁTOR: OK4Inovace Profily přednášejících a členů panelu Pavel Bělobrádek

Více

KONFERENCE VIZE 2015

KONFERENCE VIZE 2015 KONFERENCE VIZE2015 Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region VIZE2015 2. ROČNÍK KONFERENCE O REALIZACI ROP JIHOVÝCHOD, TENTOKRÁT NA TÉMA VÝZVY A SPECIFIKA ROZVOJE REGIONU JIHOVÝCHOD

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 Ostrava, květen 2011 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO REKTORA 5 1 OBECNÉ INFORMACE O VŠB - TU OSTRAVA 6 1.1 Kontaktní adresy VŠB-TUO, jejích fakult a univerzitních pracovišť

Více

Aplikace požadavků vyplývajících z potravinového práva a zkušenosti dozorových orgánů

Aplikace požadavků vyplývajících z potravinového práva a zkušenosti dozorových orgánů Pozvánka na seminář (informační akci) Aplikace požadavků vyplývajících z potravinového práva a zkušenosti dozorových orgánů Potravinářská komora ČR pořádá cyklus informačních akcí pro zemědělce, potravináře

Více

Projektový management podle IPMA

Projektový management podle IPMA , Pavel Máchal, Branislav Lacko a kolektiv Projektový management podle IPMA 2., aktualizované a doplněné vydání Kompetence podle IPMA Competence Baseline ver. 3.1 Podpora pro certifikaci projektových manažerů

Více

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. ke 30. červnu 2010

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. ke 30. červnu 2010 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1619, se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č. p. 701, PSČ 111 21, IČ 45279214.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. naše znalosti vaším zdrojem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. naše znalosti vaším zdrojem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. naše znalosti vaším zdrojem 2 úvodní slovo ředitele Rok 2012 byl pro CDV rokem, v němž nové budovy Dopravního VaV centra, které stavíme z prostředků

Více

AUTOŘI Stanislav Balík Hynek Baňouch Petr Bělovský Michal Bobek www.komunistickepravo.cz

AUTOŘI Stanislav Balík Hynek Baňouch Petr Bělovský Michal Bobek www.komunistickepravo.cz Autoři 25 AUTOŘI JUDr. PhDr. Stanislav Balík (1956) absolvoval právnickou a filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, byl podnikovým právníkem, od roku 1990 byl advokátem, v letech 2002 2003 předsedou České

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 Brno, květen 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 1 Úvod 1.1 Základní informace AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá

Více

CZ-TPIS & BTKlastr. Katalog členů

CZ-TPIS & BTKlastr. Katalog členů CZ-TPIS & BTKlastr Katalog členů Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Centrum dopravního výzkumu, v., o. s. (CDV) www.cdv.cz Líšeňská 33a 636

Více

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident SIA ČR Rada výstavby sdružení nevládních neziskových organizací: Sokolská 15, 120 00 Praha 2 kancelář: Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1 IČO: 70896836 www.siacr.cz; tel.: +420 224 228 910 Představitelé

Více

Lidské zdroje v informačních technologiích

Lidské zdroje v informačních technologiích Praha, 11. května 2011 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ Správní lidé do správných rolí. Lidské zdroje v informačních technologiích Technologický partner Mediální partneři Zlatý partner Partneři Pod záštitou ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ

Více

BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ

BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 40 Číslo 3 H 2 C H 3 C N OH HO N CH 3 CH 2 H 3 C HOOC N NH CH 3 COOH Obsah Chemické listy 2009, číslo 5 a 6 ČÍSLO 5/2009 ÚVODNÍK 371 ZAHRADA Fotoelektronová

Více

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Co je to řízení informačních a komunikačních technologií? Jsou k dispozici použitelné nástroje pro řízení informačních a komunikačních

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

Moravská vysoká škola Olomouc. (souhrnná informace) Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík

Moravská vysoká škola Olomouc. (souhrnná informace) Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík Moravská vysoká škola Olomouc (souhrnná informace) srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík 1 Naší základní vizí je podpora hospodářského rozvoje regionu Moravská

Více

10. Controllingové fórum

10. Controllingové fórum Hlavní mediální partner: Lepší navigací k výsledkům. TRENDY ZKUŠENOSTI IMPULZY VÝSLEDKY NETWORKING 10. Controllingové fórum 15. 16. 6. 2006, hotel Akademie, Chocerady u Prahy Příběhy firem na cestě ke

Více

ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ. Zlatý partner. Generální partner. Partneři. Mediální partneři

ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ. Zlatý partner. Generální partner. Partneři. Mediální partneři ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ Generální partner Zlatý partner Partneři Mediální partneři ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ Úvod Zahájení konference doc. Ing. Boris Šimák, CSc. děkan FEL ČVUT v Praze Doc. Ing. Boris Šimák, CSc., je

Více

již 25 let s Vámi Vážení klienti...

již 25 let s Vámi Vážení klienti... již 25 let s Vámi Vážení klienti...... nově Vám přínášíme náš... KATALOG LEKTORŮ TSM, spol. s r. o. Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov tel.: 517 333 699, 517 330 543, 517 330 544; fax: 517 330 545 mobil: 736

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

Nutnost změn v přístupech komerčního pojišťovnictví k nové kvalitě rizik a jejich finančnímu řešení

Nutnost změn v přístupech komerčního pojišťovnictví k nové kvalitě rizik a jejich finančnímu řešení Úvodník V úvodníku. vydání teoretického bulletinu Pojistné rozpravy se předseda redakčního kruhu Ing. Jaroslav Mesršmíd věnuje vývoji evropské směrnice Solventnost II: Legislativní projekt Solventnost

Více

Lídři krajských kandidátek. Občanská demokratická strana

Lídři krajských kandidátek. Občanská demokratická strana Lídři krajských kandidátek Občanské demokratické strany MUDr. RADUAN NWELATI Kandidát na hejtmana Středočeského kraje, v současnosti zastupitel Středočeského kraje a předseda oblastního sdružení ODS v

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Proč kandidují naši lídři v krajských volbách:

Proč kandidují naši lídři v krajských volbách: Proč kandidují naši lídři v krajských volbách: ZDENĚK BEZECNÝ (JIHOČESKÝ KRAJ) Má rodina je spjatá s jižními Čechami již po tři století a i já mám ke svému kraji srdečný vztah. Jako historik se zabývám

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více