Memorandum o spolupráci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Memorandum o spolupráci"

Transkript

1 Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, , Praha 1 IČ: a Statutární město Ostrava (dále jen město Ostrava ) zastoupené: Ing. Tomášem Macurou, MBA, primátorem sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava IČ: vycházejíce ze společného přesvědčení o nutnosti aktivní spolupráce veřejné správy ke zlepšení situace obyvatel sociálně vyloučených lokalit a ubytoven a ke zlepšení soužití mezi všemi obyvateli města Ostravy, zdůrazňujíce význam vytváření komplexních lokálních strategií, jejichž cílem je snižování a eliminace sociálního vyloučení na místní úrovni, a také celostátních strategií, jejichž cílem je vytvářet vhodné legislativní i finanční podmínky na podporu sociálního začleňování, odvolávajíce se na cíle a prostředky k jejich dosažení, které jsou uvedeny v části III. usnesení vlády ČR č. 85 ze dne 23. ledna 2008 ke vzniku a činnosti Agentury, uzavírají toto Memorandum o spolupráci (dále jen Memorandum ). Článek I. Východiska spolupráce 1. Uzavření Memoranda vytváří prostor pro úzkou spolupráci a koordinaci obou stran při realizaci společných kroků směřujících k integraci obyvatel sociálně vyloučených lokalit a ubytoven do společnosti a ke zlepšení soužití všech obyvatel města Ostravy. 2. Spolupráce je založena na zásadě dobrovolnosti. Autonomie obou stran nebude při naplňování společných cílů tímto Memorandem dotčena. Článek II. Cíl spolupráce 1. Dosažení pozitivní změny v míře vyloučení obyvatel sociálně vyloučených lokalit, ubytoven a dalších obyvatel Ostravy, které nesou znaky sociálního vyloučení, dále zlepšení kvality společenského soužití mezi všemi obyvateli města Ostravy. 1/6

2 Článek III. Zásady spolupráce a principy součinnosti 1. Obě strany budou využívat k dosažení společných cílů všech dostupných nástrojů, které vyplývají z jejich poslání a jsou v souladu s právním řádem České republiky. 2. Ve prospěch naplňování cílů si budou zástupci obou stran poskytovat maximální součinnost. Na straně Ostravy se bude jednat o vedení města a další představitele volených orgánů, vedoucí a další zaměstnance odborů Magistrátu města Ostravy, případně členy tematicky dotčených komisí a výborů města Ostravy. Na straně Agentury se bude jednat o pracovníky vedení, lokální konzultanty působící ve městě Ostravě a experty Agentury na oblast strukturálních fondů a na jednotlivé oblasti sociálního začleňování. 3. Obě strany si budou vzájemně poskytovat materiály, které se týkají problematiky sociálního vyloučení, jako jsou zejména výzkumy, strategické plány, odborné studie a další. 4. Obě strany si budou vyměňovat všechny relevantní poznatky o vývoji v oblasti problematiky sociálního vyloučení a oblastech, které jsou předmětem tohoto memoranda. 5. Obě strany budou formou výměny informací, vzájemnými konzultacemi, činností pracovních skupin a realizací odborných seminářů hledat společná stanoviska, cíle a postupy k jejich naplnění. 6. Obě strany budou vyvíjet úsilí a vynakládat přiměřené prostředky k naplňování společných cílů a jejich vyhodnocování. Článek IV. Oblasti spolupráce 1. Spolupráce se bude vztahovat na všechny oblasti dotčené problematikou sociálního vyloučení, zejména na oblast vzdělání, zaměstnanosti, bydlení, zdravotní péče, dále na prevenci rizikového chování a kvalitu soužití všech obyvatel města Ostravy. Článek V. Rámcové formy podpory ze strany Agentury a standardizované postupy jejich naplňování 1a. Agentura bude s městem Ostravou spolupracovat formou metodické podpory rozvoje a rozšiřování již realizovaných úspěšných aktivit a opatření na podporu sociálního začleňování a bude pomáhat se zajištěním finančních prostředků pro jejich rozvoj. 1b. Agentura bude s městem Ostravou spolupracovat na vytváření nových opatření a aktivit vedoucích k sociálnímu začleňování a na zajištění finančních prostředků na jejich realizaci. 2/6

3 1c. Agentura bude s městem Ostravou spolupracovat na co nejtěsnějším provázání jednotlivých cílů, postupů, opatření a aktivit tak, aby tvořily jednotný celek s měřitelným dopadem na cílovou skupinu. 1d. Agentura bude s městem Ostravou spolupracovat při navrhování změn legislativy, která se dotýká problematiky sociálního vyloučení, a při jejich prosazování prostřednictvím Úřadu vlády ČR a ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. 2. K naplňování cílů vyplývajících z tohoto memoranda bude Agentura využívat všech dostupných a ověřených postupů. Bude se jednat zejména o výzkumnou činnost, zpracování odborných studií a realizaci odborných seminářů; dále o organizaci skupinových i dvoustranných pracovních jednání; dále o tvorbu strategického plánu, jeho naplňování a evaluaci; o spolupráci na přípravě, realizaci a vyhodnocení jednotlivých projektů. 2a. Agentura bude ve prospěch dosažení cílů, které jsou předmětem tohoto memoranda, realizovat dílčí výzkumy, zpracovávat odborné studie a pořádat tematické workshopy. 2b. Agentura spolu s městem Ostravou a dalšími partnery působícími ve městě Ostravě připraví Strategický plán sociálního začleňování, který se stane ústředním podkladem pro zajištění čerpání finanční podpory ze strukturálních a investičních fondů v programovém období v oblasti sociálního začleňování. Východiskem pro sestavení plánu se stanou strategické dokumenty města Ostravy, a to konkrétně Sociální inkluze Ostrava; 4. komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období a Plán prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta , případně další strategické dokumenty a šetření potřeb obyvatel sociálně vyloučených lokalit a ubytoven a šetření nových příležitostí pro podporu sociálního začleňování. Strategický plán sociálního začleňování bude po roce od schválení radou a Zastupitelstvem města Ostravy, pokud si Zastupitelstvo města Ostravy schválení daného plánu vyhradí, aktualizován doplněním a zpřesněním cílů, opatření a aktivit a po dvou letech od jeho schválení proběhne jeho celková revize a nové schválení volenými orgány města Ostravy. V dalších letech bude dle další dohody průběžně aktualizován. 2c. Sestavení, schválení a naplňování strategického plánu bude vycházet z metodiky tzv. Koordinovaného přístupu k problematice sociálně vyloučených lokalit. Metodika vznikla ve spolupráci Agentury pro sociální začleňování, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva pro místní rozvoj. Metodika určuje role jednotlivých zúčastněných stran při čerpání prostředků ze strukturálních fondů na problematiku sociálního začleňování. Vedle postupů spolupráce obcí a Agentury pro sociální začleňování, které se odrážejí v ustanoveních tohoto Memoranda, stanovuje metodika zejména také roli uvedených ministerstev. Ministerstva v rámci koordinovaného přístupu vypíší pro obce, které sestavily Strategický plán sociálního začleňování, cílené výzvy odpovídající potřebám a možnostem uvedeným v plánu. 2d. Projektové poradenství ze strany Agentury bude mít tři stupně. V prvním stupni bude Agentura městu Ostravě a dalším lokálním partnerům předávat všechny dostupné informace o dotačních možnostech, příkladech dobré praxe a metodách řešení; ve druhém stupni bude pro lokální partnery konzultovat a spolu s nimi připravovat projektové záměry. V případě tzv. 3/6

4 klíčových projektů bude v třetím stupni Agentura úzce spolupracovat na přípravě projektů jako takových, a to dle standardizované metodiky projektového poradenství, které Agentura poskytuje jako bezúplatnou službu (dostupná na Výběr klíčových projektů, na nichž bude Agentura úzce spolupracovat, schvaluje na doporučení tematicky příslušné pracovní skupiny Řídící výbor pro spolupráci s Agenturou (dále jen Řídící výbor ). Orgány města Ostravy nebo městských obvodů schvalují přípravu projektů, pokud jsou jejich realizátory nebo partnery, a berou je na vědomí, pokud projekty mají realizovat spolupracující organizace. Článek VI. Princip lokálního partnerství 1. Agentura v obcích, se kterými spolupracuje, působí na principu tzv. lokálního partnerství, tedy kolegia odborníků z institucí veřejné správy, neziskového sektoru a soukromých zaměstnavatelů, které svolává a koordinuje Agentura. V podmínkách města Ostravy získává partnerství specifickou podobu zohledňující velikost města Ostravy, její členění do městských obvodů, rozsah problematiky sociálního vyloučení, množství zapojených institucí a další specifika. 2. Lokálními partnery, jejichž souhrn vytváří lokální partnerství, jsou obě strany Memoranda, jakož i další organizace spolupracující doposud s městem Ostrava na problematice sociálního začleňování. Seznam lokálních partnerů bude schválen Řídícím výborem, který je zastřešujícím orgánem lokálního partnerství (viz odstavec 6). 3. Do spolupráce podle tohoto Memoranda mohou být jako lokální partneři v průběhu působení Agentury v Ostravě přijímány další subjekty na návrh jedné ze stran Memoranda. 4. Spolupráce Agentury s lokálními partnery se bude odehrávat řádnou účastí pracovníků Agentury na pracovních skupinách zřizovaných městem Ostravou, popř. Agenturou, které se vztahují k tématu sociálně vyloučených lokalit a ubytoven, dále pak plánováním, organizováním a vyhodnocováním společných aktivit v těchto pracovních skupinách. Jedná se především v rámci systému komunitního plánování o pracovní skupiny Romské etnikum, Prevence kriminality a protidrogová prevence, Děti a rodina a Občané sociálně vyloučení a sociálním vyloučením ohrožení, dále o pracovní skupiny Bydlení a Vzdělávání a zaměstnanost v rámci programu Sociální inkluze Ostrava a o pracovní skupinu Prevence kriminality na místní úrovni, případně o další pracovní skupiny na úrovni města Ostravy nebo jednotlivých obvodů města Ostravy. 5. Agentura zřizuje pracovní skupinu Legislativa, která shromažďuje potřeby legislativních opatření a změn v legislativě v oblasti sociálního začleňování od členů lokálního partnerství, rozpracovává je a připravuje pro jednání Mezioborové legislativní komise působící na Úřadu vlády ČR. 6. Zastřešujícím orgánem pro spolupráci lokálních parterů v lokálním partnerství je Řídící výbor pro spolupráci s Agenturou, který na doporučení pracovních skupin schvaluje Strategický plán sociálního začleňování a jeho jednotlivé cíle, na základě doporučení pracovních skupin vybírá klíčové projekty a schvaluje jejich přípravu, monitoruje naplňování 4/6

5 Strategického plánu sociálního začleňování. Řídící výbor vzniká usnesením Rady Statutárního města Ostravy. 7. Pravidelně 1x za 9-12 měsíců svolává Agentura ve spolupráci s městem Ostravou Konferenci lokálního partnerství, na kterou jsou pozváni všichni členové pracovních skupin uvedených v odst. 4 tohoto článku, Řídícího výboru a volení zástupci města Ostravy i městských obvodů Ostravy. Na konferenci jsou vždy představeny výsledky dosavadní práce a projednány další směry budoucí spolupráce. 8. O činnosti lokálního partnerství jsou pravidelně informovány volené orgány města Ostravy, Rada města Ostravy pololetně, Zastupitelstvo města Ostravy ročně. Podobně budou informované i volené orgány městských obvodů, kterých se bude činnost lokálního partnerství dotýkat. 9. Spolupráci v rámci lokálního partnerství včetně schvalovacích procesů bude dále podrobněji upravovat jednací řád, který bude schválen Řídícím výborem. Článek VII. Ustanovení společná a závěrečná 1. O uzavření tohoto Memoranda rozhodlo zastupitelstvo města usn. č. 0146/ZM1418/3 ze dne , když rozhodnutí o této záležitosti si vyhradilo. 2. Se vzájemně poskytnutými informacemi budou obě strany nakládat v souladu s platnými právními předpisy a způsobem, který nebude na újmu druhé straně. 3. Obě strany budou vhodným způsobem informovat své členy, spolupracovníky a orgány o přijetí Memoranda a o rozsahu spolupráce. 4. Memorandum je sepsáno ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží město Ostrava a 2 Agentura. 5. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran. Memorandum pozbývá platnosti písemnou dohodou stran nebo doručením písemného oznámení jedné ze stran druhé straně, že se Memorandem nehodlá nadále řídit. V Praze dne V Ostravě dne Bc. Martin Šimáček, ředitel Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor 5/6

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 I I I. Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 Je lépe zločinu předcházet než jej trestat! Cesare Beccaria (1738 1794), O zločinech a trestech 1 OBSAH 1. Úvod 2. Vize cílového

Více

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) Příloha č. 2 k č.j.: MSMT 7246/2015-2 KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) POSTUPY KAP Toto je metodický dokument, který poskytuje znalostní rámec pro subjekty zapojené do přípravy, řízení, monitoringu,

Více

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) Příloha č. 2 k Č.j.: MSMT 7246/2015-1 KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) POSTUPY KAP Toto je metodický dokument, který poskytuje znalostní rámec pro subjekty zapojené do přípravy, řízení, monitoringu,

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

ZPRÁVA O AKTIVITÁCH V OBLASTI SYSTÉMOVÉHO A KONCEPČNÍHO PŮSOBENÍ NA MÍSTNÍ A NÁRODNÍ ÚROVNI IQ ROMA SERVISU V LETECH 2013-2014

ZPRÁVA O AKTIVITÁCH V OBLASTI SYSTÉMOVÉHO A KONCEPČNÍHO PŮSOBENÍ NA MÍSTNÍ A NÁRODNÍ ÚROVNI IQ ROMA SERVISU V LETECH 2013-2014 ZPRÁVA O AKTIVITÁCH V OBLASTI SYSTÉMOVÉHO A KONCEPČNÍHO PŮSOBENÍ NA MÍSTNÍ A NÁRODNÍ ÚROVNI IQ ROMA SERVISU V LETECH 2013-2014 Roma MATRIX 2015 Síťování a systémového působení na místní a národní úrovni

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 1 VIZE... 5 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020... 6 Cílový stav v roce 2018: zavedení legislativních změn do praxe... 7 Část

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 16745/2008-22 V Praze dne 27.října 2008 Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Ministerstvo školství,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 822 ze dne 21.5.2013 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do zájmového sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst

Více

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2005-2008 Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005-1- Obsah 1ÚVOD...3

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Akční plán pro rok 2011

Akční plán pro rok 2011 PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2011 2015 Program cílené a dlouhodobé podpory integrace cizinců ze třetích zemí na území Jihomoravského

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015

lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 V Praze Leden 2015 Předkladatel: Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Odpovědný

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více