Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 V Karviné 13. října 2011 Předkládá: Ing. Slavka Krystová Florková, MBA ředitel školy č.j. SOŠOOM 476/2011 Pomáhat a chránit - vzdělání se nebránit.

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 dle zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a vyhlášky č. 15/2005 sb.

3 OBSAH Strany 1 Základní údaje o škole Údaje o škole Prostorové zajištění výuky Budova školy Zařazení do sítě škol Školská rada Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci Ostatní Přehled oborů vzdělání Přehled oborů vzdělávání Údaje o přijímacím řízení Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2010/ Údaje o výsledcích vzdělání ţáků Údaje o integrovaných ţácích Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Závěrečná práce o plnění výchovného poradenství Závěrečná zpráva o plnění MPP v rámci školní preventivní strategie Školní parlament Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Školení nepedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Společné školní akce (Karviná + Zlín) Školní akce Karviná Školí akce Zlín Kurzy a soustředění Praxe, exkurze Projektové dny Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Údaje o výsledcích ostatních vnějších kontrol Vyřizování informací a stíţností a autoevaluace Vyřizování informací a stíţností Sebehodnocení školy Základní údaje o hospodaření školy Analýza výnosů Analýza nákladů Národní a mezinárodní spolupráce se vzdělávacími institucemi Údaje o spolupráci s odbornými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Tvůrčí činnosti... 60

4 1 Základní údaje o škole 1.1 Údaje o škole Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Název školy: Místo poskytování vzdělávání Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Svornosti l, Karviná Darkov 4. května 336, Ţelechovice nad Dřevnicí Právní forma: společnost s ručením omezeným Identifikátor zařízení: Identifikátor ředitelství: Identifikační číslo: Zřizovatel: Ing. Slavka Krystová Florková, MBA Ředitel školy: Ing. Slavka Krystová Florková, MBA Zástupce ředitele školy: Karviná Mgr. Ivo Kmětík Zlín Mgr. Viktor Brebera Školská rada: Předseda: Dr. Mgr. Zbyněk Domin Kontakty Členové: Telefon: JUDr. Ladislav Svoboda Martina Broţová (Karviná) (Zlín)

5 1.2 Prostorové zajištění výuky Škola se nachází v klidné části města Karviné, v lázeňské části Darkov. Objekt školy je pouţíván pro účely výuky na základě dlouhodobé nájemní smlouvy uzavřené mezi Mgr. Josefem Krystou a SOŠ OOM v Karviné. SOŠOOM Ţelechovice začala působit jako pobočka SOŠOOM Karviná ve školním roce 2009/2010. Škola je situována na okraji Zlína v budově Základní školy Ţelechovice nad Dřevnicí na základě nájemní smlouvy. Současně vyuţívá veškeré zázemí této školy a částečně i materiálně technické vybavení (vybavení odborných učeben chemie, výpočetní techniky) a sportovní zázemí školy (tělocvičnu, posilovnu, saunu, venkovní atletické hřiště). Díky velmi dobré poloze jsou pro sport vyuţívány i okolní přírodní terény. 1.3 Budova školy SOŠ OOM KARVINÁ Prostory školy jsou cca pro 200 ţáků. Výuka probíhá v pravidelném týdenním cyklu. Škola má k dispozici: učebny pro všeobecné vzdělávací předměty 6; učebny výpočetní techniky a techniky administrativy 2; posilovna; tělocvična pro speciální tělesnou výchovu 1. V budově se dále nachází sborovna a kanceláře vedení školy. Šatna pro ţáky je v přízemí, kde mají k dispozici uzamykatelné šatní skříňky. Dále mohou ţáci pro úschovu svých věcí vyuţít malé skříňky v učebnách. 2

6 Tělocvična pro speciální tělesnou výchovu se nachází v prvním patře budovy školy. 3

7 SOŠ OOM Ţelechovice Nad Dřevnicí učebny pro všeobecné vzdělávací předměty 2; učebny výpočetní techniky a techniky administrativy 2; tělocvična -1. Posilovna tělocvična pro speciální tělesnou výchovu 1. Ţáci vyuţívají šatní boxy, umístěné v suterénu budovy. Mají k dispozici školní bufet a jídelnu. 4

8 1.4 Stěhování Karviná První roky druhého desetiletí 21. století jsou pro nás zlomové. V roce 2010 nás zastihla velká povodeň, ze které jsme se sice vzpamatovali, ale školní rok 2010/2011 zahájili zhruba se čtrnáctidenním zpoţděním. Voda bohuţel zanechala stopy na budově školy vlhkost a plíseň prolézala se našimi zdmi, prokousávala stále častěji a větší míře na povrch, a tak nám nezbylo nic jiného, neţ se přestěhovat jinam. Začalo shánění a domlouvání nových prostor. Nakonec vše dobře dopadlo a během měsíce června jsme postupně všechno zabalili a připravili. Den D nastal , kdy došlo k přestěhování vybavení, učebnic a pomůcek na naši novou adresu. Během celých letních prázdnin pak na novém působišti probíhaly opravy a zvelebování interiéru, aby ţáci mohli nastoupit do školy s adresou: SOŠ OOM s.r.o., Leonovova 1795, Karviná-Hranice. Zlín Prostory na ZŠ Ţelechovice byly pro nás bohuţel s rostoucím počtem ţáků jiţ nevyhovující, především z prostorového hlediska, a hledali jsme také strategicky lepší místo pro naši školu. Kvalitu výuky máme na předních místech svého ţebříčku, proto jsme se rozhodli k radikálnímu kroku, a to stěhování. Poslední červnové dny 2011 jsme s ţáky věnovali balení a stěhování a začátek nového školního 2011/2012 uţ proběhl v nových prostorách v budově Střední zdravotnické školy, Broučkova 372, Zlín. 1.5 Zařazení do sítě škol Na základě rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol ze 22. srpna 1994 pod č.j /94-61, ve znění pozdějších rozhodnutí a výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vloţka ze dne 17. října 1997 byla zřízena Střední odborná škola ochrany osob a majetku, Karviná Darkov, ul. Svornosti 1, s.r.o. 5

9 Změnou zápisu v obchodním rejstříku s účinností ode dne 29. ledna 2007 se zřizovatelem školy stala Ing. Slavka Krystová Florková. Datum zřízení školy: Zařazení do sítě: Rozhodnutí MŠMT ČR č.j /94-61 ze dne s účinností od Poslední rozhodnutí: Rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 4679/ , s účinností od Hlavní směry zaměření a koncepce rozvoje Střední odborné školy ochrany osob a majetku v Karviné vycházejí zejména z vize a z dlouhodobého záměru školy, ze strategie rozvoje a z dlouhodobých cílů školy. 6

10 Politika jakosti dlouhodobý záměr Střední odborné školy ochrany osob a majetku Karviná na rok Politika kvality Střední odborné školy ochrany osob a majetku vychází z legislativních poţadavků, z etického kodexu a strategie společnosti a rozvíjí ji zejména v následujících oblastech: Směr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy: zvyšování odbornosti pracovníků školy (plánování vzdělávání) a realizace poznatků ve výuce zkvalitnění výuky novými výukovými programy a zavedením ICT zavedení elektronické knihovny jako databáze studijních podkladů pro ţáky i pedagogy otevření nového studijního oboru pro denní studium: Technické lyceum vojenské zaměření rozšiřování a zkvalitňování nabídky e-learningového studia pro širší skupinu uchazečů tvorba ŠVP v jednotlivých oborech vzdělávání inovace vybavení školy a didaktických pomůcek zmapování uplatnění absolventů školy a pomoc při výběru povolání zkvalitnění vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami rozšíření mimoškolních aktivit formou zájmových krouţků a zapojení se do soutěţí rozvíjení spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání realizace projektů financovaných z grantů Evropské unie; zkvalitněním náboru a akcí pro veřejnost a ţáky základních škol naplnit kapacitu školy Strategie, cíle, financování a termíny plnění budou specifikovány v ročním plánu školy vţdy k běţného roku. V Karviné dne Ing. Slavka Krystová Florková 7

11 1.6 Školská rada Školská rada pracovala ve školním roce 2010/11 v následujícím sloţení: Předseda: Členové: Dr. Mgr. Zbyněk Domin, učitel, zvolen pedagogy školy JUDr. Ladislav Svoboda, učitel, jmenován zřizovatelkou školy Martina Broţová, zvolena rodiči a plnoletými ţáky V minulém období se rada zajímala o způsob hodnocení práce školy, postupy spojené se zaváděním ŠVP do ţivota, dále o způsob prezentace školy (PR) na veřejnosti a dopady této činnosti na počty zájemců o studium nebo přijímání nových studentů. Školská rada pracovala v souladu s podmínkami vymezenými platnou legislativou a scházela se pravidelně. 2 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Vzhledem k náročnosti výuky na škole bezpečnostně-právního typu je základním předpokladem personální práce ve škole obsazování učitelských míst odborníky splňujícími platnou legislativu v oblasti potřebné kvalifikace nezbytné k výkonu povolání. Pouze výjimečně se tato strategie nedaří v některých exponovaných oborech (výuka cizích jazyků). U takto angaţovaných uchazečů je ale i přesto vyţadována dostatečná odborná úroveň a nezbytností je poţadované vzdělání si neprodleně doplnit. Ve školním roce bylo zaměstnáno celkem 33 pedagogických pracovníků, v přepočteném počtu 11,8 pracovníků, provozních pracovníků bylo 1,75. 8

12 2.1 Pedagogičtí pracovníci Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. interní vyučované předměty praxe SOŠ OOM Bolková Barbora, Mgr. CJL, RUJ 4 Karviná Domin Zbyněk, Dr. Mgr. PSY, TEA, PAD, KYN 21 Karviná Godál Petr STV, TEV,BIO 12 Karviná Kmětík Ivo,Mgr. KRA, KRE, ONA, PEN 2 Karviná Řezák Martin, Mgr. TEV, STV Karviná Němeček Tomáš ANJ Karviná Skýpalová Jana, Mgr. MAT, VYT, CHE <25 Karviná Svoboda Ladislav, JUDr. PRA, SPA, PEN,SOP <25 Karviná Stachowiczová Andrea, Mgr. RUJ, ONA,SOP 3 Karviná Brebera Viktor, Mgr. STV,ZEM 1 Zlín Lehký Jiří PRA, BEP, KRE, PEN <25 Zlín 2.2 Ostatní externí vyučované předměty praxe SOŠ OOM Hellerová Věra, Mgr. NEJ 2 Karviná Feranc Martin, Ing. Bc. BEP 18 Karviná Homan Aleš, Mgr. PhD. CJL Karviná Kubíčková Pavla, Paeddr. FYZ Karviná Kříţ Martin, Mgr. KAT,REA 15 Karviná Nadine Tan ANJ Karviná Svobodová Marie, Mgr. DEJ, ZEM <25 Karviná Szweda Jaroslav STV 11 Karviná Vřeťonko Olena, Bc. EKO,UCE 1 Karviná Cholek Michal, Ing. VYT 24 Zlín Král Jiří STV 1 Zlín Macík Jaromír, PaedDr. TEV 25 Zlín Kopková Lenka, Mgr. MAT, FYZ 23 Zlín Teller Jiří, Mgr. CJL, DEJ, RUJ 20 Zlín Cholková Helena, Mgr. TEA 9 Zlín Baţant Petr, Mgr. MAT 5 Zlín Kovářová Martina, Mgr. ANJ 3 Zlín Mrázová Lucie, Mgr. VYT, TEA 1 Zlín Matulík Radek,Mgr., Bc. ANJ 10 Zlín Turna Jiří, Mgr. ANJ 18 Zlín Ţmolíková Lucie, Bc. ZSV,DHV 1 Zlín Vavruša Leopold, Mgr. BIO, CHE <25 Zlín 9

13 Zkratky názvů předmětů DEJ Dějepis ZEM Zemepis RUJ Ruský jazyk KAT Katastralni spárva CHE Chemie REA Realitní činnost ANJ Anglický jazyk BEP Bezpečnostní příprava MAT Matematika NEJ Německý jazyk ZSV Základy společenských věd BIO Biologie DHV Demokratická a humanitní výchova PRA Právo TEA Technika administrativy PSY Psychologie CJL Český jazyk a literatura UCE Účetnictví FYZ Fyzika PAD Právní administrativa TEV Tělesná výchova KRA Kriminalistika STV Speciální tělesná výchova KRE Kriminologie VYT Výpočetní technika PEN Penologie ONA Občanská Nauka DHV Demokratická a humanitní výchova KYN Kynologie EKO Ekonomika Ostatní pracovníci jméno praxe Krystová Florková Slavka, Ing., MBA zřizovatelka, ředitelka 20 Vagundová Andrea asistentka ředit., Karviná nesleduje se Zichová Jitka asistentka ředit., Ţelechovice nesleduje se Gumelová Jarmila uklízečka nesleduje se Vašková Lydie uklízečka nesleduje se Vašek Boris školník nesleduje se 10

14 3 Přehled oborů vzdělání Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. SOŠ OOM se profiluje jako škola poskytující vzdělání v oblasti právní a bezpečnostně-právní v následujícím rozsahu: a) studium 4letých denních studijních oborů; b) studium 3letých nástavbových studijních oborů; Struktura vyučovaných studijních oborů ve školním roce 2010/2011 byla následující: 3.1 Přehled oborů vzdělávání Kód oboru Kdo vydal učební dokumenty Pod č.j. Platnost od M/001 Bezpečnostně právní činnost Ochrana osob a majetku MŠMT ČR / L/501 Veřejně pořádková činnost MŠMT ČR / M/006 Právní administrativa MŠMT ČR / M/01 Veřejnosprávní činnost ŠVP Právní administrativa SOŠ OOM M/01 Bezpečnostně právní činnost Ochrana osob a majetku SOŠ OOM SOŠOOM- 480/ V tomto školním roce byla zahájena výuka v prvním ročníku denního studia podle ŠVP Ochrana osob a majetku, který byl vypracován na základě RVP M/01 Bezpečnostně právní činnost 11

15 4 Údaje o přijímacím řízení Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. 4.1 Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 Kód oboru M/01 Název oboru Bezpečnostně právní činnost 1. kolo Poč. přij. Přihl. Přij. Celkem M/01 Veřejnosprávní činnost L/501 Veřejně pořádková činnost V rámci oboru Ochrana osob a majetku konají zájemci přijímací řízení sloţené z vyhodnocení přihlášky, testu tělesné zdatnosti a psychologického testu. Uchazeči o obor Veřejnosprávní činnost mají přijímací řízení pouze na základě vyhodnocení přihlášky. 5 Údaje o výsledcích vzdělání ţáků Z přehledu a analýzy prospěchu ţáků je patrné, ţe z celkového počtu prospělo 6,52 % ţáků s vyznamenáním, prospělo 87,50 % a neuspělo pouze 5,98 %. Ţáci, kterým byl prodlouţen termín hodnocení, uzavřeli ročník v řádném termínu. Celkový prospěch ţáků ve škole za uplynulý školní rok Počet ţáků k Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno SOŠ OOM Hodnocení ukončení studia (maturitní zkoušky) Maturitní zkouška probíhala dle ustanovení MŠMT. Ústní část a profilová část maturitní zkoušky proběhla v termínu od do Součásti profilové části maturitní zkoušky byla praktická zkouška ze speciální tělesné výchovy, která proběhla pro ţáky dálkového studia a pro ţáky denního studia, a praktické zkoušky 12

16 z odborných předmětů, která je určena ţákům oboru Právní administrativa a která proběhla Písemná část společné části maturitní zkoušky pak probíhala v termínu od do Ve společné části ţáci maturovali z českého jazyka a literatury a jako další předmět si mohli vybrat buď matematiku, nebo cizí jazyk. Předměty profilové části jsou následující: obor Ochrana osob a majetku: právo, bezpečnostní příprava a kriminalistika, speciální tělesná výchova; obor Právní administrativa: právo, sociální politika nebo realitní činnost nebo katastrální správa, praktická zkouška z odborných předmětů; obor Veřejně pořádková činnost: základy práva, sluţební příprava a kriminalistika, speciální tělesná výchova. Ve čtvrtém ročníku denního studia a třetím ročníku dálkového studia bylo 43 ţáků. K maturitě bylo připuštěno v prvním termínu 30 ţáků. Kód oboru Název oboru Počet ţáků Nepřipuštěno v ŘT Vyznamenáno Prospělo Neprospělo M/001 Ochrana osob a majetku M/006 Právní administrativa L/501 Veřejně pořádková činnost Pedagogický sbor školy podporuje tvořivost, soutěţivost a dovednosti ţáků a koordinuje jejich vzdělání v oblasti občanské, právní a etické výchovy v rámci výuky. Dokladem zaměření školy na pozitivní hodnocení a motivaci ţáků jsou například pochvaly a ceny ředitelky školy udělené v rámci školních dovednostních a znalostních soutěţí a za vzornou reprezentaci školy. 13

17 a) Pochvaly a ocenění Pochvala 1. pololetí školního roku 2. pololetí školního roku Počet ţáků důvod Počet ţáků důvod Třídní učitel 0 1 práce v parlamentu Práce pro školu Ředitelka školy 4 9 reprezentace školy Práce pro školu reprezentace školy b) Napomenutí a důtky Napomenutí a důtky 1. pololetí školního roku 2. pololetí školního roku Počet ţáků důvod Počet ţáků důvod Napomenutí třídního učitele 5 neoml.absence, porušování ŠŘ 4 neoml.absence, porušování ŠŘ porušování ŠŘ Důtka třídního učitele 3 neoml.absence, 11 porušování ŠŘ porušování ŠŘ neoml.absence, porušování ŠŘ Podmínečné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia Vyloučení počet ţáků důvod Podmínečné vyloučení ze studia 0 Vyloučení ze studia 0 Sníţené stupně z chování na konci školního roku počet ţáků % ze všech ţáků školy 2 - uspokojivé 6 3,5 3 - neuspokojivé 3 1,75 14

18 5.1 Údaje o integrovaných ţácích Pro všechny ţáky zařazené do programu speciální péče je vypracován individuální vzdělávací plán pro teoretickou výuku. Na realizaci programu spolupracuje škola s pedagogicko-psychologickou poradnou v Karviné a ve Zlíně, popř. v místě bydliště ţáka, s rodiči a učiteli předmětů, jichţ se podle povahy znevýhodnění ţáka úprava učebního plánu týká. Koordinaci IVP zajišťují výchovní poradci a třídní učitel. Druh postiţení Ţáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2010/2011 Počet ţáků v ročníku Počet ţáků celkem Sluchové postiţení Zrakové postiţení S vadami řeči Tělesné postiţení S kombinací postiţení S lehkým mentálním postiţením S vývojovými poruchami učení Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hlavním cílem výchovného působení ve škole je snaha sniţovat rizika a vlivy, jeţ narušují zdravý a bezproblémový vývoj ţáků, proto patří k prioritním aktivitám prevence sociálně-patologických jevů, výchova ke zdravému ţivotnímu stylu a vytváření pozitivního klimatu ve škole. Těmto aktivitám se věnuje především úsek výchovného poradenství a prevence sociálně-patologických jevů ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli výchov a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Karviné a ve Zlíně, jeţ se výrazně podílí na monitoringu a diagnostice ţáků s výukovými a výchovnými problémy. Konkrétní výchovná 15

19 činnost školy vychází zejména z plánu výchovného poradenství, z preventivního programu školy a z plánů jednotlivých tříd. Důraz je kladen také na pozitivní ovlivňování třídní dynamiky pro přechod ţáků ze ZŠ do nového kolektivu realizací adaptačních pobytů pro ţáky prvních ročníků. Zaměřuje se na sebepoznání ţáků, komunikaci a prevenci šikany. Škola se v součinnosti s Policií ČR v Karviné aktivně podílela na besedách pro ţáky základních škol v Karviné a okolí v rámci společného projektu Chci ţít normálně. Ţáci naší školy předvedli na těchto besedách ukázky laické i profesní sebeobrany. 6.1 Závěrečná práce o plnění výchovného poradenství Práce se ţáky je zaměřena více na profesní orientaci, především se jedná o pomoc při výběru vysokých škol, případně vyšších odborných škol. Jsou ve věku přechodu pubescence v adolescenci, a proto poradenství musí reagovat i na tuto skutečnost. V prvních měsících školního roku je věnována pozornost prvním ročníkům, jejichţ ţáci si proţívají problematiku přechodu na jinou školu. Poradce je zde nápomocen při zvládání nového stylu učení, vytváření nového třídního kolektivu a zvládání nových kamarádských vztahů. Zvýšenou pozornost věnuje patologickým jevům, jako jsou záškoláctví, závislosti, šikanování, nadměrná absence a špatný prospěch v počátku školního roku, kdy e moţno mnoha problémům ještě předejít. Zajímá se i o talentované ţáky, monitoruje výsledky našich studentů na různých soutěţích a beseduje s rodiči. Podílí se na přípravě dnů otevřených dveří, přijímacího řízení a ve spolupráci se ţáky naší školy organizuje prezentaci Střední odborné školy ochrany osob a majetku na jednotlivých základních školách. 16

20 I v letošním roce se výchovný poradce podílel na zabezpečení úvodního adaptačního kurzu ţáků prvních ročníků v Malých Svatoňovicích. Cílem tohoto kurzu je vzájemné seznámení ţáků i učitelů ještě dříve, neţ si společně zasednou do školních lavic. Z praxe jiţ víme, ţe vzájemné poznávání ţáků a třídních učitelů vede ke kvalitnějším sociálním vztahům, coţ má dopad i na kvalitu výchovně-vzdělávacího procesu. Zkušenosti, které jsme získali při realizaci podobných akcí v uplynulých čtyřech letech, nás přesvědčili, ţe navázání vzájemných vztahů v neformálním prostředí vede rovněţ k účinnější prevenci neţádoucích sociálně patologických jevů. Ţáci hned na počátku studia také například zjistí, ţe vzájemná spolupráce je lepší, neţ soupeření. Pro třetí a čtvrté ročníky zpracovává výchovný poradce přehledné informace o přijímacím řízení na vysoké školy, předává informace a zajímavosti, které škola obdrţí od studijních oddělení jednotlivých fakult. Je nápomocen při vyhledávání potřebných informací o poţadovaných studijních oborech a zprostředkovává kontakty na různé vysoké školy, kde je uveden i návod na vyplňování přihlášek na vysoké školy. Jiţ druhým rokem spolupracujeme s Univerzitou obrany v Brně. Společným postupem umoţňujeme jak ţákům, tak i zaměstnancům školy získávat komplexní informace o nabídce studia a celoţivotního vzdělávání na UO. Dále v rámci spolupráce UO představila ţákům způsob vysokoškolského vzdělávání, zabezpečuje poradenství při volbě studia a poskytuje ţákům podporu k úspěšnému přechodu do terciálního vzdělávání. 6.2 Závěrečná zpráva o plnění MPP v rámci školní preventivní strategie Minimální preventivní program a) šikana, rasismus a sociální klima třídy Ve všech ročnících zabezpečují třídní učitelé formou třídnických hodin a třídních akcí rozvoj osobnosti a zkvalitnění kolektivní spolupráce. Podle učebních plánů jednotlivých předmětů působí výchovně vyučující na všechny ţáky naší školy. Před nástupem do školy bylo připraveno soustředění ţáků prvních ročníků v Malých Svatoňovicích. Práce se ţáky se soustředila na spolupráci, sebepoznávání a vytváření 17

21 kvalitního třídního kolektivu. Připravené činnosti vedly k vytvoření přátelského prostředí nevynuceného školní realitou a k otevřenější komunikaci mezi studenty a přítomnými pedagogy. b) alkohol, kouření a drogy V této oblasti jsme i nadále spolupracovali s pracovníky PPP Karviná a Zlín, Zdravotního ústavu a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje. V rámci jednotlivých předmětů se vyučující soustředili dle učebních plánů jednotlivých předmětů na účinky škodlivých látek ve vztahu k lidskému tělu a to jak po stránce biologické, tak i po stránce psychologické. c) systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému ţivotnímu stylu, problematika záškoláctví, vandalismu a kriminality mládeţe Především v občanské výchově a základech společenských věd se upevňuje správné právní vědomí u všech ţáků. Ţáci byli upozorňováni na všechny patologické jevy v dnešní společnosti. Diskusí jsme umoţnili ţáků vytvářet si vlastní postoje k dané problematice. d) práce v jednotlivých ročnících: Při práci se ţáky vyuţíváme všechna témata, která připouští diskusi a uţití příkladů ze ţivota společnosti. V jednotlivých předmětech se jedná především o následující témata: ZSV: biologická a sociální determinace psychiky, psychologie osobnosti, charakter a poruchy osobnosti, psychologie poznávání, halucinace a klamy, vývojová psychologie vliv škodlivých látek na vývoj člověka, člověk v sociálním prostoru, náročné a problémové situace, strategie zvládání stresu, 18

22 duševní hygiena, zdraví a partnerské vztahy, sebeprosazování ve skupinovém a společenském ţivotě, základní problémy ţivota ve společnosti, vztah práva a morálky, jednotlivé oblasti právního řádu ČR, především právo ústavní, rodinné, správní trestní, nová náboţenství a sekty, logika argumentace a chybná argumentace. Cizí jazyky rodina, moderní ţivotní styl, mládeţ a volný čas, problémy dnešní mládeţe, zdraví, nemoci a drogy, rodina, výchova a osobní vztahy, mladí a staří pod jednou střechou, sledování televize, reklama, výchova k dobrým mezilidským vztahům charita, kde hledat pomoc, pokud máte mezilidské problémy, ochrana přírody, jak aktivně bojovat proti kouření, boj za občanská práva (volební právo ţen), 19

23 boj za svobodu, proti bezpráví: Kdo jsou současní hrdinové? Znáte mladého člověka, odměněného za odvahu? ţivot v konzumní společnosti. Skutečně potřebujeme vše, co je na trhu? Dá se pomoci člověku závislému na alkoholu (jinak závislému)? jak předcházet problémům v rodině (s rodiči, sourozenci), zdravý ţivotní styl: stravování, sport, přátelství, záliby, kultura a sport jako aktivní záliby. Jazyk český literatura vyuţívat literárních děl pro diskusi nad společenskými problémy. Jako například: Lion Feuchtwanger: Ţidovka z Toleda, diskuse o nesnášenlivosti ras a náboţenství náměty pro eseje, slohové práce úvahového charakteru Biologie a chemie anatomie a fyziologie člověka, ekologie toxické látky, ochrana zdraví a přírody, přírodní a cizí látky způsobující psychologické a fyziologické změny v organismu člověka. Tělesná výchova upevňování a rozvoj spolupráce v třídním kolektivu formou kolektivních sportů florbal, kopaná, odbíjená, košíková atd. rozvíjení zdravé osobnosti v individuálních disciplínách atletiky a gymnastiky. V celém komplexu prevence usilujeme o spolupráci všech pedagogů, především s výchovnými poradci, školním preventistou a vedením školy. 20

24 6.3 Školní parlament Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Zástupci školního parlamentu v jednotlivých třídách 1. A Švejda Martin, Jung Radek, Šochman Daniel 2. A Šebela Jiří, Slováčková Katka 3. A Wachtarzcyková Tereza, Bobková Katka 4. A Mittová Michaela, Zagora Jakub 4. B Sahulová Beata, Wildová Petra Koordinátor: Dr. Mgr. Domin Zbyněk (pedagog, výchovný poradce, metodik SPJ). Akce realizované školním parlamentem VALENTÝN PRO HOSANU Pokračování mnohaleté spolupráce se střediskem, pro handicapované spoluobčany, Hosana. V této tradiční druţební akci skupina ţáků, dobrovolníků tradičně připravila pro své spoluobčany kulturní program, připravila bohaté občerstvení, na které přispěli ţáci společně s ředitelkou školy a na závěr od ţáků získali klienti Hosany drobné dárky. Mimořádným úspěchem této akce bylo v letošním roce vysoké zapojení ţáků nečlenů školního parlamentu: celkem se totiţ do přípravy zapojilo nebo se přímo zúčastnilo setkání 24 ţáků. ŠKOLNÍ AMOS ANEB SUPER UČITEL SOŠ OOM KARVINÁ Letos jiţ podruhé volili ţáci nejoblíbenějšího učitele. Jiţ podruhé suverénním způsobem vyhrál Petr Godál, na druhém místě opět skončila Barbora Bolková a na třetím místě se usadil staronový Martin Řezák. Jen pro vysvětlení starý jako ţák, protoţe je absolventem školy a nový jako učitel, protoţe právě v tomto školním roce nastoupil jako tělocvikář. Ani ostatní učitelé však nebyli smutní, neboť výsledky ankety byly velmi těsné a kromě kolegy Godála byly rozdíly mezi pedagogy v řadě případů jen 1-2bodové. Změnou ankety oproti 1. ročníku byla rozšířená volba kaţdý ţák mohl dát celkem tři hlasy. 21

25 EXIT TOUR Osvětová akce v duchu prevence sociálně patologických jevů pořádaná Křesťanskou akademií mladých, o. s. byla svou formou ojedinělou akcí tohoto typu. Byl začleněn do projektivního dne. Součástí projektivního dne byla série přednášek/besed, které si ţáci jednotlivých ročníků mohli dopředu nasmlouvat kaţdý se podle počtu míst mohl zúčastnit dvou. Předností jednotlivých zaměstnání byly především zkušení lektoři. Příkladem byl lektor besedy o holocaustu, který byl skutečným účastníkem. Centrem začátku i konce akce byla tělocvična, kde chlapci doslova mezinárodního sloţení rockovou show okořenili tuto podařenou akci, která byla velmi dobrou preventivní akcí sociálně patologických jevů a nejen nich. DEN ZEMĚ Celoškolní akce, v rámci které ţáci školy s vybranými pedagogy čistí vybraný region města od nečistot se letos změnila na očistu vlastního regionu. S odborem ţivotního prostředí, respektive s RNDr. Smékalovou se nám podařilo dohodnout úklid města v regionu školy, díky čemuţ si ţáci očistili kousek ţivotního prostředí kolem svého pracoviště. TEEN CHALLANGE Škola vyuţila nabídky křesťanské organizace. Konkrétně v tomto programu skupina chlapců poutavým způsobem seznamovala ţáky 2. a 3. ročníku s úskalími drogových závislostí. Předností besedy byl fakt, ţe všichni tři lektoři si závislostí prošli, uspěli a velmi realisticky a pro mládeţníky přijatelně objasnili a vysvětlili všechny dotazy, které jim ţáci přímo či anonymně dali. REFERENCE PRO VÍCELETÉ ČLENY ŠKOLNÍHO PARLAMENTU Školní parlament od školního roku 2009/10 dává svým členům, kteří v něm pracují alespoň 2 roky, referenční list do profesní praxe. Letos si ho odnesli dvě ţákyně čtvrtého ročníku. Účast členů školního parlamentu na charitativních sbírkách Světluška, Sidus a Červená stuţka. 22

26 VRŠKOMÁNIE 2010/2011 Zapojili jsme se do charitativní akce Vrškománie, abychom finančně pomohli malé Michalce Macurové. Níţe uvádíme děkovný dopis rodičů a nám bylo ctí pomoci. Váţená paní ředitelko, v minulém školním roce se ţáci Vaší školy zúčastnili sběru víček od plastových lahví - Vrškománie, jejíţ výtěţek byl směřován naší postiţené dceři Michalce Macurové. Na počátku celé akce byl malý igelitový pytlík víček, který se také díky aktivitě Vašich ţáků rozrostl tak, ţe jsme jimi zaplnili 80m³ prostoru. Závěrečné vyúčtování nám ovšem vyrazilo dech. Podařilo se nasbírat 13,6 tuny víček v celkové hodnotě ,-Kč! Díky této částce jsme mohli doplatit nejen speciální kočárek, ale získali jsme dostatečné mnoţství prostředků na pořízení dalších věcí, které mohou Michalce zpříjemnit ţivot. Ať uţ se jedná například o pobyt v lázních, nebo třeba čističku vzduchu. Dovolte mi prosím touto cestou poděkovat nejen Vám a panu učiteli Jiřímu Lehkému, který ve vaší škole sběr zorganizoval, ale také ţákům a vlastně všem, kteří byť i jedním víčkem naší akci přispěli a pomohli tak Michalce zkvalitnit ţivot. Mnohokrát děkujeme! S pozdravem Martina a Michal Macurovi rodiče Michalky 23

27 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Celoţivotní vzdělávání pedagogických pracovníků je jednou z priorit vedení školy, které dlouhodobě vytváří dobré podmínky pro zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Snahou je umoţnit všem pracovníkům jejich odborný a kvalifikační růst zejména v těch oblastech, které přímo navazují na realizované programy školy a odbornost pracovníků (oblast kutikulární reformy, rozvoj profesních kompetencí učitele, vzdělávání pro udrţitelný rozvoj). Při stanovení plánu DVPP je přihlíţeno ke studijním zájmům pedagogického pracovníka a rozpočtovým moţnostem školy. Škola má vypracovaný plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v rozmezí tří let. Poţadavky doby a zavádění nových legislativ diktují nutnost celoţivotního vzdělávání a zkvalitňování práce kaţdého pedagoga. Vedení školy stanovily tyto priority v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: 1. Plnění kvalifikačních předpokladů. 2. Informační a komunikační technologie. 3. Školní vzdělávací program, nová maturita, jazykové vzdělávání. 4. Legislativa, prohlubování znalostí. 5. Samostudium. 24

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Karviné 25. září 2012 Předkládá: Ing. Slavka Krystová Florková, MBA ředitelka školy č.j. SOŠOOM

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OCHRANY OSOB A MAJETKU

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OCHRANY OSOB A MAJETKU STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OCHRANY OSOB A MAJETKU SOŠ OOM Karviná, Ostrava, Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OCHRANY OSOB A MAJETKU SOŠ OOM Karviná, Ostrava, Zlín

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o.

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Výroční zpráva 2009/2010 Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s.r.o. se sídlem: ul. Sládečkova 393/90 Ostrava-Michálkovice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... Obsah 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 4 2.2 POČET ŢÁKŮ ŠKOLY... 4 2.3 MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI... 5 2.4 ŠKOLSKÁ RADA... 6 3 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM...

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007-2008

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007-2008 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007-2008 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Obsah: Část I. Základní charakteristika školy... 1 Část

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2009 2010 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název: Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370 Adresa: U Letiště 370, Odolena Voda 250 70 Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11,

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok / VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK / pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc.

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc. Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Boskovice 2012/2013. Ing. Jaromír Fiala ředitel gymnázia

GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Boskovice 2012/2013. Ing. Jaromír Fiala ředitel gymnázia GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Boskovice 2012/2013 Ing. Jaromír Fiala ředitel gymnázia Boskovice 2013 1 1. Slovo úvodem Jsme osmileté a čtyřleté veřejné gymnázium. Naši školu navštěvují studenti

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I.

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I. Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006 Část I. a) Základní charakteristika školy Název právnické osoby vykonávající činnost školy

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Výroční zpráva 2010-2011 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Mgr. Jana Hošková, Ing. Karel Hajţman Mgr. Jana Müllerová

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n Příluky 372, 760 01 Zlín, tel.: 577 008 111, fax: 577 008 144 E-mail: szs@zl.inext.cz

Více