Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 V Karviné 13. října 2011 Předkládá: Ing. Slavka Krystová Florková, MBA ředitel školy č.j. SOŠOOM 476/2011 Pomáhat a chránit - vzdělání se nebránit.

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 dle zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a vyhlášky č. 15/2005 sb.

3 OBSAH Strany 1 Základní údaje o škole Údaje o škole Prostorové zajištění výuky Budova školy Zařazení do sítě škol Školská rada Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci Ostatní Přehled oborů vzdělání Přehled oborů vzdělávání Údaje o přijímacím řízení Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2010/ Údaje o výsledcích vzdělání ţáků Údaje o integrovaných ţácích Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Závěrečná práce o plnění výchovného poradenství Závěrečná zpráva o plnění MPP v rámci školní preventivní strategie Školní parlament Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Školení nepedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Společné školní akce (Karviná + Zlín) Školní akce Karviná Školí akce Zlín Kurzy a soustředění Praxe, exkurze Projektové dny Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Údaje o výsledcích ostatních vnějších kontrol Vyřizování informací a stíţností a autoevaluace Vyřizování informací a stíţností Sebehodnocení školy Základní údaje o hospodaření školy Analýza výnosů Analýza nákladů Národní a mezinárodní spolupráce se vzdělávacími institucemi Údaje o spolupráci s odbornými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Tvůrčí činnosti... 60

4 1 Základní údaje o škole 1.1 Údaje o škole Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Název školy: Místo poskytování vzdělávání Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Svornosti l, Karviná Darkov 4. května 336, Ţelechovice nad Dřevnicí Právní forma: společnost s ručením omezeným Identifikátor zařízení: Identifikátor ředitelství: Identifikační číslo: Zřizovatel: Ing. Slavka Krystová Florková, MBA Ředitel školy: Ing. Slavka Krystová Florková, MBA Zástupce ředitele školy: Karviná Mgr. Ivo Kmětík Zlín Mgr. Viktor Brebera Školská rada: Předseda: Dr. Mgr. Zbyněk Domin Kontakty Členové: Telefon: JUDr. Ladislav Svoboda Martina Broţová (Karviná) (Zlín)

5 1.2 Prostorové zajištění výuky Škola se nachází v klidné části města Karviné, v lázeňské části Darkov. Objekt školy je pouţíván pro účely výuky na základě dlouhodobé nájemní smlouvy uzavřené mezi Mgr. Josefem Krystou a SOŠ OOM v Karviné. SOŠOOM Ţelechovice začala působit jako pobočka SOŠOOM Karviná ve školním roce 2009/2010. Škola je situována na okraji Zlína v budově Základní školy Ţelechovice nad Dřevnicí na základě nájemní smlouvy. Současně vyuţívá veškeré zázemí této školy a částečně i materiálně technické vybavení (vybavení odborných učeben chemie, výpočetní techniky) a sportovní zázemí školy (tělocvičnu, posilovnu, saunu, venkovní atletické hřiště). Díky velmi dobré poloze jsou pro sport vyuţívány i okolní přírodní terény. 1.3 Budova školy SOŠ OOM KARVINÁ Prostory školy jsou cca pro 200 ţáků. Výuka probíhá v pravidelném týdenním cyklu. Škola má k dispozici: učebny pro všeobecné vzdělávací předměty 6; učebny výpočetní techniky a techniky administrativy 2; posilovna; tělocvična pro speciální tělesnou výchovu 1. V budově se dále nachází sborovna a kanceláře vedení školy. Šatna pro ţáky je v přízemí, kde mají k dispozici uzamykatelné šatní skříňky. Dále mohou ţáci pro úschovu svých věcí vyuţít malé skříňky v učebnách. 2

6 Tělocvična pro speciální tělesnou výchovu se nachází v prvním patře budovy školy. 3

7 SOŠ OOM Ţelechovice Nad Dřevnicí učebny pro všeobecné vzdělávací předměty 2; učebny výpočetní techniky a techniky administrativy 2; tělocvična -1. Posilovna tělocvična pro speciální tělesnou výchovu 1. Ţáci vyuţívají šatní boxy, umístěné v suterénu budovy. Mají k dispozici školní bufet a jídelnu. 4

8 1.4 Stěhování Karviná První roky druhého desetiletí 21. století jsou pro nás zlomové. V roce 2010 nás zastihla velká povodeň, ze které jsme se sice vzpamatovali, ale školní rok 2010/2011 zahájili zhruba se čtrnáctidenním zpoţděním. Voda bohuţel zanechala stopy na budově školy vlhkost a plíseň prolézala se našimi zdmi, prokousávala stále častěji a větší míře na povrch, a tak nám nezbylo nic jiného, neţ se přestěhovat jinam. Začalo shánění a domlouvání nových prostor. Nakonec vše dobře dopadlo a během měsíce června jsme postupně všechno zabalili a připravili. Den D nastal , kdy došlo k přestěhování vybavení, učebnic a pomůcek na naši novou adresu. Během celých letních prázdnin pak na novém působišti probíhaly opravy a zvelebování interiéru, aby ţáci mohli nastoupit do školy s adresou: SOŠ OOM s.r.o., Leonovova 1795, Karviná-Hranice. Zlín Prostory na ZŠ Ţelechovice byly pro nás bohuţel s rostoucím počtem ţáků jiţ nevyhovující, především z prostorového hlediska, a hledali jsme také strategicky lepší místo pro naši školu. Kvalitu výuky máme na předních místech svého ţebříčku, proto jsme se rozhodli k radikálnímu kroku, a to stěhování. Poslední červnové dny 2011 jsme s ţáky věnovali balení a stěhování a začátek nového školního 2011/2012 uţ proběhl v nových prostorách v budově Střední zdravotnické školy, Broučkova 372, Zlín. 1.5 Zařazení do sítě škol Na základě rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol ze 22. srpna 1994 pod č.j /94-61, ve znění pozdějších rozhodnutí a výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vloţka ze dne 17. října 1997 byla zřízena Střední odborná škola ochrany osob a majetku, Karviná Darkov, ul. Svornosti 1, s.r.o. 5

9 Změnou zápisu v obchodním rejstříku s účinností ode dne 29. ledna 2007 se zřizovatelem školy stala Ing. Slavka Krystová Florková. Datum zřízení školy: Zařazení do sítě: Rozhodnutí MŠMT ČR č.j /94-61 ze dne s účinností od Poslední rozhodnutí: Rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 4679/ , s účinností od Hlavní směry zaměření a koncepce rozvoje Střední odborné školy ochrany osob a majetku v Karviné vycházejí zejména z vize a z dlouhodobého záměru školy, ze strategie rozvoje a z dlouhodobých cílů školy. 6

10 Politika jakosti dlouhodobý záměr Střední odborné školy ochrany osob a majetku Karviná na rok Politika kvality Střední odborné školy ochrany osob a majetku vychází z legislativních poţadavků, z etického kodexu a strategie společnosti a rozvíjí ji zejména v následujících oblastech: Směr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy: zvyšování odbornosti pracovníků školy (plánování vzdělávání) a realizace poznatků ve výuce zkvalitnění výuky novými výukovými programy a zavedením ICT zavedení elektronické knihovny jako databáze studijních podkladů pro ţáky i pedagogy otevření nového studijního oboru pro denní studium: Technické lyceum vojenské zaměření rozšiřování a zkvalitňování nabídky e-learningového studia pro širší skupinu uchazečů tvorba ŠVP v jednotlivých oborech vzdělávání inovace vybavení školy a didaktických pomůcek zmapování uplatnění absolventů školy a pomoc při výběru povolání zkvalitnění vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami rozšíření mimoškolních aktivit formou zájmových krouţků a zapojení se do soutěţí rozvíjení spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání realizace projektů financovaných z grantů Evropské unie; zkvalitněním náboru a akcí pro veřejnost a ţáky základních škol naplnit kapacitu školy Strategie, cíle, financování a termíny plnění budou specifikovány v ročním plánu školy vţdy k běţného roku. V Karviné dne Ing. Slavka Krystová Florková 7

11 1.6 Školská rada Školská rada pracovala ve školním roce 2010/11 v následujícím sloţení: Předseda: Členové: Dr. Mgr. Zbyněk Domin, učitel, zvolen pedagogy školy JUDr. Ladislav Svoboda, učitel, jmenován zřizovatelkou školy Martina Broţová, zvolena rodiči a plnoletými ţáky V minulém období se rada zajímala o způsob hodnocení práce školy, postupy spojené se zaváděním ŠVP do ţivota, dále o způsob prezentace školy (PR) na veřejnosti a dopady této činnosti na počty zájemců o studium nebo přijímání nových studentů. Školská rada pracovala v souladu s podmínkami vymezenými platnou legislativou a scházela se pravidelně. 2 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Vzhledem k náročnosti výuky na škole bezpečnostně-právního typu je základním předpokladem personální práce ve škole obsazování učitelských míst odborníky splňujícími platnou legislativu v oblasti potřebné kvalifikace nezbytné k výkonu povolání. Pouze výjimečně se tato strategie nedaří v některých exponovaných oborech (výuka cizích jazyků). U takto angaţovaných uchazečů je ale i přesto vyţadována dostatečná odborná úroveň a nezbytností je poţadované vzdělání si neprodleně doplnit. Ve školním roce bylo zaměstnáno celkem 33 pedagogických pracovníků, v přepočteném počtu 11,8 pracovníků, provozních pracovníků bylo 1,75. 8

12 2.1 Pedagogičtí pracovníci Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. interní vyučované předměty praxe SOŠ OOM Bolková Barbora, Mgr. CJL, RUJ 4 Karviná Domin Zbyněk, Dr. Mgr. PSY, TEA, PAD, KYN 21 Karviná Godál Petr STV, TEV,BIO 12 Karviná Kmětík Ivo,Mgr. KRA, KRE, ONA, PEN 2 Karviná Řezák Martin, Mgr. TEV, STV Karviná Němeček Tomáš ANJ Karviná Skýpalová Jana, Mgr. MAT, VYT, CHE <25 Karviná Svoboda Ladislav, JUDr. PRA, SPA, PEN,SOP <25 Karviná Stachowiczová Andrea, Mgr. RUJ, ONA,SOP 3 Karviná Brebera Viktor, Mgr. STV,ZEM 1 Zlín Lehký Jiří PRA, BEP, KRE, PEN <25 Zlín 2.2 Ostatní externí vyučované předměty praxe SOŠ OOM Hellerová Věra, Mgr. NEJ 2 Karviná Feranc Martin, Ing. Bc. BEP 18 Karviná Homan Aleš, Mgr. PhD. CJL Karviná Kubíčková Pavla, Paeddr. FYZ Karviná Kříţ Martin, Mgr. KAT,REA 15 Karviná Nadine Tan ANJ Karviná Svobodová Marie, Mgr. DEJ, ZEM <25 Karviná Szweda Jaroslav STV 11 Karviná Vřeťonko Olena, Bc. EKO,UCE 1 Karviná Cholek Michal, Ing. VYT 24 Zlín Král Jiří STV 1 Zlín Macík Jaromír, PaedDr. TEV 25 Zlín Kopková Lenka, Mgr. MAT, FYZ 23 Zlín Teller Jiří, Mgr. CJL, DEJ, RUJ 20 Zlín Cholková Helena, Mgr. TEA 9 Zlín Baţant Petr, Mgr. MAT 5 Zlín Kovářová Martina, Mgr. ANJ 3 Zlín Mrázová Lucie, Mgr. VYT, TEA 1 Zlín Matulík Radek,Mgr., Bc. ANJ 10 Zlín Turna Jiří, Mgr. ANJ 18 Zlín Ţmolíková Lucie, Bc. ZSV,DHV 1 Zlín Vavruša Leopold, Mgr. BIO, CHE <25 Zlín 9

13 Zkratky názvů předmětů DEJ Dějepis ZEM Zemepis RUJ Ruský jazyk KAT Katastralni spárva CHE Chemie REA Realitní činnost ANJ Anglický jazyk BEP Bezpečnostní příprava MAT Matematika NEJ Německý jazyk ZSV Základy společenských věd BIO Biologie DHV Demokratická a humanitní výchova PRA Právo TEA Technika administrativy PSY Psychologie CJL Český jazyk a literatura UCE Účetnictví FYZ Fyzika PAD Právní administrativa TEV Tělesná výchova KRA Kriminalistika STV Speciální tělesná výchova KRE Kriminologie VYT Výpočetní technika PEN Penologie ONA Občanská Nauka DHV Demokratická a humanitní výchova KYN Kynologie EKO Ekonomika Ostatní pracovníci jméno praxe Krystová Florková Slavka, Ing., MBA zřizovatelka, ředitelka 20 Vagundová Andrea asistentka ředit., Karviná nesleduje se Zichová Jitka asistentka ředit., Ţelechovice nesleduje se Gumelová Jarmila uklízečka nesleduje se Vašková Lydie uklízečka nesleduje se Vašek Boris školník nesleduje se 10

14 3 Přehled oborů vzdělání Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. SOŠ OOM se profiluje jako škola poskytující vzdělání v oblasti právní a bezpečnostně-právní v následujícím rozsahu: a) studium 4letých denních studijních oborů; b) studium 3letých nástavbových studijních oborů; Struktura vyučovaných studijních oborů ve školním roce 2010/2011 byla následující: 3.1 Přehled oborů vzdělávání Kód oboru Kdo vydal učební dokumenty Pod č.j. Platnost od M/001 Bezpečnostně právní činnost Ochrana osob a majetku MŠMT ČR / L/501 Veřejně pořádková činnost MŠMT ČR / M/006 Právní administrativa MŠMT ČR / M/01 Veřejnosprávní činnost ŠVP Právní administrativa SOŠ OOM M/01 Bezpečnostně právní činnost Ochrana osob a majetku SOŠ OOM SOŠOOM- 480/ V tomto školním roce byla zahájena výuka v prvním ročníku denního studia podle ŠVP Ochrana osob a majetku, který byl vypracován na základě RVP M/01 Bezpečnostně právní činnost 11

15 4 Údaje o přijímacím řízení Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. 4.1 Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 Kód oboru M/01 Název oboru Bezpečnostně právní činnost 1. kolo Poč. přij. Přihl. Přij. Celkem M/01 Veřejnosprávní činnost L/501 Veřejně pořádková činnost V rámci oboru Ochrana osob a majetku konají zájemci přijímací řízení sloţené z vyhodnocení přihlášky, testu tělesné zdatnosti a psychologického testu. Uchazeči o obor Veřejnosprávní činnost mají přijímací řízení pouze na základě vyhodnocení přihlášky. 5 Údaje o výsledcích vzdělání ţáků Z přehledu a analýzy prospěchu ţáků je patrné, ţe z celkového počtu prospělo 6,52 % ţáků s vyznamenáním, prospělo 87,50 % a neuspělo pouze 5,98 %. Ţáci, kterým byl prodlouţen termín hodnocení, uzavřeli ročník v řádném termínu. Celkový prospěch ţáků ve škole za uplynulý školní rok Počet ţáků k Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno SOŠ OOM Hodnocení ukončení studia (maturitní zkoušky) Maturitní zkouška probíhala dle ustanovení MŠMT. Ústní část a profilová část maturitní zkoušky proběhla v termínu od do Součásti profilové části maturitní zkoušky byla praktická zkouška ze speciální tělesné výchovy, která proběhla pro ţáky dálkového studia a pro ţáky denního studia, a praktické zkoušky 12

16 z odborných předmětů, která je určena ţákům oboru Právní administrativa a která proběhla Písemná část společné části maturitní zkoušky pak probíhala v termínu od do Ve společné části ţáci maturovali z českého jazyka a literatury a jako další předmět si mohli vybrat buď matematiku, nebo cizí jazyk. Předměty profilové části jsou následující: obor Ochrana osob a majetku: právo, bezpečnostní příprava a kriminalistika, speciální tělesná výchova; obor Právní administrativa: právo, sociální politika nebo realitní činnost nebo katastrální správa, praktická zkouška z odborných předmětů; obor Veřejně pořádková činnost: základy práva, sluţební příprava a kriminalistika, speciální tělesná výchova. Ve čtvrtém ročníku denního studia a třetím ročníku dálkového studia bylo 43 ţáků. K maturitě bylo připuštěno v prvním termínu 30 ţáků. Kód oboru Název oboru Počet ţáků Nepřipuštěno v ŘT Vyznamenáno Prospělo Neprospělo M/001 Ochrana osob a majetku M/006 Právní administrativa L/501 Veřejně pořádková činnost Pedagogický sbor školy podporuje tvořivost, soutěţivost a dovednosti ţáků a koordinuje jejich vzdělání v oblasti občanské, právní a etické výchovy v rámci výuky. Dokladem zaměření školy na pozitivní hodnocení a motivaci ţáků jsou například pochvaly a ceny ředitelky školy udělené v rámci školních dovednostních a znalostních soutěţí a za vzornou reprezentaci školy. 13

17 a) Pochvaly a ocenění Pochvala 1. pololetí školního roku 2. pololetí školního roku Počet ţáků důvod Počet ţáků důvod Třídní učitel 0 1 práce v parlamentu Práce pro školu Ředitelka školy 4 9 reprezentace školy Práce pro školu reprezentace školy b) Napomenutí a důtky Napomenutí a důtky 1. pololetí školního roku 2. pololetí školního roku Počet ţáků důvod Počet ţáků důvod Napomenutí třídního učitele 5 neoml.absence, porušování ŠŘ 4 neoml.absence, porušování ŠŘ porušování ŠŘ Důtka třídního učitele 3 neoml.absence, 11 porušování ŠŘ porušování ŠŘ neoml.absence, porušování ŠŘ Podmínečné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia Vyloučení počet ţáků důvod Podmínečné vyloučení ze studia 0 Vyloučení ze studia 0 Sníţené stupně z chování na konci školního roku počet ţáků % ze všech ţáků školy 2 - uspokojivé 6 3,5 3 - neuspokojivé 3 1,75 14

18 5.1 Údaje o integrovaných ţácích Pro všechny ţáky zařazené do programu speciální péče je vypracován individuální vzdělávací plán pro teoretickou výuku. Na realizaci programu spolupracuje škola s pedagogicko-psychologickou poradnou v Karviné a ve Zlíně, popř. v místě bydliště ţáka, s rodiči a učiteli předmětů, jichţ se podle povahy znevýhodnění ţáka úprava učebního plánu týká. Koordinaci IVP zajišťují výchovní poradci a třídní učitel. Druh postiţení Ţáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2010/2011 Počet ţáků v ročníku Počet ţáků celkem Sluchové postiţení Zrakové postiţení S vadami řeči Tělesné postiţení S kombinací postiţení S lehkým mentálním postiţením S vývojovými poruchami učení Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hlavním cílem výchovného působení ve škole je snaha sniţovat rizika a vlivy, jeţ narušují zdravý a bezproblémový vývoj ţáků, proto patří k prioritním aktivitám prevence sociálně-patologických jevů, výchova ke zdravému ţivotnímu stylu a vytváření pozitivního klimatu ve škole. Těmto aktivitám se věnuje především úsek výchovného poradenství a prevence sociálně-patologických jevů ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli výchov a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Karviné a ve Zlíně, jeţ se výrazně podílí na monitoringu a diagnostice ţáků s výukovými a výchovnými problémy. Konkrétní výchovná 15

19 činnost školy vychází zejména z plánu výchovného poradenství, z preventivního programu školy a z plánů jednotlivých tříd. Důraz je kladen také na pozitivní ovlivňování třídní dynamiky pro přechod ţáků ze ZŠ do nového kolektivu realizací adaptačních pobytů pro ţáky prvních ročníků. Zaměřuje se na sebepoznání ţáků, komunikaci a prevenci šikany. Škola se v součinnosti s Policií ČR v Karviné aktivně podílela na besedách pro ţáky základních škol v Karviné a okolí v rámci společného projektu Chci ţít normálně. Ţáci naší školy předvedli na těchto besedách ukázky laické i profesní sebeobrany. 6.1 Závěrečná práce o plnění výchovného poradenství Práce se ţáky je zaměřena více na profesní orientaci, především se jedná o pomoc při výběru vysokých škol, případně vyšších odborných škol. Jsou ve věku přechodu pubescence v adolescenci, a proto poradenství musí reagovat i na tuto skutečnost. V prvních měsících školního roku je věnována pozornost prvním ročníkům, jejichţ ţáci si proţívají problematiku přechodu na jinou školu. Poradce je zde nápomocen při zvládání nového stylu učení, vytváření nového třídního kolektivu a zvládání nových kamarádských vztahů. Zvýšenou pozornost věnuje patologickým jevům, jako jsou záškoláctví, závislosti, šikanování, nadměrná absence a špatný prospěch v počátku školního roku, kdy e moţno mnoha problémům ještě předejít. Zajímá se i o talentované ţáky, monitoruje výsledky našich studentů na různých soutěţích a beseduje s rodiči. Podílí se na přípravě dnů otevřených dveří, přijímacího řízení a ve spolupráci se ţáky naší školy organizuje prezentaci Střední odborné školy ochrany osob a majetku na jednotlivých základních školách. 16

20 I v letošním roce se výchovný poradce podílel na zabezpečení úvodního adaptačního kurzu ţáků prvních ročníků v Malých Svatoňovicích. Cílem tohoto kurzu je vzájemné seznámení ţáků i učitelů ještě dříve, neţ si společně zasednou do školních lavic. Z praxe jiţ víme, ţe vzájemné poznávání ţáků a třídních učitelů vede ke kvalitnějším sociálním vztahům, coţ má dopad i na kvalitu výchovně-vzdělávacího procesu. Zkušenosti, které jsme získali při realizaci podobných akcí v uplynulých čtyřech letech, nás přesvědčili, ţe navázání vzájemných vztahů v neformálním prostředí vede rovněţ k účinnější prevenci neţádoucích sociálně patologických jevů. Ţáci hned na počátku studia také například zjistí, ţe vzájemná spolupráce je lepší, neţ soupeření. Pro třetí a čtvrté ročníky zpracovává výchovný poradce přehledné informace o přijímacím řízení na vysoké školy, předává informace a zajímavosti, které škola obdrţí od studijních oddělení jednotlivých fakult. Je nápomocen při vyhledávání potřebných informací o poţadovaných studijních oborech a zprostředkovává kontakty na různé vysoké školy, kde je uveden i návod na vyplňování přihlášek na vysoké školy. Jiţ druhým rokem spolupracujeme s Univerzitou obrany v Brně. Společným postupem umoţňujeme jak ţákům, tak i zaměstnancům školy získávat komplexní informace o nabídce studia a celoţivotního vzdělávání na UO. Dále v rámci spolupráce UO představila ţákům způsob vysokoškolského vzdělávání, zabezpečuje poradenství při volbě studia a poskytuje ţákům podporu k úspěšnému přechodu do terciálního vzdělávání. 6.2 Závěrečná zpráva o plnění MPP v rámci školní preventivní strategie Minimální preventivní program a) šikana, rasismus a sociální klima třídy Ve všech ročnících zabezpečují třídní učitelé formou třídnických hodin a třídních akcí rozvoj osobnosti a zkvalitnění kolektivní spolupráce. Podle učebních plánů jednotlivých předmětů působí výchovně vyučující na všechny ţáky naší školy. Před nástupem do školy bylo připraveno soustředění ţáků prvních ročníků v Malých Svatoňovicích. Práce se ţáky se soustředila na spolupráci, sebepoznávání a vytváření 17

21 kvalitního třídního kolektivu. Připravené činnosti vedly k vytvoření přátelského prostředí nevynuceného školní realitou a k otevřenější komunikaci mezi studenty a přítomnými pedagogy. b) alkohol, kouření a drogy V této oblasti jsme i nadále spolupracovali s pracovníky PPP Karviná a Zlín, Zdravotního ústavu a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje. V rámci jednotlivých předmětů se vyučující soustředili dle učebních plánů jednotlivých předmětů na účinky škodlivých látek ve vztahu k lidskému tělu a to jak po stránce biologické, tak i po stránce psychologické. c) systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému ţivotnímu stylu, problematika záškoláctví, vandalismu a kriminality mládeţe Především v občanské výchově a základech společenských věd se upevňuje správné právní vědomí u všech ţáků. Ţáci byli upozorňováni na všechny patologické jevy v dnešní společnosti. Diskusí jsme umoţnili ţáků vytvářet si vlastní postoje k dané problematice. d) práce v jednotlivých ročnících: Při práci se ţáky vyuţíváme všechna témata, která připouští diskusi a uţití příkladů ze ţivota společnosti. V jednotlivých předmětech se jedná především o následující témata: ZSV: biologická a sociální determinace psychiky, psychologie osobnosti, charakter a poruchy osobnosti, psychologie poznávání, halucinace a klamy, vývojová psychologie vliv škodlivých látek na vývoj člověka, člověk v sociálním prostoru, náročné a problémové situace, strategie zvládání stresu, 18

22 duševní hygiena, zdraví a partnerské vztahy, sebeprosazování ve skupinovém a společenském ţivotě, základní problémy ţivota ve společnosti, vztah práva a morálky, jednotlivé oblasti právního řádu ČR, především právo ústavní, rodinné, správní trestní, nová náboţenství a sekty, logika argumentace a chybná argumentace. Cizí jazyky rodina, moderní ţivotní styl, mládeţ a volný čas, problémy dnešní mládeţe, zdraví, nemoci a drogy, rodina, výchova a osobní vztahy, mladí a staří pod jednou střechou, sledování televize, reklama, výchova k dobrým mezilidským vztahům charita, kde hledat pomoc, pokud máte mezilidské problémy, ochrana přírody, jak aktivně bojovat proti kouření, boj za občanská práva (volební právo ţen), 19

23 boj za svobodu, proti bezpráví: Kdo jsou současní hrdinové? Znáte mladého člověka, odměněného za odvahu? ţivot v konzumní společnosti. Skutečně potřebujeme vše, co je na trhu? Dá se pomoci člověku závislému na alkoholu (jinak závislému)? jak předcházet problémům v rodině (s rodiči, sourozenci), zdravý ţivotní styl: stravování, sport, přátelství, záliby, kultura a sport jako aktivní záliby. Jazyk český literatura vyuţívat literárních děl pro diskusi nad společenskými problémy. Jako například: Lion Feuchtwanger: Ţidovka z Toleda, diskuse o nesnášenlivosti ras a náboţenství náměty pro eseje, slohové práce úvahového charakteru Biologie a chemie anatomie a fyziologie člověka, ekologie toxické látky, ochrana zdraví a přírody, přírodní a cizí látky způsobující psychologické a fyziologické změny v organismu člověka. Tělesná výchova upevňování a rozvoj spolupráce v třídním kolektivu formou kolektivních sportů florbal, kopaná, odbíjená, košíková atd. rozvíjení zdravé osobnosti v individuálních disciplínách atletiky a gymnastiky. V celém komplexu prevence usilujeme o spolupráci všech pedagogů, především s výchovnými poradci, školním preventistou a vedením školy. 20

24 6.3 Školní parlament Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Zástupci školního parlamentu v jednotlivých třídách 1. A Švejda Martin, Jung Radek, Šochman Daniel 2. A Šebela Jiří, Slováčková Katka 3. A Wachtarzcyková Tereza, Bobková Katka 4. A Mittová Michaela, Zagora Jakub 4. B Sahulová Beata, Wildová Petra Koordinátor: Dr. Mgr. Domin Zbyněk (pedagog, výchovný poradce, metodik SPJ). Akce realizované školním parlamentem VALENTÝN PRO HOSANU Pokračování mnohaleté spolupráce se střediskem, pro handicapované spoluobčany, Hosana. V této tradiční druţební akci skupina ţáků, dobrovolníků tradičně připravila pro své spoluobčany kulturní program, připravila bohaté občerstvení, na které přispěli ţáci společně s ředitelkou školy a na závěr od ţáků získali klienti Hosany drobné dárky. Mimořádným úspěchem této akce bylo v letošním roce vysoké zapojení ţáků nečlenů školního parlamentu: celkem se totiţ do přípravy zapojilo nebo se přímo zúčastnilo setkání 24 ţáků. ŠKOLNÍ AMOS ANEB SUPER UČITEL SOŠ OOM KARVINÁ Letos jiţ podruhé volili ţáci nejoblíbenějšího učitele. Jiţ podruhé suverénním způsobem vyhrál Petr Godál, na druhém místě opět skončila Barbora Bolková a na třetím místě se usadil staronový Martin Řezák. Jen pro vysvětlení starý jako ţák, protoţe je absolventem školy a nový jako učitel, protoţe právě v tomto školním roce nastoupil jako tělocvikář. Ani ostatní učitelé však nebyli smutní, neboť výsledky ankety byly velmi těsné a kromě kolegy Godála byly rozdíly mezi pedagogy v řadě případů jen 1-2bodové. Změnou ankety oproti 1. ročníku byla rozšířená volba kaţdý ţák mohl dát celkem tři hlasy. 21

25 EXIT TOUR Osvětová akce v duchu prevence sociálně patologických jevů pořádaná Křesťanskou akademií mladých, o. s. byla svou formou ojedinělou akcí tohoto typu. Byl začleněn do projektivního dne. Součástí projektivního dne byla série přednášek/besed, které si ţáci jednotlivých ročníků mohli dopředu nasmlouvat kaţdý se podle počtu míst mohl zúčastnit dvou. Předností jednotlivých zaměstnání byly především zkušení lektoři. Příkladem byl lektor besedy o holocaustu, který byl skutečným účastníkem. Centrem začátku i konce akce byla tělocvična, kde chlapci doslova mezinárodního sloţení rockovou show okořenili tuto podařenou akci, která byla velmi dobrou preventivní akcí sociálně patologických jevů a nejen nich. DEN ZEMĚ Celoškolní akce, v rámci které ţáci školy s vybranými pedagogy čistí vybraný region města od nečistot se letos změnila na očistu vlastního regionu. S odborem ţivotního prostředí, respektive s RNDr. Smékalovou se nám podařilo dohodnout úklid města v regionu školy, díky čemuţ si ţáci očistili kousek ţivotního prostředí kolem svého pracoviště. TEEN CHALLANGE Škola vyuţila nabídky křesťanské organizace. Konkrétně v tomto programu skupina chlapců poutavým způsobem seznamovala ţáky 2. a 3. ročníku s úskalími drogových závislostí. Předností besedy byl fakt, ţe všichni tři lektoři si závislostí prošli, uspěli a velmi realisticky a pro mládeţníky přijatelně objasnili a vysvětlili všechny dotazy, které jim ţáci přímo či anonymně dali. REFERENCE PRO VÍCELETÉ ČLENY ŠKOLNÍHO PARLAMENTU Školní parlament od školního roku 2009/10 dává svým členům, kteří v něm pracují alespoň 2 roky, referenční list do profesní praxe. Letos si ho odnesli dvě ţákyně čtvrtého ročníku. Účast členů školního parlamentu na charitativních sbírkách Světluška, Sidus a Červená stuţka. 22

26 VRŠKOMÁNIE 2010/2011 Zapojili jsme se do charitativní akce Vrškománie, abychom finančně pomohli malé Michalce Macurové. Níţe uvádíme děkovný dopis rodičů a nám bylo ctí pomoci. Váţená paní ředitelko, v minulém školním roce se ţáci Vaší školy zúčastnili sběru víček od plastových lahví - Vrškománie, jejíţ výtěţek byl směřován naší postiţené dceři Michalce Macurové. Na počátku celé akce byl malý igelitový pytlík víček, který se také díky aktivitě Vašich ţáků rozrostl tak, ţe jsme jimi zaplnili 80m³ prostoru. Závěrečné vyúčtování nám ovšem vyrazilo dech. Podařilo se nasbírat 13,6 tuny víček v celkové hodnotě ,-Kč! Díky této částce jsme mohli doplatit nejen speciální kočárek, ale získali jsme dostatečné mnoţství prostředků na pořízení dalších věcí, které mohou Michalce zpříjemnit ţivot. Ať uţ se jedná například o pobyt v lázních, nebo třeba čističku vzduchu. Dovolte mi prosím touto cestou poděkovat nejen Vám a panu učiteli Jiřímu Lehkému, který ve vaší škole sběr zorganizoval, ale také ţákům a vlastně všem, kteří byť i jedním víčkem naší akci přispěli a pomohli tak Michalce zkvalitnit ţivot. Mnohokrát děkujeme! S pozdravem Martina a Michal Macurovi rodiče Michalky 23

27 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Celoţivotní vzdělávání pedagogických pracovníků je jednou z priorit vedení školy, které dlouhodobě vytváří dobré podmínky pro zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Snahou je umoţnit všem pracovníkům jejich odborný a kvalifikační růst zejména v těch oblastech, které přímo navazují na realizované programy školy a odbornost pracovníků (oblast kutikulární reformy, rozvoj profesních kompetencí učitele, vzdělávání pro udrţitelný rozvoj). Při stanovení plánu DVPP je přihlíţeno ke studijním zájmům pedagogického pracovníka a rozpočtovým moţnostem školy. Škola má vypracovaný plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v rozmezí tří let. Poţadavky doby a zavádění nových legislativ diktují nutnost celoţivotního vzdělávání a zkvalitňování práce kaţdého pedagoga. Vedení školy stanovily tyto priority v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: 1. Plnění kvalifikačních předpokladů. 2. Informační a komunikační technologie. 3. Školní vzdělávací program, nová maturita, jazykové vzdělávání. 4. Legislativa, prohlubování znalostí. 5. Samostudium. 24

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více