STAVEBNÍ OBZOR ROČNÍK 16 ČÍSLO 05/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVEBNÍ OBZOR ROČNÍK 16 ČÍSLO 05/2007"

Transkript

1 STAVEBNÍ OBZOR ROČNÍK 16 ČÍSLO 05/2007 Navigace v dokumentu OBSAH Uhrin, M. Výstavba metodou top&down v projektu Palladium Praha 129 Marková, L. Korytárová, J. Ekonomické aspekty použití nových stavebních hmot s odpady 134 Říha, J. Koncepty EIA/SEA pouhá nálepka, nebo zbytečná chiméra? 138 Čápová, D. Bartoňová, K. Ekonomika skladových areálů a logistických center na území Prahy 143 Machotka, R. Lokální kvazigeoid z astronomických měření 146 Štroner, M. Suchá, J. Pospíšil, J. Ověřování souboru totálních stanic TOPCON GPT-2006 část 3 152

2 2007 ročník 16 software pozemní stavby dopravní stavby vodohospodářské stavby geotechnika konstrukce a materiály technologie životní prostředí geodézie a kartografie mechanizace informatika STAVEBNÍ OBZOR ekonomika Fakulta stavební ČVUT v Praze Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků Český svaz stavebních inženýrů Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VŠB TU-Ostrava

3 OBSAH Uhrin, M. Výstavba metodou top&down v projektu Palladium Praha CONTENTS Uhrin, M. Top&Down Construction within Palladium Prague Project INHALT Uhrin, M. Bauen mit der Top&down- Methode im Projekt Palladium Prag Marková, L. Korytárová, J. Ekonomické aspekty použití nových stavebních hmot s odpady Marková, L. Korytárová, J. Economic Aspects of Utilization of New Building Materials Made out of Wastes Marková, L. Korytárová, J. Wirtschaftliche Aspekte des Einsatzes n euer Baustoffe mit Abfällen Říha, J. Koncepty EIA/SEA pouhá nálepka, nebo zbytečná chiméra? Říha, J. EIA/SEA Concepts Mere Label or Chimera to No Avail? Říha, J. EIA/SEA-Konzepte bloßer Aufkleber oder überflüssige Chimäre? Čápová, D. Bartoňová, K. Ekonomika skladových areálů a logistických center na území Prahy Čápová, D. Bartoňová, K. Economics of Storage Areas and Logistic Centres on the Territory of Prague Čápová, D. Bartoňová, K. Die Wirtschaftlichkeit von Lagerkomplexen und Logistikzentren im Gebiet von Prag Machotka, R. Lokální kvazigeoid z astronomických měření Machotka, R. Local Quasigeoid from Astronomical Measurements Machotka, R. Lokaler Quasigeoid aus astronomischen Messungen Štroner, M. Suchá, J. Pospíšil, J. Ověřování souboru totálních stanic TOPCON GPT-2006 část Štroner, M. Suchá, J. Pospíšil, J. Verification of the Set of Total Stations TOPCON GPT-2006 Part Štroner, M. Suchá, J. Pospíšil, J. Überprüfung einer Gruppierung von Totalstationen TOPCON GPT-2006 Teil REDAKČNÍ RADA Předseda: prof. Ing. Jiří STUDNIČKA, DrSc. Členové: doc. Ing. Pavel HÁNEK, CSc. doc. Ing. Vladimír JELÍNEK, CSc. Ing. Jiří KALA, Ph. D. doc. Ing. J. KORYTÁROVÁ, Ph. D. Ing. Karel KUBEČKA Ing. Libor MATĚJKA, CSc., Ph. D. doc. Ing. Jaroslav NOVÁK, CSc. doc. Ing. Luděk NOVÁK, CSc. doc. Ing. Miloslav NOVOTNÝ, CSc. doc. Ing. Miloslav PAVLÍK, CSc. Místopředseda: doc. Ing. Alois MATERNA, CSc. prof. Ing. J. PROCHÁZKA, CSc. Ing. Vlastimil ROJÍK Ing. Karel SVOBODA doc. Dr. Ing. Miloslav ŠLEZINGR Ing. Milan ŠMAK, Ph. D. Ing. Ludvík VÉBR, CSc. doc. Ing. Josef VITÁSEK, CSc. prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc. Ing. Renata ZDAŘILOVÁ STAVEBNÍ OBZOR, odborný měsíčník, vydává Fakulta stavební ČVUT Praha společně s Fakultou stavební VUT Brno, Fakultou stavební VŠB TU Ostrava, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českým svazem stavebních inženýrů. Řídí redakční rada, vedoucí redaktorka Marcela Klímová. Adresa redakce: Thákurova 7, Praha 6, tel./fax: , Vychází každý měsíc kromě července a srpna, cena za výtisk je 40 Kč včetně DPH (+ poštovné a balné). Objednávky odběru i reklamace přijímá Ing. Milan Gattringer, MG DTP, Borovanská 3388, Praha 4, tel./fax: , Odběr je možné zrušit až po vyčerpání zaplaceného předplatného. Inzerci adresujte redakci. Technická redakce a realizace: Ing. Milan Gattringer. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha, č. j. NP 144/1994, ze dne Do sazby Nevyžádané rukopisy se nevracejí. INDEX , ISSN

4 STAVEBNÍ OBZOR ROČNÍK 16 ČÍSLO 5/2007 Výstavba metodou top&down v rámci projektu Palladium Ing. Michal UHRIN TOPGEO Brno, spol. s r. o. Článek popisuje uplatnění metody top&down při výstavbě hlavní budovy multifunkčního komplexu Palladium, situovaného ve složitých podmínkách historického centra Prahy. Popis je veden z hlediska dodavatele konstrukcí speciálního zakládání. Pojednán je jak postup provádění, tak některá projekční hlediska. Stavba a staveniště Podstatou projektu je výstavba multifunkčního komerčního komplexu v historickém centru Prahy, převážně v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad. Stavbu lze vymezit ulicí Na Poříčí, náměstím Republiky a Truhlářskou ulicí. Komplex Palladium bude nabízet parkovací stání (3 nejnižší podlaží), maloobchodní a restaurační prostory (5 podlaží) a kancelářské prostory (3 podlaží). Hrubá plocha stavby je cca m 2, plocha pozemku cca m 2. Celek se skládá ze čtyř pododdílů M (hlavní budova), B (kasárna), U1 (napojení na metro) a U2 (rampy). Šrafovaná plocha na obr. 1 vyznačuje rozsah projektu Palladium. Metoda top&down byla použita při výstavbě hlavní budovy. Hlavní budova vyplňuje prostor dvora bývalých kasáren. Z jihu přiléhá k chodníku ulice Na Poříčí a k budově kostela sv. Josefa. Budova jízdárny, přiléhající k ulici Na Poříčí, byla při výstavbě zachována a vyvěšena na stropě nad prvním podzemním podlažím hlavní budovy. Ze západu je hlavní budova ohraničena historickou budovou kasáren. Jejich jižní křídlo a střední část byly v rámci projektu podchyceny na mikropilotových bárkách a sloupech tryskové injektáže a prohloubeny až na úroveň druhého podzemního podlaží hlavní budovy. Pod základy severního křídla probíhá tunel automobilových ramp U2 a napojuje se do parkovacích prostor třetího podzemního podlaží hlavní budovy. Ze severu je hlavní budova vymezena domy č. 4 až č. 14 v Truhlářské ulici. Z východu je ohraničena novostavbou hotelu IBIS. Nosnou konstrukci hlavní budovy tvoří monolitický železobetonový skelet. Její suterén se skládá z pěti podzemních podlaží, což vedlo k nutnosti zajistit výkop stavební jámy o maximální hloubce až 22 m. Úvod Výstavba multifunkčního komplexu Palladium v Praze, probíhající v současné době, je mimo jiných hledisek velmi zajímavá z pohledu speciálního zakládání staveb. Tento článek, popisující technické řešení a některé zkušenosti získané při výstavbě dodavatelem konstrukcí speciálního zakládání, je zaměřen na jednu z méně obvyklých technologií na výstavbu systémem top&down. Metoda nebyla v České republice použita poprvé, avšak její uplatnění je stále spíše výjimečné a vzhledem k rozsahu stavby a komplikovanosti omezujících podmínek si zaslouží pozornost. Popis je omezen pouze na zakládání a nezasahuje do oblastí výstavby a statiky horní stavby, na které má metoda top&down také vliv. Pojednáno je jak provádění stavby, tak některá projekční hlediska. Obr. 1. Půdorysné schéma staveniště M hlavní budova, B kasárna, U1 napojení na metro, U2 rampy Před započetím prací probíhaly na staveništi demoliční práce a rozsáhlý archeologický průzkum, které zanechaly terén rozdělený na dvě pracovní plošiny. Souběžně s výstavbou pažící konstrukce probíhala výstavba sousedního hotelu IBIS, díky které na staveništi vznikla další pracovní plošina. Na staveniště vedly pouze dva vjezdy, oba z ulice Na Poříčí, během výstavby hotelu však bylo možné používat pouze jeden. Geologické poměry Svrchní vrstvu o mocnosti 3 až 7 m tvoří navážky písčité hlíny (hlinitého písku) s kameny, sutí, cihlami a kusy historického zdiva. Následuje vrstva středně ulehlých až ulehlých terasových písků o mocnosti 1 až 5 m. Další vrstvou jsou

5 130 STAVEBNÍ OBZOR 5/2007 velmi ulehlé terasové štěrky o mocnosti 7 až 10 m. V úrovni štěrků, v hloubce 11 až 12 m pod stávajícím terénem, se nachází souvislá hladina podzemní vody. Pod štěrky je již skalní podloží tvořené ordovickými prachovitými břidlicemi, jejichž povrch je v hloubce zhruba 16 m pod terénem. Svrchní zvětralá vrstva břidlic má mocnost 1 až 3 m. Následují zdravé břidlice s prostou tlakovou pevností 15 až 50 MPa (průměrně 30 MPa) a velkou (hlouběji střední) hustotou puklin. Metoda top&down Anglický termín top&down construction lze do češtiny převést zhruba jako výstavba nahoru-dolů. Tento systém má umožnit, aby horní a spodní stavba probíhaly od určitého okamžiku současně, čímž se dosáhne výrazné časové úspory. (obr. 2) Lze tedy nahlédnout, že jde o metodu výhodnou obzvláště u vícepatrových budov s hlubokou stavební jámou (pro několik podzemních podlaží). Další výhodou metody je, že při výstavbě pažící konstrukce pro zajištění stavební jámy není potřeba použít zemní kotvy, což může být užitečné v městské zástavbě s podzemními překážkami pro kotvení (kanalizace, kolektory, metro apod.) nebo v případě zákazu kotvení pod sousední budovy nebo pozemky. Vypuštěním zemních kotev se také zkrátí doba výstavby. Vybetonuje se první rozpěrný strop zapuštěný do pažící konstrukce a podepřený montážními sloupy. Pro napojení stropu na montážní sloupy je třeba zkonstruovat zvláštní detail. Tento strop rozpírá pažící konstrukci. Na vhodném místě (např. budoucího atria) je třeba vynechat dostatečný otvor pro těžbu zeminy. Strop proto musí být ve vybraných oblastech dimenzován na zatížení pojezdem těžebních a dopravních mechanizmů. Po zatvrdnutí rozpěrného stropu lze připraveným otvorem začít těžit zeminu. Zároveň je možné zahájit horní stavbu. Napojení sloupů na první rozpěrný strop, a potažmo také montážní sloupy, je třeba řešit zvláštním konstrukčním detailem. V rámci spodní stavby pokračuje těžba zeminy, betonáž dalších rozpěrných stropů nebo základové desky a úprava montážních sloupů na definitivní. Plynule pokračuje výstavba horní stavby. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat koordinaci procesů probíhajících naráz. Dimenze montážních sloupů jsou dány jejich svislým zatížením, které závisí, mimo jiné, na modulových vzdálenostech a na počtu podlaží a rychlosti výstavby horní stavby, a jejich vzpěrnou délkou, která závisí na vzdálenosti rozpěrných stropů. Snížení modulové rozteče sloupů nebo volba většího počtu rozpěrných stropů (ne každý strop musí sloužit jako rozpěrný) sice vede k úspoře dimenze montážních sloupů, avšak podstatně ztíží zemní práce, a tím vede ke zdražení a zpomalení výstavby. Podle informací autora byla metoda top&down v ČR použita kromě projektu PALLADIUM také jinými dodavateli konstrukcí speciálního zakládání na třech dalších stavbách poprvé při výstavbě pobočky České národní banky v Brně, dále při rekonstrukci hotelu Kriváň a výstavbě budovy Myšák Gallery v Praze. V tomto výčtu není brána v úvahu výstavba inženýrských staveb metodou cut&cover, resp. cover &cut, která je založena na podobných principech, avšak není zcela totožná. Etapy výstavby Obr. 2. Etapy výstavby metodou top&down Ze základní pracovní plošiny se po obvodu stavby zhotoví pažící konstrukce. V nejčastějším případě půjde o trvalou konstrukci, která bude sloužit jako svislá nosná suterénní stěna. Taková stěna musí být schopná přenést svislé zatížení od horní stavby do základové půdy jako prvek hlubinného zakládání. Terén se odtěží na úroveň prvního rozpěrného stropu. Hloubka je omezena únosností zatím nerozepřené pažící konstrukce a také mírou možné deformace, která je zvláště důležitá, pokud se za korunou pažicí konstrukce nacházejí sousední budovy. Její nadměrná deformace může vyvolat částečné rozvolnění základové půdy, a tím nerovnoměrné sedání základů těchto budov s možnými negativními dopady na jejich nosnou konstrukci. Z nové pracovní plošiny se zhotoví piloty s hlavou hluboko pod její úrovní. Do pilot se osadí montážní sloupy s hlavou dosahující až po pracovní plošinu. Je nutné dbát na přesné provedení pilot, a hlavně na přesné osazení montážních sloupů. Pata montážních sloupů musí být upravena pro bezpečný přenos svislých sil do piloty. Top&down na Palladiu Situace v rámci projektu Palladium byla ztížena složitou geometrií stavby a staveniště, vnějšími vztahy a požadavkem na výrazné omezení deformací podzemní stěny, aby bylo minimalizováno nebezpečí poškození sousedních objektů. Pažící konstrukce Byla navržena a provedena jako trvalá monolitická železobetonová podzemní (milánská) stěna nominální tlouš ky 800 mm. Hloubila se hydraulickým drapákem a hydraulickou frézou klasicky pod ochranou bentonitové suspenze. Maximální hloubka podzemní stěny byla 24,8 m, minimální 11 m. Rozdíl v hloubce byl způsoben tím, že hlava podzemní stěny byla ukončena ve třech různých výškových úrovních, v závislosti na vnějších geometrických vazbách (poloze základů sousedních budov, resp. poloze paty sloupů tryskové injektáže tyto základy podchycujících, poloze rozpěrných stropů, úrovni pracovních plošin, napojení na jižní křídlo kasáren, napojení rampy U2 z Revoluční ulice apod.). Úroveň paty podzemní stěny byla dána délkou zahloubení pod úroveň nejhlubšího výkopu, která se pohybovala od 2,5 do 4,5 m. Zde je nutno poznamenat, že pata pažící stěny probíhala celou délkou v břidlicích zatříděných jako R3 podle ČSN [1]. Podzemní stěna byla rozepřena dvěma až čtyřmi monolitickými železobetonovými stropy vnitřní vestavby. Svislá vzdálenost rozpěrných stropů byla od 5,2 do 6,4 m. Pro omezení deformací byla podzemní stěna v průbě-

6 STAVEBNÍ OBZOR 5/ hu některých fází výstavby podepřena zemními lavicemi ponechanými po jejím obvodu až do aktivace rozpěrných stropů situovaných nad nimi. Deformace podzemní stěny se v průběhu stavby kontrolovaly v šesti inklinometrických výpažnicích. Měření probíhala v návaznosti na základní stadia výstavby. Největší průhyb podzemní stěny byl 6 mm. Nejpřísnější kritérium, které musel projektant při dimenzování výztuže splnit, byla mezní šířka ohybových trhlin, která vedla k velmi vysokému vyztužení podzemních stěn. Omezení šířky trhlin na 0,1 mm požadoval investor jako součást opatření pro zajištění vodotěsnosti. Vzhledem k posloupnosti budování (tím i zatěžovacích stavů) byla podzemní stěna zatížena ohybovými momenty postupně na vnitřním i vnějším povrchu, a to v podstatě po celé délce. Výztuž proto musela být z nedostatku prostoru pro stykování přesahem v mnoha případech stykována tupým svarem na plnou únosnost, což vyžadovalo práci svářeče se státní zkouškou. dodatečného zatížení definitivního stadia byla přenesena základovou deskou. Míru spolupůsobení základové desky určil projektant na základě dvojrozměrných modelů detailu hornina-pilota-deska-sloup metodou konečných prvků. Montážní sloupy byly z profilů HD , HD , HD a HD s patami opatřenými roznášecími prvky (ocelovými trny nebo příčně navařenými úhelníky) pro přenesení koncentrovaného zatížení ze sloupu do piloty. Do pilot se osazovaly následovně: zhotovení vrtu, osazení armokoše; zavěšení montážního sloupu na jeřáb, osazení do vrtu, ustálení ve vertikální poloze, centrace (nalezení správné půdorysné polohy), kontrola svislosti, pevné usazení na dno piloty. Vzhledem k velké hmotnosti ocelových profilů bylo relativně snadné ustálit zavěšený sloup ve svislé poloze a centrovat jej v pilotě; přivaření hlavy sloupu ocelovou konstrukcí k výpažnici; betonáž piloty; zásyp vrtu; po zatvrdnutí betonu odstranění fixační konstrukce a odpažení. Obr. 3. Práce drapáku ve stísněném prostoru uvnitř budovy jízdárny Pracovní úrovně Ze tří základních pracovních plošin se po částech betonovaly tři základní rozpěrné stropy, čímž bylo poměrně jednoduché schéma metody top&down podstatně ztíženo. Práce dále komplikovaly zemní lavice ponechané podél částí obvodu podzemní stěny (nutné pro omezení deformace), které bránily betonáži stropu pod nimi, protože je bylo možné odtěžit až po aktivaci rozpěrného stropu nad nimi. Zhotovování pilot a montážních sloupů bylo třeba do detailu sladit s betonováním jednotlivých pracovních úseků rozpěrných stropů, aby bylo možné zhotovit všechny piloty, a poté odstranit pilotážní soupravu ze stavby. Zmíněným postupem se částečně redukovala úspora času charakteristická pro metodu top&down. Nicméně pro podepření podzemní stěny nebylo nutné použít zemní kotvy. Piloty a montážní sloupy Vrty pro piloty a montážní sloupy byly mm (pažené po břidlici), resp mm (skalním vrtákem, nepažené skrze břidlici). Piloty byly tudíž mm a délky 4 až 6 m, vždy celou délkou zahloubené do břidlice třídy R3. Výztuž pilot byla navržena se zesíleným omotem proti rozštěpení od svislého zatížení z montážního sloupu. Piloty musely přenést plné zatížení montážního stadia plus část dodatečného zatížení definitivního stadia stavby. Zbylá část Obr. 4. Sloup profilu HD uchycený k hlavě výpažnice Délka sloupů byla 11 až 22 m. Protože na stavbu nebylo možné přepravit kusy delší než 12 m, bylo nutné tyto masivní profily ve stísněných podmínkách stykovat svařováním. Zemní práce Rychlost zemních prací je nepřímo úměrná stísněnosti podmínek pro těžbu a dopravu výkopku. Stísněnost pro těžbu je dána svislou vzdáleností mezi rozpěrnými deskami a modulovou roztečí sloupů. Tyto rozměry byly na předmětné stavbě přijatelné. Odvoz výkopku byl možný otvory v rozpěrných stropech a dále po stropních deskách. Vzhledem k hloubce výkopu bylo nutné v posledních stadiích těžby zhotovit speciální rampu pro překonání výškového rozdílu. Rychlost zemních prací byla omezena i možnostmi odvozu zeminy z centra Prahy a komplikovanou koordinací s ostatními probíhajícími procesy. Závěr Metoda top&down může vést k významnému zkrácení výstavby. Při jejím použití není nutné podpírat pažicí kon-

7 132 STAVEBNÍ OBZOR 5/2007 Obr. 5. Těžba pod prvním rozpěrným stropem strukci zemními kotvami. Metoda je účinná zejména u rozsáhlých staveb s mnoha podlažími a s hlubokou stavební jámou. Je velmi citlivá na stísněnost staveniště, logistiku stavby a koordinaci současně probíhajících stavebních procesů. Projektu PALLADIUM se zúčastnilo mnoho společností, vzhledem k předmětu článku jsou však uvedeny pouze nejdůležitější. Investor: Euro-Property Fund, spol. s r. o. Developer: European Property Development, spol. s r. o. Generální dodavatel: Strabag, a. s. Hlavní subdodavatel zakládání: TOPGEO Brno, spol. s r. o. Trysková injektáž, mikropilotové bárky, podchycování základů: Keller speciální zakládání, spol. s r. o. Zemní práce: APB-Plzeň Realizační projekt pro zakládání: VPÚ DECO Praha, a. s., TOPGEO Brno, spol. s r. o., Keller speciální zakládání, spol. s r. o. Inklinometrická měření deformací: Ing. Luděk Novosád Inženýrsko-geologický průzkum: PÚDIS, a. s. Obr. 6. Práce na úrovni základové desky Literatura [1] ČSN Základová půda pod plošnými základy. ČSNI, [2] Zpráva o výsledcích podrobného geotechnického průzkumu pro objekt náměstí Republiky č. 1, Praha 1, č. p. 640 a 641. PÚDIS, a. s., květen [3] Realizační projektová dokumentace pažicí konstrukce a pilotového založení Hlavní budovy projektu Palladium Praha, VPÚ DECO Praha, a. s., a TOPGEO Brno, spol. s r. o., 2005.

8 STAVEBNÍ OBZOR 5/ Uhrin, M.: Top&Down Construction within Palladium Prague Project This article describes the use of the TOP&DOWN method in the construction of the Main Building of a project situated in complicated conditions of the historical centre of Prague. The description is made from the point of view of the sub-contractor of special foundations. Both the construction and some structural design issues are discussed. Uhrin, M.: Bauen mit der Top&down-Methode im Projekt PALLADIUM Prag Der Artikel beschreibt die Anwendung der Methode Top&down beim Bau des Hauptgebäudes eines unter schwierigen Bedingungen des historischen Prager Zentrums angesiedelten Multifunktionskomplexes. Die Beschreibung wird aus der Sicht des Auftragnehmers der Konstruktionen der Spezialgründung geführt. Behandelt werden sowohl das Ausführungsverfahren, als auch einige Planungsgesichtspunkte.

9 134 STAVEBNÍ OBZOR 5/2007 Ekonomické aspekty použití nových stavebních hmot s odpady doc. Ing. Leonora MARKOVÁ, Ph. D. doc. Ing. Jana KORYTÁROVÁ, Ph. D. VUT Fakulta stavební Brno Článek se zabývá ekonomickými dopady využívání stavebních materiálů vyrobených z druhotných surovin, zejména kvalitou, životností a ekonomickou efektivností substituce materiálů při výstavbě a rekonstrukci budov pro bydlení. mohou být dražší než materiály z přírodních zdrojů. Spotřebitel nakupuje materiál za ceny, které hodnotí z hlediska vlastní užitečnosti, a často jej nezajímá celospolečenský užitek. Promítnutí celospolečenského užitku do ceny materiálu je v zájmu celé společnosti. Užitečnost pro uživatele lze stanovit podle vztahu U = efekt z využívání stavebního díla [Kč], (1) náklady na životní cyklus [Kč] kde efektem z využívání stavebního díla jsou přínosy dosažené uživatelem a náklady na životní cyklus je oceněna hodnota pořízení stavebního díla, ocenění nákladů na jeho udržování a ocenění nákladů z titulu nedisponibility. Vliv na životní prostředí (ŽP) popisuje vztah ŽP = CE výrobce materiálu + CE zhotovitele + CE uživatele, (2) kde CE je celkový efekt [Kč]. Obr. 1. Materiálové a energetické vstupy do stavebnictví Úvod Využívání stavebních materiálů vyrobených z druhotných surovin má velký vliv na životní prostředí. Vstupní surovinou pro stavební výrobu se za určitých okolností může stát odpad. Stavební výroba je schopna přímo použít větší část vlastních odpadů, je schopna však využít i odpady dalších odvětví národního hospodářství, zejména z průmyslové výroby a energetiky (obr. 1). Výroba stavebních hmot z druhotných surovin má enviromentální efekt pro společnost, jejich použití však musí mít i efekt technický a ekonomický. Mohou ovlivnit technické parametry a užitné vlastnosti stavebních konstrukcích, a následně kvalitu, hodnotu a životnost stavebních děl. Provedený výzkum byl zaměřen na sledování vlivu materiálů vyrobených z odpadů zejména na kvalitu, ekonomickou životnost a ekonomickou efektivnost při výstavbě a rekonstrukcích budov pro bydlení. Vztah materiálu a stavebního díla Tento vztah lze charakterizovat rámcovými kritérii podle obr. 2. Podmiňuje dosažení základních rámcových kritérií stavebního díla a ovlivňuje další kritéria v průběhu jeho životního cyklu. Stavební materiály z druhotných surovin Obr. 2. Rámcová kritéria pro vztah stavební materiál a stavební dílo

10 STAVEBNÍ OBZOR 5/ Náklady životního cyklu budovy Cílem dílčí části výzkumu bylo definování vlivu stavebních materiálů vyrobených z odpadů na ekonomickou efektivnost vložených investic u budov k bydlení. Pro sledování ekonomické efektivnosti byl zvolen ukazatel nákladů životního cyklu budovy, který lze formulovat vztahem (3). Pro výpočet jednotlivých druhů nákladů je dále využita metoda budoucích diskontovaných nákladů (4). LCC = C T + C P + C A, (3) kde LCC jsou náklady životního cyklu (Life Cycle Costs), C T náklady související s technickými parametry budovy, C P náklady provozní, C A náklady administrativní. Substituce stavebních materiálů má vliv zejména na náklady související s technickými parametry budovy, proto je dále podrobněji rozepsána pouze tato skupina nákladů. Životní cyklus stavebního díla se skládá ze čtyř navazujících fází předinvestiční, investiční (realizační), provozní a likvidační. Náklady související s technickými parametry budovy se vyskytují ve fázi realizační jako investiční, tj. náklady na zpracování prováděcí projektové dokumentace, na pořízení stálých aktiv, popř. ostatní náklady. Ve fázi provozní jde o náklady: na opravy a udržování budovy; na opravy poruch vzniklých užíváním budovy (závislé na typu a způsobu jejího užívání); na údržbu konstrukčních prvků pro zachování její plné funkčnosti (nátěry dřevěných, kovových či jiných konstrukčních prvků, čištění komínů či údržbu dalších konstrukčních prvků); na modernizaci; na stavební úpravy, jimiž se při zachování vnějšího půdorysného a výškového ohraničení objektu provádějí zásahy do stavebních konstrukcí pro zajištění původních funkčních vlastností konstrukce omezených vlivem opotřebení; zpravidla jednorázové, způsobené opotřebením konstrukce, predikce nákladů možná při znalosti přibližné životnosti hlavních konstrukčních prvků; na rekonstrukci; na stavební úpravy, při kterých se nahrazují stávající části objektu modernějšími a zvyšuje se vybavenost a použitelnost objektu (z účetního hlediska nejde o náklady, ale o technické zhodnocení, predikce je možná při znalosti plánu rozvoje budovy či změny užívání budovy); na likvidaci budovy ve fázi likvidační. Výpočet nákladů souvisejících s technickými parametry budovy lze provést podle vztahu kde C T = t C n Tj j= 1 i i= 0 ( 1+ r), (4) C Tj je výše nákladů j-té kategorie souvisejících s technickými parametry budovy v roce hodnocení i, n životní cyklus budovy v letech, t počet kategorií nákladů souvisejících s technickými parametry budovy, r diskontní sazba (časová hodnota peněz). Vliv substituce materiálů na výši investičního nákladu Bylo provedeno další třídění nákladů, jehož základním prvkem byl funkční díl budovy. Mezi jednotlivými prvky platí ekonomicko-matematické vztahy. Podíl funkčního dílu na budově je stanoven v peněžních jednotkách. Každý funkční díl obsahuje informace o nákladech ve všech fázích životního cyklu (obr. 3). Zkoumal se zejména náklad na sta- Obr. 3. Vztah mezi jednotlivými prvky systému v životním cyklu budovy

11 136 STAVEBNÍ OBZOR 5/2007 Tab. 1. Simulace za celý objekt Vypočtené hodnoty Statistika varianta A Kč varianta B Kč Number of Trials Mean Median Standard Deviation Minimum Maximum Range Width vební materiály. U vybraných materiálů z přírodních zdrojů byla provedena jejich substituce materiálem z druhotných surovin. Vliv substituce na investiční náklad byl zjiš ován metodou Monte Carlo. Výpočet investičního nákladu je proveden ve variantě A pro betony a malty z přírodních zdrojů a variantě B pro betony a malty z recyklátů. Výsledky umožňují stanovit investiční náklady s určením jejich pravděpodobnosti. Porovnání výsledků nevykazuje velké rozdíly. Důležité je sledovat dílčí hodnoty substituovaných materiálů a posuzovat jejich vliv na výslednou hodnotu (tab. 2). Vyhodnocení V rámci případové studie byl stanoven první z nákladů pro výpočet ekonomické efektivnosti náhrady stavebních materiálů vyrobených z přírodních surovin materiály z druhotných surovin. Byla provedena substituce betonů, malt, tepelných izolací a krytiny. Studie byla řešena v programu Crystal Ball, který využívá metodu Monte Carlo k simulaci propočtů v rámci definovaného modelu. V našem případě je model definován jako životní cyklus stavby a při výpočtu nákladů životního cyklu stavby je program Crystal Ball využit pro zohlednění nejistoty při stanovení veličin vstupujících do výpočtu nákladů životního cyklu (zejména ceny materiálů) a promítnutí těchto veličin do konečného výsledku. Závěr Má-li být využívání druhotných surovin k výrobě materiálů pro stavební konstrukce efektivní, užitečné a racionální, je třeba soustředit pozornost na výzkum a vývoj nových metodik a postupů, které umožní určení a vyhodnocení optimálních podmínek s ohledem na dosud nedefinovaná kritéria podmiňující ekonomickou životnost staveb. Příspěvek vznikl za podpory VVZ MSM Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí. Literatura [1] Marková, L.: Vliv substituce materiálů na cenu stavebního díla. [Sborník], seminář Influence of Material Substitution on a Price of a Building, VUT v Brně, 2005, s Tab. 2. Simulace pro substituované materiály [Kč] Mean Standard Deviation Range Width Ukazatel varianta A B A B A B objekt celkem beton malta omítky

12 STAVEBNÍ OBZOR 5/ [2] Marková, L.: Prices of Structural Works and Production Costs (eds. Syed M. Ahmed, Irtishad Ahmad, John-Paris Pantouvakis, Šalmaj Azhar, Juan Zheng). In: International Conference on Construction in the 21st Century, National Technical University of Athens, and International University of Miami, [3] Marková, L. Korytárová, J. Hanák, T.: Economic Lifetime of a Building. In: International Conference Organization, Technology and Management in Construction, Univerzity of Zagreb, pp [4] Marková, L. Hromádka, V.: Materials of Building from Secondary Raw Materials and their Influence onto an Economic Lifetime of Building. In: International Congress on Advances in Civil Engineering, Yildiz Technical University of Istanbul, 2006, pp [5] Ehlen, A. M.: Life-Cycle Cost of New Construction Materiále. Journal of Infrastruktura System, 12/1997. [6] ČSN EN ISO Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití. ČSNI, [7] ČSN EN ISO Environmentální management Posuzování životního cyklu Interpretace životního cyklu. ČSNI, CESB 07 CESB 07 PRAGUE International Conference Central Europe towards Sustainable Building Marková, L. Korytárová, J.: Economic Aspects of Utilization of New Building Materials Made out of Wastes Calculation of Investment Costs of a Building This paper deals with economic impacts of utilization of building materials made out of secondary raw materials. The mentioned problem is solved in the frame of the research project Progressive Building Materials with Utilization of Secondary Raw Materials and their Impact on Structures Durability. The described part of the project monitors mainly the quality, the lifetime and the economic efficiency of the material substitution in the construction and reconstruction of buildings for living. Marková, L. Korytárová, J.: Wirtschaftliche Aspekte des Einsatzes neuer Baustoffe mit Abfällen Berechnung der Investitionskosten eines Bauwerks Der Artikel befasst sich mit den wirtschaftlichen Folgen des Einsatzes von Baumaterialien, die aus Sekundärrohstoffen hergestellt sind. Betrachtet werden insbesondere die Qualität, Lebensdauer und wirtschaftliche Effektivität der Substitution von Materialien beim Bau und der Sanierung von Wohngebäuden. Central Europe towards Sustainable Building Udržitelná výstavba budov ve střední Evropě Pořadatel: CSBS iisbe Czech Konference CESB 07 PRAHA a 25. září 2007 Stavební fakulta ČVUT v Praze Praha 6 Thákurova 7 Česká republika Konference se koná u příležitosti oslav 300 let od založení Českého vysokého učení technického v Praze Den stavitelství a architektury Novou tradici pro stavařskou obec by měl založit Den stavitelství a architektury, který se poprvé uskuteční 13. října 2007 v Praze. Pořádá ho SIA Rada výstavby, která sdružuje nevládní organizace ve stavebnictví. Jejími členy jsou například Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Česká komora architektů, Český svaz stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Společnost pro stavební právo a další. Součástí svátku stavařů bude řada akcí, například inženýrský den, den otevřených dveří na významných stavbách v republice, na stavebních fakultách, průmyslovkách i na středních odborných školách. Celodenní maraton plný informací a zajímavostí uzavře slavnostní galavečer, kde budou vyhlášeny výsledky prestižních soutěží Stavba roku 2006, Stavební firma roku 2006 a poprvé bude také uděleno ocenění Osobnost českého stavitelství.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JAN MASOPUST, VĚRA GLISNÍKOVÁ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Obsah Jan Masopust,

Více

STAVEBNÍ OBZOR RO NÍK 12 ÍSLO 2/2003

STAVEBNÍ OBZOR RO NÍK 12 ÍSLO 2/2003 STAVEBNÍ OBZOR RO NÍK 12 ÍSLO 2/2003 Navigace v dokumentu OBSAH Lenner, R. Vliv p ných náb desek na pr hyby komorových most 33 Jiránek, M. Svoboda, Z. Teplotní pole pod objekty s ventila ním systémem podlo

Více

OBSAH AKTUALITY TEORIE A PRAXE OBČANSKÉ STAVBY DOPRAVNÍ STAVBY EKOLOGICKÉ STAVBY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ. Zakládání 1 / 03 1

OBSAH AKTUALITY TEORIE A PRAXE OBČANSKÉ STAVBY DOPRAVNÍ STAVBY EKOLOGICKÉ STAVBY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ. Zakládání 1 / 03 1 Časopis ZAKLÁDÁNÍ vydává: Zakládání staveb, a. s. K Jezu 1, P. O. Box 21 143 01 Praha 4 - Modřany tel.: 244 004 111 fax: 241 773 713 E-mail: propagace@zakladani.cz http://www.zakladani.cz Redakční rada:

Více

UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 5. kolektiv autorů

UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 5. kolektiv autorů UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 5 kolektiv autorů Praha 2009 návrh obálky: Zuzana Kramářová zdroj fotografie: Zuzana Kramářová ( brownfield v Novém Kníně, 2007 ) Poznámka editora Publikace vznikla v rámci řešení Výzkumného

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT HODNOCENÍ EKONOMICKÉHO

Více

Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Projekt je podporován Evropským sociálním fondem v ČR a státním rozpočtem ČR v rámci Jednotného programového

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

STAVEBNÍ OBZOR RO NÍK 13 ÍSLO 02/2004

STAVEBNÍ OBZOR RO NÍK 13 ÍSLO 02/2004 STAVEBNÍ OBZOR RO NÍK 13 ÍSLO 02/2004 Navigace v dokumentu OBSAH Kohoutková, A. K ístek, V. Význam smykových deformací p i zkou kách betonových trámk 33 Albert, D. Rohon, P. Vztah mezi obvodem u paty kmene

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Plán obnovy majetku v územích postižených živelnou nebo jinou pohromou, který zohledňuje zajištění kontinuity kritické infrastruktury

Plán obnovy majetku v územích postižených živelnou nebo jinou pohromou, který zohledňuje zajištění kontinuity kritické infrastruktury Plán obnovy majetku v územích postižených živelnou nebo jinou pohromou, který zohledňuje zajištění kontinuity kritické infrastruktury METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU Projekt Ministerstva pro místní

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy Číslo 11/2013 22. května 2013 Obsah Část oznamovací... 2 Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury...

Více

NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY

NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY

Více

ZKUŠENOSTI S ÚDRŽBOU ZAMĚŘENOU NA BEZPORUCHOVOST (RCM)

ZKUŠENOSTI S ÚDRŽBOU ZAMĚŘENOU NA BEZPORUCHOVOST (RCM) ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZKUŠENOSTI S ÚDRŽBOU ZAMĚŘENOU NA BEZPORUCHOVOST (RCM) MATERIÁLY Z XXI. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, prosinec 2005 1 OBSAH

Více

DEMONSTRACE ENERGETICKÉ EFEKTIVITY A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH

DEMONSTRACE ENERGETICKÉ EFEKTIVITY A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH DEMONSTRACE ENERGETICKÉ EFEKTIVITY A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH Dovednosti a demonstrace WP4. VÝSTUP 4.1.1 Připravila: Česká komora architektů, PP 2 Praha, Brno, Česká republika,

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 2 2012 Unikátní výtahy na Vysoké peci č.1 6 7 TÜV SÜD hodnotí elektromobily v reálném prostředí 8 9 Nezávislá kontrola jako nástroj investora k minimalizaci

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING Zpracoval:

Více

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 O B S A H 1 Úvod do problematiky 3 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 3 Základní faktory úspěchu dosahování cílů ÚEK 13 3.1 Zajištění legislativního rámce 14 3.2 Zabezpečení finančních zdrojů pro realizaci

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ červen 2008 Vyhodnocení vlivů Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy na životní prostředí

Více

Metodika hodnocení efektivnosti investic. na vodních cestách

Metodika hodnocení efektivnosti investic. na vodních cestách Metodika hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách Únor 2013 Předmluva Aktualizace Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách byla zpracována na základě zadání (nabídky

Více

Prof. Ing. Vladimír Svoboda, CSc. Ing. Patrik Latýn, PhD. LOGISTIKA. (Druhé rozšíření vydání)

Prof. Ing. Vladimír Svoboda, CSc. Ing. Patrik Latýn, PhD. LOGISTIKA. (Druhé rozšíření vydání) Prof. Ing. Vladimír Svoboda, CSc. Ing. Patrik Latýn, PhD. LOGISTIKA (Druhé rozšíření vydání) Vydavatelství ČVUT 2003 Vladimír Svoboda, Patrik Latýn, 2003 ISNB XXXXXXXXXXXXX 2 Předmluva První vydání skript

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

Manažerské účetnictví pro potřeby environmentálního řízení (environmentální manažerské účetnictví)

Manažerské účetnictví pro potřeby environmentálního řízení (environmentální manažerské účetnictví) Manažerské účetnictví pro potřeby environmentálního řízení (environmentální manažerské účetnictví) Jaroslava Hyršlová a Vojtěch Vaněček, 2002 Autoři: Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. Úvod, Kap. 1 až 8, Kap.

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

13. Evropská konference SMGE v Praze 2. Konference Zakládání staveb Brno 2003 12 Ing. František Peč, Zakládání staveb, a. s.

13. Evropská konference SMGE v Praze 2. Konference Zakládání staveb Brno 2003 12 Ing. František Peč, Zakládání staveb, a. s. Časopis ZAKLÁDÁNÍ vydává: Zakládání staveb, a. s. K Jezu 1, P. O. Box 21 143 01 Praha 4 - Modřany tel.: 244 004 111 fax: 241 773 713 E-mail: propagace@zakladani.cz http://www.zakladani.cz http://www.zakladani.com

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE PODNIKOVÉHO ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE PODNIKOVÉHO ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR UNIVERZITA PARDUBICE SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE PODNIKOVÉHO ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ Pardubice 15. 11. 2002 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více