PODKLADY K ČLENSKÉ SCHŮZI TJ KOŠÍK PRAHA 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODKLADY K ČLENSKÉ SCHŮZI TJ KOŠÍK PRAHA 10"

Transkript

1 PODKLADY K ČLENSKÉ SCHŮZI TJ KOŠÍK PRAHA 10 Datum konání schůze: Restaurace Červená cibule, Jihlavská 502, Praha 4

2 Podklady k členské schůzi TJ Košík Praha 10 konané dne Podklad č. 1 Program jednání členské schůze TJ 1) Zahájení 2) Schválení programu (Podklad č. 1) 3) Schválení jednacího řádu, ustavení pracovního předsednictva a mandátové komise (Podklad č. 2) 4) Zpráva o hospodaření TJ za rok 2013, rozpočet na rok 2014 (Podklad č. 3) 5) Zpráva kontrolní komise TJ (Podklad č. 4) 6) Zpráva mandátové komise 7) Návrh na úpravu Stanov (Podklad č. 5) 8) Návrh na změnu bankovního účtu (Podklad č. 6) 9) Návrh na ukončení členství v ČASPV (Podklad č. 7) 10) Návrh grafické podoby razítka TJ (Podklad č. 8) 11) Přijetí usnesení 12) Diskuse 13) Závěr a ukončení Podklad č. 2 Schválení jednacího řádu, ustavení pracovního předsednictva a mandátové komise Návrh jednacího řádu Článek I. základní ustanovení a. Členská schůze je nejvyšším orgánem TJ. b. Právo účasti na členské schůzi TJ má každý účastník s platným členstvím. Článek II. zasedání členské schůze a. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů s hlasem rozhodujícím. b. Všechna usnesení při zasedání se přijímají nadpoloviční většinou z přítomné nadpoloviční většiny členů. c. Jednání členské schůze řídí pracovní předsednictvo v čele s předsedou TJ. Pracovní předsednictvo plní i roli návrhové komise. d. Návrh na složení předsednictva předkládá Výbor TJ a dále účastníci členské schůze s hlasem rozhodujícím. Tyto návrhy se předkládají písemně. O složení pracovního předsednictva se hlasuje veřejně. 1

3 e. Veřejným hlasováním se též ustavuje mandátová komise, která ověřuje platnost mandátů přítomných účastníků schůze a podává členské schůzi TJ informaci o počtu účastníků. f. Pracovní předsednictvo řídí jednání v rozsahu schváleného programu zasedání. g. Na vystoupení v diskusi, stejně tak předkládat návrhy a připomínky má právo každý z účastníků členské schůze po vyzvání předsedajícím. h. Maximální délka vystoupení v diskusi je 7 minut. Její prodloužení či opakované vystoupení, je výlučně v pravomoci předsedajícího. Článek III. závěrečná ustanovení a. Pokud tento Jednací řád výslovně neupravuje konkrétní postup, bude postupováno dle stanov TJ v aktuálně platných a účinných verzích. b. Tento Jednací řád se stává právně závazným v okamžiku schválení na členské schůzi TJ, konané dne v Praze. Podklad č. 3 Zpráva o hospodaření TJ za rok 2013, rozpočet na rok 2014 Zpráva o hospodaření TJ za rok 2013 Bankovní účet: POLOŽKY PŘÍJMY VÝDAJE Zůstatek Počáteční stav ,13 Kč ČASPV-členský příspěvek 2900,00 Kč 62705,13 Kč TVZ (2/2013-6/2013) 16815,00 Kč 45890,13 Kč Tech. zabezpečení (2/2013-6/2013) 2280,00 Kč 43610,13 Kč Příspěvek ČASPV 580,00 Kč 44190,13 Kč Oddílové příspěvky od členů 19500,00 Kč 63690,13 Kč Jednorázové příspěvky od členů 3820,00 Kč 67510,13 Kč Pojištění 1509,00 Kč 66001,13 Kč Oddílové příspěvky od členů 16600,00 Kč 82601,13 Kč TVZ (9/2013-1/2014) 16151,25 Kč 66449,88 Kč Tech. zabezpečení (9/2013-1/2014) 2190,00 Kč 64259,88 Kč Poplatky BÚ 49,00 Kč 64210,88 Kč Úroky BÚ 6,01 Kč 64216,89 Kč Konečný stav ,89 Kč Součty 40506,01 Kč 41894,25 Kč 2

4 Pokladna: POLOŽKY PŘÍJMY VÝDAJE Zůstatek Počáteční stav ,00 Kč Oddílové příspěvky od členů 36100,00 Kč 37549,00 Kč Jednorázové příspěvky od členů 4940,00 Kč 42489,00 Kč Převod do banky 39920,00 Kč 2569,00 Kč Konečný stav ,00 Kč Součty 41040,00 Kč 39920,00 Kč Hospodářský výsledek: Stav finančních prostředků k Bankovní účet Pokladna Celkem Stav finančních prostředků k Bankovní účet Pokladna Celkem Výsledek hospodaření za rok ,13 Kč 1449,00 Kč 67054,13 Kč 64216,89 Kč 2569,00 Kč 66785,89 Kč -268,24 Kč Rozpočet na rok 2014: POLOŽKY PŘÍJMY VÝDAJE Oddílové příspěvky (2/2014-6/2014) 22500,00 Kč Oddílové příspěvky (9/2014-1/2015) 19700,00 Kč Jednorázové (2/2014-6/2014) 960,00 Kč Jednorázové (9/ /2014) 800,00 Kč SPV dotace 600,00 Kč Nákup sportovního náčiní -450,00 Kč Tělocvična + Provoz (2-6/2014) ,25 Kč Tělocvična + Provoz (9/2014-1/2015) ,00 Kč SPV - čl. příspěvky -3000,00 Kč Česká pojišťovna -1660,00 Kč Bankovní účet -85,00 Kč Bilance 44560,00 Kč ,25 Kč Aktuální stav finančních prostředků k : Finanční prostředky Stav Bankovní účet 65774,01 Kč Pokladna 1489,00 Kč Součet 67263,01 Kč 3

5 Podklad č. 4 Zpráva kontrolní komise TJ TJ KOŠÍK PRAHA 10, Kozinova 1000, Praha 10 IČ: Zpráva Kontrolní komise TJ Košík Praha 10 (pro členskou schůzi dne ) Kontrolní komise TJ Košík pracovala ve složení Kateřina Frýdlová, Petr Matějka. Členové Kontrolní komise jsou o činnosti TJ během roku průběžně informováni předsedou TJ a napřímo aktivní činností ve složkách TJ. Spolupráce Kontrolní komise a Výboru TJ je na dobré úrovni. Informace o provedené kontrole: Kontrolní komise provedla: - namátkovou kontrolu účetních dokladů - kontrolu roční účetní uzávěrky roku kontrolu návrhu rozpočtu TJ na rok kontrolu úkolů a usnesení z poslední členské schůze - prověření výběru příspěvků - kontrolu činnosti Výboru Kontrolní zjištění a doporučení Kontrolní komise: 1. Kontrolní komise TJ vzala na vědomí a souhlasí s informací o plnění rozpočtu 2013 a k návrhu rozpočtu na rok 2014 nemá připomínek 2. Kontrolní komise TJ provedla namátkovou kontrolu účetních dokladů, vyslovuje s účetnictvím souhlas a doporučuje členské schůzi schválit jak účetní uzávěrku roku 2013, tak i rozpočet na rok Kontrolní komise vzala na vědomí informaci o členské základně a způsobu zajištění výběru členských příspěvků. 4. Činnost Výboru TJ včetně způsobu zveřejňování informací o činnosti TJ hodnotí Kontrolní komise kladně. V Praze dne Za Kontrolní komisi: Petr Matějka Kateřina Frýdlová 4

6 Podklad č. 5 Návrh na úpravu stanov Poslední verze Stanov TJ byla provedena v roce Důvodem pro změnu obsahu Stanov je zejména nový Občanský zákoník (OZ). Povinné úpravy Stanov dle nového OZ, vzejdou ze školení, které organizuje PTU dne (v době vzniku podkladů nebylo známo). V souvislosti se změnami v OZ by bylo vhodné také provést změny v článku VI. Ustanovení o volbách a usnášení, bod 5) (viz Příloha 1), jejímž cílem bude snazší usnášeníschopnost členské schůze, než tomu bylo doposud. Aktuální znění je: Všechna usnesení při zasedání všech orgánů se přijímají nadpoloviční většinou z přítomné nadpoloviční většiny členů delegátů, pokud není ve Stanovách určeno jinak. To znamená, že aby byla členská schůze usnášeníschopná, musí být přítomna nadpoloviční většina všech členů. Tento stav je však s ohledem na přístup členů nemožný docílit a TJ se tak dostává do patové situace. Tu lze nyní vyřešit dle 257 NOZ tzv. Náhradním zasedáním členské schůze. Trvale se tomu však lze vyhnout jen úpravou stanov: Valná hromada je schopna se usnášet, jestliže je při zahájení přítomna nejméně 1/3 všech členů s hlasem rozhodujícím. A dále uvést do bodu o hlasování následující text: Všechna usnesení při zasedání TJ a jejich orgánů se přijímají nadpoloviční většinou z přítomných členů, pokud není ve stanovách určeno jinak. V případě usnesení o zániku TJ a vypořádání jejího majetku, práv a závazků, je však nutný souhlas nejméně 2/3 všech členů s hlasem rozhodujícím. Znění o volbách jednotlivých orgánů by bylo upraveno následovně: Volby jsou platné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina z přítomných členů s hlasem rozhodujícím. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrží nadpoloviční většinu hlasů. Příklad: TJ Košík má 30 členů s hlasem rozhodujícím, na členskou schůzi dorazí 10 členů. Postup členské schůze, usnesení a volby budou provedeny následovně: - Usnášeníschopnost: 1/3 z 30 = 10, členská schůze je usnášeníschopná - Usnesení se přijímají nadpoloviční většinou z přítomných členů, tzn., že z 10 členů musí hlasovat min. 6 lidí pro, aby bylo usnesení přijato. - Usnesení o zániku TJ: 2/3 z 30 = 20, musí souhlasit minimálně 20 osob, což v tomto případě není splněno. - Volba orgánů: při volbě musí být přítomno min. 6 členů (nadpoloviční většina z přítomných 10 = 6), pro zvolení členů Výboru musí z 6 členů souhlasit min. 4. 5

7 Výbor TJ navrhuje provést úpravu stanov dle požadavků NOZ a též provést změnu k usnadnění usnášeníschopnosti a volby členů. Podklad č. 6 Návrh na změnu bankovního účtu TJ Košík má od 8/2009 Účet pro neziskovky od ERA (Poštovní spořitelna). Předtím měla TJ účet u České spořitelny. Ačkoliv tato změna vedla ke snížení nákladů za vedení účtu lze v současné době ještě více uspořit, díky novým produktům. Např. FIO banka nabízí tzv. Transparentní účet. Nejčastějšími operacemi, které na bankovním účtu provádíme, jsou: příkaz k úhradě, vklad hotovosti na pobočce a příchozí platba z jiné banky. Zde pro porovnání stávající účet a jiný produkt (FIO): ERA FIO Služba Transparentní Účet pro neziskovky účet Zřízení/zrušení účtu 0 Kč 0 Kč Vedení účtu 0 Kč 0 Kč Měsíční výpis-elektronický 0 Kč 0 Kč Příkaz k úhradě 2 Kč 0 Kč Vklad hotovosti na pobočce 20 Kč 0 Kč Došlá platba 5 Kč 0 Kč Pozn.: Od začátku roku 2014 dosud jsme na poplatcích zaplatili Kč 85,-. Úroková sazba tohoto účtu je 0,01% p. a., připsané úroky ve sledovaném období jsou ve výši Kč 4,37. Podmínkou Transparentního účtu je, že na účet můžu nahlížet jakákoliv osoba přes webové stránky FIO banky. Kdokoliv z veřejnosti bude chtít vidět pohyby na účtu, tak bude mít možnost. Výbor TJ navrhuje provést změnu bankovního účtu na takový, kde jsou užívané transakce bez poplatku. Podklad č. 7 Návrh na ukončení členství v ČASPV Financování TJ je každým rokem velice napjaté a hospodářský výsledek je vždy na hraně či přímo ve ztrátě. Z podstaty občanského sdružení (nově spolku) a tudíž neziskové organizace není prioritou zisk, nicméně je nutné udržet rozpočet TJ v takových mezích, aby byl zachován chod TJ a nebyla tím ohrožena provozovaná sportovní činnost. Nástrojů pro udržení tohoto stavu není mnoho, lze se však zaměřit na výdaje, které TJ má. Jedním z takových výdajů je platba 6

8 za členství v organizaci ČASPV. Důvod pro vstup do ČASPV byl ve své době zřejmý a dá se říci, že i v jistém pohledu nutný. Historicky patřila TJ k velkým organizacím provozující rekreační sportovní činnost pro děti, mládež a dospělé. TJ nechala vyškolit řadu cvičitelů v oblasti všeobecné gymnastiky dětí a mládeže. Postupem času zájem ze strany veřejnosti i samotných členů TJ o tato cvičení upadal a sportovní aktivity TJ se zúžily pouze na dvě sportovní odvětví (sálová kopaná, volejbal) provozované pouze pro dospělé cvičence. Zájem ze strany členů vést sportovní výchovu dětí není a z toho důvodu TJ v této oblasti nevyvíjí žádnou činnost. Bez aktivního zájmu členů nemá smysl vytvářet oddíly pro cvičení s dětmi (potažmo seniory) a navyšovat počty cvičebních hodin, i přesto, že TJ měla (a dosud má) možnost zařídit školení cvičitelů. Tento trend nezájmu členů trvá zhruba 10 let, nicméně finanční nevýhodnost členství TJ v ČASPV počala zhruba před 5 lety, kdy byla zavedena povinnost platit členský příspěvek 100 Kč/člen. Ten měl ČASPV ponížit náklady na svůj provoz a činnost. ČASPV tak musela reagovat, neboť zhruba od roku 2008 počaly problémy s financováním sportu (zejména zaviněné snižováním výtěžku společnosti Sazka a jeho pozdním zasíláním). Od té doby si TJ může, s ohledem na výše uvedené, klást otázku: Vyplatí se nám být členem ČASPV? Fakta o členství TJ Košík v ČASPV (období ): - Příjmy od ČASPV: Kč ,38 - Výdaje do ČASPV: Kč ,00 - Obdržené sportovní náčiní (v období ): volejbalový míč 6 ks, futsalový míč 4 ks, síť 2 ks, ukazatel skóre 2 ks, anténky 2 páry odhadovaná cena cca Kč ,-. - Získané finanční dotace se pohybují ročně v řádech stokorun (cca Kč) a tudíž nepokryjí roční výdaje na členství (100 Kč/člen, tj. cca 3000 Kč), přičemž dotace nejsou samozřejmostí! Jsou vždy jistým bonusem, který se podaří získat. - ČASPV má výhodu, že jako velká organizace má šanci získat finanční dotace a granty od MŠMT, hl. m. Prahy apod. a tyto prostředky pak dle klíče (většinou velikost a složení členské základny) rozděluje do jednotlivých TJ. Možnost získat finanční dotace, se rozšířila po valné hromadě ČUS v květnu 2014, kdy se ČASPV stala svazem ČUS (struktura organizací viz Příloha 2) - ČASPV svým členům umožňuje školit cvičitele, zajišťuje mediální, organizační i materiální podporu při pořádání různých akcí. 7

9 Resumé: ČASPV je vhodná pro TJ, která mají v členské základně děti, mládež a seniory. Mají oddíly pro cvičení s těmito cvičenci a disponují aktivními cvičiteli, kteří podporují a vykonávají tato cvičení, organizují různé akce a mají zájem se školit v oborech, které ČASPV podporuje a nabízí (rekreační sport, všeobecná gymnastika, cvičení předškolních dětí, ale i snowboard, in-line bruslení atd.) viz Termínová listina 2015 (Příloha 3). Členská základna TJ Košík je více jak 10 let složena pouze z dospělých členů, jejichž prioritou je provozovat sport pro vlastní potřebu bez zájmu sportovně vychovávat děti a mládež. Dlouhodobý trend ukazuje, že se sportovní činnost TJ ustálila na provozování zmíněných dvou sportů pouze s dospělými členy. Z výše uvedených důvodů navrhuje Výbor TJ ukončit spolupráci s ČASPV k a ušetřené finance použít na činnost a podporu provozovaných sportovních aktivit TJ. Podklad č. 8 Návrh grafické podoby razítka Dle Stanov rozhoduje o symbolice TJ členská schůze. Návrh nového a podoba stávajícího razítka: Náklady na pořízení nových razítek budou následující: - Nové kompletní razítko Trodat Printy 4911 Kč 232,- - Štoček velikost 4911 Kč 111,- - Celkem Kč 343,- vč. DPH 8

10 Ceny kalkulovány dle ceníku firmy Razítka Praha-Josef Závranský, Drahobejlova 37, Praha 9 (http://www.razitkapraha.cz/). Z výše uvedeného Výbor TJ navrhuje zrušit likvidací stávající razítka a pořídit dvě nová razítka dle navržené grafické podoby. Návrh usnesení členské schůze TJ Košík Praha 10 konané dne Usnesení č. 1: ČS TJ schvaluje Program jednání ČS dle podkladu č. 1 Usnesení č. 2: ČS TJ schvaluje Jednací řád ČS dle podkladu č. 2 Usnesení č. 3: ČS TJ schvaluje ustavení pracovního předsednictva ve složení: a ustavení mandátové komise ve složení: Usnesení č. 4: ČS TJ bere na vědomí Zprávu Kontrolní komise TJ dle podkladu č. 4 Usnesení č. 5: ČS TJ schvaluje Zprávu o hospodaření TJ za rok 2013 a schvaluje rozpočet TJ na rok 2014 dle podkladu č. 3 Usnesení č. 6: ČS TJ schvaluje Zprávu mandátové komise. Usnesení č. 7: ČS TJ schvaluje návrh na úpravu stanov dle podkladu č. 5 Usnesení č. 8: ČS TJ schvaluje návrh na změnu bankovního účtu dle podkladu č. 6 Usnesení č. 9: ČS TJ schvaluje návrh na ukončení spolupráce s ČASPV dle podkladu č. 7 Usnesení č. 10: ČS TJ schvaluje návrh grafické podoby razítka TJ, schvaluje vyřazení stávajících razítek a pořízení razítek nových dle podkladu č. 8 Usnesení č. 11: Přijetí usnesení členské schůze. 9

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

ČESKÁ UNIE ŽENSKÉHO LEDNÍHO HOKEJE

ČESKÁ UNIE ŽENSKÉHO LEDNÍHO HOKEJE ČESKÁ UNIE ŽENSKÉHO LEDNÍHO HOKEJE Název: Česká unie ženského ledního hokeje Sídlo: Brno, Čápkova 48/543, Brno 602 00 Organizační působnost: Česká republika S T A N O V Y I. Poslání a hlavní úkoly unie

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Žichlínku, na adrese Žichlínek 243, 563 01, Žichlínek. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

Stanovy občanského sdružení Gospel Train

Stanovy občanského sdružení Gospel Train Stanovy občanského sdružení Gospel Train 1. Název sdružení: Gospel Train Čl. 1 Název a sídlo 2. Sídlo sdružení: Polívkova 12, 158 00 Praha 5 - Jinonice Čl. 2 Charakter sdružení Sdružení je dobrovolným,

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 JEDNACÍ ŘÁD REVIDOVANÉ ZNĚNÍ ÚČINNÉ K 9. 12. 2011 Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje (dále jen KPDM) se dne 29. září 2005 usnesl na tomto jednacím řádu: Článek 1. Úvodní

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Otevřený rodič o.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Občanské sdružení Otevřený rodič o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1 S T A N O V Y Centrum mezistátních úhrad čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zdravotní pojišťovny působící v České republice vytvářejí Centrum mezistátních úhrad, které plní úkoly styčného orgánu pro provádění

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Stanovy Mladí lidovci, z. s.

Stanovy Mladí lidovci, z. s. Stanovy Mladí lidovci, z. s. Čl. 1 Základní ustanovení 1. Mladí lidovci, z. s. jsou spolkem řádně zapsaným ve spolkovém rejstříku v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb. 2. Úplný název spolku je Mladí lidovci,

Více

Sdružení VIA. Stanovy

Sdružení VIA. Stanovy Sdružení VIA Stanovy I. Název, poslání a sídlo sdružení 1. Sdružení VIA dále jako sdružení je občanským sdružením, hlásícím se svým programem k činnosti Nadace VIA. Sdružení je nezisková, nepolitická a

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

Stanovy sdružení Hrabova.net o.s.

Stanovy sdružení Hrabova.net o.s. Stanovy sdružení Hrabova.net o.s. I. Základní ustanovení 1. Občanské sdružení - název: Hrabova.net o.s. (dále jen sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení osob. 2. Sdružení je právnickou

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011

Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011 Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011 1) Zahájení Valnou hromadu (VH) zahájil předseda Ing. Petr Zajíček v 18:10 hod. V úvodu seznámil přítomné s deníčkem předsedy přehledně ukazující na činnost

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Č eske asociace discgolfu, z. s.

Č eske asociace discgolfu, z. s. STANOVY Č eske asociace discgolfu, z. s. Název spolku: Česká asociace discgolfu, z. s. Užívaná zkratka: ČADG Užívaný anglický překlad názvu spolku: Czech discgolf association, z. s. Sídlo: Jílovišťská

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

S T A N O V Y. Čl. 1 Chomutovská ostrostřelecká společnost, C. k. privilegovaný střelecký sbor

S T A N O V Y. Čl. 1 Chomutovská ostrostřelecká společnost, C. k. privilegovaný střelecký sbor Chomutovská ostrostřelecká společnost o. s. C. k. privilegovaný sbor S T A N O V Y IČ: 27049515 Chomutovská ostrostřelecká společnost o. s. S T A N O V Y Čl. 1 Chomutovská ostrostřelecká společnost, C.

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů 1 Svolávání Sněmu 1. Sněm svolává Předseda nebo Místopředseda oznámením zveřejněným na internetových stránkách Unie a rozeslaném Delegátům a Komisařům na e-maily zřízené

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s.

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. Zakladatelé spolku Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z.s. Ing. Lucie Libovická, nar. 5. 5. 1968, bytem Lipová 484, 252

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s.

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. I. Název a sídlo Název: Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s.

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. I. Základní ustanovení 1. Klub vodních sportů Hranice, z.s. (dále jen KVS) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozujícím tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

S T A N O V Y Jihlavské unie sportu, z.s.

S T A N O V Y Jihlavské unie sportu, z.s. S T A N O V Y Jihlavské unie sportu, z.s. I. Základní ustanovení 1. Spolek s názvem Jihlavská unie sportu, z.s. (dále jen JUS) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Tělovýchovná jednota Slavoj Suchdol, z. s. Stanovy

Tělovýchovná jednota Slavoj Suchdol, z. s. Stanovy Stanovy TJ Slavoj Suchdol schválené členskou schůzí dne 8.května 1990 se mění tak, že jejich text se nahrazuje novým zněním takto: Tělovýchovná jednota Slavoj Suchdol, z. s. Stanovy Článek I. Založení,

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s. I. Základní ustanovení 1. Spolek s názvem Tělovýchovná jednota Zemědělského družstva v Záboří, z. s. (dále jen spolek ) je samosprávný

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení 1. Název sdružení: Klub sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. používaná zkratka: KST QUICK Olomouc sídlo organizace: Sudova

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

STANOVY SPOLKU Spora, z. s.

STANOVY SPOLKU Spora, z. s. STANOVY SPOLKU Spora, z. s. (1) Název spolku je Spora, z. s. (2) Sídlo spolku je v obci Vlašim. Článek I Název, sídlo a charakter spolku (3) Spolek je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 89/2012

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1. BRNĚNSKÉ CENTRUM OLYMPIJSKÝCH NADĚJÍ, z.s. se zřizuje jako spolek subjektů působících v oblasti

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Stanovy spolku..., z. s.

Stanovy spolku..., z. s. Úvodní komentář: Sdružování osob ve spolcích se řídí 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ). Podpůrně se použije obecná úprava právnických osob obsažena v 118 až 209 NOZ. Stanovy

Více

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení Stanovy Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. I. Název a sídlo sdružení Sdružení nese název Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. (dále jen Sdružení) a sídlí při Mateřské škole, Praha 9 -

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY

ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Český svaz pole & art sports, z.s. Lze používat i zkratku: ČESPAS, z.s. (dále je v textu uváděn

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Cultura Africa (dále jen sdružení ) Sídlo: Gerská 1237/14, Plzeň 323 23 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Fanklub SK Slavia Praha - fotbal PREAMBULE Ve snaze sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu (při zachování všech jejich historických tradic a specifických

Více

Česká psychedelická společnost, z.s.

Česká psychedelická společnost, z.s. [Poslední draft Stanov, bude nahrazen konečnou schválenou verzí.] Česká psychedelická společnost, z.s. Stanovy spolku Čl. I Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Česká psychedelická společnost, z.s.(dále

Více