PODKLADY K ČLENSKÉ SCHŮZI TJ KOŠÍK PRAHA 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODKLADY K ČLENSKÉ SCHŮZI TJ KOŠÍK PRAHA 10"

Transkript

1 PODKLADY K ČLENSKÉ SCHŮZI TJ KOŠÍK PRAHA 10 Datum konání schůze: Restaurace Červená cibule, Jihlavská 502, Praha 4

2 Podklady k členské schůzi TJ Košík Praha 10 konané dne Podklad č. 1 Program jednání členské schůze TJ 1) Zahájení 2) Schválení programu (Podklad č. 1) 3) Schválení jednacího řádu, ustavení pracovního předsednictva a mandátové komise (Podklad č. 2) 4) Zpráva o hospodaření TJ za rok 2013, rozpočet na rok 2014 (Podklad č. 3) 5) Zpráva kontrolní komise TJ (Podklad č. 4) 6) Zpráva mandátové komise 7) Návrh na úpravu Stanov (Podklad č. 5) 8) Návrh na změnu bankovního účtu (Podklad č. 6) 9) Návrh na ukončení členství v ČASPV (Podklad č. 7) 10) Návrh grafické podoby razítka TJ (Podklad č. 8) 11) Přijetí usnesení 12) Diskuse 13) Závěr a ukončení Podklad č. 2 Schválení jednacího řádu, ustavení pracovního předsednictva a mandátové komise Návrh jednacího řádu Článek I. základní ustanovení a. Členská schůze je nejvyšším orgánem TJ. b. Právo účasti na členské schůzi TJ má každý účastník s platným členstvím. Článek II. zasedání členské schůze a. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů s hlasem rozhodujícím. b. Všechna usnesení při zasedání se přijímají nadpoloviční většinou z přítomné nadpoloviční většiny členů. c. Jednání členské schůze řídí pracovní předsednictvo v čele s předsedou TJ. Pracovní předsednictvo plní i roli návrhové komise. d. Návrh na složení předsednictva předkládá Výbor TJ a dále účastníci členské schůze s hlasem rozhodujícím. Tyto návrhy se předkládají písemně. O složení pracovního předsednictva se hlasuje veřejně. 1

3 e. Veřejným hlasováním se též ustavuje mandátová komise, která ověřuje platnost mandátů přítomných účastníků schůze a podává členské schůzi TJ informaci o počtu účastníků. f. Pracovní předsednictvo řídí jednání v rozsahu schváleného programu zasedání. g. Na vystoupení v diskusi, stejně tak předkládat návrhy a připomínky má právo každý z účastníků členské schůze po vyzvání předsedajícím. h. Maximální délka vystoupení v diskusi je 7 minut. Její prodloužení či opakované vystoupení, je výlučně v pravomoci předsedajícího. Článek III. závěrečná ustanovení a. Pokud tento Jednací řád výslovně neupravuje konkrétní postup, bude postupováno dle stanov TJ v aktuálně platných a účinných verzích. b. Tento Jednací řád se stává právně závazným v okamžiku schválení na členské schůzi TJ, konané dne v Praze. Podklad č. 3 Zpráva o hospodaření TJ za rok 2013, rozpočet na rok 2014 Zpráva o hospodaření TJ za rok 2013 Bankovní účet: POLOŽKY PŘÍJMY VÝDAJE Zůstatek Počáteční stav ,13 Kč ČASPV-členský příspěvek 2900,00 Kč 62705,13 Kč TVZ (2/2013-6/2013) 16815,00 Kč 45890,13 Kč Tech. zabezpečení (2/2013-6/2013) 2280,00 Kč 43610,13 Kč Příspěvek ČASPV 580,00 Kč 44190,13 Kč Oddílové příspěvky od členů 19500,00 Kč 63690,13 Kč Jednorázové příspěvky od členů 3820,00 Kč 67510,13 Kč Pojištění 1509,00 Kč 66001,13 Kč Oddílové příspěvky od členů 16600,00 Kč 82601,13 Kč TVZ (9/2013-1/2014) 16151,25 Kč 66449,88 Kč Tech. zabezpečení (9/2013-1/2014) 2190,00 Kč 64259,88 Kč Poplatky BÚ 49,00 Kč 64210,88 Kč Úroky BÚ 6,01 Kč 64216,89 Kč Konečný stav ,89 Kč Součty 40506,01 Kč 41894,25 Kč 2

4 Pokladna: POLOŽKY PŘÍJMY VÝDAJE Zůstatek Počáteční stav ,00 Kč Oddílové příspěvky od členů 36100,00 Kč 37549,00 Kč Jednorázové příspěvky od členů 4940,00 Kč 42489,00 Kč Převod do banky 39920,00 Kč 2569,00 Kč Konečný stav ,00 Kč Součty 41040,00 Kč 39920,00 Kč Hospodářský výsledek: Stav finančních prostředků k Bankovní účet Pokladna Celkem Stav finančních prostředků k Bankovní účet Pokladna Celkem Výsledek hospodaření za rok ,13 Kč 1449,00 Kč 67054,13 Kč 64216,89 Kč 2569,00 Kč 66785,89 Kč -268,24 Kč Rozpočet na rok 2014: POLOŽKY PŘÍJMY VÝDAJE Oddílové příspěvky (2/2014-6/2014) 22500,00 Kč Oddílové příspěvky (9/2014-1/2015) 19700,00 Kč Jednorázové (2/2014-6/2014) 960,00 Kč Jednorázové (9/ /2014) 800,00 Kč SPV dotace 600,00 Kč Nákup sportovního náčiní -450,00 Kč Tělocvična + Provoz (2-6/2014) ,25 Kč Tělocvična + Provoz (9/2014-1/2015) ,00 Kč SPV - čl. příspěvky -3000,00 Kč Česká pojišťovna -1660,00 Kč Bankovní účet -85,00 Kč Bilance 44560,00 Kč ,25 Kč Aktuální stav finančních prostředků k : Finanční prostředky Stav Bankovní účet 65774,01 Kč Pokladna 1489,00 Kč Součet 67263,01 Kč 3

5 Podklad č. 4 Zpráva kontrolní komise TJ TJ KOŠÍK PRAHA 10, Kozinova 1000, Praha 10 IČ: Zpráva Kontrolní komise TJ Košík Praha 10 (pro členskou schůzi dne ) Kontrolní komise TJ Košík pracovala ve složení Kateřina Frýdlová, Petr Matějka. Členové Kontrolní komise jsou o činnosti TJ během roku průběžně informováni předsedou TJ a napřímo aktivní činností ve složkách TJ. Spolupráce Kontrolní komise a Výboru TJ je na dobré úrovni. Informace o provedené kontrole: Kontrolní komise provedla: - namátkovou kontrolu účetních dokladů - kontrolu roční účetní uzávěrky roku kontrolu návrhu rozpočtu TJ na rok kontrolu úkolů a usnesení z poslední členské schůze - prověření výběru příspěvků - kontrolu činnosti Výboru Kontrolní zjištění a doporučení Kontrolní komise: 1. Kontrolní komise TJ vzala na vědomí a souhlasí s informací o plnění rozpočtu 2013 a k návrhu rozpočtu na rok 2014 nemá připomínek 2. Kontrolní komise TJ provedla namátkovou kontrolu účetních dokladů, vyslovuje s účetnictvím souhlas a doporučuje členské schůzi schválit jak účetní uzávěrku roku 2013, tak i rozpočet na rok Kontrolní komise vzala na vědomí informaci o členské základně a způsobu zajištění výběru členských příspěvků. 4. Činnost Výboru TJ včetně způsobu zveřejňování informací o činnosti TJ hodnotí Kontrolní komise kladně. V Praze dne Za Kontrolní komisi: Petr Matějka Kateřina Frýdlová 4

6 Podklad č. 5 Návrh na úpravu stanov Poslední verze Stanov TJ byla provedena v roce Důvodem pro změnu obsahu Stanov je zejména nový Občanský zákoník (OZ). Povinné úpravy Stanov dle nového OZ, vzejdou ze školení, které organizuje PTU dne (v době vzniku podkladů nebylo známo). V souvislosti se změnami v OZ by bylo vhodné také provést změny v článku VI. Ustanovení o volbách a usnášení, bod 5) (viz Příloha 1), jejímž cílem bude snazší usnášeníschopnost členské schůze, než tomu bylo doposud. Aktuální znění je: Všechna usnesení při zasedání všech orgánů se přijímají nadpoloviční většinou z přítomné nadpoloviční většiny členů delegátů, pokud není ve Stanovách určeno jinak. To znamená, že aby byla členská schůze usnášeníschopná, musí být přítomna nadpoloviční většina všech členů. Tento stav je však s ohledem na přístup členů nemožný docílit a TJ se tak dostává do patové situace. Tu lze nyní vyřešit dle 257 NOZ tzv. Náhradním zasedáním členské schůze. Trvale se tomu však lze vyhnout jen úpravou stanov: Valná hromada je schopna se usnášet, jestliže je při zahájení přítomna nejméně 1/3 všech členů s hlasem rozhodujícím. A dále uvést do bodu o hlasování následující text: Všechna usnesení při zasedání TJ a jejich orgánů se přijímají nadpoloviční většinou z přítomných členů, pokud není ve stanovách určeno jinak. V případě usnesení o zániku TJ a vypořádání jejího majetku, práv a závazků, je však nutný souhlas nejméně 2/3 všech členů s hlasem rozhodujícím. Znění o volbách jednotlivých orgánů by bylo upraveno následovně: Volby jsou platné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina z přítomných členů s hlasem rozhodujícím. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrží nadpoloviční většinu hlasů. Příklad: TJ Košík má 30 členů s hlasem rozhodujícím, na členskou schůzi dorazí 10 členů. Postup členské schůze, usnesení a volby budou provedeny následovně: - Usnášeníschopnost: 1/3 z 30 = 10, členská schůze je usnášeníschopná - Usnesení se přijímají nadpoloviční většinou z přítomných členů, tzn., že z 10 členů musí hlasovat min. 6 lidí pro, aby bylo usnesení přijato. - Usnesení o zániku TJ: 2/3 z 30 = 20, musí souhlasit minimálně 20 osob, což v tomto případě není splněno. - Volba orgánů: při volbě musí být přítomno min. 6 členů (nadpoloviční většina z přítomných 10 = 6), pro zvolení členů Výboru musí z 6 členů souhlasit min. 4. 5

7 Výbor TJ navrhuje provést úpravu stanov dle požadavků NOZ a též provést změnu k usnadnění usnášeníschopnosti a volby členů. Podklad č. 6 Návrh na změnu bankovního účtu TJ Košík má od 8/2009 Účet pro neziskovky od ERA (Poštovní spořitelna). Předtím měla TJ účet u České spořitelny. Ačkoliv tato změna vedla ke snížení nákladů za vedení účtu lze v současné době ještě více uspořit, díky novým produktům. Např. FIO banka nabízí tzv. Transparentní účet. Nejčastějšími operacemi, které na bankovním účtu provádíme, jsou: příkaz k úhradě, vklad hotovosti na pobočce a příchozí platba z jiné banky. Zde pro porovnání stávající účet a jiný produkt (FIO): ERA FIO Služba Transparentní Účet pro neziskovky účet Zřízení/zrušení účtu 0 Kč 0 Kč Vedení účtu 0 Kč 0 Kč Měsíční výpis-elektronický 0 Kč 0 Kč Příkaz k úhradě 2 Kč 0 Kč Vklad hotovosti na pobočce 20 Kč 0 Kč Došlá platba 5 Kč 0 Kč Pozn.: Od začátku roku 2014 dosud jsme na poplatcích zaplatili Kč 85,-. Úroková sazba tohoto účtu je 0,01% p. a., připsané úroky ve sledovaném období jsou ve výši Kč 4,37. Podmínkou Transparentního účtu je, že na účet můžu nahlížet jakákoliv osoba přes webové stránky FIO banky. Kdokoliv z veřejnosti bude chtít vidět pohyby na účtu, tak bude mít možnost. Výbor TJ navrhuje provést změnu bankovního účtu na takový, kde jsou užívané transakce bez poplatku. Podklad č. 7 Návrh na ukončení členství v ČASPV Financování TJ je každým rokem velice napjaté a hospodářský výsledek je vždy na hraně či přímo ve ztrátě. Z podstaty občanského sdružení (nově spolku) a tudíž neziskové organizace není prioritou zisk, nicméně je nutné udržet rozpočet TJ v takových mezích, aby byl zachován chod TJ a nebyla tím ohrožena provozovaná sportovní činnost. Nástrojů pro udržení tohoto stavu není mnoho, lze se však zaměřit na výdaje, které TJ má. Jedním z takových výdajů je platba 6

8 za členství v organizaci ČASPV. Důvod pro vstup do ČASPV byl ve své době zřejmý a dá se říci, že i v jistém pohledu nutný. Historicky patřila TJ k velkým organizacím provozující rekreační sportovní činnost pro děti, mládež a dospělé. TJ nechala vyškolit řadu cvičitelů v oblasti všeobecné gymnastiky dětí a mládeže. Postupem času zájem ze strany veřejnosti i samotných členů TJ o tato cvičení upadal a sportovní aktivity TJ se zúžily pouze na dvě sportovní odvětví (sálová kopaná, volejbal) provozované pouze pro dospělé cvičence. Zájem ze strany členů vést sportovní výchovu dětí není a z toho důvodu TJ v této oblasti nevyvíjí žádnou činnost. Bez aktivního zájmu členů nemá smysl vytvářet oddíly pro cvičení s dětmi (potažmo seniory) a navyšovat počty cvičebních hodin, i přesto, že TJ měla (a dosud má) možnost zařídit školení cvičitelů. Tento trend nezájmu členů trvá zhruba 10 let, nicméně finanční nevýhodnost členství TJ v ČASPV počala zhruba před 5 lety, kdy byla zavedena povinnost platit členský příspěvek 100 Kč/člen. Ten měl ČASPV ponížit náklady na svůj provoz a činnost. ČASPV tak musela reagovat, neboť zhruba od roku 2008 počaly problémy s financováním sportu (zejména zaviněné snižováním výtěžku společnosti Sazka a jeho pozdním zasíláním). Od té doby si TJ může, s ohledem na výše uvedené, klást otázku: Vyplatí se nám být členem ČASPV? Fakta o členství TJ Košík v ČASPV (období ): - Příjmy od ČASPV: Kč ,38 - Výdaje do ČASPV: Kč ,00 - Obdržené sportovní náčiní (v období ): volejbalový míč 6 ks, futsalový míč 4 ks, síť 2 ks, ukazatel skóre 2 ks, anténky 2 páry odhadovaná cena cca Kč ,-. - Získané finanční dotace se pohybují ročně v řádech stokorun (cca Kč) a tudíž nepokryjí roční výdaje na členství (100 Kč/člen, tj. cca 3000 Kč), přičemž dotace nejsou samozřejmostí! Jsou vždy jistým bonusem, který se podaří získat. - ČASPV má výhodu, že jako velká organizace má šanci získat finanční dotace a granty od MŠMT, hl. m. Prahy apod. a tyto prostředky pak dle klíče (většinou velikost a složení členské základny) rozděluje do jednotlivých TJ. Možnost získat finanční dotace, se rozšířila po valné hromadě ČUS v květnu 2014, kdy se ČASPV stala svazem ČUS (struktura organizací viz Příloha 2) - ČASPV svým členům umožňuje školit cvičitele, zajišťuje mediální, organizační i materiální podporu při pořádání různých akcí. 7

9 Resumé: ČASPV je vhodná pro TJ, která mají v členské základně děti, mládež a seniory. Mají oddíly pro cvičení s těmito cvičenci a disponují aktivními cvičiteli, kteří podporují a vykonávají tato cvičení, organizují různé akce a mají zájem se školit v oborech, které ČASPV podporuje a nabízí (rekreační sport, všeobecná gymnastika, cvičení předškolních dětí, ale i snowboard, in-line bruslení atd.) viz Termínová listina 2015 (Příloha 3). Členská základna TJ Košík je více jak 10 let složena pouze z dospělých členů, jejichž prioritou je provozovat sport pro vlastní potřebu bez zájmu sportovně vychovávat děti a mládež. Dlouhodobý trend ukazuje, že se sportovní činnost TJ ustálila na provozování zmíněných dvou sportů pouze s dospělými členy. Z výše uvedených důvodů navrhuje Výbor TJ ukončit spolupráci s ČASPV k a ušetřené finance použít na činnost a podporu provozovaných sportovních aktivit TJ. Podklad č. 8 Návrh grafické podoby razítka Dle Stanov rozhoduje o symbolice TJ členská schůze. Návrh nového a podoba stávajícího razítka: Náklady na pořízení nových razítek budou následující: - Nové kompletní razítko Trodat Printy 4911 Kč 232,- - Štoček velikost 4911 Kč 111,- - Celkem Kč 343,- vč. DPH 8

10 Ceny kalkulovány dle ceníku firmy Razítka Praha-Josef Závranský, Drahobejlova 37, Praha 9 (http://www.razitkapraha.cz/). Z výše uvedeného Výbor TJ navrhuje zrušit likvidací stávající razítka a pořídit dvě nová razítka dle navržené grafické podoby. Návrh usnesení členské schůze TJ Košík Praha 10 konané dne Usnesení č. 1: ČS TJ schvaluje Program jednání ČS dle podkladu č. 1 Usnesení č. 2: ČS TJ schvaluje Jednací řád ČS dle podkladu č. 2 Usnesení č. 3: ČS TJ schvaluje ustavení pracovního předsednictva ve složení: a ustavení mandátové komise ve složení: Usnesení č. 4: ČS TJ bere na vědomí Zprávu Kontrolní komise TJ dle podkladu č. 4 Usnesení č. 5: ČS TJ schvaluje Zprávu o hospodaření TJ za rok 2013 a schvaluje rozpočet TJ na rok 2014 dle podkladu č. 3 Usnesení č. 6: ČS TJ schvaluje Zprávu mandátové komise. Usnesení č. 7: ČS TJ schvaluje návrh na úpravu stanov dle podkladu č. 5 Usnesení č. 8: ČS TJ schvaluje návrh na změnu bankovního účtu dle podkladu č. 6 Usnesení č. 9: ČS TJ schvaluje návrh na ukončení spolupráce s ČASPV dle podkladu č. 7 Usnesení č. 10: ČS TJ schvaluje návrh grafické podoby razítka TJ, schvaluje vyřazení stávajících razítek a pořízení razítek nových dle podkladu č. 8 Usnesení č. 11: Přijetí usnesení členské schůze. 9

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Čl. 1 Obecně Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti výboru 1 TJ Sokol Palkovice, jeho jednotlivých oddílů a odborů. Jednací

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé.

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé. STANOVY občanského sdružení Debatní klub Olomouc, o.s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení sdružení Článek 3: Cíle činnosti sdružení Článek 4: Členství Článek 5: Práva a povinnosti

Více

S T A N O V Y. FBC Dobruška

S T A N O V Y. FBC Dobruška S T A N O V Y FBC Dobruška I. Základní ustanovení 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vzniká sportovní klub s názvem FBC Dobruška (dále jen Sdružení ). 2. FBC Dobruška je dobrovolným

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka. Stanovy

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka. Stanovy Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka Stanovy Preambule: Níže uvedení zakladatelé (přípravný výbor) se dohodli na založení spolku s názvem Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka a přijali

Více

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ 6 Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví ZÁSADY HOSPODAŘENÍ PRO ZO OSŢ ZAMĚŘENÉ NA JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ (metodika) Schválená Ústředím OSŢ

Více

ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY

ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Český svaz pole & art sports, z.s. Lze používat i zkratku: ČESPAS, z.s. (dále je v textu uváděn

Více

Usnesení valné hromady 3 Sports Activities o.s.

Usnesení valné hromady 3 Sports Activities o.s. Ze dne 9.2.2012 Program: Usnesení valné hromady 3 Sports Activities o.s. 1. Schválení nových stanov (viz příloha) Stanovy byly schváleny. 2. Volba výkonného výboru, revizní komise (Roman Kovařík revizní

Více

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s.

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Část 1. Základní ustanovení čl. I. Název a sídlo spolku 1) Název spolku je: Česká glaukomová společnost z. s. (dále již jen jako spolek). 2) Sídlem spolku

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Česká vodíková technologická platforma

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Česká vodíková technologická platforma Stanovy zájmového sdružení právnických osob Česká vodíková technologická platforma 1 - Název a sídlo platformy 1. Název v české řeči zní Česká vodíková technologická platforma, v anglické řeči se používá

Více

Řády ČBF. platné od 1. května 2004

Řády ČBF. platné od 1. května 2004 Řády ČBF platné od 1. května 2004 Obsah Stanovy České basketbalové federace 5 Soutěžní řád basketbalu 15 Směrnice o startu zahraničních hráčů 43 A. Start zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky Stanovy Odborná společnost letecká České republiky HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l. 1. Odborná společnost letecká České republiky (dále jen společnost) byla založena dne 8. 5. 1990 jako dobrovolné,

Více

I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY JEDNÁNÍ

I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY JEDNÁNÍ s. 1/10 I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Řád pro přípravu Výročního zasedání Pionýra (dále jen VZP) upravuje postupy přípravy VZP na všech organizačních úrovních

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Fanklub SK Slavia Praha - fotbal PREAMBULE Ve snaze sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu (při zachování všech jejich historických tradic a specifických

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více