Detailní část provádění auditu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Detailní část provádění auditu"

Transkript

1 4) Audit pohledávky Detailní část provádění auditu a) Cíl auditu: získat přiměřenou jistotu o existenci (ne vlastnictví) získat přiměřenou jistotu o správném zaúčtování získat přiměřenou jistotu o správném ocenění získat přiměřenou jistotu o zaúčtování do správného účetního období získat přiměřenou jistotu o správné klasifikaci a uvedení v příloze k ÚZ b) Posouzení rizika: Zaměřená na určení nesprávností, jež vedou na nadhodnocení (převážně) c) Auditorské postupy: získání zůstatků (PS,KS) a obratů (MD,DAL) na účtech v analytickém členění (obratová předvaha, popř. hlavní kniha) odsouhlasit na rozvahu (výkaz) prověřit, zda-li PS = KS předchozího účetního období AUDIT_PR7 detail 1

2 d) auditorské postupy srovnání pohledávek 1. rozpis pohledávek k ověření získat rozpis saldokonta odběratelů, zkontrolovat součet a provést test srovnání s KS na účtech skupiny Postupy výběru individuálních odběratelů provést výběr vzorku se zaměřením na významné položky 3. Ověřovací dopisy připravit ověřovací dopisy, získat klientovo potvrzení těchto dopisů (podpis odpovědného pracovníka) 4. Zasílání ověřovacích dopisů, popř. 2. žádosti o ověření 5. Rozdíly informovat klienta o rozdílech oznámených odběrateli a vyžádat si vysvětlení 6. Alternativní ověřování (nepřijde-li odpověď, pohl. neověřované dopisem) 7. zkontrolovat následnou platbu pohledávky 8. zkontrolovat nezaplacené pohledávky s podpůrnou dokumentací (DL, korespondence s odběratelem) AUDIT_PR7 detail 2

3 e) Vzor ověřovacího dopisu na pohledávky Vážení, ve smyslu zákona o auditorech a KA ČR provádí náš auditor ověření účetní závěrky naší společnosti. Žádáme vás o odsouhlasení písemného seznamu nezaplacených pohledávek, které má naše společnost ve vztahu k Vaší společnosti k xxxx evidovány v účetnictví. Žádáme Vás o zaslání požadovaných informací přímo našemu auditorovi na níže uvedenou adresu V účetní evidenci naší společnosti jsou k xxxx evidovány pohledávky vůči Vaší společnosti ve výši.. a to na základě našich faktur uvedených v příloze tohoto dopisu. Prosíme Vás o odsouhlasení této skutečnosti a v případě zjištění rozdílu o upřesnění výše Vámi evidovaného závazku k xxxx. Jakékoli rozdíly mezi Vaším potvrzením a údaji v účetní evidenci naší společnosti budou předmětem okamžitého prověření. Odpověď prosím zašlete na adresu: k rukám auditorovo jméno a adresu Předem děkujeme za včasné podání požadovaných informací Za společnost podpis odpovědného pracovníka společnosti AUDIT_PR7 detail 3

4 f) Ocenění 1. prověřit procedury používané klientem k identifikaci pochybných nebo nedobytných pohledávek 2. získat věkovou strukturu pohledávek a detailní údaje klientova výpočtu OP a ověřit správnost 3. ověřit zákonné (daňové) OP 4. prověřit správnost odpisů pohledávek do nákladů 5. prověřit daňové pohledávky na daňová přiznání (DPPO-zálohy, přeplatek, DPH-NO, SDzálohy, přeplatek) 6. prověřit pohledávky OSSZ, ZP, dotace podpůrná dokumentace - korespondence se zákazníkem (upomínky, penalizace, žaloby, exekuce, uznání závazku, přihlášení v konkurzním řízení, ) g) Přepočet cizích měn prověřit správnost proúčtování h) Zúčtování do správného období 1. vybrat vzorek faktur zaúčtovaných před a po skončení účetního období (2 4 týdny) a ověřit jejich podpůrnou dokumentaci (DL) a ujistit se, že byly zúčtovány do správného období 2. vybrat dobropisy zaúčtované před a po skončení.. AUDIT_PR7 detail 4

5 i) Osoby se zvláštním vztahem ověřit správnost (včetně odsouhlasení) ověřit, zda-li je správně uvedeno v příloze k ÚZ j) Prezentace - ověřit 5) Audit peněžní prostředky a) Cíl auditu: získat přiměřenou jistotu, že peněžní prostředky jsou platné získat přiměřenou jistotu o existenci získat přiměřenou jistotu o správném zaúčtování získat přiměřenou jistotu o zaúčtování do správného účetního období získat přiměřenou jistotu o správné klasifikaci a uvedení v příloze k ÚZ b) Posouzení rizika: Zaměřená na určení nesprávností, jež vedou na nadhodnocení (převážně) AUDIT_PR7 detail 5

6 c) Úvodní rozpis odsouhlasit každou položku na obratovou předvahu (HK) prověřit, zda-li PS = KS minulého účetního období d) Ověření zůstatků bankovních účtů ověřit zůstatky na bankovních účtech formou ověřovacích dopisů (v současné době banky rozesílají potvrzení o zůstatcích, včetně kontokorentního účtu a účtu bez pohybu, KS jsou uvedeny i na bankovních výpisech) a odsouhlasit na obratovou předvahu e) Omezující podmínky ujistit se, že byly splněny všechny omezující podmínky požadované bankou, např. záruky, finanční ukazatele, dohoda o přečerpání apod. f) d) Inventarizace peněžních prostředků je-li to možné, zúčastnit se inventury ke konci účetního období (pokud je zůstatek významný) není-li možné se inventury zúčastnit, počítat aktuální hotovost a ujistit se, že zůstatek zaúčtovaný ke konci účetního období je přiměřený AUDIT_PR7 detail 6

7 g) Přepočet cizích měn zkontrolovat přepočet cizích měn a ujistit se, že: peněžní prostředky na BÚ jsou přepočítány správným kurzem ČNB hotovost je přepočítána správným kurzem ČNB h) Pohyby na konci účetního období zkontrolovat změny na účtech peněžních prostředků v období před a po konci účetního období (obvykle v rozmezí dvou týdnů a jednoho měsíce před a po) se zaměřením na významné nebo neobvyklé změny zůstatků na těchto účtech. Obdržet vysvětlení pro identifikované významné nebo neobvyklé pohyby. i) Transakce v hotovosti přesahující EUR prověřit transakce přesahující EUR (cca 370 TCZK) a vyžádat případně zdůvodnění AUDIT_PR7 detail 7

8 6) Audit ostatní aktiva a) Cíl auditu: získat přiměřenou jistotu o existenci získat přiměřenou jistotu o správném zaúčtování získat přiměřenou jistotu o zaúčtování do správného účetního období získat přiměřenou jistotu o správné klasifikaci b) Posouzení rizika: Zaměřená na určení nesprávností, jež vedou na nadhodnocení (převážně) c) Auditorské postupy: odsouhlasit každou položku na obratovou předvahu (HK) odsouhlasit na rozvahu (výkaz) prověřit, zda-li PS = KS předchozího účetního období d) Klientovy postupy Určit a vyhodnotit postupy používané vedením společnosti s OA (prostudovat vnitropodnikovou směrnici) AUDIT_PR7 detail 8

9 e) Analýza Porovnat seznam položek běžného období s položkami minulého období (+ s rozpočtem pokud existuje) a ujistit se, že všechny položky byly správně zahrnuty, popř. vyloučeny e) Náklady příštích období zkontrolovat provedené platby získat podpůrnou dokumentaci (faktury, smlouvy, ) a ujistit, že částka je platná a že bylo provedeno zaúčtování do správného účetního období prověřit, že žádné náklady patřící do běžného období nebo minulých období nejsou přenášeny do dalšího období prověřit, zda existují dostatečné podklady pro vykazování těchto aktiv, tj. zda je pravděpodobné, že klient v blízké budoucnosti obdrží zboží nebo služby, kterých se tyto zůstatky týkají nejčastější případy - nájemné, leasing, pojištění, předplatné, reklama, projekty f) Příjmy příštích období a dohadné účty aktivní (výjimečné případy) Ověřit podpůrné doklady a určit, zda zboží nebo služby byly poskytnuty, ale nevyfakturovány a že výnos byl realizován v běžném účetním období prověřit, zda existují dostatečné podklady pro vykazování těchto aktiv, tj. není nutné tvořit OP na pochybné pohledávky AUDIT_PR7 detail 9

10 7) Audit vlastní kapitál a) cíl auditu získat přiměřenou jistotu, že VK je úplné získat přiměřenou jistotu o správném zaúčtování získat přiměřenou jistotu o správném ocenění získat přiměřenou jistotu o zaúčtování do správného účetního období získat přiměřenou jistotu o správné klasifikaci a popisu v příloze k ÚZ b) posouzení rizika: zaměřená na určení nesprávností, jež vedou na nadhodnocení (převážně) c) auditorské postupy získat zůstatky (PS, KS) a obraty (MD, DAL) na účtech (obratová předvaha, popř. HK) odsouhlasit na rozvahu (výkaz) ujistit se, že PS = KS minulého účetního období AUDIT_PR7 detail 10

11 d) ZK a kapitálové fondy ověřit částku zapsaného ZK s klientovými záznamy o založení nebo registraci a zápisy z valných hromad došlo-li během účetního období ke změnám ZK, provést následující: prověřit výpis z OR, zápisy z jednání představenstva a valných hromad ověřit, že změny uvedené v zápisech a výpisu z OR souhlasí, popř. prověřit rozdíly prověřit, zda zápisy obsahují odsouhlasení změn včetně vkladu přijatého nebo poskytnutého ujistit se, že nepeněžitý vklad je možné doložit náležitým odborným odhadem provedeným nezávislým autorizovaným znalcem (znalci) získat podrobnosti o množství a nominální hodnotě emitovaných akcií získat podklady o dalších kapitálových fondech, ověřit podpůrnou evidenci pro významné zůstatky a změny a ujistit se, že jsou úplné a správné (stanovy, společenská smlouva, zápis VH) e) Zákonný rezervní fond ujistit se, že společnost doplnila zákonný RF v souladu se zákonem, společenskou smlouvou, stanovami prověřit použití zákonné RF a zjistit, zda byl použit v souladu se zákonem (na pokrytí ztráty) a zda byl správně zaúčtován (dle rozhodnutí valné hromady) a prezentován AUDIT_PR7 detail 11

12 f) Fondy tvořené ze zisku prověřit, zda-li fondy jsou tvořeny v souladu se společenskou smlouvou, stanovami prověřit, zda-li všechny nezbytné fondy byly vytvořeny prověřit, zda přírůstky a úbytky (čerpání) během roku jsou správně zaúčtovány a jsou v souladu s rozhodnutím akcionářů ověřit statut statutárních fondů a ověřit, zda-li jsou v souladu se stanovami, společenskou smlouvou g) Převedené HV prověřit všechny přírůstky nerozděleného zisku a zjistit, jsou-li v souladu s odsouhlaseným způsobem rozdělení zisku prověřit všechny úbytky nerozděleného zisku a zjistit, jsou-li v souladu s odsouhlaseným způsobem pokrytí ztrát nebo použití nerozděleného zisku prověřit všechny přírůstky neuhrazených ztrát a zjistit, zda jsou v souladu s odsouhlaseným způsobem pokrytí ztrát prověřit všechny úbytky neuhrazených ztrát a zjistit, jsou-li v souladu s odsouhlaseným způsobem rozdělení zisku nebo použitím zákonného RF je-li neuhrazená ztráta uhrazena akcionáři nebo jinými prostředky, ověřit podrobnosti a podpůrnou dokumentaci prověřit správného zúčtování a srážení srážkové daně vyplacených dividend a podílů na zisku AUDIT_PR7 detail 12

13 8) Audit rezervy a) cíl auditu: získat přiměřenou jistotu, že rezervy jsou úplné získat přiměřenou jistotu o správném zaúčtování získat přiměřenou jistotu o správném ocenění získat přiměřenou jistotu o zaúčtování do správného účetního období získat přiměřenou jistotu o správné klasifikaci a popisu v příloze k ÚZ b) posouzení rizika: zaměřená na určení nesprávností, jež vedou na podhodnocení (převážně) c) auditorské postupy získat zůstatky (PS, KS) a obraty (MD, DAL) na účtech (obratová předvaha, popř. HK) odsouhlasit na rozvahu (výkaz) ujistit se, že PS = KS minulého účetního období AUDIT_PR7 detail 13

14 c) Analýza 1. porovnat rozpis položek běžného účetního období a minulého účetního období a ujistit se, že všechny položky byly do tohoto rozpisu správně zahrnuty nebo z něho byly správně vyloučeny 2. získat vysvětlení a zkontrolovat podpůrnou dokumentaci k neobvyklým položkám 3. zkontrolovat rozpis za účelem získání přiměřené míry jistoty, že klient vzal v úvahu tvorbu všech významných zákonných a ostatních rezerv (tam, kde je to relevantní, se ujistit, že ostatní rezervy zahrnují rezervy na náklady, vyplývající z ostatních záruk a závazky, týkající se životního prostředí) d) Rezervy zákonné ujistit se, že klientovy postupy týkající se tvorby a čerpání zákonných rezerv jsou v souladu s příslušnými daňovými zákony (především se zaměřit na rezervu na opravy karty rezerv + ostatní podpůrná dokumentace, peníze na zvláštním účtu) e) Ostatní rezervy 1. stanovit povahu položek pomocí diskuse s klientem nebo pomocí podpůrné dokumentace 2. prověřit práci provedenou v ostatních sekcích (např. náklady vyplývající z poskytnutých záruk, dopisy od právníka) 3. ujistit se, že ostatní rezervy nejsou tvořeny na vrub hodnoty aktiv 4. prověřit, zda-li místo rezerv neměly být použity opravné položky nebo odpisy AUDIT_PR7 detail 14

15 f) Výpočet stanovit základ pro výpočet a zvážit, zda je řádně doložen provést výpočet a ujistit se, že byl proveden správně zvážit, zda částka zaúčtovaná v HK je dostačující ve srovnání s očekávanými budoucími závazky AUDIT_PR7 detail 15

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu 2) Audit finanční majetek Detailní část provádění auditu A. dlouhodobý FM = finanční investice (realizovatelné CP, majetkové účasti = CP a podíly s podstatným nebo rozhodujícím vlivem, dluhopisy, půjčky

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice Datum vydání: 1. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB s. r.

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005 1 Finanční část Investiční kapitálová společnost KB, a.s. IKS Peněžní trh IKS Dluhopisový IKS Plus bondový IKS Global konzervativní IKS Balancovaný IKS Fond fondů IKS Světových indexů Fénix konzervativní

Více

Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zemědělského družstva Šatov

Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zemědělského družstva Šatov SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow

Více

ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.213 ( v celých tisících Kč ) IČ 45272891 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky PUDIS, a.s. Sídlo,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR.

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Metodická pomůcka pro audit nevýdělečných organizací Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Aplikace této metodické pomůcky není při auditu nevýdělečných organizací pro auditory závazná.

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA ROKU 2011 1 Právní rámec účetnictví v roce 2011 1 Závěrkové práce 2 Kontrola vybraných položek hlavní knihy 2 Zařazení nových staveb

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6. Předpis. o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6. Předpis. o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6 Předpis o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6 Předpis o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Schváleno dne 11.12. 2008 č.j.: 61 060/O1 GŘ

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 --

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- OBECNÍ ÚŘAD OPLANY 79, 281 63 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY TEL.: 725021039, 724191454, 321 693 881 OBEC OPLANY V N I T Ř N Í S M Ě R N I C E (platnost od r. 2008) OBSAH:

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

Účetní uzávěrka, závěrka a daň z příjmů právnických osob ve firmě NAVZAS s.r.o. Martin Ludvíček

Účetní uzávěrka, závěrka a daň z příjmů právnických osob ve firmě NAVZAS s.r.o. Martin Ludvíček Účetní uzávěrka, závěrka a daň z příjmů právnických osob ve firmě NAVZAS s.r.o. Martin Ludvíček Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více