Jistota poskytnutá formou bankovní záruky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jistota poskytnutá formou bankovní záruky"

Transkript

1 Jistota poskytnutá formou bankovní záruky 20 : v této rubrice oslovujeme odborníky, jichï se ptáme na konkrétní aktuální téma z oblasti zadávání vefiejn ch zakázek. Odpovûdi vyjadfiují vlastní právní názor dotazovaného odborníka na uvedenou problematiku. V tomto čísle odpovídají: Mgr. Romana Derková, Mgr. David Dvořák, JUDr. Richard Gürlich, Mgr. Jakub Joska, Ph.D., Mgr. Lukáš Nývlt, JUDr. Vladimír Tögel, Mgr. Ing. Daniel Zejda a Mgr. Barbora Šípová. Aktuální téma: Jistota poskytnutá formou bankovní záruky Otázky k dnešnímu tématu: 1) Může zadavatel uvolnit jistotu poskytnutou formou bankovní záruky ve veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "zákon" nebo "ZVZ")? 2) Může zadavatel vrátit uchazeči originál listiny bankovní záruky (např. pokud jej banka po uchazeči požaduje)? Mgr. Romana Derková Jistota, jako zajišťovací institut pro zadavatele, který může využít jako kompenzaci v případě, kdy uchazeč nesplní zákonem specifikované povinnosti vyplývající z jeho účasti v zadávacím řízení, je zakotvena v ust. 67 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Oproti obecné úpravě jistoty v obchodním zákoníku (viz ust. 313 až 322), který uvádí různé druhy jejího poskytnutí, se zákon o veřejných zakázkách závazně omezuje pouze na dvě formy, mezi nimiž je uchazeč oprávněn volit: složení peněžní částky na účet zadavatele (tzv. "peněžní jistota") poskytnutí jistoty formou bankovní záruky. Právní úprava poskytnutí jistoty ve formě bankovní záruky, resp. nakládání s bankovní zárukou, je v ust. 67 zákona poměrně střídmá a ponechává tak velký prostor pro různou interpretaci v zadávací praxi. Bankovní záruka je výslovně zmíněna v ust. 67 odst. 1 zákona jakožto jedna z forem poskytnutí jistoty a následně v ust. 67 odst. 5 zákona, podle něhož je uchazeč povinen zajistit platnost bankovní záruky po celou dobu zadávací lhůty, a to bez ohledu na její možné prodloužení v důsledku stavění běhu této lhůty (při podání námitek či návrhu), z čehož vyplývá, že uchazeč je odpovědný za to, aby bankovní záruka byla v platnosti po celou dobu jejího běhu. Znění ust. 67 odst. 6 zákona se již může ve vztahu k bankovní záruce jevit sporné, zejména s ohledem na formulaci textu "poskytnutá jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem", nicméně na tomto místě se přikláním k názoru, že zákonodárce měl připadnutím jistoty na mysli rovněž uplatnění práva zadavatele z poskytnuté bankovní záruky, tzn. možnost zadavatele požádat banku o plnění ve výši stanovené v záruční listině, jsou-li naplněny podmínky uvedené v ust. 67 odst. 6 zákona. Jako doklad o poskytnutí jistoty přitom může sloužit pouze originál záruční listiny, který musí být s odkazem na ust. 68 odst. 2 zákona součástí nabídky uchazeče. Otázku, zda zadavatel může, nebo dokonce musí uvolnit jistotu poskytnutou formou bankovní záruky, tj. vydat originál záruční listiny po naplnění zákonem stanovených podmínek, tedy zákon výslovně neřeší, stejně tak jako neřeší otázku, zda je zadavatel oprávněn vydat originál listiny bankovní záruky, resp. zda může uchazeč nebo banka, která bankovní záruku poskytla, požadovat vrácení originálu záruční listiny, a v tomto směru tedy nabývá na významu výkladová praxe a potom především rozhodovací praxe ÚOHS. Vrací tedy zadavatel originál listiny bankovní záruky obdobně jako je tomu v případech peněžní jistoty výslovně upravených v ust. 67 odst. 2 zákona? Ze základního účelu institutu jistoty vyplývá, že zvolená forma poskytnutí jistoty by neměla mít vliv na další postup zadavatele, resp. rozdílný postup zadavatele v závislosti na formě poskytnutí jistoty není ničím odůvodněn, neboť v zadávacím řízení, založeném na zásadě rovného zacházení, by měl zadavatel se všemi zájemci či uchazeči zacházet stejným způsobem, což ostatně potvrzuje také soudní judikatura (viz např. rozsudek Vrchního soudu v Olomouci č.j. 2 A 5/99 ze dne , z něhož vyplývá, že zadavatel nesmí v souvislosti s poskytováním jistoty uchazeče jakkoli zvýhodnit). Současné znění ust. 67 zákona však takový postup zadavatele nepřipouští. Uvolňování jistoty je v ust. 67 odst. 2 a 3 zákona upraveno výslovně pouze ve vztahu k jistotě složené formou peněžních prostředků (tj. peněžní jistotě). V ust. 67 odst. 2 písm. a) až c) zákon konkrétně upravuje, za jakých podmínek je zadavatel povinen uvolnit peněžní jistotu. Nakládání s jistotou poskytnutou formou bankovní záruky zákon nijak neupravuje, přičemž s ohledem na kogentní povahu ust. 67 odst. 2 zákona nelze povinnosti zadavatele stanovené v tomto ustanovení vztáhnout extenzivním výkladem rovněž na bankovní záruku. Z výše uvedeného je zřejmé, že v případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky se znění cit. ustanovení zákona neuplatní a zadavatel bankovní záruku "neuvolňuje", resp. nevrací originál záruční listiny v případech uvedených v ust. 67 odst. 2 pod písmeny a) až c) zákona. Je tedy nutné odmítnout i názory, že pod uvolněním jistoty ve smyslu ust. 67 odst. 2 zákona se v případě bankovní záruky rozumí oznámení zadavatele bance, že nehodlá uplatňovat svá práva z bankovní záruky z důvodů, pro které mělo k uvolnění jistoty dojít (odhlédneme-li navíc od nepříliš praktických důsledků, pokud by zadavatel po tomto oznámení vyhověl námitkám vyloučeného uchazeče a vrátil jej zpět do zadávacího řízení). Na tomto místě upozorňuji, že k obdobným závěrům dospěl rovněž ÚOHS ve své rozhodovací praxi, konkrétně v rozhodnutí vydaném dne ve spojených správních

2 21 řízeních S060/2007 a S061/2007, které bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. R097/2007/ /2007/310-Šp ze dne Pro zajímavost uvádím ve stručnosti skutkové okolnosti případu. V šetřeném případě zadavatel bezodkladně po vyloučení vrátil uchazeči originál bankovní záruky. Proti rozhodnutí o vyloučení podal uchazeč námitky, kterým zadavatel vyhověl a v rozhodnutí o námitkách vyzval uchazeče k opětovnému složení jistoty. Nabídka vyloučeného uchazeče byla zařazena zpět a po posouzení a hodnocení byla vybrána jako nejvhodnější. Avšak vzhledem k tomu, že uchazeč nesložil opětovně uvolněnou jistotu, resp. nevrátil originál bankovní záruky, zadavatel tohoto uchazeče opětovně vyloučil ze zadávacího řízení a jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka uchazeče na druhém pořadí. Proti opětovnému vyloučení podal uchazeč námitky, k nimž přiložil originál bankovní záruky se sdělením, že bankovní záruka je i nadále platná. Zadavatel podaným námitkám nevyhověl a spolu s rozhodnutím o námitkách uchazeči vrátil také originál bankovní záruky. ÚOHS ve svém rozhodnutí konstatoval, že zadavatel nedodržel postup stanovený v ust. 67 odst. 2 zákona, když vyloučenému uchazeči vrátil originál bankovní záruky, neboť bezodkladně po vyloučení je zadavatel povinen uvolnit pouze peněžní jistotu. V odůvodnění ÚOHS konstatoval, že je-li jistota poskytována formou bankovní záruky, musí být originál záruční listiny s odkazem na ust. 68 odst. 2 zákona součástí nabídky uchazeče, což je podpořeno také skutečností, že pro případné uplatnění práv z poskytnuté jistoty je nutné, aby byl originál bankovní záruky v držení zadavatele. S odkazem na ust. 155 zákona, které ukládá zadavateli povinnost uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce, jejíž součástí je mj. úplné znění originálů všech nabídek, ÚOHS konstatoval, že vrácení originálu bankovní záruky není přípustné. Závěry orgánu I. stupně byly následně potvrzeny druhostupňovým rozhodnutím s odůvodněním, že zákon nakládání s jistotou ve formě bankovní záruky neupravuje, stejně jako není zákonem stanovena povinnost uchazeče bankovní záruku po vyhovění námitkám proti vyloučení znovu předkládat. Orgán II. stupně znovu potvrdil, že vrácení bankovní záruky není s odkazem na ust. 155 zákona přípustné. Ve světle výše uvedené rozhodovací praxe se tedy zdá být zodpovězena i druhá otázka, tj. zda zadavatel může vrátit originál bankovní záruky. Na tomto místě je však třeba dodat, že i ÚOHS si je vědom možných nepříznivých praktických důsledků při důsledné aplikaci ust. 155 zákona v případě originálů listin bankovních záruk. Z uvedeného důvodu tento výklad do jisté míry zmírněn připuštěním těchto okolností, kdy je v citovaném rozhodnutí orgánu II. stupně konstatováno, že v souvislosti s bankovní zárukou je třeba reflektovat v praxi standardní postup peněžních ústavů, které originál bankovní záruky po uplynutí doby, na niž je vystavena, vyžadují zpět, a dokonce v některých případech uchazeči do doby vrácení originálu bankovní záruky blokují částku odpovídající výši bankovní záruky. Bude-li se tedy v praxi jednat o tyto případy, které mohou nastat např. po skončení zadávacího řízení, ve vztahu k uchazečům, kteří se neumístili na prvních třech pozicích apod., tzn. v případech, kdy zadavatel již nemá možnost ani nehodlá uplatnit práva z poskytnuté bankovní záruky a originál bankovní záruky slouží již jen pro účely archivace, domnívám se, že ÚOHS bude zachovávat svou výkladovou praxi konstantní již od účinnosti zákona č. 199/1994 Sb. a nebude zadavatele postihovat, pokud by originál záruční listiny vrátili v případech, kdy jsou uchazeči zavázáni k vrácení záruční listiny peněžnímu ústavu. V této souvislosti je samozřejmě důležité poznamenat, že z hlediska přezkoumatelnosti je žádoucí ponechat v dokumentaci o veřejné zakázce kopii (příp. úředně ověřenou kopii) záruční listiny. Do budoucna nelze vyloučit, že právní úprava jistoty, především pokud se týká jejího poskytování ve formě bankovní záruky, bude upřesněna. Mgr. Romana Derková Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Ustanovení 67 odst. 1 zákona umožňuje, aby jistota byla složena dvěma způsoby - formou složení peněžní částky na účet zadavatele (tzv. peněžní jistota) nebo formou bankovní záruky. V případě, že je jistota poskytována formou bankovní záruky, řídí se její poskytování 313 a násl. Mgr. David Dvořák obchodního zákoníku. Dokladem o poskytnutí jistoty je v tomto případě originál záruční listiny, který musí být součástí nabídky uchazeče (viz 68 odst. 2 věta třetí zákona: "Součástí nabídky jsou rovněž další dokumenty požadované tímto zákonem či zadavatelem."). Zákon výslovně neřeší otázku, zda může uchazeč (respektive banka, která bankovní záruku poskytla) požadovat vrácení originálu záruční listiny a zda má zadavatel povinnost tuto záruční listinu uvolnit, případně zda tak může učinit sám. Na záruční listinu, jako integrální součást nabídky, se však plně vztahuje ustanovení 155 odst. 1 zákona, podle kterého má zadavatel povinnost uchovávat po dobu 5 let dokumentaci o veřejné zakázce. Součástí této dokumentace je přitom mimo jiné úplné znění originálů nabídek všech dodavatelů (tedy včetně originálu záruční listiny). Z toho plyne, že bankovní záruku (resp. záruční listinu) uvolňovat a vracet nelze, neboť ta musí zůstat součástí archivované nabídky uchazeče. Tento výklad je podpořen i zněním samotného 67 zákona, který ve svých odstavcích 2 a 3 upravuje podrobně uvolňování peněžní jistoty, avšak o uvolňování jistoty poskytnuté formou bankovní záruky nehovoří vůbec. Povinnost vrácení záruční listiny navíc nevyplývá ani z příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Při úvahách o možném uvolňování jistoty ve formě bankovní záruky je třeba zohlednit rovněž úpravu zániku bankovní záruky v obchodním zákoníku, v jejímž důsledku není vracení záruční listiny podle mého názoru nutné. V souladu s 321 odst. 1 obchodního zákoníku bankovní záruka zaniká, pokud je její platnost v záruční listině omezena (což je v případě veřejných zakázek pravidlem) a nároky z bankovní záruky nebyly během její platnosti bance oznámeny. Před tímto okamžikem může bankovní

3 22 záruka zaniknout v důsledku zániku zajišťovaných závazků (tj. závazků nezměnit nebo nezrušit nabídku a uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky), k němuž dojde tehdy, pokud s daným uchazečem již nebude možné smlouvu uzavřít (v důsledku jeho vyloučení ze zadávacího řízení nebo v důsledku jeho umístění v řízení na čtvrtém či následujícím místě). Tato skutečnost vyplývá z ustanovení 322 odst. 1 obchodního zákoníku ("Na bankovní záruku se použijí jinak přiměřeně ustanovení o ručení.") ve spojení s 311 odst. 1 obchodního zákoníku ("Ručení zaniká zánikem závazku, který ručení zajišťuje."). Na základě výše uvedeného lze tedy učinit závěr, že uvolnění jistoty poskytnuté formou bankovní záruky a vrácení originálu záruční listiny uchazeči není přípustné. Banky by měly z účinného znění zákona vycházet a u bankovních záruk vydaných pro účely zadávacích řízení počítat s tím, že se originály záručních listin nebudou vracet, a proto ani tyto požadavky nevznášet. Pro úplnost je možné uvést, že otázka uvolňování bankovních záruk a vracení záručních listin byla řešena již za účinnosti zákona č. 199/1994 Sb., a to se stejným závěrem, ačkoliv tehdejší znění zákona mezi formami jistoty z hlediska jejich uvolňování, na rozdíl od stávajícího zákona, nerozlišovalo (viz např. Machurek, T.: Jistota dle zákona o zadávání veřejných zakázek, Právní rádce č. 5/2002). Mgr. David Dvořák ROWAN LEGAL JUDr. Richard Gürlich, Ph.D. Obě otázky dnešní diskuse se týkají využití institutu bankovní záruky v zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "zákon" nebo "ZVZ"). Podle 67 odst. 1 ZVZ je bankovní záruka jedním ze dvou způsobů, kterými může uchazeč poskytnout jistotu k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, jestliže po něm zadavatel poskytnutí takové jistoty požaduje. Vedle bankovní záruky připadá v úvahu také tzv. peněžní jistota, tedy složení určité peněžní částky na účet zadavatele. Právě rozlišování mezi oběma možnými formami poskytnutí jistoty má zásadní význam pro odpověď na první z položených otázek. Podmínky pro uvolnění jistoty jsou upraveny v ustanoveních 67 odst. 2 a 3 ZVZ; oba tyto odstavce se však podle svého znění vztahují pouze na jistotu peněžní. Vzhledem k tomu, že ustanovení 67 odst. 1 ZVZ upravuje obě formy jistoty, zatímco následující 67 odst. 2 a 3 ZVZ se výslovně omezuje jen na jistotu peněžní, domnívám se, že druhý a třetí odstavec uvedeného ustanovení na jistotu ve formě bankovní záruky aplikovat nelze, a to ani pomocí analogie. To, že zákonodárce omezil aplikaci druhého a třetího odstavce pouze na peněžní jistotu, má svoji logiku a odpovídá to povaze bankovní záruky jako zajišťovacího institutu. Na rozdíl od peněžní jistoty zde totiž nedochází k reálnému přesunu peněžních prostředků od uchazeče k zadavateli, takže zadavatel vlastně nemá co uvolňovat. Uvolnění jistoty poskytnuté ve formě bankovní záruky tedy podle mého názoru pojmově nepřipadá v úvahu. Tento závěr však nutně vyvolává následující otázku: Jakým způsobem je tedy uchazeč chráněn před tím, aby zadavatel nečerpal plnění z bankovní záruky neoprávněně, tedy aby je nečerpal v případě, že podmínky pro připadnutí jistoty zadavateli podle 67 odst. 6 ZVZ nenastaly? Na tuto otázku se v následujících odstavcích pokusím odpovědět. Položená otázka je o to závažnější, že zadavatel (jak podrobněji vysvětlím níže) nemá povinnost vracet uchazeči záruční listinu. Jistotě poskytnuté ve formě bankovní záruky jsou v zákoně věnována pouhá dvě ustanovení: jednak je to ustanovení 67 odst. 1 ZVZ, které nás informuje o tom, že tato forma jistoty je vůbec přípustná, a dále ustanovení 67 odst. 5 ZVZ, v němž je zakotvena povinnost uchazeče zajistit platnost bankovní záruky po celou dobu zadávací lhůty. Všechny ostatní otázky tak musíme řešit pomocí obecných ustanovení obchodního zákoníku o bankovní záruce. V obchodním zákoníku (dále také jen "ObchZ") je bankovní záruka upravena jako jeden ze způsobů zajištění závazků. Podle 313 ObchZ vzniká bankovní záruka tím, že banka v záruční listině písemně prohlásí, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže dlužník nesplní určitý závazek nebo jestliže budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině. Z ustanovení, která chrání dlužníka před neoprávněným čerpáním bankovní záruky, je třeba zmínit především 321 odst. 4 ObchZ, podle něhož věřitel, který dosáhl na základě bankovní záruky plnění, na něž neměl vůči dlužníkovi nárok, je povinen dlužníkovi toto plnění vrátit a nahradit mu vzniklou škodu. Toto ustanovení by se nepochybně uplatnilo i v případě, že by zadavatel čerpal bankovní záruku, aniž by nastaly podmínky pro připadnutí jistoty zadavateli podle 67 odst. 6 ZVZ. Další možnost ochrany uchazeče vyplývá z toho, že záruční listina může přesně specifikovat závazek, při jehož nesplnění je banka povinna věřiteli plnit, případně může stanovit jiné podmínky, na které je plnění banky vázáno (tzv. podmíněná bankovní záruka). Uchazeč by proto měl s bankou dohodnout takové podmínky plnění z bankovní záruky, které se budou krýt s podmínkami, při jejichž splnění jistota podle 67 odst. 6 ZVZ připadá zadavateli. Tímto postupem bude uchazeč dostatečně chráněn před neoprávněným čerpáním bankovní záruky ze strany zadavatele a zároveň bude bankovní záruka pro zadavatele představovat dostatečnou jistotu. Zákon nijak nevylučuje možnost sjednat bankovní záruku jako podmíněnou, a proto i bankovní záruku vázanou na splnění určitých podmínek je třeba v zásadě považovat za jistotu odpovídající požadavkům zákona. Je však samozřejmé, že podmínky pro plnění z bankovní záruky nesmějí být formulovány natolik úzce, aby její čerpání znemožňovaly i v případě, kdy má zadavatel na její čerpání právo, tedy v případě, kdy jistota podle zákona připadá zadavateli. Taková bankovní záruka by nemohla být považována za jistotu odpovídající požadavkům zákona. Povinnost uchazeče poskytnout jistotu by tak splněna nebyla a zadavatel by mohl uchazeče ze zadávacího řízení vyloučit.

4 23 Další možností ochrany uchazeče před neoprávněným čerpáním bankovní záruky je omezení její platnosti na určitou dobu. Tuto možnost dává výslovně ustanovení 321 odst. 1 ObchZ; banka v takovém případě není povinna plnit, jestliže nebyla k plnění písemně vyzvána před uplynutím stanovené doby. Určité úskalí zde však představuje již zmíněné ustanovení 67 odst. 5 ZVZ, podle něhož je uchazeč povinen zajistit platnost bankovní záruky po celou zadávací lhůtu. Předem odhadnout délku zadávací lhůty nemusí být snadné, protože zákon v některých případech připouští stavění této lhůty, a tedy její faktické prodloužení. Přitom nedodržení požadavku platnosti bankovní záruky po celou zadávací lhůtu může mít za následek vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Příliš krátkou dobu platnosti bankovní záruky proto rozhodně nelze doporučit. Mám-li tedy ještě jednou shrnout odpověď na první položenou otázku, mohu říci, že uvolnění jistoty poskytnuté ve formě bankovní záruky možné není. Při této formě jistoty nedochází k přesunu peněžních prostředků mezi uchazečem a zadavatelem, a proto uvolnění jistoty pojmově nepřichází v úvahu. Uchazeč je proti neoprávněnému čerpání bankovní záruky ze strany zadavatele chráněn především právem na vrácení takto získaného plnění a právem na náhradu vzniklé škody. Kromě toho může svoji ochranu zvýšit ještě tím, že v záruční listině sjedná vhodné podmínky pro čerpání plnění z bankovní záruky, které však nesmějí znemožnit její čerpání v případech, kdy jistota podle zákona připadá zadavateli. Odpověď na druhou položenou otázku jsem již naznačil: domnívám se, že zadavatel originál záruční listiny uchazeči vrátit nemůže. Tento závěr vyplývá především z ustanovení 155 odst. 1 ZVZ, v němž je zakotvena archivační povinnost zadavatele. Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce po dobu pěti let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení. Dokumentací o veřejné zakázce se kromě jiného rozumí souhrn všech dokumentů, jejichž pořízení zákon vyžaduje, včetně originálů nabídek všech dodavatelů a uzavřených smluv. Pokud tedy uchazeč v rámci své nabídky předal zadavateli originál záruční listiny, potom není za- davatel povinen (a vzhledem k uvedené archivační povinnosti dokonce ani oprávněn) jej uchazeči vracet. O vrácení originálu záruční listiny by bylo možno uvažovat teprve po uplynutí pětileté archivační lhůty, což má ovšem pro uchazeče zpravidla jen velmi malý praktický význam. Jinou otázkou však je, zda uchazeč musí za všech okolností předkládat v rámci své nabídky právě originál záruční listiny, nebo zda se lze spokojit třeba jen s její ověřenou kopií. Podle 68 odst. 2 věty třetí ZVZ jsou součástí nabídky dokumenty požadované zákonem nebo zadavatelem. Zákon předložení originálu záruční listiny výslovně nepředepisuje, a proto bude záležet na požadavku, který v zadávací dokumentaci stanoví zadavatel. Pokud zadavatel nevysloví v tomto směru zvláštní požadavek, měl by se spokojit i s ověřenou kopií záruční listiny, protože ověření dostatečně prokazuje shodu kopie listiny s jejím originálem. Samozřejmě pokud je podle záruční listiny čerpání plnění z bankovní záruky vázáno na předložení jejího originálu (což ovšem neplatí jako obecné pravidlo a musí to být zvlášť stanoveno), potom bude muset uchazeč poskytnout zadavateli originál vždy. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že uchazeč by měl již při sjednávání bankovní záruky pamatovat na to, že v řadě případů bude muset předložit zadavateli v rámci své nabídky originál záruční listiny a že předloženou záruční listinu není zadavatel oprávněn uchazeči vracet. Této skutečnosti by měla být přizpůsobena smluvní ujednání mezi uchazečem a bankou, která bankovní záruku poskytuje. Pokud banka na vrácení originálu záruční listiny trvá, neměl by uchazeč na tento požadavek při sjednávání podmínek přistoupit, neboť je vysoce pravděpodobné, že mu v řadě případů nebude schopen dostát. Na druhou otázku tedy mohu odpovědět tak, že zadavatel vzhledem ke své archivační povinnosti nemůže po dobu pětileté archivační lhůty vrátit originál záruční listiny uchazeči. Uchazeči lze rozhodně doporučit, aby na tuto skutečnost pamatoval již při vyjednávání s bankou o podmínkách poskytnutí bankovní záruky. JUDr. Richard Gürlich, Ph.D. GÜRLICH & Co. Mgr. Jakub Joska Pro náležité zodpovězení položených otázek, tedy zda může zadavatel uvolnit jistotu poskytnutou formou bankovní záruky resp. zda může zadavatel vrátit uchazeči originál listiny bankovní záruky (např. pokud jej banka po uchazeči požaduje), je nezbytné řádně vymezit institut bankovní záruky a jeho význam v rámci procesu zadání veřejné zakázky. Vznik bankovní záruky je vymezen v ustanovení 317 a násl. zák.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, jako "písemné prohlášení banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině". Jedná se tedy o jednostranný právní úkon banky směrem k zadavateli veřejné zakázky zajišťující náležité splnění povinností uchazeče vyplývající z jeho účasti v zadávacím řízení. Vlastní podmínky, za nichž banka tuto svoji záruku za uchazeče vydává, jsou předmětem samostatného smluvního ujednání mezi ní a uchazečem, z nichž některé se pak zpravidla promítnou i do vlastního textu záruční listiny. Z námi sledovaného pohledu je rozhodnou skutečností především domluvená platnost bankovní záruky, na niž ji banka vydá. Ustanovení 67 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ), stanoví povinnost uchazeče zajistit platnost bankovní záruky poskytnuté bankou k jeho tíži po celou dobu zadávací lhůty. Právě tato okolnost by měla být předmětem vzájemné domluvy mezi uchazečem a jeho bankou. V praxi je uvedená zákonná povinnost řešena zpravidla fixní lhůtou platnosti 1) bankovní záruky. Tento způsob řešení požadavku 67 odst. 5 ZVZ však není dle mého soudu optimální ani z pohledu zadavatele, ani z pohledu uchazeče.

5 24 Zadávací lhůta, tak jak je upravena v ustanovení 43 ZVZ, tedy především s ohledem na odst. 4 zakotvující její stavění v případě podání námitek, může v průběhu řízení doznat významných změn. Může nastat situace, kdy v důsledku neočekávaného prodloužení zadávací lhůty uplyne doba platnosti bankovní záruky a splnění povinností uchazeče náhle nebude zajištěno. A opačně. Vzhledem k tomu, že uchazeč si vždy ponechává určitou časovou rezervu právě pro případné prodlevy v průběhu zadávacího řízení, může nastat situace, že zadávací lhůta uplyne dávno před uplynutím lhůty platnosti poskytnuté bankovní záruky. S ohledem na tuto situaci vidím jako určité řešení možnost lépe precizovat dobu platnosti bankovní záruky, a to např. přímou vazbou na konkrétní zadávací řízení a zákonný požadavek 67 odst. 5 ZVZ 2). Smyslem zákonné úpravy týkající se bankovní záruky (zde však jistoty obecně) tak není vázat uchazeče případnými povinnostmi vzniknuvšími mu při jejím teoretickém uplatnění, nýbrž toliko zajistit si splnění uchazečových povinností vyplývajících mu z účasti v zadávacím řízení. Tím se tak dostávám k odpovědi na první z položených otázek. S ohledem na shora uvedené mám za to, že zadavatel je oprávněn 3) po uplynutí zákonem stanoveného důvodu poskytnutí bankovní záruky učinit úkony, ať již směrem k uchazeči či přímo k bance poskytnuvší předmětnou záruku, z nichž bude zřejmé, že se svých práv vyplývajících z takové bankovní záruky vzdává 4). Z praxe rovněž mohu potvrdit, že některé banky již do textu svých záručních listin pro tento případ uvádějí, že příslušná bankovní záruka zaniká mj. i doručením písemného oznámení zadavatele o zproštění závazku vyplývajícího bance z příslušné bankovní záruky obsahující rovněž prohlášení o neexistenci jakýchkoli dalších nároků plynoucích z předmětné záruky. Obdobný způsob řešení pak představuje vázání zániku bankovní záruky na doručení ověřené kopie předmětné záruční listiny spolu s písemným prohlášením zadavatele, že její originál v souladu s příslušným ustanovením ZVZ archivuje. Oba z uvedených způsobů se mi jeví jako vhodné a jsoucí v souladu s požadavky ZVZ i oprávněnými zájmy všech zúčastněných subjektů. Současně s tím však banky do textu vydávaných záručních listin vkládají formulaci požadující vrácení příslušné záruční listiny 5). Takový požadavek, byť vycházející z nezbytné vyšší míry obezřetnosti spojené s činností bank, však nemá nejen legální, nýbrž ani ekonomickou oporu. Ustanovení 155 odst. 1 ZVZ zcela kategoricky zakotvuje povinnost zadavatele uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce po dobu 5 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení 6) s tím, že takovouto dokumentací se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení ZVZ vyžaduje, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů a uzavřených smluv. Zadavatel tak nemá dle mého názoru jinou možnost, než originál záruční listiny uschovat po zákonem stanovenou dobu 5 let. V opačném případě by se mohl dopustit správního deliktu ve smyslu ustanovení 120 odst 1 písm. c) ZVZ, za který by mu hrozila pokuta až do výše 10 mil. Kč. K vydání záruční listiny však nevidím ani zmíněný ekonomický důvod, neboť práva vyplývající zadavateli z bankovní záruky mohou zaniknout i jiným způsobem, ať již se jedná např. o mnou uvedený způsob jednostranného prohlášení zadavatele (tj. vzdání se práv vyplývajících z bankovní záruky), či prostým uplynutím času. Bankovní záruka v důsledku takové skutečnosti zaniká, a to i přes trvající existenci záruční listiny jako hmotného substrátu spojeného s jejím vznikem. Shrnu-li závěrem shora uvedené, pak mám za to, že "zadavatel může uvolnit jistotu poskytnutou formou bankovní záruky", tedy přesněji řečeno, odpadnou-li právní důvody, pro něž byla bankovní záruka poskytnuta, je oprávněn učinit úkon, z něhož bude patrný jeho úmysl směřující ke vzdání se práv vyplývající mu z poskytnuté bankovní záruky (samozřejmě umožňuje-li text záruční listiny takový způsob zániku záruky). Na straně druhé jsem však přesvědčen, že zadavatel není s ohledem na ustanovení 155 odst. 1 ZVZ oprávněn vrátit originál záruční listiny a v případě, že by tak učinil, vystavil by se postihu za příslušný správní delikt. Mgr. Jakub Joska Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o. Mgr. Lukáš Nývlt Jistota zajišťuje splnění povinností uchazeče vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení. Jistota tak skýtá zadavateli vyšší míru právní jistoty zejména v tom smyslu, že po výběru nejvhodnější nabídky s ním uchazeč, který vybranou nabídku podal, uzavře smlouvu, a že tedy úsilí vynaložené zadavatelem na realizaci zadávacího řízení nepřijde takovým jednáním uchazeče nazmar. Zákon umožňuje požadovat jistotu pouze ve formě bankov- 1) 2) 3) 4) 5) 6) Např.: Tato bankovní záruka je platná do 21. dubna Dovedu si představit např. následující formulaci textu záruční listiny: "Tato bankovní záruka je platná po celou dobu zadávací lhůty ve smyslu ustanovení 43 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zadávacího řízení k veřejné zakázce na uveřejněné IS VZ US pod č. dne ". Otázkou v této souvislosti spíše je, zda nelze hovořit o povinnosti zadavatele, když zákonný důvod, pro nějž byl oprávněn bankovní záruku požadovat, zanikl. Tento postup samozřejmě vychází z předpokladu, že bankovní záruka mezitím nezanikla v důsledku uplynutí doby její platnosti. Např.: "Po ukončení platnosti této záruky nám vraťte originál této záruční listiny." Nestanoví-li zvláštní předpis jinak.

6 25 ní záruky nebo složení konkrétní peněžní částky na účet zadavatele. Zákon v 67 říká: (1)...Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen "peněžní jistota"), nebo formou bankovní záruky. (2) Peněžní jistotu uvolní zadavatel uchazeči,... Zákon tedy rozlišuje mezi oběma způsoby poskytnutí jistiny a o uvolnění jistoty hovoří jen v případě peněžní jistoty. Přesto by se mohlo zdát, že předmětné ustanovení by bylo možné použít i pro jistotu v podobě bankovní záruky. Při pochybnostech je nutné se podívat na další ustanovení zákona a taktéž na povahu bankovní záruky jako takové. Skutečností, že jistota je zadavatelem požadována, je splněn předpoklad 68 zákona pro to, aby se dokumenty o ní staly součástí nabídky ("Součástí nabídky jsou rovněž další dokumenty požadované tímto zákonem či zadavatelem."). Takovýmto dokumentem je v případě bankovní záruky jen originál záruční listiny. Ten se tedy stává součástí nabídky. Při hledání odpovědi na položenou otázku nelze opomenout existenci povinnosti zadavatele stanovenou v 155 zákona, která zadavateli ukládá uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce. Za dokumentaci o veřejné zakázce se považuje, mimo jiné, úplné znění originálů nabídek všech uchazečů. Nesplněním této archivační povinnosti by se zadavatel vystavoval riziku postihu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže až do výše 10 mil. Kč. Celkově lze tedy shrnout, že: zadavatel veřejné zakázky po uchazeči požaduje jistotu dle 67 zákona protože ji požaduje, stávají se dokumenty k ní součástí nabídky podle dikce 68 zákona zadavatel má podle 155 zákona povinnost úplné znění originálů nabídek uchovávat po dobu 5 let vrácením originálu záruční listiny, která se stala součástí nabídky, by se zadavatel vystavil možnosti postihu ze strany Úřadu. Složení peněžní částky na účet zadavatele a poskytnutí bankovní záruky mají rozdíl- nou povahu. U složení peněžní jistoty uchazeč převede na účet určený zadavatelem předmětnou částku a v případě, že k tomu nastanou podmínky, je nutný její zpětný převod na účet uchazeče. U bankovní záruky se jedná právě jen o záruku, ze které by bylo plněno pouze v případě vzniku podmínek specifikovaných v 67 odst. 6 zákona. V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky tedy nedochází k dispozici s peněžními prostředky mezi uchazečem a zadavatelem. U bankovní záruky tedy není potřeba cokoliv vracet. Bankovní záruka zaniká ze zákona ( 321 odst. 1 ObchZ) již samotným uplynutím doby platnosti a žádná jiná skutečnost není zákonem požadována. Uvolňování jistoty (nebo dokladu o ní) pro její navrácení zpět bance tak zde postrádá smysl, byť bývá z opatrnosti bankami vyžadováno. O uvolnění bankovní záruky tedy nemusí být v zákoně blíže pojednáno. Z výše uvedených argumentů je nutné uzavřít, že zákon pro uvolnění jistoty poskytnuté formou bankovní záruky nedává prostor a neumožňuje navrácení záruční listiny uchazeči. Mgr. Lukáš Nývlt Glatzová & Co., v.o.s JUDr. Vladimír Tögel Zcela úvodem je nutné uvést, že "jistota" je specifickým právním zajišťovacím institutem v rámci zadávání veřejných zakázek, prostřednictvím něhož zadavatel požaduje po uchazečích splnění jejich povinností vyplývajících z předložené nabídky při jejich účasti v zadávacím řízení. Jistotu obsahovaly všechny dosavadní zákony upravující problematiku zadávání veřejných zakázek. Zákon č. 199/1994 Sb. vyžadoval obligatorně jistotu pouze v podmínkách "obchodní veřejné soutěže" a formu jistoty v jedné ze tří možností si určoval vždy uchazeč. Naopak zákon č. 40/2004 Sb. zavedl na rozdíl od předchozího zákona ze strany zadavatele fakultativní možnost v poskytnutí jistoty uchazečem, ale naopak formu poskytnuté jistoty zásadně určoval uchazečům zadavatel. Poslední zákon č. 137/2006 Sb. si de facto z obou předchozích zákonů vybral jen ty právní nástroje, které se v minulosti asi nejvíce osvědčily, tj. zadavatel není povinen, ale pouze může jak u podlimitních, tak i nadlimitních veřejných zakázek a pouze jen u čtyř taxativně vyjmenovaných zadávacích řízení (otevřené, užší, jednací řízení s uveřejněním a soutěžní dialog) požadovat po uchazečích jistotu a formu jistoty si uchazeči zvolí sami ve formě peněžité částky složené na účet zadavatele nebo ve formě bankovní záruky. Jen pro úplnost celkového srovnání v rámci výše uvedených předpisů je nutné zdůraznit, že současná "jistota" dle 67 ZVZ je zcela nesystematicky zařazena do Dílu 2 Hlavy V ZVZ, tj. "Požadavky sektorového zadavatele na kvalifikaci". Vzhledem k tomu však, že z dikce 67 ZVZ je zřejmé, že je zde jako subjekt uveden toliko "zadavatel", bez bližšího určení, zda se jedná o veřejného či sektorového zadavatele, pak lze z toho dovodit, že možnost požadovat jistotu je dána všem zadavatelům uvedeným v 2 ZVZ. 1. K první otázce, zda "Může zadavatel uvolnit jistotu poskytnutou formou bankovní záruky ve veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách", se domnívám, že nikoliv a svůj právní názor odůvodňuji následovně Předně 67 odst. 1 ZVZ zcela striktně rozlišuje mezi "peněžní jistotou", tj. finančními prostředky složenými na účet zadavatele a mezi bankovní zárukou, tj. záruční listinou vystavenou bankou v režimu ObchZ, jakožto tzv. absolutním obchodem dle 261 odst. 3 písm. e) ObchZ. "Peněžní jistota" se při splnění taxativně vyjmenovaných případů v 67 odst. 2 a 3 ZVZ vrací, včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, zatímco u ban-

7 26 kovní záruky v tomto směru není žádná zmínka, a proto se domnívám, že pro vrácení bankovní záruky není žádný právní titul. Z toho tedy vyplývá, že všechny úkony zadavatele dle 67 odst. 2 písm. a) až c) ZVZ související s vrácením jistoty se týkají vždy jen vrácení peněžní jistoty a nikoliv bankovní záruky. Bankovní záruka se proto po celou dobu své platnosti ve vztahu k úkonům dle 67 odst. 2 písm. a) až c) ZVZ uchazeči nevrací. O hypotetické možnosti "uvolnění jistoty" poskytnuté formou bankovní záruky sice mluví někteří autoři knih v komentáři k ZVZ, a to v případě prohlášení zadavatele učiněném vůči bance, která bankovní záruku poskytla, že zadavatel nebude uplatňovat práva z bankovní záruky. V 67 a násl. ZVZ není žádné ustanovení, které by blíže upravovalo podmínky uvolnění jistoty poskytnuté formou bankovní záruky, a proto se dle mého názoru jistota poskytnutá touto formou neuvolňuje, neboť pro tento postup zadavatele není z titulu veřejnoprávní povahy ZVZ žádný právní prostor Dalším podpůrným argumentem pro nevrácení originálu listiny bankovní záruky uchazeči, popř. bance, která tento doklad po uchazeči požaduje, je dikce 155 odst. 1 ZVZ, dle níž "je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce po dobu 5 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení". Dokumentací se přitom kromě jiných dokumentů rozumí také originály nabídek všech dodavatelů a jejich nedílnou součástí byl i nepochybně doklad o složení jistoty formou bankovní záruky. Dle mého názoru tudíž zadavatel ani z tohoto důvodu nemůže vrátit uchazeči originál listiny bankovní záruky, neboť listina bankovní záruky jako doklad prokazující poskytnutí jistoty je součástí nabídky dle 68 odst. 2 ZVZ. Závěrem bych k této první otázce shrnul, že aplikace 67 odst. 2, 3 a 4 ZVZ se na bankovní záruku vůbec nevztahuje, neboť definování rozdělení obou forem jistoty na peněžní jistotu a bankovní záruku by ve vztahu k obsahu 67 odst. 2, 3 a 4 ZVZ ztratilo jakýkoli právní význam. A zcela závěrem ještě jedna nepřehlédnutelná skutečnost, na kterou 67 odst. 2 ZVZ ve vztahu k vrácení poskytnuté jistoty jaksi zapomněl - tj. situace, jak se naloží s poskytnutou jistotou v případě, že došlo ze strany zadavatele ke zrušení zadávacího řízení dle 84 odst. 2 písm. d) a e) ZVZ. Domnívám se, že tato právní situace rovněž není v ZVZ dostatečně upravena. 2. Ke druhé otázce, zda "Může zadavatel vrátit uchazeči originál listiny bankovní záruky (např. pokud jej banka po uchazeči požaduje)" se domnívám, že za určitých okolností nikoliv a za určitých okolností tento postup je možný a svůj právní názor odůvodňuji následovně Jednak odkazuji na vše výše uvedené k problematice vlastního vrácení bankovní záruky a dále doplňuji, že je věcí smluvní volnosti mezi bankou a uchazečem, aby si strany dojednaly takové podmínky poskytnutí bankovní záruky, které ve všech směrech budou odpovídat požadavkům zadavatele a principům dikce 67 odst. 2 a odst. 6 ZVZ. Související otázkou s touto problematikou je také skutečnost, zda je zadavatel povinen požadovat jen originál listiny bankovní záruky anebo může pro účely zadávacího řízení požadovat jen její úředně ověřené kopie. Vzhledem k tomu, že záruční listina představující bankovní záruku není cenným papírem a ani nepatří mezi demonstrativně vyjmenované listiny uvedené v 9 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování, u kterých se neprovede vidimace, je tedy základní otázkou, zda záruční listinu představující bankovní záruku lze předložit v úředně ověřené kopii či nikoliv. Dle sdělení Notářské komory ČR každopádně u záruční listiny lze provést vidimaci, tj. takto ověřená listina má platnost originálu Pokud však peněžní ústav v rámci smluvního ujednání s uchazečem bude trvat na vrácení záruční listiny v originále, pak uchazeči nezbývá nic jiného, než aby v rámci své nabídky předložil jistotu ve formě záruční listiny představující bankovní záruku jak v originále, tak i v její úředně ověřené kopii. Poté, co by byl bance vrácen originál záruční listiny, úředně ověřená kopie této listiny by i nadále zůstala nedílnou součástí nabídky a dokumentace o zadání veřejné zakázky. Tento postup tak není v rozporu s rozhodovací praxí ÚOHS. Rovněž dle sdělení ČNB se v otázce vrácení či předložení originálu nebo úředně ověřené kopie bankovní záruky postupuje tak, že vždy bude z titulu dispozitivního charakteru 313 a násl. ObchZ vše záviset na konkrétním písemném ujednání mezi peněžním ústavem a uchazečem, tj. zda se pro účely vyplacení jistoty jakožto bankovní záruky vůbec musí předložit záruční listina a zda tato listina dle smlouvy musí být předložena v originále či jen úředně ověřené kopii. Výkon práva z poskytnuté bankovní záruky proto není dle mého názoru odvislý od předložení originálu záruční listiny či její úředně ověřené kopie, ale je závislý od skutečností uvedených přímo v záruční listině, jejíž obsah zadavatel v rámci předložené nabídky předem zná. Mezi zadavatelem jakožto beneficientem, tj. oprávněným z bankovní záruky, a bankou, která vystavila bankovní záruku, nevznikne právní vztah z této záruky, dříve, než je záruční listina v rámci předložené nabídky doručena zadavateli. Je proto věcí dohody banky a jejího klienta jakožto uchazeče, z jehož podnětu je bankovní záruka poskytována, kdo tuto listinu doručí zadavateli jakožto oprávněnému. Na základě výše uvedeného jsem proto toho názoru, že pokud zadavateli v rámci uchování a zajištění úplnosti dokumentace dle 155 ZVZ nezůstane k dispozici v rámci předložené nabídky uchazeče relevantní doklad představující jistotu ve formě bankovní záruky, pak zadavatel není povinen uvolnit jistotu poskytnutou touto formou a na této skutečnosti nemůže nic změnit ani obsah smlouvy mezi bankou a uchazečem. Otázka předložení tohoto dokladu v originále či úředně ověřené kopii je z tohoto pohledu bezvýznamná. JUDr. Vladimír Tögel, Advokátní kancelář Tögel, Hanzlík, Eichinger

8 27 JUDr. Barbora Šípová Mgr. Ing. Daniel Zejda Poskytování jistoty ve veřejných zakázkách není novým institutem a použití tohoto zajišťovacího instrumentu bylo upraveno již v zákoně č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Nová právní úprava v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") obsahuje sice detailnější popis použití tohoto institutu než zákon předchozí, avšak stále ještě vznikají v praxi v některých ohledech nejasnosti, a to zejména při poskytnutí a uvolnění jistoty ve formě bankovní záruky. K první otázce, tj. zda je vůbec možné jistotu ve formě bankovní záruky uvolnit, lze stručně konstatovat, že ač zákon hovoří pouze o uvolnění tzv. "peněžní jistoty", není pochyb, že rovněž jistota ve formě bankovní záruky musí být ve specifikovaných případech uvolněna. Vzhledem k tomu, že režim bankovní záruky však podléhá zvláštní právní úpravě a zároveň pravidlům stanoveným příslušnou bankou, neupravil zákonodárce uvolnění bankovní záruky výslovně, což však v praxi způsobuje výkladové i faktické problémy. Jak již bylo výše naznačeno, v zákoně nejsou stanovena podrobnější pravidla či odchylky, kterými by se řídilo poskytnutí či uvolnění jistoty ve formě bankovní záruky, a je tedy nutné se při jejím použití řídit obecnou právní úpravou tohoto institutu obsaženou v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Používání bankovní záruky jako zajišťovacího instrumentu v obchodních vztazích je zcela běžnou praxí, a to zejména za účelem zajištění povinností vyplývajících ze smluv na plnění. Z důvodu, že obchodní zákoník žádná striktní pravidla pro poskytování a uvolňování bankovní záruky nestanoví, je vždy důležité, aby konkrétní smlouva upravovala také tento mechanismus a obsahovala rovněž závazné podmínky vyžadující součinnost oprávněného z bankovní záruky, které stanovila dodavateli příslušná banka. Poskytnutí bankovní záruky ve veřejných zakázkách má však zcela specifické rysy, a to zejména proto, že mezi dodavatelem a zadavatelem podáním nabídky ještě nevzniká žádný smluvní vztah, a proto není ani technicky možné se zadavatelem smluvně zakotvit vztahy plynoucí z poskytnutí bankovní záruky. Lze se tedy bohužel pouze spoléhat na základní ustanovení obsažená v zákoně, v obchodním zákoníku a na respektování pravidel stanovených bankou v záruční listině zadavatelem, což je v naprosté většině případů zejména požadavek na vrácení originálu záruční listiny bance v případě, že vyprší její platnost, nebo v případě, že zaniknou práva vyplývající z bankovní záruky ještě před vypršením její platnosti. Zákon tedy nejenže neobsahuje přesná pravidla pro poskytnutí jistoty ve formě bankovní záruky, ale ani výslovně nestanoví, zda je záruční listina součástí nabídky a má být k nabídce připojena, či zda je samostatným dokumentem, který pouze s nabídkou souvisí a není její součástí. Z logiky věci by vzhledem k dočasné účinnosti bankovní záruky a nutnosti navrácení záruční listiny bance tento doklad součástí nabídky být neměl. Zavádějící je však v této souvislosti ustanovení 68 odst. 2 zákona, které stanoví, že součástí nabídky jsou rovněž další dokumenty požadované tímto zákonem či zadavatelem, z čehož lze výkladem dovodit, že součástí nabídky je rovněž doklad prokazující poskytnutí jistoty, přičemž dle 155 zákona je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce včetně originálů nabídek, tj. rovněž originál dokladu o poskytnutí jistoty. V praxi se tak stává, že mnozí zadavatelé s odkazem právě na 155 zákona odmítají originál záruční listiny vrátit a zároveň banka tlačí na uchazeče, protože k vrácení originálu záruční listiny se smluvně zavázal. Zároveň je vhodné podotknout, že bankám se vůbec nelze divit, protože ponechávání si originálu záruční listiny v běžném obchodním styku pro účely archivace opravdu není obvyklé, a ani banky samy na tuto situaci tudíž nejsou připraveny. Na závěr lze tedy konstatovat, že současná právní úprava výslovně neupravuje postup ve výše uvedené situaci, resp. ji v návaznosti na další ustanovení ještě více komplikuje. Proto je nutné se zaměřit spíše na faktický stav a praxi bank a v tomto duchu přistupovat k celému problému. Banky, které se již pochopitelně s diskutovaným případem začínají setkávat, byly nuceny přizpůsobit svůj běžný postup v těchto situacích. V dnešní době jsou pak některé z nich ochotny (zejména v případech, kdy platnost bankovní záruky ještě neskončila) k doložení písemného oznámení zadavatele s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za zadavatele, že se vzdává práv plynoucích z poskytnuté bankovní záruky. Výslovná povinnost dodavatele vrátit záruční listinu je pak sice v podmínkách banky stále stanovena, nicméně při jejím nevrácení nejsou uplatněny vůči dodavateli žádné sankce. Je očividné, že současná právní úprava vzákoně je nedostačující a bylo by vhodné ji upřesnit a zajistit tak právní jistotu jak zadavatelům (v případě, že nyní záruční listiny vrací a vystavují se tak riziku konstatování porušení zákona, resp. jeho 155 orgánem dohledu), tak uchazečům, kteří jsou urgováni bankami pro nesplnění smluvních podmínek (v případě, že si zadavatel listinu ponechá). Uchazečům o veřejné zakázky lze zároveň doporučit, aby si vždy v bance, která bude bankovní záruku poskytovat, ověřili, jaký by byl její postup v případě, že by nebyli schopni záruční listinu vrátit, resp. zda je dostatečné poskytnout v případě předčasného ukončení platnosti bankovní záruky výše popsané oznámení zadavatele. Mgr. Ing. Daniel Zejda, JUDr. Barbora Šípová HAVEL & HOLÁSEK s.r.o., advokátní kancelář Dnešní fórum připravila Ing. Štěpánka Homolová

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 17

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 17 Zadavatel: E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČO: 280 85 400 Veřejná zakázka: Elektromontážní práce VN, NN Evidenční číslo VZ: 518107 DODATEČNÉ INFORMACE K

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0856/2015/VZ-01346/2016/522/DMa Brno 12. ledna 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0856/2015/VZ-01346/2016/522/DMa Brno 12. ledna 2016 *UOHSX007XRBQ* UOHSX007XRBQ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0856/2015/VZ-01346/2016/522/DMa Brno 12. ledna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY JAKO VÝHODNÁ ALTERNATIVA BANKOVNÍ ZÁRUKY A SLOŽENÍ JISTOTY NA ÚČET ZADAVATELE

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY JAKO VÝHODNÁ ALTERNATIVA BANKOVNÍ ZÁRUKY A SLOŽENÍ JISTOTY NA ÚČET ZADAVATELE FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY JAKO VÝHODNÁ ALTERNATIVA BANKOVNÍ ZÁRUKY A SLOŽENÍ JISTOTY NA ÚČET ZADAVATELE Vypracoval: Alice Holubovská

Více

Č. j. 2R 1/00-Ju V Brně dne 8.3.2000

Č. j. 2R 1/00-Ju V Brně dne 8.3.2000 Č. j. 2R 1/00-Ju V Brně dne 8.3.2000 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 9.12.1999 podaném společností GEODET, spol. s r.o., se sídlem Bítovská 1220, 140 00 Praha 4, zast. jednatelem Ing. Janem Fafejtou,

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2017 Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela

Více

Č. j.: S 157/01-152/3517/01-jl V Brně dne 28. srpna 2001

Č. j.: S 157/01-152/3517/01-jl V Brně dne 28. srpna 2001 Č. j.: S 157/01-152/3517/01-jl V Brně dne 28. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 1.8.2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007L4UW* UOHSX007L4UW ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0583/2015/VZ-32722/2015/513/IHl Brno: 8. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNi Brno 7. dubna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNi Brno 7. dubna 2014 *UOHSX005JG95* UOHSX005JG95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNi Brno 7. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

Č. j. VZ/S60/02-151/2322/02-Va V Brně dne 13. května 2002

Č. j. VZ/S60/02-151/2322/02-Va V Brně dne 13. května 2002 Č. j. VZ/S60/02-151/2322/02-Va V Brně dne 13. května 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 14. 3. 2002 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS S155/2010/VZ 667/2012/530/RNi V Brně dne: 19. ledna 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS S155/2010/VZ 667/2012/530/RNi V Brně dne: 19. ledna 2012 *uohsx003zskg* UOHSX003ZSKG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS S155/2010/VZ 667/2012/530/RNi V Brně dne: 19. ledna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Hana Borošová Mgr. Markéta Adámková www.portal-vz.cz srpen 2012 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0420/2015/VZ-18299/2015/553/MBu Brno:

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0420/2015/VZ-18299/2015/553/MBu Brno: *UOHSX007BRSB* UOHSX007BRSB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0420/2015/VZ-18299/2015/553/MBu Brno: 11. 8. 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) příslušný podle

Více

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon o zadávání veřejných zakázek Zákon o zadávání veřejných zakázek Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení a zdůvodnění veřejné

Více

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rozšíření administrativních prostor II. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Č. j. VZ/S128/05-152/3813/05-KV V Brně dne 22. srpna 2005

Č. j. VZ/S128/05-152/3813/05-KV V Brně dne 22. srpna 2005 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 7.9.2005. Č. j. VZ/S128/05-152/3813/05-KV V Brně dne 22. srpna 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25.7.2005 z vlastního podnětu

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Křižatky kanalizace a vodovod Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Adresa: Náměstí Míru 139 267 01 Králův Dvůr Česká republika Poradce zadavatele

Více

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení a zdůvodnění

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 Změny Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit

Více

Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek

Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek Příloha č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek Postihy v případech, že již byla žadateli vyplacena část. Postihy stanovené v této příloze budou používány

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0033/2016/VZ-02268/2016/542/EŠu Brno 19. ledna 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0033/2016/VZ-02268/2016/542/EŠu Brno 19. ledna 2016 *UOHSX0080XUD* UOHSX0080XUD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0033/2016/VZ-02268/2016/542/EŠu Brno 19. ledna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Bezpečná plavba v nestabilních vodách, aneb pojďte s námi na palubu českého zadávání Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. MT Legal s.r.o.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje R O Z H O D N U T Í

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje R O Z H O D N U T Í KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ JUDr. Petr Severin / 495 817 271 30.8.2007 Účastníci řízení: paní, bytem, zastoupená

Více

Bankovní záruka. Obecně o zajišťovacích prostředcích. Právní úprava zajišťovacích prostředků

Bankovní záruka. Obecně o zajišťovacích prostředcích. Právní úprava zajišťovacích prostředků Bankovní záruka 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obecně o zajišťovacích prostředcích Funkce: zajišťovací, preventivní, nahrazovací Závazek zajišťovaný a závazek zajišťující

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX00708ID* UOHSX00708ID ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S180/2015/VZ-8538/2015/513/ABr Brno 2. dubna 2015 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.4.2015 Úřad pro ochranu hospodářské

Více

Správce Fondu rozvoje měst DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Správce Fondu rozvoje měst DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Zadavatel: Státní fond rozvoje bydlení se sídlem: Dlouhá 741/13, Praha 1, PSČ 110 00 IČO: 708 56 788 Název veřejné zakázky: Správce Fondu rozvoje měst zadávaná v otevřeném řízení podle ust. 27 zákona č.

Více

Započtení 11.9 Strana 1

Započtení 11.9 Strana 1 Započtení 11.9 Strana 1 11.9 Započtení Započtení je zvláštním způsobem zániku závazku upraveným v občanském zákoníku. Podstata započtení neboli kompenzace spočívá v zániku dvou vzájemných pohledávek stejného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník ČÁST ČTVRTÁ RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA *** HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014 *UOHSX00658ZO* UOHSX00658ZO PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 13. 2. 2014, doručeném

Více

I. Veřejné zakázky malého rozsahu. Jednací řízení bez uveřejnění

I. Veřejné zakázky malého rozsahu. Jednací řízení bez uveřejnění Vý klad postupu podle za kona č. 137/2006 Sb., o veř ejný čh zaka zka čh, ve zne ní pozde js í čh př edpisu, přo zadavatele v oblastečh postiz ený čh za plavami Toto stanovisko je Úřadem pro ochranu hospodářské

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R25/2011/VZ-13323/2011/310-ASc V Brně dne: 23.8.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R25/2011/VZ-13323/2011/310-ASc V Brně dne: 23.8.2011 *UOHSX003QO6F* UOHSX003QO6F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R25/2011/VZ-13323/2011/310-ASc V Brně dne: 23.8.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 20.12.2010 (doručeného

Více

Povodí Odry, státní podnik. Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava. Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel

Povodí Odry, státní podnik. Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava. Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené řízení

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

Č. j.: VZ/S 125/03-152/4542/03-Kr V Brně dne 2. října 2003

Č. j.: VZ/S 125/03-152/4542/03-Kr V Brně dne 2. října 2003 Č. j.: VZ/S 125/03152/4542/03Kr V Brně dne 2. října 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4.8.2003 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): ve vztahu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Akademie výtvarných umění v Praze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Dodávka techniky audiovizuální digitalizace pro AVU v Praze" realizovaná MIMO REŽIM ZÁKONA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008SOIO* UOHSX008SOIO ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0553/2016/VZ-35816/2016/541/MSc Brno: 25. srpna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0086383* UOHSX0086383 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0085/2016/VZ-08877/2016/543/EDo Brno: 7. března 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Hana Borošová Mgr. Petra Dvořáková www.portal-vz.cz leden 2013 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

Č. j. S 105/ /2450/2000-Vs V Brně dne 1. srpna 2000

Č. j. S 105/ /2450/2000-Vs V Brně dne 1. srpna 2000 Č. j. S 105/2000-152/2450/2000-Vs V Brně dne 1. srpna 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21.7.2000 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

Výzva k veřejné zakázce

Výzva k veřejné zakázce Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Kamenice 798/1d, 625 00 Brno, IČ: 00346292, zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245 Vaše zn.: - - - Naše zn.:zzs JmK/15- /Pet

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0052H22* UOHSX0052H22 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S173/2013/VZ-9147/2013/512/PDr Brno 17. května 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011 *UOHSX003PX9M* UOHSX003PX9M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Domov pro seniory Skalka v Chebu, Americká 52, Rekonstrukce a modernizace objektu I. etapa

KRAJSKÝ ÚŘAD ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Domov pro seniory Skalka v Chebu, Americká 52, Rekonstrukce a modernizace objektu I. etapa KARLOVARSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov pro seniory Skalka v Chebu, Americká 52, Rekonstrukce a modernizace objektu I. etapa Evidenční č. veřejné zakázky: 518316 Úřední věstník EU 2015/S

Více

Č. j. S 13/01-153/766/01-Fo V Brně dne

Č. j. S 13/01-153/766/01-Fo V Brně dne Č. j. S 13/01-153/766/01-Fo V Brně dne 26. 2. 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 1. 2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0087QLG* UOHSX0087QLG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0127/2016/VZ-11305/2016/533/HKu Brno: 18. března 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004YPAB* UOHSX004YPAB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S74/2013/VZ-17882/2013/514/MKr Brno 18.září 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Výňatek z vnitřního příkazu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových č. 16/2004 Veřejné zakázky

Výňatek z vnitřního příkazu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových č. 16/2004 Veřejné zakázky Výňatek z vnitřního příkazu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových č. 16/2004 Veřejné zakázky Osobní působnost (závaznost): Tento vnitřní předpis je závazný pro zaměstnance všech pracovišť Úřadu

Více

Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005

Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005 Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 6.9.2005 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Ministerstvo financí Odbor 39. č.j.: 39/ /

Ministerstvo financí Odbor 39. č.j.: 39/ / Ministerstvo financí Odbor 39 č.j.: 39/ 86 838/2009-393 Pokyn D 333 Sdělení Ministerstva financí k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami V rámci zákona

Více

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S275/2011/VZ-16608/2014/533/HKu Brno: 21. srpna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S275/2011/VZ-16608/2014/533/HKu Brno: 21. srpna 2014 *UOHSX0069RPX* UOHSX0069RPX USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S275/2011/VZ-16608/2014/533/HKu Brno: 21. srpna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Právní stanovisko Zadání veřejné zakázky na provoz systému elektronického mýtného v jednacím řízení bez uveřejnění

Právní stanovisko Zadání veřejné zakázky na provoz systému elektronického mýtného v jednacím řízení bez uveřejnění Právní stanovisko Zadání veřejné zakázky na provoz systému elektronického mýtného v jednacím řízení bez uveřejnění Česká republika Ministerstvo dopravy se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 9.4.2003,

Více

Výzva k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku Název zakázky: Servisní smlouva na provádění údržby klimatizačních systémů Mendelovy univerzity v Brně v areálu Brno Černá Pole Předmět zakázky: služba

Více

LETTER 8/2016 NEWSLETTER 8/2016. Nové veřejné zakázky

LETTER 8/2016 NEWSLETTER 8/2016. Nové veřejné zakázky LETTER 8/2016 NEWSLETTER 8/2016 Nové veřejné zakázky Nové veřejné zakázky Dne 1. října 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ). Nový zákon zrušil

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Markéta Adámková Mgr. Hana Borošová www.portal-vz.cz říjen 2012 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Příloha č. 1 Zadavatel:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0731/2015/VZ-39436/2015/532/KSt Brno 13. listopadu 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0731/2015/VZ-39436/2015/532/KSt Brno 13. listopadu 2015 *UOHSX007S0M9* UOHSX007S0M9 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0731/2015/VZ-39436/2015/532/KSt Brno 13. listopadu 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Kompostárna Přerov Žeravice

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Kompostárna Přerov Žeravice ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Kompostárna Přerov Žeravice Veřejná zakázka (dále jen «VZ»)

Více

Pořízení techniky na snížení prašnosti

Pořízení techniky na snížení prašnosti PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE KE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACI Č. 7

DODATEČNÉ INFORMACE KE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACI Č. 7 Zadavatel: Česká televize se sídlem Praha 4, Kavčí Hory, PSČ: 140 70 IČ: 000 27 383 DIČ: CZ00027383 Veřejná zakázka: SERVEROVÁ TECHNOLOGIE PRO VÝROBU A VYSÍLÁNÍ ZPRAVODAJSTVÍ, SPORTU A PUBLICISTIKY Evidenční

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ZMĚNA STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVA BUDOVY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Zadavatel : Obec Horrníí Sttrropniice,, Horrníí Sttrropniice

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Havarijní pojištění vozidel a pojištění pojízdných strojů a zařízení rozděleno na části 1 a 2 Předmět zakázky : Mendelova univerzita v Brně

Havarijní pojištění vozidel a pojištění pojízdných strojů a zařízení rozděleno na části 1 a 2 Předmět zakázky : Mendelova univerzita v Brně Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011 *UOHSX003TIPV* UOHSX003TIPV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007YU5M* UOHSX007YU5M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0792/2015/VZ-02512/2016/513/EPi Brno: 20. ledna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Dne 1. 7. tohoto roku nabude účinnosti zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela

Více

Č. j. VZ/S75/05-154/2316/05-Gar V Brně 30. května 2005

Č. j. VZ/S75/05-154/2316/05-Gar V Brně 30. května 2005 Č. j. VZ/S75/05-154/2316/05-Gar V Brně 30. května 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 9.5.2005 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle 3 odst.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle 3 odst. Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ), a ve smyslu Vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění

Více

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Číslo řídícího dokumentu: Druh řídícího dokumentu: 741.01.0-SM-2016-RMO vnitřní předpis SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracoval: Schválil (vydal): Datum nabytí účinnosti dokumentu:

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno II. instančním rozhodnutím č. j. 2R 37/05 Hr ze dne , které nabylo právní moci dne

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno II. instančním rozhodnutím č. j. 2R 37/05 Hr ze dne , které nabylo právní moci dne Toto rozhodnutí bylo potvrzeno II. instančním rozhodnutím č. j. 2R 37/05 Hr ze dne 11.10.2005, které nabylo právní moci dne 14.10.2005. Č.j. VZ/S40/05-154/2215/05-RP V Brně dne 20. května 2005 Úřad pro

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů ZADAVATEL: Fakultní nemocnice Ostrava Sídlem: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava Poruba Zastoupený: doc. MUDr. David Feltl, Ph.D,.MBA - náměstek ředitele pro strategii jednající na základě pověření ze

Více

Povinnosti stanovené pro uzavírání smluv na veřejné zakázky malého rozsahu

Povinnosti stanovené pro uzavírání smluv na veřejné zakázky malého rozsahu SPOLEČ NE STANOVISKO Ú OHS A MMR K ÚVER EJN OVAČI M POVINNOSTEM ZADAVATELÚ ÚVER EJN OVA NI INFORMAČI A DOKÚMENTÚ NA PROFILÚ ZADAVATELE DLE ZA KONA Č. 137/2006 Sb., O VER EJNÝ ČH ZAKA ZKA ČH, A SOÚVISEJI

Více

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Prodej podniku převod cenných papírů Při prodeji podniku, jehož součástí jsou listinné cenné papíry, není k převodu těchto cenných papírů na kupujícího potřebný

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007M9OE* UOHSX007M9OE ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0722/2015/VZ-34603/2015/541/MSc Brno 19. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

DODATEČNÉ INFOMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFOMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4 strana 1 DODATEČNÉ INFOMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 34/2010-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

Č. j.: VZ/S38/03-151/2229/03-SP V Brně dne 28. května 2003

Č. j.: VZ/S38/03-151/2229/03-SP V Brně dne 28. května 2003 Č. j.: VZ/S38/03-151/2229/03-SP V Brně dne 28. května 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 7.4.2003 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

Č.j.: 3R5/02-Ku V Brně dne

Č.j.: 3R5/02-Ku V Brně dne Č.j.: 3R5/02-Ku V Brně dne 3.4.2002 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 5.2.2002 podaném společností GASTRO ALFA s.r.o., se sídlem kpt. Jaroše 198/17, 360 06 Karlovy Vary, zast. jednatelem Pavlem Dolejším,

Více