Odhalování a prevence podvodných jednání při hospodaření s veřejnými prostředky - praktické zkušenosti a doporučení.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odhalování a prevence podvodných jednání při hospodaření s veřejnými prostředky - praktické zkušenosti a doporučení."

Transkript

1 Kfajklfjakljfklasjfkljas S fksajfklsjfklasjk Odhalování a prevence podvodných jednání při hospodaření s veřejnými prostředky - praktické zkušenosti a doporučení. Zpracoval: JUDr. Igor IVANOV, vedoucí oddělení auditu operací Odbor interního auditu a kontroly Ministerstvo vnitra, srpen 2011

2 Trestné činy proti majetku jsou obsaženy ve hlavě V. Trestního zákoníku 205 až 230 Při hospodaření s veřejnými prostředky se nejčastěji vyskytují: Krádež, zpronevěra, neoprávněné užívání cizí věci, podvod, dotační podvod, podílnictví, zatajení věci, porušení povinností při správě cizího majetku,

3 K páchání majetkové trestné činnosti dochází i zásahem do elektronických informačních (účetních) systémů Pamatují na to ustanovení tr. zákoníku o Neoprávněném přístupu k počítačovým systémům a nosičům informací, Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat. Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti.

4 Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou Tyto trestné činy jsou obsaženy ve hlavě VI. Trestního zákoníku v dílu 3. Při hospodaření s veřejnými prostředky by se mohlo jednat například o : 256 Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži

5 Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných Jsou upraveny v hlavě X. Trestního zákoníku. Při hospodaření s veřejnými prostředky se můžeme setkat zejména s trestními činy úředních osob 329 a 330 a s trestními činy úplatkářství 331 až 334. Ve své praxi jsme už odhalili i nepravdivý znalecký posudek, na co pamatuje 346

6 Společenská nebezpečnost podvodů při hospodaření s veřejnými prostředky Chráněným zájmem jsou veřejné prostředky pořízené ze zdrojů státního rozpočtu, nebo ze zdrojů Evropských společenství; způsob provedení bývá často latentní někdy i organizovanou skupinou, důsledky jsou velmi závažné, neboť způsobují potíže při řízení veřejných financí a dochází k nespravedlivému hromadění bohatství majetku pachatelů.

7 Okolnosti za kterých se podvody a jiné majetkové trestné činy páchají Nevyhovující kontrolní prostředí, časté reorganizace- dezorganizace, neprůkazné účetní záznamy, podceňování ochrany svěřeného majetku, výběr nevhodných zaměstnanců pro plnění pracovních úkolů spojených s hmotnou odpovědností, špatně nastaveny účetní systémy umožňující podvodné aktivity před i po zpracování konkrétního účetního případu a jiné.

8 Příklady odhalených podvodů při veřejných zakázkách Umělé rozdělování zakázek na jednotlivé dílčí celky s menšími finančními objemy za účelem vyhnout se vyhlášení otevřených soutěží a zajistit si tak možnost upřednostnit předem vybraného dodavatele. Dodatečné rozšiřování rozsahu prací nad rámec původního výběrového řízení a účtování víceprací a vícenákladů. Nedůvodné prodlužování smluvních termínů formou dodatků. Velká část veřejných financí je tak proinvestována mimo soutěž, tudíž v bezkonkurenčním prostředí.

9 Příklady odhalených podvodů při veřejných zakázkách Aktivity směřující k omezování soutěže, kdy je zájem zadat zakázku jednomu určitému uchazeči (dopředu pečlivě vybranému). V souladu s tímto cílem se vyhlásí soutěž. Ten je pak zadavatelem bezdůvodně vynesen do bezkonkurenčního prostředí.

10 Příklady odhalených podvodů při veřejných zakázkách Účasti personálně propojených firem v jedné soutěži. V praxi pak nastávají případy, kdy spolu soutěží navzájem propojené firmy a ostatní zájemci nejsou do soutěže připuštěni. Použito z databáze TI.

11 Příklady odhalených podvodů při veřejných zakázkách Opisování podmínek technických parametrů (podmínek) veřejné zakázky z katalogu předem určené firmy s cílem vynést jí do bezkonkurenčního prostředí a předurčit jí k vítězství v soutěži. Poskytování informací k připravované veřejné zakázce uchazeči, který má být vybrán. Výběr dodavatelských firem s nejasnou vlastnickou strukturou.

12 Indikátory možné existence podvodného a korupčního jednání u veřejných zakázek Korupci u veřejných zakázek lze většinou jen velmi obtížně prokázat metodami, které mají k dispozici auditoři a kontroloři. Nicméně pro odhalování podezření na tyto jevy jde použít mnohé indikátory, které naznačují přítomnost korupčního jednání. nadměrné utajování informací, nadstandardní styky zadavatelů s uchazeči, nedodržování podmínek smluv (např. neuplatňování sankcí vůči dodavatelům, tolerování nekvality ), nevyváženost smluvních vztahů v neprospěch veřejného sektoru,

13 Další indikátory možné existence podvodného a korupčního jednání neúměrné hromadění majetku zaměstnanců podílejících se na realizaci veřejných zakázek, které neodpovídá jejich oficiálním příjmům, poskytování záloh bezúročných úvěrů dodavatelům předem, poskytování plateb na smyšlená plnění nebo duplicitní platby na plnění, která jsou již zahrnuty v ceně díla

14 Další indikátory možného podvodného a korupčního jednání poskytování plateb dodavatelům za fiktivní plnění, nebo za plnění které nebylo realizováno v deklarovaném rozsahu, poskytování plateb dodavatelům bez soupisu vykonaných prací a dodávek, dodavatelská firma pracuje na stavbě úředníka, který se podílel na zakázce nebo který je s touto firmou v obchodně závazkovém vztahu za orgán veřejné správy

15 Podvody páchané v organizované skupině poznatek z praxe Objednatel znaleckého posudku nabízel znalci možnost odkoupení lukrativního majetku státu za protislužbu spočívající v nepravdivém vyhotovení znaleckého posudku.oba si pak majetek za takto podvodně určenou cenu odkoupili pro sebe i pro své známé. Škodlivý následek spočívá v krácení výnosů z majetku státu na úkor nárůstu soukromého majetku podvodníků.

16 Podvodná jednání ze strany znalců při vyúčtování znalečného poznatek z praxe Při kontrolách opakovaných vyúčtování znalečného přibranými znalci jsme zjistili kontrolními výpočty, že někteří znalci si nechali zaplatit v jednom roce za práci, která v přepočtu vykázaných hodin byla vyšší, než celkový disponibilní počet hodin jednoho roku.účetní systém nebyl nastaven tak, aby dokázal podle kmenových záznamů k jednotlivým znalcům upozornit na nereálnost vykazovaného počtu hodin jednotlivým znalci.příkazce operace přikazoval proplatit a hlavní účetní proplácel.

17 Podvodná jednání-zneužívání prostředků z FKSPpoznatek z praxe Při kontrolách dodržování zásad hospodaření s prostředky FKSP bylo v několika případech zjištěno, že příspěvek z fondu, poskytnutý na rekreaci zaměstnance byl po dohodě s majitelem cestovní kanceláře vyplacen tomuto zaměstnanci, aniž by se objednané rekreace zúčastnil.

18 Slabá místa v nastavení systému SAP/R3, která umožnily páchání podvodů Firma se kterou chce podvodník obchodovat musí být zanesena ve kmenových záznamech účetního systému, aby jí tento systém identifikoval při zpuštění platebního programu. Jedním ze slabých míst je, že tuto firmu tam může dopsat vložit kterýkoliv operátor systému SAP, například využitím informací z obchodního rejstříku

19 Slabá místa v systému SAP/R3 vytvořila prostor páchání podvodů Firmu lze do kmenových záznamů účetního systému SAP R3 vložit také například proti rodnému číslu.takto jsou zaznamenáni například chovatelé služebních plemen psů, koní, soudní znalci a podobně. Rodné číslo nahrazuje IČO. Slabým místem je, že zase to může udělat kterýkoli operátor, který by sám nebo se společníkem potřeboval vyfabrikovat domnělého dodavatele

20 Dvě cesty jak účetní sytém SAP/R3 obelstít pro umožnění páchání podvodů poznatek z praxe První cesta: Název dodavatele - smyšlený Rodné číslo místo IČO - neexistující Číslo bankovního účtu kam posílat platby za smyšlená plnění Druhá cesta: K existujícímu dodavateli, který prochází kmenovými záznamy se přiřadí číslo bankovního účtu, kam se má posílat peněžní plnění

21 Modul Fi v systému SAP R/3-riziko s vysokou pravděpodobností zneužití k podvodu Modul Fi finanční modul, agregace F43 a F63 mohou používat vyčlenění zaměstnanci hlavně u služeb a tady systém před spuštěním platebního programu nehledá žádnou předchozí objednávku a fakturu přímo zaplatí.(dopravní služby, praní, čištění, úklid, opravy, údržba ). Všichni odhalení pachatelé podvodů využili právě tuto cestu.

22 Indikátory podvodného jednání účetní doklad není doložen průkaznými prvotními doklady schází povinný identifikátor a tyto doklady nelze dohledat, nebyla provedena fyzická (dokladová) inventura u všech položek účetní závěrky, osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dotázaný dodavatel, se distancuje od prvotního dokladu, kterým je prokazován účetní doklad (fakturu nevystavila, práce, služby, dodávky neprovedla),

23 Indikátory podvodného jednání poznatky z praxe nastavený vnitřní kontrolní systém svým nesprávným nastavením umožňuje kumulování neslučitelných funkcí (například: pokladní má přístup do systému účtování, osoba odpovědná za zaúčtování je zároveň hlavní účetní vrchním účetním revidentem, vstupování do systému pod identifikátorem kolegy ),

24 Indikátory podvodného jednání Podpis osoby odpovědné za účetní případ je na účetním dokladu nahrazen podpisem osoby odpovědné za zaúčtování. Vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci v postavení příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní nemají ve svých popisech pracovní činnosti k pracovní smlouvě zaznamenáno plnění svěřených úkolů podle zákona o finanční kontrole a provádějící vyhlášky k zákonu. Při případném odhalení nesrovnalostí, či pochybení se vyviní s vysvětlením, že tyto funkce vykonávají pouze na dobré slovo.

25 Jak na to? Doporučení z praxe U stavebních, strojních investic dlouhodobého hmotného majetku je velmi vhodné pro odhalování podezření z podvodů, zpronevěr, rozkrádání, nebo korupce využívat institut průkaznosti účetního záznamu a výsledků inventarizace majetku, jakožto institutu průkaznosti účetní závěrky.

26 Jak na to? Doporučení z praxe. Průkazným účetním záznamem je mj. účetní doklad, který musí obsahovat předepsané náležitosti a požadavky na průkaznost. Průkazným je pouze takový účetní doklad záznam, jehož obsah je prokázán přímo porovnáním se skutečností, kterou tento záznam deklaruje.

27 Jak na to? Doporučení z praxe. Zjistí-li kontrolor nebo interní auditor, že obsah účetního dokladu záznamu neodpovídá skutečnosti, je povinen od tohoto okamžiku považovat tento doklad za neprůkazný. Zároveň musí ihned žádat předepsaným postupem o podání vysvětlení příkazce operace, hlavního účetního, osobu odpovědnou za účetní případ a osobu odp. za jeho zaúčtování.

28 Jak na to? Zjištění z praxe. Příklady neprůkaznosti účetních dokladů: 1. Schází soupisy vykonaných prací a dodávek. 2. Objemy vykázaných prací nesouhlasí se skutečností (bourací práce,obklady,dlažby,omítky, nátěry, malby). 3. Objemy deklarovaných výkonů neodpovídají skutečnosti (např. kilometry přepravovaných hmot (zemina, stavební suť na skládku).

29 Jak na to? Zjištění z praxe. 4.Neexistuje prvotní doklad o nařízené přesčasové práci, kdo tuto práci nařídil, komu jí nařídil, kolik hodin a jaká činnost byla v rámci přesčasu vykonávána. 5.U pracovních smluv se nenachází popisy pracovní činnosti zaměstnance ani platový výměr a není uveden odkaz, kde tyto doklady dohledat.

30 Jak na to u dlouhodobého hmotného majetku - staveb? Doporučení z praxe. Seznam ukončených staveb nalezneme na účtu 021. Seznam rozestavěných staveb nalezneme na účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. K těmto účtům si vyžádáme analytické členění, tj. jmenovité seznamy. Z dokumentace k provedené inventarizaci majetku a závazků a z účetních dokladů k jednotlivým stavbám zjistíme zda dokladovou a případně i fyzickou inventurou přímo na stavbě byl prokázán stav rozestavěnosti uvedený ke dni vykonání inventarizace na účtu 042.Touto metodou můžeme případně odhalit podvod spočívající v tom, že stavební dozor nechává proplácet dodavatelské faktury za stavební práce a dodávky, které nebyly v celém rozsahu realizovány.může se jednat o podvod s korupčním indikátorem.

31 Na závěr co lze doporučit v zájmu prevence Na úseku finančního řízení jasně definovat oddělení funkcí v rovině schvalovací, finanční a účetní. Důsledně monitorovat a sledovat průkaznost, úplnost a správnost účetních záznamů v zavedených informačních systémech v procesech přímého uskutečňování finančních a majetkových operací.

32 Na závěr co lze doporučit v zájmu prevence Inventarizaci majetku a závazků ve smyslu právního předpisu považovat za základní nástroj průkaznosti účetní závěrky. Porušování povinností vyplývajících z právního předpisu a interních aktů řízení vydaných k inventarizaci majetku zaměstnanci veřejné správy může být motivováno zakrýváním schodků, snahou zneprůhlednit hospodaření a ztížit případné odhalení podvodného jednání, či rozkrádání.

33 Na závěr co lze doporučit v zájmu prevence Transparentně definovat povinnosti, oprávnění a odpovědnost řídících a výkonných zaměstnanců k jednotlivým činnostem směřujícím k zajištění základních cílů a funkcí orgánu veřejné správy v popisu pracovních činností a v interních aktech řízení, upravujících oběh účetních dokladů a proces řídící kontroly.

34 Na závěr co lze doporučit v zájmu prevence Průběžně kontrolovat výkon služby technických dozorů investora na realizovaných stavbách z hlediska kvality a rozsahu přejímaných stavebnětechnologických prací a dodávek, jakož i adekvátní výše fakturovaných peněžních částek vůči věcnému plnění a jejich souladu se schváleným rozpočtem. V rámci inventarizace majetku důsledně porovnávat stav účtu 042 se skutečnou rozestavěností přímo na místě stavby.

35 Na závěr co lze doporučit v zájmu prevence Průběžně výběrovým způsobem kontrolovat pravost účetních dokladů, zejména faktur od dodavatelů služeb, zboží, materiálu, energií a podobně, porovnáním jejich autenticity přímo u deklarovaného dodavatele včetně správnosti čísla jeho bankovního účtu na který byla platba za plnění poukázána. Porovnávat identifikátory dodavatelů na fakturách s údaji uvedenými ve smlouvách vzešlých z výběrových řízení.

36 Na závěr co lze doporučit v zájmu prevence V systému zadávání veřejných zakázek využívat všechny právně dostupné metody a formy kontroly vůči členům výběrových komisí jakož i samotným zadavatelům. Mimořádný důraz položit na průběžné zvyšování odborné úrovně členů výběrových komisí a zadavatelů. Dbát na pravidelnou rotaci členů výběrových komisí a jejich morální bezúhonnost.

37 Na závěr - co lze doporučit v rámci prevence Analyzovat všechna rozpoznaná rizika v rámci daného systému zadávání veřejných zakázek, identifikovat a pojmenovat všechny rizikové faktory v této oblasti, přijmout opatření k vyloučení zapůsobení těchto rizik, případně minimalizaci negativního dopadu na veřejné rozpočty pro případ, že jejich zapůsobení dojde.

38 Na závěr co lze doporučit v zájmu prevence Průběžně kontrolovat výši a účel poskytování záloh dodavatelům, aby nebyli bez kvalifikovaných důvodů bezúročně úvěrování ze zdrojů státního rozpočtu.

39 Na závěr co lze doporučit v rámci prevence V zájmu prevence negativních jevů při hospodaření s veřejnými prostředky zobecňovat výsledky finančních kontrol pro všechny součásti správce kapitoly státního rozpočtu včetně orgánů veřejné správy v jeho působnosti.

40 Na závěr co lze doporučit v rámci prevence Systematicky odborně zdokonalovat koncové uživatele ekonomických informačních systémů. Důsledně oddělit pravomoci zaměstnanců, kteří data vkládají od těch, kteří mají oprávnění provádět případné opravy. Dbát aby po opravě dat zůstala původní data čitelná. Nastavit elektronické účetní systémy tak, aby bylo minimalizováno jejich zneužití pro páchání podvodů

41 Na závěr co lze doporučit v rámci prevence Za porušování právních a vnitřních předpisů, upravujících hospodaření s veřejnými prostředky, vyvozovat adekvátní personální opatření. Veškerá podezření z trestné činnosti v souladu s trestním řádem oznamovat orgánům činným v trestním řízení.

42 Poděkování za pozornost JUDr. Igor Ivanov Ministerstvo vnitra Nad Štolou 3 Praha Mobil: , telefon

SBÍRKA NAŘÍZENÍ. generálního ředitele Vězeňské služby České republiky. Nařízení č. 22,

SBÍRKA NAŘÍZENÍ. generálního ředitele Vězeňské služby České republiky. Nařízení č. 22, SBÍRKA NAŘÍZENÍ generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Ročník 2014 Nařízení č. 22, kterým se vyhlašuje Protikorupční program Vězeňské služby České republiky, Mapy korupčních rizik a Kodex

Více

1 2010 INTERNÍ AUDITOR

1 2010 INTERNÍ AUDITOR 1 2010 INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 1 2010 (55) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ INTERNÍ AUDIT A PODVOD ROZHOVOR S CLAUDEM CARGOU, PREZIDENTEM ECIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY PODVOD CO NA

Více

ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 43/2014,

ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 43/2014, Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-15 080/2014-606 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 43/2014, kterým se vydává Interní protikorupční program Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Předmět úpravy (1) Závazný pokyn

Více

Materiál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon).

Materiál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon). Materiál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon). Jeho další použití a šíření je podmíněno písemným souhlasem

Více

ZÁKON. ze dne.. 2011,

ZÁKON. ze dne.. 2011, III. N á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon

Více

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE Interní protikorupční program Ústavu hematologie a krevní transfuze

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE Interní protikorupční program Ústavu hematologie a krevní transfuze ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE Interní protikorupční program Ústavu hematologie a krevní transfuze Čl. 1 Úvod Interní protikorupční program je zpracován na základě příkazu ministra zdravotnictví

Více

Interní protikorupční program Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě

Interní protikorupční program Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Interní protikorupční program Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Obsah Čl. 1. Úvod Čl. 2. Definice korupce Čl. 3. Cíle interního protikorupčního programu Čl. 4. Vytváření a posilování protikorupčního

Více

Příkaz ředitele FN Ostrava

Příkaz ředitele FN Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Příkaz ředitele FN Ostrava Název: Protikorupční příkaz FNO Evid. značka: Identifikace: PR-14-03 Nahrazuje: (zrušuje se VŘA) --- Revize

Více

Interní protikorupční program Ministerstva zahraničních věcí České republiky

Interní protikorupční program Ministerstva zahraničních věcí České republiky Interní protikorupční program Ministerstva zahraničních věcí České republiky Úvod Usnesením vlády ČR č. 752/2013 ve znění unesení vlády ČR č. 851/2013 bylo všem členům vlády uloženo vypracovat nebo aktualizovat

Více

Léčebné lázně Lázně Kynžvart. Interní protikorupční program

Léčebné lázně Lázně Kynžvart. Interní protikorupční program Léčebné lázně Lázně Kynžvart Interní protikorupční program Vydáno: 29. 9. 2014 Účinnost ode dne: 29. 9. 2014 Směrnice Číslo: 6/2014 1 Léčebné lázně Lázně Kynžvart (dále jen LL LK) vydávají na základě příkazu

Více

Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb.

Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. Na zpracování příručky se podíleli členové Výboru pro veřejný sektor

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program Schválil: Ing. Pavel Bernáth Dne: 26. 09. 2014 ředitel Č.1 Úvod Ministerstvo zdravotnictví ČR zpracovalo na základě úkolu z usnesení

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 44/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 44/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 44/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 1 Obsah I.Úvod 3 II. Interní protikorupční program Státního fondu dopravní infrastruktury

Více

Česká obchodní inspekce. Interní protikorupční program České obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce. Interní protikorupční program České obchodní inspekce Česká obchodní inspekce Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Interní protikorupční program České obchodní inspekce Strana 1 (celkem 10) ČI. 1 Úvod Interní protikorupční program České obchodní inspekce (dále jen

Více

Příkaz ředitele PNvD č.6/2014. Interní protikorupční program PNvD

Příkaz ředitele PNvD č.6/2014. Interní protikorupční program PNvD Příkaz ředitele PNvD č.6/2014 Interní protikorupční program PNvD Účel Vypracování Interního protikorupčního programu PNvD v souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Resortní interní protikorupční

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci 2014 I. Úvod Interní

Více

Transparency International Česká republika (TIC)

Transparency International Česká republika (TIC) Transparency International Česká republika (TIC) ZAVEDENÍ ČERNÝCH LISTIN JAKO PROTIKORUPČNÍHO NÁSTROJE DO SYTÉMU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 1. ÚVOD Je nepochybné, že zadávání veřejných zakázek je a vždy

Více

Protikorupční program Puncovního úřadu

Protikorupční program Puncovního úřadu Protikorupční program Puncovního úřadu Pouze pro vnitřní potřebu Duben 2014 Obsah I. Úvod...3 II. Definice korupce...3 III. Cíl programu...4 IV. Identifikace rizikových činností v úřadu...4 V. Riziková

Více

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program Vojenská lázeňská a rekreační zařízení K č.j.: 23632/2014-VLRZ/R/ZR Výtisk jediný Počet listů: 19 Interní protikorupční program Interní protikorupční program VLRZ Strana 1 (celkem 19) Obsah Interní protikorupční

Více

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program Vydání: 1. Datum 15. 1. 2015 Datum účinnosti: 15. 1. 2015. Výtisk: jediný Počet stran: 26 Podniková norma Interní protikorupční program Zpracoval: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. PF UK Praha Ing. Jana Drahošová

Více

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 29. dubna 2014 Č. j.: 19086/14/7000-01200 I N T E R N Í P R O T I K O R U P Č N Í P R O G R A M Finanční správy České republiky

Více

Interní protikorupční program je zpracován na základě. příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014

Interní protikorupční program je zpracován na základě. příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014 Interní protikorupční program je zpracován na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014 Závaznost: všichni zaměstnanci RÚ Účinnost: 1. 8. 2014 Rozdělovník: sekretariát ředitele

Více

Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik. Závěrečná zpráva

Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik. Závěrečná zpráva Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik Závěrečná zpráva Květen 2011 Strana 1 OBSAH 1 Úvod...... 2 2 Seznam korupčních rizik... 5 3 Hodnocení významnosti korupčních

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Aktualizace k 30. červnu 2015 -------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizace k 30. červnu 2015 ------------------------------------------------------------------------------------- Ministerstvo financí Letenská 15, 118 10 Praha 1 Čj.: MF-29882/2015/56-8 PID: MFCR5XKGHS R E Z O R T N Í I N T E R N Í P R O T I K O R U P Č N Í P R O G R A M (Zpracován na základě usnesení vlády ČR č.

Více

Protikorupční strategie Plzeňský kraj

Protikorupční strategie Plzeňský kraj Protikorupční strategie Plzeňský kraj 2 Obsah 1 Úvod 3 1.1. Co je korupce a jak je vnímána 4 1.2. Boj proti korupci na úrovni vlády České republiky 9 2 Popis stávající situace 13 2.1. Oblast Strategie

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

AUDITORSKÝ STANDARD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY č. 52 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

AUDITORSKÝ STANDARD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY č. 52 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ AUDITORSKÝ STANDARD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY č. 52 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ OBSAH odstavec Úvod Předmět standardu... 1 4 Datum účinnosti... 5 Cíl... 6 Požadavky Požadavky

Více

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2008

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2008 Věstník NKÚ, kontrolní závěry 205 09/22 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2008 Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 542 k problematice objasňování krádeží motorových vozidel v České republice Vláda I. bere na vědomí zprávu o problematice

Více