Zaimove sdruzeni Frydlantsko-Beskydy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaimove sdruzeni Frydlantsko-Beskydy"

Transkript

1 Zaimove sdruzeni Frydlantsko-Beskydy Zaverecny ucet roku 2011 polo2ka rozpocet rok 2011 upraveny rozpocet rok 2011 skutecnost L % pineni Pf"i"my 4121 asopis-reklama 120,0 120,0 146,9 122, Urok 0,2 0,2 0,2 100, Pr'em pfispevku od obci - casopis 374,4 374,4 381,6 101, Ienske prispevky od obci 543,8 543,8 543,8 100,0 Phjmy celkem 1038,4 1038,4 1072, 5 103,3 Vyda "e 5021 OOV za ,0 70,0 69,5 99, nakubp materialu 0,0 0,5 0,3 60, siu2by post 1,5 1,5 0,5 33, slu2b pene2nich ustavu 5,5 5,5 3,6 65, Audit 5,0 5,0 4,8 96, iasopis 500,0 500,0 541,0 108, internet,propa ace 5,0 4,0 0,3 7, proekt Besk d baz hranic 0,0 500,0 492,0 98, vecne da 0,0 1,0 0,5 50, prispevek Euroregion 68,0 68,0 68,8 101, pfispevek Pobesk di 3,0 3,0 0,0 0, prispevek BIC 300,0 300,0 300,0 100, platby dani a poplatku SR 0,0 1,0 0,7 70, uhrad sankci jin"m rozpoctum 0,0 0,0 1,5 0, Rezerva - 140,4 0,0 0,0 0,0 Vydaje celkem 1 038, , ,5 101,6 Vysledek hospodafeni -421, 1 1L Financovani '' 2 1,1 Stav uctu k : ,03 4y4oiRoni Nslo pisemnosti; Zaverecny ucet bude projednan na clenske schuzi sdru2eni 1{YVESENO Ane s...ww.a«w.... RNDr. Helena Pesatova p"redseda sdru2eni... grpdni razitko,11tlono p^; r ni p3dpis-.jrnono,,prflment, poctf

2 Prehled hospodareni Zajmoveho sdru2eni Frydlantsko-Beskydy k Text Rozpocet roku 2011 Upraveny rozpocet rok 2011 Skutecnost rok 2011 % plneni Prijmy Danove prijmy Nedanove prijmy 494,50 494,50 528,50 106,88 Kapitalove prijmy Prijate transfery 543,90 543,90 543,90 100,00 Souhrn prijmu 1 038, , ,40 103,27 VVdajc Bezne vydaje 1038, , ,40 101,64 Kapitalove vydaje Souhrn vydaju 1038, , ,40 101,64 Vysledek hospodareni 0,00 --L Financovani %{? 41.:+ Zustatek na ucte k : ,03 Zpracovala V.Kotasova.... RNDr. Helena Pesatova predsedkyne sdruzen!

3 Komentar k zavereenemu uctu roku 2011 Za_imoveho sdruzeni Frydlantsko-Beskydy, Namesti 3, Frydlant n , ICO: Prijmy za rok 2011 byly tvofeny 61enskymi pfispevky od obci v castce ,- Kc, pfispevky na tisk casopisu v castce ,- Kc a pfijmy za reklamu v novinach v castce ,-K6. Celkove pfijmy byly plneny na 103,3%. Vydaje v roce 2011 byly vynalo2eny na pfispevek BIC Frydek-Mistek a Euroregion /dle smluv - nape. bezplatne poskytovani informaci vefejnosti, rozsifeni pracovni doby a pracovniho mista v kancelafi BIC ve Frydlantu n.o., 61ensky pfispevek Regionu Beskydy/ v celkove castce ,- Kc. Na projekt Beskydy bez hranic, We celkove naklady cinily castku ,- Kc /fotografie, tigteny propagacni material, dohody o provedeni prace-mzdy/, a v roce 2011 byly hrazeny pouze z vlastnich zdroju. Dotace na tento projekt by mela byt poskytnuta v roce 2012 z Evropskeho fondu regionalniho rozvoje. Na tisk casopisu byla poskytnuta castka ,- K. Ostatni vydaje byly tvofeny naklady na : material, audit, poplatky, slu2by post, slu2by pene2nich ustavu a pod. K pfekroceni rozpoctu ve vydajich doglo u slu2eb za vydavany casopis Mikroregion Frydlantsko-Beskydy, o ,-K6, z duvodu opo2deneho dodani faktury za 12/2010, ktera byla timto uhrazena a2 v lednu BU Zustatek na be2nem uctu civil k castku ,03 Kc. Zpracovala: Kotasova V.

4 Licence: D26J XCRGBZUC / ZUC ( / ) Zajmove sdruieni Frydlantsko -Beskydy ZAVEREGNY UET ZA ROK 2011 (v Kc) sestaveny ke dni identifikacni cislo nazev Zajmove sdruieni Frydlantsko -Beskydy ulice, c. p. Namesti c. 3 obec Frydlant nad Ostravici PSC, posta telefon fax WWW stranky Plneni rozpoctu pfijmi II. Plneni rozpoctu vydaju III. Financovani (zapojeni vlastnich uspor a cizich zdroju) IV. Stavy a obraty na bankovnich uctech V. Pene2ni fondy - informativne VI. Majetek VII. Vyuctovani financnich vztaho k rozpoctum kraju, obci, DSO a vnitfni pfevody VIII. Vyuctovani financnich vztahu ke statnimu rozpoctu, statnim fondum a Narodnimu fondu IX. Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni X. Financni hospodafeni zfizenych pravnickych osob a hospodafeni s jejich majetkem XI. Ostatni doplnujici udaje h10m47s Zpracovino systomem UCR GORDIC spot. s r 0. strana 1 /5

5 Licence: D26J XCRGBZUC / ZUC ( / ) II. PLNENI ROZPOCTU VYDAJU Text Schvaleny rozpodet Rozpoi^et po zronach Skuteonost Beene vydaje , , ,50 Kapitalove vydaje Vydaje celkem , , ,50 Detailni vypis pololek dle druhoveho tf ddni rozpodtove skladby Schvaleny rozpodet Rozpodet po zmenach Skutednost Ostatni osobni vydaje Ostatni platby za provedenou praci , , , , , ,00 50 Vydaje na platy,ost.platby za prov. pr.a pojist , , , Nakup materialujinde nezarazenq Nakup materialu 500,00 500,00 300,00 300, Sluiby post Slu2by pene2nich ustavu Konzultacni, poradenske a pravni slu2by Nakup ostatnich slu2eb 1 500, , , , , , , ,00 536, , , , Nakup slu2eb , , , Vecne dary Vydaje souv. s neinv.nak.,prisp.,nahr.a vec.dary 1 000, ,00 543,00 543,00 51 Neinvesticni nakupy a souvisejici vydaje , , , Ost.neinv.transf.nezisk. a podob. organizacim Neinv.transf.neziskovym a podobnym organizacim , , , , , ,50 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacim 71000, , Neinvesticni transfery cizim PO Neinv.transfery prisp.a podobnym organizacim , , , , , , Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu Uhrady sankci jingm rozpoctum 1 000,00 720, , Ost.neinv.transfery jinpm verejnjim rozpoctum 1 000, ,00 53 Neinv.transfery a nektere dalsi platby rozp , Nespecifikovane rezervy ,00 Ostatni neinvesticni vydaje ,00 59 Ostatni neinvesticni vydaje ,00 5 Beine vydaje (ttida 5 ) , , Vydaje celkem (t"rjda 5+6) , , ,50 Saldo p"rjjmu a vydaje (P"rijmy-Vydaje) h10m47s Zpracovano systemem UCR GORDIC spot. s r. 0. strana 3 / 5

6 Licence. D26J XCRGBZUC/ZUC ( / ) III FINANCOVANI ( zapojenl vlastnich 6spor a cizich zdroju) Ndzev polo2ky Schvaleny rozpocet Rozpodet po zmanach Skutecnost Kratkodobe financovani z tuzemska Zmena stavu kratkod. prostr. na bank.uctech(+/-) , ,43 FINANCOVANI ( soucet za tfidu 8 ) , ,43 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNICH UCTECH Ndzev bankovniho Gdtu Podatecnl stay k Obrat Konecny stay k Zm6na stavu bankovnich rid tu Zakladni bezny ucet , , ,43 Vkladovy vjidajovy ucet x Beine ucty peneznich fondu , , ,43 Beine ucty celkem Bankovni ucty k limitum OS X X Prijmovy ucet X V. PENEZNI FONDY - INFORMATIVNE Text Pocatecni zustatek Prijmy celkem Vydaje celkem Obrat Konecny zustatek (rozdil rozpoctu) Zmena stavu Financovani - trida 8 Schvaleny rozpodet Rozpodet po zmenach Skutecnost VI. MAJETEK Ndzev majetkoveho Odtu Podatedni stay k Obrat Konecny stay Dlouhodoby nehmotny majetek Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek Dlouhodoby hmotny majetek odpisovany , , ,00 Samostatne movite veci a soubory movitpch veci , ,50 Opravky k dlouhodobemu nehmotnemu majetku Opravky k ostatnimu dlouhodobemu nehmotnemu majetku Opravky k dlouhodobemu hmotnemu majetku Opravky k samostatnpm movitym vecem a souborum movitych veci VII. VYUCTOVANI FIN. VZTAHU K ROZPOCTUM KRAJU OBCI DSO A VNITRNI PREVODY Polo2ka Text Schvaleny rozpodet Rozpodet po zmenach Skutecnost 4121 Neinvesticni p`njate transfery od obci , , ,00 VIII. VYUCTOVANI FIN. VZTAHU KE ST. ROZPOCTU ST. FONDUM A NARODNIMU FONDU UZ Polo2ka text Rozpodet upr. (PPIjmy) Rozpodet upc ( Skutednost (Peijmy) Skutednost (Vydaje) Vydaje) IX. ZPRAVA 0 Vl(SLEDKU PREZKOUMANI HOSPODARENI viz. prfloha c. I h10m47s Zpracovano systomem UCR GORDIC spot. s r. o. strana 4 / 5

7 Licence: D26J 1. PLNENI ROZPOCTU PRIJMU Text Schvaleny rozpodet XCRGBZUC / ZUC ( / ) Rozpodetpo zrnen3ch Skutecnost Danove prijmy Nedanove prijmy , , ,07 Kapitalove prijmy P"njate transfery Pnjmy celkem , , , , , ,07 Detailni vypis polofek die druhov6ho tridoni rozpodtov6 skladby Schvaleny rozpolet Rozpodet po zrnenach Skutecnost Prijmy z poskytovani slu2eb a vyrobku Prijmy z vlastni cinnosti , , , , , , Pnjmy z uroku (cast) Vynosy z financniho majetku 120,00 120,00 120,00 120,00 60,07 60,07 21 Prijmy z vl.cinn.a odvody preb.org.s pnj.vzt , , Pnjate nekapitalove pnspeky a nahrady Ostatni nedanove pnjmy , , , , , ,00 23 Pnjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedanove prijmy , , Nedanove prijmy (soucet za tndu 2 ) , , ,07 Vlastni prijmy (thda 1+2+3) , , , Neinvesticni pnjate transfery od obci , ,00 Neinvesticni pnjate transf.od rozp.uz.urovne , , , ,00 41 Neinvesticni pnjate transfery , , Pnjate transfery (soucet za tndu 4) Prijmy celkem (tridy ) , , , h 10m47s Zpracovano systemem UCR GORDI CO spot. s r. 0. strana 2 / 5

8 Licence. D26J XCRGBZUC / ZUC ( / ) X. FINANCNI HOSPODARENI ZRIZENYCH PRAVNICKYCH OSOB A HOSPODARENI S JEJICH MAJETKEM viz. prlloha c. 2 XI. OSTATNI DOPLNUJICI IJDAJE Gajjilj.vc sdruzeni Frydtantsko-Beskydy Namasti cp Frydiant n./o,el Podpisovj' zaznam osoby odpovedne za spravnost udaju Vera Kotasova Podpisovj+ zaznam osoby odpovedne za spravnost udaju Podpisovjr zaznam statutarniho zastupce RNDr. Helena Pesatova h10m47s ZpracovSno systomem UCR GORDIC spot s r. o. strana 5/5

9 c.j. DSO/21/2012 Zprava o vysledcich prezkoumani hospodarent svazku obci Zajmove sdruzeni Frydlantsko-Beskydy za rok 2011 L'rcena pro. rada sdruzenf Bi ezen 2012

10 Podle zakona c. 93/2009 Sb., o auditorech a o zmene nekterych zakonu, ve zneni pozdejsich predpisu, auditorskeho standardu c. 52, dalsich relevantnich predpisu vydanych Komorou auditoru Ceske republiky, podle ustanoveni 42 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich, ve zneni pozdejsich predpisu a podle ustanoveni 10 zakona 420/2004 Sb., o piezkoumavani hospodaieni uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci, ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen zakona 420/2004 Sb.") vydavam tuto zpravu za obdobi od do pro Svazek obci Zajmove sdru2eni Frydlantsko-Beskydy. 1. VSEOBECNE INFORMACE Nkzev svazku obci: Zajmove sdru2eni Frydlantsko-Beskydy se sidlem: Frydlant nad Ostravici, Namesti cp. 3 ICO: Piezkum provedl: auditor Ing. Jiii Turon cislo osvedeeni 1907 misto podnikani: Haviiov-Mesto, Palackeho 689/2 Misto prezkoumani: Mestsky urad Frydlant nad Ostravici, Namesti cp. 3, Frydlant nad Ostravici Obdobi, ve kterem bylo piezkoumkni hospodaieni provedeno: Di1ei prezkoumani hospodaieni nebylo v prubehu roku 2011 provedeno Zavereene prezkoumani hospodaieni dne II. PREDMET PREZKOUMANI HOSPODARENi Predmetem prezkoumani jsou podle ustanoveni 2 odst. I zakona c. 420/2004 Sb., udaj e o rocnim hospodaieni, tvofici soueast zavereeneho uetu podle 17 odst. 2 a 3 zakona c. 250/2000 Sb., o rozpoetovych pravidlech uzemnich rozpoctu, ve zneni pozdejsich predpisu, a to: a) plneni prijmu a vydaju rozpoctu veetne pene2nich operaci, tykajicich se rozpoetovych prostiedku, Predmetem prezkoumani v souladu s ustanovenim 2 odst. 2 zakona c. 420/2004 Sb. jsou dale oblasti: a) nakladani a hospodaieni s majetkem ve vlastnictvi svazku obci, b) stay pohledavek a zavazku a nakladani s nimi, c) ueetnictvi vedene svazkem obci. 2

11 Svazek obci v roce 2011: a) nehospodafil s prostfedky pene2nich fondu, b) neprovozoval podnikatelskou cinnost a nevykazal v teto cinnosti 2adne naklady a vynosy, c) nehospodafil s cizimi prostredky, d) neobdr2el 26dne dotace z jinych verejnych rozpoctu, ktere by podlehaly financnimu vypofadani, e) nehospodaril s prostredky poskytnutymi z Narodniho fondu a s dalsimi prostredky ze zahranici poskytnutymi na zaklade mezinarodnich smluv, f) nezastavil majetek ve prospech tfetich osob, g) neuzavfel nove smlouvy o ruceni za zavazky fyzickych a pravnickych osob, h) neuzavfel smlouvu o sdru2enych prostfedcich na zaklade smlouvy mezi dvema ci vice uzemnimi celky, nebo s jinymi pravnickymi nebo fyzickymi osobami, i) nezfizoval na svem majetku 26dne vecne bfemeno, j) nehospodaril s majetkem ve vlastnictvi statu, k) nerealizoval 2adnou podlimitni ani nadlimitni zakazku, kdy by vyber dodavatele spadal do re2imu zakona 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, ani nevyhlasil zadnou vefejnou zakazku dle tohoto zakona, a proto pfezkoumani operaci v techto oblastech nemohlo byt provedeno. III. HLEDISKA PREZKOUMANI HOSPODARENI Predmet pfezkoumani podle ustanoveni 3 zakona c. 420/2004 Sb. (viz bod II. teto zpravy) se overuje z hlediska: a) dodr2ovani povinnosti stanovenych zvlastnimi pravnimi pfedpisy, b) souladu hospodafeni s financnimi prostredky ve srovnani s rozpoctem, c) dodr2eni ucelu poskytnute dotace nebo navratne financni vypomoci a podminek jejich pou2iti, d) vecne a formalni spravnosti dokladu o pfezkoumavanych operacich. Pravni pfedpisy pou2ite pfi pfezkoumani hospodafeni pokryvajici vyse uvedeny hlediska jsou uvedeny v priloze A, ktera je nedilnou soucasti teto zpravy. IV. DEFINOVANI ODPOVEDNOSTI Za hospodafeni, ktere bylo pfedmetem pfezkoumani a za jeho zobrazeni v ucetnich a financnich vykazech, je odpovedny statutarni organ Svazku obci Zajmove sdru2eni Frydlantsko-Beskydy. Mou ulohou je, na zaklade provedeneho pfezkoumani hospodafeni, vydat zpravu o vysledku pfezkoumani hospodafeni. Pfezkoumani hospodafeni jsem provedl v souladu se zakonem c. 93/2009 Sb., o auditorech a o zmene nekterych zakona, ve zneni pozdejsich pfedpisu, auditorskym standardem c. 52 a dalsimi relevantnimi pfepisy vydanymi Komorou auditoru Ceske republiky a s ustanovenimi 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zakona c. 420/2004 Sb. V souladu s temito pfedpisy jsem povinen dodr2ovat eticke normy a naplanovat a provest pfezkoumani hospodafeni tak, abych ziskal omezenou jistotu, zda hospodafeni Svazku Obci 3

12 Zajmove sdru2eni Frydlantsko-Beskydy je v souladu s hledisky prezkoumani hospodareni (viz bod III. teto zpravy). V. RAMCOVI' ROZSAH PRACI Za ueelem vykonani prezkoumani hospodareni Svazku Obci Zajmove sdru2eni Frydlantsko-Beskydy byly pou2ity postupy ke shroma2deni dostateenych a vhodnych dukaznich informaci. Tyto postupy jsou svym rozsahem mensi nee u zakazky poskytujici pfimerenou jistotu a jsou auditorem aplikovany na zaklade jeho odborneho usudku veetne vyhodnoceni rizik vyznamnych (materialnich) chyb a nedostatku. Pri vyhodnocovani techto rizik auditor bere v uvahu vnitrni kontrolni system Svazku Obci Zajmove sdru2eni Frydlantsko-Beskydy. Pou2ite postupy zahrnuji vyberovy zpusob etreni a vyznamnost (materialitu) jednotlivych skuteenosti. VI. ZAVER ZPRAVY 0 VI'SLEDKU PREZKOUMANI HOSPODARENI A. VYJADRENI K SOULADU HOSPODARENI S HLEDISKY PREZKOUMANI HOSPODARENi Na zaklade mnou provedeneho prezkoumani hospodareni Svazku Obci Zajmove sdru2eni Frydlantsko-Beskydy jsem nezjistil 2adnou skuteenost, ktera by mne vedla k presvedeeni, 2e prezkoumavane hospodareni neni ve vsech vyznamnych (materialnich) ohledech v souladu s hledisky prezkoumani hospodareni uvedenymi v bode III. teto zpravy. B. VYJADRENI OHLEDNE CHYB A NEDOSTATKU Zakon e. 420/2004 Sb., o prezkoumavane hospodareni uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci, ve zneni pozdejsich predpisu, stanovi, abych ve zprave uvedl zaver podle ustanoveni 10 odst. 2 pism. d) a odst. 3 citovaneho zakona. Toto ustanoveni vy2aduje, abych ve sve zprave o vysledku prezkoumani hospodareni uvedl, zda ph prezkoumani hospodareni byly zjisteny chyby a nedostatky a v eem pripadne spoeivaly. Pri prezkoumani nebyly zjisteny chyby a nedostatky C. PODIL POHLEDAVEK A ZAVAZKU NA ROZPOCTU SVAZKU OBCI ZAJMOVE SDRU2ENI FRYDLANTSKO-BESKYDY A PODIL ZASTAVENEHO MAJETKU NA CELKOVEM MAJETKU SVAZKU OBCI ZAJMOVE SDRUZENi FRYDLANTSKO- BESKYDY Svazek obci vykazuje v ucetni zaverce v aktivech rozvahy na fadku B.II - kratkodobe pohledavky ve vysi 547,11 tis. Ke. Po vyloueeni pohledavek nezahmovanych do vypoetu na radku B.II.25 ve vysi 0,08 tis. Ke, eini jejich podil na rozpoetovych prijmech vykazanych na radku 4200 finaneniho vykazu Fin-2 12-M 51,08%. 4

13 Svazek obci nevykazuje k adne zavazky, a proto podil zavazku k celkovym piijmum svazku obci je nulovy. Svazek obci nema k adny majetek zati2eny zastavnim pravem, a proto podil zastaveneho majetku k celkovemu majetku obce je nulovy. Odpovedny auditor: Ing. Jiri Turon cislo osvedceni 1907 Misto a datum vyhotoveni zpravy: V Havirrove dne Zprc va je sepskna ve 2 vyhotovenich obsahuje 5 stran a nksledujici prilohy: Piiloha A Prehled pravnich predpisu jejich2 soulad s prezkoumavanym hospodareni auditor overil Priloha D Ucetni zaverka, kterou tvori rozvaha, vykaz zisku a ztraty a priloha sestavena k , Priloha E Financni vykaz Fin 2-12 sestaveny k

14 Priloha A Prehled pravnich predpisu, jejichz soulad s prezkoumavanym hospodarenim auditor overil Pfi provadeni pfezkoumani hospoda eni auditor posuzuje soulad hospodafeni nejmene s nasledujicimi pravnimi pfedpisy popf. jejich vybranymi ustanovenimi: a) zakonem c. 128/2000 Sb., o obcich, ve zneni pozdejsich pfedpisu a souvisejicimi provadecimi pravnimi pfedpisy: b) zakonem c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu, ve zneni pozdejsich pfedpisu a souvisejicimi provadecimi pravnimi pfedpisy: vyhlaskou c. 323/2002 Sb., o rozpoctove skladbe, ve zneni pozdejsich pfedpisu, vyhlaskou c. 449/2009 Sb., o zpusobu, terminech a rozsahu udaju pfedkladanych pro hodnoceni plneni statniho rozpoctu, rozpoctu statnich fondu, rozpoctu uzemnich samospravnych celku, rozpoctu dobrovolnych svazku obci a rozpoctu Regionalnich rad regionu soudr2nosti, ve zneni pozdejsich pfedpisu, ktera provedi nektera ustanoveni zekona c. 218/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech a o zmene nekterych souvisejicic zekonu (rozpoctove pravidla), ve zneni pozdejsich pfedpisu, c) zakonem c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich pfedpisu., a souvisejicimi provadecimi pravnimi pfedpisy: vyhlaskou c. 410/2009 Sb., kterou se provedeji nektera ustanoveni zekona c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich pfedpisu, pro nektere vybrane ucetni jednotky, vyhlaskou c. 383/2009 Sb., o ucetnich zaznamech v technicke forme vybranych ucetnich jednotek a jejich pfedavani do centrelniho systemu ucetnich informaci statu a o po2adavcich na technicke a smisene formy ucetnich zeznamu (technicka vyhlegka o ucetnich zeznamech), ceskymi ucetnimi standardy pro nektere vybrane ucetni jednotky, ktere vedou ucetnictvi podle vyhlagky c. 410/2009 Sb., (701 a2 708), vyhlaskou 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a zevazku, d) zakonem c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve zneni pozdejsich pfedpisu, e) zakonem 262/2004 Sb. Sb., zakonik prace, 6

15 Priloha D Ucetni zaverka sestavena k , kterou tvofi: rozvaha, vykaz zisku a ztraty prloha 7

16 Priloha E Finaneni vykaz Fin 2-12 (prehled pro hodnoceni plneni rozpoctu uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci) sestaveny k

Zaimove sdruzeni Fry"dlantsko -Beskydy

Zaimove sdruzeni Frydlantsko -Beskydy Zaimove sdruzeni Fry"dlantsko -Beskydy Zaverecny ucet roku 2012 upraveny rozpocet rok 2012 110,3 rozpocet skutecnost % plneni poloika PfIjm rok 2012 I. - 12.2012 4121 aso is-reklama 110,3 108,5 98,4 2141

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Pod horou Tučapy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70827052 název DSO Pod horou Tučapy ulice, č.p. obec Tučapy PSČ, pošta 391 26 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí regionu Ruda ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 69601488 název Svazek obcí regionu Ruda ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2011

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2011 ------- XCRGBZUCIZUC (20012011/01012011) &12012 DSO Mikroregion Jižní Haná, v v "V ZAVERECNY UCET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2012 --------------- Údaje o organizaci identifikační číslo název

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí aglomerace KSZ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 75112086 název Svazek obcí aglomerace KSZ ulice, č.p. č.p. 95 obec Zlámanec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DI8A XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 10042015) DSO Lazce 95 MO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 18232493 název DSO Lazce 95 MO ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 10.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 75122863 název Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Podhůří Mařenky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70875529 název Mikroregion Podhůří Mařenky ulice, č.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Mikroreg. Český Ráj 5107 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 69155950 název DSO Mikroregion Český ráj 5107 ulice, č.p. Vyskeř č.p. 88

Více

Zajmove sdruzeni Frydlantsko-Beskydy

Zajmove sdruzeni Frydlantsko-Beskydy Zajmove sdruzeni Frydlantsko-Beskydy Zaverecnv ucet roku 2010 upravenv rozpocet rozpocet skutecnost % pineni Pimy rok2010 rok2010 I.-12.2010 Prim z clensk"ch prispevku 538,8 538,8 538,8 100,0 Uroky 0,2

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 75122863 název Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: D023 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 69744009

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Krkonoše - svazek měst a obcí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 06.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70157898 název Krkonoše - svazek měst a obcí ulice, č.p. Zámek 1 obec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 DSO Mikroreg. Český Ráj 5107 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 16.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 69155950 název DSO Mikroreg. Český Ráj 5107 ulice, č.p. obec PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Licence: DLAZ XCRG"ZUC,zve (15C320~ OSO Mikroregion Jižní Haná.G ~p ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 01.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo název ulice, č.p. obec PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obcí Drahansko a okolí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 75055694 název Svazek obcí Drahansko a okolí ulice, č.p. Protivanov 379

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Plyn Kojetice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 68689438 název DSO Plyn Kojetice ulice, č.p. Kojetice 131 obec Kojetice PSČ, pošta

Více

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Obec Loučim ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572624 název Obec Loučim ulice, č.p. čp.2 obec Loučim PSČ, pošta 345 06 Kontaktní údaje

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2010

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2010 Licence.DOLV CRGBZUC/ZUC (01012010/01012010) Urad mestske casti mesta Brna, Brno - Zebetin I ZAVERECNY UCET ZA ROK 2010 (vkc) sestaveny ke dni 15.04.2011 ' ;, i taci identifikacni cislo nazev ulice, 6.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kalhov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373753 název Obec Kalhov ulice, č.p. č.p. 50 obec Kalhov PSČ, pošta 588 42 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Málkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00509752 název Obec Málkov ulice, č.p. Málkov 1 obec PSČ, pošta 26701 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 DSO Chodska liga Klenci 98 MO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 68780206 název DSO Chodska liga Klenci 98 MO ulice, č.p. obec PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Dušejovsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 26.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 71234624 název Mikroregion Dušejovsko ulice, č.p. Dušejov 109 obec Dušejov PSČ,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dyjice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 09.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 42634679 název Obec Dyjice ulice, č.p. 20 obec Dyjice PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kneznice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kneznice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Licence: DFZO XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Obec Bečice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00512524 název Obec Bečice ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí pro plynofikaci obcí Černíče, Strachoňovic a Radkova ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 71160582 název Svazek obcí pro plynofikaci

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Soberaz ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 10.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578576 název Obec Soberaz ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Licence: DA9G XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Oú Tachov 4053 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 14.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Oú Tachov 4053 ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Hlohová ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00478547 název Obec Hlohová ulice, č.p. 58 obec Hlohová PSČ, pošta 345 61 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Louka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 49463985 název Obec Louka ulice, č.p. Louka 33 obec Louka PSČ, pošta 679 74 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 11.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00544493 název Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 75058944 název Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko ulice, č.p. Radniční

Více

Licence. D53C. X_C_R_G_B_ZUC / ZUC (20012011/01012011) enetárov. (v Ke) sestavený ke dni 01.03.2012

Licence. D53C. X_C_R_G_B_ZUC / ZUC (20012011/01012011) enetárov. (v Ke) sestavený ke dni 01.03.2012 Licence. D53C. X_C_R_G_B_ZUC / ZUC (20012011/01012011) Obec enetárov r r [!y l< 2 Oi 1 (v Ke) sestavený ke dni 01.03.2012 Údaje o organizaci identifikacni název ulice, C.p. obec PSČ, pošta cislo 00637203

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 27.05.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí Hermanomestecko - svazek obcí, IC: 70816166 za rok 2010

Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí Hermanomestecko - svazek obcí, IC: 70816166 za rok 2010 PARDUBCKÝ Krajský úrad Financní odbor KRAJ Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí Hermanomestecko - svazek obcí, C: 70816166 za rok 2010 Prezkoumání se uskutecnilo ve dnech:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

Zpráva. pro územní samosprávný celek. Obec Jeseník nad Odrou. Ev. Č. 07/2015

Zpráva. pro územní samosprávný celek. Obec Jeseník nad Odrou. Ev. Č. 07/2015 Ev. Č. 07/2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Mutenin 53 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 572560 název Obec Mutenin 53 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J

K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J EKONOMICKY ODBOR ODDELENI PREZKUMU A METODIKY HOSPODARENf OBCi c.j.: KUJCK 15721/2012 OEKO-PR stejnopis c. 2 Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni za

Více

Krajsky urad Usteckeho kraje

Krajsky urad Usteckeho kraje Krajsky urad Usteckeho kraje Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem odbor kontroly JID: Jednaci Cislo.: 2006/2014/KUUK 471/KON/2013 Stejnopis c. 1 ZPRAVA o vysledku prezkoumani hospodafeni obec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Chrastavice 34 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572641 název Obec Chrastavice 34 ulice, č.p. cp. 28 obec Chrastavice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Studenec 5054 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00276162 název OÚ Studenec ulice, č.p. Studenec 364 obec Studenec PSČ, pošta 512

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Pozvánka

SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Pozvánka SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč Všem členským obcím SŽKS Telč, 16. dubna 2015. Pozvánka na Valnou hromadu 1/2015 Svazku obcí Železnice Kostelec Slavonice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D9UI XCRGBZUC /ZUC (20012011/01012011) Obec Přepychy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2012 Údaje o organízací identifikační číslo název ulice, č.p. obec PSe, pošta Kontaktní

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dubicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 05.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00302538 název Obec Dubicko ulice, č.p. Velká Strana 56 obec Dubicko PSČ, pošta 789 72

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Radyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 69970122 název Mikroregion Radyně ulice, č.p. Masarykovo nám. 121 obec Starý Plzenec

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Dobrovolný svazek obcí Boskovicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20. 5. 2015 v souladu s ust. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Svazek obcí Prostějov venkov Bedihošť IČO 69651418 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prostějovská

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obcí Železnice Kostelec Slavonice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 45658901 název Svazek obci Železnice Kostelec Slavonice

Více

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Velatice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 16.05.2014 Údaje o organizací identifikační název ulice, č.p. obec PSČ, pošta čislo 00488364 Obec Velatice c.35 Velatice 66405 Kontaktní

Více

pro dobrovolný svazek obcí

pro dobrovolný svazek obcí ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV IČ: 48955001 Podle

Více

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE.

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE. FSG 9 FINAUDIT Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 FSG9 FIN AUDIT OBSAH ZP R Á V Y Zpráva

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více