Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Alena Donátová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Alena Donátová"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Alena Donátová Porovnání internetových aukčních serverů Aukro a ebay Bakalářská práce 2010

2 Zadávací list

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Porovnání internetových aukčních serverů Aukro a ebay zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis

4 Poděkování Tímto bych ráda poděkovala vedoucí mé bakalářské práce Ing. Radce Johnové, Ph.D. za to, že se ujala vedení mé bakalářské práce a poskytla mi konzultace k vybranému tématu.

5 Obsah Abstrakt Úvod Elektronické aukce Historie internetových aukcí v České republice Základní pojmy Dělení elektronických aukcí Aukro.cz Registrace na serveru Aukro.cz Nákup na Aukro.cz Dělení aukcí Vyhledávání předmětů na stránkách Průběh nákupu ebay.com Registrace na serveru ebay.com Nákup na ebay.com Dělení aukcí Vyhledávání předmětů na stránkách Průběh nákupu PayPal Registrace na serveru PayPal.com Funkce serveru PayPal.com Vybrané metody hodnocení Hodnocení dle χ 2 -testu nezávislosti v kombinační tabulce Intenzita závislosti Cramérovo V Metoda alokace 100 bodů Srovnání serverů Aukro.cz a ebay.com dle dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Test závislostí Metoda alokace 100 bodů Závěr Literatura

6 Abstrakt Tato bakalářská práce byla vypracována na téma Porovnání internetových aukčních serverů Aukro.cz a ebay.com. Elektronické aukce se v současné době stávají stále více populárními na celém světě. V této práci je srovnáváno nakupování na těchto dvou aukčních serverech. Teoretická část pojednává obecně o elektronických aukcích a následně konkrétně o aukčních serverech Aukro.cz a ebay.com, o registraci na těchto serverech, vyhledávání předmětů a průběhu nákupu. Praktická část je založena převážně na dotazníkovém šetření a jeho vyhodnocení. JEL klasifikace/jel classification D44, L86, C83 6

7 1. Úvod Důvodem výběru tématu bakalářské práce byla skutečnost, že se elektronické aukce stávají stále populárnějšími na celém světě. Důvod výběru serveru Aukro.cz byl ten, že se jedná o nejznámější český aukční server, server ebay.com je zase nejznámější celosvětový internetový aukční server. Cílem bakalářské práce je porovnat tyto dva internetové aukční servery a zjistit, který z nich je z hlediska nakupování pro běžného českého uživatele vhodnější. Toto porovnání je založeno na výsledcích dotazníkového šetření. Na základě tohoto porovnání bude buď potvrzena, nebo vyvrácena hypotéza, že aukční server Aukro.cz je pro běžného českého uživatele z hlediska nákupu lepší. Bakalářská práce je rozdělena do několika částí, z nichž stěžejní je teoretická část, ve které jsou popsány elektronické aukce obecně a následně konkrétně aukční servery Aukro.cz a ebay.com se zaměřením na nakupování na těchto serverech. Druhou, neméně důležitou částí je praktická část, ve které je vyhodnocené dotazníkové šetření formou tabulek a grafů. 7

8 2. Elektronické aukce Nespornou výhodou elektronických aukcí je, že se jich účastníci nezúčastňují osobně, ale mohou využít pohodlnějšího způsobu internetového připojení, které je v současné době dostupné prakticky kdekoliv. Další předností těchto aukcí je, že lze spravovat více aukcí současně. Zároveň mohou účastníci aukcí bez omezení komunikovat se zadavatelem aukce, provozovatelem aukce, dalšími účastníky aukce i kupujícími. V dnešní době je již velmi dobře chráněna identita všech účastníků internetových aukcí. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 17 písm. c definuje elektronické aukce takto: Elektronickou aukcí se pro účely uvedeného zákona rozumí proces sloužící k hodnocení nabídek, v jehož rámci zadavatel používá elektronické nástroje umožňující předkládání nových snížených nabídkových cen, případně nových hodnot nabídek, a který současně umožňuje sestavit aktuální pořadí nabídek při použití automatických metod jejich hodnocení. 1 Tento zákon není plně dostačující, vůbec nedefinuje, co to aukce je. Specifikuje pouze to, co musí umět software, který zpracovává nabídky. Z tohoto důvodu je třeba uvést definici pojmu aukce dle Mikšovského: Aukce je veřejná, či neveřejná soutěž nabídek neomezeného či předem vymezeného okruhu účastníků splňujících stanovené podmínky probíhající z podnětu osoby dispozičně vůči věci či převoditelnému právu oprávněné či z podnětu poptávající osoby, a to zpravidla jednostupňově. Soutěž nabídek účastníků aukce proběhne za jejich přítomnosti nebo prostřednictvím informačního systému či s využitím telekomunikační techniky; kritériem je zpravidla pouze výše nabízené ceny. Skončení aukce nemá z hlediska nabytí věci či práva nebo z hlediska vzniku závazků v zásadě konstitutivní účinky, neboť účastníci činí v aukci pouze nabídky na uzavření smlouvy se zadavatelem s výjimkou případů, kdy si v souladu s platným právním předpisem zadavatel, osoba aukci 1 Vymezení některých dalších pojmů 17 písm. c [online] [cit ]. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Dostupné z WWW: <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?pc_8411_p=17&pc_8411_l= 137/2006&PC_8411_ps=10#10821>. 8

9 organizující a účastníci aukce smluvně ujednají, že skončení aukce bude považováno za uzavření smlouvy. 2 Z výše uvedené definice je zřejmé, že je velmi obtížné za současného právního stavu přesně definovat pojem elektronická aukce. 2.1 Historie internetových aukcí v České republice První aukční web spustil Ladislav Zajíček, který si všiml úspěchu serveru ebay, a tak spustil v rámci časopisu Bajt První interaktivní aukce, i když u nás tenkrát velký zájem o aukce nebyl. O tři roky později, v roce 1999, zahájil Computer Press provoz aukčního serveru Aukce.cz, který je v součastné době nefunkční, pouze odkazuje na server Xbazar.cz. V roce 2001 byl v České republice spuštěn nadnárodní projekt aukčního serveru Vatera. V roce 2003 začíná svůj provoz server Aukro.cz. Po něm přišel například v roce 2004 server ikup.cz a v roce 2006 server Odklepnuto.cz Základní pojmy Mezi nejdůležitější pojmy používané u elektronických aukcí patří: 4 Vyvolávací cena je peněžní částka, na které se začíná předmět dražit. Nejvyšší nabídka je nejvyšší dosavadní nabídnutá peněžní částka, kterou je ochotný některý účastník aukce dát za předmět. Příhoz je rozdíl mezi novou a doposud nejvyšší nabídnutou peněžní částkou. Minimální příhoz je peněžní částka, o kterou musí být nová cenová nabídka minimálně navýšena. Rezervovaná cena je minimální peněžní částka, za kterou je prodejce ochotný předmět prodat. Pokud nejvyšší nabídka této hranice nedosáhne, 2 MIKŠOVSKÝ, Petr. Aukce a elektronické aukce. Praha : ARK, Definice pojmu aukce, s ZANDL, Patrick. Lupa [online] [cit ]. EBay přichází pomalu, Aukro zatím neohrozí. Dostupné z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/ebay-prichazi-pomalu-aukro-zatim-neohrozi/>. 4 Aukce. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , last modified on [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/aukce>. 9

10 prodejce si předmět ponechá. Prodej se uskuteční pouze v případě, že nabízená peněžní částka bude rovna a nebo vyšší než rezervovaná cena. V aukci Kup teď (označované též jako Koupit teď nebo v anglickém znění Buy it now ) je možnost koupit si zboží bez dražení za částku, kterou určil prodejce. 2.3 Dělení elektronických aukcí Elektronické aukce se mohou dělit například dle: a) typu aukce Poptávkové aukce, ve kterých si zájemce vybírá nejvhodnější nabídku. Nabídkové aukce, ve kterých nabízí více prodávajících své zboží či služby. b) aukčního systému, např. 5 Anglický systém, který je ze všech aukčních systémů pravděpodobně nejstarší. Představuje takový postup, kdy osoba organizující aukci oznámí účastníkům aukce nejnižší částku, na které bude aukce začínat (tzv. minimální nabídka). Poté organizátor aukce vyzve účastníky, aby nabízeli částky. Když se aukce zastaví, organizátor oznámí nejvyšší učiněnou nabídku, a poté je účastníkovi aukce, který tuto nejvyšší nabídku učinil, udělen příklep. Holandský systém, který je zásadně odlišný. Organizátor aukce oznámí účastníkům základní částku, na které bude aukce začínat. Jedná se o částku vyšší, než je předpokládaná nabídka účastníků aukce. Poté organizátor oznamuje po jednotlivých krocích snižování této základní částky a v okamžiku, kdy některý z účastníků aukce akceptuje výši nabídky, aukce končí. 5 MIKŠOVSKÝ, Petr. Aukce a elektronické aukce. Praha : ARK, Aukční systémy, s

11 c) časového limitu S časovým limitem, kterým je aukce omezena. Když časový limit aukce uplyne, je vítězem ten účastník, jehož nabídka je v okamžiku skončení dané aukce nejvyšší. Odlišnosti uvedeného postupu jsou tak zásadní, že autor považuje uvedený aukční systém za zcela samostatný. Někteří teoretici jej však považují za variantu anglického aukčního systému. V současnosti je tento systém nejčastěji užívaným systémem při elektronických aukcích. 6 Bez časového limitu, kdy aukce je ukončena akceptací aktuální výše nabídky. 6 MIKŠOVSKÝ, Petr. Aukce a elektronické aukce. Praha : ARK, Aukční systémy, s

12 3. Aukro.cz Portál Aukro.cz zahájil svůj provoz v srpnu roku V současné době slouží již více než 1 milionu registrovaných uživatelů 8. Aukro.cz je součástí polské společnosti Allegro Group a na jeho založení se podílel Václav Liška, který je nyní výkonným ředitelem společnosti Aukro.cz 9. Aukcí se mohou zúčastnit pouze registrované osoby starší 18-ti let, které jsou v plném rozsahu způsobilé k právním úkonům, nebo právnické osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku. 10 Na Aukro.cz je zakázáno nabízet zboží, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet a) zboží, k němuž nemá prodávající právo jej prodávat nebo zboží, které je zastaveno, nebo jsou dispozice vlastníka jinak omezeny, b) zbraně (s výjimkami uvedenými v Seznamu) c) alkohol, omamné či psychotropní látky, d) dětskou pornografii, či jinak pobuřující pornografické materiály, e) zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl, zboží určených k obcházení účinných technických prostředků ochrany autorských práv), f) zboží určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice resp. hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka ve smyslu trestněprávních předpisů platných v ČR Aukro.cz [online]. [200-] [cit ]. O Aukru. Dostupné z WWW: <http://www.aukro.cz/country_pages/56/0/marketing/about.php>. 8 Dve.cz [online]. [200-] [cit ]. Aukro.cz online aukce. Dostupné z WWW: <http://www.dve.cz/>. 9 Aukro In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/aukro>. 10 Aukro.cz [online]. [200-] [cit ]. Obchodní podmínky užívání aukčního systému Aukro. Dostupné z WWW: <https://ssl.aukro.cz/country_pages/56/0/user_agreement.php>. 11 Aukro.cz [online]. [200-] [cit ]. Obchodní podmínky užívání aukčního systému Aukro. Dostupné z WWW: <https://ssl.aukro.cz/country_pages/56/0/user_agreement.php>. 12

13 Obr 1 Aukro.cz hlavní stránka Pramen: Aukro [online]. [200-] [cit ]. Aukro. Dostupné z WWW: <http://www.aukro.cz/>. 3.1 Registrace na serveru Aukro.cz Před zahájením nakupování je třeba se na serveru Aukro.cz zaregistrovat a přečíst si Obchodní podmínky užívání aukčního systému Aukro (dále jen smlouva). Přihlášením na svůj účet se totiž uživatel zavazuje, že se smlouvou souhlasí. V případě jejího porušení mu může být účet zablokován, případně i zrušen. Registrace je zdarma, je jednoduchá a zabere jen pár minut. Na ovou adresu, kterou potenciální uživatel uvede při registraci, přijde , který je nutný k dokončení registrace. Po kliknutí na odkaz, který je zaslán v u, je třeba vyplnit uživatelské jméno (nick) a heslo, a již je možno začít nakupovat. 13

14 Během 14-ti dnů je uživateli poštou na uvedenou adresu doručen aktivační kód, po jehož zadání je provedena plná aktivace uživatelského účtu. Tato aktivace je potřebná zejména proto, aby uživatelé Aukro.cz mohli zboží prodávat, a zároveň někteří prodávající mají touto aktivací podmíněn nákup jejich zboží. 3.2 Nákup na Aukro.cz Nakupování na Aukro.cz je velice jednoduché. Obchoduje se jak se zbožím použitým, tak i zcela novým. U předmětu aukce bývá uveden popis, někdy i velice podrobný, a povětšinou nechybí ani jeho fotografie, případně více fotografií pro lepší identifikaci a přiblížení předmětu zájemcům Dělení aukcí Aukce se je možno rozdělit na dvě skupiny. První skupinou je aukce, ve které se přihazuje a vyhrává ji ten, kdo za předmět nabídl nejvyšší částku. Druhou možností je aukce Kup teď!, kde je možno si předmět koupit ihned, za cenu, kterou stanovil prodejce. Také se objevují kombinované aukce, ve kterých mohou zájemci buď přihodit, a nebo věc rovnou koupit Vyhledávání předmětů na stránkách Orientace na stránkách není nikterak složitá. Na levé straně webové stránky Aukro.cz jsou uvedeny kategorie zboží a po kliknutí na vybranou kategorii se objeví další podkategorie. Dále je možné požadavky dále specifikovat podle nabídnutých kritérií. Také je možno využít funkce vyhledávání jak jednoduchého, tak i podrobného. Podle zadaného klíčového slova jsou pak předměty nalezeny Průběh nákupu Při zobrazení seznamu předmětů je vidět jejich fotografie, název aukce, část popisu předmětu a hlavně jeho cena a cena s dopravou, kolik lidí již na předmět učinilo nabídku (přihodilo) a kolik času zbývá do konce aukce. 14

15 Obr 2 Příklad zobrazení prodávaného předmětu na Aukro.cz Pramen: Aukro [online]. [200-] [cit ]. Aukro. Dostupné z WWW: < Po rozkliknutí jedné určité nabídky je vidět, kdo předmět nabízí, a pokud na předmět již někdo přihazoval, tak kdo, a jaká je výše příhozu. Dále jsou zveřejněny informace o platbě za předmět a o dopravě předmětu. Na předmět není třeba ihned přihazovat, pokud se zájemci předmět líbí, ale není si jeho koupí zcela jistý, může kliknout na odkaz Sledovat aukci a přihodit později. Pokud chybí v popisu aukce nějaká informace, kterou chce zájemce znát, případně si chce vyžádat nějakou další fotografii nebo detailnější popis předmětu, může kliknout na odkaz Položit prodejci otázku a kontaktovat tak prodejce přímo prostřednictvím ového formuláře. Někteří prodávající mají i stránku O mně, kde mívají uvedeny informace, které pro kupujícího mohou být užitečné. Na této stránce je také zveřejněno, zda má prodejce otevřené další aukce. Zpravidla se totiž při koupi více předmětů od jednoho prodejce ušetří na poštovném. Je velice užitečné se před přihozením (nebo využitím funkce Kup teď! ) podívat na komentáře, které prodávající 15

16 obdržel za již realizované obchody. Zájemci se tak mohou vyhnout případným nepříjemnostem s obchodováním s nespolehlivým člověkem. Pokud se zájemce rozhodne předmět koupit, napíše částku do určeného políčka a klikne na odkaz Přihodit. Další funkcí je možnost u předmětu určit částku, kterou je zájemce ochoten za předmět uhradit. Ta se pak automaticky navyšuje, pokud někdo přihodí, až do doby, kdy tuto maximální částku někdo přehodí. Když se v aukci objeví předmět, který se nedraží, stačí kliknout na odkaz Kup teď!. Pokud prodávající nabízí více kusů zboží v jedné aukci, je možno si před kliknutím na odkaz Kup teď! určit i počet vydražených kusů. V případě nákupu nebo výhry aukce s nejvyšším příhozem přijde výherci potvrzovací s údaji o platbě, dopravě a prodávajícím. Výherce se s prodávajícím zkontaktuje prostřednictvím uvedených údajů (nejčastěji em, popřípadě telefonicky) a domluví se na dalším postupu. Pokud prodejce vyžaduje platbu za předmět předem, odesílá zboží až po obdržení peněz. Další možností je dodání na dobírku nebo platba při osobním převzetí. Pokud není zboží předáno osobně, výherce vyčkává, až předmět za určenou dobu přijde. Když se stane, že vyhraný předmět nedorazí, měl by výherce kontaktovat prodejce mohlo se například stát, že balíček ztratila pošta, nebo prodejce zboží zatím neodeslal. Také se může stát, že prodejce je podvodník a předmět vůbec zaslat nechtěl. Pokud má nakupující nějaký problém se zbožím mělo vadu, o které se prodejce v aukci nezmiňoval, neodpovídalo popisu, nedorazilo vůbec a podobně, kontaktuje nakupující prodávajícího a snaží se s ním situaci nějak vyřešit. Další možností je kontaktovat prodejce přímo na stránkách Aukra pomocí centra sporů. Dle konzultace s uživatelkou serverů Aukro.cz a ebay.com paní Kateřinou Tučkovou se v poslední době na Aukro.cz stále častěji stává, že i prověření a spolehliví prodejci s mnoha pozitivními komentáři přestanou zboží zasílat. Po uskutečnění, případném neuskutečnění, obchodu je doporučeno udělit si vzájemně komentář, aby i ostatní uživatelé (zájemci a prodávající) viděli, jak obchod probíhal, a zda proběhl ke spokojenosti obou zúčastněných stran. 16

17 4. ebay.com Portál ebay byl založen 4. září roku 1995 v San José. Jeho zakladatelem byl počítačový programátor Pierre Omidyar, který ho založil jako Auctionweb. 12 Aukční portál ebay má v současné době ve více než 36 zemích světa přes 84 miliony registrovaných uživatelů. 13 ebay je sice již dostupný i v českém jazyce (http://global.ebay.com/), nicméně tato česká verze je neúplná. Různá nastavení, která jsou potřebná převážně pro prodej, jsou stále dostupná jen v anglickém jazyce. I smlouva, která se provedením registrace uzavírá, je zatím pouze v angličtině. Česká podoba serveru má na rozdíl od původního ebay.com uvedenou cenu za zboží v přibližné hodnotě naší měny (CZK), a to i včetně ceny za dopravu. Jsou zde zobrazováni pouze prodejci, kteří jsou ochotni dodat zboží do České republiky. Nevýhodou této stránky je špatná přehlednost. Nejsou zde uvedeny kategorie zboží, takže lze vyhledávat jen podle klíče, po jehož zadání se zobrazí aukce, které ve svém názvu toto klíčové slovo obsahují. K tomu si lze ještě vybrat zemi, ze které prodávající pochází. 12 ebay. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , last modified on [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/ebay>. 13 ebay-com.cz [online] [cit ]. O společnosti ebay Inc.. Dostupné z WWW: <http://ebay-com.cz/ospolecnosti-ebay-inc/>. 17

18 Obr 3 ebay.com hlavní stránka Pramen: ebay [online] [cit ]. ebay. Dostupné z WWW: <http://www.ebay.com/>. 4.1 Registrace na serveru ebay.com Registrace je nutná k tomu, aby potenciální uživatel mohl začít na serveru ebay.com nakupovat, případně i prodávat. Registrace je zdarma a není vůbec složitá. K tomu, aby byla provedena úspěšná registrace, je nutné potvrdit souhlas se Smlouvou s uživatelem ebay a se Zásadami ochrany soukromých údajů. Po potvrzení všech potřebných formalit obdrží uživatel na zadanou ovou adresu , který je potřebný k dokončení registrace. Po kliknutí na odkaz uvedený v u je možno téměř začít obchodovat. Je nutné se ještě zaregistrovat na PayPal. 18

19 4.2 Nákup na ebay.com Koupit si zboží na ebay.com je jednoduché. Tento aukční server umožňuje nakupovat jak použité zboží, tak i zcela nové. U předmětu aukce je uváděn popis, který je někdy i velice podrobný. U popisu zboží je většinou zobrazena fotografie (někdy i více fotografií) pro lepší představu o vzhledu a stavu nabízeného předmětu Dělení aukcí Aukce na serveru ebay.com lze rozdělit na dvě skupiny. Aukce, kde kupující na předmět přihazují a vyhrává ji ten, kdo přihodil na nejvyšší částku. Druhou skupinou aukcí jsou aukce Buy it now. Tuto aukci vyhraje ten zájemce, který akceptuje cenu stanovenou prodejcem. Jsou zde i smíšené aukce, ve kterých lze akceptovat stanovenou cenu prodejcem, a nebo přihazovat. Aukce trvají vždy takovou dobu, jakou určí prodávající. Aukce začíná na takové ceně, jakou určí prodejce. Kupující přihazují a vyhrává ten, který přihodí nejvíce. Pokud se jedná o aukci Buy it now, vyhrává aukci ten zájemce, který akceptuje cenu stanovenou prodejcem. Před přihozením na předmět se uživatelé musejí ujistit, zda prodejce umožňuje zaslat zboží do České republiky Vyhledávání předmětů na stránkách Předměty lze vyhledávat buď pomocí výběru z přednastavených nabídek, nebo pomocí zadaného hesla (klíčového slova) do vyhledávacího okénka. 19

20 4.2.3 Průběh nákupu Při zobrazení seznamu předmětů je vidět jejich fotografie, název aukce a jeho cena, kolik zájemců již na předmět učinilo nabídku (přihodilo), nebo kolik času zbývá do ukončení aukce. Blíže se lze na předmět podívat dvěma způsoby. Dá se zobrazit jen kratší detailnější popis po kliknutí na Quick look, popřípadě lze kliknout na název aukce, kde se zobrazí další Ddetaily předmětu, jednak jeho případné parametry a další fotografie. Dále lze zobrazit, do kterých zemí je prodejce ochotný předmět zaslat a jaká je cena za dopravu předmětu. Z tohoto místa je možné zjistit detailní informace o prodejci jako jsou jemu udělené komentáře, další otevřené aukce. Je zde také možnost položit prodejci otázku, či si jej uložit mezi oblíbené prodejce. Obr 4 Příklad zobrazení prodávaného předmětu na ebay.com Pramen: ebay [online] [cit ]. ebay. Dostupné z WWW: <http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1972-honda-600-coupe-2-door-hard-find-2cyl-600c- / ?cmd=ViewItem&pt=US_Cars_Trucks&hash=item4aa263b311>. 20

21 Pokud se zájemce rozhodne předmět koupit, vepíše částku do určeného políčka a přihodí tím na aukci. Když se jedná o předmět, který se nedraží, má zájemce možnost předmět zakoupit pomocí tlačítka Buy it now, případně si může určit i počet kusů, pokud prodávající nabízí tohoto zboží více. Také si lze předmět uložit do sledovaných aukcí, pokud si zájemce jeho koupí ještě není zcela jist. O výhře v aukci je kupující informován pomocí u zadaného při registraci. V případě, že má kupující nějaký problém se zbožím nebylo mu doručeno, mělo nějakou vadu atd., zkontaktuje kupující prodávajícího a pokusí se s ním reklamaci vyřešit. Je nutné, aby kupující myslel na to, že nakupuje v zahraničí a reklamace se tudíž řídí zákony dané země. Většinou bývají podmínky reklamace uvedené na kartě zboží. Problém lze řešit také zasláním u na zákaznický servis ebay. Pochází-li zboží ze země mimo Evropskou unii a je-li balíček oceněn prodejcem na více než 150 EUR, musí se zaplatit ještě clo a platná sazba DPH (v současné době 20%, resp. u vybraného zboží 10%). V případě, že je zásilka prodejcem správně popsána na poštovním formuláři je uveden obsah balíčku a jeho cena, celníci vypočítají dle tabulek clo a připočítají odpovídající sazbu DPH. Clo a daň se pak zaplatí na poště, kam balíček nakupujícímu dorazí. Když se jedná o zboží z Evropské unie, dorazí balíček kupujícímu až domů, případně na poštu. A v případě, že jde o zboží ze země mimo Evropskou unii a jeho cena je do 150 EUR, dojde balík na pražskou poštu, kde bude provedena celní prohlídka. V některých případech se stává, že je balíček, před tím než dorazí na dodací poštu nakupujícího, rozdělán a následně přelepen páskou České pošty celním úředníkem z důvodu kontroly jeho obsahu. Po uskutečnění, případném neuskutečnění, obchodu může kupující udělit prodejci komentář, ve kterém popíše, jak byl s obchodem spokojen, nebo nespokojen. Prodejce na oplátku také může udělit komentář, který kupujícímu zvyšuje spolehlivost v případných dalších obchodech. 21

22 4.3 PayPal Většina prodejců upřednostňuje platbu pomocí služby PayPal. Jedná se o bezpečné odeslání platby online pomocí bankovního účtu nebo kreditní karty, bez toho aniž by byly někde zobrazeny osobní údaje. 14 Pro použití tohoto platebního nástroje je nutné si zřídit uživatelský účet na Obr 5 PayPal hlavní stránka Pramen: PayPal [online] [cit ]. PayPal. Dostupné z WWW: <https://www.paypal.com/cz>. 14 ZANDL, Patrick. Lupa.cz [online] [cit ]. ebay je česky (skoro), login do Aukra ale nevyhazujte. Dostupné z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/ebay-je-cesky-slogin-do-aukra-nevyhazujte/>. 22

23 4.2.1 Registrace na serveru PayPal.com Při registraci na PayPal si uživatel vybere region, z kterého pochází a jeden z nabízených jazyků. PayPal nabízí standardní účet Personal Account, dále jsou nabízeny nadstandardní účty Premier a Business, ale pro běžné nakupování na ebay.com postačí standardní účet Personal Account. Vyplní se formulář s osobními údaji a pak se musí potvrdit souhlas s podmínkami, aby byl účet vytvořen. Poté je nezbytné zadat údaje k platební kartě. Uživatel po vyplnění všech potřebných údajů obdrží na svoji ovou adresu od PayPalu zprávu s odkazem. Po kliknutí na tento odkaz je uživatel přesměrován na stránky PayPalu, zde zadá heslo a tím se přihlásí ke svému účtu Funkce serveru PayPal.com PayPal funguje jako mezisklad peněz mezi vámi a prodejcem a zaručuje oboustrannou jistotu. Prodejce ví, že vám může poslat zboží ještě dříve, než bude mít od vás peníze na účtu, a vy nemusíte dávat citlivé údaje o platební kartě neznámým prodejcům. Nyní již máte založen účet, ale ještě jej nemůžete využívat. Aby mohl PayPal ručit prodejcům, že má přístup k vašemu účtu, musí prověřit správnost zadaných údajů. To provede tak, že z vašeho bankovního účtu strhne prostřednictvím údaje o platební kartě částku 1,5 EUR. K této verifikaci karty se dostanete z úvodní stránky PayPalu všimněte si okénka To do list a odkazu v něm Link and confirm my debit or credit card. Po stržení kontrolní částky budete ale muset počkat, dokud se tato transakce neobjeví ve výpisu na vašem bankovním účtu. Kdo nemá internetové bankovnictví, ten bude muset čekat až na papírový výpis. Ve výpisu uvidíte zapsanou transakci a u ní čtyřmístný číselný kód. Kód z vašeho bankovního výpisu vepište do formuláře do políčka PayPal code. A je hotovo. O ověřovací částku 1,5 EUR nepřijdete, jak si můžete všimnout, byla vám připsána na PayPal účet a při první platbě nějakého zboží bude použita. Jinak samozřejmě platí, že PayPal funguje jako každá jiná webová služba můžete se kdykoli přihlásit na a spravovat svůj účet POLESNÝ, David. živě.cz [online] [cit ]. Návod: jak nakupovat na ebay a platit přes PayPal. Dostupné z WWW: <http://www.zive.cz/clanky/navod-jak-nakupovat-na-ebay-a-platit-pres-paypal/sc-3-a /default.aspx>. 23

24 O transakcích je nakupující informován prostřednictvím u. Při nákupu hodnotnějšího zboží většinou zasílá prodejce , který nakupujícího informuje o tom, kde je možné sledovat stav expedice zásilky, a kterou zásilkovou službou bude zboží zasláno. Nakupující má tak přehled o tom, kde se jeho zboží právě nachází. Od ebay a PayPal přijde vždycky POLESNÝ, David. živě.cz [online] [cit ]. Návod: jak nakupovat na ebay a platit přes PayPal. Dostupné z WWW: <http://www.zive.cz/clanky/navod-jak-nakupovat-na-ebay-a-platit-pres-paypal/sc-3-a /default.aspx>. 24

25 5. Vybrané metody hodnocení Pro vyhodnocení dotazníkového šetření Nakupování na aukčních serverech Aukro.cz a ebay.com byly vybrány následující ukazatele. 5.1 Hodnocení dle χ 2 -testu nezávislosti v kombinační tabulce Kombinační tabulka 17 vznikne tříděním jednotek souboru dle dvou variant kvalitativních znaků, např. znaku A a B, kdy znak A má r variant a znak B má s variant, které jsou uvedeny v hlavičce tabulky. Četnosti v políčkách tabulky se označují jako n ij. První index vyjadřuje i-tou variantu znaku A a druhý j-tou variantu znaku B. Test, který se používá pro ověření nezávislosti v kombinační tabulce, porovnává získané četnosti s teoretickými četnostmi, které bychom očekávali v případě nezávislosti. Teoretické četnosti se značí n ij a počítají se dle vzorce: ni. n j. n ij, n (5.1.1) kde: n ij teoretické četnosti, n i. součet všech četností v i-té řádce, n j. součet všech četností v j-tém sloupci, n počet pozorování (respondentů). 17 HINDLS, Richard, et al. Statistika pro ekonomy. 7. vyd. Praha : Professional Publishing, Zpracování dat z výběrových zjišťování, s

26 Jako testové kritérium se volí veličina: G r s i 1 j 1 n ij n n ij ij 2, (5.1.2) kde: G testové kritérium, r i 1 všechny řádky, s j 1 všechny sloupce, n ij... četnosti, n ij teoretické četnosti. Tato veličina má v případě nezávislosti χ 2 - rozdělení s v = (r 1)(s 1) stupni volnosti (r je počet řádků a s je počet sloupců). Když hodnota testového kritéria tuto kritickou hodnotu překročí, zamítne se na zvolené hladině významnosti hypotéza H 0 o nezávislosti a závislost obou kvalitativních znaků je prokázána. Zvolí se hladina významnosti, nalezne se kritická mez χ 2 při zvolené hladině významnosti. Následně se porovná G s χ 2 a pokud je G < χ 2, nemůžeme prokázat závislost. Hladiny významnosti jsou uvedeny v knize Statistika pro ekonomy v příloze v tabulce HINDLS, Richard, et al. Statistika pro ekonomy. 7. vyd. Praha : Professional Publishing, Tabulky, s

27 5.2 Intenzita závislosti Cramérovo V Cramérovo V 19 se počítá podle vzorce V 2 P n q 1, (5.2.1) kde: 2 P hodnota testového kritéria, q min {r, s}, n počet pozorování (respondentů). Podle Cramérova V zjistíme intenzitu vzájemné závislosti dvou proměnných. Pokud je hodnota blíže k 0 ohodnotí se závislost jako slabší, čím blíž je k 1, tím je závislost hodnocena jako silnější. 5.3 Metoda alokace 100 bodů Jednou z metod vícekriteriálního rozhodování je metoda alokace 100 bodů 20. Na základě této metody se rozdělí 100 bodů mezi soubor kritérií, kterým má přidělit váhy důležitosti. Váhy stanovené touto metodou jsou nenormované, ale lze je velmi zjednodušeně převést na normované a to tak, že se vydělí 100. Tato metoda je hodně subjektivní. 19 ŘEZANKOVÁ, Hana. Analýza dat z dotazníkových šetření. 2. vyd. Příbram : Professional Publishing, Analýza závislostí, s HRŮZOVÁ, Helena. Manažerské rozhodování. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomie a managementu, Hodnocení a výběr variant, s

Elektronické obchodování a možnosti plateb. Alexandra Rybková

Elektronické obchodování a možnosti plateb. Alexandra Rybková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Elektronické obchodování a možnosti plateb Alexandra Rybková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

4.3.3 Systémy fungující na principu platebních karet... 40 4.3.3.1 Pay MUZO... 40 4.3.3.2 Platby kartou na Internetu od České spořitelny...43 4.

4.3.3 Systémy fungující na principu platebních karet... 40 4.3.3.1 Pay MUZO... 40 4.3.3.2 Platby kartou na Internetu od České spořitelny...43 4. Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Cíle práce... 4 1.2 Přínosy práce...5 1.3 Struktura práce...5 2 Historie... 7 2.1 Cíle kapitoly...7 2.2 Stručná historie platebních systémů...7 3 Rozdělení platebních systémů... 10

Více

Využití platebních systémů přes internet

Využití platebních systémů přes internet JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: B 6208 Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku

Více

Vzorový podnikatelský záměr

Vzorový podnikatelský záměr Vzorový podnikatelský záměr Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, říjen 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje

Více

Online platební systémy v České Republice a výběr vhodné varianty pro internetový obchod

Online platební systémy v České Republice a výběr vhodné varianty pro internetový obchod VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Online platební systémy v České Republice a výběr vhodné varianty pro internetový obchod

Více

NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY

NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Podnikatelský plán Internetový obchod Bc. Jana Dufková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Podnikatelský plán Internetový obchod Bc. Jana Dufková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Podnikatelský plán Internetový obchod Bc. Jana Dufková Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení vybraných e-shopů v České republice Evaluation of selected e-shops in the Czech Republic Tomáš Hurt Plzeň 2013 Čestné prohlášení

Více

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Linda Kebrlová Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bohuslav Matucha.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bohuslav Matucha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bohuslav Matucha Ochrana osobních údajů v informačních systémech sázkových kanceláří Bakalářská

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Testování použitelnosti uživatelského rozhraní e-shopů. Michal Semerád

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Testování použitelnosti uživatelského rozhraní e-shopů. Michal Semerád Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Testování použitelnosti uživatelského rozhraní e-shopů Michal Semerád Bakalářská práce 2008 Poděkování: Touto cestou bych chtěl poděkovat panu Ing. Martinovi

Více

KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ VYBRANÝCH BANK

KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ VYBRANÝCH BANK SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ

Více

Specifika marketingu v oblasti knižního trhu Specifics of Marketing in the Book markets Sphere

Specifika marketingu v oblasti knižního trhu Specifics of Marketing in the Book markets Sphere MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Zuzana Švarcová Specifika marketingu v oblasti knižního trhu Specifics of Marketing in the Book markets Sphere Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Bc. Pavla Stachová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto

Více

Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty

Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Simona Jastrabová Bankovní management

Více

OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK PRO VYHLEDÁVAČE S VYUŢITÍM METOD SEO A SEM

OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK PRO VYHLEDÁVAČE S VYUŢITÍM METOD SEO A SEM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK PRO VYHLEDÁVAČE S VYUŢITÍM

Více

Mobilní bankovnictví jako nový prvek placení

Mobilní bankovnictví jako nový prvek placení Bankovní institut vysoká škola Praha Mobilní bankovnictví jako nový prvek placení Bakalářská práce Tatiana Lavrenková 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy aukčního řádu upravujícího účast na internetové aukci v systému společnosti Aladin Antik s. r. o. provozovaném na portálu www.galerieplatyz.cz a pravidla jejího průběhu a užívání I. Úvodní ustanovení Tyto

Více

Anylýza a návrh elektronického obchodu pro firmu Winberg Mikulov s.r.o.

Anylýza a návrh elektronického obchodu pro firmu Winberg Mikulov s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Anylýza a návrh elektronického obchodu pro firmu Winberg Mikulov

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní marketing EXPORT VÝROBKŮ PAVLOPOSADSKÉ A ORENBURGSKÉ MANUFAKTURY EXPORT OF PRODUCTS PAVLOPOSADSK

Více

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování

Více

STUDIJNÍ OPORA MODULU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU

STUDIJNÍ OPORA MODULU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU P STUDIJNÍ OPOR RA MODULU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU Ing. Zdeněk Matúš Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Podnikání na internetu Ing. Zdeněk Matúš první, 2011 68 Vysoká škola podnikání,

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Projekt Cesta za poznáním OS Dítě s diabetem Zpracoval: Marek Folwarczny Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

a faktory jeho úspěšnosti

a faktory jeho úspěšnosti Ukazujeme, co umí internetová řešení e-shop a faktory jeho úspěšnosti Napsal kolektiv autorů: Václav Šourek, Asociace poskytovatelů internetových řešení Asociace.BIZ Jiří Štěpán, Et netera, a.s. Josef

Více

Způsoby plateb na Internetu. Veronika Rybecká, DiS.

Způsoby plateb na Internetu. Veronika Rybecká, DiS. Způsoby plateb na Internetu Veronika Rybecká, DiS. Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vývoj e-commerce platformy pro mobilní zařízení s podporou webového backendu

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vývoj e-commerce platformy pro mobilní zařízení s podporou webového backendu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vývoj e-commerce platformy pro mobilní zařízení s podporou webového backendu E-commerce platform development with web backend support Jan Barcík Un ico rn Co lle ge 2 01 0 Un ico rn Co

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY Od uzavírání smluv až po exekuce WLW V NOVÉM Nové stránky WLW s poptávkovým

Více

Trendy elektronické obsluhy bankovních klientů

Trendy elektronické obsluhy bankovních klientů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Trendy elektronické obsluhy bankovních klientů Diplomová práce Autor: Bc. Jana Hanzlíková Finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více