Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Alena Donátová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Alena Donátová"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Alena Donátová Porovnání internetových aukčních serverů Aukro a ebay Bakalářská práce 2010

2 Zadávací list

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Porovnání internetových aukčních serverů Aukro a ebay zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis

4 Poděkování Tímto bych ráda poděkovala vedoucí mé bakalářské práce Ing. Radce Johnové, Ph.D. za to, že se ujala vedení mé bakalářské práce a poskytla mi konzultace k vybranému tématu.

5 Obsah Abstrakt Úvod Elektronické aukce Historie internetových aukcí v České republice Základní pojmy Dělení elektronických aukcí Aukro.cz Registrace na serveru Aukro.cz Nákup na Aukro.cz Dělení aukcí Vyhledávání předmětů na stránkách Průběh nákupu ebay.com Registrace na serveru ebay.com Nákup na ebay.com Dělení aukcí Vyhledávání předmětů na stránkách Průběh nákupu PayPal Registrace na serveru PayPal.com Funkce serveru PayPal.com Vybrané metody hodnocení Hodnocení dle χ 2 -testu nezávislosti v kombinační tabulce Intenzita závislosti Cramérovo V Metoda alokace 100 bodů Srovnání serverů Aukro.cz a ebay.com dle dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Test závislostí Metoda alokace 100 bodů Závěr Literatura

6 Abstrakt Tato bakalářská práce byla vypracována na téma Porovnání internetových aukčních serverů Aukro.cz a ebay.com. Elektronické aukce se v současné době stávají stále více populárními na celém světě. V této práci je srovnáváno nakupování na těchto dvou aukčních serverech. Teoretická část pojednává obecně o elektronických aukcích a následně konkrétně o aukčních serverech Aukro.cz a ebay.com, o registraci na těchto serverech, vyhledávání předmětů a průběhu nákupu. Praktická část je založena převážně na dotazníkovém šetření a jeho vyhodnocení. JEL klasifikace/jel classification D44, L86, C83 6

7 1. Úvod Důvodem výběru tématu bakalářské práce byla skutečnost, že se elektronické aukce stávají stále populárnějšími na celém světě. Důvod výběru serveru Aukro.cz byl ten, že se jedná o nejznámější český aukční server, server ebay.com je zase nejznámější celosvětový internetový aukční server. Cílem bakalářské práce je porovnat tyto dva internetové aukční servery a zjistit, který z nich je z hlediska nakupování pro běžného českého uživatele vhodnější. Toto porovnání je založeno na výsledcích dotazníkového šetření. Na základě tohoto porovnání bude buď potvrzena, nebo vyvrácena hypotéza, že aukční server Aukro.cz je pro běžného českého uživatele z hlediska nákupu lepší. Bakalářská práce je rozdělena do několika částí, z nichž stěžejní je teoretická část, ve které jsou popsány elektronické aukce obecně a následně konkrétně aukční servery Aukro.cz a ebay.com se zaměřením na nakupování na těchto serverech. Druhou, neméně důležitou částí je praktická část, ve které je vyhodnocené dotazníkové šetření formou tabulek a grafů. 7

8 2. Elektronické aukce Nespornou výhodou elektronických aukcí je, že se jich účastníci nezúčastňují osobně, ale mohou využít pohodlnějšího způsobu internetového připojení, které je v současné době dostupné prakticky kdekoliv. Další předností těchto aukcí je, že lze spravovat více aukcí současně. Zároveň mohou účastníci aukcí bez omezení komunikovat se zadavatelem aukce, provozovatelem aukce, dalšími účastníky aukce i kupujícími. V dnešní době je již velmi dobře chráněna identita všech účastníků internetových aukcí. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 17 písm. c definuje elektronické aukce takto: Elektronickou aukcí se pro účely uvedeného zákona rozumí proces sloužící k hodnocení nabídek, v jehož rámci zadavatel používá elektronické nástroje umožňující předkládání nových snížených nabídkových cen, případně nových hodnot nabídek, a který současně umožňuje sestavit aktuální pořadí nabídek při použití automatických metod jejich hodnocení. 1 Tento zákon není plně dostačující, vůbec nedefinuje, co to aukce je. Specifikuje pouze to, co musí umět software, který zpracovává nabídky. Z tohoto důvodu je třeba uvést definici pojmu aukce dle Mikšovského: Aukce je veřejná, či neveřejná soutěž nabídek neomezeného či předem vymezeného okruhu účastníků splňujících stanovené podmínky probíhající z podnětu osoby dispozičně vůči věci či převoditelnému právu oprávněné či z podnětu poptávající osoby, a to zpravidla jednostupňově. Soutěž nabídek účastníků aukce proběhne za jejich přítomnosti nebo prostřednictvím informačního systému či s využitím telekomunikační techniky; kritériem je zpravidla pouze výše nabízené ceny. Skončení aukce nemá z hlediska nabytí věci či práva nebo z hlediska vzniku závazků v zásadě konstitutivní účinky, neboť účastníci činí v aukci pouze nabídky na uzavření smlouvy se zadavatelem s výjimkou případů, kdy si v souladu s platným právním předpisem zadavatel, osoba aukci 1 Vymezení některých dalších pojmů 17 písm. c [online] [cit ]. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Dostupné z WWW: <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?pc_8411_p=17&pc_8411_l= 137/2006&PC_8411_ps=10#10821>. 8

9 organizující a účastníci aukce smluvně ujednají, že skončení aukce bude považováno za uzavření smlouvy. 2 Z výše uvedené definice je zřejmé, že je velmi obtížné za současného právního stavu přesně definovat pojem elektronická aukce. 2.1 Historie internetových aukcí v České republice První aukční web spustil Ladislav Zajíček, který si všiml úspěchu serveru ebay, a tak spustil v rámci časopisu Bajt První interaktivní aukce, i když u nás tenkrát velký zájem o aukce nebyl. O tři roky později, v roce 1999, zahájil Computer Press provoz aukčního serveru Aukce.cz, který je v součastné době nefunkční, pouze odkazuje na server Xbazar.cz. V roce 2001 byl v České republice spuštěn nadnárodní projekt aukčního serveru Vatera. V roce 2003 začíná svůj provoz server Aukro.cz. Po něm přišel například v roce 2004 server ikup.cz a v roce 2006 server Odklepnuto.cz Základní pojmy Mezi nejdůležitější pojmy používané u elektronických aukcí patří: 4 Vyvolávací cena je peněžní částka, na které se začíná předmět dražit. Nejvyšší nabídka je nejvyšší dosavadní nabídnutá peněžní částka, kterou je ochotný některý účastník aukce dát za předmět. Příhoz je rozdíl mezi novou a doposud nejvyšší nabídnutou peněžní částkou. Minimální příhoz je peněžní částka, o kterou musí být nová cenová nabídka minimálně navýšena. Rezervovaná cena je minimální peněžní částka, za kterou je prodejce ochotný předmět prodat. Pokud nejvyšší nabídka této hranice nedosáhne, 2 MIKŠOVSKÝ, Petr. Aukce a elektronické aukce. Praha : ARK, Definice pojmu aukce, s ZANDL, Patrick. Lupa [online] [cit ]. EBay přichází pomalu, Aukro zatím neohrozí. Dostupné z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/ebay-prichazi-pomalu-aukro-zatim-neohrozi/>. 4 Aukce. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , last modified on [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/aukce>. 9

10 prodejce si předmět ponechá. Prodej se uskuteční pouze v případě, že nabízená peněžní částka bude rovna a nebo vyšší než rezervovaná cena. V aukci Kup teď (označované též jako Koupit teď nebo v anglickém znění Buy it now ) je možnost koupit si zboží bez dražení za částku, kterou určil prodejce. 2.3 Dělení elektronických aukcí Elektronické aukce se mohou dělit například dle: a) typu aukce Poptávkové aukce, ve kterých si zájemce vybírá nejvhodnější nabídku. Nabídkové aukce, ve kterých nabízí více prodávajících své zboží či služby. b) aukčního systému, např. 5 Anglický systém, který je ze všech aukčních systémů pravděpodobně nejstarší. Představuje takový postup, kdy osoba organizující aukci oznámí účastníkům aukce nejnižší částku, na které bude aukce začínat (tzv. minimální nabídka). Poté organizátor aukce vyzve účastníky, aby nabízeli částky. Když se aukce zastaví, organizátor oznámí nejvyšší učiněnou nabídku, a poté je účastníkovi aukce, který tuto nejvyšší nabídku učinil, udělen příklep. Holandský systém, který je zásadně odlišný. Organizátor aukce oznámí účastníkům základní částku, na které bude aukce začínat. Jedná se o částku vyšší, než je předpokládaná nabídka účastníků aukce. Poté organizátor oznamuje po jednotlivých krocích snižování této základní částky a v okamžiku, kdy některý z účastníků aukce akceptuje výši nabídky, aukce končí. 5 MIKŠOVSKÝ, Petr. Aukce a elektronické aukce. Praha : ARK, Aukční systémy, s

11 c) časového limitu S časovým limitem, kterým je aukce omezena. Když časový limit aukce uplyne, je vítězem ten účastník, jehož nabídka je v okamžiku skončení dané aukce nejvyšší. Odlišnosti uvedeného postupu jsou tak zásadní, že autor považuje uvedený aukční systém za zcela samostatný. Někteří teoretici jej však považují za variantu anglického aukčního systému. V současnosti je tento systém nejčastěji užívaným systémem při elektronických aukcích. 6 Bez časového limitu, kdy aukce je ukončena akceptací aktuální výše nabídky. 6 MIKŠOVSKÝ, Petr. Aukce a elektronické aukce. Praha : ARK, Aukční systémy, s

12 3. Aukro.cz Portál Aukro.cz zahájil svůj provoz v srpnu roku V současné době slouží již více než 1 milionu registrovaných uživatelů 8. Aukro.cz je součástí polské společnosti Allegro Group a na jeho založení se podílel Václav Liška, který je nyní výkonným ředitelem společnosti Aukro.cz 9. Aukcí se mohou zúčastnit pouze registrované osoby starší 18-ti let, které jsou v plném rozsahu způsobilé k právním úkonům, nebo právnické osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku. 10 Na Aukro.cz je zakázáno nabízet zboží, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet a) zboží, k němuž nemá prodávající právo jej prodávat nebo zboží, které je zastaveno, nebo jsou dispozice vlastníka jinak omezeny, b) zbraně (s výjimkami uvedenými v Seznamu) c) alkohol, omamné či psychotropní látky, d) dětskou pornografii, či jinak pobuřující pornografické materiály, e) zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl, zboží určených k obcházení účinných technických prostředků ochrany autorských práv), f) zboží určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice resp. hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka ve smyslu trestněprávních předpisů platných v ČR Aukro.cz [online]. [200-] [cit ]. O Aukru. Dostupné z WWW: <http://www.aukro.cz/country_pages/56/0/marketing/about.php>. 8 Dve.cz [online]. [200-] [cit ]. Aukro.cz online aukce. Dostupné z WWW: <http://www.dve.cz/>. 9 Aukro In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/aukro>. 10 Aukro.cz [online]. [200-] [cit ]. Obchodní podmínky užívání aukčního systému Aukro. Dostupné z WWW: <https://ssl.aukro.cz/country_pages/56/0/user_agreement.php>. 11 Aukro.cz [online]. [200-] [cit ]. Obchodní podmínky užívání aukčního systému Aukro. Dostupné z WWW: <https://ssl.aukro.cz/country_pages/56/0/user_agreement.php>. 12

13 Obr 1 Aukro.cz hlavní stránka Pramen: Aukro [online]. [200-] [cit ]. Aukro. Dostupné z WWW: <http://www.aukro.cz/>. 3.1 Registrace na serveru Aukro.cz Před zahájením nakupování je třeba se na serveru Aukro.cz zaregistrovat a přečíst si Obchodní podmínky užívání aukčního systému Aukro (dále jen smlouva). Přihlášením na svůj účet se totiž uživatel zavazuje, že se smlouvou souhlasí. V případě jejího porušení mu může být účet zablokován, případně i zrušen. Registrace je zdarma, je jednoduchá a zabere jen pár minut. Na ovou adresu, kterou potenciální uživatel uvede při registraci, přijde , který je nutný k dokončení registrace. Po kliknutí na odkaz, který je zaslán v u, je třeba vyplnit uživatelské jméno (nick) a heslo, a již je možno začít nakupovat. 13

14 Během 14-ti dnů je uživateli poštou na uvedenou adresu doručen aktivační kód, po jehož zadání je provedena plná aktivace uživatelského účtu. Tato aktivace je potřebná zejména proto, aby uživatelé Aukro.cz mohli zboží prodávat, a zároveň někteří prodávající mají touto aktivací podmíněn nákup jejich zboží. 3.2 Nákup na Aukro.cz Nakupování na Aukro.cz je velice jednoduché. Obchoduje se jak se zbožím použitým, tak i zcela novým. U předmětu aukce bývá uveden popis, někdy i velice podrobný, a povětšinou nechybí ani jeho fotografie, případně více fotografií pro lepší identifikaci a přiblížení předmětu zájemcům Dělení aukcí Aukce se je možno rozdělit na dvě skupiny. První skupinou je aukce, ve které se přihazuje a vyhrává ji ten, kdo za předmět nabídl nejvyšší částku. Druhou možností je aukce Kup teď!, kde je možno si předmět koupit ihned, za cenu, kterou stanovil prodejce. Také se objevují kombinované aukce, ve kterých mohou zájemci buď přihodit, a nebo věc rovnou koupit Vyhledávání předmětů na stránkách Orientace na stránkách není nikterak složitá. Na levé straně webové stránky Aukro.cz jsou uvedeny kategorie zboží a po kliknutí na vybranou kategorii se objeví další podkategorie. Dále je možné požadavky dále specifikovat podle nabídnutých kritérií. Také je možno využít funkce vyhledávání jak jednoduchého, tak i podrobného. Podle zadaného klíčového slova jsou pak předměty nalezeny Průběh nákupu Při zobrazení seznamu předmětů je vidět jejich fotografie, název aukce, část popisu předmětu a hlavně jeho cena a cena s dopravou, kolik lidí již na předmět učinilo nabídku (přihodilo) a kolik času zbývá do konce aukce. 14

15 Obr 2 Příklad zobrazení prodávaného předmětu na Aukro.cz Pramen: Aukro [online]. [200-] [cit ]. Aukro. Dostupné z WWW: < Po rozkliknutí jedné určité nabídky je vidět, kdo předmět nabízí, a pokud na předmět již někdo přihazoval, tak kdo, a jaká je výše příhozu. Dále jsou zveřejněny informace o platbě za předmět a o dopravě předmětu. Na předmět není třeba ihned přihazovat, pokud se zájemci předmět líbí, ale není si jeho koupí zcela jistý, může kliknout na odkaz Sledovat aukci a přihodit později. Pokud chybí v popisu aukce nějaká informace, kterou chce zájemce znát, případně si chce vyžádat nějakou další fotografii nebo detailnější popis předmětu, může kliknout na odkaz Položit prodejci otázku a kontaktovat tak prodejce přímo prostřednictvím ového formuláře. Někteří prodávající mají i stránku O mně, kde mívají uvedeny informace, které pro kupujícího mohou být užitečné. Na této stránce je také zveřejněno, zda má prodejce otevřené další aukce. Zpravidla se totiž při koupi více předmětů od jednoho prodejce ušetří na poštovném. Je velice užitečné se před přihozením (nebo využitím funkce Kup teď! ) podívat na komentáře, které prodávající 15

16 obdržel za již realizované obchody. Zájemci se tak mohou vyhnout případným nepříjemnostem s obchodováním s nespolehlivým člověkem. Pokud se zájemce rozhodne předmět koupit, napíše částku do určeného políčka a klikne na odkaz Přihodit. Další funkcí je možnost u předmětu určit částku, kterou je zájemce ochoten za předmět uhradit. Ta se pak automaticky navyšuje, pokud někdo přihodí, až do doby, kdy tuto maximální částku někdo přehodí. Když se v aukci objeví předmět, který se nedraží, stačí kliknout na odkaz Kup teď!. Pokud prodávající nabízí více kusů zboží v jedné aukci, je možno si před kliknutím na odkaz Kup teď! určit i počet vydražených kusů. V případě nákupu nebo výhry aukce s nejvyšším příhozem přijde výherci potvrzovací s údaji o platbě, dopravě a prodávajícím. Výherce se s prodávajícím zkontaktuje prostřednictvím uvedených údajů (nejčastěji em, popřípadě telefonicky) a domluví se na dalším postupu. Pokud prodejce vyžaduje platbu za předmět předem, odesílá zboží až po obdržení peněz. Další možností je dodání na dobírku nebo platba při osobním převzetí. Pokud není zboží předáno osobně, výherce vyčkává, až předmět za určenou dobu přijde. Když se stane, že vyhraný předmět nedorazí, měl by výherce kontaktovat prodejce mohlo se například stát, že balíček ztratila pošta, nebo prodejce zboží zatím neodeslal. Také se může stát, že prodejce je podvodník a předmět vůbec zaslat nechtěl. Pokud má nakupující nějaký problém se zbožím mělo vadu, o které se prodejce v aukci nezmiňoval, neodpovídalo popisu, nedorazilo vůbec a podobně, kontaktuje nakupující prodávajícího a snaží se s ním situaci nějak vyřešit. Další možností je kontaktovat prodejce přímo na stránkách Aukra pomocí centra sporů. Dle konzultace s uživatelkou serverů Aukro.cz a ebay.com paní Kateřinou Tučkovou se v poslední době na Aukro.cz stále častěji stává, že i prověření a spolehliví prodejci s mnoha pozitivními komentáři přestanou zboží zasílat. Po uskutečnění, případném neuskutečnění, obchodu je doporučeno udělit si vzájemně komentář, aby i ostatní uživatelé (zájemci a prodávající) viděli, jak obchod probíhal, a zda proběhl ke spokojenosti obou zúčastněných stran. 16

17 4. ebay.com Portál ebay byl založen 4. září roku 1995 v San José. Jeho zakladatelem byl počítačový programátor Pierre Omidyar, který ho založil jako Auctionweb. 12 Aukční portál ebay má v současné době ve více než 36 zemích světa přes 84 miliony registrovaných uživatelů. 13 ebay je sice již dostupný i v českém jazyce (http://global.ebay.com/), nicméně tato česká verze je neúplná. Různá nastavení, která jsou potřebná převážně pro prodej, jsou stále dostupná jen v anglickém jazyce. I smlouva, která se provedením registrace uzavírá, je zatím pouze v angličtině. Česká podoba serveru má na rozdíl od původního ebay.com uvedenou cenu za zboží v přibližné hodnotě naší měny (CZK), a to i včetně ceny za dopravu. Jsou zde zobrazováni pouze prodejci, kteří jsou ochotni dodat zboží do České republiky. Nevýhodou této stránky je špatná přehlednost. Nejsou zde uvedeny kategorie zboží, takže lze vyhledávat jen podle klíče, po jehož zadání se zobrazí aukce, které ve svém názvu toto klíčové slovo obsahují. K tomu si lze ještě vybrat zemi, ze které prodávající pochází. 12 ebay. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , last modified on [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/ebay>. 13 ebay-com.cz [online] [cit ]. O společnosti ebay Inc.. Dostupné z WWW: <http://ebay-com.cz/ospolecnosti-ebay-inc/>. 17

18 Obr 3 ebay.com hlavní stránka Pramen: ebay [online] [cit ]. ebay. Dostupné z WWW: <http://www.ebay.com/>. 4.1 Registrace na serveru ebay.com Registrace je nutná k tomu, aby potenciální uživatel mohl začít na serveru ebay.com nakupovat, případně i prodávat. Registrace je zdarma a není vůbec složitá. K tomu, aby byla provedena úspěšná registrace, je nutné potvrdit souhlas se Smlouvou s uživatelem ebay a se Zásadami ochrany soukromých údajů. Po potvrzení všech potřebných formalit obdrží uživatel na zadanou ovou adresu , který je potřebný k dokončení registrace. Po kliknutí na odkaz uvedený v u je možno téměř začít obchodovat. Je nutné se ještě zaregistrovat na PayPal. 18

19 4.2 Nákup na ebay.com Koupit si zboží na ebay.com je jednoduché. Tento aukční server umožňuje nakupovat jak použité zboží, tak i zcela nové. U předmětu aukce je uváděn popis, který je někdy i velice podrobný. U popisu zboží je většinou zobrazena fotografie (někdy i více fotografií) pro lepší představu o vzhledu a stavu nabízeného předmětu Dělení aukcí Aukce na serveru ebay.com lze rozdělit na dvě skupiny. Aukce, kde kupující na předmět přihazují a vyhrává ji ten, kdo přihodil na nejvyšší částku. Druhou skupinou aukcí jsou aukce Buy it now. Tuto aukci vyhraje ten zájemce, který akceptuje cenu stanovenou prodejcem. Jsou zde i smíšené aukce, ve kterých lze akceptovat stanovenou cenu prodejcem, a nebo přihazovat. Aukce trvají vždy takovou dobu, jakou určí prodávající. Aukce začíná na takové ceně, jakou určí prodejce. Kupující přihazují a vyhrává ten, který přihodí nejvíce. Pokud se jedná o aukci Buy it now, vyhrává aukci ten zájemce, který akceptuje cenu stanovenou prodejcem. Před přihozením na předmět se uživatelé musejí ujistit, zda prodejce umožňuje zaslat zboží do České republiky Vyhledávání předmětů na stránkách Předměty lze vyhledávat buď pomocí výběru z přednastavených nabídek, nebo pomocí zadaného hesla (klíčového slova) do vyhledávacího okénka. 19

20 4.2.3 Průběh nákupu Při zobrazení seznamu předmětů je vidět jejich fotografie, název aukce a jeho cena, kolik zájemců již na předmět učinilo nabídku (přihodilo), nebo kolik času zbývá do ukončení aukce. Blíže se lze na předmět podívat dvěma způsoby. Dá se zobrazit jen kratší detailnější popis po kliknutí na Quick look, popřípadě lze kliknout na název aukce, kde se zobrazí další Ddetaily předmětu, jednak jeho případné parametry a další fotografie. Dále lze zobrazit, do kterých zemí je prodejce ochotný předmět zaslat a jaká je cena za dopravu předmětu. Z tohoto místa je možné zjistit detailní informace o prodejci jako jsou jemu udělené komentáře, další otevřené aukce. Je zde také možnost položit prodejci otázku, či si jej uložit mezi oblíbené prodejce. Obr 4 Příklad zobrazení prodávaného předmětu na ebay.com Pramen: ebay [online] [cit ]. ebay. Dostupné z WWW: <http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1972-honda-600-coupe-2-door-hard-find-2cyl-600c- / ?cmd=ViewItem&pt=US_Cars_Trucks&hash=item4aa263b311>. 20

21 Pokud se zájemce rozhodne předmět koupit, vepíše částku do určeného políčka a přihodí tím na aukci. Když se jedná o předmět, který se nedraží, má zájemce možnost předmět zakoupit pomocí tlačítka Buy it now, případně si může určit i počet kusů, pokud prodávající nabízí tohoto zboží více. Také si lze předmět uložit do sledovaných aukcí, pokud si zájemce jeho koupí ještě není zcela jist. O výhře v aukci je kupující informován pomocí u zadaného při registraci. V případě, že má kupující nějaký problém se zbožím nebylo mu doručeno, mělo nějakou vadu atd., zkontaktuje kupující prodávajícího a pokusí se s ním reklamaci vyřešit. Je nutné, aby kupující myslel na to, že nakupuje v zahraničí a reklamace se tudíž řídí zákony dané země. Většinou bývají podmínky reklamace uvedené na kartě zboží. Problém lze řešit také zasláním u na zákaznický servis ebay. Pochází-li zboží ze země mimo Evropskou unii a je-li balíček oceněn prodejcem na více než 150 EUR, musí se zaplatit ještě clo a platná sazba DPH (v současné době 20%, resp. u vybraného zboží 10%). V případě, že je zásilka prodejcem správně popsána na poštovním formuláři je uveden obsah balíčku a jeho cena, celníci vypočítají dle tabulek clo a připočítají odpovídající sazbu DPH. Clo a daň se pak zaplatí na poště, kam balíček nakupujícímu dorazí. Když se jedná o zboží z Evropské unie, dorazí balíček kupujícímu až domů, případně na poštu. A v případě, že jde o zboží ze země mimo Evropskou unii a jeho cena je do 150 EUR, dojde balík na pražskou poštu, kde bude provedena celní prohlídka. V některých případech se stává, že je balíček, před tím než dorazí na dodací poštu nakupujícího, rozdělán a následně přelepen páskou České pošty celním úředníkem z důvodu kontroly jeho obsahu. Po uskutečnění, případném neuskutečnění, obchodu může kupující udělit prodejci komentář, ve kterém popíše, jak byl s obchodem spokojen, nebo nespokojen. Prodejce na oplátku také může udělit komentář, který kupujícímu zvyšuje spolehlivost v případných dalších obchodech. 21

22 4.3 PayPal Většina prodejců upřednostňuje platbu pomocí služby PayPal. Jedná se o bezpečné odeslání platby online pomocí bankovního účtu nebo kreditní karty, bez toho aniž by byly někde zobrazeny osobní údaje. 14 Pro použití tohoto platebního nástroje je nutné si zřídit uživatelský účet na Obr 5 PayPal hlavní stránka Pramen: PayPal [online] [cit ]. PayPal. Dostupné z WWW: <https://www.paypal.com/cz>. 14 ZANDL, Patrick. Lupa.cz [online] [cit ]. ebay je česky (skoro), login do Aukra ale nevyhazujte. Dostupné z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/ebay-je-cesky-slogin-do-aukra-nevyhazujte/>. 22

23 4.2.1 Registrace na serveru PayPal.com Při registraci na PayPal si uživatel vybere region, z kterého pochází a jeden z nabízených jazyků. PayPal nabízí standardní účet Personal Account, dále jsou nabízeny nadstandardní účty Premier a Business, ale pro běžné nakupování na ebay.com postačí standardní účet Personal Account. Vyplní se formulář s osobními údaji a pak se musí potvrdit souhlas s podmínkami, aby byl účet vytvořen. Poté je nezbytné zadat údaje k platební kartě. Uživatel po vyplnění všech potřebných údajů obdrží na svoji ovou adresu od PayPalu zprávu s odkazem. Po kliknutí na tento odkaz je uživatel přesměrován na stránky PayPalu, zde zadá heslo a tím se přihlásí ke svému účtu Funkce serveru PayPal.com PayPal funguje jako mezisklad peněz mezi vámi a prodejcem a zaručuje oboustrannou jistotu. Prodejce ví, že vám může poslat zboží ještě dříve, než bude mít od vás peníze na účtu, a vy nemusíte dávat citlivé údaje o platební kartě neznámým prodejcům. Nyní již máte založen účet, ale ještě jej nemůžete využívat. Aby mohl PayPal ručit prodejcům, že má přístup k vašemu účtu, musí prověřit správnost zadaných údajů. To provede tak, že z vašeho bankovního účtu strhne prostřednictvím údaje o platební kartě částku 1,5 EUR. K této verifikaci karty se dostanete z úvodní stránky PayPalu všimněte si okénka To do list a odkazu v něm Link and confirm my debit or credit card. Po stržení kontrolní částky budete ale muset počkat, dokud se tato transakce neobjeví ve výpisu na vašem bankovním účtu. Kdo nemá internetové bankovnictví, ten bude muset čekat až na papírový výpis. Ve výpisu uvidíte zapsanou transakci a u ní čtyřmístný číselný kód. Kód z vašeho bankovního výpisu vepište do formuláře do políčka PayPal code. A je hotovo. O ověřovací částku 1,5 EUR nepřijdete, jak si můžete všimnout, byla vám připsána na PayPal účet a při první platbě nějakého zboží bude použita. Jinak samozřejmě platí, že PayPal funguje jako každá jiná webová služba můžete se kdykoli přihlásit na a spravovat svůj účet POLESNÝ, David. živě.cz [online] [cit ]. Návod: jak nakupovat na ebay a platit přes PayPal. Dostupné z WWW: <http://www.zive.cz/clanky/navod-jak-nakupovat-na-ebay-a-platit-pres-paypal/sc-3-a /default.aspx>. 23

24 O transakcích je nakupující informován prostřednictvím u. Při nákupu hodnotnějšího zboží většinou zasílá prodejce , který nakupujícího informuje o tom, kde je možné sledovat stav expedice zásilky, a kterou zásilkovou službou bude zboží zasláno. Nakupující má tak přehled o tom, kde se jeho zboží právě nachází. Od ebay a PayPal přijde vždycky POLESNÝ, David. živě.cz [online] [cit ]. Návod: jak nakupovat na ebay a platit přes PayPal. Dostupné z WWW: <http://www.zive.cz/clanky/navod-jak-nakupovat-na-ebay-a-platit-pres-paypal/sc-3-a /default.aspx>. 24

25 5. Vybrané metody hodnocení Pro vyhodnocení dotazníkového šetření Nakupování na aukčních serverech Aukro.cz a ebay.com byly vybrány následující ukazatele. 5.1 Hodnocení dle χ 2 -testu nezávislosti v kombinační tabulce Kombinační tabulka 17 vznikne tříděním jednotek souboru dle dvou variant kvalitativních znaků, např. znaku A a B, kdy znak A má r variant a znak B má s variant, které jsou uvedeny v hlavičce tabulky. Četnosti v políčkách tabulky se označují jako n ij. První index vyjadřuje i-tou variantu znaku A a druhý j-tou variantu znaku B. Test, který se používá pro ověření nezávislosti v kombinační tabulce, porovnává získané četnosti s teoretickými četnostmi, které bychom očekávali v případě nezávislosti. Teoretické četnosti se značí n ij a počítají se dle vzorce: ni. n j. n ij, n (5.1.1) kde: n ij teoretické četnosti, n i. součet všech četností v i-té řádce, n j. součet všech četností v j-tém sloupci, n počet pozorování (respondentů). 17 HINDLS, Richard, et al. Statistika pro ekonomy. 7. vyd. Praha : Professional Publishing, Zpracování dat z výběrových zjišťování, s

26 Jako testové kritérium se volí veličina: G r s i 1 j 1 n ij n n ij ij 2, (5.1.2) kde: G testové kritérium, r i 1 všechny řádky, s j 1 všechny sloupce, n ij... četnosti, n ij teoretické četnosti. Tato veličina má v případě nezávislosti χ 2 - rozdělení s v = (r 1)(s 1) stupni volnosti (r je počet řádků a s je počet sloupců). Když hodnota testového kritéria tuto kritickou hodnotu překročí, zamítne se na zvolené hladině významnosti hypotéza H 0 o nezávislosti a závislost obou kvalitativních znaků je prokázána. Zvolí se hladina významnosti, nalezne se kritická mez χ 2 při zvolené hladině významnosti. Následně se porovná G s χ 2 a pokud je G < χ 2, nemůžeme prokázat závislost. Hladiny významnosti jsou uvedeny v knize Statistika pro ekonomy v příloze v tabulce HINDLS, Richard, et al. Statistika pro ekonomy. 7. vyd. Praha : Professional Publishing, Tabulky, s

27 5.2 Intenzita závislosti Cramérovo V Cramérovo V 19 se počítá podle vzorce V 2 P n q 1, (5.2.1) kde: 2 P hodnota testového kritéria, q min {r, s}, n počet pozorování (respondentů). Podle Cramérova V zjistíme intenzitu vzájemné závislosti dvou proměnných. Pokud je hodnota blíže k 0 ohodnotí se závislost jako slabší, čím blíž je k 1, tím je závislost hodnocena jako silnější. 5.3 Metoda alokace 100 bodů Jednou z metod vícekriteriálního rozhodování je metoda alokace 100 bodů 20. Na základě této metody se rozdělí 100 bodů mezi soubor kritérií, kterým má přidělit váhy důležitosti. Váhy stanovené touto metodou jsou nenormované, ale lze je velmi zjednodušeně převést na normované a to tak, že se vydělí 100. Tato metoda je hodně subjektivní. 19 ŘEZANKOVÁ, Hana. Analýza dat z dotazníkových šetření. 2. vyd. Příbram : Professional Publishing, Analýza závislostí, s HRŮZOVÁ, Helena. Manažerské rozhodování. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomie a managementu, Hodnocení a výběr variant, s

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele...2 2. Verifikace (ověření) e-mailu...3 3. Zapomenuté heslo...3 4. Přihlášení uživatele...4 5. Změna hesla...5 6. Přehled

Více

Manuál Aukce. Zaregistrujte se, rozlišujte fyzickou a právnickou osobu, evidenci SJM a SV. Registrací získáte statut registrovaný uživatel.

Manuál Aukce. Zaregistrujte se, rozlišujte fyzickou a právnickou osobu, evidenci SJM a SV. Registrací získáte statut registrovaný uživatel. Manuál Aukce Prostudujte menu Jak dražit a Všeobecné podmínky Zaregistrujte se, rozlišujte fyzickou a právnickou osobu, evidenci SJM a SV. Registrací získáte statut registrovaný uživatel. Pečlivě vyplněný

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele... 2 2. Verifikace (ověření) e-mailu... 3 3. Zapomenuté heslo... 3 4. Přihlášení uživatele... 4 5. Změna hesla... 5

Více

Dražební manuál Nedobrovolná a dobrovolná dražba dle zákona č.26/2000sb., o veřejných dražbách

Dražební manuál Nedobrovolná a dobrovolná dražba dle zákona č.26/2000sb., o veřejných dražbách Dražební manuál Nedobrovolná a dobrovolná dražba dle zákona č.26/2000sb., o veřejných dražbách Prostudujte menu Jak dražit a Všeobecné podmínky Zaregistrujte se, rozlišujte fyzickou a právnickou osobu,

Více

Dražební manuál Nedobrovolná/dobrovolná dražba dle o.s.ř.

Dražební manuál Nedobrovolná/dobrovolná dražba dle o.s.ř. Dražební manuál Nedobrovolná/dobrovolná dražba dle o.s.ř. Prostudujte menu Jak dražit a Všeobecné podmínky Zaregistrujte se, rozlišujte fyzickou a právnickou osobu, evidenci SJM a SV. Pečlivě vyplněný

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Manuál účastníka aukce

Manuál účastníka aukce Jak nakupovat Manuál účastníka aukce v systému Outlet-realit.cz provozovaného na www.outlet-realit.cz Obsah 1. Základní zásady nákupu v aukci... 2 2. Registrace... 3 3. Zapomenuté heslo... 5 4. Vyhledávání

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Petra Spurná - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 14:47

Petra Spurná - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 14:47 Nákupní řád Práva a povinnosti prodejce: Prodejce se zavazuje k dodání zboží v uvedené lhůtě a za uvedenou cenu. Dodací lhůta se začíná počítat dnem přijetí platby za zboží. Při objednávce šatů, které

Více

SYSTÉM PRO DRAŽBU ZNÁMEK

SYSTÉM PRO DRAŽBU ZNÁMEK SYSTÉM PRO DRAŽBU ZNÁMEK http://geophila.wikidot.com autoři: Ondřej Vodáček, Jiří Anděl, Armen Hajrapetjan, Filip Hřebačka, Michal Strelec Datum: 23.3.2008 OBSAH 1. Slovní zadání 3 2. Katalog požadavků

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCÍ NA WEBOVÉM PORTÁLU WWW.ORCAAUKCE.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCÍ NA WEBOVÉM PORTÁLU WWW.ORCAAUKCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCÍ NA WEBOVÉM PORTÁLU WWW.ORCAAUKCE.CZ Společnost ORCA ESTATE a.s., Vyšehradská 420/19, 128 00 Praha 2 Nové Město, IČ: 039 27 431 (dále provozovatel ) je provozovatelem internetových

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ). 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka pro účast na elektronických dražbách dle zákona 26/2000 Sb. konaných v systému www.verejnedrazby.cz společnosti GAUTE, a.s. Tato uživatelská příručka popisuje základní postupy a entity

Více

JAK NAKUPOVAT (BEZPEČNĚ) V NAŠEM OBCHODĚ? KROK 1. - REGISTRACE KROK 2. - POTVRZENÍ REGISTRACE

JAK NAKUPOVAT (BEZPEČNĚ) V NAŠEM OBCHODĚ? KROK 1. - REGISTRACE KROK 2. - POTVRZENÍ REGISTRACE JAK NAKUPOVAT (BEZPEČNĚ) V NAŠEM OBCHODĚ?... je to jednoduché... stačí si pozorně přečíst následující postup doplněný názornými obrázky a můžete začít! KROK 1. - REGISTRACE Pro nákup v našem internetovém

Více

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému...2 1.1. Registrace do RS...2 1.1.1. Registrace klubových členů...2 1.1.2.

Více

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Otevřete si svůj internetový prohlížeč. Nejčastěji to je Internet Explorer, Firefox nebo Opera. Do adresního řádku napište www.paypal.com. Stránka

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Musím se zaregistrovat, abych mohl(a) platit pomocí Platební brány?

Musím se zaregistrovat, abych mohl(a) platit pomocí Platební brány? PLATEBNÍ BRÁNA ČASTO KLADENÉ DOTAZY - FAQ Co je to Platební brána? Platební brána je jednoduchá a bezpečná platební metoda. Platební brána umožňuje realizovat on-line platby za zboží a služby pomocí internetového

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah Registrace... 2 Přihlášení a odhlášení... 2 Správa profilu... 2 Domovská stránka... 3 Hledání zakázek... 4 Výsledky hledání...

Více

Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do Záložky zapojeni. Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování:

Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do Záložky zapojeni. Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování: Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do Záložky zapojeni. Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování: 1. REZERVACE - uskutečněním rezervace, si zarezervujete nákup u knihkupce,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém slevovém portálu www.nakupvakci.cz (dále

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 4 Domovská

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Jana Cífková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 5:53

Jana Cífková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 5:53 Název a sídlo firmy: Petr Pavlík, Václava Klementa 776, 273 24 Velvary IČ: 41720521 DIČ: CZ6704200899 Korespondenční adresa: Petr Pavlík, Za Roudnickou Branou 302, Velvary, 273 24 Kontakní osoba: Jana

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Elektronická aukce Jak na to? Lesy České republiky, s.p.

Elektronická aukce Jak na to? Lesy České republiky, s.p. Elektronická aukce Jak na to? Lesy České republiky, s.p. 1.5.2013 Účel prezentace Prezentace je určena všem registrovaným subjektům i budoucím zájemcům o obchod formou Elektronické aukce dříví Lesů ČR.

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku.

Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku. DODACÍ PODMÍNKY : PLATBA A DOPRAVA : Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku. Platba předem na účet - zaslání zboží po připsání částky (obvykle do 2 až

Více

Zboží skladem je odesláno v den objednání, pokud je objednávka přijata v pracovní dny do 12 hodin.

Zboží skladem je odesláno v den objednání, pokud je objednávka přijata v pracovní dny do 12 hodin. Doprava Jeden z našich cílů zní: Dopravit zboží k zákazníkovi co nejdříve!!!. Právě proto používáme ověřené služby Expresní společnosti In Time a České pošty. Zboží skladem je odesláno v den objednání,

Více

Pravidla pro používání Rezervačního systému a správa rezervací

Pravidla pro používání Rezervačního systému a správa rezervací Pravidla pro používání Rezervačního systému a správa rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému... 2 1.1. Registrace do RS... 2 1.1.1. Registrace klubových členů... 2 1.1.2. Registrace

Více

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.1 Úvodní ustanovení

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.1 Úvodní ustanovení 1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1 Úvodní ustanovení Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny maloobchodní vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi společností MÁM TALENT

Více

Návod pro používání nové internetové prezentace PFS

Návod pro používání nové internetové prezentace PFS Pražský fotbalový svaz Návod pro používání nové internetové prezentace PFS Správa a elektronická komunikace klubu a PFS prostřednictvím fotbalpraha.cz Pražský fotbalový svaz 19.8.2011 Obsah Úvod... 3 Přihlášení

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Firma a fakturační údaje Ing. Ivan Doubek Sokola Tůmy 1 Ostrava Mariánské Hory 709 00 IČ: 641 30 576 Jsem zapsán na Živnostenském úřadě města Ostravy. V případě registrace a

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce U švadlenky Růženky ( Růžena Košťáková, Ičo: 42470587, živnostenský list vydal Mú Varnsdorf dne 31.8.1992 ). Podmínky blíže

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu Záložní internet

Veřejná zakázka malého rozsahu Záložní internet PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: IT/1125/11 VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Sloup TEL.: +420 377195194 FAX: +420 377195208 MOB: E-MAIL: pavel.sloup@plzensky-kraj.cz

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 3 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Jak si nastavit

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 čj.: MaP 6137/2015 V Chebu dne 26. 01. 2015 Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý majetek

Více

Nápověda Mobile ikup (www.ikup.cz)

Nápověda Mobile ikup (www.ikup.cz) Nápověda Mobile ikup (www.ikup.cz) Mobile ikup je další aplikací TEAMu PhoneSoft, vyvinutou na zakázku tentokrát pro ikup s.r.o., která vyhledává aukce na serveru www.ikup.cz. Můžete díky ní zjistit všechny

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Artsell. Všeobecné obchodní podmínky

Artsell. Všeobecné obchodní podmínky Artsell Všeobecné obchodní podmínky Ver March 8, 2018 1 Artsell je internetová platforma, sloužící k prezentování a k zprostředkování prodeje uměleckých děl vytvořených nebo spravovaných registrovanými

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ Provozovatelem slevového portálu www.bejkr.cz je společnost Jk Joblife s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Co vše by měl splňovat prodejce prodávající zboží pomocí internetu

Co vše by měl splňovat prodejce prodávající zboží pomocí internetu Co vše by měl splňovat prodejce prodávající zboží pomocí internetu Po neustále opakujících se dotazech, co vše by měl splňovat prodejce prodávající na internetu Vám přínášíme důležité základní informace.

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Prodávající - Aurum1990 Trade Czech s.r.o., IČO: 015 23 392, DIČ: CZ01523392. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem

Více

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce KLooK

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce KLooK 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce KLooK (Magdalena Čandrlová, IČO01582071, zapsána do živnostenského rejstříku dne 8. 4. 2013 ve Slavkově u Brna). Podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti NT Vision s.r.o., se sídlem Modřanská 496/96a, 147 00 Praha 4, identifikační

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Obchodní podmínky. 1) Úvodní ustanovení. 2) Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy. 3) Charakteristika zboží a jeho cena

Obchodní podmínky. 1) Úvodní ustanovení. 2) Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy. 3) Charakteristika zboží a jeho cena Obchodní podmínky 1) Úvodní ustanovení 2) Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy 3) Charakteristika zboží a jeho cena 4) Dodací lhůta a doprava zboží 5) Odstoupení od kupní smlouvy 6) Reklamace zboží,

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Výzva k podání cenových nabídek

Výzva k podání cenových nabídek Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Výzva k podání cenových nabídek Veřejná zakázka malého rozsahu dodávku zadávaná podle ustanovení 6, 12

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE Pro poskytování informací daňové správy daňovým subjektům slouží Daňová informační schránka (dále jen DIS). Naleznete zde informace o stavu osobního daňového účtu

Více

Poplatky a platby na portále HMFS pro prodávající

Poplatky a platby na portále HMFS pro prodávající Poplatky a platby na portále HMFS pro prodávající Prodejci na portále HMFS mohou být účtovány poplatky za použití některých služeb. Tyto podmínky jsou součástí našich podmínek použití. Otevřením obchodu

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

Dražební manuál Nedobrovolná/dobrovolná dražba dle o.s.ř.

Dražební manuál Nedobrovolná/dobrovolná dražba dle o.s.ř. Dražební manuál Nedobrovolná/dobrovolná dražba dle o.s.ř. Prostudujte menu Jak dražit a Všeobecné podmínky. Zaregistrujte se, rozlišujte fyzickou a právnickou osobu, evidenci SJM a SV. Pečlivě vyplněný

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Akce začíná registrací soutěžních kolektivů. Následně přechází v samotnou soutěž.

Akce začíná registrací soutěžních kolektivů. Následně přechází v samotnou soutěž. Pravidla soutěže 1. Organizátor Organizátorem akce je Seznam.cz, a.s., Radlická 608/2, Praha 5, PSČ 150 00, IČO: 261 68 685, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Lyoness tajemství nakupovat

Lyoness tajemství nakupovat Možnosti nakupování Lyoness tajemství nakupovat 1. Uplatnění CashBack karty 2. Přímá platba (Potvrzení o platbě) 3. Originální poukázky 4. Online poukázka 5. Převod elektrické energie a plynu 1. Uplatnění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu EU Login a přidání čísla

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Mgr. Markéta Rigová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 21:09

Mgr. Markéta Rigová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 21:09 Dobrý den. Děkujeme, že věnujete pozornost obchodním podmínkám. Přejeme Vám příjemné nakupování. Váš internetový obchod "NEJKRÁSNĚJŠÍ DÁREK" VELKOOBCHODNÍ PRODEJ: Obchodníci mohou naše zboží zakoupit i

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 čj.: MaP 52834/2016 V Chebu dne 17.06.2016 Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý majetek

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 4 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Nastavení projektů...

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

S Moje MND máte své výdaje za energie pod kontrolou. Jednoduchý manuál zákaznického portálu mojemnd.cz

S Moje MND máte své výdaje za energie pod kontrolou. Jednoduchý manuál zákaznického portálu mojemnd.cz S Moje MND máte své výdaje za energie pod kontrolou Jednoduchý manuál zákaznického portálu mojemnd.cz Moje MND Zákaznický portál pro domácnosti i podnikatele, díky kterému budete mít rychlý přehled o vaší

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

Obchodní podmínky ke konferenci Rise and Shine: Partnerské vztahy

Obchodní podmínky ke konferenci Rise and Shine: Partnerské vztahy Obchodní podmínky ke konferenci Rise and Shine: Partnerské vztahy 16.4.2016 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky vydává fyzická osoba Vojtěch Kouba (IČ 02232812), se sídlem Třebechovice pod

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese (dále jen webová

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese  (dále jen webová Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

1.1 Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek

1.1 Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH 1.1 Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek... 3 1.2 Příloha č. 2: Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy... 4 1.3 Příloha č. 3: Všeobecné obchodní podmínky... 6 1.4 Příloha č. 4:

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ E-SHOPU KAKTUSY.CZ

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ E-SHOPU KAKTUSY.CZ NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ E-SHOPU KAKTUSY.CZ VÝBĚR ZBOŽÍ, KTERÉ CHCETE KOUPIT Pokud nejste s počítačem dostatečně spřáteleni, doporučujeme pro první objednání pomoc mladší generace (syn, dcera, vnuk, vnučka)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 čj.: MaP 55465/2015 V Chebu dne 29.06.2015 Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý majetek

Více

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.fler.cz/move-material.podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Více