SESTAVENA VSOULADU S MEZINARODNIMI STANDARDY UCETNIHO VYKAZNICTVi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SESTAVENA VSOULADU S MEZINARODNIMI STANDARDY UCETNIHO VYKAZNICTVi"

Transkript

1 02 Czech Republic a.s. KONSOLIDOV ANA UCETNi za VERKA ZA ROK KONCiCi 31. PROSINCE 2014 SESTAVENA VSOULADU S MEZINARODNIMI STANDARDY UCETNIHO VYKAZNICTVi

2 02 Czech Republic a.s. Konsolidovana (1cetni zaverlrn za rok koncici 3 1. prosince 2014 Obsah Strana VSEOBECNE INFORMACE VYROK NEZA VIS LEHO AUD ITO RA AKCIONARUM SPOLECNOSTI... 3 KONSOLIDOV ANY VYKAZ 0 UPLNEM VYSLEDKU... 5 KONSOLIDOV ANA ROZV AHA....'... 6 KONSOLIDOV ANY VYKAZ 0 ZMENE VLASTNiHO KAPIT ALU KONSOLIDOV ANY VYKAZ PENEZNiCH TOKU UCETNi POSTUPY... 9 PRILOHA KE KONSOLIDOV ANE UCETNf za VERCE Pi'iloha ke konsolidovane (1cetnf zaverce tvofi ned flnou soucast teto (1cetnf zaverky.

3 02 Czech Republic a.s. Konsolidovana (1cetni zaverka za rok koncici 31. prosince 2014 VSEOBECNEINFORMACE Skupina 02 Czech Republic a.s. (,,Skupina") se sklada z 02 Czech Republic a.s. (,,Spolecnost") a dcerinych spolecnosti: 02 Slovakia, s.r.o., Bonerix s.r.o., Internethome, s.r.o., CZECH TELECOM Germany GmbH a CZECH TELECOM Austria Gm bh. Skupina provozuje spolecny podnik Tesco Mobile CR s.r.o., se spolecnosti Tesco Stores CR a.s. Spolecnost je akciova spolecnost zapsana v obchodnim rejstriku, se sidlem v Ceske republice. Registrovane sidlo Spolecnosti je na adrese Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, , Ceska republika. Skupina je clenem Skupiny PPF (,,Skupina PPF") a je vlastnena prostfednictvim spolecnosti PPF Arena 2 B.V. (,,PPF"). Spoleenost je pfednim integrovanym telekomunikacnim operatorem na ceskem trhu poskytujicim plne konvergentni sluzby. Prumerny pfepocteny pocet zamestnancu ve Skupine v roce 2014 byl (20 13: 5 876). Akcie Spolecnosti jsou obchodovany na Burze cennych papirc1 Praha. Tato konsolidovana (1cetni zaverka by la dne 10. (mora 2015 schvalena pfedstavenstvem ke zvefojneni. Prodej Spolecnosti Skupine PPF V polovine ledna 2014 zfskala dohoda mezi spolecnosti Telefonica S.A. (,,Telefonica") a Skupinou PPF o prodeji majoritniho podilu (65,9 %) ve Spolecnosti souhlasne stanovisko Evropske komise a byla vypofadana dne 28. ledna Transakce se tykala vsech majetkovych ttcasti Spolecnosti vcetne spolecnosti 02 Slovakia, s.r.o. (drive Telefonica Slovakia, s.r.o.). Obe spolecnosti mohou i nadale podnikat pod znackou 02, a to do ledna Zaroveii j sou zacleneny do partnerskeho programu Skupiny Telefonica, ktery umoziiuj e partnerskym telekomunikacnfm operatorlllti mo:lnost cerpat ekonomicke vyhody z rozsahu Skupiny Telefonica a spolupracovat v klieovych oblastech podnikani. Skupina PPF zvysila svc1j podil ve Spolecnosti na 83,2 % k 31. prosinci Zmena nazvu Na zaklade rozhodnuti valne hromady ze dne 19. kvetna 2014 zmenila Spolecnost svuj nazev na 02 Czech Republic a.s. s ucinnosti od 21. cervna Telefonica Slovakia s.r.o. zmenila svc1j 4. cervna nazev na 02 Slovakia, s.r.o., s (1cinnosti od Pi'iloha ke konsolidovane (1cetni zaverce tvori nedilnou soucast teto (1cetni zaverky.

4 02 Czech Republic a.s. 2 Konsolidovana l1cetni zaverka za rok koncici 31. prosince 2014 Poskytnuti financni asistence V navaznosti na zadost vetsinoveho akcionare ze dne 13. rijna 2014 rozhodla Spolecnost v souladu se stanovami Spolecnosti a zakonem o obchodnich korporacich o poskytnuti finaneni asistence. Financni asistence byla schvalena valnou hromadou dne 17. prosince Finaneni asistence m-l1ze byt poskytnuta ve forme 1'.1veru az do vyse 24,8 mid. Kc se splatnosti nejpozdeji do 7 let od data prvniho cerpani a pr-l1bezne placenym 1'.1rokem, ktery bude vyssi nez urok z uveru, ktery spolecnost musi ziskat do 6 mesictl od okamziku schvaleni financni asistence valnou hromadou Spolecnosti. Vysokorychlostni mobilni datova sit' L TE V roce 2014 na zaklade vysledku aukce ziskaly spolecnosti 02 Czech Republic a.s. a 02 Slovakia, s.r.o. pfidely frekvenci od regulatornich autorit. Tyto frekvence jsou potrebne k vybudovani mobilni site ctvrte generace (L TE). Kombinace ziskanych kmitoct-l1 umo:lni vybudovat v Ceske republice doposud nejrychlejsi mobilni sit'. Spoleenost pokryla siti L TE jiz vyznamnou cast Prahy a Brna. Spolecnost zaeala s budovanim site L TE i v dalsich mestech a regionech behem prvniho pololeti roku Frekveneni pfidely vydra:lene spolecnosti 02 Slovakia, s.r.o., zjednodusi nasazeni 40 site v cele zemi a umo:lni, ze vysokorychlostni mobilni internet bude k dispozici i ve vzdalenych oblastech, kde je pfistup k sirokopasmovemu internetu v soueasnosti omezeny. Restrukturalizace V roce 2014 Skupina pokraeovala v realizaci restrukturalizaenich aktivit a nakladove optimalizace s cilem dale zvysit svoji provozni efektivitu. Zamerila se zejmena na zjednoduseni organizacm struktury vcetne sni:leni duplicitnich pozic, konsolidaci a optimalizaci call center, sni:leni poctu a zjednoduseni pouzivanych aplikaci a systemu a optimalizaci procest1. V ramci restrukturalizace bylo propusteno vice nez 740 zamestnanc-l1 a Skupine vznikly naklady na restrukturalizaci ve vysi 457 mil. Kc (viz Poznamka c. 2). Pi'floha ke konsolidovane (1cetnf zaverce tvorf nedilnou soucast teto l'.1cetni zaverky.

5 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobrefof 648/1 a Praha 8 Ceska republika Telephone Fax Internet Zprava nezavisleho auditora pro akcionare spolecnosti 02 Czech Republic a.s. Provedli jsme audit pfilofone konsolidovane ucetni zaverky spolecnosti 02 Czech Republic a.s., tj. konsolidovane rozvahy k 31. prosinci 2014, konsolidovaneho v)'kazu 0 uplnem v)'sledku, konsolidovaneho v)'kazu 0 zmene vlastniho kapitalu a konsolidovaneho v)'kazu penefoich toku za rok 2014 a pfilohy teto konsolidovane ucetni zaverky, vcetne popisu pouzitych v)'znamnych ucetnich metod a ostatnich doplnujicich udaju. Udaje o spolecnosti 02 Czech Republic a.s. jsou uvedeny v bode,,vseobecne informace" prilohy teto konsolidovane ucetni zaverky. Odpovednost statutarniho organu ucetni jednotky za konsolidovanou ucetni zaverku Statutarni organ spolecnosti 02 Czech Republic a.s. je odpovedny za sestaveni konsolidovane ucetni zaverky, ktera podava vemy a poctiv)' obraz v souladu s Mezinarodnirni standardy ucetniho v)'kaznictvi ve zneni pfijatem Evropskou unii, a za takov)' vnitfui kontrolni system, ktecy povafuje za nezbytny pro sestaveni konsolidovane ucetni zaverky tak, aby neobsahovala v)'znamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nasi odpovednosti je vyjadrit na zaklade provedeneho auditu v)'rok k teto konsolidovane ucetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech, Mezinarodnirni auditorsk:yrni standardy a souvisejicirni aplikacnirni dolozkarni Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s ternito pfedpisy jsme povinni dodrfovat eticke pofadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali pfimefenou jistotu, Ze konsolidovana ucetni zaverka neobsahuje v)'znamne nespravnosti. Audit zahmuje provedeni auditorstjch postupu, jejichz diem je ziskat dukazni informace o castkach a skutecnostech uvedenych v konsolidovane ucetni zaverce. Vyber auditorstjch postupu zavisi na usudku auditora, vcetne vyhodnoceni rizik, Ze konsolidovana ucetni zaverka obsahuje v)'znamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pfi vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitfni kontrolni system, ktecy je relevantni pro sestaveni konsolidovane ucetni zaverky podavajici vemy a poctiv)' obraz. Cilem tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadfit se k ucinnosti vnitfniho kontrolniho systemu ucetni jednotky. Audit tez zahmuje posouzeni vhodnosti pouzitych ucetnich metod, primefenosti ucetnich odhadu provedenych vedenim i posouzeni celkove prezentace konsolidovane ucetni zaverky. Jsme pfesvedceni, ze ziskane dukazni informace poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadfeni naseho v)'roku. KPMG Caska republika Audit, s.r.o.. a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Obchodnl rejstllk vedeny Ml.tstskYm soudem v Praze oddn C, vlo!ka IC DIC CZ

6 Vyrok auditora Podle naseho nazoru konsolidovana ucetni zaverka podava vemy a poctiry obraz aktiv a pasiv spolecnosti 02 Czech Republic a.s. k 31. prosinci 2014 a nakladu, rynosu a rysledku jejiho hospodafeni a penefaich tokii za rok v souladu s Mezinarodnimi standardy ucetniho rykaznictvi ve zneni prijatem Evropskou unii. V Praze, dne 10. unora 2015 v krat~ to~ 1,&~ /Jz.d'i- KPMG Ceska repu~a Audit, s.r.o. Evideneni cislo 71 Jc1~kd_J Ing. Petr Skoda Partner Evidencni cislo 1842

7 02 Czech Republic a.s. 5 Konsolidovana (1cetni zaverka za rok koncici 31. prosince 2014 KONSOLIDOV ANY VYKAZ 0 UPLNEM VYSLEDKU Sestaveny za rok koncici 3 1. prosince 2014 Rok koncici Rok koncici V milionech Kc Pozna mka 31. prosince prosince 2013 Yynosy Ostatni vynosy z netelekornunikacnich sluzeb Naklady Snil.eni hodnoty aktiv Provozni zisk pred odpisy (OIBDA) Odpisy hmotnych a nehmotnych aktiv 7, Provozni zisk Financni vynosy Financni naklady..,.) Podil na zisku/ztrate spolecneho podniku 8-6 Zisk pl'ed zdanenim Dail z pl'ijmt".1 4 -I 180 -I 569 Zisk Ostatni (1plny vysledek Polozky, ktere se nasledne mohou reklasifikovat do hospodarskeho vysledku Kurzove rozdily Ostatni up lny vysledek ocisteny o da Celkovy t1plny vysledek ocisteny o dail Zisk pl'ipadaj icf: Akcionai'Um Spolecnosti Celkovy (1plny vysledek pl'ipadajici: Akcional't".1m Spolecnosti Zisk na akcii (Kc) - zakladni* * Vzhledem k tomu, z.e Spolecnost nevydala zadne konvertibilni nastroj e, nedochazi ke zi'edeni zisku. Pl'iloha ke konsolidovane (1cetni zaverce tvoi'i nedilnou soucast teto (1cetni zaverky.

8 02 Czech Repu blic a.s. Konsolidovana ucetni zaverka za rok koncici 31. prosi nce KONSOLIDOV ANA ROZV AHA Sestavena k 31. pros inci V milionech Kc AKTIVA Pozna mka 31. prosince prosince Pozemky, budovy a zai'fzeni Nehmotna aktiva lnvestice v pi'idruzenych spolecnostech Ostatni financnf aktiva Odlozena danova pohledavka Dlouhodoba a ktiva Zasoby Pohledavky Splatna dar'lova pohledavka Penize a penefoi ekvivalenty Befoa a ktiva I Aktiva celkem VLASTNi KAP ITAL A ZAVAZKY Zakladni kapital Vlastni akcie Emisni azio Nerozdeleny zisk a ostatni fondy Vlastni kapitat I I Dlouhodobe financni zavazky Odlofony dar'lovy zavazek Dlouhodobe rezervy Ostatni dlouhodobe zavazky Dlouhodobe zavazky Kratkodobe financnf zavazky Obchodni ajine zavazky Splatny dai\ovy zavazek Kratkodobe rezervy Befoe zavazky Zavazky celkem Vlastni ka pital a zavazky celkem Konsolidovana i'.1cet9f zaver spolecnostijizo e'psali:,.. byla schvalena predstavenstvem 2015 a jmenem Tomas Budn' <. generalnf redi e predseda predstavenstva. 4 Pi'floha ke konsolidovane (1cetni zaverce tvoi'i nedilnou soucast teto (1cetni zaverky.

9 02 Czech Republic a.s. 7 Konsolidovana i1cetni zaverka za rok koncici 31. prosince 2014 KONSOLIDOV ANY VYKAZ 0 ZMENE VLASTNiHO KAPITALU Sestaveny za rok koncici 3 I. prosince 2014 Fond Occilovaci na (1hrady Zi1kladni Emisni Vlastni rozdily vazanc Ncrozdclcn)' V milioncch Kc Pozn. kapital azio akcic z pfcccncni na akcic Fondy zisk Cclkcm KI. lcdnu Kurzove rozdily vznikle v danem obdobi Zisk Up ln y vyslcdck Kapitalove prispevky a ostatn i pi'evody Distribuce odsou hlasene v roce Operace s vlastnimi akciemi I I 244 ZruSeni vlastn ich akcii I K 31. IH'osinci I K l. lcdnu Kurzove rozdily vzni kle v danem obclobi Zisk Uplny vyslcdck Kapitalove pi'ispevky a ostatni pi'evocly Distribuce odsouh lascne v rocc Operace s vlastnimi akciemi K 31. prosinci I Pi'floha ke konsolidovane i1cetni zaverce tvoi'i nedilno u soucast teto i1cetni zaverky.

10 02 Czech Republic a.s. 8 Konsolidovana l1cetni zaverka za rok koncici 31. prosince 2014 KONSOLIDOV ANY VYKAZ PENEZNiCH TOKU Sestaveny za rok koncici 31. prosince Rok koncici Rok koncici Pozn prosince prosince 2013 Zisk pl'ed zdanenim Upravy o: Podil na zisku/ztrate spolecneho podniku -8 6 Pi'ijate dividendy -5-5 Odpisy budov a zai'izenf Odpisy nehmotnych aktiv Snifoni hodnoty aktiv 180 II Zisky z prodeje pozemkl'1, budov a zai'izeni Ciste uroky a dalsf vynosy/naklady Kurzove zisky/ztraty (netto) ,., Zmena realne hodnoty -.) -126 Zmena stavu rezerv a opravnych polofok J ine nepenefo i ope race Penefoi toky z provozni cinnosti pred zmenou provoznfho kapitalu Zmena provozniho kapitalu: Zvyseni/snifoni pohledavek z obchodnfho styku a ostatnich pohledavek Snizeni/zvysenf stavu zasob Zvyseni/snfzenf zavazktl VllCi vei'iteh'.'nn a ost. zavazkt'.'1 -I Penefof toky z provozni cinnosti Zaplacene tll'oky II Pi'ijate (1roky II 1 12 Zaplacena dan z pi'fjm t'.'1 -I 538 -I 463 C:iste penefoi toky z provozni cinnosti Penefoi toky z investieni cinnosti Poi'fzeni dlouhodobeho hmotneho maj etku Poi'fzeni dlouhodobeho nehmotneho majetku Vynosy z prodeje dlouhodobeho hmotneho a nehmotneho majetku Poi'fzeni financn ich investic 0-63 Dividenda prijata 5 5 Poskytnute pt'.'1jcky 0-30 Splacene pl'1jcky 0 12 Ciste penefof toky z investicni cinnosti Penefoi toky z finaneni cinnosti Cerpan f I splatky (1verC Penefoi (1hrady vlastnfkt'.'1m za nabyvani vlastnich akci f 0 -I 596 Sn izeni vlastnfho kapitalu Dividenda vyplacena C:iste penefoi toky z finaneni cinnosti -I Ciste zvyscni /snifoni stavu penez a penefoich ekv ivalenti' Penfze a penefoi ekvivalenty na zacatku roku Vliv pohybu menovych kurzt'.'1 na stav penez a penefoich ekvivalenti' Penfze a penefoi ekvivalenty na konci roku Pl'iloha ke konsolidovane (1cetnf zaverce tvoi'i nedilnou soucast teto (1cetnf zaverky.

11 02 Czech Republic a.s. 9 Konsolidovana ucetni zaverka za rok koncici 3 1. prosince 2014 UCETNi POSTUPY Obsah Strana A Zakladni zasady l 0 B Skupinove vykazovani C Investice ve spolecnych podnikanich a pfidru:lenych spolecnostech D Transakce v cizich menach E Pozemky, budovy a zarizeni F Nehn1otna aktiva G Dlouhodoba aktiva klasifikovana j ako aktiva urcena k prodeji I-I Snizeni hodnoty aktiv I Investice a ostatni fi nancni aktiva J Leasing K Zasoby L Pohledavky M Penize a penezni ekvivalenty N Financni zavazky Splatna a odlozena dan P Zamestnanecke pozitky Q Odmeny vazane na akcie R Rezervy S Vynosy a naklady T Distribuce dividend U Financni nastroje V Uziti odhadu, predpoklad t'.'1 a t'.1sudku W Zmeny v t'.1cetni politice X Provozni zisk Pi'iloha ke konsolidovane ucetni zaverce tvori nedilnou soucast teto (1cetni zaverky.

12 02 Czech Republic a.s. 10 Konsolidovana 1H'.etni zaverka za rok koncici 31. prosince 2014 A Zakladni zasady Zakladni (1cetni postupy pouzite pri priprave konsolidovane (1cetni zaverky jsou popsany niie. Tyto (1cetni postupy byly aplikovany na vsechny vykazovane roky, pokud neni uvedeno jinak. Konsolidovana (1cetni zaverka byla zpracovana podle Mezinarodnich standardu (1cetniho vykaznictvi (dale jen,,ifrs") a v souladu se standardy IFRS prijatymi EU. IFRS obsahuje standardy a interpretace schvatene Radou pro mezinarodni (1cetni standardy (IASB) a Vyborem pro IFRS interpretace (IFRS IC). One I. ledna 2005 vesla v platnost zmena zakona o ucetnictvi c. 563/1991 Sb., ktera vyfaduj e pripravu konsolidovane ucetni zaverky v souladu s IFRS pfijatymi EU (narizeni (EC) c. 1606/2002). K rozvahovemu dni neexistuji rozdily mezi ucetnimi postupy dle IFRS prijatymi Skupinou a IFRS, ktere byly prijaty EU. Konsolidovana ucetni zaverka byla zpracovana na principu historickych porizovacich cen, s vyj imkou dlouhodobych aktiv urcenych k prodeji, financnich derivati'.1, odmen vazanych na akcie a identifikovanych aktiv a zavazku nabytych v ramci podnikovych kornbinaci, jak je popsano v (1cetnich postupech niie. Priprava konsolidovane ucetni zaverky v souladu s IFRS vyfaduje pouziti urcitych kritickych ucetnich odhadu. Odhady je take nezbytne pouzit pfi aplikaci ucetnich postupu Skupiny. Oblasti vyfadujici vetsi miru rozhodovani nebo komplexnosti a oblasti, kde predpoklady a odhady jsou pro konsolidovanou ucetni zaverku vyznamne, jsou uvedeny v Poznamce V Uziti odhadu, predpokladu a usudku. Castky uvedene v teto konsolidovane ucetni zaverce J SOU vykazany v milionech korun ceskych (mil. Kc), pokud neni uvedeno j inak. V souvislosti se zmenou akcionare na zacatku roku 2014 Skupina rozhodla o zmene metody sestaveni vykazu penefoich tokt1 za rok koncici 3 1. prosince 2014 (a srovnatelne obdobi) z prime na neprimou metodu. Ke zmene Skupina pfistoupila z di'.1vodi'.1 prizpl'1sobeni se pravidli'.11n reportingu materske Skupiny PPF. Skupina je integrovanym telekomunikacnim operatorem, ktery poskytuje komplexni nabidku hlasovych, datovych a internetovych sluieb v oblasti pevnych linek a mobilnich sluieb. Podle techto dvou hlavnich oblasti poskytovanych sluieb vykazuje sve provozni segmenty, tedy fixni a mobilni. Dale Skupina vykazuje jeden geograficky segment, ktery tvori j eho dcefina spolecnost 0 2 Slovakia, s.r.o. Pfijeti novych nebo revidovanych standardu a interpretaci IFRS (zahrnuty jsou standardy a interpretace relevantni pro Skupinu) V roce 2014 Skupina prijala nize uvedene interpretace a zmeny ucetnich standardu, ktere se tykaj i jeji cinnosti. Prijeti tech to interpretaci a zmen (1cetnich standardi'.1 nema zadny vyznamny dopad na licetni zaverku Skupiny. Pi'iloha ke konsolidovane ucetni zaverce tvori ned flnou soucast teto ucetni zaverky.

13 02 Czech Republic a.s. 11 Konsolidovana ltcetni zaverka za rok koncici 31. prosince 2014 IAS 32 Financni nastroje: vykazovani (Zapocet financnich aktiv a finanenich zavazklt) Novela stanovi, :le pravo na zapocet financnich aktiv a zavazkt1 musf b,yt pravne vymahatelne nejen v ramci befoeho obchodniho styku, ale i v pfipade, :le nektera ze smluvnich stran, vcetne vykazujici ucetni jednotky samotne, nesplni sve zavazky nebo je proti ni zahaj eno insolveneni fizeni. Kriteria pro zapocet financnich aktiv a financnich zavazktt podle IAS 32 fikaji, :le vykazujici t'.1cetni jednotka musi mit t'.11nysl vyporadat pfislusne aktivum a pfislusny zavazek v ciste vysi nebo realizovat pfislusne aktivum a zarovei1 vyporadat pfislufoy zavazek. V teto souvislosti novela stanovi, :le netto zuctovani jsou fakticky rovnocenna, a tudiz podminky pro zuctovani v Ciste vysi sp!i1uji vyhradne ty zt'.1ctovaci systemy zalozene na brutto principu, ktere generuji nevyznamne t'.1verove riziko nebo riziko likvidity a ktere zpracovavaji pohledavky a zavazky v ramci jednoho zt'.1ctovaciho procesu nebo cyklu. IAS 36 Sni:leni hodnoty aktiv (Zverejneni zpetne ziskatelnych castek LI nefinancnich aktiv) Novela vyjasnuj e po:zadavky na zverejneni informaci v souvislosti s realnou hodnotou sni:lenou o naklady na prodej. Pl1vodni t'.1pravou IAS 36, ktera byla provedena v navaznosti na IFRS 13, IASB zamyslela stanovit po:zadavek na zverejneni inforrnaci o zpetne ziskatelne hodnote znehodnocenych aktiv v pfipade, :le tato hodnota vychazi z realne hodnoty sni:lene o naklady na prodej. Tento po:zadavek by! novelou zrusen. Dale IASB doplnila novelizovany standard o nasledujici dva po:zadavky na zverejneni: - zverejneni dodatecnych inforrnaci 0 ocenovani realnou hodnotou v pripade, kdy zpetne ziskatelna hodnota znehodnoceneho aktiva byla stanovena na zaklade realne hodnoty sni:lene 0 naklady na prodej ; - zverej neni informaci o pouzitych diskontnich sazbach v pfipade, kdy zpetne ziskatelna hodnota vychazi z realne hodnoty sni:lene 0 naklady na prodej stanovene metodou soueasne hodnoty. Novela uvadi v soulad pofadavky na zverejneni hodnoty z uzivani a realne hodnoty snizene o naklady na prodej. IAS 39 Financni nastroje: t'.1ctovani a ocenovani (Novace derivatr1 a dalsi t'.1ctovani o zajisteni) Novela poskytuje vyjimku ze stavajiciho pofadavku na preruseni zajist'ovaciho t'.1cetnictvi v situacich, kdy dochazi ke zmene protistrany zajist'ovaciho nastroje, aby tak umofoila provedeni vyporadani (clearingu) tohoto nastroje. Novela se vztahuje na novace nejen centralnich protistran, ale i zprostredkovatelu, jimiz mohou byt napfiklad clenove clearingovych organizaci nebo klienti clenu clearingovych organizacf, ktefi sami vystupuji jako zprostredkovatele. U novaci, ktere nesplnuji kriteria pro uplatneni vyj imky, musi t'.1cetni jednotka posoudit zrneny zajist'ovaciho nastroje z hlediska kriterii pro oductovani financnich nastroj LI a obecnych podrninek pro pokracovani uctovani o zajisteni. Pi'floha ke konsolidovane l1cetni zaverce tvol'i nedilnou soucast teto t'.1cetni zaverky.

14 02 Czech Republic a.s. 12 Konsolidovana (1cetni zaverka za rok koncici 31. prosince 2014 Investicni jednotky (novela IFRS 10, IFRS 12, IAS 27 a IAS 28) IASB vydala novelu, ktera upravuje investice do dcefinych a pfidruzenych spolecnosti a do spolecneho podnikani realizovane ucetni jednotkou splil.ujici definici tzv. investicni jednotky. Ucetni jednotka tohoto typu bude tyto investice ocet1ovat realnou hodnotou do zisku nebo ztraty v souladu s IFRS 9 (resp. IAS 39). To nebude platit pro investice do dcefinych a pfidruzenych spolecnosti a do spolecnych podniku, ktere poskytuj i sluzby vyhradne investicni j ednotce. Takove investice se budou t'.1ctovat ekvivaleneni rnetodou. Pokud nejaka investicni jednotka vykonava kontrolu nad jinou investicni j ednotkou, oceni svou investici realnou hodnotou. Nicmene jeji materska spolecnost, ktera sama neni investicni jednotkou, uz nebude moci tento zpusob uctovani pouzit. Pokud jde o investice do pfidrufonych spolecnosti a spolecneho podnikani, neinvesticni jednotky budou mit nadale mofoost ocenit je realnou hodnotou do zisku nebo ztraty podle IAS 28. IFRIC 21 Odvody Interpretace se vztahuje na veskere odvody, ktere neznamenaj i odliv prostfedku predstavujicich ekonomicky prospech uvedeny v jinych standardech (napf. IAS 12) ani pokuty Ci jine sankce za poruseni zakonu a pravnich pfedpist1. Podle interpretace t'.1cetni jednotka vykaze zavazek vyplyvajici z odvodu v okamziku, kdy doj de k cinnosti zakladajici povinnost zaplatit odvod v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Pokud uvedena Ci1most nastava postupne za urcite casove obdobi, tvofi se zavazek postupnym zptisobem. V pfipade odvodu, u nehoz povinnost jeho t'.1hrady vznika pfi dosazeni minimalniho prahu, se podle interpretace zavazek vykaze v okamziku, kdy je tento prah dosafon. Zmeny v nasledujicich standardech j sou t'.1cinne k 31. prosinci 2014, ale nejsou pro Skupinu relevantni - IAS 19 Zamestnanecke pozitky a IFRS 3 Podnikove kombinace. Prfloha ke konsolidovane t'.1cetni zaverce tvol'i nedilnou soucast teto t'.1cetni zaverky.

15 02 Czech Republic a.s. 13 Konsolidovana ltcetni zaverka za rok koncici 31. prosince 2014 Nove standardy neucinne k 31. prosinci 2014 (zahrnuty jsou standardy relevantni pro Skupinu) K datu sestaveni techto konsolidovanych financnfch vykazu byly vydany nasledujici standardy, jejichz pfijeti k tomuto datu nebylo povinne. Skupina pfijme tyto standardy k datu jejich t'.icinnosti. Povinne pfijeti: Stanclardy a zmeny rok zacinajici k datu nebo po tomto datu IFRS 14 Casove rozliseni pi'i cenove regulaci I. ledna IFRS 11 Spolecna ujednani I. ledna 2016 IAS 16 a IAS 38 Pozemky, budovy a zai'izen i a Nehmotna aktiva I. ledna 2016 IAS I Sestavovani a zvei'eji'\ovani ucetni zaverky I. ledna 2016 Konsolidovana t'.1cetni zaverka, Zvei'eji'\ovani podilt1 v IFRS 10 a!as 28 jednotlivych t'.1cetnich jednotkach a lnvestice do I. ledna 2016 pi'idrufonych podnikc1 a spolecnych podn iku IFRS 10, IFRS 12 a!as 28 Zvei'eji'\ovani podilu v jednotlivych t'.1cetnich jednotkach I. ledna 2017 IFRS 15 Vynosy ze sm luv se zakazn iky I. ledna IFRS 9 Financn i nastroje - klasifikace a oceneni I. ledna Skupina nyni posuzuje dopady z pfijeti standardtt a zmen. U standardu IFRS 15 Skupina ocekava vyznamny dopad na konsolidovane financni vykazy v obdobi pfijeti standardu. Na zaklade dosud provedenych analyz u zbyvajicich standardt1 a zmen Skupina neocekava vyznamny dopad na konsolidovane financni vykazy v obdobi jejich pfijeti. B Skupinove vykazovani Konsolidace Dcefine spolecnosti, v nichz ma Spolecnost pfimo ci nepfimo podil s rozhodujicim vlivem nebo ma nad nimi jinym zpusobem kontrolu, jsou konsolidovany, a to ode dne, kdy nad nimi Skupina ziskala kontrolu (datum koupe), a jsou vyloueeny z konsolidace k datu pozbyti teto kontroly. Podnikove kombinace jsou t'.lctovany s pouzitim metody koupe. Porizovaci naklad podnikove kombinace je realna hodnota nabytych aktiv, prevzatych zavazku a emitovanych nastroju vlastnfho kapitalu Skupiny. Porizovaci naklad zahrnuje realnou hodnotu aktiv a zavazktt vyplyvajicich z ujednani o protihodnotach. Naklady souvisejici s koupi j sou t'.1ctovany v okamziku uskutecneni. Prebytek porizovacich nakladtt, nekontrolniho podilu v nabyvanem podniku a k datu akvizice stanovene realne hodnoty predesleho podilu v nabyvanem podniku nad realnou hodnotou podilu Skupiny na identifikovatelnych cistych aktivech j e vykazan jako goodwill. Prebytek realne hodnoty podilu Skupiny na identifikovatelnych cistych aktivech nad pfevedenou protihodnotou, nekontrolnim podilu v nabyvanem podniku k datu akvizice a stanovenou realnou hodnotou pfedesleho podilu v nabyvanem podniku, je vykazan jako zisk Pi'iloha ke konsolidovane ucetni zaverce tvoi'i nedilnou soucast teto t'.1cetni zaverky.

16 02 Czech Republic a.s. 14 Konsoliclovana (1cetni zaverka za rok koncici 31. prosince 2014 v hospodarskem vysledku k datu akvizice. Vice informaci je uvedeno v Ucetnich postupech (viz Poznamka F Nehmotna aktiva a Poznamka c. 8). Krome pfipadu, ktere indikovaly snizeni hodnoty prevadeneho aktiva, byly vsechny transakce mezi spolecnostmi ve Skupine eliminovany. V pfipade potfeby byly ucetni postupy dcefinych spolecnosti upraveny tak, aby byl zajisten soulad s postupy Skupiny a ostatnimi spolecnostmi Skupiny. C Investice ve spolecnych podnikanich a pfidruzenych spolecnostech Spolecne podnikani je smluvni usporadani, pomoci nehoz Skupina a dalsi strany podnikaji hospodarskou Cinnost, ktera je predmetem spoluovladani, kdy strategicka financni a provozni rozhodovani tykajici se cinnosti spolecneho podniku vyfaduji jednomyslny souhlas vsech stran, ktere sdileji ovladani. V souvislosti se svou (1casti na spolecnem ujednani Skupina vykazuje majetkove (1casti ve spolecnych podnicich, ktere ocenuje ekvivalencni metodou. Ve spolecnosti s podstatnym vlivem (pfidrufona spolecnost) Skupina vykonava podstatny vliv svym podilem na financnim a provoznim rozhodovani, ale nema mofoost tuto spolecnost ovladat. Majetkove (1easti v pfidruzenych spolecnostech se ocenuji ekvivalencni metodou. D Transakce v cizich menach (i) Funkcni mena a mena vykazovani Polozky obsafone v (1cetni zaverce kazdeho subjektu Skupiny jsou oceneny menou, ktera nejlepe zobrazuje ekonomickou podstatu zasadnich udalosti a okolnosti tykajicich se Spoleenosti (,,funkcnf mena"). Konsolidovana (1cetni zaverka je vyjadrena v ceskych korunach, coz je funkcni mena i mena vykazovani Skupiny. (ii) Transakce a zt".1statky Transakce v cizich menach jsou (1ctovany pfepoctene na funkcni menu s pouzitim de1rniho kurzu. Zisky a ztraty vyplyvajici z uhrady techto transakci a z pfepoctu penefoich aktiv a pasiv v cizich menach jsou vykazovany ve vykazu zisku a ztraty, s vyj imkou transakci k zajisteni penefoich tokt".1 precenenych do ostatniho (1plneho vysledku. Zustatky penefoich polofok v cizich menach se na konci roku pfecenuji kurzem platnym ke konci roku. Zt".1statky nepenefoich polozek, ktere j sou vedeny v historickych cenach vyjadfenych v cizi mene, se na konci roku nepfecenuji, ale vykafou se za pouziti smenneho kurzu k datu transakce. Nepenefoi polozky, ktere jsou vedeny v realne hodnote vyjadrene v cizi mene, se vykafou za pouziti smenneho kurzu, ktery platil, kdyz byla tato hodnota urcena. Priloha ke konsolidovane t'.1cetnl zaverce tvofl nedilnou soucast teto t'.1cetni zaverky.

17 02 Czech Republic a.s. 15 Konsolidovana t'1cetn i zaverka za rok koncici 31. prosince (iii) Skupina Vykazy zisku a ztraty zalu anicnich subjektt1 se prevadeji na menu pouzivanou pro vykazovani Skupinou prumerem smennych kurzt1 za dany rok, zatimco rozvahy se pfevadeji smetmymi kurzy platnymi k 31. prosinci. Kurzove rozdily vznikle zpetnym prepoctem ciste investice do zahranicniho subjektu a p-l1jcek nebo jinych nastrojt1 urcenych k zaj isteni takovych investic se zalmrnji do ostatniho uplneho vysledku. Pfi prodeji zalu anicniho subj ektu se kumulovana castka kurzovych rozdiltl vykaze ve vykazu zisku a ztraty jako soucast zisku nebo ztraty z prodeje. E Pozemky, budovy a zafizeni Nemovitosti, stroje a zarizeni jsou prvotne zaznamenany v porizovaci cene a nasledne jsou s vyjimkou pozemkt1 vykazany v pofizovaci cene snizene o opravky a opravne polozky na sni:zeni hodnoty. Pozemky j sou nasledne zachyceny v pofizovaci cene snizene o opravne polozky na snizeni hodnoty. Nemovitosti, stroje a zafizeni nabyte pfi podnikovych kombinacich jsou uvedeny v pofizovacich cenach (ktere se rovnaji jejich realne hodnote k datu nabyti) sni:zenych o opravky a pfipadne opravne polozky na snizeni hodnoty. Pofizovaci cena nemovitosti, stroj t1 a zafizeni zalu nuj e veskere naklady, ktere pfimo souvisej i s uvedenfm jednotlivych polo:zek lm1otnych aktiv do stavu umoz11uj fciho pfedpokladane pouziti. v pfipade vystavby telekomunikacnf site patfi do pofizovaci ceny veskere naklady vznikajici v ramci vystavby site az k poslednimu t'.1eastnickemu rozvadeci, coz zalmrnje naklady dodavateltl, material, prime mzdove naklady a urokove naklady realizovane v pd1behu poffzeni aktiva. Pofizovaci cena zahrnuje dale tez odhadovane naklady na demontaz a odstranenf hmotneho majetku. Nasledne vydaje jsou uznany jako aktivum v kategoriich pozemky, budovy a zarizenf pouze v pfipade, :Ze je pravdepodobne, ze z nich bude mit Skupina budouci ekonomicky uzitek a pofizovaci naklady mohou byt spolehlive urceny. Vydaje na opravy a t'.1dr:zbu lm1otnych aktiv jsou t'.1ctovany do nakladt 1 v do be jejich vzniku. Hmotna aktiva, ktera se jiz nepouzivaji, nejsou urcena k prodeji a nepfinaseji zadny budouci ekonomicky prospech nebo j sou z jinych dt1vodt1 vyfazena, se z rozvahy vyfadf spolu s opravkami vztahujfcimi se k tomuto majetku. Veskere ciste zisky (pfinosy) ci ztraty vznikle v souvislosti s vyfazenim jsou t'.1ctovany do vysledku hospodareni z provoznf Cinnosti, tj. cisty zisk ci ztrata je urcena jako rozdil mezi cistym vynosem z vyfazenf/prodeje a vykazanou t'.1cetni hodnotou aktiva. Hmotna aktiva, s vyj imkou pozemku, j sou odpisovana rovnomerne pocmaje okamzikem j ejich pfipravenosti k u:zivanf. Odpisovani se pferusuje k okamziku odt'.1ctovani aktiva nebo j e-li lm1otne aktivum klasifikovano jako aktivum dr:zene k prodeji, a to k okamziku, ktery nastane drive. Pi'iloha ke konsolidovane l'.tcetni zaverce tvoi'i nedilnou soucast teto l'.1cetni zaverky.

18 02 Czech Republic a.s. 16 Konsolidovana LICCtni zaverka za rok koncici 31. prosince 2014 Odpisovani se neprerusuje, pokud je aktivum docasne v neeitmosti nebo mimo aktivni provoz (v pfipade, :le neni pine odepsano). Predpokladane doby zivotnosti pouzite v teto t'.1cetni zaverce jsou nasledujici: Pocct let Budovy ve vlastnictvi Skupiny Kabelova vedeni a jina souvisej ici zai'izeni Usti'edny a souvisejici zai'izeni Ostatni dlouhodoby majetek max max. 25 max. 20 U pozemku se predpoklada neurcitelna zivotnost, a proto nejsou odpisovany. Zustatkove hodnoty a zivotnost aktiv jsou ke kazdemu rozvahovemu datu revidovany a v pripade potreby upraveny. Pokud zustatkova hodnota aktiva presahuje jeho odhadovanou zpetne ziskatelnou hodnotu, j e zt1statkova hodnota aktiva sni:lena na jeho zpetne ziskatelnou hodnotu (viz Poznamka H Sni:leni hodnoty aktiv). F Nehmotna aktiva Nehmotna aktiva Skupiny tvofi pocitaeovy software, goodwill, licence, ocenitelna prava a zakaznicke baze. Pocitaeovy software predstavuje predevsim externi naklady spojene s pofizenim informacnich systemu Skupiny urcenych pro pouzivani v ramci Skupiny. Naklady spojene s vyvojem nebo opravami pocftacovych programu jsou vykazovany jako naklady v dobe jejich vzniku. Nicmene naklady pfimo spojene s identifikovanymi a specifickymi softwarovymi produkty, ktere jsou kontrolovane Skupinou a j ej ichz pravdepodobny ekonomicky uzitek bude prevysovat pofizovaci naklady po dobu delsi nez j eden rok, jsou vykazovany jako nelm1otna aktiva. Naklady na pocitaeovy software jsou odpisovany rovnomerne na zaklade predpokladane doby pouzitelnosti, obvykle po dobu jednoho roku az peti let. Ocenitelna prava jsou odepisovana po do bu, po kterou je Skupina mt1:le vyuzivat. Nelm10tna aktiva Skupiny nabyta pri podnikovych kombinacich jsou uvedena v porizovacich cenach (ktere se rovnaji jejich realne hodnote k datu nabyti) ponizenych o opravky a pfipadna snizeni hodnoty a jsou odepisovana metodou rovnomernych odpist1 po do bu jej ich predpokladane pouzitelnosti. Zakaznicke baze jsou odepisovany po dobu odpovidajici zb)'vajici prumerne dobe zavazneho smluvniho vztahu nebo obdobi, po ktere j sou ucetni jednotkou vyuzitelne ke generovanf budouciho ekonomickeho prospechu. Nakoupene licence j sou kapitalizovany a odpisovany rovnomerne po dobu platnosti licence, obvykle 15 az 20 let, pocinaje zahajenfm provozu dane site, zpt1sobem nej lepe odrazejfcim vyuziti ekonomickych pozitku plynoucich Skupine z daneho aktiva. Nehmotna aktiva, ktera j sou identifikovana s neurcitelnou dobou zivotnosti, nejsou odepisovana, jsou vsak predmetem testovani na snizeni hodnoty (viz Poznamka c. 8). Pi'iloha ke konsolidovane ucetni zaverce tvoi'i nedilnou soucast teto ucetni zaverky.

19 02 Czech Republic a.s. 17 Konsolidovana (1cetni zaverka za rok koncici 31. prosince 2014 Goodwill vznikajici pfi nakupu dcefinych spolecnosti a podilt1 v pfidruzenych a spolecnych podnicich predstavuje castku, 0 kterou pofizovaci cena prevysuje realnou hodnotu cistych nabytych aktiv. Goodwill neni odpisovan, ale je minimalne jednou rocne testovan na snizeni hodnoty, popr. kdykoli pfi zj isteni indicii vedoucich ke sni:zenijeho hodnoty. Skupina k rozvahovemu dni proveruje zivotnost nehmotnych aktiv, ktera se neodepisuji, a urcuje, zda udalosti a okolnosti i nadale podporuji stanoveni zivotnosti aktiva jako neurcitelne. v opacnem pfipade se formou zmeny ucetniho odhadu zaznamena t'.1prava ve stanoveni zivotnosti aktiva z neurcitelne na urcitelnou. Zt1statkove hodnoty, zbytkove hodnoty, urcitelnost ci neurcitelnost zivotnosti aktiva a samotna zivotnost aktiv jsou ke kazdemu rozvahovemu datu provefovany, revidovany av pfipade potreby prospektivne upraveny jako zmena ucetniho odhadu. Nehmotna aktiva, ktera se jiz nevyuzivaji a neprinaseji fadny budouci ekonomicky prospech nebo j sou z jinych dt1vodu vyfazena, se z rozvahy vyfadi spolu s opravkami vztahujicimi se k tomuto majetku Usou-li odepisovana). Veskere ciste zisky ci ztraty vznikle v souvislosti s vyfazenim jsou t'.1ctovany do vysledku hospodareni z provozni CilU10Sti, tj. cisty zisk ci ztrata je urcena jako rozdil mezi cistym vynosem z vyfazeni/prodeje a vykazanou ucetni hodnotou aktiva. Nehmotna aktiva, s vyjimkou aktiv s neurcitelnou dobou zivotnosti, jsou odepisovana rovnomerne od okamziku jejich pfipravenosti k uzivani. Odepisovani se prerusuje k okamziku oductovani/vyfazeni aktiva nebo j e-li nehmotne aktivum klasifikovano jako aktivum s neurcitelnou dobou zivotnosti nebo jako aktivum urcene k prodeji, a to k okamziku, ktery nastane drive. G Dlouhodoba aktiva klasifikovana jako aktiva urcena k prodeji Skupina v rozvaze oddelene vykazuje dlouhodoba aktiva (skupinu aktiv) urcena k prodeji, LI kterych nedojde k navratnosti ZllStatkove hodnoty pokracujicim uzivanim, ale spise prodejem. Takto klasifikovana aktiva (skupina aktiv) jsou k dispozici k okamzitemu prodeji v j ejich aktuatnim stavu a za podminek beznych pro prodej techto aktiv (skupin aktiv), jejich prodej je vysoce pravdepodobny a je ocekavan v rozmezi jednoho roku. Skupina ocenuje dlouhodoba aktiva (skupinu aktiv) klasifikovana jako aktiva urcena k prodeji nizsi hodnotou ze zt1statkove hodnoty a ciste realizovatelne hodnoty. Skupina uzna snizeni hodnoty aktiv pri pocatecnim nebo pfi naslednem sni:zeni zt1statkove hodnoty na cistou prodejni cenu a uctuje 0 nich jako 0 snizeni hodnoty aktiv s dopadem na vykaz zisku a ztraty za dane obdobi. Od okamziku, kdy je aktivum klasifikovano jako aktivum urcene k prodeji a pfipadne preceneno, prestane se odepisovat a sleduj e se pouze snizeni jeho hodnoty. Pfiloha ke konsolidovane (1cetni zaverce tvori nedilnou soucast teto (1cetni zaverky.

20 02 Czech Republic a.s. 18 Konsolidovana l1cetni zaverlrn za rok koncici 31. prosince 2014 Pripadne zisky z nasledneho narustu ciste prodejni ceny aktiva jsou identifikovany a vykazany ve vykazu zisku a ztraty, a to maximalne do vyse doposud uznaneho kumulativniho snizeni hodnoty. H Snizeni hodnoty aktiv Dojde-li v pn'.'1behu ucetniho obdobi nebo pfi rocnim testovani goodwillu, nehmotnych aktiv s neurcitelnou dobou zivotnosti, popfipade nehmotnych aktiv dosud neuvedenych do uzivani k takovym udalostem nebo zmenam v odhadech, ktere naznacuji nebo mohou zpi'.1sobit, ze ucetni zustatkova hodnota aktiva mi'.1:le pfovysit zpetne ziskatelnou hodnotu aktiva, je provefovano, zda nedoslo ke sni:leni hodnoty majetku, stroji'.1 a zarizeni a ostatnich aktiv vcetne goodwillu a nehmotneho majetku. Ztrata v di'.1sledku snizeni hodnoty je vykazana ve vysi rozdilu, o ktery zi'.1statkova hodnota aktiva prevysuj e jeho zpetne ziskatelnou hodnotu. Zpetne ziskatelna hodnota je vyssi z Ciste prodejni ceny aktiva a jeho hodnoty z uzivani. Pro ucely posouzeni sni:leni hodnoty jsou aktiva slueovana do skupin na nejnizsim stupni, pro ktery je mofoe samostatne identifikovat pen~fo i toky (penezotvorne jednotky). Ztrata ze snizeni hodnoty je uznana do nakladu tehdy, kdy je dosazena. Ztrata ze snizeni hodnoty uznana v pfodchozich obdobich u aktiva, vyjma goodwillu, se rusi tehdy a jen tehdy, kdyz doslo ke zmenam v odhadech pouzitych pro stanoveni zpetne ziskatelne castky aktiva od te doby, co byla naposledy uznana ztrata ze snizeni hodnoty. Jde-li 0 takovy pfipad, ucetni hodnota aktiva se zvysi na jeho zpetne ziskatelnou castku. Tato zvysena hodnota nesmi prevysit i'.1cetni hodnotu snizenou o odpisy, ktera by byla stanovena, pokud by se nevykazala zadna ztrata ze snizeni hodnoty aktiva v predchozich letech. Takoveto zruseni je uznano jako sni:leni nakladi'.1 ve vykazu zisku a ztraty v obdobi, ve kterem bylo dosazeno. Skupina minimalne ke kazdemu rozvahovemu dni zhodnoti, zda existuje naznak, ze ztrata ze snizeni hodnoty, ktera byla uznana pro majetek v predchozich obdobich, j iz nadale neexistuj e nebo se mohla snizit nebo zvysit. Existuje-li jakykoli takovy naznak, Skupina odhadne zpetne ziskatelnou castku takoveho aktiva a porovna ji s i'.1cetni hodnotou (sni:lenou o opravnou polozku). Pfi ureovani, zda existuje nejaky naznak, ze ztrata ze snizeni hodnoty, ktera byla uznana v pfodchozich obdobich, jiz nadate neexistuj e, Skupina vezme v i'.1vahu externi i interni informaeni zdroje (trfoi hodnota aktiva, ocekavane zmeny na trhu, teclmologicke, ekonomicke nebo legislativni zmeny, trfoi i'.lrokove sazby, vyznamne zmeny s pfiznivym dopadem na Skupinu, co se tyce rozsahu nebo zpusobu, jimz je aktivum uzivano nebo se predpoklada, Ze bude uzivano, di'.1kaz z interniho vykaznictvi, ktery naznacuj e ekonomickou vykonnost aktiva atd.). Vypocet odhadu zpetne ziskatelne hodnoty je zalozen na mnohych predpokladech ucinenych vedenim Skupiny. I lnvestice a ostatni financni aktiva Skupina klasifikuje sva financni aktiva do nasledujicich kategorii: financni aktiva precenovana na realnou hodnotu s dopadem do vykazu zisku a ztraty, investice dr:lene do splatnosti, i'.1very a pohledavky a realizovatelna financni aktiva. Financni aktiva ziskana predevsim za i'.1celem vytvareni zisku z kratkodobych cenovych fluktuaci jsou klasifikovana jako financni aktiva precenovana na realnou hodnotu s dopadem Pi'floha ke konsolidovane (1cetni zaverce tvoi'i nedilnou soucast teto ucetni zaverky.

Konsolidovaná Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2010 sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví

Konsolidovaná Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2010 sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví 05 Konsolidovaná Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2010 sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví 05 Konsolidovaná Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2010 sestavená

Více

PROFORMA ZAHAJOV ACi ROZVAHA, KOMENTAR K PRO FORMA ZAHAJOV ACi ROZV AZE A VYROK AUDITORA K 1. LEDNU 2015

PROFORMA ZAHAJOV ACi ROZVAHA, KOMENTAR K PRO FORMA ZAHAJOV ACi ROZV AZE A VYROK AUDITORA K 1. LEDNU 2015 02 Czech Republic a.s. PROFORMA ZAHAJOV ACi ROZVAHA, KOMENTAR K PRO FORMA ZAHAJOV ACi ROZV AZE A VYROK AUDITORA K 1. LEDNU 2015 SESTA VENO NA ZAKLADE PRINCIPU ZALOZENYCH NA MEZINARODNICH STANDARDECH UCETNIHO

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2011 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2011 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2011 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica Czech Republic, a.s. Účetní závěrka za rok

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2011 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ. Telefónica Czech Republic, a.s. Konsolidovaná

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2008

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2008 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2008 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Konsolidovaná

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionářům společnosti

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE IFRS ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2009

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE IFRS ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2009 SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE IFRS A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2009 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti Pražská energetika, a.s. Se sídlem: Na Hroudě 1492/4, Praha 10,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i)

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i) Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 (a) Společnost Alfa dne 1. 4. 2012 pořídila 60% podíl ve společnosti Beta. Pořizovací cena této investice se skládá z 12 500 tis. Kč splatných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2006 A ZPRÁVA AUDITORA

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2006 A ZPRÁVA AUDITORA SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2006 A ZPRÁVA AUDITORA SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 31. 12. 2006 V mil. Kč

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977.

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977. IAS 7 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 7 Výkaz o peněžních tocích 1 [Novelizace standardu - odstavec 32 se mění viz Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu novelizace

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Obsah PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005

Obsah PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005 PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ... 2 2.1. Účtování o výnosech... 2 2.2. Pronájem... 2 2.3. Společnost jako

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253570 Název: Informace podle 7 odst. 3 zakona Obec Milavce Ucetni

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana:

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO :70645949 NAZEV

Více

Czech Property Investments, a. s.

Czech Property Investments, a. s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2014 Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou veškeré hodnoty v této zprávě uváděny v tisících korun českých. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU Připojené

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31.

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. PROSINCE 2005 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Obsah ROZVAHA...3 VÝKAZ

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014 Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Osobní náklady (3) -5 538-5

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

PŘÍLOHA. Informace podle ő 7 odst. 5 zakona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00233382 Název: Mestys Komarov

PŘÍLOHA. Informace podle ő 7 odst. 5 zakona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00233382 Název: Mestys Komarov PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00233382 Název: Mestys Komarov A.1. Informace podle ő 7 odst. 3 zakona A.2.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionářům společnosti ČEZ, a. s.:

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány

Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány Rozsah působnosti 1 Tento standard se používá pro sestavování finančních zpráv penzijních plánů. 2 Penzijní plány jsou někdy označovány různými jinými názvy,

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Společnost Alfa pořídila dne 1. 4. 2013 15% podíl ve společnosti Beta za 1 700 tis. Kč. Následně společnost Alfa dne 31. 10. 2013 pořídila dalších 45 % akcií společnosti Beta, za které uhradila 7 500

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU ŽPSV a.s. Třebízského 207 687 24 Uherský Ostroh Roční nekonsolidovaná účetní závěrka Řádná účetní závěrka zpracovaná k 31. prosinci 2014 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení Ing. Růžena Kotlářová Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 1/2007 OBSAH Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní

Více