SESTAVENA VSOULADU S MEZINARODNIMI STANDARDY UCETNIHO VYKAZNICTVi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SESTAVENA VSOULADU S MEZINARODNIMI STANDARDY UCETNIHO VYKAZNICTVi"

Transkript

1 02 Czech Republic a.s. KONSOLIDOV ANA UCETNi za VERKA ZA ROK KONCiCi 31. PROSINCE 2014 SESTAVENA VSOULADU S MEZINARODNIMI STANDARDY UCETNIHO VYKAZNICTVi

2 02 Czech Republic a.s. Konsolidovana (1cetni zaverlrn za rok koncici 3 1. prosince 2014 Obsah Strana VSEOBECNE INFORMACE VYROK NEZA VIS LEHO AUD ITO RA AKCIONARUM SPOLECNOSTI... 3 KONSOLIDOV ANY VYKAZ 0 UPLNEM VYSLEDKU... 5 KONSOLIDOV ANA ROZV AHA....'... 6 KONSOLIDOV ANY VYKAZ 0 ZMENE VLASTNiHO KAPIT ALU KONSOLIDOV ANY VYKAZ PENEZNiCH TOKU UCETNi POSTUPY... 9 PRILOHA KE KONSOLIDOV ANE UCETNf za VERCE Pi'iloha ke konsolidovane (1cetnf zaverce tvofi ned flnou soucast teto (1cetnf zaverky.

3 02 Czech Republic a.s. Konsolidovana (1cetni zaverka za rok koncici 31. prosince 2014 VSEOBECNEINFORMACE Skupina 02 Czech Republic a.s. (,,Skupina") se sklada z 02 Czech Republic a.s. (,,Spolecnost") a dcerinych spolecnosti: 02 Slovakia, s.r.o., Bonerix s.r.o., Internethome, s.r.o., CZECH TELECOM Germany GmbH a CZECH TELECOM Austria Gm bh. Skupina provozuje spolecny podnik Tesco Mobile CR s.r.o., se spolecnosti Tesco Stores CR a.s. Spolecnost je akciova spolecnost zapsana v obchodnim rejstriku, se sidlem v Ceske republice. Registrovane sidlo Spolecnosti je na adrese Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, , Ceska republika. Skupina je clenem Skupiny PPF (,,Skupina PPF") a je vlastnena prostfednictvim spolecnosti PPF Arena 2 B.V. (,,PPF"). Spoleenost je pfednim integrovanym telekomunikacnim operatorem na ceskem trhu poskytujicim plne konvergentni sluzby. Prumerny pfepocteny pocet zamestnancu ve Skupine v roce 2014 byl (20 13: 5 876). Akcie Spolecnosti jsou obchodovany na Burze cennych papirc1 Praha. Tato konsolidovana (1cetni zaverka by la dne 10. (mora 2015 schvalena pfedstavenstvem ke zvefojneni. Prodej Spolecnosti Skupine PPF V polovine ledna 2014 zfskala dohoda mezi spolecnosti Telefonica S.A. (,,Telefonica") a Skupinou PPF o prodeji majoritniho podilu (65,9 %) ve Spolecnosti souhlasne stanovisko Evropske komise a byla vypofadana dne 28. ledna Transakce se tykala vsech majetkovych ttcasti Spolecnosti vcetne spolecnosti 02 Slovakia, s.r.o. (drive Telefonica Slovakia, s.r.o.). Obe spolecnosti mohou i nadale podnikat pod znackou 02, a to do ledna Zaroveii j sou zacleneny do partnerskeho programu Skupiny Telefonica, ktery umoziiuj e partnerskym telekomunikacnfm operatorlllti mo:lnost cerpat ekonomicke vyhody z rozsahu Skupiny Telefonica a spolupracovat v klieovych oblastech podnikani. Skupina PPF zvysila svc1j podil ve Spolecnosti na 83,2 % k 31. prosinci Zmena nazvu Na zaklade rozhodnuti valne hromady ze dne 19. kvetna 2014 zmenila Spolecnost svuj nazev na 02 Czech Republic a.s. s ucinnosti od 21. cervna Telefonica Slovakia s.r.o. zmenila svc1j 4. cervna nazev na 02 Slovakia, s.r.o., s (1cinnosti od Pi'iloha ke konsolidovane (1cetni zaverce tvori nedilnou soucast teto (1cetni zaverky.

4 02 Czech Republic a.s. 2 Konsolidovana l1cetni zaverka za rok koncici 31. prosince 2014 Poskytnuti financni asistence V navaznosti na zadost vetsinoveho akcionare ze dne 13. rijna 2014 rozhodla Spolecnost v souladu se stanovami Spolecnosti a zakonem o obchodnich korporacich o poskytnuti finaneni asistence. Financni asistence byla schvalena valnou hromadou dne 17. prosince Finaneni asistence m-l1ze byt poskytnuta ve forme 1'.1veru az do vyse 24,8 mid. Kc se splatnosti nejpozdeji do 7 let od data prvniho cerpani a pr-l1bezne placenym 1'.1rokem, ktery bude vyssi nez urok z uveru, ktery spolecnost musi ziskat do 6 mesictl od okamziku schvaleni financni asistence valnou hromadou Spolecnosti. Vysokorychlostni mobilni datova sit' L TE V roce 2014 na zaklade vysledku aukce ziskaly spolecnosti 02 Czech Republic a.s. a 02 Slovakia, s.r.o. pfidely frekvenci od regulatornich autorit. Tyto frekvence jsou potrebne k vybudovani mobilni site ctvrte generace (L TE). Kombinace ziskanych kmitoct-l1 umo:lni vybudovat v Ceske republice doposud nejrychlejsi mobilni sit'. Spoleenost pokryla siti L TE jiz vyznamnou cast Prahy a Brna. Spolecnost zaeala s budovanim site L TE i v dalsich mestech a regionech behem prvniho pololeti roku Frekveneni pfidely vydra:lene spolecnosti 02 Slovakia, s.r.o., zjednodusi nasazeni 40 site v cele zemi a umo:lni, ze vysokorychlostni mobilni internet bude k dispozici i ve vzdalenych oblastech, kde je pfistup k sirokopasmovemu internetu v soueasnosti omezeny. Restrukturalizace V roce 2014 Skupina pokraeovala v realizaci restrukturalizaenich aktivit a nakladove optimalizace s cilem dale zvysit svoji provozni efektivitu. Zamerila se zejmena na zjednoduseni organizacm struktury vcetne sni:leni duplicitnich pozic, konsolidaci a optimalizaci call center, sni:leni poctu a zjednoduseni pouzivanych aplikaci a systemu a optimalizaci procest1. V ramci restrukturalizace bylo propusteno vice nez 740 zamestnanc-l1 a Skupine vznikly naklady na restrukturalizaci ve vysi 457 mil. Kc (viz Poznamka c. 2). Pi'floha ke konsolidovane (1cetnf zaverce tvorf nedilnou soucast teto l'.1cetni zaverky.

5 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobrefof 648/1 a Praha 8 Ceska republika Telephone Fax Internet Zprava nezavisleho auditora pro akcionare spolecnosti 02 Czech Republic a.s. Provedli jsme audit pfilofone konsolidovane ucetni zaverky spolecnosti 02 Czech Republic a.s., tj. konsolidovane rozvahy k 31. prosinci 2014, konsolidovaneho v)'kazu 0 uplnem v)'sledku, konsolidovaneho v)'kazu 0 zmene vlastniho kapitalu a konsolidovaneho v)'kazu penefoich toku za rok 2014 a pfilohy teto konsolidovane ucetni zaverky, vcetne popisu pouzitych v)'znamnych ucetnich metod a ostatnich doplnujicich udaju. Udaje o spolecnosti 02 Czech Republic a.s. jsou uvedeny v bode,,vseobecne informace" prilohy teto konsolidovane ucetni zaverky. Odpovednost statutarniho organu ucetni jednotky za konsolidovanou ucetni zaverku Statutarni organ spolecnosti 02 Czech Republic a.s. je odpovedny za sestaveni konsolidovane ucetni zaverky, ktera podava vemy a poctiv)' obraz v souladu s Mezinarodnirni standardy ucetniho v)'kaznictvi ve zneni pfijatem Evropskou unii, a za takov)' vnitfui kontrolni system, ktecy povafuje za nezbytny pro sestaveni konsolidovane ucetni zaverky tak, aby neobsahovala v)'znamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nasi odpovednosti je vyjadrit na zaklade provedeneho auditu v)'rok k teto konsolidovane ucetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech, Mezinarodnirni auditorsk:yrni standardy a souvisejicirni aplikacnirni dolozkarni Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s ternito pfedpisy jsme povinni dodrfovat eticke pofadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali pfimefenou jistotu, Ze konsolidovana ucetni zaverka neobsahuje v)'znamne nespravnosti. Audit zahmuje provedeni auditorstjch postupu, jejichz diem je ziskat dukazni informace o castkach a skutecnostech uvedenych v konsolidovane ucetni zaverce. Vyber auditorstjch postupu zavisi na usudku auditora, vcetne vyhodnoceni rizik, Ze konsolidovana ucetni zaverka obsahuje v)'znamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pfi vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitfni kontrolni system, ktecy je relevantni pro sestaveni konsolidovane ucetni zaverky podavajici vemy a poctiv)' obraz. Cilem tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadfit se k ucinnosti vnitfniho kontrolniho systemu ucetni jednotky. Audit tez zahmuje posouzeni vhodnosti pouzitych ucetnich metod, primefenosti ucetnich odhadu provedenych vedenim i posouzeni celkove prezentace konsolidovane ucetni zaverky. Jsme pfesvedceni, ze ziskane dukazni informace poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadfeni naseho v)'roku. KPMG Caska republika Audit, s.r.o.. a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Obchodnl rejstllk vedeny Ml.tstskYm soudem v Praze oddn C, vlo!ka IC DIC CZ

6 Vyrok auditora Podle naseho nazoru konsolidovana ucetni zaverka podava vemy a poctiry obraz aktiv a pasiv spolecnosti 02 Czech Republic a.s. k 31. prosinci 2014 a nakladu, rynosu a rysledku jejiho hospodafeni a penefaich tokii za rok v souladu s Mezinarodnimi standardy ucetniho rykaznictvi ve zneni prijatem Evropskou unii. V Praze, dne 10. unora 2015 v krat~ to~ 1,&~ /Jz.d'i- KPMG Ceska repu~a Audit, s.r.o. Evideneni cislo 71 Jc1~kd_J Ing. Petr Skoda Partner Evidencni cislo 1842

7 02 Czech Republic a.s. 5 Konsolidovana (1cetni zaverka za rok koncici 31. prosince 2014 KONSOLIDOV ANY VYKAZ 0 UPLNEM VYSLEDKU Sestaveny za rok koncici 3 1. prosince 2014 Rok koncici Rok koncici V milionech Kc Pozna mka 31. prosince prosince 2013 Yynosy Ostatni vynosy z netelekornunikacnich sluzeb Naklady Snil.eni hodnoty aktiv Provozni zisk pred odpisy (OIBDA) Odpisy hmotnych a nehmotnych aktiv 7, Provozni zisk Financni vynosy Financni naklady..,.) Podil na zisku/ztrate spolecneho podniku 8-6 Zisk pl'ed zdanenim Dail z pl'ijmt".1 4 -I 180 -I 569 Zisk Ostatni (1plny vysledek Polozky, ktere se nasledne mohou reklasifikovat do hospodarskeho vysledku Kurzove rozdily Ostatni up lny vysledek ocisteny o da Celkovy t1plny vysledek ocisteny o dail Zisk pl'ipadaj icf: Akcionai'Um Spolecnosti Celkovy (1plny vysledek pl'ipadajici: Akcional't".1m Spolecnosti Zisk na akcii (Kc) - zakladni* * Vzhledem k tomu, z.e Spolecnost nevydala zadne konvertibilni nastroj e, nedochazi ke zi'edeni zisku. Pl'iloha ke konsolidovane (1cetni zaverce tvoi'i nedilnou soucast teto (1cetni zaverky.

8 02 Czech Repu blic a.s. Konsolidovana ucetni zaverka za rok koncici 31. prosi nce KONSOLIDOV ANA ROZV AHA Sestavena k 31. pros inci V milionech Kc AKTIVA Pozna mka 31. prosince prosince Pozemky, budovy a zai'fzeni Nehmotna aktiva lnvestice v pi'idruzenych spolecnostech Ostatni financnf aktiva Odlozena danova pohledavka Dlouhodoba a ktiva Zasoby Pohledavky Splatna dar'lova pohledavka Penize a penefoi ekvivalenty Befoa a ktiva I Aktiva celkem VLASTNi KAP ITAL A ZAVAZKY Zakladni kapital Vlastni akcie Emisni azio Nerozdeleny zisk a ostatni fondy Vlastni kapitat I I Dlouhodobe financni zavazky Odlofony dar'lovy zavazek Dlouhodobe rezervy Ostatni dlouhodobe zavazky Dlouhodobe zavazky Kratkodobe financnf zavazky Obchodni ajine zavazky Splatny dai\ovy zavazek Kratkodobe rezervy Befoe zavazky Zavazky celkem Vlastni ka pital a zavazky celkem Konsolidovana i'.1cet9f zaver spolecnostijizo e'psali:,.. byla schvalena predstavenstvem 2015 a jmenem Tomas Budn' <. generalnf redi e predseda predstavenstva. 4 Pi'floha ke konsolidovane (1cetni zaverce tvoi'i nedilnou soucast teto (1cetni zaverky.

9 02 Czech Republic a.s. 7 Konsolidovana i1cetni zaverka za rok koncici 31. prosince 2014 KONSOLIDOV ANY VYKAZ 0 ZMENE VLASTNiHO KAPITALU Sestaveny za rok koncici 3 I. prosince 2014 Fond Occilovaci na (1hrady Zi1kladni Emisni Vlastni rozdily vazanc Ncrozdclcn)' V milioncch Kc Pozn. kapital azio akcic z pfcccncni na akcic Fondy zisk Cclkcm KI. lcdnu Kurzove rozdily vznikle v danem obdobi Zisk Up ln y vyslcdck Kapitalove prispevky a ostatn i pi'evody Distribuce odsou hlasene v roce Operace s vlastnimi akciemi I I 244 ZruSeni vlastn ich akcii I K 31. IH'osinci I K l. lcdnu Kurzove rozdily vzni kle v danem obclobi Zisk Uplny vyslcdck Kapitalove pi'ispevky a ostatni pi'evocly Distribuce odsouh lascne v rocc Operace s vlastnimi akciemi K 31. prosinci I Pi'floha ke konsolidovane i1cetni zaverce tvoi'i nedilno u soucast teto i1cetni zaverky.

10 02 Czech Republic a.s. 8 Konsolidovana l1cetni zaverka za rok koncici 31. prosince 2014 KONSOLIDOV ANY VYKAZ PENEZNiCH TOKU Sestaveny za rok koncici 31. prosince Rok koncici Rok koncici Pozn prosince prosince 2013 Zisk pl'ed zdanenim Upravy o: Podil na zisku/ztrate spolecneho podniku -8 6 Pi'ijate dividendy -5-5 Odpisy budov a zai'izenf Odpisy nehmotnych aktiv Snifoni hodnoty aktiv 180 II Zisky z prodeje pozemkl'1, budov a zai'izeni Ciste uroky a dalsf vynosy/naklady Kurzove zisky/ztraty (netto) ,., Zmena realne hodnoty -.) -126 Zmena stavu rezerv a opravnych polofok J ine nepenefo i ope race Penefoi toky z provozni cinnosti pred zmenou provoznfho kapitalu Zmena provozniho kapitalu: Zvyseni/snifoni pohledavek z obchodnfho styku a ostatnich pohledavek Snizeni/zvysenf stavu zasob Zvyseni/snfzenf zavazktl VllCi vei'iteh'.'nn a ost. zavazkt'.'1 -I Penefof toky z provozni cinnosti Zaplacene tll'oky II Pi'ijate (1roky II 1 12 Zaplacena dan z pi'fjm t'.'1 -I 538 -I 463 C:iste penefoi toky z provozni cinnosti Penefoi toky z investieni cinnosti Poi'fzeni dlouhodobeho hmotneho maj etku Poi'fzeni dlouhodobeho nehmotneho majetku Vynosy z prodeje dlouhodobeho hmotneho a nehmotneho majetku Poi'fzeni financn ich investic 0-63 Dividenda prijata 5 5 Poskytnute pt'.'1jcky 0-30 Splacene pl'1jcky 0 12 Ciste penefof toky z investicni cinnosti Penefoi toky z finaneni cinnosti Cerpan f I splatky (1verC Penefoi (1hrady vlastnfkt'.'1m za nabyvani vlastnich akci f 0 -I 596 Sn izeni vlastnfho kapitalu Dividenda vyplacena C:iste penefoi toky z finaneni cinnosti -I Ciste zvyscni /snifoni stavu penez a penefoich ekv ivalenti' Penfze a penefoi ekvivalenty na zacatku roku Vliv pohybu menovych kurzt'.'1 na stav penez a penefoich ekvivalenti' Penfze a penefoi ekvivalenty na konci roku Pl'iloha ke konsolidovane (1cetnf zaverce tvoi'i nedilnou soucast teto (1cetnf zaverky.

11 02 Czech Republic a.s. 9 Konsolidovana ucetni zaverka za rok koncici 3 1. prosince 2014 UCETNi POSTUPY Obsah Strana A Zakladni zasady l 0 B Skupinove vykazovani C Investice ve spolecnych podnikanich a pfidru:lenych spolecnostech D Transakce v cizich menach E Pozemky, budovy a zarizeni F Nehn1otna aktiva G Dlouhodoba aktiva klasifikovana j ako aktiva urcena k prodeji I-I Snizeni hodnoty aktiv I Investice a ostatni fi nancni aktiva J Leasing K Zasoby L Pohledavky M Penize a penezni ekvivalenty N Financni zavazky Splatna a odlozena dan P Zamestnanecke pozitky Q Odmeny vazane na akcie R Rezervy S Vynosy a naklady T Distribuce dividend U Financni nastroje V Uziti odhadu, predpoklad t'.'1 a t'.1sudku W Zmeny v t'.1cetni politice X Provozni zisk Pi'iloha ke konsolidovane ucetni zaverce tvori nedilnou soucast teto (1cetni zaverky.

12 02 Czech Republic a.s. 10 Konsolidovana 1H'.etni zaverka za rok koncici 31. prosince 2014 A Zakladni zasady Zakladni (1cetni postupy pouzite pri priprave konsolidovane (1cetni zaverky jsou popsany niie. Tyto (1cetni postupy byly aplikovany na vsechny vykazovane roky, pokud neni uvedeno jinak. Konsolidovana (1cetni zaverka byla zpracovana podle Mezinarodnich standardu (1cetniho vykaznictvi (dale jen,,ifrs") a v souladu se standardy IFRS prijatymi EU. IFRS obsahuje standardy a interpretace schvatene Radou pro mezinarodni (1cetni standardy (IASB) a Vyborem pro IFRS interpretace (IFRS IC). One I. ledna 2005 vesla v platnost zmena zakona o ucetnictvi c. 563/1991 Sb., ktera vyfaduj e pripravu konsolidovane ucetni zaverky v souladu s IFRS pfijatymi EU (narizeni (EC) c. 1606/2002). K rozvahovemu dni neexistuji rozdily mezi ucetnimi postupy dle IFRS prijatymi Skupinou a IFRS, ktere byly prijaty EU. Konsolidovana ucetni zaverka byla zpracovana na principu historickych porizovacich cen, s vyj imkou dlouhodobych aktiv urcenych k prodeji, financnich derivati'.1, odmen vazanych na akcie a identifikovanych aktiv a zavazku nabytych v ramci podnikovych kornbinaci, jak je popsano v (1cetnich postupech niie. Priprava konsolidovane ucetni zaverky v souladu s IFRS vyfaduje pouziti urcitych kritickych ucetnich odhadu. Odhady je take nezbytne pouzit pfi aplikaci ucetnich postupu Skupiny. Oblasti vyfadujici vetsi miru rozhodovani nebo komplexnosti a oblasti, kde predpoklady a odhady jsou pro konsolidovanou ucetni zaverku vyznamne, jsou uvedeny v Poznamce V Uziti odhadu, predpokladu a usudku. Castky uvedene v teto konsolidovane ucetni zaverce J SOU vykazany v milionech korun ceskych (mil. Kc), pokud neni uvedeno j inak. V souvislosti se zmenou akcionare na zacatku roku 2014 Skupina rozhodla o zmene metody sestaveni vykazu penefoich tokt1 za rok koncici 3 1. prosince 2014 (a srovnatelne obdobi) z prime na neprimou metodu. Ke zmene Skupina pfistoupila z di'.1vodi'.1 prizpl'1sobeni se pravidli'.11n reportingu materske Skupiny PPF. Skupina je integrovanym telekomunikacnim operatorem, ktery poskytuje komplexni nabidku hlasovych, datovych a internetovych sluieb v oblasti pevnych linek a mobilnich sluieb. Podle techto dvou hlavnich oblasti poskytovanych sluieb vykazuje sve provozni segmenty, tedy fixni a mobilni. Dale Skupina vykazuje jeden geograficky segment, ktery tvori j eho dcefina spolecnost 0 2 Slovakia, s.r.o. Pfijeti novych nebo revidovanych standardu a interpretaci IFRS (zahrnuty jsou standardy a interpretace relevantni pro Skupinu) V roce 2014 Skupina prijala nize uvedene interpretace a zmeny ucetnich standardu, ktere se tykaj i jeji cinnosti. Prijeti tech to interpretaci a zmen (1cetnich standardi'.1 nema zadny vyznamny dopad na licetni zaverku Skupiny. Pi'iloha ke konsolidovane ucetni zaverce tvori ned flnou soucast teto ucetni zaverky.

13 02 Czech Republic a.s. 11 Konsolidovana ltcetni zaverka za rok koncici 31. prosince 2014 IAS 32 Financni nastroje: vykazovani (Zapocet financnich aktiv a finanenich zavazklt) Novela stanovi, :le pravo na zapocet financnich aktiv a zavazkt1 musf b,yt pravne vymahatelne nejen v ramci befoeho obchodniho styku, ale i v pfipade, :le nektera ze smluvnich stran, vcetne vykazujici ucetni jednotky samotne, nesplni sve zavazky nebo je proti ni zahaj eno insolveneni fizeni. Kriteria pro zapocet financnich aktiv a financnich zavazktt podle IAS 32 fikaji, :le vykazujici t'.1cetni jednotka musi mit t'.11nysl vyporadat pfislusne aktivum a pfislusny zavazek v ciste vysi nebo realizovat pfislusne aktivum a zarovei1 vyporadat pfislufoy zavazek. V teto souvislosti novela stanovi, :le netto zuctovani jsou fakticky rovnocenna, a tudiz podminky pro zuctovani v Ciste vysi sp!i1uji vyhradne ty zt'.1ctovaci systemy zalozene na brutto principu, ktere generuji nevyznamne t'.1verove riziko nebo riziko likvidity a ktere zpracovavaji pohledavky a zavazky v ramci jednoho zt'.1ctovaciho procesu nebo cyklu. IAS 36 Sni:leni hodnoty aktiv (Zverejneni zpetne ziskatelnych castek LI nefinancnich aktiv) Novela vyjasnuj e po:zadavky na zverejneni informaci v souvislosti s realnou hodnotou sni:lenou o naklady na prodej. Pl1vodni t'.1pravou IAS 36, ktera byla provedena v navaznosti na IFRS 13, IASB zamyslela stanovit po:zadavek na zverejneni inforrnaci o zpetne ziskatelne hodnote znehodnocenych aktiv v pfipade, :le tato hodnota vychazi z realne hodnoty sni:lene o naklady na prodej. Tento po:zadavek by! novelou zrusen. Dale IASB doplnila novelizovany standard o nasledujici dva po:zadavky na zverejneni: - zverejneni dodatecnych inforrnaci 0 ocenovani realnou hodnotou v pripade, kdy zpetne ziskatelna hodnota znehodnoceneho aktiva byla stanovena na zaklade realne hodnoty sni:lene 0 naklady na prodej ; - zverej neni informaci o pouzitych diskontnich sazbach v pfipade, kdy zpetne ziskatelna hodnota vychazi z realne hodnoty sni:lene 0 naklady na prodej stanovene metodou soueasne hodnoty. Novela uvadi v soulad pofadavky na zverejneni hodnoty z uzivani a realne hodnoty snizene o naklady na prodej. IAS 39 Financni nastroje: t'.1ctovani a ocenovani (Novace derivatr1 a dalsi t'.1ctovani o zajisteni) Novela poskytuje vyjimku ze stavajiciho pofadavku na preruseni zajist'ovaciho t'.1cetnictvi v situacich, kdy dochazi ke zmene protistrany zajist'ovaciho nastroje, aby tak umofoila provedeni vyporadani (clearingu) tohoto nastroje. Novela se vztahuje na novace nejen centralnich protistran, ale i zprostredkovatelu, jimiz mohou byt napfiklad clenove clearingovych organizaci nebo klienti clenu clearingovych organizacf, ktefi sami vystupuji jako zprostredkovatele. U novaci, ktere nesplnuji kriteria pro uplatneni vyj imky, musi t'.1cetni jednotka posoudit zrneny zajist'ovaciho nastroje z hlediska kriterii pro oductovani financnich nastroj LI a obecnych podrninek pro pokracovani uctovani o zajisteni. Pi'floha ke konsolidovane l1cetni zaverce tvol'i nedilnou soucast teto t'.1cetni zaverky.

14 02 Czech Republic a.s. 12 Konsolidovana (1cetni zaverka za rok koncici 31. prosince 2014 Investicni jednotky (novela IFRS 10, IFRS 12, IAS 27 a IAS 28) IASB vydala novelu, ktera upravuje investice do dcefinych a pfidruzenych spolecnosti a do spolecneho podnikani realizovane ucetni jednotkou splil.ujici definici tzv. investicni jednotky. Ucetni jednotka tohoto typu bude tyto investice ocet1ovat realnou hodnotou do zisku nebo ztraty v souladu s IFRS 9 (resp. IAS 39). To nebude platit pro investice do dcefinych a pfidruzenych spolecnosti a do spolecnych podniku, ktere poskytuj i sluzby vyhradne investicni j ednotce. Takove investice se budou t'.1ctovat ekvivaleneni rnetodou. Pokud nejaka investicni jednotka vykonava kontrolu nad jinou investicni j ednotkou, oceni svou investici realnou hodnotou. Nicmene jeji materska spolecnost, ktera sama neni investicni jednotkou, uz nebude moci tento zpusob uctovani pouzit. Pokud jde o investice do pfidrufonych spolecnosti a spolecneho podnikani, neinvesticni jednotky budou mit nadale mofoost ocenit je realnou hodnotou do zisku nebo ztraty podle IAS 28. IFRIC 21 Odvody Interpretace se vztahuje na veskere odvody, ktere neznamenaj i odliv prostfedku predstavujicich ekonomicky prospech uvedeny v jinych standardech (napf. IAS 12) ani pokuty Ci jine sankce za poruseni zakonu a pravnich pfedpist1. Podle interpretace t'.1cetni jednotka vykaze zavazek vyplyvajici z odvodu v okamziku, kdy doj de k cinnosti zakladajici povinnost zaplatit odvod v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Pokud uvedena Ci1most nastava postupne za urcite casove obdobi, tvofi se zavazek postupnym zptisobem. V pfipade odvodu, u nehoz povinnost jeho t'.1hrady vznika pfi dosazeni minimalniho prahu, se podle interpretace zavazek vykaze v okamziku, kdy je tento prah dosafon. Zmeny v nasledujicich standardech j sou t'.1cinne k 31. prosinci 2014, ale nejsou pro Skupinu relevantni - IAS 19 Zamestnanecke pozitky a IFRS 3 Podnikove kombinace. Prfloha ke konsolidovane t'.1cetni zaverce tvol'i nedilnou soucast teto t'.1cetni zaverky.

15 02 Czech Republic a.s. 13 Konsolidovana ltcetni zaverka za rok koncici 31. prosince 2014 Nove standardy neucinne k 31. prosinci 2014 (zahrnuty jsou standardy relevantni pro Skupinu) K datu sestaveni techto konsolidovanych financnfch vykazu byly vydany nasledujici standardy, jejichz pfijeti k tomuto datu nebylo povinne. Skupina pfijme tyto standardy k datu jejich t'.icinnosti. Povinne pfijeti: Stanclardy a zmeny rok zacinajici k datu nebo po tomto datu IFRS 14 Casove rozliseni pi'i cenove regulaci I. ledna IFRS 11 Spolecna ujednani I. ledna 2016 IAS 16 a IAS 38 Pozemky, budovy a zai'izen i a Nehmotna aktiva I. ledna 2016 IAS I Sestavovani a zvei'eji'\ovani ucetni zaverky I. ledna 2016 Konsolidovana t'.1cetni zaverka, Zvei'eji'\ovani podilt1 v IFRS 10 a!as 28 jednotlivych t'.1cetnich jednotkach a lnvestice do I. ledna 2016 pi'idrufonych podnikc1 a spolecnych podn iku IFRS 10, IFRS 12 a!as 28 Zvei'eji'\ovani podilu v jednotlivych t'.1cetnich jednotkach I. ledna 2017 IFRS 15 Vynosy ze sm luv se zakazn iky I. ledna IFRS 9 Financn i nastroje - klasifikace a oceneni I. ledna Skupina nyni posuzuje dopady z pfijeti standardtt a zmen. U standardu IFRS 15 Skupina ocekava vyznamny dopad na konsolidovane financni vykazy v obdobi pfijeti standardu. Na zaklade dosud provedenych analyz u zbyvajicich standardt1 a zmen Skupina neocekava vyznamny dopad na konsolidovane financni vykazy v obdobi jejich pfijeti. B Skupinove vykazovani Konsolidace Dcefine spolecnosti, v nichz ma Spolecnost pfimo ci nepfimo podil s rozhodujicim vlivem nebo ma nad nimi jinym zpusobem kontrolu, jsou konsolidovany, a to ode dne, kdy nad nimi Skupina ziskala kontrolu (datum koupe), a jsou vyloueeny z konsolidace k datu pozbyti teto kontroly. Podnikove kombinace jsou t'.lctovany s pouzitim metody koupe. Porizovaci naklad podnikove kombinace je realna hodnota nabytych aktiv, prevzatych zavazku a emitovanych nastroju vlastnfho kapitalu Skupiny. Porizovaci naklad zahrnuje realnou hodnotu aktiv a zavazktt vyplyvajicich z ujednani o protihodnotach. Naklady souvisejici s koupi j sou t'.1ctovany v okamziku uskutecneni. Prebytek porizovacich nakladtt, nekontrolniho podilu v nabyvanem podniku a k datu akvizice stanovene realne hodnoty predesleho podilu v nabyvanem podniku nad realnou hodnotou podilu Skupiny na identifikovatelnych cistych aktivech j e vykazan jako goodwill. Prebytek realne hodnoty podilu Skupiny na identifikovatelnych cistych aktivech nad pfevedenou protihodnotou, nekontrolnim podilu v nabyvanem podniku k datu akvizice a stanovenou realnou hodnotou pfedesleho podilu v nabyvanem podniku, je vykazan jako zisk Pi'iloha ke konsolidovane ucetni zaverce tvoi'i nedilnou soucast teto t'.1cetni zaverky.

16 02 Czech Republic a.s. 14 Konsoliclovana (1cetni zaverka za rok koncici 31. prosince 2014 v hospodarskem vysledku k datu akvizice. Vice informaci je uvedeno v Ucetnich postupech (viz Poznamka F Nehmotna aktiva a Poznamka c. 8). Krome pfipadu, ktere indikovaly snizeni hodnoty prevadeneho aktiva, byly vsechny transakce mezi spolecnostmi ve Skupine eliminovany. V pfipade potfeby byly ucetni postupy dcefinych spolecnosti upraveny tak, aby byl zajisten soulad s postupy Skupiny a ostatnimi spolecnostmi Skupiny. C Investice ve spolecnych podnikanich a pfidruzenych spolecnostech Spolecne podnikani je smluvni usporadani, pomoci nehoz Skupina a dalsi strany podnikaji hospodarskou Cinnost, ktera je predmetem spoluovladani, kdy strategicka financni a provozni rozhodovani tykajici se cinnosti spolecneho podniku vyfaduji jednomyslny souhlas vsech stran, ktere sdileji ovladani. V souvislosti se svou (1casti na spolecnem ujednani Skupina vykazuje majetkove (1casti ve spolecnych podnicich, ktere ocenuje ekvivalencni metodou. Ve spolecnosti s podstatnym vlivem (pfidrufona spolecnost) Skupina vykonava podstatny vliv svym podilem na financnim a provoznim rozhodovani, ale nema mofoost tuto spolecnost ovladat. Majetkove (1easti v pfidruzenych spolecnostech se ocenuji ekvivalencni metodou. D Transakce v cizich menach (i) Funkcni mena a mena vykazovani Polozky obsafone v (1cetni zaverce kazdeho subjektu Skupiny jsou oceneny menou, ktera nejlepe zobrazuje ekonomickou podstatu zasadnich udalosti a okolnosti tykajicich se Spoleenosti (,,funkcnf mena"). Konsolidovana (1cetni zaverka je vyjadrena v ceskych korunach, coz je funkcni mena i mena vykazovani Skupiny. (ii) Transakce a zt".1statky Transakce v cizich menach jsou (1ctovany pfepoctene na funkcni menu s pouzitim de1rniho kurzu. Zisky a ztraty vyplyvajici z uhrady techto transakci a z pfepoctu penefoich aktiv a pasiv v cizich menach jsou vykazovany ve vykazu zisku a ztraty, s vyj imkou transakci k zajisteni penefoich tokt".1 precenenych do ostatniho (1plneho vysledku. Zustatky penefoich polofok v cizich menach se na konci roku pfecenuji kurzem platnym ke konci roku. Zt".1statky nepenefoich polozek, ktere j sou vedeny v historickych cenach vyjadfenych v cizi mene, se na konci roku nepfecenuji, ale vykafou se za pouziti smenneho kurzu k datu transakce. Nepenefoi polozky, ktere jsou vedeny v realne hodnote vyjadrene v cizi mene, se vykafou za pouziti smenneho kurzu, ktery platil, kdyz byla tato hodnota urcena. Priloha ke konsolidovane t'.1cetnl zaverce tvofl nedilnou soucast teto t'.1cetni zaverky.

17 02 Czech Republic a.s. 15 Konsolidovana t'1cetn i zaverka za rok koncici 31. prosince (iii) Skupina Vykazy zisku a ztraty zalu anicnich subjektt1 se prevadeji na menu pouzivanou pro vykazovani Skupinou prumerem smennych kurzt1 za dany rok, zatimco rozvahy se pfevadeji smetmymi kurzy platnymi k 31. prosinci. Kurzove rozdily vznikle zpetnym prepoctem ciste investice do zahranicniho subjektu a p-l1jcek nebo jinych nastrojt1 urcenych k zaj isteni takovych investic se zalmrnji do ostatniho uplneho vysledku. Pfi prodeji zalu anicniho subj ektu se kumulovana castka kurzovych rozdiltl vykaze ve vykazu zisku a ztraty jako soucast zisku nebo ztraty z prodeje. E Pozemky, budovy a zafizeni Nemovitosti, stroje a zarizeni jsou prvotne zaznamenany v porizovaci cene a nasledne jsou s vyjimkou pozemkt1 vykazany v pofizovaci cene snizene o opravky a opravne polozky na sni:zeni hodnoty. Pozemky j sou nasledne zachyceny v pofizovaci cene snizene o opravne polozky na snizeni hodnoty. Nemovitosti, stroje a zafizeni nabyte pfi podnikovych kombinacich jsou uvedeny v pofizovacich cenach (ktere se rovnaji jejich realne hodnote k datu nabyti) sni:zenych o opravky a pfipadne opravne polozky na snizeni hodnoty. Pofizovaci cena nemovitosti, stroj t1 a zafizeni zalu nuj e veskere naklady, ktere pfimo souvisej i s uvedenfm jednotlivych polo:zek lm1otnych aktiv do stavu umoz11uj fciho pfedpokladane pouziti. v pfipade vystavby telekomunikacnf site patfi do pofizovaci ceny veskere naklady vznikajici v ramci vystavby site az k poslednimu t'.1eastnickemu rozvadeci, coz zalmrnje naklady dodavateltl, material, prime mzdove naklady a urokove naklady realizovane v pd1behu poffzeni aktiva. Pofizovaci cena zahrnuje dale tez odhadovane naklady na demontaz a odstranenf hmotneho majetku. Nasledne vydaje jsou uznany jako aktivum v kategoriich pozemky, budovy a zarizenf pouze v pfipade, :Ze je pravdepodobne, ze z nich bude mit Skupina budouci ekonomicky uzitek a pofizovaci naklady mohou byt spolehlive urceny. Vydaje na opravy a t'.1dr:zbu lm1otnych aktiv jsou t'.1ctovany do nakladt 1 v do be jejich vzniku. Hmotna aktiva, ktera se jiz nepouzivaji, nejsou urcena k prodeji a nepfinaseji zadny budouci ekonomicky prospech nebo j sou z jinych dt1vodt1 vyfazena, se z rozvahy vyfadf spolu s opravkami vztahujfcimi se k tomuto majetku. Veskere ciste zisky (pfinosy) ci ztraty vznikle v souvislosti s vyfazenim jsou t'.1ctovany do vysledku hospodareni z provoznf Cinnosti, tj. cisty zisk ci ztrata je urcena jako rozdil mezi cistym vynosem z vyfazenf/prodeje a vykazanou t'.1cetni hodnotou aktiva. Hmotna aktiva, s vyj imkou pozemku, j sou odpisovana rovnomerne pocmaje okamzikem j ejich pfipravenosti k u:zivanf. Odpisovani se pferusuje k okamziku odt'.1ctovani aktiva nebo j e-li lm1otne aktivum klasifikovano jako aktivum dr:zene k prodeji, a to k okamziku, ktery nastane drive. Pi'iloha ke konsolidovane l'.tcetni zaverce tvoi'i nedilnou soucast teto l'.1cetni zaverky.

18 02 Czech Republic a.s. 16 Konsolidovana LICCtni zaverka za rok koncici 31. prosince 2014 Odpisovani se neprerusuje, pokud je aktivum docasne v neeitmosti nebo mimo aktivni provoz (v pfipade, :le neni pine odepsano). Predpokladane doby zivotnosti pouzite v teto t'.1cetni zaverce jsou nasledujici: Pocct let Budovy ve vlastnictvi Skupiny Kabelova vedeni a jina souvisej ici zai'izeni Usti'edny a souvisejici zai'izeni Ostatni dlouhodoby majetek max max. 25 max. 20 U pozemku se predpoklada neurcitelna zivotnost, a proto nejsou odpisovany. Zustatkove hodnoty a zivotnost aktiv jsou ke kazdemu rozvahovemu datu revidovany a v pripade potreby upraveny. Pokud zustatkova hodnota aktiva presahuje jeho odhadovanou zpetne ziskatelnou hodnotu, j e zt1statkova hodnota aktiva sni:lena na jeho zpetne ziskatelnou hodnotu (viz Poznamka H Sni:leni hodnoty aktiv). F Nehmotna aktiva Nehmotna aktiva Skupiny tvofi pocitaeovy software, goodwill, licence, ocenitelna prava a zakaznicke baze. Pocitaeovy software predstavuje predevsim externi naklady spojene s pofizenim informacnich systemu Skupiny urcenych pro pouzivani v ramci Skupiny. Naklady spojene s vyvojem nebo opravami pocftacovych programu jsou vykazovany jako naklady v dobe jejich vzniku. Nicmene naklady pfimo spojene s identifikovanymi a specifickymi softwarovymi produkty, ktere jsou kontrolovane Skupinou a j ej ichz pravdepodobny ekonomicky uzitek bude prevysovat pofizovaci naklady po dobu delsi nez j eden rok, jsou vykazovany jako nelm1otna aktiva. Naklady na pocitaeovy software jsou odpisovany rovnomerne na zaklade predpokladane doby pouzitelnosti, obvykle po dobu jednoho roku az peti let. Ocenitelna prava jsou odepisovana po do bu, po kterou je Skupina mt1:le vyuzivat. Nelm10tna aktiva Skupiny nabyta pri podnikovych kombinacich jsou uvedena v porizovacich cenach (ktere se rovnaji jejich realne hodnote k datu nabyti) ponizenych o opravky a pfipadna snizeni hodnoty a jsou odepisovana metodou rovnomernych odpist1 po do bu jej ich predpokladane pouzitelnosti. Zakaznicke baze jsou odepisovany po dobu odpovidajici zb)'vajici prumerne dobe zavazneho smluvniho vztahu nebo obdobi, po ktere j sou ucetni jednotkou vyuzitelne ke generovanf budouciho ekonomickeho prospechu. Nakoupene licence j sou kapitalizovany a odpisovany rovnomerne po dobu platnosti licence, obvykle 15 az 20 let, pocinaje zahajenfm provozu dane site, zpt1sobem nej lepe odrazejfcim vyuziti ekonomickych pozitku plynoucich Skupine z daneho aktiva. Nehmotna aktiva, ktera j sou identifikovana s neurcitelnou dobou zivotnosti, nejsou odepisovana, jsou vsak predmetem testovani na snizeni hodnoty (viz Poznamka c. 8). Pi'iloha ke konsolidovane ucetni zaverce tvoi'i nedilnou soucast teto ucetni zaverky.

19 02 Czech Republic a.s. 17 Konsolidovana (1cetni zaverka za rok koncici 31. prosince 2014 Goodwill vznikajici pfi nakupu dcefinych spolecnosti a podilt1 v pfidruzenych a spolecnych podnicich predstavuje castku, 0 kterou pofizovaci cena prevysuje realnou hodnotu cistych nabytych aktiv. Goodwill neni odpisovan, ale je minimalne jednou rocne testovan na snizeni hodnoty, popr. kdykoli pfi zj isteni indicii vedoucich ke sni:zenijeho hodnoty. Skupina k rozvahovemu dni proveruje zivotnost nehmotnych aktiv, ktera se neodepisuji, a urcuje, zda udalosti a okolnosti i nadale podporuji stanoveni zivotnosti aktiva jako neurcitelne. v opacnem pfipade se formou zmeny ucetniho odhadu zaznamena t'.1prava ve stanoveni zivotnosti aktiva z neurcitelne na urcitelnou. Zt1statkove hodnoty, zbytkove hodnoty, urcitelnost ci neurcitelnost zivotnosti aktiva a samotna zivotnost aktiv jsou ke kazdemu rozvahovemu datu provefovany, revidovany av pfipade potreby prospektivne upraveny jako zmena ucetniho odhadu. Nehmotna aktiva, ktera se jiz nevyuzivaji a neprinaseji fadny budouci ekonomicky prospech nebo j sou z jinych dt1vodu vyfazena, se z rozvahy vyfadi spolu s opravkami vztahujicimi se k tomuto majetku Usou-li odepisovana). Veskere ciste zisky ci ztraty vznikle v souvislosti s vyfazenim jsou t'.1ctovany do vysledku hospodareni z provozni CilU10Sti, tj. cisty zisk ci ztrata je urcena jako rozdil mezi cistym vynosem z vyfazeni/prodeje a vykazanou ucetni hodnotou aktiva. Nehmotna aktiva, s vyjimkou aktiv s neurcitelnou dobou zivotnosti, jsou odepisovana rovnomerne od okamziku jejich pfipravenosti k uzivani. Odepisovani se prerusuje k okamziku oductovani/vyfazeni aktiva nebo j e-li nehmotne aktivum klasifikovano jako aktivum s neurcitelnou dobou zivotnosti nebo jako aktivum urcene k prodeji, a to k okamziku, ktery nastane drive. G Dlouhodoba aktiva klasifikovana jako aktiva urcena k prodeji Skupina v rozvaze oddelene vykazuje dlouhodoba aktiva (skupinu aktiv) urcena k prodeji, LI kterych nedojde k navratnosti ZllStatkove hodnoty pokracujicim uzivanim, ale spise prodejem. Takto klasifikovana aktiva (skupina aktiv) jsou k dispozici k okamzitemu prodeji v j ejich aktuatnim stavu a za podminek beznych pro prodej techto aktiv (skupin aktiv), jejich prodej je vysoce pravdepodobny a je ocekavan v rozmezi jednoho roku. Skupina ocenuje dlouhodoba aktiva (skupinu aktiv) klasifikovana jako aktiva urcena k prodeji nizsi hodnotou ze zt1statkove hodnoty a ciste realizovatelne hodnoty. Skupina uzna snizeni hodnoty aktiv pri pocatecnim nebo pfi naslednem sni:zeni zt1statkove hodnoty na cistou prodejni cenu a uctuje 0 nich jako 0 snizeni hodnoty aktiv s dopadem na vykaz zisku a ztraty za dane obdobi. Od okamziku, kdy je aktivum klasifikovano jako aktivum urcene k prodeji a pfipadne preceneno, prestane se odepisovat a sleduj e se pouze snizeni jeho hodnoty. Pfiloha ke konsolidovane (1cetni zaverce tvori nedilnou soucast teto (1cetni zaverky.

20 02 Czech Republic a.s. 18 Konsolidovana l1cetni zaverlrn za rok koncici 31. prosince 2014 Pripadne zisky z nasledneho narustu ciste prodejni ceny aktiva jsou identifikovany a vykazany ve vykazu zisku a ztraty, a to maximalne do vyse doposud uznaneho kumulativniho snizeni hodnoty. H Snizeni hodnoty aktiv Dojde-li v pn'.'1behu ucetniho obdobi nebo pfi rocnim testovani goodwillu, nehmotnych aktiv s neurcitelnou dobou zivotnosti, popfipade nehmotnych aktiv dosud neuvedenych do uzivani k takovym udalostem nebo zmenam v odhadech, ktere naznacuji nebo mohou zpi'.1sobit, ze ucetni zustatkova hodnota aktiva mi'.1:le pfovysit zpetne ziskatelnou hodnotu aktiva, je provefovano, zda nedoslo ke sni:leni hodnoty majetku, stroji'.1 a zarizeni a ostatnich aktiv vcetne goodwillu a nehmotneho majetku. Ztrata v di'.1sledku snizeni hodnoty je vykazana ve vysi rozdilu, o ktery zi'.1statkova hodnota aktiva prevysuj e jeho zpetne ziskatelnou hodnotu. Zpetne ziskatelna hodnota je vyssi z Ciste prodejni ceny aktiva a jeho hodnoty z uzivani. Pro ucely posouzeni sni:leni hodnoty jsou aktiva slueovana do skupin na nejnizsim stupni, pro ktery je mofoe samostatne identifikovat pen~fo i toky (penezotvorne jednotky). Ztrata ze snizeni hodnoty je uznana do nakladu tehdy, kdy je dosazena. Ztrata ze snizeni hodnoty uznana v pfodchozich obdobich u aktiva, vyjma goodwillu, se rusi tehdy a jen tehdy, kdyz doslo ke zmenam v odhadech pouzitych pro stanoveni zpetne ziskatelne castky aktiva od te doby, co byla naposledy uznana ztrata ze snizeni hodnoty. Jde-li 0 takovy pfipad, ucetni hodnota aktiva se zvysi na jeho zpetne ziskatelnou castku. Tato zvysena hodnota nesmi prevysit i'.1cetni hodnotu snizenou o odpisy, ktera by byla stanovena, pokud by se nevykazala zadna ztrata ze snizeni hodnoty aktiva v predchozich letech. Takoveto zruseni je uznano jako sni:leni nakladi'.1 ve vykazu zisku a ztraty v obdobi, ve kterem bylo dosazeno. Skupina minimalne ke kazdemu rozvahovemu dni zhodnoti, zda existuje naznak, ze ztrata ze snizeni hodnoty, ktera byla uznana pro majetek v predchozich obdobich, j iz nadale neexistuj e nebo se mohla snizit nebo zvysit. Existuje-li jakykoli takovy naznak, Skupina odhadne zpetne ziskatelnou castku takoveho aktiva a porovna ji s i'.1cetni hodnotou (sni:lenou o opravnou polozku). Pfi ureovani, zda existuje nejaky naznak, ze ztrata ze snizeni hodnoty, ktera byla uznana v pfodchozich obdobich, jiz nadate neexistuj e, Skupina vezme v i'.1vahu externi i interni informaeni zdroje (trfoi hodnota aktiva, ocekavane zmeny na trhu, teclmologicke, ekonomicke nebo legislativni zmeny, trfoi i'.lrokove sazby, vyznamne zmeny s pfiznivym dopadem na Skupinu, co se tyce rozsahu nebo zpusobu, jimz je aktivum uzivano nebo se predpoklada, Ze bude uzivano, di'.1kaz z interniho vykaznictvi, ktery naznacuj e ekonomickou vykonnost aktiva atd.). Vypocet odhadu zpetne ziskatelne hodnoty je zalozen na mnohych predpokladech ucinenych vedenim Skupiny. I lnvestice a ostatni financni aktiva Skupina klasifikuje sva financni aktiva do nasledujicich kategorii: financni aktiva precenovana na realnou hodnotu s dopadem do vykazu zisku a ztraty, investice dr:lene do splatnosti, i'.1very a pohledavky a realizovatelna financni aktiva. Financni aktiva ziskana predevsim za i'.1celem vytvareni zisku z kratkodobych cenovych fluktuaci jsou klasifikovana jako financni aktiva precenovana na realnou hodnotu s dopadem Pi'floha ke konsolidovane (1cetni zaverce tvoi'i nedilnou soucast teto ucetni zaverky.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Účetní závěrka za

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2010 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Konsolidovaná

Více

Konsolidovaná Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2010 sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví

Konsolidovaná Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2010 sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví 05 Konsolidovaná Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2010 sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví 05 Konsolidovaná Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2010 sestavená

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2010 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2010 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2010 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Účetní závěrka za

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

PROFORMA ZAHAJOV ACi ROZVAHA, KOMENTAR K PRO FORMA ZAHAJOV ACi ROZV AZE A VYROK AUDITORA K 1. LEDNU 2015

PROFORMA ZAHAJOV ACi ROZVAHA, KOMENTAR K PRO FORMA ZAHAJOV ACi ROZV AZE A VYROK AUDITORA K 1. LEDNU 2015 02 Czech Republic a.s. PROFORMA ZAHAJOV ACi ROZVAHA, KOMENTAR K PRO FORMA ZAHAJOV ACi ROZV AZE A VYROK AUDITORA K 1. LEDNU 2015 SESTA VENO NA ZAKLADE PRINCIPU ZALOZENYCH NA MEZINARODNICH STANDARDECH UCETNIHO

Více

Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2011 sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví

Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2011 sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví za rok končící 31. prosince 2011 sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví 06 Výše investic dosáhla 5,621 miliardy korun. Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2011 sestavená

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

Finanční část (Audit)

Finanční část (Audit) Finanční část (Audit) 93 za rok končící 31. prosince 2009 sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví Obsah Všeobecné informace 94 Zpráva nezávislého auditora akcionářům společnosti

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2011 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2011 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2011 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica Czech Republic, a.s. Účetní závěrka za rok

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2008 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2008 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2008 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Účetní závěrka za

Více

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 5. 2013 Bodové hodnocení tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (20 650 + 4 650 + 200 + 500 50 výp. (i)) 25 950 1,5 Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Konsolidovaná

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv Definice: Ztráta ze snížení hodnoty aktiva částka, o kterou zůstatková cena aktiva převyšuje jeho zpětně získatelnou částku. Zpětně získatelná částka

Více

SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2011 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ. Telefónica Czech Republic, a.s. Konsolidovaná

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 256 319 081 Oprávky a opravné položky -185 517-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 133 739

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU ŽPSV, a.s. Třebízského 207 687 24 Uherský Ostroh Roční konsolidovaná účetní závěrka zpracovaná k 31. prosinci 2014 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2009 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2009 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období ROZVAHA Běžné účetní období AKTIVA CELKEM 417 767 392 593 Stálá aktiva 293 554 293 644 Dlouhodobý hmotný majetek 172 647 173 032 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 296 167 296 094 Oprávky a opravné položky

Více

PPF banka a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka za rok koncici 31. prosincem 2014

PPF banka a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka za rok koncici 31. prosincem 2014 Zpniva auditora a ucetni zaverka za rok koncici 31. prosincem 2014 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobrefof 648/1 a 186 00 Praha 8 Ceska republika Telephone +420 222 123 111 Fax +420 222 123 100 Internet

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 347 624 346 203 Oprávky a opravné položky -210 665-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 959

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 353 027 346 203 Oprávky a opravné položky -214 218-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 138 809

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 440 319 081 Oprávky a opravné položky -188 197-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 131 243

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. PŘÍLOHA K PŘEDMĚTOVÉ OSNOVĚ IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2008

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2008 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2008 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Konsolidovaná

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 346 573 344 246 Oprávky a opravné položky -206 854-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 139 719

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad.

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. UcFI 6. přednáška Účtování provozu banky Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. a) dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný -

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s.

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s. THIS DOCUMENT IS A NON-BINDING CZECH TRANSLATION OF THE SIGNED ENGLISH ANNUAL REPORT. IN CASE OF ANY DISCREPANCY BETWEEN THE ENGLISH AND THE CZECH VERSION, THE ENGLISH VERSION SHALL PREVAIL. Zpráva nezávislého

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2014 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionářům společnosti

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 6. 2016 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 30. 6. 2016 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Mezitímní účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií

Mezitímní účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií Mezitímní účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. října 2016 Mezitímní účetní závěrka za období končící 31. října 2016 Rozvaha

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více