KUPNisMLOUVA. 1. Predmet plneni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUPNisMLOUVA. 1. Predmet plneni"

Transkript

1 KUPNisMLOUVA Smluvnl strany: Ustiedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prisp~vkova organizace zi'lzena Ministerstvem obrany GR se sidlem: U Vojenske nemocnice 1200, Praha 6 IG: DIG: CZ bank. spojeni: /0710, GNS Praha 1 zastoupena: plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., reditelem a (dale tez jen "kupujici") Medinet s.r.o. zapis v OR vedeneho u Krajskeho obchodniho soudu v Praze, oddil C, vlozka se sldlem: nam. Sitna 3105, Kladno jednajici: Ing. Petr Kozner, jednatel IG: DIG: CZ bankovnl spojenl: Fio banka a.s, Kladno, C. lictu: /2010 (dale tez jen "prodavajici") se dohodly, ze jejich zavazkovy vztah se ve smyslu 262 odst. 1 zakona c. 513/1991 Sb., obchodni zakonlk, ve znenl pozdejslch pi'edpisu (dale jen "ObchZ"), rid! timto zakonem a s pouzitim 409 a nasi. ObchZ uzavirajl na zaklade nadlimitni verejne zakazky, vyberoveho flzeni, zadaneho v souladu se zakonem c. 137/2006 Sb., 0 verejnych zakazkach, ve znenl pozdejsich pi'edpisu, tuto kupni smlouvu (dale tez jen "smlouva") 1. Predmet plneni 1.1. Na zaklade vyberoveho flzenl c. 435/2013/DP-LJVN ze dne (dale take "Vyberove rizeni") je pfedmetem plnenl kupnl smlouvy CT stacionarni pro RTG oddeleni, blize specifikovany v Pfiloze C. 1 teto smlouvy (dale take jako "zarizeni" nebo "pristroj"). 2. Doba a misto plneni 2.1. Prodavajici se zavazuje dodat pfistroj do , jakoz i splnit dalsi sve smluvni zavazky v souladu s podminkami sjednanymi touto smlouvou, v souladu se zadavacl dokumentacl Vyberoveho i'izen! a nabldkou prodavajiciho ucinenou v ramci Vyberoveho rlzen! Prodavajici se zavazuje dodat pristroj na radiologicke oddeleni kupujlciho, tj. konkretne do ' 'J ti' '7 dp-1 'dl k.. 'h pavi onu \,:...!V<V pa e... :... v Sl e UpUjlCI o Dodanim se rozumi pi'edani pristroje bez vad a v souladu s Prflohou c. 1 smlouvy a v souladu se zadavaci dokumentaci Vyberoveho fizeni. Dodani pi'istroje potvrdi smluvni strany na pfedavacim protokolu a dodacim listu Nebude-li dodano zai'izeni v souladu se smlouvou nebo ma-ii zai'izeni vady, neni kupujici povinen zai'izeni prevzit. V tom pi'ipade je prodavajici povinen stay napravit, tedy dodat bezvadne zarizeni do dalslch 48 hodin. 1...r.'p"//~/.:...,~...i' 2. i~.ri.p',e.yrr...{... jp 3~.. "~.."...,,J',"" '." ".""" '."~.~"... ", ",..' 0"...,, " "k "... "... ~ ~,,

2 2.5. Pr,odavajlci se zava~uje dodat pfistroj ve IhUte uvedene v odst. 1 tohoto clanku smlouvy, do mlsta plneni uvedeneho v odst. 2 tohoto clanku smlouvy s dolozenim dodaciho listu Osoba povei'ena kupujiclm k pi'evzetl pfistroje:lng. Jakub Kratky, Ing. Radka Kejmarova. 3. Kupni cena 3.1. Sjednana kupnl cena pflstroje ve vysi ,- Kc bez DPH, tj ,- Kc veetne DPH obsahuje veskere naklady prodavajlciho vc. balneho, dopravneho, cia, poplatku atd Smluvn! strany se dohodly, ze sjednanou cenu Ize pfekroeit pouze ve vyjimecnych pfipadech, lj. pri prokazatelnem navysenl cen surovin, paliv, energil, smlmneho kurzu koruny vuei euru nebo dolaru 0 vice nez 20%, kdyz takova zmlma ceny musi byt pf'edem a dostatecne dopfedu projednana s kupujicim, tento musi zmenu kupnl ceny prokazatelne odsouhlasit. V prlpade zmlmy celnich ci danovych sazeb muze byt kupni cena navysena bez dalsiho, ovsem jen ve vysi odpovidajici dane zmene V prlpade, ze v mezidobi od podpisu kupni smlouvy do doby dodani pfistroje die teto smlouvy dojde ke snizeni jeho ceny na trhu, prodavajici je povinen provest snizeni ceny ve vysi odpovidajici dane zmene V ramci kupni ceny je zahrnut i zarucni servis pflstroje, provadeneho ve smyslu cl. 6 smlouvy, jakoz i zaskolen! obsluhy pfistroje die el. 5 smlouvy. 4. Fakturacni a platebni podminky 4.1. Kupujlci neposkytne k uhrade kupni ceny pristroje zalohu Danovy doklad (faktura) bude dodan spolecne s pi'lstrojem, nejpozdeji do 5ti dnu od predan! zafizeni a dodac!ho listu Faktura mus! splnovat nalezitosti danoveho dokladu die zakona c. 563/1991 Sb., 0 ucetnictvi, ve zneni pozdejsich predpisu. Ueetn! a danovy doklad musi obsahovat zejmena tyto nalezitosti: a) oznacen! povinne a opravnene osoby, adresu, sidlo, DIG, b) cislo dokladu, c) den odeslan! a den splatnosti, den zdanitelneho plnen!, d) oznacenl penezniho ustavu a cislo uctu, na ktery se ma platit, konstantni a variabilni symbol, e) uctovanou castku, DPH, uctovanou castku vc. DPH, f) nazev dodavky, oznaceni casti dodavky, g) duvod uctovani s odvolanim na smlouvu; h) razitko a podpis osoby opravnene k vystaven! danoveho a ucetnlho dokladu, i) seznam pfiloh, j) dalsi nalezitosti, pokud je stanovi obecne zavazny pfedpis, V prlpade, ze danovy ucetn! doklad (faktura) nebude obsahovat nalezitosti vyse uvedene nebo k nemu nebudou pi'ilozeny i'adne doklady (prilohy) smlouvou vyzadovane, je kupujici opravnen vratit jej prodavajicimu a pozadovat vystaveni noveho radneho danoveho ucetniho dokladu (faktury). Pravo vratit tento doklad prodavajicimu zanika, neuplatn!-li jej kupujfci do 14ti pracovnfch dnu ode dne doruceni takoveho dokladu prodavajicim. Pocinaje dnem doruceni opraveneho danoveho ucetn!ho dokladu (faktury) kupujicfmu zacne plynout nova Ihuta splatnosti. Prodavajici, je vsak povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit 0 smlouvou pozadovane pfilohy, je-li k tomu kupuj!c!m dodatecne vyzvan i po Ihute vyse uvedene s tim, ze vsak takovato vyzva nema ucinky spojene s vracenim danoveho ucetniho dokladu (faktury) die tohoto odstavce. 2

3 4.4. Doba splatnostl faktury je kupujicimu. stanovena na 60 kalendafnich dnu ode dne doruceni faktury 4.5. Platby budou probihat vyhradne v CZK a rovnez veskere cenove udaje budou v teto mene, 5. Obchodni podminky, zaskoleni obsluhy piistroje 5.1 Prodavajici preda kupujfcimu k dodanemu pi'lstroji neprodlene dodaci list, ihned ph predimi ptistroje Je povinen uvest pristroj do provozu (tj. provest instalaci a napojeni do systemu PACS a systemu NIS), Spolu s pristrojem je prodavajici povinen dodat navod k pouziti \, ceskem jazyce a prohlaseni 0 shode v listinne i elektronicke podobe, Prodavajici je povinen pred instalaci pi'istroje provest pi'edisntalacnf pfipravu mista, na ktere ma byt pffstroj dodan, vcetne pfipadnych stavebnich uprav spolu se zpracovanim pfislusne projektove dokumentace, 52. V souvislosti s instalaci a uvedenim pi'istroje do provozu je prodavajici povinen provest zaskoleni obsluhy pristroje a ucinit 0 nem oficielni pisemny zapis, ktery musi byt potvrzen prislusnym pracovnikem kupujiciho. Pisemny zapis musi obsahovat potvrzeni oopravnenosti vyskolenych zamestnancu kupujiciho skolit co do obsluhy pi'istroje dalsi zamestnance kupujiciho 5,3. Neprodlene po provedeni instalace pristroje je prodavajici povinen provest dlouhodobe stability, mei'eni rozptyloveho zai'eni a vychozi elektricke revize pristroje zkousky 5.4. V pi'ipade prodleni prodavajiciho s dodanim pi'istroje a jeho instalaci die odst 1, jakoz i s i'adnym proskolenim zamestnancu kupujiciho die odst. 2, je prodavajici povinen kupujicimu uhradit smluvni pokutu ve vysi Kc za kazdy den prodleni, narok na nahradu skody tim nen i dotcen, 55. Prodavajici rna uzavi'enu pojistnou smlouvu 0 pojisteni odpovednosti za skodu zpusobenou okolnostmi, ktere maji puvod v povaze pfistroje a to ve vysi minimalne Kc. Pojistna smlouva (kopie) je prilohou (;, 2 kupni smlouvy, Jakekoliv skody zpusobene pffstrojem, vznikle kupujicimu nebo tfetim osobam, tedy i skody, ktere nebudou kryty pojistenim, budou hrazeny rrodavajicim, 5.6, Prodavajici je povinen udrzovat platne pojisteni smlouvy, resp. po celou dobu, po kterou bude smlouvy). po celou dobu zarucni doby kupujicimu poskytovat servis die (viz, kupni cl Zaruka a odpovednost za vady, zarucni servis 6.1 Reklamaci zjevnych vad pristroje kupujici uplatni u prodavajiciho pri pi'edani nejpozdeji do podpisu protokolu 0 pfedani a pfevzeti zapisem do tohoto protokolu, a pfevzeti, 6.2. Reklamaci ostatnich vad je kupujici povinen uplatnit u prodavajfciho bez zbytecneho odkladu pisemne do rukou jeho opravneneho zastupce na adresu uvedenou v zahlavi teto smlouvy Zarucni doba za jakost pffstroje cini 24 mesicu a pocina bezet dnem dodanim pfistroje, resp, jeho uvedenim do provozu (instalacl) die cl. 50dst. 1 smlouvy, 6.4. Prodavajici se zavazuje bezplatne provadet pravidelnou udrzbu pi'istroje (BTK) die cetnosti uvedenych vyrobcem pozadovanych ci doporucenych vykonu (viz. pfiloha C. 3 smlouvy), vcetne pi'! takovych vykonech potrebneho spotfebniho materialu a nahradnich duo, a to po celou dobu zarucni doby die odst. 3 tohoto clanku smlouvy. 3

4 6.5. Prodavajici je povinen zajistit dobu nastupu servisniho technika na opravu pristroje v pfipade zarucniho servisu a odstraneni zavady bez pouzitl nahradnich dilu do 48 hodin, pri pouzitl nahradnich dilu do 72 hodin od nahla~eni zavady pristroje. 7. Smluvni pokuta a urok z prodleni 7.1. V pi'ipade prodleni prodavajiciho s odstranemim zjistenych vad a zavad pristroje behem zarucni Ihuty ve Ihutach uvedenych v cl. 6 smlouvy a v pripade prodleni prodavajiciho se zapujcenim nahradniho pfistroje ve Ihute uvedene vel 6 smlouvy je povinen zaplatit prodavajici kupujicimu smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny pristroje die cl teto smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni az do odstraneni vady V pripade prodleni kupujiciho s uhradou kupni ceny dodaneho pristroje ve sjednane IhUte splatnosti je kupujici povinen zaplatit prodavajicimu smluvni urok z prodleni ve vy~i 0,02 % z dluzne castky za kazdy zapocaty den prodleni az do uplneho zaplacenl 8. Odstoupeni od smlouvy 8.1. Kupujici je opravnen pisemne odstoupit od smlouvy, pokud: a) na majetek prodavajiciho bylo zahajeno insolvencni rizenl b) navrh na prohlaseni konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku prodavajiciho, c) prodavajici vstoupi do likvidace, d) nastane vyssi moc, kdy dojde k okolnostem, ktere nemohou smluvni strany ovlivnit a ktere zcela a na dobu dels! nez 90 dnu znemozn! nektere ze smluvnich stran plnit sve zavazky ze smlouvy, e) prodavajici je v prodleni s dodanim pfistroje dele nez 10 dnl 8.2. Kupujici je dale opravnen odstoupit od smlouvy. vznikla-ii mu cinnosti nebo necinnostf prodavajiciho ~koda nebo vznik skody hrozi nebo bylo-ii poskozeno dobre jmeno kupujiciho. 8.3, Kupujici a prodavajici jsou dale opravneni odstoupit od smlouvy v pripade podstatneho poruseni srnluvnich povinnostl druhou smluvni stranou. 84 Odstoupeni od smlouvy musi byt ucineno pisemne a doruceno druhe strane, pricemz ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemneho oznamenl Nasledky odstoupeni od smlouvy se ridi prislusnymi ustanovenimi obchodniho zakoniku Smluvni strany mohou ukoncit smlouvu pisemnou dohodou. 9. Ostatni ujednimi 9 1. Prodavajici si je vedom pravnich nasledku, ktere pro neho vyplynou v pfipade nedodrzeni uvedenych povinnosti. vcetne prava kupujiciho na odstoupeni od smlouvy a nahrady zpusobene skody 92 Kupujici je opravnen nafidit prodavajicimu preruseni dodavky pi'istroje, je-li ohrozena bezpecnost a zdravi pracovniku nebo jinych osob, vznikla-li ~koda nebo jej! vznik hrozi nebo jedna-ii prodavajici proti zajmum kupujiciho informovat a dohodnout s nim podminky. za kterych Ize v dodavce pokracovat 9,3. Zjisti-li prodavajici pri provadeni dodavky pi'istroje pi'ekazky ovlivnujici jeho dodani. je povinen o tom bez odkladu kupujiciho informovat a dohodnout s nim podminky, za kterych Ize v dodavce pokracovat

5 9.4. Kupujlci se zavazuje umoznit prodavajicimu radne provedeni dodavky pristroje. Pokud kupujici neumozni, z duvodu vzniklych na jeho strant~, pokratovani nebo dokonteni dodavky v terminu dohodnutem v teto smlouve, je prodavajici opravnen pozadovat zmlmu term[nu Prodavajici prohlasuje, ze pi'edmet plneni splnuje vsechny pfislusne normy, jakoz i vsechny zavazne podminky pi'edepsane platnou legislativou (zakon t. 123/2000 Sb., narlzeni vlady t.336/2004, evropske smernice 93/42/EEC, zakon t. 18/1997 Sb. atd.), ma veskera potrebna povoleni k uzivanl ve zdravotnictvl, jakoz i prohlaseni 0 shode atd Prodavajlci prohlasuje a deklaruje, ze software, ktery bude zjeho strany pri dodani a instalace pi'istroje uzit, resp. ze k danemu software disponuje pffslusnymi majetkovymi autorskymi pravy a ze k jeho uziti je opravnen objednateli poskytnout licenci Prodavajicl udeluje touto smlouvou kupujicimu nevylutne, casove neomezene, neprevoditelne opravneni k vykonu prava uzivat objednany a fadne uhrazeny software v ramci internich poti'eb kupujiciho na uzemi Geske republiky (nevyhradni licence) pro vsechny zpusoby uziti, ktere jsou v dobe uzavreni smlouvy znamy a ktere jsou touto smlouvou predpokladany Software se rozumi veskere programove vybaveni, ktere bylo kupujicim die teto smlouvy dodano a veskera dokumentace k software Software dodany na zaklade smlouvy muze zahrnovat zdrojovy k6d, ktery je dodavan jako soucast standardni dodavky. Takovy zdrojovy k6d k software podleha temto licencnim podminkam Odmena zaflzeni. za poskytnuti licence k software (licencni poplatky) je zahrnuta v celkove cene Prodavajicl se dale mimo jine zavazuje, garantuje a ruel za to, ze po celou dobu platnosti teto smlouvy, jakoz i po dobu platnosti poskytovani zarucniho servisu (cl. 6 smlouvy) a po celou doby poskytovani pozarutnlho servisu die smlouvy 0 pozarutniho servisu uzavrene mezi smluvnlmu stranami dne...disponuje a bude disponovat pfislusnymi vyhradnimi autorskymi pravy, ktere ho opravnujl k upravam, upgradum a dalslm souvisejicim krokum ve vztahu k software tak, aby mohlo byt zaffzeni uzfvano v souladu s touto smlouvou a s poti'ebami kupujiciho. 10. Zaverecna ustanovenf Neni-li v teto smlouve dohodnuto jinak, ridi se vzajemne vztahy ustanovenimi obchodniho zakoniku Geske republiky. obou smluvnich stran Smlouva se uzavira na dobu ureitou a to po celou dobu trvani zarueni doby V pripade sporu se obe smluvni strany zavazujl pokusit se pi'edevsim 0 jeho urovnanl smirem, v pfipade soudniho sporu bude vec projednavana soudem prislusnym podle obeanskeho soudniho i'adu Tuto smlouvu Ize doplriovat ci menit pouze opravnenymi zastupci obou smluvnich strano formou pisemneho dodatku, podepsaneho Smluvni strany prohlasuji, ze jsou opravneny zavazat se zpusobem uvedenym v teto smlouve. Pokud se toto prohlasen[ ukaze nepravdivym, zavazujl se k nahrade veskere skody, ktera by tak mohla vzniknout Vule smluvnich stran je vyjadrena v nize uvedenych dokumentech a podkladech, ktere tvofl tato kupni smlouva a jejl pi'ilohy: 5

6 PFfloha C. 1: Specifikace pfedmetu plneni Prrloha C. 2: Kopie pojistne smlouvy prodavajiciho prfloha C. 3: Cetnost provadenych BTK Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kupujici obdrzi 2 vyhotoveni a prodavajici 2 vyhotoveni Tato smlouva je platna a ucinna dnem podpisu obou smluvnich strano Smluvni strany zarovel"l potvrzuji, ze si tuto smlouvu pi'ed jejim podpisem pi'ecetly a s jejim obsahem souhlasl, ze nebyla uzavfena v tisni ani za napadne nevyhodnych podmlnek. Na dukaz toho pfipojuji sve podpisy. V Praze dne V Kladnedne Ing. Petr Kozner prodavajici Medlnet s.r.o nam. Sitns KLADNO Dlt: CZ i\ Tel.: W 6

7 Usuedni vojenska nemocnice U vojenske nemocnice Praha 6 Reference: Medinet, s.r.o. nam. Sima Kladno Tel.: Fax: Specifikace C. CZOOOI054.1 Datum: Strana 1

8 Specifikace c. CZOOOI054.1 Datum: Poz. Ks 1. CT 128-slice 1.1 Ingenuity Core NCTD311 Ingenuity Core 128 Se zamerenim na klinickou integraci a spolupn.ici, na pacienta a na zvy-senou ekonomickou hodnotu pfimisi system Ingenuity Core 128 zlepsenou obrazovou kvalitu pri vy-znarnne snizene davce - az 57% zlepseni prostoroveho rozliseni. Ingenuity Core 128 se vyznacuje premiovym paketem idose4 Premium a moznosti dalsiho upgrade pro zvy-seni VY-konnosti. Ingenuity Core 128 pfichcizi s: - idose4 Premium paket - kv nastavite1ne v rozsahu 80, 100, 120, 140 kvp - 80 kw generator - Ingenuity DAS - 4 cm pokryti pro zvy-seni klinicke kapacity - MRC Ice: novy- typ rentgenky s prodlouzenou zivotnosti a s vy-konem pozadovanym pro volumetricke skenovani CT uzivatelske prostredi Brilliance Workspace Uzivatelske prostfedi Brilliance Workspace je flexibilni a dostupne, kdykoli je ho zapotfebi. Vyvinute ve spolupraci mezi firmou Philips a jejimi zeikazniky nabizi vy-konnou sadu CT aplikaci, ktere zvysuji produktivitu tim, ze pracuji stejnym zpusobemjako uzivatel. UzivateIe mohou provadet veskere sve planovam, sniman!, vizualizaci a archivaci s pouzitim snadno ovladatelneho grafickeho uzivatelskeho rozhrani (GUI), ktere je harmonizovane pro vsechny produkty Philips Medical Systems. Guided Flow Logicke graficke uzivatelske rozhrani Guided Flow zvysuje produktivitu diky svy-m snadno ovladatelnym funkcim: - Casti programu a funkce jsou viditelne, ne skryte. - Nejbefuejsi operace jsou zobrazeny nejvy-razneji. Homi lista toku praci smeruje uzivatele k dulezirym Ukolfun a umozlluje nelineami pohyb mezi funkcemi bez ztraty jakekoli aktualni prace. To poskytuje uzivateli maximalni flexibilitu pri zobrazovaru, prov:ideni aplikaci, filmovani nebo vytvareru zpniv. Strana 2

9 Specifikace C. CZOOOI054.1 Datum: , Poz. Ks 1. CT 128-slice Manipulace s pacientem a nastaveni Pflstup finny Philips "Design for Life" zarucuje vysokou Uroven flexibility uzivatelfun a komfortu pacientum. Philips pomaha zvysit produktivitu be hem manipulace s pacientem a nastaveni pomoci rilznych funkci, ktere zlepsuji komfort pacientu a usnadnuji praci techniku. Gantry Ovlcidaci panel snimimi Ovladace a displeje pro sklapeni gantry a zved:ini a polohov:ini lehatka pacientajsou umisteny po obou stranach gantry. Ridici skfifz snimani Ovladace a displeje pro gantry a lehatko pacienta jsou prakticky umisteny na konzole operatora. DalSimi funkcemi jsou nouzove zastaveni, interkom a tlacitka spusteni a pozastaveni snim:in. Otvor gantry: prumer 700 mrn Sklon gantry: -30 az +30, po krocich 0,5 Auto Voice Standardni sada pfikazu pro komunikaci s pacientem pred zac:itkem snimani, behem neho a po jeho skonceni je mozna v nasledujicich j azycich: anglicky. hebrejsky. nemecky francouzsky-. arabsky. d:insky spanelsky-. rusky. svedsky italsky. gruzinsky. cinsky japonsky. turecky-. portugal sky Interkomunikacni system: - Dvoucestny interkom umoznuje monitorovat pacienta a komunikovat s nim. PNslusenstvi stolu Tato prislusenstvi stoiu, od specialniho polstarovani az po optimalni operu, eliminuji u.navu a nepohodli a poskytuji pacientfun i technikum pocit bezpeci: sada pro upnutf pacienta, mlstavec stoiu, standardni drzak hlavy, stolni podlozka, infuzni drzak, polstare a podusky. Strana 3

10 Specifikace C. CZOOOI054.1 Datum: Poz. Ks 1. et l28-slice Detskj kalibracni fantom Detsk:)1 kaibracni fantom je Philips exkluzivni mistroj pro kalibraci systemovych parametnl (HCOR) k optimalizaci systemu pri skenovani deti. Phinovani soimani Brilliance Workspace umoznuje intuitivnf registraci a snadne zadavani informaci 0 pacientovi a vybirani klinicke procedury s pouzitim anatomickeho grafickeho displeje a vzorovych obrazu. Centrace pacienta behem pidnowini Spnivna centrace pacienta je jednim z nejdulezitejsich faktoru pro dosazeni dobre obrazove kvality. Tradicne je centrace provadena pomoci laseru umistenych uvniti gantry; s touto novou funkci je nyni mozne zlepsit centraci pacienta pouzitim bocniho skenogramu v realnem case. Pidnowlni expertnich protokolu Individualizovane protokoly, ktere splnuji konkretni potfeby diky vyberu parametru optimalizovanych pro un::ite studie. Predvolby dodatecm!ho zpracovimi Uzivatelsky definovane predvolby zlepsuji tok praci tim, ze automaticky oteviraji pfislusne aplikace dodatecneho zpracovani pro dany typ vyseti'eni. Napi'. automaticke spousteni CTA studii v MIP nebo studii patere v MPR. Skenogram Planovani nekolika nezavislych akvizicnich serii jakehokoli typu obrazu pomoci interaktivniho ovladani mysi Siika snlmani: 500 mm Dualni skenogram Planovani snimani pacientu pomoci dvou skenogramu zarucuje flexibilitu pii planovani a provadeni vysetreni a take eliminuje opakovana snimani. Manualni snimani Provadi postupne snimanl jednotlivych vrstev podle prikazu oper<itora (vrstva po vrstve), s online nebo offline rekonstrukci a Strana 4

11 Specifikace C. CZOOOI054.1 Datum: Poz. Ks 1. et 128-slice archivaci obrazu na pozadi do lokalniho nebo vzdaleneho pamet'oveho zafizeni. Operator rna kdykoli moznost prepnout z automatickeho na manualni snimani a zpet. Automaticki snimani Umoznuje automaticky provadet ptedem naplanovane studie, se soubeznou online nebo offline rekonstrukci a archivaci obrazu. na pozadi do lokalniho nebo vzdalem!ho pamet'oveho zarizeni, a to bez zasahu operatora. Nastroje pro zvyseni produktivity Quick..';tart CT skenery Brilliance maji efektivnf spoustecf sekvenci, ktera umoznuje, aby snimaru zacalo behem peti minut po zapnuti systemu. QuickSetup System vyuziva nastroje pro zajisteni kvality a servisni funkce jsou snadno a rychle pristupne jedinym klepnutim mysi. DICOM Modality Worklist Umoznuje HIS/RIS propojeni pres DICOM modality worklist servisni tfidu; zvysuje klinickou pruchodnost importovanim pacientsk,ych dat a informaci 0 studii z ndiciho informacniho systemu. DICOM MPPS Zasflaru informaci 0 stavu vysetteni (zacatek/konec/info) do HIS/RIS pouzitim sluzby DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Step) Pre/etch Study Tato funkce vyhledava v datab<izi (P ACS) ptedchozi vysetreni (CT, MR, CR, RF). Po vyhledani a vyberu jsou tato vyserreni poslana na pozadf pozadovane destinace (napf. Extended Brilliance Workspace). i i Automatickf; vyber procedury Mapuje vyber procedury z HIS-RIS s jednotliv,ymi skenovacimi protokoly, coz zjednodusuje proces skenovani. Uzivatel rna moznost videt pouze relevantni skenovaci protokoly, coz zajist'uje Strana 5

12 Specifikace c. CZ Datum: Poz. Ks provadeni jen pozadovanych procedur. To je uzitecne zvlaste pro uzivatele, ktens s CT pristrojem neprichazi do styku tak casto. Snimani a akvizice obrazu System Ingenuity Core 128 je dokonale vyvazeny; kombinuje rykon a flexibilitu, coz maximalizuje kvalitu obrazu, rychlost a kapacitu a zaroven snimje davku ozareni pacienta. System: Architektura rotace I rotace s optimalizovanou geometrii pro zobrazovani s nizkou davkou. Generator Generator Ingenuity vyuziva moderni technologii nizkonapet'orych sberacich krouzku, ktent dava konstantni vysoke napeti pro CT rentgenovou trubici. Efektivni rystupni rykon: 105 kw Vystupni rykon: 80 kw Nastaveni kv 80, 100, 120, 140 kvp Nastaveni rna: 20 az 665 rna Rentgenova trubiee MRC lee Vyjimecne pozadavky na teplo pri zobrazovani vice vrstev vyzaduji ryjimecnou trubici. Diky svemu patentovanemu lozisku se spinilovou drazkou rozptyluje trubice Philips MRC teplo tak rychle, jak se hromadi, pri efektivni tepelne kapacite mnohem vyssi nd u tradicnich kulickorych lozisek. - Nepohybujici se ohnisko zarucuje optimaini kvalitu obrazu - Absolutne nehlucna konstrukce uklidnuje pacienty - Druha generace technologie trubic MRC, zalozena na osvedcenych vlastnostech a spolehlivosti - Segmentovana anoda pro narocne kratkodobe akvizice s vysokou zatezi Efektivni tepelna kapacita: Tepelna kapacita anody: Maximalnf rychlost chlazenf: Ohnisko (lec): 30MHU 8,0 MHU 1608 khu/min 0,5 mm x 1,0 mm (male) 1,0 mm x 1,0 mm (velke) Strana 6

13 Specifikace c. CZOOO Datum: Poz. Ks 1. CT 128-slice Dynamicke ohnisko Funkce Dynamic Focal Spot (DFS) zdvojmisobuje hustotu vzorkovani dat z detektoru tak, ze efektivne zdvojuje pocet detektoru, a zarucuje mimoradne vysoke prostorove rozliseni pri axialnim a spiralnim snimani. Detektor Konstrukce detektoru je rozhodujici pro to, aby objektiv ziskaval vysoce kvalitni obrazy a zaroveii byla minimalizovana davka ozareni pacienta. Na rozdil od detektoru s jednou matici, ktere pouze scitaji prvky, navrhuje Philips detektory pro konkretni konfigurace, ktere minimalizuji separaci mezi prvky a vzdy zarucuji nejvyssi geometrickou efektivitu detektoru. Konverze primeho na digitruni signru s vyuzitim technologie TACH redukuje davku a zvysuje kvalitu obrazu. Material: PolovodicoyY - High Performance Multislice Ceramic Slipring: OpticIcy - rychlost prenosu - 5,28 ObIs Kolimace vrstev: 64(128) x 0,625 mm, 32(64) x 1,25 mm, 16(32) x 2,5 mm, 2(4) x 0,5 mm Kvalita obrazu Prostorove rozliseni Ultra vysoicy rezim: VysoIcy rdim: Standardni rezim: Sum: 24,0 lp/cm pri cut-off (ScanTools) 16,0 lp/cm pri cut-off 13,0 Ip/cm pfi cut-off 0,27 % mereno na syst. fantomu Philips (ekvivalent 21,6 cm vody) Rozliseni pri nizkem kontrastu: Rozsah absorbce: 4.0 mm pfi 0,3% mereno na 20 cm fantomu CATPHAN az HU Reiimy snimani Spirruni snimaru - Vicevrstva akvizice sousedicich vrstev s nepfetrzirym pohybem stolu behem snimani - Vicecetne dvousmeme akvizice Spirruni expozice: az 100 sekund nepreruseneho spirruniho snimani I Strana 7

14 Specifikace C. CZOOOI054.1 Datum: Poz. Ks 1. CT 128-slice Stoupani spinily: 0,13 az 1,5 (lizivatelsky nastavitelne) Axialni snimani - Multi-slice snimani s moznosti soucasne akvizice 128 sousedicich fezti (pomoci Ingenuity datove akvizicni a vzorkovaci techniky) a s inkrementilnim pohybem sto1u mezi skeny - Flizovane mody pro rekonstruovani castecnych objemovych artefakttl volnymi tlust)imi vrstvami z akvizice s tenkymi vrstvami Doby snimani 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2 sekundy pfi plnem snimani Bolus Timing Tato funkce zajist'uje optimalni casovou prod levu pfi vstfikovani kontrastni latky. Na ziiklade zkusebni injekce se v realnem case zobrazuje graf zv)irazneni ve vybrane zajmove oblasti. Doba prodlevy je pak zvolena tak, aby optimalizovala zv)irazneni vrcholu kontrastni latky a redukovala jeji spotrebu - idealni pro CTA. Bolus Tracking Technika pro automatizovane planovam vstfikovani umoztlujici uzivateli monitorovat aktualni zv)iseni kontrastu a iniciovat skenovani pfi prednastavene Urovni. Pro plnou automatizaci a ucinnost v kombinaci s SAS. Spiral Auto Start Funkce SAS integruje injektor se skenerem, umoztluje operaterovi sledovat injekci kontrastu pro kontrolu extravazace a iniciovat nebo zastavit skenovani (s prednastavenym zpozdenim). Management davky Filozofie Philips Dose Wise je soubor principti a praktik, ktere zarucuji nejlepsi mozne v)isledky s minimalnim rizikem pro pacienty a personal. Systemy Brilliance CT vylizivaji ruzne funkce, ktere pomiihaji dosahovat mimoflidne vysoke efektivity davky. DoseRight ACS (automaticke nastaven proudu) - Optimalizuje davku pro kazdeho pacienta na ziiklade naplanovaneho snimani tak, ze doporucuje nejnizsi mome nastaveni mas pro udrzeni Strana 8

15 Specifikace c. CZOOOI054.1 Datum: Poz. Ks 1. CT 128-slice konstantni kvality obrazu pri nizke davce behem ceieho vysetreni. DoseRight Angular Dose Modulation (uhlowi rnodulace dtivky) - Automaticky ridi proud v trubici rotacne tak, ze zvysuj e signal na oblasti s vysslm utlumem (bocnf projekce) a snizuje signal nad oblasti s nizsfm utlumem (AP projekce). DoseRight Z-DOM (dynarnickti rnodulace dtivky) - Automaticky distribuuje nebo reguluje proud v trubici tak, ze zvysuje signal ve vetsich oblastech utlumu (ramena, boky atd.) a snizuje signal v malych oblastech utlumu. Zobrazeni dtivky - Objemove CTDI (CTDlvol) - Soucin davky a delky (DLP) - Efektivita davky Specitilni pediatricke protokoly Kojenecke a pediatricke protokoly Brilliance na bazi veku a hrnotnosti, vyvinute ve spolupraci se spickovymi detskjrni nemocnicemi, zarucuji nejlepsi klinicke vysledky s minimalni davkou. NEMA XR-25 (DoseCheck) DoseCheck umoznuje schopnost nastavit davkove limity a upozomit nebo varovat operatora v pripade prekroceni techto limitu. J sou dye Urovne limitnich hodnot:. hodnoty oznamovaci. hodnoty varovne Hodnoty oznamovaci se pouzivajf pro dflci serie snirnku, hodnoty varovne pro celkove vysetreni. Mohou byt nastaveny hodnoty CTDlvol a DLP. Pri prekroceni varovnych hodnot system vyzaduje uzivatelske jmeno a heslo pfedtim, nez umom! pokracovat ve skenovani. DICOM Structured Report pro dtivku (DICOM SR) Strukturovana zpniva 0 davce je v souladu s IEC, DICOM PS a IHE standardy pro zaznam davky. Zprava obsahuje davkove Strana 9

16 Specifikace c. CZOOOI054.1 Datum: Poz. Ks 1. CT 12S-slice hodnoty CTDlvol a DLP. Rekonstrukce a zobrazeni idose4 premiovf; paket idose4 premiory paket obsahuje dye predni technologie, ktere mohou zlepsit obrazovou kvalitu - idose4 iterativni rekonstrukcni techniku a 0-MAR techniku pro redukci artefaktil zpusobenych velkymi kovovymi ortopedickymi implantaty. idose4 zlepsuje obrazovou kvalitu zabninenim vzniku artefaktu a zrysenim prostoroveho rozliseni pri nizke davce. O-MAR redukuje artefakty zpusobene velkymi ortopedickymi implantaty. Spolecne produkuji vysokou obrazovou kvalitu pri soucasne redukci artefaktu. idose4, jako rystup Philips Dose Wise filozofie, je pokrocila iterativni rekonstrukcni technika ctvrte generace navrzena k uddeni kritickych aspektu obrazove kvality (nizkokontrastniho a prostoroveho rozliseni) pti dramatickem poklesu davky. Rekonstrukce RapidView IR Rekonstrukce RapidView IR je rysledkem nekolika let pokrocileho ryzkumu a jejim ucelem je jednou provzdy odstranit piekazky mezi akvizici CT skenu a vizualizaci obrazu. RapidView nabizi ryrazne zlepseni pruchodnosti tim, ze zobrazuje obrazy prevratnymi rychlostmi bez ohledu na rychlost akvizice nebo parametry rekonstrukce. System RapidView vyuziva algoritmy rekonstrukce skutecnych kuzelorych svazku a patentovany hardware Philips pro zpetnou projekci a poskytuje uzivateli pozadovane obrazy spolu s nejvyssimi rychlostmi rekonstrukce ve sve tiide, aniz by byla ohrozena kvalita obrazi'i. Rychlost rekonstrukce: az 18 snimku za sekundu s idose4 az 25 snimku za sekundu bez idose4 Algoritmus rekonstrukce kuieloveho svazku - COBRA Rekonstrukcni algoritmus ConeBeam (COBRA) od firmy Philips, chraneny nekolika patenty, umoznuje skutecne trojrozmernou akvizici dat a rekonstrukci pfi axialnim i spiralovem snimani. To eliminuje, resp. opravuje artefakty, vyskytujici se v rekonstrukci, diky snizeni pomeru pixelu k sumu, coz zarucuje vynikajici kvalitu vicevrstrych obrazu. Strana 10 I I

17 Specifikace c. CZOOO Datum: Poz. Ks 1. CT 12S-slice Rezimy rekonstrukce Soubemy: AxiaIni a spinilni rezim - rekonstrukce obrazii soubezne s akvizici Offline (davkov-y): Rekonstrukce obrazii na pozadi z uzivatelsky definovanych skupin souboru nezpracovanych dat s automatick-ym ukhidanim obrazii. ClearRay rekonstrukce Zajist'uje zlepsenou uniformitu mekk-ych tkani a ostfejsi hranice mezi kosti a mekkymi tkanemi. Tato technika je automaticky vyuzivana vsemi protokoly, u kterychje to vhodne. Rozvijejici se rekonstrukce Nabizi rekonstrukci obrazu s matici 256 x 256 v reainem case a zobrazeni spolecne se spiralni akvizici. Obrazy mohou by! pred rekonstrukci upraveny podle sirky a Urovne okna a pomoci funkci zoom a pan. Po skonceni akvizice jsou vsechny obrazy aktualizovany s pozadovanymi nastavenimi zobrazenl PNdavna rekonstrukce Umomuje rychle a snadne neplanovane Ci modifikovane rekonstrukce casti nebo vsech prospektivne, resp. retrospektivne naplanovanych obrazu. Parametry rekonstrukce Kazda studie muze by! nastavena na automatickou rekonstrukci s pouzitim ruznych parametru rekonstrukce. Vysetreni se daji online upravovat behem planovani snimani nebo behem offline rekonstrukce. Pro kazdou studiije momo pouzit az sest n1znych rekonstrukcnich pfifazenl Mezi parametry rekonstrukce obrazii patti matice obrazu, filtry, zv-yrazneni, zoom a pan a archivace. Ultra High rekonstrukcni matrice Exkluzivni (Philips) 768 x 768 a 1024 x 10240brazove rekonstrukcni matrice pro zobrazeni vsech dat ziskanych pri aplikacich, jako jsou zobrazeni vnitfuiho ucha, patere a HRCT plic. Pri zv-ysenem rozliseni jsou vyzadovany vets! matrice k zobrazeni plneho rozliseni pro rekonstruovane FOV. I UltraImage I Strana 11

18 Specifikace e. CZOOO Datum: Poz. Ks 1. CT 128-slice UltraImage zahrnuje patentovany hardware pro pfedbezne a dodateene zpracovani a software pro lepsi vizualizaci struktur mekkych tkani. UltraImage podstatne zlepsuje kvalitu obrazu pro nejpfesnejsi reprezentaci i v pfipade anatomickych oblasti, ktere se nejobtizneji zobrazuji, jako je napf. vzduchove rozhrani mezi kostmi a mozkem v neurologickych vysetfenich. Skutecmi klinicka hodnota nastroje UltraImage se nejvice projevuje u mozku, dlouhych kostl, patefe, panve nebo ramen, kde mohou by! sotva patrne struktury mekkych tkani zakryty sousedni vysoce kontrastni kostl Adaptivni jiltrace Adaptivni filtry redukuji sum v nehomogennich telesech a zvysuji tak celkovou kvalitu obrazu. Dodatecne zpracovani a komunikace Zpracovani obrazu Interaktivni prohlizee obrazuje urcen pro rychlc, efektivni a jednoduche prohlizeni a snimkovani obrazu. Obrazy je mozne zpracovavat po jednom nebo ve skupimich vybranych uzivatelem - Okno prohlizece obrazu: Zobrazuje jeden obraz nebo vyber obrazu - Funkce Zoom a Pan: Zvetseni 0,8 az 10 krat - Funkce Scroll Bar, Leaf a Cine, Invert Image, zobrazeni parametru obrazli Organ ave ID Automaticky izoluje snimky plic pro snazsi prohlizeni, ve. "lung limit" detekce, nastavenf zoom a pan, nastaveni oken, zv9razneni obrazu a obrazoveho tisku. Grafika obrazu Pro lepsi interpretaci klinickych obrazu lze individu.ilne umistit na obraz ruzne textove a graficke pomucky, se kterymi se da manipulovat pomocl mysi: - T extove anotace - Kurzory pro mereni hodnot pixelu. - Zajmove oblasti (ROI) - elipticke, obdelnikove, zakfivene nebo nepravidelne, s okamzitym vypoctem a zobrazenim plochy, prumeme hodnoty pixelu a standardni odchylky. Je mozne seltat nebo odecitat hodnoty nekolika zajmovych Strana 12

19 Specifikace c. CZOOO Datum: Poz. Ks 1. CT 128-slice oblasti (ROI). - cary, mfizka a stupnice pro mefeni vzdalenosti, zakfivene a nepravidelne cary pro mefeni libovolnych tvarn. - Sipky pro ukazovani na vyznacne zmeny - Mefeni Uhlu - Histogram hodnot pixelu v uzivatelsky definovane oblasti zajmu - Profil hodnot pixelu podel jakekoli cary. - Mfizka s nastavitelnymi rozestupy pro odhady vzdalenosti Ovladani oken - Osm lizivatelsky definovanych okepfedvoleb umoznuje rychle a pohodlne nastaveni. Jemmi nastaveni stfedu a sifky okna, provadena mysi, zarucuji optimalni zobrazeni - Zvy-razneni okna: zobrazu lizivatelsky definovany rozsah hustot CT v barve - Dvojite okno: soucasne zobrani dvou nezavislych rozsahu hustot CT na stejnem obrazu, napf. fez hrudnikem s o]c.ny pro pike a pro mezihrudi - Inverze okna: Mozno pfepinat mezi negativnim a pozitivnim obrazem Hlavni pochac Architektura pocitace: Hlavni pamet': Windows XP Dell Precision 12GBRAM ObrazoyY monitor Dualni monitorova konfigurace Dva 19" LCD barevne monitory s vysokym rozlisenim. Analyticke nastroje pro dodatecne zpracovam Slab Viewer MP R - multiplanarni pfejormatovani Projekce maximalni nebo minimalni intenzity (MJP) Rekonstrukce 3-D SSD MasterCut S funkci MasterCut mohou by-t na obrazech projekce maximalni intenzity (MIP) 6 objemove interpretovanych obrazech zobrazeny panoramaticke a pficne fezy, ktere presne vizualizuji vaskulami strukturu, z obrazovych dat zpracovanych MPR technikou Strana 13

20 Specifikace c. CZ Datum: Poz. Ks 1. CT 12S-slice zakfivenych tezu podel vaskuhimich struktur.. RelateSlice RelateS lice je exkluzivni mistroj Philips pouifvany v objemove interpretaci,3 D SSD, MIP a MPR, ktery koreluje axialni obrazy podle uzivatelem zvoleneho mista na multiplanamich pohledech a interpretacich. RelateSlice usnadiiuje lizivateli porovmivam axialnich obrazu s jejich dodatecne zpracovanou prezentaci a zvysuje tak produktivitu uzivatele a verohodnost diagnozy. 3D ana(vza malych objemu 3D analyza malych objemu umoziiuje charakterizovat tumory nebo uzliny s ohledem na rychlost rustu v 3D aplikaci. Tento mistroj pouiiva automatickou segmentaci, kteni pomaha identifikovat osamocenou uzlinu Ci tumor (rane stadium rakoviny plic) a men volumetricke parametry,jako napi. objem, dlouhou osu a kratkou osu za ucelem dalsiho sledovani. Q-CTA - sada nastroju pro kvantitativni CT mefeni Q CTAje sada nastroju pro kvantitativni mereni anatomickych struktur, jako napt. patologie vaskuhimi struktury, ze 2D, 3D nebo objemove interpretovanych obram. Volume rendering Vyspely software Philips pro 3D vizualizaci s vyuzitim objemove interpretace umoziiuje jedinecnou soucasnou vizualizaci vaskulami struktury, mekke tkane a kosti. Na rozdil od tradicnich technik 3D nebo MIP nabizi vizualizace objemovou interpretaci interaktivni kontrolu hodnot opacity a transparence v realnem case. To umoziiuje zobrazovat skrz a za obklopujicimi strukturami, jako jsou kovove stenty a arterhilni kalcifikace, a prakticky eliminuje potrebu segmentace organu. Management a archivace obrazu Archivace obrazu je organizovana podle hierarchickeho modelu DICOM 3.0 v obrazovem formatu shodnym s DICOM 3.0. Pri ukladani a vyvohivani obrazu do vsech lokalnich archivu, resp. z nich se pouzlva bezztratovy algoritrnus komprese a dekomprese obrazu. Obrazy mohou by! automaticky archivovany na vybrane archivacni medium. Strana 14

KUPNisMLOUVA. I. Pfedmet plneni

KUPNisMLOUVA. I. Pfedmet plneni ,. KUPNisMLOUVA BioVendor - Laboratorni medicina a.s. zapsana v obchodnfm rejstffku vedene Krajskym soudem v Brne, spis. zn. B/3917 se sfdlem: Tumova 2265/60, 616 00 Brno jednajici: MUDr. Viktorem Ruzickou,

Více

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni ., KUPNf SMLOUVA UVN Doru~eno: 11.09.2014 3969/2014-uVN l1aty:21 druh: p~11ohy: Ii/BY: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 Smluvnf strany: uvnses566daba5 #? Ustredni vojenska nemocnice

Více

KUPNI SMLOUV A c.j. prodavajiciho RCP-2013-Z079. 1. Pfedmet plneni

KUPNI SMLOUV A c.j. prodavajiciho RCP-2013-Z079. 1. Pfedmet plneni ~ ~Cont DIG: CZ47676795 KUPNI SMLOUV A c.j. prodavajiciho RCP-2013-Z079 Smluvni strany : Usttedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni n~mocnice Praha prispevkova organizace zfizena Ministerstvem obrany

Více

KUPNf SMLOUVA. II. Doba a misto plneni

KUPNf SMLOUVA. II. Doba a misto plneni KUPNf SMLOUVA Smluvnf strany: Ustfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prfspevkova organizace zrfzena Ministerstvem obrany er se sfdlem: U Vojenske nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

Více

KUPNI SMLOUVA. I. Predmet plneni

KUPNI SMLOUVA. I. Predmet plneni .' KUPNI SMLOUVA Smluvnf strany: Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice PRAHA prlspevkova organizaee zrizena Ministerstvem obrany er se sidlem: U Vojenske nemoenice 1200, 169 02 Praha

Více

Kupnf smlouva. Projekt EU CZ.1.06/3.2.01/08.07655

Kupnf smlouva. Projekt EU CZ.1.06/3.2.01/08.07655 EVROPSKA UNIE inf:ae~ OPERAfNi EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ MINISTERSTVO ZOMVOTNIC'TVI IllNTEDROVANt PRODRAM ~ANCE PRO va~ ROZVOJ CEsK REPlJBUKY 9 89/ j!c«-jp Kupnf smlouva "Modernizace a obnova

Více

KUPNI SMLOUVA. uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva")

KUPNI SMLOUVA. uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik) (dale jen,,smlouva) KUPNI SMLOUVA uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva") SMLUVNISTRANY Kupujfci: Stredni prumyslova skola stavebni, Plzen,

Více

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Dvouhlavá SPECT gamakamera 1 ks

Dvouhlavá SPECT gamakamera 1 ks Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na dodávku: Dvouhlavá SPECT gamakamera 1 ks Kód CPV:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

I. Smluvní strany. II. Základní ustanovení

I. Smluvní strany. II. Základní ustanovení KUMSP08HSGUS -'..'. "lll po/ufincmcován zprostředků Evropské unie, Evropskéhofondupro regionální'rozvojprostřeávctvím.ranéhooperačníhoprogramu, reg. č. CZ1.06/3.4.00/23.O9464 W. H-Ji mmmmsrvo PRO MÍSTNÍ

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli: Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ HW, DODÁNÍ SW VYBAVENÍ A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ HW, DODÁNÍ SW VYBAVENÍ A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ HW, DODÁNÍ SW VYBAVENÍ A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB Č.j. SVS/2013/018721-G Smluvní strany: Česká republika Státní veterinární správa se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ:

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 536 a násl.

Více

SMLOUVA O DÍLO. Čl. I Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Čl. I Smluvní strany Číslo smlouvy MF 3302/013/2013 Toto číslo uvádějte při fakturaci SMLOUVA O DÍLO Dodávka montáž a integrace zabezpečovacího systému v objektu AO Politických vězňů uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona

Více

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Á Í čá ří ý Ť ý á ř é á í á í č š ě í ší Ř í ř ř Č í í á í ří é ě é í ž í í Č á í čí úč á á í í ý Č Č ý ú á í ří ě á ř Š ť ř Č Č ó í í Č á á í čí úč á á ě á á řá ý ě ú á ě ř ú á í Č Ú á í í í í č ě á ž

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky, systému na elektronické vzdělávání e-learning a na služby související s dodávkou e-learningu. Registrační číslo

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie III - KCK

Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie III - KCK Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie III - KCK Část I. zadávací dokumentace podmínky zadávacího řízení Část II. zadávací dokumentace technická specifikace

Více

Smlouva o dílo. na realizaci zakázky. Rozšífení datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP" Smluvní strany:

Smlouva o dílo. na realizaci zakázky. Rozšífení datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP Smluvní strany: Smluvní strany: Město Třebíč IČ: 00290629 (dále jen Objednatel") a oddíl C, vložka 26849 (dále jen Zhotovitel") dle č l ánku 9 Narrzenf Komise (ES) č. 1828/2006 Smlouva o dílo na realizaci zakázky ~ ROZVOJ

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Pardubický kraj ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Pardubický kraj ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 č. j. KrÚ 58801/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejný zadavatel Pardubický kraj se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice IČ: 708 92 822 vyhlašuje

Více