KUPNisMLOUVA. 1. Predmet plneni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUPNisMLOUVA. 1. Predmet plneni"

Transkript

1 KUPNisMLOUVA Smluvnl strany: Ustiedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prisp~vkova organizace zi'lzena Ministerstvem obrany GR se sidlem: U Vojenske nemocnice 1200, Praha 6 IG: DIG: CZ bank. spojeni: /0710, GNS Praha 1 zastoupena: plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., reditelem a (dale tez jen "kupujici") Medinet s.r.o. zapis v OR vedeneho u Krajskeho obchodniho soudu v Praze, oddil C, vlozka se sldlem: nam. Sitna 3105, Kladno jednajici: Ing. Petr Kozner, jednatel IG: DIG: CZ bankovnl spojenl: Fio banka a.s, Kladno, C. lictu: /2010 (dale tez jen "prodavajici") se dohodly, ze jejich zavazkovy vztah se ve smyslu 262 odst. 1 zakona c. 513/1991 Sb., obchodni zakonlk, ve znenl pozdejslch pi'edpisu (dale jen "ObchZ"), rid! timto zakonem a s pouzitim 409 a nasi. ObchZ uzavirajl na zaklade nadlimitni verejne zakazky, vyberoveho flzeni, zadaneho v souladu se zakonem c. 137/2006 Sb., 0 verejnych zakazkach, ve znenl pozdejsich pi'edpisu, tuto kupni smlouvu (dale tez jen "smlouva") 1. Predmet plneni 1.1. Na zaklade vyberoveho flzenl c. 435/2013/DP-LJVN ze dne (dale take "Vyberove rizeni") je pfedmetem plnenl kupnl smlouvy CT stacionarni pro RTG oddeleni, blize specifikovany v Pfiloze C. 1 teto smlouvy (dale take jako "zarizeni" nebo "pristroj"). 2. Doba a misto plneni 2.1. Prodavajici se zavazuje dodat pfistroj do , jakoz i splnit dalsi sve smluvni zavazky v souladu s podminkami sjednanymi touto smlouvou, v souladu se zadavacl dokumentacl Vyberoveho i'izen! a nabldkou prodavajiciho ucinenou v ramci Vyberoveho rlzen! Prodavajici se zavazuje dodat pristroj na radiologicke oddeleni kupujlciho, tj. konkretne do ' 'J ti' '7 dp-1 'dl k.. 'h pavi onu \,:...!V<V pa e... :... v Sl e UpUjlCI o Dodanim se rozumi pi'edani pristroje bez vad a v souladu s Prflohou c. 1 smlouvy a v souladu se zadavaci dokumentaci Vyberoveho fizeni. Dodani pi'istroje potvrdi smluvni strany na pfedavacim protokolu a dodacim listu Nebude-li dodano zai'izeni v souladu se smlouvou nebo ma-ii zai'izeni vady, neni kupujici povinen zai'izeni prevzit. V tom pi'ipade je prodavajici povinen stay napravit, tedy dodat bezvadne zarizeni do dalslch 48 hodin. 1...r.'p"//~/.:...,~...i' 2. i~.ri.p',e.yrr...{... jp 3~.. "~.."...,,J',"" '." ".""" '."~.~"... ", ",..' 0"...,, " "k "... "... ~ ~,,

2 2.5. Pr,odavajlci se zava~uje dodat pfistroj ve IhUte uvedene v odst. 1 tohoto clanku smlouvy, do mlsta plneni uvedeneho v odst. 2 tohoto clanku smlouvy s dolozenim dodaciho listu Osoba povei'ena kupujiclm k pi'evzetl pfistroje:lng. Jakub Kratky, Ing. Radka Kejmarova. 3. Kupni cena 3.1. Sjednana kupnl cena pflstroje ve vysi ,- Kc bez DPH, tj ,- Kc veetne DPH obsahuje veskere naklady prodavajlciho vc. balneho, dopravneho, cia, poplatku atd Smluvn! strany se dohodly, ze sjednanou cenu Ize pfekroeit pouze ve vyjimecnych pfipadech, lj. pri prokazatelnem navysenl cen surovin, paliv, energil, smlmneho kurzu koruny vuei euru nebo dolaru 0 vice nez 20%, kdyz takova zmlma ceny musi byt pf'edem a dostatecne dopfedu projednana s kupujicim, tento musi zmenu kupnl ceny prokazatelne odsouhlasit. V prlpade zmlmy celnich ci danovych sazeb muze byt kupni cena navysena bez dalsiho, ovsem jen ve vysi odpovidajici dane zmene V prlpade, ze v mezidobi od podpisu kupni smlouvy do doby dodani pfistroje die teto smlouvy dojde ke snizeni jeho ceny na trhu, prodavajici je povinen provest snizeni ceny ve vysi odpovidajici dane zmene V ramci kupni ceny je zahrnut i zarucni servis pflstroje, provadeneho ve smyslu cl. 6 smlouvy, jakoz i zaskolen! obsluhy pfistroje die el. 5 smlouvy. 4. Fakturacni a platebni podminky 4.1. Kupujlci neposkytne k uhrade kupni ceny pristroje zalohu Danovy doklad (faktura) bude dodan spolecne s pi'lstrojem, nejpozdeji do 5ti dnu od predan! zafizeni a dodac!ho listu Faktura mus! splnovat nalezitosti danoveho dokladu die zakona c. 563/1991 Sb., 0 ucetnictvi, ve zneni pozdejsich predpisu. Ueetn! a danovy doklad musi obsahovat zejmena tyto nalezitosti: a) oznacen! povinne a opravnene osoby, adresu, sidlo, DIG, b) cislo dokladu, c) den odeslan! a den splatnosti, den zdanitelneho plnen!, d) oznacenl penezniho ustavu a cislo uctu, na ktery se ma platit, konstantni a variabilni symbol, e) uctovanou castku, DPH, uctovanou castku vc. DPH, f) nazev dodavky, oznaceni casti dodavky, g) duvod uctovani s odvolanim na smlouvu; h) razitko a podpis osoby opravnene k vystaven! danoveho a ucetnlho dokladu, i) seznam pfiloh, j) dalsi nalezitosti, pokud je stanovi obecne zavazny pfedpis, V prlpade, ze danovy ucetn! doklad (faktura) nebude obsahovat nalezitosti vyse uvedene nebo k nemu nebudou pi'ilozeny i'adne doklady (prilohy) smlouvou vyzadovane, je kupujici opravnen vratit jej prodavajicimu a pozadovat vystaveni noveho radneho danoveho ucetniho dokladu (faktury). Pravo vratit tento doklad prodavajicimu zanika, neuplatn!-li jej kupujfci do 14ti pracovnfch dnu ode dne doruceni takoveho dokladu prodavajicim. Pocinaje dnem doruceni opraveneho danoveho ucetn!ho dokladu (faktury) kupujicfmu zacne plynout nova Ihuta splatnosti. Prodavajici, je vsak povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit 0 smlouvou pozadovane pfilohy, je-li k tomu kupuj!c!m dodatecne vyzvan i po Ihute vyse uvedene s tim, ze vsak takovato vyzva nema ucinky spojene s vracenim danoveho ucetniho dokladu (faktury) die tohoto odstavce. 2

3 4.4. Doba splatnostl faktury je kupujicimu. stanovena na 60 kalendafnich dnu ode dne doruceni faktury 4.5. Platby budou probihat vyhradne v CZK a rovnez veskere cenove udaje budou v teto mene, 5. Obchodni podminky, zaskoleni obsluhy piistroje 5.1 Prodavajici preda kupujfcimu k dodanemu pi'lstroji neprodlene dodaci list, ihned ph predimi ptistroje Je povinen uvest pristroj do provozu (tj. provest instalaci a napojeni do systemu PACS a systemu NIS), Spolu s pristrojem je prodavajici povinen dodat navod k pouziti \, ceskem jazyce a prohlaseni 0 shode v listinne i elektronicke podobe, Prodavajici je povinen pred instalaci pi'istroje provest pi'edisntalacnf pfipravu mista, na ktere ma byt pffstroj dodan, vcetne pfipadnych stavebnich uprav spolu se zpracovanim pfislusne projektove dokumentace, 52. V souvislosti s instalaci a uvedenim pi'istroje do provozu je prodavajici povinen provest zaskoleni obsluhy pristroje a ucinit 0 nem oficielni pisemny zapis, ktery musi byt potvrzen prislusnym pracovnikem kupujiciho. Pisemny zapis musi obsahovat potvrzeni oopravnenosti vyskolenych zamestnancu kupujiciho skolit co do obsluhy pi'istroje dalsi zamestnance kupujiciho 5,3. Neprodlene po provedeni instalace pristroje je prodavajici povinen provest dlouhodobe stability, mei'eni rozptyloveho zai'eni a vychozi elektricke revize pristroje zkousky 5.4. V pi'ipade prodleni prodavajiciho s dodanim pi'istroje a jeho instalaci die odst 1, jakoz i s i'adnym proskolenim zamestnancu kupujiciho die odst. 2, je prodavajici povinen kupujicimu uhradit smluvni pokutu ve vysi Kc za kazdy den prodleni, narok na nahradu skody tim nen i dotcen, 55. Prodavajici rna uzavi'enu pojistnou smlouvu 0 pojisteni odpovednosti za skodu zpusobenou okolnostmi, ktere maji puvod v povaze pfistroje a to ve vysi minimalne Kc. Pojistna smlouva (kopie) je prilohou (;, 2 kupni smlouvy, Jakekoliv skody zpusobene pffstrojem, vznikle kupujicimu nebo tfetim osobam, tedy i skody, ktere nebudou kryty pojistenim, budou hrazeny rrodavajicim, 5.6, Prodavajici je povinen udrzovat platne pojisteni smlouvy, resp. po celou dobu, po kterou bude smlouvy). po celou dobu zarucni doby kupujicimu poskytovat servis die (viz, kupni cl Zaruka a odpovednost za vady, zarucni servis 6.1 Reklamaci zjevnych vad pristroje kupujici uplatni u prodavajiciho pri pi'edani nejpozdeji do podpisu protokolu 0 pfedani a pfevzeti zapisem do tohoto protokolu, a pfevzeti, 6.2. Reklamaci ostatnich vad je kupujici povinen uplatnit u prodavajfciho bez zbytecneho odkladu pisemne do rukou jeho opravneneho zastupce na adresu uvedenou v zahlavi teto smlouvy Zarucni doba za jakost pffstroje cini 24 mesicu a pocina bezet dnem dodanim pfistroje, resp, jeho uvedenim do provozu (instalacl) die cl. 50dst. 1 smlouvy, 6.4. Prodavajici se zavazuje bezplatne provadet pravidelnou udrzbu pi'istroje (BTK) die cetnosti uvedenych vyrobcem pozadovanych ci doporucenych vykonu (viz. pfiloha C. 3 smlouvy), vcetne pi'! takovych vykonech potrebneho spotfebniho materialu a nahradnich duo, a to po celou dobu zarucni doby die odst. 3 tohoto clanku smlouvy. 3

4 6.5. Prodavajici je povinen zajistit dobu nastupu servisniho technika na opravu pristroje v pfipade zarucniho servisu a odstraneni zavady bez pouzitl nahradnich dilu do 48 hodin, pri pouzitl nahradnich dilu do 72 hodin od nahla~eni zavady pristroje. 7. Smluvni pokuta a urok z prodleni 7.1. V pi'ipade prodleni prodavajiciho s odstranemim zjistenych vad a zavad pristroje behem zarucni Ihuty ve Ihutach uvedenych v cl. 6 smlouvy a v pripade prodleni prodavajiciho se zapujcenim nahradniho pfistroje ve Ihute uvedene vel 6 smlouvy je povinen zaplatit prodavajici kupujicimu smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny pristroje die cl teto smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni az do odstraneni vady V pripade prodleni kupujiciho s uhradou kupni ceny dodaneho pristroje ve sjednane IhUte splatnosti je kupujici povinen zaplatit prodavajicimu smluvni urok z prodleni ve vy~i 0,02 % z dluzne castky za kazdy zapocaty den prodleni az do uplneho zaplacenl 8. Odstoupeni od smlouvy 8.1. Kupujici je opravnen pisemne odstoupit od smlouvy, pokud: a) na majetek prodavajiciho bylo zahajeno insolvencni rizenl b) navrh na prohlaseni konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku prodavajiciho, c) prodavajici vstoupi do likvidace, d) nastane vyssi moc, kdy dojde k okolnostem, ktere nemohou smluvni strany ovlivnit a ktere zcela a na dobu dels! nez 90 dnu znemozn! nektere ze smluvnich stran plnit sve zavazky ze smlouvy, e) prodavajici je v prodleni s dodanim pfistroje dele nez 10 dnl 8.2. Kupujici je dale opravnen odstoupit od smlouvy. vznikla-ii mu cinnosti nebo necinnostf prodavajiciho ~koda nebo vznik skody hrozi nebo bylo-ii poskozeno dobre jmeno kupujiciho. 8.3, Kupujici a prodavajici jsou dale opravneni odstoupit od smlouvy v pripade podstatneho poruseni srnluvnich povinnostl druhou smluvni stranou. 84 Odstoupeni od smlouvy musi byt ucineno pisemne a doruceno druhe strane, pricemz ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemneho oznamenl Nasledky odstoupeni od smlouvy se ridi prislusnymi ustanovenimi obchodniho zakoniku Smluvni strany mohou ukoncit smlouvu pisemnou dohodou. 9. Ostatni ujednimi 9 1. Prodavajici si je vedom pravnich nasledku, ktere pro neho vyplynou v pfipade nedodrzeni uvedenych povinnosti. vcetne prava kupujiciho na odstoupeni od smlouvy a nahrady zpusobene skody 92 Kupujici je opravnen nafidit prodavajicimu preruseni dodavky pi'istroje, je-li ohrozena bezpecnost a zdravi pracovniku nebo jinych osob, vznikla-li ~koda nebo jej! vznik hrozi nebo jedna-ii prodavajici proti zajmum kupujiciho informovat a dohodnout s nim podminky. za kterych Ize v dodavce pokracovat 9,3. Zjisti-li prodavajici pri provadeni dodavky pi'istroje pi'ekazky ovlivnujici jeho dodani. je povinen o tom bez odkladu kupujiciho informovat a dohodnout s nim podminky, za kterych Ize v dodavce pokracovat

5 9.4. Kupujlci se zavazuje umoznit prodavajicimu radne provedeni dodavky pristroje. Pokud kupujici neumozni, z duvodu vzniklych na jeho strant~, pokratovani nebo dokonteni dodavky v terminu dohodnutem v teto smlouve, je prodavajici opravnen pozadovat zmlmu term[nu Prodavajici prohlasuje, ze pi'edmet plneni splnuje vsechny pfislusne normy, jakoz i vsechny zavazne podminky pi'edepsane platnou legislativou (zakon t. 123/2000 Sb., narlzeni vlady t.336/2004, evropske smernice 93/42/EEC, zakon t. 18/1997 Sb. atd.), ma veskera potrebna povoleni k uzivanl ve zdravotnictvl, jakoz i prohlaseni 0 shode atd Prodavajlci prohlasuje a deklaruje, ze software, ktery bude zjeho strany pri dodani a instalace pi'istroje uzit, resp. ze k danemu software disponuje pffslusnymi majetkovymi autorskymi pravy a ze k jeho uziti je opravnen objednateli poskytnout licenci Prodavajicl udeluje touto smlouvou kupujicimu nevylutne, casove neomezene, neprevoditelne opravneni k vykonu prava uzivat objednany a fadne uhrazeny software v ramci internich poti'eb kupujiciho na uzemi Geske republiky (nevyhradni licence) pro vsechny zpusoby uziti, ktere jsou v dobe uzavreni smlouvy znamy a ktere jsou touto smlouvou predpokladany Software se rozumi veskere programove vybaveni, ktere bylo kupujicim die teto smlouvy dodano a veskera dokumentace k software Software dodany na zaklade smlouvy muze zahrnovat zdrojovy k6d, ktery je dodavan jako soucast standardni dodavky. Takovy zdrojovy k6d k software podleha temto licencnim podminkam Odmena zaflzeni. za poskytnuti licence k software (licencni poplatky) je zahrnuta v celkove cene Prodavajicl se dale mimo jine zavazuje, garantuje a ruel za to, ze po celou dobu platnosti teto smlouvy, jakoz i po dobu platnosti poskytovani zarucniho servisu (cl. 6 smlouvy) a po celou doby poskytovani pozarutnlho servisu die smlouvy 0 pozarutniho servisu uzavrene mezi smluvnlmu stranami dne...disponuje a bude disponovat pfislusnymi vyhradnimi autorskymi pravy, ktere ho opravnujl k upravam, upgradum a dalslm souvisejicim krokum ve vztahu k software tak, aby mohlo byt zaffzeni uzfvano v souladu s touto smlouvou a s poti'ebami kupujiciho. 10. Zaverecna ustanovenf Neni-li v teto smlouve dohodnuto jinak, ridi se vzajemne vztahy ustanovenimi obchodniho zakoniku Geske republiky. obou smluvnich stran Smlouva se uzavira na dobu ureitou a to po celou dobu trvani zarueni doby V pripade sporu se obe smluvni strany zavazujl pokusit se pi'edevsim 0 jeho urovnanl smirem, v pfipade soudniho sporu bude vec projednavana soudem prislusnym podle obeanskeho soudniho i'adu Tuto smlouvu Ize doplriovat ci menit pouze opravnenymi zastupci obou smluvnich strano formou pisemneho dodatku, podepsaneho Smluvni strany prohlasuji, ze jsou opravneny zavazat se zpusobem uvedenym v teto smlouve. Pokud se toto prohlasen[ ukaze nepravdivym, zavazujl se k nahrade veskere skody, ktera by tak mohla vzniknout Vule smluvnich stran je vyjadrena v nize uvedenych dokumentech a podkladech, ktere tvofl tato kupni smlouva a jejl pi'ilohy: 5

6 PFfloha C. 1: Specifikace pfedmetu plneni Prrloha C. 2: Kopie pojistne smlouvy prodavajiciho prfloha C. 3: Cetnost provadenych BTK Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kupujici obdrzi 2 vyhotoveni a prodavajici 2 vyhotoveni Tato smlouva je platna a ucinna dnem podpisu obou smluvnich strano Smluvni strany zarovel"l potvrzuji, ze si tuto smlouvu pi'ed jejim podpisem pi'ecetly a s jejim obsahem souhlasl, ze nebyla uzavfena v tisni ani za napadne nevyhodnych podmlnek. Na dukaz toho pfipojuji sve podpisy. V Praze dne V Kladnedne Ing. Petr Kozner prodavajici Medlnet s.r.o nam. Sitns KLADNO Dlt: CZ i\ Tel.: W 6

7 Usuedni vojenska nemocnice U vojenske nemocnice Praha 6 Reference: Medinet, s.r.o. nam. Sima Kladno Tel.: Fax: Specifikace C. CZOOOI054.1 Datum: Strana 1

8 Specifikace c. CZOOOI054.1 Datum: Poz. Ks 1. CT 128-slice 1.1 Ingenuity Core NCTD311 Ingenuity Core 128 Se zamerenim na klinickou integraci a spolupn.ici, na pacienta a na zvy-senou ekonomickou hodnotu pfimisi system Ingenuity Core 128 zlepsenou obrazovou kvalitu pri vy-znarnne snizene davce - az 57% zlepseni prostoroveho rozliseni. Ingenuity Core 128 se vyznacuje premiovym paketem idose4 Premium a moznosti dalsiho upgrade pro zvy-seni VY-konnosti. Ingenuity Core 128 pfichcizi s: - idose4 Premium paket - kv nastavite1ne v rozsahu 80, 100, 120, 140 kvp - 80 kw generator - Ingenuity DAS - 4 cm pokryti pro zvy-seni klinicke kapacity - MRC Ice: novy- typ rentgenky s prodlouzenou zivotnosti a s vy-konem pozadovanym pro volumetricke skenovani CT uzivatelske prostredi Brilliance Workspace Uzivatelske prostfedi Brilliance Workspace je flexibilni a dostupne, kdykoli je ho zapotfebi. Vyvinute ve spolupraci mezi firmou Philips a jejimi zeikazniky nabizi vy-konnou sadu CT aplikaci, ktere zvysuji produktivitu tim, ze pracuji stejnym zpusobemjako uzivatel. UzivateIe mohou provadet veskere sve planovam, sniman!, vizualizaci a archivaci s pouzitim snadno ovladatelneho grafickeho uzivatelskeho rozhrani (GUI), ktere je harmonizovane pro vsechny produkty Philips Medical Systems. Guided Flow Logicke graficke uzivatelske rozhrani Guided Flow zvysuje produktivitu diky svy-m snadno ovladatelnym funkcim: - Casti programu a funkce jsou viditelne, ne skryte. - Nejbefuejsi operace jsou zobrazeny nejvy-razneji. Homi lista toku praci smeruje uzivatele k dulezirym Ukolfun a umozlluje nelineami pohyb mezi funkcemi bez ztraty jakekoli aktualni prace. To poskytuje uzivateli maximalni flexibilitu pri zobrazovaru, prov:ideni aplikaci, filmovani nebo vytvareru zpniv. Strana 2

9 Specifikace C. CZOOOI054.1 Datum: , Poz. Ks 1. CT 128-slice Manipulace s pacientem a nastaveni Pflstup finny Philips "Design for Life" zarucuje vysokou Uroven flexibility uzivatelfun a komfortu pacientum. Philips pomaha zvysit produktivitu be hem manipulace s pacientem a nastaveni pomoci rilznych funkci, ktere zlepsuji komfort pacientu a usnadnuji praci techniku. Gantry Ovlcidaci panel snimimi Ovladace a displeje pro sklapeni gantry a zved:ini a polohov:ini lehatka pacientajsou umisteny po obou stranach gantry. Ridici skfifz snimani Ovladace a displeje pro gantry a lehatko pacienta jsou prakticky umisteny na konzole operatora. DalSimi funkcemi jsou nouzove zastaveni, interkom a tlacitka spusteni a pozastaveni snim:in. Otvor gantry: prumer 700 mrn Sklon gantry: -30 az +30, po krocich 0,5 Auto Voice Standardni sada pfikazu pro komunikaci s pacientem pred zac:itkem snimani, behem neho a po jeho skonceni je mozna v nasledujicich j azycich: anglicky. hebrejsky. nemecky francouzsky-. arabsky. d:insky spanelsky-. rusky. svedsky italsky. gruzinsky. cinsky japonsky. turecky-. portugal sky Interkomunikacni system: - Dvoucestny interkom umoznuje monitorovat pacienta a komunikovat s nim. PNslusenstvi stolu Tato prislusenstvi stoiu, od specialniho polstarovani az po optimalni operu, eliminuji u.navu a nepohodli a poskytuji pacientfun i technikum pocit bezpeci: sada pro upnutf pacienta, mlstavec stoiu, standardni drzak hlavy, stolni podlozka, infuzni drzak, polstare a podusky. Strana 3

10 Specifikace C. CZOOOI054.1 Datum: Poz. Ks 1. et l28-slice Detskj kalibracni fantom Detsk:)1 kaibracni fantom je Philips exkluzivni mistroj pro kalibraci systemovych parametnl (HCOR) k optimalizaci systemu pri skenovani deti. Phinovani soimani Brilliance Workspace umoznuje intuitivnf registraci a snadne zadavani informaci 0 pacientovi a vybirani klinicke procedury s pouzitim anatomickeho grafickeho displeje a vzorovych obrazu. Centrace pacienta behem pidnowini Spnivna centrace pacienta je jednim z nejdulezitejsich faktoru pro dosazeni dobre obrazove kvality. Tradicne je centrace provadena pomoci laseru umistenych uvniti gantry; s touto novou funkci je nyni mozne zlepsit centraci pacienta pouzitim bocniho skenogramu v realnem case. Pidnowlni expertnich protokolu Individualizovane protokoly, ktere splnuji konkretni potfeby diky vyberu parametru optimalizovanych pro un::ite studie. Predvolby dodatecm!ho zpracovimi Uzivatelsky definovane predvolby zlepsuji tok praci tim, ze automaticky oteviraji pfislusne aplikace dodatecneho zpracovani pro dany typ vyseti'eni. Napi'. automaticke spousteni CTA studii v MIP nebo studii patere v MPR. Skenogram Planovani nekolika nezavislych akvizicnich serii jakehokoli typu obrazu pomoci interaktivniho ovladani mysi Siika snlmani: 500 mm Dualni skenogram Planovani snimani pacientu pomoci dvou skenogramu zarucuje flexibilitu pii planovani a provadeni vysetreni a take eliminuje opakovana snimani. Manualni snimani Provadi postupne snimanl jednotlivych vrstev podle prikazu oper<itora (vrstva po vrstve), s online nebo offline rekonstrukci a Strana 4

11 Specifikace C. CZOOOI054.1 Datum: Poz. Ks 1. et 128-slice archivaci obrazu na pozadi do lokalniho nebo vzdaleneho pamet'oveho zafizeni. Operator rna kdykoli moznost prepnout z automatickeho na manualni snimani a zpet. Automaticki snimani Umoznuje automaticky provadet ptedem naplanovane studie, se soubeznou online nebo offline rekonstrukci a archivaci obrazu. na pozadi do lokalniho nebo vzdalem!ho pamet'oveho zarizeni, a to bez zasahu operatora. Nastroje pro zvyseni produktivity Quick..';tart CT skenery Brilliance maji efektivnf spoustecf sekvenci, ktera umoznuje, aby snimaru zacalo behem peti minut po zapnuti systemu. QuickSetup System vyuziva nastroje pro zajisteni kvality a servisni funkce jsou snadno a rychle pristupne jedinym klepnutim mysi. DICOM Modality Worklist Umoznuje HIS/RIS propojeni pres DICOM modality worklist servisni tfidu; zvysuje klinickou pruchodnost importovanim pacientsk,ych dat a informaci 0 studii z ndiciho informacniho systemu. DICOM MPPS Zasflaru informaci 0 stavu vysetteni (zacatek/konec/info) do HIS/RIS pouzitim sluzby DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Step) Pre/etch Study Tato funkce vyhledava v datab<izi (P ACS) ptedchozi vysetreni (CT, MR, CR, RF). Po vyhledani a vyberu jsou tato vyserreni poslana na pozadf pozadovane destinace (napf. Extended Brilliance Workspace). i i Automatickf; vyber procedury Mapuje vyber procedury z HIS-RIS s jednotliv,ymi skenovacimi protokoly, coz zjednodusuje proces skenovani. Uzivatel rna moznost videt pouze relevantni skenovaci protokoly, coz zajist'uje Strana 5

12 Specifikace c. CZ Datum: Poz. Ks provadeni jen pozadovanych procedur. To je uzitecne zvlaste pro uzivatele, ktens s CT pristrojem neprichazi do styku tak casto. Snimani a akvizice obrazu System Ingenuity Core 128 je dokonale vyvazeny; kombinuje rykon a flexibilitu, coz maximalizuje kvalitu obrazu, rychlost a kapacitu a zaroven snimje davku ozareni pacienta. System: Architektura rotace I rotace s optimalizovanou geometrii pro zobrazovani s nizkou davkou. Generator Generator Ingenuity vyuziva moderni technologii nizkonapet'orych sberacich krouzku, ktent dava konstantni vysoke napeti pro CT rentgenovou trubici. Efektivni rystupni rykon: 105 kw Vystupni rykon: 80 kw Nastaveni kv 80, 100, 120, 140 kvp Nastaveni rna: 20 az 665 rna Rentgenova trubiee MRC lee Vyjimecne pozadavky na teplo pri zobrazovani vice vrstev vyzaduji ryjimecnou trubici. Diky svemu patentovanemu lozisku se spinilovou drazkou rozptyluje trubice Philips MRC teplo tak rychle, jak se hromadi, pri efektivni tepelne kapacite mnohem vyssi nd u tradicnich kulickorych lozisek. - Nepohybujici se ohnisko zarucuje optimaini kvalitu obrazu - Absolutne nehlucna konstrukce uklidnuje pacienty - Druha generace technologie trubic MRC, zalozena na osvedcenych vlastnostech a spolehlivosti - Segmentovana anoda pro narocne kratkodobe akvizice s vysokou zatezi Efektivni tepelna kapacita: Tepelna kapacita anody: Maximalnf rychlost chlazenf: Ohnisko (lec): 30MHU 8,0 MHU 1608 khu/min 0,5 mm x 1,0 mm (male) 1,0 mm x 1,0 mm (velke) Strana 6

13 Specifikace c. CZOOO Datum: Poz. Ks 1. CT 128-slice Dynamicke ohnisko Funkce Dynamic Focal Spot (DFS) zdvojmisobuje hustotu vzorkovani dat z detektoru tak, ze efektivne zdvojuje pocet detektoru, a zarucuje mimoradne vysoke prostorove rozliseni pri axialnim a spiralnim snimani. Detektor Konstrukce detektoru je rozhodujici pro to, aby objektiv ziskaval vysoce kvalitni obrazy a zaroveii byla minimalizovana davka ozareni pacienta. Na rozdil od detektoru s jednou matici, ktere pouze scitaji prvky, navrhuje Philips detektory pro konkretni konfigurace, ktere minimalizuji separaci mezi prvky a vzdy zarucuji nejvyssi geometrickou efektivitu detektoru. Konverze primeho na digitruni signru s vyuzitim technologie TACH redukuje davku a zvysuje kvalitu obrazu. Material: PolovodicoyY - High Performance Multislice Ceramic Slipring: OpticIcy - rychlost prenosu - 5,28 ObIs Kolimace vrstev: 64(128) x 0,625 mm, 32(64) x 1,25 mm, 16(32) x 2,5 mm, 2(4) x 0,5 mm Kvalita obrazu Prostorove rozliseni Ultra vysoicy rezim: VysoIcy rdim: Standardni rezim: Sum: 24,0 lp/cm pri cut-off (ScanTools) 16,0 lp/cm pri cut-off 13,0 Ip/cm pfi cut-off 0,27 % mereno na syst. fantomu Philips (ekvivalent 21,6 cm vody) Rozliseni pri nizkem kontrastu: Rozsah absorbce: 4.0 mm pfi 0,3% mereno na 20 cm fantomu CATPHAN az HU Reiimy snimani Spirruni snimaru - Vicevrstva akvizice sousedicich vrstev s nepfetrzirym pohybem stolu behem snimani - Vicecetne dvousmeme akvizice Spirruni expozice: az 100 sekund nepreruseneho spirruniho snimani I Strana 7

14 Specifikace C. CZOOOI054.1 Datum: Poz. Ks 1. CT 128-slice Stoupani spinily: 0,13 az 1,5 (lizivatelsky nastavitelne) Axialni snimani - Multi-slice snimani s moznosti soucasne akvizice 128 sousedicich fezti (pomoci Ingenuity datove akvizicni a vzorkovaci techniky) a s inkrementilnim pohybem sto1u mezi skeny - Flizovane mody pro rekonstruovani castecnych objemovych artefakttl volnymi tlust)imi vrstvami z akvizice s tenkymi vrstvami Doby snimani 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2 sekundy pfi plnem snimani Bolus Timing Tato funkce zajist'uje optimalni casovou prod levu pfi vstfikovani kontrastni latky. Na ziiklade zkusebni injekce se v realnem case zobrazuje graf zv)irazneni ve vybrane zajmove oblasti. Doba prodlevy je pak zvolena tak, aby optimalizovala zv)irazneni vrcholu kontrastni latky a redukovala jeji spotrebu - idealni pro CTA. Bolus Tracking Technika pro automatizovane planovam vstfikovani umoztlujici uzivateli monitorovat aktualni zv)iseni kontrastu a iniciovat skenovani pfi prednastavene Urovni. Pro plnou automatizaci a ucinnost v kombinaci s SAS. Spiral Auto Start Funkce SAS integruje injektor se skenerem, umoztluje operaterovi sledovat injekci kontrastu pro kontrolu extravazace a iniciovat nebo zastavit skenovani (s prednastavenym zpozdenim). Management davky Filozofie Philips Dose Wise je soubor principti a praktik, ktere zarucuji nejlepsi mozne v)isledky s minimalnim rizikem pro pacienty a personal. Systemy Brilliance CT vylizivaji ruzne funkce, ktere pomiihaji dosahovat mimoflidne vysoke efektivity davky. DoseRight ACS (automaticke nastaven proudu) - Optimalizuje davku pro kazdeho pacienta na ziiklade naplanovaneho snimani tak, ze doporucuje nejnizsi mome nastaveni mas pro udrzeni Strana 8

15 Specifikace c. CZOOOI054.1 Datum: Poz. Ks 1. CT 128-slice konstantni kvality obrazu pri nizke davce behem ceieho vysetreni. DoseRight Angular Dose Modulation (uhlowi rnodulace dtivky) - Automaticky ridi proud v trubici rotacne tak, ze zvysuj e signal na oblasti s vysslm utlumem (bocnf projekce) a snizuje signal nad oblasti s nizsfm utlumem (AP projekce). DoseRight Z-DOM (dynarnickti rnodulace dtivky) - Automaticky distribuuje nebo reguluje proud v trubici tak, ze zvysuje signal ve vetsich oblastech utlumu (ramena, boky atd.) a snizuje signal v malych oblastech utlumu. Zobrazeni dtivky - Objemove CTDI (CTDlvol) - Soucin davky a delky (DLP) - Efektivita davky Specitilni pediatricke protokoly Kojenecke a pediatricke protokoly Brilliance na bazi veku a hrnotnosti, vyvinute ve spolupraci se spickovymi detskjrni nemocnicemi, zarucuji nejlepsi klinicke vysledky s minimalni davkou. NEMA XR-25 (DoseCheck) DoseCheck umoznuje schopnost nastavit davkove limity a upozomit nebo varovat operatora v pripade prekroceni techto limitu. J sou dye Urovne limitnich hodnot:. hodnoty oznamovaci. hodnoty varovne Hodnoty oznamovaci se pouzivajf pro dflci serie snirnku, hodnoty varovne pro celkove vysetreni. Mohou byt nastaveny hodnoty CTDlvol a DLP. Pri prekroceni varovnych hodnot system vyzaduje uzivatelske jmeno a heslo pfedtim, nez umom! pokracovat ve skenovani. DICOM Structured Report pro dtivku (DICOM SR) Strukturovana zpniva 0 davce je v souladu s IEC, DICOM PS a IHE standardy pro zaznam davky. Zprava obsahuje davkove Strana 9

16 Specifikace c. CZOOOI054.1 Datum: Poz. Ks 1. CT 12S-slice hodnoty CTDlvol a DLP. Rekonstrukce a zobrazeni idose4 premiovf; paket idose4 premiory paket obsahuje dye predni technologie, ktere mohou zlepsit obrazovou kvalitu - idose4 iterativni rekonstrukcni techniku a 0-MAR techniku pro redukci artefaktil zpusobenych velkymi kovovymi ortopedickymi implantaty. idose4 zlepsuje obrazovou kvalitu zabninenim vzniku artefaktu a zrysenim prostoroveho rozliseni pri nizke davce. O-MAR redukuje artefakty zpusobene velkymi ortopedickymi implantaty. Spolecne produkuji vysokou obrazovou kvalitu pri soucasne redukci artefaktu. idose4, jako rystup Philips Dose Wise filozofie, je pokrocila iterativni rekonstrukcni technika ctvrte generace navrzena k uddeni kritickych aspektu obrazove kvality (nizkokontrastniho a prostoroveho rozliseni) pti dramatickem poklesu davky. Rekonstrukce RapidView IR Rekonstrukce RapidView IR je rysledkem nekolika let pokrocileho ryzkumu a jejim ucelem je jednou provzdy odstranit piekazky mezi akvizici CT skenu a vizualizaci obrazu. RapidView nabizi ryrazne zlepseni pruchodnosti tim, ze zobrazuje obrazy prevratnymi rychlostmi bez ohledu na rychlost akvizice nebo parametry rekonstrukce. System RapidView vyuziva algoritmy rekonstrukce skutecnych kuzelorych svazku a patentovany hardware Philips pro zpetnou projekci a poskytuje uzivateli pozadovane obrazy spolu s nejvyssimi rychlostmi rekonstrukce ve sve tiide, aniz by byla ohrozena kvalita obrazi'i. Rychlost rekonstrukce: az 18 snimku za sekundu s idose4 az 25 snimku za sekundu bez idose4 Algoritmus rekonstrukce kuieloveho svazku - COBRA Rekonstrukcni algoritmus ConeBeam (COBRA) od firmy Philips, chraneny nekolika patenty, umoznuje skutecne trojrozmernou akvizici dat a rekonstrukci pfi axialnim i spiralovem snimani. To eliminuje, resp. opravuje artefakty, vyskytujici se v rekonstrukci, diky snizeni pomeru pixelu k sumu, coz zarucuje vynikajici kvalitu vicevrstrych obrazu. Strana 10 I I

17 Specifikace c. CZOOO Datum: Poz. Ks 1. CT 12S-slice Rezimy rekonstrukce Soubemy: AxiaIni a spinilni rezim - rekonstrukce obrazii soubezne s akvizici Offline (davkov-y): Rekonstrukce obrazii na pozadi z uzivatelsky definovanych skupin souboru nezpracovanych dat s automatick-ym ukhidanim obrazii. ClearRay rekonstrukce Zajist'uje zlepsenou uniformitu mekk-ych tkani a ostfejsi hranice mezi kosti a mekkymi tkanemi. Tato technika je automaticky vyuzivana vsemi protokoly, u kterychje to vhodne. Rozvijejici se rekonstrukce Nabizi rekonstrukci obrazu s matici 256 x 256 v reainem case a zobrazeni spolecne se spiralni akvizici. Obrazy mohou by! pred rekonstrukci upraveny podle sirky a Urovne okna a pomoci funkci zoom a pan. Po skonceni akvizice jsou vsechny obrazy aktualizovany s pozadovanymi nastavenimi zobrazenl PNdavna rekonstrukce Umomuje rychle a snadne neplanovane Ci modifikovane rekonstrukce casti nebo vsech prospektivne, resp. retrospektivne naplanovanych obrazu. Parametry rekonstrukce Kazda studie muze by! nastavena na automatickou rekonstrukci s pouzitim ruznych parametru rekonstrukce. Vysetreni se daji online upravovat behem planovani snimani nebo behem offline rekonstrukce. Pro kazdou studiije momo pouzit az sest n1znych rekonstrukcnich pfifazenl Mezi parametry rekonstrukce obrazii patti matice obrazu, filtry, zv-yrazneni, zoom a pan a archivace. Ultra High rekonstrukcni matrice Exkluzivni (Philips) 768 x 768 a 1024 x 10240brazove rekonstrukcni matrice pro zobrazeni vsech dat ziskanych pri aplikacich, jako jsou zobrazeni vnitfuiho ucha, patere a HRCT plic. Pri zv-ysenem rozliseni jsou vyzadovany vets! matrice k zobrazeni plneho rozliseni pro rekonstruovane FOV. I UltraImage I Strana 11

18 Specifikace e. CZOOO Datum: Poz. Ks 1. CT 128-slice UltraImage zahrnuje patentovany hardware pro pfedbezne a dodateene zpracovani a software pro lepsi vizualizaci struktur mekkych tkani. UltraImage podstatne zlepsuje kvalitu obrazu pro nejpfesnejsi reprezentaci i v pfipade anatomickych oblasti, ktere se nejobtizneji zobrazuji, jako je napf. vzduchove rozhrani mezi kostmi a mozkem v neurologickych vysetfenich. Skutecmi klinicka hodnota nastroje UltraImage se nejvice projevuje u mozku, dlouhych kostl, patefe, panve nebo ramen, kde mohou by! sotva patrne struktury mekkych tkani zakryty sousedni vysoce kontrastni kostl Adaptivni jiltrace Adaptivni filtry redukuji sum v nehomogennich telesech a zvysuji tak celkovou kvalitu obrazu. Dodatecne zpracovani a komunikace Zpracovani obrazu Interaktivni prohlizee obrazuje urcen pro rychlc, efektivni a jednoduche prohlizeni a snimkovani obrazu. Obrazy je mozne zpracovavat po jednom nebo ve skupimich vybranych uzivatelem - Okno prohlizece obrazu: Zobrazuje jeden obraz nebo vyber obrazu - Funkce Zoom a Pan: Zvetseni 0,8 az 10 krat - Funkce Scroll Bar, Leaf a Cine, Invert Image, zobrazeni parametru obrazli Organ ave ID Automaticky izoluje snimky plic pro snazsi prohlizeni, ve. "lung limit" detekce, nastavenf zoom a pan, nastaveni oken, zv9razneni obrazu a obrazoveho tisku. Grafika obrazu Pro lepsi interpretaci klinickych obrazu lze individu.ilne umistit na obraz ruzne textove a graficke pomucky, se kterymi se da manipulovat pomocl mysi: - T extove anotace - Kurzory pro mereni hodnot pixelu. - Zajmove oblasti (ROI) - elipticke, obdelnikove, zakfivene nebo nepravidelne, s okamzitym vypoctem a zobrazenim plochy, prumeme hodnoty pixelu a standardni odchylky. Je mozne seltat nebo odecitat hodnoty nekolika zajmovych Strana 12

19 Specifikace c. CZOOO Datum: Poz. Ks 1. CT 128-slice oblasti (ROI). - cary, mfizka a stupnice pro mefeni vzdalenosti, zakfivene a nepravidelne cary pro mefeni libovolnych tvarn. - Sipky pro ukazovani na vyznacne zmeny - Mefeni Uhlu - Histogram hodnot pixelu v uzivatelsky definovane oblasti zajmu - Profil hodnot pixelu podel jakekoli cary. - Mfizka s nastavitelnymi rozestupy pro odhady vzdalenosti Ovladani oken - Osm lizivatelsky definovanych okepfedvoleb umoznuje rychle a pohodlne nastaveni. Jemmi nastaveni stfedu a sifky okna, provadena mysi, zarucuji optimalni zobrazeni - Zvy-razneni okna: zobrazu lizivatelsky definovany rozsah hustot CT v barve - Dvojite okno: soucasne zobrani dvou nezavislych rozsahu hustot CT na stejnem obrazu, napf. fez hrudnikem s o]c.ny pro pike a pro mezihrudi - Inverze okna: Mozno pfepinat mezi negativnim a pozitivnim obrazem Hlavni pochac Architektura pocitace: Hlavni pamet': Windows XP Dell Precision 12GBRAM ObrazoyY monitor Dualni monitorova konfigurace Dva 19" LCD barevne monitory s vysokym rozlisenim. Analyticke nastroje pro dodatecne zpracovam Slab Viewer MP R - multiplanarni pfejormatovani Projekce maximalni nebo minimalni intenzity (MJP) Rekonstrukce 3-D SSD MasterCut S funkci MasterCut mohou by-t na obrazech projekce maximalni intenzity (MIP) 6 objemove interpretovanych obrazech zobrazeny panoramaticke a pficne fezy, ktere presne vizualizuji vaskulami strukturu, z obrazovych dat zpracovanych MPR technikou Strana 13

20 Specifikace c. CZ Datum: Poz. Ks 1. CT 12S-slice zakfivenych tezu podel vaskuhimich struktur.. RelateSlice RelateS lice je exkluzivni mistroj Philips pouifvany v objemove interpretaci,3 D SSD, MIP a MPR, ktery koreluje axialni obrazy podle uzivatelem zvoleneho mista na multiplanamich pohledech a interpretacich. RelateSlice usnadiiuje lizivateli porovmivam axialnich obrazu s jejich dodatecne zpracovanou prezentaci a zvysuje tak produktivitu uzivatele a verohodnost diagnozy. 3D ana(vza malych objemu 3D analyza malych objemu umoziiuje charakterizovat tumory nebo uzliny s ohledem na rychlost rustu v 3D aplikaci. Tento mistroj pouiiva automatickou segmentaci, kteni pomaha identifikovat osamocenou uzlinu Ci tumor (rane stadium rakoviny plic) a men volumetricke parametry,jako napi. objem, dlouhou osu a kratkou osu za ucelem dalsiho sledovani. Q-CTA - sada nastroju pro kvantitativni CT mefeni Q CTAje sada nastroju pro kvantitativni mereni anatomickych struktur, jako napt. patologie vaskuhimi struktury, ze 2D, 3D nebo objemove interpretovanych obram. Volume rendering Vyspely software Philips pro 3D vizualizaci s vyuzitim objemove interpretace umoziiuje jedinecnou soucasnou vizualizaci vaskulami struktury, mekke tkane a kosti. Na rozdil od tradicnich technik 3D nebo MIP nabizi vizualizace objemovou interpretaci interaktivni kontrolu hodnot opacity a transparence v realnem case. To umoziiuje zobrazovat skrz a za obklopujicimi strukturami, jako jsou kovove stenty a arterhilni kalcifikace, a prakticky eliminuje potrebu segmentace organu. Management a archivace obrazu Archivace obrazu je organizovana podle hierarchickeho modelu DICOM 3.0 v obrazovem formatu shodnym s DICOM 3.0. Pri ukladani a vyvohivani obrazu do vsech lokalnich archivu, resp. z nich se pouzlva bezztratovy algoritrnus komprese a dekomprese obrazu. Obrazy mohou by! automaticky archivovany na vybrane archivacni medium. Strana 14

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany : zápis v OR: se sídlem: zastoupena: DIČ: bankovní spojení: (dále též jen prodávající )

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany : zápis v OR: se sídlem: zastoupena: DIČ: bankovní spojení: (dále též jen prodávající ) KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany : zápis v OR: se sídlem: zastoupena: IČ: DIČ: bankovní spojení: (dále též jen prodávající ) a Ústřední vojenská nemocnice PRAHA příspěvková organizace zřízená Ministerstvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nadlimitní zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Předmět veřejné zakázky Projekt: MODERNIZACE

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich predpisu, (dale jen,,obchodni zakonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-88532- /CJ-2012-1800VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-88532- /CJ-2012-1800VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-88532- /CJ-2012-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (dale jen,,obchz"), nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi smluvnimi

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ die 409 a ndsl zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zdkonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (ddlejen,,obchodni zdkonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

KUPNisMLOUVA. uzavrena mezi

KUPNisMLOUVA. uzavrena mezi UVN Doruteno : 23,04, 2015 2370/2015-uVN KUPNisMLOUVA listy : l0 p..-.l1ahv druh : li/sv : uzavrena mezi ITAGE, spol. s r.o. Sfdlem: nam, Vaclava Vacka 1671/11, Ostrava - Poruba, 708 00 Kontaktnf adresa:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

KUPNI SMLOUV A c. 20130595/01

KUPNI SMLOUV A c. 20130595/01 KUPNI SMLOUV A c. 20130595/01 Smluvni strany: Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace Zflzena Ministerstvem obrany CR se sidlem: U Vojenske nemocnice 1200,

Více

Smluvni strany. zapsana v obchodnim rejstfiku vedenym krajskym soudem v Usti nad Labem, oddilc, vlozka21089 (dale jen,,prodavajici")

Smluvni strany. zapsana v obchodnim rejstfiku vedenym krajskym soudem v Usti nad Labem, oddilc, vlozka21089 (dale jen,,prodavajici) KUPNi SMLOUVA C.j. KRPL-32271-6/CJ-2015-1800VZ die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zn ni, (dale jen,,obcansky zakonik") nize uvedeneho dne, mesice a roku byla mezi smluvnimi

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

KUPNI SMLOUVA. 1. Smluvni strany. Kvetna 15, 603 00 Brno. Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI. CNB, pobocka Brno cislo uctu: 75014149 DIC:

KUPNI SMLOUVA. 1. Smluvni strany. Kvetna 15, 603 00 Brno. Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI. CNB, pobocka Brno cislo uctu: 75014149 DIC: KUPNI SMLOUVA 1. Smluvni strany Ceska republika - Statni zemedelska a potravinafska inspekce Sidlo: Za kterou jedna: Bankovni spojeni: Kvetna 15, 603 00 Brno Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. II. Doba a místo plnění

KUPNÍ SMLOUVA. II. Doba a místo plnění KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany : zápis v OR: se sídlem: zastoupena: IČ: DIČ: bankovní spojení: a (dále též jen prodávající ) Ústřední vojenská nemocnice PRAHA příspěvková organizace zřízená Ministerstvem

Více

KUPNl SMLOUVA. die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zneni, (dale jen,,obcansky zakonik") KRPL-97366-7/CJ-2015-1800VZ

KUPNl SMLOUVA. die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zneni, (dale jen,,obcansky zakonik) KRPL-97366-7/CJ-2015-1800VZ KUPNl SMLOUVA die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zneni, (dale jen,,obcansky zakonik") KRPL-97366-7/CJ-2015-1800VZ nize uvedeneho dne, mesice a roku byla mezi smluvnimi

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove,

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove, Pfiloha c. 7 KUPNI SMLOUVA Cislo: kterou ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, uzavfely nize uvedeneho dne, mesice a roku na zaklade

Více

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha zadávací dokumentace č. 5 Ev. č. sml.: Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Střední

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA 0 DILO. clanek 1. SMLUVNi STRANY. DIC: CZ00322242 Bankovni spojenf: Ceska sporitelna a.s., Horovice cislo uctu: 27-0363886349 / 0800

SMLOUVA 0 DILO. clanek 1. SMLUVNi STRANY. DIC: CZ00322242 Bankovni spojenf: Ceska sporitelna a.s., Horovice cislo uctu: 27-0363886349 / 0800 -,, SMLOUVA 0 DILO dohodnuta a nasledne uzavrena mezi ucastnfky a smluvnfmi stranami: clanek 1 SMLUVNi STRANY Objednatel: Mesto Hoi'ovice Palackeho nam.2, 268 01, Horovice, IC 00233242, DIC: CZ00322242

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy Pořízení prezentační a výpočetní techniky pro projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0080 Partnerství v oblasti energetiky

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy Pořízení prezentační a výpočetní techniky pro projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0080 Partnerství v oblasti energetiky Příloha č. 3 - Návrh smlouvy Pořízení prezentační a výpočetní techniky pro projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0080 Partnerství v oblasti energetiky Název: Moravskoslezský energetický klastr, o.s. Sídlo: Studentská

Více

SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho zakoniku

SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho zakoniku Cislo smlouvy Objednatele: VPSKP 51-14/CJ-2013-9609K3 Cislo smlouvy Koordinator a BOZP: SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho

Více

KUPNi SMLOUVA c. 382/4263

KUPNi SMLOUVA c. 382/4263 EDOMED EDOMED s.r.o. U vinohradske nemocnice 3 13000Praha3 Ceska republika KUPNi SMLOUVA c. 382/4263 Smluvni strany: EDOMED s. r. o. IC:CZ63673169 sidlem Praha 3, U Vinohradske nemocnice 3, PSC: 130 00

Více

Smlouva o dílo MKDS Stříbro č. 20/HIO/2011

Smlouva o dílo MKDS Stříbro č. 20/HIO/2011 Smlouva o dílo MKDS Stříbro č. 20/HIO/2011 uzavřená na základě vzájemné dohody smluvních stran, jejíž předmětem je Městský kamerový dohlížecí systém pro město Stříbro, jehož specifikace je uvedena v technické

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy IČ: 63608944 Sídlo: Kostelní náměstí č.o. 21, 571 01 Moravská

Více

Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9

Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DY90P0005UFD Pocet stran: 3 Prilohy: 2/2 DODATEK c. 1 KE KUPNf SMLOUVE c.j. VPSA-733/EU-2014/OVZI uzavrene v souladu s

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Výběrové řízení Nákup a dodání hemodialyzačního monitoru pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 1. Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s. Horní Brána 429 381 27 Český Krumlov IČO: 26095149

Více

KUPNÍ SMLOUVA část II. veřejné zakázky

KUPNÍ SMLOUVA část II. veřejné zakázky KUPNÍ SMLOUVA část II. veřejné zakázky uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I.P.Pavlova 185/6, 779 00

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

Čj.: 404 2/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.3.2013. Hemokultivační analyzátor

Čj.: 404 2/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.3.2013. Hemokultivační analyzátor Čj.: 404 2/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.3.2013 Hemokultivační analyzátor Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha, provádí poptávka na zápůjčku hemokultivačního analyzátoru včetně spotřebního

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk )

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk ) Kooperativa P 0 J 1St 0 V N A A. S. Obchodni jmelno : Sidlo: Kooperativa, Templov8 747 10001 Praha 1 47116617 pojist'ovna, a.s. Ing. Libor Hucik Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika ICO/DIC/RC

Více

Smlouva o dilo uzavfena die 536 a nasl. obchodniho zakoniku c. 513/1991 SJbC.j.; v platnem zneni na realizaci akce:

Smlouva o dilo uzavfena die 536 a nasl. obchodniho zakoniku c. 513/1991 SJbC.j.; v platnem zneni na realizaci akce: Smlouva o dilo uzavfena die 536 a nasl. obchodniho zakoniku c. 513/1991 SJbC.j.; v platnem zneni na realizaci akce: Zpracovani a projednani projektove dokumentace..desfova kanalizace a zpevnenych ploch

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Kupní smlouva č. ev.../2015

Kupní smlouva č. ev.../2015 Kupní smlouva č. ev..../2015 uzavřená ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek 1 Smluvní strany Ladislav Ministr Místo podnikání:

Více

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Skenovací parametry H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Skenovací parametry Expozice Kolimace Faktor stoupání Perioda rotace Akvizice. ovlivňují způsob akvizice. závisí na nich kvalita hrubých dat.

Více

KUPNi SMLOUVA c. j. KRPL-82396-16/CJ-2014-1800VZ

KUPNi SMLOUVA c. j. KRPL-82396-16/CJ-2014-1800VZ KUPNi SMLOUVA c. j. KRPL-82396-16/CJ-2014-1800VZ die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (dale jen "obcansky zakonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nadlimitní zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Předmět veřejné zakázky MODERNIZACE PŘÍSTROJOVÉHO

Více

KUPNÍ SMLOUVA číslo: Článek I. Smluvní strany. (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném )

KUPNÍ SMLOUVA číslo: Článek I. Smluvní strany. (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) KUPNÍ SMLOUVA číslo: Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající ) 2.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011.

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011. Servisní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění Číslo smlouvy: 7/127/2011 mluvní strany Objednatel: Město Broumov Masarykova 239 550 14 Broumov IČ: 00272523

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 uzavřená na základě části III. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Kupující: Město Semily Husova čp. 82, 513 01 Semily IČ 00276111, DIČ CZ00276111

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Příloha č. 2 Závazný vzor Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1) Smluvní strany. Sídlo: Statutární

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

SMLOUVA 0 OiLO podle 536 a nasi. obchodnfho zakonfku v platnem znemf

SMLOUVA 0 OiLO podle 536 a nasi. obchodnfho zakonfku v platnem znemf SMLOUVA 0 OiLO podle 536 a nasi. obchodnfho zakonfku v platnem znemf C. smlouvy objednatele: bd-5'-j/f1lt/,to or- C. smlouvy zhotovitele: 07L134019 "Zpracovani projektove dokumentace - Rekonstrukce ul.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ActivEnergy, s.r.o. 901, zapsané v soudem v ActivEnergy s.r.o. nebo AE )

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ActivEnergy, s.r.o. 901, zapsané v soudem v ActivEnergy s.r.o. nebo AE ) Všeobecné obchodní podmínky společnosti ActivEnergy, s.r.o. 901, zapsané v soudem v ActivEnergy s.r.o. nebo AE ) USTANOVENÍ SPOLEČNÁ 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy Kupujícího: číslo smlouvy Prodávajícího:

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy Kupujícího: číslo smlouvy Prodávajícího: (Poznámka: uchazeč předloží tento závazný text kupní smlouvy ve své nabídce, doplněny budou pouze identifikační údaje a zástupce uchazeče, celková cena dodávky v čl. IV, smlouva bude podepsaná oprávněnou

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

S M L O U V A O D Í L O č.../2009

S M L O U V A O D Í L O č.../2009 S M L O U V A O D Í L O č.../2009 uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi : I. Smluvní strany 1.1 Objednatel:...... Bankovní spojení:...... Číslo účtu:......

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7 Zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7 Zadávací dokumentace Příloha č. 7 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik & Kooperativa poj I S t o V N A A. S. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik Kooperativa, pojištovna, a. s. se sídlem Praha 1, Templová 747, PSC 11001, Ceská republika lc

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ MONITORŮ VITÁLNÍCH FUNKCÍ

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ MONITORŮ VITÁLNÍCH FUNKCÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ MONITORŮ VITÁLNÍCH FUNKCÍ Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE (ÚHKT) U Nemocnice 2094/1 128 20 Praha 2 IČ: 00023736 DIČ:

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník ) Příloha č. 7 Výzvy - Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu smlouvy (vzor smlouvy) Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník ) Město

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

E K G. V Praze dne 28. května 2013. Čj.: 404-50/2013/DP-ÚVN

E K G. V Praze dne 28. května 2013. Čj.: 404-50/2013/DP-ÚVN Čj.: 404-50/2013/DP-ÚVN V Praze dne 28. května 2013 E K G Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vypisuje poptávku, dle 6 v rámci zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

KUPNI SMLOUVA. I. Predmet plneni

KUPNI SMLOUVA. I. Predmet plneni PHloha cislo: 3 KUPNI SMLOUVA Smluvni strany: MIMO Bohemia,a.s. zapis v OR: vedeneho Mestskym soudem v Praze,oddfl B,vloZka 11808 se sidlem: Horomencka 2316/4, 164 00 Praha 6 zastoupena: Romanem Mizerou

Více