Krajsky urad Olomouckeho kraje Kancelar reditele Jeremenkova 40a, Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajsky urad Olomouckeho kraje Kancelar reditele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc"

Transkript

1 Krajsky urad Olomouckeho kraje Kancelar reditele Jeremenkova 40a, 779 Olomouc SpZn.: KUOK/4804/0/KRK/70 Pocet stejnopisu: C.j.: KUOK 4008/03 Pocet stran: 80, Pfilohy: 0 Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni obce Paseka za rok 0, C Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni byla zpracovana na zaklade Zapisu z dilciho prezkoumani hospodareni provedeneho dne a na zaklade vysledku dilciho prezkoumani hospodareni uskutecneneho ve dnech a 7 03 Prezkoumani hospodareni probehlo na zaklade zadosti a v souladu se zakonem c. 40/004 Sb., o pfezkoumavani hospodareni uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci (dale jen zakon). Misto provedeni prezkoumani: Obecni iifad Paseka Pfezkoumane obdobi: Prezkoumani hospodareni vykonali: kontrolor povefeny fizenfm prezkoumani: kontrolor: Mgr. Kamila Kubickova Ing. Tat'ana Zadrapova Povefeni k prezkoumani hospodareni ve smyslu 5 zakona o pfezkoumavani hospodareni vydal feditel Krajskeho ufadu Olomouckeho kraje Be. Ing. Libor Kolaf Zastupci obce: Jifi Blazek starosta Ing. Jitka Kovafova ucetni Tato zprava o vysledku prezkoumani hospodareni obsahuje i vysledky konecneho dilciho prezkoumani. ZAVER Pri prezkoumani hospodareni obce Paseka za rok 0 nebyly zjisteny chyby a nedostatky ( 0 odst. 3 pism. a) zakona).

2 Predmet pfezkoumani hospodareni: Pfedmetem pfezkoumani hospodareni jsou udaje uvedene v oclst. a zakona. V souladu s 6 odst. 3 pism. b) zakona je pfezkoumani hospodareni provadeno vyberovym zpusobem s ohledem na vyznamnost jednotlivych skutecnosti podle pfedmetu a obsahu pfezkoumani. Pfi posuzovani jednotlivych pravnich ukonu se vychazi ze zneni pravnich pfedpisu platnych ke dni uskutecneni tohoto ukonu. Predmetem prezkournani hospodareni bylo v souladu s zakona c. 40/004 Sb.: plneni pfijmu a vydaju rozpoctu vcetne peneznich operaci, tykajicich se rozpoctovych prostfedku, financni operace. tykajici se tvorby a pouziti peneznich fondu. naklady a vynosy podnikatelske cinnosti uzemniho celku, penezni operace, tykajici se sdruzenych prostfedku a cizich zdroju, hospodareni a nakladani s prostfedky poskytnutymi z Narodniho fondu a s dalsimi prostfedky ze zahranici poskytnutymi na zaklade mezinarodnich smluv, vyuctovani a vypofadani financnich vztahu ke statnimu rozpoctu. k rozpoctum kraju. k rozpoctum obci. kjinym rozpoctum, ke statnim fondum a k dalsim osobam, nakladani a hospodareni s majetkem ve vlastnictvi uzemniho celku a s majetkem statu, s nimz hospodafi uzemni celek, zadavani a uskutecnovani vefejnych zakazek, stav pohledavek a zavazku a nakladani s nimi, ruceni za zavazky fyzickych a pravnickych osob, zastavovani movitych a nemovitych veci ve prospech tfetich osob. zfizovani vecnych bfemen k majetku uzemniho celku, ucetnictvi vedene uzemnim celkem. Predmet prezkournani hospodareni byl ovefen z hlediska: dodrzovani povinnosti stanovenych zvlastnimi pravnimi pfedpisy, zejmena pfedpisy o financnim hospodareni uzemnich celku, o hospodafeni s jejich majetkem, o ucetnictvi a o odmenovani, souladu hospodafeni s financnimi prostfedky ve srovnani s rozpoctem, dodrzeni ucelu poskytnute dotace nebo navratne financni vypomoci a podminek jejich pouziti, vecne a formalni spravnosti dokladu o pfezkoumavanych operacich. A. Prezkoumane pisemnosti Pfi pfezkoumani hospodafeni obce Paseka zarok0 byly pfezkoumany nasledujici pisemnosti: Darovaci smlouvy: Darovaci smlouva ze dne schvalena zastupitelstvem obce dne obec jako obdarovany; pfedmetem smlouvy je movita vec socha Pradeda Faktura: vydane faktury za obdobi 0 / 0, d.c Inventurni soupis majetku a zavazku: k 3.. 0; Plan inventur na rok 0 vcetne jmenovani clenu inventarizacni komise ze dne. 0. 0; Zapis z prvotniho zasedani clenu inventarizacnich komisi dne.. 03; Pfehled pfirustku a ubytku

3 od.. 0 do 3.. 0; Zaverecna inventarizacni zprava z provedene mventanzace majetku a zavazku za rok 0 ze dne.. 03 Navrh rozpoctu: obce na rok 0 byl v souladu s ustanovenim zakona c. 50/000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu, v platnem zneni, vhodnym zpusobem a po dobu stanovenou zakonem zvefejnen; v elektronicke podobe umoznujici dalkovy pfistup a na ufedni desce obce byl vyvesen dne a sejtnut dne.. 0 Odmenovani clenu zastupitelstva: mzdove listy clenu zastupitelstva obce za rok 0 Penezni fondy obce (FRB, socialni, apod.) pravidla tvorby a pouziti: Zasady zfizeni a pouziti socialniho fondu obce Paseky ze dne Pokladni doklad: za obdobi leden, unor a cervenec 0; opis ucetnich dat vztahujicich se k pokladnim dokladum za obdobi leden, unor a cervenec 0 Pokladni kniha (denik). kontrola pokladni knihy za obdobi leden, unor a cervenec 0 Pravidla rozpoctoveho provizoria: Die 3 zakona c. 50/000 Sb. se fidi hospodafeni obce do doby schvaleni rozpoctu pravidly rozpoctoveho provizoria. Rozpoctove provizorium na rok 0 bylo zastupitelstvem obce schvaleno dne 8.. 0; Pravidla rozpoctoveho provizoria na rok 03 byla schvalena zastupitelstvem obce Paseka dne.. 0 Pfiloha: ucetni zaverky sestavena k Rozpoctova opatfeni: schvalena radou obce dne Rozpoctova opatfeni: vlastni rozpoctova opatfeni c. /0 a /0 schvalena radou obce dne ; c. 3/0 a 4/0 schvalena radou obce dne.6. 0 a c. 5/0 schvalena radou obce dne Rozpoctova opatfeni: vlastni rozpoctova opatfeni c. 6/0 c. 8/0 schvalena zastupitelstvem obce dne , c. 9/0 c. 5/00 schvalena zastupitelstvem obce dne.. 0 Rozpoctova opatfeni: c. /0 a /0 schvalena zastupitelstvem obce dne Rozpoctovy vyhled: schvalen zastupitelstvem obce dne na obdobi 3 let (0305) Rozvaha: sestavena k Rozvaha: sestavena k Schvaleny rozpocet: rozpocet na rok 0 byl schvalen zastupitelstvem obce dne.. 0 Smlouvy a dalsi materialy k pfijatym ucelovym dotacim: Rozpoctove opatfeni Krajskeho ufadu Olomouckeho kraje ze dne na ucelovou neinvesticni dotaci ve vysi Kc k realizaci projektu,,vymena oken a topneho systemu, vcetne kotle v objektu obcanske vybavenosti Paseka c. p. 8. Pfijem rozpoctovan na polozce 4 s UZ Smlouva o poskytnuti pfispevku uzavfena mezi Olomouckym krajem (poskytovateiem) a obci Paseka (pfijemcem) uzavfena dne Zaverecna zprava o ukonceni realizace projektu,,vymena oken a otopneho systemu, vcetne kotle v objektu obcanske vybavenosti Paseka cp. 8", z Programu obnovy venkova 0 ze dne vcetne Soupisu celkovych uskutecnenych vydaju na projekt ze dne Smlouvy a dalsi materialy k pfijatym ucelovym dotacim: Rozpoctove opatfeni Krajskeho ufadu Olomouckeho kraje ze dne na ucelovou neinvesticni dotaci ve vysi 000 Kc k uhrade vydaju vzniklych v souvislosti s konanim voleb

4 do Senatu Parlamentu CR a do zastupitelstev kraju, vyhlasenych na. a 3. fijna 0. Pfijem rozpoctovan na polozce 4 s UZ Pfedbezne vyuctovani vydaju ze dne nevycerpana cast dotace ve vysi Kc byla dne vracena na ucet poskytovatele Smiouvy a dalsi materialy k pfijatym ucelovym dotacim: Rozpoctove opatfeni Krajskeho ufadu Olomouckeho kraje ze dne na iicelovou investicni dotaci ve vysi Kc k castecne uhrade nakladu na realizaci akce:,,cyklisticka stezka Paseka OLU Paseka II. cast". Pfijem rozpoctovan na polozce 4 s UZ Smlouva o poskytnuti financniho pfispevku uzavfena mezi Olomouckym krajem (poskytovatelem) a obci Paseka (pfijemcem) ze dne Financni vyuctovani pfispevku ze dne Nevycerpana cast dotace ve vysi 76 Kc byla dne vracena na ucet Olomouckeho kraje Smiouvy najemni: Najemni smlouva c. 090 na zemedelske a ostatni pozemky ze dne a najemni smlouva c. 095 na zemedelske a ostatni pozemky ze dne 0.. 0; smiouvy byly schvaleny na zasedani rady obce Paseka dne Smiouvy o dilo: Smlouva o dilo 900A.P ze dne. 6. 0; predmetem smiouvy je dodavka zbozi a vsech praci die cenove nabidky na vymenu oken v objektu obcanske vybavenosti Paseka c. p. 8; Smlouva o dilo ze dne. 6. 0; pfedmetem smiouvy je vymena otopneho systemu vcetne kotle v objektu obcanske vybavenosti Paseka c. p. 8 Smiouvy o dilo: Smlouva o dilo c. 84/NAAA044/098/0 Cyklisticka stezka Paseka OLU Paseka II. cast uzavfena dne mezi obci Paseka a firmou STRABAG a. s. Smiouvy o pfijeti uveru: Smlouva o iiveru c uzavfena dne 5. cervence 009 s Ceskou spofitelnou, a.s. na financovani projektu pod nazvem "Uprava navsi Paseka I. etapa detske hfiste, inline trasa" vcetne dolozky platnosti pravniho ukonu; uzavfeni uverove smiouvy bylo schvaleno zastupitelstvem obce dne Smiouvy o vecnych bfemenech: Smlouva c //0 ze dne , o zfizeni vecneho bfemene mezi obci Paseka (povinny) a spolecnosti SMP Net. s.r.o. zastoupenou na zaklade pine moci spolecnosti RWE GasNet, s.r.o. (opravneny); smlouva byla schvalena na zasedani rady obce Paseka dne ; pfedmetem smiouvy je zfizeni a provozovani plynarenskeho zafizeni na pozemku pare. c. 88/4 Smiouvy o vypujcce: Dohoda o vypujcce a pfevedeni ks kfovinofezu uzavfena dne se Svazkem obci mikroregionu Unicovsko; uzavfeni smiouvy bylo schvaleno usnesenim zastupitelstva obce c. 0/ ze dne ; vnitfni ucetni doklad cislo ze dne Ucetni doklad: vnitfni ucetni doklady za obdobi leden cervenec 0 Vnitfni pfedpis a smernice: Smernice c. /0 k aplikaci realne hodnoty u majetku urceneho k prodeji schvalena radou obce dne. 0, 0 Vnitfni pfedpis a smernice: Smernice c. /0 k provadeni inventarizace majetku a zavazku obce projednana a schvalena zastupitelstvem obce dne s ucinnosti dnem.. 0 Vnitfni pfedpis a smernice: Smernice c. /0 k odpisovani dlouhodobeho majetku schvalena radou obce dne. 0. 0; Souhrn ostrych ucetnich odpisu za rok 0 Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu: sestaveny k 7/0 Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu: sestaveny k /0

5 Vykaz zisku a ztraty: sestaveny k Vykaz zisku a ztraty: sestaveny k Vysledky externich kontrol: Zprava o danove kontrole ze dne Pfedmetem provedeni kontroly byla dotace poskytnuta v ramci Operacniho programu Zivotniho prostfedi na projekt c. CZ..0/3.00/ Realizace uspor energiematefska a zakladni skola Paseka. Zapisy financniho vyboru: ze dne , Zapisy kontrolniho vyboru: c. /0 ze dne , c./0 a 3/0 ze dne , c.4/0 ze dne Zapisy z jednani rady vcetne usneseni: ze dne , , , ,. 0. 0,.. 0, 6.. 0, a Zapisy z jednani rady vcetne usnesenf: ze dne: 9.. 0, 6.. 0, 3.. 0, 6.. 0, 0.. 0, , ,. 4. 0, , , ,8.5.0,.6.0, , , a Zapisy z jednani zastupitelstva vcetne usneseni: konaneho dne.. 0, a Zapisy z jednani zastupitelstva vcetne usneseni: ze dne ,.. 0 Zaverecny ucet: zastupitelstvo obce schvalilo zaverecny ucet obce spolu se zpravou o vysledku pfezkoumani hospodafeni za rok 0 s vyjadfenim "bez vyhrad" dne Pfed projednanim byl zaverecny ucet po dobu stanovenou zakonem vhodnym zpusobem zvefejnen na ufedni desce obce i v elektronicke podobe umoznujici dalkovy pfistup byl vyvesen dne a sejmut dne Zverejnene zamery o nakladani s majetkem: Zamer pronajmout pozemky ve vlastnictvi obce Paseka uvedene na LV c. 000 v k.u. Karlov u Paseky za cenu 350 Kc/ha byl fadne zverejnen na ufedni desce i elektronicky umoznujici dalkovy pfistup dne.. 0 a sejmut dne 8.. 0; zamer obce Paseka pronajmout pozemky pare. c. 547, 553 a 548 v k.u. Karlov u Paseky byl fadne zverejnen na ufedni desce i elektronicky umoznujici dalkovy pfistup dne a sejmut.5. 0 V kontrolovanem obdobi, die informaci poskytnutych zastupci obce, obec Paseka: neuskutecnila financni operace tykajici se peneznich fondu, neuzavfela smlouvu o sdruzeni a neuskutecnila financni operace tykajici se sdruzenych prostfedku, neuzavfela smlouvu o pfijeti nebo poskytnuti uveru, pujcky, nehospodafila s prostfedky poskytnutymi z Narodniho fondu a s dalsimi prostfedky ze zahranici poskytnutymi na zaklade mezinarodnich smluv, nehospodafila s majetkem statu, nerucila svym majetkem za zavazky fyzickych a pravnickych osob, neuzavfela smlouvu o pfevzeti dluhu nebo rucitelskeho zavazku a smlouvu o pfistoupeni kzavazku, nezastavila movity a nemovity majetek, nekoupila ani neprodala cenne papiry, obligace, neuskutecnila majetkove vklady, uskutecnila pouze vefejne zakazky maleho rozsahu ( odst. 3 zakona c. 37/006 Sb.), nemela podnikatelskou cinnost.

6 B. Vysledek prezkoumani Pfi pfezkoumani hospodafenf obce Paseka za rok 0 nebyly zjisteny chyby a nedostatky. * C. Plneni opatreni k odstraneni nedostatku a) pri prezkoumani hospodafeni uzemniho celku za pfedchazejici rok Pfi prezkoumani hospodafeni obce Paseka za rok 0 nebyly zjisteny chyby a nedostatky. b) pri dilcim prezkoumani Pri dilcim prezkoumani hospodafeni obce Paseka nebyly zjisteny chyby a nedostatky. D. Upozorneni na pripadna rizika ( 0 odst. 4 pism. a) zakona): Na pfipadna rizika neupozornujeme. E. Podil pohledavek a zavazku na rozpoctu uzemniho celku a podil zastaveneho majetku na celkovem maietku uzemniho celku k ( 0 odst. 4 pism. b) zakona) a) podil pohledavek na rozpoctu uzemniho celku b) podil zavazku na rozpoctu uzemniho celku c) podil zastaveneho majetku na celkovem majetku uzemniho celku 7,7 % 4,76 % 3,93 % Paseka, Za Krajsky ufad Olomouckeho kraje Mgr. Kamila Kubickova kontrolor povgfeny fizenim pfezkoumani podpis kontrolora povgfeneho fizenfm prezkoumani Ing. Tat'ana Zadrapova kontrolor podpis kontrolora

7 P o u c e n i Tato zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni je soucasne i navrhem zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni, pficemz konecnym znenim se stava okamzikem marneho uplynuti Ihuty stanovene v 6 odst. 3 pism. I) zakona, k podani pisemneho stanoviska kontrolorovi povefenemu fizenim pfezkoumani. Tato zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obsahuje i vysledky konecneho dilciho pfezkoumani. j Uzemni celek muze do 30 pracovnich dnu od pfedani navrhu zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni podat pisemne stanovisko k navrhu zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni v souladu s 6 odst. 3 pism. I) zakona. Stanovisko zasle obec na adresu Krajskeho ufadu Olomouckeho kraje, oddeleni kontroly, s uvedenim jmena kontrolora povefeneho fizenim pfezkoumani. Ja, nize podepsany starosta obce prohlasuji, ze nemam k tomuto navrhu zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce za rok 0 pfipominek a nebudu podavat pisemne stanovisko podle 6 odst. 3 pism. I) zakona. Stejnopis zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce Paseka obdrzel asjeho obsahem byl seznamen starosta obce dne.. 03 OBEC FASEKA Paseka 6. 7 okres Olomouc Jifi Blazek Rozdelovnik: stejnopis pro obec Paseka stejnopis pro Krajsky ufad Olomouckeho kraje, oddeleni kontroly

8 Upozorneni Schvalovani ucetnich zaverek One 4. cervence 0 byi ve Sbirce zakonu vyhlasen zakon c. 39/0 Sb., kterym se meni zakon c. 563/99 Sb., o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich predpisu a dalsi souvisejici zakony: novela zakona o ucetnictvi pfinasi v 4 odst. 8 povinnost schvalovani ucetnich zaverek nekterymi vybranymi ucetnimi jednotkami, zakon c. 8/000 S., o obcich, je v 84 odst. pism. b) doplnen o vyhrazenou pravomoc zastupitelstva obce,,schvalovat ucetni zaverku obce sestavenou k rozvahovemu dni" a 0 odst. je doplnen o vyhrazenou pravomoc rady obce,,schvalovat ucetni zaverku obci zfizene pfispevkove organizace sestavenou k rozvahovemu dni". Die cl. XVI zakona c. 39/0 Sb., pfechodne ustanoveni, se schvalovani ucetni zaverky podle 84 odst. pism. b) a 0 odst. pism. q) zakona c. 8/000 Sb., ve zneni ucinnem ode dne nabyti ucinnosti tohoto zakona, poprve provede za ucetni obdobi roku 0. Pravomoc k provadeni rozpoctovych opatfeni Die zapisu ze zasedani dne Rada obce Paseka navrhuje zastupitelstvu obce stanovit vsouladu s 0 odst. pism. a) zakona c. 8/000 Sb., o obcich, kompetenci starosty obce k provadeni rozpoctovych opatfeni v rozsahu do vyse 500 tis. Kc die 6 zakona c. 50/000 Sb., jimiz dochazi ke zmenam zavaznych ukazatelu rozpoctu obce. Zastupitelstvo obce dne.. 0 schvalilo kompetenci starosty obce k provadeni rozpoctovych opatfeni v rozsahu do vyse 500 tis. Kc. Pravomoc provadet rozpoctova opatfeni v rozsahu stanovenem zastupitelstvem je zakonem o obcich vyslovne svefena rade obce ( 0 odst. pism. a). Upozornujeme na ustanoveni 0 odst. 3 zakona c. 8/000 Sb., o obcich, v platnem zneni, ktere stanovi, ze rada obce zabezpecuje rozhodovani ostatnich zalezitosti patficich do samostatne pusobnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo. Rada obce nemuze svefit starostovi ani obecnimu ufadu rozhodovani v zalezitostech podle odstavce s vyjimkou zalezitosti uvedenych v odstavci pism. k) a m). Usneseni zastupitelstva obce, na jehoz zaklade by starosta obce ziskal pravomoc provadet (byt' v pfesne vymezenem rozsahu) rozpoctova opatfeni. neodpovida zakonu.

9 Rozvaha UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTT ICO: Nazev: Obec Paseka Sfdlo: Paseka cp. 7, Paseka (v Kc, s presnostf na dve desetinna mfsta) sestaveno k 3..0 A Nazev polozky SU AKTIVA CELKEM Stala aktiva 3 4 BEZNEOBDOBI BRUTTO KOREKCE NEJTO , , , , , , , ,95 I. Dlouhodoby nehmotny majetek Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje (0) Software (03) 3 Ocenitelna prava (04) 4 Povolenky na emise a preferencni limity (05) 5 Drobny dlouhodoby nehmotny majetek (08) 6 Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek (09) 7 Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek (04) 8 Uspofadaci ucet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku (044) 9 Poskytnute zalohy na dlouhod. nehm. majetek (05) , , , , , , , , , ,00 II. Dlouhodoby hmotny majetek , , , ,5 Pozemky (03) Kulturni predmety (03) 3 Stavby (0) 4 Samostatne movite veci a soubory movitych veci (0) 5 Pestitelske celky trvalych porostfi (05) 6 Drobny dlouhodoby hmotny majetek (08) 7 Ostatni' dlouhodoby hmotny majetek (09) 8 Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek (04) 9 Uspofadaci licet techn. zh. dlouhod. hm. majetku (045) 0 Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek (05) , , , , , , , , , , 06 3, , , , , , ,60 099,60 III. Dlouhodoby financni majetek 00040, , ,00 Majetkove ucasti v osobach s rozhodujicim vlivem (06) Majetkove ucasti v osobach s podstatnym vlivem (06) 3 Dluhove cenne papiry drzene do splatnosti (063) 4 Diouhodobe pfljcky (067) 5 Terminovane vklady diouhodobe (068) 6 Ostatni dlouhodoby financni majetek (069) 7 Porizovany dlouhodoby financni majetek (043) 8 Poskytnute zalohy na dlouhodoby financni majetek (053) IV. Diouhodobe pohledavky Poskytnute navratne financni vypomoci diouhodobe (46) Diouhodobe pohledavky z postoupenych uverfl (464) 3 Diouhodobe poskytnute zalohy (465) 4 Diouhodobe pohledavky z ruceni (466) 5 Diouhodobe pohl. z nastroju spolufin. ze zahranici (468) 6 Ostatni diouhodobe pohledavky (469) 7 Diouhodobe poskytnute zalohy na transfery (47) 84 40, , , , , , , , , , , ,00. Z dat systemu G3Win vytiski Ing. Jitka Kovafova Financni okruhy Ucetnictvi 3.5. (OBEC), verze: 0.05 z :08:9

10 Oslo pol. Rozvaha UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI Nazev polozky SU (v Kc, s presnosti na dve desetinna mi'sta) \ 3 BEZNE OBDOBI BRUTTO \ NETTO 4 MINULE OBDOBI B Obezna aktiva ,99 937, , ,99 I. Zasoby 5 93, , II. Kratkodobe pohledavky 58 46,53 937, , S Poffeeni materialu Material na sklade Material na ceste Nedokoncena vyroba Polotovary vlastni' vyroby Vyrobky Pofi'zenf zbozi Zbozi na sklade Zbozi na ceste Ostatni zasoby () () 5 93,64 (9) () () (3) (3) (3) (38) (39) III. Kratkodoby financni majetek , , Odberatele Smenky k inkasu Pohledavky za eskontovane cenne papi'ry Kratkodobe poskytnute zalohy Jine pohledavky z hlavni cinnosti Poskytnute navratne financni vypomoci kratkodobe Kratkodobe pohledavky z postoupenych uverfi Pohledavky z titulu dani a obdobnych davek Pohledavky ze sdilenych dani Pohledavky za zamestnanci Zuctovani s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojisteni Dan z pfrjma Jine pri'me dane Dan z pfidane hodnoty Jine dane a poplatky Pohledavky za vybr. iistredni'mi vladni'mi institucemi Pohledavky za vybr. mi'stnimi vladnimi institucemi Pohledavky za ucastnfky sdruzenf Kratkodobe pohledavky z rucenf Pevne termfnove operace a opce Pohledavky z financnfho zajisteni Pohledavky z vydanych dluhopisii Kratkodobe pohl. z nastrojfi spolufin. ze zahrania Kratkodobe poskytnute zalohy na transfery Naklady pristfch obdobi Prfjmy pnsti'ch obdobi' Dohadne ucty aktivni Ostatni' kratkodobe pohledavky Majetkove cenne papi'ry k obchodovanf Dluhove cenne papi'ry k obchodovani Jine cenne papiry Termi'novane vklady kratkodobe Jine bezne licty Bezny ucet Zakladnf bezny ucet uzemmch samospr. celku Bezne ucty fondu uzemni'ch samospr. celku Ceniny Peni'ze na ceste Pokladna (3) 65 67,00 (3) (33) (34) 6 630,00 (35) 34 00,00 (36) (37) (38) (39) (335) (336) (34) (34) (343) (344) (346) 6 000,00 (348) (35) (36) (363) (365) (367) (37) (373) (38) 9 9,00 (385) (388) (377) ,53 (5) (53) (56) (44) (4) (3) ,5 (36) (63) 500,00 (6) (6) 9 097, , , ,0 07, , , , ,00 89,80 3 7,0 3, ,00 9 9,00 9 9, , ,0 (45) 38,43 38, , , ,5 500,00 500,00 Z dat systemu G3Win vytiski Ing. Jitka Kovarova Financni okruhy Ucetnictvi3.5. (OBEC), verze: 0.05 z :08:9

11 Rozvaha UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI (v Kc, s presnostf na dve desetinna mi'sta) \ Cis/o Nazev polozky 5U OBDOBI pot. BEZNE \8 PASIVA CELKEM C Vlastni kapital ,8 I. Jmeni ucetni jednotky a upravujici polozky ,08 Jmeni ucetni jednotky (40) ,06 3 Transfery na porizeni dlouhodobeho majetku (403) ,03 4 Kurzove rozdily (405) 5 Ocenovaci rozdily pfi prvotnim pouziti metody (406) ,0 6 Jine ocenovaci rozdily (407) 7 Opravy minulych obdobi (408) 50 00,00 II. Fondy ucetni jednotky 6 Ostatni fondy (49) III. Vysledek hospodareni ,0 Vysledek hospodareni bezneho ucetniho obdobi (493) ,3 Vysledek hospodareni ve schvalovacim rizeni (43) 3 Nerozdeleny zisk, neuhrazena ztrata minulych let (43) ,89 MINULE , , , , , , , , , ,50 Z dat systemu G3Win vytiski Ing. Jitka Kovarova Financni okruhy Ucetnictvl 3.5. (OBEC), verze: z :08:9

12 Rozvaha UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI (v Kc, s presnostf na dve desetinna mfsta) "f' Nazev polozky SU D Cizi zdroje I. Rezervy Rezervy (44) II. Dlouhodobe zavazky Dlouhodobe livery (45) Prijate navratne financni vypomoci dlouhodobe (45) 3 Dlouhodobe zavazky z vydanych dluhopisfl (453) 4 Dlouhodobe prijate zalohy (455) 5 Dlouhodobe zavazky z ruceni' (456) 6 Dlouhodobe smenky k uhrade (457) 7 Dlouhodobe zavazky z nastrojfl spolufin. ze zahranici (458) 8 Ostatni' dlouhodobe zavazky (459) 9 Dlouhodobe prijate zalohy na transfery (47) III. Kratkodobe zavazky Kratkodobe livery (8) Eskontovane kratkodobe ddluhopisy (smenky) (8) 3 Kratkodobe zavazky z vydanych dluhopisfi (83) 4 Jine kratkodobe pujcky (89) 5 Dodavatele (3) 6 Smenky k uhrade (3) 7 Kratkodobe prijate zalohy (34) 8 Zavazky z delene spravy a kauci (35) 9 Prijate navratne financni' vypomoci kratkodobe (36) 0 Prijate zalohy dam' (37) 3 Zamestnanci (33) 4 Jine zavazky vuci zamestnancum (333) 5 Ziiftovani s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj. (336) 6 Dan z pn'jmfi (34) 7 Jine prime dane (34) 8 Dan z pfidane hodnoty (343) 9 Jine dane a poplatky (344) 0 Zavazky k osobam mimo vybrane vladm' instituce (345) Zavazky k vybranym listfedm'm vladnim instituci'm (347) Zavazky k vybranym mistnim vladni'm instituci'm (349) 3 Zavazky k licastnikbm sdruzeni (35) 4 Kratkodobe zavazky z ruceni (36) 5 Pevne terminove operace a opce (363) 7 Zavazky z financniho zajisteni' (366) 8 Zavazky z upsanych nespl. cennych papirfl a podi'lu (368) 9 Kratkodobe zavazky z nastrojq spolufin. ze zahranici' (37) 30 Kratkodobe prijate zalohy na transfery (374) 3 Vydaje pristich obdobi (383) 3 Vynosy pristich obdobi (384) 33 Dohadne iicty pasivni (389) 34 Ostatni kratkodobe zavazky (378) OBDOBI BEZNE MINULE , , ,70 758, ,70 758, , , , , , , , , , , , , , ,00 739, , , , , ,00 44,57 4,00 Odeslano dne: Razftko: Podpis vedoucfho ucetni'iednotky: ^^Z^^^ OBEC PASEKA ^^^^ 78397PASEKAC.I7 / / Doslo dne: 0 skutecnosti: tel: Z dat systemu GSWin vytiskl Ing. Jitka Kovarova Financni okruhy Ucetnictvi 3.5. (OBEC), verze: :08:9

13 : Vykaz zisku a ztraty UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOST (v Kc, s presnosti na dve desetinna mista) sestaveny k 3..0 ICO: Nazev: Obec Paseka Sidlo: Paseka cp. 7, Paseka Cislo pol. A I / 3 4 Nazev polozky SU BE. 7.NE OBDOBI MINULE OBDOB Hlavni cinnost Hospodafska cinnost Hlavni cinnost Hospodarska cinnost NAKLADY CELKEM , ,40 Naklady z cinnosti ,70 Spotreba materialu (50) , ,00 Spotfeba energie (50) , Spotreba jinych neskladovatelnych dodavek (503) Prodane zbozi (504) Aktivace dlouhodobeho majetku (506) Aktivace obezneho majetku (507) Zmena stavu zasob vlastni vyroby (508) Opravy a udriovani (5) 49 65, ,70 Cestovne (5) 490,00 769,00 Naklady na reprezentaci (53) 54 94, ,00 Aktivace vnitroorganizacnich sluzeb (56) Ostatni sluzby (58) , ,89 Mzdove naklady (5) , ,50 Zakonne socialni pojisteni (54) 9 944, ,00 Jine socialni pojisteni (55) 595,00 63,00 Zakonne socialni naklady (57) Jine socialni naklady (58) ,00 Dan silnicni (53) 9 Dan z nemovitosti (53) 0 Jine dane a poplatky (538) 930, ,00 3 Smluvni pokuty a uroky z prodleni (54) Jine pokuty a penale (54) 4 Dary (543) 4 858,00 8 8, Prodany material (544) Manka a skody (547) Tvorba fondu (548). 8 Odpisy dlouhodobeho majetku (55) ,00 9 Prodany dlouhodoby nehmotny majetek (55) 30 3 Prodany dlouhodoby hmotny majetek (553) Prodane pozemky (554) 679 8,00 070,00 3 Tvorba a zuctovani rezerv (555) II Tvorba a zuctovani opravnych polozek (556) 99,80 300,00 Naklady z vyfazenych pohledavek (557) Naklady z drobneho dlouhodobeho majetku (558) ,5 Ostatni naklady z cinnosti (549) 3435, ,6 Financni naklady 4303, ,70 Prodanne cenne papiry a podily (56) Uroky (56) 4 303,0 439,0 3 4 Kurzove ztraty (563) Naklady z pfeceneni realnou hodnotou (564) 5 Ostatni financni naklady (569) 83 46,50 III V Naklady na transfer/ 378, ,00 Naklady vybr. mistnich vladnich inst. na transfery (57) 3 78, ,00 Dan z prijmu , ,00 Dan z prijmu (59) , ,00 Dodatecne odvody dane z pfijmu (595) 9 00,00 Z dat systemu G3Win vytiski Ing. Jitka Kovarova S rana Financni okruhy Ucetnictvi 3.5. (OBEC), verze: 0.04 z 9:09:07

14 Cislo pol. B VYNOSY CELKEM Vykaz zisku a ztraty UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTT Nazev polozky SU (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mi'sta) Hlavni cinnost ,73 BEZNE OBDOBI Hospodafska cinnost 3 4 Hlavni cinnost ,79 MINULE OBDOBI Hospodafska cinnost I Vynosy z cinnosti , , Vynosy z prodeje vlastnich vyrobkfi (60) 69 30,50 Vynosy z prodeje sluzeb (60) ,47 Vynosy z pronajmu (603) ,50 Vynosy z prodaneho zbozi (604) Vynosy ze spravnich poplatkq (605) ,00 Vynosy z mistnich poplatkfi (606) 55 05,00 Jine vynosy z vlastnich vykonu (609) ,50 Smluvni pokuty a uroky z prodleni (64) 30 3, , , , ,00 04, Jine pokuty a penale (64) 000,00 8 6,00 Vynosy z vyrazenych pohledavek (643) Vynosy z prodeje materialu (544) 000,00 Vynosy z prodeje dlouhodobeho nehm. majetku (645) II Vynosy z prodeje dlouhodobeho hm. majetku (646) Vynosy z prodeje pozemkfl (647) Cerpani fondq (648) Ostatni vynosy z cinnosti (649) 5 0,00 Financni vynosy ,43 Vynosy z prodeje cennych papiru a podilfl (66) , , , , Uroky (66) 6 03, ,00 Kurzove zisky (663) Vynosy z preceneni realnou hodnotou (664) Vynosy z dlouhodobeho financniho majetku (665) 38 50, ,00 Ostatni financni vynosy (669) IV V 3 4 Vynosy transfer^ ,58 Vynosy vybr. mistnich vladnich inst. z transferfi (67) ,58 Vynosy ze sdilenych dani a poplatku ,75 Vynosy ze sdilene dane z prfjmfl fyzickych osob (68) ,8 Vynosy ze sdilene dane z pnjmu pravnickych osob (68) ,8 Vynosy ze sdilene dane z pfidane hodnoty (684) ,00 Vynosy ze sdilenych spotrebnich dani (685) 6389, , , , , , C Vynosy ze sdilenych majetkovych dani (686) 474, 40 94,0 Vynosy z ostatnich sdilenych dani a poplatkfl (688) 7 383,00 VYSLEDEK HOSPODARENI Vysledek hospodareni pred zdanenim , ,39 Vysledek hospodafeni bezneho licetniho obdobi ,3 8473,39 Odeslano dne: Razftko: Podpis vedoucfho ucetnf jednotky: Doslo dne: ^>^ OBEC PASEKA >^ 78397PASEKAC.7 0 skutecnosti: tel: Z dat systemu G3Win vytiskl Ing. Jitka Kovarova Financniokruhy Ucetnictvf 3.5. (OBEC), verze: 0.04 z :09:07

15 Ministerstvo financf Fin M VYKAZ PRO HODNOCENI PLNENI ROZPOCTU UZEMNICH SAMOSPRAVNYCH CELKO, DOBROVOLNYCH SVAZKO OBCI REGIONALNICH RAD sestaveny k /0 (v Kc na dve desetinna mfsta) Rok 0 Mesfc ICO Nazev a si'dlo ucetnf jednotky: Obec Paseka, Paseka cp. 7, Paseka I. Rozpoctove prijmy ODPA a POL b Text c Schvaleny Rozpcet po rozpocet zmenach Vysledek od pocatku roku 3 Bez ODPA Dan z prfjmu fyzickych osob ze zav.cin. a fun.poz. Dan z prijmu fyzickych osob ze SVC Dan z pffjmu fyzickych osob z kapit. vynosq Dan z prfjmu pravnickych osob Dan z prfjmu pravnickych osob za obce Dan z pridane hodnoty Odvody za odnetf pqdy ze zemedelskeho pqdniho fond Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psfl Poplatek za uzfvanf vefejneho prostranstvf Poplatek ze vstupneho Poplatek za provozovany vyherni hraci prfstroj Odvod loterif a podobnych her krome vyh. hrac. pr. Odvod z vyhernfch hracfch pffstroju Spravni poplatky Dan z nemovitostf Splatky pujc.prostr.od podnik.nef.subj. prav. oso Neinvesticnf prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR Neinv.pr.transfery ze SR v ramci souhr.dot.vztahu Ostatnf neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu Neinvesticnf prijate transfery od krajq Investicnf prijate transfery ze statnich fondq Ostatnf invest. prijate transf.ze statnfho rozpoctu Investicnf prijate transfery od krajq , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 800,00 800, , , , , , , , , ,00 000, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3 4,00 77, , , , , , ,00 000, , , , , , ,55 0, % 67,3 % 05,9 % 95, % 95,7 % 00,4 % 6,3 % 89,6 % 63% 87,8 % 33,3 % Celkem za 0000: , , ,0 Ostatnf zemedelska a potravinarska cinnost a rozvo 09 3 Prfjmy z pronajmu pozemku , , ,00 00,3 % Celkem za 09: , , ,00 Pestebnf cinnost 03 Pffjmy z poskytovanf sluzeb a vyrobkfl , , ,60 Celkem za 03: , , ,60 Pitna voda 30 3 Prijmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich castf 0 000, ,00 Celkem za 30: 0 000, ,00 Cinnosti knihovnicke Z dat systemu G3Win vytiskl Ing. Jitka Kovafova Financni okruhy Ucetnictvi 3.5. (OBEC), verze: 0.06, verze: 0^ z :06:5

16 L Rozpoctove prijmy ODPA POL Text a b c Schvaleny rozpocet Rozpcet po zmenach Vysledek od pocatku roku Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Celkem za 334: 00,00 00,00 84,00 84,00 64,00 64,00 75,7 % Ostatni zalezitosti kultury 339 Pffjmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Celkem za 339: 000,00 000, , , , ,00 Rozhlas a televize 334 Prijmy z poskytovanf sluzeb a vyrobkq Celkem za 334: 000,00 000,00 000,00 000,00 60,00 60,00 8% Zajmova cinnost v kulture Prijmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich casti Celkem za 339: , , , , , ,00 Ostatnf telovychovna cinnost 349 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Celkem za 349: 000,00 000,00 000,00 000,00 400,00 400,00 0% Bytove hospodarstvi 36 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 36 9 Ostatnf prijmy z vlastni cinnosti 36 3 Prijmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich casti Pfijate nekapitalove pfispevky a nahrady Celkem za 36: ,00 500, , , ,00 900, , , , ,00 900, , , ,00 Nebytove hospodarstvi Prijmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich casti Celkem za 363: , , , , , ,00 95,9 % Pohrebnictvi 363 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Prijate nekapitalove prispevky a nahrady Celkem za 363: 6 48, , , , , ,00 89,8 % Komunalni sluzby a uzemni rozvoj j.n Ostatni prijmy z vlastni cinnosti 0 600, ,00 Celkem za 3639: 0 600, ,00 Sber a svoz komunalm'ch odpadq 37 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Celkem za 37: 5 300, , , , , ,00 Vyuzivani a zneskodnovani komun.odpadq Prijate nekapitalove prispevky a nahrady Celkem za 375: 8 788, , , ,50 Cinnost mistni spravy 67 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobkq Celkem za 67: , , , , ,5 7 63,5 9, % Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci Prijmy z urokq (cast) Prijmy z podilq na zisku a dividend Celkem za 630: 0 000, , , , , , , , ,43 80,5 % Ostatni cinnosti j.n. Z dat systemu G3Win vytiskl Ing. Jitka Kovafova Financni okruhy Ucetnictvi 3.5. (OBEC), verze: 0.06, verze: 0i; z :06:5

17 I. Rozpoctove prijmy ODPA a POL b Text c Schvaleny rozpocet Rozpcet po zmenach Vysledek od pocatku roku Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 650,00 650,00 Celkem za 6409: 650,00 650,00 Rozpoctove prijmy: , , ,E Z dat systemu G3Win vytiski Ing. Jitka Kovafova Financni okruhy Ucetnictvi 3.5. (OBEC), verze: 0.06, verze: 0i; 3zl :06:5

18 II. Rozpoctove vydaje ODPA a POL b Pestebnf cinnost Celkemza 03: Silnice Text Schvaleny rozpocet c Ostatnf osobnf vydaje 0 000,00 Nakup materialu j.n ,00 Nakup ostatnfch sluzeb 0 000,00 Drobny hmotny dlouhodoby majetek ,00 Nakup materialu j.n ,00 Nakup ostatnfch sluzeb 0 000,00 Celkem za : 0 000,00 Ostatnf zalezitosti pozemni'ch komunikacf Najemne 9 9, Opravy a udrzovanf 9 6 Budovy, haly a stavby ,00 Celkem za 9: 809 9,00 Provoz verejne silnicnf dopravy 593 Vydaje na dopravnf uzemnf obsluznost 9 600,00 Celkem za : Pitna voda ,00 Elektricka energie 4 000,00 Nakup ostatnfch sluzeb Celkem za 30: 4 000,00 Odvadenf a cistern odpadnfch vod a nakl.s kaly Nakup ostatnich sluzeb 0 000,00 Celkem za 3: Predskolnf zaffzenf ,00 Neinvesticni prfspevky zrfzenym pffspevkovym organ ,00 Celkemza 3: ,00 Prvni stupen zakladnich skol Opravy a udrzovanf Neinvesticnf prispevky zrizenym prispevkovym organ , Neinvest.transfery znzenym pri'spevkovym organizac 37 6 Budovy, haly a stavby 3358,00 Celkem za 37: 0 8,00 Druhy stupen zakladnich skol Neinvesticnf transfer/ obci'm , Neinvesticni transfery cizfm prispevkovym organ ,00 Celkem za 38: ,00 Cinnosti knihovnicke Ostatnf osobnf vydaje 4500, Nakup materialu j.n. 0000, Sluzby telekomunikacf a radiokomunikacf 8 000, Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovanf ,00 Celkem za 334: ,00 Rozpcet po Vysledek od zmenach pocatku roku 3 57,00 57,00 00% 3 600, , ,00 o % 48 77, , , , ,00 660,00 6,6 %??? % 5 74, ,00 99,00 99,00 00% 743,00 743,00 00% 04 34, , , , , ,00 00% 9 600, , , , 90,5 % 3 540, ,00 040, , 777 % , , , , , , , , , ,80 00% 3600, ,00 98,9% , , , ,00 00% 56000,00 547,00 98,9% 43 44,00 4 7, , ,00 9, % 0 000, ,00 5,4 % 8 000, ,3 98,3 % 965,00 965, ,0 9374,0 00% , ,5 Ostatnf zalezitosti kultury Z dat systemu G3Win vytiskl Ing. Jitka Kovafova Financni okruhy Ucetnictvl 3.5. (OBEC), verze: 0.06, verze: 0i; 4 z :06:5

19 II. Rozpoctove vydaje ODPA a POL b Celkem za 339: Text Schvaleny rozpocet c Ostatni osobni vydaje 0 000,00 Nakup materialu j.n ,00 Nakup ostatnich sluzeb ,00 Pohostenf 4 000,00 Vecne dary Dary obyvatelstvu 6 000, ,00 Rozpcet po Vysledek od zmenach pocatku roku 3 685,00 685,00 00% ,00 8 3,00 eo,7 % , ,00 93 % 4 000, ,00 9,7 % 5 000, ,00 93,8 % 6 000, , , ,00 Rozhlas a televize Celkem za 334: Nakup materialu j.n. Opravy a udrzovanf , , , , , , , ,00 Ostatnl zaiezitosti sdelovacich prostredkq Celkem za 3349: Zajmova cinnost v kulture Celkem za 339: Ostatni osobnf vydaje 6 000,00 Nakup materialu j.n. Sluzby post Nakup ostatnich sluzeb , ,00 Ostatni osobnf vydaje ,00 Povinne poj.na soc.zab.a pri'sp.na st.pol.zamestnan 8 000,00 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 3 00,00 Drobny hmotny dlouhodoby majetek Nakup materialu j.n ,00 Elektricka energie 5 000,00 Nakup ostatnfch sluzeb ,00 Budovy, haly a stavby Ostatni zaiezitosti kultury,cirkvi a sdel.prostr Celkem za 3399: Ostatni telovychovna cinnost Celkem za 349: ,00 Ostatni osobnf vydaje 7 000,00 Nakup materialu j.n. 000,00 Nakup ostatnfch sluzeb 000,00 Pohostenf 6 000,00 Vecne dary 0 000,00 Drobny hmotny dlouhodoby majetek ,00 Nakup materialu j.n ,00 Elektricka energie 3 000,00 Nakup ostatnich sluzeb 0 000,00 Opravy a udrzovanf ,00 Neinvesticni transfery obcanskym sdruzem'm 0 000,00 Budovy, haly a stavby Vyuzitf volneho casu detf a mladeze Celkem za 34: Ostatni zajmova cinnost a rekreace ,00 Elektricka energie 3 000,00 Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizaclm 5 000, , Studena voda 000,00 Z dat systemu G3Win vytiskl Ing. Jitka Kovafova Financni okruhy Ucetnictvi 3.5. (OBEC), verze: 0.06, verze: 0i; 5 z , , , , , ,00 0,8 % , ,00 59 % , , , ,00 67 % 8 000, ,75 93,3 % 3 00, ,00 99,9 % 5 596, , ,00 944,44 6,8% 5000,00 358,4 45,4% 4955, ,0 58% 6 669, , , , ,00 900,00 4,4 % 000, ,00 45 % 000,00 o % 6 000, ,00 56, i % 0 000, ,00 98,4 % , ,00 787,00 787,00 00%??? % 3 000,00 905,00 30, % 5 000,00 880,00 57,6 % 5795, ,40 00% 0000, ,00 00% 600,00 630,00 00,% , , ,00 337,60 85,4% 5 000, , , ,60 000,00 396,00 39,6% :06:5

20 II. Rozpoctove vydaje ODPA a POL b Celkem za 349: Vseobecna ambulantni pece Celkem za 35: T Schvaleny Rozpcet po Vysledek od Text rozpocet zmenach pocatku roku c 3 Elektricka energie 3 000, , ,40 Nakup ostatnfch sluzeb 000,00 000,00 03,00 Opravy a udrzovanf 4 764, ,00 Neinvesticnf transfery obcanskym sdruzenfm 5 000, , ,00 Nakup dlouhodobeho hmotneho majetku jinde , , , , ,40 Nakup materialu j.n. 3000, ,00 00,00 Studena voda 4 000, ,00 4 9,00 Plyn 30000, ,00 085,6 Elektricka energie 50000, , ,8 Nakup ostatnich sluzeb 000,00 000, , , , ,84 60, % 0% 6,7 % 03, % 85,3 % 99% 44, % Bytove hospodarstv' Celkem za 36: Platy zamestnancu ozbr.sboru a slozek ve sluz.pome 5000,00???% Ostatnf osobnf vydaje 35,00 35,00 Nakup materialu j.n , ,00 538,90 9,9 % Studena voda , , ,00 98,9 % Plyn , , ,90 Elektricka energie , , ,06 Nakup ostatnfch sluzeb 40000, , ,0 Opravy a udrzovanf , , 0 669,9 Ostatnf vydaje z financ. vyporadanf minulych let , , , , , 5 45,98 9,6 % 39,5 % 63,6 % 54,9 % Nebytove hospodarstvf Celkem za 363: Elektricka energie 3000, ,00 65,00 Nakup ostatnfch sluzeb 980,00 980,00 Opravy a udrzovani 0 000, , , ,00 45,00 8,8 % 0% Verejne osvetlenf Celkem za 363: Elektricka energie 60000, , ,0 Opravy a udrzovani 50000,00 90,60 899, , , ,0 Pohfebnictvf Celkem za 363: Platy zamestnancu v pracovnfm pomeru Povinne poj.na soc.zab.a prfsp.na st.pol.zamestnan Povinne poj.na verejne zdravotnf pojistenf Nakup materialu j.n. 985,00 985,00 00% 746,00 746,00 69,00 69,00 5,00 5,00 00% Studena voda 3 000, ,00 33,00 77, % Nakup ostatnfch sluzeb 0 000, ,00 696,00 53,5 % Opravy a udrzovanf 93,00 93,00 Poskytnute neinvesticnf prfspevky a nahrady (cast) 0 000, , , , , ,00 Komunalnf sluzby a uzemnf rozvoj j.n Platy zamestnancu v pracovnfm pomeru 8063,00 666,00 666,00 00% Povinne poj.na soc.zab.a prfsp.na st.pol.zamestnan 06,00 447,5 447,5 00% Povinne poj.na verejne zdravotnf pojistenf 76, , ,00 00% Nakup ostatnfch sluzeb 050,00 050,00 Neinvesticnf transf.obecne prospesnym spolecnostem 5 700, , ,00 Ostatnf neinv.transfery nezisk.a podob.organizacfm 6 000, , ,00 74,8 % Z dat systemu G3Win vytiskl Ing. Jitka Kovafova Financni okruhy Ucetnictvi 3.5. (OBEC), verze: 0.06, verze: 0; 6 z :06:5

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00253634 Název: Obec Nemanice 54 6324-321 AKTIVA

Více

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI Obec Luzna, Obec Luzna 230 75611 Luzna, Obec, 1C:00304077 Sestavena k : 31.12.2012 za obdobi: 12/2012 v Kc, s pfesnostl

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00572292 Název: Obec Novy Kramolin 59 23423-321

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2013 IÈO: 00253618 Název: Obec Mrakov AKTIVA CELKEM 152 152

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Mutenin 53 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 572560 název Obec Mutenin 53 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00253570 Název: Obec Milavce AKTIVA CELKEM 80 159

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

Licence: DU7X XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DU7X XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00233382 Název: Mestys Komarov AKTIVA CELKEM 224

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Chrastavice 34 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572641 název Obec Chrastavice 34 ulice, č.p. cp. 28 obec Chrastavice PSČ, pošta

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dily 21 24522-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572586 název Obec Dily 21 24522-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestaveno k..0 IČO: 00 Název: Obec Střezetice Sídlo: Střezetice, Střezetice BĚŽNÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE MINULÉ OBDOBÍ NETTO AKTIVA CELKEM, 0,0 0, 0, 0,0 0,0,0,,00 0,00,00 0,00 A Stálá aktiva Dlouhodobý

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Licence: W7MW XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J

K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J EKONOMICKY ODBOR ODDELENI PREZKUMU A METODIKY HOSPODARENf OBCi c.j.: KUJCK 15721/2012 OEKO-PR stejnopis c. 2 Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni za

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

Krajský úřad Olomouckého

Krajský úřad Olomouckého Krajský úřad Olomouckého SpZn.: KÚOK/56033/2011/KŘ-K/7220 Č.j.: KUOK 30359/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc kraje Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 Licence: D1EZ XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012) Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 00299219 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mladeč Mladeč 78 783 21

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Krajsky urad Usteckeho kraje

Krajsky urad Usteckeho kraje Krajsky urad Usteckeho kraje Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem odbor kontroly JID: Jednaci Cislo.: 2006/2014/KUUK 471/KON/2013 Stejnopis c. 1 ZPRAVA o vysledku prezkoumani hospodafeni obec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 27.02.2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p. č.p. 7 obec Žernov PSČ, pošta 512 63 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hroznatín IČO 377261 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hroznatín čp. 4 Hroznatín

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 2 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana:

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO :70645949 NAZEV

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2013

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2013 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2013 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Dily 21 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 572586 název Obec Dily 21 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce PAVLOVICE IC: 00508471. za rok 2015

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce PAVLOVICE IC: 00508471. za rok 2015 Stfedocesky kraj ODBOR KONTROLY Zborovska 11 15021 Praha5 SpZn: SZ_075076/2015/KUSK Cj.: 002267/2016/KUSK Stejnopis c.^ Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce PAVLOVICE IC: 00508471 za rok 2015

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Dolní Radechová IČO 272621 Adresa ulice, č.p. Náchodská 240 obec Dolní Radechová PSČ, pošta 54911 Dolní Radechová Kontaktní

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl48041 /20 12/KŘ-Kl7220 Č.j.: KUOK 14008/2013 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 80, Přílohy: O Zpráva o výsledku

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2013 17:22:39 Název účetní

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2013 21:24:47 Název účetní

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo

Více

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE Krajsky ufad Stredoceskeho kraje ~Z Zborovska 11 15021 Praha5 SpZn: SZ_087517/2012/KUSK Cj.: 006064/2013/KUSK Stejnopis c. J/ Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE IC: 00235784 za rok

Více

IČ: 00268542 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Ždírec nad Doubravou ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY

IČ: 00268542 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Ždírec nad Doubravou ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2013 11:47:08 Název účetní

Více

IČ: 00269638 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Stračov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: 00269638 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Stračov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:31 Název účetní

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí Fin 2 2 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 2/202 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 202 Měsíc

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

IČ: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2014 02:21:06 Název účetní

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012 Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin M sestaveno k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) 8. vazby v části IV. obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 00sl.,, = r. (00 + 00 + 00 + 00)sl.,,

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.02.2013 12:24:27 Název účetní

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE. IC: 00235784 za rok 2013

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE. IC: 00235784 za rok 2013 1 Krajsky ufad Stfedoceskeho kraje / Zborovska 11 15021 Praha5 SpZn: SZ_089564/2013/KUSK Stejnopis c. Cj.: 121588/2013/KUSK Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE IC: 00235784 za rok 2013

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 6 / 2012 (v Kc na dve desetinna mista) Rok Mìsíc IÈO 2012

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 02 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/59048/2012/KŘ-K/7445 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 5796/2013 Počet stran: 6 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Eš; IČO 00511366; 395 01 Eš 41 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti sestavena

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 13/2013

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 13/2013 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 13/2013 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 00542881 Název: Obec Rozsíčka Sestavená k

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Město Hostomice; IČO 00233269; Tyršovo náměstí 165, 267 24 Hostomice Obec nebo městská část hlavního

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

A K T I V A C E L K E M 543219.12 192999.00 350220.12 154295.04. A. Stálá aktiva 522895.00 192999.00 329896.00 107871.00

A K T I V A C E L K E M 543219.12 192999.00 350220.12 154295.04. A. Stálá aktiva 522895.00 192999.00 329896.00 107871.00 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Mikroregion Bzenecko, Náměstí Svobody 73 69681 Bzenec, DSO, IČ:71249800 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Francova Lhota; IČO 00303755; 756 14 Francova Lhota 325 Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Jičíněves; IČO 00271641; 507 31 Jičíněves 82 Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2013

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Obory, Obory 18 26301 Obory,, IČ:00242926 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na

Více

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více