Krajsky urad Olomouckeho kraje Kancelar reditele Jeremenkova 40a, Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajsky urad Olomouckeho kraje Kancelar reditele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc"

Transkript

1 Krajsky urad Olomouckeho kraje Kancelar reditele Jeremenkova 40a, 779 Olomouc SpZn.: KUOK/4804/0/KRK/70 Pocet stejnopisu: C.j.: KUOK 4008/03 Pocet stran: 80, Pfilohy: 0 Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni obce Paseka za rok 0, C Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni byla zpracovana na zaklade Zapisu z dilciho prezkoumani hospodareni provedeneho dne a na zaklade vysledku dilciho prezkoumani hospodareni uskutecneneho ve dnech a 7 03 Prezkoumani hospodareni probehlo na zaklade zadosti a v souladu se zakonem c. 40/004 Sb., o pfezkoumavani hospodareni uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci (dale jen zakon). Misto provedeni prezkoumani: Obecni iifad Paseka Pfezkoumane obdobi: Prezkoumani hospodareni vykonali: kontrolor povefeny fizenfm prezkoumani: kontrolor: Mgr. Kamila Kubickova Ing. Tat'ana Zadrapova Povefeni k prezkoumani hospodareni ve smyslu 5 zakona o pfezkoumavani hospodareni vydal feditel Krajskeho ufadu Olomouckeho kraje Be. Ing. Libor Kolaf Zastupci obce: Jifi Blazek starosta Ing. Jitka Kovafova ucetni Tato zprava o vysledku prezkoumani hospodareni obsahuje i vysledky konecneho dilciho prezkoumani. ZAVER Pri prezkoumani hospodareni obce Paseka za rok 0 nebyly zjisteny chyby a nedostatky ( 0 odst. 3 pism. a) zakona).

2 Predmet pfezkoumani hospodareni: Pfedmetem pfezkoumani hospodareni jsou udaje uvedene v oclst. a zakona. V souladu s 6 odst. 3 pism. b) zakona je pfezkoumani hospodareni provadeno vyberovym zpusobem s ohledem na vyznamnost jednotlivych skutecnosti podle pfedmetu a obsahu pfezkoumani. Pfi posuzovani jednotlivych pravnich ukonu se vychazi ze zneni pravnich pfedpisu platnych ke dni uskutecneni tohoto ukonu. Predmetem prezkournani hospodareni bylo v souladu s zakona c. 40/004 Sb.: plneni pfijmu a vydaju rozpoctu vcetne peneznich operaci, tykajicich se rozpoctovych prostfedku, financni operace. tykajici se tvorby a pouziti peneznich fondu. naklady a vynosy podnikatelske cinnosti uzemniho celku, penezni operace, tykajici se sdruzenych prostfedku a cizich zdroju, hospodareni a nakladani s prostfedky poskytnutymi z Narodniho fondu a s dalsimi prostfedky ze zahranici poskytnutymi na zaklade mezinarodnich smluv, vyuctovani a vypofadani financnich vztahu ke statnimu rozpoctu. k rozpoctum kraju. k rozpoctum obci. kjinym rozpoctum, ke statnim fondum a k dalsim osobam, nakladani a hospodareni s majetkem ve vlastnictvi uzemniho celku a s majetkem statu, s nimz hospodafi uzemni celek, zadavani a uskutecnovani vefejnych zakazek, stav pohledavek a zavazku a nakladani s nimi, ruceni za zavazky fyzickych a pravnickych osob, zastavovani movitych a nemovitych veci ve prospech tfetich osob. zfizovani vecnych bfemen k majetku uzemniho celku, ucetnictvi vedene uzemnim celkem. Predmet prezkournani hospodareni byl ovefen z hlediska: dodrzovani povinnosti stanovenych zvlastnimi pravnimi pfedpisy, zejmena pfedpisy o financnim hospodareni uzemnich celku, o hospodafeni s jejich majetkem, o ucetnictvi a o odmenovani, souladu hospodafeni s financnimi prostfedky ve srovnani s rozpoctem, dodrzeni ucelu poskytnute dotace nebo navratne financni vypomoci a podminek jejich pouziti, vecne a formalni spravnosti dokladu o pfezkoumavanych operacich. A. Prezkoumane pisemnosti Pfi pfezkoumani hospodafeni obce Paseka zarok0 byly pfezkoumany nasledujici pisemnosti: Darovaci smlouvy: Darovaci smlouva ze dne schvalena zastupitelstvem obce dne obec jako obdarovany; pfedmetem smlouvy je movita vec socha Pradeda Faktura: vydane faktury za obdobi 0 / 0, d.c Inventurni soupis majetku a zavazku: k 3.. 0; Plan inventur na rok 0 vcetne jmenovani clenu inventarizacni komise ze dne. 0. 0; Zapis z prvotniho zasedani clenu inventarizacnich komisi dne.. 03; Pfehled pfirustku a ubytku

3 od.. 0 do 3.. 0; Zaverecna inventarizacni zprava z provedene mventanzace majetku a zavazku za rok 0 ze dne.. 03 Navrh rozpoctu: obce na rok 0 byl v souladu s ustanovenim zakona c. 50/000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu, v platnem zneni, vhodnym zpusobem a po dobu stanovenou zakonem zvefejnen; v elektronicke podobe umoznujici dalkovy pfistup a na ufedni desce obce byl vyvesen dne a sejtnut dne.. 0 Odmenovani clenu zastupitelstva: mzdove listy clenu zastupitelstva obce za rok 0 Penezni fondy obce (FRB, socialni, apod.) pravidla tvorby a pouziti: Zasady zfizeni a pouziti socialniho fondu obce Paseky ze dne Pokladni doklad: za obdobi leden, unor a cervenec 0; opis ucetnich dat vztahujicich se k pokladnim dokladum za obdobi leden, unor a cervenec 0 Pokladni kniha (denik). kontrola pokladni knihy za obdobi leden, unor a cervenec 0 Pravidla rozpoctoveho provizoria: Die 3 zakona c. 50/000 Sb. se fidi hospodafeni obce do doby schvaleni rozpoctu pravidly rozpoctoveho provizoria. Rozpoctove provizorium na rok 0 bylo zastupitelstvem obce schvaleno dne 8.. 0; Pravidla rozpoctoveho provizoria na rok 03 byla schvalena zastupitelstvem obce Paseka dne.. 0 Pfiloha: ucetni zaverky sestavena k Rozpoctova opatfeni: schvalena radou obce dne Rozpoctova opatfeni: vlastni rozpoctova opatfeni c. /0 a /0 schvalena radou obce dne ; c. 3/0 a 4/0 schvalena radou obce dne.6. 0 a c. 5/0 schvalena radou obce dne Rozpoctova opatfeni: vlastni rozpoctova opatfeni c. 6/0 c. 8/0 schvalena zastupitelstvem obce dne , c. 9/0 c. 5/00 schvalena zastupitelstvem obce dne.. 0 Rozpoctova opatfeni: c. /0 a /0 schvalena zastupitelstvem obce dne Rozpoctovy vyhled: schvalen zastupitelstvem obce dne na obdobi 3 let (0305) Rozvaha: sestavena k Rozvaha: sestavena k Schvaleny rozpocet: rozpocet na rok 0 byl schvalen zastupitelstvem obce dne.. 0 Smlouvy a dalsi materialy k pfijatym ucelovym dotacim: Rozpoctove opatfeni Krajskeho ufadu Olomouckeho kraje ze dne na ucelovou neinvesticni dotaci ve vysi Kc k realizaci projektu,,vymena oken a topneho systemu, vcetne kotle v objektu obcanske vybavenosti Paseka c. p. 8. Pfijem rozpoctovan na polozce 4 s UZ Smlouva o poskytnuti pfispevku uzavfena mezi Olomouckym krajem (poskytovateiem) a obci Paseka (pfijemcem) uzavfena dne Zaverecna zprava o ukonceni realizace projektu,,vymena oken a otopneho systemu, vcetne kotle v objektu obcanske vybavenosti Paseka cp. 8", z Programu obnovy venkova 0 ze dne vcetne Soupisu celkovych uskutecnenych vydaju na projekt ze dne Smlouvy a dalsi materialy k pfijatym ucelovym dotacim: Rozpoctove opatfeni Krajskeho ufadu Olomouckeho kraje ze dne na ucelovou neinvesticni dotaci ve vysi 000 Kc k uhrade vydaju vzniklych v souvislosti s konanim voleb

4 do Senatu Parlamentu CR a do zastupitelstev kraju, vyhlasenych na. a 3. fijna 0. Pfijem rozpoctovan na polozce 4 s UZ Pfedbezne vyuctovani vydaju ze dne nevycerpana cast dotace ve vysi Kc byla dne vracena na ucet poskytovatele Smiouvy a dalsi materialy k pfijatym ucelovym dotacim: Rozpoctove opatfeni Krajskeho ufadu Olomouckeho kraje ze dne na iicelovou investicni dotaci ve vysi Kc k castecne uhrade nakladu na realizaci akce:,,cyklisticka stezka Paseka OLU Paseka II. cast". Pfijem rozpoctovan na polozce 4 s UZ Smlouva o poskytnuti financniho pfispevku uzavfena mezi Olomouckym krajem (poskytovatelem) a obci Paseka (pfijemcem) ze dne Financni vyuctovani pfispevku ze dne Nevycerpana cast dotace ve vysi 76 Kc byla dne vracena na ucet Olomouckeho kraje Smiouvy najemni: Najemni smlouva c. 090 na zemedelske a ostatni pozemky ze dne a najemni smlouva c. 095 na zemedelske a ostatni pozemky ze dne 0.. 0; smiouvy byly schvaleny na zasedani rady obce Paseka dne Smiouvy o dilo: Smlouva o dilo 900A.P ze dne. 6. 0; predmetem smiouvy je dodavka zbozi a vsech praci die cenove nabidky na vymenu oken v objektu obcanske vybavenosti Paseka c. p. 8; Smlouva o dilo ze dne. 6. 0; pfedmetem smiouvy je vymena otopneho systemu vcetne kotle v objektu obcanske vybavenosti Paseka c. p. 8 Smiouvy o dilo: Smlouva o dilo c. 84/NAAA044/098/0 Cyklisticka stezka Paseka OLU Paseka II. cast uzavfena dne mezi obci Paseka a firmou STRABAG a. s. Smiouvy o pfijeti uveru: Smlouva o iiveru c uzavfena dne 5. cervence 009 s Ceskou spofitelnou, a.s. na financovani projektu pod nazvem "Uprava navsi Paseka I. etapa detske hfiste, inline trasa" vcetne dolozky platnosti pravniho ukonu; uzavfeni uverove smiouvy bylo schvaleno zastupitelstvem obce dne Smiouvy o vecnych bfemenech: Smlouva c //0 ze dne , o zfizeni vecneho bfemene mezi obci Paseka (povinny) a spolecnosti SMP Net. s.r.o. zastoupenou na zaklade pine moci spolecnosti RWE GasNet, s.r.o. (opravneny); smlouva byla schvalena na zasedani rady obce Paseka dne ; pfedmetem smiouvy je zfizeni a provozovani plynarenskeho zafizeni na pozemku pare. c. 88/4 Smiouvy o vypujcce: Dohoda o vypujcce a pfevedeni ks kfovinofezu uzavfena dne se Svazkem obci mikroregionu Unicovsko; uzavfeni smiouvy bylo schvaleno usnesenim zastupitelstva obce c. 0/ ze dne ; vnitfni ucetni doklad cislo ze dne Ucetni doklad: vnitfni ucetni doklady za obdobi leden cervenec 0 Vnitfni pfedpis a smernice: Smernice c. /0 k aplikaci realne hodnoty u majetku urceneho k prodeji schvalena radou obce dne. 0, 0 Vnitfni pfedpis a smernice: Smernice c. /0 k provadeni inventarizace majetku a zavazku obce projednana a schvalena zastupitelstvem obce dne s ucinnosti dnem.. 0 Vnitfni pfedpis a smernice: Smernice c. /0 k odpisovani dlouhodobeho majetku schvalena radou obce dne. 0. 0; Souhrn ostrych ucetnich odpisu za rok 0 Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu: sestaveny k 7/0 Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu: sestaveny k /0

5 Vykaz zisku a ztraty: sestaveny k Vykaz zisku a ztraty: sestaveny k Vysledky externich kontrol: Zprava o danove kontrole ze dne Pfedmetem provedeni kontroly byla dotace poskytnuta v ramci Operacniho programu Zivotniho prostfedi na projekt c. CZ..0/3.00/ Realizace uspor energiematefska a zakladni skola Paseka. Zapisy financniho vyboru: ze dne , Zapisy kontrolniho vyboru: c. /0 ze dne , c./0 a 3/0 ze dne , c.4/0 ze dne Zapisy z jednani rady vcetne usneseni: ze dne , , , ,. 0. 0,.. 0, 6.. 0, a Zapisy z jednani rady vcetne usnesenf: ze dne: 9.. 0, 6.. 0, 3.. 0, 6.. 0, 0.. 0, , ,. 4. 0, , , ,8.5.0,.6.0, , , a Zapisy z jednani zastupitelstva vcetne usneseni: konaneho dne.. 0, a Zapisy z jednani zastupitelstva vcetne usneseni: ze dne ,.. 0 Zaverecny ucet: zastupitelstvo obce schvalilo zaverecny ucet obce spolu se zpravou o vysledku pfezkoumani hospodafeni za rok 0 s vyjadfenim "bez vyhrad" dne Pfed projednanim byl zaverecny ucet po dobu stanovenou zakonem vhodnym zpusobem zvefejnen na ufedni desce obce i v elektronicke podobe umoznujici dalkovy pfistup byl vyvesen dne a sejmut dne Zverejnene zamery o nakladani s majetkem: Zamer pronajmout pozemky ve vlastnictvi obce Paseka uvedene na LV c. 000 v k.u. Karlov u Paseky za cenu 350 Kc/ha byl fadne zverejnen na ufedni desce i elektronicky umoznujici dalkovy pfistup dne.. 0 a sejmut dne 8.. 0; zamer obce Paseka pronajmout pozemky pare. c. 547, 553 a 548 v k.u. Karlov u Paseky byl fadne zverejnen na ufedni desce i elektronicky umoznujici dalkovy pfistup dne a sejmut.5. 0 V kontrolovanem obdobi, die informaci poskytnutych zastupci obce, obec Paseka: neuskutecnila financni operace tykajici se peneznich fondu, neuzavfela smlouvu o sdruzeni a neuskutecnila financni operace tykajici se sdruzenych prostfedku, neuzavfela smlouvu o pfijeti nebo poskytnuti uveru, pujcky, nehospodafila s prostfedky poskytnutymi z Narodniho fondu a s dalsimi prostfedky ze zahranici poskytnutymi na zaklade mezinarodnich smluv, nehospodafila s majetkem statu, nerucila svym majetkem za zavazky fyzickych a pravnickych osob, neuzavfela smlouvu o pfevzeti dluhu nebo rucitelskeho zavazku a smlouvu o pfistoupeni kzavazku, nezastavila movity a nemovity majetek, nekoupila ani neprodala cenne papiry, obligace, neuskutecnila majetkove vklady, uskutecnila pouze vefejne zakazky maleho rozsahu ( odst. 3 zakona c. 37/006 Sb.), nemela podnikatelskou cinnost.

6 B. Vysledek prezkoumani Pfi pfezkoumani hospodafenf obce Paseka za rok 0 nebyly zjisteny chyby a nedostatky. * C. Plneni opatreni k odstraneni nedostatku a) pri prezkoumani hospodafeni uzemniho celku za pfedchazejici rok Pfi prezkoumani hospodafeni obce Paseka za rok 0 nebyly zjisteny chyby a nedostatky. b) pri dilcim prezkoumani Pri dilcim prezkoumani hospodafeni obce Paseka nebyly zjisteny chyby a nedostatky. D. Upozorneni na pripadna rizika ( 0 odst. 4 pism. a) zakona): Na pfipadna rizika neupozornujeme. E. Podil pohledavek a zavazku na rozpoctu uzemniho celku a podil zastaveneho majetku na celkovem maietku uzemniho celku k ( 0 odst. 4 pism. b) zakona) a) podil pohledavek na rozpoctu uzemniho celku b) podil zavazku na rozpoctu uzemniho celku c) podil zastaveneho majetku na celkovem majetku uzemniho celku 7,7 % 4,76 % 3,93 % Paseka, Za Krajsky ufad Olomouckeho kraje Mgr. Kamila Kubickova kontrolor povgfeny fizenim pfezkoumani podpis kontrolora povgfeneho fizenfm prezkoumani Ing. Tat'ana Zadrapova kontrolor podpis kontrolora

7 P o u c e n i Tato zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni je soucasne i navrhem zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni, pficemz konecnym znenim se stava okamzikem marneho uplynuti Ihuty stanovene v 6 odst. 3 pism. I) zakona, k podani pisemneho stanoviska kontrolorovi povefenemu fizenim pfezkoumani. Tato zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obsahuje i vysledky konecneho dilciho pfezkoumani. j Uzemni celek muze do 30 pracovnich dnu od pfedani navrhu zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni podat pisemne stanovisko k navrhu zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni v souladu s 6 odst. 3 pism. I) zakona. Stanovisko zasle obec na adresu Krajskeho ufadu Olomouckeho kraje, oddeleni kontroly, s uvedenim jmena kontrolora povefeneho fizenim pfezkoumani. Ja, nize podepsany starosta obce prohlasuji, ze nemam k tomuto navrhu zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce za rok 0 pfipominek a nebudu podavat pisemne stanovisko podle 6 odst. 3 pism. I) zakona. Stejnopis zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce Paseka obdrzel asjeho obsahem byl seznamen starosta obce dne.. 03 OBEC FASEKA Paseka 6. 7 okres Olomouc Jifi Blazek Rozdelovnik: stejnopis pro obec Paseka stejnopis pro Krajsky ufad Olomouckeho kraje, oddeleni kontroly

8 Upozorneni Schvalovani ucetnich zaverek One 4. cervence 0 byi ve Sbirce zakonu vyhlasen zakon c. 39/0 Sb., kterym se meni zakon c. 563/99 Sb., o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich predpisu a dalsi souvisejici zakony: novela zakona o ucetnictvi pfinasi v 4 odst. 8 povinnost schvalovani ucetnich zaverek nekterymi vybranymi ucetnimi jednotkami, zakon c. 8/000 S., o obcich, je v 84 odst. pism. b) doplnen o vyhrazenou pravomoc zastupitelstva obce,,schvalovat ucetni zaverku obce sestavenou k rozvahovemu dni" a 0 odst. je doplnen o vyhrazenou pravomoc rady obce,,schvalovat ucetni zaverku obci zfizene pfispevkove organizace sestavenou k rozvahovemu dni". Die cl. XVI zakona c. 39/0 Sb., pfechodne ustanoveni, se schvalovani ucetni zaverky podle 84 odst. pism. b) a 0 odst. pism. q) zakona c. 8/000 Sb., ve zneni ucinnem ode dne nabyti ucinnosti tohoto zakona, poprve provede za ucetni obdobi roku 0. Pravomoc k provadeni rozpoctovych opatfeni Die zapisu ze zasedani dne Rada obce Paseka navrhuje zastupitelstvu obce stanovit vsouladu s 0 odst. pism. a) zakona c. 8/000 Sb., o obcich, kompetenci starosty obce k provadeni rozpoctovych opatfeni v rozsahu do vyse 500 tis. Kc die 6 zakona c. 50/000 Sb., jimiz dochazi ke zmenam zavaznych ukazatelu rozpoctu obce. Zastupitelstvo obce dne.. 0 schvalilo kompetenci starosty obce k provadeni rozpoctovych opatfeni v rozsahu do vyse 500 tis. Kc. Pravomoc provadet rozpoctova opatfeni v rozsahu stanovenem zastupitelstvem je zakonem o obcich vyslovne svefena rade obce ( 0 odst. pism. a). Upozornujeme na ustanoveni 0 odst. 3 zakona c. 8/000 Sb., o obcich, v platnem zneni, ktere stanovi, ze rada obce zabezpecuje rozhodovani ostatnich zalezitosti patficich do samostatne pusobnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo. Rada obce nemuze svefit starostovi ani obecnimu ufadu rozhodovani v zalezitostech podle odstavce s vyjimkou zalezitosti uvedenych v odstavci pism. k) a m). Usneseni zastupitelstva obce, na jehoz zaklade by starosta obce ziskal pravomoc provadet (byt' v pfesne vymezenem rozsahu) rozpoctova opatfeni. neodpovida zakonu.

9 Rozvaha UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTT ICO: Nazev: Obec Paseka Sfdlo: Paseka cp. 7, Paseka (v Kc, s presnostf na dve desetinna mfsta) sestaveno k 3..0 A Nazev polozky SU AKTIVA CELKEM Stala aktiva 3 4 BEZNEOBDOBI BRUTTO KOREKCE NEJTO , , , , , , , ,95 I. Dlouhodoby nehmotny majetek Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje (0) Software (03) 3 Ocenitelna prava (04) 4 Povolenky na emise a preferencni limity (05) 5 Drobny dlouhodoby nehmotny majetek (08) 6 Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek (09) 7 Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek (04) 8 Uspofadaci ucet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku (044) 9 Poskytnute zalohy na dlouhod. nehm. majetek (05) , , , , , , , , , ,00 II. Dlouhodoby hmotny majetek , , , ,5 Pozemky (03) Kulturni predmety (03) 3 Stavby (0) 4 Samostatne movite veci a soubory movitych veci (0) 5 Pestitelske celky trvalych porostfi (05) 6 Drobny dlouhodoby hmotny majetek (08) 7 Ostatni' dlouhodoby hmotny majetek (09) 8 Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek (04) 9 Uspofadaci licet techn. zh. dlouhod. hm. majetku (045) 0 Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek (05) , , , , , , , , , , 06 3, , , , , , ,60 099,60 III. Dlouhodoby financni majetek 00040, , ,00 Majetkove ucasti v osobach s rozhodujicim vlivem (06) Majetkove ucasti v osobach s podstatnym vlivem (06) 3 Dluhove cenne papiry drzene do splatnosti (063) 4 Diouhodobe pfljcky (067) 5 Terminovane vklady diouhodobe (068) 6 Ostatni dlouhodoby financni majetek (069) 7 Porizovany dlouhodoby financni majetek (043) 8 Poskytnute zalohy na dlouhodoby financni majetek (053) IV. Diouhodobe pohledavky Poskytnute navratne financni vypomoci diouhodobe (46) Diouhodobe pohledavky z postoupenych uverfl (464) 3 Diouhodobe poskytnute zalohy (465) 4 Diouhodobe pohledavky z ruceni (466) 5 Diouhodobe pohl. z nastroju spolufin. ze zahranici (468) 6 Ostatni diouhodobe pohledavky (469) 7 Diouhodobe poskytnute zalohy na transfery (47) 84 40, , , , , , , , , , , ,00. Z dat systemu G3Win vytiski Ing. Jitka Kovafova Financni okruhy Ucetnictvi 3.5. (OBEC), verze: 0.05 z :08:9

10 Oslo pol. Rozvaha UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI Nazev polozky SU (v Kc, s presnosti na dve desetinna mi'sta) \ 3 BEZNE OBDOBI BRUTTO \ NETTO 4 MINULE OBDOBI B Obezna aktiva ,99 937, , ,99 I. Zasoby 5 93, , II. Kratkodobe pohledavky 58 46,53 937, , S Poffeeni materialu Material na sklade Material na ceste Nedokoncena vyroba Polotovary vlastni' vyroby Vyrobky Pofi'zenf zbozi Zbozi na sklade Zbozi na ceste Ostatni zasoby () () 5 93,64 (9) () () (3) (3) (3) (38) (39) III. Kratkodoby financni majetek , , Odberatele Smenky k inkasu Pohledavky za eskontovane cenne papi'ry Kratkodobe poskytnute zalohy Jine pohledavky z hlavni cinnosti Poskytnute navratne financni vypomoci kratkodobe Kratkodobe pohledavky z postoupenych uverfi Pohledavky z titulu dani a obdobnych davek Pohledavky ze sdilenych dani Pohledavky za zamestnanci Zuctovani s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojisteni Dan z pfrjma Jine pri'me dane Dan z pfidane hodnoty Jine dane a poplatky Pohledavky za vybr. iistredni'mi vladni'mi institucemi Pohledavky za vybr. mi'stnimi vladnimi institucemi Pohledavky za ucastnfky sdruzenf Kratkodobe pohledavky z rucenf Pevne termfnove operace a opce Pohledavky z financnfho zajisteni Pohledavky z vydanych dluhopisii Kratkodobe pohl. z nastrojfi spolufin. ze zahrania Kratkodobe poskytnute zalohy na transfery Naklady pristfch obdobi Prfjmy pnsti'ch obdobi' Dohadne ucty aktivni Ostatni' kratkodobe pohledavky Majetkove cenne papi'ry k obchodovanf Dluhove cenne papi'ry k obchodovani Jine cenne papiry Termi'novane vklady kratkodobe Jine bezne licty Bezny ucet Zakladnf bezny ucet uzemmch samospr. celku Bezne ucty fondu uzemni'ch samospr. celku Ceniny Peni'ze na ceste Pokladna (3) 65 67,00 (3) (33) (34) 6 630,00 (35) 34 00,00 (36) (37) (38) (39) (335) (336) (34) (34) (343) (344) (346) 6 000,00 (348) (35) (36) (363) (365) (367) (37) (373) (38) 9 9,00 (385) (388) (377) ,53 (5) (53) (56) (44) (4) (3) ,5 (36) (63) 500,00 (6) (6) 9 097, , , ,0 07, , , , ,00 89,80 3 7,0 3, ,00 9 9,00 9 9, , ,0 (45) 38,43 38, , , ,5 500,00 500,00 Z dat systemu G3Win vytiski Ing. Jitka Kovarova Financni okruhy Ucetnictvi3.5. (OBEC), verze: 0.05 z :08:9

11 Rozvaha UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI (v Kc, s presnostf na dve desetinna mi'sta) \ Cis/o Nazev polozky 5U OBDOBI pot. BEZNE \8 PASIVA CELKEM C Vlastni kapital ,8 I. Jmeni ucetni jednotky a upravujici polozky ,08 Jmeni ucetni jednotky (40) ,06 3 Transfery na porizeni dlouhodobeho majetku (403) ,03 4 Kurzove rozdily (405) 5 Ocenovaci rozdily pfi prvotnim pouziti metody (406) ,0 6 Jine ocenovaci rozdily (407) 7 Opravy minulych obdobi (408) 50 00,00 II. Fondy ucetni jednotky 6 Ostatni fondy (49) III. Vysledek hospodareni ,0 Vysledek hospodareni bezneho ucetniho obdobi (493) ,3 Vysledek hospodareni ve schvalovacim rizeni (43) 3 Nerozdeleny zisk, neuhrazena ztrata minulych let (43) ,89 MINULE , , , , , , , , , ,50 Z dat systemu G3Win vytiski Ing. Jitka Kovarova Financni okruhy Ucetnictvl 3.5. (OBEC), verze: z :08:9

12 Rozvaha UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI (v Kc, s presnostf na dve desetinna mfsta) "f' Nazev polozky SU D Cizi zdroje I. Rezervy Rezervy (44) II. Dlouhodobe zavazky Dlouhodobe livery (45) Prijate navratne financni vypomoci dlouhodobe (45) 3 Dlouhodobe zavazky z vydanych dluhopisfl (453) 4 Dlouhodobe prijate zalohy (455) 5 Dlouhodobe zavazky z ruceni' (456) 6 Dlouhodobe smenky k uhrade (457) 7 Dlouhodobe zavazky z nastrojfl spolufin. ze zahranici (458) 8 Ostatni' dlouhodobe zavazky (459) 9 Dlouhodobe prijate zalohy na transfery (47) III. Kratkodobe zavazky Kratkodobe livery (8) Eskontovane kratkodobe ddluhopisy (smenky) (8) 3 Kratkodobe zavazky z vydanych dluhopisfi (83) 4 Jine kratkodobe pujcky (89) 5 Dodavatele (3) 6 Smenky k uhrade (3) 7 Kratkodobe prijate zalohy (34) 8 Zavazky z delene spravy a kauci (35) 9 Prijate navratne financni' vypomoci kratkodobe (36) 0 Prijate zalohy dam' (37) 3 Zamestnanci (33) 4 Jine zavazky vuci zamestnancum (333) 5 Ziiftovani s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj. (336) 6 Dan z pn'jmfi (34) 7 Jine prime dane (34) 8 Dan z pfidane hodnoty (343) 9 Jine dane a poplatky (344) 0 Zavazky k osobam mimo vybrane vladm' instituce (345) Zavazky k vybranym listfedm'm vladnim instituci'm (347) Zavazky k vybranym mistnim vladni'm instituci'm (349) 3 Zavazky k licastnikbm sdruzeni (35) 4 Kratkodobe zavazky z ruceni (36) 5 Pevne terminove operace a opce (363) 7 Zavazky z financniho zajisteni' (366) 8 Zavazky z upsanych nespl. cennych papirfl a podi'lu (368) 9 Kratkodobe zavazky z nastrojq spolufin. ze zahranici' (37) 30 Kratkodobe prijate zalohy na transfery (374) 3 Vydaje pristich obdobi (383) 3 Vynosy pristich obdobi (384) 33 Dohadne iicty pasivni (389) 34 Ostatni kratkodobe zavazky (378) OBDOBI BEZNE MINULE , , ,70 758, ,70 758, , , , , , , , , , , , , , ,00 739, , , , , ,00 44,57 4,00 Odeslano dne: Razftko: Podpis vedoucfho ucetni'iednotky: ^^Z^^^ OBEC PASEKA ^^^^ 78397PASEKAC.I7 / / Doslo dne: 0 skutecnosti: tel: Z dat systemu GSWin vytiskl Ing. Jitka Kovarova Financni okruhy Ucetnictvi 3.5. (OBEC), verze: :08:9

13 : Vykaz zisku a ztraty UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOST (v Kc, s presnosti na dve desetinna mista) sestaveny k 3..0 ICO: Nazev: Obec Paseka Sidlo: Paseka cp. 7, Paseka Cislo pol. A I / 3 4 Nazev polozky SU BE. 7.NE OBDOBI MINULE OBDOB Hlavni cinnost Hospodafska cinnost Hlavni cinnost Hospodarska cinnost NAKLADY CELKEM , ,40 Naklady z cinnosti ,70 Spotreba materialu (50) , ,00 Spotfeba energie (50) , Spotreba jinych neskladovatelnych dodavek (503) Prodane zbozi (504) Aktivace dlouhodobeho majetku (506) Aktivace obezneho majetku (507) Zmena stavu zasob vlastni vyroby (508) Opravy a udriovani (5) 49 65, ,70 Cestovne (5) 490,00 769,00 Naklady na reprezentaci (53) 54 94, ,00 Aktivace vnitroorganizacnich sluzeb (56) Ostatni sluzby (58) , ,89 Mzdove naklady (5) , ,50 Zakonne socialni pojisteni (54) 9 944, ,00 Jine socialni pojisteni (55) 595,00 63,00 Zakonne socialni naklady (57) Jine socialni naklady (58) ,00 Dan silnicni (53) 9 Dan z nemovitosti (53) 0 Jine dane a poplatky (538) 930, ,00 3 Smluvni pokuty a uroky z prodleni (54) Jine pokuty a penale (54) 4 Dary (543) 4 858,00 8 8, Prodany material (544) Manka a skody (547) Tvorba fondu (548). 8 Odpisy dlouhodobeho majetku (55) ,00 9 Prodany dlouhodoby nehmotny majetek (55) 30 3 Prodany dlouhodoby hmotny majetek (553) Prodane pozemky (554) 679 8,00 070,00 3 Tvorba a zuctovani rezerv (555) II Tvorba a zuctovani opravnych polozek (556) 99,80 300,00 Naklady z vyfazenych pohledavek (557) Naklady z drobneho dlouhodobeho majetku (558) ,5 Ostatni naklady z cinnosti (549) 3435, ,6 Financni naklady 4303, ,70 Prodanne cenne papiry a podily (56) Uroky (56) 4 303,0 439,0 3 4 Kurzove ztraty (563) Naklady z pfeceneni realnou hodnotou (564) 5 Ostatni financni naklady (569) 83 46,50 III V Naklady na transfer/ 378, ,00 Naklady vybr. mistnich vladnich inst. na transfery (57) 3 78, ,00 Dan z prijmu , ,00 Dan z prijmu (59) , ,00 Dodatecne odvody dane z pfijmu (595) 9 00,00 Z dat systemu G3Win vytiski Ing. Jitka Kovarova S rana Financni okruhy Ucetnictvi 3.5. (OBEC), verze: 0.04 z 9:09:07

14 Cislo pol. B VYNOSY CELKEM Vykaz zisku a ztraty UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTT Nazev polozky SU (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mi'sta) Hlavni cinnost ,73 BEZNE OBDOBI Hospodafska cinnost 3 4 Hlavni cinnost ,79 MINULE OBDOBI Hospodafska cinnost I Vynosy z cinnosti , , Vynosy z prodeje vlastnich vyrobkfi (60) 69 30,50 Vynosy z prodeje sluzeb (60) ,47 Vynosy z pronajmu (603) ,50 Vynosy z prodaneho zbozi (604) Vynosy ze spravnich poplatkq (605) ,00 Vynosy z mistnich poplatkfi (606) 55 05,00 Jine vynosy z vlastnich vykonu (609) ,50 Smluvni pokuty a uroky z prodleni (64) 30 3, , , , ,00 04, Jine pokuty a penale (64) 000,00 8 6,00 Vynosy z vyrazenych pohledavek (643) Vynosy z prodeje materialu (544) 000,00 Vynosy z prodeje dlouhodobeho nehm. majetku (645) II Vynosy z prodeje dlouhodobeho hm. majetku (646) Vynosy z prodeje pozemkfl (647) Cerpani fondq (648) Ostatni vynosy z cinnosti (649) 5 0,00 Financni vynosy ,43 Vynosy z prodeje cennych papiru a podilfl (66) , , , , Uroky (66) 6 03, ,00 Kurzove zisky (663) Vynosy z preceneni realnou hodnotou (664) Vynosy z dlouhodobeho financniho majetku (665) 38 50, ,00 Ostatni financni vynosy (669) IV V 3 4 Vynosy transfer^ ,58 Vynosy vybr. mistnich vladnich inst. z transferfi (67) ,58 Vynosy ze sdilenych dani a poplatku ,75 Vynosy ze sdilene dane z prfjmfl fyzickych osob (68) ,8 Vynosy ze sdilene dane z pnjmu pravnickych osob (68) ,8 Vynosy ze sdilene dane z pfidane hodnoty (684) ,00 Vynosy ze sdilenych spotrebnich dani (685) 6389, , , , , , C Vynosy ze sdilenych majetkovych dani (686) 474, 40 94,0 Vynosy z ostatnich sdilenych dani a poplatkfl (688) 7 383,00 VYSLEDEK HOSPODARENI Vysledek hospodareni pred zdanenim , ,39 Vysledek hospodafeni bezneho licetniho obdobi ,3 8473,39 Odeslano dne: Razftko: Podpis vedoucfho ucetnf jednotky: Doslo dne: ^>^ OBEC PASEKA >^ 78397PASEKAC.7 0 skutecnosti: tel: Z dat systemu G3Win vytiskl Ing. Jitka Kovarova Financniokruhy Ucetnictvf 3.5. (OBEC), verze: 0.04 z :09:07

15 Ministerstvo financf Fin M VYKAZ PRO HODNOCENI PLNENI ROZPOCTU UZEMNICH SAMOSPRAVNYCH CELKO, DOBROVOLNYCH SVAZKO OBCI REGIONALNICH RAD sestaveny k /0 (v Kc na dve desetinna mfsta) Rok 0 Mesfc ICO Nazev a si'dlo ucetnf jednotky: Obec Paseka, Paseka cp. 7, Paseka I. Rozpoctove prijmy ODPA a POL b Text c Schvaleny Rozpcet po rozpocet zmenach Vysledek od pocatku roku 3 Bez ODPA Dan z prfjmu fyzickych osob ze zav.cin. a fun.poz. Dan z prijmu fyzickych osob ze SVC Dan z pffjmu fyzickych osob z kapit. vynosq Dan z prfjmu pravnickych osob Dan z prfjmu pravnickych osob za obce Dan z pridane hodnoty Odvody za odnetf pqdy ze zemedelskeho pqdniho fond Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psfl Poplatek za uzfvanf vefejneho prostranstvf Poplatek ze vstupneho Poplatek za provozovany vyherni hraci prfstroj Odvod loterif a podobnych her krome vyh. hrac. pr. Odvod z vyhernfch hracfch pffstroju Spravni poplatky Dan z nemovitostf Splatky pujc.prostr.od podnik.nef.subj. prav. oso Neinvesticnf prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR Neinv.pr.transfery ze SR v ramci souhr.dot.vztahu Ostatnf neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu Neinvesticnf prijate transfery od krajq Investicnf prijate transfery ze statnich fondq Ostatnf invest. prijate transf.ze statnfho rozpoctu Investicnf prijate transfery od krajq , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 800,00 800, , , , , , , , , ,00 000, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3 4,00 77, , , , , , ,00 000, , , , , , ,55 0, % 67,3 % 05,9 % 95, % 95,7 % 00,4 % 6,3 % 89,6 % 63% 87,8 % 33,3 % Celkem za 0000: , , ,0 Ostatnf zemedelska a potravinarska cinnost a rozvo 09 3 Prfjmy z pronajmu pozemku , , ,00 00,3 % Celkem za 09: , , ,00 Pestebnf cinnost 03 Pffjmy z poskytovanf sluzeb a vyrobkfl , , ,60 Celkem za 03: , , ,60 Pitna voda 30 3 Prijmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich castf 0 000, ,00 Celkem za 30: 0 000, ,00 Cinnosti knihovnicke Z dat systemu G3Win vytiskl Ing. Jitka Kovafova Financni okruhy Ucetnictvi 3.5. (OBEC), verze: 0.06, verze: 0^ z :06:5

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012 Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin M sestaveno k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) 8. vazby v části IV. obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 00sl.,, = r. (00 + 00 + 00 + 00)sl.,,

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

ZPRAVA O VYSLEDKU PREZKOUMANI HOSPODARENI

ZPRAVA O VYSLEDKU PREZKOUMANI HOSPODARENI ZPRAVA O VYSLEDKU PREZKOUMANI HOSPODARENI VODOHOSPODARKEHO SDRUZENI TURNOV,...^.^,...,,^,...,...,.^,.. ^..ZA.,RQK2014 Datum vyhotoveni zpravy: 20.2.2015 Po6et vytisku zpravy: 5 Po6et stran: 1+6 Pfilohy:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J

K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J EKONOMICKY ODBOR ODDELENI PREZKUMU A METODIKY HOSPODARENf OBCi c.j.: KUJCK 15721/2012 OEKO-PR stejnopis c. 2 Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni za

Více

Zaverecny ucet za rok 2014 - Svazek obci Budejovicko - Sever

Zaverecny ucet za rok 2014 - Svazek obci Budejovicko - Sever Zaverecny ucet za rok 2014 - Svazek obci Budejovicko - Sever Obsah: 1) 1 pfijmy a vydaje za rok 2014 (viz pfijmy a vydaje z licetnictvi) pfijmy: 667.227,82 Kc vydaje: 363.860,60 Kc rozdil: -303.367,22

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Obec Dolní Třebonín KEO 8.04 / Uc15e zpracováno: 06.06.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Zprava 0 vysledku prezkournani hospodareni obce Rana, Ie: 00270814 za rok 2013

Zprava 0 vysledku prezkournani hospodareni obce Rana, Ie: 00270814 za rok 2013 A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark PARDUBICKY KRAJ Krajsky urad Zprava 0 vysledku prezkournani hospodareni obce Rana, Ie: 00270814 za rok 2013 Prezkoumani se uskutecnilo

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Obec Seč Sídlo: Seč 78 336 01

Více

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011 (zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Zpracováno : 9.5.2012 Vyvěšeno : 9.5.2012 Svěšeno : Vypracovala:

Více

KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY

KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY C.J.: 322/KN/12 r r v KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY Se sidlem: Karlovy Vary, Zavodnf 353/88,360 21 Karlovy Vary-Dvory, Ceska republika Zprava o vysledku prezkoumanl hospodareni obce Tatrovice

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17, odst. 6 předkládám Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 Rozpočet obce Bravantice na rok 2013 byl schválen

Více

A K T I V A C E L K E M 105042302.45 8293082.90 96749219.55 96108215.01. A. Stálá aktiva 101568517.77 8293082.90 93275434.87 90636600.

A K T I V A C E L K E M 105042302.45 8293082.90 96749219.55 96108215.01. A. Stálá aktiva 101568517.77 8293082.90 93275434.87 90636600. R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Radošovice, Radošovice 6 38601 Radošovice, Obec, IČ:00251739 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00478512 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00275263 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 00269301 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2012 (podklady pro zveřejnění dle zákona)

Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2012 (podklady pro zveřejnění dle zákona) , Velká Turná 41, 386 01 Strakonice, IČO: 00667943 e-mail: velkaturna@seznam.cz, www.velkaturna.cz Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2012 (podklady pro zveřejnění dle zákona) Na rok 2012 byly schváleny

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00599441 Název nadřízeného orgánu:...

Více