"Pi'edbezny pi'ehled vyznamnych problemu nakladani s vodami v oblasti povodi Horniho a sti'edniho Labe"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""Pi'edbezny pi'ehled vyznamnych problemu nakladani s vodami v oblasti povodi Horniho a sti'edniho Labe""

Transkript

1 Severoceskevodovody a kanalizace, a. s, Pripominky a doplnenl k predlozenernu rnaterialu : "Pi'edbezny pi'ehled vyznamnych problemu nakladani s vodami v oblasti povodi Horniho a sti'edniho Labe" Podkladove materialy pro zpracovanl poskytla tez SVS a.s., tyto podklady jsou do rnaterialu zahrnuty. Jedna se proto 0 spolecne stanovisko Severoceskych vodovodu a kanalizaci, a.s. a Severoceske vodarenske spolecnosti a.s.. K jednotliyym eastern materialu: VH problemy v kategorii ochrana vod jako slozky zivotniho prosti'edi - Ochrana jakosti vod nedostatecne odkanalizovani a cisteni OV Tato kapitola se da rozdelit na 2 podkapitoly : 1. Nedostateena VH infrastruktura u aglomeraci nad 2000 EO 2. Nedostatecne cisteni splaskovych vod v aglomeracich do EO Tato problematika je posledni dobou analyzovana, posuzovana a hodnocena ruznyrni subjekty a z ruznych pohledu, vysledek by ale mel byt sbodnv. Za zakladnl material vymezujici tuto problematiku povazuierne v tuto chvili posledni aktualizaci "Strategie financovanl implementace srnernice Rady e. 91/271/EHS, 0 eisteni rnestskych odpadnich vod" (dale Strategie) schvalenou usnesenim Vlady CR e.1391 z SVS a.s. komunikovala 5 MZe pf pracich na aktualizaci Strategie. 1. Nedcstateena VH infrastruktura u aglomeraci nad 2000 EO Do konce roku 2010 je nutne zabezpecit vystavbu chybejlclch rnestskych COY a kanalizacnlch systernu, obnovu COY a zlepsenl technologii eisteni odpadnich vod v aglomeracich 0 velikosti nad 2000 EO, za ucelern splnenl pozadavku smernice Rady 91/271/EHS 0 eisteni rnestskych odpadnich vod. Jedna se 0 dobudovanl kanalizacnich systernu a vystavbu novych, pfipadne 0 obnovu nebo intenzifikaci stavajlclch COY. Vetsina povrchovych vod v oblasti povodi Horniho a strednlho Labe vykazuje vyssi zatlzenl biogennimi prvky. Jedna se zejrnena 0 obsah celkoveho fosforu, ale take dusiku, ktery se vyskytuje prevazne v arnoniakalni forme. Technologie na odstranovani biogennich prvku se postupne zavadeji na vsech COY, povinnosti je zajistit dosazenl predepsanych lirnitu u aglomeraci (na vytoku z COY) 0 velikosti nad 10 tis.eo V oblasti povodi horniho a strednlho Labe se nachazl 2 aglomerace akcionaju SVS 5 poctern EO vetslm nez 10 tis., ktere zbyva vyresit do konce roku Aqtornerace Opatfenl Proiekt Rok 2006 Krai Vodni utvar 1 Jabionec nad Nisou kanalizace l.uzicka Nisa realizace Libereckv Liberec kanalizace, Luzicka Nisa realizace Liberecky COV Severoceske vodovody a kanalizace, a. s. Pfitkovska tepuce ret B 111 Fax; ;scvkescvs.cr Spoletnostje zdpsandvcbchodnimrejstfikuoddlis,vloik<l46s, u Krajskeho soudu v usu nadlabem 1(: DIC: CZ49<J99451 G)VEOLIA VODA

2 Severoce5ke vodovody a kanalizace, a. 5. v teto oblasti se nachazl tez 2 aglomerace mimo majetek SVS a.s. s poctern EO vetsim nez 10 tis., ktere zbyva vyfesit do konce roku GOV Jilemnice Cutisin - v pfiprave je projekt rekonstrukce GOV GOV Rokytnice - zpracovan rozbor celkove situace, majitel rozhoduje 0 dalslrn postupu. V aglomeracich mezi 2-10 tis. EO nejsou v nekterych pfipadech odpadni vody Fadne eisteny, rozsah kanalizace je v rade pflpadu nedostaeujici a v nevyhovujicim technickern stavu. V rnestskych castech se [edna vetsinou 0 vybudovanl site kanalizacnlch sberacu na jiz fungujici a kapacitne pfipravenou GOV, v nekterych pfipadech pak 0 vybudovanl komplexniho systernu i s koncovou GOV. V oblasti povodi Horniho a stredniho Labe se nachazl celkem 6 aglomeraci akcionafu SVS s poctem EO 2 az 10 tis., ktere zbyva vyresit do konce roku Aalomerace Opatfenl Proiekt Rok 2006 Krai Vodni utvar 1 ICesky Dub kanalizace, dokonceno Liberecky COV 2 Harrachov COV orlorava tlbereckv Chrastava kanalizace ptlprava Libereckv Karnenicky Senov kanalizace Cista stav.povolenl Liberecky Ploucnice 5 Tanvald kanalizace pflprava LibereckY Velke Hamrv ICov orrorava Libereckv V teto oblasti se nachazl tez 1 aglomerace mimo majetek SVS a.s. s poctern EO 2 az 10 tis., ktere zbyva vyresit do konce roku GOV Lomnice nad Popelkou - rekonstrukce GOV je ve stadiu pfipravy projekenich praci. 2. Nedostatecne cisteni splaskovych vod v aglomeracich do 2000 EO V aglomeracich teto velikosti neni ve vsech pfipadech zajisteno potrebne eisteni odpadnich vod v obcich, kde jiz existuje zkolaudovana a funkcnl kanalizace pro verejnou potfebu, Dale neni vyfeseno pfimerene eistenl odpadnich vod v obclch, kde to je z hlediska ochrany vod nebo [inych zajmu ochrany zivotnlho prostredl ucelne, af uz je to v lokalitach kde je dosud likvidace odpadnich vod resena individualne (septiky, ei jina Iikvidace neodpovidajici pozadavkurn primereneho eisteni) nebo kde na existujici funkcnl zkolaudovane kanalizace pro verejnou potrebu nenavazuje primerene elsteni odpadnich vod. PFitom je tfeba prioritne Fesit pozadavky na zabezpecenost jakosti vodnich zdroju a na ochranu chranenych uzernl Malymi obcemi proteka]l malo vodne toky, ktere jsou vypoustenymi odpadnimi vodami vyznamne znecist'ovany, 3. Dotcene vodni utvary povrchovych vod Vodnl utvar Aalomerace nad 2tis.EO Mumlava PO soutok s tokem Milnice Harrachov Desna oo ustl do toku Kamenice Tanvald Kamenice PO ustt do toku Jizera -,.. Velke Hamrv Jestedka PO ustl do toku Mohelka Ceskv Dub Kamenice po soutok s tokem Chfibska Kamenice Karnenickv Senov l.uzicka Nisa PO soutok s tokem Doubskv potok Jablonec nad Nisou Luzicka Nisa oo soutok s tokem Cerna Nisa Liberec Jefice PO usn do toku Luzicka Nisa Chrastava Severoceske vcdovedy a kanalizace, a. s, pfitkovskii repnce rel.. 4' F.1X: t-man.scvkescvk.cz Spole<:l'lost je zapsfim vobchodmm rejstiiku oddflb,vloika 465, u Krajskehosoudu v (Mi nad Labem 1(: ' DIC,CZ G)veOLIA VOOA

3 Severoceske vodovody a kanatlzace, a. s. nedostateena uroven elsteni dest'ovych vod Zadame spravce povodi, aby vyvijel spolu s narni tlak na legislativni podporu likvidace destovych vod jinyrn zpusobern nez odvedenim jednotnou kanalizaci na GOV. zneeisteni vod v dusledku rekreaeniho vyuziti Rizikovyrn faktorem je naprosto negativni ovlivnenl jakosti vody v toku Jizerka eilym rekreacnlrn vyuzitlm stredlsek v horni easti jejiho povodi. Velmi negativne je tim ovllvnena jakost surove vody pro vyrobu vody pltne v UV Jilemnice Cutisin a UV Hrabacov. nevhodne vvuzivani uzemi Pozadujeme do rizik zaradit neomezenou moznost projizdeni rnotorovych vozidel po hrazi VN sous, coz je potencialnlrn ohrozenlrn jakosti vody ve VN, jez je nezastupitelnym zdrojem pro vyrobu pitne vody. Zadoucl je celoroenl zakaz prujezdu motorovych vozidel po hrazi. ovlivneni pi'irozeneho stavu vodarenskych nadrii pi'irodnimi zmenami nebo Iidskou einnosti ( neidentifikovany typ) Dusledkern zmen v okoli OPVZ VN Sous dochazl k negativnimu ovllvnovanl slozenl vody vyuzlvane pro vyrobu vody pitne. surova voda ve VN sous neodpovlda pozadavkurn na jakost surove vody urcene k uprave na vodu pitnou, a to ve vztahu ke standardnim metodarn upravy vody - viz Zakon 0 vodovodech a kanalizacfch, Vyhl. e. 428/2001 Sb. v platnern znenl, V soucasne dobe jsme v jednanl s KU Llbereckeho kraje 0 vyjimce pro VN Sous, ktera obsahem hurnlnovych latek neodpovlda pouzlte technologii. V obdobi jarniho tanl dale voda neodpovlda ani srnerne hodnote v ukazateli ph. Predpokladame vliv kyselych dest'u. Zildilme, aby byla pflpravovana opatfenl, kteril budou resit situaci v povodi VN Sous tak, aby reseni nezustalo pouze na majiteli a provozovateli upravny vody. Jednou z rnoznostl je pravidelny zasah v podobe vapnenl vody akumulovane ve VN, jez bylo v predchozlch letech financovano spravcern povodi, roku 2007 bylo financovano nasi spolecnosti. Domnlvarne se, ze bude nezbytne hledat reseni tsto situace z pozice Krajskeho uradu as to zadanlm odborne studie, ktera by se zabyvala hospodaienlm v OPVZ (zalesnovanl, vapnenl pudy, atd.), aby nedochazelo k dalsfmu negativnfmu ovllvriovanl kvality vody ve VN Sous. Obecne apelujeme na smerovilni einnosti sprilvcu povodi k dosazenl pozadavku na jakost surove vody pro upravu na vodu pitnou v nilvaznosti na technologii upravny vody (Pozn.: clnnost spravcu povodi by meta smetovat ke srnernym hodnotarn Vyhl. e. 428/2001 Sb.,kterou se provadl zakon 0 vodovodech a kanalizacfch pro vefejnou potrebu, prllohy e. 13, a to vzdy pro tu kategorii, na kterou rna provozovatel vybudovanou technologii upravy vody). nadmerne zneeisteni povrchovych vod fosforem a dusikem z plosnych zdroju ( paw do typu nevhodna aplikace hnojiv nebo eroze?) Je nutne se zabyvat navrhern opatfenf na redukci plosnych zdroju zneeisteni dusfkem a fosforem. Severoceske Yodovody a kanalizace, a. s. pfitkovska Teplice Iel Fax; E mail; Spolecnost je aapsanavobchcdnim re:jsti'iku addu e,vtozka 465, UKrajskeho souduv Ustinadlabem ic (::C G)VEOLIA VODA

4 Severoceske vodovody a kanalizace, a. s. VH problemy v kategorii povodnova prevence nedostatecna ochrana zastaven"ch uzemi Rizika povodni je nutne analyzovat na podklade jiz zpracovanych studii a dalslch existujicich materialu, v rarnci teto anl3lyz:y by rnela byt definovana a resena tez nedostatecna zabezpecenost narni provozovanych GOV a zdroju, UV, dopracovano rnapovanl zaplavovych uzernl. V tomto smyslu bude zrejme take aktuallzovan seznam nechranenych nebo nedostatecne chranenych lokalit pred povodnernl -!adame 0 pfizvani k pracim na tomto seznamu, aby zahrnoval lei lokality naseho ziljmu. bezpecnost naddi ve vazbe na pi'evedeni extremnich prutoku Nevime, zda pam do teto kapitoly, marne vsak negativni zkusenosti ne 5 mnozstvlm, ale 5 kvalitou surove vody ve VN prj njzsich hladinach v obdobl sucha. Zildilme 0 jeji zai'azeni do "Pi'edbezm!ho pi'ehledu vyznamnych probh!mu". ucinn" varovn" system Podporujeme budovanl lokalnlch varovnych systernu, vyuzitf informaci 0 pripadnem ohrozenl GOV, G80V a zdroju i prj rnalych lokalnlch povodnich je pro nasi cinnost nezbytne, VH problemy v kategorii ekonomika ve vodnim hospodafstvl Pine podporujeme myslenku na vyreseni problernu pokryti nakladu na odvadenl a pflpadne eisteni dest'ovych vod a problemu neucasti nekterych uzivatelu (napf, MVE) na uhrade nakladu za udrzbu vodnich del. VH problemy relevantni pro utvary podzemnich vod Do prllohy vyjmenovanych konkretnich ohrozenl poiadujeme doplnit ohroieni oblasti staryml ekologickymi ziltezemi (vodni zdroj Nudvojovice - chlorovane uhlovodiky) a nevhodnou aplikaci hnojiv a pi'ipravku na ochranu rostlin. V soueasne dobe marne nekolik lokalit, na kterych evidujeme zvyseny vyskyt pesticidnfch latek, [edna se zejmena o atrazin, simazin, desethylatrazin a hexazinon. 8eznam zdroju 5 vyskytern pesticidnich latek : Nazev zdroie l.oukovick Travnlcek, vrt Zdislava, vrt Vrtk.zdrol Mal' Dub, studna Vaclavl Hrudka Severoceske vodovody a kanalizace, a. s. PTitkovskii Teplice Tel.: Fax; wwwscvk.ca Spole<nost [ezapsana II obchodnim rejstfiku oddila,vlctka46s, ukrdjskeho soudu v usu nadlabem 1(: DIC: C G)VEOLIA VOOA

5 Severoceske vodovody a kanalizace, a. s, Ohrozenl zasob podzemnich vod v dusledku tezby v polskern dole Turow a v dusledku tezby sterkopisku v zapadnl casti Liberecke kotliny je v pfiloze uvedeno (ohrozenl zdroju v oblasti Uhelna) Neni uveden potencialnl pokles zasob podzemni vod v oblasti Dolanek, kde zajist'ujeme [ednoduchy hydrologicky pruzkurn,celkove se chceme podilet na pracl i vysledcich v podkladu zmlnenych pracovnich skupin a expertu. Nektere kapitoly jsou pro nas inspiraci ke zjisfovani souvislosti mezi uvedenyrni problemy a nami vyuzlvanyml vodnimi utvary, coz vsak vyzaduje urcity cas. Pokud na jejich zaklade budeme mit dalsl vyjadreni a pfipornlnky k [ednotlivyrn problernum, uplatnime je po dobu vystaveni materialu na portale verejne spravy na zaklade analyzy uvedenych souvislosti. V Teplicich Sumarizace pfipomlnek : Ing. Jana Michalova, rnanazer utvaru kontroly jakosti Severoceske vodovodya kanalizace, a. s, Prrtkovsk;i reptrce tel Fax:4' Spoleblo5tje zap53naiiobchodnlmrej5ti'fku Oddil B,IIloika 465,UKrajskeho scuouiiu;:tl nad tabem Ie: Ole, C490994$1 G)VEOLIA VODA

6 MichaloV8 JanaIng ,59 Komu Kopie Na vedomi Vaclav Jirasek (el. adresa) Petr Martinek (el. adresa) "Martin Votava I(el. adresal)" "David Votava I(el. adresal)" Novakova Blanka Ing. Piedmet Piipominky a doplnenl k predlofenemu rnaterialu : "Piedbezny piehled vyznamnych problernu nakladanl s vodami v oblasti povodi Horniho a stiedniho Labe" Zasilam Vam piipominky a navrhy k materialu "Pfedbezny prehled vyznamnych problema nakladanl s vodami v oblasti povodi Ohre a Dolniho Labe". Jedna se 0 spolecne stanovisko Severoceskych vodovodu a kanalizaci, a.s. a Severoceske vodarenske spolecnosti a.s.. S pozdravem Ing. Jana Michalova manazer utvaru kontroly jakost! Severoceske vodovody a kanalizace, a.s. Utvar kontroly jakosti Prltkovska Teplice tel. : FAX: «Piipominky k rnaterialu PL_19_3.doc» III! -Piipominky k rnaterialu PL_19_3.doc

7 UA 1!!a...~le.SERVIS. AQUA SERVIS, a.s., Sternberkova Rychnov nad Kneznou Finna je zapsena v obchodnim rejstfiku vedeneho Krajskrm scudem v Hradci Kralcve. oddil B, vloika Firm 67f94. Phltce DPH u FU Rychnov D, KD.,ej. 33llf94 Povodi Labe Hradee Kralove Vas dopis Nase znacka Mail Telefon Ryehnov n.k Vee: plan povodi Labe V prfloze posilam konkretni problematicka mista k feseni v ramci planu povodi Labe. doresit propojeni volnych vyusti na centralni COY nebo samostatne COY v Iokalitach, Ryehnov n.kn., Vamberk, Kostelee n.orl. intenzifikaee stavajici COY Zd'ar n.orl. nebo propojeni na COY Borohradek vybudovani COY a kanalizaee v Cermne n.orl. opravy kanalizaci-odstranenf balastnieh vod zaplavovani COY Kostelee, TYniste, Castolovice Dobruska, kanalizaee k nove zastavbe nutna rekonstrukee COY Tyniste, Castolovice odstaveni COY Habrova, napojeni na RK celkova rekonstrukee vodovodnich radii v obei Prorubky, Bacetin, Domasin u Dbk, Kameniee, Uhrinov vybudovani vodojemu v obei Rybna n.zd. vcetne vodovodnich radii propojeni vodovodu Kfivina a Lipa n.orl., zruseni vodniho zdroje Lipa n.orl. propojeni vodovodu Cestice a Rasovice, zruseni vodniho zdroje Rasovice rekonstrukee vodojemu Kameniee, Ohnisov, Merkloviee (horni a dolni), Dlouha Yes rekonstrukee upravny vody Perliva, pripadne zruseni a pfepojenf na vrt Cermna n.orl. s vybudovanim propojovaciho vodovodu mezi vrtem Cermna a vodojemem Saehov a vystavba upravny vody Cermna vystavba upravny vody Kostelee-Tutleky rekonstrukee patefniho rozvodu vodovodu Dlouha Yes vymena azbestoveho potrubi v lokalite Cermna n.orl., Dobruska, Dornasin u Sol., Doudleby n.orl., Kvasiny, B. Ujezd rekonstrukee starych vodovodnieh radii v obei Tutleky cisteni nebo vystavba novych pramennich zarezii Ohnisov, Kameniee, Prorubky, Uhfinov, TYnisteJ~_ub. --- dobudovani dispecinku na lokalite Ryehnov n.kn., Ohnisov, Dobruska, Kameniee, Jahodov, Pfepychy, Dobruska, Vamberk, Rybna n.zd., Liberk snizeni ztrat vody v potrubi na jednotlivych lokalitach pod 15 % - nizsi ztraty se nevyplati hledat (jedna se 0 lokalirv Kostelee n.orl., Castolovice, Vamberk, Rybna n.zd., Ryehnov n.kn., Doudleby n.orl., Dobruska, Ohnisov udrzeni eeny vodneho a stocneho do 50 Kc vcetne DPH TeL III Fax: IC: DIC: CZ Bankovnt spojeni: KB Rychnov nad Knefnou ~islo ti~lu: 1609 ~ 571 /0100 '1" skupiny (i) VeOLIA VODA

8 AQUA SERVIS, a.s., Stemberkova Rychnov nad Kneznou Firma fe zapsanav obchodnim rejstfikuvedenehokrajskym soudemv HradciKralove. oddil B, vlofka Firm PlatceDPH u FU Rychnov n. Kn., ~j. 3J I1194 zabezpecit, aby veskere najemne vlastnfku infrastruktury, ktere dostavaji od provozovatelu vodovodu a kanalizaci, bylo pouzito zpet do infrastruktury VAK zvyseni dosazitelnosti dotaci pro rnensi investory (majitele infrastruktury).snizeni obsahu dusicnanu ve vodnim zdroji Cisarska studanka, Prorubky, Kamenice Jahodov-snizent obsahu Rn Uhnnov uprava vody-rn, ph, Pi'epychy, propojeni s vodovodem Dobruska-posilenl tepelna cerpadla, vrty se stavi bez ohledu na vodni zdroje Tyniste nad Orlici - privadec prumyslove odpadni vody z "Kozeluzny" : usazene chornove kaly v prum, kanalizaci Potstejn vybudovani COY pro celou obec vcetne kanalizace Doudleby n. Orlici vybudovanl COY pro celou obec veetne kanalizace Kostelec nad Orlici pi'ipojeni pfilehlych obci na COY Kostelec n. Or!. (Lupenice, Tutieky) Castolovice pi'ipojeni pfilehlych obci na COY Castolovice "(Cestice, Olesnice, Licno) Zd'ar nad Orlicf intenzifikace COY pnpadne pi'epojeni na COY Borohradek Rychnov nad Kneznou prodlouzeni kanalizace Panska Habrova, Lukavice Opocno prodlouzenf kanalizace (Semechnice, Truov, Houdkovice, Byzhradec) Solniee Cemikovice.Domasin, Lipovka - precerpavani na COY Solniee S uctou lng. JosefJansa vyrobne technicky i'editel Tel.: III Fax: aguaservislii1atlas.cz lc: DlC: CZ Bankovnispojeni: KB Rychnov nad Kneznou ctslo liclu: / 0100 clen skupiny G) VeOlIA veda

9 G)VEOLIA VODA Vas dopis zn. Naseznacka Vyrizuje zedne PVK6966/0TPG/Pyl-32/07 Ing. S. Pyllova, Ing. Ll-lerclk, Ing.B.Krcova Olvar podpory vyroby Dykova 3, Praha 10 Tel.! fax /fax Datum lat,;" 'iluv e.ev.: 12599/2007,',b" \\!IIIIII\\lllllllllllllli 07/9789 Inuta :::::x:~;~r;;~,o.k \'k:k _--, Ing. Vaclav Jirasek redilel pro spravu povodi Vila Nejedleho Hradec Kralove Vazeny pane rediteli, nlze zasllarne narni formulovane pfipornlnky k poskytnuternu rnaterialu "Predbezny prehled vyznarnnycr, problema nakladanl s vodami v oblasti povodi Horntho a stredniho Labe". One jsme Yam tento text zaslali ovou postou vcetne upresnujlclch prtloh, ktere jiz nejsou soucastl tohoto dopisu. VYiadi'eni k navrhu pi'edbluneho pi'ehledu vyznamnych vodohospodai'skych problemij Nejprve byehom radi strucne eharakterizovali prineipy zlskavanl vody v oblasti Karanske vodarny ( vodni zdroj Karany) vcetne stanoveni jeji dulezitosti. Od roku 1914 byl komplex vooarenskych staveb uveden poprve do provozu. Jednoznacne se [edna o ojedinele vodni duo historickeho vyznamu, jehoz dulezttou vodohospodarskoe sluzbu - dodavku pitne vody je treba prednostne chranit. V planu povodi by sl zaslouzil tento vodnl zdroj svoji speeifiekou pozornost. Zdrojem pltne vody pro vodni zdroj Karany je : 1. prirozena brehova infi~race podel Jizery (podel Jizery od soutoku s Labem az po Drazice) (669 studnl, 26 km jimaeieh radu, hloubka studni 8-12 m, vykon lis) 2. umela infiltraee - cerpanl jizerske vody do vsakovaeieh nadrii a nasledne jlrnanl podel techto nadrz! ( 269 studni, ploeha vsakovaeieh nadrii m 2 ) vykon 900 lis 3. jimani arteske vody ( 7 studni - 50 lis) rozloha OP I a II stupne - eea ha zasobovani obyvatel: podel pnvadece eea 8 obei - eea obyvatel cast hl.m.praha - eea obyvatel Prazskevodovody a kanalizace, a. s. Ke Kablu Praha 10 - Hostivaf Tel.: Call centrum: s-man: Sidle spoletnosti: Patizska Praha 1 Spolecnost je aapsana v obchodnim rejstfiku oddf S, viozka 5297, u Mestskeho souou v Praze ic: Ole: CZ

10 G)VEOLIA VODA Identifikace vodniho iitvaru tykajlel se naseho zairnoveho uzeml pro povrchove vody je nasleduilcl Jizera po ustl do toku Labe rizlkovv rizikovv rizlkovv Identifikace vodnich iitvarii tykajlei se naseho zajrnoveho uzernl pro podzemni vody narn neni zeeia zrejrna. Temef vsechny studny odebirajf vodu z kvarteru ( eea 10-15m hluboke studny), ale die Vaseho pfifazeni spada me pfevazne do poziee podzemni vody - hlavni - neni zeeia [asne. Takze radeji zasilarne pouze seznamv vu v prtloze dopisu. klaelcke zdroje Dolnoiabsky Fad 85 1 az 85 kvarter Sojovlcky fad - Dolnosoiovicky az 150 kvarter Sojovicky Fad - Homosolovlcky az226 kvarter Skcrkovsky Fad az 299 kvarter Kochanecky rad az 440 kvarter Benatecky Fad az573 kvarter Polabsko I az 618 kvarter Zahradky az 659 kvarter Polabsko II az 674 kvarter 25 - odst, 37- odst. Pfedmeflcke kfidlo az 700 kvarter Kochanky 3 P8, P10, Pll stf. turon Arteekc 7 BazH cenoman Suma umela infiltrace studny s radlalmm! sberaci 17 R 12 - R29, R31, R33 kvarter 508,4 sberne studny nasoskovych Rll, R22, R30, R32, fadu 9 R34-39 kvarter 97,5 nasosokove fad 254 I,J,K,L,M,N,I az N IV kvarter 578,1 Nize jsou nami specifikovany VH problemy ktere se tykaii jak vod povrchovych tak podzemnich : 1. Uzemne ochranne pasmo vodniho zdroje Karany spada do zranitelnych oblasti, kde koneentraee dusicnanu v podzemnl vode pfesahuje 50 mg/l nebo teto hodnoty rnuze dosahnout. Jedna se 0 veliee eitlivou oblast se sterkopiskovym podlozlm, ktere zavadne latky dostatecne nesorbuje a tudiz prtrno pronikajf do vod podzemnieh. Z vysledku anatyz z objektu monitorovaciho systernu pro uv Karany je tato skutecnost mtstne potvrzena - na katastru Pi'edmei'ice, Skorkov, Tui'ice, Sojovice, Benatky - hodnoty dusicnanu : mg/l ( odbery z kvarteru). Monitoring jlmaclho uzernr je od roku 2004 v souladu s realizovanym a pravidelne aktuallzovanym matematickjm model proudenl podzemni vody a je soucastl informacnlho systernu jfmaeiho uzernl pro hodnoceni obehu a jakosti podzemni vody a casove bilance zasob podzemnieh vod. V ramci monitoringu je navie provaden i clleny monitoring duslcnanu. V prlloze dopisu zasllarne pro informaci orlentacnl mapu naseho monitoringu vcetne zpracovaneho programu monitoringu jfmaeiho uzeml Karany, V prlpade zalrnu zaslerne i konkretnl data. Z vyse cltovanych duvodu povazujeme jimaci uzernl vodniho zdroje Kflfany za zavazny vodohospodai'skj problem. Prazske vodovody a kanalizace, 3. S. 2 /4 Ke Kablu Praha 10- Hostivaf Tel.: Call centrum: Ecrnail: Sidlo spolecnosti: Paflzska Praha 1 Spolecnost je zaosana v obchodnim rejstiikuoddij S, vlozka 5297, UMestskeho soudu v Praze IG: DIG: CZ

11 - G)VEOLIA VODA II III!\ \ / Pfesloze doslo k vyznamnemu zakazu nebo omezeni aplikaci mnoha problematickych peslicidu, jsou lylo lalky lrvale nachazeny zejrnena z duvodu vyplavovani starych zalezi nebo i neleqalnlch aplikaci, coz Ize bohuzel jen velmi oblizne prokazat. Od roku 2003 byla specifikovana analylika a ujasnovaly se rozsahy sledovanych analytu. Od roku 2004 se leprve tyto latky stabilne zacaly sledoval, z tohoto duvodu by bylo vhodne uvedenou skutecnost zohlednil a zafadil do VH problernu. Znecisteni pesticidnimi hlitkami doporucujeme zai'adit do vyznamnych vodohospodai'skych probll!mu v cell!m spektru sledovanych vodnich utvaru. 3 V kalegorii ochrana jakosli vod - VH problem stare ekoloqicke zaleze upozornuierne na dye zavazne stare ekoloqicka zateze : Areill Carborundum : v arealu jiz v soucasne dobe probihaji sanacnl prace na Iikvidaci zaleze. V arealu byly nalazeny konlaminanly ropneho puvodu, fenoly, chlorovane uhlovodiky. sanaen: prace by mely probihal az do roku Areal se nacbazl v 2. OP vodniho zdroje Karany u tzv. Benateckeho kfidla (vydalnosl150 I/s) Rozvodna Drazice (p.c, 876/6, 879/1, 879/2 k.u.drazice) : na zaklada vysledku pruzkurnu a hodnoceni rizik z r.2003 byla navrzena napravna opalfeni. v areaiu byly vytipovany zvysene koncenlrace NEL ( kalegorie C - Melodickeho pokynu e kriteria znecisten! zemin a podzemni vody MLP CR ), PC, kadmium rtul' (kalegorie A). V lomlo areaiu sanacnl prace doposud nezacaly - nyni ve fazi vyberu dodavalele. Areal se lez nachazl v OP vodniho zdroje Karany (cca 120 m cd sludni Benateckeho kfidla a 120 m od Jizery). V scucasne dobe jsou oba arealy pro nas zavazny VH problem. 4. V kalegorii ochranajakosli vod doporueujeme doplnil dals! VH problem:.neexlstance priority kontroly aplikace hnojiv a prosti'edku na ochranu rostlin v ochrannych pilsmech vyznamnych vodnich zdroju ". Z pozice provozovalele vodniho zdroje a nasledne zodpovednosti za dodavku zdravotne nezavadne pitne vody je nase pfipadna kontrola- sankce zcela omezena. Prevenlivni cilenou konlrolu povazujeme za velice dulezily proces i vzhledem k lomu, ze plosne zdroje zneeisleni jsou lezko prokazalelne. S timlo probiernern samozrejrne souvisi idenlifikace v planu oblasli povodi vyznamnych vodnich zdroju. 5. Zavazny VH problem je chybejici technickil infrastruktura - COY a kanalizace v obclch nachazejlclch se v OP vodniho zdroje Karany, Jedna se 0 obce s rnalyrn poctern obyvalel Pfedmerice- 600 obyv., Tufice- 240 obyv., Novy Veslec obyv, kde inveslice do vybudovanl technicke infraslruklury je caste veliee lezka rnlstne fesilelny financnl problem. 6. Zavazny VH problem - zvysenil cetnost vyssieh prutoku a s tim zpusobene zhoriieni kvality surove vody (NL, zilkal) vlivem eroze brehovych castr a splacnu z pfibfeznieh pozemku. Pri zhorsene kvalite surove vody v techto paramelreeh neni rnozno odebiral surovou vodu z Jizery. Stavajlcl leehnologie predupravy vody pred infillrael do podzemi ( plskova ryehlofillraee ) 1010 neurnoznuje. Prazske vodovody a kanalizace, 3. s. Ke Kablu Praha 10- Hostivaf Tel.: Call centrum: E Sidle spoiecnosti: Paftzska Praha 1 sporeenostje zapsana v obchodnlm rejstrfku ooou S, vlozka 5297, u Mestskeho soudu v Praze IC: DIC: CZ /4

12 G)VEOLIA VODA 7. V kategorii povodnova prevence : citime jako zavazny VH problem snizenou pnrtoenost koryta, nedostatecnou kapacitu. Pri povodnovych stavech dochazl k tim dal Castejsimu zaplavovant uzernl ochrannych pasern vcetne 1. PHO az k vlastnim studnovyrn sachtarn, coz zpusobl dlouhodobe vyrazent zdroje z provozu, nutnost sanacl, proplachu a opakovanych kontrol kvality vody laboraton. V katastru Lazne Tousen citime jako zavazny VH problem rnozne ohrozenr hraze pri pruchodu povodni mezi vytezenymi piskovnami kudy prochazl dva vytlacne vodovodni fady ON 1100 nadregionalniho vyznamu. pri pruchodu povodnl rnuze dojit k protrzeni hraze mezi Labem a vytezenou plskovnou ( v roce 2006 k tomu skutecne doslo), coz v dusledku zpusobcje nerovnornerne filtracnl narnahanl defici braze kudy prochazl vytlatne rady a v extrernntrn pripade by mohlo dojft i kjejlmu protrzeni. Upozornujeme na skutecnost, ze tyto hi. vytlacne rady zasobuji pitnou vodou z 25 % hl.m. Prahu a prilehle obce. Pri reseni VH problemu ochrany jakosti vod je dulezite se prioritne zamerit na ochranna pasma vyznamnych vodnich zdroju. Dale Vas informujeme, ze proudenl podzemni vody v povodi Jizery je predrnetern studie VUV Praha - RNDr. Sarka Blazkova, ktera se touto problematikou zabyva, S pozdravem.. Ing. P~tr Kocourek provoznt reditel pra_7~,~:~~~ldfjljgdyr~ k~n3i;:~,(l~e, a, S. 10) ~; Praha iu, L,: Kahlu 971 Provoznl fe ditei 700 Prazske vodovody a kanalizace, 3. s. Ke Kablu OO-Praha 10-Hostivaf Tel.: Call centrum: Sidlo spolecnosti: Paflzska Praha 1 Spolecnostie zapsana v obchodnim rejsffiku coon B, vloika 5297, u Mestskeho soudu v Praze. IC: DIC: CZ /4

13 Vaclav JlrasekiRPSPIRPSPIRSPJP ovodllabe/cz :39 Komu Kopie Na vedoml Petr e Pied met Postoupit: Navrh VH problema - stanovisko PVK Postoupil do Vaclav JiraseklRPSPIRPSPIRSPIPovodi_LabeICZ dne :38- Simona PytIova :36 Komu Kopie <petr.kocourekgppvk.cz>, Ladislav Herclk Radka Huskova Pied met Navrh VH problema - stanovisko PVK > Vazeny pane fediteli, v prlloze zasllame pfipomfnky k poskytnutemu materialu vcetne nami speciflkovanych zakladnlch VH problema v povodt Labe. Oficialnldopis zastlarne nasledne postou, S pozdravem fng. Simona Pytlova a- P.S: Prosim a potvrzenf dosle zpravy. Dekuji 11- zafazenl OP do vodnlch utvaru.xts II s " - mapapho.jpg 11- monitoring UV Karany - mapa.pdf 11- PP06_2006 monitoring Karany-2007.doc LV mjj -Pfipomlnky PVK k navrhu VH problema povodi H.a S Labe.DOC

14 Vyjadi'eni k navrhu pi'edbezneho pi'ehledu vyznamnych vodohospodai'skych problemu za Prazske vodovody a kanalizace a.s. provozovatele vodniho zdroje Karany Nejprve byehom radi struene eharakterizovali principy ztskavant vody v oblasti Karanske vodarny (vodnl zdroj Karany) vcetne stanoveni jejf dulezltosti. Od roku 1914 byl komplex vodarenskych staveb uveden poprve do provozu. Jednoznacne se jedna 0 ojedinele vodni dilo hlstorlckeho vyznamu, jehoz dulezltou vodohospodatskou sluzbu dodavku pltne vody je tteba prednostne chranit, V planu povodi by si zaslouzu tento vodni zdroj svoji speeifiekou pozornost. Zdrojem pitne vody pro vodnl zdroj Karany je : 1. pfirozena brehova infiltraee podel Jizery (podel Jizery od soutoku 5 Labem az po Drazice) ( 669 studnl, 26 km jfmaeleh fadu, hloubka studnl 8-12 m, vykon ) 2. urnela infiltraee - cerpanl [izerske vody do vsakovaeleh nadrzl a nasledne jlmanl podel techto nadrzl ( 269 studnl, ploeha vsakovaeleh nadrzl m 2 ) vykon [lrnanl arteske vody ( 7 studnl - 50 lis) rozloha OP I a II stupne - eea ha zasobovanl obyvatel: podel pfivadece eea 8 obel - cca obyvatel cast hl.m.praha - eea obyvatel Identifikace vodniho iitvaru tykajfel se naseho zajmoveho uzernl pro povrchove vody je nasledujlcl Identifikace vodnich iitvaru t)ikajfel se naseho zatmoveho uzeml pro podzemni vody narn nenl zeela zrejrna. Ternet vsechny studny odeblraji vodu z kvarteru (eea 10-15m hluboke studny), ale die Vaseho pfifazenl spadarne pfevazne do poziee podzemni vodyhlavnl - nenl zeela [asne. TakZe radeji zasltarne pouze seznamv VU v priloze dopisu. klasick zdroje Dolnolabsky fad 85 1 at 85 kvarter Sojovicky fad- Dclnosojovicky at 150 kvarter Sojovicky fad- Hornosolovlcky at 226 kvarter Skcrkovsky fad at 299 kvarter Kcchanecky fad at 440 kvarter Benatecky fad at 573 kvarter Polabsko I at618 kvarter Zahradky at 659 kvarter Polabsko II az674 kvarter 25 - ods!. 37- ods!. Pfedmeficke kffdlo at 700 kvarter Kochanky 3 P8, P10, P11 str. turon Artesko 7 BatH cenoman Suma umala infiltrace studny s radlalnimi sberaci 17 R 12 - R29, R31, R33 kvarter 508,4 sbeme studny nascekovych R11, R22, R30, R32, i'adu 9 R34-39 kvarter 97,5 nasosokove fad 254 I,J,K,L,M,N,I at N IV kvarter 578,1 Strana 1 (eelkem 3)

15 Nize jsou nami specifikovany VH problemy ktere se tykaii jak vod povrchovych tak podzemnich : 1. Uzemne ochranne pasmo vodniho zdroje Karany spada do zranitelnych oblastr, kde koneentraee dusicnanu v podzemnl vode pfesahuje 50 mg/i nebo tete hodnoly muze dosahnout, Jedna se 0 velice citlivou oblast se stelrkoplskovym podlozlm, ktere zavadne latky nesorbuje a tudli prlrno pronikajl do vod podzemnfeh.. Z vysledku analyz z objektu monitorovaelho systernu pro UV Karanyje tate skutecnost rnlstne potvrzena - na katastru Pi'edmei'ice, Skorkov, Tui'ice, Sojovice, Benatky - hodnoly dusienanu : mg/i ( odbery z kvarteru). Monitoring jfmaelho uzeml je od roku 2004 v souladu s realizovanym a pravidelne aktualizovanym rnatematlckym model proudanl podzemni vody a je soucastl lnformacnlho systemu jlmaeiho uzemt pro hodnocent obehu a jakosti podzernnl vody a casove bilance zasob podzemnfeh vod. V ramci monitoringu je navle provaden i efleny monitoring dusicnanu. V prlloze dopisu zasltarne pro informaci orientacnl mapu naseho monitoringu veetnel zpracovaneho programu monitoringu jlmaclho uzernt Karany. V pflpadel zajrnu zaslerne i konkretnt data. Z vyse cltovanych duvodu povazujeme jimaci uzemt vodniho zdroje Karany za zavazny vodchospodafsky problem. 2. Pfestoie doslo k vyznamnemu zakazu nebo omezenf aplikacl mnoha problernatickych pesticidu, jsou lyto latky trvale naemzeny zejrnena z duvodu vyplavovanf starych zatelil nebo i neleqalnlch aplikael, coz Ize bohuzel jen velmi obtiinel prokazat, Od roku 2003 byla specifikovana analytika a ujasnovaly se rozsahy sledovanych analytu, Od roku 2004 se teprve tyto latky slabilnel zaealy sledovat, z tohoto duvodu by bylo vhodne uvedenou skutecnost zohlednit a zaradlt do VH problema, Znecisteni pesticidnimi latkaml doporucujeme zaradit do vyznamnych vodchoepodarskych problemu v celem spektru sledovanych vodnich utvaru. 3. V kategorii ochrana jakosti vod - VH problem stare ekoloqicke zatelie upozornulerne na dvel zavazne stare ekoloqickezateze : Areal Carborundum : v arealu jii v soucasne dobe probfhaji sanacnl prace na likvidaci zateze. V arealu byly nalazeny kontaminanty ropneho puvodu, fenoly, chlorovane uhlovodiky. sanaenr prace by melly probihat ai do roku Areal se nachazl v 2. OP vodniho zdroje Karany u tzv. Benateckeho kffdla (vydatnost 150 lis) Rozvodna Drazice (p.c. 876/6, 879/1, 879/2 k.u.drazice) : na zaklade vysledku pruzkurnu a hodnoeenl rizik z r.2003 byla navrzena napravna opattenl. V arealu byly vytipovany zvysene koncentraee NEL ( kategorie C - Metodiekeho pokynu e kriteria znecistenl zemin a podzemnl vody ML:P GR ), PC, kadrnlurn rtut'(kategorie A). V tomto arealu sanacnl prace doposud nezacaly - nynl ve fazi vybelru dodavatele. Areal se tei nachazi v OP vodnlho zdroje Karany (eea 120 m od studnl Benateckeho kfldla a 120 m od Jizery). V soucasne dobe jsou oba arealy pro nas zavazny VH problem. 4. V kategorii ochrana jakosti vod doporueujeme doplnit dals! VH problem:.neexlstence priority kontroly aplikace hnojiv a prosti'edku na ochranu rostlin v ochrannych pasmech yyznamnych vodnich zdroju ". Z poziee provozovatele vodnlho zdroje a nasledne zodpovmnosti za oodavku zdravotne nezavadne pitne vody je nase prlpadna kontrola- sankee zeela omezena. Preventivnl cllenou kontrolu povazujeme za vellee dulezity proces i vzhledem k tomu, ie plosne zdroje zneeistelni jsou tezko prokazatelne. S tlmto probternem sarnozrejrne souvisi identifikace v planu oblasti povodl vyznarnnych vodnich zdroju. Strana 2 (celkem 3)

16 5. Zavazny VH problem je chybejici technlcka infrastruktura - COV a kanalizace v obeleh naehazejleleh se v OP vodnlho zdroje Karany. Jedna se 0 obee s malyrn poctem obyvatel Predmerlee- 600 obyv., Turice- 240 obyv., Novy Vestee obyv, kde investiee do vybudovanl technicke infrastrukturyje caste vellee tezko mlstne resitelny finanenl problem. 6. Zavazny VH problem - zvysena cetnost vyssich prijtokij a s tim zpijsobene zhorseni kvality surove vody (NL, zakal) vllvem eroze brehovych castl a splaehij z prlbreznieh pozemkij. Pfi znorsene kvalite surove vody v teehto parametreeh nenl rnozno odeblrat surovou vodu z Jizery. Stavajlcl teehnologie predupravy vody pred infiltrael do podzeml ( plskova ryehlofiltraee ) toto neumoznuje. 7. V kategorii povodnova prevenee : citime jako zavazny VH problem snizenou prutoenost koryta, nedostatecnou kapacitu. Pri povodriovych staveeh docbazl k elm dal eastejslmu zaplavovant ijzeml ochrannych pasern veetne 1. PHO az k vlastnlm studnovym sachtam, coz zpusobt dlouhodobe vyrazen! zdroje z provozu, nutnost sanael, proplachu a opakovanych kontrol kvality vody laboratofi. V katastru Lazne Tousen eitime jako zavazny VH problem mozne ohrozeni hraze pri prijehodu povodni mezi \'ytezenymi piskovnami kudy prochaz! dva vytlacne vodovodni rady ON 1100 nadreqlonalnfho vyznamu. Pfi prijehodu povodn! maze dojlt k protrzenl hraze mezi Labem a vytezenou plskovnou ( v roee 2006 k tomu skutecne doslo), coz v dusledku zpusobuje nerovnornerne filtracnl narnahanl dellel hraze kudy prochazl vytlaene fady a v extrernnlm pnpade by rnohlo dojlt i k jejimu protrzenl, Upozornujeme na skutecnost, ze tyto hi. vytlacne rady zasobuji pitnou vodou z 25 % hl.rn, Prahu a prilehle obce. Prl reseni VH problemu ochrany jakosti vod je dulezite se prioritne zamerit na ochranna pasma vyznamnych vodnich zdrojij. Dale Vas informujeme, ze proudenlrn podzernni vody v povodl J!zery je predrnetern studie vov Praha - RNDr. Sarka Blazkova, ktera se touto problematikou zabyva. Zpraeoval : Ing. Ladislav Herclk, Ing. Bohdana Tlaskalova. Ing. Simona Pytlova, Ing. Radka Huskova V Praze dne Strana 3 (eelkem 3)

17 VV e.ev.: 11946/2007,-'-'POV~~llllllllllllllllllllll~ ~I ' N~ 0 07/9308 r"~ atum: I ODBOR VODOHOSPODARSKE POLITIKY CiSLO UTVARU: vas DOPIS ZN.: ZE DNE: DIe rozdelovnfku SPISOVAZN.: NASE Cj,: 9930/ VYRIZUJE: TELEFON: FAX: E MAIL: Ing. Ansorge ADRESA: TESNOV 17, ] PRAHA 1 DATUM: Stanovisko k pfedbeinemu pfehledu vyznamnych problemu - zaslanl Vazeny pane tediteli, na zaklade predlozenych navrhu predbeznych pfehledu vyznamnych VH problema v jednotlivych oblastech povodi, ktere byly v souladu s cl. 7 rnetodickeho navodu pro postup porizovatelu planu oblasti povodi a dalsich subjektu podflejicich se na procesu planovani v oblasti vod v roce 2006 ve smyslu ustanoveni 24 a 25 zakona c. 254/2001 Sb., 0 vodach a 0 zmene nekterych zakonu (vodni zakon), ve znenf pozdejsich predpisu a pro postup subjektu pfi zajisteni cinnostf souvisejicich s pflpravou, zavedenim a zpracovanfrn prcgramu rnonitoringu a podavanim zprav Evropske komisi podle Smernice 2000/60/ES (Ramcova smernice vodnf politiky ES) a 21 zakona c. 254/2001 Sb. pripravilo Ministerstvo zemedelstvi stanovisko k temto navrhum, Se stanoviskem Ministerstva zemedelstvf j ste byli seznameni na parade sekce vodniho hospodafstvf s odbornymi fediteli spravcu vodnich toku dne Administrativni chybou na strane Ministerstva zemedelstvi Vam vsak nebylo toto stanovisko nasledne zaslano. Proto Vam nase stanovisko zasilame nyni. Pfiloha: die textu Ing. Miroslav Kral, esc. feditel odboru

18 , Rozdelovnfk: I. lng. Vaclav Jirasek, reditel pro spravu povodi, Povodi Labe, statni podnik 2. RNDr. Petr Kubala, feditel pro spravu povodi, Povodi Vltavy, statni podnik 3. lng. Jindrich Brecka, technicko-provozni feditel, Povodi Orne, statni podnik 4. Dr. lng. Antonin Tuma, feditel pro spravu povodi, Povodi Moravy, s. p. 5. lng. Petr Brezina, technicky reditel, Povodi Odry, statni podnik Na vedomi: RNDr. Jan Hodovsky, reditel Odboru ochrany vod, Ministerstvo zivotniho prostredi - -

19 Priloha k c.j. 9930/ Stanovisko k pfedbeznemu prehledu vyznamnych problema Ministerstvo zemedelstvi obdrzelo prvni pracovni navrhy "predbezneho prehledu vyznamnych problema na zaklade cl.? Metodickeho navodu MZe a MZP pro postup porizovatelu planu oblasti povodi a dalsich subjektu v roce 2006 pro vsechny oblasti povodi v fijnu Predlozene dokumenty byly zpracovany na zaklade projednani uvedene problematiky v prislusnych pracovnich skupinach v jednotlivych oblastech povodi. Z piedlozenych dokumentu vyplyva, ze vyznamne vodohospodarske problemy jsou sice chapany v mnoha pfipadech v jednotlivych oblastech povodi obdobne, ale pfistup k vymezeni vyznamnych vodohospodarskych problema a jejich popis se die jednotlivych zpracovatelu casto vyznamne odlisuje. To je zpusobeno jednak tim, ze kazda oblast povodi rna castecne sve specificke podminky ale predevsim rozdilnymi pfistupy jednotlivych osob podilejicich se na sestaveni techto dokumentu, Ministerstvo zemedelstvi nepovazuje rozdilnost ve zpusobu zpracovani prvnich pracovnich navrhu Prehledu vyznamnych vodohospodarskych problema v jednotlivych oblastech povodi za nejaky problem a pine respektuje potrebu fesit tuto problematiku s ohledem na mistni podminky. Protoze vsak budou tyto dokumenty schvalovany pnslusnymi krajskymi ufady povazuje Ministerstvo zemedelstvi za ucelne shodnout se na jednotnem principu popisu vyznamnych vodohospodarskych problemu tak, aby pfi schvalovani techto dokumentu prislusnymi krajskyrni ufady nebyly ternto ufadum predkladany ke schvaleni vyznamne rozdflne dokumenty. Z predlozenych dokumentu vyplyva, ze nektere problemy jsou chapany a popisovany z hlediska jejich dopadu na stav vod, jine z hlediska pficin "problemu" a jindy z hlediska predpokladaneho resent "problemu". Zvlastni skupinu tvofi problemy.organizacnfho charakteru", tj. problemy resitelne dodrzovanim pfislusnych predpisu, norem Ci jinych zavaznych ci doporucenych postupu ci resitelne na zaklade nejakeho "spravniho rozhodnuti", V predkladanych dokumentech se tez vyskytla skupina problema definovanych formou "upozomeni na potencialni riziko vzniku moznych problema", Problema, ktere nespadaji ani do jedne vyse popsane kategorie bylo v predlozenych dokumentech minimum. Domnivame se, ze neni nezbytne nutne sjednocovat terminologii pouzivanou pfi popisu jednotlivych predbeznych problemu, Povazujeme vsak za vhodne, aby kazdy problem byl popsan z hlediska jeho dopadu na stav vod a moznych pficin jeho vzniku. Predjimanl resent problemu nepovazujeme za nezbytne, i kdyz se to v nekterych pripadech (napfiklad ve spojitosti s implementaci Smernice 0 cisteni rnestskych komunalnich vod) primo nabizi. Stejne tak povazujeme za vhodne, aby ke kazdemu vyznamnemu problernu byly rovnou vyjmenovany vodni utvary, ktere jsou problemem dotceny.

20 _ POVOdiLab I-IRADE e, statnf podnik C KRALQVE "Jan Kozderka" :31 Komu Kopie Na vedoml Datum e.ev.: C).: ljiq ~!~~!" Pfedrnet Va zeri i, v navaznosti na vyzvu vefejnosti a uzivatelu vody k pfipominkam k k pfedbeznemu pfehledu vyznamnych problemu nakla.dani s vodarni zjistenych v oblasti horniho a stfedniho Labe ze dne bych vas rad upozornil na rozpadajici se bfeh Adrspasskeho potoka od mostu vedle Adrspasskeho rybnika, az k mostu proti proudu potoka. Obec Adrspach vypracovava plan na revitalizaci rybnika a rekonstrukci potoka, ale pokud nebude koryto rekonstruovano v eele delee, od mostu k mostu, pfi prvni povodni hrozi, ze se pritok do rybnika zanese. Proto vas zadam 0 pfipadne zvazeni rekonstrukce v cele delce koryta, p~ctoze se tak snizi riziko skod. S pozdravem, MUDr. Bohuslav Kozderka Dolni Adrspach Tel.:

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most Změna 2010 identifikační číslo obce 02666 kód obce 02666 PODKLADY 1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu 2.

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Mgr. Petr Medřický Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice založena v r.1993 akcie v držení 459 měst a obcí Libereckého

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Suchdol Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_020_01_15912 Název obce: Suchdol Kód obce (IČOB): 590088 (590088) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1554 (7103)

Více

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č.

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. 470/2001 Sb. a dokumentace Programu revitalizace říčních

Více

Protipovodňová opatření pro období 2007 2013 v gesci Ministerstva zemědělství. Seminář k prevenci před povodněmi Liberecký kraj 7.

Protipovodňová opatření pro období 2007 2013 v gesci Ministerstva zemědělství. Seminář k prevenci před povodněmi Liberecký kraj 7. Protipovodňová opatření pro období 2007 2013 v gesci Ministerstva zemědělství Seminář k prevenci před povodněmi Liberecký kraj 7. července 2009 Obsah prezentace: Rekapitulace současných dotačních titulů

Více

Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje

Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje Druhý cyklus plánování (2010 2015) Ing. Jaroslav Beneš Ing. Kateřina Koudelková Povodí Vltavy, státní podnik 19. června

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Komise pro plánování při státním podniku Povodí Labe II. jednání komise 12.6.2012 Povodí Labe, státní podnik Program jednání 1) Zahájení 2) Aktuální informace z procesu plánování

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD Ing. Jan Cihlář, Ing. Jan Plechatý, Ing. František Smrčka Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Ing. Miroslav Král, CSc.

Ing. Miroslav Král, CSc. VODNÍ HOSPODÁŘSTV STVÍ Aktuáln lní informace MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky Obsah Organizace vodního hospodářství Vodohospodářská politika

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina XX. změna - stanovisko Ministerstva zemědělství ČR k navrhovaným změnám schváleného Plánu

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina XX. změna - stanovisko Ministerstva zemědělství ČR k navrhovaným změnám schváleného Plánu ÚTVAR: ODBOR VODOVODŮ A KANALIZACÍ ČÍSLO ÚTVARU: 15130 NAŠE ČJ.: 36686/2011-MZE-15132 VYŘIZUJE: ING. SKÁCEL TELEFON: 221 812631 FAX: 221 812990 E-MAIL: vladimir.skacel@mze.cz Krajský úřad kraje Vysočina

Více

Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007

Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007 Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007 odbor programového financování ve vodním hospodářství MZe Teplice 8. 3. 2007 Vláda 15. 11. 2006 schválila 15,2 mld. Kč na léta 2007

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.9 Vodní hospodářství

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.9 Vodní hospodářství Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Garant podkapitoly Vodní hospodářství: Ing. Marie Polešáková, Ph.D. Zpracovatel podkapitoly Vodní hospodářství: Doc. Ing. Ladislav Satrapa,

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rejvíz Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rejvíz Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Rejvíz Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_003_05_19316 Název obce: Zlaté Hory Kód obce (IČOB): 597996 (597996) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Kunětice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_021_01_17907 Název obce: Velké Kunětice Kód obce (IČOB): 569453 (569453) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č. j. 3357/ZZ/14 Vyřizuje: Ing. Skálová / 221 V Karlových Varech dne 15. 12. 2014 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje Zákonné zmocnění Dne 1. 1. 2002 nabyl účinnosti zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23.

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23. Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) - náležitosti žádosti - průběžná aktualizace dokumentů PRVKÚK a PRVKÚ ČR Medlov, 22. a 23. září

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 058 Kód obce PRVK: 0611.002.058.00 Kód obce (IČOB): 03829 (568678) Číslo ORP3 (ČSÚ): 002 (6102) Název ORP3: Havlíčkův Brod Kód

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_060_01_15528 Název obce: Stařechovice Kód obce (IČOB): 590053 (590053) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 720 Kód obce PRVK: 0615.015.720.00 Kód obce (IČOB): 16156 (596868) Číslo ORP3 (ČSÚ): 015 (6115) Název ORP3: Žďár nad Sázavou Kód

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PŘÍPRAVNÉ PRÁCE SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PŘÍPRAVNÝCH PRACÍCH PLÁNU OBLASTI POVODÍ BEROUNKY Povodí Vltavy, státní podnik oddělení plánování v oblasti vod prosinec 2007 1 Souhrnná zpráva

Více

1. Žadatel 1) (k žádosti písmene A, B, C)

1. Žadatel 1) (k žádosti písmene A, B, C) Městský úřad Otrokovice odbor životního prostředí nám. 3. května 1340 765 23 Otrokovice A) ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍMU DÍLU ( 15 vodního zákona) B) ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S PODZEMNÍMI VODAMI

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Komise pro plánování při státním podniku Povodí Labe PROSINEC 2009 VII. jednání komise 8.4.2014 Mgr. Petr Ferbar Povodí Labe, státní podnik Program jednání komise 1) Zahájení 2)

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Heroltovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_026_02_32066 Název obce: Libavá Kód obce (IČOB): 503941 (503941) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419).

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419). 1 Kód obce PRVK: 3605.5209.064.01 Kód obce UIR: 17841 Název obce: VELKÁ JESENICE 1. VELKÁ JESENICE číslo obce: IČZÚJ 574562 část obce (základní sídelní jednotka): Velká Jesenice Podklady: Dotazník k PRVK

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Borohrádek OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast

OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast OPŽP verze 7 PRIORITNÍ OSA 1: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VOD A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ PRIORITNÍ OSA 2: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH SÍDLECH

Více

Rekapitulace Jakostního modelu povodí Jihlavy, jeho aktualizace a rozšíření pod VD Dalešice. 3.12.2015 Ing. Roman Hanák

Rekapitulace Jakostního modelu povodí Jihlavy, jeho aktualizace a rozšíření pod VD Dalešice. 3.12.2015 Ing. Roman Hanák Rekapitulace Jakostního modelu povodí Jihlavy, jeho aktualizace a rozšíření pod VD Dalešice 3.12.2015 Ing. Roman Hanák Aktualizace Jakostního modelu nad VD Dalešice a jeho rozšíření pod VD Dalešice základní

Více

VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ UPLATNĚNÝCH KE KONCEPCI PRVKUK a k posouzení vlivu této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví v průběhu procesu SEA

VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ UPLATNĚNÝCH KE KONCEPCI PRVKUK a k posouzení vlivu této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví v průběhu procesu SEA Prohlášení ke koncepci Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina Požadavky a podmínky vyplývající z procesu SEA (Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, veřejné projednání

Více

Ing. Zdeněk Lusk Dubnice 124 PSČ 471 26

Ing. Zdeněk Lusk Dubnice 124 PSČ 471 26 Ing. Zdeněk Lusk Dubnice 124 PSČ 471 26 Veškeré hydrogeologické a inženýrsko geologické práce, posudková činnost, posudky dle zákona 100/2001Sb. E.I.A Oprávněné osoby: RNDr. Lusková Olga, RNDr. Lusk Karel

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Boč. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Boč. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_1_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.1.2 Název obce: Stráž nad Ohří Kód obce (IČOB): 15644 (555584) Číslo ORP3

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

Projekt: Integrovaný vodohospodářský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka Registrační číslo sub-projektu: BG FTA EČ: 008

Projekt: Integrovaný vodohospodářský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka Registrační číslo sub-projektu: BG FTA EČ: 008 Projekt: Integrovaný vodohospodářský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka Registrační číslo sub-projektu: BG FTA EČ: 008 Nositel projektu: Via rustica o.s., nám. Svobody 320, 395 01 Pacov,

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

Kód obce UIR: 17926. Základní sídelní jednotka Petrovice a Petrovičky (405 492 m n. m.) leží na katastrálním území Velké Petrovice (779261).

Kód obce UIR: 17926. Základní sídelní jednotka Petrovice a Petrovičky (405 492 m n. m.) leží na katastrálním území Velké Petrovice (779261). 1 + Kód obce PRVK: 3605.5209.065.01 1. PETROVICE Kód obce UIR: 17926 Název obce: PETROVICE číslo obce: IČZÚJ 574571 část obce (základní sídelní jednotka): Petrovice, Petrovičky Podklady: Dotazník k PRVK

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

NIVA A JEJÍ POTENCIÁL

NIVA A JEJÍ POTENCIÁL KLIMA KRAJINA POVODÍ NIVA A JEJÍ POTENCIÁL UN IE U V PRO A ŘEKU MOR Základní východisko Vyhodnotit vodní útvary z hlediska: možností obnovy rozlivů do nivy doporučených způsobů revitalizace protipovodňové

Více

254/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)

254/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

ÚVODNÍ ČÁST TEXTOVÁ ČÁST. II. plánovací období (2016-2021)

ÚVODNÍ ČÁST TEXTOVÁ ČÁST. II. plánovací období (2016-2021) ÚVODNÍ ČÁST TEXTOVÁ ČÁST II. plánovací období (2016-2021) Pořizovatel: Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje Pivovarské

Více

ZPRÁVA III. VÝZNAMNÉ PROBLÉMY NAKLÁDÁNÍ S VODAMI ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZPRÁVA III. VÝZNAMNÉ PROBLÉMY NAKLÁDÁNÍ S VODAMI ZÁKLADNÍ INFORMACE ZPRÁVA III. VÝZNAMNÉ PROBLÉMY NAKLÁDÁNÍ S VODAMI ZÁKLADNÍ INFORMACE Významné problémy nakládání s vodami (VH problémy) zjištěné v oblasti povodí Horního a středního Labe V současné době probíhají ve všech

Více

Veřejná diskuse. Vzdělaná a konkurenceschopná země Moderní zemědělství. 13. Ledna 2010 Hradec Králové

Veřejná diskuse. Vzdělaná a konkurenceschopná země Moderní zemědělství. 13. Ledna 2010 Hradec Králové Veřejná diskuse Vzdělaná a konkurenceschopná země Moderní zemědělství 13. Ledna 2010 Hradec Králové VÝCHOZÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ VODOVODY V ČR (rok 2008) Počet zásobovaných obyvatel 9 664 000 Počet vodovodních

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Týniště nad Orlicí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Týniště nad Orlicí. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3607.5208.074.01 Název obce: Kód obce (IČOB): 17242 (576859) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5208 (5208) Název ORP3: Kód

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA MŽE 10100016_2 - Ř. KM 40,500 44,000 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY

Více

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Role vodoprávn vního úřadu v ochraně povrchových a podzemních vod RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Legislativa ochrana vod 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Parlament

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Leština. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Leština. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Leština Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7113_015_01_08052 Název obce: Leština Kód obce (IČOB): 537713 (537713) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2011 (7113)

Více

Krajsky ufad Stredoceskeho kraje

Krajsky ufad Stredoceskeho kraje Krajsky ufad Stredoceskeho kraje 0080R? I V 0 1 N 1 H 0 P R O S T R t D I A ^tmfcdtlstvi Praha: 24.04.2014 Die ro/dclovniku Cislojednaci: 047711/2014/KUSK Spisova znacka: SZ_ 047711/2014/KUSK Vyfizuje:

Více

Omezování rizika povodní (opatření na vodních tocích)

Omezování rizika povodní (opatření na vodních tocích) Zvýšení absorpční kapacity OPŽP PO 1 a 6 Omezování rizika povodní (opatření na vodních tocích) Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zblov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zblov. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Zblov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3605.5209.058.05 Název obce: Studnice Kód obce (IČOB): 15854 (574481) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5209 (5209)

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA/E-MAIL LIBEREC 18.12. 2013 KULK 8380/2014 OŽPZ 1626/2013

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY MORAVA 10100003_5 (PM-9) - Ř. KM 257,905 262,423 EL. NÁHON - 10219466_1 (PM-7) - Ř.

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_58_7) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.58.7 Název obce: Štědrá Kód obce (IČOB): 16321 (555622) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTí ~fpr/~ R//7~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 S009P00JLWV3 MĚSTSKÝ URAD BLANSKO ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Rudíkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 586 Kód obce PRVK: 0614.013.586.00 Kód obce (IČOB): 14326 (591637) Číslo ORP3 (ČSÚ): 013 (6113) Název ORP3: Třebíč Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Véska Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Véska Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Véska Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_008_03_18098 Název obce: Dolany Kód obce (IČOB): 501646 (501646) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Polkovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Polkovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Polkovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_034_01_12548 Název obce: Polkovice Kód obce (IČOB): 516899 (516899) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

Programy opatření v Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy Seminář Voda 2010 současný stav a opatření k ochraně vodního zdroje Želivka Ing. Jaroslav Beneš Povodí Vltavy, státní podnik Proces plánování v oblasti

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vestec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vestec. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Vestec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3605.5209.069.01 Název obce: Vestec Kód obce (IČOB): 08108 (547565) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5209 (5209) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Voda: bilancováno pro Petrov nad Desnou, Terezín Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_027_03_11979 Název obce: Sobotín Kód obce (IČOB): 540986

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Loučka. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Loučka. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Loučka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7105_009_01_00460 Název obce: Loučka Kód obce (IČOB): 552038 (552038) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1881 (7105)

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JÍLOVÉ U DRŽKOVA LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST červen 2011 Územní plán Jílové u Držkova Objednatel: Obec Jílové u Držkova Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Podhrad OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. SHRNUTÍ ZÁMĚRŮ k 11. 2. 2015

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. SHRNUTÍ ZÁMĚRŮ k 11. 2. 2015 ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SHRNUTÍ ZÁMĚRŮ k 11. 2. 2015 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE, OPŽP - SOUHR ZÁMĚRŮ K 30. 1. 2015 3842 2946,3 název projektu nositel

Více

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ PODANÝCH PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ OHŘE, DOLNÍHO LABE A OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ LABE

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ PODANÝCH PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ OHŘE, DOLNÍHO LABE A OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ LABE Zpráva o vyhodnocení podaných připomínek k návrhu Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ PODANÝCH PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ OHŘE, DOLNÍHO LABE

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení Sídlo / Místo podnikání

Více

Časový plán a program prací

Časový plán a program prací PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD V ROCE 2005 OBLAST POVODÍ ODRY Časový plán a program prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Odry Pořizovatel: Zpracovatel: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava

Více

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Třešť Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 222 Kód obce PRVKUK 612.5.222. Kód obce (IČOB) 1776 (58832) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6153 Název POU Třešť Členění obce Úplný

Více

Voda v krajině Návrat ke kořenům"

Voda v krajině Návrat ke kořenům Voda v krajině Návrat ke kořenům" LeaderFEST Náchod 18. 6. 2015 Ing. Tomáš Havlíček ATELIER FONTES s.r.o. www.fontes.cz - Návrat ke kořenům? Ke kterým? 1000 let? 100 let? 60 let? Co řešíme? 1. Tekoucí

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.2 VODA A VODNÍ REŽIM 5.2.1 Základní geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled Charakteristickým rysem podnebí v České republice je převládající západní proudění a intenzivní cyklonální činnost

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Ing. Jan Kříž Náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

MIZPP00UNC7P XÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

MIZPP00UNC7P XÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ MIZPP00UNC7P XÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ P Došlo dne/ O 'i nn onił Počet listů: čas přijeti: Ĺ Ł "W fcuľt ph'ioh: Čislo Jednací:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA NEBO ZMĚNU

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Nové Zámky Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Nové Zámky Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Nové Zámky Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7105_012_02_41372 Název obce: Mladeč Kód obce (IČOB): 504246 (504246) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1881 (7105)

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ Z A D Á N Í zmìny è. 1 územního plánu obce CHÝNÌ zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

8. Vodní dílo STANOVICE

8. Vodní dílo STANOVICE 8. Vodní dílo STANOVICE POLOHA Tok Lomnický potok říční km 3,2 hydrologické pořadí 1-13-02-030 Obec Stanovice Okres Karlovy Vary Kraj Karlovarský Vodní dílo (VD) je součástí vodohospodářské soustavy Stanovice

Více

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m.

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m. A. OBEC Věžnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 228 Kód obce PRVKUK 0612.005.228.00 Kód obce (IČOB) 18141 (588130) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km

200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 1,08 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107030480 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1179700 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 20,11 ÚTVAR

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Stajiště trvale bydlící. Pavlov trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Stajiště trvale bydlící. Pavlov trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Pavlov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 206 Kód obce PRVKUK 0612.005.206.00 Kód obce (IČOB) 11841 (587681) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61053 Název POU Třešť Členění

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice

Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice Ing. RADEK GREGOR Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou kancelář:, 591 01 Žďár nad Sázavou Tel./fax: 566 621 773, e-mail: projekce@irgzr.cz Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice Datum: 08/2013 Investor:

Více

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci 7/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o vodoprávní evidenci Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle 19 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a

Více

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz 48. Odborný seminář pro pracovníky v oblasti ochrany ŽP Jetřichovice duben 2010 Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz Výskyt povodní je třeba

Více