"Pi'edbezny pi'ehled vyznamnych problemu nakladani s vodami v oblasti povodi Horniho a sti'edniho Labe"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""Pi'edbezny pi'ehled vyznamnych problemu nakladani s vodami v oblasti povodi Horniho a sti'edniho Labe""

Transkript

1 Severoceskevodovody a kanalizace, a. s, Pripominky a doplnenl k predlozenernu rnaterialu : "Pi'edbezny pi'ehled vyznamnych problemu nakladani s vodami v oblasti povodi Horniho a sti'edniho Labe" Podkladove materialy pro zpracovanl poskytla tez SVS a.s., tyto podklady jsou do rnaterialu zahrnuty. Jedna se proto 0 spolecne stanovisko Severoceskych vodovodu a kanalizaci, a.s. a Severoceske vodarenske spolecnosti a.s.. K jednotliyym eastern materialu: VH problemy v kategorii ochrana vod jako slozky zivotniho prosti'edi - Ochrana jakosti vod nedostatecne odkanalizovani a cisteni OV Tato kapitola se da rozdelit na 2 podkapitoly : 1. Nedostateena VH infrastruktura u aglomeraci nad 2000 EO 2. Nedostatecne cisteni splaskovych vod v aglomeracich do EO Tato problematika je posledni dobou analyzovana, posuzovana a hodnocena ruznyrni subjekty a z ruznych pohledu, vysledek by ale mel byt sbodnv. Za zakladnl material vymezujici tuto problematiku povazuierne v tuto chvili posledni aktualizaci "Strategie financovanl implementace srnernice Rady e. 91/271/EHS, 0 eisteni rnestskych odpadnich vod" (dale Strategie) schvalenou usnesenim Vlady CR e.1391 z SVS a.s. komunikovala 5 MZe pf pracich na aktualizaci Strategie. 1. Nedcstateena VH infrastruktura u aglomeraci nad 2000 EO Do konce roku 2010 je nutne zabezpecit vystavbu chybejlclch rnestskych COY a kanalizacnlch systernu, obnovu COY a zlepsenl technologii eisteni odpadnich vod v aglomeracich 0 velikosti nad 2000 EO, za ucelern splnenl pozadavku smernice Rady 91/271/EHS 0 eisteni rnestskych odpadnich vod. Jedna se 0 dobudovanl kanalizacnich systernu a vystavbu novych, pfipadne 0 obnovu nebo intenzifikaci stavajlclch COY. Vetsina povrchovych vod v oblasti povodi Horniho a strednlho Labe vykazuje vyssi zatlzenl biogennimi prvky. Jedna se zejrnena 0 obsah celkoveho fosforu, ale take dusiku, ktery se vyskytuje prevazne v arnoniakalni forme. Technologie na odstranovani biogennich prvku se postupne zavadeji na vsech COY, povinnosti je zajistit dosazenl predepsanych lirnitu u aglomeraci (na vytoku z COY) 0 velikosti nad 10 tis.eo V oblasti povodi horniho a strednlho Labe se nachazl 2 aglomerace akcionaju SVS 5 poctern EO vetslm nez 10 tis., ktere zbyva vyresit do konce roku Aqtornerace Opatfenl Proiekt Rok 2006 Krai Vodni utvar 1 Jabionec nad Nisou kanalizace l.uzicka Nisa realizace Libereckv Liberec kanalizace, Luzicka Nisa realizace Liberecky COV Severoceske vodovody a kanalizace, a. s. Pfitkovska tepuce ret B 111 Fax; ;scvkescvs.cr Spoletnostje zdpsandvcbchodnimrejstfikuoddlis,vloik<l46s, u Krajskeho soudu v usu nadlabem 1(: DIC: CZ49<J99451 G)VEOLIA VODA

2 Severoce5ke vodovody a kanalizace, a. 5. v teto oblasti se nachazl tez 2 aglomerace mimo majetek SVS a.s. s poctern EO vetsim nez 10 tis., ktere zbyva vyfesit do konce roku GOV Jilemnice Cutisin - v pfiprave je projekt rekonstrukce GOV GOV Rokytnice - zpracovan rozbor celkove situace, majitel rozhoduje 0 dalslrn postupu. V aglomeracich mezi 2-10 tis. EO nejsou v nekterych pfipadech odpadni vody Fadne eisteny, rozsah kanalizace je v rade pflpadu nedostaeujici a v nevyhovujicim technickern stavu. V rnestskych castech se [edna vetsinou 0 vybudovanl site kanalizacnlch sberacu na jiz fungujici a kapacitne pfipravenou GOV, v nekterych pfipadech pak 0 vybudovanl komplexniho systernu i s koncovou GOV. V oblasti povodi Horniho a stredniho Labe se nachazl celkem 6 aglomeraci akcionafu SVS s poctem EO 2 az 10 tis., ktere zbyva vyresit do konce roku Aalomerace Opatfenl Proiekt Rok 2006 Krai Vodni utvar 1 ICesky Dub kanalizace, dokonceno Liberecky COV 2 Harrachov COV orlorava tlbereckv Chrastava kanalizace ptlprava Libereckv Karnenicky Senov kanalizace Cista stav.povolenl Liberecky Ploucnice 5 Tanvald kanalizace pflprava LibereckY Velke Hamrv ICov orrorava Libereckv V teto oblasti se nachazl tez 1 aglomerace mimo majetek SVS a.s. s poctern EO 2 az 10 tis., ktere zbyva vyresit do konce roku GOV Lomnice nad Popelkou - rekonstrukce GOV je ve stadiu pfipravy projekenich praci. 2. Nedostatecne cisteni splaskovych vod v aglomeracich do 2000 EO V aglomeracich teto velikosti neni ve vsech pfipadech zajisteno potrebne eisteni odpadnich vod v obcich, kde jiz existuje zkolaudovana a funkcnl kanalizace pro verejnou potfebu, Dale neni vyfeseno pfimerene eistenl odpadnich vod v obclch, kde to je z hlediska ochrany vod nebo [inych zajmu ochrany zivotnlho prostredl ucelne, af uz je to v lokalitach kde je dosud likvidace odpadnich vod resena individualne (septiky, ei jina Iikvidace neodpovidajici pozadavkurn primereneho eisteni) nebo kde na existujici funkcnl zkolaudovane kanalizace pro verejnou potrebu nenavazuje primerene elsteni odpadnich vod. PFitom je tfeba prioritne Fesit pozadavky na zabezpecenost jakosti vodnich zdroju a na ochranu chranenych uzernl Malymi obcemi proteka]l malo vodne toky, ktere jsou vypoustenymi odpadnimi vodami vyznamne znecist'ovany, 3. Dotcene vodni utvary povrchovych vod Vodnl utvar Aalomerace nad 2tis.EO Mumlava PO soutok s tokem Milnice Harrachov Desna oo ustl do toku Kamenice Tanvald Kamenice PO ustt do toku Jizera -,.. Velke Hamrv Jestedka PO ustl do toku Mohelka Ceskv Dub Kamenice po soutok s tokem Chfibska Kamenice Karnenickv Senov l.uzicka Nisa PO soutok s tokem Doubskv potok Jablonec nad Nisou Luzicka Nisa oo soutok s tokem Cerna Nisa Liberec Jefice PO usn do toku Luzicka Nisa Chrastava Severoceske vcdovedy a kanalizace, a. s, pfitkovskii repnce rel.. 4' F.1X: t-man.scvkescvk.cz Spole<:l'lost je zapsfim vobchodmm rejstiiku oddflb,vloika 465, u Krajskehosoudu v (Mi nad Labem 1(: ' DIC,CZ G)veOLIA VOOA

3 Severoceske vodovody a kanatlzace, a. s. nedostateena uroven elsteni dest'ovych vod Zadame spravce povodi, aby vyvijel spolu s narni tlak na legislativni podporu likvidace destovych vod jinyrn zpusobern nez odvedenim jednotnou kanalizaci na GOV. zneeisteni vod v dusledku rekreaeniho vyuziti Rizikovyrn faktorem je naprosto negativni ovlivnenl jakosti vody v toku Jizerka eilym rekreacnlrn vyuzitlm stredlsek v horni easti jejiho povodi. Velmi negativne je tim ovllvnena jakost surove vody pro vyrobu vody pltne v UV Jilemnice Cutisin a UV Hrabacov. nevhodne vvuzivani uzemi Pozadujeme do rizik zaradit neomezenou moznost projizdeni rnotorovych vozidel po hrazi VN sous, coz je potencialnlrn ohrozenlrn jakosti vody ve VN, jez je nezastupitelnym zdrojem pro vyrobu pitne vody. Zadoucl je celoroenl zakaz prujezdu motorovych vozidel po hrazi. ovlivneni pi'irozeneho stavu vodarenskych nadrii pi'irodnimi zmenami nebo Iidskou einnosti ( neidentifikovany typ) Dusledkern zmen v okoli OPVZ VN Sous dochazl k negativnimu ovllvnovanl slozenl vody vyuzlvane pro vyrobu vody pitne. surova voda ve VN sous neodpovlda pozadavkurn na jakost surove vody urcene k uprave na vodu pitnou, a to ve vztahu ke standardnim metodarn upravy vody - viz Zakon 0 vodovodech a kanalizacfch, Vyhl. e. 428/2001 Sb. v platnern znenl, V soucasne dobe jsme v jednanl s KU Llbereckeho kraje 0 vyjimce pro VN Sous, ktera obsahem hurnlnovych latek neodpovlda pouzlte technologii. V obdobi jarniho tanl dale voda neodpovlda ani srnerne hodnote v ukazateli ph. Predpokladame vliv kyselych dest'u. Zildilme, aby byla pflpravovana opatfenl, kteril budou resit situaci v povodi VN Sous tak, aby reseni nezustalo pouze na majiteli a provozovateli upravny vody. Jednou z rnoznostl je pravidelny zasah v podobe vapnenl vody akumulovane ve VN, jez bylo v predchozlch letech financovano spravcern povodi, roku 2007 bylo financovano nasi spolecnosti. Domnlvarne se, ze bude nezbytne hledat reseni tsto situace z pozice Krajskeho uradu as to zadanlm odborne studie, ktera by se zabyvala hospodaienlm v OPVZ (zalesnovanl, vapnenl pudy, atd.), aby nedochazelo k dalsfmu negativnfmu ovllvriovanl kvality vody ve VN Sous. Obecne apelujeme na smerovilni einnosti sprilvcu povodi k dosazenl pozadavku na jakost surove vody pro upravu na vodu pitnou v nilvaznosti na technologii upravny vody (Pozn.: clnnost spravcu povodi by meta smetovat ke srnernym hodnotarn Vyhl. e. 428/2001 Sb.,kterou se provadl zakon 0 vodovodech a kanalizacfch pro vefejnou potrebu, prllohy e. 13, a to vzdy pro tu kategorii, na kterou rna provozovatel vybudovanou technologii upravy vody). nadmerne zneeisteni povrchovych vod fosforem a dusikem z plosnych zdroju ( paw do typu nevhodna aplikace hnojiv nebo eroze?) Je nutne se zabyvat navrhern opatfenf na redukci plosnych zdroju zneeisteni dusfkem a fosforem. Severoceske Yodovody a kanalizace, a. s. pfitkovska Teplice Iel Fax; E mail; Spolecnost je aapsanavobchcdnim re:jsti'iku addu e,vtozka 465, UKrajskeho souduv Ustinadlabem ic (::C G)VEOLIA VODA

4 Severoceske vodovody a kanalizace, a. s. VH problemy v kategorii povodnova prevence nedostatecna ochrana zastaven"ch uzemi Rizika povodni je nutne analyzovat na podklade jiz zpracovanych studii a dalslch existujicich materialu, v rarnci teto anl3lyz:y by rnela byt definovana a resena tez nedostatecna zabezpecenost narni provozovanych GOV a zdroju, UV, dopracovano rnapovanl zaplavovych uzernl. V tomto smyslu bude zrejme take aktuallzovan seznam nechranenych nebo nedostatecne chranenych lokalit pred povodnernl -!adame 0 pfizvani k pracim na tomto seznamu, aby zahrnoval lei lokality naseho ziljmu. bezpecnost naddi ve vazbe na pi'evedeni extremnich prutoku Nevime, zda pam do teto kapitoly, marne vsak negativni zkusenosti ne 5 mnozstvlm, ale 5 kvalitou surove vody ve VN prj njzsich hladinach v obdobl sucha. Zildilme 0 jeji zai'azeni do "Pi'edbezm!ho pi'ehledu vyznamnych probh!mu". ucinn" varovn" system Podporujeme budovanl lokalnlch varovnych systernu, vyuzitf informaci 0 pripadnem ohrozenl GOV, G80V a zdroju i prj rnalych lokalnlch povodnich je pro nasi cinnost nezbytne, VH problemy v kategorii ekonomika ve vodnim hospodafstvl Pine podporujeme myslenku na vyreseni problernu pokryti nakladu na odvadenl a pflpadne eisteni dest'ovych vod a problemu neucasti nekterych uzivatelu (napf, MVE) na uhrade nakladu za udrzbu vodnich del. VH problemy relevantni pro utvary podzemnich vod Do prllohy vyjmenovanych konkretnich ohrozenl poiadujeme doplnit ohroieni oblasti staryml ekologickymi ziltezemi (vodni zdroj Nudvojovice - chlorovane uhlovodiky) a nevhodnou aplikaci hnojiv a pi'ipravku na ochranu rostlin. V soueasne dobe marne nekolik lokalit, na kterych evidujeme zvyseny vyskyt pesticidnfch latek, [edna se zejmena o atrazin, simazin, desethylatrazin a hexazinon. 8eznam zdroju 5 vyskytern pesticidnich latek : Nazev zdroie l.oukovick Travnlcek, vrt Zdislava, vrt Vrtk.zdrol Mal' Dub, studna Vaclavl Hrudka Severoceske vodovody a kanalizace, a. s. PTitkovskii Teplice Tel.: Fax; wwwscvk.ca Spole<nost [ezapsana II obchodnim rejstfiku oddila,vlctka46s, ukrdjskeho soudu v usu nadlabem 1(: DIC: C G)VEOLIA VOOA

5 Severoceske vodovody a kanalizace, a. s, Ohrozenl zasob podzemnich vod v dusledku tezby v polskern dole Turow a v dusledku tezby sterkopisku v zapadnl casti Liberecke kotliny je v pfiloze uvedeno (ohrozenl zdroju v oblasti Uhelna) Neni uveden potencialnl pokles zasob podzemni vod v oblasti Dolanek, kde zajist'ujeme [ednoduchy hydrologicky pruzkurn,celkove se chceme podilet na pracl i vysledcich v podkladu zmlnenych pracovnich skupin a expertu. Nektere kapitoly jsou pro nas inspiraci ke zjisfovani souvislosti mezi uvedenyrni problemy a nami vyuzlvanyml vodnimi utvary, coz vsak vyzaduje urcity cas. Pokud na jejich zaklade budeme mit dalsl vyjadreni a pfipornlnky k [ednotlivyrn problernum, uplatnime je po dobu vystaveni materialu na portale verejne spravy na zaklade analyzy uvedenych souvislosti. V Teplicich Sumarizace pfipomlnek : Ing. Jana Michalova, rnanazer utvaru kontroly jakosti Severoceske vodovodya kanalizace, a. s, Prrtkovsk;i reptrce tel Fax:4' Spoleblo5tje zap53naiiobchodnlmrej5ti'fku Oddil B,IIloika 465,UKrajskeho scuouiiu;:tl nad tabem Ie: Ole, C490994$1 G)VEOLIA VODA

6 MichaloV8 JanaIng ,59 Komu Kopie Na vedomi Vaclav Jirasek (el. adresa) Petr Martinek (el. adresa) "Martin Votava I(el. adresal)" "David Votava I(el. adresal)" Novakova Blanka Ing. Piedmet Piipominky a doplnenl k predlofenemu rnaterialu : "Piedbezny piehled vyznamnych problernu nakladanl s vodami v oblasti povodi Horniho a stiedniho Labe" Zasilam Vam piipominky a navrhy k materialu "Pfedbezny prehled vyznamnych problema nakladanl s vodami v oblasti povodi Ohre a Dolniho Labe". Jedna se 0 spolecne stanovisko Severoceskych vodovodu a kanalizaci, a.s. a Severoceske vodarenske spolecnosti a.s.. S pozdravem Ing. Jana Michalova manazer utvaru kontroly jakost! Severoceske vodovody a kanalizace, a.s. Utvar kontroly jakosti Prltkovska Teplice tel. : FAX: «Piipominky k rnaterialu PL_19_3.doc» III! -Piipominky k rnaterialu PL_19_3.doc

7 UA 1!!a...~le.SERVIS. AQUA SERVIS, a.s., Sternberkova Rychnov nad Kneznou Finna je zapsena v obchodnim rejstfiku vedeneho Krajskrm scudem v Hradci Kralcve. oddil B, vloika Firm 67f94. Phltce DPH u FU Rychnov D, KD.,ej. 33llf94 Povodi Labe Hradee Kralove Vas dopis Nase znacka Mail Telefon Ryehnov n.k Vee: plan povodi Labe V prfloze posilam konkretni problematicka mista k feseni v ramci planu povodi Labe. doresit propojeni volnych vyusti na centralni COY nebo samostatne COY v Iokalitach, Ryehnov n.kn., Vamberk, Kostelee n.orl. intenzifikaee stavajici COY Zd'ar n.orl. nebo propojeni na COY Borohradek vybudovani COY a kanalizaee v Cermne n.orl. opravy kanalizaci-odstranenf balastnieh vod zaplavovani COY Kostelee, TYniste, Castolovice Dobruska, kanalizaee k nove zastavbe nutna rekonstrukee COY Tyniste, Castolovice odstaveni COY Habrova, napojeni na RK celkova rekonstrukee vodovodnich radii v obei Prorubky, Bacetin, Domasin u Dbk, Kameniee, Uhrinov vybudovani vodojemu v obei Rybna n.zd. vcetne vodovodnich radii propojeni vodovodu Kfivina a Lipa n.orl., zruseni vodniho zdroje Lipa n.orl. propojeni vodovodu Cestice a Rasovice, zruseni vodniho zdroje Rasovice rekonstrukee vodojemu Kameniee, Ohnisov, Merkloviee (horni a dolni), Dlouha Yes rekonstrukee upravny vody Perliva, pripadne zruseni a pfepojenf na vrt Cermna n.orl. s vybudovanim propojovaciho vodovodu mezi vrtem Cermna a vodojemem Saehov a vystavba upravny vody Cermna vystavba upravny vody Kostelee-Tutleky rekonstrukee patefniho rozvodu vodovodu Dlouha Yes vymena azbestoveho potrubi v lokalite Cermna n.orl., Dobruska, Dornasin u Sol., Doudleby n.orl., Kvasiny, B. Ujezd rekonstrukee starych vodovodnieh radii v obei Tutleky cisteni nebo vystavba novych pramennich zarezii Ohnisov, Kameniee, Prorubky, Uhfinov, TYnisteJ~_ub. --- dobudovani dispecinku na lokalite Ryehnov n.kn., Ohnisov, Dobruska, Kameniee, Jahodov, Pfepychy, Dobruska, Vamberk, Rybna n.zd., Liberk snizeni ztrat vody v potrubi na jednotlivych lokalitach pod 15 % - nizsi ztraty se nevyplati hledat (jedna se 0 lokalirv Kostelee n.orl., Castolovice, Vamberk, Rybna n.zd., Ryehnov n.kn., Doudleby n.orl., Dobruska, Ohnisov udrzeni eeny vodneho a stocneho do 50 Kc vcetne DPH TeL III Fax: IC: DIC: CZ Bankovnt spojeni: KB Rychnov nad Knefnou ~islo ti~lu: 1609 ~ 571 /0100 '1" skupiny (i) VeOLIA VODA

8 AQUA SERVIS, a.s., Stemberkova Rychnov nad Kneznou Firma fe zapsanav obchodnim rejstfikuvedenehokrajskym soudemv HradciKralove. oddil B, vlofka Firm PlatceDPH u FU Rychnov n. Kn., ~j. 3J I1194 zabezpecit, aby veskere najemne vlastnfku infrastruktury, ktere dostavaji od provozovatelu vodovodu a kanalizaci, bylo pouzito zpet do infrastruktury VAK zvyseni dosazitelnosti dotaci pro rnensi investory (majitele infrastruktury).snizeni obsahu dusicnanu ve vodnim zdroji Cisarska studanka, Prorubky, Kamenice Jahodov-snizent obsahu Rn Uhnnov uprava vody-rn, ph, Pi'epychy, propojeni s vodovodem Dobruska-posilenl tepelna cerpadla, vrty se stavi bez ohledu na vodni zdroje Tyniste nad Orlici - privadec prumyslove odpadni vody z "Kozeluzny" : usazene chornove kaly v prum, kanalizaci Potstejn vybudovani COY pro celou obec vcetne kanalizace Doudleby n. Orlici vybudovanl COY pro celou obec veetne kanalizace Kostelec nad Orlici pi'ipojeni pfilehlych obci na COY Kostelec n. Or!. (Lupenice, Tutieky) Castolovice pi'ipojeni pfilehlych obci na COY Castolovice "(Cestice, Olesnice, Licno) Zd'ar nad Orlicf intenzifikace COY pnpadne pi'epojeni na COY Borohradek Rychnov nad Kneznou prodlouzeni kanalizace Panska Habrova, Lukavice Opocno prodlouzenf kanalizace (Semechnice, Truov, Houdkovice, Byzhradec) Solniee Cemikovice.Domasin, Lipovka - precerpavani na COY Solniee S uctou lng. JosefJansa vyrobne technicky i'editel Tel.: III Fax: aguaservislii1atlas.cz lc: DlC: CZ Bankovnispojeni: KB Rychnov nad Kneznou ctslo liclu: / 0100 clen skupiny G) VeOlIA veda

9 G)VEOLIA VODA Vas dopis zn. Naseznacka Vyrizuje zedne PVK6966/0TPG/Pyl-32/07 Ing. S. Pyllova, Ing. Ll-lerclk, Ing.B.Krcova Olvar podpory vyroby Dykova 3, Praha 10 Tel.! fax /fax Datum lat,;" 'iluv e.ev.: 12599/2007,',b" \\!IIIIII\\lllllllllllllli 07/9789 Inuta :::::x:~;~r;;~,o.k \'k:k _--, Ing. Vaclav Jirasek redilel pro spravu povodi Vila Nejedleho Hradec Kralove Vazeny pane rediteli, nlze zasllarne narni formulovane pfipornlnky k poskytnuternu rnaterialu "Predbezny prehled vyznarnnycr, problema nakladanl s vodami v oblasti povodi Horntho a stredniho Labe". One jsme Yam tento text zaslali ovou postou vcetne upresnujlclch prtloh, ktere jiz nejsou soucastl tohoto dopisu. VYiadi'eni k navrhu pi'edbluneho pi'ehledu vyznamnych vodohospodai'skych problemij Nejprve byehom radi strucne eharakterizovali prineipy zlskavanl vody v oblasti Karanske vodarny ( vodni zdroj Karany) vcetne stanoveni jeji dulezitosti. Od roku 1914 byl komplex vooarenskych staveb uveden poprve do provozu. Jednoznacne se [edna o ojedinele vodni duo historickeho vyznamu, jehoz dulezttou vodohospodarskoe sluzbu - dodavku pitne vody je treba prednostne chranit. V planu povodi by sl zaslouzil tento vodnl zdroj svoji speeifiekou pozornost. Zdrojem pltne vody pro vodni zdroj Karany je : 1. prirozena brehova infi~race podel Jizery (podel Jizery od soutoku s Labem az po Drazice) (669 studnl, 26 km jimaeieh radu, hloubka studni 8-12 m, vykon lis) 2. umela infiltraee - cerpanl jizerske vody do vsakovaeieh nadrii a nasledne jlrnanl podel techto nadrz! ( 269 studni, ploeha vsakovaeieh nadrii m 2 ) vykon 900 lis 3. jimani arteske vody ( 7 studni - 50 lis) rozloha OP I a II stupne - eea ha zasobovani obyvatel: podel pnvadece eea 8 obei - eea obyvatel cast hl.m.praha - eea obyvatel Prazskevodovody a kanalizace, a. s. Ke Kablu Praha 10 - Hostivaf Tel.: Call centrum: s-man: Sidle spoletnosti: Patizska Praha 1 Spolecnost je aapsana v obchodnim rejstfiku oddf S, viozka 5297, u Mestskeho souou v Praze ic: Ole: CZ

10 G)VEOLIA VODA Identifikace vodniho iitvaru tykajlel se naseho zairnoveho uzeml pro povrchove vody je nasleduilcl Jizera po ustl do toku Labe rizlkovv rizikovv rizlkovv Identifikace vodnich iitvarii tykajlei se naseho zajrnoveho uzernl pro podzemni vody narn neni zeeia zrejrna. Temef vsechny studny odebirajf vodu z kvarteru ( eea 10-15m hluboke studny), ale die Vaseho pfifazeni spada me pfevazne do poziee podzemni vody - hlavni - neni zeeia [asne. Takze radeji zasilarne pouze seznamv vu v prtloze dopisu. klaelcke zdroje Dolnoiabsky Fad 85 1 az 85 kvarter Sojovlcky fad - Dolnosoiovicky az 150 kvarter Sojovicky Fad - Homosolovlcky az226 kvarter Skcrkovsky Fad az 299 kvarter Kochanecky rad az 440 kvarter Benatecky Fad az573 kvarter Polabsko I az 618 kvarter Zahradky az 659 kvarter Polabsko II az 674 kvarter 25 - odst, 37- odst. Pfedmeflcke kfidlo az 700 kvarter Kochanky 3 P8, P10, Pll stf. turon Arteekc 7 BazH cenoman Suma umela infiltrace studny s radlalmm! sberaci 17 R 12 - R29, R31, R33 kvarter 508,4 sberne studny nasoskovych Rll, R22, R30, R32, fadu 9 R34-39 kvarter 97,5 nasosokove fad 254 I,J,K,L,M,N,I az N IV kvarter 578,1 Nize jsou nami specifikovany VH problemy ktere se tykaii jak vod povrchovych tak podzemnich : 1. Uzemne ochranne pasmo vodniho zdroje Karany spada do zranitelnych oblasti, kde koneentraee dusicnanu v podzemnl vode pfesahuje 50 mg/l nebo teto hodnoty rnuze dosahnout. Jedna se 0 veliee eitlivou oblast se sterkopiskovym podlozlm, ktere zavadne latky dostatecne nesorbuje a tudiz prtrno pronikajf do vod podzemnieh. Z vysledku anatyz z objektu monitorovaciho systernu pro uv Karany je tato skutecnost mtstne potvrzena - na katastru Pi'edmei'ice, Skorkov, Tui'ice, Sojovice, Benatky - hodnoty dusicnanu : mg/l ( odbery z kvarteru). Monitoring jlmaclho uzernr je od roku 2004 v souladu s realizovanym a pravidelne aktuallzovanym matematickjm model proudenl podzemni vody a je soucastl informacnlho systernu jfmaeiho uzernl pro hodnoceni obehu a jakosti podzemni vody a casove bilance zasob podzemnieh vod. V ramci monitoringu je navie provaden i clleny monitoring duslcnanu. V prlloze dopisu zasllarne pro informaci orlentacnl mapu naseho monitoringu vcetne zpracovaneho programu monitoringu jfmaeiho uzeml Karany, V prlpade zalrnu zaslerne i konkretnl data. Z vyse cltovanych duvodu povazujeme jimaci uzernl vodniho zdroje Kflfany za zavazny vodohospodai'skj problem. Prazske vodovody a kanalizace, 3. S. 2 /4 Ke Kablu Praha 10- Hostivaf Tel.: Call centrum: Ecrnail: Sidlo spolecnosti: Paflzska Praha 1 Spolecnost je zaosana v obchodnim rejstiikuoddij S, vlozka 5297, UMestskeho soudu v Praze IG: DIG: CZ

11 - G)VEOLIA VODA II III!\ \ / Pfesloze doslo k vyznamnemu zakazu nebo omezeni aplikaci mnoha problematickych peslicidu, jsou lylo lalky lrvale nachazeny zejrnena z duvodu vyplavovani starych zalezi nebo i neleqalnlch aplikaci, coz Ize bohuzel jen velmi oblizne prokazat. Od roku 2003 byla specifikovana analylika a ujasnovaly se rozsahy sledovanych analytu. Od roku 2004 se leprve tyto latky stabilne zacaly sledoval, z tohoto duvodu by bylo vhodne uvedenou skutecnost zohlednil a zafadil do VH problernu. Znecisteni pesticidnimi hlitkami doporucujeme zai'adit do vyznamnych vodohospodai'skych probll!mu v cell!m spektru sledovanych vodnich utvaru. 3 V kalegorii ochrana jakosli vod - VH problem stare ekoloqicke zaleze upozornuierne na dye zavazne stare ekoloqicka zateze : Areill Carborundum : v arealu jiz v soucasne dobe probihaji sanacnl prace na Iikvidaci zaleze. V arealu byly nalazeny konlaminanly ropneho puvodu, fenoly, chlorovane uhlovodiky. sanaen: prace by mely probihal az do roku Areal se nacbazl v 2. OP vodniho zdroje Karany u tzv. Benateckeho kfidla (vydalnosl150 I/s) Rozvodna Drazice (p.c, 876/6, 879/1, 879/2 k.u.drazice) : na zaklada vysledku pruzkurnu a hodnoceni rizik z r.2003 byla navrzena napravna opalfeni. v areaiu byly vytipovany zvysene koncenlrace NEL ( kalegorie C - Melodickeho pokynu e kriteria znecisten! zemin a podzemni vody MLP CR ), PC, kadmium rtul' (kalegorie A). V lomlo areaiu sanacnl prace doposud nezacaly - nyni ve fazi vyberu dodavalele. Areal se lez nachazl v OP vodniho zdroje Karany (cca 120 m cd sludni Benateckeho kfidla a 120 m od Jizery). V scucasne dobe jsou oba arealy pro nas zavazny VH problem. 4. V kalegorii ochranajakosli vod doporueujeme doplnil dals! VH problem:.neexlstance priority kontroly aplikace hnojiv a prosti'edku na ochranu rostlin v ochrannych pilsmech vyznamnych vodnich zdroju ". Z pozice provozovalele vodniho zdroje a nasledne zodpovednosti za dodavku zdravotne nezavadne pitne vody je nase pfipadna kontrola- sankce zcela omezena. Prevenlivni cilenou konlrolu povazujeme za velice dulezily proces i vzhledem k lomu, ze plosne zdroje zneeisleni jsou lezko prokazalelne. S timlo probiernern samozrejrne souvisi idenlifikace v planu oblasli povodi vyznamnych vodnich zdroju. 5. Zavazny VH problem je chybejici technickil infrastruktura - COY a kanalizace v obclch nachazejlclch se v OP vodniho zdroje Karany, Jedna se 0 obce s rnalyrn poctern obyvalel Pfedmerice- 600 obyv., Tufice- 240 obyv., Novy Veslec obyv, kde inveslice do vybudovanl technicke infraslruklury je caste veliee lezka rnlstne fesilelny financnl problem. 6. Zavazny VH problem - zvysenil cetnost vyssieh prutoku a s tim zpusobene zhoriieni kvality surove vody (NL, zilkal) vlivem eroze brehovych castr a splacnu z pfibfeznieh pozemku. Pri zhorsene kvalite surove vody v techto paramelreeh neni rnozno odebiral surovou vodu z Jizery. Stavajlcl leehnologie predupravy vody pred infillrael do podzemi ( plskova ryehlofillraee ) 1010 neurnoznuje. Prazske vodovody a kanalizace, 3. s. Ke Kablu Praha 10- Hostivaf Tel.: Call centrum: E Sidle spoiecnosti: Paftzska Praha 1 sporeenostje zapsana v obchodnlm rejstrfku ooou S, vlozka 5297, u Mestskeho soudu v Praze IC: DIC: CZ /4

12 G)VEOLIA VODA 7. V kategorii povodnova prevence : citime jako zavazny VH problem snizenou pnrtoenost koryta, nedostatecnou kapacitu. Pri povodnovych stavech dochazl k tim dal Castejsimu zaplavovant uzernl ochrannych pasern vcetne 1. PHO az k vlastnim studnovyrn sachtarn, coz zpusobl dlouhodobe vyrazent zdroje z provozu, nutnost sanacl, proplachu a opakovanych kontrol kvality vody laboraton. V katastru Lazne Tousen citime jako zavazny VH problem rnozne ohrozenr hraze pri pruchodu povodni mezi vytezenymi piskovnami kudy prochazl dva vytlacne vodovodni fady ON 1100 nadregionalniho vyznamu. pri pruchodu povodnl rnuze dojit k protrzeni hraze mezi Labem a vytezenou plskovnou ( v roce 2006 k tomu skutecne doslo), coz v dusledku zpusobcje nerovnornerne filtracnl narnahanl defici braze kudy prochazl vytlatne rady a v extrernntrn pripade by mohlo dojft i kjejlmu protrzeni. Upozornujeme na skutecnost, ze tyto hi. vytlacne rady zasobuji pitnou vodou z 25 % hl.m. Prahu a prilehle obce. Pri reseni VH problemu ochrany jakosti vod je dulezite se prioritne zamerit na ochranna pasma vyznamnych vodnich zdroju. Dale Vas informujeme, ze proudenl podzemni vody v povodi Jizery je predrnetern studie VUV Praha - RNDr. Sarka Blazkova, ktera se touto problematikou zabyva, S pozdravem.. Ing. P~tr Kocourek provoznt reditel pra_7~,~:~~~ldfjljgdyr~ k~n3i;:~,(l~e, a, S. 10) ~; Praha iu, L,: Kahlu 971 Provoznl fe ditei 700 Prazske vodovody a kanalizace, 3. s. Ke Kablu OO-Praha 10-Hostivaf Tel.: Call centrum: Sidlo spolecnosti: Paflzska Praha 1 Spolecnostie zapsana v obchodnim rejsffiku coon B, vloika 5297, u Mestskeho soudu v Praze. IC: DIC: CZ /4

13 Vaclav JlrasekiRPSPIRPSPIRSPJP ovodllabe/cz :39 Komu Kopie Na vedoml Petr e Pied met Postoupit: Navrh VH problema - stanovisko PVK Postoupil do Vaclav JiraseklRPSPIRPSPIRSPIPovodi_LabeICZ dne :38- Simona PytIova :36 Komu Kopie <petr.kocourekgppvk.cz>, Ladislav Herclk Radka Huskova Pied met Navrh VH problema - stanovisko PVK > Vazeny pane fediteli, v prlloze zasllame pfipomfnky k poskytnutemu materialu vcetne nami speciflkovanych zakladnlch VH problema v povodt Labe. Oficialnldopis zastlarne nasledne postou, S pozdravem fng. Simona Pytlova a- P.S: Prosim a potvrzenf dosle zpravy. Dekuji 11- zafazenl OP do vodnlch utvaru.xts II s " - mapapho.jpg 11- monitoring UV Karany - mapa.pdf 11- PP06_2006 monitoring Karany-2007.doc LV mjj -Pfipomlnky PVK k navrhu VH problema povodi H.a S Labe.DOC

14 Vyjadi'eni k navrhu pi'edbezneho pi'ehledu vyznamnych vodohospodai'skych problemu za Prazske vodovody a kanalizace a.s. provozovatele vodniho zdroje Karany Nejprve byehom radi struene eharakterizovali principy ztskavant vody v oblasti Karanske vodarny (vodnl zdroj Karany) vcetne stanoveni jejf dulezltosti. Od roku 1914 byl komplex vodarenskych staveb uveden poprve do provozu. Jednoznacne se jedna 0 ojedinele vodni dilo hlstorlckeho vyznamu, jehoz dulezltou vodohospodatskou sluzbu dodavku pltne vody je tteba prednostne chranit, V planu povodi by si zaslouzu tento vodni zdroj svoji speeifiekou pozornost. Zdrojem pitne vody pro vodnl zdroj Karany je : 1. pfirozena brehova infiltraee podel Jizery (podel Jizery od soutoku 5 Labem az po Drazice) ( 669 studnl, 26 km jfmaeleh fadu, hloubka studnl 8-12 m, vykon ) 2. urnela infiltraee - cerpanl [izerske vody do vsakovaeleh nadrzl a nasledne jlmanl podel techto nadrzl ( 269 studnl, ploeha vsakovaeleh nadrzl m 2 ) vykon [lrnanl arteske vody ( 7 studnl - 50 lis) rozloha OP I a II stupne - eea ha zasobovanl obyvatel: podel pfivadece eea 8 obel - cca obyvatel cast hl.m.praha - eea obyvatel Identifikace vodniho iitvaru tykajfel se naseho zajmoveho uzernl pro povrchove vody je nasledujlcl Identifikace vodnich iitvaru t)ikajfel se naseho zatmoveho uzeml pro podzemni vody narn nenl zeela zrejrna. Ternet vsechny studny odeblraji vodu z kvarteru (eea 10-15m hluboke studny), ale die Vaseho pfifazenl spadarne pfevazne do poziee podzemni vodyhlavnl - nenl zeela [asne. TakZe radeji zasltarne pouze seznamv VU v priloze dopisu. klasick zdroje Dolnolabsky fad 85 1 at 85 kvarter Sojovicky fad- Dclnosojovicky at 150 kvarter Sojovicky fad- Hornosolovlcky at 226 kvarter Skcrkovsky fad at 299 kvarter Kcchanecky fad at 440 kvarter Benatecky fad at 573 kvarter Polabsko I at618 kvarter Zahradky at 659 kvarter Polabsko II az674 kvarter 25 - ods!. 37- ods!. Pfedmeficke kffdlo at 700 kvarter Kochanky 3 P8, P10, P11 str. turon Artesko 7 BatH cenoman Suma umala infiltrace studny s radlalnimi sberaci 17 R 12 - R29, R31, R33 kvarter 508,4 sbeme studny nascekovych R11, R22, R30, R32, i'adu 9 R34-39 kvarter 97,5 nasosokove fad 254 I,J,K,L,M,N,I at N IV kvarter 578,1 Strana 1 (eelkem 3)

OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE

OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 září 2007 OBSAH Část A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI...

Více

ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE Přípravné práce pro Plán oblasti povodí Horního a středního Labe V současné době probíhají ve všech členských zemích Evropské

Více

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2015 Úvod... 3 Charakteristika vodního hospodářství České republiky... 4 Koncepce vodohospodářské

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

Více

Průtok na řece Vltavě byl za rok 2013 vysoce nadprůměrný, průměrný roční průtok dosáhl 159,7 % dlouhodobého normálu (Q a

Průtok na řece Vltavě byl za rok 2013 vysoce nadprůměrný, průměrný roční průtok dosáhl 159,7 % dlouhodobého normálu (Q a B2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE Základní tepnu říční sítě na území hlavního města tvoří řeka Vltava, resp. její dolní tok. U Lahovic se do Vltavy vlévá její

Více

B.2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE B2.1.2 ODTOKOVÉ POMĚRY VODA. Praha - Životní prostředí 2011

B.2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE B2.1.2 ODTOKOVÉ POMĚRY VODA. Praha - Životní prostředí 2011 B.2 VODA.1 POVRCHOVÁ VODA VODA.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE Základní tepnu říční sítě na území hlavního města tvoří řeka Vltava, resp. její dolní tok. U Lahovic se do Vltavy vlévá její

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU OZNÁMENÍ KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., v rozsahu podle přílohy č. 7 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE

Více

Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví

Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví Č ESKÁ ZEMĚ D Ě LSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A ENVIRONMENTÁLNÍ LABORATOŘ EKOLOGIE KRAJINY Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů. (vodní zákon) ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů. (vodní zákon) ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I Systém ASPI - stav k 31.5.2015 do částky 54/2015 Sb. a 21/2015 Sb.m.s. - RA719 254/2001 Sb. - vodní zákon - poslední stav textu Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna:

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Řeky pro život plánování v oblasti vod

Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky věc veřejná plány oblastí povodí / Řeky nejsou hrozbou protipovodňová ochrana / Řeky a lidé osvěta veřejnosti Unie pro řeku Moravu, srpen 2007 Financováno z

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2010 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2010 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí:

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Horní Vltavy pro území kraje Vysočina, závazná část Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy pro území

Více

Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH. č. 254/2001 Sb., s komentářem

Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH. č. 254/2001 Sb., s komentářem Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH č. 254/2001 Sb., s komentářem OBSAH: Předmluva... str. 5 Úvod... str. 7 Zákon č. 254/2001 Sb., ze dne 28. června 2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 4. Základní informace o Povodí Ohře, s. p., k 31. 12. 2011 5

Úvodní slovo generálního ředitele 4. Základní informace o Povodí Ohře, s. p., k 31. 12. 2011 5 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 4 Základní informace o Povodí Ohře, s. p., k 31. 12. 2011 5 Organizační schéma Povodí Ohře v roce 2011 s mapkou (dle územního členění s působností

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: 72615/ENV /12 Vyřizuje: Ing. Muzikářll. 2802 PRAHA: 30.8.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 279

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 279 Technická infrastruktura 2.13 2.13 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 2.13.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Prahu zásobuje pitnou vodou vodárenská soustava Střední Čechy. Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou činí cca 1,25

Více

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. (územně plánovací dokumentace) Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SEZEMICE

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. (územně plánovací dokumentace) Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SEZEMICE VYHODNOCENÍ KONCEPCE (územně plánovací dokumentace) Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA

Více

V ÝROČN Í Z PR Á VA 2 0 0 8

V ÝROČN Í Z PR Á VA 2 0 0 8 V ÝROČN Í Z PR Á VA 2 0 0 8 Výroční zpráva Povodí Labe, státní podnik za rok 2008. Vydalo v roce 2009 Povodí Labe, státní podnik jako účelový náklad. Redakce: Ing. Ladislav Merta, Ing. Zlata Šámalová Technické

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty Posouzení vlivu záměru Název zakázky Číslo zakázky 9000100002 Objednatel Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty Hlavní

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

OBSAH: Úvodník Ing. Bohumil Kujal Str. 1. Slovo předsedy ČKAIT. Str. 2. Odborné akce konané v roce 2008. Str. 3

OBSAH: Úvodník Ing. Bohumil Kujal Str. 1. Slovo předsedy ČKAIT. Str. 2. Odborné akce konané v roce 2008. Str. 3 OBSAH: Úvodník Ing. Bohumil Kujal Str. 1 Slovo předsedy ČKAIT Ing. Pavel Křeček - předseda ČKAIT Str. 2 Odborné akce konané v roce 2008 Str. 3 Příspěvky z profesní činnosti členů ČSVH Zvýšení retence na

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY

PLÁN OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY PLÁN OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY KONEČNÝ NÁVRH ČÁST B UŽÍVÁNÍ VOD A JEHO VLIV NA STAV VOD TEXT Povodí Vltavy, státní podnik srpen 2009 Obsah: B.1. Současné užívání vod... 1 B.1.1 Povrchové vody identifikace

Více