POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO"

Transkript

1 POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO Požehnané království Otce i Syna i Svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků. Amen. V pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Za pokoj z výsosti a za spásu našich duší, Pána prosme. Za pokoj celého světa, za blaho svatých Božích církví a za sjednocení všech, Pána prosme. Za tento svatý chrám a za ty, kteří do něj s vírou, zbožností a bázní Boží vstupují, Pána prosme. Za pravověrného velekněze všeobecné církve budoucího papeže římského, Pána prosme. Za pravověrné katolické biskupy, za kněze a jáhny v Kristu, za veškeré duchovenstvo a lid, Pána prosme. Za ty, kdo nám vládnou a za všechny, kdo nás chrání, Pána prosme. Za toto město a za všechna města a všechny země a za ty, kdo v nich podle víry žijí, Pána prosme.

2 Za příznivé počasí, hojné plody země a pokojné časy, Pána prosme. Za ty, kdo se plaví a cestují, za nemocné, trpící a zajaté a za jejich spásu, Pána prosme. Zastaň se nás, spas nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, svou milostí. Přesvatou, přečistou, nejblahoslavenější, slavnou Vládkyni naši, Bohorodičku a vždycky Pannu Marii i všechny svaté vzpomínajíce, sami sebe, druh druha i celý náš život, Kristu Bohu odevzdejme. Tobě, Pane. Vyhlášení: Neboť tobě přísluší všechna sláva, čest a klanění, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. 1. Antifona Sváteční: Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé mé nitro, jeho svatému jménu. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, a nezapomínej na všechna jeho dobrodiní. 2

3 On ti odpouští všechny nepravosti tvé, a ze všech neduhů tě uzdravuje. On vykupuje ze záhuby život tvůj, on tě věnčí svou milostí a slitováním. Štědrý a milostivý je Hospodin, dlouhotrpělivý a mnohomilostivý. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky i na věky věků. Amen. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé mé nitro, jeho svatému jménu. Požehnaný jsi, Pane. Ve všední dny: Dobré je oslavovat Pána, a ozpěvovat tvé jméno, Nejvyšší. Modlitbami Bohorodičky: Spasiteli, spas nás. Zvěstovat za rána milost tvou, a za noci tvou věrnost. Modlitbami Bohorodičky: Spasiteli, spas nás. Neboť věrný je Hospodin, náš Bůh, a nepravosti v něm není. Modlitbami Bohorodička: Spasiteli, spas nás. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky i na věky věků. Amen. Modlitbami Bohorodičky: Spasiteli, spas nás. 3

4 Nedělní: Volej k Hospodinu, celá zem! Zpívejte jeho jménu, vzdejte slávu chvále jeho. Modlitbami Bohorodičky, Spasiteli, spas nás. Řekněte Bohu: Jak strašná jsou díla Tvá, pro Tvou velikou sílu se Ti snaží zalíbit i Tví nepřátelé. Modlitbami Bohorodičky, Spasiteli, spas nás. Celá země ať se ti klaní a ať ti zpívá, ať zpívá tvému svatému jménu, Nejvyšší. Modlitbami Bohorodičky: Spasiteli, spas nás. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky i na věky věků. Amen. Modlitbami Bohorodičky: Spasiteli, spas nás. Znovu a znovu v pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Zastaň se nás, spas nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, svou milostí. Pane, smiluj se. Přesvatou, přečistou, nejblahoslavenější, slavnou Vládkyni naši, Bohorodičku a vždycky Pannu Marii i všechny svaté vzpomínajíce, sami sebe, 4

5 druh druha i celý náš život, Kristu Bohu odevzdejme. Tobě, Pane. Vyhlášení: Neboť s Tebou je vláda a tvé je království i síla i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky, a na věky věků. Amen. 2 Antifona Sváteční: Chval duše má Hospodina, Hospodina budu chválit po celý svůj život, budu zpívat svému Bohu, dokud budu živ. Nespoléhejte se na knížata, na lidské syny, neboť v nich není spása. Navěky bude kralovat Hospodin, tvůj Bůh, Sióne, z pokolení na pokolení. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky i na věky věků. Amen. Jednorozený... 5

6 Ve všední dny: Hospodin kraluje, oděl se mocí, oděl se Hospodin, opásal se silou. Modlitbami svých svatých: Spasiteli, spas nás. Neboť on upevnil zeměkruh, takže se nehroutí. Modlitbami svých svatých: Spasiteli, spas nás. Tvá svědectví jsou věrná převelice, tvému domu, Hospodine, náleží svatost na předlouhé dni. Modlitbami svých svatých: Spasiteli, spas nás. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky i na věky věků. Amen. Jednorozený... Nedělní: Bože, buď k nám dobrotivý a žehnej nám, rozjasni nad námi svou tvář a smiluj se nad námi. Spas nás, Synu Boží: jenž jsi vstal z mrtvých, Tobě zpíváme Aleluja. Abychom poznali na zemi cestu Tvou, mezi všemi národy spásu Tvou. Spas nás, Synu Boží: jenž jsi vstal z mrtvých, Tobě zpíváme Aleluja. Ať Tě vyznávají národy, Bože, ať tě vyznávají všichni lidé. Spas nás, Synu Boží: jenž jsi vstal z mrtvých, Tobě zpíváme Aleluja. 6

7 Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky i na věky věků. Amen. Jednorozený Synu a Slovo Boží, nesmrtelný jsi, a pro naši spásu ses rozhodl vtělit skrze svatou Bohorodičku a vždy Pannu Marii, a navždy ses stal člověkem. Byls ukřižován, Kriste Bože, smrtí nad smrtí jsi zvítězil. Jeden jsi ze Svaté Trojice, roven v slávě Otci i Svatému Duchu, spas nás. Znovu a znovu v pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Zastaň se nás, spas nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, svou milostí. Pane, smiluj se. Přesvatou, přečistou, nejblahoslavenější, slavnou Vládkyni naši, Bohorodičku a vždycky Pannu Marii i všechny svaté vzpomínajíce, sami sebe, druh druha i celý náš život, Kristu Bohu odevzdejme. Tobě, Pane. Vyhlášení: Neboť tys dobrý a lidumilný Bůh, a my ti vzdáváme slávu, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. 7

8 3 Antifona Blahoslavenství: (mohou se brát kdykoliv, hlavně ve svátek): V království svém rozpomeň se na nás, Pane. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost. 8

9 Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu. Nedělní: Pojďte, radostně zazpívejme Pánu, zvolejme k Bohu našemu Spasiteli: Spas nás, Synu Boží: jenž jsi vstal z mrtvých, Tobě zpíváme Aleluja. Přistupme s chvalozpěvy před jeho tvář a slovy žalmů k němu volejme: Spas nás, Synu Boží:... Neboť Bůh je velký Pán a velký Král nad celou zemí: Spas nás, Synu Boží:... Ve všední dny: Spas nás, Synu Boží, obdivuhodný jsi ve svých svatých, tobě zpíváme, Aleluja.) Nejvyšší moudrost. Vzdejme úctu! Pojďte, pokloňme se a padněme před Kristem... Ve všední dny: Spas nás, Synu Boží, obdivuhodný jsi ve svých svatých, tobě zpíváme, Aleluja. 9

10 V neděli: Spas nás, Synu Boží, jenž jsi vstal z mrtvých, Tobě zpíváme Aleluja. Chór zpívá: Tropar, Sláva, Kondak, I nyní, a Bohorodičen. Tropáry a kondaky: Nedělní: Hlas 1. Tropar: I když byl kámen od židů zapečetěn* a vojáci střežili tvé přečisté tělo,* vstal jsi třetího dne z hrobu a daroval jsi život světu.* Proto k tobě nebeské mocnosti volaly:* Sláva tvému vzkříšení, Kriste.* Sláva tvému království,* sláva tvé prozřetelnosti, jediný láskyplný. Kondak: Vstal jsi Božskou mocí z hrobu ve slávě* a svět jsi sebou vzkřísil.* Lidstvo tě opěvuje jako Boha a smrt pominula.* Adam, Vládce, radostně jásá* a Eva, nyní zbavená pout, se raduje a volá:* Kriste, ty jsi ten, skrze něhož přišlo všem vzkříšení. Bohorodičník: Nemáme jiné pomoci,* nemáme jinou naději,* mimo Tebe přečistá Panno.* Ty nám pomáhej,* v Tebe doufáme, Tebou se 10

11 chválíme,* jsme Tvoji služebníci,* nedopusť abychom, byli zahanbeni. Hlas 8. Tropar: Z výšin nebes sestoupil jsi, Dobrotivý.* Na tři dny tě do hrobu položili,* abys nás zbavil věčných muk.* Živote a vzkříšení naše,* Pane, sláva tobě. Kondak: Vstal jsi z hrobu a zesnulé jsi pozdvihl* a Adamovi jsi vrátil život.* Eva se raduje z tvého vzkříšení* a všechny končiny země oslavují tvé zmrtvýchvstání,* Nejmilostivější. Ve všední dny: Pondělí: Tropar: Vévodové nebeského vojska, neustále se k vám modlíme, my nehodní: Pomáhejte nám vašimi modlitbami a přikryjte nás záštitou vašich křídel. Ochraňujte nás, když se k vám vroucně utíkáme a voláme: Vysvoboďte nás z běd, knížata nebeských mocností. Kondak: Vévodové Boží, služebníci slávy Boží, velitelé andělů a učitelé lidí, vyproste nám 11

12 užitečné dary a velké milosti, neboť jste vévodové nebeských sil. Úterý: Tropar: Památku spravedlivých provází chvála, ale tebe, Předchůdce, uctilo Pánovo svědectví. Byl jsi vyvýšený nad všechny proroky, neboť ti bylo dáno v Jordáně pokřtít Předpovězeného. Radostně jsi trpěl pro pravdu a duším v podsvětí jsi zvěstoval vtěleného Boha, který snímá hříchy světa a nám daroval velké milosti. Kondak: Dříve neplodná rodí dnes předchůdce Krista, který je naplněním všech proroctví. Jeho proroci zvěstovali a Jan na něj v Jordáně ruce položil. Tím se stal Božího Slova prorokem, zvěstovatelem a též předchůdcem. Středa: Tropar: Spas, Pane, svůj lid a žehnej svému dědictví, daruj své církvi vítězství nad nepřáteli a svým svatým křížem ochraňuj lid svůj. Kondak: Ty, jenž jsi dobrovolně vystoupil na kříž, prokaž dobrodiní lidu, jejž jsi vykoupil, Kriste Bože, potěš svou silou církev tvou, a dej jí vítězství nad protivníky, její účinnou zbraní ať je tvůj pokoj, nepřemožitelné vítězství. 12

13 Čtvrtek: Tropar: Bůh, věčná Pravda, zjevil Tě tvému stádu jako vzor víry a obraz tichosti. Výšin jsi dosáhl pokorou a bohatství požehnáním. Otče a veleknězi Mikuláši, pros Krista Boha, aby spasil naše duše. Kondak: V Myrách, Svatý, ukázal ses být skutečným knězem Kristovým, neboť jsi splnil Kristovo evangelium: Dal jsi svou duši za svůj lid a zachránila s nevinné před smrtí. Proto jsi dosáhl velké svatosti jako velký oblíbenec Boží milosti. Pátek: jako ve středu. Sobota: Tropar: Apoštolové, proroci, mučedníci a světitelé, úctyhodní a spravedliví, kteří jste svůj boj dobře završili a víru zachovali, a máte smělý přístup k Spasiteli, přimlouvejte se u něj dobrotivého za nás, prosící za spásu svých duší. Kondak: Jako prvotiny stvoření, přináší, Pane, celá země, tobě svému Stvořiteli, bohonosné mučedníky. Jejich přímluvami kvůli Bohorodičce, zachovej dobrotivý, církev i národ v hlubokém pokoji. 13

14 Vyhlášení: Neboť ty jsi Svatý, Bože náš, a my ti vzdáváme slávu, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x. Vnímejme! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost. Vnímejme! Lid zpívá prokimen s veršem. Prokymen: Nedělní: Hl. 1: Budiž, Hospodine, tvé milosrdenství nad námi,* neboť máme naději v Tobě. Hl. 8: Modlete se a vzdávejte chválu Hospodinu,* Bohu našemu. Pondělí: Z duchů si činíš své posly a z ohnivých plamenů své služebníky. Úterý: Zajásá spravedlivý v Hospodinu, v něm je naděje jeho. 14

15 Středa: Velebí má duše Pána, a můj duch jásá v Bohu mém Spasiteli. Čtvrtek: Zajásá spravedlivý v Hospodinu, v něm je naděje jeho. Pátek: Oslavujte Hospodina, Boha našeho a klaňte se podnožce noh jeho. Sobota: Zajásá spravedlivý v Hospodinu, v něm je naděje jeho. Nejvyšší moudrost. Lektor: Čtení Vnímejme! Lektor čte čtení. Pokoj tobě. Nejvyšší moudrost. Vnímejme! Aleluja 3x Vyhlášení: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem! I duchu tvému. Čtení svatého evangelia podle... Sláva tobě, Pane, sláva tobě. Vnímejme! Čte Evangelium. 15

16 Sláva tobě, Pane, sláva tobě. Řekněme všichni z celé duše, a z celé mysli své, řekněme. Pane, smiluj se. Všemohoucí Pane, Bože našich otců, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se. Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se. Pane, smiluj se. 3x. Ještě prosíme za pravověrného velekněze všeobecné církve budoucího papeže římského, za pravověrné katolické biskupy, za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, a za všechny naše bratry v Kristu. Ještě prosíme za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání. Zde se mohou vkládat další prosby. Ještě prosíme za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné milosti, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany. 16

17 Vyhlášení: Neboť tys milostivý Bůh a přítel lidí, a my ti vzdáváme slávu, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Znovu a znovu v pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Zastaň se nás a spas nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, svou milostí. Pane, smiluj se. Vyhlášení: Nejvyšší moudrost. Abychom Ti vždy, pod ochranou Tvé moci, vzdávali slávu, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. My cheruby tajemně představujeme a životodárné Trojici, trojsvatý chvalozpěv zpíváme, odložme tedy každou starost pozemskou. Vyhlášení: Na pravověrné katolické biskupy, na všechny kněze, jáhny a řeholníky, na šlechetné a nezapomenutelné zakladatele a dobrodince tohoto svatého chrámu a na vás všechny pravověrné křesťany ať se rozpomene Pán Bůh 17

18 ve svém království, v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Abychom mohli přijmout krále všech, kterého v slávě neviditelně provázejí andělské zástupy. Aleluja 3x Přednesme naše modlitby Pánu. Pane, smiluj se. Za předložené vzácné dary Pána prosme. Za tento svatý chrám a za ty, kteří do něj s vírou, zbožností a bázní Boží vstupují, Pána prosme. Za naše vysvobození od každého trápení, hněvu a nouze, Pána prosme. Zastaň se nás, spas nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, svou milostí. Abychom tento den prožili dokonale, svatě, pokojně a bez hříchu, vyprosme si od Pána. D e j n á m, P a n e. Anděla pokoje, věrného průvodce a ochránce našich duší a těl, vyprosme si od Pána. Prominutí a odpuštění našich hříchů a provinění vyprosme si od Pána. 18

19 Dobré a užitečné pro naše duše a pokoj pro svět, vyprosme si od Pána. Abychom zbývající čas našeho života prožili v pokoji a pokání, vyprosme si od Pána. Aby ukončení našeho života bylo křesťanské, bez bolesti, bez zahanbení, v pokoji, abychom dali dobrou odpověď na strašném soudu Kristově, vyprosme si od Pána. Přesvatou, přečistou, nejblahoslavenější, slavnou Vládkyni naši, Bohorodičku a vždycky Pannu Marii i všechny svaté vzpomínajíce, sami sebe, druh druha i celý náš život, Kristu Bohu odevzdejme. Tobě, Pane. Vyhlášení: Dobrodiním Jednorozeného Syna Tvého, s nímž jsi blahoslaven, spolu s přesvatým, dobrým a životodárným Duchem, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pokoj všem! I duchu tvému. Vyhlášení: Milujme se navzájem, abychom mohli jednomyslně vyznávat: 19

20 Otce i Syna i Svatého Ducha, Trojici soupodstatnou a nerozdílnou. A líbá zakryté svaté dary. Dveře, dveře! V Moudrosti, vnímejme! Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. - Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: - Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený ne stvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. - On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. - Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. - Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. - A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. - Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je 20

21 zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. - Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. - Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. - Očekávám vzkříšení mrtvých. - A život budoucího věku. Amen. Stůjme důstojně, stůjme s bázní, a vnímejme, abychom svatou oběť v pokoji přinesli. Milost pokoje, oběť chvály. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boha Otce a společenství Svatého Ducha ať je s vámi se všemi. I s duchem tvým. Vzhůru srdce. Máme je u Pána. Vzdávejme díky Pánu. Důstojné a spravedlivé je klanět se Otci i Synu i Svatému Duchu, Trojici soupodstatné a nerozdílné. 21

22 Vyhlášení: Vítěznou píseň zpívají, volají, vzývají tě a říkají. Svatý, Svatý, Svatý, Pán zástupů, plná jsou nebesa i země tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech. VEZMĚTE A JEZTE, TOTO JE MOJE TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS LÁME NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. Amen. PIJTE Z NĚHO VŠICHNI, TOTO JE MOJE KREV NOVÉHO ZÁKONA, KTERÁ SE VYLÉVÁ ZA VÁS I ZA MNOHÉ NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. Amen. Vyhlášení: Tvoje z tvého tobě přinášíme za všechny a za všechno. 22

23 Tebe ozpěvujeme, Tobě dobrořečíme, Tobě děkujeme, Pane, a modlíme se k tobě, Bože náš. (3x) Během trojitého zpěvu Tebe ozpěvujeme kněz vyslovuje slova epykleze, při nichž se dovršuje tajemství proměnění. Vyhlášení: Zvláště za přesvatou, přečistou, nade všechny blahoslavenou, slavnou Vládkyni naši Bohorodičkou a vždy Pannu Marii. Vpravdě je důstojné blahoslavit tě, Bohorodičko, navěky blažená a neposkvrněná, matko našeho Boha: Cti hodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Boží Rodičko, velebíme tě. Vyhlášení: Především pamatuj, Pane, na pravověrné katolické biskupy a zachovej je svým svatým církvím, aby v pokoji, neporušení, stateční, a zdraví dlouhá léta správně spravovali slovo tvé pravdy. 23

24 I na všechny i na všechno. Vyhlášení: A dej nám, jedněmi ústy a jedním srdcem slavit a velebit tvé úctyhodné a vznešené jméno, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Milosti velikého Boha a Spasitele našeho Ježíše Krista ať jsou s vámi se všemi. I s duchem tvým. Všechny svaté vzpomínajíce v pokoji znovu a znovu Pána prosme. Pane, smiluj se. Za přinesené a posvěcené vzácné dary Pána prosme. Aby je náš Bůh a přítel lidí přijal jako líbeznou duchovní vůni na svůj svatý, nebeský a duchovní oltář a nám seslal svou božskou milost a dar Svatého Ducha, Pána prosme. Za naše vysvobození od každého trápení, hněvu a nouze, Pána prosme. 24

25 Zastaň se nás, spas nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, svou milostí. Abychom tento den prožili dokonale, svatě, pokojně a bez hříchu, vyprosme si od Pána. Dej nám, Pane. Anděla pokoje, věrného průvodce a ochránce našich duší a těl, vyprosme si od Pána. Prominutí a odpuštění našich hříchů a provinění, vyprosme si od Pána. Dobré a užitečné pro naše duše a pokoj pro svět, vyprosme si od Pána. Abychom zbývající čas našeho života prožili v pokoji a pokání, vyprosme si od Pána. Aby ukončení našeho života bylo křesťanské, bez bolesti, bez zahanbení, v pokoji, abychom dali dobrou odpověď na strašném soudu Kristově, vyprosme si od Pána. Sjednocení ve víře a přijetí Svatého Ducha vyprosivše, sami sebe, druh druha a celý svůj život Kristu, Bohu, odevzdejme. Tobě, Pane. 25

26 Vyhlášení: A učiň nás hodnými, Vládce náš, směle a beze strachu vzývat tebe, nebeského Boha Otce, a říkat: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vyhlášení: Neboť tvé je království, i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pokoj všem. I duchu tvému. Hlavy svoje před Pánem skloňte. Před tebou, Pane. Vyhlášení: Milostí, štědrotou a lidumilností tvého jednorozeného Syna, s nímž jsi požehnaný, spolu 26

27 s tvým přesvatým, dobrým a životodárným Duchem, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Vnímejme! Svaté svatým. Jediný je Svatý, jediný je Pán, Ježíš Kristus, ke slávě Boha Otce. Amen. Pričasten. Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách. Aleluja. Pondělí: Z duchů si činíš své posly a z ohnivých plamenů své služebníky. Úterý: Ve věčné paměti bude spravedlivý, nebude se bát zlé správy. Aleluja. Středa: Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Páně. Aleluja. Čtvrtek: Po celé zemi se šíří jejich zvěst a až na konec světa jejich hlas. Pátek: Ukaž nám, Hospodine, světlo své tváře. Aleluja. Sobota: Ve věčné paměti bude spravedlivý, nebude se bát zlé správy. Aleluja. 27

28 Věřím, Pane, a vyznávám, že ty jsi vskutku Kristus, Syn Boha živého, ten, který přišel na svět, aby spasil hříšníky, a já jsem první z nich. Přijmi mě dnes, Synu Boží, k účasti na své tajemné večeři, vždyť nechci toto tajemství vydat nepřátelům, ani tě pozdravit jidášským políbením, ale jako lotr se ti vyznávám: Pamatuj na mne, Pane, ve svém království. Pamatuj na mne, Vládce, ve svém království. Pamatuj na mne, Svatý, ve svém království. Kéž přijetí tvých svatých svátostí, Pane, není mi k soudu ani k odsouzení, ale k uzdravení duše i těla. Bože, buď milostiv mně hříšnému. Bože, očisti mě od hříchů a smiluj se nade mnou. Nesčetné jsou mé hříchy, Pane, odpusť mi. Amen. S bázní Boží a s vírou přistupte! Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Bůh je Pán a zjevil se nám. Drahocenné, přesvaté, přečisté Tělo a Krev, našeho Pána Ježíše Krista, Boha a Spasitele 28

29 přijímá Boží služebník N. na odpuštění všech svých hříchu a na život věčný. Amen. Vyhlášení: Spas, Bože, svůj lid a požehnej dědictví své. Viděli jsme pravé světlo, přijali jsme nebeského Ducha, nalezli jsme pravou víru, klaňme se nerozdílné Trojici, neboť ta nás spasila. Vyhlášení: Nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Ať se naplní naše ústa tvou chválou, Pane, abychom opěvovali tvou slávu, neboť tys nás učinil hodnými přijmout tvá svatá, božská, nesmrtelná a životodárná tajemství. Zachovej nás, Bože, ve své svatyni, abychom se po celý den učili pravdě tvé. Aleluja, aleluja, aleluja. 29

30 Přijavši božská, svatá, přečistá, nesmrtelná, nebeská, životodárná, strašná tajemství Kristova, důstojně děkujme Pánu. Pane, smiluj se. Zastaň se nás a spas nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, svou milostí. Pane, smiluj se. Prožití celého dne v dokonalosti, svatosti, pokoji a bez hříchu, vyprosivši si, sami sebe, druh druha a celý svůj život Kristu Bohu, odevzdejme. Tobě, Pane. Vyhlášení: Neboť tys naše posvěcení a my ti vzdáváme slávu, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. V pokoji vyjděme. Ve jménu Páně. Pána prosme. Pane, smiluj se. Vyhlášení: Pane, ty žehnáš těm, kdo ti žehnají, a posvěcuješ ty, kdo doufají v tebe, spas svůj lid a požehnej svému dědictví, uchovej plnost své 30

31 církve a posvěť ty, kteří milují krásu tvého domu, sám je svou božskou mocí oslav a neopouštěj nás, doufajících v tebe. Daruj pokoj svému světu, svým církvím, kněžím, těm kdo vládnou a kdo nás chrání a všemu svému lidu. Neboť každý dobrý a dokonalý dar je shůry a sestupuje od tebe, Otce světel. Proto ať k tobě stoupá náš chvalozpěv a díkůčinění i klanění, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Budiž Jméno Páně požehnáno od nyní až na věky. 3x Požehnání Páně ať na vás sestoupí pro jeho milost a lásku k člověku v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Vyhlášení: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě. Sláva, i nyní: Pane, smiluj se. 3x. Požehnej Kristus (jenž vstal z mrtvých), pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky (...), našeho svatého otce Jana Zlatoústého, arcibiskupa cařihradského, svatého N., jehož památku dnes 31

32 slavíme... a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás. Amen. * * * * Pod tvou milost se utíkáme, Bohorodičko Panno, našimi modlitbami v trápeních, nepohrdej, ale zbav nás všech běd, jediná čistá a požehnaná. Bohorodičko, Panno, raduj se, milostiplná Maria, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod lůna tvého, neboť jsi porodila Krista, Spasitele a Vykupitele našich duší. Amen. Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi, Pane, očist naše hříchy, Vládce odpusť naše nepravosti, Svatý přijď a uzdrav naše nemoci pro své jméno. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky a na věky věku. Amen. 32

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Druhá liturgie Církve československé husitské

Druhá liturgie Církve československé husitské Druhá liturgie Církve československé husitské D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce Náš Pane! Ty jsi má pomoc. Ty víš,

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Pane, nauč nás modlit se. V. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. P. Chvalme a velebme Pána se vším stvořením. RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Chvalte Hospodina, všichni

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE Uvedení do první modlitby dne Denní modlitba církve začíná každý den uvedením do první modlitby toho dne. Toto uvedení do první modlitby se tedy říká buď před začátkem

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Slavnosti a svátky Páně podle liturgické doby

Slavnosti a svátky Páně podle liturgické doby Obsah Slavnosti a svátky Páně podle liturgické doby 25. XII. Narození Páně v noci... 2 25. XII. Narození Páně ve dne... 4 1. I. Matky Boží, Panny Marie... 5 sv. Rodiny... 6 6. I. Zjevení Páně... 7 Křtu

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Z Malého katechismu Martina Luthera I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně Desatero přikázání Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Nezneužiješ jména Hospodina,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Modlitby za umírající. z Cyrilometodějského kancionálu (1953)

Modlitby za umírající. z Cyrilometodějského kancionálu (1953) Modlitby za umírající z Cyrilometodějského kancionálu (1953) Pane, smiluj se nad námi. - Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Svatá Maria, - oroduj za něho (ni). Všichni svatí andělé i

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

píseň před kázáním kázání společná píseň I ("Schillerova" liturgie)

píseň před kázáním kázání společná píseň I (Schillerova liturgie) píseň před kázáním kázání Přímluvná L: Přijď, Duchu svatý, a rozjasni naši cestu světlem své přítomnosti. Naplňuj nás schopností přinášet dobrou zprávu chudým, zvěstovat osvobození, obnovení a pokoj těm,

Více

Hlavní modlitby. Chvála Nejsvětější Trojice Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. - Amen.

Hlavní modlitby. Chvála Nejsvětější Trojice Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. - Amen. Hlavní modlitby Znamení kříže Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. - Amen. Chvála Nejsvětější Trojice Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. -

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry 2 Modlitba Páně 3 Otče náš, který jsi v nebesích, Bůh je náš Otec a my jsme jeho milované děti. Bůh chce, abychom se z toho radovali a přistupovali k němu

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE LITURGIE pro bohoslužebná shromáždění v Českém Distriktu Unitas fratrum Ochranovském seniorátě při ČCE Vydal pro potřeby svých sborů Český Distrikt Unitas Fratrum Ochranovský seniorát při ČCE Praha 2003

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

Svatodušní vigilie spojená s obnovou biřmování

Svatodušní vigilie spojená s obnovou biřmování Svatodušní vigilie spojená s obnovou biřmování Všichni jsou shromážděni v kostele (kapli), na hlavním místě je připraven paškál a stojící kadidelnice. Každý účastník má při sobě svíci. Do kostela vchází

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Modlitby za kněze a kněžská povolání. (první čtvrtek v měsíci)

Modlitby za kněze a kněžská povolání. (první čtvrtek v měsíci) Modlitby za kněze a kněžská povolání (první čtvrtek v měsíci) 1. Výstav Nejsvětější svátosti Věřící zpívají hymnus o oltářní svátosti nebo jinou eucharistickou píseň. Mezitím kněz okuřuje Nejsvětější svátost.

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

L: Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky,

L: Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky, Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu 2011 téma, úvodní poznámky a obřad I. TÉMA Tam, kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce (Mt 6,21) II. ÚVODNÍ VYSVĚTLENÍ A POZNÁMKY Téma letošní ekumenické

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

Sloupy Řádu ochránců Boží vůle na Zemi Záře Řádu

Sloupy Řádu ochránců Boží vůle na Zemi Záře Řádu Sloupy Řádu ochránců Boží vůle na Zemi Záře Řádu Copyright Řád ochránců Boží vůle na Zemi Souhlas s bezplatným šířením obsahu dokumentu. Obsah Záře Řádu...3 Vznik Řádu:...3 Oběť Bohu:...3 Sloupy Řádu:...4

Více

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Kriste oslavený, ty se za nás u Otce stále přimlouváš, daruj nám věrnost v modlitbě, aby na tvé žni nescházeli dělníci. Pane Ježíši Kriste, kterého poslal Otec, dej, ať všichni v tobě nacházejí život a

Více

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

pro všední dny doby adventní

pro všední dny doby adventní ORATIO FIDELIUM SEU UNIVERSALIS VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH (PŘÍMLUVY) pro všední dny doby adventní 2 Základem tohoto svazku jsou přímluvy ThDr. Josefa Bradáče, které jsou s církevním schválením Biskupství

Více

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek. Modlitba se čtením

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek. Modlitba se čtením Ježíše Krista kněze 1 Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek Pozvání k modlitbě A. Oslavujme Krista, jeho kněžství je věčné. Hymnus Modlitba se čtením

Více

LITANIE K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU

LITANIE K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU Litanie LITANIE K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU Pane, Pane, Kriste, Kriste, Pane, Pane, Bože, náš nebeský Otče. Bože Synu, Vykupiteli světa, Bože, Duchu svatý, Bože v Trojici jediný, Srdce Ježíšovo, Srdce

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

2. neděle po Narození Páně B I Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk Drazí bratři a sestry, v nicejsko-cařihradském vyznání víry vyznáváme, že

2. neděle po Narození Páně B I Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk Drazí bratři a sestry, v nicejsko-cařihradském vyznání víry vyznáváme, že 2. neděle po Narození Páně B I Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk Drazí bratři a sestry, v nicejsko-cařihradském vyznání víry vyznáváme, že Boží Syn pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.

Více

PŘÍMLUVY Žehnání adventního věnce Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce:

PŘÍMLUVY Žehnání adventního věnce Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce: Žehnání adventního věnce Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce: Odp: Maranatha, přijď Pane Ježíši! - za celou církev, aby v celém

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku).

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku). Texty chval: esta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty Ž ČB, najdete v předchozím zpěvníku). 1. TY JSI PÁNEM NA NEBI A 1. Ty jsi Pánem na nebi, A Ty jsi Králem národů, A Tvojí spravedlností

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Velikonoční vigilie. Žehnání ohně

Velikonoční vigilie. Žehnání ohně Velikonoční vigilie Žehnání ohně Průvod středem kostela - ministrant s paškálem - turiferáři bez nasypaného kadidla - ministranti se zhasnutými svícemi - baterka, záložní lucerna - celebrant Zhasnutí všech

Více

MODLITBY k Nejsvětější Oběti Mše svaté

MODLITBY k Nejsvětější Oběti Mše svaté Ani jeden den bez modlitby svatého růžence, ani jedna neděle bez oběti mše svaté, ani jeden měsíc bez svaté zpovědi! MODLITBY k Nejsvětější Oběti Mše svaté Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce

Více

SEZNAM ZPĚVŮ MŠE SPOJENÉ S URČITÝMI OBŘADY

SEZNAM ZPĚVŮ MŠE SPOJENÉ S URČITÝMI OBŘADY SEZNAM ZPĚVŮ MŠE SPOJENÉ S URČITÝMI OBŘADY Biřmování 901 Vstupní antifona Duch Páně naplňuje celý svět. Aleluja, aleluja. On, který všechno udržuje v bytí, zná každou řeč. Aleluja, aleluja, aleluja...

Více

KRISTOVO SVĚTLO ZÁŘÍ NADE VŠEMI

KRISTOVO SVĚTLO ZÁŘÍ NADE VŠEMI KRISTOVO SVĚTLO ZÁŘÍ NADE VŠEMI LITURGIE PRO EKUMENICKOU NEDĚLI 23. ZÁŘÍ 2007 Liturgie vychází z toho, že tato ekumenická bohoslužba se koná na ve večerních hodinách, tedy mimo čas vlastních bohoslužeb.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Kompendium. katechismu katolické církve

Kompendium. katechismu katolické církve Kompendium katechismu katolické církve Italský originál: Catechismo della Chiesa Cattolica, Compendio Libreria Editrice Vaticana 2005 Překlad z italštiny: Josef Koláček Text neprošel jazykovou úpravou

Více

SLŮVKA POVZBUZENÍ. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

SLŮVKA POVZBUZENÍ. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! SLŮVKA POVZBUZENÍ Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Jan 14,27 Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel,

Více

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 170 LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1-6 Z poselství Ježíše Krista ze dne 17. listopadu 2011 v 21:00. MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 MŮJ DAR JEŽÍŠI K ZÁCHRANĚ DUŠÍ Má milovaná dcero,

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU

MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU NA ZAČÁTKU NOVÉNY Chvályhodný svatý Josefe, snoubenče Panny Marie, vezmi mě pod svou otcovskou ochranu. Žádám tě o to pro Nejsvětější Srdce Pána Ježíše a pro Neposkvrněné Srdce

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš. (z liturgie Popeleční středy)

Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš. (z liturgie Popeleční středy) Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2012 6. ročník / 2. číslo Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš. (z liturgie Popeleční středy) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři,

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ Témata osmi dní 18. 25. ledna 2011 V tématech oktávu lze rozpoznat cestu víry. Od svých počátků ve večeřadle zakouší křesťanské společenství vylití Ducha svatého, které

Více

Slovo k Tříkrálové sbírce

Slovo k Tříkrálové sbírce Slovo k Tříkrálové sbírce (Přečtěte o nejbližší neděli, nejpozději 15.12. 2002, po bohoslužbách) Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, milé sestry a milí bratři. S blížícími se Vánocemi, se přibližuje

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Nešpory. výročí posvěcení kostela

Nešpory. výročí posvěcení kostela Nešpory výročí posvěcení kostela Úvodní slovo V starokřesťanských obcích patřila denní modlitba církve spolu s křtem, eucharistií a dalšími svátostmi k společnému slavení velikonočního tajemství. Proto

Více

21.10.2012 20. neděle po Trojici

21.10.2012 20. neděle po Trojici 21.10.2012 20. neděle po Trojici Introit - Ř 8,34 Píseň 495 Z hlubokosti volám k tobě Modlitba Čtení: L 11,5-13 Píseň (Svítá) 184 Mír na zemi daruj nám Text: Jk 5,13-16 Kázání (br. farář Hans-Georg Junesch

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Jeden Pán, jedna víra

Jeden Pán, jedna víra Jeden Pán, jedna víra Celosvětová eucharistická adorace NEDĚLE, 2. ČERVNA 2013, 17.00-18.00 PUSTIMĚŘ: chrám sv. Benedikta DRYSICE: kostel Narození Panny Marie PODIVICE: kostel sv. Cyrila a Metoděje Historický

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

MODLITBA V NALÉHAVÉ POTŘEBĚ

MODLITBA V NALÉHAVÉ POTŘEBĚ MODLITBA V NALÉHAVÉ POTŘEBĚ Modlitba zahrnuje sedm dní. Pokud jde o velmi vážnou věc, je možné se ji modlit opakovaně 7 týdnů. 50. den byl seslán Duch svatý. 50tý rok byl milostivým létem Božím. O cokoli

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více