POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO"

Transkript

1 POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO Požehnané království Otce i Syna i Svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků. Amen. V pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Za pokoj z výsosti a za spásu našich duší, Pána prosme. Za pokoj celého světa, za blaho svatých Božích církví a za sjednocení všech, Pána prosme. Za tento svatý chrám a za ty, kteří do něj s vírou, zbožností a bázní Boží vstupují, Pána prosme. Za pravověrného velekněze všeobecné církve budoucího papeže římského, Pána prosme. Za pravověrné katolické biskupy, za kněze a jáhny v Kristu, za veškeré duchovenstvo a lid, Pána prosme. Za ty, kdo nám vládnou a za všechny, kdo nás chrání, Pána prosme. Za toto město a za všechna města a všechny země a za ty, kdo v nich podle víry žijí, Pána prosme.

2 Za příznivé počasí, hojné plody země a pokojné časy, Pána prosme. Za ty, kdo se plaví a cestují, za nemocné, trpící a zajaté a za jejich spásu, Pána prosme. Zastaň se nás, spas nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, svou milostí. Přesvatou, přečistou, nejblahoslavenější, slavnou Vládkyni naši, Bohorodičku a vždycky Pannu Marii i všechny svaté vzpomínajíce, sami sebe, druh druha i celý náš život, Kristu Bohu odevzdejme. Tobě, Pane. Vyhlášení: Neboť tobě přísluší všechna sláva, čest a klanění, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. 1. Antifona Sváteční: Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé mé nitro, jeho svatému jménu. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, a nezapomínej na všechna jeho dobrodiní. 2

3 On ti odpouští všechny nepravosti tvé, a ze všech neduhů tě uzdravuje. On vykupuje ze záhuby život tvůj, on tě věnčí svou milostí a slitováním. Štědrý a milostivý je Hospodin, dlouhotrpělivý a mnohomilostivý. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky i na věky věků. Amen. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé mé nitro, jeho svatému jménu. Požehnaný jsi, Pane. Ve všední dny: Dobré je oslavovat Pána, a ozpěvovat tvé jméno, Nejvyšší. Modlitbami Bohorodičky: Spasiteli, spas nás. Zvěstovat za rána milost tvou, a za noci tvou věrnost. Modlitbami Bohorodičky: Spasiteli, spas nás. Neboť věrný je Hospodin, náš Bůh, a nepravosti v něm není. Modlitbami Bohorodička: Spasiteli, spas nás. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky i na věky věků. Amen. Modlitbami Bohorodičky: Spasiteli, spas nás. 3

4 Nedělní: Volej k Hospodinu, celá zem! Zpívejte jeho jménu, vzdejte slávu chvále jeho. Modlitbami Bohorodičky, Spasiteli, spas nás. Řekněte Bohu: Jak strašná jsou díla Tvá, pro Tvou velikou sílu se Ti snaží zalíbit i Tví nepřátelé. Modlitbami Bohorodičky, Spasiteli, spas nás. Celá země ať se ti klaní a ať ti zpívá, ať zpívá tvému svatému jménu, Nejvyšší. Modlitbami Bohorodičky: Spasiteli, spas nás. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky i na věky věků. Amen. Modlitbami Bohorodičky: Spasiteli, spas nás. Znovu a znovu v pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Zastaň se nás, spas nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, svou milostí. Pane, smiluj se. Přesvatou, přečistou, nejblahoslavenější, slavnou Vládkyni naši, Bohorodičku a vždycky Pannu Marii i všechny svaté vzpomínajíce, sami sebe, 4

5 druh druha i celý náš život, Kristu Bohu odevzdejme. Tobě, Pane. Vyhlášení: Neboť s Tebou je vláda a tvé je království i síla i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky, a na věky věků. Amen. 2 Antifona Sváteční: Chval duše má Hospodina, Hospodina budu chválit po celý svůj život, budu zpívat svému Bohu, dokud budu živ. Nespoléhejte se na knížata, na lidské syny, neboť v nich není spása. Navěky bude kralovat Hospodin, tvůj Bůh, Sióne, z pokolení na pokolení. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky i na věky věků. Amen. Jednorozený... 5

6 Ve všední dny: Hospodin kraluje, oděl se mocí, oděl se Hospodin, opásal se silou. Modlitbami svých svatých: Spasiteli, spas nás. Neboť on upevnil zeměkruh, takže se nehroutí. Modlitbami svých svatých: Spasiteli, spas nás. Tvá svědectví jsou věrná převelice, tvému domu, Hospodine, náleží svatost na předlouhé dni. Modlitbami svých svatých: Spasiteli, spas nás. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky i na věky věků. Amen. Jednorozený... Nedělní: Bože, buď k nám dobrotivý a žehnej nám, rozjasni nad námi svou tvář a smiluj se nad námi. Spas nás, Synu Boží: jenž jsi vstal z mrtvých, Tobě zpíváme Aleluja. Abychom poznali na zemi cestu Tvou, mezi všemi národy spásu Tvou. Spas nás, Synu Boží: jenž jsi vstal z mrtvých, Tobě zpíváme Aleluja. Ať Tě vyznávají národy, Bože, ať tě vyznávají všichni lidé. Spas nás, Synu Boží: jenž jsi vstal z mrtvých, Tobě zpíváme Aleluja. 6

7 Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky i na věky věků. Amen. Jednorozený Synu a Slovo Boží, nesmrtelný jsi, a pro naši spásu ses rozhodl vtělit skrze svatou Bohorodičku a vždy Pannu Marii, a navždy ses stal člověkem. Byls ukřižován, Kriste Bože, smrtí nad smrtí jsi zvítězil. Jeden jsi ze Svaté Trojice, roven v slávě Otci i Svatému Duchu, spas nás. Znovu a znovu v pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Zastaň se nás, spas nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, svou milostí. Pane, smiluj se. Přesvatou, přečistou, nejblahoslavenější, slavnou Vládkyni naši, Bohorodičku a vždycky Pannu Marii i všechny svaté vzpomínajíce, sami sebe, druh druha i celý náš život, Kristu Bohu odevzdejme. Tobě, Pane. Vyhlášení: Neboť tys dobrý a lidumilný Bůh, a my ti vzdáváme slávu, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. 7

8 3 Antifona Blahoslavenství: (mohou se brát kdykoliv, hlavně ve svátek): V království svém rozpomeň se na nás, Pane. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost. 8

9 Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu. Nedělní: Pojďte, radostně zazpívejme Pánu, zvolejme k Bohu našemu Spasiteli: Spas nás, Synu Boží: jenž jsi vstal z mrtvých, Tobě zpíváme Aleluja. Přistupme s chvalozpěvy před jeho tvář a slovy žalmů k němu volejme: Spas nás, Synu Boží:... Neboť Bůh je velký Pán a velký Král nad celou zemí: Spas nás, Synu Boží:... Ve všední dny: Spas nás, Synu Boží, obdivuhodný jsi ve svých svatých, tobě zpíváme, Aleluja.) Nejvyšší moudrost. Vzdejme úctu! Pojďte, pokloňme se a padněme před Kristem... Ve všední dny: Spas nás, Synu Boží, obdivuhodný jsi ve svých svatých, tobě zpíváme, Aleluja. 9

10 V neděli: Spas nás, Synu Boží, jenž jsi vstal z mrtvých, Tobě zpíváme Aleluja. Chór zpívá: Tropar, Sláva, Kondak, I nyní, a Bohorodičen. Tropáry a kondaky: Nedělní: Hlas 1. Tropar: I když byl kámen od židů zapečetěn* a vojáci střežili tvé přečisté tělo,* vstal jsi třetího dne z hrobu a daroval jsi život světu.* Proto k tobě nebeské mocnosti volaly:* Sláva tvému vzkříšení, Kriste.* Sláva tvému království,* sláva tvé prozřetelnosti, jediný láskyplný. Kondak: Vstal jsi Božskou mocí z hrobu ve slávě* a svět jsi sebou vzkřísil.* Lidstvo tě opěvuje jako Boha a smrt pominula.* Adam, Vládce, radostně jásá* a Eva, nyní zbavená pout, se raduje a volá:* Kriste, ty jsi ten, skrze něhož přišlo všem vzkříšení. Bohorodičník: Nemáme jiné pomoci,* nemáme jinou naději,* mimo Tebe přečistá Panno.* Ty nám pomáhej,* v Tebe doufáme, Tebou se 10

11 chválíme,* jsme Tvoji služebníci,* nedopusť abychom, byli zahanbeni. Hlas 8. Tropar: Z výšin nebes sestoupil jsi, Dobrotivý.* Na tři dny tě do hrobu položili,* abys nás zbavil věčných muk.* Živote a vzkříšení naše,* Pane, sláva tobě. Kondak: Vstal jsi z hrobu a zesnulé jsi pozdvihl* a Adamovi jsi vrátil život.* Eva se raduje z tvého vzkříšení* a všechny končiny země oslavují tvé zmrtvýchvstání,* Nejmilostivější. Ve všední dny: Pondělí: Tropar: Vévodové nebeského vojska, neustále se k vám modlíme, my nehodní: Pomáhejte nám vašimi modlitbami a přikryjte nás záštitou vašich křídel. Ochraňujte nás, když se k vám vroucně utíkáme a voláme: Vysvoboďte nás z běd, knížata nebeských mocností. Kondak: Vévodové Boží, služebníci slávy Boží, velitelé andělů a učitelé lidí, vyproste nám 11

12 užitečné dary a velké milosti, neboť jste vévodové nebeských sil. Úterý: Tropar: Památku spravedlivých provází chvála, ale tebe, Předchůdce, uctilo Pánovo svědectví. Byl jsi vyvýšený nad všechny proroky, neboť ti bylo dáno v Jordáně pokřtít Předpovězeného. Radostně jsi trpěl pro pravdu a duším v podsvětí jsi zvěstoval vtěleného Boha, který snímá hříchy světa a nám daroval velké milosti. Kondak: Dříve neplodná rodí dnes předchůdce Krista, který je naplněním všech proroctví. Jeho proroci zvěstovali a Jan na něj v Jordáně ruce položil. Tím se stal Božího Slova prorokem, zvěstovatelem a též předchůdcem. Středa: Tropar: Spas, Pane, svůj lid a žehnej svému dědictví, daruj své církvi vítězství nad nepřáteli a svým svatým křížem ochraňuj lid svůj. Kondak: Ty, jenž jsi dobrovolně vystoupil na kříž, prokaž dobrodiní lidu, jejž jsi vykoupil, Kriste Bože, potěš svou silou církev tvou, a dej jí vítězství nad protivníky, její účinnou zbraní ať je tvůj pokoj, nepřemožitelné vítězství. 12

13 Čtvrtek: Tropar: Bůh, věčná Pravda, zjevil Tě tvému stádu jako vzor víry a obraz tichosti. Výšin jsi dosáhl pokorou a bohatství požehnáním. Otče a veleknězi Mikuláši, pros Krista Boha, aby spasil naše duše. Kondak: V Myrách, Svatý, ukázal ses být skutečným knězem Kristovým, neboť jsi splnil Kristovo evangelium: Dal jsi svou duši za svůj lid a zachránila s nevinné před smrtí. Proto jsi dosáhl velké svatosti jako velký oblíbenec Boží milosti. Pátek: jako ve středu. Sobota: Tropar: Apoštolové, proroci, mučedníci a světitelé, úctyhodní a spravedliví, kteří jste svůj boj dobře završili a víru zachovali, a máte smělý přístup k Spasiteli, přimlouvejte se u něj dobrotivého za nás, prosící za spásu svých duší. Kondak: Jako prvotiny stvoření, přináší, Pane, celá země, tobě svému Stvořiteli, bohonosné mučedníky. Jejich přímluvami kvůli Bohorodičce, zachovej dobrotivý, církev i národ v hlubokém pokoji. 13

14 Vyhlášení: Neboť ty jsi Svatý, Bože náš, a my ti vzdáváme slávu, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x. Vnímejme! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost. Vnímejme! Lid zpívá prokimen s veršem. Prokymen: Nedělní: Hl. 1: Budiž, Hospodine, tvé milosrdenství nad námi,* neboť máme naději v Tobě. Hl. 8: Modlete se a vzdávejte chválu Hospodinu,* Bohu našemu. Pondělí: Z duchů si činíš své posly a z ohnivých plamenů své služebníky. Úterý: Zajásá spravedlivý v Hospodinu, v něm je naděje jeho. 14

15 Středa: Velebí má duše Pána, a můj duch jásá v Bohu mém Spasiteli. Čtvrtek: Zajásá spravedlivý v Hospodinu, v něm je naděje jeho. Pátek: Oslavujte Hospodina, Boha našeho a klaňte se podnožce noh jeho. Sobota: Zajásá spravedlivý v Hospodinu, v něm je naděje jeho. Nejvyšší moudrost. Lektor: Čtení Vnímejme! Lektor čte čtení. Pokoj tobě. Nejvyšší moudrost. Vnímejme! Aleluja 3x Vyhlášení: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem! I duchu tvému. Čtení svatého evangelia podle... Sláva tobě, Pane, sláva tobě. Vnímejme! Čte Evangelium. 15

16 Sláva tobě, Pane, sláva tobě. Řekněme všichni z celé duše, a z celé mysli své, řekněme. Pane, smiluj se. Všemohoucí Pane, Bože našich otců, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se. Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se. Pane, smiluj se. 3x. Ještě prosíme za pravověrného velekněze všeobecné církve budoucího papeže římského, za pravověrné katolické biskupy, za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, a za všechny naše bratry v Kristu. Ještě prosíme za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání. Zde se mohou vkládat další prosby. Ještě prosíme za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné milosti, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany. 16

17 Vyhlášení: Neboť tys milostivý Bůh a přítel lidí, a my ti vzdáváme slávu, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Znovu a znovu v pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Zastaň se nás a spas nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, svou milostí. Pane, smiluj se. Vyhlášení: Nejvyšší moudrost. Abychom Ti vždy, pod ochranou Tvé moci, vzdávali slávu, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. My cheruby tajemně představujeme a životodárné Trojici, trojsvatý chvalozpěv zpíváme, odložme tedy každou starost pozemskou. Vyhlášení: Na pravověrné katolické biskupy, na všechny kněze, jáhny a řeholníky, na šlechetné a nezapomenutelné zakladatele a dobrodince tohoto svatého chrámu a na vás všechny pravověrné křesťany ať se rozpomene Pán Bůh 17

18 ve svém království, v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Abychom mohli přijmout krále všech, kterého v slávě neviditelně provázejí andělské zástupy. Aleluja 3x Přednesme naše modlitby Pánu. Pane, smiluj se. Za předložené vzácné dary Pána prosme. Za tento svatý chrám a za ty, kteří do něj s vírou, zbožností a bázní Boží vstupují, Pána prosme. Za naše vysvobození od každého trápení, hněvu a nouze, Pána prosme. Zastaň se nás, spas nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, svou milostí. Abychom tento den prožili dokonale, svatě, pokojně a bez hříchu, vyprosme si od Pána. D e j n á m, P a n e. Anděla pokoje, věrného průvodce a ochránce našich duší a těl, vyprosme si od Pána. Prominutí a odpuštění našich hříchů a provinění vyprosme si od Pána. 18

19 Dobré a užitečné pro naše duše a pokoj pro svět, vyprosme si od Pána. Abychom zbývající čas našeho života prožili v pokoji a pokání, vyprosme si od Pána. Aby ukončení našeho života bylo křesťanské, bez bolesti, bez zahanbení, v pokoji, abychom dali dobrou odpověď na strašném soudu Kristově, vyprosme si od Pána. Přesvatou, přečistou, nejblahoslavenější, slavnou Vládkyni naši, Bohorodičku a vždycky Pannu Marii i všechny svaté vzpomínajíce, sami sebe, druh druha i celý náš život, Kristu Bohu odevzdejme. Tobě, Pane. Vyhlášení: Dobrodiním Jednorozeného Syna Tvého, s nímž jsi blahoslaven, spolu s přesvatým, dobrým a životodárným Duchem, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pokoj všem! I duchu tvému. Vyhlášení: Milujme se navzájem, abychom mohli jednomyslně vyznávat: 19

20 Otce i Syna i Svatého Ducha, Trojici soupodstatnou a nerozdílnou. A líbá zakryté svaté dary. Dveře, dveře! V Moudrosti, vnímejme! Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. - Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: - Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený ne stvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. - On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. - Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. - Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. - A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. - Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je 20

21 zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. - Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. - Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. - Očekávám vzkříšení mrtvých. - A život budoucího věku. Amen. Stůjme důstojně, stůjme s bázní, a vnímejme, abychom svatou oběť v pokoji přinesli. Milost pokoje, oběť chvály. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boha Otce a společenství Svatého Ducha ať je s vámi se všemi. I s duchem tvým. Vzhůru srdce. Máme je u Pána. Vzdávejme díky Pánu. Důstojné a spravedlivé je klanět se Otci i Synu i Svatému Duchu, Trojici soupodstatné a nerozdílné. 21

22 Vyhlášení: Vítěznou píseň zpívají, volají, vzývají tě a říkají. Svatý, Svatý, Svatý, Pán zástupů, plná jsou nebesa i země tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech. VEZMĚTE A JEZTE, TOTO JE MOJE TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS LÁME NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. Amen. PIJTE Z NĚHO VŠICHNI, TOTO JE MOJE KREV NOVÉHO ZÁKONA, KTERÁ SE VYLÉVÁ ZA VÁS I ZA MNOHÉ NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. Amen. Vyhlášení: Tvoje z tvého tobě přinášíme za všechny a za všechno. 22

23 Tebe ozpěvujeme, Tobě dobrořečíme, Tobě děkujeme, Pane, a modlíme se k tobě, Bože náš. (3x) Během trojitého zpěvu Tebe ozpěvujeme kněz vyslovuje slova epykleze, při nichž se dovršuje tajemství proměnění. Vyhlášení: Zvláště za přesvatou, přečistou, nade všechny blahoslavenou, slavnou Vládkyni naši Bohorodičkou a vždy Pannu Marii. Vpravdě je důstojné blahoslavit tě, Bohorodičko, navěky blažená a neposkvrněná, matko našeho Boha: Cti hodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Boží Rodičko, velebíme tě. Vyhlášení: Především pamatuj, Pane, na pravověrné katolické biskupy a zachovej je svým svatým církvím, aby v pokoji, neporušení, stateční, a zdraví dlouhá léta správně spravovali slovo tvé pravdy. 23

24 I na všechny i na všechno. Vyhlášení: A dej nám, jedněmi ústy a jedním srdcem slavit a velebit tvé úctyhodné a vznešené jméno, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Milosti velikého Boha a Spasitele našeho Ježíše Krista ať jsou s vámi se všemi. I s duchem tvým. Všechny svaté vzpomínajíce v pokoji znovu a znovu Pána prosme. Pane, smiluj se. Za přinesené a posvěcené vzácné dary Pána prosme. Aby je náš Bůh a přítel lidí přijal jako líbeznou duchovní vůni na svůj svatý, nebeský a duchovní oltář a nám seslal svou božskou milost a dar Svatého Ducha, Pána prosme. Za naše vysvobození od každého trápení, hněvu a nouze, Pána prosme. 24

25 Zastaň se nás, spas nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, svou milostí. Abychom tento den prožili dokonale, svatě, pokojně a bez hříchu, vyprosme si od Pána. Dej nám, Pane. Anděla pokoje, věrného průvodce a ochránce našich duší a těl, vyprosme si od Pána. Prominutí a odpuštění našich hříchů a provinění, vyprosme si od Pána. Dobré a užitečné pro naše duše a pokoj pro svět, vyprosme si od Pána. Abychom zbývající čas našeho života prožili v pokoji a pokání, vyprosme si od Pána. Aby ukončení našeho života bylo křesťanské, bez bolesti, bez zahanbení, v pokoji, abychom dali dobrou odpověď na strašném soudu Kristově, vyprosme si od Pána. Sjednocení ve víře a přijetí Svatého Ducha vyprosivše, sami sebe, druh druha a celý svůj život Kristu, Bohu, odevzdejme. Tobě, Pane. 25

26 Vyhlášení: A učiň nás hodnými, Vládce náš, směle a beze strachu vzývat tebe, nebeského Boha Otce, a říkat: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vyhlášení: Neboť tvé je království, i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pokoj všem. I duchu tvému. Hlavy svoje před Pánem skloňte. Před tebou, Pane. Vyhlášení: Milostí, štědrotou a lidumilností tvého jednorozeného Syna, s nímž jsi požehnaný, spolu 26

27 s tvým přesvatým, dobrým a životodárným Duchem, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Vnímejme! Svaté svatým. Jediný je Svatý, jediný je Pán, Ježíš Kristus, ke slávě Boha Otce. Amen. Pričasten. Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách. Aleluja. Pondělí: Z duchů si činíš své posly a z ohnivých plamenů své služebníky. Úterý: Ve věčné paměti bude spravedlivý, nebude se bát zlé správy. Aleluja. Středa: Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Páně. Aleluja. Čtvrtek: Po celé zemi se šíří jejich zvěst a až na konec světa jejich hlas. Pátek: Ukaž nám, Hospodine, světlo své tváře. Aleluja. Sobota: Ve věčné paměti bude spravedlivý, nebude se bát zlé správy. Aleluja. 27

28 Věřím, Pane, a vyznávám, že ty jsi vskutku Kristus, Syn Boha živého, ten, který přišel na svět, aby spasil hříšníky, a já jsem první z nich. Přijmi mě dnes, Synu Boží, k účasti na své tajemné večeři, vždyť nechci toto tajemství vydat nepřátelům, ani tě pozdravit jidášským políbením, ale jako lotr se ti vyznávám: Pamatuj na mne, Pane, ve svém království. Pamatuj na mne, Vládce, ve svém království. Pamatuj na mne, Svatý, ve svém království. Kéž přijetí tvých svatých svátostí, Pane, není mi k soudu ani k odsouzení, ale k uzdravení duše i těla. Bože, buď milostiv mně hříšnému. Bože, očisti mě od hříchů a smiluj se nade mnou. Nesčetné jsou mé hříchy, Pane, odpusť mi. Amen. S bázní Boží a s vírou přistupte! Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Bůh je Pán a zjevil se nám. Drahocenné, přesvaté, přečisté Tělo a Krev, našeho Pána Ježíše Krista, Boha a Spasitele 28

29 přijímá Boží služebník N. na odpuštění všech svých hříchu a na život věčný. Amen. Vyhlášení: Spas, Bože, svůj lid a požehnej dědictví své. Viděli jsme pravé světlo, přijali jsme nebeského Ducha, nalezli jsme pravou víru, klaňme se nerozdílné Trojici, neboť ta nás spasila. Vyhlášení: Nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Ať se naplní naše ústa tvou chválou, Pane, abychom opěvovali tvou slávu, neboť tys nás učinil hodnými přijmout tvá svatá, božská, nesmrtelná a životodárná tajemství. Zachovej nás, Bože, ve své svatyni, abychom se po celý den učili pravdě tvé. Aleluja, aleluja, aleluja. 29

30 Přijavši božská, svatá, přečistá, nesmrtelná, nebeská, životodárná, strašná tajemství Kristova, důstojně děkujme Pánu. Pane, smiluj se. Zastaň se nás a spas nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, svou milostí. Pane, smiluj se. Prožití celého dne v dokonalosti, svatosti, pokoji a bez hříchu, vyprosivši si, sami sebe, druh druha a celý svůj život Kristu Bohu, odevzdejme. Tobě, Pane. Vyhlášení: Neboť tys naše posvěcení a my ti vzdáváme slávu, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. V pokoji vyjděme. Ve jménu Páně. Pána prosme. Pane, smiluj se. Vyhlášení: Pane, ty žehnáš těm, kdo ti žehnají, a posvěcuješ ty, kdo doufají v tebe, spas svůj lid a požehnej svému dědictví, uchovej plnost své 30

31 církve a posvěť ty, kteří milují krásu tvého domu, sám je svou božskou mocí oslav a neopouštěj nás, doufajících v tebe. Daruj pokoj svému světu, svým církvím, kněžím, těm kdo vládnou a kdo nás chrání a všemu svému lidu. Neboť každý dobrý a dokonalý dar je shůry a sestupuje od tebe, Otce světel. Proto ať k tobě stoupá náš chvalozpěv a díkůčinění i klanění, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Budiž Jméno Páně požehnáno od nyní až na věky. 3x Požehnání Páně ať na vás sestoupí pro jeho milost a lásku k člověku v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Vyhlášení: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě. Sláva, i nyní: Pane, smiluj se. 3x. Požehnej Kristus (jenž vstal z mrtvých), pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky (...), našeho svatého otce Jana Zlatoústého, arcibiskupa cařihradského, svatého N., jehož památku dnes 31

32 slavíme... a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás. Amen. * * * * Pod tvou milost se utíkáme, Bohorodičko Panno, našimi modlitbami v trápeních, nepohrdej, ale zbav nás všech běd, jediná čistá a požehnaná. Bohorodičko, Panno, raduj se, milostiplná Maria, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod lůna tvého, neboť jsi porodila Krista, Spasitele a Vykupitele našich duší. Amen. Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi, Pane, očist naše hříchy, Vládce odpusť naše nepravosti, Svatý přijď a uzdrav naše nemoci pro své jméno. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky a na věky věku. Amen. 32

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO Proskomedie: Požehnán jest náš Bůh, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Na památku našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. (3x) Jako jehňátko

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Děkovný moleben ke Kristu Vševládnému

Děkovný moleben ke Kristu Vševládnému Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Moleben k dítěti Ježíši

Moleben k dítěti Ježíši Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144)

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144) 1. NEDĚLE PO TROJICI SVATÉ TÉMA: Písma svědčí o Mně Heslo týdne: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. (L 10,16) Žalm týdne: Ž 34,2-11 Píseň týdne: 683/1 Pán Bůh je láska, dal svého Syna

Více

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola ORDO Eucharistie Těšín, Piaseczno 2010-2011 - 1 - - 2 - SLAVENÍ EUCHARISTIE MODLITBA NAD DARY Děkujeme ti, Otče náš, za svatou vinnou révu

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

9. neděle po Trojici svaté

9. neděle po Trojici svaté 9. neděle po Trojici svaté Správci Boží milosti Heslo týdne: Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. (L 12,48b) F: Plnit, Bože můj, tvou vůli

Více

Obřady pomazání nemocných SVÁTOST POMAZANÍ NEMOCNÝCH

Obřady pomazání nemocných SVÁTOST POMAZANÍ NEMOCNÝCH Obřady pomazání nemocných Pozn: Následující text je převzat z Obřadů pomazání nemocných a péče o nemocné ČBK 2002. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu. Tento

Více

SVATÁ BOŽSKÁ LITURGIE NAŠEHO OTCE SVATÉHO

SVATÁ BOŽSKÁ LITURGIE NAŠEHO OTCE SVATÉHO SVATÁ BOŽSKÁ LITURGIE NAŠEHO OTCE SVATÉHO Jana Zlatoústého PRAHA 2007 Svatá Božská liturgie Schváleno Kongregací pro Východní církve Řím dne 15. 7. 2006 2 našeho otce svatého Jana Zlatoústého ŘÁD SVATÉ

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista ať je s vámi. S: I s tebou.

K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista ať je s vámi. S: I s tebou. NEDĚLE PO TROJICI formulář E1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše

Více

Druhá liturgie Církve československé husitské

Druhá liturgie Církve československé husitské Druhá liturgie Církve československé husitské D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce Náš Pane! Ty jsi má pomoc. Ty víš,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Může následovat přivítání nebo uvedení do bohoslužby nebo sloka písně podle církevního roku (např. 667/1).

Může následovat přivítání nebo uvedení do bohoslužby nebo sloka písně podle církevního roku (např. 667/1). NEDĚLE VELIKONOČNÍ formulář E1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Ke cti a slávě svaté, jednopodstatné životodárné a nerozdílné Trojice Otce i Syna i Svatého Ducha:

Ke cti a slávě svaté, jednopodstatné životodárné a nerozdílné Trojice Otce i Syna i Svatého Ducha: Ke cti a slávě svaté, jednopodstatné životodárné a nerozdílné Trojice Otce i Syna i Svatého Ducha: S požehnáním Bohumilého biskupa, apoštolského exarchy Mons. ThDr. Ladislava Vydává Apoštolský exarchát

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Pane, nauč nás modlit se. V. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. P. Chvalme a velebme Pána se vším stvořením. RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Chvalte Hospodina, všichni

Více

Slavnosti a svátky Páně podle liturgické doby

Slavnosti a svátky Páně podle liturgické doby Obsah Slavnosti a svátky Páně podle liturgické doby 25. XII. Narození Páně v noci... 2 25. XII. Narození Páně ve dne... 4 1. I. Matky Boží, Panny Marie... 5 sv. Rodiny... 6 6. I. Zjevení Páně... 7 Křtu

Více

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE Uvedení do první modlitby dne Denní modlitba církve začíná každý den uvedením do první modlitby toho dne. Toto uvedení do první modlitby se tedy říká buď před začátkem

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Prosíme, pozvěte proto ke společnému slavení Ekumenické neděle sestry a bratry z jiných církví, i přátele ze sekulární společnosti!

Prosíme, pozvěte proto ke společnému slavení Ekumenické neděle sestry a bratry z jiných církví, i přátele ze sekulární společnosti! Vážené sestry, vážení bratři, Ekumenická rada církví v České republice a Česká biskupská konference již několik let vyzývají křesťany všech církví, aby se vždy čtvrtou neděli v září sešli ke společným

Více

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté Písničky 1 Jak dobré je 1. :Jak dobré je před tebou být, jak dobré je s tebou žít. : :Přijd, přijd Duchu Svatý, vzýváme tě, přijd k nám. : 2 Chci Pane chválit Tě Koinonie č.100 1. Chci Pane chválit Tě,

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně

1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně A Agnus Dei.................... 8 At požehnán je Bůh........... 18 At srdce mé Tebe vídá........ 29 B Bůh je síla má................. 4 D Dáváš mi lásku vzácnou....... 27 Dobrořeč duše má Hospodinu.. 15

Více

1. 4. Katecheze pro mládež

1. 4. Katecheze pro mládež 1. 4. Katecheze pro mládež 1. 4. 1. Metodické poznámky 1. 4. 1. 1. Cílová skupina Mládež cca 15 26 let Předpokládá se skupina, která je už sehraná, pracuje spolu delší dobu a tvoří společenství. Časy jsou

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

ROZJÍMÁNÍ nad TAJEMSTVÍMI SLAVNÉHO RŮŽENCE

ROZJÍMÁNÍ nad TAJEMSTVÍMI SLAVNÉHO RŮŽENCE ROZJÍMÁNÍ nad TAJEMSTVÍMI SLAVNÉHO RŮŽENCE Písnička Zdrávas Ref: Ave Maria, milosti jsi plná a Pán je s tebou. 1. Tys zlatý šíp, jenž světlo přináší, v tobě chudý svůj poklad nalézá. Ty jsi slabá, kterou

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod NEŠPORY MARIÁNSKÉ doprovod 2 800 ÚVODNÍ VERŠ Bo Kněz: po že, spěš mi na po moc! Lid: Slyš na vo še lá ní! Kněz: Sláva Otci i Synu, * i Du sva chu té mu, Lid: jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a

Více

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Z Malého katechismu Martina Luthera I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně Desatero přikázání Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Nezneužiješ jména Hospodina,

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Základní modlitby řeckokatolíka Pozdravy:

Základní modlitby řeckokatolíka Pozdravy: Základní modlitby řeckokatolíka Pozdravy: 1. Po celý rok Sláva Isusu Christu! _ Sláva vo viki! Sláva Ježíši Kristu! _ Sláva na věky! Christós posredi nás! I jesť i búdet! Kristus mezi námi! Je a bude!

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - ve dne B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - ve dne B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - ve dne B VSTUPNÍ ANTIFONA Dítě se nám narodilo, syn je nám dán, vládu má na svém rameni a dostal jméno: podivuhodný rádce. Uvedení do bohoslužby "Slovo se stalo tělem".

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane.

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. OBSAH MODLITEB I. Modlitby modlitební kampaně 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. 4. Sjednoť všechny rodiny. 5. Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího.

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

NOVéNA DíKůVZDáNí PAlADIu ZEmě ČEsKé

NOVéNA DíKůVZDáNí PAlADIu ZEmě ČEsKé Imprimatur J. Em. Dominik kardinál Duka OP arcibiskup pražský 29. dubna 2015, Prot. č. j.: arc/277/15 Vydává: Arcibiskupství pražské Kresba na titulní straně: Zdirad Čech, 2015 Grafická úprava: Tomáš Coufal

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

Slib salesiánů spolupracovníků LITURGICKÉ TEXTY

Slib salesiánů spolupracovníků LITURGICKÉ TEXTY Slib salesiánů spolupracovníků LITURGICKÉ TEXTY Úvodní obřady VSTUPNÍ ANTIFONA (Žl 104, 3-4) Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina. Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte vždy jeho tvář. Představení

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

1. anafora adventní I.

1. anafora adventní I. 1. anafora adventní I. Děkujeme ti, nebeský Otče, že jsi svatý a veliký, a že se ve všech dobách smíme radovat z tvé blízkosti. Děkujeme ti za lidské dějiny, které jsou dějinami spásy, děkujeme ti za to,

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

píseň před kázáním kázání společná píseň I ("Schillerova" liturgie)

píseň před kázáním kázání společná píseň I (Schillerova liturgie) píseň před kázáním kázání Přímluvná L: Přijď, Duchu svatý, a rozjasni naši cestu světlem své přítomnosti. Naplňuj nás schopností přinášet dobrou zprávu chudým, zvěstovat osvobození, obnovení a pokoj těm,

Více

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Žl 13,6 Radostí zaplesá mé srdce, zazpívám Hospodinu, který mě zahrnul dobrem. Uvedení do bohoslužby Hlasatelem úcty k neposkvrněnému Srdci

Více

Modlitby za umírající. z Cyrilometodějského kancionálu (1953)

Modlitby za umírající. z Cyrilometodějského kancionálu (1953) Modlitby za umírající z Cyrilometodějského kancionálu (1953) Pane, smiluj se nad námi. - Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Svatá Maria, - oroduj za něho (ni). Všichni svatí andělé i

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Zahájení a moderace celé bohoslužebné slavnosti - Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, 2.místopředseda ERC

Zahájení a moderace celé bohoslužebné slavnosti - Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, 2.místopředseda ERC ŘÁD EKUMENICKÉHO BOHOSLUŽEBNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ 24.ledna 2011 Kostel ČCE, Korunní 60, Praha 2 Vinohrady P: předsedající V: všichni L: lektor Zahájení a moderace celé bohoslužebné slavnosti - Dušan Hejbal,

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE LITURGIE pro bohoslužebná shromáždění v Českém Distriktu Unitas fratrum Ochranovském seniorátě při ČCE Vydal pro potřeby svých sborů Český Distrikt Unitas Fratrum Ochranovský seniorát při ČCE Praha 2003

Více

1. ČTENÍ Sk 5,27b-32.40b-41

1. ČTENÍ Sk 5,27b-32.40b-41 3. neděle velikonoční Farní minizpravodaj 18.4.2010 VSTUPNÍ MODLITBA Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, abychom

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více