POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO"

Transkript

1 POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO Požehnané království Otce i Syna i Svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků. Amen. V pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Za pokoj z výsosti a za spásu našich duší, Pána prosme. Za pokoj celého světa, za blaho svatých Božích církví a za sjednocení všech, Pána prosme. Za tento svatý chrám a za ty, kteří do něj s vírou, zbožností a bázní Boží vstupují, Pána prosme. Za pravověrného velekněze všeobecné církve budoucího papeže římského, Pána prosme. Za pravověrné katolické biskupy, za kněze a jáhny v Kristu, za veškeré duchovenstvo a lid, Pána prosme. Za ty, kdo nám vládnou a za všechny, kdo nás chrání, Pána prosme. Za toto město a za všechna města a všechny země a za ty, kdo v nich podle víry žijí, Pána prosme.

2 Za příznivé počasí, hojné plody země a pokojné časy, Pána prosme. Za ty, kdo se plaví a cestují, za nemocné, trpící a zajaté a za jejich spásu, Pána prosme. Zastaň se nás, spas nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, svou milostí. Přesvatou, přečistou, nejblahoslavenější, slavnou Vládkyni naši, Bohorodičku a vždycky Pannu Marii i všechny svaté vzpomínajíce, sami sebe, druh druha i celý náš život, Kristu Bohu odevzdejme. Tobě, Pane. Vyhlášení: Neboť tobě přísluší všechna sláva, čest a klanění, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. 1. Antifona Sváteční: Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé mé nitro, jeho svatému jménu. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, a nezapomínej na všechna jeho dobrodiní. 2

3 On ti odpouští všechny nepravosti tvé, a ze všech neduhů tě uzdravuje. On vykupuje ze záhuby život tvůj, on tě věnčí svou milostí a slitováním. Štědrý a milostivý je Hospodin, dlouhotrpělivý a mnohomilostivý. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky i na věky věků. Amen. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé mé nitro, jeho svatému jménu. Požehnaný jsi, Pane. Ve všední dny: Dobré je oslavovat Pána, a ozpěvovat tvé jméno, Nejvyšší. Modlitbami Bohorodičky: Spasiteli, spas nás. Zvěstovat za rána milost tvou, a za noci tvou věrnost. Modlitbami Bohorodičky: Spasiteli, spas nás. Neboť věrný je Hospodin, náš Bůh, a nepravosti v něm není. Modlitbami Bohorodička: Spasiteli, spas nás. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky i na věky věků. Amen. Modlitbami Bohorodičky: Spasiteli, spas nás. 3

4 Nedělní: Volej k Hospodinu, celá zem! Zpívejte jeho jménu, vzdejte slávu chvále jeho. Modlitbami Bohorodičky, Spasiteli, spas nás. Řekněte Bohu: Jak strašná jsou díla Tvá, pro Tvou velikou sílu se Ti snaží zalíbit i Tví nepřátelé. Modlitbami Bohorodičky, Spasiteli, spas nás. Celá země ať se ti klaní a ať ti zpívá, ať zpívá tvému svatému jménu, Nejvyšší. Modlitbami Bohorodičky: Spasiteli, spas nás. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky i na věky věků. Amen. Modlitbami Bohorodičky: Spasiteli, spas nás. Znovu a znovu v pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Zastaň se nás, spas nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, svou milostí. Pane, smiluj se. Přesvatou, přečistou, nejblahoslavenější, slavnou Vládkyni naši, Bohorodičku a vždycky Pannu Marii i všechny svaté vzpomínajíce, sami sebe, 4

5 druh druha i celý náš život, Kristu Bohu odevzdejme. Tobě, Pane. Vyhlášení: Neboť s Tebou je vláda a tvé je království i síla i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky, a na věky věků. Amen. 2 Antifona Sváteční: Chval duše má Hospodina, Hospodina budu chválit po celý svůj život, budu zpívat svému Bohu, dokud budu živ. Nespoléhejte se na knížata, na lidské syny, neboť v nich není spása. Navěky bude kralovat Hospodin, tvůj Bůh, Sióne, z pokolení na pokolení. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky i na věky věků. Amen. Jednorozený... 5

6 Ve všední dny: Hospodin kraluje, oděl se mocí, oděl se Hospodin, opásal se silou. Modlitbami svých svatých: Spasiteli, spas nás. Neboť on upevnil zeměkruh, takže se nehroutí. Modlitbami svých svatých: Spasiteli, spas nás. Tvá svědectví jsou věrná převelice, tvému domu, Hospodine, náleží svatost na předlouhé dni. Modlitbami svých svatých: Spasiteli, spas nás. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky i na věky věků. Amen. Jednorozený... Nedělní: Bože, buď k nám dobrotivý a žehnej nám, rozjasni nad námi svou tvář a smiluj se nad námi. Spas nás, Synu Boží: jenž jsi vstal z mrtvých, Tobě zpíváme Aleluja. Abychom poznali na zemi cestu Tvou, mezi všemi národy spásu Tvou. Spas nás, Synu Boží: jenž jsi vstal z mrtvých, Tobě zpíváme Aleluja. Ať Tě vyznávají národy, Bože, ať tě vyznávají všichni lidé. Spas nás, Synu Boží: jenž jsi vstal z mrtvých, Tobě zpíváme Aleluja. 6

7 Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky i na věky věků. Amen. Jednorozený Synu a Slovo Boží, nesmrtelný jsi, a pro naši spásu ses rozhodl vtělit skrze svatou Bohorodičku a vždy Pannu Marii, a navždy ses stal člověkem. Byls ukřižován, Kriste Bože, smrtí nad smrtí jsi zvítězil. Jeden jsi ze Svaté Trojice, roven v slávě Otci i Svatému Duchu, spas nás. Znovu a znovu v pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Zastaň se nás, spas nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, svou milostí. Pane, smiluj se. Přesvatou, přečistou, nejblahoslavenější, slavnou Vládkyni naši, Bohorodičku a vždycky Pannu Marii i všechny svaté vzpomínajíce, sami sebe, druh druha i celý náš život, Kristu Bohu odevzdejme. Tobě, Pane. Vyhlášení: Neboť tys dobrý a lidumilný Bůh, a my ti vzdáváme slávu, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. 7

8 3 Antifona Blahoslavenství: (mohou se brát kdykoliv, hlavně ve svátek): V království svém rozpomeň se na nás, Pane. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost. 8

9 Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu. Nedělní: Pojďte, radostně zazpívejme Pánu, zvolejme k Bohu našemu Spasiteli: Spas nás, Synu Boží: jenž jsi vstal z mrtvých, Tobě zpíváme Aleluja. Přistupme s chvalozpěvy před jeho tvář a slovy žalmů k němu volejme: Spas nás, Synu Boží:... Neboť Bůh je velký Pán a velký Král nad celou zemí: Spas nás, Synu Boží:... Ve všední dny: Spas nás, Synu Boží, obdivuhodný jsi ve svých svatých, tobě zpíváme, Aleluja.) Nejvyšší moudrost. Vzdejme úctu! Pojďte, pokloňme se a padněme před Kristem... Ve všední dny: Spas nás, Synu Boží, obdivuhodný jsi ve svých svatých, tobě zpíváme, Aleluja. 9

10 V neděli: Spas nás, Synu Boží, jenž jsi vstal z mrtvých, Tobě zpíváme Aleluja. Chór zpívá: Tropar, Sláva, Kondak, I nyní, a Bohorodičen. Tropáry a kondaky: Nedělní: Hlas 1. Tropar: I když byl kámen od židů zapečetěn* a vojáci střežili tvé přečisté tělo,* vstal jsi třetího dne z hrobu a daroval jsi život světu.* Proto k tobě nebeské mocnosti volaly:* Sláva tvému vzkříšení, Kriste.* Sláva tvému království,* sláva tvé prozřetelnosti, jediný láskyplný. Kondak: Vstal jsi Božskou mocí z hrobu ve slávě* a svět jsi sebou vzkřísil.* Lidstvo tě opěvuje jako Boha a smrt pominula.* Adam, Vládce, radostně jásá* a Eva, nyní zbavená pout, se raduje a volá:* Kriste, ty jsi ten, skrze něhož přišlo všem vzkříšení. Bohorodičník: Nemáme jiné pomoci,* nemáme jinou naději,* mimo Tebe přečistá Panno.* Ty nám pomáhej,* v Tebe doufáme, Tebou se 10

11 chválíme,* jsme Tvoji služebníci,* nedopusť abychom, byli zahanbeni. Hlas 8. Tropar: Z výšin nebes sestoupil jsi, Dobrotivý.* Na tři dny tě do hrobu položili,* abys nás zbavil věčných muk.* Živote a vzkříšení naše,* Pane, sláva tobě. Kondak: Vstal jsi z hrobu a zesnulé jsi pozdvihl* a Adamovi jsi vrátil život.* Eva se raduje z tvého vzkříšení* a všechny končiny země oslavují tvé zmrtvýchvstání,* Nejmilostivější. Ve všední dny: Pondělí: Tropar: Vévodové nebeského vojska, neustále se k vám modlíme, my nehodní: Pomáhejte nám vašimi modlitbami a přikryjte nás záštitou vašich křídel. Ochraňujte nás, když se k vám vroucně utíkáme a voláme: Vysvoboďte nás z běd, knížata nebeských mocností. Kondak: Vévodové Boží, služebníci slávy Boží, velitelé andělů a učitelé lidí, vyproste nám 11

12 užitečné dary a velké milosti, neboť jste vévodové nebeských sil. Úterý: Tropar: Památku spravedlivých provází chvála, ale tebe, Předchůdce, uctilo Pánovo svědectví. Byl jsi vyvýšený nad všechny proroky, neboť ti bylo dáno v Jordáně pokřtít Předpovězeného. Radostně jsi trpěl pro pravdu a duším v podsvětí jsi zvěstoval vtěleného Boha, který snímá hříchy světa a nám daroval velké milosti. Kondak: Dříve neplodná rodí dnes předchůdce Krista, který je naplněním všech proroctví. Jeho proroci zvěstovali a Jan na něj v Jordáně ruce položil. Tím se stal Božího Slova prorokem, zvěstovatelem a též předchůdcem. Středa: Tropar: Spas, Pane, svůj lid a žehnej svému dědictví, daruj své církvi vítězství nad nepřáteli a svým svatým křížem ochraňuj lid svůj. Kondak: Ty, jenž jsi dobrovolně vystoupil na kříž, prokaž dobrodiní lidu, jejž jsi vykoupil, Kriste Bože, potěš svou silou církev tvou, a dej jí vítězství nad protivníky, její účinnou zbraní ať je tvůj pokoj, nepřemožitelné vítězství. 12

13 Čtvrtek: Tropar: Bůh, věčná Pravda, zjevil Tě tvému stádu jako vzor víry a obraz tichosti. Výšin jsi dosáhl pokorou a bohatství požehnáním. Otče a veleknězi Mikuláši, pros Krista Boha, aby spasil naše duše. Kondak: V Myrách, Svatý, ukázal ses být skutečným knězem Kristovým, neboť jsi splnil Kristovo evangelium: Dal jsi svou duši za svůj lid a zachránila s nevinné před smrtí. Proto jsi dosáhl velké svatosti jako velký oblíbenec Boží milosti. Pátek: jako ve středu. Sobota: Tropar: Apoštolové, proroci, mučedníci a světitelé, úctyhodní a spravedliví, kteří jste svůj boj dobře završili a víru zachovali, a máte smělý přístup k Spasiteli, přimlouvejte se u něj dobrotivého za nás, prosící za spásu svých duší. Kondak: Jako prvotiny stvoření, přináší, Pane, celá země, tobě svému Stvořiteli, bohonosné mučedníky. Jejich přímluvami kvůli Bohorodičce, zachovej dobrotivý, církev i národ v hlubokém pokoji. 13

14 Vyhlášení: Neboť ty jsi Svatý, Bože náš, a my ti vzdáváme slávu, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x. Vnímejme! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost. Vnímejme! Lid zpívá prokimen s veršem. Prokymen: Nedělní: Hl. 1: Budiž, Hospodine, tvé milosrdenství nad námi,* neboť máme naději v Tobě. Hl. 8: Modlete se a vzdávejte chválu Hospodinu,* Bohu našemu. Pondělí: Z duchů si činíš své posly a z ohnivých plamenů své služebníky. Úterý: Zajásá spravedlivý v Hospodinu, v něm je naděje jeho. 14

15 Středa: Velebí má duše Pána, a můj duch jásá v Bohu mém Spasiteli. Čtvrtek: Zajásá spravedlivý v Hospodinu, v něm je naděje jeho. Pátek: Oslavujte Hospodina, Boha našeho a klaňte se podnožce noh jeho. Sobota: Zajásá spravedlivý v Hospodinu, v něm je naděje jeho. Nejvyšší moudrost. Lektor: Čtení Vnímejme! Lektor čte čtení. Pokoj tobě. Nejvyšší moudrost. Vnímejme! Aleluja 3x Vyhlášení: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem! I duchu tvému. Čtení svatého evangelia podle... Sláva tobě, Pane, sláva tobě. Vnímejme! Čte Evangelium. 15

16 Sláva tobě, Pane, sláva tobě. Řekněme všichni z celé duše, a z celé mysli své, řekněme. Pane, smiluj se. Všemohoucí Pane, Bože našich otců, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se. Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se. Pane, smiluj se. 3x. Ještě prosíme za pravověrného velekněze všeobecné církve budoucího papeže římského, za pravověrné katolické biskupy, za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, a za všechny naše bratry v Kristu. Ještě prosíme za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání. Zde se mohou vkládat další prosby. Ještě prosíme za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné milosti, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany. 16

17 Vyhlášení: Neboť tys milostivý Bůh a přítel lidí, a my ti vzdáváme slávu, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Znovu a znovu v pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Zastaň se nás a spas nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, svou milostí. Pane, smiluj se. Vyhlášení: Nejvyšší moudrost. Abychom Ti vždy, pod ochranou Tvé moci, vzdávali slávu, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. My cheruby tajemně představujeme a životodárné Trojici, trojsvatý chvalozpěv zpíváme, odložme tedy každou starost pozemskou. Vyhlášení: Na pravověrné katolické biskupy, na všechny kněze, jáhny a řeholníky, na šlechetné a nezapomenutelné zakladatele a dobrodince tohoto svatého chrámu a na vás všechny pravověrné křesťany ať se rozpomene Pán Bůh 17

18 ve svém království, v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Abychom mohli přijmout krále všech, kterého v slávě neviditelně provázejí andělské zástupy. Aleluja 3x Přednesme naše modlitby Pánu. Pane, smiluj se. Za předložené vzácné dary Pána prosme. Za tento svatý chrám a za ty, kteří do něj s vírou, zbožností a bázní Boží vstupují, Pána prosme. Za naše vysvobození od každého trápení, hněvu a nouze, Pána prosme. Zastaň se nás, spas nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, svou milostí. Abychom tento den prožili dokonale, svatě, pokojně a bez hříchu, vyprosme si od Pána. D e j n á m, P a n e. Anděla pokoje, věrného průvodce a ochránce našich duší a těl, vyprosme si od Pána. Prominutí a odpuštění našich hříchů a provinění vyprosme si od Pána. 18

19 Dobré a užitečné pro naše duše a pokoj pro svět, vyprosme si od Pána. Abychom zbývající čas našeho života prožili v pokoji a pokání, vyprosme si od Pána. Aby ukončení našeho života bylo křesťanské, bez bolesti, bez zahanbení, v pokoji, abychom dali dobrou odpověď na strašném soudu Kristově, vyprosme si od Pána. Přesvatou, přečistou, nejblahoslavenější, slavnou Vládkyni naši, Bohorodičku a vždycky Pannu Marii i všechny svaté vzpomínajíce, sami sebe, druh druha i celý náš život, Kristu Bohu odevzdejme. Tobě, Pane. Vyhlášení: Dobrodiním Jednorozeného Syna Tvého, s nímž jsi blahoslaven, spolu s přesvatým, dobrým a životodárným Duchem, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pokoj všem! I duchu tvému. Vyhlášení: Milujme se navzájem, abychom mohli jednomyslně vyznávat: 19

20 Otce i Syna i Svatého Ducha, Trojici soupodstatnou a nerozdílnou. A líbá zakryté svaté dary. Dveře, dveře! V Moudrosti, vnímejme! Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. - Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: - Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený ne stvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. - On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. - Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. - Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. - A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. - Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je 20

21 zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. - Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. - Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. - Očekávám vzkříšení mrtvých. - A život budoucího věku. Amen. Stůjme důstojně, stůjme s bázní, a vnímejme, abychom svatou oběť v pokoji přinesli. Milost pokoje, oběť chvály. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boha Otce a společenství Svatého Ducha ať je s vámi se všemi. I s duchem tvým. Vzhůru srdce. Máme je u Pána. Vzdávejme díky Pánu. Důstojné a spravedlivé je klanět se Otci i Synu i Svatému Duchu, Trojici soupodstatné a nerozdílné. 21

22 Vyhlášení: Vítěznou píseň zpívají, volají, vzývají tě a říkají. Svatý, Svatý, Svatý, Pán zástupů, plná jsou nebesa i země tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech. VEZMĚTE A JEZTE, TOTO JE MOJE TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS LÁME NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. Amen. PIJTE Z NĚHO VŠICHNI, TOTO JE MOJE KREV NOVÉHO ZÁKONA, KTERÁ SE VYLÉVÁ ZA VÁS I ZA MNOHÉ NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. Amen. Vyhlášení: Tvoje z tvého tobě přinášíme za všechny a za všechno. 22

23 Tebe ozpěvujeme, Tobě dobrořečíme, Tobě děkujeme, Pane, a modlíme se k tobě, Bože náš. (3x) Během trojitého zpěvu Tebe ozpěvujeme kněz vyslovuje slova epykleze, při nichž se dovršuje tajemství proměnění. Vyhlášení: Zvláště za přesvatou, přečistou, nade všechny blahoslavenou, slavnou Vládkyni naši Bohorodičkou a vždy Pannu Marii. Vpravdě je důstojné blahoslavit tě, Bohorodičko, navěky blažená a neposkvrněná, matko našeho Boha: Cti hodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Boží Rodičko, velebíme tě. Vyhlášení: Především pamatuj, Pane, na pravověrné katolické biskupy a zachovej je svým svatým církvím, aby v pokoji, neporušení, stateční, a zdraví dlouhá léta správně spravovali slovo tvé pravdy. 23

24 I na všechny i na všechno. Vyhlášení: A dej nám, jedněmi ústy a jedním srdcem slavit a velebit tvé úctyhodné a vznešené jméno, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Milosti velikého Boha a Spasitele našeho Ježíše Krista ať jsou s vámi se všemi. I s duchem tvým. Všechny svaté vzpomínajíce v pokoji znovu a znovu Pána prosme. Pane, smiluj se. Za přinesené a posvěcené vzácné dary Pána prosme. Aby je náš Bůh a přítel lidí přijal jako líbeznou duchovní vůni na svůj svatý, nebeský a duchovní oltář a nám seslal svou božskou milost a dar Svatého Ducha, Pána prosme. Za naše vysvobození od každého trápení, hněvu a nouze, Pána prosme. 24

25 Zastaň se nás, spas nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, svou milostí. Abychom tento den prožili dokonale, svatě, pokojně a bez hříchu, vyprosme si od Pána. Dej nám, Pane. Anděla pokoje, věrného průvodce a ochránce našich duší a těl, vyprosme si od Pána. Prominutí a odpuštění našich hříchů a provinění, vyprosme si od Pána. Dobré a užitečné pro naše duše a pokoj pro svět, vyprosme si od Pána. Abychom zbývající čas našeho života prožili v pokoji a pokání, vyprosme si od Pána. Aby ukončení našeho života bylo křesťanské, bez bolesti, bez zahanbení, v pokoji, abychom dali dobrou odpověď na strašném soudu Kristově, vyprosme si od Pána. Sjednocení ve víře a přijetí Svatého Ducha vyprosivše, sami sebe, druh druha a celý svůj život Kristu, Bohu, odevzdejme. Tobě, Pane. 25

26 Vyhlášení: A učiň nás hodnými, Vládce náš, směle a beze strachu vzývat tebe, nebeského Boha Otce, a říkat: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vyhlášení: Neboť tvé je království, i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pokoj všem. I duchu tvému. Hlavy svoje před Pánem skloňte. Před tebou, Pane. Vyhlášení: Milostí, štědrotou a lidumilností tvého jednorozeného Syna, s nímž jsi požehnaný, spolu 26

27 s tvým přesvatým, dobrým a životodárným Duchem, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Vnímejme! Svaté svatým. Jediný je Svatý, jediný je Pán, Ježíš Kristus, ke slávě Boha Otce. Amen. Pričasten. Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách. Aleluja. Pondělí: Z duchů si činíš své posly a z ohnivých plamenů své služebníky. Úterý: Ve věčné paměti bude spravedlivý, nebude se bát zlé správy. Aleluja. Středa: Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Páně. Aleluja. Čtvrtek: Po celé zemi se šíří jejich zvěst a až na konec světa jejich hlas. Pátek: Ukaž nám, Hospodine, světlo své tváře. Aleluja. Sobota: Ve věčné paměti bude spravedlivý, nebude se bát zlé správy. Aleluja. 27

28 Věřím, Pane, a vyznávám, že ty jsi vskutku Kristus, Syn Boha živého, ten, který přišel na svět, aby spasil hříšníky, a já jsem první z nich. Přijmi mě dnes, Synu Boží, k účasti na své tajemné večeři, vždyť nechci toto tajemství vydat nepřátelům, ani tě pozdravit jidášským políbením, ale jako lotr se ti vyznávám: Pamatuj na mne, Pane, ve svém království. Pamatuj na mne, Vládce, ve svém království. Pamatuj na mne, Svatý, ve svém království. Kéž přijetí tvých svatých svátostí, Pane, není mi k soudu ani k odsouzení, ale k uzdravení duše i těla. Bože, buď milostiv mně hříšnému. Bože, očisti mě od hříchů a smiluj se nade mnou. Nesčetné jsou mé hříchy, Pane, odpusť mi. Amen. S bázní Boží a s vírou přistupte! Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Bůh je Pán a zjevil se nám. Drahocenné, přesvaté, přečisté Tělo a Krev, našeho Pána Ježíše Krista, Boha a Spasitele 28

29 přijímá Boží služebník N. na odpuštění všech svých hříchu a na život věčný. Amen. Vyhlášení: Spas, Bože, svůj lid a požehnej dědictví své. Viděli jsme pravé světlo, přijali jsme nebeského Ducha, nalezli jsme pravou víru, klaňme se nerozdílné Trojici, neboť ta nás spasila. Vyhlášení: Nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Ať se naplní naše ústa tvou chválou, Pane, abychom opěvovali tvou slávu, neboť tys nás učinil hodnými přijmout tvá svatá, božská, nesmrtelná a životodárná tajemství. Zachovej nás, Bože, ve své svatyni, abychom se po celý den učili pravdě tvé. Aleluja, aleluja, aleluja. 29

30 Přijavši božská, svatá, přečistá, nesmrtelná, nebeská, životodárná, strašná tajemství Kristova, důstojně děkujme Pánu. Pane, smiluj se. Zastaň se nás a spas nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, svou milostí. Pane, smiluj se. Prožití celého dne v dokonalosti, svatosti, pokoji a bez hříchu, vyprosivši si, sami sebe, druh druha a celý svůj život Kristu Bohu, odevzdejme. Tobě, Pane. Vyhlášení: Neboť tys naše posvěcení a my ti vzdáváme slávu, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. V pokoji vyjděme. Ve jménu Páně. Pána prosme. Pane, smiluj se. Vyhlášení: Pane, ty žehnáš těm, kdo ti žehnají, a posvěcuješ ty, kdo doufají v tebe, spas svůj lid a požehnej svému dědictví, uchovej plnost své 30

31 církve a posvěť ty, kteří milují krásu tvého domu, sám je svou božskou mocí oslav a neopouštěj nás, doufajících v tebe. Daruj pokoj svému světu, svým církvím, kněžím, těm kdo vládnou a kdo nás chrání a všemu svému lidu. Neboť každý dobrý a dokonalý dar je shůry a sestupuje od tebe, Otce světel. Proto ať k tobě stoupá náš chvalozpěv a díkůčinění i klanění, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Budiž Jméno Páně požehnáno od nyní až na věky. 3x Požehnání Páně ať na vás sestoupí pro jeho milost a lásku k člověku v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Vyhlášení: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě. Sláva, i nyní: Pane, smiluj se. 3x. Požehnej Kristus (jenž vstal z mrtvých), pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky (...), našeho svatého otce Jana Zlatoústého, arcibiskupa cařihradského, svatého N., jehož památku dnes 31

32 slavíme... a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás. Amen. * * * * Pod tvou milost se utíkáme, Bohorodičko Panno, našimi modlitbami v trápeních, nepohrdej, ale zbav nás všech běd, jediná čistá a požehnaná. Bohorodičko, Panno, raduj se, milostiplná Maria, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod lůna tvého, neboť jsi porodila Krista, Spasitele a Vykupitele našich duší. Amen. Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi, Pane, očist naše hříchy, Vládce odpusť naše nepravosti, Svatý přijď a uzdrav naše nemoci pro své jméno. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky a na věky věku. Amen. 32

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání.

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. (velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. Všichni: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja. (vynechává se v postě)

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

1. listopadu: Slavnost Všech svatých

1. listopadu: Slavnost Všech svatých 1. listopadu: Slavnost Všech svatých VSTUPNÍ ANTIFONA Radujte se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Uvedení do bohoslužby Sešli

Více

25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci

25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci 25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 2,7 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes z nebe sestoupil

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

4. prosinec číslo 12 ročník XIII

4. prosinec číslo 12 ročník XIII 4. prosinec Vánoce ať jsou pro tebe svátky ticha, abys našel dostatek klidu a času k rozjímání o Boží pří-tomnosti v tomto světě. Vánoce ať jsou pro tebe svátky radosti a ukážou ti, kolik nám Bůh ve svých

Více

Evangelium podle Jidáše (Judy) iškariotského )

Evangelium podle Jidáše (Judy) iškariotského ) Jidášovo evangelium ( Evangelium podle Jidáše (Judy) iškariotského ) ÚVOD (podle něm. překladu B. Sieberta do češtiny přeložil: Mgr. Jan Kozák, http://sweb.cz/gnostica) Tajná slova zjevení, která pravil

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

neviděli a neodstranili, budiž pokládáno za nic a P: Nyní, v přítomnosti našich drahých a přátel, mající před

neviděli a neodstranili, budiž pokládáno za nic a P: Nyní, v přítomnosti našich drahých a přátel, mající před 0. Anulace chamecu (kol chamira) a zažehnutí svící P: Požehnaný jsi Hospodine, Bože náš, králi světa, že jsi nás posvětil svými příkazy a přikázals zničit vše kvašené. V: Všechen kvas a vše co podléhá

Více

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sijónu. Iz 8,18 Nedělní mše sv. pro děti v

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

Obsah. Autor a redakce: Jaroslav Fogl, SDB 1STRUKTURA LITURGIÍ...2

Obsah. Autor a redakce: Jaroslav Fogl, SDB 1STRUKTURA LITURGIÍ...2 Autor a redakce: Jaroslav Fogl, SDB Obsah 1STRUKTURA LITURGIÍ......2 2EUCHARISTIE...3 2.1USTAVENÍ EUCHARISTIE...3 2.1.1Poslední večeře......3 2.1.2Liturgie...3 2.2STRUKTURA SLAVENÍ EUCHARISTIE (ZÁPADNÍ

Více

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I 31 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY Úvod Pouze rok po ukončení Roku růžence přichází nová iniciativa Svatého otce: Rok eucharistie

Více

Dej nám více víry, Pane!

Dej nám více víry, Pane! Číslo 1/2015 11. ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské

Více

Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata. podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux. z latinského originálu Vita secunda

Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata. podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux. z latinského originálu Vita secunda Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux z latinského originálu Vita secunda přeložil a upravil otec Bernard Vojáček, OCist. Ve Vyšším Brodě L.P. 1949 1 Úvodem

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který

Více

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY,

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KTERÝ MŮŽE KAŽDÝ VELMI SNADNO POUŽÍVAT A S JEHO POMOCÍ DOSÁHNOUT V KRÁTKÉ DOBĚ VYSOKÉHO STUPNĚ DOKONALOSTI JEANNE GUYON Tato kniha je v anglickém originálu zdarma

Více

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík Žít ze křtu I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání 1 I. Křest teologicky V rámci přípravy na 1150. výročí příchodu

Více

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 Stručné výpisky OBSAH Část první osoba Ježíš Krista 1. Správný přístup...3 1.1 Bůh jednal...3 1.2 Reakce lidí...3 2. Co Kristus

Více

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL CECIL ducille (Únor 1975) Dnes bych chtěl promluvit o duchovní oblasti. My lidé jsme ze dvou třetin duchovní a z jedné třetiny tělesné povahy, přesto má tato jedna třetina tendenci

Více

GESTA A POSTOJE PŘI MŠI

GESTA A POSTOJE PŘI MŠI GESTA A POSTOJE PŘI MŠI Různé prvky mše Úvod Obnovená liturgie umožňuje celebrujícímu knězi větší spontánnost, přizpůsobení okolnostem a povaze bohoslužebného shromáždění. Přesto může každý z nás sklouznout

Více

STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA, PÁD DO HŘÍCHU

STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA, PÁD DO HŘÍCHU STRUČNÝ OBSAH BIBLE STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA, PÁD DO HŘÍCHU (Gn 1,1-3,24) Až jednou (třeba za několik tisíc let) bude někdo zkoumat, co jsme napsali, nebude mu k pochopení stačit, aby si to pouze přečetl.

Více

3. A jako je Brit rozseta v dvaačtyřiceti spojeních téhož semene, tak je i tesané a svaté jméno zaseto v dvaačtyřicíti písmenech popisujících akt

3. A jako je Brit rozseta v dvaačtyřiceti spojeních téhož semene, tak je i tesané a svaté jméno zaseto v dvaačtyřicíti písmenech popisujících akt Ediční poznámka: Text, který dále naleznete, je kompozitem několika původců různých dob a různé kvality. Základním textem je samotný Zohar, monumentální dílo, o jehož původ se stále vedou spory. Jisté

Více