OBSAH. Dovolujeme si vám představit druhý newsletter projektu INNOVAge!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Dovolujeme si vám představit druhý newsletter projektu INNOVAge!"

Transkript

1 Č. 2_ Prosinec 2013 OBSAH Dovolujeme si vám představit druhý newsletter projektu INNOVAge!_1 O projektu INNOVAge_2 Cross Swot Analýza_3 Identifikace, publikace a šíření příkladů dobré praxe_4 Zahájení Pilotních akcí_7 Webové semináře (webináře) organizované partnery TNO a BTH_9 14 Innohubs ve 14 regionech_10 Open Days 2013_10 Partneři projektu INNOVAage a síť Coral _11 Workshopy_12 Školení_14 Studijní Návštêvy_15 Setkání Partnerů_17 Události v Regionech Projektu INNOVAge_19 INNOVAge v roce _23 Kontakt_24 Dovolujeme si vám představit druhý newsletter projektu INNOVAge! Během druhého roku realizace projektu INNOVAge se partneři zapojili do několika aktivit na místní a evropské úrovni s cílem podpořit samostatný život seniorů v pro ně přirozeném prostředí, tedy doma. INNOVAge se zaměřuje na zvýšení jejich autonomie prostřednictvím vzniku nových technologických dodavatelských řetězců spojených s novými trendy, jako jsou nezávislý/samostatný život a eko-inovace. Partneři projektu INNOVAge vytvořili početný tým k následujícím účelům: k výměně příkladů dobré praxe v oblastech, na které se projekt zaměřuje, a to mezi učícími se (learning group) a poradními (mentoring group) regiony; k organizaci studijních návštěv směrem k představení příkladů dobrých praxí na úrovni EU; k realizaci školení a vybudování nových sítí na regionální úrovni; nebo se připojit k nejdůležitějším evropským platformám pro aktivní stárnutí, asistovaný život a nezávislý/ samostatný život seniorů. Díky těmto snahám dosahuje projekt INNOVAge hodnotných výsledků, pokud jde o zvýšení účinnosti politik regionálního rozvoje v oblasti nezávislého/samostatného života seniorů. Bylo posíleno spojení mezi partnery, byla rozvinuta meziregionální spolupráce a síť klastrů působících na evropské úrovni v oblasti ekologicky nezávislého/ samostatného života, s cílem pomoci sdílet zkušenosti a znalosti podporou intenzivní spolupráce mezi regiony.

2 2 O PROJEKTU INNOVAge Projekt INNOVAge je podporován z programu INTERREG IVC. Vedoucím partnerem je region Marche (Itálie). Cílem projektu INNOVAge je zvýšit a zlepšit účinnost regionálních rozvojových politik v oblasti ekologicky nezávislého/samostatného života seniorů prostřednictvím networkingu a poradenství na regionální a meziregionální úrovni. Tyto politiky se zaměřují na pomoc seniorům žít déle nezávisle/ samostatně ve svém přirozeném prostředí (doma), na zvýšení míry jejich samostatnosti a také na podporu asistenčních služeb při jejich pravidelných každodenních aktivitách.

3 3 CROSS SWOT ANALÝZA Cross SWOT analýza byla zveřejněna v roce Tento dokument identifikuje klíčové oblasti rozvoje pro další fáze projektu, jako jsou: školení a poskytování poradenství ze strany tzv. poradní skupiny partnerů. Cross SWOT analýza také dává doporučení pro subjekty podílející se na tvorbě politik, nebo pro budoucí rozvoj klastrů. SWOT (silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby) metodika byla vybrána jako základ pro analýzu, které předcházel sběr dat napříč všemi partnerskými regiony. Evropa se vyznačuje stárnoucí populací, která bude představovat stále větší zátěž v oblasti poskytování zdravotní a sociální péče. Tato zátěž by mohla být snížena díky vlivu nových technologií, které přispějí k podpoře seniorů žít déle nezávisle/samostatně (viz asistovaný život - Ambient Assisted Living). Implementace a užívání konceptu AAL by mohlo být jednodušší, kdyby se např. stavěly tzv. inteligentní domy, které by bylo možné snadno dovybavit potřebnými komunikačními systémy. Projekt INNOVAge si klade za cíl přivést ke spolupráci 14 evropských regionů na podporu rozvoje asistovaného života a inteligentních domů a sblížit tyto dva koncepty výměnou příkladů dobré praxe, přenosem myšlenek od jednoho ke druhému a zahájením diskuse o tom, jak nejlépe ovlivnit koncipování politik dané oblasti. Po analýze výsledků bylo přijato celkem 5 doporučení: Doporučení 1: Sjednotit tvorbu politik v rámci oblasti zdravotnictví, sociální péče a bydlení. V tomto duchu nestačí pouze spoléhat na aktivity subjektů podílejících se na tvorbě politik (tzv. policy makeři), ale je nutné také zapojit do navrhování politik a nových typů služeb i ostatní relevantní aktéry (průmysl, profesionální pečovatele a koncové uživatele). Doporučení 2: Zavést postupy tak, aby byli zapojeni všichni relevantní aktéři. V dané oblasti se tedy jedná o eko-inovace, průmysl včetně výrobců zařízení, telekomunikace, architekty a stavitele. V oblastech asistovaného života a inteligentních domů již existují specifické zájmové skupiny, na kterých by měl být postaven i regionální inovační klastr. Doporučení 3: Klastry založené na výzkumu by měly zamezit duplicitám a stavět na existující inovační infrastruktuře. Nicméně, i když se v regionálních inovačních klastrech dají dohromady všichni relevantní aktéři s cílem zaměřit se na potřeby uživatele, sektor průmyslu se bude pravděpodobně zdráhat více investovat, pokud nebude dostatečně velký trh a investoři nebudou mít dobré vyhlídky z hlediska návratnosti vložených investic. V rámci klastrů by proto měly být potřeby regionů v oblasti péče zkoumány v co nejširším záběru.

4 4 Doporučení 4: Politika inovačních klastrů by se měla zaměřit na možnosti získat více tržních příležitostí. Naplnit základní potřeby v několika regionech by mohlo vést nejen ke sdílení příkladů dobré praxe a výměně nápadů, ale také k identifikaci většího trhu. Doporučení 5: Zaměřit se na meziregionální aktivity. Další fáze projektu INNOVAge umožní učícím se regionům aplikovat osvědčené modely z regionů poradní skupiny a také příklady dobré praxe identifikované prostřednictvím katalogu příkladů dobré praxe. Samozřejmě, že jeden model řešení nelze použít ve všech regionech, přenos znalostí musí být přizpůsoben možnostem každého regionu, který se tak může poučit z příkladu dobré praxe a zároveň z chyb druhých. Kompletní Cross SWOT analýza je dostupná na tomto odkaze (http:// INNOVAge-project.eu/sites/default/files/ _Cross_swot_ report_final.pdf). IDENTIFIKACE, PUBLIKACE A ŠÍŘENÍ PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE Jedním z nejdůležitějších úkolů z posledních měsíců roku 2012 a prvních roku 2013 byl výběr příkladů dobré praxe (GP) v oblasti ekologicky nezávislého/samostatného života seniorů identifikovaných ve všech 14 regionech, které se účastní projektu INNOVAge. V rámci programu INTERREG IVC je dobrá praxe definována jako iniciativa (např. metoda/y, projekt, proces, technika) v jedné z tematických priorit programu, která se již osvědčila a která má potenciál být implementována do jiné geografické oblasti. To, že se dobrá praxe osvědčila, znamená, že již poskytla konkrétní a měřitelné výsledky při dosažení určitého cíle. V souvislosti s projektem INNOVAge je dobrá praxe definována jako již existující výzkumný a inovační klastr se systémem iniciativ v regionech EU v oblasti politiky, kterou se projekt zabývá. Po výběru 15 příkladů dobré praxe byl v dubnu 2013 vydán INNOVAge katalog příkladů dobré praxe. Ten byl pak distribuován během workshopu, který se konal ve městě Valladolid (Španělsko). Tento katalog obsahuje podrobné informace o různorodých zkušenostech různých subjektů v rámci celé EU v řešené oblasti. Jedná se o příklady modelů výzkumných a inovačních klastrů, které lze vytvořit v reakci na hlavní společenskou výzvu: stárnutí společnosti.

5 5 Shrnutí práce a metod jako 15 příkladů dobré praxe zahrnutých do projektu INNOVAge je uvedeno níže: Typ nástroje Inovativní nástroj pro monitorování a rehabilitaci pacientů Model řízení Akce řízené trhem Inovační nástroje Stanovení cílů a plánování, inovační nástroje řízené trhem, inkubátor malých a středních podniků, klastr. Posun na mezinárodní úroveň Název dobré praxe/partner - GP1: Competency Center for Biomedical Engineering (CC BME) Partner: Development Centre Litija - GP2: evia written by Regional Management of Social Services - Junta de Castilla y León and INTRAS Foundation - GP3: GAC written by Geroksipou Municipality - GP4: HABITECH written by Marche Region and SVIM Health Factory vytváří platformu pro výzkum, vzdělávání, inovace, implementaci v oblasti zdravotnických služeb a nových řešení pro průmysl. Jeho hlavním cílem je využít technologie ve zdravotnictví. Kombinuje technologie, podnikání a design - GP5: Health Factory Initiative written by The Baltic Institute of Finland Inovativní způsob jak připravit specifikace pro dotační regionální program zaměřený na malé a střední podniky. Akce řízené trhem - GP6: ICE-T written by SEHTA Inovační nástroje. Ekonomická opatření. Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI - Key Performance Indicators): uspokojivé průzkumy, finanční ukazatele, pracovní skupina s koncovými uživateli, atd. Networking - GP7: The Grenoble- Isere Health Cluster

6 6 Typ nástroje Název dobré praxe/partner Vznikající klastr: podpora klastrů strukturálních fondů, podpora projektu BSR Stars pro posun klastru na mezinárodní úroveň - GP8: MONAK2 Cluster written by Lithuania Innovation Centre- LIC Klastrování relevantních aktérů, identifikace a vyhodnocení vhodných technologií - GP9: Senior well living BTH Sweden written by the Blekinge Institute of Technology Interdisciplinární přístup zahrnující technologické, ekonomické a sociální aspekty modelu, který směřuje k vytvoření inovací pro zlepšení kvality života v Podkarpacii. Inovační nástroje - GP10: Subcarpathian Renewable Energy Cluster written by Rzeszow Regional Development Agency Ekonomická opatření (společenská/ekonomická přidaná hodnota), inovace - GP11: TNO SBIR written by TNO Organizační opatření, financování inovačních projektů, služby na podporu inovací, interclustering, podnikatelská příprava - GP12: Torino Wireless- the Piemonte ICT cluster written by Marche Region and SVIM Inovační nástroje; meziregionální spolupráce na konkrétním výzkumném projektu ve formě mini-programu. - GP13: Robo M.D written by RERA Sociální přidaná hodnota (sociální opatření) -zaměření na uživatele; cílené služby. - GP14: Social Patronage written by Sofia Municipality Inovativní elektronické služby poskytované seniorům a nedostatečně informovanému publiku, uživatelsky zaměřené služby s využitím televize, integrované elektronické služby péče, využívání digitální televize jako nejrozšířenějšího média. - GP15: T-Seniority written by Region of Central Macedonia

7 7 Katalog je dostupný na tomto odkaze: docs/130416good_practices_catalogue Navíc bylo navrženo a vytištěno 15 plakátů, které obsahují základní informace o příkladech dobré praxe. Plakáty byly vystaveny v průběhu workshopu ve Valladolidu v dubnu 2013 a také v rámci Open Days v Bruselu v říjnu Kompletní sbírka plakátů je k dispozici na tomto odkaze: com/innovage/docs/innovage_gp_gallery?e= / ZAHÁJENÍ PILOTNÍCH AKCÍ Jak již bylo zmíněno, partnery projektu INNOVAge bylo identifikováno 15 příkladů dobré praxe v oblasti výzkumných a inovačních klastrů zaměřených na asistivní technologie. Z těchto identifikovaných a analyzovaných GP bude v průběhu roku 2014 učící se skupinou provedeno 9 pilotních akcí. Poradní skupina bude dohlížet na přenos příkladů dobré praxe a monitorovat jejich implementaci. Cílem pilotních akcí je realizovat projekt v oblasti péče o seniory, který by mohl vést k zavedení udržitelné služby/služeb v daném regionu. Pilotní akce by měly být inovativní pro daný region. Mohly by zahrnovat např. zavedení příkladu dobré praxe z jiného partnerského regionu nebo propojit stávající regionální poskytovatele novým (inovativním) způsobem. Projekt však nesmí nějakým způsobem narušovat stávající/ zavedenou praxi v regionu. Vše by mělo fungovat v rámci stávající infrastruktury zdravotní a sociální péče a sloužit k rozšíření stávajících služeb. Skupina učících se regionů je tvořena následujícími partnery: Marche Regional Authority (Italy) Sofia Municipality (Bulgaria) Region of Central Macedonia (Greece) Regional Management of Social Services Junta de Castilla y León (Spain) Geroskipou Municipality (Cyprus) Development Centre Litija (Slovenia) Lithuanian Innovation Centre (LIC) (Lithuania) INTRAS Foundation (Spain) Regional Development Agency of South Bohemia RERA, (Czech Republic)

8 8 Rzeszow Regional Development Agency (Poland) Poradní skupina je složena z těchto partnerů: Marche Regional Authority (Italy) (France) Baltic Institute of Finland (Finland) SEHTA (UK) Netherlands Organisation for applied scientific research TNO (The Netherlands) Blekinge Institute of Technology (Sweden) Úloha výše uvedené skupiny je dvojí. Zaprvé, na úrovni projektu napomoci pilotním akcím k dosažení cílů a zadruhé, na strategické úrovni přispět k rozvoji udržitelného klastru v daném regionu. Například: 1. Podpora pilotní akce. Regiony poradní skupiny budou k dispozici učícím se regionům v těchto aktivitách: Poskytování komentářů k jednotlivým plánům pilotních akcí Pomoc s identifikací spolupracujících partnerů Pomoc s nastavením milníků Pomoc s nastavením klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) Přezkoumání zprávy o pokroku 2. Vývoj klastru. Regiony poradní skupiny budou také: Pomáhat s identifikací řídící skupiny pro pilotní akci Pomáhat identifikovat strategické partnery Komentovat jakékoli diseminační aktivity V roce 2013 dokončili partneři z učící se skupiny plán na rozvoj pilotních akcí ve svých domovských regionech.

9 9 WEBOVÉ SEMINÁŘE (WEBINÁŘE) ORGANIZOVANÉ PARTNERY TNO A BTH V roce 2013 se konaly dva webové semináře. Prvního webového semináře projektu INNOVAge vysílaného 25. června 2013 se zúčastnili odborníci z celé Evropy, kteří se podělili o své zkušenosti v interaktivní diskusi, která následovala po online prezentaci. Během webináře představili Remy van der Vlies a Esther Felix (TNO) výsledky studie o zavádění technologií vzdáleně řízené péče (telecare technology) ve třech regionech Nizozemska. Zvláštní pozornost byla věnována tzv. System Innovation Framework, který byl použit k mapování hybných sil a překážek pokud jde o zavádění technologií vzdáleně řízené péče (telecare technology). Webinář byl nahrán a lze si jej prohlédnout na tomto odkaze: (https://www. onlineseminar.nl/nabij-vitalewijk/ondemand.aspx?id=680b727b- 66ed-43b6-b607-04ee183617ed). V rámci webináře byly objasněny důvody zpracování a metodika výše uvedené studie a představeny nejzajímavější výsledky a doporučení. Druhý INNOVAge webinář vysílaný 3. října 2013 byl zaměřený na zapojení koncových uživatelů a na aspekty použitelnosti, metody a přístupy. Konal se prostřednictvím platformy Adobeconnect. Během webináře představili manažer klastru Mats Lofdahl, výzkumní pracovníci a externí odborníci z různých disciplín a oblastí působnosti rámec pro udržitelné služby v rámci inteligentních domů pro seniory (Sustainable Smart Home Services for elderly). Sara Eriksen, Sharon Kao-Valter a Jenny Lundberg prezentovali zkušenosti z realizovaných EU projektů, jakož i pokračující spolupráci s čínskými a indickými partnery. Per-Olof Svensson pak představil a charakter spolupráce se sektorem průmyslu. Přednášející dali nahlédnout do probíhajících projektů a přístupů, jak integrovat koncové uživatele a jak porozumět jejich potřebám. Manažer klastru představil relevantní aktéry, firmy, instituty a vlády zaměřující se na služby a inovace. Webinář byl nahrán a lze si jej prohlédnout na tomto odkaze:: https://connect.sunet.se/p340hftfeqm/

10 10 14 INNOHUBS VE 14 REGIONECH V průběhu roku 2013 byly otevřeny inovační kanceláře ve všech 14 regionech projektu INNOVAge. V rámci tzv. Innohubs organizují kanceláře partnerů nejrůznější aktivity s cílem rozšířit znalosti a spolupráci mezi relevantními aktéry, kteří působí v oblasti eko-inovací a inteligentního bydlení pro seniory. OPEN DAYS 2013 Více než 150 lidí se zúčastnilo workshopu na téma Inovativní politiky a řešení pro aktivní stárnutí pořádaného 8. října společně partnery projektu INNOVAge, CASA a DAA. Na workshopu moderovaném paní Roos Galjaard (poradce, Bureau PAU) se vystřídali významní řečníci působící v oblasti aktivního stárnutí: pan Tomasz Pactwa (ředitel odboru projektů a sociálních věcí, Město Varšava), paní Maria Kleine (projektový manažer, Město Stockholm), pan Juha Jolkkonen (vedoucí oddělení, Město Helsinki), pan Jo Vandeurzen (Ministr sociálních věcí, zdravotnictví a rodiny, vlámská vláda), pan Thierry Auboyer (předseda komise sociální činnosti, generální rada departmentu Isère) jménem paní Gisèle Perez (první místopředsedkyně generální rady departmentu Isère), pan Robert Stewart (ředitel NHS Kent), paní Anne Tidmarsh (ředitelka odboru senioři a tělesné postižení, hrabská rada Kent), Paola Giorgi (Ministerstvo regionální vlády regionu Marche, odpovědná za EU a ICT politiku) a Dr. Lieve Fransen (ředitel strategie Evropa 2020: sociální politika, Evropská komise). Workshop měl tři hlavní cíle (1) společně pracovat na řešení otázek, které vyplývají z demografického stárnutí a mnoha výzev, kterým bude v budoucnosti Evropa čelit v oblasti péče o seniory (2) nahlížet na ekonomický růst z pozice vytváření nových příležitostí a z pozice konceptu inteligentní specializace, a (3) diskutovat o cílech strategie Evropa 2020.

11 11 PARTNEŘI PROJEKTU INNOVAge A SÍŤ CORAL Tři partneři projektu INNOVAge, jmenovitě Region Marche (Itálie), Regional Management of Social Services - Junta de Castilla y León a INTRAS Foundation (Španělsko) a technický sekretariát SVIM (Itálie), jsou nyní součástí sítě Coral. CORAL je evropská síť regionů spolupracujících v oblasti asistovaného života a aktivního a zdravého stárnutí (Active and Healthy Ageing AHA). CORAL se zaměřuje na regionální politiky v oblasti aktivního a zdravého stárnutí a asistovaného života prostřednictvím procesu šíření inovací pro řešení překážek a zavádění řešení a služeb v oblasti AAL a AHA. Coral si klade za cíl posílit propojení mezi regiony a inovačními klastry v Evropě. Členské regiony sítě Coral se skládají, podle modelu tzv. čtyřnásobné šroubovice, z klastrů propojujících nejrůznější aktéry z oblasti výzkumu, podnikání, vládního sektoru a občanské společnosti. Coral se také snaží o propojení členů s dalšími evropskými sítěmi. Přidaná hodnota sítě Coral pro Evropskou komisi je v tom, že vytváří propojení mezi stranou nabídky a poptávky. Hlavním důvodem je mimo jiné to, že inovativní firmy, poskytovatelé služeb a příjemci uživatelé jsou součástí regionálních klastrů.

12 12 WORKSHOPY INOVACE SLUŽEB PRO NEZÁVISLÝ/SAMOSTATNÝ ŽIVOT A ICT PRODUKTY PRO SENIORY Valladolid (Španělsko) Více než 100 účastníků se sešlo na workshopu na téma Inovace služeb pro nezávislý/samostatný život a ICT produkty pro seniory pořádaného ve Valladolidu 19. dubna Regionální ministryně pro rodinu a rovné příležitosti z Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, představila nový model pro seniory v Castilla y León s názvem En mi casa (doma). Hlavním cílem je změnit dosavadní model tím, že bude o seniory pečováno v pro ně přirozeném prostředí (doma) s využitím technologií, čímž se zvýší jejich nezávislost a zlepší kvalita života. Pablo Gómez výkonný ředitel nadace INTRAS Foundation dále představil služby a technologie, které INTRAS nabízí s důrazem na uživatelsky zaměřený přístup. Kromě toho některé významné regionální organizace jako Limcasa, Connectis, Cartif y Cruz Roja představily nápady a projekty spojené s posílením nezávislého/ samostatného bydlení a kvality života prostřednictvím produktů a služeb založených na ICT. Poté představila CARTIF Foundation projekt o robotickém zařízení pro neuro-rehabilitaci horních končetin seniorů s traumatickým poraněním mozku, a zástupci regionální rozvojové agentury (ADE) a Centra průmyslového technologického vývoje (CDTI) informovali o regionálních, národních a evropských politikách v oblasti inovací, výzkumu a vývoje pro nezávislý/samostatný život. VÝSTAVA TECHNOLOGIÍ Na konci workshopu měli účastníci možnost prohlédnout si nejrůznější technologie pro zlepšení nezávislosti a kvality života seniorů. Gradior 4, Psicoed, Entrena, Redap, LLM, Resater, Fit4All patřily mezi některé z těchto interaktivních technologií používaných pro kognitivní a fyzickou rehabilitaci, vzdáleně řízenou péči (telecare technology), geolokalizaci, virtuální a rozšířenou realitu, Zároveň byly prezentovány příklady dobré praxe, a to pro širokou veřejnost otevírající prostor pro navazování nových kontaktů. Všem přítomným byl předán manuál příkladů dobré praxe.

13 13 EFEKTIVNÍ VEŘEJNÉ POLITIKY NA PODPORU INOVACÍ Sofia (Bulharsko) Veřejná politika může být obecně definována jako systém zákonů, regulačních opatření, způsobů jednání a priorit financování týkající se daného tématu vyhlášeného vládním subjektem nebo jeho zástupci. Pro soudobou společnost je efektivní podpora inovací opravdu důležitá a způsob koncipování veřejných politik je klíčovou záležitostí v této otázce. Odborníci na toto téma se sešli 19. listopadu 2013 v rámci workshopu projektu INNOVAge v Sofii. Po zahájení zasedání za účasti Albeny Atanasovové (náměstkyně primátora), Anety Georgievové (radní města Sofie) a Margarity Dishevové (Agentura pro sociální pomoc, Ministerstvo práce a sociálních věcí), byly Minou Vladimirovovou, ředitelkou odboru sociálních aktivit města Sofie, představeny některé mezinárodní projekty města Sofie financované Evropskou komisí, ilustrující význam inovací pro veřejný sektor. První z programu prezentací byla zaměřena na objasnění pojmu, resp. role telemetrie u vysoce rizikových pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. Zabývala se následujícími otázkami: hlavní vlastnosti a použitelnost telemetrie pro monitoring v reálném čase u pacientů s vysokým rizikem; telemetrické systémy pro monitorování pacientů s kardiovaskulárními onemocněními parametry a požadavky, algoritmy použitelné pro EKG analýzu v reálném čase a Patris telemetrický systém zakomponovaný do léčebného procesu u pacientů na oddělení kardiovaskulárních onemocnění Fakultní nemocnice Aleksandrovska. Druhá prezentace o systému asistovaného života pro seniory a osoby se zdravotním postižením se zabývala adaptivní platformou systému asistovaného života použitelného pro různé cílové skupiny seniorů. Bylo konstatováno, že praktická realizace a různé přístupy v rámci tohoto systému umožňují překonat některé překážky v příjímání podpůrných systémů ze strany uživatelů, jedná se např. o respektování jejich soukromí. Dále bylo prezentováno nové inovativní multiparametrické osobní zařízení specializované pro asistenční systémy WBAN a také koncepce a výhody bezdrátového vícebodového nouzového systému hlášení a jeho aplikace v Městském domově pro seniory Darvenitsa.

14 14 ŠKOLENÍ JAK ZALOŽIT KLASTR Sofia (Bulharsko) Ve spolupráci s městem Sofie uspořádal 21. listopadu 2013 v Bulharsku první školení (training session). Cílem školení bylo posílit kapacitu relevantních aktérů, kteří se podílejí na tvorbě politik, v řízení výzkumných a inovačních klastrů a dále transformovat slabé stránky vzešlé ze SWOT analýzy do specifických vzdělávacích modulů. První školení bylo zaměřeno na téma jak založit klastr. Celý první den byl věnován tomuto tématu, včetně diskuse o klíčových faktorech ovlivňujících rozvoj klastrů a položení si otázky: Jak vypadá cesta k založení klastru?, což zahrnovalo tři témata: iniciace (byznys model, prestiž/legitimita), realizace (dovednosti, kultura, šíření aktivit.) a řízení (vize, organizace.). Poté 3 týmy složené z účastníků školení absolvovali cvičení zaměřené na následující témata: jak nejlépe přistoupit k založení klastru; co dělat a nedělat při zakládání klastru a jak navrhnout seznam předpokladů, aby byl klastr ve své činnosti úspěšný (organizace, kompetence, nástroje, řízení, aktéři, přínosy). Další dvě témata následovala v pozdější fázi: jak vytvořit portfolio nabízených služeb s přihlédnutím ke zkušenosti relevantních aktérů, kteří jsou také zákazníky, jejich potřebám a schopnostem (aplikace nejrůznějších metod jako prezentace, hraní rolí, atd.); konkrétní implementace klastru: založení klastru a diskuse o potenciálních subjektech spolupráce, zahájení pilotního projektu, zdroje, sponzorství, schopnosti atd. Na konci školení se účastníci podělili o to, co se v průběhu naučili, a byla diskutována témata navazujícího školení.

15 15 STUDIJNÍ NÁVŠTĚVY 4. STUDIJNÍ NÁVŠTĚVA Londýn (Spojené království) Dne 6. prosince 2012 zorganizovala SEHTA studijní návštěvu do BRE (Building Research Establishment, kde byly prezentovány některé příklady dobré praxe v oblasti designu ekologicky šetrného bydlení a integrace pomůcek pro asistovaný život. Po přivítání od Deborah Pullen, představil Mike Perry všem účastníkům příležitosti a překážky ve sbližování výstavby inteligentních domů s konceptem asistovaného života. BRE je skupina založená v roce 1921 jako Building Research Station (BRS), která se v roce 1972 stala Building Research Establishment (BRE). BRE poskytuje odborné poradenství, pomáhá vládám, průmyslu a obchodu naplňovat výzvy při zástavbě prostoru. Jedná se o nezávislé a nestranné poradenství založené na výzkumu, testování a odborných znalostech. 5. STUDIJNÍ NÁVŠTĚVA Helsinky (Finsko) Po Anconě, Rotterdamu, Grenoblu a Londýně, měli v Helsinkách všichni partneři poslední příležitost seznámit se sdalšími příklady dobré praxe v oblasti ekologického nezávislého/samostatného bydlení pro seniory. Během dvou dnů, 11. a 12. června 2013, navštívilo po úspěšném networkingu, více než 70 účastníků (partnerů projektu INNOVAge a relevantních aktérů) několik finských příkladů dobré praxe: Návštěva Aalto University Cílem návštěvy bylo představit účastníkům Aalto University (pan Seppo Laukkanen) a hlavně představit myšlenku tzv. Health Factory (prof. Raimo Sepponen). Health Factory funguje jako platforma v rámci Aalto University. Byla založena na začátku roku 2013 a je koordinována Elektrotechnickou fakultou. Health Factory se snaží nalézat řešení problémů spojených se zdravím a sociální problematikou. Jedním z cílů Health Factory je také tvorba nových podnikatelských aktivit. Návštěva přírodního centra Haltia Přírodní centrum Haltia je první veřejnou budovou ve Finsku postavenou výhradně ze dřeva. Byla navržena a postavena v souladu s principy udržitelné výstavby s cílem minimalizovat uhlíkovou stopu.

16 16 Návštěva Validia Housing Services Validia Housing Services jsou předchůdcem finského modelu podporovaného bydlení. Nabízejí prostory a nejrůznější služby sociální péče ve všech fázích života. Zejména pomáhají lidem, kteří mají speciální potřeby v oblasti bydlení. Pronajímají přístupné a funkční apartmány se speciálním nábytkem a nabízejí podporu bydlení lidem všech věkových skupin. Validia Housing Services patří k Finskému sdružení občanů se zdravotním postižením, jehož cílem je posílit postavení osob se zdravotním postižením a zajistit jim rovné příležitosti. Prohlídka Validia Housing Services začala prezentací o jednotlivých Validia službách. Během prohlídky Validia domu byly návštěvníkům předvedeny byty a některé z metod a řešení v praxi. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory, kde klienti žijí. Po prohlídce Validia domů představil hlavní advokát a mluvčí Finského sdružení osob s tělesným postižením Anssi Kemppi návštěvníkům myšlenku a roli sdružení v rámci finského sektoru zdravotnictví a sociálních věcí. Návštěva Funkčního domu Funkční dům je informačním centrem a expozicí různých pomůcek, produktů a technologických řešení pro přístupné a bezpečné bydlení. Funkční dům je útvarem odboru sociálních služeb a zdravotnictví města Helsinky, který začal fungovat v roce Prohlídka ve Funkčním domě začala obecnou prezentací aktivit a služeb. Během prohlídky pak návštěvníci mohli sami prakticky vyzkoušet některá řešení a produkty, které podporují dostupnost a bezpečnost v bydlení.

17 17 SETKÁNÍ PARTNERŮ V průběhu posledního měsíce roku 2012 a celého roku 2013 organizovala řídící skupina projektu INNOVAge spolu s pracovními skupinami pro inovace celkem 5 setkání: 4. a 5. prosince 2012 v Londýně, 17. a 18. dubna 2013 ve Valladolidu, 10. června v Helsinkách, 8. října v Bruselu a 19. a 20. listopadu v Sofii. Tato setkání jsou důležitá k zajištění efektivního řízení projektu, implementace a monitorování tak, aby bylo dosaženo očekávaných výsledků. Na setkání v Londýně představil každý zúčastněný region svůj příklad dobré praxe. Tyto příklady byly kombinací dobrých praxí jako fungujících klastrů nebo projektů a iniciativních služeb. Kromě toho je také důležité zdůraznit skutečnost, že zodpovědný za aktivity v komponentě 4, představil možné vzdělávací moduly sestavené na základě nedostatků a slabých stránek, které vyplynuly ze SWOT analýzy (komponenta 3). Místem vybraným pro další setkání byl Valladolid. Jednalo se o setkání, kdy byl projekt v půlce své realizace. Po prezentaci katalogu a galerii posterů příkladů dobré praxe, SEHTA a TNO představili revidovanou Cross-SWOT zprávu. Poté byla, s koordinací zástupců BTH a SEHTA, diskutována tzv. matice příkladů dobré praxe, ve které byly zohledněny regionální potřeby a specifika, resp. zájmy jednotlivých partnerů. Jednotliví partneři pak vybírali potenciální příklady dobré praxe, které by rádi přenesli do praxe ve svých domovských regionech. pak na konci setkání představil všem partnerům metodiku pro výběr témat školení. Partneři projektu INNOVAge vybírali ze seznamu celkem 16 témat školení jednak pro realizace školení a druhotně také pro uskutečnění návštěvy poradní skupiny. Z kompilace všech odpovědí bylo vybráno 6 návrhů. Finální témata pro 3 školení jsou uvedena níže: Založení klastru: jak zahájit proces? Jak identifikovat hybatele, kteří mají legitimitu jednat? Jak sjednotit a motivovat relevantní aktéry (výzkum, průmysl, politika, koncoví uživatelé), kteří mají různou motivaci a cíle? Jak sladit jejich zájmy tak, aby spolupracovali? Přeshraniční spolupráce a inter-clustering: jak zahájit spolupráci a výměnu zkušeností? Jak zajistit vzájemné poskytování služeb členům klastru? Jak podpořit přístup na mezinárodní trhy prostřednictvím inter-clusteringu? Podpora EU při rozvoji klastrů: inteligentní ekonomická diverzifikace regionů / území Poskytování podpory ekonomickému rozvoji firem (začínajícím, malým a středním podnikům; jak zajistit růst

Přehled akcí a výstupů. Nejlepším místem pro život je domov

Přehled akcí a výstupů. Nejlepším místem pro život je domov Přehled akcí a výstupů Nejlepším místem pro život je domov PROJEKT INNOVAGE INNOVAge (Podpora regionálních politik zaměřených na zkvalitnění péče o seniory a jejich bydlení v domácím prostředí) je mezinárodním

Více

Good Practices Catalogue

Good Practices Catalogue Good Practices Catalogue 1 European Union European Regional Development Fund Good practices Identifying and analysing successful experiences of innovation driven cluster, of planning policies in cluster

Více

Úvodní konference - konsorcium partnerů projektu

Úvodní konference - konsorcium partnerů projektu V polovině roku 2010 byla v Operačním programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (OP CE) vyhlášena omezená výzva na strategické projekty ve čtyřech prioritách: Facilitace inovací napříč Střední Evropou,

Více

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi Projekt ClimactRegions Příručka pro řízení projektu v praxi ] od vědomostí...... k činům ] [ ] The sole responsibility for the content of this manual lies with the authors. It does not necessarily reflect

Více

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS Výroční zpráva 2013 obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS 3. Středisko podpory poradenských

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory

Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory Obsah: Úvod... 4 1. Služby asistovaného života pro seniory... 5 1.1. Vymezení pojmů... 5 1.2. Přínos rozvoje ICT a AS pro seniory...

Více

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL ČÍSLO 3 BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE Zpravodaj CIP EQUAL říjen 2007 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR - novinky Obsah 1 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR 5 Zajímavé výstupy projektů 10 Národní tématické sítě

Více

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

CEEM Centrální management životního prostředí a hospodaření s energií jako záchranný balíček

CEEM Centrální management životního prostředí a hospodaření s energií jako záchranný balíček CEEM Centrální management životního prostředí a hospodaření s energií jako záchranný balíček Proč CEEM 93 % malých a středních podniků v EU plánuje zavést měření energetické efektivnosti 80 % malých a

Více

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George Výroční zpráva MA 21 Období 2010-2014 Zpracoval: Ing. Pavlína George 1 OBSAH 1 Obsah... 1 2 Projekt zdravé město, MA21... 4 2.1 Úvod... 4 2.2 MA21... 4 2.2.1 Agenda 21... 4 2.2.2 Místní Agenda 21... 5

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Problémová analýza kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v kontextu politiky soudržnosti EU 2014+

Problémová analýza kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v kontextu politiky soudržnosti EU 2014+ Problémová analýza kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v kontextu politiky soudržnosti EU 2014+ Analýza byla vypracována v rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY

TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY Rudolf Fryček Karel Klusáček Zdeněk Hejda Technologické centrum AV ČR Prosinec 2005 Obsah Úvod... 4 Evropské technologické platformy... 4 Vliv a přínos technologických platforem...

Více

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Markéta Nováková Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Working Paper č. 13 Tento working paper byl prezentován na konferenci Výzkum regionálního managementu

Více

Knihovny jako významný partner při šíření a využívání výsledků projektů celoživotního učení

Knihovny jako významný partner při šíření a využívání výsledků projektů celoživotního učení Knihovny jako významný partner při šíření a využívání výsledků projektů celoživotního učení 1 2 Model spolupráce s knihovnami k zajištění udržitelnosti výsledků projektů celoživotního učení Metodický materiál

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Druhá verze Pracovní návrh pro Platformu MPO pro přípravu OP PIK 26. 6. 2013 Praha

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP)

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v ČJ) http://www.fp7.cz http://www.ninet.cz http://www.czelo.cz Informace o 7. RP

Více

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Výběr iniciativ v Evropě Společný projekt evropských sociálních partnerů v pojišťovacím sektoru Insurance Europe je evropskou federací pojišťoven

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

VADEMECUM H2020. Stručně o programu

VADEMECUM H2020. Stručně o programu VADEMECUM H2020 Stručně o programu Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Šíření excelence a podpora účasti Věda se společností a pro společnost Finanční aspekty

Více