OBSAH. Dovolujeme si vám představit druhý newsletter projektu INNOVAge!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Dovolujeme si vám představit druhý newsletter projektu INNOVAge!"

Transkript

1 Č. 2_ Prosinec 2013 OBSAH Dovolujeme si vám představit druhý newsletter projektu INNOVAge!_1 O projektu INNOVAge_2 Cross Swot Analýza_3 Identifikace, publikace a šíření příkladů dobré praxe_4 Zahájení Pilotních akcí_7 Webové semináře (webináře) organizované partnery TNO a BTH_9 14 Innohubs ve 14 regionech_10 Open Days 2013_10 Partneři projektu INNOVAage a síť Coral _11 Workshopy_12 Školení_14 Studijní Návštêvy_15 Setkání Partnerů_17 Události v Regionech Projektu INNOVAge_19 INNOVAge v roce _23 Kontakt_24 Dovolujeme si vám představit druhý newsletter projektu INNOVAge! Během druhého roku realizace projektu INNOVAge se partneři zapojili do několika aktivit na místní a evropské úrovni s cílem podpořit samostatný život seniorů v pro ně přirozeném prostředí, tedy doma. INNOVAge se zaměřuje na zvýšení jejich autonomie prostřednictvím vzniku nových technologických dodavatelských řetězců spojených s novými trendy, jako jsou nezávislý/samostatný život a eko-inovace. Partneři projektu INNOVAge vytvořili početný tým k následujícím účelům: k výměně příkladů dobré praxe v oblastech, na které se projekt zaměřuje, a to mezi učícími se (learning group) a poradními (mentoring group) regiony; k organizaci studijních návštěv směrem k představení příkladů dobrých praxí na úrovni EU; k realizaci školení a vybudování nových sítí na regionální úrovni; nebo se připojit k nejdůležitějším evropským platformám pro aktivní stárnutí, asistovaný život a nezávislý/ samostatný život seniorů. Díky těmto snahám dosahuje projekt INNOVAge hodnotných výsledků, pokud jde o zvýšení účinnosti politik regionálního rozvoje v oblasti nezávislého/samostatného života seniorů. Bylo posíleno spojení mezi partnery, byla rozvinuta meziregionální spolupráce a síť klastrů působících na evropské úrovni v oblasti ekologicky nezávislého/ samostatného života, s cílem pomoci sdílet zkušenosti a znalosti podporou intenzivní spolupráce mezi regiony.

2 2 O PROJEKTU INNOVAge Projekt INNOVAge je podporován z programu INTERREG IVC. Vedoucím partnerem je region Marche (Itálie). Cílem projektu INNOVAge je zvýšit a zlepšit účinnost regionálních rozvojových politik v oblasti ekologicky nezávislého/samostatného života seniorů prostřednictvím networkingu a poradenství na regionální a meziregionální úrovni. Tyto politiky se zaměřují na pomoc seniorům žít déle nezávisle/ samostatně ve svém přirozeném prostředí (doma), na zvýšení míry jejich samostatnosti a také na podporu asistenčních služeb při jejich pravidelných každodenních aktivitách.

3 3 CROSS SWOT ANALÝZA Cross SWOT analýza byla zveřejněna v roce Tento dokument identifikuje klíčové oblasti rozvoje pro další fáze projektu, jako jsou: školení a poskytování poradenství ze strany tzv. poradní skupiny partnerů. Cross SWOT analýza také dává doporučení pro subjekty podílející se na tvorbě politik, nebo pro budoucí rozvoj klastrů. SWOT (silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby) metodika byla vybrána jako základ pro analýzu, které předcházel sběr dat napříč všemi partnerskými regiony. Evropa se vyznačuje stárnoucí populací, která bude představovat stále větší zátěž v oblasti poskytování zdravotní a sociální péče. Tato zátěž by mohla být snížena díky vlivu nových technologií, které přispějí k podpoře seniorů žít déle nezávisle/samostatně (viz asistovaný život - Ambient Assisted Living). Implementace a užívání konceptu AAL by mohlo být jednodušší, kdyby se např. stavěly tzv. inteligentní domy, které by bylo možné snadno dovybavit potřebnými komunikačními systémy. Projekt INNOVAge si klade za cíl přivést ke spolupráci 14 evropských regionů na podporu rozvoje asistovaného života a inteligentních domů a sblížit tyto dva koncepty výměnou příkladů dobré praxe, přenosem myšlenek od jednoho ke druhému a zahájením diskuse o tom, jak nejlépe ovlivnit koncipování politik dané oblasti. Po analýze výsledků bylo přijato celkem 5 doporučení: Doporučení 1: Sjednotit tvorbu politik v rámci oblasti zdravotnictví, sociální péče a bydlení. V tomto duchu nestačí pouze spoléhat na aktivity subjektů podílejících se na tvorbě politik (tzv. policy makeři), ale je nutné také zapojit do navrhování politik a nových typů služeb i ostatní relevantní aktéry (průmysl, profesionální pečovatele a koncové uživatele). Doporučení 2: Zavést postupy tak, aby byli zapojeni všichni relevantní aktéři. V dané oblasti se tedy jedná o eko-inovace, průmysl včetně výrobců zařízení, telekomunikace, architekty a stavitele. V oblastech asistovaného života a inteligentních domů již existují specifické zájmové skupiny, na kterých by měl být postaven i regionální inovační klastr. Doporučení 3: Klastry založené na výzkumu by měly zamezit duplicitám a stavět na existující inovační infrastruktuře. Nicméně, i když se v regionálních inovačních klastrech dají dohromady všichni relevantní aktéři s cílem zaměřit se na potřeby uživatele, sektor průmyslu se bude pravděpodobně zdráhat více investovat, pokud nebude dostatečně velký trh a investoři nebudou mít dobré vyhlídky z hlediska návratnosti vložených investic. V rámci klastrů by proto měly být potřeby regionů v oblasti péče zkoumány v co nejširším záběru.

4 4 Doporučení 4: Politika inovačních klastrů by se měla zaměřit na možnosti získat více tržních příležitostí. Naplnit základní potřeby v několika regionech by mohlo vést nejen ke sdílení příkladů dobré praxe a výměně nápadů, ale také k identifikaci většího trhu. Doporučení 5: Zaměřit se na meziregionální aktivity. Další fáze projektu INNOVAge umožní učícím se regionům aplikovat osvědčené modely z regionů poradní skupiny a také příklady dobré praxe identifikované prostřednictvím katalogu příkladů dobré praxe. Samozřejmě, že jeden model řešení nelze použít ve všech regionech, přenos znalostí musí být přizpůsoben možnostem každého regionu, který se tak může poučit z příkladu dobré praxe a zároveň z chyb druhých. Kompletní Cross SWOT analýza je dostupná na tomto odkaze (http:// INNOVAge-project.eu/sites/default/files/ _Cross_swot_ report_final.pdf). IDENTIFIKACE, PUBLIKACE A ŠÍŘENÍ PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE Jedním z nejdůležitějších úkolů z posledních měsíců roku 2012 a prvních roku 2013 byl výběr příkladů dobré praxe (GP) v oblasti ekologicky nezávislého/samostatného života seniorů identifikovaných ve všech 14 regionech, které se účastní projektu INNOVAge. V rámci programu INTERREG IVC je dobrá praxe definována jako iniciativa (např. metoda/y, projekt, proces, technika) v jedné z tematických priorit programu, která se již osvědčila a která má potenciál být implementována do jiné geografické oblasti. To, že se dobrá praxe osvědčila, znamená, že již poskytla konkrétní a měřitelné výsledky při dosažení určitého cíle. V souvislosti s projektem INNOVAge je dobrá praxe definována jako již existující výzkumný a inovační klastr se systémem iniciativ v regionech EU v oblasti politiky, kterou se projekt zabývá. Po výběru 15 příkladů dobré praxe byl v dubnu 2013 vydán INNOVAge katalog příkladů dobré praxe. Ten byl pak distribuován během workshopu, který se konal ve městě Valladolid (Španělsko). Tento katalog obsahuje podrobné informace o různorodých zkušenostech různých subjektů v rámci celé EU v řešené oblasti. Jedná se o příklady modelů výzkumných a inovačních klastrů, které lze vytvořit v reakci na hlavní společenskou výzvu: stárnutí společnosti.

5 5 Shrnutí práce a metod jako 15 příkladů dobré praxe zahrnutých do projektu INNOVAge je uvedeno níže: Typ nástroje Inovativní nástroj pro monitorování a rehabilitaci pacientů Model řízení Akce řízené trhem Inovační nástroje Stanovení cílů a plánování, inovační nástroje řízené trhem, inkubátor malých a středních podniků, klastr. Posun na mezinárodní úroveň Název dobré praxe/partner - GP1: Competency Center for Biomedical Engineering (CC BME) Partner: Development Centre Litija - GP2: evia written by Regional Management of Social Services - Junta de Castilla y León and INTRAS Foundation - GP3: GAC written by Geroksipou Municipality - GP4: HABITECH written by Marche Region and SVIM Health Factory vytváří platformu pro výzkum, vzdělávání, inovace, implementaci v oblasti zdravotnických služeb a nových řešení pro průmysl. Jeho hlavním cílem je využít technologie ve zdravotnictví. Kombinuje technologie, podnikání a design - GP5: Health Factory Initiative written by The Baltic Institute of Finland Inovativní způsob jak připravit specifikace pro dotační regionální program zaměřený na malé a střední podniky. Akce řízené trhem - GP6: ICE-T written by SEHTA Inovační nástroje. Ekonomická opatření. Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI - Key Performance Indicators): uspokojivé průzkumy, finanční ukazatele, pracovní skupina s koncovými uživateli, atd. Networking - GP7: The Grenoble- Isere Health Cluster

6 6 Typ nástroje Název dobré praxe/partner Vznikající klastr: podpora klastrů strukturálních fondů, podpora projektu BSR Stars pro posun klastru na mezinárodní úroveň - GP8: MONAK2 Cluster written by Lithuania Innovation Centre- LIC Klastrování relevantních aktérů, identifikace a vyhodnocení vhodných technologií - GP9: Senior well living BTH Sweden written by the Blekinge Institute of Technology Interdisciplinární přístup zahrnující technologické, ekonomické a sociální aspekty modelu, který směřuje k vytvoření inovací pro zlepšení kvality života v Podkarpacii. Inovační nástroje - GP10: Subcarpathian Renewable Energy Cluster written by Rzeszow Regional Development Agency Ekonomická opatření (společenská/ekonomická přidaná hodnota), inovace - GP11: TNO SBIR written by TNO Organizační opatření, financování inovačních projektů, služby na podporu inovací, interclustering, podnikatelská příprava - GP12: Torino Wireless- the Piemonte ICT cluster written by Marche Region and SVIM Inovační nástroje; meziregionální spolupráce na konkrétním výzkumném projektu ve formě mini-programu. - GP13: Robo M.D written by RERA Sociální přidaná hodnota (sociální opatření) -zaměření na uživatele; cílené služby. - GP14: Social Patronage written by Sofia Municipality Inovativní elektronické služby poskytované seniorům a nedostatečně informovanému publiku, uživatelsky zaměřené služby s využitím televize, integrované elektronické služby péče, využívání digitální televize jako nejrozšířenějšího média. - GP15: T-Seniority written by Region of Central Macedonia

7 7 Katalog je dostupný na tomto odkaze: docs/130416good_practices_catalogue Navíc bylo navrženo a vytištěno 15 plakátů, které obsahují základní informace o příkladech dobré praxe. Plakáty byly vystaveny v průběhu workshopu ve Valladolidu v dubnu 2013 a také v rámci Open Days v Bruselu v říjnu Kompletní sbírka plakátů je k dispozici na tomto odkaze: com/innovage/docs/innovage_gp_gallery?e= / ZAHÁJENÍ PILOTNÍCH AKCÍ Jak již bylo zmíněno, partnery projektu INNOVAge bylo identifikováno 15 příkladů dobré praxe v oblasti výzkumných a inovačních klastrů zaměřených na asistivní technologie. Z těchto identifikovaných a analyzovaných GP bude v průběhu roku 2014 učící se skupinou provedeno 9 pilotních akcí. Poradní skupina bude dohlížet na přenos příkladů dobré praxe a monitorovat jejich implementaci. Cílem pilotních akcí je realizovat projekt v oblasti péče o seniory, který by mohl vést k zavedení udržitelné služby/služeb v daném regionu. Pilotní akce by měly být inovativní pro daný region. Mohly by zahrnovat např. zavedení příkladu dobré praxe z jiného partnerského regionu nebo propojit stávající regionální poskytovatele novým (inovativním) způsobem. Projekt však nesmí nějakým způsobem narušovat stávající/ zavedenou praxi v regionu. Vše by mělo fungovat v rámci stávající infrastruktury zdravotní a sociální péče a sloužit k rozšíření stávajících služeb. Skupina učících se regionů je tvořena následujícími partnery: Marche Regional Authority (Italy) Sofia Municipality (Bulgaria) Region of Central Macedonia (Greece) Regional Management of Social Services Junta de Castilla y León (Spain) Geroskipou Municipality (Cyprus) Development Centre Litija (Slovenia) Lithuanian Innovation Centre (LIC) (Lithuania) INTRAS Foundation (Spain) Regional Development Agency of South Bohemia RERA, (Czech Republic)

8 8 Rzeszow Regional Development Agency (Poland) Poradní skupina je složena z těchto partnerů: Marche Regional Authority (Italy) (France) Baltic Institute of Finland (Finland) SEHTA (UK) Netherlands Organisation for applied scientific research TNO (The Netherlands) Blekinge Institute of Technology (Sweden) Úloha výše uvedené skupiny je dvojí. Zaprvé, na úrovni projektu napomoci pilotním akcím k dosažení cílů a zadruhé, na strategické úrovni přispět k rozvoji udržitelného klastru v daném regionu. Například: 1. Podpora pilotní akce. Regiony poradní skupiny budou k dispozici učícím se regionům v těchto aktivitách: Poskytování komentářů k jednotlivým plánům pilotních akcí Pomoc s identifikací spolupracujících partnerů Pomoc s nastavením milníků Pomoc s nastavením klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) Přezkoumání zprávy o pokroku 2. Vývoj klastru. Regiony poradní skupiny budou také: Pomáhat s identifikací řídící skupiny pro pilotní akci Pomáhat identifikovat strategické partnery Komentovat jakékoli diseminační aktivity V roce 2013 dokončili partneři z učící se skupiny plán na rozvoj pilotních akcí ve svých domovských regionech.

9 9 WEBOVÉ SEMINÁŘE (WEBINÁŘE) ORGANIZOVANÉ PARTNERY TNO A BTH V roce 2013 se konaly dva webové semináře. Prvního webového semináře projektu INNOVAge vysílaného 25. června 2013 se zúčastnili odborníci z celé Evropy, kteří se podělili o své zkušenosti v interaktivní diskusi, která následovala po online prezentaci. Během webináře představili Remy van der Vlies a Esther Felix (TNO) výsledky studie o zavádění technologií vzdáleně řízené péče (telecare technology) ve třech regionech Nizozemska. Zvláštní pozornost byla věnována tzv. System Innovation Framework, který byl použit k mapování hybných sil a překážek pokud jde o zavádění technologií vzdáleně řízené péče (telecare technology). Webinář byl nahrán a lze si jej prohlédnout na tomto odkaze: (https://www. onlineseminar.nl/nabij-vitalewijk/ondemand.aspx?id=680b727b- 66ed-43b6-b607-04ee183617ed). V rámci webináře byly objasněny důvody zpracování a metodika výše uvedené studie a představeny nejzajímavější výsledky a doporučení. Druhý INNOVAge webinář vysílaný 3. října 2013 byl zaměřený na zapojení koncových uživatelů a na aspekty použitelnosti, metody a přístupy. Konal se prostřednictvím platformy Adobeconnect. Během webináře představili manažer klastru Mats Lofdahl, výzkumní pracovníci a externí odborníci z různých disciplín a oblastí působnosti rámec pro udržitelné služby v rámci inteligentních domů pro seniory (Sustainable Smart Home Services for elderly). Sara Eriksen, Sharon Kao-Valter a Jenny Lundberg prezentovali zkušenosti z realizovaných EU projektů, jakož i pokračující spolupráci s čínskými a indickými partnery. Per-Olof Svensson pak představil a charakter spolupráce se sektorem průmyslu. Přednášející dali nahlédnout do probíhajících projektů a přístupů, jak integrovat koncové uživatele a jak porozumět jejich potřebám. Manažer klastru představil relevantní aktéry, firmy, instituty a vlády zaměřující se na služby a inovace. Webinář byl nahrán a lze si jej prohlédnout na tomto odkaze:: https://connect.sunet.se/p340hftfeqm/

10 10 14 INNOHUBS VE 14 REGIONECH V průběhu roku 2013 byly otevřeny inovační kanceláře ve všech 14 regionech projektu INNOVAge. V rámci tzv. Innohubs organizují kanceláře partnerů nejrůznější aktivity s cílem rozšířit znalosti a spolupráci mezi relevantními aktéry, kteří působí v oblasti eko-inovací a inteligentního bydlení pro seniory. OPEN DAYS 2013 Více než 150 lidí se zúčastnilo workshopu na téma Inovativní politiky a řešení pro aktivní stárnutí pořádaného 8. října společně partnery projektu INNOVAge, CASA a DAA. Na workshopu moderovaném paní Roos Galjaard (poradce, Bureau PAU) se vystřídali významní řečníci působící v oblasti aktivního stárnutí: pan Tomasz Pactwa (ředitel odboru projektů a sociálních věcí, Město Varšava), paní Maria Kleine (projektový manažer, Město Stockholm), pan Juha Jolkkonen (vedoucí oddělení, Město Helsinki), pan Jo Vandeurzen (Ministr sociálních věcí, zdravotnictví a rodiny, vlámská vláda), pan Thierry Auboyer (předseda komise sociální činnosti, generální rada departmentu Isère) jménem paní Gisèle Perez (první místopředsedkyně generální rady departmentu Isère), pan Robert Stewart (ředitel NHS Kent), paní Anne Tidmarsh (ředitelka odboru senioři a tělesné postižení, hrabská rada Kent), Paola Giorgi (Ministerstvo regionální vlády regionu Marche, odpovědná za EU a ICT politiku) a Dr. Lieve Fransen (ředitel strategie Evropa 2020: sociální politika, Evropská komise). Workshop měl tři hlavní cíle (1) společně pracovat na řešení otázek, které vyplývají z demografického stárnutí a mnoha výzev, kterým bude v budoucnosti Evropa čelit v oblasti péče o seniory (2) nahlížet na ekonomický růst z pozice vytváření nových příležitostí a z pozice konceptu inteligentní specializace, a (3) diskutovat o cílech strategie Evropa 2020.

11 11 PARTNEŘI PROJEKTU INNOVAge A SÍŤ CORAL Tři partneři projektu INNOVAge, jmenovitě Region Marche (Itálie), Regional Management of Social Services - Junta de Castilla y León a INTRAS Foundation (Španělsko) a technický sekretariát SVIM (Itálie), jsou nyní součástí sítě Coral. CORAL je evropská síť regionů spolupracujících v oblasti asistovaného života a aktivního a zdravého stárnutí (Active and Healthy Ageing AHA). CORAL se zaměřuje na regionální politiky v oblasti aktivního a zdravého stárnutí a asistovaného života prostřednictvím procesu šíření inovací pro řešení překážek a zavádění řešení a služeb v oblasti AAL a AHA. Coral si klade za cíl posílit propojení mezi regiony a inovačními klastry v Evropě. Členské regiony sítě Coral se skládají, podle modelu tzv. čtyřnásobné šroubovice, z klastrů propojujících nejrůznější aktéry z oblasti výzkumu, podnikání, vládního sektoru a občanské společnosti. Coral se také snaží o propojení členů s dalšími evropskými sítěmi. Přidaná hodnota sítě Coral pro Evropskou komisi je v tom, že vytváří propojení mezi stranou nabídky a poptávky. Hlavním důvodem je mimo jiné to, že inovativní firmy, poskytovatelé služeb a příjemci uživatelé jsou součástí regionálních klastrů.

12 12 WORKSHOPY INOVACE SLUŽEB PRO NEZÁVISLÝ/SAMOSTATNÝ ŽIVOT A ICT PRODUKTY PRO SENIORY Valladolid (Španělsko) Více než 100 účastníků se sešlo na workshopu na téma Inovace služeb pro nezávislý/samostatný život a ICT produkty pro seniory pořádaného ve Valladolidu 19. dubna Regionální ministryně pro rodinu a rovné příležitosti z Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, představila nový model pro seniory v Castilla y León s názvem En mi casa (doma). Hlavním cílem je změnit dosavadní model tím, že bude o seniory pečováno v pro ně přirozeném prostředí (doma) s využitím technologií, čímž se zvýší jejich nezávislost a zlepší kvalita života. Pablo Gómez výkonný ředitel nadace INTRAS Foundation dále představil služby a technologie, které INTRAS nabízí s důrazem na uživatelsky zaměřený přístup. Kromě toho některé významné regionální organizace jako Limcasa, Connectis, Cartif y Cruz Roja představily nápady a projekty spojené s posílením nezávislého/ samostatného bydlení a kvality života prostřednictvím produktů a služeb založených na ICT. Poté představila CARTIF Foundation projekt o robotickém zařízení pro neuro-rehabilitaci horních končetin seniorů s traumatickým poraněním mozku, a zástupci regionální rozvojové agentury (ADE) a Centra průmyslového technologického vývoje (CDTI) informovali o regionálních, národních a evropských politikách v oblasti inovací, výzkumu a vývoje pro nezávislý/samostatný život. VÝSTAVA TECHNOLOGIÍ Na konci workshopu měli účastníci možnost prohlédnout si nejrůznější technologie pro zlepšení nezávislosti a kvality života seniorů. Gradior 4, Psicoed, Entrena, Redap, LLM, Resater, Fit4All patřily mezi některé z těchto interaktivních technologií používaných pro kognitivní a fyzickou rehabilitaci, vzdáleně řízenou péči (telecare technology), geolokalizaci, virtuální a rozšířenou realitu, Zároveň byly prezentovány příklady dobré praxe, a to pro širokou veřejnost otevírající prostor pro navazování nových kontaktů. Všem přítomným byl předán manuál příkladů dobré praxe.

13 13 EFEKTIVNÍ VEŘEJNÉ POLITIKY NA PODPORU INOVACÍ Sofia (Bulharsko) Veřejná politika může být obecně definována jako systém zákonů, regulačních opatření, způsobů jednání a priorit financování týkající se daného tématu vyhlášeného vládním subjektem nebo jeho zástupci. Pro soudobou společnost je efektivní podpora inovací opravdu důležitá a způsob koncipování veřejných politik je klíčovou záležitostí v této otázce. Odborníci na toto téma se sešli 19. listopadu 2013 v rámci workshopu projektu INNOVAge v Sofii. Po zahájení zasedání za účasti Albeny Atanasovové (náměstkyně primátora), Anety Georgievové (radní města Sofie) a Margarity Dishevové (Agentura pro sociální pomoc, Ministerstvo práce a sociálních věcí), byly Minou Vladimirovovou, ředitelkou odboru sociálních aktivit města Sofie, představeny některé mezinárodní projekty města Sofie financované Evropskou komisí, ilustrující význam inovací pro veřejný sektor. První z programu prezentací byla zaměřena na objasnění pojmu, resp. role telemetrie u vysoce rizikových pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. Zabývala se následujícími otázkami: hlavní vlastnosti a použitelnost telemetrie pro monitoring v reálném čase u pacientů s vysokým rizikem; telemetrické systémy pro monitorování pacientů s kardiovaskulárními onemocněními parametry a požadavky, algoritmy použitelné pro EKG analýzu v reálném čase a Patris telemetrický systém zakomponovaný do léčebného procesu u pacientů na oddělení kardiovaskulárních onemocnění Fakultní nemocnice Aleksandrovska. Druhá prezentace o systému asistovaného života pro seniory a osoby se zdravotním postižením se zabývala adaptivní platformou systému asistovaného života použitelného pro různé cílové skupiny seniorů. Bylo konstatováno, že praktická realizace a různé přístupy v rámci tohoto systému umožňují překonat některé překážky v příjímání podpůrných systémů ze strany uživatelů, jedná se např. o respektování jejich soukromí. Dále bylo prezentováno nové inovativní multiparametrické osobní zařízení specializované pro asistenční systémy WBAN a také koncepce a výhody bezdrátového vícebodového nouzového systému hlášení a jeho aplikace v Městském domově pro seniory Darvenitsa.

14 14 ŠKOLENÍ JAK ZALOŽIT KLASTR Sofia (Bulharsko) Ve spolupráci s městem Sofie uspořádal 21. listopadu 2013 v Bulharsku první školení (training session). Cílem školení bylo posílit kapacitu relevantních aktérů, kteří se podílejí na tvorbě politik, v řízení výzkumných a inovačních klastrů a dále transformovat slabé stránky vzešlé ze SWOT analýzy do specifických vzdělávacích modulů. První školení bylo zaměřeno na téma jak založit klastr. Celý první den byl věnován tomuto tématu, včetně diskuse o klíčových faktorech ovlivňujících rozvoj klastrů a položení si otázky: Jak vypadá cesta k založení klastru?, což zahrnovalo tři témata: iniciace (byznys model, prestiž/legitimita), realizace (dovednosti, kultura, šíření aktivit.) a řízení (vize, organizace.). Poté 3 týmy složené z účastníků školení absolvovali cvičení zaměřené na následující témata: jak nejlépe přistoupit k založení klastru; co dělat a nedělat při zakládání klastru a jak navrhnout seznam předpokladů, aby byl klastr ve své činnosti úspěšný (organizace, kompetence, nástroje, řízení, aktéři, přínosy). Další dvě témata následovala v pozdější fázi: jak vytvořit portfolio nabízených služeb s přihlédnutím ke zkušenosti relevantních aktérů, kteří jsou také zákazníky, jejich potřebám a schopnostem (aplikace nejrůznějších metod jako prezentace, hraní rolí, atd.); konkrétní implementace klastru: založení klastru a diskuse o potenciálních subjektech spolupráce, zahájení pilotního projektu, zdroje, sponzorství, schopnosti atd. Na konci školení se účastníci podělili o to, co se v průběhu naučili, a byla diskutována témata navazujícího školení.

15 15 STUDIJNÍ NÁVŠTĚVY 4. STUDIJNÍ NÁVŠTĚVA Londýn (Spojené království) Dne 6. prosince 2012 zorganizovala SEHTA studijní návštěvu do BRE (Building Research Establishment, kde byly prezentovány některé příklady dobré praxe v oblasti designu ekologicky šetrného bydlení a integrace pomůcek pro asistovaný život. Po přivítání od Deborah Pullen, představil Mike Perry všem účastníkům příležitosti a překážky ve sbližování výstavby inteligentních domů s konceptem asistovaného života. BRE je skupina založená v roce 1921 jako Building Research Station (BRS), která se v roce 1972 stala Building Research Establishment (BRE). BRE poskytuje odborné poradenství, pomáhá vládám, průmyslu a obchodu naplňovat výzvy při zástavbě prostoru. Jedná se o nezávislé a nestranné poradenství založené na výzkumu, testování a odborných znalostech. 5. STUDIJNÍ NÁVŠTĚVA Helsinky (Finsko) Po Anconě, Rotterdamu, Grenoblu a Londýně, měli v Helsinkách všichni partneři poslední příležitost seznámit se sdalšími příklady dobré praxe v oblasti ekologického nezávislého/samostatného bydlení pro seniory. Během dvou dnů, 11. a 12. června 2013, navštívilo po úspěšném networkingu, více než 70 účastníků (partnerů projektu INNOVAge a relevantních aktérů) několik finských příkladů dobré praxe: Návštěva Aalto University Cílem návštěvy bylo představit účastníkům Aalto University (pan Seppo Laukkanen) a hlavně představit myšlenku tzv. Health Factory (prof. Raimo Sepponen). Health Factory funguje jako platforma v rámci Aalto University. Byla založena na začátku roku 2013 a je koordinována Elektrotechnickou fakultou. Health Factory se snaží nalézat řešení problémů spojených se zdravím a sociální problematikou. Jedním z cílů Health Factory je také tvorba nových podnikatelských aktivit. Návštěva přírodního centra Haltia Přírodní centrum Haltia je první veřejnou budovou ve Finsku postavenou výhradně ze dřeva. Byla navržena a postavena v souladu s principy udržitelné výstavby s cílem minimalizovat uhlíkovou stopu.

16 16 Návštěva Validia Housing Services Validia Housing Services jsou předchůdcem finského modelu podporovaného bydlení. Nabízejí prostory a nejrůznější služby sociální péče ve všech fázích života. Zejména pomáhají lidem, kteří mají speciální potřeby v oblasti bydlení. Pronajímají přístupné a funkční apartmány se speciálním nábytkem a nabízejí podporu bydlení lidem všech věkových skupin. Validia Housing Services patří k Finskému sdružení občanů se zdravotním postižením, jehož cílem je posílit postavení osob se zdravotním postižením a zajistit jim rovné příležitosti. Prohlídka Validia Housing Services začala prezentací o jednotlivých Validia službách. Během prohlídky Validia domu byly návštěvníkům předvedeny byty a některé z metod a řešení v praxi. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory, kde klienti žijí. Po prohlídce Validia domů představil hlavní advokát a mluvčí Finského sdružení osob s tělesným postižením Anssi Kemppi návštěvníkům myšlenku a roli sdružení v rámci finského sektoru zdravotnictví a sociálních věcí. Návštěva Funkčního domu Funkční dům je informačním centrem a expozicí různých pomůcek, produktů a technologických řešení pro přístupné a bezpečné bydlení. Funkční dům je útvarem odboru sociálních služeb a zdravotnictví města Helsinky, který začal fungovat v roce Prohlídka ve Funkčním domě začala obecnou prezentací aktivit a služeb. Během prohlídky pak návštěvníci mohli sami prakticky vyzkoušet některá řešení a produkty, které podporují dostupnost a bezpečnost v bydlení.

17 17 SETKÁNÍ PARTNERŮ V průběhu posledního měsíce roku 2012 a celého roku 2013 organizovala řídící skupina projektu INNOVAge spolu s pracovními skupinami pro inovace celkem 5 setkání: 4. a 5. prosince 2012 v Londýně, 17. a 18. dubna 2013 ve Valladolidu, 10. června v Helsinkách, 8. října v Bruselu a 19. a 20. listopadu v Sofii. Tato setkání jsou důležitá k zajištění efektivního řízení projektu, implementace a monitorování tak, aby bylo dosaženo očekávaných výsledků. Na setkání v Londýně představil každý zúčastněný region svůj příklad dobré praxe. Tyto příklady byly kombinací dobrých praxí jako fungujících klastrů nebo projektů a iniciativních služeb. Kromě toho je také důležité zdůraznit skutečnost, že zodpovědný za aktivity v komponentě 4, představil možné vzdělávací moduly sestavené na základě nedostatků a slabých stránek, které vyplynuly ze SWOT analýzy (komponenta 3). Místem vybraným pro další setkání byl Valladolid. Jednalo se o setkání, kdy byl projekt v půlce své realizace. Po prezentaci katalogu a galerii posterů příkladů dobré praxe, SEHTA a TNO představili revidovanou Cross-SWOT zprávu. Poté byla, s koordinací zástupců BTH a SEHTA, diskutována tzv. matice příkladů dobré praxe, ve které byly zohledněny regionální potřeby a specifika, resp. zájmy jednotlivých partnerů. Jednotliví partneři pak vybírali potenciální příklady dobré praxe, které by rádi přenesli do praxe ve svých domovských regionech. pak na konci setkání představil všem partnerům metodiku pro výběr témat školení. Partneři projektu INNOVAge vybírali ze seznamu celkem 16 témat školení jednak pro realizace školení a druhotně také pro uskutečnění návštěvy poradní skupiny. Z kompilace všech odpovědí bylo vybráno 6 návrhů. Finální témata pro 3 školení jsou uvedena níže: Založení klastru: jak zahájit proces? Jak identifikovat hybatele, kteří mají legitimitu jednat? Jak sjednotit a motivovat relevantní aktéry (výzkum, průmysl, politika, koncoví uživatelé), kteří mají různou motivaci a cíle? Jak sladit jejich zájmy tak, aby spolupracovali? Přeshraniční spolupráce a inter-clustering: jak zahájit spolupráci a výměnu zkušeností? Jak zajistit vzájemné poskytování služeb členům klastru? Jak podpořit přístup na mezinárodní trhy prostřednictvím inter-clusteringu? Podpora EU při rozvoji klastrů: inteligentní ekonomická diverzifikace regionů / území Poskytování podpory ekonomickému rozvoji firem (začínajícím, malým a středním podnikům; jak zajistit růst

18 18 počtu zaměstnanců, růst obratu, atd.; je nezbytné mít služby přizpůsobené každé vývojové etapě firmy?) Setkání v Helsinkách i v Bruselu byla důležitá pro definici obsahu workshopu a školení v Sofii, jako např. časová osa realizace různých pilotních akcí, které mají být implementovány partnery učící se skupiny. V průběhu setkání v Sofii představil každý z partnerů záměr pilotní akce, a to při sekci, které předsedala SEHTA. Poté se mohli členové učící se skupiny zúčastnit pracovní schůzky se svými mentory z hlediska realizace svých pilotních akcí.

19 19 UDÁLOSTI V REGIONECH PROJEKTU INNOVAge ITÁLIE. Marche Region Foritaal - 4. Italské fórum o asistovaném životě (Ancona, října 2013) jako akce projektu INNOVAge na téma aktivního a zdravého stárnutí (AHA). Pracovníci Marche Region se spolu s technickým sekretariátem SVIM zúčastnili 3denního Italského fóra věnovanému tématice asistovaného života. Účastníky 4. Italského fóra byli různí relevantní aktéři jako odborníci, výzkumní pracovníci, provozovatelé služeb, zástupci koncových uživatelů, administrátoři a tzv. policy makeři, kteří přijeli sdílet svá know-how, porovnat zkušenosti, projekty, které realizují, a diskutovat o nejnovějších poznatcích výzkumu a vývoje. Cílem fóra bylo reagovat na sociálně-ekonomické problémy stárnoucí populace prostřednictvím inovativního integrovaného přístupu k podpoře efektivnějšího využívání produktů a služeb ze strany koncových uživatelů. Zástupci Marche Region a SVIM navštívili výstavní prostory, kde předvedli aktivity v rámci svých projektů: Jade, INNOVAge, SEE-INNOVA a WIDER, a zúčastnili se také specializovaného workshopu s názvem PROJEKT INNOVAge. FRANCIE. Evropa v našem regionu: aktivní a zdravé stárnutí, nové příležitosti pro financování vašich projektů z Evropské unie. V úterý 26. listopadu uspořádali Generální rada departmentu Isère a ve spolupráci s TASDA v Grenoblu konferenci pod heslem Evropa v našem kraji. Akci navštívilo 36 účastníků (podniky, univerzity, místní orgány). Tématem byl program Horizont 2020 : aktivní a zdravé stárnutí, nové příležitosti pro financování projektů z Evropské unie. Hlavními tématy byly: Evropské projekty (INNOVAge, WIDER and JADE) Evropské fondy a perspektiva pro nové programové období (strukturální fondy v regionu Rhône- Alpes, fondy programu Interreg, H2020, EIP AHA ) Příklady nových/nově vznikajících projektů (projekty z oblasti zdravotnictví, projekty vznikající z projektu JADE)

20 20 ŘECKO. Region of Central Macedonia Akce projektu INNOVAge v Soluni Dne 6. prosince 2013 uspořádal region Střední Makedonie v řecké Soluni akci s názvem: Projekt INNOVAge, nezávislý/samostatný život seniorů a nové technologie na podporu nezávislého/samostatného života. Cílem akce bylo představit projekt místním relevantním aktérům a informovat je o aktivitách projektu, které jsou realizovány v tomto řeckém regionu, a podnítit tak jejich účast v projektu. Akce zahrnovala podrobnou prezentaci projektu a příslušných aktivit v regionu se zaměřením především na zahájení provozu InnoHub v Soluni a plánování pilotní akce. Řečníci z akademické a podnikatelské sféry, příjemci podpory/koncoví uživatelé představili své zkušenosti a své názory na nezávislý/samostatný život seniorů s podporou využívání nových technologií. Účastníky akce byli také tzv. policy makeři a zástupci firem nabízející komplexní řešení na podporu nezávislého/ samostatného života, dále zástupci akademické obce a výzkumných organizací, které se zabývají tématy blízkými projektu INNOVAge. ŠPANĚLSKO. Regional Management of Social Services - Junta de Castilla y León and INTRAS Foundation Vytvoření klastru pro řešení v oblasti nezávislého/samostatného života: Sivi Po celý rok 2013 byli španělští partneři projektu INNOVAge ponořeni do procesu zakládání regionálního klastru, který podporuje inovační a výzkumné aktivity v oblasti nezávislého/samostatného života. Tento hlavní úspěch projektu v regionu Castilla y León snad bude následován mobilizací dostatečného množství relevantních aktérů v regionu na podporu rozvoje trhu, růstu ekonomiky a zvyšování konkurenceschopnosti. Sivi klastr byla založen jako inovační centrum podle modelu tzv. čtyřnásobné šroubovice, která je motorem ekonomiky, napomáhá dalšímu rozvoji politiky v oblasti nezávislého/samostatného života a aktivního a zdravého stárnutí (AHA) a vytváří podmínky pro novou a účinnou sociálně-zdravotní a zdravotní péči v regionu Castilla y León. V rámci daného regionu to znamená snižovat vysoký stupeň fragmentace mezi nabídkou technologií a služeb, která v minulosti existovala.

Přehled akcí a výstupů. Nejlepším místem pro život je domov

Přehled akcí a výstupů. Nejlepším místem pro život je domov Přehled akcí a výstupů Nejlepším místem pro život je domov PROJEKT INNOVAGE INNOVAge (Podpora regionálních politik zaměřených na zkvalitnění péče o seniory a jejich bydlení v domácím prostředí) je mezinárodním

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Strategie Evropské unie Evropská unie připravuje strategii podpory regionů v novém programovacím

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Příručka pro žadatele Průvodce výzvou pro malé a střední firmy Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Výzva ÚVOD Inovace jsou dnes rozhodujícím faktorem úspěchu malých a středních

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Příručka pro žadatele Průvodce výzvou pro malé a střední firmy Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping ÚVOD Inovace jsou dnes rozhodujícím faktorem úspěchu malých a středních firem

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Program na podporu eko-inovací v ČR

Program na podporu eko-inovací v ČR Program na podporu eko-inovací v ČR Michal Musil FOCUSED ON INNOVATION Praha 3.7.2008 Sdružení na podporu ekoinovací v ČR Integra Consulting Services s.r.o. Technologické Centrum Akademie věd České ekologické

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster. IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC Social Innovation & Enterprise Cluster co je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Sociální podnikání je činnost firem a komerčních společností, které vedle tvorby zisku usilují

Více

Návaznost na S3 (principy)

Návaznost na S3 (principy) Návaznost na S3 (principy) Příprava projektů do výzvy Twinning 13. dubna 2015 Doplňkovost s ESIF Politika soudržnosti (kohezní politika) - realizována prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV Pavla Břusková Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Spontánní vs. řízený proces Klastry jako spontánní seskupení a zdola ustavené

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Projekt INNOREF. 22.8.2007 Seminář je spolufinancován z prostředků EU 2

Projekt INNOREF. 22.8.2007 Seminář je spolufinancován z prostředků EU 2 Projekt INNOREF Seminář k Operačnímu programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Ostrava, 21. srpna - Ing. Jitka Krabicová Projekt INNOREF Inovace a efektivita využívání

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák prezident ICT UNE Konference DEN MALÝCH OBCÍ Prostějov

Více

www.furniturecluster.cz KČN - příklady úspěšných projektů KČN a zakládání mezinárodní klastrové iniciativy ve Vietnamu

www.furniturecluster.cz KČN - příklady úspěšných projektů KČN a zakládání mezinárodní klastrové iniciativy ve Vietnamu www.furniturecluster.cz KČN - příklady úspěšných projektů KČN a zakládání mezinárodní klastrové iniciativy ve Vietnamu Představení Klastr českých nábytkářů První nábytkářský klastr v ČR (2006) Sídlo KČN:

Více

RIS3 MSK Návrh dotačních titulů

RIS3 MSK Návrh dotačních titulů RIS3 MSK Návrh dotačních titulů Ostrava, 18.2.2014 Dotační tituly V každém regionu ČR bude možnost implementovat nové dotační tituly pro podporu VaVaI V těchto DT budou alokovány prostředky krajů a nových

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Plzeň 27. ledna 2015 Seminář Dotace pro obce Kohezní politika - alokace Cíl 1: Investice

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation. Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR

Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation. Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR SME Instrument (SMEI) Nástroj pro malé a střední podniky 2 SME Instrument nástroj

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Informační den Regiony znalostí a Výzkumný potenciál 7. RP Ostrava 12. září 2011. Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Informační den Regiony znalostí a Výzkumný potenciál 7. RP Ostrava 12. září 2011. Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Informační den Regiony znalostí a Výzkumný potenciál 7. RP Ostrava 12. září 2011 Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s. OBSAH PREZENTACE Seznámení s projektem CERADA Zkušenosti koordinátora

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Technologický transfer v regenerativní medicíně Technologický transfer v regenerativní medicíně Ústav experimentální medicíny AV ČR MUDr. Petr Lesný Ústav experimentální medicíny Ředitelka ústavu Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Cíl projektů Ústavu experimentální

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

KONFERENCE KLASTRY 2006, 4. - 5.května, Brno

KONFERENCE KLASTRY 2006, 4. - 5.května, Brno KONFERENCE KLASTRY 2006, 4. - 5.května, Brno Role inovačních systémů při rozvoji konkurenceschopných klastrů Ing. Luboš Lukasík Ředitel divize rozvoje podnikání Rozvoj MSP Hlavním problémem malých a středních

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více