PŘESHRANIČNÍ MOBILITA PRACOVNÍCH SIL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘESHRANIČNÍ MOBILITA PRACOVNÍCH SIL"

Transkript

1 PŘESHRANIČNÍ MOBILITA PRACOVNÍCH SIL RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D. Mgr. Jiří Novosák, Ph.D.

2 Obsah Úvod Cizinci na území zájmových krajů základní statistika Zlínský kraj Trenčianský a Ţilinský kraj Pull a push faktory přeshraniční pracovní mobility zájmových krajů Ekonomické faktory přeshraniční pracovní mobility Administrativně-právní faktory přeshraniční pracovní mobility Pull-push faktory v příbězích přeshraničních pracovníků Postoje zaměstnanců gumárenských firem k přeshraniční pracovní mobilitě Pohled zaměstnanců gumárenských firem v České republice Pohled zaměstnanců gumárenských firem na Slovensku Nástroje ovlivňující pull-push faktory přeshraniční mobility Návrh akčního plánu přeshraniční mobility pracovních sil

3 Úvod Pracovní mobilita představuje významný prvek rozvojových teorií. Vysoký stupeň pracovní mobility je vnímán jako ţádoucí pro to, aby se trh práce byl schopen přizpůsobit měnícím se podmínkám. Neefektivní alokace pracovní síly je spojována s negativním vlivem na dlouhodobý hospodářský růst 1 či s horšími předpoklady adaptovat se na podmínky hospodářské krize 2. Je poznamenání hodné, ţe právě tyto úvahy stojí v pozadí uvolňování překáţek volného pohybu osob na území Evropské unie. Pracovní mobilitu však nelze vnímat jednostranně, neboť je spojena s potenciálními výhodami a nevýhodami. Mezi výhody pracovní migrace jsou tradičně řazena následující tvrzení 3 : - Odstraňování překáţek pracovní mobilitě zvyšuje efektivitu trhů. - Pracovní mobilita umoţňuje řešit problém chybějících pracovníků v přijímajícím území a současně problém nezaměstnanosti ve zdrojovém území. - Pracovní mobilita napomáhá k redukci vlivu demografického stárnutí včetně implikací pro systémy sociálního zabezpečení. Naopak za nevýhody plynoucí z pracovní migrace jsou povaţována následující tvrzení 4 : - Pracovní mobilita vede k tlakům na pokles mezd, nově příchozí berou práci místním občanům a současně kladou zvýšené nároky na sociální systém. - Příchod nových osob na trh práce zvyšuje nároky na proces jejich integrace do společnosti. - Pracovní mobilita má selektivní charakter, kdyţ na ni participuje zejména mladá a kvalifikovaná pracovní síla, coţ můţe vést v konečném důsledku k negativním dopadům na rozvoj zdrojových území v důsledku odlivu mozků (brain drain). Pracovní mobilita je svou povahou prostorově determinovaný proces, který tak má nutně i svou přeshraniční dimenzi. Přes pozitiva, která jsou volnému pohybu osob přisuzována v rámci ambiciózního projektu evropské integrace, je intenzita mobility na pracovním trhu Evropské unie 1 HEINZ, F. F., WARD-WARMEDINGER, M. Cross-border labour mobility within an enlarged EU. Frankfurt am Main: European Central Bank, 2006, 36 s. 2 PUHANI. P. A. Labour mobility: an adjustment mechanism in Euroland? Empirical evidence for Western Germany, France and Italy. German Economic Review, 2001, 2(2), s HEINZ, F. F., WARD-WARMEDINGER, M. Cross-border labour mobility within an enlarged EU. Frankfurt am Main: European Central Bank, 2006, 36 s. HOUTOM, van H., VELDE, van der M. The power of cross-border labour market immobility. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 2004, 95(1), s HEINZ, F. F., WARD-WARMEDINGER, M. Cross-border labour mobility within an enlarged EU. Frankfurt am Main: European Central Bank, 2006, 36 s. 3

4 relativně nízká. 5 Otevření evropského trhu vedlo k výraznému zvýšení přeshraniční mobility zboţí a financí, nikoliv však pracovních sil. 6 Kde hledat příčiny tohoto stavu? Tato otázka nás zavádí do sféry pull a push faktorů přeshraniční pracovní mobility. První typ faktorů přitahuje potenciálního účastníka pracovní mobility k území, druhý typ faktorů naopak potenciálního účastníka pracovní mobility z území vytlačuje. Mezi klíčové pull a push faktory, které ovlivňují existenci přeshraniční mobility, pak můţeme zejména zařadit následující 7 : - Za primární pull faktor je povaţován rozdíl v příjmech zdrojového území a cílového území přeshraniční pracovní mobility. Výpočet takového rozdílu přitom musí zohlednit rovněţ odlišnosti v ţivotních nákladech, mimo jiné náklady vynakládané na bydlení či směnný kurz. - Za primární push faktor zdrojového území pracovní mobility je označována nezaměstnanost. Pracovní mobilita tak představuje jednu z moţných strategií, jak problém nezaměstnanosti řešit. Je přirozené, ţe dva uvedené pull a push faktory jsou ovlivněny působením dalších charakteristik zdrojové a cílové země pracovní migrace. Mezi tyto faktory patří 8 : - vzdálenost mezi cílovou a zdrojovou zemí pracovní mobility daná nejen fyzickou vzdáleností, ale rovněţ vzdáleností percepční spojenou s pasivitou jako typickou vlastností člověka 9, - náklady nemonetární povahy (např. kulturní, jazykové odlišnosti přeshraničních území) působící proti rozhodnutí o účasti na přeshraniční pracovní mobilitě, - existence sítí příbuzných a známých sniţující náklady ţivota v cílovém území a tím i působící pozitivně na pracovní mobilitu, - administrativně-právní faktory spojené mimo jiné s uznáváním zahraničního vzdělání či moţností přesunu sociálních výhod (např. penzijní systém) mezi zeměmi. Tato studie reaguje na výše uvedené poznatky, kdyţ se zaměřuje na hodnocení přeshraniční pracovní mobility v zájmovém regionu tří česko-slovenských krajů, Zlínského kraje, Trenčianského kraje a Ţilinského kraje. Důraz je kladen na hodnocení postavení zaměstnance, nikoliv osoby samostatně výdělečně činné. 5 ZIMMERMANN, K. F. Labor Mobility and the Integration of European Labor Markets. Berlin:: German Institute for Economic Research, 2009, 23 s. 6 HOUTOM, van H., VELDE, van der M. The power of cross-border labour market immobility. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 2004, 95(1), s ZIMMERMANN, K. F. Labor Mobility and the Integration of European Labor Markets. Berlin:: German Institute for Economic Research, 2009, 23 s. HEINZ, F. F., WARD-WARMEDINGER, M. Cross-border labour mobility within an enlarged EU. Frankfurt am Main: European Central Bank, 2006, 36 s. 8 ZIMMERMANN, K. F. Labor Mobility and the Integration of European Labor Markets. Berlin:: German Institute for Economic Research, 2009, 23 s. HEINZ, F. F., WARD-WARMEDINGER, M. Cross-border labour mobility within an enlarged EU. Frankfurt am Main: European Central Bank, 2006, 36 s. 9 HOUTOM, van H., VELDE, van der M. The power of cross-border labour market immobility. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 2004, 95(1), s

5 1. Cizinci na území zájmových krajů základní statistika Historie České a Slovenské republiky jako jednoho státu vytváří významné předpoklady pro existenci silných vazeb mezi oběma zeměmi. Projevuje se tato skutečnost rovněţ na území zájmových krajů? První kapitola se zabývá některými statistickými údaji vztahujícími se k pobytu a pracovní činnosti na území sousedního státu. 1.1 Zlínský kraj Na konci roku 2010 bylo Ředitelstvím sluţeb cizinecké policie Ministerstva vnitra evidováno na území České republiky celkem cizinců, z čehoţ na občany Slovenské republiky připadalo necelých 17 %. Počet evidovaných cizinců ve Zlínském kraji dosahoval ke stejnému datu hodnoty osob, z čehoţ na občany Slovenské republiky připadalo necelých 40 %. Výše uvedené hodnoty ukazují na dvě základní skutečnosti ve vztahu k počtu cizinců na území Zlínského kraje: - Počet cizinců na území Zlínského kraje je ve srovnání s celou Českou republikou relativně nízký, přičemţ toto tvrzení zůstává v platnosti i v případě vynechání hlavního města Prahy jako přirozeného cíle migrace cizinců na území České republiky z hodnocení (viz tabulka 1-1). Tabulka 1-1: Počet cizinců a podíl cizinců v populaci (v %) vybraných území České republiky na konci roku 2010 Cizinci Území Počet Podíl v populaci Česká republika ,0 % Česká republika bez Prahy ,0 % Zlínský kraj ,4 % Zdroj: Český statistický úřad, Ředitelství sluţeb cizinecké policie Ministerstva vnitra - Počet cizinců slovenské národnosti je na území Zlínského kraje vyšší, neţ je tomu v případě celé České republiky (viz tabulka 1-2). 5

6 Tabulka 1-2: Počet cizinců slovenské národnosti a podíl cizinců slovenské národnosti v populaci cizinců (v %) vybraných území České republiky na konci roku 2010 Cizinci slovenské národnosti Území Počet Podíl v populaci cizinců Česká republika ,9 % Česká republika bez Prahy ,7 % Zlínský kraj ,9 % Zdroj: Český statistický úřad, Ředitelství sluţeb cizinecké policie Ministerstva vnitra Výše uvedené poznatky týkající se statistik cizinců na území Zlínského kraje jsou v souladu rovněţ s hodnocením předběţných výsledků českého Sčítání lidu, domů a bytů z roku Tabulka 1-3 poukazuje na velmi vysoký stupeň homogenity Zlínského kraje vzhledem k českému státnímu občanství. Tento stupeň homogenity je v České republice niţší, s nejvyšší intenzitou narušení v případě hlavního města Prahy. Tabulka 1-3 rovněţ naznačuje, ţe ačkoliv je zastoupení občanů se slovenským státním občanstvím ve struktuře cizinců na území Zlínského kraje relativně vysoké (viz tabulka 1-2), absolutní počet v celé populaci nevykazuje výrazně jiné hodnoty, neţ je tomu v případě celé České republiky. Tabulka 1-3: Podíl bydlících občanů s českým a slovenským státním občanstvími na celkové populaci (v %) vybraných území České republiky k rozhodnému dni Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Podíl obyvatel národnosti na celkové populaci Území Česká národnost Slovenská národnost Česká republika 94,9 % 0,8 % Česká republika bez Prahy 96,4 % 0,7 % Zlínský kraj 98,3 % 0,6 % Zdroj: Český statistický úřad Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Vývojové tendence srovnávající podíly cizinců na celkovém počtu obyvatel respektive podíl cizinců slovenské národnosti na celkovém počtu cizinců zachycují obrázky 1-1 a 1-2. Hlavní tendence v tomto směru naznačují mírné zvýšení počtu cizinců jak na území České republiky, tak na území Zlínského kraje. Za pozornost přitom stojí ta skutečnost, ţe relativní hodnota růstu počtu cizinců na území Zlínského kraje byla niţší neţ korespondující hodnota celé České republiky, a to i přesto, ţe zvyšování počtu cizinců na území Zlínského kraje vychází z niţšího základu. Zlínský kraj tak nelze povaţovat za hlavní cílovou destinaci migrace cizinců na území České republiky. Podíl zastoupení cizinců 6

7 Podíl v % Podíl v % slovenské národnosti v celkové populaci cizinců na území České republiky i Zlínského kraje byl v letech 2005 a 2010 více méně stabilní. Obrázek 1-1: Podíl cizinců v populaci (v %) vybraných území České republiky; srovnání let 2005 a ,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Česká republika Česká republika bez hlavního města Prahy Zlínský kraj Zdroj: Český statistický úřad, Ředitelství sluţeb cizinecké policie Ministerstva vnitra Obrázek 1-2: Podíl cizinců slovenské národnosti v populaci cizinců (v %) vybraných území České republiky; srovnání let 2005 a ,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Česká republika Česká republika bez hlavního města Prahy Zlínský kraj Zdroj: Český statistický úřad, Ředitelství sluţeb cizinecké policie Ministerstva vnitra 7

8 Tabulky 1-3 a 1-4 a obrázek 1-3 doplňují dosavadní hodnocení týkající se počtu cizinců na území Zlínského kraje o statistiky zaměstnanosti cizinců. Poznatky těchto dvou tabulek naznačují následující skutečnosti: - Počet pracujících cizinců na území Zlínského kraje je opětovně niţší ve srovnání s počtem pracujících cizinců celé České republiky respektive České republiky bez hlavního města Prahy. Zlínský kraj tedy není hlavní destinací pracovní migrace České republiky. Poznamenejme, ţe podle údajů Českého statistického úřadu připadal v roce procentní podíl pracujících cizinců na osoby samostatně výdělečně činné. - Podíl pracujících cizinců slovenské národnosti je vyšší neţ podíl cizinců evidovaných na území České republiky. Toto tvrzení je pravdivé rovněţ pro případ Zlínského kraje. Hodnoty naznačují existenci přeshraniční migrace ze Slovenské republiky do Zlínského kraje bez změny trvalého bydliště, nicméně intenzita této migrace je poměrně nízká. - Změny počtu pracujících cizinců slovenské národnosti na území Zlínského kraje v období vykazují stabilnější vývoj, neţ je tomu v případě všech cizinců. Změny počtu pracujících cizinců přitom korespondují s vývojem hospodářské výkonnosti České republiky, respektive Zlínského kraje. Tabulka 1-3: Počet zaměstnaných cizinců a podíl zaměstnaných cizinců k celkovému počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva vybraných území České republiky v roce 2011 Území Počet cizinců Podíl cizinců k EAO Česká republika ,9 % Česká republika bez Prahy ,4 % Zlínský kraj ,6 % Zdroj: Český statistický úřad, počet zaměstnaných cizinců Ministerstvo práce a sociálních věcí Tabulka 1-4: Počet zaměstnaných cizinců slovenské národnosti a podíl zaměstnaných cizinců slovenské národnosti v populaci zaměstnaných cizinců (v %) vybraných území České republiky; na přelomu let 2010 a 2011 Cizinci slovenské národnosti Území Počet Podíl na počtu cizinců Česká republika ,2 % Česká republika bez Prahy ,5 % Zlínský kraj ,0 % Zdroj: Český statistický úřad, počet zaměstnaných cizinců Ministerstvo práce a sociálních věcí 8

9 Index změny Obrázek 1-3: Meziroční index změny počtu pracujících cizinců a počtu pracujících cizinců slovenské národnosti na území Zlínského kraje za období let 2005 aţ 2011; podíl aktuálního roku k roku předchozímu 1,2 1,1 1,0 0,9 0, Pracující cizinci celkem Pracující cizinci slovenské národnosti Zdroj: Český statistický úřad na základě dat Ministerstva práce a sociálních věcí 1.2 Trenčianský a Ţilinský kraj Na konci roku 2011 bylo Úradem hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru evidováno na území Slovenské republiky celkem cizinců s trvalým, přechodným či tolerovaným pobytem. Na občany Evropského hospodářského prostoru přitom připadalo 63 % cizinců. 10 Dekompozice těchto dat na úrovni krajů Slovenské republiky je v daném zdroji uváděna pouze pro občany třetích zemí, tj. občany mimo Evropský hospodářský prostor. Tabulka 1-5 uvádí počty občanů třetích zemí na území Trenčianského a Ţilinského kraje a současně podíl těchto osob v celé populaci. Hlavním poznatkem v tomto směru je: - nízký absolutní počet cizinců ze třetích zemí bydlících trvale či přechodně na území Trenčianského a Ţilinského kraje, - relativně nízký podíl cizinců ze třetích zemí bydlících trvale či přechodně na území Trenčianského a Ţilinského kraje. Primárně lze předpokládat, ţe Trenčianský a Ţilinský kraj nejsou hlavními cílovými regiony zahraniční migrace na území Slovenské republiky. V hodnocení ovšem schází občané ze zemí Evropského hospodářského prostoru. Proto jsme naše hodnocení doplnili o další dostupné zdroje informací, primárně o hodnocení výsledků posledního slovenského sčítání obyvatelstva. 10 ÚRAD HRANIČNEJ A CUDZINECKEJ POLÍCIE PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU. Štatistický prehľad legálnej a nelegálnej migrácie v Slovenskej republike. Bratislava: Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, 2011, 71 s. 9

10 Tabulka 1-5: Počet osob z třetích zemí a podíl těchto osob (v %) v populaci vybraných území Slovenské republiky v roce 2011 Příslušníci třetích zemí Území Počet Podíl v populaci Slovenská republika ,5 % Slovenská republika bez Bratislavského kraje ,3 % Trenčiansky kraj ,2 % Ţilinský kraj ,3 % Zdroj: Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru 11 Podle výsledků slovenského Sčítanie obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 bylo na území Slovenské republiky evidováno celkem osob jiného státního občanství neţ slovenského, z čehoţ na občany České republiky připadalo více neţ 25 %. Počet občanů jiného neţ slovenského státního občanství na území Trenčianského kraje byl osob, z čehoţ 39 procentní podíl připadal na občany České republiky. V případě Ţilinského kraje byly korespondující hodnoty rovny osobám jiného neţ slovenského státního občanství s 41 procentním podílem občanů České republiky. Výše uvedené hodnoty ukazují na následující skutečnosti: - Počet osob jiného neţ slovenského státního občanství trvale bydlících na území Trenčianského i Ţilinského kraje je mírně niţší neţ korespondující hodnota celé Slovenské republiky. Za pozornost stojí, ţe význam Bratislavského kraje z hlediska cizinců nedosahuje významu hlavního města Prahy v případě České republiky (viz tabulka 1-6; srovnej rovněţ s tabulkou 1-5). - Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů vykazují Trenčiansky i Ţilinský kraj vyšší podíly trvale bydlících osob s českým státním občanstvím ve struktuře osob s jiným neţ slovenským státním občanstvím, neţ je tomu v případě populace všech těchto osob ve Slovenské republice (viz tabulka 1-7). Toto postavení Trenčianského kraje není potvrzeno pro hodnocení na bázi dat Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru Slovenské republiky (viz tabulka 1-8). 11 ÚRAD HRANIČNEJ A CUDZINECKEJ POLÍCIE PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU. Štatistický prehľad legálnej a nelegálnej migrácie v Slovenskej republike. Bratislava: Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, 2011, 71 s. 10

11 Tabulka 1-6: Počet trvale bydlících osob s jiným neţ slovenským občanstvím a podíl těchto osob na celé populaci se známým státním občanstvím* Slovenské republiky (v %) pro vybraná území k rozhodnému dni Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 Osoby s jiným než slovenským občanstvím Území Počet Podíl v populaci* Slovenská republika ,5 % Slovenská republika bez Bratislavského kraje ,5 % Trenčiansky kraj ,3 % Ţilinský kraj ,4 % * Populace nezahrnuje osoby, které jsou podle Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 řazeny do kategorií bez státního občanství respektive nezjištěné státní občanství Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 Tabulka 1-7: Podíl trvale bydlících osob s českým státním občanstvím na celkovém počtu trvale bydlících osob s jiným neţ slovenským občanstvím (v %) pro vybraná území Slovenské republiky k rozhodnému dni Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 Osoby s českým státním občanstvím Území Počet Podíl v populaci * Slovenská republika ,9 % Slovenská republika bez Bratislavského kraje ,1 % Trenčiansky kraj ,8 % Ţilinský kraj ,2 % * Populace nezahrnuje osoby, které jsou podle Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 řazeny do kategorií bez státního občanství respektive nezjištěné státní občanství Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 Tabulka 1-8: Podíl osob českého státního občanství na celkovém počtu osob s pobytem na území Slovenské republiky (v %); pro vybraná území Slovenské republiky v roce 2011 Osoby s českým státním občanstvím Území Počet Podíl v populaci kraje Slovenská republika ,17 % Slovenská republika bez Bratislavského kraje ,16 % Trenčiansky kraj 847 0,14 % Ţilinský kraj ,21 % Zdroj: Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru 11

12 Dosud uvedené poznatky naznačují existenci problémů se statistickými daty týkajícími se počtu cizinců, tj. počtu osob s jiným neţ slovenským státním občanství, na území Slovenské republiky. Na základě těchto poznatků se však jeví opodstatněné tvrzení, ţe: - počty cizinců na území Trenčianského i Ţilinského kraje jsou velmi nízké v absolutním i relativním vyjádření, - relativně vysoký podíl cizinců na území Ţilinského kraje připadá na občany České republiky, v případě Trenčianského kraje je tento vztah méně jasný. Za pozornost přitom stojí, ţe počet cizinců pobývajících s trvalým, přechodným a tolerovaným pobytem na území Slovenské republiky se ve srovnání let 2005 a 2011 zvýšil z osob na osob, tedy více neţ dvakrát. V případě občanů České republiky jde podle údajů Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru Slovenské republiky o zvýšení ze osob na osob. Přibliţně dvojnásobný nárůst počtu občanů České republiky mezi roky 2005 a 2011 je pak moţné pozorovat i v případě Trenčianského kraje a Ţilinského kraje. Jsou výše uvedená tvrzení relevantní rovněţ pro statistiky zaměstnanosti cizinců na území Slovenské republiky? Tabulka 1-9 naznačuje kladnou odpověď, kdyţ počet zaměstnaných cizinců na území Trenčianského i Ţilinského kraje je absolutně i relativně nízký. Současně však obrázek 1-4 ukazuje na spíše rostoucí trend počtu zaměstnaných cizinců obou krajů. Tabulka 1-9: Počet zaměstnaných cizinců a podíl zaměstnaných cizinců k celkovému počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva vybraných území Slovenské republiky v roce 2011 Území Počet cizinců Podíl cizinců k EAO Slovenská republika ,8 % Trenčiansky kraj ,5 % Ţilinský kraj ,4 % Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Ústredie práce, soicálnych vecí a rodiny 12

13 Index změny Obrázek 1-4: Meziroční index změny počtu zaměstnaných cizinců na území Trenčianského a Ţilinského kraje za období let 2008 aţ 2011; podíl aktuálního roku k roku předchozímu 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0, Trenčiansky kraj Žilinský kraj Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 13

14 Podíl odpovědí v % 2. Pull a push faktory přeshraniční pracovní mobility zájmových krajů Pull a push faktory představují významný teoretický koncept utvářející prostředí pro explanaci procesů mobility. Pull faktory působí jako motivy příchodu osoby do cílového území, push faktory naopak osobu vytlačují z území zdrojového. Tato kapitola se zabývá hodnocením pull a push faktorů přeshraniční pracovní mobility v rámci zájmových krajů této studie. Důraz je kladen na dva okruhy pull a push faktorů, a to: - ekonomické faktory pracovní mobility, - administrativně-právní faktory pracovní mobility. V oblasti pull-push faktorů pracovní mobility mezi Českou a Slovenskou republikou je přitom potřeba zdůraznit jeden významný aspekt. Historie obou zemí utváří jejich specifické postavení ve vztahu k pull-push faktorům pracovní mobility, které charakterizují percepční vzdálenost území. Typickým znakem je v tomto ohledu kulturní příbuznost Čechů a Slováků, a to včetně schopnosti rozumět českému a slovenskému jazyku. Vzájemnou blízkost Čechů a Slováků potvrzují i výzkumy veřejného mínění zaměřené na preferovanou národnost/etnikum obyvatel bydlících v sousedství. Obrázky 2-1 a 2-2 potvrzují tuto úvahu, kdyţ dotazování Češi vybrali Slováky jako nejvíce oblíbenou cizí národnost/etnikum pro ţivot v sousedství a obdobně Slováci vybrali Čechy. Obrázek 2-1: Podíl respondentů České republiky, kteří uvedli, ţe by jim nevadil příslušník některého z uvedených etnik/národností ţijících v sousedství; výzkum z roku 2004, N = respondentů Slováci Rakušané Maďaři Židé Černoši Vietnamci Ukrajinci Rómové Zdroj: STEM Praha Informace ze společného výzkumu STEM a IVO 11-12/

15 Podíl odpovědí v % Obrázek 2-2: Podíl respondentů Slovenské republiky, kteří uvedli, ţe by jim nevadil příslušník některého z uvedených etnik/národností ţijících v sousedství; výzkum z roku 2004, N = respondentů Češi Rakušané Maďaři Židé Černoši Vietnamci Ukrajinci Rómové Zdroj: IVO Bratislava Informace ze společného výzkumu STEM a IVO 11-12/2004 Na základě obrázku 2-1 a 2-2 lze tedy důvodně předpokládat, ţe kulturní faktory hrají v případě České a Slovenské republiky jen omezenou roli bariéry pracovní mobility. Naopak s ohledem na společnou historii je moţné očekávat značný význam sociálních sítí mezi obyvateli České a Slovenské republiky jako pull faktoru pracovní mobility. V případě zájmových krajů této studie jsou uvedené relace posíleny rovněţ fyzickou (prostorovou) blízkostí přeshraničních regionů. 2.1 Ekonomické faktory přeshraniční pracovní mobility S ohledem na relativně niţší význam kulturních push-pull faktorů pracovní mobility lze v případě příhraničních česko-slovenských regionů povaţovat za klíčové ekonomické faktory pracovní mobility. Ty jsou tradičně spojovány s ukazateli příjmů a nezaměstnanosti. Příjem je v tomto ohledu povaţován za klíčový pull faktor, který sleduje gradient území s niţším příjmem jako zdrojovou prostorovou jednotkou pracovní mobility a území s vyšším příjmem jako cílovou prostorovou jednotkou pracovní mobility. Naopak nezaměstnanost lze vnímat jako klíčový push faktor, který pracovníka vytlačuje z území s vyšší nezaměstnaností. Obrázek 2-3 znázorňuje postavení zájmových krajů této studie vzhledem k výši průměrné hrubé měsíční mzdy na osobu respektive čistého měsíčního peněţního příjmu na člena domácnosti. V případě obou hodnot vykazuje Zlínský kraj lepší postavení, neţ je tomu u Trenčianského a Ţilinského kraje. Zdůrazněme, ţe čistý měsíční peněţní příjem na člena domácnosti je počítán 15

16 Hodnota v tis. Kč s odečtením částek na zdravotní a sociální pojištění respektive na daň z příjmu. Celkově tak teorie push-pull faktorů předpokládá, vzhledem k ukazatelům týkajícím se charakteristik příjmů, směřování pracovní mobility z obou slovenských krajů do Zlínského kraje. Rozdíly v příjmech mezi oběma kraji se však zdají být poměrně malé, přičemţ postavení obou slovenských krajů je rovněţ spojeno s relativně niţšími náklady na bydlení (viz tabulka 2-1). Obrázek 2-3: Průměrná hrubá měsíční mzda na osobu a čistý měsíční peněţní příjem na člena domácnosti zájmových krajů, údaje k roku Zlínský kraj Trenčianský kraj Žilinský kraj Průměrná hrubá měsíční mzda na osobu Čistý měsíční peněžní příjem na člena domácnosti Zdroj: Český statistický úřad, Štatistický úrad Slovenskej republiky Tabulka 2-1: Průměrné náklady na bydlení ve Zlínském kraji, Trenčianském kraji, Ţilinském kraji přepočtené na 1 osobu v domácnosti; rok 2010 Území Průměrné náklady na bydlení Zlínský kraj Trenčiansky kraj Ţilinský kraj Zdroj: Český statistický úřad, Štatistický úrad Slovenskej republiky Celou problematiku pracovní mobility v přeshraničním území Zlínského, Trenčianského a Ţilinského kraje je zároveň potřeba vnímat v širších prostorových relacích. Obrázek 2-4 ukazuje prostorovou diferenciaci krajů České a Slovenské republiky ve vztahu k ukazateli průměrné hrubé měsíční mzdy na osobu v roce Zájmový přeshraniční region Zlínského, Trenčianského a Ţilinského kraje v tomto směru patří k podprůměrným krajům celého území České a Slovenské republiky. Teorie pull- 16

17 push faktorů pracovní mobility tak nepředpokládá, ţe by právě toto území bylo hlavní cílovou destinací pracovní mobility. Obrázek 2-4: Průměrná hrubá měsíční mzda na osobu v krajích České a Slovenské republiky, údaje k roku 2011 Průměrná hrubá měsíční mzda na osobu: méně než -1,5 násobek směrodatné odchylky -1,5 - -1,0 násobek směrodatné odchylky -0,9 - -0,5 násobek směrodatné odchylky -0,4-0,0 násobek směrodatné odchylky Průměr = Kč 0,1-0,5 násobek směrodatné odchylky 0,6-1,0 násobek směrodatné odchylky 1,1-1,5 násobek směrodatné odchylky 1,5-2,0 násobek směrodatné odchylky 2,1-2,5 násobek směrodatné odchylky 2,6-3,0 násobek směrodatné odchylky více než 3 násobek směrodatné odchylky km Zdroj: vlastní zpracování na základě dat Českého statistického úřadu, Štatistického úradu Slovenskej republiky Významnou otázkou vztahující se k výši průměrné hrubé měsíční mzdy na osobu v kontextu pull-push faktorů pracovní mobility jsou rovněţ rozdíly vzhledem k typu zaměstnání. Obrázek 2-5 ukazuje poměr ve výši průměrné hrubé měsíční mzdy na osobu Zlínského kraje na jedné straně a dvou slovenských krajů na straně druhé podle vybraných kategorií zaměstnání. Klíčový poznatek obrázku 2-5 hovoří o nejvyšších rozdílech mezi kraji v případě kategorie specialistů. Právě tuto kategorii zaměstnanců přitom můţeme vnímat jako zcela zásadní pro hodnocení kvality lidského kapitálu v území, kdy jejich odchod vykazuje charakter brain-drain. Obrázek 2-6 přitom doplňuje poznatek, ţe prostorová diferenciace hrubého příjmu specialistů má zjevný charakter jádro-periferie, kdy výrazně vyšší ohodnocení dosahují specialisté v krajích nejvýznamnějších sídelních aglomerací České i Slovenské republiky. Tato skutečnost vytváří významnou hrozbu pro udrţení pracovníků v periferních regionech, a to včetně přeshraničního regionu Zlínského, Trenčianského a Ţilinského kraje. 17

18 Poměr Obrázek 2-5: Podíl hodnoty průměrné hrubé měsíční mzdy na osobu Zlínského kraje k hodnotám průměrné hrubé měsíční mzdy na osobu Trenčianského a Ţilinského kraje vzhledem k vybraným kategoriím zaměstnání 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 Řídící pracovníci Specialisté Techničtí a odborní pracovníci Úředníci Pracovníci Pracovníci ve službách v primérním sektoru Řemeslníci a opraváři Obsluha strojů a zařízení Trenčianský kraj Žilinský kraj Zdroj: Český statistický úřad, Štatistický úrad Slovenskej republiky Obrázek 2-6: Průměrná hrubá měsíční mzda na osobu v krajích České a Slovenské republiky pro kategorii zaměstnanosti specialisté, údaje k roku 2011 Průměrná hrubá měsíční mzda na osobu: méně než -1,5 násobek směrodatné odchylky -1,5 - -1,0 násobek směrodatné odchylky -0,9 - -0,5 násobek směrodatné odchylky -0,4-0,0 násobek směrodatné odchylky Průměr = Kč 0,1-0,5 násobek směrodatné odchylky 0,6-1,0 násobek směrodatné odchylky 1,1-1,5 násobek směrodatné odchylky 1,5-2,0 násobek směrodatné odchylky 2,1-2,5 násobek směrodatné odchylky 2,6-3,0 násobek směrodatné odchylky více než 3 násobek směrodatné odchylky km Zdroj: vlastní zpracování na základě dat Českého statistického úřadu, Štatistického úradu Slovenskej republiky Obraťme nyní pozornost k hodnocení nezaměstnanosti v zájmovém území. Obrázek 2-7 poskytuje vstupní informace o míře evidované nezaměstnanosti ve Zlínském, Trenčianském a Ţilinském kraji 18

19 Míra evidované nezaměstnanosti v % včetně srovnání s referenčními územími České a Slovenské republiky za období Obrázek 2-7 umoţňuje v tomto ohledu formulovat následující poznatky: - Na počátku sledovaného období, tj. v letech 2007 a 2008 byla míra evidované nezaměstnanosti ve všech třech zájmových krajích velmi nízká. Nezaměstnanost tak nelze vnímat jako klíčový faktor přeshraniční pracovní mobility v tomto období. - V roce 2009 se míra evidované nezaměstnanosti ve všech třech zájmových krajích výrazně zvýšila, přičemţ rozdíly mezi nimi jsou relativně malé. Za pozornost přitom stojí ta skutečnost, ţe postavení Zlínského kraje je horší ve srovnání s hodnotou České republiky, zatímco postavení Trenčianského a Ţilinského kraje lepší ve srovnání s hodnotou Slovenské republiky. Celkově tak míra evidované nezaměstnanosti nevytváří významnější prostorový gradient mezi Zlínským krajem, Trenčianským krajem a Ţilinským krajem. V kombinaci s relativně nízkými rozdíly v průměrné hrubé měsíční mzdě jsou tak ekonomické motivy přeshraniční migrace mezi zájmovými kraji poměrně nejasné. Obrázek 2-7: Míra evidované nezaměstnanosti (v %) ve Zlínském, Trenčianském a Ţilinském kraji vzhledem k referenčnímu území České a Slovenské republiky; období ZLK TRK ŽIK ČR SR * ZLK Zlínský kraj; TRK Trenčianský kraj; ŢIK Ţilinský kraj; ČR Česká republika; SR Slovenská republika Zdroj: Český statistický úřad, Štatistický úrad Slovenskej republiky Dostupná datová základna nezaměstnanosti umoţňuje oproti charakteristikám příjmu hodnocení i na niţších prostorových úrovních, neţ je kraj. Klíčovou otázkou v tomto ohledu můţe být zejména 19

20 postavení příhraničních oblastí Zlínského, Trenčianského a Ţilinského kraje. Obrázek 2-8 naznačuje prostorovou dekompozici nezaměstnanosti na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje respektive okresů Trenčianského a Ţilinského kraje. V tomto ohledu se ukazuje, ţe příhraniční oblasti Trenčianského kraje bezprostředně sousedící se Zlínským krajem vykazují nejniţší míru nezaměstnanosti ze všech hodnocených území. Za horší tak lze spíše povaţovat postavení příhraničních oblastí Zlínského kraje správní obvod obcí s rozšířenou působností Valašské Klobouky a Vsetín. Obrázek 2-8: Míra evidované nezaměstnanosti (v %) podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje a podle okresů Trenčianského a Ţilinského kraje; rok km Míra evidované nezaměstnanosti: méně než -1,5 násobek směrodatné odchylky -1,5 - -1,0 násobek směrodatné odchylky -0,9 - -0,5 násobek směrodatné odchylky -0,4-0,0 násobek směrodatné odchylky Průměr = 10,9 % 0,1-0,5 násobek směrodatné odchylky 0,6-1,0 násobek směrodatné odchylky 1,1-1,5 násobek směrodatné odchylky více než 1,5 násobek směrodatné odchylky Zdroj: Český statistický úřad, Štatistický úrad Slovenskej republiky 2.2 Administrativně-právní faktory přeshraniční pracovní mobility Vedle ekonomických faktorů mohou být významným aspektem přeshraniční pracovní mobility rovněţ administrativně-právní relace přeshraniční pracovní mobility. Ty jsou obvykle spojeny se dvěma cíli: - První cíl souvisí s tou skupinou účastníků přeshraniční pracovní mobility, která je na území cílové destinace vítaná, neboť pomáhá zaplnit místními občany neobsazené niky trhu práce. Tradičně mezi tuto skupinu účastníků přeshraniční pracovní mobility patří více kvalifikovaní pracovníci. 20

PŘESHRANIČNÍ MOBILITA STUDENTŮ A JEJICH UDRŽENÍ V REGIONU UDRŽENÉ

PŘESHRANIČNÍ MOBILITA STUDENTŮ A JEJICH UDRŽENÍ V REGIONU UDRŽENÉ PŘESHRANIČNÍ MOBILITA STUDENTŮ A JEJICH UDRŽENÍ V REGIONU UDRŽENÉ RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D. Mgr. Jiří Novosák, Ph.D. Obsah Úvod... 3 1. Udrţení studentů v regionu ve vtahu k trhu práce... 5 1.1 Zlínský

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Integrace cizinců v Olomouci

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Integrace cizinců v Olomouci CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Integrace cizinců v Olomouci Kateřina Mašová Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D. Olomouc 2015 Prohlašuji, ţe jsem tuto

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Současná situace ukrajinských migrantek na trhu práce na území České republiky Zorjana Pryjmak Vedoucí práce: Mgr. Jan Mochťák Olomouc 2015

Více

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA NOVÝ JIČÍN PRO OBDOBÍ 2014-2020

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA NOVÝ JIČÍN PRO OBDOBÍ 2014-2020 AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA NOVÝ JIČÍN PRO OBDOBÍ 2014-2020 Říjen 2013 Zpracovatel: Městský úřad Nový Jičín Odbor majetku, rozvoje a investic Odborný konzultant doc. RNDr. Oldřich Hájek,

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

Sociální a právní důsledky předlistopadové migrační politiky

Sociální a právní důsledky předlistopadové migrační politiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta Humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Sociální a právní důsledky předlistopadové migrační politiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: JUDr.

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Pavlo Chepurnyi Trh práce v sektoru služeb v Praze a Středočeském kraji Bakalářská práce 2014 Trh práce v sektoru služeb v Praze a Středočeském kraji Bakalářská

Více

MZDY A MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ VE SVĚTĚ

MZDY A MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ VE SVĚTĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika MZDY A MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ VE SVĚTĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Nezaměstnanost absolventů na Náchodsku. Kateřina Kopsová

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Nezaměstnanost absolventů na Náchodsku. Kateřina Kopsová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Nezaměstnanost absolventů na Náchodsku Kateřina Kopsová Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola VÚPSV, v.v.i. Výzkumné centrum Brno 2009 EVROPSKÝ FOND PRO INTEGRACI

Více

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 AKTUALIZACE FINÁLNÍ VERZE 2.0 Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. Petr Zahradník Obsah 1. Úvod... 4 2. Hodnocení hlavního cíle strategie... 5 2.1. Makroekonomické

Více

Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace Česká republika

Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace Česká republika Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace 2010 Studie financována Evropskou komisí a Ministerstvem vnitra

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu)

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce CZ.1.07/2.2.00/15.0270 ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Základní právní předpisy Pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem

Více

Hlavní faktory ovlivňující spokojenost rodilých mluvčích v jejich zaměstnání

Hlavní faktory ovlivňující spokojenost rodilých mluvčích v jejich zaměstnání Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Hlavní faktory ovlivňující spokojenost rodilých mluvčích v jejich zaměstnání Diplomová práce Bc. Michaela Hamouzová

Více

Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2010

Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2010 Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Personální zajištění integrace romské menšiny na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012 DLOUHODOBÝ Z ÁMĚR VZDĚL ÁVÁNÍ A ROZ VOJE VZDĚL ÁVACÍ SOUSTAV Y ZLÍNSKÉHO KR A JE 2012 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012 Vážené dámy, Vážení pánové, dostává

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Katedra křesťanské sociální práce

Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Bakalářská práce 2012 Markéta Boţovská Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická

Více

Vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení

Vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení Vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení Materiál Bílá kniha terciárního vzdělávání byl zaslán dne 24. 11. 2008 do vnějšího připomínkového řízení k vyjádření na povinná připomínková místa

Více

Problematika reformy nepojistných sociálních dávek. Bc. Jarmila Vybíralová

Problematika reformy nepojistných sociálních dávek. Bc. Jarmila Vybíralová Problematika reformy nepojistných sociálních dávek Bc. Jarmila Vybíralová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá sociální politikou, sociálním zabezpečením jako

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Lucie Vacková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy JANA PAVELKOVÁ VI. ročník kombinované studium Obor: pedagogika sociální práce SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK

Více

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKÁNÍ VE SLUŽBÁCH Objednatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU (odbor č. 08200) Politických vězňů 20 112 49 Praha 1 tel.: 224 061 111 Řešitel: CS-PROJECT

Více

Migrace odborníků do zahraničí

Migrace odborníků do zahraničí RIZIKO MOŽNÉHO ODLIVU KVALIFIKOVANÝCH ODBORNÍKŮ Z ČR DO ZAHRANIČÍ registrační číslo: 1J 019/04-DP2 tematický projekt TP-5 Moderní společnost a její proměny Migrace odborníků do zahraničí (shrnující poznatky

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy spojené s výběrem pojistného na veřejné zdravotní pojištění

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy spojené s výběrem pojistného na veřejné zdravotní pojištění ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy spojené s výběrem pojistného na veřejné zdravotní pojištění The Currant Problems Connected to the Draft of the Insurance

Více

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR Ministerstvo financí České republiky Výzkumná studie Zaměstnanost cizinců v ČR Jan Pavel Vlasta Turková č. 6/27 Zaměstnanost cizinců v České republice Jan Pavel, Vlasta Turková Abstrakt Studie se zabývá

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY INTEGRAČNÍ PROCES CIZINCŮ ZE ZEMÍ MIMO EU V ČESKÉ REPUBLICE (ANALÝZA NA VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍCH) DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Lucie Prokešová DiS.

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Strategie regionálního rozvoje České republiky

III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Strategie regionálního rozvoje České republiky III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Strategie regionálního rozvoje České republiky Praha, květen 2006 OBSAH OBSAH I. ZÁSADY REGIONÁLNÍ POLITIKY ČR... - 4-1.1 Vztahy a kompetence v oblasti

Více

Analýza postavení cizinců dlouhodobě žijících v ČR a návrh optimalizačních kroků

Analýza postavení cizinců dlouhodobě žijících v ČR a návrh optimalizačních kroků Příloha č. 5 Analýza postavení cizinců dlouhodobě žijících v ČR a návrh optimalizačních kroků Pracovní studie Říjen 2004 1 Obsah: Obsah: 1 Hlavní body výkladu 2 1. Zadání, cíle, formát studie 5 2. Metoda

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více