Výroční zpráva Moderní přístup. k tradičním hodnotám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014. Moderní přístup. k tradičním hodnotám"

Transkript

1 Výroční zpráva 2014 Moderní přístup k tradičním hodnotám

2 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 2 INFORMACE O SPOLEČNOSTI 3 PŘEHLED ČINNOSTÍ 4 VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE 5 PŘEHLED AKTIV A PASIV K VYBRANÉ ÚDAJE Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY ZA OBDOBÍ OSTATNÍ ÚDAJE 7 SOLVENTNOST 8 TECHNICKÉ REZERVY 9 INFORMACE K ZAJIŠTĚNÍ 9 OSTATNÍ 9 VÝROK AUDITORA 10 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K ROZVAHA POJIŠŤOVNY K VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA OBDOBÍ PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SLAVIA POJIŠŤOVNY A.S. O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK

3 Zpráva představenstva Slavia pojišťovny a.s. za rok 2014 Představenstvo Slavia pojišťovny a.s. (dále jenom Pojišťovna) vykonávalo řízení společnosti v roce 2014 především na svých zasedáních, která se konala jednou měsíčně. Pojišťovna působila i v roce 2014 jako univerzální pojišťovna v oblasti neživotního pojištění. Poskytovala celé spektrum pojistných produktů pro podniky, podnikatele i občany. Pojišťovna významně rostla v oblasti majetkového pojištění při současné stagnaci v pojištění motorových vozidel. Pokračovala zároveň v plnění strategie diverzifikace distribučních kanálů. Tak zaznamenala růst v segmentu makléřských společností a rozšířila zároveň síť svých kamenných poboček. Naopak mírně klesl podíl online obchodu jako důsledek důkladnější cenové segmentace započaté koncem roku Celkové hrubé předepsané pojistné činilo 695 mil. Kč (726 mil. Kč za rok 2013). Produkty občanského pojištění dosáhly předepsaného pojistného na úrovni 513 mil. Kč (541 mil. Kč ve 2013). V oblasti podnikatelského pojištění dosáhla Pojišťovna předepsaného pojistného ve výši 182 mil. Kč (185 mil. Kč ve 2013). Po celý rok 2014 se pracovníci Pojišťovny intenzivně věnovali inovaci a vývoji nových pojišťovacích produktů dle potřeb koncových klientů, obchodních partnerů či v důsledku legislativních změn. Vyvíjelo se pojištění nových rizik v profesní odpovědnosti, pojištění odpovědnosti členů statutárních a dozorčích orgánů společnosti nebo zastupitelů měst a obcí. V roce 2014 Pojišťovna díky pokračující těsné spolupráci se zajišťovacími partnery nadále posilovala svou kapacitu v oblasti průmyslových pojištění a pokračovala v dalším zkvalitňování aplikovaného zajistného programu. Rok 2015 a zejména rok následující přinášejí do pojišťovnictví další nemalé výzvy. Lze očekávat, že se vzrůstající informovaností veřejnosti se začnou více projevovat důsledky nového občanského zákoníku platného od počátku roku Pojišťovna zároveň pokračuje v intenzivní přípravě na režim Solventnost II podle směrnice evropského parlamentu. Z hlediska řídícího a kontrolního systému zde navazuje na řídící a kontrolní procesy nastavené v letech 2012 a 2013 v rámci systému řízení kvality podle standardů ČSN EN ISO 9001:2009. V kvantitativní části Solventnosti II se Pojišťovna rozhodla pro aplikaci standardní formule pro výpočet kapitálových požadavků. V rámci posilování kapitálové pozice Pojišťovny došlo rozhodnutím valné hromady z ledna 2014 k poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku ve výši tis. Kč do ostatních kapitálových fondů. V prosinci pak došlo k nepeněžitému vkladu do základního jmění ve výši tis. Kč. Oba vklady byly poskytnuty hlavním akcionářem, společností Capital Management Company. Představenstvo nechalo v souladu s požadavky zákona provést audit účetní závěrky roku Podle výroku auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti Slavia pojišťovna k 31. prosinci 2014 a její finanční výkonnosti za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku roku 2014 a hospodářský výsledek ve výši tis. Kč převést na účet neuhrazených ztrát minulých let. V Praze dne 29. dubna 2015 Ing. Radek Žďárecký, MBA předseda představenstva 2

4 I. INFORMACE O SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní firma: Slavia pojišťovna a.s. Základní kapitál: Kč Sídlo: Praha 1, Revoluční 1/655 IČ: Vznik společnosti: zápisem do obchodního rejstříku SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI (k ) PŘEDSTAVENSTVO Ing. Radek Žďárecký, MBA předseda představenstva Mgr. Milan Kolanda místopředseda představenstva Ing. Petr Pořízek člen představenstva Ing. Bohumil Vrhel člen představenstva JUDr. Ivana Zőrklerová člen představenstva DOZORČÍ RADA Mgr. Jakub Schejbal člen dozorčí rady Ing. Aleš Klíč člen dozorčí rady K datu vydání této zprávy probíhá schvalovací řízení nového kandidáta u orgánu státního dozoru. GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Radek Žďárecký, MBA 3

5 II. PŘEHLED ČINNOSTI PRODUKTY POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ Pojištění živelní a vodovodní Pojištění pro případ odcizení a vandalismu Pojištění skel Pojištění strojů a elektroniky Pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku Pojištění stavebně-montážních rizik včetně odpovědnosti Pojištění odpovědnosti za škodu a za výrobek Pojištění profesní odpovědnosti Pojištění odpovědnosti zaměstnance Pojištění odpovědnosti členů řídících a statutárních orgánů Pojištění odpovědnosti zdravotnických zařízení Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Havarijní pojištění motorových vozidel Pojištění finančních ztrát řidičů a provozovatelů motorových vozidel Kryštof Pojištění finanční způsobilosti dopravce Pojištění odpovědnosti za škodu dopravce Pojištění přepravy zásilek Pojištění měst a obcí Pojištění lodí a letadel havárie, živel a odpovědnost Pojištění úpadku agentury práce Pojištění úpadku cestovní kanceláře POJIŠTĚNÍ OBČANŮ Pojištění trvale obývaných nemovitostí Pojištění rekreačně obývaných nemovitostí Pojištění trvale obývaných domácností Pojištění rekreačně obývaných domácností Pojištění nemovitostí ve výstavbě a rekonstrukci Cestovní pojištění Úrazové pojištění s připojištěním zdravotnických úkonů nehrazených z prostředků všeobecného zdravotního pojištění Komplexní zdravotní pojištění cizinců Pojištění odpovědnosti za škodu Zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné zdravotní péče Pojištění veterinární péče Pejsek a kočička Pojištění pracovní neschopnosti a invalidity Pojištění hospitalizace 4

6 III. VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE Pojistné a náklady na pojistná plnění dle odvětví Přímé pojištění Rok Pojistné Náklady na Předepsané Zasloužené poj. plnění (hrubé) (hrubé) Požáru a ostatních škod na majetku Motorových vozidel Smluvní odpovědnosti Ostatní Celkem Všechny pojistné smlouvy byly uzavřeny na území České republiky. 5

7 IV. PŘEHLED AKTIV A PASIV Aktiva Nehmotný majetek Hmotný majetek Ostatní finanční umístění Pohledávky pojištění/zajištění Ostatní pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva AKTIVA celkem Pasiva Základní kapitál Emisní ážio Zákonný rezervní fond Ostatní kapitálové fondy Neuhrazená ztráta minulých let Hospodářský výsledek Technické rezervy Ostatní rezervy Závazky z pojištění/zajištění Ostatní závazky Ostatní pasiva PASIVA celkem Údaje jsou v souladu s účetní závěrkou, tedy po zohlednění změn do srovnávacích údajů (data za období 2013, viz kapitoly přílohy k účetní závěrce 3.1 a 3.2). 6

8 V. VYBRANÉ ÚDAJE Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY Název položky Pojistné očištěné Převedené výnosy z finančního umístění netechnického účtu Ostatní technické výnosy Náklady na pojistná plnění očištěné Změna stavu ostatních technických rezerv Prémie a slevy Čistá výše provozních výdajů Ostatní technické náklady očištěné Změna stavu rezerv na vyrovnání mimořádných rizik Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění Výnosy z finančního umístění Náklady na finanční umístění Převod výnosů z finančního umístění na technický účet neživotního pojištění Ostatní výnosy Ostatní náklady Daň z příjmů z běžné činnosti Mimořádný hospodářský výsledek Ostatní daně a poplatky Hospodářský výsledek za účetní období Údaje jsou v souladu s účetní závěrkou, tedy po zohlednění změn do srovnávacích údajů (data za období 2013, viz kapitoly přílohy k účetní závěrce 3.1 a 3.2). VI. OSTATNÍ ÚDAJE 1. Vývoj ostatních ekonomických ukazatelů Položka Průměrný počet zaměstnanců k (osob) Mzdové náklady Sociální náklady a zdravotní pojištění Ostatní náklady na zaměstnance Odměny členů statutárních orgánů Zisk z finančního umístění Výše opravných položek k pohledávkám Výše rezervního fondu Neuhrazená ztráta z minulých let Výsledek netechnického účtu Údaje jsou v souladu s účetní závěrkou, tedy po zohlednění změn do srovnávacích údajů (data za období 2013, viz kapitoly přílohy k účetní závěrce 3.1. a 3.2). 7

9 2. Finanční umístění Pořizovací a reálná hodnota Položka pořizovací účetní pořizovací účetní Cenné papíry s výnosem pevným proměnlivým Pozemky a stavby Depozita u bank VII. SOLVENTNOST Pro vykazování solventnosti je v ČR využívána společná metodika Evropské unie popsaná ve vyhlášce č. 303/2004 Sb. Na základě této legislativní úpravy se počítá výše tzv. disponibilní míry solventnosti vyjadřující upravenou výši vlastního kapitálu, který má pojišťovna k dispozici pro zabezpečení splnitelnosti závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti v případě, že tyto závazky překročí očekávanou úroveň promítnutou ve výši technických rezerv. Disponibilní míra solventnosti je srovnávána s určitými minimálními úrovněmi, tj. s požadovanou mírou solventnosti a s minimální výší garančního fondu. Požadovaná míra solventnosti je stanovena jako vyšší z hodnot vypočítaných z objemu předepsaného pojistného, resp. z objemu pojistného plnění. Pokud je výše takto vypočtené požadované míry solventnosti nižší než zákonem stanovené absolutní minimum garančního fondu, je požadované minimum disponibilní míry solventnosti rovno výši garančního fondu. Garanční fond je tvořen vlastními zdroji pojišťovny. Zákonem č. 277/2009 Sb. byla upravena minimální výše garančního fondu na tis. Kč * 2014 Minimální výše garančního fondu Disponibilní míra solventnosti Vlastní zdroje / min. výše garančního fondu 106 % 147 % 116 % *Pozn.: Disponibilní míra solventnosti pro období 2013 nezohledňuje potenciální dopady skutečností, které byly předmětem oprav srovnávacích údajů popsaných v kapitole 3.1. v účetní závěrce k

10 VIII. TECHNICKÉ REZERVY Kromě uvedené skutečné míry solventnosti zajišťují schopnost pojišťovny dostát svým závazkům její technické rezervy. Jejich výše je stanovena v souladu se zákonem o pojišťovnictví a příslušnou vyhláškou. V následující tabulce je uveden vývoj technických rezerv Slavia pojišťovny a.s. v posledních letech v brutto hodnotě vzhledem k zajištění. v tis. Kč Rezerva na prémie a slevy Vyrovnávací rezerva Rezerva na pojist. plnění Rezerva na nezasloužené pojistné Rezerva pojistného neživ. poj Rezerva na závazky ČKP Technické rezervy celkem (hrubá výše) IX. INFORMACE K ZAJIŠTĚNÍ Zajistný makléř: Synergy Reinsurance Services, a.s., Cooper Gay & Co Ltd. Zajistitel Bouquet MTPL Q/S Rating Partner Re 24,00 % 28,00 % A+ (S&P) R&V 27,00 % 28,75 % AA- (S&P) Polish Re 4,50 % 0,00 % A- (AM Best) SCOR Switzerland Ltd 17,50 % 17,50 % A+ (S&P) GIC (UK Branch) 10,00 % 10,00 % A- (AM Best) Sava Re 4,00 % 4,00 % A- (AM Best) VIGRe 8,00 % 8,00 % A+ (S&P) Amlin 5,00 % 1,25 % A (S&P) / A (AM Best) Catlin 0,00 % 2,50 % A (S&P) / A (AM Best) CELKEM 100 % 100 % Další zajistné smlouvy: Risk XL, CAT XL, MTPL XL, D&O, Marine Cargo Q/S & Surplus, Insolvency of Employment agencies Q/S, Travel Agency Bond Insurance Q/S. X. OSTATNÍ Pojišťovna v průběhu roku 2014 nevyvíjela žádnou činnost v oblasti výzkumu a vývoje, nevyvíjela žádnou činnost v oblasti ochrany životního prostředí ani v oblasti pracovně-právních vztahů. Pojišťovna nemá organizační složku v zahraničí. Ing. Radek Žďárecký, MBA předseda představenstva 9

11 10

12 11

13 12

14 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K Název společnosti: Slavia pojišťovna a.s. Sídlo: Revoluční 1/655, Praha 1 Právní forma: akciová společnost IČ: Osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na společnost k 31. prosinci 2014: Capital Management Company, a.s. 70,5 % SPGroup a.s. 14,0 % Organizační struktura: Základní schéma organizační struktury Slavia pojišťovny je následující: generální ředitel, interní audit, korporátní management, právní oddělení finanční úsek + informační technologie provozní úsek obchodní úsek + pojištění vozidel a pojištění osob úsek underwritingu majetku a odpovědnosti úsek likvidace pojistných událostí Ve Slavia pojišťovně a.s. v roce 2014 došlo ke změně organizační struktury střediska Provoz, kreré je v současnosti podřízené generálnímu řediteli společnosti. Před touto změnou bylo zmíněné středisko podřízené finančnímu řediteli. Součásti účetní závěrky: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha Účetní závěrka byla sestavena dne 29. dubna

15 Rozvaha k Slavia pojišťovna a.s. Revoluční 1/655 IČO: Legenda Číslo řádku Minulé období Hrubá výše Úprava Čistá výše a I. AKTIVA x A. Pohledávky za upsaný základní kapitál x x x B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: B. a) zřizovací výdaje 3 x x x x B. b) goodw ill 4 x x x x C. Finanční umístění (investice) x C.I. Pozemky a stavby, z toho: x C. II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních 8 x x x x C. II. 1. Podíly v ovládaných osobách 9 x x x x C. II. 2. Dluhové cenné papíry vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám 10 x x x x C. II. 3. Podíly s podstatným vlivem 11 x x x x C. II. 4. Dluhové cenné papíry vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, a zápůjčky a úvěry těmto osobám 12 x x x x C. III. Jiná finanční umístění x C. III. 1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly 14 x x x x C. III. 2. Dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem x C. III. 3. Finanční umístění v investičních sdruženích 16 x x x x C. III. 5. Ostatní zápůjčky a úvěry 17 x x x x C. III. 6. Depozita u finančních institucí x C. III. 7. Ostatní finanční umístění 19 x x x x C. IV. Depozita při aktivním zajištění 20 x x x x D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 21 x x x x E. Dlužníci E. I. Pohledávky z operací přímého pojištění E. I. 1. pojistníci E. I. 2. zprostředkovatelé E. II. Pohledávky z operací zajištění x E. III. Ostatní pohledávky F. Ostatní aktiva F. I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby F. II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně x F. III. Jiná aktiva 31 x x x x G. Přechodné účty aktiv x G. II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně: x G. II. a) v životním pojištění 35 x x x x G.II. b) v neživotním pojištění x G. III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: x G. III. a) dohadné položky aktivní 38 x x x x AKTIVA CELKEM

16 Legenda Číslo řádku Minulé období Hrubá výše Úprava Čistá výše II. PASIVA a A. Vlastní kapitál x A. I. Základní kapitál, z toho: x A. I. a) změny základního kapitálu x A. II. Emisní ážio x 705 A. III. Rezervní fond na nové ocenění 45 x x x x A. IV. Ostaní kapitálové fondy x A. V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku x x x A. VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období x A. VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období x B. Podřízená pasiva 50 x x x x C. Technické rezervy C. I. Rezerva na nezasloužené pojistné z toho : C. I. a) Rezerva na nezasloužené pojistné vztahující se k pojistným odvětvím životního pojištění 53 x x x x C. I. b) Rezerva na nezasloužené pojistné vztahující se k pojistným odvětvím neživotního pojištění C. 2. Rezerva pojistného životních pojištění 55 x x x x C. III. Rezerva na pojistná plnění C. 3. a) Rezerva pojistného neživotního pojištění vztahující se k pojistným odvětvím životních pojištění 57 x x x x C. 3. b) Rezerva pojistného neživotního pojištění vztahující se k pojistným odvětvím neživotních pojištění C. 4. Rezerva na prémie a slevy z toho: C. 4. a) Rezerva na prémie a slevy vztahující se k pojistným odvětvím životních pojištění 60 x x x x C. 4. a) Rezerva na prémie a slevy vztahující se k pojistným odvětvím neživotních pojištění C. 5. Vyrovnávací rezerva 62 x x x x C. 6. Ostatní technické rezervy 68 x x x x C. 7. Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry 63 x x x x C. 8. Rezerva pojistného neživotních pojištění x 182 z toho: C. 8. a) Rezerva pojistného neživotních pojištění vztahující se k pojistným odvětvím životních 65 x x x x pojištění z toho: C. 8. b) Rezerva pojistného neživotních pojištění vztahující se k pojistným odvětvím neživotních x 182 pojištění C. 9. Rezerva na závazky Kanceláře x D. Technická rezerva životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika 71 x x x x E. Rezervy na ostatní rizika a ztráty x 81 E. 1. Rezerva na důchody a podobné závazky 73 x x x x E. 2. Rezerva na daně 74 x x x x E. 3. Ostatní rezervy x x x F. Depozita při pasivním zajištění 76 x x x x G. Věřitelé x G. I. Závazky z operací přímého pojištění x G. II. Závazky z operací zajištění x G. III. Závazky z dluhových cenných papírů 80 x x x x G. IV. Závazky vůči finančním institucím 82 x x x x G. V. Ostatní závazky, z toho: x G. V. a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení x G. VI. Garanční fond Kanceláře 85 x x x x H. Přechodné účty pasiv x H. I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období x H. II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: x H. II. a) dohadné položky pasivní x PASIVA CELKEM x Podpis statutárního orgánu Datum Podpis Ing. Radek Žďárecký, MBA, předseda představenstva JUDr. Ivana Zörklerová, člen představenstva

17 Výkaz zisku a ztráty za rok 2014 Slavia pojišťovna a.s. Revoluční 1/655 IČO: Legenda Číslo řádku Minulé období Základna Mezisoučet Výsledek a b I. Technický účet k neživotnímu pojištění x x x x x 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: x x x a) předepsané hrubé pojistné x x b) pojistné postoupené zajišťovatelům x c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné x x d) změna stavu rez. na nezasloužené pojistné - podíl zajišťovatelů Převedené výnosy z finančního umístění z netechnického účtu x x Ostatní technické výnosy očištěné x x Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: x x x a) náklady na pojistná plnění x x x aa) hrubá výše 20 x x x ab) podíl zajišťovatelů (-) 21 x x b) změna stavu rezervy na pojistná plnění: x x x ba) hrubá výše 23 x x x bb) podíl zajišťovatelů (-) 24 x Změna stavu ostatních tech. rezerv - očištěné od zajištění (+/-) x x Prémie a slevy, očištěné od zajištění x x Čistá výše provozních nákladů: x x x a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy x x b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů x x c) správní režie x x d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích x Ostatní technické náklady očištěné od zajištění x x Změna stavu vyrovnávací rezervy 33 x x x ZŮSTATEK technického účtu k neživotnímu pojištění x x III. NETECHNICKÝ ÚČET 71 x x x x 1. Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění x x Výsledek technického účtu k životnímu pojištění 73 x x x x 3. Výnosy z finančního umístění (investic) x x x a) výnosy z podílu s uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob 75 x x x x b) výnosy z ostatního finančního umístění se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob 76 x x x x ba) výnosy z pozemků a staveb (nemovitostí) x x bb) výnosy z ostatních investic x c) změny hodnoty finančního umístění (investic) 79 x x x x d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) 80 x x x Převedené výnosy finančního umístění z tech. účtu k život. pojištění 81 x x x x 5. Náklady na finanční umístění (investice): x x x a) náklady na správu finančního umístění (investic) včetně úroků x x b) změny hodnoty finančního umístění (investic) 84 x x x x c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) 85 x x x Převod vynosů z finančního umístění na tech. účet neživot. pojištění x x Ostatní výnosy x x Ostatní náklady x x Daň z příjmů z běžné činnosti 89 x x x x 10. Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění x x Mimořádné náklady 91 x x x x 12. Mimořádné výnosy 92 x x x x 13. Mimořádný zisk nebo ztráta 93 x x x x 14. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 94 x x x x 15. Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách x x ZISK nebo ZTRÁTA za účetní období x x Podpis statutárního orgánu Datum Podpis Ing. Radek Žďárecký, MBA, předseda představenstva JUDr. Ivana Zörklerová, člen představenstva

18 Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2014 Zůstatek k Opravy významných nesprávností Kurz. a oceň. rozdíly nezahrnuté do HV Čistý zisk/ztráta za účetní období * Příspěvky do fondů a em. ážia Změny základního kapitálu Zůstatek k Zůstatek k po opravě Opravy významných nesprávností Kurz. a oceň. rozdíly nezahrnuté do HV Čistý zisk/ztráta za účetní období * Příspěvky do fondů a em. ážia Úhrada ztrát min. účetních období Změny základního kapitálu Zůstatek k Podpis statutárního orgánu Datum Podpis Ing. Radek Žďárecký, MBA, předseda představenstva JUDr. Ivana Zörklerová, člen představenstva

19 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K OBECNÝ OBSAH 1.1. VYMEZENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY Obchodní jméno: Slavia pojišťovna a.s. Sídlo: Revoluční 1/655, Praha 1 Identifikační číslo: Datum vzniku: 1. června 1994 Právní forma: akciová společnost Slavia pojišťovna a.s. (dále jenom Pojišťovna) byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, spisová značka B 2591, dne 1. června 1994 jako akciová společnost. Konsolidující účetní jednotkou vyššího konsolidačního celku, do kterého Pojišťovna spadá, je SPGroup a.s. (IČO ) se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, kde také lze konsolidované účetní závěrky získat PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Předmětem podnikání Pojišťovny jsou dle výpisu z obchodního rejstříku: 1. pojišťovací činnosti dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví 2. činnosti související s pojišťovací činností dle 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví zprostředkování záruk a závazků zprostředkování půjček včetně factoringu a financování obchodních transakcí 3. zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví 1.3. STATUTÁRNÍ ORGÁNY POJIŠŤOVNY Představenstvo Ing. Radek Žďárecký, MBA Mgr. Milan Kolanda Ing. Petr Pořízek Ing. Bohumil Vrhel JUDr. Ivana Zörklerová Dozorčí rada Mgr. Jakub Schejbal Ing. Aleš Klíč předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva člen dozorčí rady člen dozorčí rady 18

20 Jménem Pojišťovny jednají společně dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva písemně pověřený představenstvem na základě usnesení představenstva v rozsahu tohoto pověření. K datu vydání této zprávy probíhá schvalovací řízení nového kandidáta dozorčí rady u orgánu státního dozoru ZÁKLADNÍ KAPITÁL POJIŠŤOVNY Základní kapitál Pojišťovny ve výši tis. Kč tvoří 662 ks zaknihovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě tis. Kč. Pojišťovna neeviduje žádná opční práva na nabytí akcií. Bližší informace týkající se základního a vlastního kapitálu společnosti jsou uvedeny v bodech 3.4 a 5.5 této přílohy k účetní závěrce PRÁVNÍ POMĚRY Ke dni sestavení účetní závěrky jsou veškeré právní poměry Pojišťovny s výjimkou skutečností popsaných v bodě 3.4 této přílohy k účetní závěrce v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů, včetně příslušných prováděcích vyhlášek, a dalšími obecnými právními předpisy platnými pro obchodní společnosti v České republice ŘÍZENÍ RIZIK Při své podnikatelské činnosti je Pojišťovna vystavena řadě rizik, zejména riziku pojistnému a tržnímu, riziku likvidity, úvěrovému riziku, měnovému riziku a operačnímu riziku. Řízení pojistného rizika se zakládá na správném ohodnocení rizika při příjmu klienta do pojištění, a to aplikací odpovídajících pojistných sazeb. Společnost v poslední době věnuje této problematice zvýšenou pozornost a postupně sazby pojistného upravuje. Další významnou součástí řízení pojistného rizika je zajištění u renomovaných nadnárodních společností. Koncentrace pojistného rizika Koncentrace pojistného rizika může existovat v případě, že určitá událost nebo série událostí může významně ovlivnit závazky společnosti. Koncentrace pojistného rizika pak určuje rozsah možného vlivu těchto událostí na výši závazků společnosti. Tato koncentrace může vzniknout z jedné pojistné smlouvy nebo malého počtu souvisejících smluv a váže se k okolnostem, které byly důvodem vzniku významných závazků. Koncentrace pojistného rizika může vznikat z akumulace rizik v rámci několika individuálních skupin smluv, může nastat v případě vzniku málo frekventovaných událostí velkého rozsahu (např. živelní pohromy), jako i v případě vedení závažných soudních sporů či v případě změny legislativy. Koncentrace z územního hlediska Převážná část upisovaných rizik se nachází v České republice. Riziko, kterému je společnost vystavena, není z geografického hlediska významně koncentrované na jakoukoli skupinu pojištěných, co se týká sociálních, profesních nebo věkových kritérií. Tržní riziko spočívá ve změně hodnoty finančních instrumentů v důsledku tržního vývoje. Finanční riziko je diverzifikováno v souladu s platnými právními předpisy pro pojišťovny. Strategie a charakteristika portfolia je stanovována hlavním akcionářem. Držením dostatečné části finančního umístění v likvidních finančních nástrojích omezuje Pojišťovna riziko likvidity, tedy riziko vynaložení dodatečných nákladů na převod finančních investic na peněžní prostředky. 19

ÚVODNÍ SLOVO 2 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 ZAJIŠTĚNÍ 4 SOLVENTNOST 5 TECHNICKÉ REZERVY 6 PRODUKTY 7 POUŽITÉ POSTUPY 8

ÚVODNÍ SLOVO 2 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 ZAJIŠTĚNÍ 4 SOLVENTNOST 5 TECHNICKÉ REZERVY 6 PRODUKTY 7 POUŽITÉ POSTUPY 8 Výroční zpráva 21 ÚVODNÍ SLOVO 2 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 ZAJIŠTĚNÍ 4 SOLVENTNOST 5 TECHNICKÉ REZERVY 6 PRODUKTY 7 POUŽITÉ POSTUPY 8 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 21

Více

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout, a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

Spolu dosáhneme výše.

Spolu dosáhneme výše. 14 Výroční zpráva Spolu dosáhneme výše. 14 Výroční zpráva Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, dovolte mi, abych se dnes, na začátku roku 2015, pokusil v několika odstavcích zhodnotit

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

Výroční zpráva Annual report. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Výroční zpráva Annual report. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 2010 Výroční zpráva Annual report ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 2010 Výroční zpráva Annual report ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB O B S A H 5 základní finanční údaje 6 úvodní slovo

Více

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012 Výroční zpráva 2012 Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na syna,

Více

Zakládající člen České asociace pojišťoven

Zakládající člen České asociace pojišťoven Výroční zpráva 2014 Zakládající člen České asociace pojišťoven 2013 Poosmé za sebou (2006 2013) jsme získali od Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenění Pojišťovna roku. Již 13 let v řadě byla naše

Více

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny Předmluva Tato publikace připravená PwC poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Zakládající člen České asociace pojišťoven 2013 Poosmé za sebou (2006 2013) jsme získali od Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenění Pojišťovna roku. Již 13 let

Více

~ HASllSHÁ UZÁJEmná POJIŠŤOUDA, a.s., v,, UVRO[DI ZPRAVA

~ HASllSHÁ UZÁJEmná POJIŠŤOUDA, a.s., v,, UVRO[DI ZPRAVA ~ HASllSHÁ UZÁJEmná POJIŠŤOUDA, a.s., v,, UVRO[DI ZPRAVA 2014 '~ HASl[SHÁ UZÁJEmní POJIŠŤOUDA, A.5. lf 41173451, 1111Ha1á u abrhadnlm rejstftlcu uedl!ntm mi!stským HUdl!m 11 Prall! addh B. ul1lll11.2742

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 Chráníme to nejcennější 1 OBSAH Slovo předsedy představenstva.... 5 Základní údaje o společnosti.... 6 Organizační schéma pvzp... 7 Zpráva o podnikatelské činnosti.... 8 Zpráva o vztazích

Více

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 obsah Úvodní slovo 3 O ing 5 ING a charita 6 Základní informace o společnosti 7 Účetní závěrka 8 Zpráva představenstva ING pojišťovna, a.s. o vztazích mezi Pojišťovnou a propojenými

Více

POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění.

POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění. POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ Úspěšný růst pojistného v roce 2012. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012 Aktivní podpora zdravotní prevence. Jasná volba v oblasti

Více

Výroční zpráva 2009 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.pojistovna-adria.cz

Více

Výroční zpráva 2008 Sídlo:

Výroční zpráva 2008 Sídlo: Výroční zpráva 2008 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.pojistovna-adria.cz

Více

Výroční zpráva 2006 Sídlo:

Výroční zpráva 2006 Sídlo: Výroční zpráva 2006 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.adriaway.cz

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti INFORMACE O SPOLEČNOSTI K 31.12.2014 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Pojišťovna VZP, a.s. Sídlo společnosti: Jankovcova 1566/2b 170 00 Praha 7 Identifikační číslo: 27116913 Vznik společnosti

Více

Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva. za rok končící 31. prosince 2007

Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva. za rok končící 31. prosince 2007 Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva za rok končící 31. prosince 27 Obsah 3 Zpráva nezávislého auditora 5 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 27 1 Zpráva o vztazích

Více

ING pojišťovna, a. s. výroční zpráva za rok 2008

ING pojišťovna, a. s. výroční zpráva za rok 2008 ING pojišťovna, a. s. výroční zpráva za rok 2008 obsah 1 Úvodní slovo 2 Finanční skupina ing 3 ING a charita 4 Základní informace o společnosti 5 Účetní závěrka 6 Zpráva představenstva ING pojišťovna,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Česká kancelář pojistitelů Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Telefon: 221 413 111 Fax: 221 413 110 http://www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva 2013. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Výroční zpráva 2013. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Výroční zpráva 2013 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 2 Obsah Úvodní slovo...3 Obchodní výsledky...4 Přínosy pojištění se státní podporou...7 Pojištění se státní podporou nabídka služeb

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Česká kancelář pojistitelů Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Telefon: 221 413 111 Fax: 221 413 110 http://www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Česká kancelář pojistitelů Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Telefon: 221 413 111 Fax: 221 413 110 http://www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CHARAKTERISTIKA

Více

stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008

stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna b1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008 Základní ukazatele v tis. Kč Předepsané pojistné 10 877 Pojistná plnění 496

Více

Roční účetní závěrka za období od 1.1. 2010 do 31.12. 2010

Roční účetní závěrka za období od 1.1. 2010 do 31.12. 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Roční účetní závěrka za období od 1.1. 2010 do 31.12. 2010 Praha, březen 2010 Vážení akcionáři a obchodní přátelé, ačkoliv byl rok 2010 rokem, kdy celkové předepsané pojistné na českém

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

AEGON Pojišťovna, a. s.

AEGON Pojišťovna, a. s. AEGON Pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 investice pojištění penze OBSAH STRANA 2 STRANA 4 STRANA 11 STRANA 14 Úvodní slovo Profil společnosti orgány společnosti zpráva dozorčí rady 3 Úvodní slovo předsedy

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více