Výroční zpráva Moderní přístup. k tradičním hodnotám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014. Moderní přístup. k tradičním hodnotám"

Transkript

1 Výroční zpráva 2014 Moderní přístup k tradičním hodnotám

2 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 2 INFORMACE O SPOLEČNOSTI 3 PŘEHLED ČINNOSTÍ 4 VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE 5 PŘEHLED AKTIV A PASIV K VYBRANÉ ÚDAJE Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY ZA OBDOBÍ OSTATNÍ ÚDAJE 7 SOLVENTNOST 8 TECHNICKÉ REZERVY 9 INFORMACE K ZAJIŠTĚNÍ 9 OSTATNÍ 9 VÝROK AUDITORA 10 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K ROZVAHA POJIŠŤOVNY K VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA OBDOBÍ PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SLAVIA POJIŠŤOVNY A.S. O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK

3 Zpráva představenstva Slavia pojišťovny a.s. za rok 2014 Představenstvo Slavia pojišťovny a.s. (dále jenom Pojišťovna) vykonávalo řízení společnosti v roce 2014 především na svých zasedáních, která se konala jednou měsíčně. Pojišťovna působila i v roce 2014 jako univerzální pojišťovna v oblasti neživotního pojištění. Poskytovala celé spektrum pojistných produktů pro podniky, podnikatele i občany. Pojišťovna významně rostla v oblasti majetkového pojištění při současné stagnaci v pojištění motorových vozidel. Pokračovala zároveň v plnění strategie diverzifikace distribučních kanálů. Tak zaznamenala růst v segmentu makléřských společností a rozšířila zároveň síť svých kamenných poboček. Naopak mírně klesl podíl online obchodu jako důsledek důkladnější cenové segmentace započaté koncem roku Celkové hrubé předepsané pojistné činilo 695 mil. Kč (726 mil. Kč za rok 2013). Produkty občanského pojištění dosáhly předepsaného pojistného na úrovni 513 mil. Kč (541 mil. Kč ve 2013). V oblasti podnikatelského pojištění dosáhla Pojišťovna předepsaného pojistného ve výši 182 mil. Kč (185 mil. Kč ve 2013). Po celý rok 2014 se pracovníci Pojišťovny intenzivně věnovali inovaci a vývoji nových pojišťovacích produktů dle potřeb koncových klientů, obchodních partnerů či v důsledku legislativních změn. Vyvíjelo se pojištění nových rizik v profesní odpovědnosti, pojištění odpovědnosti členů statutárních a dozorčích orgánů společnosti nebo zastupitelů měst a obcí. V roce 2014 Pojišťovna díky pokračující těsné spolupráci se zajišťovacími partnery nadále posilovala svou kapacitu v oblasti průmyslových pojištění a pokračovala v dalším zkvalitňování aplikovaného zajistného programu. Rok 2015 a zejména rok následující přinášejí do pojišťovnictví další nemalé výzvy. Lze očekávat, že se vzrůstající informovaností veřejnosti se začnou více projevovat důsledky nového občanského zákoníku platného od počátku roku Pojišťovna zároveň pokračuje v intenzivní přípravě na režim Solventnost II podle směrnice evropského parlamentu. Z hlediska řídícího a kontrolního systému zde navazuje na řídící a kontrolní procesy nastavené v letech 2012 a 2013 v rámci systému řízení kvality podle standardů ČSN EN ISO 9001:2009. V kvantitativní části Solventnosti II se Pojišťovna rozhodla pro aplikaci standardní formule pro výpočet kapitálových požadavků. V rámci posilování kapitálové pozice Pojišťovny došlo rozhodnutím valné hromady z ledna 2014 k poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku ve výši tis. Kč do ostatních kapitálových fondů. V prosinci pak došlo k nepeněžitému vkladu do základního jmění ve výši tis. Kč. Oba vklady byly poskytnuty hlavním akcionářem, společností Capital Management Company. Představenstvo nechalo v souladu s požadavky zákona provést audit účetní závěrky roku Podle výroku auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti Slavia pojišťovna k 31. prosinci 2014 a její finanční výkonnosti za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku roku 2014 a hospodářský výsledek ve výši tis. Kč převést na účet neuhrazených ztrát minulých let. V Praze dne 29. dubna 2015 Ing. Radek Žďárecký, MBA předseda představenstva 2

4 I. INFORMACE O SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní firma: Slavia pojišťovna a.s. Základní kapitál: Kč Sídlo: Praha 1, Revoluční 1/655 IČ: Vznik společnosti: zápisem do obchodního rejstříku SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI (k ) PŘEDSTAVENSTVO Ing. Radek Žďárecký, MBA předseda představenstva Mgr. Milan Kolanda místopředseda představenstva Ing. Petr Pořízek člen představenstva Ing. Bohumil Vrhel člen představenstva JUDr. Ivana Zőrklerová člen představenstva DOZORČÍ RADA Mgr. Jakub Schejbal člen dozorčí rady Ing. Aleš Klíč člen dozorčí rady K datu vydání této zprávy probíhá schvalovací řízení nového kandidáta u orgánu státního dozoru. GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Radek Žďárecký, MBA 3

5 II. PŘEHLED ČINNOSTI PRODUKTY POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ Pojištění živelní a vodovodní Pojištění pro případ odcizení a vandalismu Pojištění skel Pojištění strojů a elektroniky Pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku Pojištění stavebně-montážních rizik včetně odpovědnosti Pojištění odpovědnosti za škodu a za výrobek Pojištění profesní odpovědnosti Pojištění odpovědnosti zaměstnance Pojištění odpovědnosti členů řídících a statutárních orgánů Pojištění odpovědnosti zdravotnických zařízení Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Havarijní pojištění motorových vozidel Pojištění finančních ztrát řidičů a provozovatelů motorových vozidel Kryštof Pojištění finanční způsobilosti dopravce Pojištění odpovědnosti za škodu dopravce Pojištění přepravy zásilek Pojištění měst a obcí Pojištění lodí a letadel havárie, živel a odpovědnost Pojištění úpadku agentury práce Pojištění úpadku cestovní kanceláře POJIŠTĚNÍ OBČANŮ Pojištění trvale obývaných nemovitostí Pojištění rekreačně obývaných nemovitostí Pojištění trvale obývaných domácností Pojištění rekreačně obývaných domácností Pojištění nemovitostí ve výstavbě a rekonstrukci Cestovní pojištění Úrazové pojištění s připojištěním zdravotnických úkonů nehrazených z prostředků všeobecného zdravotního pojištění Komplexní zdravotní pojištění cizinců Pojištění odpovědnosti za škodu Zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné zdravotní péče Pojištění veterinární péče Pejsek a kočička Pojištění pracovní neschopnosti a invalidity Pojištění hospitalizace 4

6 III. VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE Pojistné a náklady na pojistná plnění dle odvětví Přímé pojištění Rok Pojistné Náklady na Předepsané Zasloužené poj. plnění (hrubé) (hrubé) Požáru a ostatních škod na majetku Motorových vozidel Smluvní odpovědnosti Ostatní Celkem Všechny pojistné smlouvy byly uzavřeny na území České republiky. 5

7 IV. PŘEHLED AKTIV A PASIV Aktiva Nehmotný majetek Hmotný majetek Ostatní finanční umístění Pohledávky pojištění/zajištění Ostatní pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva AKTIVA celkem Pasiva Základní kapitál Emisní ážio Zákonný rezervní fond Ostatní kapitálové fondy Neuhrazená ztráta minulých let Hospodářský výsledek Technické rezervy Ostatní rezervy Závazky z pojištění/zajištění Ostatní závazky Ostatní pasiva PASIVA celkem Údaje jsou v souladu s účetní závěrkou, tedy po zohlednění změn do srovnávacích údajů (data za období 2013, viz kapitoly přílohy k účetní závěrce 3.1 a 3.2). 6

8 V. VYBRANÉ ÚDAJE Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY Název položky Pojistné očištěné Převedené výnosy z finančního umístění netechnického účtu Ostatní technické výnosy Náklady na pojistná plnění očištěné Změna stavu ostatních technických rezerv Prémie a slevy Čistá výše provozních výdajů Ostatní technické náklady očištěné Změna stavu rezerv na vyrovnání mimořádných rizik Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění Výnosy z finančního umístění Náklady na finanční umístění Převod výnosů z finančního umístění na technický účet neživotního pojištění Ostatní výnosy Ostatní náklady Daň z příjmů z běžné činnosti Mimořádný hospodářský výsledek Ostatní daně a poplatky Hospodářský výsledek za účetní období Údaje jsou v souladu s účetní závěrkou, tedy po zohlednění změn do srovnávacích údajů (data za období 2013, viz kapitoly přílohy k účetní závěrce 3.1 a 3.2). VI. OSTATNÍ ÚDAJE 1. Vývoj ostatních ekonomických ukazatelů Položka Průměrný počet zaměstnanců k (osob) Mzdové náklady Sociální náklady a zdravotní pojištění Ostatní náklady na zaměstnance Odměny členů statutárních orgánů Zisk z finančního umístění Výše opravných položek k pohledávkám Výše rezervního fondu Neuhrazená ztráta z minulých let Výsledek netechnického účtu Údaje jsou v souladu s účetní závěrkou, tedy po zohlednění změn do srovnávacích údajů (data za období 2013, viz kapitoly přílohy k účetní závěrce 3.1. a 3.2). 7

9 2. Finanční umístění Pořizovací a reálná hodnota Položka pořizovací účetní pořizovací účetní Cenné papíry s výnosem pevným proměnlivým Pozemky a stavby Depozita u bank VII. SOLVENTNOST Pro vykazování solventnosti je v ČR využívána společná metodika Evropské unie popsaná ve vyhlášce č. 303/2004 Sb. Na základě této legislativní úpravy se počítá výše tzv. disponibilní míry solventnosti vyjadřující upravenou výši vlastního kapitálu, který má pojišťovna k dispozici pro zabezpečení splnitelnosti závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti v případě, že tyto závazky překročí očekávanou úroveň promítnutou ve výši technických rezerv. Disponibilní míra solventnosti je srovnávána s určitými minimálními úrovněmi, tj. s požadovanou mírou solventnosti a s minimální výší garančního fondu. Požadovaná míra solventnosti je stanovena jako vyšší z hodnot vypočítaných z objemu předepsaného pojistného, resp. z objemu pojistného plnění. Pokud je výše takto vypočtené požadované míry solventnosti nižší než zákonem stanovené absolutní minimum garančního fondu, je požadované minimum disponibilní míry solventnosti rovno výši garančního fondu. Garanční fond je tvořen vlastními zdroji pojišťovny. Zákonem č. 277/2009 Sb. byla upravena minimální výše garančního fondu na tis. Kč * 2014 Minimální výše garančního fondu Disponibilní míra solventnosti Vlastní zdroje / min. výše garančního fondu 106 % 147 % 116 % *Pozn.: Disponibilní míra solventnosti pro období 2013 nezohledňuje potenciální dopady skutečností, které byly předmětem oprav srovnávacích údajů popsaných v kapitole 3.1. v účetní závěrce k

10 VIII. TECHNICKÉ REZERVY Kromě uvedené skutečné míry solventnosti zajišťují schopnost pojišťovny dostát svým závazkům její technické rezervy. Jejich výše je stanovena v souladu se zákonem o pojišťovnictví a příslušnou vyhláškou. V následující tabulce je uveden vývoj technických rezerv Slavia pojišťovny a.s. v posledních letech v brutto hodnotě vzhledem k zajištění. v tis. Kč Rezerva na prémie a slevy Vyrovnávací rezerva Rezerva na pojist. plnění Rezerva na nezasloužené pojistné Rezerva pojistného neživ. poj Rezerva na závazky ČKP Technické rezervy celkem (hrubá výše) IX. INFORMACE K ZAJIŠTĚNÍ Zajistný makléř: Synergy Reinsurance Services, a.s., Cooper Gay & Co Ltd. Zajistitel Bouquet MTPL Q/S Rating Partner Re 24,00 % 28,00 % A+ (S&P) R&V 27,00 % 28,75 % AA- (S&P) Polish Re 4,50 % 0,00 % A- (AM Best) SCOR Switzerland Ltd 17,50 % 17,50 % A+ (S&P) GIC (UK Branch) 10,00 % 10,00 % A- (AM Best) Sava Re 4,00 % 4,00 % A- (AM Best) VIGRe 8,00 % 8,00 % A+ (S&P) Amlin 5,00 % 1,25 % A (S&P) / A (AM Best) Catlin 0,00 % 2,50 % A (S&P) / A (AM Best) CELKEM 100 % 100 % Další zajistné smlouvy: Risk XL, CAT XL, MTPL XL, D&O, Marine Cargo Q/S & Surplus, Insolvency of Employment agencies Q/S, Travel Agency Bond Insurance Q/S. X. OSTATNÍ Pojišťovna v průběhu roku 2014 nevyvíjela žádnou činnost v oblasti výzkumu a vývoje, nevyvíjela žádnou činnost v oblasti ochrany životního prostředí ani v oblasti pracovně-právních vztahů. Pojišťovna nemá organizační složku v zahraničí. Ing. Radek Žďárecký, MBA předseda představenstva 9

11 10

12 11

13 12

14 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K Název společnosti: Slavia pojišťovna a.s. Sídlo: Revoluční 1/655, Praha 1 Právní forma: akciová společnost IČ: Osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na společnost k 31. prosinci 2014: Capital Management Company, a.s. 70,5 % SPGroup a.s. 14,0 % Organizační struktura: Základní schéma organizační struktury Slavia pojišťovny je následující: generální ředitel, interní audit, korporátní management, právní oddělení finanční úsek + informační technologie provozní úsek obchodní úsek + pojištění vozidel a pojištění osob úsek underwritingu majetku a odpovědnosti úsek likvidace pojistných událostí Ve Slavia pojišťovně a.s. v roce 2014 došlo ke změně organizační struktury střediska Provoz, kreré je v současnosti podřízené generálnímu řediteli společnosti. Před touto změnou bylo zmíněné středisko podřízené finančnímu řediteli. Součásti účetní závěrky: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha Účetní závěrka byla sestavena dne 29. dubna

15 Rozvaha k Slavia pojišťovna a.s. Revoluční 1/655 IČO: Legenda Číslo řádku Minulé období Hrubá výše Úprava Čistá výše a I. AKTIVA x A. Pohledávky za upsaný základní kapitál x x x B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: B. a) zřizovací výdaje 3 x x x x B. b) goodw ill 4 x x x x C. Finanční umístění (investice) x C.I. Pozemky a stavby, z toho: x C. II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních 8 x x x x C. II. 1. Podíly v ovládaných osobách 9 x x x x C. II. 2. Dluhové cenné papíry vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám 10 x x x x C. II. 3. Podíly s podstatným vlivem 11 x x x x C. II. 4. Dluhové cenné papíry vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, a zápůjčky a úvěry těmto osobám 12 x x x x C. III. Jiná finanční umístění x C. III. 1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly 14 x x x x C. III. 2. Dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem x C. III. 3. Finanční umístění v investičních sdruženích 16 x x x x C. III. 5. Ostatní zápůjčky a úvěry 17 x x x x C. III. 6. Depozita u finančních institucí x C. III. 7. Ostatní finanční umístění 19 x x x x C. IV. Depozita při aktivním zajištění 20 x x x x D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 21 x x x x E. Dlužníci E. I. Pohledávky z operací přímého pojištění E. I. 1. pojistníci E. I. 2. zprostředkovatelé E. II. Pohledávky z operací zajištění x E. III. Ostatní pohledávky F. Ostatní aktiva F. I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby F. II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně x F. III. Jiná aktiva 31 x x x x G. Přechodné účty aktiv x G. II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně: x G. II. a) v životním pojištění 35 x x x x G.II. b) v neživotním pojištění x G. III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: x G. III. a) dohadné položky aktivní 38 x x x x AKTIVA CELKEM

16 Legenda Číslo řádku Minulé období Hrubá výše Úprava Čistá výše II. PASIVA a A. Vlastní kapitál x A. I. Základní kapitál, z toho: x A. I. a) změny základního kapitálu x A. II. Emisní ážio x 705 A. III. Rezervní fond na nové ocenění 45 x x x x A. IV. Ostaní kapitálové fondy x A. V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku x x x A. VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období x A. VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období x B. Podřízená pasiva 50 x x x x C. Technické rezervy C. I. Rezerva na nezasloužené pojistné z toho : C. I. a) Rezerva na nezasloužené pojistné vztahující se k pojistným odvětvím životního pojištění 53 x x x x C. I. b) Rezerva na nezasloužené pojistné vztahující se k pojistným odvětvím neživotního pojištění C. 2. Rezerva pojistného životních pojištění 55 x x x x C. III. Rezerva na pojistná plnění C. 3. a) Rezerva pojistného neživotního pojištění vztahující se k pojistným odvětvím životních pojištění 57 x x x x C. 3. b) Rezerva pojistného neživotního pojištění vztahující se k pojistným odvětvím neživotních pojištění C. 4. Rezerva na prémie a slevy z toho: C. 4. a) Rezerva na prémie a slevy vztahující se k pojistným odvětvím životních pojištění 60 x x x x C. 4. a) Rezerva na prémie a slevy vztahující se k pojistným odvětvím neživotních pojištění C. 5. Vyrovnávací rezerva 62 x x x x C. 6. Ostatní technické rezervy 68 x x x x C. 7. Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry 63 x x x x C. 8. Rezerva pojistného neživotních pojištění x 182 z toho: C. 8. a) Rezerva pojistného neživotních pojištění vztahující se k pojistným odvětvím životních 65 x x x x pojištění z toho: C. 8. b) Rezerva pojistného neživotních pojištění vztahující se k pojistným odvětvím neživotních x 182 pojištění C. 9. Rezerva na závazky Kanceláře x D. Technická rezerva životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika 71 x x x x E. Rezervy na ostatní rizika a ztráty x 81 E. 1. Rezerva na důchody a podobné závazky 73 x x x x E. 2. Rezerva na daně 74 x x x x E. 3. Ostatní rezervy x x x F. Depozita při pasivním zajištění 76 x x x x G. Věřitelé x G. I. Závazky z operací přímého pojištění x G. II. Závazky z operací zajištění x G. III. Závazky z dluhových cenných papírů 80 x x x x G. IV. Závazky vůči finančním institucím 82 x x x x G. V. Ostatní závazky, z toho: x G. V. a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení x G. VI. Garanční fond Kanceláře 85 x x x x H. Přechodné účty pasiv x H. I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období x H. II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: x H. II. a) dohadné položky pasivní x PASIVA CELKEM x Podpis statutárního orgánu Datum Podpis Ing. Radek Žďárecký, MBA, předseda představenstva JUDr. Ivana Zörklerová, člen představenstva

17 Výkaz zisku a ztráty za rok 2014 Slavia pojišťovna a.s. Revoluční 1/655 IČO: Legenda Číslo řádku Minulé období Základna Mezisoučet Výsledek a b I. Technický účet k neživotnímu pojištění x x x x x 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: x x x a) předepsané hrubé pojistné x x b) pojistné postoupené zajišťovatelům x c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné x x d) změna stavu rez. na nezasloužené pojistné - podíl zajišťovatelů Převedené výnosy z finančního umístění z netechnického účtu x x Ostatní technické výnosy očištěné x x Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: x x x a) náklady na pojistná plnění x x x aa) hrubá výše 20 x x x ab) podíl zajišťovatelů (-) 21 x x b) změna stavu rezervy na pojistná plnění: x x x ba) hrubá výše 23 x x x bb) podíl zajišťovatelů (-) 24 x Změna stavu ostatních tech. rezerv - očištěné od zajištění (+/-) x x Prémie a slevy, očištěné od zajištění x x Čistá výše provozních nákladů: x x x a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy x x b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů x x c) správní režie x x d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích x Ostatní technické náklady očištěné od zajištění x x Změna stavu vyrovnávací rezervy 33 x x x ZŮSTATEK technického účtu k neživotnímu pojištění x x III. NETECHNICKÝ ÚČET 71 x x x x 1. Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění x x Výsledek technického účtu k životnímu pojištění 73 x x x x 3. Výnosy z finančního umístění (investic) x x x a) výnosy z podílu s uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob 75 x x x x b) výnosy z ostatního finančního umístění se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob 76 x x x x ba) výnosy z pozemků a staveb (nemovitostí) x x bb) výnosy z ostatních investic x c) změny hodnoty finančního umístění (investic) 79 x x x x d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) 80 x x x Převedené výnosy finančního umístění z tech. účtu k život. pojištění 81 x x x x 5. Náklady na finanční umístění (investice): x x x a) náklady na správu finančního umístění (investic) včetně úroků x x b) změny hodnoty finančního umístění (investic) 84 x x x x c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) 85 x x x Převod vynosů z finančního umístění na tech. účet neživot. pojištění x x Ostatní výnosy x x Ostatní náklady x x Daň z příjmů z běžné činnosti 89 x x x x 10. Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění x x Mimořádné náklady 91 x x x x 12. Mimořádné výnosy 92 x x x x 13. Mimořádný zisk nebo ztráta 93 x x x x 14. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 94 x x x x 15. Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách x x ZISK nebo ZTRÁTA za účetní období x x Podpis statutárního orgánu Datum Podpis Ing. Radek Žďárecký, MBA, předseda představenstva JUDr. Ivana Zörklerová, člen představenstva

18 Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2014 Zůstatek k Opravy významných nesprávností Kurz. a oceň. rozdíly nezahrnuté do HV Čistý zisk/ztráta za účetní období * Příspěvky do fondů a em. ážia Změny základního kapitálu Zůstatek k Zůstatek k po opravě Opravy významných nesprávností Kurz. a oceň. rozdíly nezahrnuté do HV Čistý zisk/ztráta za účetní období * Příspěvky do fondů a em. ážia Úhrada ztrát min. účetních období Změny základního kapitálu Zůstatek k Podpis statutárního orgánu Datum Podpis Ing. Radek Žďárecký, MBA, předseda představenstva JUDr. Ivana Zörklerová, člen představenstva

19 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K OBECNÝ OBSAH 1.1. VYMEZENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY Obchodní jméno: Slavia pojišťovna a.s. Sídlo: Revoluční 1/655, Praha 1 Identifikační číslo: Datum vzniku: 1. června 1994 Právní forma: akciová společnost Slavia pojišťovna a.s. (dále jenom Pojišťovna) byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, spisová značka B 2591, dne 1. června 1994 jako akciová společnost. Konsolidující účetní jednotkou vyššího konsolidačního celku, do kterého Pojišťovna spadá, je SPGroup a.s. (IČO ) se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, kde také lze konsolidované účetní závěrky získat PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Předmětem podnikání Pojišťovny jsou dle výpisu z obchodního rejstříku: 1. pojišťovací činnosti dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví 2. činnosti související s pojišťovací činností dle 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví zprostředkování záruk a závazků zprostředkování půjček včetně factoringu a financování obchodních transakcí 3. zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví 1.3. STATUTÁRNÍ ORGÁNY POJIŠŤOVNY Představenstvo Ing. Radek Žďárecký, MBA Mgr. Milan Kolanda Ing. Petr Pořízek Ing. Bohumil Vrhel JUDr. Ivana Zörklerová Dozorčí rada Mgr. Jakub Schejbal Ing. Aleš Klíč předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva člen dozorčí rady člen dozorčí rady 18

20 Jménem Pojišťovny jednají společně dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva písemně pověřený představenstvem na základě usnesení představenstva v rozsahu tohoto pověření. K datu vydání této zprávy probíhá schvalovací řízení nového kandidáta dozorčí rady u orgánu státního dozoru ZÁKLADNÍ KAPITÁL POJIŠŤOVNY Základní kapitál Pojišťovny ve výši tis. Kč tvoří 662 ks zaknihovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě tis. Kč. Pojišťovna neeviduje žádná opční práva na nabytí akcií. Bližší informace týkající se základního a vlastního kapitálu společnosti jsou uvedeny v bodech 3.4 a 5.5 této přílohy k účetní závěrce PRÁVNÍ POMĚRY Ke dni sestavení účetní závěrky jsou veškeré právní poměry Pojišťovny s výjimkou skutečností popsaných v bodě 3.4 této přílohy k účetní závěrce v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů, včetně příslušných prováděcích vyhlášek, a dalšími obecnými právními předpisy platnými pro obchodní společnosti v České republice ŘÍZENÍ RIZIK Při své podnikatelské činnosti je Pojišťovna vystavena řadě rizik, zejména riziku pojistnému a tržnímu, riziku likvidity, úvěrovému riziku, měnovému riziku a operačnímu riziku. Řízení pojistného rizika se zakládá na správném ohodnocení rizika při příjmu klienta do pojištění, a to aplikací odpovídajících pojistných sazeb. Společnost v poslední době věnuje této problematice zvýšenou pozornost a postupně sazby pojistného upravuje. Další významnou součástí řízení pojistného rizika je zajištění u renomovaných nadnárodních společností. Koncentrace pojistného rizika Koncentrace pojistného rizika může existovat v případě, že určitá událost nebo série událostí může významně ovlivnit závazky společnosti. Koncentrace pojistného rizika pak určuje rozsah možného vlivu těchto událostí na výši závazků společnosti. Tato koncentrace může vzniknout z jedné pojistné smlouvy nebo malého počtu souvisejících smluv a váže se k okolnostem, které byly důvodem vzniku významných závazků. Koncentrace pojistného rizika může vznikat z akumulace rizik v rámci několika individuálních skupin smluv, může nastat v případě vzniku málo frekventovaných událostí velkého rozsahu (např. živelní pohromy), jako i v případě vedení závažných soudních sporů či v případě změny legislativy. Koncentrace z územního hlediska Převážná část upisovaných rizik se nachází v České republice. Riziko, kterému je společnost vystavena, není z geografického hlediska významně koncentrované na jakoukoli skupinu pojištěných, co se týká sociálních, profesních nebo věkových kritérií. Tržní riziko spočívá ve změně hodnoty finančních instrumentů v důsledku tržního vývoje. Finanční riziko je diverzifikováno v souladu s platnými právními předpisy pro pojišťovny. Strategie a charakteristika portfolia je stanovována hlavním akcionářem. Držením dostatečné části finančního umístění v likvidních finančních nástrojích omezuje Pojišťovna riziko likvidity, tedy riziko vynaložení dodatečných nákladů na převod finančních investic na peněžní prostředky. 19

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 2 INFORMACE O SPOLEČNOSTI 3 PŘEHLED ČINNOSTÍ 4 VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE 5 PŘEHLED AKTIV A PASIV K 31.12.

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 2 INFORMACE O SPOLEČNOSTI 3 PŘEHLED ČINNOSTÍ 4 VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE 5 PŘEHLED AKTIV A PASIV K 31.12. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 2 INFORMACE O SPOLEČNOSTI 3 PŘEHLED ČINNOSTÍ 4 VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE 5 PŘEHLED AKTIV A PASIV K 31.12. 2014 6 VYBRANÉ ÚDAJE Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY ZA OBDOBÍ 1.1. 2014-31.12. 2014

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 1 Údaje o DIRECT pojišťovně, a.s. Obchodní firma DIRECT pojišťovna, a. s. Právní forma akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.direct.cz

Více

Výroční zpráva 2013. Moderní přístup. k tradičním hodnotám

Výroční zpráva 2013. Moderní přístup. k tradičním hodnotám Výroční zpráva 2013 Moderní přístup k tradičním hodnotám ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 2 INFORMACE O SPOLEČNOSTI 4 PŘEHLED ČINNOSTI 5 VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE 6 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12. 2013 8 OSTATNÍ ÚDAJE

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

STAV KE DNI: 30. 06. 2015 (ROZHODNÝ DEN)

STAV KE DNI: 30. 06. 2015 (ROZHODNÝ DEN) INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ PODLE 82 ODST. 7 ZÁKONA Č. 277/2009 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ (ZPOJ), V SOULADU S USTANOVENÍM 29 AŽ 31 VYHLÁŠKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 434/2009 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

dovolte, abych vám předložil výroční zprávu Pojišťovny Slavia a.s. za rok 2006.

dovolte, abych vám předložil výroční zprávu Pojišťovny Slavia a.s. za rok 2006. OBSAH Úvodní slovo... 2 Složení orgánů společnosti... 4 Základní údaje o společnosti... 4 Podíl vybraných rizik na předepsaném pojistném... 5 Podíl vybraných rizik na předepsaném pojistném dle odvětví...

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny Předmluva Tato publikace připravená PwC poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Výroční zpráva 2005 Sídlo:

Výroční zpráva 2005 Sídlo: Výroční zpráva 2005 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.adriaway.cz

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout, a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Výroční zpráva 2006 Sídlo:

Výroční zpráva 2006 Sídlo: Výroční zpráva 2006 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.adriaway.cz

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 31.1.2014 10:49:46 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 ZAJIŠTĚNÍ 4 SOLVENTNOST 5 TECHNICKÉ REZERVY 6 PRODUKTY 7 POUŽITÉ POSTUPY 8

ÚVODNÍ SLOVO 2 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 ZAJIŠTĚNÍ 4 SOLVENTNOST 5 TECHNICKÉ REZERVY 6 PRODUKTY 7 POUŽITÉ POSTUPY 8 Výroční zpráva 21 ÚVODNÍ SLOVO 2 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 ZAJIŠTĚNÍ 4 SOLVENTNOST 5 TECHNICKÉ REZERVY 6 PRODUKTY 7 POUŽITÉ POSTUPY 8 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 21

Více

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva 2008 Sídlo:

Výroční zpráva 2008 Sídlo: Výroční zpráva 2008 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.pojistovna-adria.cz

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 HVP, a. s. 30.4.2015 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Spolu dosáhneme výše.

Spolu dosáhneme výše. 14 Výroční zpráva Spolu dosáhneme výše. 14 Výroční zpráva Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, dovolte mi, abych se dnes, na začátku roku 2015, pokusil v několika odstavcích zhodnotit

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Rozhodnutím jediného akcionáře z 12. 6. 2015 došlo ke změně obchodního jména společnosti z Triglav pojišťovna, a.s. na DIRECT pojišťovna, a.s. Tato výroční zpráva se vztahuje k období,

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

www.maxima-as.cz Výroční zpráva

www.maxima-as.cz Výroční zpráva Výroční zpráva Naše hodnoty DEFINICE ZÁKLADNÍCH HODNOT SPOLEČ- NOSTI MAXIMA POJIŠŤOVNA, A.S. JE KLÍČEM K TOMU, KDO JSME A ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT A SOUČASNĚ UKAZUJE NAŠE STAN- DARDY OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ A

Více

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Základní údaje MetLife pojišťovna a.s. Sídlo: Praha 2, Londýnská 41, PSČ

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Výroční zpráva Annual report. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Výroční zpráva Annual report. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 2010 Výroční zpráva Annual report ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 2010 Výroční zpráva Annual report ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB O B S A H 5 základní finanční údaje 6 úvodní slovo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00296635 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Fryčovice Účetní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více