PORTFOLIO PROJEKTŮ H o n o r s A c a d e m i a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PORTFOLIO PROJEKTŮ H o n o r s A c a d e m i a"

Transkript

1 PORTFOLIO PROJEKTŮ H o n o r s A c a d e m i a Vypracoval: Martin Fritsch

2 Obsah 1. Manažerské shrnutí 2. Osobní shrnutí 3. Projekty a. HA 101 Management mezinárodních firem b. HA 102 Finance firmy c. HA 103 Nové drivery marketingu d. HA 107 Strategic HRM e. HA 201 Leadership Skills f. HA 202 Prezentační dovednosti a komunikace g. Potvrzení o absolvování praxe h. Potvrzení o absolvování projektu 4. Přehled absolvovaných předmětů

3 1 Manažerské shrnutí Závěrečná práce předmětu Management mezinárodních firem Mezinárodní fúze a akvizice uváděla čtenáře do problematiky fúzí a akvizic v mezinárodním kontextu. Specifikovala zařazení fúzí a akvizic do přímých zahraničních investic, jejich přínosy a zápory, historii, bariéry využití přínosů a také stručný odhad jejich budoucího vývoje. Předmět Finance firmy byl zakončen sestavením ilustrativního finančního plánu pro 25letého muže, který právě absolvoval Vysokou školu ekonomickou a začal pracovat na plný úvazek. Tento plán obsahoval zhodnocení současné situace tohoto muže, jeho cíle a plán hospodaření, který z nich vycházel. V předmětu Nové drivery marketingu jsem se podílel na vypracování auditu značky Honors Academia. V této práci jsme popsali hlavní novinky zavedené po předešlých auditech, marketingovou analýzu a návrh strategie dalšího rozvoje Honors Academia. Dále jsme vytvořili rozvržení komunikačních aktivit (mediamix) a tzv. Balanced Scorecard, který slouží k měření naplňování cílů a jejich lepší realizaci. Organizační studie HR systému ve firmě UniCredit Bank Czech Republic pojednávala o toku zaměstnanců, jejich vlivu na podnik, systému odměňování zaměstnanců a pracovnímu systému. Tyto informace byly dále shrnuty v matici HR politik. Dále následovalo zhodnocení, jak se liší reálný stav od HR politik spolu s doporučeními na vylepšení. Závěrečná práce k předmětu Leadership Skills obsahovala vyhodnocení rozhovorů se dvěma manažery firmy KS-Europe. Jejich cílem bylo popsat jejich manažerský rozvoj, styl řízení lidí a jejich motivaci. V teoretické části byly uvedeny některé koncepty leadershipu a vedení lidí. Kromě toho práce popsala firmu KS-Europe a její služby a hodnoty. K absolvování předmětu bylo potřeba odevzdat i osobní reflexi, ve které jsem popsal 10 projevů chování leadera, které považuji za podstatné. Další dokumenty zobrazují mojí komunikační matici SWOT, zpětnou vazbu od mé nadřízené z praxe ve firmě AHOLD Czech Republic, a.s., a také můj vlastní popis projektu Studentského tajemníka Honors Academia a toho, co se mi a mému týmu za dobu působení ve funkci Studentského tajemníka povedlo.

4 Zde zdůrazním založení Honors Clubu, zařízení ů vizitky Honors Academia, hodnocení spokojenosti studentů s vyučovanými předměty, nastartování diskuze o proměně studijního plánu Honors Academia, důrazné a inovativní provedení reklamní kampaně před přijímacím řízením, seznamovací víkend pro nováčky Rookie Weekend a společenská setkání Honors Drink.

5 2 Osobní shrnutí Studijní program Honors Academia byl pro mě velmi přínosným nejen v osobním životě, ale i v pracovním. Velmi oceňuji to, že jsem se zařadil do komunity studentů a přátel Honors Academia, tedy do komunity úspěšných, přátelských a mně blízkých osobností. Během studia jsem získal nadstandardní vzdělání a z něj plynoucí rozhled, vylepšil jsem svůj time management a efektivitu, práci v týmu, leadership a důvěru v sám sebe. Práce studentského tajemníka mě umožnila vyzkoušet si vedení lidí, určovat směr rozvoje podniku, získat široké zkušenosti a také navázat důležité kontakty. Předmět Finance firmy mě díky přednášce o osobních financích a následnému vypracování finančního plánu uvedl do problematiky osobních financí a pojištění. Tyto znalosti jsou dle mého názoru velmi praktické pro finanční zajištění budoucnosti. Závěrečná práce na strategický HR management mi poskytla přehled o celém systému řízení lidských zdrojů. Zároveň mi pomohla zjistit, které věci jsou důležité pro mě jako uchazeče o zaměstnání: kariérní plánování, hodnocení zaměstnanců, jejich odměňování a školení. Předmět Leadership Skills mi přiblížil představu leadera a naučil jsem se v něm základům vedení lidí. V závěrečné reflexi jsem nadefinoval, jak by se měl leader chovat a těmito pravidly se budu snažit řídit i já. Také jsem zjistil více o sobě ve vztahu k vedení lidí a o tom, jak mě ostatní vnímají. Pomocí toho, co jsem zjistil o sobě a o druhých jsem si vytyčil, co bych chtěl zlepšit: svůj osobní akční rádius, svoji sebedůvěru při vedení lidí a svoje povědomí o tzv. slepé skvrně, tedy o tom, co si o mně myslí ostatní. Předmět Prezentační dovednosti a komunikace mi pomohl zlepšit se v prezentování. Rovněž jsem získal cennou zpětnou vazbu od svých spolužáků a pomocí matice SWOT jsem si uvědomil své silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby ohledně komunikace a prezentování. Honors Academia mi dále umožnila získat lepší přehled o logistice a podívat se do některých skladovacích a výrobních prostor; poznat základy teorie o inovacích, vyjednávání, zúčastnit se dvou zajímavých konferencí, kurzu Executive Leadership na univerzitě v Regensburgu, vyzkoušet si založení a řízení podniku při on-line manažerské hře a osvojit si etiketu spolu se stolováním v luxusní restauraci.

6 Zkušenosti, znalosti a dovednosti, které jsem získal či vylepšil v průběhu studia Honors Academia, mi pomáhají lépe se zorientovat v současném světě obecně a v pracovním životě konkrétně. Členství v komunitě HA je pro mě přínosné proto, že je zde mnoho lidí, kteří mě motivují a na které se mohu s důvěrou obrátit s žádostí o radu či o informace. A právě osobní kontakty se ukazují být velmi důležité pro úspěch v budoucí kariéře.

7 3 Projekty

8 MEZINÁRODNÍ FÚZE A AKVIZICE H A Vypracoval: Martin Fritsch

9 1 Obsah 2 Úvod Přímé zahraniční investice Efekty přímých zahraničních investic Pozitivní efekty PZI Negativní efekty PZI Vývoj fúzí a akvizic Ukázkový příklad fúzí a akvizic Bariéry pozitivních efektů Nástin vývoje do budoucna Závěr Citovaná literatura Úvod Cílem této práce je uvést čtenáře do problematiky fúzí a akvizic v mezinárodním kontextu. Na dalších stranách je specifikováno zařazení fúzí a akvizic do přímých zahraničních investic. Dále následují jejich přínosy a zápory, historie, ukázkový příklad, bariéry využití přínosů a stručný odhad budoucího vývoje. 3 Přímé zahraniční investice Přímé zahraniční investice jsou takové investice, při kterých firma z jednoho státu založí anebo zakoupí firmu ve druhém státu. Představují tak užší organizační, právní a kapitálové spojení firem, které mají sídla v různých státech. Jde o nejvyšší formu ekonomické spolupráce a hlavní podobu přesunu dlouhodobého kapitálu. (1) (2) Str. 1

10 Mezinárodní fúze a akvizice jsou jednou z forem přímých zahraničních investic. Tyto investice vznikají tak, že se sloučí nebo převezmou vybrané podniky. Investor i část firmy, kterou nabyl, pak těží ze synergického efektu. (1) Podniky s cizím kapitálem jsou osoby s vlastní právní subjektivitou. Nicméně zahraniční vlastníci hrají hlavní úlohu v řízení a kontrole podniku, často jsou jeho jedinými vlastníky. (1) (2) Investor by měl před zvolením podniku, do kterého chce investovat, zvážit aktuální problémy dané země či regionu, formu investice a její finanční a časový rozsah. (1) Podrobnější informace o přímých zahraničních investicích, jejich formách a financování lze nalézt v publikaci Finanční strategie v mezinárodním podnikání, str Efekty přímých zahraničních investic Přímé zahraniční investice přinášejí hodnoty pro investora, pro firmu, do které investoval a rovněž pro zemi, ve které cílový podnik sídlí. Všechny tyto efekty platí i pro fúze a akvizice. Zde následuje popis jejich předností i záporů z pohledu cílových států Pozitivní efekty PZI Mezi hlavní pozitiva PZI patří: přesun finančního kapitálu; rychlé přijetí moderních technologií; růst a kvalifikace domácího lidského kapitálu; zlepšení ekonomické situace a image domácích produktů a podniků; zlepšení stavu institucí; kultivace domácího trhu; růst zaměstnanosti; vznik dodavatelské sítě místních podniků; vyšší daňové výnosy. (3) (2) Str. 2

11 3.1.2 Negativní efekty PZI PZI ovšem přinášejí i negativní jevy: zhodnocování domácí měny (negativní dopady na exportéry); rozvoj kapitálově náročné výroby (může tak dojít k nezaměstnanosti pracovníků, kteří působili v pracovně náročné výrobě); růst mezd v sektoru zahraničních firem (tzv. mzdová inflace, která přenáší růst platů i do sektorů, kde produktivita práce roste mnohem nižším tempem (např. státní sektor)); repatriace zisků (pomocí transferových cen, poplatků za řízení, licenčních poplatků atd.); snížení daňového výnosu; nepřátelská převzetí. (3) (1) Celkově však pozitivní efekty PZI převažují. I proto státy poskytují investiční pobídky, aby do země nalákaly budoucí investory. Pobídky mohou nabývat podoby daňových prázdnin, snížení daní, celních úlev, grantů, dotací, modernizaci místní dopravní sítě, levný prodej pozemků či zaškolení zaměstnanců. (2) Pobídky k přímým zahraničním investicím podléhají regulaci, protože jinak by se země ve velikosti pobídek jen předháněly a neustále by ustupovaly investorům. (2) Stejně tak přímé zahraniční investice, pokud jsou ve formě fúze či akvizice, podléhají antimonopolním zákonům a pokud by ohrožovaly hospodářskou soutěž (konkurenci), mohou být znemožněny regulátorem (v Evropské unii veliké fúze či akvizice schvaluje Evropská komise. (4) Kromě investičních pobídek státy vycházejí investorům vstříc i smlouvami o podpoře a ochraně investic a smlouvami o zamezení dvojího zdanění. (1) Investorovi přinášejí fúze a akvizice především tyto výhody: úsporu nákladů (výrobních, logistických atd.); rozšíření portfolia; rozložení rizik; zvětšení zisku využití transferových cen a daňové optimalizace. Podniku, který je odkoupen, přinese fúze či akvizice následující pozitiva: dodatečný kapitál na investice; Str. 3

12 know how a technologie; nové distribuční cesty. 4 Vývoj fúzí a akvizic Na přelomu 19. a 20. století probíhaly horizontální fúze, a to zejména v těžkém průmyslu a v dopravě. Docházelo tak vytváření silných monopolů. Tento jev umožnily technologické změny ve výrobě a infrastruktuře. Tato vlna skončila zavedením antimonopolních zákonů a 1. světovou válkou. (3) (5) Během 20. let již kromě fúzí horizontálních docházelo i k fúzím vertikálním. Tyto fúze se děly ve více sektorech, např. bankovnictví a potravinářství. Příčinou byl rozkvět dopravy, komunikace a obchodu. Vznikly firmy s oligopolním postavením. Tuto vlnu ukončila Velká hospodářská krize. (3) (5) V 60. letech vznikaly konglomerátní koncerny, k fúzím docházelo především v automobilovém a leteckém průmyslu. Tento jev zapříčinilo několik faktorů současně: nestabilita, růst konkurence, nejistota a nízký růst. Od konglomerátního typu firmy se očekávaly mnohé výhody, které ale nakonec nemohly být realizovány. Na konci 60. let tak akcie konglomerátů zaznamenaly velký propad. (3) (5) V průběhu 80. let se proto podniky často dekonglomerovaly. Na druhou stranu vznikaly nové nadnárodní společnosti. Fúze a akvizice již byly běžné ve všech odvětvích. Svět ochromovaly ropné šoky a volatilita na kapitálových a finančních trzích. Zatímco evropské firmy prováděly přes hraniční fúze a akvizice v rámci přípravy na vnitřní trh EU, ve Spojených státech amerických docházelo k rozšíření nepřátelských převzetí. (3) (5) V 90. letech byly fúze a akvizice běžné v telekomunikačním, energetickém, mediálním a finančním odvětví. Příčinou bylo rostoucí propojení ekonomik (globalizace) a ostrá konkurence. Došlo k deregulacím trhů a expanzi nadnárodních firem z vyspělých zemí do zemí ve fázi transformace na tržní kapitalismus či do rozvojových zemí. Globální firmy nadále rostly, protože akcie byly oceňovány s prémií za velikost. Zatímco v roce 1992 dosáhl počet akvizic hodnoty 342 miliard USD, v roce 2000 to už bylo 3,3 bilionu USD. V roce 2000 ještě došlo k fúzi Time Warner a AOL za 165 miliard USD (rekord), ale vlivem poklesu telekomunikačního byznysu a internetové bubliny se počet fúzí a akvizic dramaticky snížil. (3) (5) Str. 4

13 V druhém tisíciletí již akvizice přesahují fúze a probíhají hlavně v síťových odvětvích (energetika, bankovnictví a plynárenství). Z 1,2 bilionu USD za rok 2002 došlo ke zvýšení na 3,4 bilionu USD v roce Mezi hlavní příčiny patří globalizace, podpora velkých národních firem, nízké úrokové sazby a hedgeové fondy. (3) (5) Následující grafy popisují velikost a počet fúzí nad 10 miliard USD od roku 1988 do roku 2006 a 10 největších světových fúzí a akvizicí v témže období (ve kterém byly fúze a akvizice na tehdejším vrcholu). Zdroj: (5) Str. 5

14 Zdroj: (5) 4.1 Ukázkový příklad fúzí a akvizic Mezi povedené příklady fúzí a akvizic patří vstup Volkswagenu do tehdy české firmy Škoda auto. Cizí vedení do firmy přineslo nové nápady a především kapitál na modernizaci a rozšíření výroby. Firma tak začala vyrábět více ekonomicky a prodává nyní více automobilů, než kdy dříve. Její růst táhnou především prodeje v zahraničí, kde firma i zavádí výrobu pro úsporu výrobních a logistických nákladů. 4.2 Bariéry pozitivních efektů Mezi bariéry pozitivních efektů fúzí a akvizicí patří například podcenění kulturních rozdílů a prosazování vlastní kultury v rámci etnocentrické strategie. Podle prof. Machkové to spolu s nerespektováním místních specifik a vehementním prosazováním domácího manažerského stylu může zapříčinit ztrátu konkurenceschopnosti. (5) Další bariérou může být nejen nevyužití, ba i zátěž při akvizici firmy z jiného odvětví, jelikož mu management z hlavní firmy tak dobře nemusí rozumět a nedojde tak k synergickému efektu. Str. 6

15 Nebezpečí se také týká akvizic v zemích s nedokonalým právním systémem, vysokou kriminalitou a politickou nestabilitou. Jako příklad můžeme uvést Venezuelu (nucené zestátňování) nebo i Maďarsko (větší danění cizích subjektů). 4.3 Nástin vývoje do budoucna V blízké budoucnosti pravděpodobně nedojde k poklesu fúzí a akvizic, protože pohnutky k jejich vzniku a výhody z nich plynoucí budou stále platit. Jde zejména o úspory z rozsahu, logistické úspory, přesun výrobních a dalších činností do lokalit, kde za ně firma vydá méně peněz, nebo také o výběr lokalit s výhodnějším právním rámcem (umožňujícím jednodušší podnikání nebo nižší daňovou zátěž) 1. (3) I když se např. trh v Evropské unii sjednocuje a harmonizuje, domnívám se, že na světě budou stále existovat natolik velké rozdíly v prostředí a nákladech na produkci v různých zemích, že se bude stále vyplácet zakládat či nakupovat podniky v těch levnějších. Tlak na ještě větší globální integraci a koordinaci firem bude nadále růst kvůli těmto faktorům: existence globálních zákazníků; existence globálních konkurentů; růst investic a nových technologií; tlak na úsporu nákladů; sjednocování zákaznického chování a spotřebních návyků. (3) Zároveň však již nebude stačit, aby mezinárodní firma globálně nabízela stejné produkty. Bude růst tlak na přizpůsobení se místnímu trhu. Tento tlak podporují tyto faktory: rozdíly v zákaznických potřebách; rozdíly v distribučních řetězcích; existence lokálních substitutů; různá struktura trhu; různé požadavky místních vlád. (3) 1 Názory ekonomů Prahalada a Dozeho Str. 7

16 5 Závěr Tato esej zařadila fúze a akvizice mezi přímé zahraniční investice a popsala jejich výhody a nevýhody. Následoval popis historie fúzí a akvizicí, jejich názorná ukázka, bariéry zužitkování jejich výhod a nástin budoucího vývoje. Fúze a akvizice patří mezi přímé zahraniční investice a podléhají antimonopolní kontrole. Mají velké přínosy pro investory, místní firmy a cílový stát. Státy je tak proto spolu s dalšími přímými zahraničními investicemi podporují investičními pobídkami. Fúze a akvizice jsou momentálně na vrcholu, nikdy jich nebylo takové množství jako nyní. Nicméně i dnes platí, že fúze i akvizice nepřinášejí jen pozitiva, ale i rizika. Mezi tato rizika patří nesoulad s cílovým trhem, disharmonie národních i podnikových kultur a také politické hrozby (např. zestátnění). I přes to všechno očekávám (po krizi) další nárůst (mezinárodních) fúzí a akvizicí, jelikož jejich výhody stále trvají. Stále budou existovat země, ve kterých bude výroba nebo provádění určitých činností stát firmu méně peněz, a proto si koupí a rozšíří místní podniky. 6 Citovaná literatura 1. Černohlávková, E.; Sato, L.; Taušer, J. a kol. Finanční strategie v mezinárodním podnikání. Praha : ASPI, Cihelková, E.; Křížková, J.; Kunešová, H.; Martinčík, D. Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, Zadražilová, Dana. Mezinárodní management. Praha : Oeconomica, European Commission. Europa/European Commission - Competition. [Online] [Citace: ] 5. Lipton, Martin. Merger Waves in the 19th, 20th and 21st Centuries. [Online] [Citace: ] ef /$file/merger%20waves_toronto_lipton.pdf. 6. Machková, Hana. Mezinárodní marketing. Praha : Grada Publishing, a.s., X. Str. 8

17 Str. 9

18 FINANČNÍ PLÁN F i n a n c e podniku Vypracoval: Martin Fritsch

19 Cílem této práce je sestavit finanční plán pro 25letého muže (dále mu budeme říkat Petr), který právě absolvoval Vysokou školu ekonomickou a začal pracovat na plný úvazek. 1 Současná situace Petrovu současnou situaci zobrazuje následující tabulka: Tabulka 1 Petrova aktiva v roce 2011 Aktivum Úspory z do studií Rodi ý dar za odpro ová í Notebook Další oso í vě i Zdroj: vlastní zpracování Hodnota Kč Kč 30 Kč 30 Kč První dvě aktiva Petr využije jako rezervu pro případný neočekávaný výpad příjmů či nárůst výdajů. K těmto událostem by mohlo dojít například ztrátou zaměstnání nebo nečekanou platební povinností (svatba, výraznější opravy, pokuty). Petr nemá žádné dluhy. Petr nyní bydlí spolu se svou přítelkyní Ivou v pronajatém bytě. V jejich vztahu platí, že jsou oba finančně nezávislí. To znamená, že každý z nich má svůj vlastní účet a společné náklady platí rovným dílem (např. nájem). Společný účet zatím neplánují. 2 Cíle Momentálně si Petr v případě potřeby půjčuje rodinné auto. Toto řešení však není vyhovující ani pro Petra, ani pro jeho rodiče. V horizontu 5 let proto Petr plánuje nákup vlastního vozu KIA CEED za Kč 1. Již se dohodl s rodiči, že mu na něj bezúročně půjčí Kč. Zbylých Kč naspoří během následujících 5 let. Tento vůz by si chtěl pořídit ještě předtím, než založí rodinu. Petr s Ivou sní o tom, že budou vychovávat 2 děti, kluka a holku. Iva se bude na výchově dětí podílet i finančně, ač Petr předpokládá, že by měl větší část nákladů platit on (společný finanční plán ale spolu zatím neprobírali). První dítě by si chtěli pořídit, až bude Ivě (a Petrovi) kolem 32 let. Tou dobou by měl mít Petr naspořeno na děti Kč. Další dítě by následovalo asi o 2 až 3 roky později Str. 1

20 Dvakrát za rok by si chtěl Petr dopřát dovolenou za Kč. Dále by chtěl uspořit tolik peněz, aby mohl v důchodu disponovat (dnešních) Kč měsíčně. 3 Plán hospodaření (zohledňující cíle) Petr očekává, že bude pracovat následujících 40 let a do důchodu tedy odejde v 65 letech. Tabulka 2 zobrazuje očekávaný výsledek Petrova hospodaření v roce Tabulka 2 Hospodaření v roce 2011 Výsledek hospodaření Ročně Měsíčně Příj y Kč Kč Výdaje Kč Kč Vol é prostředky Kč Kč Zdroj: vlastní zpracování Petrův čistý příjem ze zaměstnání činí Kč měsíčně. Jeho výdaje jsou však mnohem obsáhlejší. Petr totiž kromě běžných výdajů za jídlo, nájem a dovolenou spoří na své budoucí potřeby zejména na důchod, automobil a výchovu dětí. Zároveň využívá služeb České pojišťovny a pořídil si životní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu občanů, za škodu při výkonu povolání a pro jistotu i pojištění vybavení domácnosti. Jednotlivé náklady zobrazuje následující tabulka. Tabulka 3 Výdaje v roce 2011 Výdaje Ročně Měsíčně Jídlo Kč Kč Náje včet ě e ergie atd.) Kč Kč Další výdaje 24 Kč Kč Neplá ova é výdaje u auta a ji é Kč Kč Dovole á Kč Kč Spoře í a dů hod Kč Kč Spoře í a auto o il Kč Kč Spoře í a děti Kč Kč Život í pojiště í Kč Kč Pojiště í odpověd osti za škodu o ča ů Kč Kč Pojiště í za odpověd ost při výko u povolá í Kč Kč Pojiště í vy ave í do á osti Kč Kč Celkem Kč Kč Zdroj: vlastní zpracování Str. 2

21 Aby se zajistil na důchod, pořídil si Petr penzijní připojištění u firmy Allianz 2. Při vkladu Kč měsíčně dosáhne za 40 let spoření výplaty výsledné částky Kč, což mu zajistí dnešních Kč měsíčně, až odejde do důchodu. K tomu ještě obdrží státní příspěvek, takže rozhodně nebude v důchodu dřít bídu. Dokonce bude moci cestovat, jestli mu na to stačí zdraví. Životní pojištění ING 1020 si Petr vybral podle porovnání na serveru 3. V případě Petrova úmrtí dojde k výplatě Kč, což by mělo budoucí rodině poskytnout dostatečnou finanční rezervu. Spoření je na dobu 30 let. Petr plánuje, že své životní pojištění navýší na výplatu jednoho milionu Kč po pořízení druhého potomka. To samé by navrhl i Ivě. Rovněž uvažuje o pojištění proti invaliditě a vážným nemocím. Pojištění odpovědnosti za škodu občanů odpovídá vzorovému příkladu České pojišťovny. 4 Limit plnění za škodu na zdraví činí 2 miliony Kč, za škodu na věci 1 milion Kč a za finanční škodu půl milionu korun. Petr se na případné platbě škody nebude muset podílet. Petr si však nejvíce cení toho, že se pojištění vztahuje na celou rodinu (a zejména děti). Petr si myslí, že tato opatrnost se vyplatí. Petr má obavy, že by mohl firmě poškodit majetek či zapříčinit nehmotnou škodu. Proto si uzavřel pojištění za odpovědnost při výkonu povolání. Toto pojištění taktéž odpovídá vzorovému příkladu České pojištovny 5. Počítá se v něm s průměrným příjmem Kč měsíčně, s limitem plnění Kč a se spoluúčastí 30 %. Toto nastavení Petrovi vyhovuje, jelikož koresponduje s jeho příjmem a požadavky. Byt, který Petr s Ivou najímají, obsahuje standardní vybavení spolu s televizorem. K tomu všemu v něm mají své osobní věci (z nichž jsou nejdražší notebooky). Aby nemusel platit případnou škodu na vybavení bytu (či si kupovat nové zařízení), pořídil si pojištění vybavení domácnosti od České pojištovny 6. Opět podle vzorového příkladu pojistná částka činí Kč se spoluúčastí 1000 Kč. Výše této částky se však Petrovi nyní zdá nadbytečně vysoká, a tak uvažuje o jejím snížení na Kč. Petr počítá, že inflace bude dosahovat 1,6 %. Když bude peníze investovat, aby naspořil na vyšší výdaje v období výchovy dětí, předpokládá výnos jen 1,8 % ročně. Z tohoto důvodu je v plánu od výnosnosti investic abstrahováno. Na běžném účtu je rovněž nulový výnos Str. 3

22 Volné prostředky chce Petr ukládat na běžný účet a podle situace 2 x ročně do fondu KBC Multicash ČSOB CZK Medium 7, který je v poměru ke svému riziku výnosný a zároveň velmi likvidní. Petr chce svůj plán aktualizovat vždy po výraznějším zvýšení pravidelného platu (čili zhruba každý rok). Očekává, že až bude vydělávat více peněz, bude i více spořit (jelikož jeho spotřeba poroste pomaleji, než příjmy). Zároveň s nákupem osobního vozu KIA CEED Petr počítá s výdaji za povinné ručení a havarijní pojištění dohromady zhruba za Kč ročně (což odpovídá nákladům, které za tyto produkty vydávají jeho rodiče za stejný vůz). Podle společnosti Kooperativa by jen povinné pojištění stálo zhruba Kč ročně 8. Nákup dalšího vozu do budoucna neplánuje, protože je možné, že bude moci využívat firemní automobil. Kromě toho Petr počítá s tím, že mu KIA CEED vydrží v provozu až 15 let. 4 Zdroje Petr Zámečník: Osobní finance (přednáška), https://poji.koop.cz/pov/default.aspx, https://poji.koop.cz/pov/default.aspx, Str. 4

23 ZNAČKA HONORS ACADEMIA Audit značky a komunikační strategie pro rok 2011 S eminární práce v kurzu Marketing H A103 Praha, březen 2011 Martin Fritsch, Radek Hodboď, Pavlína Horáková, Zdeněk Linc, Radek Uhlíř

24 Obsah 1 Executive Summary Úvodní informace Novinky v Honors Academia Vznik Honors Clubu Honors Arts Club Honors Alumni Club Proč má HA tak málo absolventů? Honors Academia versus CEMS Partneři z praxe Marketingová analýza Identita značky Honors Slib značky Hodnoty a atributy značky Cílový student Honors Academia Pravidelné marketingové aktivity Mimořádné marketingové aktivity před výběrovým řízením Komunikace s partnerskými firmami LinkedIn Zhodnocení a výsledky marketingových aktivit Marketingové cíle Obecné cíle Zájemci o studium Studenti a absolventi Partneři Marketingová strategie Honors club Komunikace

25 5.2.1 Sjednocení vizuálního stylu a dokončení rebrandingu Vymezení vůči konkurenci Oslovení relevantních zájemců o studium Zvýšení povědomí o programu Web Informační systém pro partnery Optimalizace plánování akcí Posílení komunity Využití a zapojení absolventů Identifikace se značkou Databáze kontaktů absolventů a studentů Mediamix Balanced Scorecard Zdroje

26 1 Executive Summary Za dobu existence Honors Academia byly zpracovány dvě práce na téma Audit značky Honors Academia. V této práci budeme navazovat na již dříve zpracované seminární práce studentů v předmětu Nové drivery marketingu. V úvodu práce nejdříve zmiňujeme všechny důležité novinky a některá témata, kterým se dále věnujeme. Mezi novinky patří založení Honors Clubu, Honors Arts Clubu a Alumni Clubu. Prostor jsme věnovali samozřejmě i tématu prvních absolventů s krátkým zamyšlením, proč je jich zatím tak málo rovnou jsme přidali nápady pro zvýšení počtu absolventů. Dále jsme vymezili náš program oproti programu CEMS, protože HA má již svou identitu a nesnaží se nic napodobovat. Následující část se věnuje marketingové analýze, kde jsou shrnuty a zhodnoceny všechny marketingové aktivity a jsou vymezeny jejich silné a slabé stránky. Marketingovou činnost jsme rozdělili na pravidelné aktivity a mimořádné aktivity organizované před výběrovým řízením, které mají zvýšit povědomí u potenciálních zájemců. Také jsme se věnovali identitě značky Honors, která bude v budoucnu po analýze většího množství absolventů možná potřebovat přepracování v hodnotách profesionalita a výkonnost. Dále jsme zmínili komunikaci s partnerskými firmami, kterou je nutné zlepšit a poskytovat jim více informací o programu. Nedostatky jsme našli také v komunikaci mezi vedením a studenty o pořádaných akcích, seminářích a přednáškách. V části strategie je vytvořen návrh metod, akcí a postupů vedoucích k naplnění jednotlivých cílů. Jsou identifikovány tři hlavní oblasti zájmu komunita, komunikace, konkurence. Posilování komunitních prvků je reprezentované Honors Clubem, zapojením absolventů a budováním databáze kontaktů. Zlepšení komunikace doporučujeme jak směrem k veřejnosti, tak dovnitř programu. Důraz by měl být kladen na sjednocení vizuálního stylu, dokončení rebrandingu a přípravu nových podob a forem jednotlivých materiálů. Dále je prostor věnován silnějšímu vymezení vůči konkurenci a s tím související oslovení relevantních zájemců o studium a zvýšení povědomí o programu prostřednictvím webové prezentace, informačního systému pro partnery a pořádaných akcí. 4

27 2 Úvodní informace Honors Academia existuje již 4. rokem a v současné době po výběrovém řízení v letním semestru akademického roku 2010/2011 je jeho kapacita naplněna a studuje jej 100 studentů. Program má limitovaný počet studentů, aby se nestal anonymní a aby byla zachována rodinná atmosféra, kdy se studenti navzájem znají. Anonymita se nikdy nestane přívlastkem tohoto programu. Od zimního semestru akademického roku 2010/2011 má své první absolventy, což je velmi významné pro jeho další vývoj a neustále zdokonalování, zejména díky zpětné vazbě absolventů. HA se neustále zlepšuje především v tom ohledu, že nabízí studentům stále širší a zajímavější studijní program - exkurze, odborné přednášky, účast na konferencích, nové vyučující, best practice u nových partnerských firem atd. 2.1 Novinky v Honors Academia Vznik Honors Clubu V zimním semestru akademického roku 2010/2011 byl z iniciativy studentského tajemníka založen Honors Club, což je studentská organizace složená ze studentů Honors Academia. Cílem klubu je rozvíjet aktivity podporující rozvoj programu Honors Academia a jeho studentské komunity. Členství v klubu není podmíněno studiem na VŠE. Club by měl zajistit, aby se všechny studentské snahy o rozvoj programu uskutečnily a měly plnou podporu celého Honors Clubu. Mezi hlavní činnosti Honors Clubu patří tyto oblasti: podpora Honors Academia propagace Honors Academia rozvoj komunity Honors Academia rozvoj vztahů s praxí organizace různých vzdělávacích, společenských a sportovních akcí 1 1 Zdroj:

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci na téma Postup tvorby strategie ve společnosti Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová vypracovala samostatně a veškerou literaturu,

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Rovné příležitosti do firem

Rovné příležitosti do firem Rovné příležitosti do firem čtvrté speciální vydání Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a Magistrátem hl. m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. 04:: Rovné příležitosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod SPONZORING JAKO KOMERČNÍ KOMUNIKACE (bakalářská práce) Autor: Petr Mühlhans Vedoucí práce: Ing. Jiří Mikeš Prohlášení:

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál OVB Journal duben 2013 Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál LD Petr Saic Splnil si sen vlastního zemského ředitelství, ale usiluje o dalších úspěchy LD

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MALÝCH A STŘEDNÍCH

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MALÝCH A STŘEDNÍCH ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH Tento projekt je financován z programu Phare Evropské unie. Prosinec 2000 1 Autorský tým: Peter Bon Fontys University, Holandsko Dana Formánková PricewaterhouseCoopers

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Bc. Šárka Chadtová. Fúze a akvizice a jejich význam pro současnou etapu rozvoje národních i nadnárodních finančních trhů

Bc. Šárka Chadtová. Fúze a akvizice a jejich význam pro současnou etapu rozvoje národních i nadnárodních finančních trhů VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví Magisterské prezenční studium Bc. Šárka Chadtová Fúze a akvizice a jejich význam pro současnou etapu

Více

Financování firem. Kudy vede cesta k penězům. Malé a střední firmy jsou pro banku důležité. Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce

Financování firem. Kudy vede cesta k penězům. Malé a střední firmy jsou pro banku důležité. Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce CESTA KE KONKURENCESCHOPNOSTI Kudy vede cesta k penězům 1/2006 Jak sehnat finance pro podnikatelský projekt Čtěte na str. 4 Malé a střední firmy jsou pro banku důležité Rozhovor s Ing. Alešem Pospíšilem,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. * Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. Markéta Stavinohová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou získávání,

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH ANEB DALŠÍ KRŮČEK KE KVALITĚ V ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Ing. Milan Půček,

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE BUSINESS

Více

Žádný recept na řešení, které bude vyhovovat všem, neexistuje

Žádný recept na řešení, které bude vyhovovat všem, neexistuje u ž i t e č n é i n f o r m a c e o p o d n i k á n í w w w. i p r o s p e r i t a. c z součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Porodné bude i na druhé dítě

Porodné bude i na druhé dítě Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 7/8 11. 7. 2014 ZAMĚSTNANOST Úzká spolupráce se zaměstnavateli v regionech přináší výsledky PENZE Kdy se vyplatí využít dobrovolné důchodové

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více