PORTFOLIO PROJEKTŮ H o n o r s A c a d e m i a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PORTFOLIO PROJEKTŮ H o n o r s A c a d e m i a"

Transkript

1 PORTFOLIO PROJEKTŮ H o n o r s A c a d e m i a Vypracoval: Martin Fritsch

2 Obsah 1. Manažerské shrnutí 2. Osobní shrnutí 3. Projekty a. HA 101 Management mezinárodních firem b. HA 102 Finance firmy c. HA 103 Nové drivery marketingu d. HA 107 Strategic HRM e. HA 201 Leadership Skills f. HA 202 Prezentační dovednosti a komunikace g. Potvrzení o absolvování praxe h. Potvrzení o absolvování projektu 4. Přehled absolvovaných předmětů

3 1 Manažerské shrnutí Závěrečná práce předmětu Management mezinárodních firem Mezinárodní fúze a akvizice uváděla čtenáře do problematiky fúzí a akvizic v mezinárodním kontextu. Specifikovala zařazení fúzí a akvizic do přímých zahraničních investic, jejich přínosy a zápory, historii, bariéry využití přínosů a také stručný odhad jejich budoucího vývoje. Předmět Finance firmy byl zakončen sestavením ilustrativního finančního plánu pro 25letého muže, který právě absolvoval Vysokou školu ekonomickou a začal pracovat na plný úvazek. Tento plán obsahoval zhodnocení současné situace tohoto muže, jeho cíle a plán hospodaření, který z nich vycházel. V předmětu Nové drivery marketingu jsem se podílel na vypracování auditu značky Honors Academia. V této práci jsme popsali hlavní novinky zavedené po předešlých auditech, marketingovou analýzu a návrh strategie dalšího rozvoje Honors Academia. Dále jsme vytvořili rozvržení komunikačních aktivit (mediamix) a tzv. Balanced Scorecard, který slouží k měření naplňování cílů a jejich lepší realizaci. Organizační studie HR systému ve firmě UniCredit Bank Czech Republic pojednávala o toku zaměstnanců, jejich vlivu na podnik, systému odměňování zaměstnanců a pracovnímu systému. Tyto informace byly dále shrnuty v matici HR politik. Dále následovalo zhodnocení, jak se liší reálný stav od HR politik spolu s doporučeními na vylepšení. Závěrečná práce k předmětu Leadership Skills obsahovala vyhodnocení rozhovorů se dvěma manažery firmy KS-Europe. Jejich cílem bylo popsat jejich manažerský rozvoj, styl řízení lidí a jejich motivaci. V teoretické části byly uvedeny některé koncepty leadershipu a vedení lidí. Kromě toho práce popsala firmu KS-Europe a její služby a hodnoty. K absolvování předmětu bylo potřeba odevzdat i osobní reflexi, ve které jsem popsal 10 projevů chování leadera, které považuji za podstatné. Další dokumenty zobrazují mojí komunikační matici SWOT, zpětnou vazbu od mé nadřízené z praxe ve firmě AHOLD Czech Republic, a.s., a také můj vlastní popis projektu Studentského tajemníka Honors Academia a toho, co se mi a mému týmu za dobu působení ve funkci Studentského tajemníka povedlo.

4 Zde zdůrazním založení Honors Clubu, zařízení ů vizitky Honors Academia, hodnocení spokojenosti studentů s vyučovanými předměty, nastartování diskuze o proměně studijního plánu Honors Academia, důrazné a inovativní provedení reklamní kampaně před přijímacím řízením, seznamovací víkend pro nováčky Rookie Weekend a společenská setkání Honors Drink.

5 2 Osobní shrnutí Studijní program Honors Academia byl pro mě velmi přínosným nejen v osobním životě, ale i v pracovním. Velmi oceňuji to, že jsem se zařadil do komunity studentů a přátel Honors Academia, tedy do komunity úspěšných, přátelských a mně blízkých osobností. Během studia jsem získal nadstandardní vzdělání a z něj plynoucí rozhled, vylepšil jsem svůj time management a efektivitu, práci v týmu, leadership a důvěru v sám sebe. Práce studentského tajemníka mě umožnila vyzkoušet si vedení lidí, určovat směr rozvoje podniku, získat široké zkušenosti a také navázat důležité kontakty. Předmět Finance firmy mě díky přednášce o osobních financích a následnému vypracování finančního plánu uvedl do problematiky osobních financí a pojištění. Tyto znalosti jsou dle mého názoru velmi praktické pro finanční zajištění budoucnosti. Závěrečná práce na strategický HR management mi poskytla přehled o celém systému řízení lidských zdrojů. Zároveň mi pomohla zjistit, které věci jsou důležité pro mě jako uchazeče o zaměstnání: kariérní plánování, hodnocení zaměstnanců, jejich odměňování a školení. Předmět Leadership Skills mi přiblížil představu leadera a naučil jsem se v něm základům vedení lidí. V závěrečné reflexi jsem nadefinoval, jak by se měl leader chovat a těmito pravidly se budu snažit řídit i já. Také jsem zjistil více o sobě ve vztahu k vedení lidí a o tom, jak mě ostatní vnímají. Pomocí toho, co jsem zjistil o sobě a o druhých jsem si vytyčil, co bych chtěl zlepšit: svůj osobní akční rádius, svoji sebedůvěru při vedení lidí a svoje povědomí o tzv. slepé skvrně, tedy o tom, co si o mně myslí ostatní. Předmět Prezentační dovednosti a komunikace mi pomohl zlepšit se v prezentování. Rovněž jsem získal cennou zpětnou vazbu od svých spolužáků a pomocí matice SWOT jsem si uvědomil své silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby ohledně komunikace a prezentování. Honors Academia mi dále umožnila získat lepší přehled o logistice a podívat se do některých skladovacích a výrobních prostor; poznat základy teorie o inovacích, vyjednávání, zúčastnit se dvou zajímavých konferencí, kurzu Executive Leadership na univerzitě v Regensburgu, vyzkoušet si založení a řízení podniku při on-line manažerské hře a osvojit si etiketu spolu se stolováním v luxusní restauraci.

6 Zkušenosti, znalosti a dovednosti, které jsem získal či vylepšil v průběhu studia Honors Academia, mi pomáhají lépe se zorientovat v současném světě obecně a v pracovním životě konkrétně. Členství v komunitě HA je pro mě přínosné proto, že je zde mnoho lidí, kteří mě motivují a na které se mohu s důvěrou obrátit s žádostí o radu či o informace. A právě osobní kontakty se ukazují být velmi důležité pro úspěch v budoucí kariéře.

7 3 Projekty

8 MEZINÁRODNÍ FÚZE A AKVIZICE H A Vypracoval: Martin Fritsch

9 1 Obsah 2 Úvod Přímé zahraniční investice Efekty přímých zahraničních investic Pozitivní efekty PZI Negativní efekty PZI Vývoj fúzí a akvizic Ukázkový příklad fúzí a akvizic Bariéry pozitivních efektů Nástin vývoje do budoucna Závěr Citovaná literatura Úvod Cílem této práce je uvést čtenáře do problematiky fúzí a akvizic v mezinárodním kontextu. Na dalších stranách je specifikováno zařazení fúzí a akvizic do přímých zahraničních investic. Dále následují jejich přínosy a zápory, historie, ukázkový příklad, bariéry využití přínosů a stručný odhad budoucího vývoje. 3 Přímé zahraniční investice Přímé zahraniční investice jsou takové investice, při kterých firma z jednoho státu založí anebo zakoupí firmu ve druhém státu. Představují tak užší organizační, právní a kapitálové spojení firem, které mají sídla v různých státech. Jde o nejvyšší formu ekonomické spolupráce a hlavní podobu přesunu dlouhodobého kapitálu. (1) (2) Str. 1

10 Mezinárodní fúze a akvizice jsou jednou z forem přímých zahraničních investic. Tyto investice vznikají tak, že se sloučí nebo převezmou vybrané podniky. Investor i část firmy, kterou nabyl, pak těží ze synergického efektu. (1) Podniky s cizím kapitálem jsou osoby s vlastní právní subjektivitou. Nicméně zahraniční vlastníci hrají hlavní úlohu v řízení a kontrole podniku, často jsou jeho jedinými vlastníky. (1) (2) Investor by měl před zvolením podniku, do kterého chce investovat, zvážit aktuální problémy dané země či regionu, formu investice a její finanční a časový rozsah. (1) Podrobnější informace o přímých zahraničních investicích, jejich formách a financování lze nalézt v publikaci Finanční strategie v mezinárodním podnikání, str Efekty přímých zahraničních investic Přímé zahraniční investice přinášejí hodnoty pro investora, pro firmu, do které investoval a rovněž pro zemi, ve které cílový podnik sídlí. Všechny tyto efekty platí i pro fúze a akvizice. Zde následuje popis jejich předností i záporů z pohledu cílových států Pozitivní efekty PZI Mezi hlavní pozitiva PZI patří: přesun finančního kapitálu; rychlé přijetí moderních technologií; růst a kvalifikace domácího lidského kapitálu; zlepšení ekonomické situace a image domácích produktů a podniků; zlepšení stavu institucí; kultivace domácího trhu; růst zaměstnanosti; vznik dodavatelské sítě místních podniků; vyšší daňové výnosy. (3) (2) Str. 2

11 3.1.2 Negativní efekty PZI PZI ovšem přinášejí i negativní jevy: zhodnocování domácí měny (negativní dopady na exportéry); rozvoj kapitálově náročné výroby (může tak dojít k nezaměstnanosti pracovníků, kteří působili v pracovně náročné výrobě); růst mezd v sektoru zahraničních firem (tzv. mzdová inflace, která přenáší růst platů i do sektorů, kde produktivita práce roste mnohem nižším tempem (např. státní sektor)); repatriace zisků (pomocí transferových cen, poplatků za řízení, licenčních poplatků atd.); snížení daňového výnosu; nepřátelská převzetí. (3) (1) Celkově však pozitivní efekty PZI převažují. I proto státy poskytují investiční pobídky, aby do země nalákaly budoucí investory. Pobídky mohou nabývat podoby daňových prázdnin, snížení daní, celních úlev, grantů, dotací, modernizaci místní dopravní sítě, levný prodej pozemků či zaškolení zaměstnanců. (2) Pobídky k přímým zahraničním investicím podléhají regulaci, protože jinak by se země ve velikosti pobídek jen předháněly a neustále by ustupovaly investorům. (2) Stejně tak přímé zahraniční investice, pokud jsou ve formě fúze či akvizice, podléhají antimonopolním zákonům a pokud by ohrožovaly hospodářskou soutěž (konkurenci), mohou být znemožněny regulátorem (v Evropské unii veliké fúze či akvizice schvaluje Evropská komise. (4) Kromě investičních pobídek státy vycházejí investorům vstříc i smlouvami o podpoře a ochraně investic a smlouvami o zamezení dvojího zdanění. (1) Investorovi přinášejí fúze a akvizice především tyto výhody: úsporu nákladů (výrobních, logistických atd.); rozšíření portfolia; rozložení rizik; zvětšení zisku využití transferových cen a daňové optimalizace. Podniku, který je odkoupen, přinese fúze či akvizice následující pozitiva: dodatečný kapitál na investice; Str. 3

12 know how a technologie; nové distribuční cesty. 4 Vývoj fúzí a akvizic Na přelomu 19. a 20. století probíhaly horizontální fúze, a to zejména v těžkém průmyslu a v dopravě. Docházelo tak vytváření silných monopolů. Tento jev umožnily technologické změny ve výrobě a infrastruktuře. Tato vlna skončila zavedením antimonopolních zákonů a 1. světovou válkou. (3) (5) Během 20. let již kromě fúzí horizontálních docházelo i k fúzím vertikálním. Tyto fúze se děly ve více sektorech, např. bankovnictví a potravinářství. Příčinou byl rozkvět dopravy, komunikace a obchodu. Vznikly firmy s oligopolním postavením. Tuto vlnu ukončila Velká hospodářská krize. (3) (5) V 60. letech vznikaly konglomerátní koncerny, k fúzím docházelo především v automobilovém a leteckém průmyslu. Tento jev zapříčinilo několik faktorů současně: nestabilita, růst konkurence, nejistota a nízký růst. Od konglomerátního typu firmy se očekávaly mnohé výhody, které ale nakonec nemohly být realizovány. Na konci 60. let tak akcie konglomerátů zaznamenaly velký propad. (3) (5) V průběhu 80. let se proto podniky často dekonglomerovaly. Na druhou stranu vznikaly nové nadnárodní společnosti. Fúze a akvizice již byly běžné ve všech odvětvích. Svět ochromovaly ropné šoky a volatilita na kapitálových a finančních trzích. Zatímco evropské firmy prováděly přes hraniční fúze a akvizice v rámci přípravy na vnitřní trh EU, ve Spojených státech amerických docházelo k rozšíření nepřátelských převzetí. (3) (5) V 90. letech byly fúze a akvizice běžné v telekomunikačním, energetickém, mediálním a finančním odvětví. Příčinou bylo rostoucí propojení ekonomik (globalizace) a ostrá konkurence. Došlo k deregulacím trhů a expanzi nadnárodních firem z vyspělých zemí do zemí ve fázi transformace na tržní kapitalismus či do rozvojových zemí. Globální firmy nadále rostly, protože akcie byly oceňovány s prémií za velikost. Zatímco v roce 1992 dosáhl počet akvizic hodnoty 342 miliard USD, v roce 2000 to už bylo 3,3 bilionu USD. V roce 2000 ještě došlo k fúzi Time Warner a AOL za 165 miliard USD (rekord), ale vlivem poklesu telekomunikačního byznysu a internetové bubliny se počet fúzí a akvizic dramaticky snížil. (3) (5) Str. 4

13 V druhém tisíciletí již akvizice přesahují fúze a probíhají hlavně v síťových odvětvích (energetika, bankovnictví a plynárenství). Z 1,2 bilionu USD za rok 2002 došlo ke zvýšení na 3,4 bilionu USD v roce Mezi hlavní příčiny patří globalizace, podpora velkých národních firem, nízké úrokové sazby a hedgeové fondy. (3) (5) Následující grafy popisují velikost a počet fúzí nad 10 miliard USD od roku 1988 do roku 2006 a 10 největších světových fúzí a akvizicí v témže období (ve kterém byly fúze a akvizice na tehdejším vrcholu). Zdroj: (5) Str. 5

14 Zdroj: (5) 4.1 Ukázkový příklad fúzí a akvizic Mezi povedené příklady fúzí a akvizic patří vstup Volkswagenu do tehdy české firmy Škoda auto. Cizí vedení do firmy přineslo nové nápady a především kapitál na modernizaci a rozšíření výroby. Firma tak začala vyrábět více ekonomicky a prodává nyní více automobilů, než kdy dříve. Její růst táhnou především prodeje v zahraničí, kde firma i zavádí výrobu pro úsporu výrobních a logistických nákladů. 4.2 Bariéry pozitivních efektů Mezi bariéry pozitivních efektů fúzí a akvizicí patří například podcenění kulturních rozdílů a prosazování vlastní kultury v rámci etnocentrické strategie. Podle prof. Machkové to spolu s nerespektováním místních specifik a vehementním prosazováním domácího manažerského stylu může zapříčinit ztrátu konkurenceschopnosti. (5) Další bariérou může být nejen nevyužití, ba i zátěž při akvizici firmy z jiného odvětví, jelikož mu management z hlavní firmy tak dobře nemusí rozumět a nedojde tak k synergickému efektu. Str. 6

15 Nebezpečí se také týká akvizic v zemích s nedokonalým právním systémem, vysokou kriminalitou a politickou nestabilitou. Jako příklad můžeme uvést Venezuelu (nucené zestátňování) nebo i Maďarsko (větší danění cizích subjektů). 4.3 Nástin vývoje do budoucna V blízké budoucnosti pravděpodobně nedojde k poklesu fúzí a akvizic, protože pohnutky k jejich vzniku a výhody z nich plynoucí budou stále platit. Jde zejména o úspory z rozsahu, logistické úspory, přesun výrobních a dalších činností do lokalit, kde za ně firma vydá méně peněz, nebo také o výběr lokalit s výhodnějším právním rámcem (umožňujícím jednodušší podnikání nebo nižší daňovou zátěž) 1. (3) I když se např. trh v Evropské unii sjednocuje a harmonizuje, domnívám se, že na světě budou stále existovat natolik velké rozdíly v prostředí a nákladech na produkci v různých zemích, že se bude stále vyplácet zakládat či nakupovat podniky v těch levnějších. Tlak na ještě větší globální integraci a koordinaci firem bude nadále růst kvůli těmto faktorům: existence globálních zákazníků; existence globálních konkurentů; růst investic a nových technologií; tlak na úsporu nákladů; sjednocování zákaznického chování a spotřebních návyků. (3) Zároveň však již nebude stačit, aby mezinárodní firma globálně nabízela stejné produkty. Bude růst tlak na přizpůsobení se místnímu trhu. Tento tlak podporují tyto faktory: rozdíly v zákaznických potřebách; rozdíly v distribučních řetězcích; existence lokálních substitutů; různá struktura trhu; různé požadavky místních vlád. (3) 1 Názory ekonomů Prahalada a Dozeho Str. 7

16 5 Závěr Tato esej zařadila fúze a akvizice mezi přímé zahraniční investice a popsala jejich výhody a nevýhody. Následoval popis historie fúzí a akvizicí, jejich názorná ukázka, bariéry zužitkování jejich výhod a nástin budoucího vývoje. Fúze a akvizice patří mezi přímé zahraniční investice a podléhají antimonopolní kontrole. Mají velké přínosy pro investory, místní firmy a cílový stát. Státy je tak proto spolu s dalšími přímými zahraničními investicemi podporují investičními pobídkami. Fúze a akvizice jsou momentálně na vrcholu, nikdy jich nebylo takové množství jako nyní. Nicméně i dnes platí, že fúze i akvizice nepřinášejí jen pozitiva, ale i rizika. Mezi tato rizika patří nesoulad s cílovým trhem, disharmonie národních i podnikových kultur a také politické hrozby (např. zestátnění). I přes to všechno očekávám (po krizi) další nárůst (mezinárodních) fúzí a akvizicí, jelikož jejich výhody stále trvají. Stále budou existovat země, ve kterých bude výroba nebo provádění určitých činností stát firmu méně peněz, a proto si koupí a rozšíří místní podniky. 6 Citovaná literatura 1. Černohlávková, E.; Sato, L.; Taušer, J. a kol. Finanční strategie v mezinárodním podnikání. Praha : ASPI, Cihelková, E.; Křížková, J.; Kunešová, H.; Martinčík, D. Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, Zadražilová, Dana. Mezinárodní management. Praha : Oeconomica, European Commission. Europa/European Commission - Competition. [Online] [Citace: ] 5. Lipton, Martin. Merger Waves in the 19th, 20th and 21st Centuries. [Online] [Citace: ] ef /$file/merger%20waves_toronto_lipton.pdf. 6. Machková, Hana. Mezinárodní marketing. Praha : Grada Publishing, a.s., X. Str. 8

17 Str. 9

18 FINANČNÍ PLÁN F i n a n c e podniku Vypracoval: Martin Fritsch

19 Cílem této práce je sestavit finanční plán pro 25letého muže (dále mu budeme říkat Petr), který právě absolvoval Vysokou školu ekonomickou a začal pracovat na plný úvazek. 1 Současná situace Petrovu současnou situaci zobrazuje následující tabulka: Tabulka 1 Petrova aktiva v roce 2011 Aktivum Úspory z do studií Rodi ý dar za odpro ová í Notebook Další oso í vě i Zdroj: vlastní zpracování Hodnota Kč Kč 30 Kč 30 Kč První dvě aktiva Petr využije jako rezervu pro případný neočekávaný výpad příjmů či nárůst výdajů. K těmto událostem by mohlo dojít například ztrátou zaměstnání nebo nečekanou platební povinností (svatba, výraznější opravy, pokuty). Petr nemá žádné dluhy. Petr nyní bydlí spolu se svou přítelkyní Ivou v pronajatém bytě. V jejich vztahu platí, že jsou oba finančně nezávislí. To znamená, že každý z nich má svůj vlastní účet a společné náklady platí rovným dílem (např. nájem). Společný účet zatím neplánují. 2 Cíle Momentálně si Petr v případě potřeby půjčuje rodinné auto. Toto řešení však není vyhovující ani pro Petra, ani pro jeho rodiče. V horizontu 5 let proto Petr plánuje nákup vlastního vozu KIA CEED za Kč 1. Již se dohodl s rodiči, že mu na něj bezúročně půjčí Kč. Zbylých Kč naspoří během následujících 5 let. Tento vůz by si chtěl pořídit ještě předtím, než založí rodinu. Petr s Ivou sní o tom, že budou vychovávat 2 děti, kluka a holku. Iva se bude na výchově dětí podílet i finančně, ač Petr předpokládá, že by měl větší část nákladů platit on (společný finanční plán ale spolu zatím neprobírali). První dítě by si chtěli pořídit, až bude Ivě (a Petrovi) kolem 32 let. Tou dobou by měl mít Petr naspořeno na děti Kč. Další dítě by následovalo asi o 2 až 3 roky později Str. 1

20 Dvakrát za rok by si chtěl Petr dopřát dovolenou za Kč. Dále by chtěl uspořit tolik peněz, aby mohl v důchodu disponovat (dnešních) Kč měsíčně. 3 Plán hospodaření (zohledňující cíle) Petr očekává, že bude pracovat následujících 40 let a do důchodu tedy odejde v 65 letech. Tabulka 2 zobrazuje očekávaný výsledek Petrova hospodaření v roce Tabulka 2 Hospodaření v roce 2011 Výsledek hospodaření Ročně Měsíčně Příj y Kč Kč Výdaje Kč Kč Vol é prostředky Kč Kč Zdroj: vlastní zpracování Petrův čistý příjem ze zaměstnání činí Kč měsíčně. Jeho výdaje jsou však mnohem obsáhlejší. Petr totiž kromě běžných výdajů za jídlo, nájem a dovolenou spoří na své budoucí potřeby zejména na důchod, automobil a výchovu dětí. Zároveň využívá služeb České pojišťovny a pořídil si životní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu občanů, za škodu při výkonu povolání a pro jistotu i pojištění vybavení domácnosti. Jednotlivé náklady zobrazuje následující tabulka. Tabulka 3 Výdaje v roce 2011 Výdaje Ročně Měsíčně Jídlo Kč Kč Náje včet ě e ergie atd.) Kč Kč Další výdaje 24 Kč Kč Neplá ova é výdaje u auta a ji é Kč Kč Dovole á Kč Kč Spoře í a dů hod Kč Kč Spoře í a auto o il Kč Kč Spoře í a děti Kč Kč Život í pojiště í Kč Kč Pojiště í odpověd osti za škodu o ča ů Kč Kč Pojiště í za odpověd ost při výko u povolá í Kč Kč Pojiště í vy ave í do á osti Kč Kč Celkem Kč Kč Zdroj: vlastní zpracování Str. 2

21 Aby se zajistil na důchod, pořídil si Petr penzijní připojištění u firmy Allianz 2. Při vkladu Kč měsíčně dosáhne za 40 let spoření výplaty výsledné částky Kč, což mu zajistí dnešních Kč měsíčně, až odejde do důchodu. K tomu ještě obdrží státní příspěvek, takže rozhodně nebude v důchodu dřít bídu. Dokonce bude moci cestovat, jestli mu na to stačí zdraví. Životní pojištění ING 1020 si Petr vybral podle porovnání na serveru 3. V případě Petrova úmrtí dojde k výplatě Kč, což by mělo budoucí rodině poskytnout dostatečnou finanční rezervu. Spoření je na dobu 30 let. Petr plánuje, že své životní pojištění navýší na výplatu jednoho milionu Kč po pořízení druhého potomka. To samé by navrhl i Ivě. Rovněž uvažuje o pojištění proti invaliditě a vážným nemocím. Pojištění odpovědnosti za škodu občanů odpovídá vzorovému příkladu České pojišťovny. 4 Limit plnění za škodu na zdraví činí 2 miliony Kč, za škodu na věci 1 milion Kč a za finanční škodu půl milionu korun. Petr se na případné platbě škody nebude muset podílet. Petr si však nejvíce cení toho, že se pojištění vztahuje na celou rodinu (a zejména děti). Petr si myslí, že tato opatrnost se vyplatí. Petr má obavy, že by mohl firmě poškodit majetek či zapříčinit nehmotnou škodu. Proto si uzavřel pojištění za odpovědnost při výkonu povolání. Toto pojištění taktéž odpovídá vzorovému příkladu České pojištovny 5. Počítá se v něm s průměrným příjmem Kč měsíčně, s limitem plnění Kč a se spoluúčastí 30 %. Toto nastavení Petrovi vyhovuje, jelikož koresponduje s jeho příjmem a požadavky. Byt, který Petr s Ivou najímají, obsahuje standardní vybavení spolu s televizorem. K tomu všemu v něm mají své osobní věci (z nichž jsou nejdražší notebooky). Aby nemusel platit případnou škodu na vybavení bytu (či si kupovat nové zařízení), pořídil si pojištění vybavení domácnosti od České pojištovny 6. Opět podle vzorového příkladu pojistná částka činí Kč se spoluúčastí 1000 Kč. Výše této částky se však Petrovi nyní zdá nadbytečně vysoká, a tak uvažuje o jejím snížení na Kč. Petr počítá, že inflace bude dosahovat 1,6 %. Když bude peníze investovat, aby naspořil na vyšší výdaje v období výchovy dětí, předpokládá výnos jen 1,8 % ročně. Z tohoto důvodu je v plánu od výnosnosti investic abstrahováno. Na běžném účtu je rovněž nulový výnos Str. 3

22 Volné prostředky chce Petr ukládat na běžný účet a podle situace 2 x ročně do fondu KBC Multicash ČSOB CZK Medium 7, který je v poměru ke svému riziku výnosný a zároveň velmi likvidní. Petr chce svůj plán aktualizovat vždy po výraznějším zvýšení pravidelného platu (čili zhruba každý rok). Očekává, že až bude vydělávat více peněz, bude i více spořit (jelikož jeho spotřeba poroste pomaleji, než příjmy). Zároveň s nákupem osobního vozu KIA CEED Petr počítá s výdaji za povinné ručení a havarijní pojištění dohromady zhruba za Kč ročně (což odpovídá nákladům, které za tyto produkty vydávají jeho rodiče za stejný vůz). Podle společnosti Kooperativa by jen povinné pojištění stálo zhruba Kč ročně 8. Nákup dalšího vozu do budoucna neplánuje, protože je možné, že bude moci využívat firemní automobil. Kromě toho Petr počítá s tím, že mu KIA CEED vydrží v provozu až 15 let. 4 Zdroje Petr Zámečník: Osobní finance (přednáška), https://poji.koop.cz/pov/default.aspx, https://poji.koop.cz/pov/default.aspx, Str. 4

23 ZNAČKA HONORS ACADEMIA Audit značky a komunikační strategie pro rok 2011 S eminární práce v kurzu Marketing H A103 Praha, březen 2011 Martin Fritsch, Radek Hodboď, Pavlína Horáková, Zdeněk Linc, Radek Uhlíř

24 Obsah 1 Executive Summary Úvodní informace Novinky v Honors Academia Vznik Honors Clubu Honors Arts Club Honors Alumni Club Proč má HA tak málo absolventů? Honors Academia versus CEMS Partneři z praxe Marketingová analýza Identita značky Honors Slib značky Hodnoty a atributy značky Cílový student Honors Academia Pravidelné marketingové aktivity Mimořádné marketingové aktivity před výběrovým řízením Komunikace s partnerskými firmami LinkedIn Zhodnocení a výsledky marketingových aktivit Marketingové cíle Obecné cíle Zájemci o studium Studenti a absolventi Partneři Marketingová strategie Honors club Komunikace

25 5.2.1 Sjednocení vizuálního stylu a dokončení rebrandingu Vymezení vůči konkurenci Oslovení relevantních zájemců o studium Zvýšení povědomí o programu Web Informační systém pro partnery Optimalizace plánování akcí Posílení komunity Využití a zapojení absolventů Identifikace se značkou Databáze kontaktů absolventů a studentů Mediamix Balanced Scorecard Zdroje

26 1 Executive Summary Za dobu existence Honors Academia byly zpracovány dvě práce na téma Audit značky Honors Academia. V této práci budeme navazovat na již dříve zpracované seminární práce studentů v předmětu Nové drivery marketingu. V úvodu práce nejdříve zmiňujeme všechny důležité novinky a některá témata, kterým se dále věnujeme. Mezi novinky patří založení Honors Clubu, Honors Arts Clubu a Alumni Clubu. Prostor jsme věnovali samozřejmě i tématu prvních absolventů s krátkým zamyšlením, proč je jich zatím tak málo rovnou jsme přidali nápady pro zvýšení počtu absolventů. Dále jsme vymezili náš program oproti programu CEMS, protože HA má již svou identitu a nesnaží se nic napodobovat. Následující část se věnuje marketingové analýze, kde jsou shrnuty a zhodnoceny všechny marketingové aktivity a jsou vymezeny jejich silné a slabé stránky. Marketingovou činnost jsme rozdělili na pravidelné aktivity a mimořádné aktivity organizované před výběrovým řízením, které mají zvýšit povědomí u potenciálních zájemců. Také jsme se věnovali identitě značky Honors, která bude v budoucnu po analýze většího množství absolventů možná potřebovat přepracování v hodnotách profesionalita a výkonnost. Dále jsme zmínili komunikaci s partnerskými firmami, kterou je nutné zlepšit a poskytovat jim více informací o programu. Nedostatky jsme našli také v komunikaci mezi vedením a studenty o pořádaných akcích, seminářích a přednáškách. V části strategie je vytvořen návrh metod, akcí a postupů vedoucích k naplnění jednotlivých cílů. Jsou identifikovány tři hlavní oblasti zájmu komunita, komunikace, konkurence. Posilování komunitních prvků je reprezentované Honors Clubem, zapojením absolventů a budováním databáze kontaktů. Zlepšení komunikace doporučujeme jak směrem k veřejnosti, tak dovnitř programu. Důraz by měl být kladen na sjednocení vizuálního stylu, dokončení rebrandingu a přípravu nových podob a forem jednotlivých materiálů. Dále je prostor věnován silnějšímu vymezení vůči konkurenci a s tím související oslovení relevantních zájemců o studium a zvýšení povědomí o programu prostřednictvím webové prezentace, informačního systému pro partnery a pořádaných akcí. 4

27 2 Úvodní informace Honors Academia existuje již 4. rokem a v současné době po výběrovém řízení v letním semestru akademického roku 2010/2011 je jeho kapacita naplněna a studuje jej 100 studentů. Program má limitovaný počet studentů, aby se nestal anonymní a aby byla zachována rodinná atmosféra, kdy se studenti navzájem znají. Anonymita se nikdy nestane přívlastkem tohoto programu. Od zimního semestru akademického roku 2010/2011 má své první absolventy, což je velmi významné pro jeho další vývoj a neustále zdokonalování, zejména díky zpětné vazbě absolventů. HA se neustále zlepšuje především v tom ohledu, že nabízí studentům stále širší a zajímavější studijní program - exkurze, odborné přednášky, účast na konferencích, nové vyučující, best practice u nových partnerských firem atd. 2.1 Novinky v Honors Academia Vznik Honors Clubu V zimním semestru akademického roku 2010/2011 byl z iniciativy studentského tajemníka založen Honors Club, což je studentská organizace složená ze studentů Honors Academia. Cílem klubu je rozvíjet aktivity podporující rozvoj programu Honors Academia a jeho studentské komunity. Členství v klubu není podmíněno studiem na VŠE. Club by měl zajistit, aby se všechny studentské snahy o rozvoj programu uskutečnily a měly plnou podporu celého Honors Clubu. Mezi hlavní činnosti Honors Clubu patří tyto oblasti: podpora Honors Academia propagace Honors Academia rozvoj komunity Honors Academia rozvoj vztahů s praxí organizace různých vzdělávacích, společenských a sportovních akcí 1 1 Zdroj:

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013 Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují směřují 17.5.2013 Karolina Houžvičková Šolcová OVVP MFF UK solcova@dekanat.mff.cuni.cz Klíčová slova prezentace: absolventi

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20%

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20% Anketa HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL z pohledu zaměstnavatelů VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU PRO Úvod Výsledky hodnocení za jednotlivá kritéria: V první polovině roku 2008 proběhlo mezi členy Svazu u a dopravy ČR dotazníkové

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme

INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme Ladislav Tyll CEMS Academic Director Pavlína Frydrychová CEMS Programme and Corporate Relations Manager Šárka Otčenášková Communication Manager CEMS CEMS MIM

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Organizační změna ve společnosti TetraPak 2000-2001. Případová studie

Organizační změna ve společnosti TetraPak 2000-2001. Případová studie Organizační změna ve společnosti TetraPak 2000-2001 Případová studie Kde jsme začali Analýza: Direktivní firemní kultura Nevhodně umístěné vedení firmy Nedávné dramatické politické, společenské a finanční

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Klientský brief pro úkol č. 1 Předmět REKLAMA 2 Pracovní označení CVIČNÁ KOMUNIKAČNÍ AGENTURA NÁZEV ÚKOLU INFORMATIVNÍ A NÁBOROVÁ PROPAGAČNÍ AKCE TERMÍNY prezentace 7.

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

International Management CEMS MIM Programme

International Management CEMS MIM Programme International Management CEMS MIM Programme Jiří Hnilica CEMS Academic Director Gabriela Böhmová CEMS Programme Manager International Management Navazující magisterský obor na Fakultě podnikohospodářské

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA únor 2014 Pavlína Langerová, AUDICA Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 co je to praktický marketing jak si udělat průzkum

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více