PORTFOLIO PROJEKTŮ H o n o r s A c a d e m i a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PORTFOLIO PROJEKTŮ H o n o r s A c a d e m i a"

Transkript

1 PORTFOLIO PROJEKTŮ H o n o r s A c a d e m i a Vypracoval: Martin Fritsch

2 Obsah 1. Manažerské shrnutí 2. Osobní shrnutí 3. Projekty a. HA 101 Management mezinárodních firem b. HA 102 Finance firmy c. HA 103 Nové drivery marketingu d. HA 107 Strategic HRM e. HA 201 Leadership Skills f. HA 202 Prezentační dovednosti a komunikace g. Potvrzení o absolvování praxe h. Potvrzení o absolvování projektu 4. Přehled absolvovaných předmětů

3 1 Manažerské shrnutí Závěrečná práce předmětu Management mezinárodních firem Mezinárodní fúze a akvizice uváděla čtenáře do problematiky fúzí a akvizic v mezinárodním kontextu. Specifikovala zařazení fúzí a akvizic do přímých zahraničních investic, jejich přínosy a zápory, historii, bariéry využití přínosů a také stručný odhad jejich budoucího vývoje. Předmět Finance firmy byl zakončen sestavením ilustrativního finančního plánu pro 25letého muže, který právě absolvoval Vysokou školu ekonomickou a začal pracovat na plný úvazek. Tento plán obsahoval zhodnocení současné situace tohoto muže, jeho cíle a plán hospodaření, který z nich vycházel. V předmětu Nové drivery marketingu jsem se podílel na vypracování auditu značky Honors Academia. V této práci jsme popsali hlavní novinky zavedené po předešlých auditech, marketingovou analýzu a návrh strategie dalšího rozvoje Honors Academia. Dále jsme vytvořili rozvržení komunikačních aktivit (mediamix) a tzv. Balanced Scorecard, který slouží k měření naplňování cílů a jejich lepší realizaci. Organizační studie HR systému ve firmě UniCredit Bank Czech Republic pojednávala o toku zaměstnanců, jejich vlivu na podnik, systému odměňování zaměstnanců a pracovnímu systému. Tyto informace byly dále shrnuty v matici HR politik. Dále následovalo zhodnocení, jak se liší reálný stav od HR politik spolu s doporučeními na vylepšení. Závěrečná práce k předmětu Leadership Skills obsahovala vyhodnocení rozhovorů se dvěma manažery firmy KS-Europe. Jejich cílem bylo popsat jejich manažerský rozvoj, styl řízení lidí a jejich motivaci. V teoretické části byly uvedeny některé koncepty leadershipu a vedení lidí. Kromě toho práce popsala firmu KS-Europe a její služby a hodnoty. K absolvování předmětu bylo potřeba odevzdat i osobní reflexi, ve které jsem popsal 10 projevů chování leadera, které považuji za podstatné. Další dokumenty zobrazují mojí komunikační matici SWOT, zpětnou vazbu od mé nadřízené z praxe ve firmě AHOLD Czech Republic, a.s., a také můj vlastní popis projektu Studentského tajemníka Honors Academia a toho, co se mi a mému týmu za dobu působení ve funkci Studentského tajemníka povedlo.

4 Zde zdůrazním založení Honors Clubu, zařízení ů vizitky Honors Academia, hodnocení spokojenosti studentů s vyučovanými předměty, nastartování diskuze o proměně studijního plánu Honors Academia, důrazné a inovativní provedení reklamní kampaně před přijímacím řízením, seznamovací víkend pro nováčky Rookie Weekend a společenská setkání Honors Drink.

5 2 Osobní shrnutí Studijní program Honors Academia byl pro mě velmi přínosným nejen v osobním životě, ale i v pracovním. Velmi oceňuji to, že jsem se zařadil do komunity studentů a přátel Honors Academia, tedy do komunity úspěšných, přátelských a mně blízkých osobností. Během studia jsem získal nadstandardní vzdělání a z něj plynoucí rozhled, vylepšil jsem svůj time management a efektivitu, práci v týmu, leadership a důvěru v sám sebe. Práce studentského tajemníka mě umožnila vyzkoušet si vedení lidí, určovat směr rozvoje podniku, získat široké zkušenosti a také navázat důležité kontakty. Předmět Finance firmy mě díky přednášce o osobních financích a následnému vypracování finančního plánu uvedl do problematiky osobních financí a pojištění. Tyto znalosti jsou dle mého názoru velmi praktické pro finanční zajištění budoucnosti. Závěrečná práce na strategický HR management mi poskytla přehled o celém systému řízení lidských zdrojů. Zároveň mi pomohla zjistit, které věci jsou důležité pro mě jako uchazeče o zaměstnání: kariérní plánování, hodnocení zaměstnanců, jejich odměňování a školení. Předmět Leadership Skills mi přiblížil představu leadera a naučil jsem se v něm základům vedení lidí. V závěrečné reflexi jsem nadefinoval, jak by se měl leader chovat a těmito pravidly se budu snažit řídit i já. Také jsem zjistil více o sobě ve vztahu k vedení lidí a o tom, jak mě ostatní vnímají. Pomocí toho, co jsem zjistil o sobě a o druhých jsem si vytyčil, co bych chtěl zlepšit: svůj osobní akční rádius, svoji sebedůvěru při vedení lidí a svoje povědomí o tzv. slepé skvrně, tedy o tom, co si o mně myslí ostatní. Předmět Prezentační dovednosti a komunikace mi pomohl zlepšit se v prezentování. Rovněž jsem získal cennou zpětnou vazbu od svých spolužáků a pomocí matice SWOT jsem si uvědomil své silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby ohledně komunikace a prezentování. Honors Academia mi dále umožnila získat lepší přehled o logistice a podívat se do některých skladovacích a výrobních prostor; poznat základy teorie o inovacích, vyjednávání, zúčastnit se dvou zajímavých konferencí, kurzu Executive Leadership na univerzitě v Regensburgu, vyzkoušet si založení a řízení podniku při on-line manažerské hře a osvojit si etiketu spolu se stolováním v luxusní restauraci.

6 Zkušenosti, znalosti a dovednosti, které jsem získal či vylepšil v průběhu studia Honors Academia, mi pomáhají lépe se zorientovat v současném světě obecně a v pracovním životě konkrétně. Členství v komunitě HA je pro mě přínosné proto, že je zde mnoho lidí, kteří mě motivují a na které se mohu s důvěrou obrátit s žádostí o radu či o informace. A právě osobní kontakty se ukazují být velmi důležité pro úspěch v budoucí kariéře.

7 3 Projekty

8 MEZINÁRODNÍ FÚZE A AKVIZICE H A Vypracoval: Martin Fritsch

9 1 Obsah 2 Úvod Přímé zahraniční investice Efekty přímých zahraničních investic Pozitivní efekty PZI Negativní efekty PZI Vývoj fúzí a akvizic Ukázkový příklad fúzí a akvizic Bariéry pozitivních efektů Nástin vývoje do budoucna Závěr Citovaná literatura Úvod Cílem této práce je uvést čtenáře do problematiky fúzí a akvizic v mezinárodním kontextu. Na dalších stranách je specifikováno zařazení fúzí a akvizic do přímých zahraničních investic. Dále následují jejich přínosy a zápory, historie, ukázkový příklad, bariéry využití přínosů a stručný odhad budoucího vývoje. 3 Přímé zahraniční investice Přímé zahraniční investice jsou takové investice, při kterých firma z jednoho státu založí anebo zakoupí firmu ve druhém státu. Představují tak užší organizační, právní a kapitálové spojení firem, které mají sídla v různých státech. Jde o nejvyšší formu ekonomické spolupráce a hlavní podobu přesunu dlouhodobého kapitálu. (1) (2) Str. 1

10 Mezinárodní fúze a akvizice jsou jednou z forem přímých zahraničních investic. Tyto investice vznikají tak, že se sloučí nebo převezmou vybrané podniky. Investor i část firmy, kterou nabyl, pak těží ze synergického efektu. (1) Podniky s cizím kapitálem jsou osoby s vlastní právní subjektivitou. Nicméně zahraniční vlastníci hrají hlavní úlohu v řízení a kontrole podniku, často jsou jeho jedinými vlastníky. (1) (2) Investor by měl před zvolením podniku, do kterého chce investovat, zvážit aktuální problémy dané země či regionu, formu investice a její finanční a časový rozsah. (1) Podrobnější informace o přímých zahraničních investicích, jejich formách a financování lze nalézt v publikaci Finanční strategie v mezinárodním podnikání, str Efekty přímých zahraničních investic Přímé zahraniční investice přinášejí hodnoty pro investora, pro firmu, do které investoval a rovněž pro zemi, ve které cílový podnik sídlí. Všechny tyto efekty platí i pro fúze a akvizice. Zde následuje popis jejich předností i záporů z pohledu cílových států Pozitivní efekty PZI Mezi hlavní pozitiva PZI patří: přesun finančního kapitálu; rychlé přijetí moderních technologií; růst a kvalifikace domácího lidského kapitálu; zlepšení ekonomické situace a image domácích produktů a podniků; zlepšení stavu institucí; kultivace domácího trhu; růst zaměstnanosti; vznik dodavatelské sítě místních podniků; vyšší daňové výnosy. (3) (2) Str. 2

11 3.1.2 Negativní efekty PZI PZI ovšem přinášejí i negativní jevy: zhodnocování domácí měny (negativní dopady na exportéry); rozvoj kapitálově náročné výroby (může tak dojít k nezaměstnanosti pracovníků, kteří působili v pracovně náročné výrobě); růst mezd v sektoru zahraničních firem (tzv. mzdová inflace, která přenáší růst platů i do sektorů, kde produktivita práce roste mnohem nižším tempem (např. státní sektor)); repatriace zisků (pomocí transferových cen, poplatků za řízení, licenčních poplatků atd.); snížení daňového výnosu; nepřátelská převzetí. (3) (1) Celkově však pozitivní efekty PZI převažují. I proto státy poskytují investiční pobídky, aby do země nalákaly budoucí investory. Pobídky mohou nabývat podoby daňových prázdnin, snížení daní, celních úlev, grantů, dotací, modernizaci místní dopravní sítě, levný prodej pozemků či zaškolení zaměstnanců. (2) Pobídky k přímým zahraničním investicím podléhají regulaci, protože jinak by se země ve velikosti pobídek jen předháněly a neustále by ustupovaly investorům. (2) Stejně tak přímé zahraniční investice, pokud jsou ve formě fúze či akvizice, podléhají antimonopolním zákonům a pokud by ohrožovaly hospodářskou soutěž (konkurenci), mohou být znemožněny regulátorem (v Evropské unii veliké fúze či akvizice schvaluje Evropská komise. (4) Kromě investičních pobídek státy vycházejí investorům vstříc i smlouvami o podpoře a ochraně investic a smlouvami o zamezení dvojího zdanění. (1) Investorovi přinášejí fúze a akvizice především tyto výhody: úsporu nákladů (výrobních, logistických atd.); rozšíření portfolia; rozložení rizik; zvětšení zisku využití transferových cen a daňové optimalizace. Podniku, který je odkoupen, přinese fúze či akvizice následující pozitiva: dodatečný kapitál na investice; Str. 3

12 know how a technologie; nové distribuční cesty. 4 Vývoj fúzí a akvizic Na přelomu 19. a 20. století probíhaly horizontální fúze, a to zejména v těžkém průmyslu a v dopravě. Docházelo tak vytváření silných monopolů. Tento jev umožnily technologické změny ve výrobě a infrastruktuře. Tato vlna skončila zavedením antimonopolních zákonů a 1. světovou válkou. (3) (5) Během 20. let již kromě fúzí horizontálních docházelo i k fúzím vertikálním. Tyto fúze se děly ve více sektorech, např. bankovnictví a potravinářství. Příčinou byl rozkvět dopravy, komunikace a obchodu. Vznikly firmy s oligopolním postavením. Tuto vlnu ukončila Velká hospodářská krize. (3) (5) V 60. letech vznikaly konglomerátní koncerny, k fúzím docházelo především v automobilovém a leteckém průmyslu. Tento jev zapříčinilo několik faktorů současně: nestabilita, růst konkurence, nejistota a nízký růst. Od konglomerátního typu firmy se očekávaly mnohé výhody, které ale nakonec nemohly být realizovány. Na konci 60. let tak akcie konglomerátů zaznamenaly velký propad. (3) (5) V průběhu 80. let se proto podniky často dekonglomerovaly. Na druhou stranu vznikaly nové nadnárodní společnosti. Fúze a akvizice již byly běžné ve všech odvětvích. Svět ochromovaly ropné šoky a volatilita na kapitálových a finančních trzích. Zatímco evropské firmy prováděly přes hraniční fúze a akvizice v rámci přípravy na vnitřní trh EU, ve Spojených státech amerických docházelo k rozšíření nepřátelských převzetí. (3) (5) V 90. letech byly fúze a akvizice běžné v telekomunikačním, energetickém, mediálním a finančním odvětví. Příčinou bylo rostoucí propojení ekonomik (globalizace) a ostrá konkurence. Došlo k deregulacím trhů a expanzi nadnárodních firem z vyspělých zemí do zemí ve fázi transformace na tržní kapitalismus či do rozvojových zemí. Globální firmy nadále rostly, protože akcie byly oceňovány s prémií za velikost. Zatímco v roce 1992 dosáhl počet akvizic hodnoty 342 miliard USD, v roce 2000 to už bylo 3,3 bilionu USD. V roce 2000 ještě došlo k fúzi Time Warner a AOL za 165 miliard USD (rekord), ale vlivem poklesu telekomunikačního byznysu a internetové bubliny se počet fúzí a akvizic dramaticky snížil. (3) (5) Str. 4

13 V druhém tisíciletí již akvizice přesahují fúze a probíhají hlavně v síťových odvětvích (energetika, bankovnictví a plynárenství). Z 1,2 bilionu USD za rok 2002 došlo ke zvýšení na 3,4 bilionu USD v roce Mezi hlavní příčiny patří globalizace, podpora velkých národních firem, nízké úrokové sazby a hedgeové fondy. (3) (5) Následující grafy popisují velikost a počet fúzí nad 10 miliard USD od roku 1988 do roku 2006 a 10 největších světových fúzí a akvizicí v témže období (ve kterém byly fúze a akvizice na tehdejším vrcholu). Zdroj: (5) Str. 5

14 Zdroj: (5) 4.1 Ukázkový příklad fúzí a akvizic Mezi povedené příklady fúzí a akvizic patří vstup Volkswagenu do tehdy české firmy Škoda auto. Cizí vedení do firmy přineslo nové nápady a především kapitál na modernizaci a rozšíření výroby. Firma tak začala vyrábět více ekonomicky a prodává nyní více automobilů, než kdy dříve. Její růst táhnou především prodeje v zahraničí, kde firma i zavádí výrobu pro úsporu výrobních a logistických nákladů. 4.2 Bariéry pozitivních efektů Mezi bariéry pozitivních efektů fúzí a akvizicí patří například podcenění kulturních rozdílů a prosazování vlastní kultury v rámci etnocentrické strategie. Podle prof. Machkové to spolu s nerespektováním místních specifik a vehementním prosazováním domácího manažerského stylu může zapříčinit ztrátu konkurenceschopnosti. (5) Další bariérou může být nejen nevyužití, ba i zátěž při akvizici firmy z jiného odvětví, jelikož mu management z hlavní firmy tak dobře nemusí rozumět a nedojde tak k synergickému efektu. Str. 6

15 Nebezpečí se také týká akvizic v zemích s nedokonalým právním systémem, vysokou kriminalitou a politickou nestabilitou. Jako příklad můžeme uvést Venezuelu (nucené zestátňování) nebo i Maďarsko (větší danění cizích subjektů). 4.3 Nástin vývoje do budoucna V blízké budoucnosti pravděpodobně nedojde k poklesu fúzí a akvizic, protože pohnutky k jejich vzniku a výhody z nich plynoucí budou stále platit. Jde zejména o úspory z rozsahu, logistické úspory, přesun výrobních a dalších činností do lokalit, kde za ně firma vydá méně peněz, nebo také o výběr lokalit s výhodnějším právním rámcem (umožňujícím jednodušší podnikání nebo nižší daňovou zátěž) 1. (3) I když se např. trh v Evropské unii sjednocuje a harmonizuje, domnívám se, že na světě budou stále existovat natolik velké rozdíly v prostředí a nákladech na produkci v různých zemích, že se bude stále vyplácet zakládat či nakupovat podniky v těch levnějších. Tlak na ještě větší globální integraci a koordinaci firem bude nadále růst kvůli těmto faktorům: existence globálních zákazníků; existence globálních konkurentů; růst investic a nových technologií; tlak na úsporu nákladů; sjednocování zákaznického chování a spotřebních návyků. (3) Zároveň však již nebude stačit, aby mezinárodní firma globálně nabízela stejné produkty. Bude růst tlak na přizpůsobení se místnímu trhu. Tento tlak podporují tyto faktory: rozdíly v zákaznických potřebách; rozdíly v distribučních řetězcích; existence lokálních substitutů; různá struktura trhu; různé požadavky místních vlád. (3) 1 Názory ekonomů Prahalada a Dozeho Str. 7

16 5 Závěr Tato esej zařadila fúze a akvizice mezi přímé zahraniční investice a popsala jejich výhody a nevýhody. Následoval popis historie fúzí a akvizicí, jejich názorná ukázka, bariéry zužitkování jejich výhod a nástin budoucího vývoje. Fúze a akvizice patří mezi přímé zahraniční investice a podléhají antimonopolní kontrole. Mají velké přínosy pro investory, místní firmy a cílový stát. Státy je tak proto spolu s dalšími přímými zahraničními investicemi podporují investičními pobídkami. Fúze a akvizice jsou momentálně na vrcholu, nikdy jich nebylo takové množství jako nyní. Nicméně i dnes platí, že fúze i akvizice nepřinášejí jen pozitiva, ale i rizika. Mezi tato rizika patří nesoulad s cílovým trhem, disharmonie národních i podnikových kultur a také politické hrozby (např. zestátnění). I přes to všechno očekávám (po krizi) další nárůst (mezinárodních) fúzí a akvizicí, jelikož jejich výhody stále trvají. Stále budou existovat země, ve kterých bude výroba nebo provádění určitých činností stát firmu méně peněz, a proto si koupí a rozšíří místní podniky. 6 Citovaná literatura 1. Černohlávková, E.; Sato, L.; Taušer, J. a kol. Finanční strategie v mezinárodním podnikání. Praha : ASPI, Cihelková, E.; Křížková, J.; Kunešová, H.; Martinčík, D. Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, Zadražilová, Dana. Mezinárodní management. Praha : Oeconomica, European Commission. Europa/European Commission - Competition. [Online] [Citace: ] 5. Lipton, Martin. Merger Waves in the 19th, 20th and 21st Centuries. [Online] [Citace: ] ef /$file/merger%20waves_toronto_lipton.pdf. 6. Machková, Hana. Mezinárodní marketing. Praha : Grada Publishing, a.s., X. Str. 8

17 Str. 9

18 FINANČNÍ PLÁN F i n a n c e podniku Vypracoval: Martin Fritsch

19 Cílem této práce je sestavit finanční plán pro 25letého muže (dále mu budeme říkat Petr), který právě absolvoval Vysokou školu ekonomickou a začal pracovat na plný úvazek. 1 Současná situace Petrovu současnou situaci zobrazuje následující tabulka: Tabulka 1 Petrova aktiva v roce 2011 Aktivum Úspory z do studií Rodi ý dar za odpro ová í Notebook Další oso í vě i Zdroj: vlastní zpracování Hodnota Kč Kč 30 Kč 30 Kč První dvě aktiva Petr využije jako rezervu pro případný neočekávaný výpad příjmů či nárůst výdajů. K těmto událostem by mohlo dojít například ztrátou zaměstnání nebo nečekanou platební povinností (svatba, výraznější opravy, pokuty). Petr nemá žádné dluhy. Petr nyní bydlí spolu se svou přítelkyní Ivou v pronajatém bytě. V jejich vztahu platí, že jsou oba finančně nezávislí. To znamená, že každý z nich má svůj vlastní účet a společné náklady platí rovným dílem (např. nájem). Společný účet zatím neplánují. 2 Cíle Momentálně si Petr v případě potřeby půjčuje rodinné auto. Toto řešení však není vyhovující ani pro Petra, ani pro jeho rodiče. V horizontu 5 let proto Petr plánuje nákup vlastního vozu KIA CEED za Kč 1. Již se dohodl s rodiči, že mu na něj bezúročně půjčí Kč. Zbylých Kč naspoří během následujících 5 let. Tento vůz by si chtěl pořídit ještě předtím, než založí rodinu. Petr s Ivou sní o tom, že budou vychovávat 2 děti, kluka a holku. Iva se bude na výchově dětí podílet i finančně, ač Petr předpokládá, že by měl větší část nákladů platit on (společný finanční plán ale spolu zatím neprobírali). První dítě by si chtěli pořídit, až bude Ivě (a Petrovi) kolem 32 let. Tou dobou by měl mít Petr naspořeno na děti Kč. Další dítě by následovalo asi o 2 až 3 roky později Str. 1

20 Dvakrát za rok by si chtěl Petr dopřát dovolenou za Kč. Dále by chtěl uspořit tolik peněz, aby mohl v důchodu disponovat (dnešních) Kč měsíčně. 3 Plán hospodaření (zohledňující cíle) Petr očekává, že bude pracovat následujících 40 let a do důchodu tedy odejde v 65 letech. Tabulka 2 zobrazuje očekávaný výsledek Petrova hospodaření v roce Tabulka 2 Hospodaření v roce 2011 Výsledek hospodaření Ročně Měsíčně Příj y Kč Kč Výdaje Kč Kč Vol é prostředky Kč Kč Zdroj: vlastní zpracování Petrův čistý příjem ze zaměstnání činí Kč měsíčně. Jeho výdaje jsou však mnohem obsáhlejší. Petr totiž kromě běžných výdajů za jídlo, nájem a dovolenou spoří na své budoucí potřeby zejména na důchod, automobil a výchovu dětí. Zároveň využívá služeb České pojišťovny a pořídil si životní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu občanů, za škodu při výkonu povolání a pro jistotu i pojištění vybavení domácnosti. Jednotlivé náklady zobrazuje následující tabulka. Tabulka 3 Výdaje v roce 2011 Výdaje Ročně Měsíčně Jídlo Kč Kč Náje včet ě e ergie atd.) Kč Kč Další výdaje 24 Kč Kč Neplá ova é výdaje u auta a ji é Kč Kč Dovole á Kč Kč Spoře í a dů hod Kč Kč Spoře í a auto o il Kč Kč Spoře í a děti Kč Kč Život í pojiště í Kč Kč Pojiště í odpověd osti za škodu o ča ů Kč Kč Pojiště í za odpověd ost při výko u povolá í Kč Kč Pojiště í vy ave í do á osti Kč Kč Celkem Kč Kč Zdroj: vlastní zpracování Str. 2

21 Aby se zajistil na důchod, pořídil si Petr penzijní připojištění u firmy Allianz 2. Při vkladu Kč měsíčně dosáhne za 40 let spoření výplaty výsledné částky Kč, což mu zajistí dnešních Kč měsíčně, až odejde do důchodu. K tomu ještě obdrží státní příspěvek, takže rozhodně nebude v důchodu dřít bídu. Dokonce bude moci cestovat, jestli mu na to stačí zdraví. Životní pojištění ING 1020 si Petr vybral podle porovnání na serveru 3. V případě Petrova úmrtí dojde k výplatě Kč, což by mělo budoucí rodině poskytnout dostatečnou finanční rezervu. Spoření je na dobu 30 let. Petr plánuje, že své životní pojištění navýší na výplatu jednoho milionu Kč po pořízení druhého potomka. To samé by navrhl i Ivě. Rovněž uvažuje o pojištění proti invaliditě a vážným nemocím. Pojištění odpovědnosti za škodu občanů odpovídá vzorovému příkladu České pojišťovny. 4 Limit plnění za škodu na zdraví činí 2 miliony Kč, za škodu na věci 1 milion Kč a za finanční škodu půl milionu korun. Petr se na případné platbě škody nebude muset podílet. Petr si však nejvíce cení toho, že se pojištění vztahuje na celou rodinu (a zejména děti). Petr si myslí, že tato opatrnost se vyplatí. Petr má obavy, že by mohl firmě poškodit majetek či zapříčinit nehmotnou škodu. Proto si uzavřel pojištění za odpovědnost při výkonu povolání. Toto pojištění taktéž odpovídá vzorovému příkladu České pojištovny 5. Počítá se v něm s průměrným příjmem Kč měsíčně, s limitem plnění Kč a se spoluúčastí 30 %. Toto nastavení Petrovi vyhovuje, jelikož koresponduje s jeho příjmem a požadavky. Byt, který Petr s Ivou najímají, obsahuje standardní vybavení spolu s televizorem. K tomu všemu v něm mají své osobní věci (z nichž jsou nejdražší notebooky). Aby nemusel platit případnou škodu na vybavení bytu (či si kupovat nové zařízení), pořídil si pojištění vybavení domácnosti od České pojištovny 6. Opět podle vzorového příkladu pojistná částka činí Kč se spoluúčastí 1000 Kč. Výše této částky se však Petrovi nyní zdá nadbytečně vysoká, a tak uvažuje o jejím snížení na Kč. Petr počítá, že inflace bude dosahovat 1,6 %. Když bude peníze investovat, aby naspořil na vyšší výdaje v období výchovy dětí, předpokládá výnos jen 1,8 % ročně. Z tohoto důvodu je v plánu od výnosnosti investic abstrahováno. Na běžném účtu je rovněž nulový výnos Str. 3

22 Volné prostředky chce Petr ukládat na běžný účet a podle situace 2 x ročně do fondu KBC Multicash ČSOB CZK Medium 7, který je v poměru ke svému riziku výnosný a zároveň velmi likvidní. Petr chce svůj plán aktualizovat vždy po výraznějším zvýšení pravidelného platu (čili zhruba každý rok). Očekává, že až bude vydělávat více peněz, bude i více spořit (jelikož jeho spotřeba poroste pomaleji, než příjmy). Zároveň s nákupem osobního vozu KIA CEED Petr počítá s výdaji za povinné ručení a havarijní pojištění dohromady zhruba za Kč ročně (což odpovídá nákladům, které za tyto produkty vydávají jeho rodiče za stejný vůz). Podle společnosti Kooperativa by jen povinné pojištění stálo zhruba Kč ročně 8. Nákup dalšího vozu do budoucna neplánuje, protože je možné, že bude moci využívat firemní automobil. Kromě toho Petr počítá s tím, že mu KIA CEED vydrží v provozu až 15 let. 4 Zdroje Petr Zámečník: Osobní finance (přednáška), https://poji.koop.cz/pov/default.aspx, https://poji.koop.cz/pov/default.aspx, Str. 4

23 ZNAČKA HONORS ACADEMIA Audit značky a komunikační strategie pro rok 2011 S eminární práce v kurzu Marketing H A103 Praha, březen 2011 Martin Fritsch, Radek Hodboď, Pavlína Horáková, Zdeněk Linc, Radek Uhlíř

24 Obsah 1 Executive Summary Úvodní informace Novinky v Honors Academia Vznik Honors Clubu Honors Arts Club Honors Alumni Club Proč má HA tak málo absolventů? Honors Academia versus CEMS Partneři z praxe Marketingová analýza Identita značky Honors Slib značky Hodnoty a atributy značky Cílový student Honors Academia Pravidelné marketingové aktivity Mimořádné marketingové aktivity před výběrovým řízením Komunikace s partnerskými firmami LinkedIn Zhodnocení a výsledky marketingových aktivit Marketingové cíle Obecné cíle Zájemci o studium Studenti a absolventi Partneři Marketingová strategie Honors club Komunikace

25 5.2.1 Sjednocení vizuálního stylu a dokončení rebrandingu Vymezení vůči konkurenci Oslovení relevantních zájemců o studium Zvýšení povědomí o programu Web Informační systém pro partnery Optimalizace plánování akcí Posílení komunity Využití a zapojení absolventů Identifikace se značkou Databáze kontaktů absolventů a studentů Mediamix Balanced Scorecard Zdroje

26 1 Executive Summary Za dobu existence Honors Academia byly zpracovány dvě práce na téma Audit značky Honors Academia. V této práci budeme navazovat na již dříve zpracované seminární práce studentů v předmětu Nové drivery marketingu. V úvodu práce nejdříve zmiňujeme všechny důležité novinky a některá témata, kterým se dále věnujeme. Mezi novinky patří založení Honors Clubu, Honors Arts Clubu a Alumni Clubu. Prostor jsme věnovali samozřejmě i tématu prvních absolventů s krátkým zamyšlením, proč je jich zatím tak málo rovnou jsme přidali nápady pro zvýšení počtu absolventů. Dále jsme vymezili náš program oproti programu CEMS, protože HA má již svou identitu a nesnaží se nic napodobovat. Následující část se věnuje marketingové analýze, kde jsou shrnuty a zhodnoceny všechny marketingové aktivity a jsou vymezeny jejich silné a slabé stránky. Marketingovou činnost jsme rozdělili na pravidelné aktivity a mimořádné aktivity organizované před výběrovým řízením, které mají zvýšit povědomí u potenciálních zájemců. Také jsme se věnovali identitě značky Honors, která bude v budoucnu po analýze většího množství absolventů možná potřebovat přepracování v hodnotách profesionalita a výkonnost. Dále jsme zmínili komunikaci s partnerskými firmami, kterou je nutné zlepšit a poskytovat jim více informací o programu. Nedostatky jsme našli také v komunikaci mezi vedením a studenty o pořádaných akcích, seminářích a přednáškách. V části strategie je vytvořen návrh metod, akcí a postupů vedoucích k naplnění jednotlivých cílů. Jsou identifikovány tři hlavní oblasti zájmu komunita, komunikace, konkurence. Posilování komunitních prvků je reprezentované Honors Clubem, zapojením absolventů a budováním databáze kontaktů. Zlepšení komunikace doporučujeme jak směrem k veřejnosti, tak dovnitř programu. Důraz by měl být kladen na sjednocení vizuálního stylu, dokončení rebrandingu a přípravu nových podob a forem jednotlivých materiálů. Dále je prostor věnován silnějšímu vymezení vůči konkurenci a s tím související oslovení relevantních zájemců o studium a zvýšení povědomí o programu prostřednictvím webové prezentace, informačního systému pro partnery a pořádaných akcí. 4

27 2 Úvodní informace Honors Academia existuje již 4. rokem a v současné době po výběrovém řízení v letním semestru akademického roku 2010/2011 je jeho kapacita naplněna a studuje jej 100 studentů. Program má limitovaný počet studentů, aby se nestal anonymní a aby byla zachována rodinná atmosféra, kdy se studenti navzájem znají. Anonymita se nikdy nestane přívlastkem tohoto programu. Od zimního semestru akademického roku 2010/2011 má své první absolventy, což je velmi významné pro jeho další vývoj a neustále zdokonalování, zejména díky zpětné vazbě absolventů. HA se neustále zlepšuje především v tom ohledu, že nabízí studentům stále širší a zajímavější studijní program - exkurze, odborné přednášky, účast na konferencích, nové vyučující, best practice u nových partnerských firem atd. 2.1 Novinky v Honors Academia Vznik Honors Clubu V zimním semestru akademického roku 2010/2011 byl z iniciativy studentského tajemníka založen Honors Club, což je studentská organizace složená ze studentů Honors Academia. Cílem klubu je rozvíjet aktivity podporující rozvoj programu Honors Academia a jeho studentské komunity. Členství v klubu není podmíněno studiem na VŠE. Club by měl zajistit, aby se všechny studentské snahy o rozvoj programu uskutečnily a měly plnou podporu celého Honors Clubu. Mezi hlavní činnosti Honors Clubu patří tyto oblasti: podpora Honors Academia propagace Honors Academia rozvoj komunity Honors Academia rozvoj vztahů s praxí organizace různých vzdělávacích, společenských a sportovních akcí 1 1 Zdroj:

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Štěpánka Chaloupková

Štěpánka Chaloupková Štěpánka Chaloupková Akvizice a fúze: definice základních pojmů Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu Označuje převzetí firmy nebo její

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPO MONGOLIA 2015 Mezinárodní veletrh se zaměřením na těžbu a stavebnictví Místo konání: Buyant Ukhaa Sportpalace, Ulánbátar, Mongolsko Datum konání: 23.-25. března 2015

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Training centrum. Managing v praxi. Kvalitní kurz manažerské přípravy. Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum.

Training centrum. Managing v praxi. Kvalitní kurz manažerské přípravy. Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum. 4 2010 Training centrum Kvalitní kurz manažerské přípravy Managing v praxi Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum. Editorial Vážení kolegové, v tomto čísle časopisu Manažer

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů Investiční espresso - srovnání smíšených fondů 9.9.2012 Vydání č.3 Smíšené otevřené fondy - jejich strategie a nabídka v ČR Obsah Úvod - strana 1 Fond C- Quadrat Arts Best Momentum ve srovnání s jinými

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání 1 2 3 4 Součást Vysoké školy ekonomické v Praze (rozpočet 2 mld. Kč, 20 000 studentů, primární zaměření ekonomie) Unikátní ekosystém spojující akademický

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

IAESTE LC Brno Obsah

IAESTE LC Brno Obsah Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2015 na VUT v Brně Obsah Úvod... 3 Veletrh ikariéra 2015 v číslech a grafech... 3 Workshopy... 8 Osvědčené součásti Veletrhu ikariéra z loňských let... 9 Novinky na

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE SPOLEK České umění skla The Czech Art of Glass IČ 016 41 417, se sídlem : Praha 5 Klamovka, Plzeňská 113/155 a jeho hlavní marketingový nástroj CONCERTO GLASSICO SPOLEK České

Více

Neziskový inkubátor Nadace OKD

Neziskový inkubátor Nadace OKD Neziskový inkubátor Nadace OKD Nadace OKD je již šestým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Do komunity v průměru investuje 50 milionů korun ročně. V dubnu roku 2013

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Mgr. Ondřej Slach Worshop k projektu Jesenicko 4. 12. 2008 Ostrava Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita 1. Problém správného/optimálního

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více