ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011"

Transkript

1 Licence: D9UI XCRGBZUC /ZUC ( / ) Obec Přepychy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organízací identifikační číslo název ulice, č.p. obec PSe, pošta Kontaktní údaje telefon fax I/WINV stránky Obec Přepychy Přepychy 45 Přepychy Vápno Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojeni vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státnlm fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje hl0m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/6

2 Ucence: D9UI XCRGBZUC/ZUC ( / ) I. PLNĚNí ROZPOČTU PŘíJMŮ Text Schválený rozpočet RozpOOet po zm6nách Skute&!ost Dar'\ové prljmy , , ,72 Nedar'\ové príjmy , , ,39 Kapitálové príjmy prijaté transfery 60100, , ,00 Příjmy celkem , , ,11 Detai/nl výpis položek dle druhového tfíd6nl rozpočtové skladby Schválený rozpočet RozpOOet po zm6nách Skutečnost 1111 Dar'\ z príj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož , , , Dar'\ z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 7100, , , Dar'\ z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 20900, , , Daně z přljrnů fyzických osob , , , Dar'\ z přřjrnů právnických osob , , , Daně z přljmů právnických osob , , ,86 11 Daně z príjmů, zisku a kapitálových výnosů , , , Dar'\ z přidané hodnoty , , , Obecné daně ze zbožl a služeb v tuzemsku , , ,13 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , , Popl.za provoz syst.shr.... komunálních odpadů , , , Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 41000, , , Poplatek ze psů 3000, , , Místní poplatky z vybraných činnosti a služeb 3000, , , Správnl poplatky 300,00 300,00 250, Správnl poplatky 300,00 300,00 250,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , , Dar'\ z nemovitosti , , , Daně z majetku , , ,92 15 Majetkové daně , , ,92 1 Dar'\ové příjmy (součet za třídu 1) , , , Prljmy z poskytování služeb a výrobků 20300, , , príjmy z vlastni činnosti , , Přljrny z pronájmu pozemků 47500, , , Prljmy z pronájmu ost.nemov. a jejich části 600,00 600, Prljmy z pronájmu majetku 47500, , , Príjmy z úroků (část) 10000, , , Výnosy z finančního majetku 10000, , ,09 21 Prijmy z vl.čínn.a odvody přeb.org.s příj.vzt , , ,39 2 Nedar'\ové příjmy (součet za třídu 2) , , ,39 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) , , , Neinv.príj.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 424,00 424, Neinv.príj.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 60100, , Neinv.přii.transř.od veř.rozp.ústřednl úrovně 60100, , ,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 60100, , , Investiční prijaté transfery od krajů , , Invest.prij.tra.od ver.rozp.územnl úrovně , ,00 42 Investiční přijaté transfery , ,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 60100, , ,00 Přijmy celkem (třídy ) , , , h10m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol s r o strana 2/6

3 Licence: 09U/ XCRGBZUC/ZUC ( / ) II. PLNĚNí ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schvá/ený rozpočet Rozp06et po změnécn Skutečnost Běžné výdaje , , ,51 Kapitálové výdaje , , ,00 Výdaje celkem , , ,51 Oetailnl výpis položek dle druhového tfidéni rozpočtové skladby Schvá/ený rozpočet Rozpočet po zmijnách Skutečnost 5019 Ostatnl platy 8000, , , Platy 8000, , , Ostatnl osobnl výdaje 55000, , , Odměny členů zastupitelstev obci a krajů , , , Ostatnl platby za provedenou práci , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotnl pojištěni 10000, , , Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 10000, , ,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist , , , Knihy, učebnl pomůcky a tisk 2000, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90000, , , Nákup materiálu jinde nezařazený 40000, , , Nákup materiálu , , , Studená voda 8000, , Plyn 10000, , , Elektrická energie 76000, , , Pevná paliva 10000, , , Pohonné hmoty a maziva 20000, , , Nákup vody, paliva energie , , , Služby pošt 2000,00 500, , Služby telekomunikaci a radiokomunikaci 12000, , , Služby peněžních ústavů 3000, , , Konzultačnl, poradenské a právnl služby 10000, , , Služby školeni a vzděláváni 3000, , , Nákup ostatnlch služeb , , , Nákup služeb , , , Opravy a udržováni 20000, , , Programové vybaveni 5000, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 12000, , , Pohoštění 15000, , , Ostatní nákupy 47000, , , Zaplacené sankce 100,00 100, Věcné dary 10000, , , Výdaje souv.s neinv.nák.,prfsp.,náhr.a věc.dary 10000, , ,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , Neinvestičnl transfery obclm 28000, , , Neinv.transfery veř.rozpočtůrn územní úrovně 28000, , , Nákup kolků 500, , Platby dani a poplatků státnlmu rozpočtu 100,00 100,00 894, Úhrady sankci jiným rozpočtům 10948, Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 100,00 600, ,00 53 Neinv.transfery a některé dalšl platby rozp , , ,00 5 Běžné výdaje (tflda 5) , , , Budovy, haly a stavby , , , Pořlzenl dlouhodobého hmotného majetku , , , h1Om24s Zpracováno systémem UCR GOROIC spol. s r. o. strana 3/6

4 Ucence: D9UI Detai/nf výpis položek dle druhového tffdénf rozpo~tové skladby Schvslený rozpo~et XCRGBZUC/ZUC ( / ) Rozpočet po zménllch Skute~nost 6130 Pozemky 3500, , Pozemky 3500, ,00 61 Investičnin~kupya souvisejici výdaje , , ,00 6 Kapitálovévýdaje(souč.zatřídu 6) , , ,00 Výdaje celkem (třída 5+6) , , ,51 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , h10m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. O. strana 4/6

5 Licence." D9UI XCRGBZUC /ZUC ( / ) III. FINANCOVÁNí (zapojení ylastních Úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostr.na bank.účtech(+/-) FINANCOVÁNi (součet za trídu 8) , ,40 IV. STAvY A OBRATY NA BANKOVNíCH ÚČTECH Název bankovnlho účtu Počáteční stav k 1. 1 Obrat Konečný stav k Změna stavu b8nkovnlch účtů Základnl běžný účet , , , ,40 Vkladový výdajový účet X Běžné účty peněžnlch fondů , , , ,40 Běžné účty celkem Bankovnl účty k limitům OS X X Prljmový účet X V. PENĚŽNí FONDY - INFORMATIVNĚ Text Počátečnl zůstatek Přljmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdll rozpočtu) Změna stavu Financováni - trída 8 Schvál8ný rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost VI. MAJETEK Název m8jetkového účtu Počátečnl stav k 1.1. Obr8t Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finančni majetek Ostatnl dlouhodobý finančnl majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Materiál Materiál na skladě , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 525, ,00 VII. VYÚČTOVÁNí FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ. OBCí. OSO A VNITŘNi PŘEVODY Položka Text 4222 Investičnl prijaté transfery od krajů 5321 Neinvestičnl transfery obclm Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ,00 Skutečnost , , , , h10m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o strana 5/6

6 Ucence: D9UI XCRGBZUC/ZUC ( / ) VIII. VYÚČTOVÁNí FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZpOČTU. ST. FONDŮM A NÁRODNíMU FONDU UZ Položka text RozpoCet upr. (Pfijmy) Rozpoče: upr. ( Skutečnost (Pfíjmy) Skutečnost (Výdaje) Výdaje) Neinvestični přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR x x Nákup materiálu j.n. x x 424, ptíprava a provedení sčítání lidu 424,00 424,00 424,00 424,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEPKU PŘEZKOUMÁNí HOSPODAŘENí viz. pfl/oha Č. 1 X. FINANČNí HOSPODAŘENi ZŘíZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENí S JEJICH MAJETKEM viz. pflloha Č. 2 XI. OSTATNí DOPLŇUJíCí ÚDAJE Razítko účetní jednotky OBEC PŘEPYCHY Vápno Osoba odpovědná za účetnictví Renata Špásová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů ~'--;1,/ Osoba odpovědná Statutární za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Renata Špásová Jan Havlík Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: Zveřejněno iv elektronické podobě na h10m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/6

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Soberaz ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 10.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578576 název Obec Soberaz ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kalhov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373753 název Obec Kalhov ulice, č.p. č.p. 50 obec Kalhov PSČ, pošta 588 42 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Licence: DA9G XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Oú Tachov 4053 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 14.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Oú Tachov 4053 ulice,

Více

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Obec Loučim ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572624 název Obec Loučim ulice, č.p. čp.2 obec Loučim PSČ, pošta 345 06 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kneznice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kneznice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Hlohová ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00478547 název Obec Hlohová ulice, č.p. 58 obec Hlohová PSČ, pošta 345 61 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Krkonoše - svazek měst a obcí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 06.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70157898 název Krkonoše - svazek měst a obcí ulice, č.p. Zámek 1 obec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 10.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 75122863 název Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Obec Bělá ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 08.02.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00534650 název Obec Bělá ulice, č.p. Bělá 150 obec Bělá PSČ, pošta 74723 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Plyn Kojetice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 68689438 název DSO Plyn Kojetice ulice, č.p. Kojetice 131 obec Kojetice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

Licence. D53C. X_C_R_G_B_ZUC / ZUC (20012011/01012011) enetárov. (v Ke) sestavený ke dni 01.03.2012

Licence. D53C. X_C_R_G_B_ZUC / ZUC (20012011/01012011) enetárov. (v Ke) sestavený ke dni 01.03.2012 Licence. D53C. X_C_R_G_B_ZUC / ZUC (20012011/01012011) Obec enetárov r r [!y l< 2 Oi 1 (v Ke) sestavený ke dni 01.03.2012 Údaje o organizaci identifikacni název ulice, C.p. obec PSČ, pošta cislo 00637203

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Podhůří Mařenky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70875529 název Mikroregion Podhůří Mařenky ulice, č.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Studenec 5054 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00276162 název OÚ Studenec ulice, č.p. Studenec 364 obec Studenec PSČ, pošta 512

Více