KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly"

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: V10 ČJ: 13686/EK/2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Úhlejov, IČ: za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Místo provedení přezkoumání: Obec Úhlejov čp OÚ Úhlejov, Miletín Zástupci za Obec: - Lenka Šedivá, DiS - starostka obce - Hana Rozsévačová - externí účetní Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Lenka Sedláčková - kontroloři: Renata Lorencová Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 č. 420/2004 Sb. a 4 a 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. 1

2 A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Úhlejov - byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Návrh rozpočtu Pravidla rozpočtového provizoria Rozpočtová opatření Rozpočtový výhled Schválený rozpočet Závěrečný účet Bankovní výpis Popis písemnosti Návrh rozpočtu obce na rok 2014 byl v souladu s ustanovením 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn, tj. od do a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Do doby schválení rozpočtu se hospodaření obce řídilo pravidly rozpočtového provizoria, v zastupitelstvu obce schválenými dne Rozpočtové změny byly prováděny rozpočtovými opatřeními č. 1-7, v ZO schváleny dne , , , , , a Rozpočtový výhled byl sestaven na období 4 let ( ). V ZO schváleno dne Rozpočet obce na rok 2014 zastupitelstvo obce schválilo dne jako přebytkový ve výši příjmů ,- Kč a ve výši výdajů ,- Kč. Krátkodobé financování činí ,-Kč a dlouhodobé financování činí ,- Kč (splátky úvěrů). Dále ZO stanovilo závazné ukazatele, jimiž jsou objemy jednotlivých paragrafů. Přesuny mezi položkami musí odsouhlasit ZO. Závěrečný účet za rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce s výhradou a přijalo nápravné opatření. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úředních deskách od do Téhož dne byla schválena i účetní závěrka za rok Obec má zřízeny bankovní účty: - u KB, č. ú /0100, zůstatek účtu k činí ,13 Kč, - u KB byty, č. ú /0100, zůstatek účtu k činí ,91 Kč, - u ČNB, č. ú /0710, zůstatek účtu k činí ,94 Kč. Inventurní soupis majetku a závazků Zůstatky účtů odpovídají účtu v rozvaze sestavené ke dni Inventarizace majetku a závazků byla provedena k Dále byly ověřeny inventurní soupisy na výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí na tyto inventury. Inventarizace je doložena 2

3 inventarizační zprávou. Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti. Kniha došlých faktur Kniha došlých faktur je řádně vedena v PC. Kniha odeslaných faktur Kniha odeslaných faktur je řádně vedena v PC. Odměňování členů Byla provedena kontrola stanovení výše odměn za výkon zastupitelstva funkce členům zastupitelstva za měsíc prosinec a nebyly zjištěny nedostatky. Vyplacení odměn odpovídá jejímu stanovení. Pokladní doklad Byly kontrolovány pokladní doklady za období květen a prosinec Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby. Pokladní kniha (deník) Pokladní kniha je vedena v písemné podobě. Příloha rozvahy Byla předložena příloha rozvahy sestavená ke dni a Rozvaha Byla předložena rozvaha sestavená ke dni Závěrka byla přezkoušena na stavy účtů v rozvaze sestavené k Byl ověřen soulad stavů účtů vykazovaných v Rozvaze územních samosprávných celků (Úč OÚPO 3-02) se stavy majetku, pohledávek a závazků dle výsledku inventarizace. Počáteční stav účtu Dotace na pořízení investičního majetku činil ,88 Kč. Konečný stav účtu 403 k činí ,20 Kč. Korekce účtů drobný dlouhodobý hmotný majetek byla vytvořena ve správné výši. Byly vytvořeny opravné položky k účtu Odběratelé ve výši ,- Kč a k účtu Jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši 8 635,- Kč. Výsledek hospodaření na rozvahovém účtu 493 vykazuje zisk ve výši ,90 Kč. Účetní doklad Byly kontrolovány účetní doklady za měsíc květen a prosinec Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby. Účetní doklady mají patřičné náležitosti. Kontrolou účetnictví byly zjištěny drobné nedostatky účtování mezd, které byly opraveny v měsíci červenci. Výkaz pro hodnocení plnění Byl předložen výkaz FIN 2-12 sestavený ke dni rozpočtu a Výkaz zisku a ztráty Byl předložen výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni a Smlouvy a další materiály k Obec obdržela účelovou dotaci: přijatým účelovým dotacím 3

4 - neinvestiční dotaci ze SR prostřednictvím KÚ na náklady spojené s volbami do Evropského parlamentu ve výši ,- Kč, ÚZ 98348, dotace byla čerpána ve výši ,- Kč, nevyčerpaná část dotace ve výši 2 712,- Kč byla vrácena na účet KÚ při ročním zúčtování za rok 2014 dne dotace nebyla předmětem kontroly, - neinvestiční dotaci ze SR prostřednictvím KÚ na náklady spojené s volbami do Evropského parlamentu ve výši ,- Kč, ÚZ 98187, dotace byla čerpána ve výši ,- Kč, nevyčerpaná část dotace ve výši 1 826,- Kč byla vrácena na účet KÚ při ročním zúčtování za rok 2014 dne dotace nebyla předmětem kontroly, - z KHK neinvestiční dotaci ve výši ,- Kč a investiční dotaci ve výši ,- Kč na realizaci projektu s názvem "Komplexní úpravy prostranství a veřejné zeleně v obci Úhlejov a Chroustov" dle Smlouvy č. 14POV020018/MZ/NEINV ze dne , dotace nesmí překročit 50 % celkových nákladů na projekt, předpokládané celkové náklady činí ,- Kč, realizace akce je stanovena ode dne do , v tomto období musí být dotace profinancována. Dotace oddělena v účetnictví organizačním znakem Kontrolou výběrového řízení bylo zjištěno, že zřízený profil zadavatele není propojen s Věstníkem veřejných zakázek. Vzhledem k této skutečnosti bude dán podnět na oddělení metodiky a kontroly, které dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě provede následnou kontrolu čerpání dotace. Smlouvy nájemní Obec uzavřela Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku z programu "Fond kulturního dědictví" s Nadací VIA, Jelení 195/9, Praha. Předmětem smlouvy je nadační příspěvek na realizaci projektu "Obnova Božích muk v obci Chroustov". Oprávnění čerpat příspěvek ve výši ,- Kč je od do , dle přiloženého rozpočtu projektu. Nadační příspěvek byl vyplacen jednorázově. Kontrolu čerpání uvedeného příspěvku provede poskytovatel. Obec uzavřela k nové nájemní smlouvy (viz níže). Předmětem kontroly byla Smlouva o nájmu pozemku ze dne , kdy předmětem pronájmu jsou pozemky parc. č. 422/6 o výměře m2 v k.ú. Úhlejov - TTP a parc. č. 37 o výměře m2 v k.ú. Úhlejov - ostatní plocha za roční nájemné 100,-Kč. Doba pronájmu je stanovena na dobu neurčitou, nejméně však na dobu 5 let. Záměr pronájmu zveřejněn od do Dále byla předmětem kontroly Smlouva o nájmu pozemku ze dne , kdy předmětem pronájmu je pozemek 4

5 parc. č. 422/2 o výměře m2 v k.ú. Úhlejov - TTP za roční nájemné 150,-Kč. Doba pronájmu je stanovena na dobu neurčitou, nejméně však na dobu 5 let. Záměr pronájmu zveřejněn od do Dále byla kontrolována Smlouva o zemědělském pachtu ze dne , kdy předmětem smlouvy je pozemek na parc. č. 447/3 o výměře m2 v k.ú. Úhlejov (pronajato pouze 2121 m2) - za cenu 135,- Kč/hospodářský rok. Záměr zveřejněn od do Smlouvy o převodu majetku Pokud se týká působnosti zastupitelstva obce v majetkové (koupě, prodej, směna, oblasti, došlo v roce 2014 k převodu pozemků obci od KHK převod) p. č. 551/23 v k.ú. Chroustov a p. č. 448/5 a 448/6 (vzniklé z p. č. 448/1) v k.ú. Úhlejov na základě darovací smlouvy ze dne Účetní cena pozemku č. 448/5 činí ,- Kč, p. č. 448/6 činí 2 830,- Kč a p. č. 551/23 činí ,- Kč. V ZO schváleno Právní účinky zápisu vznikly ke dni Kontrolou zaúčtování bylo zjištěno, že pozemky byly zavedené v jiné ceně než jak je uvedeno ve Smlouvě. Vzhledem k tomu, že byly pozemky převzaty od vybrané účetní jednotky, neměla zde být použita reprodukční pořizovací cena. Smlouvy o přijetí úvěru KB uzavřela v roce 2013 s obcí smlouvu o úvěru na částku ve výši ,- Kč na rekonstrukci střechy víceúčelového objektu čp.50 v obci Úhlejov a zpětné proplacení investice rekonstrukce hasičských zbrojnic v části obce Úhlejov a Chroustov. Úvěr zajištěn krycími blankosměnkami, výše splátky činí ,- Kč. Splatnost poslední splátky úvěru činí ,- Kč se splatností do Přijetí úvěru schváleno v ZO dne Zůstatek účtu Krátkodobé úvěry k činí ,- Kč. KB uzavřela v roce 2012 s obcí smlouvu o úvěru na částku ve výši ,- Kč na refundaci finančních prostředků použitých na opravu střechy BD ve vlastnictví obce. Úvěr zajištěn krycí blankosměnkou a to na základě smlouvy o zajištění, výše splátky činí 8 500,- Kč. Splatnost poslední splátky úvěru činí 8 000,- Kč se splatností k Dne byl tento úvěr zcela doplacen. KB uzavřela v roce 2010 s obcí smlouvu o úvěru na částku ve výši ,- Kč na akci "oprava střechy na bytové domě čp. 62 a 63 Úhlejov vč. výklenků střechy a další opravy na tomto domě. Úvěr zajištěn krycí blankosměnkou a to na základě smlouvy o zajištění, výše splátky činí 5 357,- Kč/měsíc. Splatnost poslední splátky úvěru činí 5 365,- Kč se splatností k Zůstatek účtu Dlouhodobé úvěry k činí ,- Kč. 5

6 Smlouvy o věcných břemenech Smlouvy o výpůjčce Smlouvy ostatní Dokumentace k veřejným zakázkám Byla předložena Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti ze dne , kterou uzavřela s obcí (investorem) příspěvková organizace Správa silnic Královéhradeckého kraje. Předmětem smlouvy je pozemek p.p.č. 551/1 v k.ú. Chroustov, na kterém investor hodlá vybudovat a provozovat Stavbu "Chroustov rekonstrukce veřejného osvětlení, okres Jičín". Investorovi stavby vzniká právo zřídit a provozovat Stavbu ve veřejném zájmu, vstupovat (vjíždět) na dotčenou nemovitost za účelem zajištění provozu, oprav a údržby Stavby a to jen na nezbytně nutnou dobu. Omezení je zřízeno za jednorázovou peněžitou náhradu ve výši 5 082,- Kč. Uhrazeno na základě přijaté faktury dne Obec uzavřela dne Smlouvu o výpůjčce na část budovy čp místnost v přízemí budovy s účinností ode dne podpisu smlouvy. Uzavřeno se sdružením Podchlumí, o. s., se sídlem Holovousy 39, Hořice. Smlouva je zavřena na dobu určitou do Obec uzavřela Dohodu o partnerství dne se sdružením Podchlumí, o.s. se sídlem Holovousy 39, Hořice na vybavení knihovny. Obec se bude finančně podílet na realizaci předmětu projektu a to částkou ,- Kč (poskytnutá dotace), splatná do a předfinancováním části projektu ve výši ,-Kč, splatné do (návratnost prostředků po obdržení dotace nejpozději do ). Smlouva uzavřena na dobu 5 let. V ZO schváleno dne Byla provedena kontrola dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. V roce 2014 byla realizována veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Komplexní úpravy prostranství a veřejné zeleně v obci Úhlejov a Chroustov". Byla předložena výzva k podání nabídky ze dne s obsahem: - název zakázky, - termín dokončení zakázky, - místo plnění prací, - lhůta pro podání nabídky byla stanovena do , - základní kritéria hodnocení zakázky: 1. ekonomická výhodnost nabídky včetně komplexnosti nabídky - váha 80 %, 2. možnost předfinancování a splatnost až březen 2015 váha 15 %, 3. záruční doba v měsících - váha 5 %, - stanoveno datum otevírání obálek dne v 18,00 h., - oslovení firem: 6

7 Jaroslav Pavelka, Dvůr Králové n.l. STAVHAUS, Pavel Hauser, Dvůr Králové n. L. Rostislav Rodr, Rudník Předloženy nabídky: - Jaroslav Pavelka, Dvůr Králové n.l ,- Kč bez DPH - STAVHAUS, Pavel Hauser, Dvůr Králové n. L ,- Kč bez DPH - Rostislav Rodr, Rudník ,- Kč bez DPH. Vybrána firma STAVHAUS, Pavel Hauser, Dvůr Králové n. L. Výběr dodavatele provádělo zastupitelstvo obce dne viz Usnesení z jednání zastupitelstva obce. Bylo předloženo Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne Obec předložila Potvrzení o převzetí Rozhodnutí o přidělení zakázky, která byla podepsána zástupci firem, které se hlásily do soutěže. Kontrolou zveřejnění Smlouvy o dílo na profilu zadavatele bylo zjištěné, že obec zveřejnila Smlouvu na profilu zadavatele v zákonem stanovené lhůtě https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obecuhlejov_1082/komplexni-upravy-prostranstvi-a-verejne-zelenev-obci-uhlejov-a-chroustov_6718/smlouva-o-dilo_39765/, avšak tento profil není propojen s věstníkem veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj, čímž došlo k porušení 17 písm.w) a v návaznosti na toto ustanovení i k porušení 147a zákona. Doporučení: Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ověřovatelé doporučují dodatečně propojit profil zadavatele s Věstníkem veřejných zakázek. Opatření k nápravě chyb a nedostatků bylo kontrolnímu orgánu doručeno den Byly předloženy zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce ze dne , , , , , , , , , , , , , , , , a

8 B. Zjištění ze závěrečného (jednorázového) přezkoumání Při přezkoumání hospodaření - Obec Úhlejov byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu Právní předpis: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 17 písm. w) - Zřízený profil zadavatele (internetová adresa) nebyl propojen s Věstníkem veřejných zakázek. o Kontrolou zveřejnění Smlouvy o dílo na profilu zadavatele bylo zjištěné, že obec zveřejnila Smlouvu na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-uhlejov_1082/komplexniupravy-prostranstvi-a-verejne-zelene-v-obci-uhlejov-a-chroustov_6718/smlouvao-dilo_39765/, avšak tento profil není propojen s věstníkem veřejných zakázek, čímž došlo k porušení 17 písm.w). Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 24 - Majetek územního celku nebyl oceněn v souladu se zákonem. o Kontrolou zaúčtování darovaných pozemků bylo zjištěno, že pozemky byly zavedené v jiné ceně než jak je uvedeno ve Smlouvě. Vzhledem k tomu, že byly pozemky převzaty od vybrané účetní jednotky, neměla zde být použita reprodukční pořizovací cena. 30 odst. 1 a 4 - Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny. o Kontrolou inventarizace bylo zjištěno, že: - účet Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku neodpovídá skutečnosti; byl zjištěn rozdíl mezi účetní a majetkovou evidencí ve výši 907,- Kč, - účet Oprávky ke stavbám neodpovídá skutečnosti; byl zjištěn rozdíl mezi účetní a majetkovou evidencí ve výši ,- Kč, - účet Stavby neodpovídá skutečnosti vzhledem k tomu, že na uvedený účet bylo účtováno technické zhodnocení do 40 tis. Kč (např. fakt. č ve výši 6 137,- Kč, fakt. č ve výši ,- Kč, fakt. č ve výši 4 397,- Kč). Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. 8

9 C. Plnění opatření Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: Právní předpis: Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů 13 odst. 1 písm. b) - Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu. (nenapraveno) o Tato zpráva byla zaslána až Uvedená chyba přetrvává vzhledem k tomu, že závěrečný účet za rok 2013 byl schválen dne , opatření k nápravě chyb a nedostatků byla odeslána až dne Právní předpis: ČÚS ( 36 odst. 1 zákona o účetnictví) ČÚS 701 bod 6.2. a Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví k nemovitostem, které podléhaly zápisu do katastru nemovitostí. (napraveno) o Pozemek p.p.č. 550/3 o výměře 403 m2 v k.ú. Chroustov u Miletína nebyl vyřazen z majetku obce v den právních účinků vkladu do KN. - Kontrolou Darovací smlouvy na převod pozemků bylo zjištěno, že uvedený nedostatek se již nevyskytuje. Právní předpis: ČÚS ( 36 odst. 1 zákona o účetnictví) ČÚS Územní celek nedodržel postupy účtování transferů. (napraveno) o Obec obdržela investiční dotaci ve výši ,- Kč na pořízení územního plánu, tato dotace podléhá vypořádání k K není však tato dotace zaúčtována na účtu Kontrolou výkazu Rozvaha sestavené ke dni bylo zjištěno, že uvedená investiční dotace je řádně vedena na účtu Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery. ČÚS Územní celek nedodržel postupy účtování transferů. (napraveno) o Investiční dotace ve výši ,- byla účtována do výnosů na účet 672. Správně má být účtována na účet transféry na pořízení dlouhodobého majetku. Důsledkem chybného účtování došlo ke zkreslení hospodářského výsledku obce v uvedené hodnotě. - Uvedená chyba byla napravena dokladem č ze dne ČÚS 709 bod Územní celek nedodržel obecná pravidla k postupům účtování na účtu Transfery na pořízení dlouhodobého majetku. (napraveno) o Na účet 403 byla chybně zaúčtována částka ve výši ,97 Kč, neinvestiční dotace UZ , naopak investiční dotace ve výši ,- Kč na tento účet zaúčtována nebyla. 9

10 - Uvedená chyba byla opravena dokladem č ze dne ČÚS 709 bod Územní celek nedodržel obecná pravidla k postupům účtování na účtu Transfery na pořízení dlouhodobého majetku. (napraveno) - Uvedená chyba napravena. Kontrolou výkazu Rozvaha sestavené ke dni bylo zjištěno, že uvedená investiční dotace je řádně vedena na účtu Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery. ČÚS Územní celek nedodržel základní postupy účtování dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku. (napraveno) o Na účtu 019 byl veden majetek - územní plán, který dosud nebyl ukončen, tzn. že má být dosud veden na účtu Uvedená chyba byla napravena dokladem č ze dne Právní předpis: Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 2 odst. 2 - Územní celek nedodržel druhové třídění rozpočtové skladby. (napraveno) o Pokladní doklad ze dne na částku 100,- Kč je chybně naúčtován na položku poštovné 5161, jedná se o pohoštění nebo 5175, špatně je rovněž vymezen nákladový účet 518, má být 501 nebo Kontrolou pokladních dokladů a jejich zaúčtování za měsíc květen se již uvedená chyba nevyskytuje. byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky: Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 13 odst. 2 - Pravidla rozpočtového provizoria nebyla stanovena orgánem k tomu určeným. (napraveno) o Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2013 nebyla schválena zastupitelstvem obce. - Byla předložena pravidla rozpočtového provizoria, která byla schválena v ZO dne b) při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 10

11 D.Závěr I. Při přezkoumání hospodaření - Obec Úhlejov - za rok 2014 byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 sb.): Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu Právní předpis: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 17 písm. w) - Zřízený profil zadavatele (internetová adresa) nebyl propojen s Věstníkem veřejných zakázek. o Kontrolou zveřejnění Smlouvy o dílo na profilu zadavatele bylo zjištěné, že obec zveřejnila Smlouvu na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profilzadavatele/obec-uhlejov_1082/komplexni-upravy-prostranstvi-a-verejne-zelene-vobci-uhlejov-a-chroustov_6718/smlouva-o-dilo_39765/, avšak tento profil není propojen s věstníkem veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj, čímž došlo k porušení 17 písm.w). Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 24 - Majetek územního celku nebyl oceněn v souladu se zákonem. o Kontrolou zaúčtování darovaných pozemků bylo zjištěno, že pozemky byly zavedené v jiné ceně než jak je uvedeno ve Smlouvě. Vzhledem k tomu, že byly pozemky převzaty od vybrané účetní jednotky, neměla zde být použita reprodukční pořizovací cena. 30 odst. 1 a 4 - Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny. o Kontrolou inventarizace bylo zjištěno, že: - účet Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku neodpovídá skutečnosti; byl zjištěn rozdíl mezi účetní a majetkovou evidencí ve výši 907,- Kč, - účet Oprávky ke stavbám neodpovídá skutečnosti; byl zjištěn rozdíl mezi účetní a majetkovou evidencí ve výši ,- Kč, - účet Stavby neodpovídá skutečnosti vzhledem k tomu, že na uvedený účet bylo účtováno technické zhodnocení do 40 tis. Kč (např. fakt. č ve výši 6 137,- Kč, fakt. č ve výši ,- Kč, fakt. č ve výši 4 397,- Kč). byly zjištěny závažné chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 sb.): 11

12 c5 neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předcházející roky II. Při přezkoumáním hospodaření - Obec Úhlejov - za rok 2014 se neuvádí žádná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření - Obec Úhlejov - za rok 2014 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 4,32 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 12,64 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 16,40 % 12

13 13

14 14

Závěrečný účet obce Horní Maršov za rok 2011 doplňující údaje Zůstatek na běžném účtu k 31. 12. 2011 21 139 083,23 Obec Horní Maršov má tyto úvěry - zůstatek k 31. 12. 2011 6 404 484,29 Komerční banka

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Město Vysoké Veselí, IČ: 00272418 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Obec Horní Maršov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277878 název Obec Horní Maršov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Obec Horní Maršov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277878 název Obec Horní Maršov

Více

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly I,,v ", KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Kohoutov, IČ: 00278017 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2014 Přezkoumání se

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. HOSPODAŘENÍ ROZVAHA K 31. 12. 2013 AKTIVA Stav k 1. 1. 2013

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Č. j.: LK-0160/14/Gro Přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Nechanicko, IČ: 70957606 za rok

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0092/12/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 19. 2. 2013 na základě zákona

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE / KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Stará Voda, IČ: 00269590 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Jestřabí Jestřabí 1 763 33 Štítná nad Vláří datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více