Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín"

Transkript

1 PRA PRA PRA PRA HA GUE GA G HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR KONTROLNÍCH ČiNNOSTÍ Stejnopis č.3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín podle ustanovení 10 zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon Č. 420/2004 Sb.), provedeného v Úřadu městské části Praha - Zličín se sídlem Tylovická 207, Praha 5 za období od do Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín (dále jen MČ) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření, která proběhla v období: a) od 13. října 2014 do 31. října 2014 b) od 9. února 2015 do 20. února Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín (dále jen MČ) za rok 2014 bylo zahájeno podle ustanovení 5 odst. 3 zákona Č. 420/2004 Sb. a 5 odst. 2 písmo b) zákona Č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), (dále jen kontrolní řád), doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření kontrolované osobě dne Pověření k přezkoumání hospodaření na základě ustanovení 5 zákona Č. 420/2004 Sb. a v souladu s ustanovením 4 kontrolního řádu vydala ředitelka odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy Ing. Irena Ondráčková pod č.j. S-MHMP /2014 dne Přezkoumání hospodaření vykonali: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: kontroloři: Ing. Veronika Rozehnalová Ing. Lada Bořková Ing. Libor David Ing. Dagmar Pintová Sídlo: Mariánské nám Praha I Pracoviště: Jungmannova 35/ Praha I tel III, fax

2 A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření MČ, vymezené ustanovením 2 zákona Č. 420/2004 Sb., jejichž obsahová náplň je uvedena níže. Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem. V případě, že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně popsány v části B. a C. této zprávy. Podle ustanovení 2 odst. 3 zákona Č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu. Údaje o hospodaření MČ vvjmenované v dále uvedených patnácti předmětech přezkoumání hospodaření byly přezkou mávány z hlediska (ustanovení 3 zákona č. 420/2004 Sb.): A. dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména: - zákonem Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákonem Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákonem Č Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem Č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem Č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obecně závaznou vyhláškou Č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, nařízením vlády Č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády Č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozděj ších předpisů, Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky Č. 410/2009 Sb., Č B. souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, C. dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, D. věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. -2 -

3 Obsahová náplň předmětů přezkoumání hospodaření Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků Bylo ověřeno: dodržení náležitostí, termínů a způsobu zveřejnění a projednání závěrečného účtu za minulý rozpočtový rok ( 17 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), zda má MČ sestaven rozpočtový výhled ( 3 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), správnost postupu při sestavení, schvalování rozpočtu včetně jeho rozpisu podle podrobné rozpočtové skladby, stanovení pravidel rozpočtového provizoria a hospodaření podle nich do schválení rozpočtu ( 4-14 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), postup při provádění vybraných rozpočtových změn, rozpočtových opatření ( 16 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). Dále bylo přezkoumáno plnění vybraných příjmů rozpočtu a čerpání vybraných běžných výdajů (včetně výdajů na platy zaměstnanců a odměny členů Zastupitelstva MČ) a kapitálových výdajů. Ověřeno bylo rovněž nakládání s finančními prostředky na bankovních účtech a v pokladně. Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů Výběrovým způsobem byly přezkoumány tvorba a čerpání peněžních fondů zřízených podle ustanovení 5 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, (Fond rezerva rozvoje a Sociální fond) a krytí peněžních fondů finančními prostředky. Dále byla ověřena oprávněnost a správnost zaúčtování účetních případů a zhodnocena pravidla upravující tvorbu a čerpání peněžních fondů ve vazbě na rozhodnutí orgánů MČ. Předmět: Zákon č. 470/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské územního celku činnosti Bylo zjištěno, jakými druhy podnikatelských činností se MČ zabývala, zda byla případná podnikatelská činnost vykonávána na základě živnostenského oprávnění, a zda byly činnosti podléhající dani z příjmů, tj. zdaňovaná činnost, vykonávány v souladu s obecně závaznou vyhláškou Č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy,' kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (tj. pronájmy bytových a nebytových prostor, pozemků, prodeje nemovitého majetku a jiné druhy podnikatelské činnosti). Dále bylo ověřeno, zda MČ plnila povinnosti dané ustanovením 11 obecně závazné vyhlášky Č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, tj. zejména zda sestavila plán činností podléhajících dani z příjmů a jak použila zisk zdaňované činnosti. Přezkoumána byla správnost rozčlenění výnosů a nákladů hlavní a podnikatelské (zdaňované) činnosti pro potřeby výpočtu podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy, výběrovým způsobem byla ověřena správnost zaúčtování výnosů a nákladů, vykázaného výsledku hospodaření, ze kterého MČ vycházela při výpočtu podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy. Výběrovým způsobem byly přezkoumány smlouvy související se zdaňovanou činností - smlouvy o pronájmu, smlouvy kupní a to zejména s ohledem na stanovení sjednaných cen, z hlediska náležitostí a jejich plnění. Dále byla provedena kontrola plnění smlouvy o správě, - 3 -

4 údržbě a opravách nemovitostí. Bylo posouzeno, zda smlouva obsahuje všechny náležitosti a zda docházelo k plnění v souladu se smluvními podmínkami. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami MČ v přezkoumaném roce nevykazovala a neuskutečnila peněžní operace týkající se sdružených prostředků. Kontrolní skupina nezjistila existenci smlouvy, na základě které by byly vynakládány. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví MČ v přezkoumaném roce nevykazovala v účetnictví s výjimkou krátkodobých závazků cizí zdroje ve smyslu účetních předpisů, ani nebyly kontrolní skupinou zjištěny. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo D hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv Kontrolní skupina nezjistila, že by MČ v přezkoumaném roce nakládala s prostředky z Národního fondu nebo jinými zdroji poskytnutými na základě mezinárodních smluv. MČ takové prostředky nevykázala. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. písmo g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám Bylo přezkoumáno vyúčtování a vypořádání finančních vztahů (ve vazbě na účetnictví a výkaznictví, dodržení podmínek a termínů) ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu hl. m. Prahy ajiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Výběrovým způsobem bylo ověřeno dodržení účelu a plnění podmínek použití poskytnutých dotací nebo návratných finančních výpomocí (neinvestiční účelová dotace na volby do parlamentu a Zastupitelstva HMP). Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku Bylo přezkoumáno hospodaření a nakládání s majetkem hl. m. Prahy, svěřeným MČ, a to zejména s ohledem na dodržování právních předpisů upravujících nakládání s majetkem hl. m. Prahy a rozhodování o majetkoprávních úkonech (zejména ustanovení 34-36,43, 89 a 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, a část čtvrtá obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů) a v návaznosti na vedení tohoto majetku v evidenci a v účetnictví. Dále bylo přezkoumáno ošetření majetkoprávních vztahů u majetku hl. m. Prahy, svěřeného MČ, předaného MČ zřízené příspěvkové organizaci k hospodaření ve vazbě na zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Praha - 5 Zličín. Výběrovým způsobem byly přezkoumány roční přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vykázané v účetnictví včetně majetku vedeného na podrozvahových účtech. majetku svěřeného zřízené organizaci, zásob, vytvořené oprávky k dlouhodobému majetku, způsob a správnost ocenění. Bylo ověřeno provedení inventarizace majetku a zásob a na vybraném vzorku byla ověřena fyzická existence pořízeného majetku

5 Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek MČ v přezkournaném roce nevykázala, že by nakládala a hospodařila s majetkem státu, majetek státu nebyl kontrolní skupinou zjištěn. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu Předmětem kontroly bylo dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání a realizaci zakázek. Byl přezkoumán postup zadavatele na vybraných zakázkách: veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Zázemí sportovního areálu - projektová dokumentace", veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Mateřská škola v Hevlínské - projektová dokumentace". Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazků a nakládání s runu Byly přezkoumány struktura a stav pohledávek a závazků z hlavní a podnikatelské činnosti, výběrovým způsobem jejich evidence a účtování. U pohledávek po splatnosti bylo výběrovým způsobem ověřeno, zda nehrozí jejich promlčení a zda k nim byly v souladu s účetními předpisy vytvořeny opravné položky, byl zhodnocen systém zabezpečení pohledávek proti promlčení a zda je MČ schopna řádně a včas plnit závazky. Zhodnoceno bylo také provedení inventarizace pohledávek a závazků k rozvahovému dni. Dále bylo ověřeno, zda úkony, na základě kterých vybrané pohledávky a závazky vznikly či zanikly, byly schváleny příslušným orgánem (ustanovení 89 a 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů) a u dlouhodobých pohledávek byla posouzena rizika s tím související. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických a právnických osob MČ v přezkoumaném roce nevykazovala žádný ručitelský závazek za závazky fyzických nebo právnických osob a kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by MČ ručitelský závazek poskytla. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob MČ v přezkoumaném roce nevykazovala a kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by MČ zřídila zástavní právo k nemovitým a movitým věcem ve prospěch třetích osob. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku MČ v přezkournaném roce nevykázala zřízení věcných břemen ke svěřenému majetku hl. m. Prahy a kontrolní skupinou nebylo jejich zřízení zjištěno. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem Na vybraných účetních případech bylo ověřeno, zda je účetnictví vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy, zda byly příjmy a výdaje zatříděny do rozpočtu MČ v souladu s platnou - 5 -

6 rozpočtovou skladbou. Dále bylo overeno, zda byl vytvořen a funguje vnitřní kontrolní systém ve smyslu zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (byla přezkoumána úroveň zpracování vnitřních předpisů z jednotlivých oblastí činností) a zda doklady byly formálně i věcně správné a byly archivovány zejména v souladu se zákonem Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem Č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bylo zhodnoceno, zda účetní závěrka byla zpracována v rozsahu daném ustanovením 18 zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace MČ ve smyslu tohoto zákona a zda byla inventarizace majetku a závazků k rozvahovému dni provedena v souladu s ustanovením 29 a 30 tohoto zákona. Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření je uveden v Příloze Č. 1 této zprávy. Doklady, o které se opírají kontrolní zjištění, jsou uvedeny v části B. a C. této zprávy, v popisech k jednotlivým zjištěným nedostatkům. B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání hospodaření Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření MČ byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod 10 odst. 3 písmo c) zákona č Sb.: Předmět: Zákon Č Sb. 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků Právní předpis: Nařízení vlády Č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastup itelste v, ve znění pozdějších piedpisů ~ ustanovení 3 Bylo zjištěno, že čtyřem neuvolněným členům Rady MČ byla stanovena odměna za měsíc listopad 2014 odpovídající počtu 25 dnů. Ustavují zasedání Zastupitelstva MČ, kdy byla zvolena nová Rada MČ pro volební období , bylo dne Podle ustanovení 3 nařízení vlády Č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměna členům zastupitelstev nenáleží ode dne následujícího po dni, kdy jim zanikl mandát, anebo byli odvoláni z funkce nebo se vzdali funkce, za jejíž výkon jim byla odměna vyplacena. Odměna tak měla odpovídat počtu 26 dnů. Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo,a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku Právní předpis:čús Č ( 36 odst. 1 zákona o účetnictví) ~ ustanovení ČÚS Č. 708 bod 8. Ukončená investiční akce Senior park v ocenění ve výši Kč byla zařazena do majetku dokladem Č ze dne Bylo zjištěno, že na kartě majetku nebyl zaznamenán transfer ve výši Kč, tj. dar od společnosti Letiště Praha, a.s., který byl použit na pořízení uvedeného majetku. Nebylo účtováno o časovém rozlišení investičního transferu současně s odpisy uvedeného majetku na účet Transfery na pořízení dlouhodobého majetku souvztažně s účtem Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, jak ukládá ustanovení bodu 8.3. ČÚS Č Odpisování dlouhodobého majetku. Právní předpis: Zákon Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů -6 -

7 ~ ustanovení 35 odst. 3 Kontrolou inventurního soupisu majetku vedeného na účtu Pozemky v návaznosti na evidenci katastru nemovitostí bylo zjištěno, že dle údajů katastru nemovitostí je na pozemku parc. Č. 783/7-6 m 2 k.ú. Zličín ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa MČ (list vlastnictví 675) stavba jiného vlastníka (list vlastnictví 681). Užívání majetku nebylo zabezpečeno žádným právním vztahem, např. nájemní smlouvou. V uvedeném případě MČ nepostupovala v souladu s ustanovením 35 odst. 3 zákona Č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, které ukládá městský částem chránit majetek hl. m. Prahy před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení. Právní předpis: Zákon Č. ~ ustanovení 25 odst. 1 písmo l) 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisu Pozemky parc. Č. 676/1 a 676/495 k.ú. Zličín, které byly MČ darovány od společnosti Central Group, a.s. na základě darovací smlouvy ze dne , byly nesprávně oceněny celkem ve výši 1 Kč (doklad Č ze dne ). MČ tak nepostupovala v souladu s ustanovením 25 odst. 1 písmo 1) zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví, že majetek se v případech bezúplatného nabytí oceňuje reprodukční pořizovací cenou. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek smml Právní předpis: éús Č. ~ ustanovení éús Č. 701 bod ( 36 odst. 1 zákona o účetnictví) a závazkú a nakládání MČ nezaúčtovala předpis pohledávky (např. na účet Ostatní krátkodobé pohledávky) na základě uzavřené darovací smlouvy dne , podle které se dárce (Letiště Praha, a. s.) zavazuje poskytnout peněžitý dar ve výši 150 tis. Kč (do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy) MČ za účelem realizace projektu "Založení pobytové louky u parku Na prameništi". Nebylo tak postupováno v souladu s bodem 6.3. ČÚS Č Účty a zásady účtování na účtech, podle kterého je okamžikem uskutečnění účetního případu den, ve kterém dojde ke vzniku pohledávky. ~ ustanovení éús Č. 701 bod 6.3. Při účtování předpisu pohledávek (resp. výnosů) z nájemného za pozemky a nebytové prostory na účtu Odběratelé MČ v některých případech nedodržela okamžik uskutečnění účetního případu, kterým je podle bodu 6.3. ČÚS č Účty a zásady účtování na účtech den, ve kterém dojde ke vzniku pohledávky. U některých nájemců byly podle smlouvy stanoveny úhrady nájemného měsíčně (pronájem pozemků společnosti Pražská správa nemovitostí, spol. S.LO. na základě smlouvy Č. P 96/2011 ze dne ) nebo čtvrtletně (např. pronájem nebytových prostor a pozemku panu Čapkovi na základě smluv Č. P ze dne včetně dodatku Č. 1 ze dne ač. N 9/2011 ze dne včetně dodatku Č. 1 ze dne , pronájem pozemkú společnosti INOS Zličín, a.s. na základě smlouvy Č. P 38/2012 ze dne ). Předpis pohledávky byl však nesprávně zaúčtován za celý rok jedním účetním dokladem v lednu 2014 (například doklady Č ač ze dne ). Údaje vykázané v mezitímních účetních závěrkách předávaných odboru účetnictví MHMP byly tímto zkreslené. Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem Právni předpis: ~ ustanovení _? a 8 Vyhláška Č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků - 7 -

8 Předložené doklady k inventarizaci majetku a závazků k nebyly vyhotoveny v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, neboť: - nebyla stanovena výše ocenění pohledávek a závazků pro jejich vzájemné odsouhlasení ( 3 odst. 1 písmo j), - komise nebyly jmenovány pro všechny druhy majetku, např. pro účet Dohadné účty pasivní, Ostatní dlouhodobé závazky ( 3 odst. 1 písmo b), - nebyl veden seznam a popis inventarizačních identifikátorů ( 3 odst. 2 písmo b), - na některých inventurních soupisech nebyly uvedeny jména osob, které byly členy inventarizační komise a podpisové záznamy osob odpovědných za zjištění skutečností uvedených na inventurních soupisech a osob odpovědných za provedení inventarizace, např. majetkové účty, účet Jiné pohledávky z činnosti ( 8 odst. 2 písmo h) a písmo j). nebyly zjištěny chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení 10 odst. 3 písmo c) zákona č. 420/2004 Sb. C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků a) Při přezkoumání hospodaření MČ za rok 2013 a popř. předcházející roky byly zjištěny následující chyby a nedostatky (pozn.: pouze nenapravené chyby a nedostatky ke dni ukončení přezkoumání hospodaření za předchozí rok): Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků Právní předpis: Zákon č. ~ ustanovení /2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů Dne vydala MČ "Vnitřní předpis o provozování silničních motorových vozidel pro potřeby městské části Praha - Zličín". V čl. 4 písmo c) tohoto vnitřního předpisu byla mimo jiné stanovena povinnost řidičů - citace: "Vést řádnou evidenci o provozu vozidla v knize jízd, kde se uvádí odkud a kam je vozidlo použito, počet ujetých km, v knize jízd je povinen zapsat konkrétní čerpání pohonných hmot a počet celkem k uvedenému datu ujetých km". Kontrolou knihy jízd za rok 2013 vedené pro služební vozidlo registrační značky AKP bylo zjištěno, že čerpání pohonných hmot bylo v knize jízd zaznamenáváno pouze slovně (slovem "BENZÍN") bez uvedení množství načerpaných pohonných hmot. K jednotlivým dnům provozu nebyl v knize jízd uváděn počet ujetých km celkem. Dále, podle údajů uvedených v příloze faktury vystavené dodavatelem CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., evidované MČ pod číslem , MČ dne čerpala pohonné hmoty v množství 16,121, což odpovídalo částce 60ľ,30 Kč. V knize jízd však nebyla v tento den vykázána žádná jízda ani čerpání pohonných hmot. Ve výše uvedeném případě MČ nedodržela vnitřní předpis a neměla v této oblasti dostatečně funkční průběžnou kontrolu ve smyslu ustanovení 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti dodržování provozních postupů ( 19 písmo a) a d) vyhlášky č Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem Právní předpis: éús č. >- ustanovení cos č ( 36 odst. 1 zákona o účetnictví) 701 bod 6.2. a

9 MČ neúčtovala o pozemcích parc. č. 804/1, 880/12, 880/13 a 880/14 v k. ú. Zličín zatížených věcnými břemeny na základě uzavřené smlouvy o zřízení věcného břemene č. 41/2013 ze dne na příslušný analytický účet k syntetickému účtu Pozemky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění byl ve smlouvě stanoven jako den doručení oznámení katastrálního úřadu o provedení vkladu práva věcného břemene do katastru nemovitostí. MČ toto oznámení obdržela dne K byl stav věcných břemen na analytickém účtu k účtu Pozemky vykázán nižší. Syntetický účet 031 však nebyl zkreslen. MČ nepostupovala v souladu s ČÚS č Účty a zásady účtování na účtech (bod 4.2. písmo b), bod 6.2. a 6.3). V případě majetku zatíženého věcným břemenem vytváří účetní jednotka k syntetickému účtu analytický účet a dnem uskutečnění účetního případu je den, kdy dochází ke zřízení věcného břemene, tj. den uzavření smlouvy, příp. den stanovený smlouvou (v tomto případě den doručení oznámení katastrálního úřadu o provedení vkladu práva věcného břemene do katastru nemovitostí). Právní předpis: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů >- ustanovení 11 odst. " MČ předložila dokumentaci o provedení inventarizace za rok 2013 příspěvkové organizace zřízené MČ Základní škola a Mateřská škola Praha 5 - Zličín (dále jen příspěvková organizace). Z předložené dokumentace nebylo vždy jednoznačně zřejmé, který dokument je inventurním soupisem, resp. jeho přílohou, a předložené dokumenty neobsahovaly některé náležitosti inventurního soupisu požadované ustanovením 30 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením 8 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Neobsahovaly např.: - identifikační číslo vybrané účetní jednotky, - způsob zjišťování skutečných stavů (dokladová nebo fyzická), - uvedení rozsahu včetně slovního a číselného označení podle směrné účtové osnovy, - seznam příloh inventurního soupisu. Dále bylo zjištěno, že "Příkaz ředitelky ZŠ a MŠ k provedení inventarizace majetku za rok 2013" ukládá provést inventarizaci k termínu Na "Inventurním soupisu dle útvarů, lokalit a místností" k účtům 018 a 028 bylo uvedeno, že inventarizace byla provedena k V případě, že inventarizace hmotného majetku byla prováděna k jinému než rozvahovému dni, měl příkaz ředitelky obsahovat rozhodný den pro inventarizaci hmotného majetku ve smyslu ustanovení 30 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a příspěvková organizace měla dodatečnými inventurními soupisy hmotného majetku doložit přírůstky a úbytky hmotného majetku k v souladu s ustanovením 2 písmo c) vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že podle zřizovací listiny příspěvková organizace hospodaří s majetkem svěřeným zřizovatelem, nabývá majetek pro svého zřizovatele a MČ je povinna tento majetek vést ve svém účetnictví na podrozvahovém účtu, lze konstatovat, že MČ dostatečně nezajistila průběžnou veřejnosprávní finanční kontrolu ve smyslu ustanovení 11 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a ve smyslu ustanovení 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vše ve znění pozdějších předpisů, neboť inventurní soupisy nebyly z důvodu výše uvedených průkazné a nebylo tak doloženo, že příspěvková organizace zjistila k rozvahovému dni skutečný stav majetku a závazků. Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů -9 -

10 ~ ustanovení 30 odst. 1a 4 MČ při inventarizaci majetku a závazků k nezjistila skutečné stavy majetku v souladu s ustanovením 30 zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se o: - nově pořízené betonové lavičky u rybníka Sobín v celkové hodnotě Kč, které nebyly zaúčtovány na účet Drobný dlouhodobý hmotný majetek, fyzicky však existovaly. K byl stav účtu 028 vykázán nižší o uvedenou částku, - parcely Č. 882/17,804/1,880/12,880/13 a 880/14 v k. ú. Zličín zatížené věcnými břemeny zapsanými na LV 675 v celkové hodnotě ,73Kč, které nebyly k vykázány na příslušném analytickém účtu věcných břemen. Stav syntetického účtu Pozemky nebyl zkreslen. MČ nepostupovala v souladu s ustanovením 30 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, neboť ve dvou případech neověřila skutečný stav majetku. ~ ustanovení 4 odst. 8 MČ uzavřela smlouvu o dílo Č. 153/2013 na.reviralizaci břehu u rybníka Sobín 2013", na základě které byla dodavatelem vystavena faktura za provedené práce v celkové částce Kč. Tato částka byla zaúčtována do nákladů na účet Ostatní služby (účetní doklad Č ze dne ). Podle údajů uvedených v dodacím listu byla v ceně zahrnuta i dodávka dvou betonových laviček s opěradlem včetně montáže v celkové hodnotě Kč. Tuto částku měla MČ správně zaúčtovat na účet Náklady z drobného dlouhodobého majetku a zároveň na účet Drobný dlouhodobý hmotný majetek Má Dáti /088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Dal. Nebylo dodrženo obsahové vymezení položek výkazu zisku a ztráty "A.U2. Ostatní služby" a A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku" dané ustanovením 33 odst.1 písmo h) a odst. 6 písmo e) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, a obsahové vymezení položek rozvahy "A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek" a "Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku" dané ustanoveními 14 odst. 6 a 15 odst. 3 písmo d) uvedené vyhlášky. MČ nepostupovala podle ustanovení 4 odst. 8 písmo b) a c) zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého jsou účetní jednotky povinny dodržovat mimo jiné obsahové vymezení položek majetku a nákladů v účetní závěrce. b) Při předcházejícím dílčím přezkoumání hospodaření MČ za rok 2014 byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod 10 odst. 3 písmo c) zákona č. 420/2004 Sb.: Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací. týkajících se rozpočtových prostředků Právní předpis: Naiizeni vlády Č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, Naiizeni vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších předpisů ~ ustanovení 4 U dvou zaměstnanců byl k zjištěn nesprávný platový tarif. Zaměstnankyni s osobním číslem 2 byl platovým výměrem ze dne stanoven platový tarif v 11. stupni 10. platové třídy ve výši Kč. Podle dostupných údajů o dosažené započitatelné praxi

11 měla být zaměstnankyně k zařazena do 12. stupně 10. platové třídy s platovým tarifem ve výši Kč. Zaměstnankyni s osobním číslem 11 byl platovým výměrem ze dne stanoven platový tarif v 8. stupni 9. platové třídy ve výši Kč. Podle dostupných údajů o dosažené započitatelné praxi měla být zaměstnankyně k zařazena do 9 stupně 9. platové třídy s platovým tarifem ve výši Kč. MČ nepostupovala podle ustanovení 4 odst. 10 nařízení vlády Č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, neboť v uvedených případech nepřiznala zaměstnancům platový tarif ve vyšším platovém stupni, který jim náležel od prvého dne kalendářního měsíce, ve kterém dosáhli započitatelné praxe stanovené pro příslušný platový stupeň. Právní předpis: Zákon Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ~ ustanovení 27 odst. 2 Ve zřizovací listině zřízené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 (dále jen ZŠ a MŠ) ze dne byly zjištěny následující nedostatky: - v čl, VI. Vymezení majetkových práva povinností (odst. 6) bylo nesprávně uvedeno, že "ZŠ a MŠ může nabývat majetek darem na základě darovací smlouvy. O všech účelově určených i účelově neurčených darech do výše 40 tis. Kč a jejich použití rozhoduje ředitel školy. Nabývat dary účelově určené i účelově neurčené nad 40 tis. Kč může organizace pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele". Podle ustanovení 27 odst. 5 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabývat majetek darem s předchozím souhlasem zřizovatele. Podle ustanovení 39b uvedeného zákona se předchozí souhlas zřizovatele poskytuje vždy pro jeden právní úkon a je jeho součástí, s výjimkou peněžitého daru účelově neurčeného, kjehož přijetí může zřizovatel poskytnout předchozí souhlas společný pro více právních úkonů. Bez předchozího souhlasu je příslušný právní úkon neplatný. - v čl. VI. Vymezení majetkových práva povinností (odst. 8 písmo d) bylo nesprávně uvedeno, že s předchozím písemným souhlasem zřizovatele může ZŠ a MŠ přebírat ručitelské závazky. Podle ustanovení 34 uvedeného zákona příspěvková organizace není oprávněna ručit za závazky třetích osob, ani jinak je zajišťovat. Právní předpis: Zákon Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů ~ ustanovení 26 odst. 1 písmo aj r Dodatkem Č. 1 ze dne ke Směrnici pro oběh účetních dokladů ze dne byly určeny osoby jako příkazci operací. Bylo zjištěno, že se v některých případech nejednalo o vedoucí zaměstnance. MČ nepostupovala v souladu s ustanovením 26 odst. I písmo a) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví, že předběžnou kontrolu plánovaných a připravovaných operací zajišťují vedoucí orgánu nebo vedoucí zaměstnanci jím pověření k nakládání s veřejnými prostředky orgánu veřejné správy jako příkazci operací. Předmět: Zákon Č Sb. 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem Právní předpis: Vyhláška Č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů ~ ustanovení 2 odst. 2 MČ zatřídila níže uvedené výdaje na nesprávné položky rozpočtové skladby:

12 - finanční dary obecně prospěšným společnostem ve výši 10 tis. Kč (doklad č , ze dne ) a ve výši 20 tis. Kč (doklad č ze dne ) na nesprávnou položku Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím. Správně měly být zatříděny na položku Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem, - výdaje za pronájem volební místnosti ve výši 7 tis. Kč (doklad č ze dne ) a za pronájem chemického WC ve výši Kč (doklad č ze dne ) na nesprávnou položku Nákup ostatních služeb. Správně měly být zatříděny na položku Nájemné. MČ v uvedených případech nedodržela druhové třídění výdajů stanovené vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů >- ustanovení 4 odst. 8 MČ při účtování některých případů nedodržela obsahové vymezení položek výkazu zisku a ztráty, upravené vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, a tím nepostupovala v souladu s ustanovením 4 odst. 8 písmo c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se o náklady: - na věcné dary (pořádání dětského karnevalu, letních slavností), které byly nesprávně zaúčtovány na účet Spotřeba materiálu: ve výši 439 Kč (doklad č ze dne ), ve výši Kč (doklad č ze dne ), ve výši Kč (doklad č ze dne ). Správně měly být zaúčtovány na účet Dary a jiná bezúplatná předání. MČ rovněž zatřídila uvedené výdaje na nesprávné položky rozpočtové skladby na položku Nákup materiálu. Správně měly být zatříděny na položku Věcné dary. - na nákup a zhotovení vizitek ve výši 597 Kč, který byl nesprávně zaúčtován na účet Ostatní služby (doklad č ze dne ). Správně mělo být účtováno na účet Spotřeba materiálu. MČ zatřídila výdaj na nesprávnou položku rozpočtové skladby Nákup ostatních služeb. Správně měl být výdaj zatříděn na položku Nákup materiálu. MČ v uvedených případech nedodržela druhové třídění výdajů stanovené vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. nebyly zjištěny chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení 10 odst. 3 písmo c) zákona č. 420/2004 Sb. D. Závěr I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2014, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení 2 a 3) lze konstatovat, že kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření, které již byly napraveny, byly zjištěny: č. chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení 10 odst. 3 písmo c) uvedeného zákona, a to: MČ nepostupovala v souladu s ustanovením 3 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, neboť měsíční odměnu čtyřem neuvolněným členům Rady MČ stanovila v nesprávné výši, MČ nepostupovala v souladu s ustanovením bodu 8.3. ČÚS Odpisování dlouhodobého majetku, neboť neúčtovala o časovém rozlišení investičního transferu současně s odpisy majetku,

13 MČ nepostupovala v souladu s ustanovením 35 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů, neboť neměla žádným právním vztahem zabezpečeno užívání pozemku svěřeného MČ jiným vlastníkem, MČ nepostupovala v souladu s ustanovením 25 odst. 1 písmo 1) zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, neboť bezúplatně nabytý majetek nebyl oceněn reprodukční pořizovací cenou, MČ nepostupovala v souladu s bodem 6.3. ČÚS č Účty a zásady účtování na účtech, neboť v některých případech neúčtovala předpisy pohledávek k okamžiku uskutečnění účetního případu, předložené doklady k inventarizaci majetku a závazků k nebyly vyhotoveny v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti: Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti. III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2014: Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu MČ a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku hl. m. Prahy, svěřeném MČ, podle ustanovení 10 odst. 4 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb.: a) podíl pohledávek na rozpočtu MČ 4,91 % b) podíl závazků na rozpočtu MČ 4,88 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku MČ 0% IV. Ostatní sdělení pro MČ: - MČ přijala a proplatila doklady dodavatele Endered CZ s.r.o. s nesprávně uvedenou adresou "Místní úřad v Praze - Zličíně" (například proforma faktury číslo KDF , a a daňové doklady - vyúčtování číslo KDF , a ). Vzhledem k nesprávné zásadní náležitosti by takové doklady měla dodavateli vracet k opravení. Městská část je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb. povinna přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě a podat o tom písemnou informaci Magistrátu hlavního města Prahy, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech městské části. Městská část je dále povinna podle ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v této informaci uvést lhůtu, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě uvedenou zprávu zaslat. Nesplněním těchto povinností se městská část dopustí správního deliktu podle ustanovení 14 odst. 1 písmo b) a písmo c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží městské části podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč. Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy (podle ustanovení 12 odst. 1 písmo g) kontrolního řádu) bylo vrácení všech originálů podkladů zapůjčených pro výkon přezkoumání hospodaření kontrolované osobě a podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne

14 Zpráva byla vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž stejnopis č. 2 a 3 obdrží MČ a stejnopis č. 1 a 4 odbor kontrolních činností MHMP. V Praze dne Podpisy kontrolorů: Ing. Veronika Rozehnalová kontrolor pověřený řízením přezkoumání Ing. Lada Bořková Ing. Libor David Ing. Dagmar Pintová...~./f~.(:..~. ~t(t/.~ Úřadu MČ byly vráceny všechny zapůjčené doklady a ostatní materiály. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín byla v souladu s ustanovením 11 zákona č. 420/2004 Sb., projednána a její stejnopisy č. 2 a 3 předány dne../qj.~ S. JUDr. Marta Koropecká starostka MČ Ing. Petra Kubíková tajemnice Úřadu MČ ~Á/~/ 7 =-~! fluj10...:. ~. Příloha: č. 1 - Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Rozdělovník: stejnopis č. 1, 4 - OKC MHMP stejnopis č. 2, 3 - MČ *I nehodící se škrtne

15 Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Příloha č. 1 ROZPOČET Rozpočtový výhled Pravidla rozpočtového provizoria Návrh rozpočtu včetně informace o zveřejnění na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup Schválený rozpočet včetně jeho rozpisu podle rozpočtové skladby Sdělení závazných ukazatelů subjektů, které jsou povinny se jimi řídit Rozpočtová opatření včetně schválení usneseními příslušných orgánů*) Závěrečný účet za předchozí rozpočtový rok (závěrečný účet, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, usnesení zastupitelstva MČ aj.), včetně informace o zveřejnění závěrečného účtu na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup Finanční vypořádání za rok předcházející přezkoumávanému období, návrh finančního vypořádání za přezkoumávané období ÚČETNICTVÍ A výkazy Bankovní výpisy včetně souvisejících platebních poukazů*) Pokladní doklady*) Pokladní knihy (deníky) Účetní doklady a související podkladová dokumentace*) Vydané faktury*) Kniha vydaných faktur Dodavatelské faktury*) Kniha došlých, resp. dodavatelských, faktur Evidence, resp. kniha, pohledávek a závazků Objednávky*) Evidence majetku Odpisový plán Dokumentace k zajištění pohledávek proti promlčení (např. upomínky, uplatnění sankcí za prodlení s úhradami, žaloby, rozhodnutí soudů), přehled o stavu pohledávek podle splatnosti (výkaz VYK) k přezkoumávaného období za hlavní a hospodářskou činnost *) Evidence poplatků Mzdová agenda (např. rekapitulace mezd, mzdové listy) *) Odměňování členů zastupitelstva*) Inventurní soupisy majetku a závazků, dokumentace k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků k a dokumentace o provedené inventarizaci Účetní deník Hlavní kniha Účtový rozvrh Účetní závěrky - mezitímní a k rozvahovému dni s podpisovým záznamem statutárního orgánu účetní jednotky - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o pohybu dlouhodobého majetku, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

16 ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE Zásady pro zajištění veřejnosprávní kontroly ve zřízené příspěvkové organizaci MČ Zřizovací listiny organizačních složek a příspěvkové organizace Odpisový plán, evidence majetku, účetní doklady včetně podkladové dokumentace a účetní knihy, čerpání investičního fondu Návrh finančního vypořádání Rozvaha zřízené příspěvkové organizace Výkazy zisku a ztráty zřízené příspěvkové organizace Příloha k účetní závěrce zřízené příspěvkové organizace SMLOUVY A DOHODY*) Evidence smluv Dohody o pracovní činnosti Dohody o provedení práce Dohody o hmotné odpovědnosti Pracovní smlouvy včetně platových výměrů Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Darovací smlouvy Mandátní smlouvy Smlouvy nájemní a podnájemní Smlouvy o dílo Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, převod) Zveřejněné záměry související s nakládáním s majetkem VEŘEJNÉ ZAKÁZKY*) Přehled realizovaných veřejných zakázek v přezkoumávaném období, tj. výběrová řízení ukončená v průběhu přezkoumávaného období Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám USNESENÍ, ZÁPISY apod. související s přezkoumávanými údaji Zprávy (protokoly) z kontrol uskutečněných interními a externími orgány v přezkoumávaném období (MHMP, finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení atd.), informace o přijatých opatřeních (např. podle zákona Č. 420/2004 Sb. ač. 320/2001 Sb. apod.) Výsledky kontrol zřízených organizací Zápisy ze schůzí rady včetně usnesení Zápisy zjednání statutárních orgánů včetně usnesení Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení Zápisy ze schůzí výborů zastupitelstva včetně usnesení Zprávy o plnění opatření (zákon Č. 420/2004 Sb., Č. 320/2001 Sb., apod.) Zápisy z jednání likvidační komise o vyřazení majetku FONDY Peněžní fondy - pravidla tvorby a čerpání, usnesení zastupitelstva o zřízení, resp. zrušení, peněžního fondu OSTATNÍ*) Vnitřní směrnice, pokyny, příkazy, příp. nařízení Plán činností podléhajících dani z příjmů

17 Konkrétní doklady ajiné materiály využité při přezkoumání hospodaření jsou uvedeny v podkladové dokumentaci kontrolní skupiny provádějící přezkoumání hospodaření. *) výběrový způsob šetření

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Č. j.: LK-0160/14/Gro Přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014 Elektronický podpis - 13.2.2015 KUMSX01GJUD2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice, IČ 00295981 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice, IČ 00295981 za rok 2014 Elektronický podpis - 27.5.2015 KUMSX01I13Q2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

mmm Krajský úřad Libereckého kraje U \ L i b e r e c k ý odbor kontroly

mmm Krajský úřad Libereckého kraje U \ L i b e r e c k ý odbor kontroly mmm Krajský úřad Libereckého kraje U \ L i b e r e c k ý odbor kontroly kraj Č. j.:lk -0112/14/H er ZPRÁVA o výsledku přezkoum ání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj, IČ69155950

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014.

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, IČ 70801304, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, IČ 70801304, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0122/14/Gro Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, IČ 70801304, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2015

o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2015 Statutární město Ostrava Výtisk č. magistrát Č. j.: SMO/193611/15/IAK/Szt Sp. zn.: S-SMO/172399/15/IAK Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v

Více

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Město Vysoké Veselí, IČ: 00272418 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov 233 763 45 Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna 2015 Ing. Dana Vaňková 37417/2014 KUSP

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více