Hledač pravdy se ptá: Ellen Whiteová odpovídá část 2 Odpadlictví CASD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hledač pravdy se ptá: Ellen Whiteová odpovídá část 2 Odpadlictví CASD"

Transkript

1 Hledač pravdy se ptá: Ellen Whiteová odpovídá část 2 Odpadlictví CASD 14 otázek týkajících se odpadlictví CASD, členství v církvi a naší morální povinnosti jako hledačů pravdy... Odpovědi ze spisů Ellen Whiteové: Otázka #1: Jaký způsob jednání musí praktikovat církev, aby se o ní dalo s určitostí říci, že se stala padlou církví? Jinými slovy: Co zajisté učiní z církve vězení každého nečistého a nenáviděného ptáka, jak se píše ve Zjevení 18,2? Svět se nesmí dostat do církve a oženit se s církví. Skrze spojení se světem se církev stane zkaženou 'vězením každého nečistého a nenáviděného ptáka. {E. G. White, Review and Herald, , pr. 4.} Otázka #2: Sestra Whiteová neustále přirovnává úpadek s odpadlictvím a odpadlictví s Babylonem. Toto napsala o Římu ve Velkém Sporu: Prohlásili církev Říma za odpadlý Babylon apokalypsy V dobách temnoty a odpadlictví tam byli Valdenští, kteří odmítali svrchovanost Říma (1888). Mohla by se církev ASD skutečně stát babylonskou a církví nevěstkou? 2. října 1868 mi byl ukázán stav lidu, který vyznává, že je lidem Božím. Mnozí byli ve velké temnotě, ale zdálo se, jakoby nepoznávali svůj pravý stav.... Lid, který vyznává, že je Božím lidem, je sobecký a dbá jen o sebe.... Jsou modláři a v očích Božích mnohem horší než pohanští modloslužebníci, kteří nemají poznání o lepší cestě.... Jako starý Izrael, zneuctila církev svého Boha tím, že opustila světlo, zanedbala své povinnosti a zneužila své vysoké a vznešené přednosti být svatou a oddělenou. Její členové zrušili smlouvu žít pro Boha a jenom Jemu. Spojili se se sobeckými a svět milujícími lidmi. Pěstovali pýchu, lásku k zábavám a k hříchu a Kristus se vzdálil. Jeho duch byl v církvi uhašen. Satan pracuje po boku vyznávajících křesťanů, ale jim se nedostává duchovní schopnosti, aby jej poznali.... Lid Boží mi byl představen ve stavu odpadnutí. {Testimonies for the Church, vol. 2, Ch. 59, An Appeal to the Church, str , 445.} Otázka #3: Tak jako dávný Izrael, odvrátila se církev ASD od světla, které jí bylo dáno, a je v očích Nebes horší než pohané uctívající modly. Ale popsala Ellen Whiteová někdy církev ASD ve svých spisech jako církev nevěstku?

2 Lidská mysl nemůže podlehnout silnějšímu sebeklamu, než když lidé věří, že stojí na správném základě a Bůh přijímá jejich skutky, zatímco hřeší proti němu. Hodně z toho, co považujeme za ryzí zlato, bude stráveno jako odpad, jakmile to bude vhozeno do ohnivé pece, aby to bylo zprubováno velkým Tavičem. Může Kristus říci o svých vyznávajících následovnících: Toto je můj zvláštní lid; dal jsem sám sebe za ně, abych je vykoupil od veškeré nepravosti, aby mohli dále ukázat mou chválu, já, který jsem je povolal z temnoty do mého úžasného světla. Neřekl by Pán spíše: Jak se toto krásné město stalo nevěstkou a dům mého Otce místem kupčení. Kvůli vaší nevíře nemohu vykonat mnoho mocných skutků mezi vámi. {The Review and Herald, November 7, 1882 par. 12} Otázka #4: Prohlásil někdy Svatý Duch skrze spisy Ellen Whiteové, že církev Adventistů sedmého dne je nebo bude zcela zbavena božské přítomnosti? Církev adventistů sedmého dne je položena na váhy svatyně. Bude souzena podle příležitostí a předností, kterých se jí dostalo.... Viděla jsem našeho Učitele, ukazujícího na roucho takzvaných spravedlivých. On je z nich strhává a odhaluje pod ním poskvrněnost. Pak mi řekl: 'Nevidíš, jak zdánlivě pozakrývali svoji nečistotu a porušenost charakteru? 'Jak se toto věrné město stalo nevěstkou?' Z domu mého Otce učinili tržiště, místo, odkud Boží přítomnost a sláva odešla! Z toho důvodu panuje ta slabost a nedostatek sil. {Testimonies for the Church, vol. 8, Sect. 4-Be on Guard, A Failure To Honor God, pp. 247, 250} Otázka #5: Když je církev prohlášena za nevěstku a zbavena božské přítomnosti, co by měla dělat, aby obnovila Ducha na jeho pravé místo? Jestliže nebude církev, která je nyní prokvašena svým vlastním odpadnutím, činit pokání a neobrátí se, bude jíst ovoce svých vlastních skutků, dokud se sama sobě nezoškliví. Bude-li odporovat zlému a volit si dobré, bude-li hledat Boha ve vší pokoře a usilovat o své vysoké povolání v Kristu, stavět se na základ věčné pravdy a vírou se chápat toho, co je pro ni připraveno, bude uzdravena. Objeví se v prostotě dané jí Bohem, oddělí se od pozemských závazků a dokáže, že pravda ji skutečně osvobodila. Pak její členové budou skutečně vyvolenými Božími, Jeho představiteli. {Testimonies for the Church, vol. 8, Sect. 4-Be on Guard, A Failure To Honor God, p. 251} Otázka #6: Nejsou vidět žádné známky pokání v církvi. Naopak, existuje prohlubující se odpadlictví. Duchovní distancování se od církve Říma téměř zcela vymizelo.

3 Dřívější prezident Generální konference, Neal Wilson, dosvědčil pod přísahou v roce 1974 tento následující výrok: I když je pravda, že bylo období v životě církve Adventistů sedmého dne, kdy denominace zastávala zřetelně anti římskokatolický náhled. Tento postoj ze strany církve nebyl ničím jiným než projevem rozšířeného anti-papežství mezi konzervativními protestantskými denominacemi v ranných letech tohoto století a pozdní části minulého století, což bylo nyní odloženo do historické hromady odpadu, pokud se týče církve Adventistů Sedmého dne. (Neal Wilson, dřívější SDA General Conference President, 1974) Pán vyslovil kletbu nad těmi, kteří Písmu něco odeberou nebo k němu něco přidají. Velký JÁ JSEM rozhodl, co bude pravidlo víry a nauky a on ustanovil, aby byla Bible knihou pro každou domácnost. Církev, která se drží slova Božího, je nesmiřitelně oddělená od Říma. Protestanté byli kdysi takto odloučeni od této velké církve odpadlictví, ale velmi blízko se k ní přiblížili a jsou stále na stezce usmíření s církví Říma. Řím se nikdy nezmění. Její zásady se v nejmenším nezměnily. Nezměnila svou propast mezi sebou a protestanty, to protestanté se přiblížili k ní. Ale co to dosvědčuje o dnešním protestantismu? Je to zamítnutí pravdy Bible, co vede lidi k nevěře. Je to úpadek církve, který zmenšuje vzdálenost mezi sebou a papežstvím. {Signs of the Times, February 19, 1894, para. 4} Otázka #7: Dalším znakem je, že v církvi nedošlo k žádnému pokání, ale ke stále se prohlubujícímu odpadnutí a vzpouře u jejích vůdců. Významný lídr církve ASD, Arthur S. Maxwell, editor Znamení doby, podal následující zprávu o své účasti na koncilu Vatikán II, který začal 11. října 1962: Pak další aspekt přátelství způsob, jakým uspořádali ta nejlepší místa pro světový tisk při zahajovacím obřadu. Seděl jsem blíže k papeži než kterýkoliv z kardinálů. Byl jsem jen okolo čtyřiceti stop od něj po tři nebo čtyři hodiny a měl jsem nejjasnější pohled, stejně tak jasný, jako někteří z vás, kteří jste čtyřicet stop vzdálení. A jak vím, že to bylo čtyřicet stop? Odkrokoval jsem si to po bohoslužbě, protože jsem si pomyslel: nikdo mi nebude věřit, že jsem seděl tak blízko k Jeho Svatosti. {Arthur S. Maxwell, editor Znamení doby}

4 Jak může vůbec vysoký hodnostář církve Adventistů sedmého dne nazvat člověka hříchu Jeho Svatost a chlubit se, že seděl v blízkosti papeže na koncilu Vatikán II!? Má být tato moc, jejíž záznam je po tisíc let zapisován krví svatých, uznaná jako součást církve Kristovy? {The Great Controversy (1911), Ch.35, Liberty of Conscience Threatened, p. 571} Otázka #8: Bert Beverly Beach, světový lídr církve ASD, byl v roce 1973 spoluautorem jedné knihy společně s Lukasem Vischerem, sekretářem Světové rady církví. Název této knihy byl Tak hodně společného, podtitulek Mezi Světovou radou církví a církví Adventistů sedmého dne. Kniha byla publikována Světovou radou církví v Ženevě, Švýcarsko, v roce Nyní a kdykoliv musíme stát jako odlišný a zvláštní lid, osvobozen od všech světových politik, bez starostí z toho, že nejsme ve svazku s těmi, kdo nemají moudrost k rozeznání požadavků Božích, tak jasně obsažených v Jeho zákonu. {Battle Creek Letters, Letter to the General Conference Committee and the Medical Missionary Board, on July 6, p. 52.} Otázka #9: Po mnoho dekád byla církev Adventistů sedmého dne v popředí ekumenického hnutí skrze spoluúčast v Christian World Communions, která reprezentuje dvě miliardy křesťanů z různých denominací z celého světa (včetně Římsko katolické církve). Tito lídři denominací se pravidelně scházejí, aby podporovali jednotu mezi svými členy a našli způsoby, jak společně pracovat. Generálním sekretářem této globální entity je Dr. John R. Graz, ředitel Veřejných záležitostí a náboženské svobody církve ASD. Ti, kdo se sjednocují se světem, přijímají světskou formu a připravují se na znamení šelmy. {Testimonies to the Church, vol. 5, Ch. 24, The Seal of God, p. 216.} Otázka #10: Církev Adventistů sedmého dne spojila svůj systém zdravotní péče Adventist Health Systems, v Koloradu, USA, s Římsko katolickým zdravotním systémem - Catholic Health Initiatives. Spojili své síly pod jménem Centura Health a vytvořili síť 13 nemocnic, kde některé mají i zdravotní a lékařské školy. Zde je citát přímo z webové stránky Centura Health nazvané Centura.org: Bert Beverly Beach, světový lídr církve ASD, spoluautor knihy "Tak mnoho společného", "Mezi Světovou radou církví a církví Adventistů sedmého dne" V roce 1996Adventist Health Systém (AHS) a Catholic Health Initiatives (CHI), nemocnice v Koloradu, vytvořily Centura Health, na víře založenou, nevýdělečnou síť zdravotní péče, která měla za úkol řídit a posílit své nemocnice a služby v Koloradu. Od prvních dnů byli Adventisté aktivní v zakládání nemocnic, které kladou důraz na péči o celého člověka a prevenci nemoci. Katolíci jsou dobře známí pro svou tradici v péči o chudé

5 Coby druhý největší katolický systém zdravotní péče, dosáhl jeho [CHI] současný roční obrat 8.2 miliard amerických dolarů. (text z 20. ledna 2012) Opět z Centura.org tato slova: Významnou iniciativou, která se stala v roce 1996, bylo vytvoření Centura Health, kde Sisters of Charity Health Services [později v 1996 pod jménem CHI] uzavřela dohodu o společné činnosti s Adventist hospitals of Colorado. Toto spolupracovní úsilí nabídlo model křesťanského partnerství ke zvýšení efektivní správy ministerstva zdravotnictví. (z 20. ledna 2012) Pán mne opakovaně vyučoval, abych řekla Jeho lidu, že nesmí vstupovat se světem do obchodních partnerství jakéhokoliv druhu a obzvláště ne v tak důležité věci, jako je založení a činnost sanatoria [nemocnice]. Věřící a nevěřící, sloužící dvěma pánům, nemohou být správně spojení v díle Pána. Zdaliž půjdou dva spolu, leč by se snesli? Bůh zakazuje Svému lidu, aby se spojovali s nevěřícími v budování Jeho institucí. {6BIO, Ellen G. White Biography, vol. 6, p. 42.1, 1905.} Ať Boží lid v kterékoliv naší instituci nepodepisuje příměří s nepřítelem Boha a člověka. Povinnost církve vůči světu není sestoupit dolů k jejich představám a přijmout jejich názory, jejich připomínky, ale držet se slov Kristových skrze Jeho služebníka Pavla: Netáhněte jha s nevěřícími. Nebo jaký jest spolek spravedlnosti s nepravostí? A jaké obcování světla s temnostmi? A jaké srovnání Krista s Beliálem? Aneb jaký díl věrnému s nevěrným? Ve zvláštním smyslu to znamená sňatek s nevěřícími, ale pokrývá to větší oblast, než jen tuto: znamená to v naších zástupcích ustanovených Bohem, v naších institucích pro zdraví, v naších universitách, v naších vydavatelstvích Obávejte se spojovat nebo zavazovat do svazků s nimi, probírat práci pro Pána s těmi, kteří nejsou s Bohem nebo nesympatizují s těmi, kdo milují

6 pravdu Boha: A budu vám za Otce, a vy mi budete za syny a za dcery, praví Pán Všemohoucí. {Testimonies to Ministers 271.2; The Review and Herald, Feb 18, 1890.} Otázka #11: V roce 1931 se konal podzimní koncil generální konference v Omaha a odhlasoval podřízení všech vzdělávacích institucí pod vládní akreditaci. Neuvázal tento krok církev nezvratně ke světu? Přizpůsobení se světským zvykům konvertuje církev ke světu, nikdy nekonvertuje svět ke Kristu. {The Great Controversy, (1888), str } Náš lid je nyní zkoušen, jestli obdrží svou moudrost od největšího Učitele, kterého kdy svět znal, nebo budou hledat boha Ekronu. Rozhodněme se, že se nenecháme přivázat ani jedinou nitkou k vzdělávacím politikám těch, kteří nerozeznávají hlas Boha a nezachovávají Jeho přikázání. {CT - Counsels to Parents, Teachers, and Students, str ; Letter 132, 1909.} Otázka #12: Jsou členové církve ASD zodpovědní za otevřený hřích vykonaný jinými členy a lídry v církvi? Prosté přímé svědectví musí žít v církvi nebo Boží prokletí dolehne na Jeho lid stejně tak, jako dopadlo na starověký Izrael kvůli jejich hříchům. Bůh bere Svůj lid jako celek [korporátně] zodpovědný za hříchy existující v jedincích mezi nimi. {Testimonies to the Church, Vol. 3, Ch. 27, The Laodicean Church, str. 269.} Otázka #13: Ve světle vzpurného odpadlictví v církvi Adventistů sedmého dne, jaká je rada Ellen Whiteové pro rodiny v církvi, které hledají pravdu? Je jen malá naděje v jednom směru: Vezměte mladé muže a ženy a umístěte je tam, kde přijdou co nejméně do styku s našimi sbory, jak jen je možné, aby nízký stupeň zbožnosti, který tam vládne v těchto dnech, nezamořil jejich představy o tom, co to znamená být křesťan. {E.G. White, Manuscript Release #995, str. 5.} Otázka #14: Je možné pro jednotlivé členy církve ASD, aby si udrželi duchovní čistotu, pokud je církev naplněna zkaženými členy a dokonce i zkaženými lídry? Je NEMOŽNÉ pro tebe sjednotit se s těmi, kteří jsou zkažení, a přitom zůstat čistý. 2. Korintským 6, Bůh a Kristus a nebeské zástupy chtějí dát lidem vědět, že pokud se sjednocují se zkaženými lidmi, sami se stanou zkažení. {E. G. White, Review and Herald, Vol. 4, str. 137.} Ti, kteří zůstanou spojení se zkaženými, sami se stanou zkaženými. Ti, kteří zůstanou uvnitř členství církve Adventistů sedmého dne, zatímco korporátní hřích nebyl korporátně litován, budou zodpovědní za všechny její otevřené hříchy. Yahuwahova upřímná dítka uvnitř církve ASD nemají žádnou jinou možnost, než přerušit všechny vazby s touto církví, která dopustila světu, aby do ní vstoupil a proměnil ji ke svému obrazu.

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

Výboru pro víru a řád Světové rady církví

Výboru pro víru a řád Světové rady církví Dokumenty Výboru pro víru a řád Světové rady církví o povaze, poslání a směřování církve World Council of Churches Publications Obsah Proč studovat tyto texty 3 (poznámka překladatelky) Povaha a poslání

Více

Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu

Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu www.biblickaknihovna.cz Obsah Ve třetím tisíciletí.................................... 1 Pohled zevnitř....................................... 2 Byl Kristus

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l.

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. 1. Poznámky: Mnohé časové a encyklopedické údaje jsou založeny na publikaci Hlubší pochopení Písem, kterou vydali svědkové Jehovovi. Tyto údaje rámcově

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

1. Víra změní tvůj svět

1. Víra změní tvůj svět 1. Víra změní tvůj svět Víra změní tvůj svět! To je poněkud odvážné prohlášení, nemyslíte? Víra nejen k požehnání tvých slepiček na dvorku. Víra nejen k rozjetí tvého automobilu. Víra na změnu světa! Víra

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík Žít ze křtu I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání 1 I. Křest teologicky V rámci přípravy na 1150. výročí příchodu

Více

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který

Více

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 Stručné výpisky OBSAH Část první osoba Ježíš Krista 1. Správný přístup...3 1.1 Bůh jednal...3 1.2 Reakce lidí...3 2. Co Kristus

Více

Katedra křesťanské výchovy. Diplomová práce

Katedra křesťanské výchovy. Diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské výchovy Diplomová práce 2010 Konzalová Rita Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra

Více

1. listopadu: Slavnost Všech svatých

1. listopadu: Slavnost Všech svatých 1. listopadu: Slavnost Všech svatých VSTUPNÍ ANTIFONA Radujte se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Uvedení do bohoslužby Sešli

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

Duchovní vykořenění křesťanských národů a obnova křesťanských hodnot.

Duchovní vykořenění křesťanských národů a obnova křesťanských hodnot. Motto: Noc pokročila, den se přiblížil. Řím 14:12; Duchovní vykořenění křesťanských národů a obnova křesťanských hodnot. Žijte jako děti světla -- ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě

Více

Evangelium podle Jidáše (Judy) iškariotského )

Evangelium podle Jidáše (Judy) iškariotského ) Jidášovo evangelium ( Evangelium podle Jidáše (Judy) iškariotského ) ÚVOD (podle něm. překladu B. Sieberta do češtiny přeložil: Mgr. Jan Kozák, http://sweb.cz/gnostica) Tajná slova zjevení, která pravil

Více

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL CECIL ducille (Únor 1975) Dnes bych chtěl promluvit o duchovní oblasti. My lidé jsme ze dvou třetin duchovní a z jedné třetiny tělesné povahy, přesto má tato jedna třetina tendenci

Více

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa Okruh a střed Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení Konec iluzí o Bohu Apokalyptické zvíře se dvěma rohy Karlštejnská apokalypsa Ahabah Obsah: APOKALYPSA A CO DÁL?... 1 Obsah:... 2 Vážení

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Danielovy dvorské příběhy jako vzor chování Žida uprostřed pohanské společnosti (Dan 1 6) *

Danielovy dvorské příběhy jako vzor chování Žida uprostřed pohanské společnosti (Dan 1 6) * 42 Danielovy dvorské příběhy jako vzor chování Žida uprostřed pohanské společnosti (Dan 1 6) * Kniha Daniel, jak je všeobecně známo, se skládá ze dvou částí. První (kap. 1 6) obsahuje příběhy z babylonského

Více

Teologie a sociální práce + biblické základy sociální práce. 1 Sociální práce a teologie uvedení do problematiky

Teologie a sociální práce + biblické základy sociální práce. 1 Sociální práce a teologie uvedení do problematiky Teologie a sociální práce + biblické základy sociální práce text pro ZS - Základy teologie pro sociální práci 1 Sociální práce a teologie uvedení do problematiky Michal Opatrný 1.1 Úvod Předkládaná učebnice

Více

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/ CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? Co je to vlastně církev? Ano, víme, že Písmo říká, že církev je Tělo Kristovo a každý z nás jsme jedním z jeho údů. Co to ale znamená? Na našich

Více

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY,

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KTERÝ MŮŽE KAŽDÝ VELMI SNADNO POUŽÍVAT A S JEHO POMOCÍ DOSÁHNOUT V KRÁTKÉ DOBĚ VYSOKÉHO STUPNĚ DOKONALOSTI JEANNE GUYON Tato kniha je v anglickém originálu zdarma

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více