OBSAH FINANČNÍ ČÁST... 11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH FINANČNÍ ČÁST... 11"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2 OBSAH SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA ORGÁNY SPOLEČNOSTI K INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ A CERTIFIKACE OBLAST LIDSKÝCH ZDROJŮ VZDĚLÁVÁNÍ VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE FINANČNÍ ČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SÍDLA A POBOČKY SPOLEČNOSTI KONTAKTNÍ ÚDAJE

3 PST CLC, a.s. v roce 2014 Úspěšný člen japonské skupiny Mitsui-Soko Pokračování v partnerství s Con nental Barum a Philip Morris ČR Přední dodavatel celních služeb v České republice 6. rokem v řadě rostoucí hospodářské výsledky Nárůst provozního hospodářského výsledku o 7 % Tržby v objemu 564 milionů Kč Zisk před zdaněním 40 milionů Kč Významný růst leteckých a námořních přeprav Vlastní sběrná linka ze Šanghaje do České republiky Implementace Warehouse Management System /Transport Management System Cer fikace podle normy OHSAS 18001:2007 PST CLC, a.s. je od svého založení v roce 1991 pevně zakotvena na českém logis ckém trhu a svým členstvím v silné japonské skupině Mitsui-Soko hranice České republiky překračuje. Motem PST CLC, a.s. je Prostřednictvím vysokých standardů kvality dodávaných komplexních logis ckých služeb zvyšovat zisky svým partnerům. SPEDICE / SKLADOVÁNÍ / CELNÍ SLUŽBY / INTERNÍ LOGISTIKA PST CLC PROGRESIVNÍ LOGISTIKA

4 Rudolf Malý, ALog., Předseda představenstva 2 PST CLC, a.s. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

5 KAPITOLA I. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, Dovolte mi hned na úvod upřímně poděkovat všem našim obchodním partnerům za důvěru, se kterou se již téměř čtvrtstole obrací na profesionální tým PST CLC, a.s. Můžeme tak společně rozvíjet komplexní logis cké služby, které jsou podpůrným mechanismem pro jejich i naše úspěšné podnikání. Zároveň chci poděkovat i všem zaměstnancům PST CLC, a.s., kteří svojí tvrdou a profesionální prací jsou nositeli našeho společného úspěchu. V PST CLC, a.s. máme, jako člen japonské skupiny Mitsui-Soko, již více než dva roky možnost využívat globálního know-how a spolupracovat se sí našich poboček prak cky na všech kon nentech. To nám reálně otvírá prostor pro progresivní logis cká řešení nejen v Evropě. My všichni v PST CLC, a.s. jsme si samozřejmě vědomi toho, že to není pouze příležitost, které je třeba využít, ale je to pro nás pro všechny i závazek, jak udržet vysoký standard a dobré jméno PST CLC, a.s. a samozřejmě i celé skupiny Mitsui-Soko. PST CLC, a.s. dlouhodobě dodržuje vizi kterou je oboustranně prospěšné partnerství společně s principy trvale udržitelného rozvoje a soustavného snižování zátěže životního prostředí. Dále je kladen důraz na rozvoj vzdělanos našich zaměstnanců a péči o jejich zdraví. Věřím, že tyto firemní principy nám umožní udržet se mezi úspěšnými na trhu i v dalších letech V roce 2014 se nám podařilo uspět a obhájit své pozice ve výběrovém řízení s klíčovým partnerem, společnos Barum Con nental, takže máme příležitost se i nadále podílet na rozvoji této společnos. Obnovený kontrakt je pro nás důkazem, že jsme prokázali vysokou kvalitu logis ckých služeb a spolehlivou distribuci výrobků ke spotřebitelům v Čechách a na Slovensku. Zároveň pokračujeme v rozvoji spolupráce s klientem TRCZ, subdodavatelem renomovaných automobilových značek, a můžeme tak dále pronikat do segmentu automobilového průmyslu. Rok 2014 byl rokem dynamických změn i u našeho dalšího významného partnera, kterým je Philip Morris ČR, v jehož výrobním závodě v Kutné Hoře dlouhodobě poskytujeme služby interní logis ky. Maximálně progresivně reagujeme na všechny potřeby partnera a zároveň společně definujeme a realizujeme co možná nejefek vnější logis cké postupy, které umožňují vždy pružně reagovat na potřeby trhu. Stejně jako v roce předešlém se nám podařilo ve spolupráci s našimi zákazníky významně navýšit objem realizovaných námořních a leteckých přeprav. Nově je v našem por oliu i vlastní sběrná linka ze Šanghaje do České republiky. Úspěšně hájíme i naše pozice v rámci silničních přeprav, které realizujme pro naše klienty jak na území České republiky, tak po Evropě jako celku. Nedílnou a velmi významnou čás por olia služeb PST CLC, a.s. je Divize Celních služeb, která po celý rok neustále rozšiřovala objem proclených zásilek. Udržení vysokého objemu tržeb je zásluhou především vysoké odborné úrovně týmu našich celních specialistů a jejich efek vního i flexibilního přístupu k požadavkům a potřebám zákazníků. Závěrem mi dovolte znovu poděkovat všem našim partnerům a zaměstnancům PST CLC a.s. za dosažené výsledky a odvedenou práci. Zároveň pevně věřím, že nás čeká ještě dlouhá společná cesta, která bude i nadále v duchu partnerství a společného úspěchu. V Ostravě Rudolf Malý, ALog. Předseda představenstva 3

6 KAPITOLA II. O SPOLEČNOSTI II. 1. ORGÁNY SPOLEČNOSTI K Představenstvo Rudolf Malý, ALog., předseda Ing. Miroslav Bradna, místopředseda Ing. Jiří Bradna, člen Kenji Takatoh, člen Hiroyuki Hamano, člen Dozorčí rada Isao Aramaki, předseda Vít Votroubek, člen Ing. Pavlína Otýpková, člen II. 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI PST CLC, a.s. CELNÍCH 4 PST CLC, a.s. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

7 II. 3. INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ A CERTIFIKACE Integrovaný systém řízení je v PST CLC, a.s. dlouhodobě a systema cky rozvíjen. Společnost je cer fikována renomovanou cer fikační společnos Lloyd s Register Quality Assurance (LRQA) podle standardů ISO 9001:2008 v oblas kvality poskytovaných služeb, ISO 14001:2004 v oblas environmentu a OHSAS 18001:2007 pro otázky bezpečnos a ochrany zdraví při práci. Cer fikovány jsou všechny realizační procesy, tedy celní služby, zasílatelství i skladování včetně služeb s přidanou hodnotou. Kvalitu poskytovaných služeb ve vazbě na plnění všech právních požadavků jsme prokázali také ziskem cer fikátu AEO (Evropská databáze schválených hospodářských subjektů) vydaném Generálním ředitelstvím cel v nejvyšším stupni F, a to jako jedna z prvních společnos v České republice. Integrovaný systém řízení je ve společnos pravidelně 2x ročně prověřován formou dozorových auditů LRQA. Účelem auditů je vždy opětovné posouzení souladu implementovaného systému řízení s auditními kritérii a rozsahem cer fikace. Audity probíhají podle předem stanoveného plánu tak, aby v průběhu tříletého cer fikačního cyklu byla prověřena všechna pracoviště společnos ve vazbě na plnění standardů kvality, ochrany životního prostředí a ochrany a bezpečnos zdraví při práci. Ze závěrů dozorových auditů vyplynulo, že implementovaný systém managementu QMS, EMS a OHSAS i nadále naplňuje požadavky auditních kritérií a rozsahu cer fikace podle norem řady ISO 9001, ISO a OHSAS Opakovaně jsou vysoce hodnoceny odborné znalos, schopnos a zkušenos našich zaměstnanců. Integrovaný systém řízení je efek vní a funkční, napomáhá naplňování cílů PST CLC, a.s. a jako takový je zárukou dalšího rozvoje podle potřeb našich zákazníků. PST CLC, a.s. je členem těchto odborných sdružení: Svaz spedice a logis ky České republiky Hospodářská komora České republiky Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Port of Hamburg Czech Trade 5

8 II. 4. OBLAST LIDSKÝCH ZDROJŮ Personální vývoj nezaznamenal v průběhu roku 2014 žádný dynamický pohyb a počty zaměstnanců jsou ve srovnání s předchozím obdobím stabilizované. Průměrné přepočtené stavy zaměstnanců se ve srovnání s rokem 2013 navýšily o 6 zaměstnanců. K společnost zaměstnávala 301 zaměstnanců. Roční přepočtený stav činil 304 zaměstnanců. Průměrná měsíční mzda vyplácená zaměstnancům společnos dosáhla v roce 2014 výše Kč ,7 24,5 25,3 25, PST CLC, a.s. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

9 II. 5. VZDĚLÁVÁNÍ Dosahované hospodářské výsledky dovolují společnos rovněž inves ce do vzdělávání zaměstnanců, do prohlubování jejich profesionality a jazykové vybavenos. Hlavní směry vzdělávací strategie PST CLC, a.s. byly v roce 2014 čtyři, I. Zvyšování odbornos, II. Zvyšování jazykové vybavenos ; III. Rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků; IV. Vzdělávání zaměstnanců v bezpečnos a ochraně zdraví při práci, přičemž pro dosažení růstu prostřednictvím zvyšování profesionality zaměstnanců považuje vedení společnos každý z uvedených směrů za stejně důležitý. I. Zvyšování odbornos Pro udržení a další rozvoj vysoké kvality dodávané služby zákazníkům se v roce 2014 specialisté PST CLC, a.s. - logis ci, disponen všech druhů přeprav, odborníci na celní problema ku a obchodníci - účastnili školení zaměřených na zvyšování jejich odbornos, znalos legisla vy a v neposlední řadě též nových technologií zaváděných do všech oborů logis ky. II. Zvyšování jazykové vybavenos PST CLC, a.s. je členem japonské skupiny Mitsui-Soko, a proto byla v roce 2014 podpora zvyšování jazykové vybavenos zaměstnanců nezbytná. Do jazykových kurzů směřovala nejvyšší část rozpočtu určeného na vzdělání, a to téměř ve výši 50 % z celkových vydaných prostředků. Společnost bude v tomto trendu pokračovat i nadále. III. Rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků Vedoucí pracovníci PST CLC, a.s. byli, jsou a budou hybnou silou nových myšlenek a výzev ve společnos, proto je podpora rozvoje jejich krea vního myšlení a komunikačních dovednos samozřejmos. IV. Vzdělávání zaměstnanců v bezpečnos a ochraně zdraví při práci Prvořadým zájmem společnos je zdraví zaměstnanců, proto v roce 2014 investovala do jejich vzdělávání v bezpečnos a ochraně zdraví při práci 20% veškerých nákladů vynaložených na vzdělávání. V průběhu roku 2014 byla do vzdělávacích ak vit zapojena 1/3 všech zaměstnanců PST CLC, a.s. a cílem vedení společnos je toto číslo nadále zvyšovat. 7

10 II. 6. VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE Ostatní Celkem % % 6 % 20 4 % 10 2 % 0 0 % ,63 % 7,52 % 6,91 % 6,97 % HV provozní 8 PST CLC, a.s. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

11 II. 7. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ V DALŠÍCH LETECH Rok 2014 byl pro společnost dalším úspěšným rokem v řadě, kdy jsme rozvíjeli všechny námi nabízené činnos pro naše obchodní partnery. Ve všech oblastech došlo ke kon nuálnímu navýšení tržeb se současným zachováním por olia našich klíčových klientů. Rovněž rok 2015 bude věnován rozvoji obchodních ak vit s výraznou orientací na mimoevropské trhy. Od této expanze očekáváme nejen další nárůst v oblas tržeb, ale také v dosahovaných hospodářských výsledcích. Současně je však nezbytné zachovat vysokou kvalitu a klientům poskytovat komplexní por olio služeb. Stejně jako v minulém období budeme i nadále investovat od zvyšování odbornos našich zaměstnanců, a to v profesní a jazykové oblas. II. 8. AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE Vzhledem k předmětu podnikání společnos, kterým je poskytování služeb v oblas logis ky, spedice a celních služeb, nevyvíjí společnost žádné ak vity v oblas výzkumu a vývoje. II. 9. AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Společnost dodržela v roce 2014 všechny zákony, předpisy a normy týkající se ochrany životního prostředí. II. 10. ÚDAJ O ORGANIZAČNÍ SLOŽCE V ZAHRANIČÍ Společnost měla v roce 2014 organizační složku v Polsku se zaměřením na spediční činnost. Vzhledem k nízkému objemu poskytovaných služeb byla tato složky na základě rozhodnu jediného akcionáře při výkonu působnos valné hromady společnos zrušena a k vstoupila do likvidace. II. 11. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Kromě skutečnos týkající se polské organizační složky popsané v předcházejícím bodě nenastaly po rozvahovém dni žádné skutečnos, které by byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy. 9

12 10 PST CLC, a.s. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

13 FINANČNÍ ČÁST 11

14 KAPITOLA III. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2014 Název společnos : PST CLC, a.s. Sídlo: Nádražní 969/112, Ostrava - Moravská Ostrava Právní forma: akciová společnost IČ: Součás účetní závěrky: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha Účetní závěrka byla sestavena dne Statutární orgán účetní jednotky Podpis Rudolf Malý, ALog. Předseda představenstva Ing. Jiří Bradna Člen představenstva 12 PST CLC, a.s. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

15 ROZVAHA v plném rozsahu k datu (v sících Kč) PST CLC, a.s. Corporate ID Nádražní 969/ Ostrava - Moravská Ostrava Bru o Korekce Ne o Ne o AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. So ware B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná ak va C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.5. Zboží C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.6. Stát - daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty ak vní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příš ch období D.I.2. Komplexní náklady příš ch období D.I.3. Příjmy příš ch období

16 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní ážio A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.4. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky C. I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příš ch období C.I.2. Výnosy příš ch období PST CLC, a.s. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

17 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění období končící k (v sících Kč) PST CLC, a.s. IČ Nádražní 969/ Ostrava - Moravská Ostrava Období do Období do I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnos a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblas a komplexních nákladů příš ch období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q 1. - splatná Q 2. - odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

18 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU k datu (v sících Kč) PST CLC, a.s. IČ Nádražní 969/ Ostrava - Moravská Ostrava Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Vyplacené podíly na zisku Přijaté dary Vliv fúze se společnos PROGRES SPEDITIONS TRANS, spol. s r.o Výsledek hospodaření za běžné období Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Vyplacené dividendy Přijaté dary Stav k PST CLC, a.s. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

19 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH CASH FLOW období končící k (v sících Kč) PST CLC, a.s. IČ Nádražní 969/ Ostrava - Moravská Ostrava Období do Období do P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Dopad fúze sloučením Stav k po fúzi sloučením Peněžní toky z hlavní výdělečné činnos (provozní činnost) Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých ak v A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých ak v A.1.5. Nákladové a výnosové úroky A.1.6. Opravy o ostatní nepeněžní operace A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu A.2. Změna stavu pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení ak v A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív A.2.3. Změna stavu zásob A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnos Peněžní toky z inves ční činnos B.1. Výdaje spojené s naby m stálých ak v B.2. Příjmy z prodeje stálých ak v B.*** Čistý peněžní tok z inves ční činnos Peněžní toky z finančních činnos C.2. Dopady změn vlastního kapitálu C.2.6. Vyplacené podíly na zisku C.2.7. Přijaté dary 45 C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnos F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

20 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2014 OBSAH Název společnos : PST CLC, a.s. Sídlo: Nádražní 969/112, Ostrava - Moravská Ostrava Právní forma: akciová společnost IČ: OBECNÉ ÚDAJE ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI IDENTIFIKACE SKUPINY PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA K ROZVAHOVÉMU DNI ÚČETNÍ METODY PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK DROBNÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK FINANČNÍ MAJETEK ZÁSOBY POHLEDÁVKY ZÁVAZKY PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU FINANČNÍ LEASING SPLATNÁ DAŇ ODLOŽENÁ DAŇ SNÍŽENÍ HODNOTY VÝNOSY POUŽITÍ ODHADŮ ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (DNM) DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (DHM) DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK ZÁSOBY DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY ODLOŽENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ SPLATNÉ DLUHY Z TITULU SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A DAŇOVÉ NEDOPLATKY VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI NÁKUPY SLUŽEB ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY A NÁKLADY FINANČNÍ VÝNOSY A NÁKLADY TRANSAKCE A VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI SUBJEKTY CELKOVÉ NÁKLADY NA ODMĚNY STATUTÁRNÍMU AUDITOROVI/AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PST CLC, a.s. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

21 1. OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Založení a charakteris ka společnos Účetní jednotka PST CLC, a.s. byla založena 26. února 1998 a vznikla dne 30. června 1998 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka Hlavní oblas, na níž je zaměřena činnost společnos (předmět podnikání), je poskytování služeb v oblas logis ky, spedice a celních služeb. Sídlo společnos PST CLC, a.s. Nádražní 969/ Ostrava, Moravská Ostrava Česká republika IČO Polská organizační složka PST CLC A.S. (SPÓŁKA AKCYJNA) Oddział w Polsce Lipowej 1, SMOLEC, Katy Wrocławskie Poland NIP Akcionáři společnos Jediným akcionářem společnos k je společnost Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. vlastnící akcie společnos o celkové jmenovité hodnotě Kč, což představuje 100 % podíl na základním kapitálu emitenta Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období V průběhu roku 2014 byly ve společnos zaznamenány změny, jejichž přehled je uveden v tabulce a dále v textu. Zápis Původní údaj Nový údaj Datum zápisu Člen představenstva Hiroyuki Hamano Předseda dozorčí rady Masaji Hosoda Isao Aramaki K bylo představenstvo doplněno o nového člena, kterým je p. Hiroyuki Hamano. Další změnou roku 2014 je změna na pozici předsedy dozorčí rady, kterou aktuálně zastává p. Isao Aramaki. Tato skutečnost byla zapsána v obchodním rejstříku dne 13. ledna

22 1.3. Organizační struktura společnos Společnost je rozdělena dle charakteru poskytovaných služeb na tři výkonné divize, kterými jsou Logis ka, Spedice a Celní služby. Tyto divize zabezpečují technické a obchodní funkce nutné k vlastnímu fungování a výkonu činnos v rozsahu předmětu podnikání a svěřených kompetencí. Správní divize se zabývá strategickým řízením, správou finančních zdrojů, vedením účetnictví, poskytováním právních služeb a zabezpečuje personální záležitos. PST CLC, a.s. CELNÍCH 20 PST CLC, a.s. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

23 1.4. Iden fikace skupiny V průběhu roku 2014 skupina Mitsui-Soko prošla reorganizací, jejímž cílem bylo nové organizační členění. V říjnu 2014 byl nastaven systém holdingového uspořádání se záměrem vytvoření celkové logis cké společnos. Aktuálně Mitsui-Soko Holdings zastřešuje pět provozních společnos, přičemž Společnost provozně spadá do skupiny společnos řízených Mitsui-Soko Interna onal, viz obrázek. MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd. MITSUI-SOKO Co., Ltd. Tokyo, Japan MITSUI-SOKO LOGISTICS Co., Ltd. Tokyo, Japan MITSUI-SOKO EXPRESS Co., Ltd. Tokyo, Japan MITSUI-SOKO BUSINESS TRUST Co., Ltd. Tokyo, Japan MITSUI-SOKO INTERNATIONAL Pte Ltd. Singapore Europe MITSUI-SOKO (EUROPE) s.r.o. Zdiby, CR Northeast Asia Southeast Asia Americas NVOCC PST CLC, a.s. CR + PLB 21

24 1.5. Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni Funkce Jméno Představenstvo předseda Rudolf Malý, ALog. místopředseda Ing. Miroslav Bradna člen Ing. Jiří Bradna člen Kenji Takatoh člen Hiroyuki Hamano Dozorčí rada předseda Isao Aramaki člen Vít Votroubek člen Ing. Pavlína Otýpková 2. ÚČETNÍ METODY Účetnictví společnos je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislos, zásadu opatrnos a předpoklad o schopnos účetní jednotky pokračovat ve svých ak vitách. Účetní závěrka společnos je sestavena k rozvahovému dni za kalendářní rok Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v sících korun českých (Kč), není-li dále uvedeno jinak. 3. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ 3.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnos je delší než jeden rok a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 s. Kč u hmotného majetku a 60 s. Kč u nehmotného majetku. Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a případné opravné položky. Při posouzení užívání a odpisování dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku bylo stanoveno, že ve společnos se bude používat jednotný postup při jeho odpisování. Zákonem uváděná doba odpisování a provozní použi se v organizaci shoduje, tudíž je odpis prováděn rovnoměrně v souladu se zněním 30 a 31 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění. Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého majetku je totožný s metodami používanými při vyčíslování daňových odpisů. Pro účetní odpisy je použita sazba odpisování dle zákona o daních z příjmů, účetní odpisy se účtují počínaje měsícem zařazení majetku do užívání. Výjimku tvoří pouze odpisy technického zhodnocení budov, které nejsou majetkem společnos. Zde má účetní odpis vazbu na délku kontraktu vztahujícího se k danému pronajatému majetku. Na základě inventarizace jsou každoročně zvažovány opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku, jehož ocenění v účetnictví přechodně neodpovídá reálnému stavu Drobný hmotný a nehmotný majetek Společnost stanovila, že drobný hmotný majetek, jehož pořizovací cena je v rozmezí od 10 s. Kč do 40 s. Kč a doba použitelnos delší než jeden rok, je po zařazení rovnoměrně odepisován 12 měsíců. Drobný hmotný majetek, jehož 22 PST CLC, a.s. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

VÝROČ NÍ ZPRÁVA 2012 PST CLC, a.s.

VÝROČ NÍ ZPRÁVA 2012 PST CLC, a.s. VÝROČ NÍ ZPRÁVA 2012 PST CLC, a.s. OBSAH SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA............................ 3 ORGÁNY SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2012.......................... 4 INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ A CERTIFIKACE....................

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti AGEL a.s. 2. Zpráva představenstva o významných událostech uplynulého

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 50 000 40 000 35 588 30 000 30 007 31 818 27 501 20 000 10 000 0 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České spořitelny

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. 2009 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL 2009 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY: I. ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. ZA ROK 2009 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Více

1 Údaje o společnosti LANEX a.s., její sesterské společnosti a dceřiných společnostech 4. 2 Historie společnosti 5

1 Údaje o společnosti LANEX a.s., její sesterské společnosti a dceřiných společnostech 4. 2 Historie společnosti 5 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 3 Obsah 1 Údaje o společnosti LANEX a.s., její sesterské společnosti a dceřiných společnostech 4 2 Historie společnosti 5 3 Orgány společnosti a organizační struktura

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 V Praze dne 28. června 2013 www.europ-assistance.cz Obsah Obecná část 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI 5 VLASTNICKÁ STRUKTURA

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 301 EBITDA (mil. Kč) 641 Provozní zisk (mil. Kč) 392 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 404 Zisk po zdanění (mil. Kč) 439 Investice

Více

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka 2013 Výroční zpráva Obsah 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 6 11 20 21 28 30 Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Klíčové ekonomické ukazatele Klíčové události

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Snahou společnosti je zajistit pro její zákazníky

Více

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010 smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 200 Vybrané ukazatele (dle CAS) 200 200 Tržby celkem (mil. Kč) 3 059 EBITDA (mil. Kč) 70 Provozní zisk (mil. Kč) 64 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 57 Zisk po zdanění (mil.

Více