Konečný zůstatek na BÚ k ,80

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK ) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k ,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy ,46 Nedaňové příjmy ,73 Kapitálové příjmy ,-- Dotace ,60 Celkem příjmy ,79 Běžné výdaje ,87 Kapitálové výdaje ,21 Celkem výdaje ,08 Splátky úvěrů ,-- Zůstatek na BÚ u KB k ,82 Zůstatek na BÚ u ČNB k ,46 Celkem rozpočtové prostředky vč. kauci ,28

2 PŘÍJMY: Rozpočet Skutečnost Sesk. 11 daně z příjmu: Daň z příjmu FO ze závis. čin ,18 Daň z příjmu FO ze SVČ ,74 Daň z příjmu FO z kapit. výnosů ,38 Daň z příjmu PO ,42 Daň z příjmu PO za obce ,-- Daň z přidané hodnoty ,54 Sesk. 13 poplatky a daně z vybraných činností.: Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu ,-- Poplatek za komunální odpad ,-- Popl. ze psů ,-- Popl. za užív. veřej. prostr ,-- Popl. ze vstupného ,-- Odvod loterií a podob. her ,76 Správní poplatky ,-- Sesk. 15 majetkové daně: Daň z nemovitosti ,44 Daňové příjmy ,46 Sesk. 41 běžně přijaté dotace: Neinvestiční přijaté dotace ze SR ,-- Dotace na volby prezidenta republiky ,-- Dotace na volby do Parlamentu ČR ,-- Dotace z Úřadu práce ,-- Dotace průtoková vzdělanost ZŠ ,20 Dotace na PD biokompostárny Dotace na zpomalovací semafory Dotace na povod.plán ze SFŽP - NZ ,05 Dotace na povod. Plná ze SF -EU ,85 Dotace pro JSDH ,-- Dotace na stroj na snížení prašnosti-sfžp ,-- Dotace na - - SF ,50 Dotace celkem ,60 Sesk. 2x,31 nedaňové a kapitálové příjmy: 1039 lesní hospodářství , zeměd. činnost , pitná voda , kanalizace , kino , knihovna , muzeum ,--

3 3319 kultura , místní rozhlas , noviny, zpravodaj , klub důchodců , SPOZ - 125, tělovýchova , bytové hospodářství , nebytové hospodářství , pohřebnictví , KTR , Plynofikace , komunální služby , sběr komunál. odpadů , zneškod. komunál. odpadů , využívání ostat. odpadů , ochrana krajiny - 468, ost. správa v ochraně živ. prostř , požární ochrana , místní správa , příjmy z fin. operací , ostatní činnosti ,50 Celkem příjmy nedaňové a kapitálové ,73 Celkem příjmy ,79 VÝDAJE: Rozpočet Skutečnost Sesk.10 veterinární péče ,90 - správa lesního hospodářství ,-- ost. záležitosti lesního hospodářství ,-- Sesk.21 cestovní ruch ,-- Sesk.22 silnice ,92 - ost. záležitosti pozem.komunikací veřejná silniční doprava ,-- sesk.23 kanalizace ,40 sesk.31 - základní škola ,20 sesk.33 kino ,-- - knihovna ,-- - muzeum ,-- - kultura ,60

4 - místní rozhlas ,-- - zpravodaj, noviny ,-- - klub důchodců ,-- - SPOZ ,-- sesk.34 tělovýchova ,61 - ost. zájmová činnost ,-- sesk.35 zdravotně postižení ,-- sesk.36 bytové hospodářství ,37 - nebytové hospodářství ,93 - veřejné osvětlení ,-- - pohřebnictví ,-- - územní plánování ,-- - komunální služby ,-- sesk.37 nebezpečný odpad ,-- - komunální odpad ,-- - velkoobjemový odpad ,-- - využívání odpadů ,-- - veřejná zeleň ,-- - povodně ,30 Sesk.43 ost. soc. péče ,-- sesk.52 ochrana obyvatelstva krizové řízení povodně ,-- sesk.55 požární ochrana ,47 sesk.61 zastupitelstvo ,-- - volby do Parlamentu ČR ,60 - volby prezidenta republiky , ,40 - místní správa ,18 sesk.63 služby peněžních ústavů ,40 - daň PO za obec ,-- sesk.64 fin. vypořádání minulých let ,80 ostatní činnosti ,-- - rezerva Výdaje bez rezervy ,08 Celkem výdaje vč. rezervy ,08

5 FINANCOVÁNÍ: Splátka hypotéky: na rekonstrukci objektu na byty ,-- Zůstatek dlouhodobých závazků: - hypotéka ,-- - půjčka u AVE CZ ,-- 2/ Údaje o pohledávkách a závazcích obce Pohledávky ,56 - poplatek za odpad ,-- - poplatek ze psů 1 310,-- - za odběrateli z obchodních vztahů ,26 - uhrazené zálohy za energie, ulož. odpadu ,90 - uhrazené zálohy na nákup židlí a skříní ,-- - za ústřed. vládními institucemi ,40 - oček. dotace na Obnovu veř.osvětl ,-- - ostatní krátkodobé pohledávky ,-- - nájem sokolovny na r ,-- - oček. příjem od EKO-KOMu ,-- - oček.dotace na GO interiéru tělocvičny ,-- Závazky ,40 - k dodavatelům: před splatností: ,-- po splatnosti: 485,-- - přijaté zálohy ,-- - z kaucí ,-- - mzdy a odvody za 12/ ,-- - závazky ke státnímu rozpočtu 1 519,40 - ostatní krátkodobé závazky ,-- - dohad na DPPO za obec ,-- - dohad na spotřeby energií ,-- 3/ Výsledek hospodaření k ztráta ,28 Kč Obec má m2 lesních pozemků, na nichž lesní porost při ocenění dle vyhlášky č. 472/2008 Sb., (57,- Kč/m2) má hodnotu ,-- Kč. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou v příloze tohoto dokumentu, resp. k nahlédnutí na obecním

6 úřadu u účetní (výkaz FIN 2-12). Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých paragrafů jsou podrobně rozepsány v komentáři k rozboru plnění rozpočtu, který byl projednán v zastupitelstvu dne 24. března Přehled o pohybu majetku obce Metylovice je nedílnou součástí Závěrečného účtu obce Metylovice. (Rozvaha) Roční uzávěrka obce Metylovice včetně výkazů byla schválena zastupitelstvem obce dne 22. dubna 2014 a je založena na Obecním úřadě v Metylovicích. 2) Hospodářská činnost obce Obec neměla v roce 2013 žádnou hospodářskou činnost. 3) Stav účelových fondů Obec neměla v roce 2013 žádné účelové fondy. 4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Základní škola Mj.A. Bílka a Mateřská škola, p.o., IČ , Metylovice 220 Hlavní činnost Hosp.činnost Celkem Náklady celkem ,43 0, ,43 z toho: mzdové náklady ,-- X ,-- zák.sociální poj ,-- X ,-- ost.náklady ,43 0, ,43 Výnosy celkem ,64 0, ,64 z toho: dotace státu ,-- X ,-- dotace na vzdělanost ,80 X ,80 příspěvek obce ,-- X ,-- vlastní příjmy ,70 0, ,70 úrok 4,14 0,-- 4,14 Hospodářský výsledek - zisk ,21 0, ,21 Fond rezervní k ,66 Fond odměn k ,-- FKSP ,80 Fond reprodukce majetku 8 649,-- V roce 2013 neměla Základní škola Mj. A. Bílka a Mateřská škola, p.o. žádnou hospodářskou činnost. Hospodářským výsledkem za rok 2013 byl zisk ,21 Kč, který zastupitelstvo obce schválilo k přidělení do fondu odměn a fondu rezerv.

7 Roční uzávěrka příspěvkové organizace včetně výkazů byla schválena zastupitelstvem obce dne 22. dubna 2014 a je založena na Obecním úřadě v Metylovicích. 5) Hospodaření organizace založené obcí OBEC-INVEST, s.r.o., IČ se sídlem Metylovice 495 Stálá aktiva(pozemky) Oběžná aktiva Základní kapitál Vlastní kapitál Cizí zdroje ,- Kč ,08 Kč ,- Kč ,18 Kč ,26 Kč Náklady ,00 Kč Výnosy ,57 Kč Hospodářský výsledek zisk ,57 Kč Cizí zdroje(závazky) rozpis ,26 Kč závazek vůči obci Metylovice za odkoupení pohledávky Stavodomu u Obec INVESTU s.r.o ,- Kč závazky vůči obci Metylovice ,- Kč půjčka od obce Metylovice ,- Kč předpis úroku z půjčky ,- Kč daň z příjmu za r.2013 Roční účetní závěrka byla projednána na valné hromadě dne Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění. 6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Poskytovatel: státní rozpočet, státní fondy, regionální rada, kraj, Evropská unie ÚZ Název Příjem Výdej Vratka/nedoplatek 361 Zpomalovací semafory (IV) , , PD-Sběrný dvůr a kompostárna(iv) , ,-- z r Hasiči výdaje na školení Volby prezidenta ČR , , , Volby do parlamentu ČR , , Politika zaměstnanosti EU , , , Politika zaměstnanosti CZ , , , ZŠ vzdělanost EU , ,72 průtok ZŠ vzdělanost - NZ , ,48 průtok Povod.plán ze FS EU (IV) , , Povod.plán ze SFŽP (IV) , , Stroje na sníž. prašnosti z SFŽP(IV) , , z FS EU(IV) , ,50 0

8 Obnova veř.osvětlení EU (IV) , Obnova veř.osvětlení-nz (IV) ,-- Obec v r poskytla příspěvek z veřejných financí těmto subjektům: Linka bezpečí 1 000,-- Tělocvičná jednota Sokol Metylovice ,-- Sportovní klub Metylovice ,-- Myslivecké sdružení Metylovice 9 120,-- Požární sport ,-- Včelaři Frýdlan n. O ,-- Včelaři Palkovice 1 500,-- SRPŠ při ZŠ Metylovice 5 380,-- Schola Metylovice 5 000,-- Závod Tour de Čupek 1 000,-- Charita F-M ,-- Svaz tělesně postižených 2 200,-- Škola života F-M 2 000,-- Domov důchodců Frýdlant n. O ,-- Svaz DIA 1 000,-- Beskyd DZR 1 000,-- Použití příspěvků bylo na základě vnitřní směrnice obce o finanční kontrole prověřeno. Nebyly shledány rozpory. 7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, odbor kontroly a interního auditu na základě písemné objednávky obce Metylovice. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření územního celku dle 2 a 3 zák. č. 420/2004 Sb. za rok 2013 byly dle 10 odst. 3 písm. b) zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): - Inventurní soupis nebyl vyhotoven ve stanoveném rozsahu. Při přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 je přílohou k závěrečnému účtu. Nedílnou součástí Závěrečného účtu obce Metylovice za rok 2013 jsou tyto přílohy: - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Metylovice za rok Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce za rok Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty k Příloha k účetní závěrce k Rozvaha k za Základní školu a Mateřskou školu Metylovice

9 - Výkaz zisku a ztráty k za Základní školu a Mateřskou školu Metylovice - Příloha k účetní závěrce k za Základní školu a Mateřskou školu Metylovice Pro obsažnost příloh k Závěrečnému účtu obce Metylovice jsou tyto k nahlédnutí na Obecním úřadě v Metylovicích po dobu vyvěšení závěrečného účtu. V Metylovicích Zpracovala: Ing. Čupová starosta obce Vyvěšeno dne: Na elektron. úřední desce vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2014 5 478 347,28

Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2014 5 478 347,28 ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METYLOVICE ZA 1. POLOLETÍ 2014 1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v Kč) Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2014 5 478 347,28 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ - 1 - Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok v tis.kč Schválený

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Skutečnost-plnění k 31.12.2014

Skutečnost-plnění k 31.12.2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2014 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Strana č. 1 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

Obec Životice u Nového Jičína

Obec Životice u Nového Jičína Obec Životice u Nového Jičína Závěrečný účet Obce Životice u Nového Jičína za rok 2012 sestavený ke dni 31.12.2012, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014

Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014 Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 24. 02. 2010 jako schodkový. Schodek ve výši 3.546.380,00 Kč byl krytý finančními

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu 2. Stav účelových fondů 3.

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více