Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012"

Transkript

1 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída ,30 Nedaňové příjmy třída ,01 Kapitálové příjmy třída Přijaté transfery - MŠ, výkon st.správy Přijaté transfery Úřad práce Přijaté transfery oprava kostela KÚKV Přijaté transfery oprava kostela Min.kult Přijaté transfery odvodnění oú Přijaté transfery zateplění budovy OÚ Přijaté transfery volby do zast. krajů Příjmy celkem ,31 Běžné výdaje- třída ,91 Kapitálové výdaje třída Výdaje celkem ,91 Financování ze zůstatku minulého roku ,40- Zůstatek na běžném účtě k ,07 z toho účet cizích prostředků ,- Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 (výkaz Fin 2-12) a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě a na www. stránkách obce v povinných informacích. Překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle položek a paragrafů jsou rozepsány a odůvodněny v komentáři k plnění rozpočtu, (příloha č. 2 k nahlédnutí na obecním úřadě). Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2012 bylo projednáno na jednání zastupitelstva obce dne

2 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně transfery na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce Příjem ve výši Kč, mzdové náklady celkem ve výši Kč. příspěvek Karlovarský kraj - oprava střechy kostela sv. Vavřince Třebeň přispěvek ve výši Kč příspěvek Ministerstvo kultury oprava střechy kostela sv. Vavřince Třebeň příspěvek ve výši Kč celkové náklady v r ,- Kč, z toho prostředky obce ,- Kč příspěvek Karlovarský kraj oprava budovy OÚ - odvodnění příspěvek byl poskytnut ve výši Kč celkové náklady Kč, z toho prostředky obce ,- Kč příspěvek Karlovarský kraj zateplení budovy OÚ příspěvek byl poskytnut ve výši Kč celkové náklady Kč z toho prostředky obce Kč transfery volby do zastupitelstev krajů transfer ve výši Kč celkové náklady Kč Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Mateřská škola Třebeň poskytnutý příspěvek na provoz v r Kč zůstatek z hospodaření za r ve výši ponechán rozhodnutím ZO ze dne usnesením č. 7 Mateřské škole v rezervním fondu. Poskytnuté příspěvky: Příspěvek MŠ Třebeň na provoz ve výši Kč Příspěvek Knihovně Cheb na nákup knih ve výši Kč Stav účelových fondů /v Kč/ Fond obnovy stav k v roce 2012 byly poskytnuty půjčky ve výši ,- bylo splaceno na půjčkách ,- nesplacené půjčky ,- zůstatek fin. prostředků na účtě FO ,88

3 Účet cizích prostřeků Na účtě cizích prostředků jsou finanční prostředky, které byly obci převedeny jako opatrovníkovi. V roce 2012 byl z účtu uhrazen pobyt p. Wicheho ve výši Kč Zůstatek účtu cizích prostředků k : Kč Pohledávky obce na běžném účtě k pohledávky na účtě 311odběratelé: Kč z toho pohledávka ve výši je splatná do r pohledávky na účtě 315 poplatky TKO, psi : Kč pohledávky na účtě 462 půjčky: 7400 Kč z běžného účtu a Kč z účtu Fondu obnovy Majetek obce Dlouhodobý nehmotný majetek: Kč Dlouhodobý hmotný majetek: ,48 Dlouhodobý finanční majetek (akcie CHEVAK): Krátkodobý finanční majetek (běžný účet, účet FO,cizí prostředky,ceniny): ,95 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012, kterou provedl Krajský úřad karlovarského kraje, byla se závěrem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Antonín Kalina starosta obce Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto z úřední desky:

4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebeň IČ: Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: a za rok 2012 na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Místo uskutečněného přezkoumání: Obecní úřad Třebeň Třebeň Skalná Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání ve smyslu 5 zákona č. 420/2004 Sb., vydaného ředitelem Krajského úřadu Karlovarského kraje pod č.j.: 341/KN/12 a č.j.: 343/KN12 dne Zástupci obce: - Antonín Kalina - starosta obce - Margita Trkovská - účetní obce Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: - kontroloři: Dagmar Klemáková Ing. Emílie Motejzíková Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření provedené výběrovým způsobem mj. s přihlédnutím k: - dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření ÚSC, - souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, - dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, - věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

5 A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření obce Třebeň byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Návrh rozpočtu Pravidla rozpočtového provizoria Rozpočtová opatření Popis písemnosti Návrh rozpočtu obce zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a způsobem umožňující dálkový přístup v době od do Rozpočtové provizorium nebylo s ohledem na termín schválení rozpočtu pro rok 2012 do stanoveno. Rozpočtová opatření, schválená zastupitelstvem obce, číslo 1/2012 dne , číslo 2/2012 dne , číslo 3/2012 dne , číslo 4/2012 dne , číslo 5/2012 dne , číslo 6/2012 dne , číslo 7/2012 dne a číslo 8/2012 dne Rozpočtové opatření číslo 9/2012 provedeno starostou obce na základě kompetence schválené usnesením zastupitelstva obce dne , na vědomí dáno zastupitelstvu obce dne Úpravami rozpočtu byl rozpočet navýšen celkem v příjmech o částku ,- Kč a ve výdajích o částku ,- Kč. Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled obce sestavený na období let schválený na 12 jednání zastupitelstva obce dne bodem číslo 3. Schválený rozpočet Závěrečný účet Bankovní výpis Schodkový rozpočet obce pro rok 2012 schválen na 13. zasedání zastupitelstva obce dne , příjmy ve výši ,- Kč, výdaje ve výši ,- Kč, k financování schodku ve výši ,- Kč schváleno použití prostředků z výsledku hospodaření minulých let. Rozpočet byl zpracován v třídění podle rozpočtové skladby Ministerstva financí, závaznými ukazateli jsou schválené paragrafy. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce byl projednán a schválen na 18. zasedání zastupitelstva obce dne bez výhrad. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a způsobem umožňující dálkový přístup od do Účet Základní běžný účet samosprávných celků v účetnictví obce vykazuje prostředky rozpočtového hospodářství. Zůstatek finančních prostředků syntetického účtu k ve výši ,07 Kč souhlasí se zůstatkem bankovního účtů dle bankovního výpisu vedeného u Komerční banky a.s. Účet jiné běžné účty vykazuje finanční prostředky obce určené na opatrovnictví, zůstatek účtu k ve výši ,- Kč souhlasí se stavem finančních prostředků vykázaných na výpisu z bankovního účtu vedeného u Komerční banky a.s. Účet Běžné účty fondů, zůstatek účtu k ve výši ,88 Kč souhlasí se stavem finančních prostředků vykázaných na výpisu z bankovního účtu vedeného

6 u Komerční banky a.s. Evidence majetku Evidence majetku účetní jednotky je vedena v registru majetku na evidenčních kartách majetku a v PC v programu technické evidence majetku. Evidence je vedena dle jednotlivých kategorizací a odpisových skupin. Evidence pohledávek Evidence pohledávek je vedena v souboru dlužníků dle kategorií pohledávkových účtů, analyticky oddělených a jmenovitě podle jednotlivých dlužníků např. v knize vydaných faktur, v knize poplatků. K neuhrazeným pohledávkám po splatnosti byly tvořeny opravné položky. Evidence závazků Evidence závazků obce je vedena v knize došlých faktur a jednotlivých kartách věřitelů. Faktura Dodavatelské faktury hlavní činnosti obce za měsíc červen 2012 zapsané v knize došlých faktur od pořadového čísla 105 do čísla 122 za období od do a za měsíc prosinec 2012 od pořadového čísla 232 do čísla 265 za období od do ve vazbě na bankovní výpisy a účtování. Hlavní kniha Hlavní kniha sestavená účetní jednotkou k Inventurní soupis majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků k provedena na základě plánu inventur účinného v době od do a směrnice č. 9 o provedení inventarizace majetku a závazků, jmenována tříčlenná ústřední a dvě dvoučlenné dílčí inventarizační komise pro provedení dokladové i fyzické inventury. Termín pro provedení inventur byl stanoven od do Předložen Inventarizační zápis ze dne Kontrola inventarizace byla provedena u inventurních seznamů a porovnána s účty č Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, č. účtu Budovy a stavby, č. účtu 031 Pozemky, č. účtu Ostatní dlouhodobý finanční majetek, č. účtu Odběratelé, č. účtu Poskytnuté zálohy, č. účtu 321 Dodavatelé, č. účtu Nedokončený dlouhodobý majetek a č. účtu Pokladna. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Kniha došlých faktur Kniha došlých faktur je vedena na PC a k evidováno v knize došlých faktur celkem 265 dodavatelských faktur, z toho neuhrazeno celkem 16 faktur s lhůtou splatnosti v roce 2013 v celkové částce ,86 Kč. Zůstatek souhlasí se zůstatkem syntetického účtu Dodavatelé vykázaným v rozvaze účetní jednotky. Kniha odeslaných faktur Mzdová agenda Odměňování členů zastupitelstva Obec za rok 2012 nevystavila žádnou odběratelskou fakturu. Kontrola měsíční odměny uvolněného starosty, neuvolněného místostarosty a ostatních neuvolněných členů zastupitelstva, předsedy finančního a kontrolního výboru za měsíc červen Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města dle nařízení vlády číslo 37/2003 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů schváleno dne s účinností od Pro rok 2012 nebyla výše vyplacených odměn upravována.

7 Pokladní doklad Pokladní kniha (deník) Za kontrolované období bylo účetní jednotkou vystaveno celkem 338 příjmových pokladních dokladů a 161 výdajových pokladních dokladů. Výběrovým způsobem byly prověřeny pokladní doklady za měsíc srpen 2012, příjmové pokladní doklady od čísla 233 do čísla 245, výdajové pokladní doklady od čísla 97 do čísla 105 a prosinec 2012, příjmové doklady od čísla 307 do čísla 338, výdajové doklady od čísla 145 do čísla 161. Kontrolou zůstatku pokladní knihy k vykázán nulový zůstatek, který souhlasí se zůstatkem SÚ 261 Pokladna, položka 5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně vykazovala ke stejnému datu nulový zůstatek. Pokladní limit ve výši ,- Kč nebyl za kontrolované období překročen. Příloha rozvahy Příloha rozvahy sestavená účetní jednotkou k Rozvaha Rozvaha obce sestavená účetní jednotkou k Účetní deník Účetní deník sestavený účetní jednotkou k Účtový rozvrh Účtový rozvrh obce platný pro rok Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Výkaz zisku a ztráty Výkazy zřízených příspěvkových organizací Dohody o provedení práce Pracovní smlouvy včetně platových výměrů Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Kontrolou výkazu Fin 2-12 M, sestaveného k , který se týká čerpání rozpočtu, bylo zjištěno, že v příjmové části byly tvořeny příjmy po konsolidaci ve výši ,31 Kč (tj. plnění k rozpočtu schválenému 109,47 %) a ve výdajové části bylo čerpání výdajů po konsolidaci ve výši ,91 Kč (tj. plnění k rozpočtu schválenému na 79,95 %). Saldo příjmů a výdajů činil schodek ve výši ,40 Kč. Kontrolou výkazu zisku a ztráty k bylo zjištěno, že hospodářským výsledkem hlavní činnosti je zisk ve výši ,72 Kč před zdaněním a souhlasí s vykázaným stavem na účtu Výsledek hospodaření běžného účetního období uvedený ve výkaze rozvahy. Výkazy zisku a ztráty a rozvahy příspěvkové organizace "Mateřská škola v Třebeni" k Hospodářským výsledkem byl zisk ve výši ,48 Kč před zdaněním. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele byl poskytnut ve výši ,- Kč. Výsledek hospodaření za rok 2011 činil zisk ve výši ,68 Kč, který zastupitelstvo obce schválilo dne a rozhodlo o převodu finančních prostředků do fondu rezerv, převod byl proveden. Za rok 2012 bylo obcí uzavřeno 7 dohod o provedení práce na pracovní činnost: na vedení knihovny, údržba veřejného prostranství, úklid obce a sekání travnatých ploch a na práce spojené se zajištěním voleb do zastupitelstev krajů. Kontrola jedné pracovní smlouvy, uzavřené dne na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací s úřadem práce, na dobu určitou s pracovním zařazením zaměstnance do obecního úřadu jako koordinátor veřejné služby. Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, poskytnutá na základě smlouvy číslo D 153/2012 uzavřené dne

8 Smlouvy nájemní Smlouvy o dílo ve výši ,- Kč, určená na realizaci projektu "Třebeň kostel sv. Vavřince, oprava krovu, výměna střešní krytiny a klempířských prvků střechy kostela". Minimální podíl finančních prostředků obce činí ,- Kč. Termín k vyúčtování dotace stanoven smlouvou do Doloženo závěrečné vyúčtování a vyhodnocení realizace akce doručené poskytovateli dne , dotace čerpána v plné výši, skutečné náklady činily ,- Kč. Neinvestiční a investiční účelová dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, poskytnutá na základě smlouvy číslo D 640/2012 uzavřené dne v celkové výši ,- Kč z toho investiční v částce ,- Kč a neinvestiční dotace ve výši ,- Kč, určená na realizaci projektu "Zateplení vnějšího pláště budovy obecního úřadu Třebeň a odvodnění základů budovy". Souhrn předpokládaných nákladů pro rok 2012 činí ,- Kč, termín vyúčtování stanoven smlouvou do Doloženo závěrečné vyúčtování a vyhodnocení realizace akce doručené poskytovateli dne , dotace čerpána v plné výši, skutečné náklady činily ,- Kč. Neinvestiční účelová dotace, poskytnuta od Ministerstva financí ČR prostřednictvím Karlovarského kraje na základě dopisu ze dne pod č.j.: 412/HE/12, určena na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev krajů ve výši ,-Kč. Vyúčtování dotace provedeno dne , skutečné čerpání ve výši ,- Kč, nevyčerpaná část dotace ve výši 241,- Kč vrácena do rozpočtu kraje dne (doklad č. 1903). Smlouva: - na pronájem pozemkové parcely číslo 36/1 o výměře 240 m2 v k.ú. Nový Drahov, obec Třebeň za účelem zahrada. Smlouva uzavřena dne na dobu neurčitou za dohodnutou cenu ve výši 240,- Kč za rok (adekvátní cena pro rok 2012 činí 120,- Kč), pronájem schválen zastupitelstvem obce dne , - na pronájem pozemkové parcely číslo 3/8 o výměře m2 v k.ú. Lesina, obec Třebeň za účelem provozování zemědělské činnosti. Smlouva uzavřena dne na dobu neurčitou za dohodnutou cenu ve výši 1.856,- Kč pro rok (adekvátní cena za rok 2012 činí 1.237,- Kč), pronájem schválen zastupitelstvem obce dne Ke kontrole byla vybraná Smlouva o dílo uzavřená dne se zhotovitelem akce p. Miroslavem Kubincem "Zateplení vnějšího pláště budovy obecního úřadu Třebeň a odvodnění základů budovy" za nabídkovou cenu ve výši ,- Kč. Doložen předávací protokol o dokončení stavby ze dne (termín ukončení díla změněn Dodatkem č. 1 ze dne ) a faktury za provedení díla číslo U5/2012 ze dne , číslo U6/2012 ze dne a číslo U7/2012 ze dne Dohodnutá cena

9 Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Vnitřní předpis a směrnice Výsledky kontrol zřízených organizací Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení za provedení díla dodržena. Smlouva o dílo a mandátní smlouva uzavřená dne se společností REPRESENT - inženýrská a znalecká kancelář s.r.o. Sokolov na provádění investorsko -inženýrské činnosti při realizaci a dokončení stavby "Rekonstrukce kostela sv. Vavřince I. etapa - rekonstrukce střešního pláště krovu. Smluvní cena byla sjednána ve výši ,- Kč. Schváleno zastupitelstvem obce dne Smlouva o dílo uzavřená dne zhotovitelem Ladislavem Gallo, Cheb, na realizaci rekonstrukce kostela sv. Vavřince I. etapa a výměnu střešní krytiny, sjednaná cena v celkové výši ,- Kč včetně DPH a 8 % rezervy dle nabídky zhotovitele ze dne Schváleno zastupitelstvem obce dne Doložena závěrečná zpráva - vyhodnocení stavby ze dne včetně faktur za provedení díla, kontrolou prověřena fa číslo ze dne na částku ,- Kč a fa číslo ze dne na částku ,- Kč. Kupní smlouva: - na prodej pozemkové parcely číslo 43/116 o výměře m2 v k.ú. Třebeň za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč, smlouva uzavřena dne , - na prodej pozemkové parcely číslo 43/48 díl a) o výměře 246 m2 v k.ú. Třebeň za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč, smlouva uzavřena dne Obec má v evidenci 9 vnitřních organizačních směrnic k zajištění realizace zákonů č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a dalších zákonů např.: - o oběhu účetních dokladů - o účetnictví - k inventarizaci majetku a závazků - o účtování a oceňování dlouhodobého majetku - o finanční kontrole - o tvorbě, vyhodnocování a kontrole rozpočtu - o podrozvaze - odpisový plán - k časovému rozlišení Za rok 2012 nebyla aktualizována ani vydána žádná nová vnitřní norma. Veřejnosprávní kontrola příspěvkové organizace dle zákona č. 320/2001 Sb., byla zřizovatelem provedena dne , kontrolou byly zjištěny drobné závady, které zřizovatel nařídil odstranit do konce účetního období 12/2012. Doloženo oznámení o odstranění zjištěných nedostatků ze dne Zápisy z jednání zastupitelstva obce za rok 2012 od čísla 14 do čísla 23 konané ve dnech , , , , , , , a včetně přijatých usnesení. Zastupitelstvo se na svých jednáních zabývalo mimo jiné např.: rozpočtovým

10 Činnost kontrolního a finančního výboru opatřením, plněním rozpočtu, závěrečným účtem obce, DSO Kamenné Vrchy a Mikroregionu Chebsko za rok 2011, schválením výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Třebeň za rok 2011, schválením příspěvku pro MAS 21, žádostí o půjčku z Fondu obnovy venkova, výběrovým řízením na akci oprava střechy kostela v Třebeni, projektovou dokumentací hřiště v Třebeni, návrhem rozpočtu na rok 2013, prodejem a pronájmem obecního majetku a dalšími smluvními ujednáními. Činnost finančního výboru doložena zápisem ze dne , a Činnost kontrolního výboru doložena zápisy ze dne , , , a Oba výbory byly schválené zastupitelstvem obce v počtu 3 členů B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Třebeň za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Závěr I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. II. Při přezkoumání hospodaření obce Třebeň za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

11 III. Při přezkoumání hospodaření obce Třebeň za rok 2012 se neuvádí žádná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření obce Třebeň za rok 2012 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 6,32 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,56 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 % V Třebeni dne Podpisy kontrolorů: Dagmar Klemáková kontrolor pověřený řízením přezkoumání.... Ing. Emílie Motejzíková kontrolor Zástupce obce prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel směnnou, darovací, zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru, nerealizoval žádné akce, které by ukládaly povinnost vyhlašovat výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách, nesdružoval finanční prostředky, neprovozuje hospodářskou činnost, nepořídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo obligace.

12 S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebeň o počtu 9 stran byl seznámen a jeho stejnopis obdržel... Antonín Kalina Dne starosta obce Rozdělovník : Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1 Třebeň Ing. František Hrdlička 2 1 Karlovarský kraj Dagmar Klemáková Obec Třebeň potvrzuje přijetí zprávy, souhlasí s jejím zněním a vzdává se možnosti podat k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku písemné stanovisko dle ustanovení 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Licence: DFIU XCRGBA1A / A1A ( / )

13 Licence: DFIU XCRGBA1A / A1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Obec Třebeň Třebeň Třebeň FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 7 168,00 půdního fond Poplatek za komunální odpad , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek z ubytovací kapacity 2 524, Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac ,72 př Správní poplatky , , , Daň z nemovitostí , , , Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od krajů , , Bez ODPA , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Pitná voda , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Příjmy z pronájmu pozemků 1 800, , , Vodní díla v zemědělské krajině 1 800, , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , Zájmová činnost v kultuře , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Přijaté neinvestiční dary , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Nebytové hospodářství , , , Přijaté pojistné náhrady 2 700, Veřejné osvětlení 2 700, Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z prodeje pozemků , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , h33m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 12

14 Licence: DFIU XCRGBA1A / A1A ( / ) I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 7 000, Prevence vzniku odpadů 7 000, Příjmy z úroků (část) , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu movitých věcí 700, Příjmy z podílů na zisku a dividend 3 526, Činnost místní správy , Příjmy z úroků (část) , , , Příjmy z prodeje majetkových podílů , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,66 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , h33m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 12

15 Licence: DFIU XCRGBA1A / A1A ( / ) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Nákup ostatních služeb , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 050, , Ostatní neinvestiční transf.jiným veř. rozpočtům 2 050, Ostatní záležitosti lesního hospodářství , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Silnice , , , Ostatní osobní výdaje , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 500, , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb 5 000, , Budovy, haly a stavby , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Budovy, haly a stavby , , Provoz veřejné silniční dopravy , , Nákup materiálu j.n , ,00 200, Studená voda , , , Opravy a udržování 9 000, , Pitná voda , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 000, , , Studená voda 400,00 392, Elektrická energie 7 000, , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Opravy a udržování , , Vodní díla v zemědělské krajině , , Ostatní osobní výdaje 5 000, , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Služby peněžních ústavů 5 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Věcné dary 2 000, , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , , Předškolní zařízení , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Základní školy , , , Ostatní osobní výdaje 7 000, , , Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, Nákup materiálu j.n. 300,00 248, Plyn 6 000, , , Elektrická energie 1 000, , , Nákup ostatních služeb 700,00 632, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , , Činnosti knihovnické , , , Nákup ostatních služeb , , Ostatní záležitosti kultury , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , , h33m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 12

16 Licence: DFIU XCRGBA1A / A1A ( / ) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Opravy a udržování , , , Zachování a obnova kulturních památek , , , Nákup ostatních služeb 1 500, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00 500, Rozhlas a televize 2 000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Plyn , , , Elektrická energie 6 000, , , Služby peněžních ústavů 1 500, , , Nákup ostatních služeb , ,00 122, Opravy a udržování 6 500, , Zájmová činnost v kultuře , , , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění , , , Věcné dary , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 210, , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Plyn 6 000, , , Elektrická energie 4 000, , , Budovy, haly a stavby , Sportovní zařízení v majetku obce , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Služby peněžních ústavů 1 300, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Nebytové hospodářství , , , Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , , Veřejné osvětlení , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 6 000, , ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 160, , , Ochranné pomůcky 2 000, , Nákup ostatních služeb , , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000, ,00 690, Budovy, haly a stavby , , , Pozemky , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Služby peněžních ústavů 3727 Prevence vzniku odpadů Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , h33m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 12

17 Licence: DFIU XCRGBA1A / A1A ( / ) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 2 600, , ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 000, ,00 906, Ochranné pomůcky 2 000, ,00 324, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby peněžních ústavů 1 500, ,00 859, Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , Budovy, haly a stavby , , Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Elektrická energie 2 300, , , Nákup ostatních služeb 2 700, , Požární ochrana - dobrovolná část 5 000, , , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Pohoštění 3 000, , , Věcné dary 2 500, , , Zastupitelstva obcí , , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , , Plyn 1 000, , Služby pošt 160,00 160, Nákup ostatních služeb 7 942, , Pohoštění 768,00 768, Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000, , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 7 000, , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Služby pošt 2 000, ,00 885, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů 5 000, , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení 5 000, , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění 3 000, , , Poskytované zálohy vlastní pokladně Neinvestiční transfery obcím , , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000, ,00 36, Dary obyvatelstvu 7 600, , h33m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 12

18 Licence: DFIU XCRGBA1A / A1A ( / ) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Budovy, haly a stavby , , , Činnost místní správy , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6174 Činnost regionálních rad Služby peněžních ústavů , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Služby peněžních ústavů 6 000, , , Pojištění funkčně nespecifikované 6 000, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Ostatní finanční operace , ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , h33m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 12

19 Licence: DFIU XCRGBA1A / A1A ( / ) III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,40- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových 8902 účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , , h33m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 12

20 Licence: DFIU XCRGBA1A / A1A ( / ) IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,30 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,01 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,31 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4062 mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4063 mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních 4081 rad Ostatní splátky půjčených prostředků od 4090 veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 4111 rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 4120 rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů 4140 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4190 územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z 4192 území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z 4194 území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,31 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,91 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 VÝDAJE CELKEM , , ,91 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným , , ,00 rozpočtům územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * Převody vlastním rezervním fondům územních 4290 rozpočtů * Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi h33m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 12

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Licence: D00B XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D00B XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 640077 Název: Obec Močovice 38 Období Číslo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 68898461 Název: Sdružení pro rozvoj mikroregionu

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43256201 Název: Obec Dalešice AKTIVA CELKEM 9 558

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 00260401 Název: Obec Brniště AKTIVA CELKEM 82 417

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 00269000 Název: Obec Libčany AKTIVA CELKEM 105 362

Více

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00572314 Název: Obec Čečovice 16 25728-321 AKTIVA

Více

Licence: D1EZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D1EZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00635758 Název: Obec Liboš AKTIVA CELKEM 56 958

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 40

Více

Licence: D12D XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D12D XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 275808 Název: Město Jilemnice AKTIVA CELKEM 705

Více

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00672025 Název: Obec Jindřichovice pod Smrkem AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 00542881 Název: Obec Rozsíčka Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2013 IČO: 48804711 Název: Obec Životice u Nového Jičína

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00378461 Název: Obec Pokojovice Sestavená

Více

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 75055694 Název: Svazek obcí Drahansko a okolí AKTIVA

Více

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 45659168 Název: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70285195 Název: Mikroregion Jizni Valassko =705

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 49458892 Název: Svazek vodovodů a kanalizací

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: D1QU XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec AKTIVA CELKEM 14 541

Více

A K T I V A C E L K E M 105042302.45 8293082.90 96749219.55 96108215.01. A. Stálá aktiva 101568517.77 8293082.90 93275434.87 90636600.

A K T I V A C E L K E M 105042302.45 8293082.90 96749219.55 96108215.01. A. Stálá aktiva 101568517.77 8293082.90 93275434.87 90636600. R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Radošovice, Radošovice 6 38601 Radošovice, Obec, IČ:00251739 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje Číslo Syntetický

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576948 Název: Obec Staré Město AKTIVA CELKEM 201

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00281000 Název: Obec Suchý AKTIVA CELKEM 54 318

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 43750486 Název: Obec Veliká Ves AKTIVA CELKEM 28

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00256625 Název: Obec Hradiště AKTIVA CELKEM 41 384

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov AKTIVA CELKEM 83 771

Více

Licence: DEFX XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012)

Licence: DEFX XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 47884541 Název: Obec Velenov AKTIVA CELKEM 37 713

Více

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) : 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská část Praha 2 AKTIVA CELKEM 5 578 892 998,94 89 834 789,55 5 489

Více

Licence: DXRZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DXRZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00235270 Název: Obec Břežany I AKTIVA CELKEM 23

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00572624 Název: Obec Loučim AKTIVA CELKEM 17 372

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 43256201 Název: Obec Dalešice AKTIVA CELKEM 10 384

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00252638 Název: Obec Opařany AKTIVA CELKEM 181 596

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00578321 Název: Obec Dřevěnice AKTIVA CELKEM 86

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00269000 Název: Obec Libčany AKTIVA CELKEM 109 249

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00278165 Název: Obec Nemojov AKTIVA CELKEM 110 744

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00239046 Název: Obec Činěves AKTIVA CELKEM 109 331

Více

Licence: D2HW XCRGURXA / RXA (23012014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D2HW XCRGURXA / RXA (23012014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70693544 Název: DSO Jizerské hory AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00637246 Název: Obec Nýrov AKTIVA CELKEM 14 488

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 578355 Název: Obec Chyjice AKTIVA CELKEM 28 736

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00272086 Název: Obec Sber AKTIVA CELKEM 34 417 240,82

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576883 Název: Obec Horní Tošanovice AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00235571 Název: Obec Nebovidy AKTIVA CELKEM 120

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00572314 Název: Obec Čečovice 16 25728-321 AKTIVA

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 43

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00572560 Název: Obec Mutěnín AKTIVA CELKEM 26 150

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00578576 Název: Obec Soberaz AKTIVA CELKEM 9 043

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 (11052011 11:55 / 201201091642) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2010 IČO:

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00064581 Název: Hlavní město PRAHA SNS: 200 - Hlavní město

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00273325 Název: Obec Bezděkov Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 60803029 Název: DSO Verovany,Dub,Charvaty

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 9 / 2014 IČO: 70968721 Název: Mikroregion Strážiště Sestavená

Více

Licence: DNHE XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DNHE XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 0071169041 Název: Kanalizace severozapadni vetev-znojmo,plenkovice,kravsko,zerutky

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00532096 Název: Obec Bukovina AKTIVA CELKEM 26 745

Více