Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012"

Transkript

1 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída ,30 Nedaňové příjmy třída ,01 Kapitálové příjmy třída Přijaté transfery - MŠ, výkon st.správy Přijaté transfery Úřad práce Přijaté transfery oprava kostela KÚKV Přijaté transfery oprava kostela Min.kult Přijaté transfery odvodnění oú Přijaté transfery zateplění budovy OÚ Přijaté transfery volby do zast. krajů Příjmy celkem ,31 Běžné výdaje- třída ,91 Kapitálové výdaje třída Výdaje celkem ,91 Financování ze zůstatku minulého roku ,40- Zůstatek na běžném účtě k ,07 z toho účet cizích prostředků ,- Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 (výkaz Fin 2-12) a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě a na www. stránkách obce v povinných informacích. Překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle položek a paragrafů jsou rozepsány a odůvodněny v komentáři k plnění rozpočtu, (příloha č. 2 k nahlédnutí na obecním úřadě). Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2012 bylo projednáno na jednání zastupitelstva obce dne

2 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně transfery na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce Příjem ve výši Kč, mzdové náklady celkem ve výši Kč. příspěvek Karlovarský kraj - oprava střechy kostela sv. Vavřince Třebeň přispěvek ve výši Kč příspěvek Ministerstvo kultury oprava střechy kostela sv. Vavřince Třebeň příspěvek ve výši Kč celkové náklady v r ,- Kč, z toho prostředky obce ,- Kč příspěvek Karlovarský kraj oprava budovy OÚ - odvodnění příspěvek byl poskytnut ve výši Kč celkové náklady Kč, z toho prostředky obce ,- Kč příspěvek Karlovarský kraj zateplení budovy OÚ příspěvek byl poskytnut ve výši Kč celkové náklady Kč z toho prostředky obce Kč transfery volby do zastupitelstev krajů transfer ve výši Kč celkové náklady Kč Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Mateřská škola Třebeň poskytnutý příspěvek na provoz v r Kč zůstatek z hospodaření za r ve výši ponechán rozhodnutím ZO ze dne usnesením č. 7 Mateřské škole v rezervním fondu. Poskytnuté příspěvky: Příspěvek MŠ Třebeň na provoz ve výši Kč Příspěvek Knihovně Cheb na nákup knih ve výši Kč Stav účelových fondů /v Kč/ Fond obnovy stav k v roce 2012 byly poskytnuty půjčky ve výši ,- bylo splaceno na půjčkách ,- nesplacené půjčky ,- zůstatek fin. prostředků na účtě FO ,88

3 Účet cizích prostřeků Na účtě cizích prostředků jsou finanční prostředky, které byly obci převedeny jako opatrovníkovi. V roce 2012 byl z účtu uhrazen pobyt p. Wicheho ve výši Kč Zůstatek účtu cizích prostředků k : Kč Pohledávky obce na běžném účtě k pohledávky na účtě 311odběratelé: Kč z toho pohledávka ve výši je splatná do r pohledávky na účtě 315 poplatky TKO, psi : Kč pohledávky na účtě 462 půjčky: 7400 Kč z běžného účtu a Kč z účtu Fondu obnovy Majetek obce Dlouhodobý nehmotný majetek: Kč Dlouhodobý hmotný majetek: ,48 Dlouhodobý finanční majetek (akcie CHEVAK): Krátkodobý finanční majetek (běžný účet, účet FO,cizí prostředky,ceniny): ,95 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012, kterou provedl Krajský úřad karlovarského kraje, byla se závěrem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Antonín Kalina starosta obce Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto z úřední desky:

4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebeň IČ: Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: a za rok 2012 na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Místo uskutečněného přezkoumání: Obecní úřad Třebeň Třebeň Skalná Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání ve smyslu 5 zákona č. 420/2004 Sb., vydaného ředitelem Krajského úřadu Karlovarského kraje pod č.j.: 341/KN/12 a č.j.: 343/KN12 dne Zástupci obce: - Antonín Kalina - starosta obce - Margita Trkovská - účetní obce Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: - kontroloři: Dagmar Klemáková Ing. Emílie Motejzíková Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření provedené výběrovým způsobem mj. s přihlédnutím k: - dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření ÚSC, - souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, - dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, - věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

5 A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření obce Třebeň byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Návrh rozpočtu Pravidla rozpočtového provizoria Rozpočtová opatření Popis písemnosti Návrh rozpočtu obce zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a způsobem umožňující dálkový přístup v době od do Rozpočtové provizorium nebylo s ohledem na termín schválení rozpočtu pro rok 2012 do stanoveno. Rozpočtová opatření, schválená zastupitelstvem obce, číslo 1/2012 dne , číslo 2/2012 dne , číslo 3/2012 dne , číslo 4/2012 dne , číslo 5/2012 dne , číslo 6/2012 dne , číslo 7/2012 dne a číslo 8/2012 dne Rozpočtové opatření číslo 9/2012 provedeno starostou obce na základě kompetence schválené usnesením zastupitelstva obce dne , na vědomí dáno zastupitelstvu obce dne Úpravami rozpočtu byl rozpočet navýšen celkem v příjmech o částku ,- Kč a ve výdajích o částku ,- Kč. Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled obce sestavený na období let schválený na 12 jednání zastupitelstva obce dne bodem číslo 3. Schválený rozpočet Závěrečný účet Bankovní výpis Schodkový rozpočet obce pro rok 2012 schválen na 13. zasedání zastupitelstva obce dne , příjmy ve výši ,- Kč, výdaje ve výši ,- Kč, k financování schodku ve výši ,- Kč schváleno použití prostředků z výsledku hospodaření minulých let. Rozpočet byl zpracován v třídění podle rozpočtové skladby Ministerstva financí, závaznými ukazateli jsou schválené paragrafy. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce byl projednán a schválen na 18. zasedání zastupitelstva obce dne bez výhrad. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a způsobem umožňující dálkový přístup od do Účet Základní běžný účet samosprávných celků v účetnictví obce vykazuje prostředky rozpočtového hospodářství. Zůstatek finančních prostředků syntetického účtu k ve výši ,07 Kč souhlasí se zůstatkem bankovního účtů dle bankovního výpisu vedeného u Komerční banky a.s. Účet jiné běžné účty vykazuje finanční prostředky obce určené na opatrovnictví, zůstatek účtu k ve výši ,- Kč souhlasí se stavem finančních prostředků vykázaných na výpisu z bankovního účtu vedeného u Komerční banky a.s. Účet Běžné účty fondů, zůstatek účtu k ve výši ,88 Kč souhlasí se stavem finančních prostředků vykázaných na výpisu z bankovního účtu vedeného

6 u Komerční banky a.s. Evidence majetku Evidence majetku účetní jednotky je vedena v registru majetku na evidenčních kartách majetku a v PC v programu technické evidence majetku. Evidence je vedena dle jednotlivých kategorizací a odpisových skupin. Evidence pohledávek Evidence pohledávek je vedena v souboru dlužníků dle kategorií pohledávkových účtů, analyticky oddělených a jmenovitě podle jednotlivých dlužníků např. v knize vydaných faktur, v knize poplatků. K neuhrazeným pohledávkám po splatnosti byly tvořeny opravné položky. Evidence závazků Evidence závazků obce je vedena v knize došlých faktur a jednotlivých kartách věřitelů. Faktura Dodavatelské faktury hlavní činnosti obce za měsíc červen 2012 zapsané v knize došlých faktur od pořadového čísla 105 do čísla 122 za období od do a za měsíc prosinec 2012 od pořadového čísla 232 do čísla 265 za období od do ve vazbě na bankovní výpisy a účtování. Hlavní kniha Hlavní kniha sestavená účetní jednotkou k Inventurní soupis majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků k provedena na základě plánu inventur účinného v době od do a směrnice č. 9 o provedení inventarizace majetku a závazků, jmenována tříčlenná ústřední a dvě dvoučlenné dílčí inventarizační komise pro provedení dokladové i fyzické inventury. Termín pro provedení inventur byl stanoven od do Předložen Inventarizační zápis ze dne Kontrola inventarizace byla provedena u inventurních seznamů a porovnána s účty č Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, č. účtu Budovy a stavby, č. účtu 031 Pozemky, č. účtu Ostatní dlouhodobý finanční majetek, č. účtu Odběratelé, č. účtu Poskytnuté zálohy, č. účtu 321 Dodavatelé, č. účtu Nedokončený dlouhodobý majetek a č. účtu Pokladna. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Kniha došlých faktur Kniha došlých faktur je vedena na PC a k evidováno v knize došlých faktur celkem 265 dodavatelských faktur, z toho neuhrazeno celkem 16 faktur s lhůtou splatnosti v roce 2013 v celkové částce ,86 Kč. Zůstatek souhlasí se zůstatkem syntetického účtu Dodavatelé vykázaným v rozvaze účetní jednotky. Kniha odeslaných faktur Mzdová agenda Odměňování členů zastupitelstva Obec za rok 2012 nevystavila žádnou odběratelskou fakturu. Kontrola měsíční odměny uvolněného starosty, neuvolněného místostarosty a ostatních neuvolněných členů zastupitelstva, předsedy finančního a kontrolního výboru za měsíc červen Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města dle nařízení vlády číslo 37/2003 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů schváleno dne s účinností od Pro rok 2012 nebyla výše vyplacených odměn upravována.

7 Pokladní doklad Pokladní kniha (deník) Za kontrolované období bylo účetní jednotkou vystaveno celkem 338 příjmových pokladních dokladů a 161 výdajových pokladních dokladů. Výběrovým způsobem byly prověřeny pokladní doklady za měsíc srpen 2012, příjmové pokladní doklady od čísla 233 do čísla 245, výdajové pokladní doklady od čísla 97 do čísla 105 a prosinec 2012, příjmové doklady od čísla 307 do čísla 338, výdajové doklady od čísla 145 do čísla 161. Kontrolou zůstatku pokladní knihy k vykázán nulový zůstatek, který souhlasí se zůstatkem SÚ 261 Pokladna, položka 5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně vykazovala ke stejnému datu nulový zůstatek. Pokladní limit ve výši ,- Kč nebyl za kontrolované období překročen. Příloha rozvahy Příloha rozvahy sestavená účetní jednotkou k Rozvaha Rozvaha obce sestavená účetní jednotkou k Účetní deník Účetní deník sestavený účetní jednotkou k Účtový rozvrh Účtový rozvrh obce platný pro rok Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Výkaz zisku a ztráty Výkazy zřízených příspěvkových organizací Dohody o provedení práce Pracovní smlouvy včetně platových výměrů Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Kontrolou výkazu Fin 2-12 M, sestaveného k , který se týká čerpání rozpočtu, bylo zjištěno, že v příjmové části byly tvořeny příjmy po konsolidaci ve výši ,31 Kč (tj. plnění k rozpočtu schválenému 109,47 %) a ve výdajové části bylo čerpání výdajů po konsolidaci ve výši ,91 Kč (tj. plnění k rozpočtu schválenému na 79,95 %). Saldo příjmů a výdajů činil schodek ve výši ,40 Kč. Kontrolou výkazu zisku a ztráty k bylo zjištěno, že hospodářským výsledkem hlavní činnosti je zisk ve výši ,72 Kč před zdaněním a souhlasí s vykázaným stavem na účtu Výsledek hospodaření běžného účetního období uvedený ve výkaze rozvahy. Výkazy zisku a ztráty a rozvahy příspěvkové organizace "Mateřská škola v Třebeni" k Hospodářským výsledkem byl zisk ve výši ,48 Kč před zdaněním. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele byl poskytnut ve výši ,- Kč. Výsledek hospodaření za rok 2011 činil zisk ve výši ,68 Kč, který zastupitelstvo obce schválilo dne a rozhodlo o převodu finančních prostředků do fondu rezerv, převod byl proveden. Za rok 2012 bylo obcí uzavřeno 7 dohod o provedení práce na pracovní činnost: na vedení knihovny, údržba veřejného prostranství, úklid obce a sekání travnatých ploch a na práce spojené se zajištěním voleb do zastupitelstev krajů. Kontrola jedné pracovní smlouvy, uzavřené dne na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací s úřadem práce, na dobu určitou s pracovním zařazením zaměstnance do obecního úřadu jako koordinátor veřejné služby. Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, poskytnutá na základě smlouvy číslo D 153/2012 uzavřené dne

8 Smlouvy nájemní Smlouvy o dílo ve výši ,- Kč, určená na realizaci projektu "Třebeň kostel sv. Vavřince, oprava krovu, výměna střešní krytiny a klempířských prvků střechy kostela". Minimální podíl finančních prostředků obce činí ,- Kč. Termín k vyúčtování dotace stanoven smlouvou do Doloženo závěrečné vyúčtování a vyhodnocení realizace akce doručené poskytovateli dne , dotace čerpána v plné výši, skutečné náklady činily ,- Kč. Neinvestiční a investiční účelová dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, poskytnutá na základě smlouvy číslo D 640/2012 uzavřené dne v celkové výši ,- Kč z toho investiční v částce ,- Kč a neinvestiční dotace ve výši ,- Kč, určená na realizaci projektu "Zateplení vnějšího pláště budovy obecního úřadu Třebeň a odvodnění základů budovy". Souhrn předpokládaných nákladů pro rok 2012 činí ,- Kč, termín vyúčtování stanoven smlouvou do Doloženo závěrečné vyúčtování a vyhodnocení realizace akce doručené poskytovateli dne , dotace čerpána v plné výši, skutečné náklady činily ,- Kč. Neinvestiční účelová dotace, poskytnuta od Ministerstva financí ČR prostřednictvím Karlovarského kraje na základě dopisu ze dne pod č.j.: 412/HE/12, určena na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev krajů ve výši ,-Kč. Vyúčtování dotace provedeno dne , skutečné čerpání ve výši ,- Kč, nevyčerpaná část dotace ve výši 241,- Kč vrácena do rozpočtu kraje dne (doklad č. 1903). Smlouva: - na pronájem pozemkové parcely číslo 36/1 o výměře 240 m2 v k.ú. Nový Drahov, obec Třebeň za účelem zahrada. Smlouva uzavřena dne na dobu neurčitou za dohodnutou cenu ve výši 240,- Kč za rok (adekvátní cena pro rok 2012 činí 120,- Kč), pronájem schválen zastupitelstvem obce dne , - na pronájem pozemkové parcely číslo 3/8 o výměře m2 v k.ú. Lesina, obec Třebeň za účelem provozování zemědělské činnosti. Smlouva uzavřena dne na dobu neurčitou za dohodnutou cenu ve výši 1.856,- Kč pro rok (adekvátní cena za rok 2012 činí 1.237,- Kč), pronájem schválen zastupitelstvem obce dne Ke kontrole byla vybraná Smlouva o dílo uzavřená dne se zhotovitelem akce p. Miroslavem Kubincem "Zateplení vnějšího pláště budovy obecního úřadu Třebeň a odvodnění základů budovy" za nabídkovou cenu ve výši ,- Kč. Doložen předávací protokol o dokončení stavby ze dne (termín ukončení díla změněn Dodatkem č. 1 ze dne ) a faktury za provedení díla číslo U5/2012 ze dne , číslo U6/2012 ze dne a číslo U7/2012 ze dne Dohodnutá cena

9 Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Vnitřní předpis a směrnice Výsledky kontrol zřízených organizací Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení za provedení díla dodržena. Smlouva o dílo a mandátní smlouva uzavřená dne se společností REPRESENT - inženýrská a znalecká kancelář s.r.o. Sokolov na provádění investorsko -inženýrské činnosti při realizaci a dokončení stavby "Rekonstrukce kostela sv. Vavřince I. etapa - rekonstrukce střešního pláště krovu. Smluvní cena byla sjednána ve výši ,- Kč. Schváleno zastupitelstvem obce dne Smlouva o dílo uzavřená dne zhotovitelem Ladislavem Gallo, Cheb, na realizaci rekonstrukce kostela sv. Vavřince I. etapa a výměnu střešní krytiny, sjednaná cena v celkové výši ,- Kč včetně DPH a 8 % rezervy dle nabídky zhotovitele ze dne Schváleno zastupitelstvem obce dne Doložena závěrečná zpráva - vyhodnocení stavby ze dne včetně faktur za provedení díla, kontrolou prověřena fa číslo ze dne na částku ,- Kč a fa číslo ze dne na částku ,- Kč. Kupní smlouva: - na prodej pozemkové parcely číslo 43/116 o výměře m2 v k.ú. Třebeň za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč, smlouva uzavřena dne , - na prodej pozemkové parcely číslo 43/48 díl a) o výměře 246 m2 v k.ú. Třebeň za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč, smlouva uzavřena dne Obec má v evidenci 9 vnitřních organizačních směrnic k zajištění realizace zákonů č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a dalších zákonů např.: - o oběhu účetních dokladů - o účetnictví - k inventarizaci majetku a závazků - o účtování a oceňování dlouhodobého majetku - o finanční kontrole - o tvorbě, vyhodnocování a kontrole rozpočtu - o podrozvaze - odpisový plán - k časovému rozlišení Za rok 2012 nebyla aktualizována ani vydána žádná nová vnitřní norma. Veřejnosprávní kontrola příspěvkové organizace dle zákona č. 320/2001 Sb., byla zřizovatelem provedena dne , kontrolou byly zjištěny drobné závady, které zřizovatel nařídil odstranit do konce účetního období 12/2012. Doloženo oznámení o odstranění zjištěných nedostatků ze dne Zápisy z jednání zastupitelstva obce za rok 2012 od čísla 14 do čísla 23 konané ve dnech , , , , , , , a včetně přijatých usnesení. Zastupitelstvo se na svých jednáních zabývalo mimo jiné např.: rozpočtovým

10 Činnost kontrolního a finančního výboru opatřením, plněním rozpočtu, závěrečným účtem obce, DSO Kamenné Vrchy a Mikroregionu Chebsko za rok 2011, schválením výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Třebeň za rok 2011, schválením příspěvku pro MAS 21, žádostí o půjčku z Fondu obnovy venkova, výběrovým řízením na akci oprava střechy kostela v Třebeni, projektovou dokumentací hřiště v Třebeni, návrhem rozpočtu na rok 2013, prodejem a pronájmem obecního majetku a dalšími smluvními ujednáními. Činnost finančního výboru doložena zápisem ze dne , a Činnost kontrolního výboru doložena zápisy ze dne , , , a Oba výbory byly schválené zastupitelstvem obce v počtu 3 členů B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Třebeň za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Závěr I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. II. Při přezkoumání hospodaření obce Třebeň za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

11 III. Při přezkoumání hospodaření obce Třebeň za rok 2012 se neuvádí žádná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření obce Třebeň za rok 2012 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 6,32 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,56 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 % V Třebeni dne Podpisy kontrolorů: Dagmar Klemáková kontrolor pověřený řízením přezkoumání.... Ing. Emílie Motejzíková kontrolor Zástupce obce prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel směnnou, darovací, zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru, nerealizoval žádné akce, které by ukládaly povinnost vyhlašovat výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách, nesdružoval finanční prostředky, neprovozuje hospodářskou činnost, nepořídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo obligace.

12 S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebeň o počtu 9 stran byl seznámen a jeho stejnopis obdržel... Antonín Kalina Dne starosta obce Rozdělovník : Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1 Třebeň Ing. František Hrdlička 2 1 Karlovarský kraj Dagmar Klemáková Obec Třebeň potvrzuje přijetí zprávy, souhlasí s jejím zněním a vzdává se možnosti podat k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku písemné stanovisko dle ustanovení 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Licence: DFIU XCRGBA1A / A1A ( / )

13 Licence: DFIU XCRGBA1A / A1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Obec Třebeň Třebeň Třebeň FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 7 168,00 půdního fond Poplatek za komunální odpad , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek z ubytovací kapacity 2 524, Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac ,72 př Správní poplatky , , , Daň z nemovitostí , , , Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od krajů , , Bez ODPA , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Pitná voda , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Příjmy z pronájmu pozemků 1 800, , , Vodní díla v zemědělské krajině 1 800, , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , Zájmová činnost v kultuře , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Přijaté neinvestiční dary , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Nebytové hospodářství , , , Přijaté pojistné náhrady 2 700, Veřejné osvětlení 2 700, Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z prodeje pozemků , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , h33m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 12

14 Licence: DFIU XCRGBA1A / A1A ( / ) I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 7 000, Prevence vzniku odpadů 7 000, Příjmy z úroků (část) , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu movitých věcí 700, Příjmy z podílů na zisku a dividend 3 526, Činnost místní správy , Příjmy z úroků (část) , , , Příjmy z prodeje majetkových podílů , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,66 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , h33m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 12

15 Licence: DFIU XCRGBA1A / A1A ( / ) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Nákup ostatních služeb , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 050, , Ostatní neinvestiční transf.jiným veř. rozpočtům 2 050, Ostatní záležitosti lesního hospodářství , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Silnice , , , Ostatní osobní výdaje , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 500, , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb 5 000, , Budovy, haly a stavby , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Budovy, haly a stavby , , Provoz veřejné silniční dopravy , , Nákup materiálu j.n , ,00 200, Studená voda , , , Opravy a udržování 9 000, , Pitná voda , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 000, , , Studená voda 400,00 392, Elektrická energie 7 000, , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Opravy a udržování , , Vodní díla v zemědělské krajině , , Ostatní osobní výdaje 5 000, , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Služby peněžních ústavů 5 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Věcné dary 2 000, , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , , Předškolní zařízení , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Základní školy , , , Ostatní osobní výdaje 7 000, , , Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, Nákup materiálu j.n. 300,00 248, Plyn 6 000, , , Elektrická energie 1 000, , , Nákup ostatních služeb 700,00 632, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , , Činnosti knihovnické , , , Nákup ostatních služeb , , Ostatní záležitosti kultury , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , , h33m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 12

16 Licence: DFIU XCRGBA1A / A1A ( / ) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Opravy a udržování , , , Zachování a obnova kulturních památek , , , Nákup ostatních služeb 1 500, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00 500, Rozhlas a televize 2 000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Plyn , , , Elektrická energie 6 000, , , Služby peněžních ústavů 1 500, , , Nákup ostatních služeb , ,00 122, Opravy a udržování 6 500, , Zájmová činnost v kultuře , , , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění , , , Věcné dary , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 210, , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Plyn 6 000, , , Elektrická energie 4 000, , , Budovy, haly a stavby , Sportovní zařízení v majetku obce , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Služby peněžních ústavů 1 300, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Nebytové hospodářství , , , Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , , Veřejné osvětlení , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 6 000, , ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 160, , , Ochranné pomůcky 2 000, , Nákup ostatních služeb , , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000, ,00 690, Budovy, haly a stavby , , , Pozemky , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Služby peněžních ústavů 3727 Prevence vzniku odpadů Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , h33m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 12

17 Licence: DFIU XCRGBA1A / A1A ( / ) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 2 600, , ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 000, ,00 906, Ochranné pomůcky 2 000, ,00 324, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby peněžních ústavů 1 500, ,00 859, Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , Budovy, haly a stavby , , Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Elektrická energie 2 300, , , Nákup ostatních služeb 2 700, , Požární ochrana - dobrovolná část 5 000, , , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Pohoštění 3 000, , , Věcné dary 2 500, , , Zastupitelstva obcí , , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , , Plyn 1 000, , Služby pošt 160,00 160, Nákup ostatních služeb 7 942, , Pohoštění 768,00 768, Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000, , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 7 000, , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Služby pošt 2 000, ,00 885, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů 5 000, , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení 5 000, , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění 3 000, , , Poskytované zálohy vlastní pokladně Neinvestiční transfery obcím , , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000, ,00 36, Dary obyvatelstvu 7 600, , h33m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 12

18 Licence: DFIU XCRGBA1A / A1A ( / ) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Budovy, haly a stavby , , , Činnost místní správy , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6174 Činnost regionálních rad Služby peněžních ústavů , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Služby peněžních ústavů 6 000, , , Pojištění funkčně nespecifikované 6 000, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Ostatní finanční operace , ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , h33m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 12

19 Licence: DFIU XCRGBA1A / A1A ( / ) III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,40- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových 8902 účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , , h33m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 12

20 Licence: DFIU XCRGBA1A / A1A ( / ) IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,30 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,01 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,31 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4062 mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4063 mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních 4081 rad Ostatní splátky půjčených prostředků od 4090 veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 4111 rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 4120 rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů 4140 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4190 územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z 4192 území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z 4194 území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,31 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,91 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 VÝDAJE CELKEM , , ,91 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným , , ,00 rozpočtům územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * Převody vlastním rezervním fondům územních 4290 rozpočtů * Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi h33m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 12

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012 Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin M sestaveno k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) 8. vazby v části IV. obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 00sl.,, = r. (00 + 00 + 00 + 00)sl.,,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Obec Dolní Třebonín KEO 8.04 / Uc15e zpracováno: 06.06.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17, odst. 6 předkládám Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 Rozpočet obce Bravantice na rok 2013 byl schválen

Více

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011 (zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Zpracováno : 9.5.2012 Vyvěšeno : 9.5.2012 Svěšeno : Vypracovala:

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Obec Seč Sídlo: Seč 78 336 01

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t

Z á v ě r e č n ý ú č e t ÚSC: OBEC Mutěnice IČO: 00285145 Rozpočtový rok: 2014 Z á v ě r e č n ý ú č e t Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Mutěnice návrh na závěrečný

Více

sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Rožnov 55101 Jaroměř

sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Rožnov 55101 Jaroměř Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

A K T I V A C E L K E M 105042302.45 8293082.90 96749219.55 96108215.01. A. Stálá aktiva 101568517.77 8293082.90 93275434.87 90636600.

A K T I V A C E L K E M 105042302.45 8293082.90 96749219.55 96108215.01. A. Stálá aktiva 101568517.77 8293082.90 93275434.87 90636600. R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Radošovice, Radošovice 6 38601 Radošovice, Obec, IČ:00251739 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00275263 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Obec Horní Maršov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277878 název Obec Horní Maršov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov svým usnesením

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Závěrečný účet obce Pičín za rok 2014 (sestavený dle ust. 17 zák.č.250/200 Sb.)

Závěrečný účet obce Pičín za rok 2014 (sestavený dle ust. 17 zák.č.250/200 Sb.) Závěrečný účet obce Pičín za rok 2014 (sestavený dle ust. 17 zák.č.250/200 Sb.) Plnění rozpočtu obce v roce 2014 (v Kč) Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Příjmy : 7.712.923,28 6.477.00 8.017.809,00

Více