MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok NÁVRH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH"

Transkript

1 MĚSTO LETOHRAD Závěrečný účet města Letohrad za rok NÁVRH Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Identifikační údaje: Město Letohrad Václavské náměstí Letohrad IČ: Město plní svoji funkci ve dvou základních oblastech: a) samostatná působnost je vymezena 35 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů O této funkci rozhoduje zastupitelstvo města, a to především prostřednictvím schváleného rozpočtu na příslušný rok. b) přenesená působnost je vymezena zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů V přenesené působnosti zajišťuje město výkon státní správy v těchto oblastech: stavební úřad sociální oblast matrika správa daní a poplatků oblast životního prostředí Město Letohrad je k pověřeným obecním úřadem pro výkon státní správy pro obce: Letohrad Nekoř Šedivec Písečná Žampach Strana 1 (celkem 43)

2 Obsah závěrečného účtu města Letohrad 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby 1.1. Plnění rozpočtu příjmů 1.2. Plnění rozpočtu výdajů 1.3. Podnikatelská činnost města 1.4. Hospodaření s majetkem města Letohrad Majetkové ukazatele města Letohrad Finanční ukazatele města Letohrad 1.5. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Letohrad 2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje 3. Stav finančních prostředků na účtech města 4. Stav účelových fondů zřízených a vedených městem Letohrad 4.1. Sociální fond 4.2. Fond rozvoje bydlení 4.3. Fond regenerace kulturních památek v Letohradě 4.4. Povodňový fond 4.5. Fond na podporu rozvoje sportovních a dalších volnočasových veřejně prospěšných aktivit v Letohradě 5. Přijaté úvěry města - viz příloha č Splátky leasingových smluv města 7. Ručitelské závazky města 7.1. Vydané záruky a ručitelská prohlášení 7.2. Zastavený nemovitý majetek 8. Společnosti, jejichž podnikání/činnosti se účastní město Letohrad 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podrobné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Letohrad viz příloha č.1. Strana 2 (celkem 43)

3 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby Hospodaření města Letohrad se, v souladu s 13 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů od 1. ledna 2014 řídilo Pravidly rozpočtového provizoria, která byla schválena zastupitelstvem města dne Rozpočet města na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem města dne jako schodkový v celkové výši příjmů ,38 tis. Kč a výdajů ,16 tis. Kč. Rozpočtové změny byly provedeny souhrnně v rámci čtyřech rozpočtových opatření a byly schváleny zastupitelstvem města ve dnech 11.6., a a na celkovou výši příjmů ,98 tis. Kč a výdajů ,63 tis. Kč. Shora uvedené údaje jsou bez financování a bez konsolidačních položek, tj. přídělů do účelových fondů zřízených a vedených městem Letohrad. Schodek hospodaření byl rozpočtován ve schváleném rozpočtu ve výši 152,78 tis. Kč, v upraveném rozpočtu naopak přebytek ve výši 1 802,35 tis. Kč. Rekapitulace hospodaření - rok bez financování Příjmy a výdaje Rozpočet Schválený Upravený Skutečnost Daňové příjmy , , ,64 Nedaňové příjmy , , ,85 Kapitálové příjmy 209,10 665,85 673,67 Přijaté dotace , , ,57 Příjmy celkem , , ,74 Běžné výdaje , , ,66 Kapitálové výdaje , , ,77 Výdaje celkem , , ,43 Příjmy - skutečnost rok bez financování Přijaté dotace 25,2% Kapitálové příjmy 0,5% Daňové příjmy 58,4% Nedaňové příjmy 15,9% Strana 3 (celkem 43)

4 Výdaje - skutečnost rok bez financování Kapitálové výdaje 38,1% Běžné výdaje 61,9% Rekapitulace hospodaření - rok bez financování , , , ,00 tis.kč , , ,00 0,00 Příjmy celkem Výdaje celkem Rozp. sch , ,16 Rozp. upr , ,63 Skutečnost , ,43 Strana 4 (celkem 43)

5 Rekapitulace hospodaření - rok bez financování , , , ,00 tis.kč , , ,00 0,00 Rozp. sch. Rozp. upr. Skutečnost Příjmy celkem , , ,74 Výdaje celkem , , ,43 Skutečnost - příjmy a výdaje - rok bez financování , , , ,00 tis.kč , , ,00 0,00 Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl Skutečnost , , ,31 Strana 5 (celkem 43)

6 Rekapitulace hospodaření - rok včetně financování (Skutečnost bez 8115) Příjmy a výdaje Rozpočet Rozpočtová Skutečnost Schválený Upravený opatření Daňové příjmy , , , ,64 Nedaňové příjmy , , , ,85 Kapitálové příjmy 209,10 665,85 456,75 673,67 Přijaté dotace , , , ,57 Financování 5 744, , ,13 0,00 Příjmy celkem , , , ,74 Běžné výdaje , , , ,66 Kapitálové výdaje , , , ,77 Financování 5 591, ,72 0, ,75 Výdaje celkem , , , ,18 Příjmy - skutečnost rok včetně financování (bez položky 8115) Přijaté dotace 25,2% Financování 0,0% Kapitálové příjmy 0,5% Nedaňové příjmy 15,9% Daňové příjmy 58,4% Strana 6 (celkem 43)

7 Výdaje - skutečnost rok včetně financování (bez položky 8115) Financování 4,5% Kapitálové výdaje 36,4% Běžné výdaje 59,1% Rekapitulace hospodaření - rok včetně financování (Skutečnost bez 8115) , , , ,00 tis.kč , , ,00 0,00 Příjmy celkem Výdaje celkem Rozp. sch , ,88 Rozp. upr , ,35 Skutečnost , ,18 Strana 7 (celkem 43)

8 Rekapitulace hospodaření - rok včetně financování (Skutečnost bez 8115) , , , ,00 tis.kč , , ,00 0,00 Rozp. sch. Rozp. upr. Rozpočtová opatření Skutečnost Příjmy celkem , , , ,74 Výdaje celkem , , , ,18 Skutečnost - příjmy a výdaje - rok včetně financování (bez položky 8115) , , , ,00 tis.kč , , ,00 0,00 Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl Skutečnost , , ,56 Strana 8 (celkem 43)

9 Rekapitulace hospodaření - rok včetně financování (Skutečnost vč. 8115) V tabulce je zobrazena ve sloupečku "Skutečnost" položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech). Její hodnota odráží skutečný výsledek hospodaření v rozpočtovém roce. Záporné znaménko u této položky značí, že město hospodařilo s přebytkem (tj. nemuselo zapojit do hospodaření finanční prostředky z minulých let, naopak je navýšilo). Příjmy a výdaje Rozpočet Schválený Upravený Skutečnost Daňové příjmy , , ,64 Nedaňové příjmy , , ,85 Kapitálové příjmy 209,10 665,85 673,67 Přijaté dotace , , ,57 Příjmy celkem , , ,74 Běžné výdaje , , ,66 Kapitálové výdaje , , ,77 Výdaje celkem , , ,43 Změna stavu kr.prostř. na BÚ bez OSFA 5 744, , ,56 Uhraz.splátky dl.přijat.půjč. prostředků , , ,19 Oper.z peněž.účt.org.bez.char.pav vl.sekt. -150,00-150,00-61,56 Financování celkem 152, , ,31 Strana 9 (celkem 43)

10 Vyhodnocení rozpočtu - rok Příjmy (vč. financování) Pol. Název položky Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč. požitků , , ,12 102,7% 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1 900, , ,63 79,5% 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 380, , ,54 102,4% 1121 Daň z příjmů právnických osob , , ,33 108,1% 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 700,00 833,53 833,53 100,0% 1211 Daň z přidané hodnoty , , ,97 99,3% 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 4,00 4,00 0,26 6,4% 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1,00 1,00 0,19 19,2% 1340 Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 2 950, , ,72 100,0% 1341 Poplatek ze psů 100,00 102,58 104,48 101,9% 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 438,00 387,04 368,83 95,3% 1344 Poplatek ze vstupného 0,20 0,20 0,94 472,0% 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 55,00 70,00 73,87 105,5% 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 280,00 280,00 227,23 81,2% 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 2 290, , ,07 98,8% 1361 Správní poplatky 475,00 653,00 713,54 109,3% 1511 Daň z nemovitých věcí 3 900, , ,38 104,2% DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,64 101,4% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 439, , ,53 98,5% 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 20,00 20,00 0,74 3,7% 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 980,77 936,27 944,42 100,9% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 925, , ,49 157,8% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 20,00 20,00 20,00 100,0% 2141 Příjmy z úroků (část) 15,40 15,40 26,51 172,1% 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 350,00 170,00 170,00 100,0% 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 435,00 527,04 641,40 121,7% 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 0,00 165,40 135,81 82,1% 2321 Přijaté neinvestiční dary , , ,12 100,0% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 54, , ,87 128,3% 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 6, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 243, Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.spol. a podob. subjektů 0,00 0,00 35, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 160,94 160,94 128,12 79,6% NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,85 106,7% 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50,00 223,25 224,92 100,7% 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 159,10 442,60 448,75 101,4% KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 209,10 665,85 673,67 101,2% 4111 Neinvest. přijaté transf. z všeob. pokladní správy státního rozp. 0,00 249,00 249,00 100,0% 4112 Neinvest. přijaté transf. ze stát.rozp. v rámci souhrn.dotač.vztahu 4 226, , ,50 100,0% 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 49,81 49,81 49,81 100,0% 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 2 087, , ,85 96,2% 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 5,00 5,00 100,0% 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100,00 200,46 200,47 100,0% 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 164,60 0,00 29, Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 2 000, , ,23 92,6% 4134 Převody z rozpočtových účtů 890,00 890, ,04 372,6% 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 885,00 885,00 572,85 64,7% 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 500,00 718,53 718,54 100,0% 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , , ,68 100,0% 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 30,00 30,00 30,00 100,0% 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 110,00 110,00 100,0% PŘIJATÉ DOTACE CELKEM , , ,57 106,3% PŘÍJMY CELKEM , , ,74 103,4% 8115 Změna stavu krátkodob. prostř. na BÚ krom účtů SFA - kap.osfa 5 744, ,37 0,00 0,0% FINANCOVÁNÍ CELKEM 5 744, ,37 0,00 0,0% PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ , , ,74 100,3% Strana 10 (celkem 43)

11 Vyhodnocení rozpočtu rok příjmy dle tříd , , , ,00 tis.kč , , , ,00 0,00 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Neinvestiční dotace Investiční dotace Rozp.sch , ,31 209, , ,50 Rozp.upr , ,12 665, , ,96 Skutečnost , ,85 673, , ,21 Vyhodnocení rozpočtu rok daňové příjmy , , , ,00 tis.kč , , ,00 0,00 Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Výlučné daně Rozp.sch , ,20 475, ,00 Rozp.upr , ,82 653, ,53 Skutečnost , ,60 713, ,91 Strana 11 (celkem 43)

12 Sdílené daně - rok plnění po měsících DPFO zč DPFO sč DPFO kv DPPO DPH Měsíc Upr.roz ,00 Upr.roz ,00 Upr.roz ,00 Upr.roz ,00 Upr.roz ,00 Skut. Skut./Upr. Skut. Skut./Upr. Skut. Skut./Upr. Skut. Skut./Upr. Skut. Skut./Upr. leden 1 479,70 11,3% 220,84 11,9% 112,36 7,5% 1 309,61 9,6% 2 541,93 8,4% únor 1 284,85 9,8% 7,58 0,4% 224,26 15,0% 104,09 0,8% 4 247,01 14,1% březen 1 054,74 8,1% 36,65 2,0% 83,47 5,6% 1 377,50 10,1% 1 718,19 5,7% duben 442,99 3,4% 0,00 0,0% 100,03 6,7% 1 664,32 12,2% 1 745,22 5,8% květen 513,24 3,9% 0,00 0,0% 109,36 7,3% 3,98 0,0% 3 065,67 10,2% červen 1 201,41 9,2% 505,20 27,3% 115,62 7,7% 1 481,88 10,9% 1 700,58 5,6% červenec 1 181,05 9,0% 267,42 14,5% 147,09 9,8% 3 912,53 28,8% 2 046,06 6,8% srpen 1 304,14 10,0% 38,92 2,1% 149,19 9,9% 0,00 0,0% 3 242,21 10,8% září 1 155,13 8,8% 229,91 12,4% 145,43 9,7% 1 792,31 13,2% 1 873,03 6,2% říjen 1 227,92 9,4% 30,81 1,7% 130,89 8,7% 495,64 3,6% 1 809,91 6,0% listopad 1 170,41 8,9% 0,00 0,0% 107,17 7,1% 111,94 0,8% 3 619,93 12,0% prosinec 1 433,53 10,9% 133,31 7,2% 110,68 7,4% 2 450,54 18,0% 2 283,22 7,6% Celkem ,12 102,7% 1 470,63 79,5% 1 535,54 102,4% ,33 108,1% ,97 99,3% Sdílené daně - rok plnění po měsících nasčítaně tis.kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Rozp. upr Skutečnost Strana 12 (celkem 43)

13 Sdílené daně - rok plnění po měsících absolutně tis.kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Skutečnost Sdílené daně - rok 2012 až plnění po měsících nasčítaně , , , ,00 tis.kč , , ,00 0,00 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Strana 13 (celkem 43)

14 Sdílené daně - rok plnění jednotlivých daní po měsících nasčítaně tis.kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec DPFO zč DPFO sč DPFO kv DPPO DPH Strana 14 (celkem 43)

15 Vyhodnocení běžných výdajů za odvětvové třídění (paragrafy) - rok 2014 Par. Název paragrafu Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr Ozdravov. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 41,30 41,30 41,30 100,0% 1031 Pěstební činnost 243,62 243,62 144,64 59,4% 2143 Cestovní ruch 4 940, , ,69 99,2% 2212 Silnice 240,00 264,90 262,17 99,0% 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 268,58 395,58 375,50 94,9% 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 150,00 205,00 197,08 96,1% 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 130,00 140,00 60,55 43,3% 3111 Předškolní zařízení 1 840, , ,39 100,0% 3113 Základní školy 5 720, , ,12 99,9% 3121 Gymnázia 50,00 50,00 50,00 100,0% 3319 Ostatní záležitosti kultury 990,00 915,45 826,00 90,2% 3322 Zachování a obnova kulturních památek 459, , ,84 104,8% 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 172,00 359,00 359,00 100,0% 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 291,50 294,50 257,46 87,4% 3391 Mezinárod. spolupráce v kultuře, církvích a sdělov. prostředcích 295,00 295,00 291,30 98,7% 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 283,00 277,63 263,13 94,8% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 129,00 224,00 214,70 95,8% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost , , ,54 100,0% 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 102, , ,39 98,6% 3511 Všeobecná ambulantní péče 1,30 5,98 4,68 78,3% 3522 Ostatní nemocnice 50,00 56,00 36,00 64,3% 3612 Bytové hospodářství 875,14 859,54 689,01 80,2% 3631 Veřejné osvětlení 1 230, , ,62 99,8% 3632 Pohřebnictví 400,00 400,00 233,59 58,4% 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 919, , ,61 98,1% 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje 0,40 6,40 5,39 84,2% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 381, , ,34 97,8% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 198, , ,74 101,9% 4341 Sociál.pomoc osobám v hmot.nouzi a občanům soc.nepřizpůsob. 230,00 230,00 230,00 100,0% 4343 Soc.pomoc osobám v souvisl.s živelní.pohromou nebo požárem 10,00 10,00 0,00 0,0% 4351 Osobní asistence, pečov.služba a podpora samostatného bydlení 2 598, , ,96 99,0% 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 297, , ,28 97,1% 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 125, , ,32 93,4% 6112 Zastupitelstva obcí 1 900, , ,48 94,2% 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0,00 131,00 93,87 71,7% 6117 Volby do Evropského parlamentu 0,00 118,00 100,34 85,0% 6171 Činnost místní správy , , ,33 97,5% 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 418,50 343,50 334,82 97,5% 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 775, , ,89 219,1% 6399 Ostatní finanční operace 1 000, ,53 891,17 80,8% 6402 Finanční vypořádání minulých let 112,95 187,81 57,74 30,7% 6409 Ostatní činnosti j.n. 133,30 133,30 16,65 12,5% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,66 100,2% Strana 15 (celkem 43)

16 Vyhodnocení kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění - rok 2014 Par. Název paragrafu Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr Silnice 7 438, , ,10 85,9% 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 827,92 707,77 702,68 99,3% 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly , , ,91 99,7% 3111 Předškolní zařízení 6 300, , ,46 100,0% 3231 Základní umělecké školy 0,00 50,00 50,00 100,0% 3322 Zachování a obnova kulturních památek 150,00 89,79 89,79 100,0% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 100,00 28,00 17,08 61,0% 3511 Všeobecná ambulantní péče 500,00 505,31 505,31 100,0% 3612 Bytové hospodářství 2 300, , ,95 88,7% 3631 Veřejné osvětlení 190,00 86,00 79,36 92,3% 3632 Pohřebnictví 550,00 663,00 659,27 99,4% 3635 Územní plánování 278,30 375,10 375,10 100,0% 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 334, , ,21 99,8% 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje 0,00 49,00 48,40 98,8% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 25,00 25,00 0,00 0,0% 4351 Osobní asistence, pečov.služba a podpora samostatného bydlení 165, , ,56 98,1% 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 281,75 282,91 281,91 99,6% 6171 Činnost místní správy 60,00 120,00 118,68 98,9% 6409 Ostatní činnosti j.n. 10,00 0,00 0,00 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,77 96,4% Strana 16 (celkem 43)

17 Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2014 Název oddílu Druh výdaje Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr. Běžné výdaje 284,92 284,92 185,95 65,3% 10 Zemědělství a lesní hospodářství Celkem 284,92 284,92 185,95 65,3% Běžné výdaje 4 940, , ,69 99,2% 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Celkem 4 940, , ,69 99,2% Běžné výdaje 658,58 865,48 834,75 96,4% Kapitálové výdaje 8 266, , ,78 87,2% 22 Doprava Celkem 8 925, , ,53 88,2% Běžné výdaje 130,00 140,00 60,55 43,3% Kapitálové výdaje , , ,91 99,7% 23 Vodní hospodářství Celkem , , ,46 99,3% Běžné výdaje 7 610, , ,51 99,9% Kapitálové výdaje 6 300, , ,46 100,0% 31 Vzdělávání - MŠ, ZŠ Celkem , , ,97 100,0% Kapitálové výdaje 0,00 50,00 50,00 100,0% 32 Vzdělávání - ZUŠ Celkem 0,00 50,00 50,00 100,0% Běžné výdaje 2 490, , ,74 98,6% Kapitálové výdaje 150,00 89,79 89,79 100,0% 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky Celkem 2 640, , ,53 98,7% Běžné výdaje , , ,62 99,7% Kapitálové výdaje 100,00 28,00 17,08 61,0% 34 Tělovýchova a zájmová činnost Celkem , , ,70 99,7% Běžné výdaje 51,30 61,98 40,68 65,6% Kapitálové výdaje 500,00 505,31 505,31 100,0% 35 Zdravotnictví Celkem 551,30 567,29 545,99 96,2% Běžné výdaje 5 424, , ,22 92,8% Kapitálové výdaje 5 653, , ,29 93,2% 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Celkem , , ,52 93,0% Běžné výdaje 6 579, , ,08 99,2% Kapitálové výdaje 25,00 25,00 0,00 0,0% 37 Ochrana životního prostředí Celkem 6 604, , ,08 98,8% Běžné výdaje 2 838, , ,96 98,8% Kapitálové výdaje 165, , ,56 98,1% 43 Soc.služby a společ.činn.v soc.zabezp.a polit.zam. Celkem 3 004, , ,52 98,5% Běžné výdaje 2 297, , ,28 97,1% Kapitálové výdaje 281,75 282,91 281,91 99,6% 53 Bezpečnost a veřejný pořádek Celkem 2 579, , ,20 97,4% Běžné výdaje 1 125, , ,32 93,4% 55 Požární ochrana a integrov. záchranný systém Celkem 1 125, , ,32 93,4% Běžné výdaje , , ,02 96,9% Kapitálové výdaje 60,00 120,00 118,68 98,9% 61 Stát.moc, st.správa, územ.samospr. a pol.strany Celkem , , ,71 96,9% Běžné výdaje 3 193, , ,88 158,7% 63 Finanční operace Celkem 3 193, , ,88 158,7% Běžné výdaje 246,25 321,11 74,38 23,2% Kapitálové výdaje 10,00 0,00 0,00-64 Ostatní činnosti Celkem 256,25 321,11 74,38 23,2% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,66 100,2% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,77 96,4% VÝDAJE CELKEM , , ,43 98,7% Strana 17 (celkem 43)

18 Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok 2014 Název oddílu Skutečnost Podíl na celk. výdajích 10 Zemědělství a lesní hospodářství 185,95 0,2% 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 5 213,69 4,5% 22 Doprava 7 176,53 6,1% 23 Vodní hospodářství ,46 17,8% 31 Vzdělávání - MŠ, ZŠ ,97 12,2% 32 Vzdělávání - ZUŠ 50,00 0,0% 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 4 067,53 3,5% 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,70 12,6% 35 Zdravotnictví 545,99 0,5% 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,52 11,4% 37 Ochrana životního prostředí 6 563,08 5,6% 43 Soc.služby a společ.činn.v soc.zabezp.a polit.zam ,52 3,6% 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 512,20 2,2% 55 Požární ochrana a integrov. záchranný systém 1 043,32 0,9% 61 Stát.moc, st.správa, územ.samospr. a pol.strany ,71 14,4% 63 Finanční operace 5 114,88 4,4% 64 Ostatní činnosti 74,38 0,1% VÝDAJE CELKEM ,43 100,0% Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok Finanční operace 61 Stát.moc, st.správa, 4,4% územ.samospr. a pol.strany 14,4% 55 Požární ochrana a integrov. záchranný systém 0,9% 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2,2% 10 Zemědělství a lesní hospodářství 64 Ostatní činnosti 0,2% 0,1% 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 4,5% 22 Doprava 6,1% 23 Vodní hospodářství 17,8% 43 Soc.služby a společ.činn.v soc.zabezp.a polit.zam. 3,6% 37 Ochrana životního prostředí 5,6% 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 11,4% 35 Zdravotnictví 0,5% 34 Tělovýchova a zájmová činnost 12,6% 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 3,5% 32 Vzdělávání - ZUŠ 0,0% 31 Vzdělávání - MŠ, ZŠ 12,2% Strana 18 (celkem 43)

19 Vyhodnocení celkových výdajů za skupiny odvětvového třídění - rok 2014 Název skupiny Rozpočet Schválený Upravený Skutečnost 1 Zemědělství a lesní hospodářství 284,92 284,92 185,95 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství , , ,69 3 Služby pro obyvatelstvo , , ,79 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 3 004, , ,52 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 3 704, , ,52 6 Všeobecná veřejná správa a služby , , ,97 Vyhodnocení skutečnosti výdajů za skupiny odvětvovéhotřídění - rok , , , ,00 tis.kč , ,00 0,00 1 Zemědělství a lesní hospodářství 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 3 Služby pro obyvatelstvo 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 6 Všeobecná veřejná správa a služby Schválený 284, , , , , ,73 Upravený 284, , , , , ,94 Skutečnost 185, , , , , ,97 Strana 19 (celkem 43)

20 Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících - rok 2014 Měsíc Celkové Příjmy Výdaje Rozdíl leden 6 671, , ,02 únor 9 228, ,87-210,04 březen 8 618, , ,75 duben , , ,16 květen 8 505, , ,87 červen , , ,60 červenec , , ,34 srpen , , ,58 září 9 472, , ,87 říjen 9 466, , ,14 listopad 8 660, ,18-64,89 prosinec , , ,85 Celkem , , ,31 Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně- rok tis.kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Příjmy Výdaje Strana 20 (celkem 43)

21 Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících nasčítaně - rok tis.kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Příjmy Výdaje Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících- rok 2014 Měsíc Výdaje Běžné Kapitálové Celkem leden 4 056,41 84, ,13 únor 7 016, , ,87 březen 5 723, , ,16 duben 5 396, , ,19 květen 4 496,91 662, ,61 červen 7 020,32 487, ,85 červenec 7 150, , ,77 srpen 8 495, , ,92 září 4 716, , ,85 říjen 4 887, , ,67 listopad 6 701, , ,18 prosinec 6 647, , ,22 Celkem , , ,43 Strana 21 (celkem 43)

22 Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně - rok , , , , ,00 tis.kč 5 000, , , , ,00 0,00 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Běžné 4 056, , , , , , , , , , , ,70 Kapitálové 84, , , ,77 662,71 487, , , , , , ,53 Saldo provozního přebytku po měsících - rok 2014 Měsíc Běžné Příjmy Výdaje Saldo leden 6 651, , ,17 únor 9 215, , ,41 březen 8 575, , ,88 duben 9 382, , ,68 květen 7 961, , ,55 červen , , ,48 červenec , , ,38 srpen 8 454, ,92-41,90 září 7 426, , ,77 říjen 6 294, , ,18 listopad 8 511, , ,45 prosinec , , ,13 Celkem , , ,19 Strana 22 (celkem 43)

23 Saldo provozního přebytku po měsících - rok , , , , , ,00 tis.kč 2 000, , ,00 500,00 0,00-500,00 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Saldo 2 595, , , , , , ,38-41, , , , , Podnikatelská činnost města Město provozuje následující podnikatelské činnosti: Správa, údržba a pronájem bytových a nebytových prostor v majetku města je zajišťována na základě uzavřené mandátní smlouvy společností HARTMAN CZ s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, Polní 1342, IČ: Tato podnikatelská činnost je provozována odděleně od příjmů a výdajů rozpočtového hospodaření. Finanční operace z této činnosti jsou realizovány na samostatném bankovním účtu. Dále město provozuje podnikatelskou činnost v oblasti lesního hospodářství, pronájmy pozemků a budov, zřizování věcných břemen, provozování veřejných WC, prodej drobného zboží, poskytování nadstandardních služeb, prodej služeb spojených s provozováním domu s pečovatelskou službou apod Hospodaření s majetkem města Letohrad V souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou předkládány údaje o hospodaření s majetkem města Letohrad ke dni Strana 23 (celkem 43)

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města MĚSTO LETOHRAD Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Město Letohrad vznikl jako samostatný právní subjekt na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75.

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75. obec Nižbor KEO 8.04 / UclSe PŘÍJMY - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Róz-lil Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY r-1-..t- ~*~~~4- ^,.* -1,-, e. s- 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2741683.83

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov svým usnesením

Více

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘIPOMÍNKY

Více

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Město Králíky IČO: 00279072 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Schváleno zastupitelstvem města Králíky dne 8.6.2015 usnesením číslo ZM/2015/05/067 Jana Ponocná, starostka města, v.r. Vyvěšeno dne:

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Č e r v e n 2 0 1 3 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Závěrečný účet je umístěn na internetové adrese www.mesto-trebon.cz a celý jeho obsah je k nahlédnutí na odboru finančním a majetkovém Městského úřadu v

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17, odst. 6 předkládám Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 Rozpočet obce Bravantice na rok 2013 byl schválen

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 Obsah I. Úvod 2 II. Plnění rozpočtu 3 1. Plnění schváleného rozpočtu města 3 2. Změny v rozpočtu v roce 2012 6 2.1 Rozpočtová opatření 6 2.2 Úpravy rozpočtu celkem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2012 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 2012) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 214 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 214) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více