Projekt a projektové řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt a projektové řízení"

Transkript

1 Projekt a projektové řízení

2 Projekt a) plán (návrh) rozsáhlé jednorázové operace b) samotná rozsáhlá jednorázová operace (její průběh a řízení) Charakteristiky projektu: unikátnost (neopakovatelnost) přesně stanovený cíl stanovená omezení (čas, zdroje, náklady) zpravidla obsahuje riziko neúspěchu

3 Projekt informačního systému řízený proces vyvolaný za účelem pořízení nebo adaptace (změny) informačního systému obvykle se člení na etapy (např. analýza požadavků, návrh systému, implementace, dokumentace, zajištění kvality,...) obvykle končí předáním do rutinního provozu

4 Trojimperativ řízení projektu (triple constraint) klíčové projektové cíle, kterých musí být dosaženo současně: 1. CO specifikace provedení co se má udělat 2. KDY časový plán do kdy se to má udělat 3. ZA KOLIK finanční rozpočet za kolik se to má udělat

5 Projektový trojúhelník Kde je pevná strana trojúhelníku? Jaké optimální řešení mám zvolit, aby: byl splněn plán? byl dodržen rozpočet? byly splněny požadavky týkající se rozsahu? Zdroj:

6 Úspěšný projekt úspěšný projekt je ten, který dosáhl stanoveného cíle: v plánovaném čase s plánovanými náklady s přidělenými zdroji bez negativních dopadů

7 Úspěšnost projektů IT projekt CHAOS (EXTREME CHAOS) Standish Group International, Inc. (http://www.standishgroup.com) rozsáhlý výzkum (cca IT projektů realizovaných v USA, rozhovory a workshopy s IT manažery a s projektovými manažery) Výsledky: Succeeded projekt byl ukončen v plánovaném čase, s plánovanými náklady a byly splněny plánované cíle Challenged projekt byl dokončen s použitelnými výsledky, ale nebyl dodržen časový plán, byly překročeny náklady a nejsou splněny všechny požadované funkcionality Failed projekt byl buď předčasně ukončen nebo jeho výsledky nebyly nikdy implementovány

8 Vývoj úspěšnosti projektů

9 Kritéria úspěšnosti projektu (success criteria The CHAOS Ten)

10 Projektování Projektování zahrnuje: etapy kontrolní body dokumentaci

11 Etapy projektu etapy (fáze, aktivity, úseky) skládají se z jednotlivých činností (kroků) pro každou etapu definujeme: obsah a cíl (PROČ) produkty (CO) vstupy a výstupy (závislosti) techniky (JAK) metriky (KOLIK, KDY, kvalita) role, odpovědnost (KDO)

12 Kontrolní body projektu koncové body nějakých aktivit (činností) následují po každé etapě rozhoduje se, zda pokračovat v projektu forma: checkpoints kontrolní body milestones milníky (dílčí cíle) deliverable k předání : zřetelný (hmatatelný) výstup nějaké aktivity (činnosti)

13 Dokumentace projektu prostředek vyjádření (prezentace) projektu každá etapa se zahajuje a končí dokumentem typy dokumentace: uživatelská (manuály, návody, help) pro koncového uživatele (k používání IS) pro administrátora (k provozování IS) projekční (technická dokumentace modely, specifikace dat, architektura systému) manažerská (smlouvy, plány projektu, záznamy z porad, kontrol a oponentur)

14 Typy projektů informačních systémů možnost různé kategorizace za použití různých úhlů pohledu na projekt: jaký systém co jak pro koho se projektuje

15 JAKÝ systém se projektuje? 1. data intensive spíše statické systémy velký objem údajů 2. software intensive spíše dynamické systémy velké množstvím procesů (operací) často probíhající procesy v reálném čase (real-time applications)

16 CO se projektuje? 1. celý informační systém 2. část informačního systému např. HW síťové prvky, SW nový modul aplikačního softwaru 3. služba spojená s informačním systémem, resp. její využití, např. outsourcing, ASP (Application Service Providing)

17 JAK se projektuje? 1. návrh zcela nového informačního systému vývoj nového softwaru instalace hotového softwarového produktu ( krabicový software) instalace a uživatelské přizpůsobení (customizace) hotového softwarového produktu (např. ERP, automatizovaný knihovní systém) sestavení nové aplikace z hotových komponent (systémová integrace)

18 JAK se projektuje? 2 2. změny v již existujícím informačním systému rozšíření systému reengineering, redesign, refaktoring

19 Legacy system funkční systém zděděný po předchůdcích zpravidla založený na již překonané technologii a již dále nevyvíjený řešené problémy: integrace do stávajícího informačního systému nahrazení novým systémem

20 BPR business process reengineering (radikální změna podnikových procesů) předpokladem úspěchu projektu informačního systému je definování a analýza podnikových procesů, jež mají být informačním systémem podporovány výsledkem této analýzy je často zjištění, že některé procesy jsou prováděny neefektivně, redundantně či dokonce nesprávně projekt informačního systému může být proto spojen i s projektem úprav reálných firemních procesů

21 Co je to proces? Soubor činností vytvářejících na základ nějakých vstupů určitý výstup Primární : výstup má význam pro zákazníka splňuje jeho požadavky (uspokojuje potřeby) Podpůrné pro podporu klíčových procesů jsou nezbytnou součástí klíčových procesů Vedlejší další činnosti vykonávané podnikem

22 PRO KOHO se projektuje? Kdo je zákazník, příp. koncový uživatel? 1. interní projekt výsledek práce je určen pro vlastní firmu 2. projekt na zakázku vztah dodavatel zadavatel 3. projekt pro volný trh zadavatel: vlastní firma 4. projekt jako subdodávka komplexního řešení zadavatel: systémový integrátor

23 Životní cyklus systému / Životní cyklus projektu SLC systems life cycle / SDLC systems development life cycle časové období životnosti (a vývojových změn) systému od jeho zadání přes projektování, realizaci, zavedení a provozování (včetně údržby a rozvoje) až k jeho zániku, resp. nahrazení jiným systémem označení pro etapizaci života projektu a metodiku vývoje systému model vývoje systému speciální metodika pro postup práce na projektu (tj. jedna ze speciálních systémových metodologií)

24 Etapy životního cyklu informačního systému předanalytická fáze: byznys modelování, specifikace požadavků na činnost (funkcionalitu) systému požadavek: základní podmínka, kterou musí systém splňovat feasibility study studie proveditelnosti (projektový úkol, úvodní projekt): studie určená k identifikaci a analýze problémů spojených s předběžným návrhem na vývoj systému s cílem ukázat jeho realizovatelnost a účelnost specifikace požadavků: podrobná formulace ve tvaru dokladu poskytující definitivní popis systému z pohledu uživatele pro potřeby jeho vývoje a ocenění jeho správnosti

25 Etapy životního cyklu informačního systému 2 analýza (system analysis): modelování budoucího systému na konceptuální úrovni návrh (system design): modelování budoucího systému na technologické úrovni; převedení specifikací na hierarchii stále detailnějších schémat, která definují požadovaná data a rozkládají procesy, jež se mají s daty provádět, až na úroveň, kdy mohou být vyjádřeny v podobě instrukcí pro počítačový program vývoj systému (system development): psaní a testování počítačového softwaru (programování), vývoj vstupních a výstupních formulářů a konvencí

26 Etapy životního cyklu informačního systému 3 implementace systému: uvedení systému (hardwaru i softwaru) do provozu instalace fyzického systému a aktivity s tím související, jako je školení operátorů a uživatelů správa systému: další vývoj funkcí a struktury systému, jež vyplývají ze změněných požadavků a technologií, zkušeností s užíváním systému a dolaďování jeho výkonu údržba systému: úprava systému při jeho provozování podle nově vzniklých požadavků uživatele, resp. pro odstranění závad

27 Typy životních cyklů vývoje systému a) vývojový cyklus vodopád klady: přehlednost, jednoduchost, jasná posloupnost etap zápory: uživatel zpravidla nedokáže v počátečních etapách formulovat přesné požadavky na systém nepočítá se s dodatečnými změnami v průběhu řešení (zpětná vazba od uživatele je k dispozici až na závěr) hrozí pozdní odhalení nedostatků systém je dodán celý najednou zákazník má dlouho pocit, že se nic neděje Zdroj: [1]

28 Typy životních cyklů vývoje systému 2 b) fontánový typ klady: po dosažení vyšší etapy se vracíme k předchozí etapě (iterace) zápory: vracíme se vždy jen o jeden krok nejzávažnější chyby se opět mohou projevit až na závěr, při provozu Zdroj: [1]

29 Typy životních cyklů vývoje systému 3 c) přírůstkový (inkrementální) vývojový cyklus klady: systém je celý specifikován a navržen na začátku, ale zákazníkovi je dodáván v sérii přírůstků (zpětná vazba od uživatele je k dispozici po každém odevzdaném přírůstku) zápory: obtížné sledování a kontrolování postupu prací na vývoji systému Zdroj: [1]

30 Typy životních cyklů vývoje systému 4 d) síťový typ dosahuje časových úspor umožněním současného (paralelního) řešení některých etap Zdroj: [1]

31 Typy životních cyklů vývoje systému 5 e) spirálový typ postupné zdokonalování systému dalšími verzemi etapy se opakují ve stejné posloupnosti kombinace přehlednosti vodopádového modelu s přírůstkovým a iterativním vývojem Zdroj: [1]

32 Nedostatky metodik životního cyklu systému značná časová a finanční náročnost mnoho kroků, po každém následuje množství dokumentace nebere v úvahu uživatele po dobu vývoje vysoký podíl činností programování a testování reálné projekty zpravidla nedodržují jednotlivé kroky v předepsaném pořadí

33 Alternativy tradičního životního cyklu systému Softwarové balíky (OpenOffice.org, 602Pro PC Suite, Microsoft Office...) sada programů (software package): úplná a dokumentovaná množina programů, dodávaná více uživatelům pro generickou aplikaci nebo funkci Knihovny programů a komponent (reusable code) Prototypování - prototyp: modelová nebo předběžná implementace, vhodná k vyhodnocení projektu systému, jeho výkonnosti a možností, nebo pro lepší porozumění požadavkům, případně stanovení požadavků na systém CASE (programy na podporu vývoje systému s vlastní metodikou) Reverse engineering (z implementovaného systému zpětně odvozujeme jeho model) Objektově orientovaná a komponentová technologie Vývoj systému koncovým uživatelem Extrémní programování, agilní programování

34 Směry v životním cyklu forward engineering (dopředné inženýrství, top-down) model kód reverse engineering (zpětné inženýrství, bottom-up) kód model

35 Trendy iterace (opakování procesů) inkrementace (přírůstkový postup) komponenty (modulární postup) IID iterativní a inkrementální vývoj: přístup integrující pozitivní zkušenosti z vodopádového, přírůstkového a prototypového modelu

36 Specifikace požadavků na informační systém Odpovídá na otázky: Co má informační systém dělat? (funkcionalita) Pro koho? (uživatelé) Za jakých podmínek? (omezení) Požadavek je zdokumentovaná reprezentace vlastnosti nebo podmínky umožňující řešit problém nebo dosáhnout cíle projektu vlastnosti, kterou by měl disponovat navrhovaný informační systém služeb, jež má systém poskytovat omezení, za nichž má systém pracovat

37 Vlastnosti kvalitní specifikace kompletnost (má obsahovat všechny požadavky) konzistence (nerozpornost jednotlivé požadavky si nesmí odporovat navzájem) parametrizace požadavků požadavkům jsou přiřazeny kvantitativní a kvalitativní atributy: důležitost, technická náročnost řešení (analýza rizik), vztah k jiným požadavkům, uživatelé kategorizace uživatelů stejná úroveň detailu každého požadavku (v případě potřeby je možné dokument strukturovat do dalších úrovní) kontrolovatelnost Tip pro stanovení požadavků: zformulujte otázky, na něž má systém poskytovat odpovědi pojmenujte problémy, které má systém pomoci vyřešit

38 Osnova dokumentace informačního systému Základní otázky, které si klademe před zahájením projektování informačního systému (IS) 1. Co chceme řešit (projektovat) a proč 2. Komu to bude sloužit 3. Jaký užitek z toho bude mít uživatel IS a jaký provozovatel IS jaký čas se ušetří jaké prostředky se ušetří jaké nové služby bude možné realizovat 4. Kolik to bude stát a kdo to zaplatí investice provoz systému 5. Dá se převzít nebo modifikovat již existující řešení? 6. Jaká bude kooperace a interoperabilita, příp. kompatibilita s jinými systémy 7. Jaké požadavky budou na systém kladeny v budoucnu

39 1. Strukturovaný popis problému, specifikace požadavků cíl (účel) projektovaného systému prvky systému podstatné znaky, odlišení od okolí, vztah k již existujícím systémům funkce (procesy) systému typy řešených úloh (např. vyhledávání uložených dat dotazy, analýza údajů vzorce, prezentace zpracovávaných údajů sumarizace, grafy apod.) uživatelé systému, dodavatelé a odběratelé informací návrh možných alternativ řešení a výběr té, která se bude realizovat (vymezení hranic projektu) Odpověď na otázky: Čeho má projektovaný systém dosáhnout? Pro koho, jak a do kdy? Co je důvodem návrhu a co přinese nového?

40 2. Analýza a návrh informačního systému 2.1 Definování výstupů (požadavky na cílové chování systému) obsah forma (např. publikace, tisk, disketa, obrazovka, SMS zpráva ) kvantifikace (např. 3 tabulky a 5 seznamů za den, 200 zodpovězených dotazů za hodinu ) periodicita (např. denně, jednou týdně ) Odpověď na otázky: Jaké jsou požadavky na cílové chování systému? Jaké informační produkty (výstupy) by měly být vytvářeny? Proč (k čemu) potřebujeme určitá data?

41 2. Analýza a návrh informačního systému 2.2 Definování vstupů (požadavky na zdroje systému) obsah forma a technologie sběru dat (např. zadávání údajů z klávesnice, download, skener + OCR, snímání čárového kódu, obdržení SMS zprávy...) kvantifikace periodicita Odpověď na otázky: Jaké zdroje dat jsou k dispozici odkud data získáme? Jak se mají shromažďovat (získávat) data? Jak se budou data připravovat ke zpracování?

42 2. Analýza a návrh informačního 2.3 Zpracování dat systému použité třídění (číselníky) definování skupin údajů definování sumarizačních a vypočítaných funkcí Odpověď na otázku: Jak se bude s daty manipulovat a jak budou přeměňována na informace?

43 2. Analýza a návrh informačního systému 2.4 Uložení a zpřístupnění dat způsob archivace způsob vyhledávání způsob zpřístupnění dat způsob ochrany dat Odpověď na otázky: Jak budou zdroje dat organizovány, uchovávány, aktualizovány a vyhledávány? Jak budou informace sdělovány (zpřístupňovány) uživatelům?

44 2. Analýza a návrh informačního systému 2.5 Definování datové základny konceptuální model datový model (ERA diagram) diagram tříd diagram datových toků logický model (logická fyzická struktura dat pro konkrétní software a hardware) slovník dat (data dictionary) např. schéma relační databáze a definice integritních omezení 2.6 Definování komponent programu

45 3. Návrh řešení implementace systému návrh a odhad finanční náročnosti pořízení potřebného hardwaru a softwaru návrh finančního a organizačního zabezpečení vstupu dat odhad velikosti (objemu) datové základny (počet záznamů, velikost např. v MB) návrh metodiky sběru dat návrh topologie datové základny a zpracovatelských procesů (centralizace, decentralizace, distribuované zpracování...) návrh média pro ukládání dat návrh způsobu přenosu informací mezi funkčními prvky systému (lokální síť, Internet, , diskety, CD-ROM, telefon,...) návrh zajištění bezpečnosti a archivace dat návrh personálního zabezpečení systému

46 Normy a standardy i na oblast projektového řízení existují normy a standardy, např. PMBOK (Project Management Body of Knowledge) vydává PMI (Project Management Institute) PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) vydává OGC (Office of Government Commerce) ISO: ISO (mezinárodní norma pro řízení jakosti projektů)...

47 Zdroj: m/faze-projektu-nazorne

48 Literatura [1] Kučerová, H. Projektování informačních systémů (Sylaby ke kurzu). Praha: VOŠIS, [on-line] Dostupné na URL: pdf [2] Řepa, V. a kol. Analýza a návrh informačních systémů. 1. vyd. Praha: Ekopress, ISBN [3] Chlapek, D.; Řepa, V.; Stanovská, I. Vývoj informačních systémů (pracovní sešit ke cvičením). Praha: VŠE, ISBN

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3

Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3 Vývoj IS Metodika Metoda Nástroje Technika Životní cyklus Etapy Přístupy k vývoji Základní alternativy vývoje a provozu Integrace Doporučený souhrn etap, přístupů, zásad, postupů, pravidel, metod, technik,

Více

Projektování informačních systémů

Projektování informačních systémů Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350/4 Projektování informačních systémů Sylaby ke kurzu Helena Kučerová 2007 Obsah 1. Úvod...2 2. Systémová teorie a metodologie...3 2.1 Systémová

Více

Řízení komplexních projektů IS/ICT

Řízení komplexních projektů IS/ICT garanti bloku: D. Chlapek, M. Hübner, M. Marčan Rostoucí komplexnost IS/ICT vyvolává potřebu použití metodicky propracovaných a v praxi použitelných postupů řízení vývoje a změn IS/ICT. Řízení projektů

Více

NÁVRH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (NIS) PŘÍPRAVA NA SZZ

NÁVRH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (NIS) PŘÍPRAVA NA SZZ NÁVRH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (NIS) PŘÍPRAVA NA SZZ 1. Základní modely životního cyklu software, softwarový proces Základní modely životního cyklu software Životní cyklus = proces od zahájení vývoje až po

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 JAROSLAV PROCHÁZKA JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO CELOŽIVOTNÍ

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering Závěrečná práce na téma: Řízení projektů metodou PRINCE2 s vazbou na Nástroje CASE

4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering Závěrečná práce na téma: Řízení projektů metodou PRINCE2 s vazbou na Nástroje CASE 4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering Závěrečná práce na téma: Řízení projektů metodou PRINCE2 s vazbou na Nástroje CASE Vypracovaly: Čapková Lenka, Hanusová Lucie, Klápová Nikola, LS 2010/2011

Více

Ivo Špička. Michal Červinka. Ostrava 2011

Ivo Špička. Michal Červinka. Ostrava 2011 STUDIJNÍ OPOR RA MODULU TVŮRCE SYSTÉMU Ivo Špička Michal Červinka Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: první, 2011 Vysoká škola podnikání, a. s. Vysoká škola podnikání, a. s.

Více

01. Životní cyklus programového díla, analýza, návrh, implementace, provoz a metodiky vývoje SW. (A7B36SIN)

01. Životní cyklus programového díla, analýza, návrh, implementace, provoz a metodiky vývoje SW. (A7B36SIN) Zpracoval: houzvjir@fel.cvut.cz 01. Životní cyklus programového díla, analýza, návrh, implementace, provoz a metodiky vývoje SW. (A7B36SIN) Obsah Životní cyklus programového díla... 2 Analýza... 4 Postup

Více

Další doporučená literatura

Další doporučená literatura Informační systémy a technologie Ivana Rábová Ústav informatiky Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Další doporučená literatura Rábová I.: IS/IT (úvodní kurz), nyní e-learningová podpora v UIS Rábová

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Návrh informačních systémů (NIS) Strukturální analýza informačních systémů (SAI) Softwarové inženýrství

Více

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Simona Dlugošová Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu Databázové systémy Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2012 Anotace Cílem předkládaných studijních

Více

Vývoj informačních systémů Procesy při vývoji SW Metodiky

Vývoj informačních systémů Procesy při vývoji SW Metodiky Vývoj IS 4.blok Vývoj informačních systémů Procesy při vývoji SW Metodiky doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D buchalc@vse.cz Agenda 2 So 29.3.2014 8:00 11:15 306 procesy při vývoji SW referenční model procesů

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

Informační systémy 1

Informační systémy 1 texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta Katedra informatiky a počítačů 2 OBSAH 1 INFORMATIKA, IT/IS TECHNOLOGIE A TRENDY...7 1.1

Více

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vytvoření projektu implementace projektového řízení

Více

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Databázové technologie (DB) Databázové systémy 1(DB1) Databázové systémy 2 (DB2) Případové studie databázových

Více

Analýza projektu internetového portálu

Analýza projektu internetového portálu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bohdana Ivanytsya Analýza projektu internetového portálu Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

Vývoj (projektování) informačních systémů. Dnešní program. Typické problémy řešené informačními systémy

Vývoj (projektování) informačních systémů. Dnešní program. Typické problémy řešené informačními systémy Dnešní program Vývoj (projektování) informačních systémů Projektování informačních systémů information systems design / development systems analysis and design CO? řešení problémů problém: odchylka od

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ VLADIMÍR SKLENÁŘ VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více