Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př."

Transkript

1 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Název: Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Označení: Poč. str.: 10 Poč. př.: 7 Předkládá: Podpis : Zpracoval: Podpis: Ing. Miroslava Bc. Jitka Chmelová Štráchal, MBA VFO ÚMO Střekov starosta MO Střekov Do jednání č. Konaného dne: Projednáno: 11.RMO Dne: Podpis: Ve Finančním výboru ZMO Střekov, dne: Dopad na rozpočet: není Podpis VFO: Informace o majetku: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo MO Střekov projednalo předložený návrh a A/ Bere na vědomí Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření MO Střekov za rok 2014 B/ Schvaluje 1. Celoroční hospodaření a závěrečný účet MO Střekov za rok 2014 bez výhrad 2. Finanční vypořádání MO Střekov za rok 2014 dle důvodové zprávy 3. Přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem MO Ústí nad Labem Střekov za rok 2014 uvedené v důvodové zprávě. 1

2 Důvodová zpráva Rozbor hospodaření MO Střekov za rok 2014 byl proveden porovnáním příjmů a výdajů, které byly uvedeny v rozpisu rozpočtu pro rok Rozbor hospodaření je předložen jak v textové části, tak i v tabulkové (viz přílohy). Náklady na územní samosprávu a činnost místní správy (oddíl 61) dosáhly za rok 2014 čerpání ve výši ,90 tis. Kč, tj. 83,51 % upraveného rozpočtu (rozbor čerpání těchto nákladů je uveden v tabulce č. 2. MO Střekov hospodařil od do v rozpočtovém provizoriu, rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se staly příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Dne na svém 23. jednání Zastupitelstvo MO Střekov, usnesením č. 282/14/B, schválilo Rozpočet MO Střekov pro rok Bilance hospodaření MO Střekov za rok 2014 ve hlavní činnosti skončila účetním ziskem ve výši 953,80 tis. Kč. Závazný ukazatel MO Střekov pro rok 2014 byl čerpán v celkové výši ,00 tis. Kč, což představuje 84,33% upraveného rozpočtu. Přehled o čerpání závazného ukazatele je uveden v tabulce č. 3. Finanční vyúčtování účelových zdrojů za rok 2014 skončilo v výši +151,78 tis. Kč, tzn., že zaslané dotace nebyly v této částce vyčerpány. Jednalo se o dotaci na volby do Evropského parlamentu (UZ 98348) a volby do zastupitelstev obcí (UZ 98187). Do rozpočtu hlavní činnosti bylo ze zisku vytvořeného v hospodářské činnosti za rok 2014 zaslána částka v celkové výši 4.488,00 tis. Kč (příjmová položka 4131), v podobě měsíčního zasílání mezd z VHČ do hlavní činnosti a převodu částky ve výši 2 mil. Kč na realizaci investiční akce; zlepšení tepelně technických vlastností objektu Truhlářova 32. Schválený rozpočet pro rok 2014 byl v průběhu účetního období upraven v souladu s vnitřní směrnicí ÚMO Střekov. Sestava rozpočtových opatření je přílohou č. 1 tohoto materiálu. Hospodářská činnost MO Střekov za rok 2014 skončila, po 80% odvodu z výnosů z prodeje nemovitostí Magistrátu města Ústí nad Labem ( 1.059,78 tis. Kč) a po zaplacení 4% daně z převodu nemovitosti (63,70 tis Kč), účetním ziskem ve výši 810,82 tis. Kč (rozbor hospodářské činnosti za rok 2014 je uveden v tabulce č. 4). Stav finančních prostředků na účtech MO Střekov vedených u KB, a.s. v Ústí nad Labem byl k v celkové výši ,62 Kč, z toho vlastní prostředky byly ve výši ,28 Kč. Bylo provedeno přezkoumání hospodaření MO Střekov za rok 2014 Krajským úřadem Ústeckého kraje, a to dílčí ve dnech a závěrečné ve dnech Výsledná zpráva je uvedena v příloze č.2 tohoto materiálu včetně návrhu na přijetí opatření, které má územní celek ve smyslu ustanovení 13, odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí přijmout k nápravě chyb a nedostatků, a podat o tom písemnou 2

3 informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu nejpozději do 15 dnů po projednání zprávy spolu se Závěrečným účtem v orgánech územního celku. Další povinností územního celku vyplývající ze zmiňovaného zákona je uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. MO Střekov tuto zprávu podá Krajskému úřadu v termínu do Závěrečný účet MO Střekov za rok 2014 byl vyvěšen na úřední desce dne a bude projednán na Finančním výboru dne

4 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MO STŘEKOV za rok 2014 Textová část

5 OBSAH I. Úvod II. Rozbor příjmové části rozpočtu za rok 2014 III. Rozbor výdajové části rozpočtu za rok 2014 IV. Rozbor čerpání účelových prostředků za rok 2014 V. Čerpání SF za rok za rok 2014 VI. Rozbor hospodářské činnosti MO Střekov za rok 2014 Tabulky 1. Vyúčtování hospodaření MO Střekov v roce 2014 příjmová část 2. Vyúčtování hospodaření MO Střekov v roce 2014 výdajová část 3. Závazný ukazatel rozpočtu MO Střekov pro rok Rozbor hospodaření MO Střekov za rok 2014 hospodářská činnost Přílohy 1. Přehled rozpočtových opatření MO Střekov za rok Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem MO Ústí nad Labem Střekov za rok Výsledky a opatření z přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem MO Ústí nad Labem Střekov za rok Výkaz FIN 2-12 MO Střekov za rok

6 Vysvětlivky v textu: SR UR SK PČ FV UZ SF MmÚ VPP HV schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost podnikatelská činnost finanční vypořádání účelový zdroj sociální fond Magistrát města Ústí nad Labem veřejné prospěšné práce hospodářský výsledek 6

7 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MO STŘEKOV ZA ROK 2014 I. ÚVOD Hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov se od řídí opatřením MF č.j. 111/27947/1996 a novou rozpočtovou skladbou od dle tohoto opatření byly vytvořeny a čerpány prostředky následovně: Příjmy Výdaje Saldo příjmů a výdajů ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč II. ROZBOR PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU ZA ROK 2014 Rozpočtové příjmy byly plněny na 103,44 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 1) 1/ Daňové příjmy tř. 1 - plnění SR 119,66 % Velký podíl na plnění příjmů měla splatnost poplatku ze psů, správní poplatky a přijetí správních poplatků. Vysoký nárůst příjmů zaznamenal poplatek za užívání veřejného prostranství, a to od společnosti Rekultivace ÚL s.r.o. a Tepelné hospodářství s.r.o.). 2/ Nedaňové příjmy tř. 2 - plnění UR 231,83 % Plnění nedaňových příjmů bylo ovlivněno zejména prodejem psích známek, vstupenek na Střekovský ples včetně přijetí daru, přijetím sankčních plateb /pokut/ a pojistného plnění v rámci povodňových škod. Dále byly přijaty finanční dary na kulturní akce a vratka z roku 2013 z vyúčtování prezidentských voleb. 4/ Přijaté transfery tř.4 - plnění UR 102,18% z toho: Neinvestiční přijeté dotace (4111) - plnění UR 99,97 % Zde se promítlo přijetí účelové dotace na volby do Evropského parlamentu a komunálních voleb. Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů (4113) - plnění UR 90,50 % Zde se promítlo přijetí neinvestiční dotace v rámci operativního programu od SFŽP na zlepšení tepelně technických vlastností objektu Truhlářova 32. Ostatní neinvestiční přijaté transfery (4116) - plnění UR 97,00 % Neinvestiční transfer byl poskytnut Úřadem práce na krytí nákladů na zaměstnávání pracovníků VPP (aktivní politika zamětnanosti). Neinvestiční přijaté transfery od obcí (4121) - plnění UR 100,00 % Zde se promítl poskytnutý transfer od MmÚ dle schváleného rozpočtu pro tento rok (na provozní výdaje a na náklady spojené s péčí a údržbou veřejné zeleně). 7

8 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (4131) - plnění UR 120,42 % Do rozpočtu vlastní činnosti bylo ze zisku vytvořeného ve hospodářské činnosti za rok 2014 zaslána částka v celkové výši 4.488,00 tis. Kč, v podobě měsíčního zasílání mezd z VHČ do hlavní činnosti a převodu částky ve výši 2 mil. Kč na realizaci investiční akce; zlepšení tepelně technických vlastností objektu Truhlářova 32. Investiční přijaté dotace ze státních fondů (4213) - plnění UR 99,06 % Zde se promítlo přijetí investiční dotace od SFŽP na zlepšení tepelně technických vlastností objektu Truhlářova 32. Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu (4216) - plnění UR 100,02 % Zde se promítlo přijetí investiční dotace se spoluúčastí EU na zlepšení tepelně technických vlastností objektu Truhlářova 32. III. ROZBOR VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU ZA ROK 2014 Výdaje byly čerpány na 86,54 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 2). 22 DOPRAVA - plnění UR 70,26 % Zde se projevilo čerpání finančních prostředků především na úhradu nákladů za materiál a služby v rámci oprav a údržby komunikací pro pěší. 23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - plnění UR 99,33 % Zda se čerpaly náklady na čištění potoků (Bahniště, Průčelský a Kojetický). 33 KULTURA - plnění UR 68,71 % V této oblasti byly čerpány finanční prostředky zejména na výdaje spojené s konáním Střekovského plesu. Dále pak došlo k čerpání finančních prostředků v rámci údržby kulturních památek (kamenické práce na památníku obětem války Svádov, oprava střechy na kapličce pod veterinou a nátěr zvoničky v Malířském koutku). 34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST - plnění UR 98,84 % V této oblasti byly čerpány finanční prostředky spojené s pojištěním mobiliáře na dětských hřištích a poskytnutí finančního příspěvku sportovním klubům. Dále pak čerpání dotace z Nadace ČEZ (hrací prvky pro MŠ Sukova a přístřešky pro TJ Svádov). 35 ZDRAVOTNICTVÍ - plnění UR 100,00 % Zde se účtovalo poskytnutí finančního daru Svazu tělesně postiženým. 8

9 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY - plnění UR 99,93 % V této kapitole byly účtovány především výdaje spojené s investiční akcí Zlepšení tepelně technických vlastností objektu Truhlářova 32, dále pak vybudování veřejného osvětlení v k.ú. Střekov a vyplacení dotace na zmírnění škod po povodni z roku 2013 zaslanou z veřejné sbírky města Brno. 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - plnění UR 95,51 % Zde se promítlo zejména čerpání finančních prostředků z dotace od MmÚL na kompletní údržbu veřejné zeleně a vzhledu obce, tj. na kácení stromů, odvoz zeleného odpadu, nákup materiálu pro VPP, údržba parků, hřišť atd. 43 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SPOLEČNÉ ČINNOSTI - plnění UR 100,00 % Zde se projevilo poskytnutí finančního daru Svazu důchodců. 52 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI CIVILNÍ PŘIPRAVENOSTI - plnění UR 100,00 % Zde byly účtovány náklady spojené s povodní 2013 a poskytnutí příspěvku občanům zasaženým povodní v rámci dotace ze SR (krizový stav). 55 POŽÁRNÍ OCHRANA - plnění UR 78,00 % Zde byly účtovány náklady na čištění požární nádrže v Nové Vsi. 61 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA - plnění UR 83,51 % V této oblasti se projevily náklady na činnost místní správy a územní samosprávu a náklady spojené s volbami do Evropského parlamentu a komunálních voleb. Detailní rozbor této kapitoly je uveden v tabulce č OSTATNÍ ČINNOST - plnění UR 43,42% V této kapitole se promítlo finanční vypořádání se státním rozpočtem a s MmÚ za rok 2013 které nebylo rozpočtováno v rozpočtu MO Střekov pro rok 2014 a poskytnutí finančních darů. IV. ROZBOR ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ ZA ROK 2014 Rozdíl Zdroj financování - účel UZ Dotace UR Poskytnuto Vyčerpáno + vrátíme - přijmeme STÁTNÍ ROZPOČET FR - finanční vypořádání min.let-prezidentské volby ,14 Kč ,14 Kč 0,00 Kč dotace na volby do EP ,00 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,40 Kč dotace na volby do zastupitelstev obcí -říjen ,00 Kč ,00 Kč ,83 Kč ,17 Kč Dotace-odpora bydlení 2013,krizový stav,117d02500,niv ,30 Kč ,30 Kč 0,00 Kč Celkem ,00 Kč ,44 Kč ,87 Kč ,57 Kč MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ N.L. investiční dotace ostatní (nevyčer.částka - převod z r.2012) ,00 Kč ,73 Kč ,73 Kč 0,00 Kč dotace na zeleň ,00 Kč ,00 Kč ,86 Kč 0,14 Kč dotace na referendum - říjen 2014 _01_ ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč -855,50 Kč dotace na 22.Střekovský ples ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč neinvestiční dotace na Vítání léta - DD ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Celkem ,00 Kč ,73 Kč ,09 Kč -855,36 Kč KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE 0,00 Kč Celkem 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč CELKEM (-) přijmeme (+) vrátíme ,00 Kč ,17 Kč ,10 Kč ,07 Kč 9

10 V. ČERPÁNÍ SF ROKU ZA ROK 2014 Počáteční stav k ,66 Kč Zdroje k Příděl z mezd ,00 Kč příjem z úroků ,20 Kč Zdroje celkem: (+) ,86 Kč Čerpání k stravenky ,00 Kč dovolená, vitamíny ,00 Kč kultura a sport ,00 Kč penzij. pojištění ,00 Kč ošatné ,00 Kč mezisoučet: (pol.5345) ,00 Kč bankovní poplatky ,80 Kč Čerpání celkem: (-) ,80 Kč Zůstatek k ,06 Kč VI. ROZBOR HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MO STŘEKOV ZA ROK 2014 Hospodářský výsledek se týká hospodářské činnost MO Střekov na úseku správy domovního a bytového fondu a vlastní hospodářské činnosti. Je tvořen předepsanými částkami za prodej jednotek, domů a pozemků, nájemné z bytů, nebytových prostor a pozemků. V rozpočtu hospodářské činnosti nejsou prováděna rozpočtová opatření. z toho B I L A N C E Celkem SBDF ostatní SALDO VÝNOSY A NÁKLADY ,34 Kč ,95 Kč ,39 Kč Odvod zisku z VHČ ,54 Kč 0,00 Kč ,54 Kč Daň z převodu nemovitostí ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ÚČETNÍ ZISK (+) ZTRÁTA (-) CELKEM ,80 Kč ,95 Kč ,15 Kč Hospodářská činnost MO Střekov za rok 2014 skončila, po 80% odvodu z výnosů z prodeje nemovitostí Magistrátu města Ústí nad Labem ( 1.059,78 tis. Kč) a po zaplacení 4% daně z převodu nemovitosti (63,70 tis Kč), účetním ziskem ve výši 810,82 tis. Kč (rozbor hospodářské činnosti za rok 2014 je uveden v tabulce č. 4). 10

11

12

13

14 VYÚČTOVÁNÍ HOSPODAŘENÍ MO STŘEKOV V ROCE PŘÍJMOVÁ ČÁST Tabulka č.1 POLOŽKA SR 2014 UR 2014 SK 2014 SK/UR v % 1xxx Daňové příjmy , , ,00 119, Poplatek ze psů , , ,00 95, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 485, Správní poplatky , , ,00 68,92 2xxx Nedaňové příjmy , , ,00 231, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000, , ,00 106, Příjmy z úroků , , ,00 25, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 93, Přijaté neinvestiční dary , , ,00 85, Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 163, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 461, příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 0,00 0, ,00 0, ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0, ,00 0,00 4xxx Přijaté transfery , , ,00 102, neinv.transfery z všeob.pokladní spráry SR 0, , ,00 99, neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0, , ,00 90, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , , ,00 97, Neinvestiční přijaté dotace od obcí , , ,00 100,

15 POLOŽKA SR 2014 UR 2014 SK 2014 SK/UR v % 4131 Převody z vlastních fondů hospod.činnosti , , ,00 120, investiční přijaté transfery ze státních fondů 0, , ,00 99, ostatní investiční přijaté tranfery ze SR 0, , ,00 100,02 P Ř Í J M Y C E L K E M , , ,00 103,

16 VYÚČTOVÁNÍ HOSPODAŘENÍ MO STŘEKOV V ROCE VÝDAJOVÁ ČÁST Tabulka č.2 oddíl/ položka název SR 2014 UR 2014 SK 2014 SK/UR v % 22 DOPRAVA , , ,00 70, Silnice , , ,00 59, nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 45, nákup ostatních služeb , , ,00 35, opravy a udržování , , ,00 98, nespecifikované rezervy ,00 0,00 0,00 0, ostatní záležitosti pozemních komunikací 0, , ,00 99, budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Provoz vnitrozemské plavby , , ,00 90, nákup ostatních služeb , , ,00 90, , , ,00 99,33 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2333 Úpravy drobných vodních toků , , ,00 99, opravy a udržování , , ,00 99, , , ,00 68,71 KULTURA, CÍRKVE A SDĚL.PROSTŘEDKY 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,00 72, nákup ostatních služeb , , ,00 72, Zachování a obnova kulturních památek , , ,00 28, opravy a udržování , , ,00 28,

17 oddíl/ položka název SR 2014 UR 2014 SK 2014 SK/UR v % 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , , ,00 67, věcné dary , , ,00 64, neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100,00 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST , , ,00 98, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 100, opravy a udržování ,00 0,00 0,00 0, neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100, budovy, haly a stavby 0, , ,00 100, Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 99, drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 100, stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 99, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 71, služby peněžních ústavů , , ,00 71,00 35 ZDRAVOTNICTVÍ 0, , ,00 100, Pomoc zdravotně postiženým 0, , ,00 100, neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100,00 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 0, , ,00 99, Bytové hospodářství 0, , ,00 99,

18 oddíl/ položka název SR 2014 UR 2014 SK 2014 SK/UR v % 5493 účelové neinvestiční transfery obyvatelstvu 0, , ,00 99, Nebytové hospodářství 0, , ,00 99, , , ,00 99, , , ,00 100, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0, , ,00 100, úroky vlastní 0, , ,00 100, služby peněžních ústavů 0, , ,00 100,00 Ost. Správa v oblasti bydlení, komun. služeb a úz rozvoje jinde nezařazená 0, , ,00 99, , , ,00 99,79 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ , , ,00 95, Sběr a svoz nebezpečných odpadů 0,00 0,00 0,00 0, nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní nakládání s odpady , ,00 0,00 0, nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 95, ochranné pomůcky , , ,00 31, drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 76,

19 oddíl/ položka název SR 2014 UR 2014 SK 2014 SK/UR v % 5139 nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 90, pohonné hmoty a maziva , , ,00 40, nákup ostatních služeb , , ,00 99, opravy a udržování , , ,00 81, cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 30, dopravní prostředky , , ,00 99,98 43 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC A SPOLEČNÉ ČINN. V SOC. ZAB. A POLITICE ZAMĚSTNANOSTI 0, , ,00 100, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0, , ,00 100, neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100,00 52 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM SUBJEKTŮM 0, , ,00 100, Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy 0, , ,00 100, účelové neinv. transfery fyzických osobám 0, , ,00 100,00 55 POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGR. ZÁCHRAN.SYSTÉM , , ,00 78, Požární ochrana - dobrovolná část , , ,00 78, opravy a udržování , , ,00 70, neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100,00 61 STÁTNÍ MOC, STATNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY , , ,00 83, Zastupitelstva obcí , , ,00 92, ostatní osobní výdaje , , ,00 95,

20 oddíl/ položka název SR 2014 UR 2014 SK 2014 SK/UR v % 5023 odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 0, , ,00 99, ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou , ,00 0,00 0, povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp.na stát. pol.zam , , ,00 82, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 76, služby školení a vzdělávání , , ,00 47, cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 10, náhrady mezd v době nemoci 0,00 0,00 0,00 0, ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000, , ,00 80, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0, , ,00 83, Volby do Evropského parlamentu 0, , ,00 88, Činnost místní správy , , ,00 81, platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 84, ostatní osobní výdaje , , ,00 67, ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou 3 000, ,00 0,00 0, povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp.na stát. pol.zam , , ,00 83, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 83, povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 96, ochranné pomůcky 2 000, ,00 0,00 0, léky a zdravotnický materiál 1 000, ,00 0,00 0,

21 oddíl/ položka název SR 2014 UR 2014 SK 2014 SK/UR v % 5136 knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 40, drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 97, nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 73, studená voda , , ,00 100, plyn , , ,00 99, elektrická energie , , ,00 62, pohonné hmoty a maziva , , ,00 75, poštovní služby , , ,00 89, služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,00 54, služby peněžních ústavů , , ,00 70, konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 87, služby školení a vzdělávání , , ,00 49, nákup ostatních služeb , , ,00 94, nákup ostatních služeb , , ,00 91, opravy a udržování , , ,00 56, cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 36, pohoštění , , ,00 96, ostatní nákupy jinde nezařazené , , ,00 100, poskytnuté náhrady , , ,00 63,

22 oddíl/ položka název SR 2014 UR 2014 SK 2014 SK/UR v % odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat 5195 zdr.post , ,00 0,00 0, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000, ,00 0,00 0, náhrady mezd v době nemoci , , ,00 44, ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 95, Místní referendum 0, , ,00 100,37 64 OSTATNÍ ČINNOSTI , , ,00 43, Finanční vypořádání minulých let 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené , , ,00 3, neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100, dary obyvatelstvu 0, , ,00 100, nespecifikované rezervy ,00 0,00 0,00 0, nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0,00 0, ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0, , ,00 100, rezervy kapitálových výdajů , ,00 0,00 0,00 V Ý D A J E C E L K E M , , ,00 86,

23 R E K A P I T U L A C E SR 2014 UR 2014 SK 2014 SK/UR v % P Ř Í J M Y C E L K E M , , ,00 103,44 V Ý D A J E C E L K E M včetně uzavřených závazků , , ,00 86,54 SCHODEK NEBO PŘEBYTEK ROZPOČTU , , ,

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178 Závazný ukazatel pro rok ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK 2014 Tabulka č. 3 oddíl/ položka ukazatel SR 2014 UR 2014 SK 2014 SK/UR v % ostatní osobní výdaje , , ,00 95, odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 0, , ,00 99, povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp.na stát. pol.zam , , ,00 82, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 76, náhrady mezd v době nemoci 0,00 0,00 0,00 0, platy zaměstnanců a VPP , , ,00 84, z toho: platy zaměstnanců , , ,00 92, z toho: VPP celkem , , ,00 67, platy na dohodu (OON) , , ,00 68, sociální pojištění organizace , , ,00 83, zdravotní pojištění organizace , , ,00 84, odvody za neplnění povinn.zaměstn.postižené , ,00 0,00 0, náhrady mezd v době nemoci - aparát , , ,00 44,34 C E L K E M , , ,00 84,33

179 Rozbor hospodaření MO Střekov za rok 2014 hospodářská činnost Tabulka č. 4 N Á K L A D Y Účet Název účtu Celkem z toho SBDF ostatní Spotřební materiál VHČ 1 791,00 Kč 1 791,00 Kč 0,00 Kč Spotřeba materiálu VHČ 178,00 Kč 178,00 Kč 0,00 Kč Elektrická energie VHČ ,95 Kč ,95 Kč 0,00 Kč Teplo, teplá voda VHČ 5 365,74 Kč 5 365,74 Kč 0,00 Kč Vodné, stočné VHČ 1 546,69 Kč 1 546,69 Kč 0,00 Kč Plyn VHČ 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Běžné opravy - byty ,20 Kč ,20 Kč 0,00 Kč Běžné opravy - nebyty ,28 Kč ,28 Kč 0,00 Kč Ostatní opravy a údržba ,52 Kč ,52 Kč 0,00 Kč Havarijní opravy ,46 Kč ,46 Kč 0,00 Kč Opravy-živelné pohromy 883,00 Kč 883,00 Kč 0,00 Kč Opravy nad rámec běžné údržby 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Fond oprav (vyúčtování záloh FO) ,79 Kč ,79 Kč 0,00 Kč Opravy volných bytů ,70 Kč ,70 Kč 0,00 Kč Finanční odměna firmě VHČ 7 040,67 Kč 7 040,67 Kč 0,00 Kč Ostatní služby VHČ (přepravné,poštovné,telefony 9 949,60 Kč 9 611,60 Kč 338,00 Kč Jiné služby (revize,deratizace, atd) ,20 Kč ,50 Kč ,70 Kč Náklady prodeje - budovy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Náklady prodeje - pozemky ,89 Kč 0,00 Kč ,89 Kč Náklady prodeje - byty 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Náklady na právnické služby VHČ ,20 Kč ,90 Kč ,30 Kč nákl. na pronájem pozemků 1 100,00 Kč 0,00 Kč 1 100,00 Kč Bankovní poplatky - VHČ ,70 Kč 6 190,40 Kč 4 105,30 Kč Mzdové náklady mimo ostatní osobní náklady VHČ ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Náhrady mezd za doč.prac.nesch. hrazené zaměst.vhč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Zdravotní pojištění zákonné VHČ ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Sociální pojištění zákonné VHČ ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Jiné daně a popl. VHČ 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Soudní poplatky VHČ 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč Správní poplatky VHČ 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Ostatní pokuty a penále 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Pojistné VHČ ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Ostatní poplatky VHČ ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Haléřové zaokrouhlení VHČ 1,00 Kč 1,00 Kč 0,00 Kč opr.pol. k zákazníkům ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč opr.pol. k pohl.-nájem byty-konto ,09 Kč ,08 Kč -0,01 Kč opr.pol. k pohl.-nájem nebyty-vhč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč opr.pol. k pohl.-nájem nebyty-konto ,45 Kč ,45 Kč 0,00 Kč opr.pol. k pohl.-nájem pozemky ,20 Kč 0,00 Kč ,20 Kč opr.pol. k pohl.-prodej budov 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč opr.pol. k zákazníkům-konto 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Vyřazeno pro nedobytnost VHČ ,14 Kč 8 052,14 Kč ,00 Kč Vyřazené pohledávky - ostatní VHČ ,29 Kč ,29 Kč 0,00 Kč Ostatní finanční náklady VHČ 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Náklady celkem ,68 Kč ,30 Kč ,38 Kč

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Název: Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Označení: Poč. str.: 10 Poč. př.: 7 Předkládá: Podpis : Zpracoval: Podpis: Ing.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST

NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK 2016 - PŘÍJMOVÁ ČÁST Tabulka č. 1 v Kč POLOŽKA SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR 2016 Poznámka 1xxx Daňové příjmy 890 000,00 890 000,00 1 826 200,00 820 000,00 8 1341 Poplatek

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu ročního rozpočtu na rok 2017 Městské části Praha-Lysolaje Městská část Praha - Lysolaje na základě 11 odst. 3 zákona č. 250/2000

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 27.02.2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p. č.p. 7 obec Žernov PSČ, pošta 512 63 Kontaktní

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet 2017 - v Kč na dvě deset. místa ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text Upraveno 2016 Skutečnost Rozpočet 2017 31.10.2016 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový přístup dne:

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň. za I. čtvrtletí roku rozpočtová činnost.

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň. za I. čtvrtletí roku rozpočtová činnost. Přehled hospodaření MČ za I. čtvrtletí roku 2016.- rozpočtová činnost. Položka Upr. rozpočet Skutečnost Plnění v tis. Kč v tis. Kč v % PŘÍJMY 175 527,034 31 934,072 18,19% VÝDAJE 255 196,000 46 616,322

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Zálezly Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 18.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Zálezly Zálezly 38481 Zálezly IČ Právní forma 00250856 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 IČO: 00242926 Obec OBORY Návrh rozpočtu na rok 2017 V Oborách dne 24.11.2016 Rozpočet vypracoval: Lundák V. Starosta obce: Razítko PŘÍJMY Paragraf Položka Text 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 2 270 1112 DPFO ze závislé činnosti 50 1113 DPFO vybírané srážkou 190 1121 DPPO 1 800 1122 DPPO za

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč Rozpočet na rok 2015 I.Příjmy 681 1111 daň z příjmů fyz. osob ze zav. činnosti 770 000,00 681 1112 daň z příjmů fyz. osob ze sam. činnosti 140 000,00 681 1113 daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové příjmy celkem z toho: 66 275 000,00 66 275 000,00 1111 DPFOZČ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Brloh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273384 název Obec Brloh ulice, č.p. Brloh 69 obec Přelouč PSČ, pošta 535 01 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

Závěrečný účet obce za rok 2011

Závěrečný účet obce za rok 2011 Závěrečný účet obce za rok 2011 Dnem 1.12.2010 byla zastupitelstvem obce stanovena pravidla rozpočtového provizoria. Rozpočet obce Starý Vestec na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.3.2011

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis

Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v tis.kč název položky ORJ OdPa položka RS 2017 RS 2017 položky celkem poplatek ze psů 900 0000 1341 90 poplatek za užívání veřejného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Zdislava ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 04.04.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00481491 název Obec Zdislava ulice, č.p. Zdislava 3 obec Křižany PSČ, pošta 46353 Kontaktní

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016 Obec Žilina Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 6.3.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Žilina Žilinská 205 27301 Žilina IČ Právní forma 00235202 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 27. 09. 2016 v Kč na dvě

Více

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet 1341 Poplatky ze psů 23 25 26 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 30 35 1351 Odvod výtěžku z provozování loterii

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 700 1112 DPFO ze závislé činnosti 25 1113 DPFO vybírané srážkou 235 1121 DPPO 2 200 1122 DPPO za

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Příjmy ROZPOČET 2014 2011 2012 2013 Rozpočet 3/2014 2014 ParagrafPoložka Popis položky Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2014 Plnění RS % a b b1 10 11 12 13 14 15 0000

Více

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh Rozpočet obce Tchořovice na rok 2017 - příjmy () - návrh Par POL druh příjmů příjmy 2017 Daňové a nedaňové příjmy 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. požitků 510 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Rozpočet obce Střílky na rok 2016

Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Příjmy Pragraf Položka Text Kč Třída 1 daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 400,0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 17 PŘÍJMY Daňové příjmy 11 Daň z příjmů právnických osob za obce 9 1341 Poplatek ze psů 43 134 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 38 1343 Poplatek

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet roku 2014

Schválený rozpočet roku 2014 strana: 1 /10 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. A funkčních požitků 230,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze samo Výděl.činnosti 3,00 1113 0 Daň

Více

Rozpočet obce Bohuslavice na rok Rozpis rozpočtu

Rozpočet obce Bohuslavice na rok Rozpis rozpočtu Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2017 Rozpis rozpočtu IČ 00302384 Příjmy Paragraf Položka ORJ Druh příjmu tis Kč Daňové příjmy: 5 141 000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 980 000

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Schválený rozpočet 2013 Rozpočet obce po RO 2013/1 Změna RO 2013/1 Příjmy

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Návrh rozpočtu I. Rozpočtové příjmy. Stránka 1. Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, , CZ, IČO:

Návrh rozpočtu I. Rozpočtové příjmy. Stránka 1. Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, , CZ, IČO: I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet 0000 - - Návrh rozpočtu 2016 Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, 252 68, CZ, IČO: 00241695 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 2 300 000

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 280 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 22.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ :

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 1 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 500 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 110 000,00

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2017 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 400 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Krejnice Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Krejnice Krejnice 38716 Krejnice IČ Právní forma 00667617 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více