Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př."

Transkript

1 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Název: Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Označení: Poč. str.: 10 Poč. př.: 7 Předkládá: Podpis : Zpracoval: Podpis: Ing. Miroslava Bc. Jitka Chmelová Štráchal, MBA VFO ÚMO Střekov starosta MO Střekov Do jednání č. Konaného dne: Projednáno: 11.RMO Dne: Podpis: Ve Finančním výboru ZMO Střekov, dne: Dopad na rozpočet: není Podpis VFO: Informace o majetku: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo MO Střekov projednalo předložený návrh a A/ Bere na vědomí Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření MO Střekov za rok 2014 B/ Schvaluje 1. Celoroční hospodaření a závěrečný účet MO Střekov za rok 2014 bez výhrad 2. Finanční vypořádání MO Střekov za rok 2014 dle důvodové zprávy 3. Přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem MO Ústí nad Labem Střekov za rok 2014 uvedené v důvodové zprávě. 1

2 Důvodová zpráva Rozbor hospodaření MO Střekov za rok 2014 byl proveden porovnáním příjmů a výdajů, které byly uvedeny v rozpisu rozpočtu pro rok Rozbor hospodaření je předložen jak v textové části, tak i v tabulkové (viz přílohy). Náklady na územní samosprávu a činnost místní správy (oddíl 61) dosáhly za rok 2014 čerpání ve výši ,90 tis. Kč, tj. 83,51 % upraveného rozpočtu (rozbor čerpání těchto nákladů je uveden v tabulce č. 2. MO Střekov hospodařil od do v rozpočtovém provizoriu, rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se staly příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Dne na svém 23. jednání Zastupitelstvo MO Střekov, usnesením č. 282/14/B, schválilo Rozpočet MO Střekov pro rok Bilance hospodaření MO Střekov za rok 2014 ve hlavní činnosti skončila účetním ziskem ve výši 953,80 tis. Kč. Závazný ukazatel MO Střekov pro rok 2014 byl čerpán v celkové výši ,00 tis. Kč, což představuje 84,33% upraveného rozpočtu. Přehled o čerpání závazného ukazatele je uveden v tabulce č. 3. Finanční vyúčtování účelových zdrojů za rok 2014 skončilo v výši +151,78 tis. Kč, tzn., že zaslané dotace nebyly v této částce vyčerpány. Jednalo se o dotaci na volby do Evropského parlamentu (UZ 98348) a volby do zastupitelstev obcí (UZ 98187). Do rozpočtu hlavní činnosti bylo ze zisku vytvořeného v hospodářské činnosti za rok 2014 zaslána částka v celkové výši 4.488,00 tis. Kč (příjmová položka 4131), v podobě měsíčního zasílání mezd z VHČ do hlavní činnosti a převodu částky ve výši 2 mil. Kč na realizaci investiční akce; zlepšení tepelně technických vlastností objektu Truhlářova 32. Schválený rozpočet pro rok 2014 byl v průběhu účetního období upraven v souladu s vnitřní směrnicí ÚMO Střekov. Sestava rozpočtových opatření je přílohou č. 1 tohoto materiálu. Hospodářská činnost MO Střekov za rok 2014 skončila, po 80% odvodu z výnosů z prodeje nemovitostí Magistrátu města Ústí nad Labem ( 1.059,78 tis. Kč) a po zaplacení 4% daně z převodu nemovitosti (63,70 tis Kč), účetním ziskem ve výši 810,82 tis. Kč (rozbor hospodářské činnosti za rok 2014 je uveden v tabulce č. 4). Stav finančních prostředků na účtech MO Střekov vedených u KB, a.s. v Ústí nad Labem byl k v celkové výši ,62 Kč, z toho vlastní prostředky byly ve výši ,28 Kč. Bylo provedeno přezkoumání hospodaření MO Střekov za rok 2014 Krajským úřadem Ústeckého kraje, a to dílčí ve dnech a závěrečné ve dnech Výsledná zpráva je uvedena v příloze č.2 tohoto materiálu včetně návrhu na přijetí opatření, které má územní celek ve smyslu ustanovení 13, odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí přijmout k nápravě chyb a nedostatků, a podat o tom písemnou 2

3 informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu nejpozději do 15 dnů po projednání zprávy spolu se Závěrečným účtem v orgánech územního celku. Další povinností územního celku vyplývající ze zmiňovaného zákona je uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. MO Střekov tuto zprávu podá Krajskému úřadu v termínu do Závěrečný účet MO Střekov za rok 2014 byl vyvěšen na úřední desce dne a bude projednán na Finančním výboru dne

4 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MO STŘEKOV za rok 2014 Textová část

5 OBSAH I. Úvod II. Rozbor příjmové části rozpočtu za rok 2014 III. Rozbor výdajové části rozpočtu za rok 2014 IV. Rozbor čerpání účelových prostředků za rok 2014 V. Čerpání SF za rok za rok 2014 VI. Rozbor hospodářské činnosti MO Střekov za rok 2014 Tabulky 1. Vyúčtování hospodaření MO Střekov v roce 2014 příjmová část 2. Vyúčtování hospodaření MO Střekov v roce 2014 výdajová část 3. Závazný ukazatel rozpočtu MO Střekov pro rok Rozbor hospodaření MO Střekov za rok 2014 hospodářská činnost Přílohy 1. Přehled rozpočtových opatření MO Střekov za rok Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem MO Ústí nad Labem Střekov za rok Výsledky a opatření z přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem MO Ústí nad Labem Střekov za rok Výkaz FIN 2-12 MO Střekov za rok

6 Vysvětlivky v textu: SR UR SK PČ FV UZ SF MmÚ VPP HV schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost podnikatelská činnost finanční vypořádání účelový zdroj sociální fond Magistrát města Ústí nad Labem veřejné prospěšné práce hospodářský výsledek 6

7 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MO STŘEKOV ZA ROK 2014 I. ÚVOD Hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov se od řídí opatřením MF č.j. 111/27947/1996 a novou rozpočtovou skladbou od dle tohoto opatření byly vytvořeny a čerpány prostředky následovně: Příjmy Výdaje Saldo příjmů a výdajů ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč II. ROZBOR PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU ZA ROK 2014 Rozpočtové příjmy byly plněny na 103,44 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 1) 1/ Daňové příjmy tř. 1 - plnění SR 119,66 % Velký podíl na plnění příjmů měla splatnost poplatku ze psů, správní poplatky a přijetí správních poplatků. Vysoký nárůst příjmů zaznamenal poplatek za užívání veřejného prostranství, a to od společnosti Rekultivace ÚL s.r.o. a Tepelné hospodářství s.r.o.). 2/ Nedaňové příjmy tř. 2 - plnění UR 231,83 % Plnění nedaňových příjmů bylo ovlivněno zejména prodejem psích známek, vstupenek na Střekovský ples včetně přijetí daru, přijetím sankčních plateb /pokut/ a pojistného plnění v rámci povodňových škod. Dále byly přijaty finanční dary na kulturní akce a vratka z roku 2013 z vyúčtování prezidentských voleb. 4/ Přijaté transfery tř.4 - plnění UR 102,18% z toho: Neinvestiční přijeté dotace (4111) - plnění UR 99,97 % Zde se promítlo přijetí účelové dotace na volby do Evropského parlamentu a komunálních voleb. Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů (4113) - plnění UR 90,50 % Zde se promítlo přijetí neinvestiční dotace v rámci operativního programu od SFŽP na zlepšení tepelně technických vlastností objektu Truhlářova 32. Ostatní neinvestiční přijaté transfery (4116) - plnění UR 97,00 % Neinvestiční transfer byl poskytnut Úřadem práce na krytí nákladů na zaměstnávání pracovníků VPP (aktivní politika zamětnanosti). Neinvestiční přijaté transfery od obcí (4121) - plnění UR 100,00 % Zde se promítl poskytnutý transfer od MmÚ dle schváleného rozpočtu pro tento rok (na provozní výdaje a na náklady spojené s péčí a údržbou veřejné zeleně). 7

8 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (4131) - plnění UR 120,42 % Do rozpočtu vlastní činnosti bylo ze zisku vytvořeného ve hospodářské činnosti za rok 2014 zaslána částka v celkové výši 4.488,00 tis. Kč, v podobě měsíčního zasílání mezd z VHČ do hlavní činnosti a převodu částky ve výši 2 mil. Kč na realizaci investiční akce; zlepšení tepelně technických vlastností objektu Truhlářova 32. Investiční přijaté dotace ze státních fondů (4213) - plnění UR 99,06 % Zde se promítlo přijetí investiční dotace od SFŽP na zlepšení tepelně technických vlastností objektu Truhlářova 32. Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu (4216) - plnění UR 100,02 % Zde se promítlo přijetí investiční dotace se spoluúčastí EU na zlepšení tepelně technických vlastností objektu Truhlářova 32. III. ROZBOR VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU ZA ROK 2014 Výdaje byly čerpány na 86,54 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 2). 22 DOPRAVA - plnění UR 70,26 % Zde se projevilo čerpání finančních prostředků především na úhradu nákladů za materiál a služby v rámci oprav a údržby komunikací pro pěší. 23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - plnění UR 99,33 % Zda se čerpaly náklady na čištění potoků (Bahniště, Průčelský a Kojetický). 33 KULTURA - plnění UR 68,71 % V této oblasti byly čerpány finanční prostředky zejména na výdaje spojené s konáním Střekovského plesu. Dále pak došlo k čerpání finančních prostředků v rámci údržby kulturních památek (kamenické práce na památníku obětem války Svádov, oprava střechy na kapličce pod veterinou a nátěr zvoničky v Malířském koutku). 34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST - plnění UR 98,84 % V této oblasti byly čerpány finanční prostředky spojené s pojištěním mobiliáře na dětských hřištích a poskytnutí finančního příspěvku sportovním klubům. Dále pak čerpání dotace z Nadace ČEZ (hrací prvky pro MŠ Sukova a přístřešky pro TJ Svádov). 35 ZDRAVOTNICTVÍ - plnění UR 100,00 % Zde se účtovalo poskytnutí finančního daru Svazu tělesně postiženým. 8

9 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY - plnění UR 99,93 % V této kapitole byly účtovány především výdaje spojené s investiční akcí Zlepšení tepelně technických vlastností objektu Truhlářova 32, dále pak vybudování veřejného osvětlení v k.ú. Střekov a vyplacení dotace na zmírnění škod po povodni z roku 2013 zaslanou z veřejné sbírky města Brno. 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - plnění UR 95,51 % Zde se promítlo zejména čerpání finančních prostředků z dotace od MmÚL na kompletní údržbu veřejné zeleně a vzhledu obce, tj. na kácení stromů, odvoz zeleného odpadu, nákup materiálu pro VPP, údržba parků, hřišť atd. 43 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SPOLEČNÉ ČINNOSTI - plnění UR 100,00 % Zde se projevilo poskytnutí finančního daru Svazu důchodců. 52 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI CIVILNÍ PŘIPRAVENOSTI - plnění UR 100,00 % Zde byly účtovány náklady spojené s povodní 2013 a poskytnutí příspěvku občanům zasaženým povodní v rámci dotace ze SR (krizový stav). 55 POŽÁRNÍ OCHRANA - plnění UR 78,00 % Zde byly účtovány náklady na čištění požární nádrže v Nové Vsi. 61 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA - plnění UR 83,51 % V této oblasti se projevily náklady na činnost místní správy a územní samosprávu a náklady spojené s volbami do Evropského parlamentu a komunálních voleb. Detailní rozbor této kapitoly je uveden v tabulce č OSTATNÍ ČINNOST - plnění UR 43,42% V této kapitole se promítlo finanční vypořádání se státním rozpočtem a s MmÚ za rok 2013 které nebylo rozpočtováno v rozpočtu MO Střekov pro rok 2014 a poskytnutí finančních darů. IV. ROZBOR ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ ZA ROK 2014 Rozdíl Zdroj financování - účel UZ Dotace UR Poskytnuto Vyčerpáno + vrátíme - přijmeme STÁTNÍ ROZPOČET FR - finanční vypořádání min.let-prezidentské volby ,14 Kč ,14 Kč 0,00 Kč dotace na volby do EP ,00 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,40 Kč dotace na volby do zastupitelstev obcí -říjen ,00 Kč ,00 Kč ,83 Kč ,17 Kč Dotace-odpora bydlení 2013,krizový stav,117d02500,niv ,30 Kč ,30 Kč 0,00 Kč Celkem ,00 Kč ,44 Kč ,87 Kč ,57 Kč MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ N.L. investiční dotace ostatní (nevyčer.částka - převod z r.2012) ,00 Kč ,73 Kč ,73 Kč 0,00 Kč dotace na zeleň ,00 Kč ,00 Kč ,86 Kč 0,14 Kč dotace na referendum - říjen 2014 _01_ ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč -855,50 Kč dotace na 22.Střekovský ples ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč neinvestiční dotace na Vítání léta - DD ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Celkem ,00 Kč ,73 Kč ,09 Kč -855,36 Kč KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE 0,00 Kč Celkem 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč CELKEM (-) přijmeme (+) vrátíme ,00 Kč ,17 Kč ,10 Kč ,07 Kč 9

10 V. ČERPÁNÍ SF ROKU ZA ROK 2014 Počáteční stav k ,66 Kč Zdroje k Příděl z mezd ,00 Kč příjem z úroků ,20 Kč Zdroje celkem: (+) ,86 Kč Čerpání k stravenky ,00 Kč dovolená, vitamíny ,00 Kč kultura a sport ,00 Kč penzij. pojištění ,00 Kč ošatné ,00 Kč mezisoučet: (pol.5345) ,00 Kč bankovní poplatky ,80 Kč Čerpání celkem: (-) ,80 Kč Zůstatek k ,06 Kč VI. ROZBOR HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MO STŘEKOV ZA ROK 2014 Hospodářský výsledek se týká hospodářské činnost MO Střekov na úseku správy domovního a bytového fondu a vlastní hospodářské činnosti. Je tvořen předepsanými částkami za prodej jednotek, domů a pozemků, nájemné z bytů, nebytových prostor a pozemků. V rozpočtu hospodářské činnosti nejsou prováděna rozpočtová opatření. z toho B I L A N C E Celkem SBDF ostatní SALDO VÝNOSY A NÁKLADY ,34 Kč ,95 Kč ,39 Kč Odvod zisku z VHČ ,54 Kč 0,00 Kč ,54 Kč Daň z převodu nemovitostí ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ÚČETNÍ ZISK (+) ZTRÁTA (-) CELKEM ,80 Kč ,95 Kč ,15 Kč Hospodářská činnost MO Střekov za rok 2014 skončila, po 80% odvodu z výnosů z prodeje nemovitostí Magistrátu města Ústí nad Labem ( 1.059,78 tis. Kč) a po zaplacení 4% daně z převodu nemovitosti (63,70 tis Kč), účetním ziskem ve výši 810,82 tis. Kč (rozbor hospodářské činnosti za rok 2014 je uveden v tabulce č. 4). 10

11

12

13

14 VYÚČTOVÁNÍ HOSPODAŘENÍ MO STŘEKOV V ROCE PŘÍJMOVÁ ČÁST Tabulka č.1 POLOŽKA SR 2014 UR 2014 SK 2014 SK/UR v % 1xxx Daňové příjmy , , ,00 119, Poplatek ze psů , , ,00 95, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 485, Správní poplatky , , ,00 68,92 2xxx Nedaňové příjmy , , ,00 231, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000, , ,00 106, Příjmy z úroků , , ,00 25, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 93, Přijaté neinvestiční dary , , ,00 85, Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 163, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 461, příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 0,00 0, ,00 0, ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0, ,00 0,00 4xxx Přijaté transfery , , ,00 102, neinv.transfery z všeob.pokladní spráry SR 0, , ,00 99, neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0, , ,00 90, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , , ,00 97, Neinvestiční přijaté dotace od obcí , , ,00 100,

15 POLOŽKA SR 2014 UR 2014 SK 2014 SK/UR v % 4131 Převody z vlastních fondů hospod.činnosti , , ,00 120, investiční přijaté transfery ze státních fondů 0, , ,00 99, ostatní investiční přijaté tranfery ze SR 0, , ,00 100,02 P Ř Í J M Y C E L K E M , , ,00 103,

16 VYÚČTOVÁNÍ HOSPODAŘENÍ MO STŘEKOV V ROCE VÝDAJOVÁ ČÁST Tabulka č.2 oddíl/ položka název SR 2014 UR 2014 SK 2014 SK/UR v % 22 DOPRAVA , , ,00 70, Silnice , , ,00 59, nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 45, nákup ostatních služeb , , ,00 35, opravy a udržování , , ,00 98, nespecifikované rezervy ,00 0,00 0,00 0, ostatní záležitosti pozemních komunikací 0, , ,00 99, budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Provoz vnitrozemské plavby , , ,00 90, nákup ostatních služeb , , ,00 90, , , ,00 99,33 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2333 Úpravy drobných vodních toků , , ,00 99, opravy a udržování , , ,00 99, , , ,00 68,71 KULTURA, CÍRKVE A SDĚL.PROSTŘEDKY 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,00 72, nákup ostatních služeb , , ,00 72, Zachování a obnova kulturních památek , , ,00 28, opravy a udržování , , ,00 28,

17 oddíl/ položka název SR 2014 UR 2014 SK 2014 SK/UR v % 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , , ,00 67, věcné dary , , ,00 64, neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100,00 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST , , ,00 98, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 100, opravy a udržování ,00 0,00 0,00 0, neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100, budovy, haly a stavby 0, , ,00 100, Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 99, drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 100, stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 99, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 71, služby peněžních ústavů , , ,00 71,00 35 ZDRAVOTNICTVÍ 0, , ,00 100, Pomoc zdravotně postiženým 0, , ,00 100, neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100,00 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 0, , ,00 99, Bytové hospodářství 0, , ,00 99,

18 oddíl/ položka název SR 2014 UR 2014 SK 2014 SK/UR v % 5493 účelové neinvestiční transfery obyvatelstvu 0, , ,00 99, Nebytové hospodářství 0, , ,00 99, , , ,00 99, , , ,00 100, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0, , ,00 100, úroky vlastní 0, , ,00 100, služby peněžních ústavů 0, , ,00 100,00 Ost. Správa v oblasti bydlení, komun. služeb a úz rozvoje jinde nezařazená 0, , ,00 99, , , ,00 99,79 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ , , ,00 95, Sběr a svoz nebezpečných odpadů 0,00 0,00 0,00 0, nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní nakládání s odpady , ,00 0,00 0, nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 95, ochranné pomůcky , , ,00 31, drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 76,

19 oddíl/ položka název SR 2014 UR 2014 SK 2014 SK/UR v % 5139 nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 90, pohonné hmoty a maziva , , ,00 40, nákup ostatních služeb , , ,00 99, opravy a udržování , , ,00 81, cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 30, dopravní prostředky , , ,00 99,98 43 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC A SPOLEČNÉ ČINN. V SOC. ZAB. A POLITICE ZAMĚSTNANOSTI 0, , ,00 100, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0, , ,00 100, neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100,00 52 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM SUBJEKTŮM 0, , ,00 100, Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy 0, , ,00 100, účelové neinv. transfery fyzických osobám 0, , ,00 100,00 55 POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGR. ZÁCHRAN.SYSTÉM , , ,00 78, Požární ochrana - dobrovolná část , , ,00 78, opravy a udržování , , ,00 70, neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100,00 61 STÁTNÍ MOC, STATNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY , , ,00 83, Zastupitelstva obcí , , ,00 92, ostatní osobní výdaje , , ,00 95,

20 oddíl/ položka název SR 2014 UR 2014 SK 2014 SK/UR v % 5023 odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 0, , ,00 99, ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou , ,00 0,00 0, povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp.na stát. pol.zam , , ,00 82, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 76, služby školení a vzdělávání , , ,00 47, cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 10, náhrady mezd v době nemoci 0,00 0,00 0,00 0, ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000, , ,00 80, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0, , ,00 83, Volby do Evropského parlamentu 0, , ,00 88, Činnost místní správy , , ,00 81, platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 84, ostatní osobní výdaje , , ,00 67, ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou 3 000, ,00 0,00 0, povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp.na stát. pol.zam , , ,00 83, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 83, povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 96, ochranné pomůcky 2 000, ,00 0,00 0, léky a zdravotnický materiál 1 000, ,00 0,00 0,

21 oddíl/ položka název SR 2014 UR 2014 SK 2014 SK/UR v % 5136 knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 40, drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 97, nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 73, studená voda , , ,00 100, plyn , , ,00 99, elektrická energie , , ,00 62, pohonné hmoty a maziva , , ,00 75, poštovní služby , , ,00 89, služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,00 54, služby peněžních ústavů , , ,00 70, konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 87, služby školení a vzdělávání , , ,00 49, nákup ostatních služeb , , ,00 94, nákup ostatních služeb , , ,00 91, opravy a udržování , , ,00 56, cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 36, pohoštění , , ,00 96, ostatní nákupy jinde nezařazené , , ,00 100, poskytnuté náhrady , , ,00 63,

22 oddíl/ položka název SR 2014 UR 2014 SK 2014 SK/UR v % odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat 5195 zdr.post , ,00 0,00 0, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000, ,00 0,00 0, náhrady mezd v době nemoci , , ,00 44, ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 95, Místní referendum 0, , ,00 100,37 64 OSTATNÍ ČINNOSTI , , ,00 43, Finanční vypořádání minulých let 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené , , ,00 3, neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100, dary obyvatelstvu 0, , ,00 100, nespecifikované rezervy ,00 0,00 0,00 0, nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0,00 0, ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0, , ,00 100, rezervy kapitálových výdajů , ,00 0,00 0,00 V Ý D A J E C E L K E M , , ,00 86,

23 R E K A P I T U L A C E SR 2014 UR 2014 SK 2014 SK/UR v % P Ř Í J M Y C E L K E M , , ,00 103,44 V Ý D A J E C E L K E M včetně uzavřených závazků , , ,00 86,54 SCHODEK NEBO PŘEBYTEK ROZPOČTU , , ,

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178 Závazný ukazatel pro rok ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK 2014 Tabulka č. 3 oddíl/ položka ukazatel SR 2014 UR 2014 SK 2014 SK/UR v % ostatní osobní výdaje , , ,00 95, odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 0, , ,00 99, povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp.na stát. pol.zam , , ,00 82, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 76, náhrady mezd v době nemoci 0,00 0,00 0,00 0, platy zaměstnanců a VPP , , ,00 84, z toho: platy zaměstnanců , , ,00 92, z toho: VPP celkem , , ,00 67, platy na dohodu (OON) , , ,00 68, sociální pojištění organizace , , ,00 83, zdravotní pojištění organizace , , ,00 84, odvody za neplnění povinn.zaměstn.postižené , ,00 0,00 0, náhrady mezd v době nemoci - aparát , , ,00 44,34 C E L K E M , , ,00 84,33

179 Rozbor hospodaření MO Střekov za rok 2014 hospodářská činnost Tabulka č. 4 N Á K L A D Y Účet Název účtu Celkem z toho SBDF ostatní Spotřební materiál VHČ 1 791,00 Kč 1 791,00 Kč 0,00 Kč Spotřeba materiálu VHČ 178,00 Kč 178,00 Kč 0,00 Kč Elektrická energie VHČ ,95 Kč ,95 Kč 0,00 Kč Teplo, teplá voda VHČ 5 365,74 Kč 5 365,74 Kč 0,00 Kč Vodné, stočné VHČ 1 546,69 Kč 1 546,69 Kč 0,00 Kč Plyn VHČ 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Běžné opravy - byty ,20 Kč ,20 Kč 0,00 Kč Běžné opravy - nebyty ,28 Kč ,28 Kč 0,00 Kč Ostatní opravy a údržba ,52 Kč ,52 Kč 0,00 Kč Havarijní opravy ,46 Kč ,46 Kč 0,00 Kč Opravy-živelné pohromy 883,00 Kč 883,00 Kč 0,00 Kč Opravy nad rámec běžné údržby 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Fond oprav (vyúčtování záloh FO) ,79 Kč ,79 Kč 0,00 Kč Opravy volných bytů ,70 Kč ,70 Kč 0,00 Kč Finanční odměna firmě VHČ 7 040,67 Kč 7 040,67 Kč 0,00 Kč Ostatní služby VHČ (přepravné,poštovné,telefony 9 949,60 Kč 9 611,60 Kč 338,00 Kč Jiné služby (revize,deratizace, atd) ,20 Kč ,50 Kč ,70 Kč Náklady prodeje - budovy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Náklady prodeje - pozemky ,89 Kč 0,00 Kč ,89 Kč Náklady prodeje - byty 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Náklady na právnické služby VHČ ,20 Kč ,90 Kč ,30 Kč nákl. na pronájem pozemků 1 100,00 Kč 0,00 Kč 1 100,00 Kč Bankovní poplatky - VHČ ,70 Kč 6 190,40 Kč 4 105,30 Kč Mzdové náklady mimo ostatní osobní náklady VHČ ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Náhrady mezd za doč.prac.nesch. hrazené zaměst.vhč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Zdravotní pojištění zákonné VHČ ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Sociální pojištění zákonné VHČ ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Jiné daně a popl. VHČ 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Soudní poplatky VHČ 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč Správní poplatky VHČ 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Ostatní pokuty a penále 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Pojistné VHČ ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Ostatní poplatky VHČ ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Haléřové zaokrouhlení VHČ 1,00 Kč 1,00 Kč 0,00 Kč opr.pol. k zákazníkům ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč opr.pol. k pohl.-nájem byty-konto ,09 Kč ,08 Kč -0,01 Kč opr.pol. k pohl.-nájem nebyty-vhč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč opr.pol. k pohl.-nájem nebyty-konto ,45 Kč ,45 Kč 0,00 Kč opr.pol. k pohl.-nájem pozemky ,20 Kč 0,00 Kč ,20 Kč opr.pol. k pohl.-prodej budov 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč opr.pol. k zákazníkům-konto 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Vyřazeno pro nedobytnost VHČ ,14 Kč 8 052,14 Kč ,00 Kč Vyřazené pohledávky - ostatní VHČ ,29 Kč ,29 Kč 0,00 Kč Ostatní finanční náklady VHČ 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Náklady celkem ,68 Kč ,30 Kč ,38 Kč

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75.

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75. obec Nižbor KEO 8.04 / UclSe PŘÍJMY - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Róz-lil Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY r-1-..t- ~*~~~4- ^,.* -1,-, e. s- 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2741683.83

Více

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012 O b s a h materiálu: Bude projednán dne 4. 6. 2013 na jednání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem- Neštěmice.

Více

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par.

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par. Závěrečný účet hospodaření Městské části Brno Chrlice za rok 2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.Hlavní činnost ------------------

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2012 (podklady pro zveřejnění dle zákona)

Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2012 (podklady pro zveřejnění dle zákona) , Velká Turná 41, 386 01 Strakonice, IČO: 00667943 e-mail: velkaturna@seznam.cz, www.velkaturna.cz Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2012 (podklady pro zveřejnění dle zákona) Na rok 2012 byly schváleny

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 214 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 24.6.215 Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora Zpracoval:

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dubicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 05.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00302538 název Obec Dubicko ulice, č.p. Velká Strana 56 obec Dubicko PSČ, pošta 789 72

Více

Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč)

Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč) Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 1 Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč) ÚVOD Dle 17 zákona č.250/2000

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: 22.05.2015 Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více