Vidění o Judovi a Jeruzalémě, které viděl Izaiáš, syn Amosův, za vlády

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vidění o Judovi a Jeruzalémě, které viděl Izaiáš, syn Amosův, za vlády"

Transkript

1 iziáš Pozůsttek se nvrátí Vidění o Judovi Jeruzlémě, které viděl Iziáš, syn Amosův, z vlády judských králů Uziáše, Jotm, Achze Ezechiáše. Jko Sodom Gomor 2 Slyšte, nebes, země, vyslechni, co prví Hospodin: Syny jsem hýčkl, vychovl, oni mě le zrdili. 3 I býk zná svého hospodáře, osel zná jesle, kde ho krmí pán Izrel le nechce znát, můj lid si nevšímá! 4 Ach, národe hříšníků, lide obtížený vinmi, plemeno zločinců, synové zkžení Hospodin opustili, Svtého izrelského zvrhli, odvrátili se jko cizí! 5 Proč máte být biti ještě víc? Proč se musíte stále protivit? Hlv je celá pokrytá rnmi srdce puká bolestí. 6 Od chodidel ž k temeni nezůstl kousek netknutý: jen smé rány, modřiny jizvy smý hnis nejsou ošetřeny ni obvázány, olejem nejsou léčeny! 7 Vše země leží v sutinách, vše měst jsou spálen. Půdu vám cizáci plení před očim je z ní pustin, cizáky zcel zničená. 8 Opuštěn zůstl Dcer sionská jko chýše vprostřed vinice, jko budk v poli okurek, jk město, jež se obléhá. 1 si př. n. l. (2.Král 15 20; 2.Let 26 32)

2 859 9 Kdyby z nás Hospodin zástupů nenechl spoň hrstku nživu, už bychom byli jko Sodom, dopdli bychom jko Gomor! Iziáš 1 K čemu jsou mi vše oběti? 10 Slyšte slovo Hospodin, vládcové Sodomy, vyslechni učení nšeho Boh, lide Gomory: 11 K čemu jsou mi všechny ty vše oběti? prví Hospodin. Mám už dost berních záplů i sádl tučných dobytčt. Krev býků, kozlů beránků mi není příjemná. 12 Že se mi vůbec chodíte ukzovt! Kdo si myslíte, že o to stojí, byste šlpli po mých nádvořích? 13 Přestňte přinášet mrné oběti! Kouř kdidl je mi odporný. Všechn t novoluní, soboty, slvnosti t vše zlá shromáždění nesnáším! 14 T vše novoluní, ty vše svátky jk se mi z duše protiví! Jsou mi břemenem, nemohu už je vydržet. 15 Proto když ke mně vzpínáte ruce, zkrývám si oči před vámi; když své modlitby hromdíte, neslyším. Ruce máte celé od krve 16 umyjte se očisťte! Odkliďte mi už z očí zlo, jež jste páchli. Přestňte jednt zle 17 jednt dobře se nučte! Proszujte sprvedlnost, podpořte utlčovného, zjednejte sirotkovi právo zstňte se vdov! 18 Potom to můžeme spolu probrt, prví Hospodin: Jsou-li vše hříchy rudé jk šrlt, zběljí jko sníh. 9 Gen 18:20 19:25

3 Iziáš 1 Jsou-li jk purpurová látk, budou jk vln beránčí. 19 Jste-li ochotní poslušní, budete požívt drů země. 20 Jste-li všk vzpurní odbojní, budete požíráni mečem. Tk promluvil úst Hospodinov. 860 Nevěrné město 21 Ach, jk se kdysi věrné město stlo nevěstkou! Kdysi je nplňovlo právo sprvedlnost žil v něm teď všk jen vrhové. 22 Tvé stříbro se proměnilo v strusku, tvé víno se vodou zředilo. 23 Tví vládcové jsou smozvnci společníci zlodějů; všichni si úpltky oblíbili, záleží jim jen n zisku. Sirotkům nezjednávjí právo, nemjí zájem se zstt vdov. 24 Nuže, toto prví Pnovník, Hospodin zástupů, Mocný izrelský: Ach, jk si ulevím od svých nepřátel, svým protivníkům pomstím se! 25 Obrátím proti tobě ruku, dočist vytvím tvoji strusku, odstrním z tebe všechnu nečistotu! 26 Vrátím ti soudce tk jko kdysi, budeš mít rádce jko dřív. A potom budeš znovu nzýváno: Město sprvedlnosti, Věrné město. 27 Sion tehdy bude vykoupen právem jeho kjícní sprvedlností. 28 Zkáz všk přijde n vzpurné hříšné, zhyne kždý, kdo Hospodin opouští. 29 Hnb vám bude z posvátné háje, které se vám tk líbily; z ty zhrdy se budete stydět, že jste se pro ně rozhodli. 30 Budete jko dub, jemuž opdává listí, jko zhrd bez vody. 20 srov. Deut 30:15 19

4 Ze silák se stne koudel jiskrou bude jeho čin; obojí to pk spolu vzplne nikdo to nebude moci uhsit! Iziáš 2 N horu Hospodinovu Toto viděl Iziáš, syn Amosův, o Judovi Jeruzlémě: 2 2 V posledních dnech se přihodí, že hor Hospodinov domu bude čnít nd horské vrcholy, vysoko nd všechny výšiny. Pohrnou se k ní všechny národy, 3 zástupy lidí půjdou se slovy: Pojďme, vystupme n horu Hospodinovu, k Bohu Jákobovu do jeho domu! Bude nás vyučovt cestám svým my budeme chodit jeho stezkmi. Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení, z Jeruzlém se jeho slovo rozšíří. 4 On bude soudit mezi národy, zástupy lidí nprví. Tehdy ze svých mečů ukují pluhy ze svých kopí srpy. Národ proti národu nepozvedne meč, už nikdy se nebudou chystt do boje. 5 Dome Jákobův, pojďme, choďme v Hospodinově světle! Lidská pých bude sržen 6 Ty jsi všk opustil svůj lid, dům Jákobův, neboť je plný kouzel z Východu filištínského věštění tleskjí výplodům cizinců! 7 Jejich země je plná stříbr, zlt nepřeberných pokldů. Jejich země je plná koní vozů bezpočtu. b 8 Jejich země je plná model; vlstnímu dílu se klnějí, tomu, co smi vyrobí. 9 Člověk je sržen, kdekdo se ponižuje nepozvedej je! 4 Mich 4:1 3; srov. Joel 4:10 b 7 srov. Deut 17:16; 1.Král 5:6; 10:26 29

5 Iziáš 2 10 Schovej se do skl, člověče, zhrb se do země v hrůze před Hospodinem, před jeho slvným mjestátem! 11 Ponížen bude hrdý pohled člověk, lidská pých bude sržen; jen Hospodin bude vyvýšen v ten den Hospodin zástupů totiž chystá den pro všechny pyšné ndutce, pro všechny, kdo se povyšují budou poníženi 13 pro všechny ztepilé libnonské cedry, pro všechny sttné bášnské duby, 14 pro všechny strmé hory, pro všechny vznešené výšiny, 15 pro všechny hrdé bšty, pro všechny pevné hrdby, 16 pro všechny mořské lodi, pro všechny skvělé koráby. 17 Ponížen bude hrdost člověk, lidská pých bude sržen; v ten den bude vyvýšen jen Hospodin 18 modly zcel vymizí. 19 Lidé se schovjí do sklních jeskyní, do děr pod zemí v hrůze před Hospodinem, před jeho slvným mjestátem, ž povstne, by zděsil zem. 20 V ten den člověk zhodí mezi netopýry potkny své stříbrné modly, své zlté modly, které si vyrobil ke klnění. 21 Tehdy se schová do sklních slují, do horských rozsedlin v hrůze před Hospodinem, před jeho slvným mjestátem, ž povstne, by zděsil zem. 22 Přestňte tedy obdivovt člověk vždyť sotv svůj dech popdá! Z co by si mohl stát?

6 863 Tví vůdci jsou svůdci Nuže, pohleďte Pnovník, 3 Hospodin zástupů, z Jeruzlém Judy odstrní zdroj i zásobu: všechny zásoby potrvy i všechny zásoby vody, 2 hrdinu i bojovník, soudce i prorok, věštce i strce, 3 velitele i váženého muže, rádce i mudrce, věštce i zříkávče. Iziáš 3 4 Jko vůdce jim nechám chlpce, bude jim vládnout krutá sběř. 5 Lidé budou vyhrožovt jeden druhému, bližní bude ubližovt svému bližnímu, mldí se vrhnou n stré nicotní n ctihodné. 6 Člověk tehdy popdne svého brtr, někoho z vlstní rodiny: Buď nším vůdcem, máš přece plášť, udělej něco s těmi troskmi. 7 On le v ten den bude přísht: Já přece nemám žádný lék! Nemám dom chleb ni plášť, nedělejte mě vůdcem nd lidem! 8 Jeruzlém se hroutí, Jud se kácí! Postvili se Hospodinu slovy i skutky, jeho slávě vzepřeli se do očí. 9 Výrz jejich tváře svědčí proti nim svůj hřích jk Sodom stvějí n odiv. Běd jim! Přivedli n sebe neštěstí. 10 Řekněte sprvedlivému: Bude dobře! Ovoce svých skutků užije. 11 Běd všk ničemovi: Bude zle! Odpltu z své dílo dostne. 12 Ach, můj lid! Odírjí ho děti ženy nd ním pnují. Ach, můj lide! Tví vůdci jsou svůdci, zstřeli cestu, po níž měl jsi jít!

7 Iziáš 3 13 Hospodin povstl, by vedl při, stojí, by soudil zástupy. 14 Hospodin vznáší žlobu proti střešinům svého lidu jeho velmožům: To vy jste vyplenili moji vinici, dom si hromdíte kořist ubohých! 15 Jk to, že utlčujete můj lid, jk to, že šlpete chudým po tváři? Tk prví Hospodin, Pán zástupů. 864 Sionské dcery 16 Hospodin prví: Sionské dcery jsou nmyšlené, procházejí se s brdou nhoře se svůdným očim drobně cupitjí sem tm, řetízky cinkjí jim n nohách. 17 Sionské dcery proto Pán rní pršivinou n temeni Hospodin jejich spánky obnží! 18 V ten den Pán ty cetky odstrní: řetízky n kotnících, čelenky, náhrdelníky, 19 přívěsky, nármky, roušky, 20 turbny, stužky, šerpy, voňvky, tlismny, 21 prsteny, nosní kroužky, 22 róby, převlečníky, pláštěnky, tštičky, 23 krječky, košilky, šátky i přehozy. 24 Místo blzámu bude hnilob místo pásu provz, místo účesu bude lysin, místo rouch pytel místo ozdob cejch! 4 25 Tví muži, Sione, pdnou mečem, tví hrdinové ve válce. 26 Tvé brány budou truchlit kvílet, n zemi jko vdov schoulíš se. Jednoho muže se v ten den chopí sedm žen: Budeme jíst svůj vlstní chléb oblékt se vlstním oděvem, jen ť se jmenujeme po tobě pomoz nám ujít potupě! Hospodinův výhonek 2 V ten den bude Hospodinův výhonek b nádherný slvný plod země bude chloubou ozdobou pro ty z Izrele, kteří vyváznou. 3 Kdo zůstne n Sionu, kdo bude ponechán v Jeruzlémě, bude tehdy nzýván svtým, 1 srov. Gen 30:23; Iz 54:4 b 2 Iz 11:1; 53:2; Jer 23:5; 33:15; Zch 3:8; 6:12

8 865 totiž kždý, kdo je zpsán k životu v Jeruzlémě. 4 Pán tehdy duchem soudu duchem ohně smyje špínu sionských dcer umyje Jeruzlém od krve. 5 Nd celou horou Sion nd všemi, kdo se tm shromáždí, pk Hospodin stvoří bldchýn všechnu tu slávu bude ve dne přikrývt oblk dýmu v noci záře plnoucího ohně. 6 Poskytne přístřeší stín před denním horkem útočiště úkryt před bouří deštěm. Píseň o vinici Svému milému zpívt chci milostnou píseň o jeho vinici: 5 Můj milý mívl vinici n úrodném úbočí. 2 Okopl ji zbvil kmení, ušlechtilou révu n ní vysdil. Věž postvil uprostřed ní, vykopl v ní i vinný lis. Očekávl, že hrozny urodí, její plody le zplněly. 3 Nyní, občné Jeruzlém lide judský, rozsuďte mezi mnou mojí vinicí. 4 Co víc se dlo udělt pro moji vinici, než co jsem pro ni učinil? Když jsem očekávl, že hrozny urodí, proč její plody zplněly? 5 Nyní vám tedy oznámím, co udělám se svou vinicí: Odstrním její plot bude vypleněn, zbořím její zeď bude zdupán. 6 Nechám ji, by ldem ležel, neprořezná, neokopná, trním bodláčím celá zrostlá. Nvíc i mrkům poručím, ť n ni neprší. 7 Vinice Hospodin zástupů je dům izrelský, jeho milovná rév je judský lid. Očekávl právo, hle bezpráví, sprvedlnost, hle úpění! Šestkrát běd 8 Běd vám, kdo skupujete dům z domem spojujete pole s polem, tkže už nezbývá místo pro jiné copk jste jediní obyvtelé země?! Iziáš 5 5 Exod 13:21 22

9 Iziáš 5 9 Hospodin zástupů přede mnou prohlásil: Jistěže mnohé domy zchátrjí, honosné vily se vylidní. 10 Deset krů vinice vydá jen jeden džbán, deset měr osiv jen jednu míru zrn Běd těm, kdo ráno vstávjí hned se ženou z pitím, kdo vysedávjí dlouho do noci, než se vínem rozvášní! 12 Citery, loutny, tmburíny, píšťly, víno n jejich hodech nechybí. Hospodinovy skutky je le nezjímjí, dílo jeho rukou vůbec nevidí. 13 A proto můj lid půjde do zjetí, neboť mu chybí poznání; jeho urození budou umírt hldy, obyčejní budou žízní vyprhlí! 14 Záhrobí už proto rozvírá svůj chřtán, jeho bezedná tlm zeje dokořán; výkvět i spodin spdne tm, celý ten rozjřený bujný dv! 15 Člověk bude sržen kždý ponížen, pohledy pyšných skloní se. 16 Hospodin zástupů se le soudem vyvýší, svtý Bůh se ukáže svtým ve sprvedlnosti. 17 Ovce se budou pást jko n vlstních loukách, v troskách boháčů se budou pást kůzlt. 18 Běd těm, kdo táhnou vinu z provzy lži, kdo jk vůz n lně vlečou hřích! 19 Těm, kdo říkjí: Jen ť si pospíší, ť Bůh neotálí s dílem svým, bychom si je prohlédli! Jen ť už přijde s tím, ť Svtý izrelský svůj záměr nplní, bychom ho poznli! 20 Běd těm, kdo říkjí zlu dobro dobru zlo, kdo vydávjí tmu z světlo světlo nzývjí tmou, kdo vydávjí hořkost z sldkost sldkost z hořkost! 21 Běd těm, kdo se povžují z moudré, kdo si připdjí rozumně! 17 podle LXX (MT: budou jíst cizinci)

10 Běd hrdinům v pití vín, zdtným v nlévání nápojů, 23 kteří z úpltek osprvedlní drebák sprvedlivým právo odepřou! Iziáš 6 Přispěchá národ zdlek 24 Proto jko oheň polyká strniště seno mizí v plmenech, právě tk ztrouchniví jejich kořeny jejich květy vítr rozpráší. Zákon Hospodin zástupů totiž zvrhli, slovy Svtého izrelského pohrdli! 25 Hospodin proto vzplál hněvem n svůj lid, npřáhl proti němu ruku udeřil, tkže se hory ztřásly v ulicích jko smetí leží mrtvoly! Tím vším le jeho hněv stále nekončí, jeho ruk se ještě chystá udeřit. 26 Pozvedá korouhev pro národ zdlek, od konce svět ho hvízdnutím přivolá, hle hned rychle přispěchá! 27 Nikdo z nich se neunví, neklesne, nikdo si nezdřímne ni neusne, neuvolní se jim opsek n bedrech, nepřetrhne se jim n obuvi řemínek. 28 Jejich šípy jsou ostré všechny luky npjté; kopyt jejich koní jko křemen jejich kol jko vichřice. 29 Budou řvát jko lev, jko lvíčt spustí řev; zvrčí chytí úlovek, odvlečou ho pryč nikdo jim ho nevyrve. 30 V ten den budou vrčet nd svou kořistí, jko když moře burácí. Kdo tehdy pohlédne n zemi, uvidí smou tmu trápení světlo se skryje z mrky! Svtý, svtý, svtý 6 V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem sptřil Pán sedícího n vznešeném vyvýšeném trůnu lem jeho rouch nplňovl chrám. 2 Nd ním se vznášeli serfové, kždý se šesti křídly: dvěm si zkrývli tvář, dvěm si zkrývli nohy dvěm létli. 3 Jeden ke druhému přitom volli: 1 jiným jménem Azriáš (2.Král 15:1; 2.Let 26:1); zemřel 742 př. n. l.

11 Iziáš 6 Svtý, svtý, svtý je Hospodin zástupů, jeho sláv nplňuje všechnu zem! Hlsem toho volání se chvěly čepy veřejí chrám se nplnil dýmem. 5 Tehdy jsem zvoll: Běd mi teď zhynu! Jsem člověk s nečistými rty, žiji uprostřed lidu s nečistými rty, přitom jsem n vlstní oči sptřil Krále, Hospodin zástupů! 6 Vtom ke mně přiletěl jeden ze serfů, v ruce žhvý uhlík vztý kleštěmi z oltáře. 7 Dotkl se mých úst řekl: Hle, tento uhlík se dotkl tvých rtů; tvá vin byl odstrněn tvůj hřích očištěn. 8 Potom jsem uslyšel Pánův hls: Koho pošlu? Kdo nám půjde? Zde jsem, pošli mě! odpověděl jsem. 9 Tehdy řekl: Jdi vyřiď tomuto lidu: Slyšte poslouchejte, le nerozumějte, hleďte dívejte se, le nevězte! 10 Ztvrď srdce tohoto lidu, zcpi jim uši zvři oči, by očim neuviděli, ušim neuslyšeli, srdcem nepochopili neobrátili se, by nebyli uzdrveni. 11 Zeptl jsem se: N jk dlouho, Pne? on odpověděl: Dokud se měst nestnou troskmi, v nichž se nebydlí, dokud nebudou domy bez lidí země obrácená v sutiny. 12 Dokud Hospodin nevyžene lidi pryč, tkže tu zemi všichni opustí. 13 Kdyby v ní zůstl i jen desetin, musí být znovu vypleněn. Ale jko dub, jko mocný strom znechá phýl, když je poržen, tk je svté símě oním phýlem. Sám Pán vám dá znmení Z vlády judského krále Achze, syn Jotmov, syn Uziášov, vytáhl 7 rmejský král Recin s izrelským králem Pekchem, synem Remliášovým, do boje proti Jeruzlému, le nedokázl jej dobýt. b 2 Když bylo domu Dvidovu oznámeno: Arm se spolčil s Efrimem, c královo srdce i srdce jeho lidu se rozechvělo, jko se chvějí stromy ve větru. 3 Hospodin tehdy řekl Iziášovi: Vezmi svého syn Šer-jšub d vyjdi s ním Achzovi nproti. Potkáš ho u konce strouhy Horního rybník, u silnice k Vlchářovu poli, 4 řekneš mu: Zůstň klidný, neboj se! Nenech se děsit těmi dvěm doutnjícími ohrky zuřivým hněvem Armejce Recin syn Remliášov. 5 Ano, Arm s Efrimem, totiž Remliášovým 4 Exod 40:34 35; 1.Král 8:10 11 b př. n. l. (2.Král 16:5) c 2 původně kmenové jméno, později synonymum pro severní izrelské království d 3 hebr. Pozůsttek se nvrátí (srov. Iz 10:21)

12 869 synem, chystl tvou zkázu říkl: 6 Pojďme npdnout Judsko! Porzíme ho, rozdělíme si ho králem tm uděláme syn Tbelov. 7 Pnovník Hospodin všk prví: To se nestne, tk to nebude! 8 Hlvou Armu je Dmšek hlvou Dmšku Recin. Z pětšedesát let bude Efrim rozdrcen, tkže už nebude národem. 9 Hlvou Efrim je Smří hlvou Smří Remliášův syn. Jestliže neuvěříte, jistěže neobstojíte! Iziáš 8 10 Hospodin pk Achzovi ještě řekl: 11 Požádej Hospodin, svého Boh, o znmení, ť už dole v hlubinách nebo v nebeských výšinách. 12 Nepožádám, odpověděl všk Achz. Nebudu pokoušet Hospodin. 13 Slyš, dome Dvidův! řekl n to prorok. To vám nestčí unvovt lidi, že unvujete i mého Boh? 14 Sám Pán vám proto dá znmení: Hle, pnn počne porodí syn dá mu jméno Immnuel, Bůh je s námi. 15 Než se nučí odmítt zlo volit dobro, bude jíst smetnu med. 16 Než se to dítě nučí odmítt zlo volit dobro, bude země, jejíchž dvou králů se děsíš, zpustošen. 17 N tebe, n tvůj lid n tvůj otcovský dům pk Hospodin přivede čsy, jké nebyly ode dne, kdy se Efrim odtrhl od Judy přivede n tebe krále Asýrie! Asyrská břitv 18 V ten den Hospodin hvízdne n mouchy v končinách egyptského Nilu n včely v syrské krjině. 19 Ti všichni přitáhnou snesou se n strmé rokle i n sklní průrvy, n všechny houštiny i mokřiny. 20 V ten den Pán vezme břitvu njtou z Eufrtem, totiž syrského krále, oholí vám hlvu i chlupy n nohách, b i brdu vám ostříhá. 21 V ten den člověku zůstne jen krvk pár ovcí, 22 ndojí mu všk tolik mlék, že bude jíst smetnu. Ano, kždý, kdo bude ponechán v zemi, bude jíst med smetnu. 23 V ten den kždá vinice s tisícem keřů z tisíc stříbrných b zroste trním bodláčím. 24 Člověk se tm odváží jen s lukem šípy, neboť celá zem zroste trním bodláčím. 25 N žádnou ze strání kdysi obdělávných motykou se už nevydáš ze strchu z trní bodláčí. Budou z nich dobytčí pstviny, budou zdupány ovcemi. Bůh je s námi Hospodin mi řekl: Vezmi si velikou tbuli npiš n ni běžným písmem: Mher-šll Chš-bz (to je: Rychlá kořist, chvtný lup). 2 Při- 8 zvl jsem si k tomu spolehlivé svědky: kněze Uriáše Zchriáše, syn Jeberechiášov Král 16:8 9; 2.Let 28:16 21 b 23 si 11,5 kg stříbr

13 Iziáš Když jsem se pk dom milovl s prorokyní, počl porodil syn. Hospodin mi řekl: Dej mu jméno Mher-šll Chš-bz. 4 Než se to dítě nučí říkt: Tti, mmi, bude bohtství Dmšku i kořist Smří odvlečen k syrskému králi. 5 Hospodin mi pk ještě řekl: 6 Protože ten lid zvrhl poklidně tekoucí vody Siloe rduje se z Recin syn Remliášov, 7 hle, Pán n ně proto přivede prudké mohutné vody Eufrtu, totiž syrského krále se vší jeho slávou. Všude vystoupí ze svého koryt, všude se vylije z břehů. 8 I Judu zplví, rozlije se rozvodní, tkže dosáhne ž po brdu. Roztáhne křídl nplní tvou zemi od obzoru k obzoru. Bůh je s námi Immnuel! 9 Spolčete se, národy, děste se, všechny dleké země, poslyšte: Ozbrojte se děste se, ozbrojte se děste se! 10 Zosnujte plán zhroutí se, proneste řeč nenplní se; vždyť Bůh je s námi Immnuel! Kámen úrzu 11 Toto mi řekl Hospodin, když mě pevně uchopil svou rukou vrovl mě, bych se nevydávl cestou tohoto lidu: 12 Neříkejte zrd všemu, co tento lid nzývá zrdou. Čeho se oni bojí, toho se nebojte nelekejte se. 13 Jen Hospodin zástupů ť je vám svtý před ním mějte bázeň, jen z něho mějte strch. 14 On se vám stne svtyní, oběm domům Izrele všk bude kmenem úrzu skálou pádu; obyvtelům Jeruzlém bude pstí osidlem. 15 Mnozí se o něj zrzí, pdnou zrní se, chytí se do psti, v níž uvíznou. 16 Uzvři svědectví, zpečeť Zákon mezi mými učedníky. 17 Budu očekávt n Hospodin, jenž skryl svou tvář před domem Jákobovým; budu n něj čekt s ndějí. 18 Hle já děti, které mi dl Hospodin, b jsme v Izreli jko divy znmení od Hospodin zástupů, který přebývá n hoře Sion. 19 Jistě vám řeknou: Ptejte se věštců duchřů, kteří šeptjí šveholí. To se lid nemá ptát svého Boh? To se má ptát mrtvých n živé? 20 K Zákonu svědectví! Pokud všk nechtějí, pk ť si říkjí slov, v nichž není žádné světlo. 21 Lid potom bude bloudit zemí zbědovný hldový. Zouflý hldem pohlédne vzhůru bude zlořečit svému králi i svému Bohu. 22 Pohlédne n zemi hle soužení tm, děsivé černo bezvýchodná temnot! Světlo v temnotách 23 Soužená země všk nezůstne v tmách. Tk jko dříve ponížil zemi Zbulon zemi Neftlí, tk nkonec oslví při cestě k moři, z Jordánem, Glileu pohnů: 8 Iz 7:14 b 18 srov. Iz 7:3, 14; 8:1 4

14 871 9 Lid, který chodil v temnotách, veliké světlo uvidí, těm, kdo žili v zemi stínu smrti, světlo zzáří. 2 Rozmnožil jsi tento národ, jeho rdost jsi rozhojnil, tk se rdují před tebou, jko se rdují při sklizni, jko se veselí vojáci, když se dělí o kořist. 3 Rozlámeš jho, jež ho tížilo, prut šlehjící jeho rmeno i hůl jeho utiskovtele jko při midiánské porážce. 4 Veškerá obuv válečná i rouch krví zbrocená budou určen k spálení, budou pohlcen plmeny. 5 Vždyť se nám nrodilo dítě, byl nám dán syn; n jeho rmenou spočine vlád bude nzýván: Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje. 6 Jeho vlád stále poroste jeho pokoj bude bez konce. N Dvidově trůnu usedne, by vládl jeho království, by je ustnovil upevnil právem sprvedlností od toho dne ž nvěky. Horlivost Hospodin zástupů to způsobí! Iziáš 9 Jeho hněv ještě nekončí 7 Pán posll slovo proti Jákobovi dopdlo n Izrel. 8 Dozví se o tom všechen lid, Efrim i ti, kdo bydlí v Smří, ti, kteří ve své ndutosti se zpupným srdcem říkjí: 9 Cihly byly zbořeny, my všk budeme stvět z kmení! Plné fíkovníky byly skáceny, my je všk vyměníme z cedry! 3 Soud 7

15 Iziáš Hospodin proti nim vzbudil Recinovy protivníky, jejich nepřátele poštvl proti nim. 11 Zepředu Armejci, zezdu Filištíni plnými ústy Izrel hltli. Tím vším le jeho hněv stále nekončí, jeho ruk se ještě chystá udeřit! 12 Lid se všk nevrátil k tomu, kdo jej rnil, Hospodin zástupů hledt nechtěli. 13 Proto Hospodin Izreli odťl hlvu i ocs, plmový kmen i rákos v jednom dni. 14 (Tou hlvou je střec hodnostář, ocs je prorok, jenž učí lži.) 15 Neboť vůdci tohoto lidu jsou svůdci, kdo šli z nimi, se dli oklmt. 16 Proto Pán neušetří b jejich mldíky, neslituje se nd jejich sirotky vdovmi, neboť jsou všichni bezbožní zlí všechn úst mluví nesmysly. Tím vším le jeho hněv stále nekončí, jeho ruk se ještě chystá udeřit! 17 Zlo totiž vzplálo plmeny, polyká trní i bodláčí, zpluje i lesní houštiny, ž se sloupy dýmu zvedjí. 18 Hněvem Hospodin zástupů proto zčerná zem tento lid bude plmeny pohlcen. Nikdo nemá slitování ni nd brtry, 19 kždý hltá mso vlstních příbuzných. Krájel nprvo, zůstl hldový, hltl nlevo, chce víc. 20 Mnses Efrim, Efrim Mnsese, n Judu se pk vrhli společně. 10 Tím vším le jeho hněv stále nekončí, jeho ruk se ještě chystá udeřit! Běd těm, kdo uzákoňují zlé zákony, těm, kdo sepisují kruté předpisy, 2 by ovlivnili soudy s chudáky, ubohým v mém lidu by právo upřeli, by se vdovy stly jejich kořistí, by okrádli sirotky! 3 Co si počnete v den odplty, ž zdálky přižene se neštěstí? 10 tj. Asýrii (srov. Iz 8:6 7) b 16 podle Kum (MT: nemá rdost nd)

16 873 Koho poběžíte o pomoc poprosit? Kde znecháte své bohtství? 4 Nezbude vám než se krčit s vězni, než pdnout mezi mrtvými. Tím vším le jeho hněv stále nekončí, jeho ruk se ještě chystá udeřit! Iziáš 10 Běd Asýrii 5 Běd Asýrii, metle mého hněvu hůl v jejich ruce je má prchlivost! 6 Vyprvil jsem je proti bezbožnému národu, posll jsem je n lid, jenž ve mně budí zlost, by se vrhli n kořist, by shrábli lup, by je pošlpli jk bhno v ulicích. 7 Asyrský král všk tkto nepřemýšlí, jiné záměry nosí n srdci myslí jen n to, jk by hubil, jk by vymýtil mnohé národy. 8 Říká totiž: Nejsou mí velitelé smí králové? 9 Nedopdlo Klno jko Krkemiš? Nedopdl Chmát jko Arpád? Nedopdlo Smří jko Dmšek? 10 Má ruk uchvátil modlářská království, jež měl lepší sochy než Jeruzlém Smří. 11 Co jsem provedl se Smřím jeho modlmi, to provedu s Jeruzlémem jeho sochmi! 12 Proto, ž Pán dokončí vše, co chtěl vykont proti hoře Sion Jeruzlému, potrestá syrského krále z jeho zpupnou pýchu z to, jk s ndutě povýšeným pohledem 13 říká: Svou vlstní silou jsem to způsobil svou moudrostí vždyť jsem zkušený! Hrnice národů jsem odstrnil, vyplenil jsem jejich pokldy, zporážel jsem jejich trůny jko býk. 14 Bohtství národů má ruk pobrl, jko se hnízdo vybírá; jko se sbírjí opuštěná vjíčk, tk jsem já celou zemi vysbírl nikdo ni křídlem nezmávl, neotevřel zobák, by zpípl.

17 Iziáš Honosí se seker nd toho, kdo s ní seká? Povyšuje se pil nd svého drvoštěp? Jko by metl mávl tím, kdo ji zvedá, hůl se chlubil, že není dřevěná! A proto Pnovník, Hospodin zástupů, sešle n jejich vypsence úbytě pod jejich chloubou zpálí plmen nejprudší. 17 Světlo Izrele se stne ohněm, jejich Svtý bude plmenem; v jediném dni ten oheň pohltí jejich trní i bodláčí. 18 Jejich krásné lesy i zhrdy ž ke kořenům vypálí, jko když choré sklátí chorob. 19 Z lesů jim zůstne tk málo stromů, že by je i dítě mohlo spočítt. Pozůsttek se nvrátí 20 V ten den už pozůsttek Izrele ti, kdo se zchrání z domu Jákobov, nebudou spoléht n toho, kdo je bije, le budou oprvdově spoléht n Hospodin, Svtého izrelského. 21 Pozůsttek se nvrátí, pozůsttek Jákob se nvrátí k Mocnému Bohu. 22 I kdyby tvého lidu, Izreli, bylo jko písku v moři, b jen pozůsttek se nvrátí. Záhub už je rozhodnut, sprvedlnost přijde jko záplv. 23 Pán, Hospodin zástupů, se rozhodl přivést n celou zemi záhubu. 24 Nuže, toto prví Pán, Hospodin zástupů: Můj lide, jenž bydlíš n Sionu, neboj se Asyřnů, kteří tě bijí metlou zvedjí n tebe hůl tk jko kdysi Egyptští. 25 Má prchlivost totiž velmi brzy skončí můj hněv se obrátí k jejich záhubě. 26 Hospodin zástupů po nich šlehne bičem, jko když porzil Midiánce u Hvrní skály; c zvedne hůl nd moře tk jko kdysi v Egyptě. d 27 V ten den jejich břemeno spdne z tvého rmene jejich jho ze tvé šíje jho se po oleji sesmekne. 28 Přitáhli do Ajtu, prošli Migronem, v Michmsu zřídili si skldiště. 29 Prošli průsmykem: Přenocujeme v Gebě! Rám se vyděsil, Gibe Sulov se dl n útěk. 30 Glimská dcero, hlsitě nříkej! Lišo, poslouchej! Antote, přidej se! 31 Mdmen se rozutekl, obyvtelé Gebimu skryli se. 21 viz pozn. Iz 7:3 b 22 Gen 13:16; 22:17; 32:13 c 26 Soud 7:25 d 26 Exod 14:15 31

18 V Nobu se zství ještě dnes, proti hoře Dcery sionské zvednou pěst, pohrozí jeruzlémské výšině. 33 Avšk hle, Pnovník, Hospodin zástupů, stršlivou silou ty větve oklestí. Pokácí ty sttné velikány, srženi budou i nejvyšší. 34 Sekerou vymýtí ty lesní houštiny, libnonský les pdne před Vznešeným! Iziáš 11 Jišjův výhonek Z Jišjov přezu vyrzí proutek, výhonek z jeho kořenů přinese ovoce. 2 Duch Hospodinův n něm spočine Duch moudrosti chápání, Duch rozhodnutí odvhy, Duch poznání úcty k Hospodinu; 3 úctou k Hospodinu bude prostoupen. 11 Nebude soudit podle zdání svých očí, nebude se řídit tím, co uslyší. 4 Sprvedlivý soud přinese chudým, poníženým v zemi právo zjistí. Holí svých úst bude tlouci zemi, dechem svých rtů zničí ničemy. 5 N bedrech přepáše se sprvedlností, věrnost ponese jko pás n bocích. 6 Vlk bude bydlet s beránkem, leoprd ulehne vedle kůzlete; tele se bude pást b spolu s lvíčetem mlé dítě je povede. 7 Kráv medvědice budou n pstvě, jejich mláďt si lehnou společně lev bude žrát slámu jko dobytče. 8 Nemluvně si bude hrát nd dírou zmije, btole sáhne do hdího doupěte. 9 Už žádná zlob, už žádná záhub nikde n celé mé svté hoře země bude plná poznání Hospodin, tk jko vody nplňují moře! Pán shromáždí Izrel 10 V ten den bude kořen Jišjův vztyčen jko korouhev pro lidské zástupy budou ho vyhledávt národy, neboť jeho odpočinutí bude slvné. 1 1.Sm 16:1; Iz 4:2; 53:2; Jer 23:5; 33:15; Zch 3:8; 6:12 krmný dobytek) b 6 podle Kum (MT: tele

19 Iziáš V ten den Pán podruhé vztáhne ruku, by vykoupil pozůsttek svého lidu z Asýrie, z Dolního i Horního Egypt, z Hbeše, Elmu, Bbylonie, Chmátu i z mořských ostrovů. 12 Před národy zvedne korouhev, shromáždí rozehnný Izrel; rozptýleného Judu posbírá ze čtyř světových strn. 13 Efrimov b závist vymizí, Judov nevrživost bude skončen. Efrim už nebude závidět Judovi, Jud přestne Efrim npdt. 14 Vrhnou se n zápd, n filištínské svhy, národy n východě spolu vyplení. Vztáhnou své ruce n Edom Moáb, i Amonci je budou posloucht. 15 Hospodin vysuší záliv Egyptského moře, n Eufrt máchne rukou své vichřice rozdělí jej n sedm rmen, by se dl přejít v sndálech. 16 Tk vznikne cest pro jeho pozůsttek, pro lid, jenž bude v Asýrii znechán, tk jko kdysi vznikl pro Izrel toho dne, kdy vyšel z Egypt. Jásej zpívej, Sione! V ten den řekneš: 12 Chválím tě, Hospodine byls n mě rozzloben, odvrátil jsi všk svůj hněv potěšil jsi mě. 2 Hle, Bůh mě zchránil doufám už se nebojím. Má síl píseň je jen Hospodin, to on se stl mým spsením! c 3 Budete nbírt vodu s rdostí z prmenů spsení. 4 V ten den řeknete: Oslvujte Hospodin, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlšujte mezi národy, d jeho jméno prohlšujte jko nejvyšší! 11 srov. Exod 6:6 b 13 původně kmenové jméno, později synonymum pro severní izrelské království c 2 Exod 15:2; Žlm 118:14 d 4 1.Let 16:8; Žlm 105:1

20 877 5 Zpívejte Hospodinu, zchovl se vznešeně ť se to dozví celý svět! 6 Jásej zpívej, sionský lide veliký je Svtý izrelský uprostřed tebe! Iziáš 13 Ortel nd Bbylonem Ortel nd Bbylonem, jk jej viděl Iziáš, syn Amosův: 13 2 Zvedněte korouhev n holém návrší, hlsitě n ně křikněte, rukou jim pokyňte, ť vtrhnou do brn vznešených. 3 Svým posvěceným dl jsem příkzy, povoll jsem své hrdiny, své rozjřené vítěze, by vykonli můj hněv. 4 Slyš ten hřmot n horách jko když táhne rmád! Slyš lomoz království shromážděné národy Hospodin zástupů chystá vojsko do války! 5 Táhnou ze země dleké, od konce svět z obzorem Hospodin s nástroji svého hněvu, by zničili celou zem! 6 Kvílejte, neboť je blízko Hospodinův den, zhoub od Všemohoucího blíží se! 7 A proto všechny ruce ochbnou, všechn srdce se strchy rozplynou. 8 Budou zděšeni, sevřeni úzkostí, bolestí se budou svíjet jko rodičky. Jeden nd druhým bude ohromen, tváře jim vzplnou plmenem. 9 Hle, Hospodinův den neúprosně přichází s hněvem horlivým plnoucím, by zemi zcel zpustošil vyhldil z ní hříšníky. 10 Nebeské hvězdy souhvězdí se nebudou moci rozsvítit; slunce se ztmí už od svítání měsíc nevydá svůj svit. 11 Potrestám svět z jeho zločiny, všechny ničemy z jejich hřích. S pýchou ndutců tehdy skoncuji, pokořím zpupnost ukrutných. 2 ptrně nrážk n jméno Bbylonu kkdsky Báb-ilim, Brán boží

21 Iziáš Způsobím, že člověk bude nd zlto vzácnější, nd ofirské zlto bude smrtelník. 13 To proto, že otřesu nebem země se pohne v zákldech horlením Hospodin zástupů v den, kdy vzplne jeho hněv Jko vyplšená gzel, jko stádo, jež nikdo nesvolá, kždý se vrátí z svým lidem, kždý uteče do své země. 15 Kždý nlezený bude proboden, kždý dopdený pdne pod mečem. 16 Jejich nemluvňt budou utlučen před jejich očim, jejich domy vyloupeny, jejich ženy znásilněny. 17 Hle, já proti nim poštvu Médy, kteří si stříbr neváží o zlto zájem nemjí. 18 Svými luky rozstřílejí mldíky, nebudou mít soucit ni s kojenci, neslitují se nd dětmi. 19 Bbylon, to věhlsné království, t chloub sláv Chldejských, dopdne jko Bohem rozvrácená měst jko Sodom Gomor! 20 Nebude se v něm už nikdy žít, žádné pokolení jej neobydlí; neutáboří se tm beduín, nezství se tm pstýři. 21 Budou tm uléht pouštní příšery, domy se zplní sovmi, zbydlí se v nich pštrosi, roztnčí se tm běsi. 22 Ve věžích budou výt hyeny, v honosných plácích škli. Dny Bbylonu jsou sečteny, jeho čs přichází! Jký konec potkl tyrn! Hospodin se totiž slituje nd Jákobem, znovu vyvolí Izrel dá jim 14 spočinout v jejich vlstní zemi. Přidjí se k nim i cizinci připojí se k domu Jákobovu. 2 Národy se jich ujmou přivedou je zpět domů dům Izrele si je v Hospodinově zemi podrobí jko otrokyně otroky; vezmou do zjetí ty, kdo je zjli, budou vládnout nd svými tyrny.

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2 Hlava 10 Inteligence 2 Učedníkova kápě zvyšuje znalosti o 1 10 Síla 2 Helma bystrosti zvyšuje inteligenci o 1 20 Síla 3 Helma vůdce zvyšuje výdrž o 2 10 Síla 2 Obratnost 2 Rytířská helma zvyšuje výdrž

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Kniha rodu Ježíše Krista, a syna Davidova, syna Abrahamova:

Kniha rodu Ježíše Krista, a syna Davidova, syna Abrahamova: nový zákon Evngelium podle MATOUŠE Mesiášův rodokmen Knih rodu Ježíše Krist, syn Dvidov, syn Abrhmov: 2 Abrhm zplodil Izák, Izák zplodil Jákob, Jákob zplodil Judu jeho brtry, 3 Jud zplodil Perese Zerch

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. 2 Země pak byla pustá a prázdná,

Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. 2 Země pak byla pustá a prázdná, Genesis N počátku Příběh nebe země N počátku Bůh stvořil nebe zemi. 2 Země pk byl pustá prázdná, nd propstí byl tm nd vodmi se vznášel Boží Duch. 3 Bůh řekl: Ať je světlo! bylo světlo. 4 Bůh viděl, že

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

ÚPRAVA TEXTU PRO NESLYŠÍCÍ ČTENÁŘE. Biblické příběhy WWW.TICHAKNIHOVNA.CZ

ÚPRAVA TEXTU PRO NESLYŠÍCÍ ČTENÁŘE. Biblické příběhy WWW.TICHAKNIHOVNA.CZ ÚPRAVA TEXTU PRO NESLYŠÍCÍ ČTENÁŘE Biblické příběhy WWW.TICHAKNIHOVNA.CZ Biblické příběhy Ivan Olbracht Úprava textu pro Neslyšící čtenáře Text upravila Pavla Gandurská www.tichaknihovna.cz PŘÍBĚH 1 O

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Po smrti Hospodinova služebníka Mojžíše promluvil Hospodin k Mojžíšovu

Po smrti Hospodinova služebníka Mojžíše promluvil Hospodin k Mojžíšovu jozue Obszení země Buď silný sttečný Po smrti Hospodinov služebník Mojžíše promluvil Hospodin k Mojžíšovu pomocníku Jozuovi, synu Nunovu: 2 Mojžíš, můj služebník, zemřel. Ty le teď vstň spolu se vším tímto

Více

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku).

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku). Texty chval: esta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty Ž ČB, najdete v předchozím zpěvníku). 1. TY JSI PÁNEM NA NEBI A 1. Ty jsi Pánem na nebi, A Ty jsi Králem národů, A Tvojí spravedlností

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

GRAFY SOUVĚTÍ. AUTOR Mgr. Jana Pikalová. OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí a jejich grafických znázornění

GRAFY SOUVĚTÍ. AUTOR Mgr. Jana Pikalová. OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí a jejich grafických znázornění GRAFY SOUVĚTÍ AUTOR Mgr. Jn Piklová OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí jejich grfických znázornění FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU prcovní list pro žák POMŮCKY ppír kopírk OBSAH 1. Prcovní list s grfy

Více

Egypt. program pro děti

Egypt. program pro děti Světový den modliteb 2014 Egypt program pro děti 2 Světový den modliteb (Při vchodu nabízíme dětem skleničku nebo kelímek s vodou, kterou děti mají hned na místě ochutnat.) 1. Seznámení s Egyptem (doporučujeme

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Lidová slovesnost. Ročník 8.

Lidová slovesnost. Ročník 8. ČESKÝ JAZYK Lidová slovesnost Ročník 8. květen 2013 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Porozumění historickému textu - Chammurapiho zákoník Anotace Pracovní listy k procvičení porozumění historickému

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 48 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 28.3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen devátý Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Datum: 12.4.2012 Třída: 4.

Datum: 12.4.2012 Třída: 4. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Andrea Mojžíšová Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAJSB.4.20 Vzdělávací

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Věz, ó člověče, že všechno, co existuje, má bytí jen kvůli Zákonu. Poznej Zákon a budeš svobodný, nikdy nespoután okovy tmy.

Věz, ó člověče, že všechno, co existuje, má bytí jen kvůli Zákonu. Poznej Zákon a budeš svobodný, nikdy nespoután okovy tmy. S M A R A G D O V Á D E S K A X: Klíč Času Poslouchej, ó člověče. Vezmi si z mé moudrosti. Dozvěz se o hluboko ukrytých mystériích vesmíru. Dozvěď se o Myšlence, která rostla v hlubině, přinášejíc do vesmíru

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT NÁZEV MATERIÁLU: PRACOVNÍ LIST - BALADA, ROMANCE VY_32_INOVACE_ST2_LD20_16 Anotace Autor Jazyk Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

KRISTOVO SVĚTLO ZÁŘÍ NADE VŠEMI

KRISTOVO SVĚTLO ZÁŘÍ NADE VŠEMI KRISTOVO SVĚTLO ZÁŘÍ NADE VŠEMI LITURGIE PRO EKUMENICKOU NEDĚLI 23. ZÁŘÍ 2007 Liturgie vychází z toho, že tato ekumenická bohoslužba se koná na ve večerních hodinách, tedy mimo čas vlastních bohoslužeb.

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_490_Život a dílo Karla Jaromíra Erbena AUTOR: Mgr.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_490_Život a dílo Karla Jaromíra Erbena AUTOR: Mgr. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_490_Život a dílo Karla Jaromíra Erbena AUTOR: Mgr. Martina Ringová ROČNÍK, DATUM: 5., 19. 2. 2012 VZDĚL. OBOR,

Více

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011 Zjevení - úvod Srpen 2011 Úvod ke knize Zjevení Janovo Kniha Zjevení výrazně ovlivnila křesťanské dějiny. Zejména v dobách krizí. V průběhu dějin vybízela a i dnes vybízí k čistotě víry, hledání Božího

Více

SLŮVKA POVZBUZENÍ. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

SLŮVKA POVZBUZENÍ. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! SLŮVKA POVZBUZENÍ Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Jan 14,27 Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel,

Více

MODLITBA V NALÉHAVÉ POTŘEBĚ

MODLITBA V NALÉHAVÉ POTŘEBĚ MODLITBA V NALÉHAVÉ POTŘEBĚ Modlitba zahrnuje sedm dní. Pokud jde o velmi vážnou věc, je možné se ji modlit opakovaně 7 týdnů. 50. den byl seslán Duch svatý. 50tý rok byl milostivým létem Božím. O cokoli

Více

Výchova k děkování ve všem. Oběť díků 3. část

Výchova k děkování ve všem. Oběť díků 3. část Výchova k děkování ve všem Oběť díků 3. část Podklady: Nedělní kázání: 21. 06. 2015 Použit: Český studijní překlad Bible (+ jiné překlady) Sloužil: Michal Beran Kde: Maranatha sbor Apoštolské církve v

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více