Vidění o Judovi a Jeruzalémě, které viděl Izaiáš, syn Amosův, za vlády

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vidění o Judovi a Jeruzalémě, které viděl Izaiáš, syn Amosův, za vlády"

Transkript

1 iziáš Pozůsttek se nvrátí Vidění o Judovi Jeruzlémě, které viděl Iziáš, syn Amosův, z vlády judských králů Uziáše, Jotm, Achze Ezechiáše. Jko Sodom Gomor 2 Slyšte, nebes, země, vyslechni, co prví Hospodin: Syny jsem hýčkl, vychovl, oni mě le zrdili. 3 I býk zná svého hospodáře, osel zná jesle, kde ho krmí pán Izrel le nechce znát, můj lid si nevšímá! 4 Ach, národe hříšníků, lide obtížený vinmi, plemeno zločinců, synové zkžení Hospodin opustili, Svtého izrelského zvrhli, odvrátili se jko cizí! 5 Proč máte být biti ještě víc? Proč se musíte stále protivit? Hlv je celá pokrytá rnmi srdce puká bolestí. 6 Od chodidel ž k temeni nezůstl kousek netknutý: jen smé rány, modřiny jizvy smý hnis nejsou ošetřeny ni obvázány, olejem nejsou léčeny! 7 Vše země leží v sutinách, vše měst jsou spálen. Půdu vám cizáci plení před očim je z ní pustin, cizáky zcel zničená. 8 Opuštěn zůstl Dcer sionská jko chýše vprostřed vinice, jko budk v poli okurek, jk město, jež se obléhá. 1 si př. n. l. (2.Král 15 20; 2.Let 26 32)

2 859 9 Kdyby z nás Hospodin zástupů nenechl spoň hrstku nživu, už bychom byli jko Sodom, dopdli bychom jko Gomor! Iziáš 1 K čemu jsou mi vše oběti? 10 Slyšte slovo Hospodin, vládcové Sodomy, vyslechni učení nšeho Boh, lide Gomory: 11 K čemu jsou mi všechny ty vše oběti? prví Hospodin. Mám už dost berních záplů i sádl tučných dobytčt. Krev býků, kozlů beránků mi není příjemná. 12 Že se mi vůbec chodíte ukzovt! Kdo si myslíte, že o to stojí, byste šlpli po mých nádvořích? 13 Přestňte přinášet mrné oběti! Kouř kdidl je mi odporný. Všechn t novoluní, soboty, slvnosti t vše zlá shromáždění nesnáším! 14 T vše novoluní, ty vše svátky jk se mi z duše protiví! Jsou mi břemenem, nemohu už je vydržet. 15 Proto když ke mně vzpínáte ruce, zkrývám si oči před vámi; když své modlitby hromdíte, neslyším. Ruce máte celé od krve 16 umyjte se očisťte! Odkliďte mi už z očí zlo, jež jste páchli. Přestňte jednt zle 17 jednt dobře se nučte! Proszujte sprvedlnost, podpořte utlčovného, zjednejte sirotkovi právo zstňte se vdov! 18 Potom to můžeme spolu probrt, prví Hospodin: Jsou-li vše hříchy rudé jk šrlt, zběljí jko sníh. 9 Gen 18:20 19:25

3 Iziáš 1 Jsou-li jk purpurová látk, budou jk vln beránčí. 19 Jste-li ochotní poslušní, budete požívt drů země. 20 Jste-li všk vzpurní odbojní, budete požíráni mečem. Tk promluvil úst Hospodinov. 860 Nevěrné město 21 Ach, jk se kdysi věrné město stlo nevěstkou! Kdysi je nplňovlo právo sprvedlnost žil v něm teď všk jen vrhové. 22 Tvé stříbro se proměnilo v strusku, tvé víno se vodou zředilo. 23 Tví vládcové jsou smozvnci společníci zlodějů; všichni si úpltky oblíbili, záleží jim jen n zisku. Sirotkům nezjednávjí právo, nemjí zájem se zstt vdov. 24 Nuže, toto prví Pnovník, Hospodin zástupů, Mocný izrelský: Ach, jk si ulevím od svých nepřátel, svým protivníkům pomstím se! 25 Obrátím proti tobě ruku, dočist vytvím tvoji strusku, odstrním z tebe všechnu nečistotu! 26 Vrátím ti soudce tk jko kdysi, budeš mít rádce jko dřív. A potom budeš znovu nzýváno: Město sprvedlnosti, Věrné město. 27 Sion tehdy bude vykoupen právem jeho kjícní sprvedlností. 28 Zkáz všk přijde n vzpurné hříšné, zhyne kždý, kdo Hospodin opouští. 29 Hnb vám bude z posvátné háje, které se vám tk líbily; z ty zhrdy se budete stydět, že jste se pro ně rozhodli. 30 Budete jko dub, jemuž opdává listí, jko zhrd bez vody. 20 srov. Deut 30:15 19

4 Ze silák se stne koudel jiskrou bude jeho čin; obojí to pk spolu vzplne nikdo to nebude moci uhsit! Iziáš 2 N horu Hospodinovu Toto viděl Iziáš, syn Amosův, o Judovi Jeruzlémě: 2 2 V posledních dnech se přihodí, že hor Hospodinov domu bude čnít nd horské vrcholy, vysoko nd všechny výšiny. Pohrnou se k ní všechny národy, 3 zástupy lidí půjdou se slovy: Pojďme, vystupme n horu Hospodinovu, k Bohu Jákobovu do jeho domu! Bude nás vyučovt cestám svým my budeme chodit jeho stezkmi. Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení, z Jeruzlém se jeho slovo rozšíří. 4 On bude soudit mezi národy, zástupy lidí nprví. Tehdy ze svých mečů ukují pluhy ze svých kopí srpy. Národ proti národu nepozvedne meč, už nikdy se nebudou chystt do boje. 5 Dome Jákobův, pojďme, choďme v Hospodinově světle! Lidská pých bude sržen 6 Ty jsi všk opustil svůj lid, dům Jákobův, neboť je plný kouzel z Východu filištínského věštění tleskjí výplodům cizinců! 7 Jejich země je plná stříbr, zlt nepřeberných pokldů. Jejich země je plná koní vozů bezpočtu. b 8 Jejich země je plná model; vlstnímu dílu se klnějí, tomu, co smi vyrobí. 9 Člověk je sržen, kdekdo se ponižuje nepozvedej je! 4 Mich 4:1 3; srov. Joel 4:10 b 7 srov. Deut 17:16; 1.Král 5:6; 10:26 29

5 Iziáš 2 10 Schovej se do skl, člověče, zhrb se do země v hrůze před Hospodinem, před jeho slvným mjestátem! 11 Ponížen bude hrdý pohled člověk, lidská pých bude sržen; jen Hospodin bude vyvýšen v ten den Hospodin zástupů totiž chystá den pro všechny pyšné ndutce, pro všechny, kdo se povyšují budou poníženi 13 pro všechny ztepilé libnonské cedry, pro všechny sttné bášnské duby, 14 pro všechny strmé hory, pro všechny vznešené výšiny, 15 pro všechny hrdé bšty, pro všechny pevné hrdby, 16 pro všechny mořské lodi, pro všechny skvělé koráby. 17 Ponížen bude hrdost člověk, lidská pých bude sržen; v ten den bude vyvýšen jen Hospodin 18 modly zcel vymizí. 19 Lidé se schovjí do sklních jeskyní, do děr pod zemí v hrůze před Hospodinem, před jeho slvným mjestátem, ž povstne, by zděsil zem. 20 V ten den člověk zhodí mezi netopýry potkny své stříbrné modly, své zlté modly, které si vyrobil ke klnění. 21 Tehdy se schová do sklních slují, do horských rozsedlin v hrůze před Hospodinem, před jeho slvným mjestátem, ž povstne, by zděsil zem. 22 Přestňte tedy obdivovt člověk vždyť sotv svůj dech popdá! Z co by si mohl stát?

6 863 Tví vůdci jsou svůdci Nuže, pohleďte Pnovník, 3 Hospodin zástupů, z Jeruzlém Judy odstrní zdroj i zásobu: všechny zásoby potrvy i všechny zásoby vody, 2 hrdinu i bojovník, soudce i prorok, věštce i strce, 3 velitele i váženého muže, rádce i mudrce, věštce i zříkávče. Iziáš 3 4 Jko vůdce jim nechám chlpce, bude jim vládnout krutá sběř. 5 Lidé budou vyhrožovt jeden druhému, bližní bude ubližovt svému bližnímu, mldí se vrhnou n stré nicotní n ctihodné. 6 Člověk tehdy popdne svého brtr, někoho z vlstní rodiny: Buď nším vůdcem, máš přece plášť, udělej něco s těmi troskmi. 7 On le v ten den bude přísht: Já přece nemám žádný lék! Nemám dom chleb ni plášť, nedělejte mě vůdcem nd lidem! 8 Jeruzlém se hroutí, Jud se kácí! Postvili se Hospodinu slovy i skutky, jeho slávě vzepřeli se do očí. 9 Výrz jejich tváře svědčí proti nim svůj hřích jk Sodom stvějí n odiv. Běd jim! Přivedli n sebe neštěstí. 10 Řekněte sprvedlivému: Bude dobře! Ovoce svých skutků užije. 11 Běd všk ničemovi: Bude zle! Odpltu z své dílo dostne. 12 Ach, můj lid! Odírjí ho děti ženy nd ním pnují. Ach, můj lide! Tví vůdci jsou svůdci, zstřeli cestu, po níž měl jsi jít!

7 Iziáš 3 13 Hospodin povstl, by vedl při, stojí, by soudil zástupy. 14 Hospodin vznáší žlobu proti střešinům svého lidu jeho velmožům: To vy jste vyplenili moji vinici, dom si hromdíte kořist ubohých! 15 Jk to, že utlčujete můj lid, jk to, že šlpete chudým po tváři? Tk prví Hospodin, Pán zástupů. 864 Sionské dcery 16 Hospodin prví: Sionské dcery jsou nmyšlené, procházejí se s brdou nhoře se svůdným očim drobně cupitjí sem tm, řetízky cinkjí jim n nohách. 17 Sionské dcery proto Pán rní pršivinou n temeni Hospodin jejich spánky obnží! 18 V ten den Pán ty cetky odstrní: řetízky n kotnících, čelenky, náhrdelníky, 19 přívěsky, nármky, roušky, 20 turbny, stužky, šerpy, voňvky, tlismny, 21 prsteny, nosní kroužky, 22 róby, převlečníky, pláštěnky, tštičky, 23 krječky, košilky, šátky i přehozy. 24 Místo blzámu bude hnilob místo pásu provz, místo účesu bude lysin, místo rouch pytel místo ozdob cejch! 4 25 Tví muži, Sione, pdnou mečem, tví hrdinové ve válce. 26 Tvé brány budou truchlit kvílet, n zemi jko vdov schoulíš se. Jednoho muže se v ten den chopí sedm žen: Budeme jíst svůj vlstní chléb oblékt se vlstním oděvem, jen ť se jmenujeme po tobě pomoz nám ujít potupě! Hospodinův výhonek 2 V ten den bude Hospodinův výhonek b nádherný slvný plod země bude chloubou ozdobou pro ty z Izrele, kteří vyváznou. 3 Kdo zůstne n Sionu, kdo bude ponechán v Jeruzlémě, bude tehdy nzýván svtým, 1 srov. Gen 30:23; Iz 54:4 b 2 Iz 11:1; 53:2; Jer 23:5; 33:15; Zch 3:8; 6:12

8 865 totiž kždý, kdo je zpsán k životu v Jeruzlémě. 4 Pán tehdy duchem soudu duchem ohně smyje špínu sionských dcer umyje Jeruzlém od krve. 5 Nd celou horou Sion nd všemi, kdo se tm shromáždí, pk Hospodin stvoří bldchýn všechnu tu slávu bude ve dne přikrývt oblk dýmu v noci záře plnoucího ohně. 6 Poskytne přístřeší stín před denním horkem útočiště úkryt před bouří deštěm. Píseň o vinici Svému milému zpívt chci milostnou píseň o jeho vinici: 5 Můj milý mívl vinici n úrodném úbočí. 2 Okopl ji zbvil kmení, ušlechtilou révu n ní vysdil. Věž postvil uprostřed ní, vykopl v ní i vinný lis. Očekávl, že hrozny urodí, její plody le zplněly. 3 Nyní, občné Jeruzlém lide judský, rozsuďte mezi mnou mojí vinicí. 4 Co víc se dlo udělt pro moji vinici, než co jsem pro ni učinil? Když jsem očekávl, že hrozny urodí, proč její plody zplněly? 5 Nyní vám tedy oznámím, co udělám se svou vinicí: Odstrním její plot bude vypleněn, zbořím její zeď bude zdupán. 6 Nechám ji, by ldem ležel, neprořezná, neokopná, trním bodláčím celá zrostlá. Nvíc i mrkům poručím, ť n ni neprší. 7 Vinice Hospodin zástupů je dům izrelský, jeho milovná rév je judský lid. Očekávl právo, hle bezpráví, sprvedlnost, hle úpění! Šestkrát běd 8 Běd vám, kdo skupujete dům z domem spojujete pole s polem, tkže už nezbývá místo pro jiné copk jste jediní obyvtelé země?! Iziáš 5 5 Exod 13:21 22

9 Iziáš 5 9 Hospodin zástupů přede mnou prohlásil: Jistěže mnohé domy zchátrjí, honosné vily se vylidní. 10 Deset krů vinice vydá jen jeden džbán, deset měr osiv jen jednu míru zrn Běd těm, kdo ráno vstávjí hned se ženou z pitím, kdo vysedávjí dlouho do noci, než se vínem rozvášní! 12 Citery, loutny, tmburíny, píšťly, víno n jejich hodech nechybí. Hospodinovy skutky je le nezjímjí, dílo jeho rukou vůbec nevidí. 13 A proto můj lid půjde do zjetí, neboť mu chybí poznání; jeho urození budou umírt hldy, obyčejní budou žízní vyprhlí! 14 Záhrobí už proto rozvírá svůj chřtán, jeho bezedná tlm zeje dokořán; výkvět i spodin spdne tm, celý ten rozjřený bujný dv! 15 Člověk bude sržen kždý ponížen, pohledy pyšných skloní se. 16 Hospodin zástupů se le soudem vyvýší, svtý Bůh se ukáže svtým ve sprvedlnosti. 17 Ovce se budou pást jko n vlstních loukách, v troskách boháčů se budou pást kůzlt. 18 Běd těm, kdo táhnou vinu z provzy lži, kdo jk vůz n lně vlečou hřích! 19 Těm, kdo říkjí: Jen ť si pospíší, ť Bůh neotálí s dílem svým, bychom si je prohlédli! Jen ť už přijde s tím, ť Svtý izrelský svůj záměr nplní, bychom ho poznli! 20 Běd těm, kdo říkjí zlu dobro dobru zlo, kdo vydávjí tmu z světlo světlo nzývjí tmou, kdo vydávjí hořkost z sldkost sldkost z hořkost! 21 Běd těm, kdo se povžují z moudré, kdo si připdjí rozumně! 17 podle LXX (MT: budou jíst cizinci)

10 Běd hrdinům v pití vín, zdtným v nlévání nápojů, 23 kteří z úpltek osprvedlní drebák sprvedlivým právo odepřou! Iziáš 6 Přispěchá národ zdlek 24 Proto jko oheň polyká strniště seno mizí v plmenech, právě tk ztrouchniví jejich kořeny jejich květy vítr rozpráší. Zákon Hospodin zástupů totiž zvrhli, slovy Svtého izrelského pohrdli! 25 Hospodin proto vzplál hněvem n svůj lid, npřáhl proti němu ruku udeřil, tkže se hory ztřásly v ulicích jko smetí leží mrtvoly! Tím vším le jeho hněv stále nekončí, jeho ruk se ještě chystá udeřit. 26 Pozvedá korouhev pro národ zdlek, od konce svět ho hvízdnutím přivolá, hle hned rychle přispěchá! 27 Nikdo z nich se neunví, neklesne, nikdo si nezdřímne ni neusne, neuvolní se jim opsek n bedrech, nepřetrhne se jim n obuvi řemínek. 28 Jejich šípy jsou ostré všechny luky npjté; kopyt jejich koní jko křemen jejich kol jko vichřice. 29 Budou řvát jko lev, jko lvíčt spustí řev; zvrčí chytí úlovek, odvlečou ho pryč nikdo jim ho nevyrve. 30 V ten den budou vrčet nd svou kořistí, jko když moře burácí. Kdo tehdy pohlédne n zemi, uvidí smou tmu trápení světlo se skryje z mrky! Svtý, svtý, svtý 6 V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem sptřil Pán sedícího n vznešeném vyvýšeném trůnu lem jeho rouch nplňovl chrám. 2 Nd ním se vznášeli serfové, kždý se šesti křídly: dvěm si zkrývli tvář, dvěm si zkrývli nohy dvěm létli. 3 Jeden ke druhému přitom volli: 1 jiným jménem Azriáš (2.Král 15:1; 2.Let 26:1); zemřel 742 př. n. l.

11 Iziáš 6 Svtý, svtý, svtý je Hospodin zástupů, jeho sláv nplňuje všechnu zem! Hlsem toho volání se chvěly čepy veřejí chrám se nplnil dýmem. 5 Tehdy jsem zvoll: Běd mi teď zhynu! Jsem člověk s nečistými rty, žiji uprostřed lidu s nečistými rty, přitom jsem n vlstní oči sptřil Krále, Hospodin zástupů! 6 Vtom ke mně přiletěl jeden ze serfů, v ruce žhvý uhlík vztý kleštěmi z oltáře. 7 Dotkl se mých úst řekl: Hle, tento uhlík se dotkl tvých rtů; tvá vin byl odstrněn tvůj hřích očištěn. 8 Potom jsem uslyšel Pánův hls: Koho pošlu? Kdo nám půjde? Zde jsem, pošli mě! odpověděl jsem. 9 Tehdy řekl: Jdi vyřiď tomuto lidu: Slyšte poslouchejte, le nerozumějte, hleďte dívejte se, le nevězte! 10 Ztvrď srdce tohoto lidu, zcpi jim uši zvři oči, by očim neuviděli, ušim neuslyšeli, srdcem nepochopili neobrátili se, by nebyli uzdrveni. 11 Zeptl jsem se: N jk dlouho, Pne? on odpověděl: Dokud se měst nestnou troskmi, v nichž se nebydlí, dokud nebudou domy bez lidí země obrácená v sutiny. 12 Dokud Hospodin nevyžene lidi pryč, tkže tu zemi všichni opustí. 13 Kdyby v ní zůstl i jen desetin, musí být znovu vypleněn. Ale jko dub, jko mocný strom znechá phýl, když je poržen, tk je svté símě oním phýlem. Sám Pán vám dá znmení Z vlády judského krále Achze, syn Jotmov, syn Uziášov, vytáhl 7 rmejský král Recin s izrelským králem Pekchem, synem Remliášovým, do boje proti Jeruzlému, le nedokázl jej dobýt. b 2 Když bylo domu Dvidovu oznámeno: Arm se spolčil s Efrimem, c královo srdce i srdce jeho lidu se rozechvělo, jko se chvějí stromy ve větru. 3 Hospodin tehdy řekl Iziášovi: Vezmi svého syn Šer-jšub d vyjdi s ním Achzovi nproti. Potkáš ho u konce strouhy Horního rybník, u silnice k Vlchářovu poli, 4 řekneš mu: Zůstň klidný, neboj se! Nenech se děsit těmi dvěm doutnjícími ohrky zuřivým hněvem Armejce Recin syn Remliášov. 5 Ano, Arm s Efrimem, totiž Remliášovým 4 Exod 40:34 35; 1.Král 8:10 11 b př. n. l. (2.Král 16:5) c 2 původně kmenové jméno, později synonymum pro severní izrelské království d 3 hebr. Pozůsttek se nvrátí (srov. Iz 10:21)

12 869 synem, chystl tvou zkázu říkl: 6 Pojďme npdnout Judsko! Porzíme ho, rozdělíme si ho králem tm uděláme syn Tbelov. 7 Pnovník Hospodin všk prví: To se nestne, tk to nebude! 8 Hlvou Armu je Dmšek hlvou Dmšku Recin. Z pětšedesát let bude Efrim rozdrcen, tkže už nebude národem. 9 Hlvou Efrim je Smří hlvou Smří Remliášův syn. Jestliže neuvěříte, jistěže neobstojíte! Iziáš 8 10 Hospodin pk Achzovi ještě řekl: 11 Požádej Hospodin, svého Boh, o znmení, ť už dole v hlubinách nebo v nebeských výšinách. 12 Nepožádám, odpověděl všk Achz. Nebudu pokoušet Hospodin. 13 Slyš, dome Dvidův! řekl n to prorok. To vám nestčí unvovt lidi, že unvujete i mého Boh? 14 Sám Pán vám proto dá znmení: Hle, pnn počne porodí syn dá mu jméno Immnuel, Bůh je s námi. 15 Než se nučí odmítt zlo volit dobro, bude jíst smetnu med. 16 Než se to dítě nučí odmítt zlo volit dobro, bude země, jejíchž dvou králů se děsíš, zpustošen. 17 N tebe, n tvůj lid n tvůj otcovský dům pk Hospodin přivede čsy, jké nebyly ode dne, kdy se Efrim odtrhl od Judy přivede n tebe krále Asýrie! Asyrská břitv 18 V ten den Hospodin hvízdne n mouchy v končinách egyptského Nilu n včely v syrské krjině. 19 Ti všichni přitáhnou snesou se n strmé rokle i n sklní průrvy, n všechny houštiny i mokřiny. 20 V ten den Pán vezme břitvu njtou z Eufrtem, totiž syrského krále, oholí vám hlvu i chlupy n nohách, b i brdu vám ostříhá. 21 V ten den člověku zůstne jen krvk pár ovcí, 22 ndojí mu všk tolik mlék, že bude jíst smetnu. Ano, kždý, kdo bude ponechán v zemi, bude jíst med smetnu. 23 V ten den kždá vinice s tisícem keřů z tisíc stříbrných b zroste trním bodláčím. 24 Člověk se tm odváží jen s lukem šípy, neboť celá zem zroste trním bodláčím. 25 N žádnou ze strání kdysi obdělávných motykou se už nevydáš ze strchu z trní bodláčí. Budou z nich dobytčí pstviny, budou zdupány ovcemi. Bůh je s námi Hospodin mi řekl: Vezmi si velikou tbuli npiš n ni běžným písmem: Mher-šll Chš-bz (to je: Rychlá kořist, chvtný lup). 2 Při- 8 zvl jsem si k tomu spolehlivé svědky: kněze Uriáše Zchriáše, syn Jeberechiášov Král 16:8 9; 2.Let 28:16 21 b 23 si 11,5 kg stříbr

13 Iziáš Když jsem se pk dom milovl s prorokyní, počl porodil syn. Hospodin mi řekl: Dej mu jméno Mher-šll Chš-bz. 4 Než se to dítě nučí říkt: Tti, mmi, bude bohtství Dmšku i kořist Smří odvlečen k syrskému králi. 5 Hospodin mi pk ještě řekl: 6 Protože ten lid zvrhl poklidně tekoucí vody Siloe rduje se z Recin syn Remliášov, 7 hle, Pán n ně proto přivede prudké mohutné vody Eufrtu, totiž syrského krále se vší jeho slávou. Všude vystoupí ze svého koryt, všude se vylije z břehů. 8 I Judu zplví, rozlije se rozvodní, tkže dosáhne ž po brdu. Roztáhne křídl nplní tvou zemi od obzoru k obzoru. Bůh je s námi Immnuel! 9 Spolčete se, národy, děste se, všechny dleké země, poslyšte: Ozbrojte se děste se, ozbrojte se děste se! 10 Zosnujte plán zhroutí se, proneste řeč nenplní se; vždyť Bůh je s námi Immnuel! Kámen úrzu 11 Toto mi řekl Hospodin, když mě pevně uchopil svou rukou vrovl mě, bych se nevydávl cestou tohoto lidu: 12 Neříkejte zrd všemu, co tento lid nzývá zrdou. Čeho se oni bojí, toho se nebojte nelekejte se. 13 Jen Hospodin zástupů ť je vám svtý před ním mějte bázeň, jen z něho mějte strch. 14 On se vám stne svtyní, oběm domům Izrele všk bude kmenem úrzu skálou pádu; obyvtelům Jeruzlém bude pstí osidlem. 15 Mnozí se o něj zrzí, pdnou zrní se, chytí se do psti, v níž uvíznou. 16 Uzvři svědectví, zpečeť Zákon mezi mými učedníky. 17 Budu očekávt n Hospodin, jenž skryl svou tvář před domem Jákobovým; budu n něj čekt s ndějí. 18 Hle já děti, které mi dl Hospodin, b jsme v Izreli jko divy znmení od Hospodin zástupů, který přebývá n hoře Sion. 19 Jistě vám řeknou: Ptejte se věštců duchřů, kteří šeptjí šveholí. To se lid nemá ptát svého Boh? To se má ptát mrtvých n živé? 20 K Zákonu svědectví! Pokud všk nechtějí, pk ť si říkjí slov, v nichž není žádné světlo. 21 Lid potom bude bloudit zemí zbědovný hldový. Zouflý hldem pohlédne vzhůru bude zlořečit svému králi i svému Bohu. 22 Pohlédne n zemi hle soužení tm, děsivé černo bezvýchodná temnot! Světlo v temnotách 23 Soužená země všk nezůstne v tmách. Tk jko dříve ponížil zemi Zbulon zemi Neftlí, tk nkonec oslví při cestě k moři, z Jordánem, Glileu pohnů: 8 Iz 7:14 b 18 srov. Iz 7:3, 14; 8:1 4

14 871 9 Lid, který chodil v temnotách, veliké světlo uvidí, těm, kdo žili v zemi stínu smrti, světlo zzáří. 2 Rozmnožil jsi tento národ, jeho rdost jsi rozhojnil, tk se rdují před tebou, jko se rdují při sklizni, jko se veselí vojáci, když se dělí o kořist. 3 Rozlámeš jho, jež ho tížilo, prut šlehjící jeho rmeno i hůl jeho utiskovtele jko při midiánské porážce. 4 Veškerá obuv válečná i rouch krví zbrocená budou určen k spálení, budou pohlcen plmeny. 5 Vždyť se nám nrodilo dítě, byl nám dán syn; n jeho rmenou spočine vlád bude nzýván: Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje. 6 Jeho vlád stále poroste jeho pokoj bude bez konce. N Dvidově trůnu usedne, by vládl jeho království, by je ustnovil upevnil právem sprvedlností od toho dne ž nvěky. Horlivost Hospodin zástupů to způsobí! Iziáš 9 Jeho hněv ještě nekončí 7 Pán posll slovo proti Jákobovi dopdlo n Izrel. 8 Dozví se o tom všechen lid, Efrim i ti, kdo bydlí v Smří, ti, kteří ve své ndutosti se zpupným srdcem říkjí: 9 Cihly byly zbořeny, my všk budeme stvět z kmení! Plné fíkovníky byly skáceny, my je všk vyměníme z cedry! 3 Soud 7

15 Iziáš Hospodin proti nim vzbudil Recinovy protivníky, jejich nepřátele poštvl proti nim. 11 Zepředu Armejci, zezdu Filištíni plnými ústy Izrel hltli. Tím vším le jeho hněv stále nekončí, jeho ruk se ještě chystá udeřit! 12 Lid se všk nevrátil k tomu, kdo jej rnil, Hospodin zástupů hledt nechtěli. 13 Proto Hospodin Izreli odťl hlvu i ocs, plmový kmen i rákos v jednom dni. 14 (Tou hlvou je střec hodnostář, ocs je prorok, jenž učí lži.) 15 Neboť vůdci tohoto lidu jsou svůdci, kdo šli z nimi, se dli oklmt. 16 Proto Pán neušetří b jejich mldíky, neslituje se nd jejich sirotky vdovmi, neboť jsou všichni bezbožní zlí všechn úst mluví nesmysly. Tím vším le jeho hněv stále nekončí, jeho ruk se ještě chystá udeřit! 17 Zlo totiž vzplálo plmeny, polyká trní i bodláčí, zpluje i lesní houštiny, ž se sloupy dýmu zvedjí. 18 Hněvem Hospodin zástupů proto zčerná zem tento lid bude plmeny pohlcen. Nikdo nemá slitování ni nd brtry, 19 kždý hltá mso vlstních příbuzných. Krájel nprvo, zůstl hldový, hltl nlevo, chce víc. 20 Mnses Efrim, Efrim Mnsese, n Judu se pk vrhli společně. 10 Tím vším le jeho hněv stále nekončí, jeho ruk se ještě chystá udeřit! Běd těm, kdo uzákoňují zlé zákony, těm, kdo sepisují kruté předpisy, 2 by ovlivnili soudy s chudáky, ubohým v mém lidu by právo upřeli, by se vdovy stly jejich kořistí, by okrádli sirotky! 3 Co si počnete v den odplty, ž zdálky přižene se neštěstí? 10 tj. Asýrii (srov. Iz 8:6 7) b 16 podle Kum (MT: nemá rdost nd)

16 873 Koho poběžíte o pomoc poprosit? Kde znecháte své bohtství? 4 Nezbude vám než se krčit s vězni, než pdnout mezi mrtvými. Tím vším le jeho hněv stále nekončí, jeho ruk se ještě chystá udeřit! Iziáš 10 Běd Asýrii 5 Běd Asýrii, metle mého hněvu hůl v jejich ruce je má prchlivost! 6 Vyprvil jsem je proti bezbožnému národu, posll jsem je n lid, jenž ve mně budí zlost, by se vrhli n kořist, by shrábli lup, by je pošlpli jk bhno v ulicích. 7 Asyrský král všk tkto nepřemýšlí, jiné záměry nosí n srdci myslí jen n to, jk by hubil, jk by vymýtil mnohé národy. 8 Říká totiž: Nejsou mí velitelé smí králové? 9 Nedopdlo Klno jko Krkemiš? Nedopdl Chmát jko Arpád? Nedopdlo Smří jko Dmšek? 10 Má ruk uchvátil modlářská království, jež měl lepší sochy než Jeruzlém Smří. 11 Co jsem provedl se Smřím jeho modlmi, to provedu s Jeruzlémem jeho sochmi! 12 Proto, ž Pán dokončí vše, co chtěl vykont proti hoře Sion Jeruzlému, potrestá syrského krále z jeho zpupnou pýchu z to, jk s ndutě povýšeným pohledem 13 říká: Svou vlstní silou jsem to způsobil svou moudrostí vždyť jsem zkušený! Hrnice národů jsem odstrnil, vyplenil jsem jejich pokldy, zporážel jsem jejich trůny jko býk. 14 Bohtství národů má ruk pobrl, jko se hnízdo vybírá; jko se sbírjí opuštěná vjíčk, tk jsem já celou zemi vysbírl nikdo ni křídlem nezmávl, neotevřel zobák, by zpípl.

17 Iziáš Honosí se seker nd toho, kdo s ní seká? Povyšuje se pil nd svého drvoštěp? Jko by metl mávl tím, kdo ji zvedá, hůl se chlubil, že není dřevěná! A proto Pnovník, Hospodin zástupů, sešle n jejich vypsence úbytě pod jejich chloubou zpálí plmen nejprudší. 17 Světlo Izrele se stne ohněm, jejich Svtý bude plmenem; v jediném dni ten oheň pohltí jejich trní i bodláčí. 18 Jejich krásné lesy i zhrdy ž ke kořenům vypálí, jko když choré sklátí chorob. 19 Z lesů jim zůstne tk málo stromů, že by je i dítě mohlo spočítt. Pozůsttek se nvrátí 20 V ten den už pozůsttek Izrele ti, kdo se zchrání z domu Jákobov, nebudou spoléht n toho, kdo je bije, le budou oprvdově spoléht n Hospodin, Svtého izrelského. 21 Pozůsttek se nvrátí, pozůsttek Jákob se nvrátí k Mocnému Bohu. 22 I kdyby tvého lidu, Izreli, bylo jko písku v moři, b jen pozůsttek se nvrátí. Záhub už je rozhodnut, sprvedlnost přijde jko záplv. 23 Pán, Hospodin zástupů, se rozhodl přivést n celou zemi záhubu. 24 Nuže, toto prví Pán, Hospodin zástupů: Můj lide, jenž bydlíš n Sionu, neboj se Asyřnů, kteří tě bijí metlou zvedjí n tebe hůl tk jko kdysi Egyptští. 25 Má prchlivost totiž velmi brzy skončí můj hněv se obrátí k jejich záhubě. 26 Hospodin zástupů po nich šlehne bičem, jko když porzil Midiánce u Hvrní skály; c zvedne hůl nd moře tk jko kdysi v Egyptě. d 27 V ten den jejich břemeno spdne z tvého rmene jejich jho ze tvé šíje jho se po oleji sesmekne. 28 Přitáhli do Ajtu, prošli Migronem, v Michmsu zřídili si skldiště. 29 Prošli průsmykem: Přenocujeme v Gebě! Rám se vyděsil, Gibe Sulov se dl n útěk. 30 Glimská dcero, hlsitě nříkej! Lišo, poslouchej! Antote, přidej se! 31 Mdmen se rozutekl, obyvtelé Gebimu skryli se. 21 viz pozn. Iz 7:3 b 22 Gen 13:16; 22:17; 32:13 c 26 Soud 7:25 d 26 Exod 14:15 31

18 V Nobu se zství ještě dnes, proti hoře Dcery sionské zvednou pěst, pohrozí jeruzlémské výšině. 33 Avšk hle, Pnovník, Hospodin zástupů, stršlivou silou ty větve oklestí. Pokácí ty sttné velikány, srženi budou i nejvyšší. 34 Sekerou vymýtí ty lesní houštiny, libnonský les pdne před Vznešeným! Iziáš 11 Jišjův výhonek Z Jišjov přezu vyrzí proutek, výhonek z jeho kořenů přinese ovoce. 2 Duch Hospodinův n něm spočine Duch moudrosti chápání, Duch rozhodnutí odvhy, Duch poznání úcty k Hospodinu; 3 úctou k Hospodinu bude prostoupen. 11 Nebude soudit podle zdání svých očí, nebude se řídit tím, co uslyší. 4 Sprvedlivý soud přinese chudým, poníženým v zemi právo zjistí. Holí svých úst bude tlouci zemi, dechem svých rtů zničí ničemy. 5 N bedrech přepáše se sprvedlností, věrnost ponese jko pás n bocích. 6 Vlk bude bydlet s beránkem, leoprd ulehne vedle kůzlete; tele se bude pást b spolu s lvíčetem mlé dítě je povede. 7 Kráv medvědice budou n pstvě, jejich mláďt si lehnou společně lev bude žrát slámu jko dobytče. 8 Nemluvně si bude hrát nd dírou zmije, btole sáhne do hdího doupěte. 9 Už žádná zlob, už žádná záhub nikde n celé mé svté hoře země bude plná poznání Hospodin, tk jko vody nplňují moře! Pán shromáždí Izrel 10 V ten den bude kořen Jišjův vztyčen jko korouhev pro lidské zástupy budou ho vyhledávt národy, neboť jeho odpočinutí bude slvné. 1 1.Sm 16:1; Iz 4:2; 53:2; Jer 23:5; 33:15; Zch 3:8; 6:12 krmný dobytek) b 6 podle Kum (MT: tele

19 Iziáš V ten den Pán podruhé vztáhne ruku, by vykoupil pozůsttek svého lidu z Asýrie, z Dolního i Horního Egypt, z Hbeše, Elmu, Bbylonie, Chmátu i z mořských ostrovů. 12 Před národy zvedne korouhev, shromáždí rozehnný Izrel; rozptýleného Judu posbírá ze čtyř světových strn. 13 Efrimov b závist vymizí, Judov nevrživost bude skončen. Efrim už nebude závidět Judovi, Jud přestne Efrim npdt. 14 Vrhnou se n zápd, n filištínské svhy, národy n východě spolu vyplení. Vztáhnou své ruce n Edom Moáb, i Amonci je budou posloucht. 15 Hospodin vysuší záliv Egyptského moře, n Eufrt máchne rukou své vichřice rozdělí jej n sedm rmen, by se dl přejít v sndálech. 16 Tk vznikne cest pro jeho pozůsttek, pro lid, jenž bude v Asýrii znechán, tk jko kdysi vznikl pro Izrel toho dne, kdy vyšel z Egypt. Jásej zpívej, Sione! V ten den řekneš: 12 Chválím tě, Hospodine byls n mě rozzloben, odvrátil jsi všk svůj hněv potěšil jsi mě. 2 Hle, Bůh mě zchránil doufám už se nebojím. Má síl píseň je jen Hospodin, to on se stl mým spsením! c 3 Budete nbírt vodu s rdostí z prmenů spsení. 4 V ten den řeknete: Oslvujte Hospodin, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlšujte mezi národy, d jeho jméno prohlšujte jko nejvyšší! 11 srov. Exod 6:6 b 13 původně kmenové jméno, později synonymum pro severní izrelské království c 2 Exod 15:2; Žlm 118:14 d 4 1.Let 16:8; Žlm 105:1

20 877 5 Zpívejte Hospodinu, zchovl se vznešeně ť se to dozví celý svět! 6 Jásej zpívej, sionský lide veliký je Svtý izrelský uprostřed tebe! Iziáš 13 Ortel nd Bbylonem Ortel nd Bbylonem, jk jej viděl Iziáš, syn Amosův: 13 2 Zvedněte korouhev n holém návrší, hlsitě n ně křikněte, rukou jim pokyňte, ť vtrhnou do brn vznešených. 3 Svým posvěceným dl jsem příkzy, povoll jsem své hrdiny, své rozjřené vítěze, by vykonli můj hněv. 4 Slyš ten hřmot n horách jko když táhne rmád! Slyš lomoz království shromážděné národy Hospodin zástupů chystá vojsko do války! 5 Táhnou ze země dleké, od konce svět z obzorem Hospodin s nástroji svého hněvu, by zničili celou zem! 6 Kvílejte, neboť je blízko Hospodinův den, zhoub od Všemohoucího blíží se! 7 A proto všechny ruce ochbnou, všechn srdce se strchy rozplynou. 8 Budou zděšeni, sevřeni úzkostí, bolestí se budou svíjet jko rodičky. Jeden nd druhým bude ohromen, tváře jim vzplnou plmenem. 9 Hle, Hospodinův den neúprosně přichází s hněvem horlivým plnoucím, by zemi zcel zpustošil vyhldil z ní hříšníky. 10 Nebeské hvězdy souhvězdí se nebudou moci rozsvítit; slunce se ztmí už od svítání měsíc nevydá svůj svit. 11 Potrestám svět z jeho zločiny, všechny ničemy z jejich hřích. S pýchou ndutců tehdy skoncuji, pokořím zpupnost ukrutných. 2 ptrně nrážk n jméno Bbylonu kkdsky Báb-ilim, Brán boží

21 Iziáš Způsobím, že člověk bude nd zlto vzácnější, nd ofirské zlto bude smrtelník. 13 To proto, že otřesu nebem země se pohne v zákldech horlením Hospodin zástupů v den, kdy vzplne jeho hněv Jko vyplšená gzel, jko stádo, jež nikdo nesvolá, kždý se vrátí z svým lidem, kždý uteče do své země. 15 Kždý nlezený bude proboden, kždý dopdený pdne pod mečem. 16 Jejich nemluvňt budou utlučen před jejich očim, jejich domy vyloupeny, jejich ženy znásilněny. 17 Hle, já proti nim poštvu Médy, kteří si stříbr neváží o zlto zájem nemjí. 18 Svými luky rozstřílejí mldíky, nebudou mít soucit ni s kojenci, neslitují se nd dětmi. 19 Bbylon, to věhlsné království, t chloub sláv Chldejských, dopdne jko Bohem rozvrácená měst jko Sodom Gomor! 20 Nebude se v něm už nikdy žít, žádné pokolení jej neobydlí; neutáboří se tm beduín, nezství se tm pstýři. 21 Budou tm uléht pouštní příšery, domy se zplní sovmi, zbydlí se v nich pštrosi, roztnčí se tm běsi. 22 Ve věžích budou výt hyeny, v honosných plácích škli. Dny Bbylonu jsou sečteny, jeho čs přichází! Jký konec potkl tyrn! Hospodin se totiž slituje nd Jákobem, znovu vyvolí Izrel dá jim 14 spočinout v jejich vlstní zemi. Přidjí se k nim i cizinci připojí se k domu Jákobovu. 2 Národy se jich ujmou přivedou je zpět domů dům Izrele si je v Hospodinově zemi podrobí jko otrokyně otroky; vezmou do zjetí ty, kdo je zjli, budou vládnout nd svými tyrny.

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

28. neděle v mezidobí. Cyklus A Mt 22,1-14

28. neděle v mezidobí. Cyklus A Mt 22,1-14 28. neděle v mezidobí Cyklus A Mt 22,1-14 Čtení z knihy proroka Joela. Oblékněte si smuteční roucha a plačte, kněží, naříkejte, služebníci oltáře, vstupte (do chrámu) a nocujte v žínicích, služebníci

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených August Manz Špatný zvyk lidí, zkřivit a strhávat dolů všechny pojmy z vysokého a duchovního do všedních hlubin své pozemské všednosti učinil i toto slovo Ježíše

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný...

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný... Lord You're Mighty Youthful Praise Pane, jsi mocný... Hospodine, jak veliké je Tvé jméno po vší zemi, svou slávou převyšuješ nebesa i zemi- Když přemýšlím o všem, co jsi stvořil: slunce, měsíc a hvězdy,

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Matouš 13, 24-30 (plevel, pšenice, spálení, stodola) Předložil jim jiné podobenství: S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Mít Davidovo srdce. KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015

Mít Davidovo srdce. KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015 Mít Davidovo srdce KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015 Jaké bylo Davidovo srdce? 1 Kr 3:6 Šalomoun řekl: Ty jsi prokázal svému otroku, mému otci Davidovi, velké milosrdenství, když před tebou chodil věrně

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Petr Boháč Hra o Médei : Hra o Médeu

Petr Boháč Hra o Médei : Hra o Médeu Petr Boháč Hra o Médei : Hra o Médeu Dva členové u Euripides: Kéž neprolétla, plujíc v dálnou Kolchidu, loď Argo nikdy jícnem temných Symplegád... Hej, Argonauté, synové bohů, loď Argo čeká... napřete

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí.

Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí. Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí. Cesta do Betléma má v dějinách své místo. Stalo se v oněch

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Tušivá rozpomnění Jezerní básníci Přeložil Václav Renč Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Translation Václav

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Bible pro děti představuje. Čtyřicet let

Bible pro děti představuje. Čtyřicet let Bible pro děti představuje Čtyřicet let Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2017 Bible for Children,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015 4. neděle po Zjevení 1. února 2015 kniha Soudců 23Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: Náš bůh nám vydal do rukou Samsona,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

9. neděle po Trojici svaté

9. neděle po Trojici svaté 9. neděle po Trojici svaté Správci Boží milosti Heslo týdne: Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. (L 12,48b) F: Plnit, Bože můj, tvou vůli

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

P O S T O P Á C H P Ř E D K Ů. a n e b n e t r a d i č n í p u t o v á n í p o h o l e š o v s k ý c h p a m á t k á c h

P O S T O P Á C H P Ř E D K Ů. a n e b n e t r a d i č n í p u t o v á n í p o h o l e š o v s k ý c h p a m á t k á c h P O S T O P Á C H P Ř E D K Ů a n e b n e t r a d i č n í p u t o v á n í p o h o l e š o v s k ý c h p a m á t k á c h Památky k návštěvě každého lákají, vícero podob však v sobě skrývají. Vydej se proto

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

NEŠPORY PRO SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO K

NEŠPORY PRO SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO K NEŠPORY PRO SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE revidovaná verze 50 Bo Slyš še ÚVODNÍ VERŠ že, pospěš mi vo lá ní! Sláva Otci i Synu, * i po moc! chu jako byla počátku i nyní i vždycky, * Du sva té mu, ků. a

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Bible pro děti. představuje. Čtyřicet let

Bible pro děti. představuje. Čtyřicet let Bible pro děti představuje Čtyřicet let Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu 1 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

1. neděle adventní. Cyklus A Mt 24,37-44

1. neděle adventní. Cyklus A Mt 24,37-44 1. neděle adventní Cyklus A Mt 24,37-44 Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Já, Jan, viděl jsem anděla sestupujícího z nebe: v ruce držel klíč od propasti a velký řetěz. Popadl draka, toho starého

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011 Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 1Já, Nebúkadnesar, jsem spokojeně pobýval ve svém domě, pln svěžesti ve svém paláci. 2Viděl jsem sen a ten mě vystrašil. Představy

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2 Hlava 10 Inteligence 2 Učedníkova kápě zvyšuje znalosti o 1 10 Síla 2 Helma bystrosti zvyšuje inteligenci o 1 20 Síla 3 Helma vůdce zvyšuje výdrž o 2 10 Síla 2 Obratnost 2 Rytířská helma zvyšuje výdrž

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více