Vidění o Judovi a Jeruzalémě, které viděl Izaiáš, syn Amosův, za vlády

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vidění o Judovi a Jeruzalémě, které viděl Izaiáš, syn Amosův, za vlády"

Transkript

1 iziáš Pozůsttek se nvrátí Vidění o Judovi Jeruzlémě, které viděl Iziáš, syn Amosův, z vlády judských králů Uziáše, Jotm, Achze Ezechiáše. Jko Sodom Gomor 2 Slyšte, nebes, země, vyslechni, co prví Hospodin: Syny jsem hýčkl, vychovl, oni mě le zrdili. 3 I býk zná svého hospodáře, osel zná jesle, kde ho krmí pán Izrel le nechce znát, můj lid si nevšímá! 4 Ach, národe hříšníků, lide obtížený vinmi, plemeno zločinců, synové zkžení Hospodin opustili, Svtého izrelského zvrhli, odvrátili se jko cizí! 5 Proč máte být biti ještě víc? Proč se musíte stále protivit? Hlv je celá pokrytá rnmi srdce puká bolestí. 6 Od chodidel ž k temeni nezůstl kousek netknutý: jen smé rány, modřiny jizvy smý hnis nejsou ošetřeny ni obvázány, olejem nejsou léčeny! 7 Vše země leží v sutinách, vše měst jsou spálen. Půdu vám cizáci plení před očim je z ní pustin, cizáky zcel zničená. 8 Opuštěn zůstl Dcer sionská jko chýše vprostřed vinice, jko budk v poli okurek, jk město, jež se obléhá. 1 si př. n. l. (2.Král 15 20; 2.Let 26 32)

2 859 9 Kdyby z nás Hospodin zástupů nenechl spoň hrstku nživu, už bychom byli jko Sodom, dopdli bychom jko Gomor! Iziáš 1 K čemu jsou mi vše oběti? 10 Slyšte slovo Hospodin, vládcové Sodomy, vyslechni učení nšeho Boh, lide Gomory: 11 K čemu jsou mi všechny ty vše oběti? prví Hospodin. Mám už dost berních záplů i sádl tučných dobytčt. Krev býků, kozlů beránků mi není příjemná. 12 Že se mi vůbec chodíte ukzovt! Kdo si myslíte, že o to stojí, byste šlpli po mých nádvořích? 13 Přestňte přinášet mrné oběti! Kouř kdidl je mi odporný. Všechn t novoluní, soboty, slvnosti t vše zlá shromáždění nesnáším! 14 T vše novoluní, ty vše svátky jk se mi z duše protiví! Jsou mi břemenem, nemohu už je vydržet. 15 Proto když ke mně vzpínáte ruce, zkrývám si oči před vámi; když své modlitby hromdíte, neslyším. Ruce máte celé od krve 16 umyjte se očisťte! Odkliďte mi už z očí zlo, jež jste páchli. Přestňte jednt zle 17 jednt dobře se nučte! Proszujte sprvedlnost, podpořte utlčovného, zjednejte sirotkovi právo zstňte se vdov! 18 Potom to můžeme spolu probrt, prví Hospodin: Jsou-li vše hříchy rudé jk šrlt, zběljí jko sníh. 9 Gen 18:20 19:25

3 Iziáš 1 Jsou-li jk purpurová látk, budou jk vln beránčí. 19 Jste-li ochotní poslušní, budete požívt drů země. 20 Jste-li všk vzpurní odbojní, budete požíráni mečem. Tk promluvil úst Hospodinov. 860 Nevěrné město 21 Ach, jk se kdysi věrné město stlo nevěstkou! Kdysi je nplňovlo právo sprvedlnost žil v něm teď všk jen vrhové. 22 Tvé stříbro se proměnilo v strusku, tvé víno se vodou zředilo. 23 Tví vládcové jsou smozvnci společníci zlodějů; všichni si úpltky oblíbili, záleží jim jen n zisku. Sirotkům nezjednávjí právo, nemjí zájem se zstt vdov. 24 Nuže, toto prví Pnovník, Hospodin zástupů, Mocný izrelský: Ach, jk si ulevím od svých nepřátel, svým protivníkům pomstím se! 25 Obrátím proti tobě ruku, dočist vytvím tvoji strusku, odstrním z tebe všechnu nečistotu! 26 Vrátím ti soudce tk jko kdysi, budeš mít rádce jko dřív. A potom budeš znovu nzýváno: Město sprvedlnosti, Věrné město. 27 Sion tehdy bude vykoupen právem jeho kjícní sprvedlností. 28 Zkáz všk přijde n vzpurné hříšné, zhyne kždý, kdo Hospodin opouští. 29 Hnb vám bude z posvátné háje, které se vám tk líbily; z ty zhrdy se budete stydět, že jste se pro ně rozhodli. 30 Budete jko dub, jemuž opdává listí, jko zhrd bez vody. 20 srov. Deut 30:15 19

4 Ze silák se stne koudel jiskrou bude jeho čin; obojí to pk spolu vzplne nikdo to nebude moci uhsit! Iziáš 2 N horu Hospodinovu Toto viděl Iziáš, syn Amosův, o Judovi Jeruzlémě: 2 2 V posledních dnech se přihodí, že hor Hospodinov domu bude čnít nd horské vrcholy, vysoko nd všechny výšiny. Pohrnou se k ní všechny národy, 3 zástupy lidí půjdou se slovy: Pojďme, vystupme n horu Hospodinovu, k Bohu Jákobovu do jeho domu! Bude nás vyučovt cestám svým my budeme chodit jeho stezkmi. Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení, z Jeruzlém se jeho slovo rozšíří. 4 On bude soudit mezi národy, zástupy lidí nprví. Tehdy ze svých mečů ukují pluhy ze svých kopí srpy. Národ proti národu nepozvedne meč, už nikdy se nebudou chystt do boje. 5 Dome Jákobův, pojďme, choďme v Hospodinově světle! Lidská pých bude sržen 6 Ty jsi všk opustil svůj lid, dům Jákobův, neboť je plný kouzel z Východu filištínského věštění tleskjí výplodům cizinců! 7 Jejich země je plná stříbr, zlt nepřeberných pokldů. Jejich země je plná koní vozů bezpočtu. b 8 Jejich země je plná model; vlstnímu dílu se klnějí, tomu, co smi vyrobí. 9 Člověk je sržen, kdekdo se ponižuje nepozvedej je! 4 Mich 4:1 3; srov. Joel 4:10 b 7 srov. Deut 17:16; 1.Král 5:6; 10:26 29

5 Iziáš 2 10 Schovej se do skl, člověče, zhrb se do země v hrůze před Hospodinem, před jeho slvným mjestátem! 11 Ponížen bude hrdý pohled člověk, lidská pých bude sržen; jen Hospodin bude vyvýšen v ten den Hospodin zástupů totiž chystá den pro všechny pyšné ndutce, pro všechny, kdo se povyšují budou poníženi 13 pro všechny ztepilé libnonské cedry, pro všechny sttné bášnské duby, 14 pro všechny strmé hory, pro všechny vznešené výšiny, 15 pro všechny hrdé bšty, pro všechny pevné hrdby, 16 pro všechny mořské lodi, pro všechny skvělé koráby. 17 Ponížen bude hrdost člověk, lidská pých bude sržen; v ten den bude vyvýšen jen Hospodin 18 modly zcel vymizí. 19 Lidé se schovjí do sklních jeskyní, do děr pod zemí v hrůze před Hospodinem, před jeho slvným mjestátem, ž povstne, by zděsil zem. 20 V ten den člověk zhodí mezi netopýry potkny své stříbrné modly, své zlté modly, které si vyrobil ke klnění. 21 Tehdy se schová do sklních slují, do horských rozsedlin v hrůze před Hospodinem, před jeho slvným mjestátem, ž povstne, by zděsil zem. 22 Přestňte tedy obdivovt člověk vždyť sotv svůj dech popdá! Z co by si mohl stát?

6 863 Tví vůdci jsou svůdci Nuže, pohleďte Pnovník, 3 Hospodin zástupů, z Jeruzlém Judy odstrní zdroj i zásobu: všechny zásoby potrvy i všechny zásoby vody, 2 hrdinu i bojovník, soudce i prorok, věštce i strce, 3 velitele i váženého muže, rádce i mudrce, věštce i zříkávče. Iziáš 3 4 Jko vůdce jim nechám chlpce, bude jim vládnout krutá sběř. 5 Lidé budou vyhrožovt jeden druhému, bližní bude ubližovt svému bližnímu, mldí se vrhnou n stré nicotní n ctihodné. 6 Člověk tehdy popdne svého brtr, někoho z vlstní rodiny: Buď nším vůdcem, máš přece plášť, udělej něco s těmi troskmi. 7 On le v ten den bude přísht: Já přece nemám žádný lék! Nemám dom chleb ni plášť, nedělejte mě vůdcem nd lidem! 8 Jeruzlém se hroutí, Jud se kácí! Postvili se Hospodinu slovy i skutky, jeho slávě vzepřeli se do očí. 9 Výrz jejich tváře svědčí proti nim svůj hřích jk Sodom stvějí n odiv. Běd jim! Přivedli n sebe neštěstí. 10 Řekněte sprvedlivému: Bude dobře! Ovoce svých skutků užije. 11 Běd všk ničemovi: Bude zle! Odpltu z své dílo dostne. 12 Ach, můj lid! Odírjí ho děti ženy nd ním pnují. Ach, můj lide! Tví vůdci jsou svůdci, zstřeli cestu, po níž měl jsi jít!

7 Iziáš 3 13 Hospodin povstl, by vedl při, stojí, by soudil zástupy. 14 Hospodin vznáší žlobu proti střešinům svého lidu jeho velmožům: To vy jste vyplenili moji vinici, dom si hromdíte kořist ubohých! 15 Jk to, že utlčujete můj lid, jk to, že šlpete chudým po tváři? Tk prví Hospodin, Pán zástupů. 864 Sionské dcery 16 Hospodin prví: Sionské dcery jsou nmyšlené, procházejí se s brdou nhoře se svůdným očim drobně cupitjí sem tm, řetízky cinkjí jim n nohách. 17 Sionské dcery proto Pán rní pršivinou n temeni Hospodin jejich spánky obnží! 18 V ten den Pán ty cetky odstrní: řetízky n kotnících, čelenky, náhrdelníky, 19 přívěsky, nármky, roušky, 20 turbny, stužky, šerpy, voňvky, tlismny, 21 prsteny, nosní kroužky, 22 róby, převlečníky, pláštěnky, tštičky, 23 krječky, košilky, šátky i přehozy. 24 Místo blzámu bude hnilob místo pásu provz, místo účesu bude lysin, místo rouch pytel místo ozdob cejch! 4 25 Tví muži, Sione, pdnou mečem, tví hrdinové ve válce. 26 Tvé brány budou truchlit kvílet, n zemi jko vdov schoulíš se. Jednoho muže se v ten den chopí sedm žen: Budeme jíst svůj vlstní chléb oblékt se vlstním oděvem, jen ť se jmenujeme po tobě pomoz nám ujít potupě! Hospodinův výhonek 2 V ten den bude Hospodinův výhonek b nádherný slvný plod země bude chloubou ozdobou pro ty z Izrele, kteří vyváznou. 3 Kdo zůstne n Sionu, kdo bude ponechán v Jeruzlémě, bude tehdy nzýván svtým, 1 srov. Gen 30:23; Iz 54:4 b 2 Iz 11:1; 53:2; Jer 23:5; 33:15; Zch 3:8; 6:12

8 865 totiž kždý, kdo je zpsán k životu v Jeruzlémě. 4 Pán tehdy duchem soudu duchem ohně smyje špínu sionských dcer umyje Jeruzlém od krve. 5 Nd celou horou Sion nd všemi, kdo se tm shromáždí, pk Hospodin stvoří bldchýn všechnu tu slávu bude ve dne přikrývt oblk dýmu v noci záře plnoucího ohně. 6 Poskytne přístřeší stín před denním horkem útočiště úkryt před bouří deštěm. Píseň o vinici Svému milému zpívt chci milostnou píseň o jeho vinici: 5 Můj milý mívl vinici n úrodném úbočí. 2 Okopl ji zbvil kmení, ušlechtilou révu n ní vysdil. Věž postvil uprostřed ní, vykopl v ní i vinný lis. Očekávl, že hrozny urodí, její plody le zplněly. 3 Nyní, občné Jeruzlém lide judský, rozsuďte mezi mnou mojí vinicí. 4 Co víc se dlo udělt pro moji vinici, než co jsem pro ni učinil? Když jsem očekávl, že hrozny urodí, proč její plody zplněly? 5 Nyní vám tedy oznámím, co udělám se svou vinicí: Odstrním její plot bude vypleněn, zbořím její zeď bude zdupán. 6 Nechám ji, by ldem ležel, neprořezná, neokopná, trním bodláčím celá zrostlá. Nvíc i mrkům poručím, ť n ni neprší. 7 Vinice Hospodin zástupů je dům izrelský, jeho milovná rév je judský lid. Očekávl právo, hle bezpráví, sprvedlnost, hle úpění! Šestkrát běd 8 Běd vám, kdo skupujete dům z domem spojujete pole s polem, tkže už nezbývá místo pro jiné copk jste jediní obyvtelé země?! Iziáš 5 5 Exod 13:21 22

9 Iziáš 5 9 Hospodin zástupů přede mnou prohlásil: Jistěže mnohé domy zchátrjí, honosné vily se vylidní. 10 Deset krů vinice vydá jen jeden džbán, deset měr osiv jen jednu míru zrn Běd těm, kdo ráno vstávjí hned se ženou z pitím, kdo vysedávjí dlouho do noci, než se vínem rozvášní! 12 Citery, loutny, tmburíny, píšťly, víno n jejich hodech nechybí. Hospodinovy skutky je le nezjímjí, dílo jeho rukou vůbec nevidí. 13 A proto můj lid půjde do zjetí, neboť mu chybí poznání; jeho urození budou umírt hldy, obyčejní budou žízní vyprhlí! 14 Záhrobí už proto rozvírá svůj chřtán, jeho bezedná tlm zeje dokořán; výkvět i spodin spdne tm, celý ten rozjřený bujný dv! 15 Člověk bude sržen kždý ponížen, pohledy pyšných skloní se. 16 Hospodin zástupů se le soudem vyvýší, svtý Bůh se ukáže svtým ve sprvedlnosti. 17 Ovce se budou pást jko n vlstních loukách, v troskách boháčů se budou pást kůzlt. 18 Běd těm, kdo táhnou vinu z provzy lži, kdo jk vůz n lně vlečou hřích! 19 Těm, kdo říkjí: Jen ť si pospíší, ť Bůh neotálí s dílem svým, bychom si je prohlédli! Jen ť už přijde s tím, ť Svtý izrelský svůj záměr nplní, bychom ho poznli! 20 Běd těm, kdo říkjí zlu dobro dobru zlo, kdo vydávjí tmu z světlo světlo nzývjí tmou, kdo vydávjí hořkost z sldkost sldkost z hořkost! 21 Běd těm, kdo se povžují z moudré, kdo si připdjí rozumně! 17 podle LXX (MT: budou jíst cizinci)

10 Běd hrdinům v pití vín, zdtným v nlévání nápojů, 23 kteří z úpltek osprvedlní drebák sprvedlivým právo odepřou! Iziáš 6 Přispěchá národ zdlek 24 Proto jko oheň polyká strniště seno mizí v plmenech, právě tk ztrouchniví jejich kořeny jejich květy vítr rozpráší. Zákon Hospodin zástupů totiž zvrhli, slovy Svtého izrelského pohrdli! 25 Hospodin proto vzplál hněvem n svůj lid, npřáhl proti němu ruku udeřil, tkže se hory ztřásly v ulicích jko smetí leží mrtvoly! Tím vším le jeho hněv stále nekončí, jeho ruk se ještě chystá udeřit. 26 Pozvedá korouhev pro národ zdlek, od konce svět ho hvízdnutím přivolá, hle hned rychle přispěchá! 27 Nikdo z nich se neunví, neklesne, nikdo si nezdřímne ni neusne, neuvolní se jim opsek n bedrech, nepřetrhne se jim n obuvi řemínek. 28 Jejich šípy jsou ostré všechny luky npjté; kopyt jejich koní jko křemen jejich kol jko vichřice. 29 Budou řvát jko lev, jko lvíčt spustí řev; zvrčí chytí úlovek, odvlečou ho pryč nikdo jim ho nevyrve. 30 V ten den budou vrčet nd svou kořistí, jko když moře burácí. Kdo tehdy pohlédne n zemi, uvidí smou tmu trápení světlo se skryje z mrky! Svtý, svtý, svtý 6 V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem sptřil Pán sedícího n vznešeném vyvýšeném trůnu lem jeho rouch nplňovl chrám. 2 Nd ním se vznášeli serfové, kždý se šesti křídly: dvěm si zkrývli tvář, dvěm si zkrývli nohy dvěm létli. 3 Jeden ke druhému přitom volli: 1 jiným jménem Azriáš (2.Král 15:1; 2.Let 26:1); zemřel 742 př. n. l.

11 Iziáš 6 Svtý, svtý, svtý je Hospodin zástupů, jeho sláv nplňuje všechnu zem! Hlsem toho volání se chvěly čepy veřejí chrám se nplnil dýmem. 5 Tehdy jsem zvoll: Běd mi teď zhynu! Jsem člověk s nečistými rty, žiji uprostřed lidu s nečistými rty, přitom jsem n vlstní oči sptřil Krále, Hospodin zástupů! 6 Vtom ke mně přiletěl jeden ze serfů, v ruce žhvý uhlík vztý kleštěmi z oltáře. 7 Dotkl se mých úst řekl: Hle, tento uhlík se dotkl tvých rtů; tvá vin byl odstrněn tvůj hřích očištěn. 8 Potom jsem uslyšel Pánův hls: Koho pošlu? Kdo nám půjde? Zde jsem, pošli mě! odpověděl jsem. 9 Tehdy řekl: Jdi vyřiď tomuto lidu: Slyšte poslouchejte, le nerozumějte, hleďte dívejte se, le nevězte! 10 Ztvrď srdce tohoto lidu, zcpi jim uši zvři oči, by očim neuviděli, ušim neuslyšeli, srdcem nepochopili neobrátili se, by nebyli uzdrveni. 11 Zeptl jsem se: N jk dlouho, Pne? on odpověděl: Dokud se měst nestnou troskmi, v nichž se nebydlí, dokud nebudou domy bez lidí země obrácená v sutiny. 12 Dokud Hospodin nevyžene lidi pryč, tkže tu zemi všichni opustí. 13 Kdyby v ní zůstl i jen desetin, musí být znovu vypleněn. Ale jko dub, jko mocný strom znechá phýl, když je poržen, tk je svté símě oním phýlem. Sám Pán vám dá znmení Z vlády judského krále Achze, syn Jotmov, syn Uziášov, vytáhl 7 rmejský král Recin s izrelským králem Pekchem, synem Remliášovým, do boje proti Jeruzlému, le nedokázl jej dobýt. b 2 Když bylo domu Dvidovu oznámeno: Arm se spolčil s Efrimem, c královo srdce i srdce jeho lidu se rozechvělo, jko se chvějí stromy ve větru. 3 Hospodin tehdy řekl Iziášovi: Vezmi svého syn Šer-jšub d vyjdi s ním Achzovi nproti. Potkáš ho u konce strouhy Horního rybník, u silnice k Vlchářovu poli, 4 řekneš mu: Zůstň klidný, neboj se! Nenech se děsit těmi dvěm doutnjícími ohrky zuřivým hněvem Armejce Recin syn Remliášov. 5 Ano, Arm s Efrimem, totiž Remliášovým 4 Exod 40:34 35; 1.Král 8:10 11 b př. n. l. (2.Král 16:5) c 2 původně kmenové jméno, později synonymum pro severní izrelské království d 3 hebr. Pozůsttek se nvrátí (srov. Iz 10:21)

12 869 synem, chystl tvou zkázu říkl: 6 Pojďme npdnout Judsko! Porzíme ho, rozdělíme si ho králem tm uděláme syn Tbelov. 7 Pnovník Hospodin všk prví: To se nestne, tk to nebude! 8 Hlvou Armu je Dmšek hlvou Dmšku Recin. Z pětšedesát let bude Efrim rozdrcen, tkže už nebude národem. 9 Hlvou Efrim je Smří hlvou Smří Remliášův syn. Jestliže neuvěříte, jistěže neobstojíte! Iziáš 8 10 Hospodin pk Achzovi ještě řekl: 11 Požádej Hospodin, svého Boh, o znmení, ť už dole v hlubinách nebo v nebeských výšinách. 12 Nepožádám, odpověděl všk Achz. Nebudu pokoušet Hospodin. 13 Slyš, dome Dvidův! řekl n to prorok. To vám nestčí unvovt lidi, že unvujete i mého Boh? 14 Sám Pán vám proto dá znmení: Hle, pnn počne porodí syn dá mu jméno Immnuel, Bůh je s námi. 15 Než se nučí odmítt zlo volit dobro, bude jíst smetnu med. 16 Než se to dítě nučí odmítt zlo volit dobro, bude země, jejíchž dvou králů se děsíš, zpustošen. 17 N tebe, n tvůj lid n tvůj otcovský dům pk Hospodin přivede čsy, jké nebyly ode dne, kdy se Efrim odtrhl od Judy přivede n tebe krále Asýrie! Asyrská břitv 18 V ten den Hospodin hvízdne n mouchy v končinách egyptského Nilu n včely v syrské krjině. 19 Ti všichni přitáhnou snesou se n strmé rokle i n sklní průrvy, n všechny houštiny i mokřiny. 20 V ten den Pán vezme břitvu njtou z Eufrtem, totiž syrského krále, oholí vám hlvu i chlupy n nohách, b i brdu vám ostříhá. 21 V ten den člověku zůstne jen krvk pár ovcí, 22 ndojí mu všk tolik mlék, že bude jíst smetnu. Ano, kždý, kdo bude ponechán v zemi, bude jíst med smetnu. 23 V ten den kždá vinice s tisícem keřů z tisíc stříbrných b zroste trním bodláčím. 24 Člověk se tm odváží jen s lukem šípy, neboť celá zem zroste trním bodláčím. 25 N žádnou ze strání kdysi obdělávných motykou se už nevydáš ze strchu z trní bodláčí. Budou z nich dobytčí pstviny, budou zdupány ovcemi. Bůh je s námi Hospodin mi řekl: Vezmi si velikou tbuli npiš n ni běžným písmem: Mher-šll Chš-bz (to je: Rychlá kořist, chvtný lup). 2 Při- 8 zvl jsem si k tomu spolehlivé svědky: kněze Uriáše Zchriáše, syn Jeberechiášov Král 16:8 9; 2.Let 28:16 21 b 23 si 11,5 kg stříbr

13 Iziáš Když jsem se pk dom milovl s prorokyní, počl porodil syn. Hospodin mi řekl: Dej mu jméno Mher-šll Chš-bz. 4 Než se to dítě nučí říkt: Tti, mmi, bude bohtství Dmšku i kořist Smří odvlečen k syrskému králi. 5 Hospodin mi pk ještě řekl: 6 Protože ten lid zvrhl poklidně tekoucí vody Siloe rduje se z Recin syn Remliášov, 7 hle, Pán n ně proto přivede prudké mohutné vody Eufrtu, totiž syrského krále se vší jeho slávou. Všude vystoupí ze svého koryt, všude se vylije z břehů. 8 I Judu zplví, rozlije se rozvodní, tkže dosáhne ž po brdu. Roztáhne křídl nplní tvou zemi od obzoru k obzoru. Bůh je s námi Immnuel! 9 Spolčete se, národy, děste se, všechny dleké země, poslyšte: Ozbrojte se děste se, ozbrojte se děste se! 10 Zosnujte plán zhroutí se, proneste řeč nenplní se; vždyť Bůh je s námi Immnuel! Kámen úrzu 11 Toto mi řekl Hospodin, když mě pevně uchopil svou rukou vrovl mě, bych se nevydávl cestou tohoto lidu: 12 Neříkejte zrd všemu, co tento lid nzývá zrdou. Čeho se oni bojí, toho se nebojte nelekejte se. 13 Jen Hospodin zástupů ť je vám svtý před ním mějte bázeň, jen z něho mějte strch. 14 On se vám stne svtyní, oběm domům Izrele všk bude kmenem úrzu skálou pádu; obyvtelům Jeruzlém bude pstí osidlem. 15 Mnozí se o něj zrzí, pdnou zrní se, chytí se do psti, v níž uvíznou. 16 Uzvři svědectví, zpečeť Zákon mezi mými učedníky. 17 Budu očekávt n Hospodin, jenž skryl svou tvář před domem Jákobovým; budu n něj čekt s ndějí. 18 Hle já děti, které mi dl Hospodin, b jsme v Izreli jko divy znmení od Hospodin zástupů, který přebývá n hoře Sion. 19 Jistě vám řeknou: Ptejte se věštců duchřů, kteří šeptjí šveholí. To se lid nemá ptát svého Boh? To se má ptát mrtvých n živé? 20 K Zákonu svědectví! Pokud všk nechtějí, pk ť si říkjí slov, v nichž není žádné světlo. 21 Lid potom bude bloudit zemí zbědovný hldový. Zouflý hldem pohlédne vzhůru bude zlořečit svému králi i svému Bohu. 22 Pohlédne n zemi hle soužení tm, děsivé černo bezvýchodná temnot! Světlo v temnotách 23 Soužená země všk nezůstne v tmách. Tk jko dříve ponížil zemi Zbulon zemi Neftlí, tk nkonec oslví při cestě k moři, z Jordánem, Glileu pohnů: 8 Iz 7:14 b 18 srov. Iz 7:3, 14; 8:1 4

14 871 9 Lid, který chodil v temnotách, veliké světlo uvidí, těm, kdo žili v zemi stínu smrti, světlo zzáří. 2 Rozmnožil jsi tento národ, jeho rdost jsi rozhojnil, tk se rdují před tebou, jko se rdují při sklizni, jko se veselí vojáci, když se dělí o kořist. 3 Rozlámeš jho, jež ho tížilo, prut šlehjící jeho rmeno i hůl jeho utiskovtele jko při midiánské porážce. 4 Veškerá obuv válečná i rouch krví zbrocená budou určen k spálení, budou pohlcen plmeny. 5 Vždyť se nám nrodilo dítě, byl nám dán syn; n jeho rmenou spočine vlád bude nzýván: Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje. 6 Jeho vlád stále poroste jeho pokoj bude bez konce. N Dvidově trůnu usedne, by vládl jeho království, by je ustnovil upevnil právem sprvedlností od toho dne ž nvěky. Horlivost Hospodin zástupů to způsobí! Iziáš 9 Jeho hněv ještě nekončí 7 Pán posll slovo proti Jákobovi dopdlo n Izrel. 8 Dozví se o tom všechen lid, Efrim i ti, kdo bydlí v Smří, ti, kteří ve své ndutosti se zpupným srdcem říkjí: 9 Cihly byly zbořeny, my všk budeme stvět z kmení! Plné fíkovníky byly skáceny, my je všk vyměníme z cedry! 3 Soud 7

15 Iziáš Hospodin proti nim vzbudil Recinovy protivníky, jejich nepřátele poštvl proti nim. 11 Zepředu Armejci, zezdu Filištíni plnými ústy Izrel hltli. Tím vším le jeho hněv stále nekončí, jeho ruk se ještě chystá udeřit! 12 Lid se všk nevrátil k tomu, kdo jej rnil, Hospodin zástupů hledt nechtěli. 13 Proto Hospodin Izreli odťl hlvu i ocs, plmový kmen i rákos v jednom dni. 14 (Tou hlvou je střec hodnostář, ocs je prorok, jenž učí lži.) 15 Neboť vůdci tohoto lidu jsou svůdci, kdo šli z nimi, se dli oklmt. 16 Proto Pán neušetří b jejich mldíky, neslituje se nd jejich sirotky vdovmi, neboť jsou všichni bezbožní zlí všechn úst mluví nesmysly. Tím vším le jeho hněv stále nekončí, jeho ruk se ještě chystá udeřit! 17 Zlo totiž vzplálo plmeny, polyká trní i bodláčí, zpluje i lesní houštiny, ž se sloupy dýmu zvedjí. 18 Hněvem Hospodin zástupů proto zčerná zem tento lid bude plmeny pohlcen. Nikdo nemá slitování ni nd brtry, 19 kždý hltá mso vlstních příbuzných. Krájel nprvo, zůstl hldový, hltl nlevo, chce víc. 20 Mnses Efrim, Efrim Mnsese, n Judu se pk vrhli společně. 10 Tím vším le jeho hněv stále nekončí, jeho ruk se ještě chystá udeřit! Běd těm, kdo uzákoňují zlé zákony, těm, kdo sepisují kruté předpisy, 2 by ovlivnili soudy s chudáky, ubohým v mém lidu by právo upřeli, by se vdovy stly jejich kořistí, by okrádli sirotky! 3 Co si počnete v den odplty, ž zdálky přižene se neštěstí? 10 tj. Asýrii (srov. Iz 8:6 7) b 16 podle Kum (MT: nemá rdost nd)

16 873 Koho poběžíte o pomoc poprosit? Kde znecháte své bohtství? 4 Nezbude vám než se krčit s vězni, než pdnout mezi mrtvými. Tím vším le jeho hněv stále nekončí, jeho ruk se ještě chystá udeřit! Iziáš 10 Běd Asýrii 5 Běd Asýrii, metle mého hněvu hůl v jejich ruce je má prchlivost! 6 Vyprvil jsem je proti bezbožnému národu, posll jsem je n lid, jenž ve mně budí zlost, by se vrhli n kořist, by shrábli lup, by je pošlpli jk bhno v ulicích. 7 Asyrský král všk tkto nepřemýšlí, jiné záměry nosí n srdci myslí jen n to, jk by hubil, jk by vymýtil mnohé národy. 8 Říká totiž: Nejsou mí velitelé smí králové? 9 Nedopdlo Klno jko Krkemiš? Nedopdl Chmát jko Arpád? Nedopdlo Smří jko Dmšek? 10 Má ruk uchvátil modlářská království, jež měl lepší sochy než Jeruzlém Smří. 11 Co jsem provedl se Smřím jeho modlmi, to provedu s Jeruzlémem jeho sochmi! 12 Proto, ž Pán dokončí vše, co chtěl vykont proti hoře Sion Jeruzlému, potrestá syrského krále z jeho zpupnou pýchu z to, jk s ndutě povýšeným pohledem 13 říká: Svou vlstní silou jsem to způsobil svou moudrostí vždyť jsem zkušený! Hrnice národů jsem odstrnil, vyplenil jsem jejich pokldy, zporážel jsem jejich trůny jko býk. 14 Bohtství národů má ruk pobrl, jko se hnízdo vybírá; jko se sbírjí opuštěná vjíčk, tk jsem já celou zemi vysbírl nikdo ni křídlem nezmávl, neotevřel zobák, by zpípl.

17 Iziáš Honosí se seker nd toho, kdo s ní seká? Povyšuje se pil nd svého drvoštěp? Jko by metl mávl tím, kdo ji zvedá, hůl se chlubil, že není dřevěná! A proto Pnovník, Hospodin zástupů, sešle n jejich vypsence úbytě pod jejich chloubou zpálí plmen nejprudší. 17 Světlo Izrele se stne ohněm, jejich Svtý bude plmenem; v jediném dni ten oheň pohltí jejich trní i bodláčí. 18 Jejich krásné lesy i zhrdy ž ke kořenům vypálí, jko když choré sklátí chorob. 19 Z lesů jim zůstne tk málo stromů, že by je i dítě mohlo spočítt. Pozůsttek se nvrátí 20 V ten den už pozůsttek Izrele ti, kdo se zchrání z domu Jákobov, nebudou spoléht n toho, kdo je bije, le budou oprvdově spoléht n Hospodin, Svtého izrelského. 21 Pozůsttek se nvrátí, pozůsttek Jákob se nvrátí k Mocnému Bohu. 22 I kdyby tvého lidu, Izreli, bylo jko písku v moři, b jen pozůsttek se nvrátí. Záhub už je rozhodnut, sprvedlnost přijde jko záplv. 23 Pán, Hospodin zástupů, se rozhodl přivést n celou zemi záhubu. 24 Nuže, toto prví Pán, Hospodin zástupů: Můj lide, jenž bydlíš n Sionu, neboj se Asyřnů, kteří tě bijí metlou zvedjí n tebe hůl tk jko kdysi Egyptští. 25 Má prchlivost totiž velmi brzy skončí můj hněv se obrátí k jejich záhubě. 26 Hospodin zástupů po nich šlehne bičem, jko když porzil Midiánce u Hvrní skály; c zvedne hůl nd moře tk jko kdysi v Egyptě. d 27 V ten den jejich břemeno spdne z tvého rmene jejich jho ze tvé šíje jho se po oleji sesmekne. 28 Přitáhli do Ajtu, prošli Migronem, v Michmsu zřídili si skldiště. 29 Prošli průsmykem: Přenocujeme v Gebě! Rám se vyděsil, Gibe Sulov se dl n útěk. 30 Glimská dcero, hlsitě nříkej! Lišo, poslouchej! Antote, přidej se! 31 Mdmen se rozutekl, obyvtelé Gebimu skryli se. 21 viz pozn. Iz 7:3 b 22 Gen 13:16; 22:17; 32:13 c 26 Soud 7:25 d 26 Exod 14:15 31

18 V Nobu se zství ještě dnes, proti hoře Dcery sionské zvednou pěst, pohrozí jeruzlémské výšině. 33 Avšk hle, Pnovník, Hospodin zástupů, stršlivou silou ty větve oklestí. Pokácí ty sttné velikány, srženi budou i nejvyšší. 34 Sekerou vymýtí ty lesní houštiny, libnonský les pdne před Vznešeným! Iziáš 11 Jišjův výhonek Z Jišjov přezu vyrzí proutek, výhonek z jeho kořenů přinese ovoce. 2 Duch Hospodinův n něm spočine Duch moudrosti chápání, Duch rozhodnutí odvhy, Duch poznání úcty k Hospodinu; 3 úctou k Hospodinu bude prostoupen. 11 Nebude soudit podle zdání svých očí, nebude se řídit tím, co uslyší. 4 Sprvedlivý soud přinese chudým, poníženým v zemi právo zjistí. Holí svých úst bude tlouci zemi, dechem svých rtů zničí ničemy. 5 N bedrech přepáše se sprvedlností, věrnost ponese jko pás n bocích. 6 Vlk bude bydlet s beránkem, leoprd ulehne vedle kůzlete; tele se bude pást b spolu s lvíčetem mlé dítě je povede. 7 Kráv medvědice budou n pstvě, jejich mláďt si lehnou společně lev bude žrát slámu jko dobytče. 8 Nemluvně si bude hrát nd dírou zmije, btole sáhne do hdího doupěte. 9 Už žádná zlob, už žádná záhub nikde n celé mé svté hoře země bude plná poznání Hospodin, tk jko vody nplňují moře! Pán shromáždí Izrel 10 V ten den bude kořen Jišjův vztyčen jko korouhev pro lidské zástupy budou ho vyhledávt národy, neboť jeho odpočinutí bude slvné. 1 1.Sm 16:1; Iz 4:2; 53:2; Jer 23:5; 33:15; Zch 3:8; 6:12 krmný dobytek) b 6 podle Kum (MT: tele

19 Iziáš V ten den Pán podruhé vztáhne ruku, by vykoupil pozůsttek svého lidu z Asýrie, z Dolního i Horního Egypt, z Hbeše, Elmu, Bbylonie, Chmátu i z mořských ostrovů. 12 Před národy zvedne korouhev, shromáždí rozehnný Izrel; rozptýleného Judu posbírá ze čtyř světových strn. 13 Efrimov b závist vymizí, Judov nevrživost bude skončen. Efrim už nebude závidět Judovi, Jud přestne Efrim npdt. 14 Vrhnou se n zápd, n filištínské svhy, národy n východě spolu vyplení. Vztáhnou své ruce n Edom Moáb, i Amonci je budou posloucht. 15 Hospodin vysuší záliv Egyptského moře, n Eufrt máchne rukou své vichřice rozdělí jej n sedm rmen, by se dl přejít v sndálech. 16 Tk vznikne cest pro jeho pozůsttek, pro lid, jenž bude v Asýrii znechán, tk jko kdysi vznikl pro Izrel toho dne, kdy vyšel z Egypt. Jásej zpívej, Sione! V ten den řekneš: 12 Chválím tě, Hospodine byls n mě rozzloben, odvrátil jsi všk svůj hněv potěšil jsi mě. 2 Hle, Bůh mě zchránil doufám už se nebojím. Má síl píseň je jen Hospodin, to on se stl mým spsením! c 3 Budete nbírt vodu s rdostí z prmenů spsení. 4 V ten den řeknete: Oslvujte Hospodin, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlšujte mezi národy, d jeho jméno prohlšujte jko nejvyšší! 11 srov. Exod 6:6 b 13 původně kmenové jméno, později synonymum pro severní izrelské království c 2 Exod 15:2; Žlm 118:14 d 4 1.Let 16:8; Žlm 105:1

20 877 5 Zpívejte Hospodinu, zchovl se vznešeně ť se to dozví celý svět! 6 Jásej zpívej, sionský lide veliký je Svtý izrelský uprostřed tebe! Iziáš 13 Ortel nd Bbylonem Ortel nd Bbylonem, jk jej viděl Iziáš, syn Amosův: 13 2 Zvedněte korouhev n holém návrší, hlsitě n ně křikněte, rukou jim pokyňte, ť vtrhnou do brn vznešených. 3 Svým posvěceným dl jsem příkzy, povoll jsem své hrdiny, své rozjřené vítěze, by vykonli můj hněv. 4 Slyš ten hřmot n horách jko když táhne rmád! Slyš lomoz království shromážděné národy Hospodin zástupů chystá vojsko do války! 5 Táhnou ze země dleké, od konce svět z obzorem Hospodin s nástroji svého hněvu, by zničili celou zem! 6 Kvílejte, neboť je blízko Hospodinův den, zhoub od Všemohoucího blíží se! 7 A proto všechny ruce ochbnou, všechn srdce se strchy rozplynou. 8 Budou zděšeni, sevřeni úzkostí, bolestí se budou svíjet jko rodičky. Jeden nd druhým bude ohromen, tváře jim vzplnou plmenem. 9 Hle, Hospodinův den neúprosně přichází s hněvem horlivým plnoucím, by zemi zcel zpustošil vyhldil z ní hříšníky. 10 Nebeské hvězdy souhvězdí se nebudou moci rozsvítit; slunce se ztmí už od svítání měsíc nevydá svůj svit. 11 Potrestám svět z jeho zločiny, všechny ničemy z jejich hřích. S pýchou ndutců tehdy skoncuji, pokořím zpupnost ukrutných. 2 ptrně nrážk n jméno Bbylonu kkdsky Báb-ilim, Brán boží

21 Iziáš Způsobím, že člověk bude nd zlto vzácnější, nd ofirské zlto bude smrtelník. 13 To proto, že otřesu nebem země se pohne v zákldech horlením Hospodin zástupů v den, kdy vzplne jeho hněv Jko vyplšená gzel, jko stádo, jež nikdo nesvolá, kždý se vrátí z svým lidem, kždý uteče do své země. 15 Kždý nlezený bude proboden, kždý dopdený pdne pod mečem. 16 Jejich nemluvňt budou utlučen před jejich očim, jejich domy vyloupeny, jejich ženy znásilněny. 17 Hle, já proti nim poštvu Médy, kteří si stříbr neváží o zlto zájem nemjí. 18 Svými luky rozstřílejí mldíky, nebudou mít soucit ni s kojenci, neslitují se nd dětmi. 19 Bbylon, to věhlsné království, t chloub sláv Chldejských, dopdne jko Bohem rozvrácená měst jko Sodom Gomor! 20 Nebude se v něm už nikdy žít, žádné pokolení jej neobydlí; neutáboří se tm beduín, nezství se tm pstýři. 21 Budou tm uléht pouštní příšery, domy se zplní sovmi, zbydlí se v nich pštrosi, roztnčí se tm běsi. 22 Ve věžích budou výt hyeny, v honosných plácích škli. Dny Bbylonu jsou sečteny, jeho čs přichází! Jký konec potkl tyrn! Hospodin se totiž slituje nd Jákobem, znovu vyvolí Izrel dá jim 14 spočinout v jejich vlstní zemi. Přidjí se k nim i cizinci připojí se k domu Jákobovu. 2 Národy se jich ujmou přivedou je zpět domů dům Izrele si je v Hospodinově zemi podrobí jko otrokyně otroky; vezmou do zjetí ty, kdo je zjli, budou vládnout nd svými tyrny.

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání.

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. (velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. Všichni: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja. (vynechává se v postě)

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více

neviděli a neodstranili, budiž pokládáno za nic a P: Nyní, v přítomnosti našich drahých a přátel, mající před

neviděli a neodstranili, budiž pokládáno za nic a P: Nyní, v přítomnosti našich drahých a přátel, mající před 0. Anulace chamecu (kol chamira) a zažehnutí svící P: Požehnaný jsi Hospodine, Bože náš, králi světa, že jsi nás posvětil svými příkazy a přikázals zničit vše kvašené. V: Všechen kvas a vše co podléhá

Více

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G mazonka Interpret/autor: Hop trop/ladislav "Huberťák" Kučera, Jaroslav "Samson" Lenk 1. Byly krásný naše plány, #mi mi byla jsi můj celej svět, Hmi čas je vzal a nechal rány, Hmi E starší jsme jen o pár

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

1. Víra změní tvůj svět

1. Víra změní tvůj svět 1. Víra změní tvůj svět Víra změní tvůj svět! To je poněkud odvážné prohlášení, nemyslíte? Víra nejen k požehnání tvých slepiček na dvorku. Víra nejen k rozjetí tvého automobilu. Víra na změnu světa! Víra

Více

AMAZONKA HOP TROP. A 1. Byly krásný naše plány, C # mi byla jsi můj celej svět, čas je vzal a nechal rány,

AMAZONKA HOP TROP. A 1. Byly krásný naše plány, C # mi byla jsi můj celej svět, čas je vzal a nechal rány, AMAZONKA HOP TROP A 1. Byly krásný naše plány, # mi byla jsi můj celej svět, Hmi A čas je vzal a nechal rány, Hmi E starší jsme jen o pár let. 2. Tenkrát byly děti malý, ale život utíká, už na "táto" slyší

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval:

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval: Příběh o Líle Rámo, stejně jako během bdělého stavu nemají v sobě objekty dříve viděné ve snu (ačkoli během snění se objekty zdály být pevné a hmotné) nic hmotného, tak se i tento svět zdá být hmotný,

Více

48 4. 8. s k s a k u a t u s t k s ý k ý o d o d d í d l í l Ostrava

48 4. 8. s k s a k u a t u s t k s ý k ý o d o d d í d l í l Ostrava 48. skautský oddíl 48. skautský oddíl Ostrava Tři kříže... 26 Už to nenapravím... 30 V bufetu... 14 Velrybářská výprava... 54 Vlčácký (hudsonský) šífy... 65 Vojanda... 24 Vzhůru bratři... 56 Zachraňte

Více

25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci

25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci 25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 2,7 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes z nebe sestoupil

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

3. A jako je Brit rozseta v dvaačtyřiceti spojeních téhož semene, tak je i tesané a svaté jméno zaseto v dvaačtyřicíti písmenech popisujících akt

3. A jako je Brit rozseta v dvaačtyřiceti spojeních téhož semene, tak je i tesané a svaté jméno zaseto v dvaačtyřicíti písmenech popisujících akt Ediční poznámka: Text, který dále naleznete, je kompozitem několika původců různých dob a různé kvality. Základním textem je samotný Zohar, monumentální dílo, o jehož původ se stále vedou spory. Jisté

Více

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 1 leden 2005. Moře

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 1 leden 2005. Moře ZRNÍČKO Svazek 5, číslo 1 leden 2005 Moře Nejsou vždy plodnými ty životy, které přitahují pozornost. Ani ne ty, které se s nezměrnou pýchou vrhají na nepřekonatelné překážky. Ale pokorný život pod Božím

Více

E r i ch M a r i a R e m a r q u e

E r i ch M a r i a R e m a r q u e E r i ch M a r i a R e m a r q u e Č a s ž í t, č a s u m í r a t Vydal ÚV KSČ PRAHA, 1957 Přeložil: Miloš Jirko Digitalizoval Anakin I. Smrt páchla v Rusku jinak než v Africe. V Africe, za těžké anglické

Více

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL CECIL ducille (Únor 1975) Dnes bych chtěl promluvit o duchovní oblasti. My lidé jsme ze dvou třetin duchovní a z jedné třetiny tělesné povahy, přesto má tato jedna třetina tendenci

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata. podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux. z latinského originálu Vita secunda

Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata. podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux. z latinského originálu Vita secunda Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux z latinského originálu Vita secunda přeložil a upravil otec Bernard Vojáček, OCist. Ve Vyšším Brodě L.P. 1949 1 Úvodem

Více

Až budeš tuto knihu číst, možná Ti bude slza smáčet líc. Né neboj, není jenom o smutku, ale o prostém životu. O životu člověka,

Až budeš tuto knihu číst, možná Ti bude slza smáčet líc. Né neboj, není jenom o smutku, ale o prostém životu. O životu člověka, Až budeš tuto knihu číst, možná Ti bude slza smáčet líc. Né neboj, není jenom o smutku, ale o prostém životu. O životu člověka, který píše to, co zrovna cítí, i když se to mnohým lidem nelíbí. Do svých

Více

Evangelium podle Jidáše (Judy) iškariotského )

Evangelium podle Jidáše (Judy) iškariotského ) Jidášovo evangelium ( Evangelium podle Jidáše (Judy) iškariotského ) ÚVOD (podle něm. překladu B. Sieberta do češtiny přeložil: Mgr. Jan Kozák, http://sweb.cz/gnostica) Tajná slova zjevení, která pravil

Více

Andrzej Sapkowski Čas opovržení

Andrzej Sapkowski Čas opovržení Andrzej Sapkowski Čas opovržení Sága o Zaklínači ii Andrzej Sapkowski Čas opovržení Sága o Zaklínači ii Cebreus 2007 Scanned and corrections by Gavignus (gavignus@tiscali.cz). Cebreus (cebreus@cebre.us)

Více

Dan Millman Zákony Ducha

Dan Millman Zákony Ducha EMINENT Dan Millman Zákony Ducha OD DANA MILLMANA V NAKLADATELSTVÍ EMINENT VYŠLO ČÍSLA ŽIVOTA NEVŠEDNÍ OKAMŽIKY Doporučené internetové adresy www.eminent.cz www.regencrace.cz Dan Millman Zákony Ducha Cesta

Více

Za růžového večera pod dubem sličná děva sedí, se skály v břehu jezera daleko přes jezero hledí.

Za růžového večera pod dubem sličná děva sedí, se skály v břehu jezera daleko přes jezero hledí. 1 Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl,

Více

Karel Hynek Mácha. Máj (1835)

Karel Hynek Mácha. Máj (1835) Preparación de textos: Alejandro Hermida de Blas Karel Hynek Mácha Máj (1835) 1 Byl pozdní večer první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

POSELSTVÍ KNIHY MALACHIÁŠ

POSELSTVÍ KNIHY MALACHIÁŠ ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat úctu Hospodinu. POSELSTVÍ KNIHY MALACHIÁŠ HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Hospodin miluje svůj lid, který ho však nectí tak, jak by měl. Božím řešením je 1. a 2. Kristův příchod. A. ÚVOD

Více

JOSEF JANDA. volný způsob

JOSEF JANDA. volný způsob JOSEF JANDA volný způsob VOLNÝ ZPŮSOB JOSEF JANDA volný způsob (1978 1988) PRAHA 2014 Tato kniha vyšla za finančního přispění těchto institucí: Nadace Český literární fond VOLNÝ ZPŮSOB Copyright Josef

Více

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ Červen 2011, č. 31 Cena 80 Kč JAK DOKÁZAT, ŽE JSTE MUŽ OTEC A SYN HAŠTEŘENÍ ČAS S DĚTMI O LENOSTI JAK VYBUDOVAT VZTAH S DĚTMI ZE ZÁPISNÍKU MLADÝCH OBSAH: Úvodník 1 Jak dokázat,

Více