Analýza procesů a řízení projektu veřejného IS Informační místa pro podnikatele (InMP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza procesů a řízení projektu veřejného IS Informační místa pro podnikatele (InMP)"

Transkript

1 Analýza procesů a řízení projektu veřejného IS Informační místa pro () Autoři RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava, Ing. Jan Ministr, Ph.D. VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Abstrakt V době, která je charakterizována jako informační společnost, jsou informace důležitým předpokladem nejen vysoké prosperity firmy či instituce, ale vytváří i nezbytný předpoklad pro rozvoj společnosti jako celku. Článek se zabývá takovými typy informačních systémů, které plní veřejnou funkci a slouží k poskytování těch informací, na kterých má veřejnost zájem. V příspěvku je podrobně rozebrán proces projektování veřejného informačního systému. Je zde především kladen důraz na procesní projektový přístup a diskutovaná otázka řízení tohoto typu projektu. Významným přínosem práce je zpracování případové studie konkrétního veřejného IS projektu Informačních míst pro, realizovaného Hospodářskou komorou ČR. Na konkrétních příkladu jsou vysvětleny projektové řídící procesy a projektové produkční procesy, u kterých zpracovaná analýza je nezbytným předpokladem úspěšnosti projektu veřejného informačního systému. Klíčová slova: Hlavní proces, podpůrný proces, veřejná správa, procesní řízení, projektové řízení 1. Projekty a projektování veřejného informačního systému Projekty a projektování informačního systému řeší vývoj konkrétního informačního systému nebo jeho části. Tato část je tvořena konkrétní funkční oblastí (úkolem, úlohou), nebo etapou vývoje informačního systému. Pojetí a definice kategorie veřejný informační systém můžeme najít v zákoně č. 365/2000 Sb. Informační systémy veřejné správy (veřejné informační systémy). Definice požadovaného pojmu je uvedena v 2 písm. u), kdy je jako veřejný informační systém chápán ten informační systém, který poskytuje služby veřejnosti (zde je odkaz na 3 odst. 2). Z uvedeného vyplývá, že při procesním způsobu myšlení je veřejný informační systém (nebo jeho část) výstupem a výsledkem řešení konkrétního projektu informačního systému (případně několika projektů). Z metodiky vývoje informačních systémů [1] vyplývá, že se jedná o velmi formalizovaný proces vlastního zavádění informačního systému do konečného užívání cílovým uživatelským skupinám - veřejnosti. Teorie projektového řízení poskytuje v projektu veřejného informačního systému obecný rámec pro odvození metodických doporučení specifických pro roli systémové podpory vlastního nasazení informačního systému.

2 Proces projektování veřejného informačního systému je poměrně obsáhlý proces a tuto problematiku lze vidět v mnoha rovinách. V některých pohledech může převládnout hledisko sociální, psychologické či organizační. V jiném pohledu mohou být diskutovány vlastní řídící procesy, případně snaha se soustředit na vazbu vyvíjeného IS a informační strategii zadavatele. Pak lze projekty IS odvíjet od těchto základních cílů organizace a přesně specifikovat metodiky, metody i nástroje pro vývoj příslušného IS. V projektech veřejných IS nelze zcela vycházet z klasické podnikatelské strategie, poněvadž našim úkolem je vývoj IS na základě společenské objednávky. Tato společenská objednávka vychází ze společenské potřeby tvorby a nasazení produktu IS pro jasně definované cílové skupiny. V praxi je společenská potřeba a příslušný užitek kodifikován v konkrétních rozvojových a programových dokumentech. Tyto jsou pak podkladem pro společenské zadání poptávky deklarované v konkrétní výzvě pro podání návrhů projektů veřejných IS. Z hlediska užití pojmu projektování je třeba zdůraznit, že pojem projekt obsahuje samozřejmě všechny etapy realizace projektu. To platí i v případě společensky zadaných projektů IS. Roli zadavatele a investora zde nevykonává vlastní podnik, ale zpravidla určitý subjekt vybavený pravomocí zadavatele společenské zakázky. Samozřejmostí i zde je nasazení kontrolních projektových mechanismů a procesu zjišťování zpětné vazby. 1.1 Funkční a procesní přístupový koncept Filozofie funkčního přístupu byla v obecné podobě definována již v roce 1776 Adamem Smithem v knize Bohatství národů. Vychází z myšlenky separace, dělitelnosti, kdy procesy průmyslové výroby mají být rozloženy na nejjednodušší dílčí operace tak, aby byly snadno proveditelné i méně kvalifikovanými pracovníky. V rozvinutém konceptu funkčního přístupu dle Jana Trunečka [2] se funkční přístup zaměřuje na výstupy (výsledky), což v podstatě znamená orientaci na důsledky a ne na příčiny. Je zřejmé, že hodnocení výsledků nemusí odhalit příčiny neefektivnosti, v projektovém řízení nutně vede k nadměrnému počtu koordinačních a kontrolních projektových aktivit. Přeneseně tento přístup v řízení lidských zdrojů v projektech vede k statické pyramidě organizační struktury, vytvořené pouhým sdružováním činností a obsazováním projektových pozic s jasně vymezenými projektovými pravomocemi a odpovědnostmi. Navíc, a to je dle mého názoru největším nedostatkem tohoto přístupového konceptu, je v základním rozporu s individuálními uživatelskými potřebami. Je orientován dovnitř projektu, nikoliv ven. Při jeho akceptaci zdůrazňujeme statické struktury, nikoliv dynamické pohledy. Při jeho realizaci v projektech IS není prvořadý investor a uživatel IS, ale vlastní struktura projektovaného IS. Procesní přístupový koncept se naopak nezaměřuje na výsledky, ale na příčiny. Předpokládá, že příčinou nekvalitních výstupů jsou špatně nastavené a probíhající procesy uvnitř systému. Při aplikaci projektového řízení tento koncept zdůrazňuje kvalitní nastavení řídících projektových procesů za účelem eliminace neefektivních projektových aktivit (procesů). Jeho základním prvkem je pojem proces. Opět můžeme použít obecnou definici procesu v práci Jana Trunečka. Procesem rozumíme vzájemně propojené dílčí činnosti, které ve své posloupnosti transformují vstupy na požadované výstupy. Je to tok práce, postupující od jednoho člověka k druhému. Vstupy tvoří výchozí zdroje (suroviny, kapacity, informace, dokumenty, znalosti, výstupy od dodavatelů ), výstupy jsou přitom konečné výsledky [6]. V projektovém chápání tedy výsledky projektových aktivit. Procesy můžeme definovat jak na úrovni podnikových aktivit, tak na úrovni projektových aktivit vedoucích k řešení konkrétního projektu včetně projektu veřejného IS. Každý proces je dle literatury [3] rozdělen na dílčí procesy. Činnost pak představuje dílčí aktivitu, kterou vykonává určitý pracovník v rámci procesu. Tyto činnosti se mohou sdružovat tak, aby mohly být prováděny konkrétními pracovníky. Z hlediska řízení projektu tento přístup má významné dopady na sestavení projektového týmu. Předpokládá totiž projektové myšlení, ale i projektový způsob práce. V řešitelských

3 projektových týmech se zdůrazňují kategorie jako integrace projektových aktivit, hlavní a vedlejší procesy, vstupy a výstupy procesů, dopady a výsledky. Samostatné projektové týmy mohou řešit dílčí projektové aktivity, mohou být schopné samořízení, sebekontroly a dokonce i sebeorganizace. Dle našich vlastních zkušenosti s řízením projektů IS je procesní přístupový koncept z výše uvedených skutečností zásadním požadavkem kvalitního projektového řízení. Tyto skutečnosti mají své praktické dopady i ve vyvinuté metodice PRIS [4]. Jedná se především o jasného stanovení vstupních a výstupních procesních parametrů a přizpůsobivost procesu. Přizpůsobivost procesu je chápána jako jeho reakce na změnu vnějších podmínek, na situaci v okolí. Procesy nesmějí být vytvořeny jednou provždy, je nutné již v úvodu při projektovém řízení zabezpečit udržitelnosti. To neznamená v projektech IS pouze udržitelnost dat, dohled nad zabezpečením funkčnosti technologie, ale i zavedení nových procesů odrážejících nové situace. Cestou k překonání těchto obtíží je důsledné použití procesního přístupového konceptu a jeho rozpracování v příslušné projektové metodice. Z procesního pohledu lze konstatovat, že projekt je jednorázová transformace vstupů (informace, prostředí, materiál, peníze, schopnosti a dovednosti zúčastněných lidí) na výstupy (cílové produkty), za pomocí vývojových činností, uspořádaných do etap, kroků, úkonů) a koordinovaných řídícími činnostmi. Vývojové a řídící činnosti označuji jako projektové aktivity a jejich úloha je více pochopitelná z následujícího obrázku (1). Obrázek 1 - Procesní chápání projektu Abychom projekt úspěšně zrealizovali, musíme jej řídit. Pro řízení projektu k úspěchu je nutné zpracovat scénář či osnovu - plány projektu. Aby plány projektu byly použitelné a měly naději na úspěch, musí být zakotveny v širších souvislostech okolí projektu. Musí být vytvořena strategie projektu. Často právě ona, či spíše její nedostatek, bývá příčinou neúspěchu projektu.

4 Každý projekt má třídimenzionální cíl, který graficky znázorňuje následující obrázek (2). Obrázek 2 - Třidimenzionalita projektu Trojí dimenze projektu vždy definuje: - specifikaci provedení (co a v jaké kvalitě má být provedeno), - časový plán (kdy má být činnost provedena), - náklady na provedení jednotlivých činností (za kolik se činnosti zrealizují). Rozšířením třídimenzionality se u projektů veřejných IS dostáváme ke specifikaci: - veřejných finančních zdrojů, - komu je služba určena, - specifikaci veřejných informačních zdrojů. Tato specifikace je graficky znázorněna v následující tabulce (1) Otázka KOMU? CO? ODKUD? KAM? JAK? KDY? Obsah úloha Specifikace příjemců (uživatelů) zpracovávaných informací, specifikace jejich struktury (jejich rozčlenění na kategorie), odhad počtu příjemců v jednotlivých kategoriích Analýza a definice uživatelských potřeb v jednotlivých kategoriích Specifikace veřejných informačních zdrojů Návrh řešení zpracování informačních zdrojů Návrh řešení Informační znalostní báze, návrh jejího provozu a údržby Časový harmonogram tabulka 1 Projektová specifikace

5 2. Procesní řízení projektu Informačních míst pro 2.1 Charakteristika projektu Projekt Informační místa pro () má za cíl vytvořit centrálně řízenou, jasně definovanou síť informačních míst v rámci regionální a oborové struktury Hospodářské komory ČR (HK), která bude schopna poskytovat aktuální a žádané informace pro malé a střední podniky (MSP) přímo nebo po definování problému odkazem na specializovanou firmu či příslušnou instituci. Prostřednictvím této komorové sítě lze poskytovat komerční i nekomerční služby. Dále lze nabídnout tuto celorepublikovou síť dalším subjektům (stát, banky, podnikatelské subjekty, asociace, atd.) k realizaci jejich záměrů orientovaných především na segment MSP. Cílem projektu je tedy umožnit podnikatelům přístup ke komplexním obecným i oborovým informacím, ve spolupráci s experty HK řešit konkrétní životní situace MSP, a to prostřednictvím celorepublikové sítě Regionálních informačních míst (), Oborových informačních míst (OKM) nebo i samoobslužným internetovým připojením k IS. Projekt HK ČR je v souladu s koncepcí zahraniční politiky ČR. Správcem programu Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) ČR byl projekt zařazen do programu Podpora posílení konkurenceschopnosti průmyslu ČR, nicméně jeho rozsah a využitelnost je všeoborová. Projekt plní základní opatření státní podpory zvyšováním konkurenceschopnosti malých a středních podniků, a to především: - podporou programů malého a středního podnikání, které podnikatelům usnadňují realizaci jejich podnikatelských záměrů a přispívají ke zvýšení jejich ekonomické stability, - vytvářením příznivých podmínek pro podnikání, zejména v přístupu k financování a dostupnosti informačních, poradenských a vzdělávacích služeb, - průběžnou aktualizací nástrojů a systémů podpory v souladu s pravidly EU. Předmětem předkládaného programu je vytvoření systému Informačních míst pro (dále jen ), který respektuje závěry z provedené analýzy potřeb MSP. Předpokládaným výsledkem je zintenzívnění a zkvalitnění každodenní obousměrné komunikace mezi veřejnou správou a podnikateli. Zahájení vlastní činnosti těchto míst (ve spolupráci se všemi partnery) a zajištění plné informovanosti všech malých a středních podniků (i přes rozšiřující se užívání Internetu je stále řada malých podnikatelů v některých mikroregionech bez výraznějšího přístupu k informacím) výrazně přispěje k efektivitě poskytování podpor a ke zvyšování absorpční schopnosti české ekonomiky. V současné době již v projektu pracuje 78 regionálních informačních míst, 14 Krajských koordinačních míst (KKM) a 18 Oborových koordinačních míst (OKM). V systému je uloženo přes zodpovězených dotazů, které tvoří základ znalostní báze projektu. 2.2 Dělení projektových procesů V této kapitole jsou zachyceny řídící projektové procesy související s vlastním projektovým řízením projektu a produkční projektové procesy (hlavní a podpůrné produkční procesy), které pokrývají vlastní technologii, výstupy a uživatelské výstupy (z nichž 6 pokrývají hlavní procesy specifikace potřeby, sběr požadavku, jeho kvalifikaci a eskalaci, zpracování a distribuci výsledků). Ostatní produkční procesy jsou definovány jako podpůrné a slouží ke správě, rozvoji a řízení jednotlivých oblastí informačního systému.

6 2.2.1 Projektové řídící procesy Projektové řídící procesy jsou spjaty s vlastním projektovým řízením a projektovou metodikou (metodikami). Smysl metodiky ve vazbě na projektové řídící procesy není v detailním popisu kroků při vývoji IS, ale v analýze podstatných faktorů procesu výstavby IS. V kontextu projektového chápání jde o úplný proces vývoje IS neoddělitelně spjatý s fázemi životního cyklu IS. Jestliže hovoříme o metodice v jednotném čísle, chápeme při jejím vymezení i množinu metodik nižší úrovně. To znamená aplikaci principu obecného na konkrétní metodiky, které jsou v ní obsažené. Tím je zdůrazněna akceptace jednotlivých dílčích projektových metodik (např. metodika udržitelnosti IS) v celkové metodice tvorby projektu IS. K tomu, aby metodika byla využitelná pro vývoj IS projektovým způsobem, je nutné definovat následující požadavky na ni kladené. Tyto požadavky jsou přesně uvedeny v literatuře (9). Metodika: - musí jasně deklarovat soubor hodnot, na kterých je založena, respektive, kterých chce dosáhnout (např. minimální náklady tvorby IS, krátká doba řešení, zahrnutí sociálního aspektu do řešení), - musí určovat postup řešení, aby bylo možné celý proces vývoje IS plánovat, - musí určovat priority řešení (co a kdy je důležité), - měla by doporučovat metody, techniky a nástroje, které je vhodné použít v jednotlivých fázích projektového řešení. Významným prvkem vymezení metodik je jejich uživatelské a aplikační zacílení. To znamená, že metodiky jsou určeny pro konkrétní projektové role, pro konkrétní projektové prvky. Jestliže pochopíme metodiky IS jako způsob zabezpečení efektivnosti vývoje IS, pak ze systémové pozice je nezbytné definovat obecné principy tohoto pohledu na metodiky IS. Jinak řečeno, vymezujeme základní pravidla pro stanovení postupu a obsahu životního cyklu projektu IS, vymezujeme míru obecnosti se zřetelem na míru specifičnosti a variantnosti daného konkrétního řešení (metoda, technika, nástroj) v dané konkrétní vývojové etapě. Příkladem projektových metodik jsou níže uvedené projektové řídící metodiky projektu ( viz tabulka 2). Název dokumentu Záznam Místo uložení Doba uložení Související dokumentace/ Poznámka Metodika nouzového režimu IMP 10 V elektronické podobě Metodika školení IMP 10 V elektronické podobě Metodika kontroly IMP 10 V elektronické podobě Metodika rozdělování zdrojů pro projekt IMP 10 V elektronické podobě Metodika správy komerčních služeb IMP 10 V elektronické podobě Akreditační pravidla, E a OKM (+ projekt a protokol) IMP 10 V elektronické podobě Metodika provozu KKM IMP 10 V elektronické podobě

7 Metodika účetních operací KKM IMP 10 V elektronické podobě Metodika provozu, E IMP 10 V elektronické podobě Metodika účetních operací IMP 10 V elektronické podobě Metodika provozu OKM IMP 10 V elektronické podobě Metodika účetních operací OKM IMP 10 V elektronické podobě Metodika tvorby příručky IMP 10 V elektronické podobě tabulka 2 - Metodiky projektu Projektové produkční procesy Hlavním cílem této projektové fáze je identifikovat klíčové produkční procesy veřejného informačního systému prostřednictvím objektové analýzy uživatelských výstupů projektu. Zároveň je nutné zjistit jejich vnitřní strukturu a činnosti jimi zabezpečované, vzájemné vazby, vnější souvislosti, vstupy, výstupy a vlastníky. Výsledkem projektových aktivit je přehledný zdokumentovaný systém produkčních procesů, který je jádrem projektové výstavby projektu veřejného informačního systému. V projektu Informačních míst pro byly identifikovány následující hlavní (klíčové) produkční procesy - Hlavní proces 1 Specifikace, formalizace, kontakt - Hlavní proces 2 Detekce a sběr požadavků - Hlavní proces 3 Kvalifikace požadavku - Hlavní proces 4 Eskalace požadavku - Hlavní proces 5 Zpracování požadavku - Hlavní proces 6 Distribuce a zpracování výsledků Blíže jsou hlavní produkční procesy (vlastník, činnosti, vstupy a výstupy) charakterizovány v následující tabulce(2). Č. Vlastník Provádí Činnosti Vstupy Výstupy 1 Odbor Podnikatel Specifikace problému Specifikace profilu Porovnání problému s posláním Prohlídka obsahu již řešených problémů Problém/ potřeba Ujasněný Registrace do extranetu 2 Odbor Podnikatel na internetu Kontaktní osoba Centrální helpdesk Kontaktování podnikatel- telefonní, návštěva, internet, Porovnání požadavku s databází již vyřešených, životních situací a témat IR Specifikace požadavku Rozmyšlený specifikovaný Odkaz na podobný již vyřešený nebo životní situaci Specifikace požadované rešerše- Nový (formulář, internet)

8 3 Odbor call centra Analytik call centra Kontrolní porovnání požadavku s databází již vyřešených, životních situací a témat Přidělení analytika Posouzení obsahové shody požadavku s náplní Posouzení pracnosti Úprava srozumitelnosti Schválení/zamítnutí Nový Zamítnutý se zdůvodněním (odkazem) Schválený - kvalifikovaný a upřesněný nový. 4 Odbor Analytik call centra Rozdělení na dílčí úkoly a delegování řešitelů Eskalace dílčích úkolů Schválený Postoupený k vyřešení (s přidělením dílčích úkolů OKM) 5 Odbor Odborník OKM call centra KKM Kontrola termínů Změna přiřazení řešitelů Definice řešení Agregace dílčích řešení Termíny plnění Eskalovaný kvalifikovaný Dílčí návody k řešení (dílčí úkoly) Požadavek k vyřešení (změna řešitele) Konsolidovaný návod k řešení (text, odkazy, kontakt, info, nabídka plac. služeb..) 6 Odbor Systém automaticky / OKM dle procesu 2 Dokumentace výsledku Kontaktování Předání výsledku Konsolidovan ý návod k řešení Specifikovaná rešerše Odeslaná rešerše Odeslaný konsolid. návod řešení požadavku Publikování do garantovaných informaci (GI) tabulka 3 - Hlavní produkční procesy V následující projektové fázi je nutné identifikovat podpůrné produkční procesy veřejného informačního systému, které vychází z nezbytnosti projektových aktivit zabezpečit obecnou informační a technologickou činnost systému, vazbu na vnější informační zdroje, ale i požadavky na bezpečnost uložených dat a správu zdrojů. V projektu byly analyzovány následující podpůrné produkční procesy - Podpůrný proces 1 - Správa a rozvoj znalostní báze - Podpůrný proces 2 Správa informačních zdrojů - Podpůrný proces 3 Správa rozhraní na externí systém - Podpůrný proces 4 Správa IT infrastruktury a bezpečnost dat - Podpůrný proces 5 Správa a řízení materiálních, finančních a lidských zdrojů Prostřednictvím objektové analýzy byly identifikován model podpůrných procesů daného projektu. Blíže jsou podpůrné produkční procesy (vlastník, činnosti, vstupy a výstupy) charakterizovány v následující tabulce.

9 Č. Vlastní k Provádí Činnosti Vstupy Výstupy 1 OKM/ KKM Analytik call centra Změna struktury znalostní báze Export/Import taxonomie Změna atributu objektu Definice standardní životní situace Vyhledávání, zařazování a rating zdrojů Definice a ladění témat Databáze GI Problém/potřeba Objevení/zakoup ení vhodné taxonomie Doplněná/změněná znalostní báze 2 OKM/ KKM Analytik call centra Změna/rozšíření katalogů K1, K2 Změna/rozšíření archivu Objevení zdroje Potřeba zařadit zdroj Problém/potřeba specifikace tématu v archivu Doplněný/změněný katalog K1 a/nebo K2 Doplněný změněný archiv 3 Odbor WEB Service (automa ticky) Specifikace požadavků Export kategorií Export článků a rešerší Definice dotazů Specifikovaný Kategorie Články Rešerše Dotazy 4 Odbor, OKM, KKM, MSP Správa uživatelů, uživatelských skupin a uživatelských práv Správa poskytovaných služeb HK Správa účtů a služeb podnikatelů Monitoring uživatelů Sběr podnětů, připomínek a probléms s IS Správa a publikování rubrik a dokumentů v Extranetu Zajišťování bezpečnosti IS Kontaktní údaje uživatelů Potřeba přidat či odebrat práva subjektům Externí informační zdroje či aplikace Logovací statistiky a odběr služb Specifikovaná připomínka, podnět či problém Interní a externí dokumenty k publikaci Rozšířený počet/změna uživatelů či uživatelských skupin Rozšířený počet/změna služeb Založený záznam/změna údajů Záznamy komunikace s m Statistiky pohybu uživatelů v IS dle nejrůznějších kritérií Statistiky využívání služeb podnikatelů Návrh na zlepšení (připomínka či podnět) Vyřešený problém Publikované informace v Extranetu Bezpečnostní a zálohovací opatření Provozně-

10 organizační směrnice Zálohovaná data Autorizované přístupy do systému 5 Odbor IMP Pracovn ík, OKM, KKM, Vedoucí pracovní k, OKM Fakturace, pokladna Objednávání pomocí eprocurement Schvalování objednávek objednávání u dodavatelů plánování činností kontrola plánu činnosti Podklady pro fakturaci Potřeba materiálu Objednávka ke schválení Potřeba zdroje Timesheet Faktura Platba Schválená objednávka Objednávka na dodavatele tabulka 4 - Podpůrné produkční procesy Pro dokončení modelu produkčních procesů je nutné dokončit analýzu projektových produkčních událostí v detailním členění. To znamená provést rozklad hlavních produkčních procesů na jednotlivé subprocesy. Tento dekompoziční proces je mnohdy velmi časově náročný a vyžaduje značné analytické zkušenosti především u projektů veřejných informačních systémů. Cílem je zajistit úplný konzistentní procesní a projektový model podpůrných procesů, který tvoří základní analytický výstup pro následující modelování informačního systému. Jako příklad uvádíme tabulku (4) - rozklad hlavního procesu 2 Detekce a sběr požadavků. SubProces Vlastník Provádí Činnosti Vstupy Výstupy Specifikace požadavku internetovým formulářem RIM Podnikatel WWW rozhraní registrovaný vstup Zápis do WWW formuláře Specifikovaný Kontaktní informace Odkaz na již řešený problém Nový na zpracování Osobní kontaktování Zápis do WWW formuláře extranet Specifikovaný Kontaktní informace Záznam Telefonní kontaktování Telefonický kontakt Zápis do WWW formuláře - extranet Specifikovaný Kontaktní informace Záznam tabulka 5 - Rozklad procesu na subprocesy

11 Závěr Aby veřejné informační systémy plnily efektivně svoji funkci, musí být jejich projektování a provozování podpořeno vhodně organizovaným procesem systémové podpory procesním přístupem. Proces systémové podpory je součástí řízení a jeho úkoly (činnosti) jsou zaměřené na analyzované projektové procesy. Projektování veřejných IS je spjato projektovými řídícími procesy a ty pak jsou spjaty s vlastním projektovým řízením a projektovou metodikou. Jestliže pochopíme procesní metodiky IS jako způsob zabezpečení efektivnosti vývoje veřejného IS, pak ze systémové pozice je nezbytné definovat obecné principy založené na projektových řídících procesech a projektových produkčních procesech. Literatura: 1. Řepa, V.: Analýza a návrh informačních systémů. Ekopress, Praha 1999, ISBN Truneček, J.: Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Professional Publishing, Praha 2003, ISBN Turner, J.R.: The handbook of project based management: Improving the Processes for Achieving Strategic Objectives. Mc Graw-Hill, Krajčík, V.: Strategie, řízení a modelování informačního systému RISA, Národní ústav odborného vzdělávání, Praha 2004, ISBN: Dolanský, V., Měkota V., Němec V.: Projektový management. Grada, Praha 1996, ISBN Ministr, J.; Fiala, J. Průvodce analýzou modelováním procesů. 1. vyd. Ostrava : VŠB- TU Ostrava, s. ISBN Prezentační materiály projektu

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Východiska projektu KSŘ SML Výzvy vedení města: Transparentnost Efektivita Profesionalita K naplnění těchto výzev bude muset

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí CISAŽP Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí Cíl budování systému Komplexně přispět k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice prostřednictvím

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3.

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3. 1. ZÁKLADY MANAGEMENTU V MAJETKOVÉ STRUKTUŘE 1.1 Vymezení pojmu a předmětu správy majetku a správy společností 1.1.1 Pojem správy majetku a správy společností 1.1.2 Předmět správy majetku a správy společností

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ Vážení členové SPŘ, níže jsou uvedeny výchozí formulace hlavních dokumentů zakládané sekce. Tato verze je určena k dalšímu rozpracování a upřesnění Vámi, budoucími

Více

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘÍLOHA Č. 4 VNITŘNÍHO PŘEDPISU Č. 0003/2015 MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU - POSTUP ŘÍZENÍ KOMPLEXNÍHO PROJEKTU - Městský úřad Moravská Třebová 1 OBSAH A. ÚVOD 3 A.1.1. Účel manuálu 3 A.1.2.

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

METODIKA K PROJEKTU NG V PRAZE Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí muzea/galerie

METODIKA K PROJEKTU NG V PRAZE Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí muzea/galerie DYNAMICKÉ POJETÍ BEZPEČNOSTI METODIKA K PROJEKTU NG V PRAZE Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí muzea/galerie DAGMAR JELÍNKOVÁ Metodické centrum pro muzea výtvarného umění BEZPEČNOST MUZEJNÍCH

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

SYSTÉM CENTRÁLNÍHO NÁKUPU

SYSTÉM CENTRÁLNÍHO NÁKUPU SYSTÉM CENTRÁLNÍHO NÁKUPU Specifika nákupu v LČR LČR realizuje nákupy ze 105 organizačních jednotek na celém území České republiky, fyzicky není možné zajistit veškeré nákupy z jednoho místa, ročně se

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Metodický list č. 1

PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Metodický list č. 1 PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Metodický list č. 1 Název tématického celku: Strategické řízení IS/IT Cíl: Cílem tohoto tematického celku je vysvětlení základních pojmů z oblasti strategického řízení

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 1 Obsah přednášky Operační program průmysl a inovace

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Internetová prezentace (výsledků) projektu

Internetová prezentace (výsledků) projektu Internetová prezentace (výsledků) projektu Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura internetové prezentace v souvislosti s chystanou závěrečnou

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

LOGO SMĚRNICE. Stran: Vydání: Revize: Výtisk č. : Platnost od:

LOGO SMĚRNICE. Stran: Vydání: Revize: Výtisk č. : Platnost od: SM-02 VÝVOJ A NÁVRH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Výtisk č. : Schválil: Platnost od: Podpis: 1 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH...2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ...2 3 ÚČEL...2 3.1 DEFINICE...2 3.2 ZKRATKY...2

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Úkoly pro samostatnou práci

Úkoly pro samostatnou práci Úkoly pro samostatnou práci Název předmětu: Investice a akvizice 2. semestr Podklady pro seminář Zpracoval: Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Seznámení s projektem MPSV Podpora procesů v sociálních službách. Radek Suda Olympik hotel - konference 17. 4. 2003 Praha

Seznámení s projektem MPSV Podpora procesů v sociálních službách. Radek Suda Olympik hotel - konference 17. 4. 2003 Praha Seznámení s projektem MPSV Podpora procesů v sociálních službách Radek Suda Olympik hotel - konference 17. 4. 2003 Praha Problematické sociální jevy a vliv sociálních služeb na jejich řešení (A2) Mapování

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 8

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 8 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT provozu Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky: 363685 Zastoupený: Ing. Marianem

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Rizika implementace rozvoje IS HMP Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů

Rizika implementace rozvoje IS HMP Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů Rizika implementace rozvoje IS HMP Josef Beneš Úspěšné řízení úspěšných projektů Praha a okolí Kdo jsem, odkud přicházím, co vím o IS HMP Cíl: předcházení rizik rozvoje systému, v kontextu egovernment,

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

D1 Trvalá organizace

D1 Trvalá organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D1 Trvalá organizace Toto téma obsahuje informace o trvalé organizaci, jejích základních principech a prostředí.

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Prezentace České Obce Sokolské. na internetu a postupná. elektronizace administrativy

Prezentace České Obce Sokolské. na internetu a postupná. elektronizace administrativy 01010101011101010111010101010101001010101101010100001111101101010111010101010 10111110010101010000111110111011010011011011011101011011110011101010101011001 01000101010001111101011010010101010000100100100100010111010010010010100100100

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

Informace a znalosti v organizaci

Informace a znalosti v organizaci Informace a znalosti v organizaci Vladimíra Zádová Postavení informací a znalostí z hlediska úspěšnosti firmy Vnitřní faktory Rámec 7S faktorů úspěchu firmy [ Mc Kinsey ] Struktura Strategie Systémy Spolupracovníci

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti

Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Závěrečný workshop Praha, 16. června 2015 (TA ČR č. projektu TD020134) Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Metodika řízení

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Příprava projektu. Základní dokumenty: - Výběr a prostudování konkrétního programu. - Doplňující dokumentace ke každému programu

Příprava projektu. Základní dokumenty: - Výběr a prostudování konkrétního programu. - Doplňující dokumentace ke každému programu Příprava projektu Základní východiska Nutnost pečlivé přípravy Zpracování projektového záměru (abstraktu projektu) Neustálé konzultace s administrátorem dotace (i to se hodnotí při hodnocení projektu)

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne

Více