Analýza procesů a řízení projektu veřejného IS Informační místa pro podnikatele (InMP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza procesů a řízení projektu veřejného IS Informační místa pro podnikatele (InMP)"

Transkript

1 Analýza procesů a řízení projektu veřejného IS Informační místa pro () Autoři RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava, Ing. Jan Ministr, Ph.D. VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Abstrakt V době, která je charakterizována jako informační společnost, jsou informace důležitým předpokladem nejen vysoké prosperity firmy či instituce, ale vytváří i nezbytný předpoklad pro rozvoj společnosti jako celku. Článek se zabývá takovými typy informačních systémů, které plní veřejnou funkci a slouží k poskytování těch informací, na kterých má veřejnost zájem. V příspěvku je podrobně rozebrán proces projektování veřejného informačního systému. Je zde především kladen důraz na procesní projektový přístup a diskutovaná otázka řízení tohoto typu projektu. Významným přínosem práce je zpracování případové studie konkrétního veřejného IS projektu Informačních míst pro, realizovaného Hospodářskou komorou ČR. Na konkrétních příkladu jsou vysvětleny projektové řídící procesy a projektové produkční procesy, u kterých zpracovaná analýza je nezbytným předpokladem úspěšnosti projektu veřejného informačního systému. Klíčová slova: Hlavní proces, podpůrný proces, veřejná správa, procesní řízení, projektové řízení 1. Projekty a projektování veřejného informačního systému Projekty a projektování informačního systému řeší vývoj konkrétního informačního systému nebo jeho části. Tato část je tvořena konkrétní funkční oblastí (úkolem, úlohou), nebo etapou vývoje informačního systému. Pojetí a definice kategorie veřejný informační systém můžeme najít v zákoně č. 365/2000 Sb. Informační systémy veřejné správy (veřejné informační systémy). Definice požadovaného pojmu je uvedena v 2 písm. u), kdy je jako veřejný informační systém chápán ten informační systém, který poskytuje služby veřejnosti (zde je odkaz na 3 odst. 2). Z uvedeného vyplývá, že při procesním způsobu myšlení je veřejný informační systém (nebo jeho část) výstupem a výsledkem řešení konkrétního projektu informačního systému (případně několika projektů). Z metodiky vývoje informačních systémů [1] vyplývá, že se jedná o velmi formalizovaný proces vlastního zavádění informačního systému do konečného užívání cílovým uživatelským skupinám - veřejnosti. Teorie projektového řízení poskytuje v projektu veřejného informačního systému obecný rámec pro odvození metodických doporučení specifických pro roli systémové podpory vlastního nasazení informačního systému.

2 Proces projektování veřejného informačního systému je poměrně obsáhlý proces a tuto problematiku lze vidět v mnoha rovinách. V některých pohledech může převládnout hledisko sociální, psychologické či organizační. V jiném pohledu mohou být diskutovány vlastní řídící procesy, případně snaha se soustředit na vazbu vyvíjeného IS a informační strategii zadavatele. Pak lze projekty IS odvíjet od těchto základních cílů organizace a přesně specifikovat metodiky, metody i nástroje pro vývoj příslušného IS. V projektech veřejných IS nelze zcela vycházet z klasické podnikatelské strategie, poněvadž našim úkolem je vývoj IS na základě společenské objednávky. Tato společenská objednávka vychází ze společenské potřeby tvorby a nasazení produktu IS pro jasně definované cílové skupiny. V praxi je společenská potřeba a příslušný užitek kodifikován v konkrétních rozvojových a programových dokumentech. Tyto jsou pak podkladem pro společenské zadání poptávky deklarované v konkrétní výzvě pro podání návrhů projektů veřejných IS. Z hlediska užití pojmu projektování je třeba zdůraznit, že pojem projekt obsahuje samozřejmě všechny etapy realizace projektu. To platí i v případě společensky zadaných projektů IS. Roli zadavatele a investora zde nevykonává vlastní podnik, ale zpravidla určitý subjekt vybavený pravomocí zadavatele společenské zakázky. Samozřejmostí i zde je nasazení kontrolních projektových mechanismů a procesu zjišťování zpětné vazby. 1.1 Funkční a procesní přístupový koncept Filozofie funkčního přístupu byla v obecné podobě definována již v roce 1776 Adamem Smithem v knize Bohatství národů. Vychází z myšlenky separace, dělitelnosti, kdy procesy průmyslové výroby mají být rozloženy na nejjednodušší dílčí operace tak, aby byly snadno proveditelné i méně kvalifikovanými pracovníky. V rozvinutém konceptu funkčního přístupu dle Jana Trunečka [2] se funkční přístup zaměřuje na výstupy (výsledky), což v podstatě znamená orientaci na důsledky a ne na příčiny. Je zřejmé, že hodnocení výsledků nemusí odhalit příčiny neefektivnosti, v projektovém řízení nutně vede k nadměrnému počtu koordinačních a kontrolních projektových aktivit. Přeneseně tento přístup v řízení lidských zdrojů v projektech vede k statické pyramidě organizační struktury, vytvořené pouhým sdružováním činností a obsazováním projektových pozic s jasně vymezenými projektovými pravomocemi a odpovědnostmi. Navíc, a to je dle mého názoru největším nedostatkem tohoto přístupového konceptu, je v základním rozporu s individuálními uživatelskými potřebami. Je orientován dovnitř projektu, nikoliv ven. Při jeho akceptaci zdůrazňujeme statické struktury, nikoliv dynamické pohledy. Při jeho realizaci v projektech IS není prvořadý investor a uživatel IS, ale vlastní struktura projektovaného IS. Procesní přístupový koncept se naopak nezaměřuje na výsledky, ale na příčiny. Předpokládá, že příčinou nekvalitních výstupů jsou špatně nastavené a probíhající procesy uvnitř systému. Při aplikaci projektového řízení tento koncept zdůrazňuje kvalitní nastavení řídících projektových procesů za účelem eliminace neefektivních projektových aktivit (procesů). Jeho základním prvkem je pojem proces. Opět můžeme použít obecnou definici procesu v práci Jana Trunečka. Procesem rozumíme vzájemně propojené dílčí činnosti, které ve své posloupnosti transformují vstupy na požadované výstupy. Je to tok práce, postupující od jednoho člověka k druhému. Vstupy tvoří výchozí zdroje (suroviny, kapacity, informace, dokumenty, znalosti, výstupy od dodavatelů ), výstupy jsou přitom konečné výsledky [6]. V projektovém chápání tedy výsledky projektových aktivit. Procesy můžeme definovat jak na úrovni podnikových aktivit, tak na úrovni projektových aktivit vedoucích k řešení konkrétního projektu včetně projektu veřejného IS. Každý proces je dle literatury [3] rozdělen na dílčí procesy. Činnost pak představuje dílčí aktivitu, kterou vykonává určitý pracovník v rámci procesu. Tyto činnosti se mohou sdružovat tak, aby mohly být prováděny konkrétními pracovníky. Z hlediska řízení projektu tento přístup má významné dopady na sestavení projektového týmu. Předpokládá totiž projektové myšlení, ale i projektový způsob práce. V řešitelských

3 projektových týmech se zdůrazňují kategorie jako integrace projektových aktivit, hlavní a vedlejší procesy, vstupy a výstupy procesů, dopady a výsledky. Samostatné projektové týmy mohou řešit dílčí projektové aktivity, mohou být schopné samořízení, sebekontroly a dokonce i sebeorganizace. Dle našich vlastních zkušenosti s řízením projektů IS je procesní přístupový koncept z výše uvedených skutečností zásadním požadavkem kvalitního projektového řízení. Tyto skutečnosti mají své praktické dopady i ve vyvinuté metodice PRIS [4]. Jedná se především o jasného stanovení vstupních a výstupních procesních parametrů a přizpůsobivost procesu. Přizpůsobivost procesu je chápána jako jeho reakce na změnu vnějších podmínek, na situaci v okolí. Procesy nesmějí být vytvořeny jednou provždy, je nutné již v úvodu při projektovém řízení zabezpečit udržitelnosti. To neznamená v projektech IS pouze udržitelnost dat, dohled nad zabezpečením funkčnosti technologie, ale i zavedení nových procesů odrážejících nové situace. Cestou k překonání těchto obtíží je důsledné použití procesního přístupového konceptu a jeho rozpracování v příslušné projektové metodice. Z procesního pohledu lze konstatovat, že projekt je jednorázová transformace vstupů (informace, prostředí, materiál, peníze, schopnosti a dovednosti zúčastněných lidí) na výstupy (cílové produkty), za pomocí vývojových činností, uspořádaných do etap, kroků, úkonů) a koordinovaných řídícími činnostmi. Vývojové a řídící činnosti označuji jako projektové aktivity a jejich úloha je více pochopitelná z následujícího obrázku (1). Obrázek 1 - Procesní chápání projektu Abychom projekt úspěšně zrealizovali, musíme jej řídit. Pro řízení projektu k úspěchu je nutné zpracovat scénář či osnovu - plány projektu. Aby plány projektu byly použitelné a měly naději na úspěch, musí být zakotveny v širších souvislostech okolí projektu. Musí být vytvořena strategie projektu. Často právě ona, či spíše její nedostatek, bývá příčinou neúspěchu projektu.

4 Každý projekt má třídimenzionální cíl, který graficky znázorňuje následující obrázek (2). Obrázek 2 - Třidimenzionalita projektu Trojí dimenze projektu vždy definuje: - specifikaci provedení (co a v jaké kvalitě má být provedeno), - časový plán (kdy má být činnost provedena), - náklady na provedení jednotlivých činností (za kolik se činnosti zrealizují). Rozšířením třídimenzionality se u projektů veřejných IS dostáváme ke specifikaci: - veřejných finančních zdrojů, - komu je služba určena, - specifikaci veřejných informačních zdrojů. Tato specifikace je graficky znázorněna v následující tabulce (1) Otázka KOMU? CO? ODKUD? KAM? JAK? KDY? Obsah úloha Specifikace příjemců (uživatelů) zpracovávaných informací, specifikace jejich struktury (jejich rozčlenění na kategorie), odhad počtu příjemců v jednotlivých kategoriích Analýza a definice uživatelských potřeb v jednotlivých kategoriích Specifikace veřejných informačních zdrojů Návrh řešení zpracování informačních zdrojů Návrh řešení Informační znalostní báze, návrh jejího provozu a údržby Časový harmonogram tabulka 1 Projektová specifikace

5 2. Procesní řízení projektu Informačních míst pro 2.1 Charakteristika projektu Projekt Informační místa pro () má za cíl vytvořit centrálně řízenou, jasně definovanou síť informačních míst v rámci regionální a oborové struktury Hospodářské komory ČR (HK), která bude schopna poskytovat aktuální a žádané informace pro malé a střední podniky (MSP) přímo nebo po definování problému odkazem na specializovanou firmu či příslušnou instituci. Prostřednictvím této komorové sítě lze poskytovat komerční i nekomerční služby. Dále lze nabídnout tuto celorepublikovou síť dalším subjektům (stát, banky, podnikatelské subjekty, asociace, atd.) k realizaci jejich záměrů orientovaných především na segment MSP. Cílem projektu je tedy umožnit podnikatelům přístup ke komplexním obecným i oborovým informacím, ve spolupráci s experty HK řešit konkrétní životní situace MSP, a to prostřednictvím celorepublikové sítě Regionálních informačních míst (), Oborových informačních míst (OKM) nebo i samoobslužným internetovým připojením k IS. Projekt HK ČR je v souladu s koncepcí zahraniční politiky ČR. Správcem programu Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) ČR byl projekt zařazen do programu Podpora posílení konkurenceschopnosti průmyslu ČR, nicméně jeho rozsah a využitelnost je všeoborová. Projekt plní základní opatření státní podpory zvyšováním konkurenceschopnosti malých a středních podniků, a to především: - podporou programů malého a středního podnikání, které podnikatelům usnadňují realizaci jejich podnikatelských záměrů a přispívají ke zvýšení jejich ekonomické stability, - vytvářením příznivých podmínek pro podnikání, zejména v přístupu k financování a dostupnosti informačních, poradenských a vzdělávacích služeb, - průběžnou aktualizací nástrojů a systémů podpory v souladu s pravidly EU. Předmětem předkládaného programu je vytvoření systému Informačních míst pro (dále jen ), který respektuje závěry z provedené analýzy potřeb MSP. Předpokládaným výsledkem je zintenzívnění a zkvalitnění každodenní obousměrné komunikace mezi veřejnou správou a podnikateli. Zahájení vlastní činnosti těchto míst (ve spolupráci se všemi partnery) a zajištění plné informovanosti všech malých a středních podniků (i přes rozšiřující se užívání Internetu je stále řada malých podnikatelů v některých mikroregionech bez výraznějšího přístupu k informacím) výrazně přispěje k efektivitě poskytování podpor a ke zvyšování absorpční schopnosti české ekonomiky. V současné době již v projektu pracuje 78 regionálních informačních míst, 14 Krajských koordinačních míst (KKM) a 18 Oborových koordinačních míst (OKM). V systému je uloženo přes zodpovězených dotazů, které tvoří základ znalostní báze projektu. 2.2 Dělení projektových procesů V této kapitole jsou zachyceny řídící projektové procesy související s vlastním projektovým řízením projektu a produkční projektové procesy (hlavní a podpůrné produkční procesy), které pokrývají vlastní technologii, výstupy a uživatelské výstupy (z nichž 6 pokrývají hlavní procesy specifikace potřeby, sběr požadavku, jeho kvalifikaci a eskalaci, zpracování a distribuci výsledků). Ostatní produkční procesy jsou definovány jako podpůrné a slouží ke správě, rozvoji a řízení jednotlivých oblastí informačního systému.

6 2.2.1 Projektové řídící procesy Projektové řídící procesy jsou spjaty s vlastním projektovým řízením a projektovou metodikou (metodikami). Smysl metodiky ve vazbě na projektové řídící procesy není v detailním popisu kroků při vývoji IS, ale v analýze podstatných faktorů procesu výstavby IS. V kontextu projektového chápání jde o úplný proces vývoje IS neoddělitelně spjatý s fázemi životního cyklu IS. Jestliže hovoříme o metodice v jednotném čísle, chápeme při jejím vymezení i množinu metodik nižší úrovně. To znamená aplikaci principu obecného na konkrétní metodiky, které jsou v ní obsažené. Tím je zdůrazněna akceptace jednotlivých dílčích projektových metodik (např. metodika udržitelnosti IS) v celkové metodice tvorby projektu IS. K tomu, aby metodika byla využitelná pro vývoj IS projektovým způsobem, je nutné definovat následující požadavky na ni kladené. Tyto požadavky jsou přesně uvedeny v literatuře (9). Metodika: - musí jasně deklarovat soubor hodnot, na kterých je založena, respektive, kterých chce dosáhnout (např. minimální náklady tvorby IS, krátká doba řešení, zahrnutí sociálního aspektu do řešení), - musí určovat postup řešení, aby bylo možné celý proces vývoje IS plánovat, - musí určovat priority řešení (co a kdy je důležité), - měla by doporučovat metody, techniky a nástroje, které je vhodné použít v jednotlivých fázích projektového řešení. Významným prvkem vymezení metodik je jejich uživatelské a aplikační zacílení. To znamená, že metodiky jsou určeny pro konkrétní projektové role, pro konkrétní projektové prvky. Jestliže pochopíme metodiky IS jako způsob zabezpečení efektivnosti vývoje IS, pak ze systémové pozice je nezbytné definovat obecné principy tohoto pohledu na metodiky IS. Jinak řečeno, vymezujeme základní pravidla pro stanovení postupu a obsahu životního cyklu projektu IS, vymezujeme míru obecnosti se zřetelem na míru specifičnosti a variantnosti daného konkrétního řešení (metoda, technika, nástroj) v dané konkrétní vývojové etapě. Příkladem projektových metodik jsou níže uvedené projektové řídící metodiky projektu ( viz tabulka 2). Název dokumentu Záznam Místo uložení Doba uložení Související dokumentace/ Poznámka Metodika nouzového režimu IMP 10 V elektronické podobě Metodika školení IMP 10 V elektronické podobě Metodika kontroly IMP 10 V elektronické podobě Metodika rozdělování zdrojů pro projekt IMP 10 V elektronické podobě Metodika správy komerčních služeb IMP 10 V elektronické podobě Akreditační pravidla, E a OKM (+ projekt a protokol) IMP 10 V elektronické podobě Metodika provozu KKM IMP 10 V elektronické podobě

7 Metodika účetních operací KKM IMP 10 V elektronické podobě Metodika provozu, E IMP 10 V elektronické podobě Metodika účetních operací IMP 10 V elektronické podobě Metodika provozu OKM IMP 10 V elektronické podobě Metodika účetních operací OKM IMP 10 V elektronické podobě Metodika tvorby příručky IMP 10 V elektronické podobě tabulka 2 - Metodiky projektu Projektové produkční procesy Hlavním cílem této projektové fáze je identifikovat klíčové produkční procesy veřejného informačního systému prostřednictvím objektové analýzy uživatelských výstupů projektu. Zároveň je nutné zjistit jejich vnitřní strukturu a činnosti jimi zabezpečované, vzájemné vazby, vnější souvislosti, vstupy, výstupy a vlastníky. Výsledkem projektových aktivit je přehledný zdokumentovaný systém produkčních procesů, který je jádrem projektové výstavby projektu veřejného informačního systému. V projektu Informačních míst pro byly identifikovány následující hlavní (klíčové) produkční procesy - Hlavní proces 1 Specifikace, formalizace, kontakt - Hlavní proces 2 Detekce a sběr požadavků - Hlavní proces 3 Kvalifikace požadavku - Hlavní proces 4 Eskalace požadavku - Hlavní proces 5 Zpracování požadavku - Hlavní proces 6 Distribuce a zpracování výsledků Blíže jsou hlavní produkční procesy (vlastník, činnosti, vstupy a výstupy) charakterizovány v následující tabulce(2). Č. Vlastník Provádí Činnosti Vstupy Výstupy 1 Odbor Podnikatel Specifikace problému Specifikace profilu Porovnání problému s posláním Prohlídka obsahu již řešených problémů Problém/ potřeba Ujasněný Registrace do extranetu 2 Odbor Podnikatel na internetu Kontaktní osoba Centrální helpdesk Kontaktování podnikatel- telefonní, návštěva, internet, Porovnání požadavku s databází již vyřešených, životních situací a témat IR Specifikace požadavku Rozmyšlený specifikovaný Odkaz na podobný již vyřešený nebo životní situaci Specifikace požadované rešerše- Nový (formulář, internet)

8 3 Odbor call centra Analytik call centra Kontrolní porovnání požadavku s databází již vyřešených, životních situací a témat Přidělení analytika Posouzení obsahové shody požadavku s náplní Posouzení pracnosti Úprava srozumitelnosti Schválení/zamítnutí Nový Zamítnutý se zdůvodněním (odkazem) Schválený - kvalifikovaný a upřesněný nový. 4 Odbor Analytik call centra Rozdělení na dílčí úkoly a delegování řešitelů Eskalace dílčích úkolů Schválený Postoupený k vyřešení (s přidělením dílčích úkolů OKM) 5 Odbor Odborník OKM call centra KKM Kontrola termínů Změna přiřazení řešitelů Definice řešení Agregace dílčích řešení Termíny plnění Eskalovaný kvalifikovaný Dílčí návody k řešení (dílčí úkoly) Požadavek k vyřešení (změna řešitele) Konsolidovaný návod k řešení (text, odkazy, kontakt, info, nabídka plac. služeb..) 6 Odbor Systém automaticky / OKM dle procesu 2 Dokumentace výsledku Kontaktování Předání výsledku Konsolidovan ý návod k řešení Specifikovaná rešerše Odeslaná rešerše Odeslaný konsolid. návod řešení požadavku Publikování do garantovaných informaci (GI) tabulka 3 - Hlavní produkční procesy V následující projektové fázi je nutné identifikovat podpůrné produkční procesy veřejného informačního systému, které vychází z nezbytnosti projektových aktivit zabezpečit obecnou informační a technologickou činnost systému, vazbu na vnější informační zdroje, ale i požadavky na bezpečnost uložených dat a správu zdrojů. V projektu byly analyzovány následující podpůrné produkční procesy - Podpůrný proces 1 - Správa a rozvoj znalostní báze - Podpůrný proces 2 Správa informačních zdrojů - Podpůrný proces 3 Správa rozhraní na externí systém - Podpůrný proces 4 Správa IT infrastruktury a bezpečnost dat - Podpůrný proces 5 Správa a řízení materiálních, finančních a lidských zdrojů Prostřednictvím objektové analýzy byly identifikován model podpůrných procesů daného projektu. Blíže jsou podpůrné produkční procesy (vlastník, činnosti, vstupy a výstupy) charakterizovány v následující tabulce.

9 Č. Vlastní k Provádí Činnosti Vstupy Výstupy 1 OKM/ KKM Analytik call centra Změna struktury znalostní báze Export/Import taxonomie Změna atributu objektu Definice standardní životní situace Vyhledávání, zařazování a rating zdrojů Definice a ladění témat Databáze GI Problém/potřeba Objevení/zakoup ení vhodné taxonomie Doplněná/změněná znalostní báze 2 OKM/ KKM Analytik call centra Změna/rozšíření katalogů K1, K2 Změna/rozšíření archivu Objevení zdroje Potřeba zařadit zdroj Problém/potřeba specifikace tématu v archivu Doplněný/změněný katalog K1 a/nebo K2 Doplněný změněný archiv 3 Odbor WEB Service (automa ticky) Specifikace požadavků Export kategorií Export článků a rešerší Definice dotazů Specifikovaný Kategorie Články Rešerše Dotazy 4 Odbor, OKM, KKM, MSP Správa uživatelů, uživatelských skupin a uživatelských práv Správa poskytovaných služeb HK Správa účtů a služeb podnikatelů Monitoring uživatelů Sběr podnětů, připomínek a probléms s IS Správa a publikování rubrik a dokumentů v Extranetu Zajišťování bezpečnosti IS Kontaktní údaje uživatelů Potřeba přidat či odebrat práva subjektům Externí informační zdroje či aplikace Logovací statistiky a odběr služb Specifikovaná připomínka, podnět či problém Interní a externí dokumenty k publikaci Rozšířený počet/změna uživatelů či uživatelských skupin Rozšířený počet/změna služeb Založený záznam/změna údajů Záznamy komunikace s m Statistiky pohybu uživatelů v IS dle nejrůznějších kritérií Statistiky využívání služeb podnikatelů Návrh na zlepšení (připomínka či podnět) Vyřešený problém Publikované informace v Extranetu Bezpečnostní a zálohovací opatření Provozně-

10 organizační směrnice Zálohovaná data Autorizované přístupy do systému 5 Odbor IMP Pracovn ík, OKM, KKM, Vedoucí pracovní k, OKM Fakturace, pokladna Objednávání pomocí eprocurement Schvalování objednávek objednávání u dodavatelů plánování činností kontrola plánu činnosti Podklady pro fakturaci Potřeba materiálu Objednávka ke schválení Potřeba zdroje Timesheet Faktura Platba Schválená objednávka Objednávka na dodavatele tabulka 4 - Podpůrné produkční procesy Pro dokončení modelu produkčních procesů je nutné dokončit analýzu projektových produkčních událostí v detailním členění. To znamená provést rozklad hlavních produkčních procesů na jednotlivé subprocesy. Tento dekompoziční proces je mnohdy velmi časově náročný a vyžaduje značné analytické zkušenosti především u projektů veřejných informačních systémů. Cílem je zajistit úplný konzistentní procesní a projektový model podpůrných procesů, který tvoří základní analytický výstup pro následující modelování informačního systému. Jako příklad uvádíme tabulku (4) - rozklad hlavního procesu 2 Detekce a sběr požadavků. SubProces Vlastník Provádí Činnosti Vstupy Výstupy Specifikace požadavku internetovým formulářem RIM Podnikatel WWW rozhraní registrovaný vstup Zápis do WWW formuláře Specifikovaný Kontaktní informace Odkaz na již řešený problém Nový na zpracování Osobní kontaktování Zápis do WWW formuláře extranet Specifikovaný Kontaktní informace Záznam Telefonní kontaktování Telefonický kontakt Zápis do WWW formuláře - extranet Specifikovaný Kontaktní informace Záznam tabulka 5 - Rozklad procesu na subprocesy

11 Závěr Aby veřejné informační systémy plnily efektivně svoji funkci, musí být jejich projektování a provozování podpořeno vhodně organizovaným procesem systémové podpory procesním přístupem. Proces systémové podpory je součástí řízení a jeho úkoly (činnosti) jsou zaměřené na analyzované projektové procesy. Projektování veřejných IS je spjato projektovými řídícími procesy a ty pak jsou spjaty s vlastním projektovým řízením a projektovou metodikou. Jestliže pochopíme procesní metodiky IS jako způsob zabezpečení efektivnosti vývoje veřejného IS, pak ze systémové pozice je nezbytné definovat obecné principy založené na projektových řídících procesech a projektových produkčních procesech. Literatura: 1. Řepa, V.: Analýza a návrh informačních systémů. Ekopress, Praha 1999, ISBN Truneček, J.: Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Professional Publishing, Praha 2003, ISBN Turner, J.R.: The handbook of project based management: Improving the Processes for Achieving Strategic Objectives. Mc Graw-Hill, Krajčík, V.: Strategie, řízení a modelování informačního systému RISA, Národní ústav odborného vzdělávání, Praha 2004, ISBN: Dolanský, V., Měkota V., Němec V.: Projektový management. Grada, Praha 1996, ISBN Ministr, J.; Fiala, J. Průvodce analýzou modelováním procesů. 1. vyd. Ostrava : VŠB- TU Ostrava, s. ISBN Prezentační materiály projektu

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ Vážení členové SPŘ, níže jsou uvedeny výchozí formulace hlavních dokumentů zakládané sekce. Tato verze je určena k dalšímu rozpracování a upřesnění Vámi, budoucími

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Metodiky a normy Matěj Vala Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Projektové řízení LS 2010/11, Předn. 2 Evropský sociální

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

DELTAX Systems a.s. Znalostní systém řízení Komplexní služby SI IT řešení na klíč

DELTAX Systems a.s. Znalostní systém řízení Komplexní služby SI IT řešení na klíč DELTAX Systems a.s. Znalostní systém řízení Komplexní služby SI IT řešení na klíč Přístup, pozice, výsledky T T T T Naší vizí je dlouhodobé partnerství se zákazníkem. Máme spokojené zákazníky a žádné negativní

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ OBRANA A STRATEGIE Anotace: VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování,

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV Standardy ICT MPSV Datum: 19.12.2014 Informace o dokumentu Název dokumentu: Aplikační Dokumentace Historie verzí Číslo verze Datum verze Vypracoval Popis Jméno souboru 1.0 31.8.2012 Jan Apfelthaler Doplnění

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 9

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 9 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT provozu Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky: 363685 Zastoupený: Ing. Marianem

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Verze 1.00 BDO IT a.s. Poradenství v informačních technologiích IČ: 25 05 66 46 DIČ: CZ 25 05 66 46 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

Aplikační standard - Dokumentace ICT Standardy MPSV MPSV

Aplikační standard - Dokumentace ICT Standardy MPSV MPSV ICT Standardy MPSV MPSV Vedoucí projektu Objednatele: Milan Hojer Vedoucí projektu Zhotovitele: Michal Čanda HEWLETT-PACKARD s.r.o. Vyskočilova 1/1410 140 21 Praha 4 Tel: 261 307 111 Datum: 7.10.2012 Informace

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZÁVAZNÉ OSNOVY JSOU ZALOŽENY NA METODICE VYDANÉ MMR PRO FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ AKCE V RÁMCI 2. KOLA

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

IT integrace na univerzitách

IT integrace na univerzitách IBM Software Group Listopad 2007 IT integrace na univerzitách aneb jednotný systém pro studenty i profesory workshop Cílová skupina: Vysoké školy v České republice Obsah 1. ÚVOD...3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...5

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5. Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5. Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Zajištění provozu HelpDesku a Dohledu infrastruktury a informačních systémů MZe Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 8

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 8 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT provozu Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky: 363685 Zastoupený: Ing. Marianem

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

D5 Životní cyklus projektu

D5 Životní cyklus projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D5 Životní cyklus projektu Toto téma obsahuje informace o vhodné posloupnosti kroků přípravy a realizace

Více

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností:

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Ing. Ján Debnár obchodní manažer DYNATECH s.r.o. Ing. Alexander Toloch ředitel ATTN s.r.o. Michal Chmelo obchodní manažer QCM s.r.o.

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) a jeho vazba na zákon o státní službě

Informační systém o státní službě (ISoSS) a jeho vazba na zákon o státní službě Informační systém o státní službě (ISoSS) a jeho vazba na zákon o státní službě Ing. Petr Pechar, vedoucí projektu ISoSS Mgr. Karol Ivanko, vedoucí řešitelského týmu Ministerstvo vnitra ČR, odbor provozu

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí...

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... 19 1 Vybrané problémy, jejichï fie ení je pfiedpokladem úspûchu malého a

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE (c) Radek Maca rama@inforama.cz Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí -metodici vzděl.

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE duben 2012 (c) Radek Maca Ze Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Užší vedení Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí - metodici vzděl. oblastí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Národní elektronický nástroj (NEN)

Národní elektronický nástroj (NEN) ISSS Hradec Králové Národní elektronický nástroj (NEN) MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OEVZK Praha, duben 2014 Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Dílčí veřejná zakázka: Evidenční systém etapy IV VI zadávaná podle ustanovení

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS Pracovní metodika pro tvorbu 1) SWOT analýz 2) priorit a 3) cílů, opatření a aktivit 2. KPSS města ČK Metodika obsahuje vzorový příklad pro tvorbu cílů a opatření 1) SWOT analýza *Pozn.: převzato z metodik

Více

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 2011 1 Název: Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první,

Více

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

Představuje. Technický Informační Systém nové generace Představuje Technický Informační Systém nové generace Nový náhled na položky Sjednocení typů položek - položky nejsou striktně dělené na vyráběné a nakupované. Do tohoto typu je zahrnuté i nakupované a

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu Program semináře Schválen lením žádosti projekt nekončí Hradec Králov lové 22.9.2010 Popis hlavních bloků administrace projektů Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a uzavření smlouvy

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Veřejná zakázka: Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5

Veřejná zakázka: Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5 Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: 110 15 IČ: 660 02 222 Zastoupen: Ing. Vítem Šumpelou ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3. Zadavatel: Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3. Zadavatel: Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Vytvoření nového informačního systému MZe pro výzkum a vývoj - "VÝZKUM-AGRI" Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční

Více

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů Primárním účelem nástroje ADVANTA je pokrýt aktuální potřeby správy projektového portfolia. Jak postupně roste úroveň akceptace a integrace do prostředí

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Projekty Plzeňského kraje. Václav Koudele, Plzeňský kraj

Projekty Plzeňského kraje. Václav Koudele, Plzeňský kraj Projekty Plzeňského kraje Václav Koudele, Plzeňský kraj Struktura odboru IT Správy serverů a sítě 5zaměstnanců GIS 4 zaměstnanci Aplikací a databází 5zaměstnanců Projektů v egovernmentu 6 zaměstnanců Financování

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více