Analýza procesů a řízení projektu veřejného IS Informační místa pro podnikatele (InMP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza procesů a řízení projektu veřejného IS Informační místa pro podnikatele (InMP)"

Transkript

1 Analýza procesů a řízení projektu veřejného IS Informační místa pro () Autoři RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava, Ing. Jan Ministr, Ph.D. VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Abstrakt V době, která je charakterizována jako informační společnost, jsou informace důležitým předpokladem nejen vysoké prosperity firmy či instituce, ale vytváří i nezbytný předpoklad pro rozvoj společnosti jako celku. Článek se zabývá takovými typy informačních systémů, které plní veřejnou funkci a slouží k poskytování těch informací, na kterých má veřejnost zájem. V příspěvku je podrobně rozebrán proces projektování veřejného informačního systému. Je zde především kladen důraz na procesní projektový přístup a diskutovaná otázka řízení tohoto typu projektu. Významným přínosem práce je zpracování případové studie konkrétního veřejného IS projektu Informačních míst pro, realizovaného Hospodářskou komorou ČR. Na konkrétních příkladu jsou vysvětleny projektové řídící procesy a projektové produkční procesy, u kterých zpracovaná analýza je nezbytným předpokladem úspěšnosti projektu veřejného informačního systému. Klíčová slova: Hlavní proces, podpůrný proces, veřejná správa, procesní řízení, projektové řízení 1. Projekty a projektování veřejného informačního systému Projekty a projektování informačního systému řeší vývoj konkrétního informačního systému nebo jeho části. Tato část je tvořena konkrétní funkční oblastí (úkolem, úlohou), nebo etapou vývoje informačního systému. Pojetí a definice kategorie veřejný informační systém můžeme najít v zákoně č. 365/2000 Sb. Informační systémy veřejné správy (veřejné informační systémy). Definice požadovaného pojmu je uvedena v 2 písm. u), kdy je jako veřejný informační systém chápán ten informační systém, který poskytuje služby veřejnosti (zde je odkaz na 3 odst. 2). Z uvedeného vyplývá, že při procesním způsobu myšlení je veřejný informační systém (nebo jeho část) výstupem a výsledkem řešení konkrétního projektu informačního systému (případně několika projektů). Z metodiky vývoje informačních systémů [1] vyplývá, že se jedná o velmi formalizovaný proces vlastního zavádění informačního systému do konečného užívání cílovým uživatelským skupinám - veřejnosti. Teorie projektového řízení poskytuje v projektu veřejného informačního systému obecný rámec pro odvození metodických doporučení specifických pro roli systémové podpory vlastního nasazení informačního systému.

2 Proces projektování veřejného informačního systému je poměrně obsáhlý proces a tuto problematiku lze vidět v mnoha rovinách. V některých pohledech může převládnout hledisko sociální, psychologické či organizační. V jiném pohledu mohou být diskutovány vlastní řídící procesy, případně snaha se soustředit na vazbu vyvíjeného IS a informační strategii zadavatele. Pak lze projekty IS odvíjet od těchto základních cílů organizace a přesně specifikovat metodiky, metody i nástroje pro vývoj příslušného IS. V projektech veřejných IS nelze zcela vycházet z klasické podnikatelské strategie, poněvadž našim úkolem je vývoj IS na základě společenské objednávky. Tato společenská objednávka vychází ze společenské potřeby tvorby a nasazení produktu IS pro jasně definované cílové skupiny. V praxi je společenská potřeba a příslušný užitek kodifikován v konkrétních rozvojových a programových dokumentech. Tyto jsou pak podkladem pro společenské zadání poptávky deklarované v konkrétní výzvě pro podání návrhů projektů veřejných IS. Z hlediska užití pojmu projektování je třeba zdůraznit, že pojem projekt obsahuje samozřejmě všechny etapy realizace projektu. To platí i v případě společensky zadaných projektů IS. Roli zadavatele a investora zde nevykonává vlastní podnik, ale zpravidla určitý subjekt vybavený pravomocí zadavatele společenské zakázky. Samozřejmostí i zde je nasazení kontrolních projektových mechanismů a procesu zjišťování zpětné vazby. 1.1 Funkční a procesní přístupový koncept Filozofie funkčního přístupu byla v obecné podobě definována již v roce 1776 Adamem Smithem v knize Bohatství národů. Vychází z myšlenky separace, dělitelnosti, kdy procesy průmyslové výroby mají být rozloženy na nejjednodušší dílčí operace tak, aby byly snadno proveditelné i méně kvalifikovanými pracovníky. V rozvinutém konceptu funkčního přístupu dle Jana Trunečka [2] se funkční přístup zaměřuje na výstupy (výsledky), což v podstatě znamená orientaci na důsledky a ne na příčiny. Je zřejmé, že hodnocení výsledků nemusí odhalit příčiny neefektivnosti, v projektovém řízení nutně vede k nadměrnému počtu koordinačních a kontrolních projektových aktivit. Přeneseně tento přístup v řízení lidských zdrojů v projektech vede k statické pyramidě organizační struktury, vytvořené pouhým sdružováním činností a obsazováním projektových pozic s jasně vymezenými projektovými pravomocemi a odpovědnostmi. Navíc, a to je dle mého názoru největším nedostatkem tohoto přístupového konceptu, je v základním rozporu s individuálními uživatelskými potřebami. Je orientován dovnitř projektu, nikoliv ven. Při jeho akceptaci zdůrazňujeme statické struktury, nikoliv dynamické pohledy. Při jeho realizaci v projektech IS není prvořadý investor a uživatel IS, ale vlastní struktura projektovaného IS. Procesní přístupový koncept se naopak nezaměřuje na výsledky, ale na příčiny. Předpokládá, že příčinou nekvalitních výstupů jsou špatně nastavené a probíhající procesy uvnitř systému. Při aplikaci projektového řízení tento koncept zdůrazňuje kvalitní nastavení řídících projektových procesů za účelem eliminace neefektivních projektových aktivit (procesů). Jeho základním prvkem je pojem proces. Opět můžeme použít obecnou definici procesu v práci Jana Trunečka. Procesem rozumíme vzájemně propojené dílčí činnosti, které ve své posloupnosti transformují vstupy na požadované výstupy. Je to tok práce, postupující od jednoho člověka k druhému. Vstupy tvoří výchozí zdroje (suroviny, kapacity, informace, dokumenty, znalosti, výstupy od dodavatelů ), výstupy jsou přitom konečné výsledky [6]. V projektovém chápání tedy výsledky projektových aktivit. Procesy můžeme definovat jak na úrovni podnikových aktivit, tak na úrovni projektových aktivit vedoucích k řešení konkrétního projektu včetně projektu veřejného IS. Každý proces je dle literatury [3] rozdělen na dílčí procesy. Činnost pak představuje dílčí aktivitu, kterou vykonává určitý pracovník v rámci procesu. Tyto činnosti se mohou sdružovat tak, aby mohly být prováděny konkrétními pracovníky. Z hlediska řízení projektu tento přístup má významné dopady na sestavení projektového týmu. Předpokládá totiž projektové myšlení, ale i projektový způsob práce. V řešitelských

3 projektových týmech se zdůrazňují kategorie jako integrace projektových aktivit, hlavní a vedlejší procesy, vstupy a výstupy procesů, dopady a výsledky. Samostatné projektové týmy mohou řešit dílčí projektové aktivity, mohou být schopné samořízení, sebekontroly a dokonce i sebeorganizace. Dle našich vlastních zkušenosti s řízením projektů IS je procesní přístupový koncept z výše uvedených skutečností zásadním požadavkem kvalitního projektového řízení. Tyto skutečnosti mají své praktické dopady i ve vyvinuté metodice PRIS [4]. Jedná se především o jasného stanovení vstupních a výstupních procesních parametrů a přizpůsobivost procesu. Přizpůsobivost procesu je chápána jako jeho reakce na změnu vnějších podmínek, na situaci v okolí. Procesy nesmějí být vytvořeny jednou provždy, je nutné již v úvodu při projektovém řízení zabezpečit udržitelnosti. To neznamená v projektech IS pouze udržitelnost dat, dohled nad zabezpečením funkčnosti technologie, ale i zavedení nových procesů odrážejících nové situace. Cestou k překonání těchto obtíží je důsledné použití procesního přístupového konceptu a jeho rozpracování v příslušné projektové metodice. Z procesního pohledu lze konstatovat, že projekt je jednorázová transformace vstupů (informace, prostředí, materiál, peníze, schopnosti a dovednosti zúčastněných lidí) na výstupy (cílové produkty), za pomocí vývojových činností, uspořádaných do etap, kroků, úkonů) a koordinovaných řídícími činnostmi. Vývojové a řídící činnosti označuji jako projektové aktivity a jejich úloha je více pochopitelná z následujícího obrázku (1). Obrázek 1 - Procesní chápání projektu Abychom projekt úspěšně zrealizovali, musíme jej řídit. Pro řízení projektu k úspěchu je nutné zpracovat scénář či osnovu - plány projektu. Aby plány projektu byly použitelné a měly naději na úspěch, musí být zakotveny v širších souvislostech okolí projektu. Musí být vytvořena strategie projektu. Často právě ona, či spíše její nedostatek, bývá příčinou neúspěchu projektu.

4 Každý projekt má třídimenzionální cíl, který graficky znázorňuje následující obrázek (2). Obrázek 2 - Třidimenzionalita projektu Trojí dimenze projektu vždy definuje: - specifikaci provedení (co a v jaké kvalitě má být provedeno), - časový plán (kdy má být činnost provedena), - náklady na provedení jednotlivých činností (za kolik se činnosti zrealizují). Rozšířením třídimenzionality se u projektů veřejných IS dostáváme ke specifikaci: - veřejných finančních zdrojů, - komu je služba určena, - specifikaci veřejných informačních zdrojů. Tato specifikace je graficky znázorněna v následující tabulce (1) Otázka KOMU? CO? ODKUD? KAM? JAK? KDY? Obsah úloha Specifikace příjemců (uživatelů) zpracovávaných informací, specifikace jejich struktury (jejich rozčlenění na kategorie), odhad počtu příjemců v jednotlivých kategoriích Analýza a definice uživatelských potřeb v jednotlivých kategoriích Specifikace veřejných informačních zdrojů Návrh řešení zpracování informačních zdrojů Návrh řešení Informační znalostní báze, návrh jejího provozu a údržby Časový harmonogram tabulka 1 Projektová specifikace

5 2. Procesní řízení projektu Informačních míst pro 2.1 Charakteristika projektu Projekt Informační místa pro () má za cíl vytvořit centrálně řízenou, jasně definovanou síť informačních míst v rámci regionální a oborové struktury Hospodářské komory ČR (HK), která bude schopna poskytovat aktuální a žádané informace pro malé a střední podniky (MSP) přímo nebo po definování problému odkazem na specializovanou firmu či příslušnou instituci. Prostřednictvím této komorové sítě lze poskytovat komerční i nekomerční služby. Dále lze nabídnout tuto celorepublikovou síť dalším subjektům (stát, banky, podnikatelské subjekty, asociace, atd.) k realizaci jejich záměrů orientovaných především na segment MSP. Cílem projektu je tedy umožnit podnikatelům přístup ke komplexním obecným i oborovým informacím, ve spolupráci s experty HK řešit konkrétní životní situace MSP, a to prostřednictvím celorepublikové sítě Regionálních informačních míst (), Oborových informačních míst (OKM) nebo i samoobslužným internetovým připojením k IS. Projekt HK ČR je v souladu s koncepcí zahraniční politiky ČR. Správcem programu Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) ČR byl projekt zařazen do programu Podpora posílení konkurenceschopnosti průmyslu ČR, nicméně jeho rozsah a využitelnost je všeoborová. Projekt plní základní opatření státní podpory zvyšováním konkurenceschopnosti malých a středních podniků, a to především: - podporou programů malého a středního podnikání, které podnikatelům usnadňují realizaci jejich podnikatelských záměrů a přispívají ke zvýšení jejich ekonomické stability, - vytvářením příznivých podmínek pro podnikání, zejména v přístupu k financování a dostupnosti informačních, poradenských a vzdělávacích služeb, - průběžnou aktualizací nástrojů a systémů podpory v souladu s pravidly EU. Předmětem předkládaného programu je vytvoření systému Informačních míst pro (dále jen ), který respektuje závěry z provedené analýzy potřeb MSP. Předpokládaným výsledkem je zintenzívnění a zkvalitnění každodenní obousměrné komunikace mezi veřejnou správou a podnikateli. Zahájení vlastní činnosti těchto míst (ve spolupráci se všemi partnery) a zajištění plné informovanosti všech malých a středních podniků (i přes rozšiřující se užívání Internetu je stále řada malých podnikatelů v některých mikroregionech bez výraznějšího přístupu k informacím) výrazně přispěje k efektivitě poskytování podpor a ke zvyšování absorpční schopnosti české ekonomiky. V současné době již v projektu pracuje 78 regionálních informačních míst, 14 Krajských koordinačních míst (KKM) a 18 Oborových koordinačních míst (OKM). V systému je uloženo přes zodpovězených dotazů, které tvoří základ znalostní báze projektu. 2.2 Dělení projektových procesů V této kapitole jsou zachyceny řídící projektové procesy související s vlastním projektovým řízením projektu a produkční projektové procesy (hlavní a podpůrné produkční procesy), které pokrývají vlastní technologii, výstupy a uživatelské výstupy (z nichž 6 pokrývají hlavní procesy specifikace potřeby, sběr požadavku, jeho kvalifikaci a eskalaci, zpracování a distribuci výsledků). Ostatní produkční procesy jsou definovány jako podpůrné a slouží ke správě, rozvoji a řízení jednotlivých oblastí informačního systému.

6 2.2.1 Projektové řídící procesy Projektové řídící procesy jsou spjaty s vlastním projektovým řízením a projektovou metodikou (metodikami). Smysl metodiky ve vazbě na projektové řídící procesy není v detailním popisu kroků při vývoji IS, ale v analýze podstatných faktorů procesu výstavby IS. V kontextu projektového chápání jde o úplný proces vývoje IS neoddělitelně spjatý s fázemi životního cyklu IS. Jestliže hovoříme o metodice v jednotném čísle, chápeme při jejím vymezení i množinu metodik nižší úrovně. To znamená aplikaci principu obecného na konkrétní metodiky, které jsou v ní obsažené. Tím je zdůrazněna akceptace jednotlivých dílčích projektových metodik (např. metodika udržitelnosti IS) v celkové metodice tvorby projektu IS. K tomu, aby metodika byla využitelná pro vývoj IS projektovým způsobem, je nutné definovat následující požadavky na ni kladené. Tyto požadavky jsou přesně uvedeny v literatuře (9). Metodika: - musí jasně deklarovat soubor hodnot, na kterých je založena, respektive, kterých chce dosáhnout (např. minimální náklady tvorby IS, krátká doba řešení, zahrnutí sociálního aspektu do řešení), - musí určovat postup řešení, aby bylo možné celý proces vývoje IS plánovat, - musí určovat priority řešení (co a kdy je důležité), - měla by doporučovat metody, techniky a nástroje, které je vhodné použít v jednotlivých fázích projektového řešení. Významným prvkem vymezení metodik je jejich uživatelské a aplikační zacílení. To znamená, že metodiky jsou určeny pro konkrétní projektové role, pro konkrétní projektové prvky. Jestliže pochopíme metodiky IS jako způsob zabezpečení efektivnosti vývoje IS, pak ze systémové pozice je nezbytné definovat obecné principy tohoto pohledu na metodiky IS. Jinak řečeno, vymezujeme základní pravidla pro stanovení postupu a obsahu životního cyklu projektu IS, vymezujeme míru obecnosti se zřetelem na míru specifičnosti a variantnosti daného konkrétního řešení (metoda, technika, nástroj) v dané konkrétní vývojové etapě. Příkladem projektových metodik jsou níže uvedené projektové řídící metodiky projektu ( viz tabulka 2). Název dokumentu Záznam Místo uložení Doba uložení Související dokumentace/ Poznámka Metodika nouzového režimu IMP 10 V elektronické podobě Metodika školení IMP 10 V elektronické podobě Metodika kontroly IMP 10 V elektronické podobě Metodika rozdělování zdrojů pro projekt IMP 10 V elektronické podobě Metodika správy komerčních služeb IMP 10 V elektronické podobě Akreditační pravidla, E a OKM (+ projekt a protokol) IMP 10 V elektronické podobě Metodika provozu KKM IMP 10 V elektronické podobě

7 Metodika účetních operací KKM IMP 10 V elektronické podobě Metodika provozu, E IMP 10 V elektronické podobě Metodika účetních operací IMP 10 V elektronické podobě Metodika provozu OKM IMP 10 V elektronické podobě Metodika účetních operací OKM IMP 10 V elektronické podobě Metodika tvorby příručky IMP 10 V elektronické podobě tabulka 2 - Metodiky projektu Projektové produkční procesy Hlavním cílem této projektové fáze je identifikovat klíčové produkční procesy veřejného informačního systému prostřednictvím objektové analýzy uživatelských výstupů projektu. Zároveň je nutné zjistit jejich vnitřní strukturu a činnosti jimi zabezpečované, vzájemné vazby, vnější souvislosti, vstupy, výstupy a vlastníky. Výsledkem projektových aktivit je přehledný zdokumentovaný systém produkčních procesů, který je jádrem projektové výstavby projektu veřejného informačního systému. V projektu Informačních míst pro byly identifikovány následující hlavní (klíčové) produkční procesy - Hlavní proces 1 Specifikace, formalizace, kontakt - Hlavní proces 2 Detekce a sběr požadavků - Hlavní proces 3 Kvalifikace požadavku - Hlavní proces 4 Eskalace požadavku - Hlavní proces 5 Zpracování požadavku - Hlavní proces 6 Distribuce a zpracování výsledků Blíže jsou hlavní produkční procesy (vlastník, činnosti, vstupy a výstupy) charakterizovány v následující tabulce(2). Č. Vlastník Provádí Činnosti Vstupy Výstupy 1 Odbor Podnikatel Specifikace problému Specifikace profilu Porovnání problému s posláním Prohlídka obsahu již řešených problémů Problém/ potřeba Ujasněný Registrace do extranetu 2 Odbor Podnikatel na internetu Kontaktní osoba Centrální helpdesk Kontaktování podnikatel- telefonní, návštěva, internet, Porovnání požadavku s databází již vyřešených, životních situací a témat IR Specifikace požadavku Rozmyšlený specifikovaný Odkaz na podobný již vyřešený nebo životní situaci Specifikace požadované rešerše- Nový (formulář, internet)

8 3 Odbor call centra Analytik call centra Kontrolní porovnání požadavku s databází již vyřešených, životních situací a témat Přidělení analytika Posouzení obsahové shody požadavku s náplní Posouzení pracnosti Úprava srozumitelnosti Schválení/zamítnutí Nový Zamítnutý se zdůvodněním (odkazem) Schválený - kvalifikovaný a upřesněný nový. 4 Odbor Analytik call centra Rozdělení na dílčí úkoly a delegování řešitelů Eskalace dílčích úkolů Schválený Postoupený k vyřešení (s přidělením dílčích úkolů OKM) 5 Odbor Odborník OKM call centra KKM Kontrola termínů Změna přiřazení řešitelů Definice řešení Agregace dílčích řešení Termíny plnění Eskalovaný kvalifikovaný Dílčí návody k řešení (dílčí úkoly) Požadavek k vyřešení (změna řešitele) Konsolidovaný návod k řešení (text, odkazy, kontakt, info, nabídka plac. služeb..) 6 Odbor Systém automaticky / OKM dle procesu 2 Dokumentace výsledku Kontaktování Předání výsledku Konsolidovan ý návod k řešení Specifikovaná rešerše Odeslaná rešerše Odeslaný konsolid. návod řešení požadavku Publikování do garantovaných informaci (GI) tabulka 3 - Hlavní produkční procesy V následující projektové fázi je nutné identifikovat podpůrné produkční procesy veřejného informačního systému, které vychází z nezbytnosti projektových aktivit zabezpečit obecnou informační a technologickou činnost systému, vazbu na vnější informační zdroje, ale i požadavky na bezpečnost uložených dat a správu zdrojů. V projektu byly analyzovány následující podpůrné produkční procesy - Podpůrný proces 1 - Správa a rozvoj znalostní báze - Podpůrný proces 2 Správa informačních zdrojů - Podpůrný proces 3 Správa rozhraní na externí systém - Podpůrný proces 4 Správa IT infrastruktury a bezpečnost dat - Podpůrný proces 5 Správa a řízení materiálních, finančních a lidských zdrojů Prostřednictvím objektové analýzy byly identifikován model podpůrných procesů daného projektu. Blíže jsou podpůrné produkční procesy (vlastník, činnosti, vstupy a výstupy) charakterizovány v následující tabulce.

9 Č. Vlastní k Provádí Činnosti Vstupy Výstupy 1 OKM/ KKM Analytik call centra Změna struktury znalostní báze Export/Import taxonomie Změna atributu objektu Definice standardní životní situace Vyhledávání, zařazování a rating zdrojů Definice a ladění témat Databáze GI Problém/potřeba Objevení/zakoup ení vhodné taxonomie Doplněná/změněná znalostní báze 2 OKM/ KKM Analytik call centra Změna/rozšíření katalogů K1, K2 Změna/rozšíření archivu Objevení zdroje Potřeba zařadit zdroj Problém/potřeba specifikace tématu v archivu Doplněný/změněný katalog K1 a/nebo K2 Doplněný změněný archiv 3 Odbor WEB Service (automa ticky) Specifikace požadavků Export kategorií Export článků a rešerší Definice dotazů Specifikovaný Kategorie Články Rešerše Dotazy 4 Odbor, OKM, KKM, MSP Správa uživatelů, uživatelských skupin a uživatelských práv Správa poskytovaných služeb HK Správa účtů a služeb podnikatelů Monitoring uživatelů Sběr podnětů, připomínek a probléms s IS Správa a publikování rubrik a dokumentů v Extranetu Zajišťování bezpečnosti IS Kontaktní údaje uživatelů Potřeba přidat či odebrat práva subjektům Externí informační zdroje či aplikace Logovací statistiky a odběr služb Specifikovaná připomínka, podnět či problém Interní a externí dokumenty k publikaci Rozšířený počet/změna uživatelů či uživatelských skupin Rozšířený počet/změna služeb Založený záznam/změna údajů Záznamy komunikace s m Statistiky pohybu uživatelů v IS dle nejrůznějších kritérií Statistiky využívání služeb podnikatelů Návrh na zlepšení (připomínka či podnět) Vyřešený problém Publikované informace v Extranetu Bezpečnostní a zálohovací opatření Provozně-

10 organizační směrnice Zálohovaná data Autorizované přístupy do systému 5 Odbor IMP Pracovn ík, OKM, KKM, Vedoucí pracovní k, OKM Fakturace, pokladna Objednávání pomocí eprocurement Schvalování objednávek objednávání u dodavatelů plánování činností kontrola plánu činnosti Podklady pro fakturaci Potřeba materiálu Objednávka ke schválení Potřeba zdroje Timesheet Faktura Platba Schválená objednávka Objednávka na dodavatele tabulka 4 - Podpůrné produkční procesy Pro dokončení modelu produkčních procesů je nutné dokončit analýzu projektových produkčních událostí v detailním členění. To znamená provést rozklad hlavních produkčních procesů na jednotlivé subprocesy. Tento dekompoziční proces je mnohdy velmi časově náročný a vyžaduje značné analytické zkušenosti především u projektů veřejných informačních systémů. Cílem je zajistit úplný konzistentní procesní a projektový model podpůrných procesů, který tvoří základní analytický výstup pro následující modelování informačního systému. Jako příklad uvádíme tabulku (4) - rozklad hlavního procesu 2 Detekce a sběr požadavků. SubProces Vlastník Provádí Činnosti Vstupy Výstupy Specifikace požadavku internetovým formulářem RIM Podnikatel WWW rozhraní registrovaný vstup Zápis do WWW formuláře Specifikovaný Kontaktní informace Odkaz na již řešený problém Nový na zpracování Osobní kontaktování Zápis do WWW formuláře extranet Specifikovaný Kontaktní informace Záznam Telefonní kontaktování Telefonický kontakt Zápis do WWW formuláře - extranet Specifikovaný Kontaktní informace Záznam tabulka 5 - Rozklad procesu na subprocesy

11 Závěr Aby veřejné informační systémy plnily efektivně svoji funkci, musí být jejich projektování a provozování podpořeno vhodně organizovaným procesem systémové podpory procesním přístupem. Proces systémové podpory je součástí řízení a jeho úkoly (činnosti) jsou zaměřené na analyzované projektové procesy. Projektování veřejných IS je spjato projektovými řídícími procesy a ty pak jsou spjaty s vlastním projektovým řízením a projektovou metodikou. Jestliže pochopíme procesní metodiky IS jako způsob zabezpečení efektivnosti vývoje veřejného IS, pak ze systémové pozice je nezbytné definovat obecné principy založené na projektových řídících procesech a projektových produkčních procesech. Literatura: 1. Řepa, V.: Analýza a návrh informačních systémů. Ekopress, Praha 1999, ISBN Truneček, J.: Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Professional Publishing, Praha 2003, ISBN Turner, J.R.: The handbook of project based management: Improving the Processes for Achieving Strategic Objectives. Mc Graw-Hill, Krajčík, V.: Strategie, řízení a modelování informačního systému RISA, Národní ústav odborného vzdělávání, Praha 2004, ISBN: Dolanský, V., Měkota V., Němec V.: Projektový management. Grada, Praha 1996, ISBN Ministr, J.; Fiala, J. Průvodce analýzou modelováním procesů. 1. vyd. Ostrava : VŠB- TU Ostrava, s. ISBN Prezentační materiály projektu

Manažment v teórii a praxi 3-4/2006

Manažment v teórii a praxi 3-4/2006 NOVÉ POHLEDY A PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ PROJEKTŮ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Vladimír KRAJČÍK ABSTRAKT Článek se zabývá novými přístupy k řízení projektů informačních systémů, a to nejen v poloze strategické, ale i

Více

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Procesní přístup k projektům informačních systémů RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Jaká byla moje cesta k zavedení a užití procesních prvků při řízení projektů veřejných informačních systémů se zaměřením

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

Praha PROJECT INSTINCT

Praha PROJECT INSTINCT Atestační středisko Equica Inspekční orgán č. 4045 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Protokol o provedené zkoušce ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Statutární město Přerov Praha 29. 1. 2015 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Identifikace

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Krajská koncepce e-gov

Krajská koncepce e-gov Krajská koncepce e-gov Koncepční dokumenty pro oblast řízení a koordinaci e-gov 01. 10. 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvodní informace... 3 2 Koncepční dokumenty pro oblast řízení a koordinaci e-gov... 5 2.1

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha,

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, Řízení projektů Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, 6. 12. 2012 Představení Zpracovatel: SOFO Group a.s. Ovocný trh 572/11 Praha 1 Projektový tým zpracovatele:

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ Vážení členové SPŘ, níže jsou uvedeny výchozí formulace hlavních dokumentů zakládané sekce. Tato verze je určena k dalšímu rozpracování a upřesnění Vámi, budoucími

Více

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Východiska projektu KSŘ SML Výzvy vedení města: Transparentnost Efektivita Profesionalita K naplnění těchto výzev bude muset

Více

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí CISAŽP Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí Cíl budování systému Komplexně přispět k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice prostřednictvím

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 2.00 Evidence změn 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 5.9.2007 2.00 2 9

Více

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0 Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 Výzva číslo 04 kontinuální TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) Fáze projektového cyklu Řízení projektového cyklu Projektový

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

GeoInfoStrategie. Jiří Čtyroký. člen zpracovatelského týmu. Úvodní seminář pro členy Konzultačního týmu projektu 23. květen 2013, Praha

GeoInfoStrategie. Jiří Čtyroký. člen zpracovatelského týmu. Úvodní seminář pro členy Konzultačního týmu projektu 23. květen 2013, Praha GeoInfoStrategie Jiří Čtyroký člen zpracovatelského týmu Úvodní seminář pro členy Konzultačního týmu projektu 23. květen 2013, Praha Obsah - Plán prací - Struktura materiálu - Osnova Geoinfostrategie -

Více

PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Metodický list č. 1

PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Metodický list č. 1 PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Metodický list č. 1 Název tématického celku: Strategické řízení IS/IT Cíl: Cílem tohoto tematického celku je vysvětlení základních pojmů z oblasti strategického řízení

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

Představení metodiky přípravy veřejných strategií

Představení metodiky přípravy veřejných strategií Představení metodiky přípravy veřejných strategií Seminář Příprava GeoInfoStrategie mezinárodní souvislosti a zahraniční podněty 17. ledna 2013 Kontext vzniku metodiky reakce na současný nevyhovující stav

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

2. Podnik a jeho řízení

2. Podnik a jeho řízení 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku Vazba strategie procesy Strategie podniku SWOT analýza Podnik a IS Strategie IS/ICT Projekty 1/35 Řízení podniku - 1 Vrcholové vedení Řídící aktivity

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

EnviHELP. poskytování informační podpory v rámci resortu životního prostředí. Ing. Monika Syrovátková CENIA, vedoucí projektu

EnviHELP. poskytování informační podpory v rámci resortu životního prostředí. Ing. Monika Syrovátková CENIA, vedoucí projektu EnviHELP poskytování informační podpory v rámci resortu životního prostředí Ing. Monika Syrovátková CENIA, vedoucí projektu Projektové úlohy projektu CISAŽP Systém prezentace informací o životním prostředí

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

GEOINFOSTRATEGIE AKTUÁLNÍ STAV

GEOINFOSTRATEGIE AKTUÁLNÍ STAV GEOINFOSTRATEGIE AKTUÁLNÍ STAV Radek Horáček MV ČR Odbor egovernmentu GEOINFOSTRATEGIE V POLOČASE CO SE UDĚLALO CO DĚLÁME DNES CO BUDE V ROCE 2020 GEOINFOSTRATEGIE Současný stav (východiska, informační

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.00 Tento metodický pokyn je zpracován v návaznosti na přílohu

Více

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura Dílčí architektury Informační systémy - dílčí architektury - EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu 1 Globální Funkční Procesní Datová SW Technologická HW Aplikační

Více

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘÍLOHA Č. 4 VNITŘNÍHO PŘEDPISU Č. 0003/2015 MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU - POSTUP ŘÍZENÍ KOMPLEXNÍHO PROJEKTU - Městský úřad Moravská Třebová 1 OBSAH A. ÚVOD 3 A.1.1. Účel manuálu 3 A.1.2.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Úvod a teoretický vstup do procesního řízení. Procesy Jičín, Bloky B2 B4 / B5 B7

Úvod a teoretický vstup do procesního řízení. Procesy Jičín, Bloky B2 B4 / B5 B7 Úvod a teoretický vstup do procesního řízení Procesy Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Bloky B2 B4 / B5 B7 Program 1. Základní zarámování projektu 2. Teoretický vstup do procesního řízení U1 Některé hlavní problémy,

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3.

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3. 1. ZÁKLADY MANAGEMENTU V MAJETKOVÉ STRUKTUŘE 1.1 Vymezení pojmu a předmětu správy majetku a správy společností 1.1.1 Pojem správy majetku a správy společností 1.1.2 Předmět správy majetku a správy společností

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.03 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 4.01

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie)

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová sekce pro veřejnou správu a egovernment Seminář Příprava GeoInfoStrategie mezinárodní souvislosti

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti,

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY II. PODMÍNKY GRANTOVÉ VÝZVY

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY II. PODMÍNKY GRANTOVÉ VÝZVY Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z

Více

Jak budeme řešit otevřená data ve veřejné správě? Michal Rada Ministerstvo vnitra ČR

Jak budeme řešit otevřená data ve veřejné správě? Michal Rada Ministerstvo vnitra ČR Jak budeme řešit otevřená data ve veřejné správě? Michal Rada Ministerstvo vnitra ČR OPEN Není to jen o samotných datech Hodně se hovoří o opendatech jako otevřených datech Příkladem jsou otevřená data

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Studie proveditelnosti. Obsah a struktura

Studie proveditelnosti. Obsah a struktura Studie proveditelnosti Obsah a struktura Cíle semináře Seznámit se základními principy studie proveditelnosti Seznámit s náplní jednotlivých kapitol Studie proveditelnosti Základní nástroj projektového

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

SYSTÉM CENTRÁLNÍHO NÁKUPU

SYSTÉM CENTRÁLNÍHO NÁKUPU SYSTÉM CENTRÁLNÍHO NÁKUPU Specifika nákupu v LČR LČR realizuje nákupy ze 105 organizačních jednotek na celém území České republiky, fyzicky není možné zajistit veškeré nákupy z jednoho místa, ročně se

Více

Rizika implementace rozvoje IS HMP Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů

Rizika implementace rozvoje IS HMP Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů Rizika implementace rozvoje IS HMP Josef Beneš Úspěšné řízení úspěšných projektů Praha a okolí Kdo jsem, odkud přicházím, co vím o IS HMP Cíl: předcházení rizik rozvoje systému, v kontextu egovernment,

Více

Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009

Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009 Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 Manažerské shrnutí Strategické podněty Plnění programů a projektů Financování

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Internetová prezentace (výsledků) projektu

Internetová prezentace (výsledků) projektu Internetová prezentace (výsledků) projektu Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura internetové prezentace v souvislosti s chystanou závěrečnou

Více

Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)

Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR) Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR) VÝCHODISKA A KONTEXT PROJEKTU Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020 Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016-2018

Více

Risk management a Interní audit

Risk management a Interní audit Risk management a Interní audit Zkušenosti z implementace systému řízení rizik v ČD a ve Skupině ČD projekt Corporate Governance (panelová diskuse) Požadavky na řízení rizik - Corporate Governance 9. Společnosti

Více

METODIKA K PROJEKTU NG V PRAZE Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí muzea/galerie

METODIKA K PROJEKTU NG V PRAZE Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí muzea/galerie DYNAMICKÉ POJETÍ BEZPEČNOSTI METODIKA K PROJEKTU NG V PRAZE Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí muzea/galerie DAGMAR JELÍNKOVÁ Metodické centrum pro muzea výtvarného umění BEZPEČNOST MUZEJNÍCH

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Strategie Evropské unie Evropská unie připravuje strategii podpory regionů v novém programovacím

Více

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie)

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie) Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Příprava nového období čerpání peněz z EU 2014+

Příprava nového období čerpání peněz z EU 2014+ Statutární město KLADNO Příprava nového období čerpání peněz z EU 2014+ Ing. Simona Rákosová 5.12.2011 1 Návrh priorit pro další programové období březen 2010 - začátek prací (MMR) srpen 2011 - vláda schválila

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více