Setkání pracovních skupin Kravaře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Setkání pracovních skupin Kravaře"

Transkript

1 Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková

2 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce, regionu, kraje. Postupy a metody, používané při KP, se obecně nazývají plánování se širokým zapojením veřejnosti. Kromě KP sociálních služeb je tento princip užíván také např.: Při zpracování rozvojových strategií obcí, měst a mikroregionů Při zpracování a realizaci strategií MA 21 Při plánování a realizaci projektů Zdravé město Při plánování a realizaci dalších komunitních projektů 2

3 Co je komunitní plánování sociálních služeb Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze na úrovni obcí, regionů nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů je to otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb Charakteristickými znaky KP je důraz kladený Na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká Na dialog a vyjednávání Na dosažení výsledků, který je přijat a podporován většinou účastníků 3

4 Co je komunitní plánování sociálních služeb Podstatou komunitního plánování sociálních služeb /a komunitního plánování obecně/ je partnerství. V případě KP SS pak mezi třemi stranami. Zadavatel, Poskytovatel, Uživatel Zadavatel Zadavatel je ten, kdo je zodpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám. Hlavním úkolem je poskytnout občanům co nejkvalitnější služby za co nejnižší cenu. 4

5 Co je komunitní plánování sociálních služeb Plánujeme pro veřejnost Veřejností jsme my všichni v tomto kontextu hovoříme o všech ostatních zájemcích, kterým nejsou sociální služby a jejich fungování a poskytování lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu a jeho realizaci. Každý občan je potenciálním uživatelem sociálních služeb. Veřejnost, nezapojená do přímého zpracování komunitního plánu, se podílí na připomínkování v rámci konzultačního procesu a v prvotních zjištěních anketa, dotazníky apod. 5

6 Postup pro zpracování KP Situační analýza Situační analýza ve většině případů vychází ze stávajících dokumentů např. Plán zdraví, Program rozvoje kraje apod. Jsou použity dostupné informace z městského úřadu, krajského úřadu, Českého statistického úřadu, úřadu práce spod. Tyto informace jsou pak dále rozšířeny a doplněny. Místní demografická analýza Přehledně a v národních souvislostech zpracované demografické údaje a trendy sociálního vývoje z nich vyplývajících např. počet obyvatel, věk, pohlaví, menšiny, lidé s postižením, stav na trhu práce počet nezaměstnaných, z toho mužů, žen, možnost dopravy do zaměstnání a do míst, kde je poskytována rekvalifikace zdravotnické informace statistika kriminality zneužívání drog, alkoholu otázky chudoby informace o sociální úrovni 6

7 Postup pro zpracování KP Analýza poskytovatelů sociálních služeb Je zjištěn aktuální stav v oblasti poskytování sociálních služeb: Databáze poskytovatelů sociálních služeb v území, včetně popisu uživatelů, počtu a typů zařízení a organizací poskytujících sociální služby, typy komplexů sociálních služeb, územní rozložení služeb, dopravní dostupnost. Aktuální informace o poskytovatelů sídlo, zaměření činnosti, programy počty pracovníků, kvalifikace pracovníků, cílová skupina uživatelů služeb, počet uživatelů, kapacita pro přijetí dalších uživatelů, zdroje financování, příjmy, výdaje za minulý rok, náklady na 1 uživatele, identifikování problematických oblastí, informovanost a příprava na plnění standardů kvality sociální služeb. Analýza poskytovatelů služeb bude doplněna na základě strukturovaných rozhovorů, které proběhnou v průběhu přípravy partnerské koalice. 7

8 Analýza sociálních služeb 1. Zjištění základních údajů o městě 2. Zjištění potřeb v oblasti sociálních služeb 3. Zjištění stávajících služeb a návazných aktivit Metody: Statistický úřad, městský úřad Dotazníky Ankety přímé oslovení Internet 8

9 Obyvatelstvo Město Kravaře dosahuje katastrální výměry ha. Počet obyvatel byl k celkem obyvatel, z toho ve věku 0-14 let, ve věku let a ve věku 65 a více let. Průměrný věk obyvatel v Kravařích činí 40,3 let. Počet obyvatel k Skladba obyvatel města Kravaře Počet obyvatel ve věku 0-14 let let 65 a více let Celkem Muži Ženy

10 Nezaměstnanost Město Kravaře dosahuje katastrální výměry ha. Počet obyvatel byl k celkem obyvatel, z toho ve věku 0-14 let, ve věku let a ve věku 65 a více let. Průměrný věk obyvatel v Kravařích činí 40,3 let. Počet obyvatel k Skladba obyvatel města Kravaře Počet obyvatel ve věku 0-14 let let 65 a více let Celkem Muži Ženy

11 Nezaměstnanost Přímo v Kravařích evidoval Úřad práce v Opavě k celkem uchazečů o zaměstnání, míra nezaměstnanosti dosahuje 7,82 %. V Moravskoslezském kraji je míra nezaměstnanosti v dlouhodobém průměru 12%. 11

12 Výsledky dotazníkové šetření, přímé oslovení a internetový dotazník Dotazníky byly k dispozici na městském úřadě, vyplnili je pouze 3 občané. Přímým oslovením (anketou) bylo získáno 139 odpovědí, internetový dotazník vyplnilo 6 občanů. Celkem tedy bylo získáno 160 odpovědí. 12

13 Výsledky pohlaví Pro zjištění potřeb, které jsou často rozdílné i podle pohlaví, jsme se v přímém oslovení snažili o rovnoměrné rozložení na muže a ženy. Ochota odpovídat však (tak jako v jiných městech a obcích) byla u žen, což vyplývá i z role ženy v rodině (ženy se častěji starají o své příbuzné, případně pečují o děti). Pohlaví Počet Podíl v % Muži 53 36,1 Žena 94 63,9 Celkem

14 Výsledky věkové složení Kromě věkové kategorie 15 až19 let se podařilo oslovit jednotlivé věkové kategorie poměrně rovnoměrně. Ochota odpovídat souvisí také s tím, zda občan využívá služby vzhledem ke svému věku či zdravotnímu stavu. Proto je zastoupení mladých lidí tak nízké, přičemž počet odpovědí se zvyšuje s narůstajícím věkem. Pohlaví Počet Podíl v % Muži 53 36,1 Žena 94 63,9 Celkem

15 Výsledky Kdo ve vaší domácnosti využívá nějakou sociální službu 50% respondentů, kteří na tuto otázku odpovídalo, využívá nějakou sociální službu (či návaznou aktivitu). Na druhou stranu je nutno říci, že z celkového počtu oslovených pouze 49% vůbec nějakou službu využívá. 15

16 Výsledky V současnosti využívané sociální služby Největší podíl odpovědí byl u cílové skupiny senioři a to 35 využívaných služeb, a aktivity pro děti mládež s 25 odpověďmi. Tento výsledek je logický, neboť v Kravařích je poměrně silně zastoupena skupina občanů nad 65 let a to 14%. Na druhou stranu takřka stejným procentem (15%) je zastoupena i skupina mladých občanů ve věku 0-14 let, pro kterou jsou primárně určeny aktivity pro děti a mládež. V současnosti využívané sociální služby Počet Podíl z odpovědí v % Služby pro seniory 35 26,3 Služby pro zdravotně postižené 9 6,8 Poradenství 6 4,5 Služby pro občany v nouzi 3 3,0 Služby a aktivity pro nezaměstnané 4 3,0 Aktivity pro děti a mládež 25 18,8 Jiná 8 6,0 Žádné 43 32,3 Počet odpovědí 133 Bez odpovědi 31 Celkem

17 Výsledky Kde tyto služby využíváte Z odpovědí vyplynulo, že pouze 6 občanů využívá služby mimo město Kravaře. 17

18 Výsledky Jak jste s Vámi uvedenými službami či aktivitami spokojeni? Z celkového počtu 79 odpovědí odpovědělo 63,3% respondentů, že jsou se službami velmi spokojeni, nespokojena jsou necelá 4% respondentů. 18

19 Výsledky Jak jste s Vámi uvedenými službami či aktivitami spokojeni? Chybí kulečník, společenské hry Zlepšit stravu 2x Vybavení domova pro seniory Z ostatních námětů: více aktivit pro děti 5x pan ředitel ve škole, počet míst ve školce málo míst, docela drahé zázemí a kvalita služeb více služeb a větší zázemí pro služby zdravotně postiženým více středisek pro děti a mládež výtah ve zdravotním středisku hřiště pro děti cyklistické stezky chybí veřejné WC více míst pro děti v mateřské škole více informovat o novinkách 19

20 Výsledky Chybějící sociální služby Podle respondentů ve městě nejvíce chybí zdravotní a pečovatelská péče, denní stacionáře, centrum rehabilitačních služeb, poradny, sociálně terapeutické dílny. Chybějící sociální služby Počet Podíl z odpovědí v % Centrum denních služeb 5 2,54 Osobní asistence 16 8,12 Domov pro seniory 9 4,57 Azylový dům 7 3,55 Denní stacionáře 17 8,63 Domovy se zvláštním určením 6 3,05 Chráněné bydlení 4 2,03 Noclehárny 3 1,52 Sociálně terapeutické dílny 13 6,60 Centrum rehabilitačních služeb 16 8,12 Pracoviště rané péče 7 3,55 Kontaktní centrum 2 1,02 Dům na půl cesty 5 2,54 Poradny 16 8,12 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 12 6,09 Zdravotní a ošetřovatelská péče 27 13,71 Jiné 32 16,24 Bez odpovědi 38 Počet odpovědí 197 Celkem

21 Výsledky Chybějící sociální služby Na otázku jiné odpověděli někteří respondenti takto: dům s pečovatelskou službou mateřská školka, málo míst, dětské centrum pro větší děti rekreační místa (lavičky) celková nespokojenost s vedením Kravař hřiště koše, lavičky, dětské hřiště, místa na parkování bezbariérové přístupy, odborní lékaři výtah ve zdravotním středisku 8x sáčky pro psy špatné cesty a chodníky, auta zaparkovaná na chodnících rozšířit aquapark hřiště pro děti, koupaliště mateřské centrum donášková služba nějaké zařízení pro mladé 21

22 Výsledky Pozornost cílovým skupinám Rovněž na tuto otázku mohli respondenti odpovědět vícekrát. Jako nejvíce důležitou cílovou skupinou se podle respondentů jeví rodiny s dětmi a zdravotně postižení. Jen o málo méně pak seniorům. 22

23 Výsledky Kde získáváte informace o sociálních službách z městského zpravodaje (jednalo se spíše o obecné informace o dění ve městě) internet městský úřad. Malé procento informací získávaných od uživatelů je dáno malým množstvím poskytovatelů ve městě. 23

24 Výsledky Informovanost o Komunitním plánování sociálních služeb? Poměrně překvapující byla informace, že cca 59% respondentů je o komunitním plánování ve městě informováno. Tato skutečnost je zřejmě dána i tím, že v předchozím období proběhlo dotazníkové šetření města Kravaře a pro informování o zahájení zpracování komunitního plánu byli občané informováni městským rozhlasem. Jste o Komunitním plánování sociálních služeb informováni? Počet Podíl z celku v % Podíl z odpovědí v % Ano 83 56,46 58,87 Ne 58 39,46 41,13 Bez odpovědi 6 4,08 Počet odpovědí 141 Celkem

25 Postup pro zpracování KP Analýza zdrojů systému sociálních služeb Slouží ke zmapování finančních toků v oblasti sociálních služeb. Zahrnuje zdroje lidské, materiální, finanční. Popisuje finanční zdroje pro poskytování sociálních služeb jak v oblasti obecní, tak krajské a státní a zároveň soukromých či zahraničních nadací, nadačních fondů či EU. Vytvoření partnerské koalice pro zpracování KP Koalice je hnacím motorem zpracování KP. Tvoří ji zástupci veřejné správy, sociálních služeb, zdravotnických zařízení, služeb bydlení a zaměstnanosti a uživatelů služeb. Partnerská koalice vzniká zdola nahoru, je tedy v českých podmínkách pro veřejnost důvěryhodnější než opačný postup. KP se odlišuje od ostatních způsobů plánování tím, že je výsledkem vyjednávání mezi všemi účastníky procesu v rámci širokého partnerství v komunitě. Koalice umožňuje naplnit tento požadavek v praxi. 25

26 Postup pro zpracování KP Definice Koalice Dává širší rámec přípravě KP Monitoruje a připomínkuje jeho přípravu a realizaci Podívá svá doporučení Zajistí větší sounáležitost všech zúčastněných s výsledkem Je platformou neformálních setkání všech aktérů Podporuje a rozvíjí mezisektorové partnerství 26

27 Příprava strategické části KP sociálních služeb SWOT analýza stávajícího systému sociálních služeb Definice slabých a silných stránek v systému sociálních služeb, příležitosti k rozvoji a posílení systému a vymezení možných ohrožení fungování sociálních služeb. Smyslem SWOT analýzy je shrnutí vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících systém sociální služeb. Je základní oporou strategické části při formulaci priorit a opatření KP. SWOT analýza je jedním ze základních pilířů zpracování komunitního plánu, neboť pracovní skupiny stanovují to, co v oblasti sociálních služeb je dobré, co funguje, co chybí či je realizováno s omezeními a zároveň jaké jsou možnosti dalšího rozvoje či limity neovlivnitelné v daném městě či obci. 27

28 Strategická část Práce bude probíhat v následujících krocích: Vize KP Formuluje společnou vizi všech účastníků procesu KP a popisuje ideální cílový stav. Vize je formulována na základě porovnání stávajících sociálních služeb s jejich uživatelskou potřebností a SWOT analýzy. Poslání Formuluje poslání rozvoje sociálních služeb ve městě/obci, jak rozvoj prospěje občanům, k čemu budou nastavené aktivity sloužit. 28

29 Vize a poslání KP v Kravařích Potřeby občanů Spokojenost Kvalita Dostupnost Rychlost Spolupráce Propagace Při přípravě Vize a Poslání jsme vycházeli z návrhů zástupců pracovních skupin Výměna zkušeností Plánování a realizace zdroje pro zajištění KP služby a aktivity pro občany způsoby a formy realizace 29

30 Vize a poslání KP v Kravařích Návrh Vize Město Kravaře je městem, zohledňujícím ve svých aktivitách a projektech potřeby občanů jak v oblasti sociálních služeb, tak návazných aktivit, přičemž vychází z otevřené komunikace všech aktérů Komunitního plánování. 30

31 Vize a poslání KP v Kravařích Návrh poslání Město Kravaře bude poskytovat kvalitní, dostupné a operativní sociální služby a návazné aktivity pro občany města a to ve vzájemné spolupráci všech subjektů. Bude informovat občany o nabízených službách a návazných aktivitách a umožní jim podílet se na jejich plánování a rozvoji. 31

32 Strategická část Priority KP Priority definují, které stávající služby musí být především podporovány a navrhuje nové programy a služby na podporu sociální integrace. Priority, které úzce navazují na výsledky SWOT analýzy, navrhuje pracovní skupina. Poté jsou předloženy řídícímu výboru, který již zná limity a vidí priority všech skupin a dává je do kontextu. Výstupy z jednání jsou představeny partnerské koalici pracovním skupinám. Koalice vede o prioritách diskuzi. Cílem diskuze je dosažení konsenzu mezi účastníky. Projednání priorit KP v koalici je klíčovou záležitostí KP. Při jednání v koalici mohou partneři lépe pochopit důvody pro podporu právě vybraných prioritních oblastí. 32

33 Strategická část Opatření a aktivity KP Rozpracování priorit do úrovně opatření a aktivit zajišťují dílčí pracovní skupiny vzniklé z členů koalice k jednotlivým prioritám. Aktivity mají podobu konkrétních úkolů, které je třeba realizovat v zájmu zlepšení situace v dané oblasti. Financování realizace výstupů KP Nedílnou součástí KP musí být také konkrétní návrh zajištění financování předpokládaných aktivit. Hlavním přínosem této části bude koordinace financování mezi jednotlivými zadavateli sociálních služeb pro dané území. 33

34 Akční plán Na základě stanovených priorit a opatření, se znalostí výstupů ze situační analýzy, je stanoven akční plán KP, který je konkretizací jednotlivých priorit a opatření na období jednoho až dvou let. Akční plán rozpracovává jednotlivé aktivity se znalostí současné situace jak v oblasti zajišťování služeb, tak finančních zdrojů pro dané období. 34

35 Informační kampaň a konzultační proces V průběhu zpracovávání KP je nezbytné uskutečnit dlouhodobou informační kampaň, která v jednotlivých fázích plní tyto role: informovat o úvodní fází KP informovat o sociálních službách v daném místě získat zpětnou vazbu od občanů informovat o účastnících procesu informovat o dílčích výstupech informovat o závěrečných výstupech 35

36 36

37 Děkuji za pozornost Krásný den 37

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm "Hledat a najít, to je to největší napětí a uspokojení, které může člověku život poskytnout. Každý člověk by měl

Více

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 pracovní verze k projednání ve skupinách projednáno s veřejností na společném jednání všech pracovních skupin dne projednáno

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV Návrh VERZE k 27.04.2012 (neprošlo jazykovou ani grafickou korekturou) ÚVODNÍ SLOVO Bude doplněno Strana 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 2 OBSAH... 3 1 ÚVODNÍ

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Komunitní plán sociálních služeb. Svazek obcí Blatenska

Komunitní plán sociálních služeb. Svazek obcí Blatenska AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SVAZKU OBCÍ BLATENSKA registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00059 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje

Více

Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015

Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015 Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015 Úvodní slovo Komunitní plán je strategickým dokumentem a vznikl díky aktivnímu zapojení členů pracovní skupiny. Při jeho

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova na období let 2014 2018 OBSAH ÚVOD... 1 1 Analýza města Sokolova... 4 1.1 Obecná charakteristika území... 4 1.2 Demografické údaje a sociální problémy... 5

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatelé: Petra Musilová, projektová manažerka MěÚ Česká Lípa Bc. Eva Stehlíková, ředitelka Sociálních služeb města České Lípy, p.o. 1 Obsah: 1 Úvod

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Přeštice na období 2011 2014

Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Přeštice na období 2011 2014 Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Přeštice na období 2011 2014 Tento dokument byl zpracován v rámci projektu: Podpora udržitelnosti procesu plánování

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro město Letohrad a okolí

Komunitní plán sociálních služeb pro město Letohrad a okolí Komunitní plán sociálních služeb pro město Letohrad a okolí Platnost 2008 2013 2 Obsah 1 Město Letohrad... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Administrativní členění... 4 1.2 Obyvatelstvo... 4 1.3 Město

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Materiál byl vytvořen odborníky a zástupci veřejnosti, kteří pracují v šesti pracovních skupinách,

Více