Město Jeseník. Masarykovo nám. 1/167, , Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Jeseník. Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města"

Transkript

1 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Zavedení systému projektového řízení a implementace projektové kanceláře Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Sídlo zadavatele: Město Jeseník Masarykovo nám. 1/167, , Jeseník IČO: Zastoupený: Ing. Marie Fomiczewová, starostka města Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Martin Filgas, manažer projektu Shora uvedený zadavatel Vám tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: Zavedení systému projektového řízení a implementace projektové kanceláře. Toto výběrové řízení se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), vyjma ust. 12 odst. 3 a dále 6 ZVZ, podle kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, a dále vyjma ustanovení, na které zadavatel výslovně odkazuje v této výzvě. Shora uvedený zadavatel Vás tímto současně vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle této výzvy. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. 2. Předmět veřejné zakázky Cílem této aktivity je zefektivnění fungování organizace v oblasti projektového řízení, což je dáno nejen potřebou zajistit bezchybnou a bezproblémovou realizaci projektů, ale snahou zefektivnit a optimalizovat i další vykonávané činnosti. Výstupy budou v souladu s mezinárodními standardy. 1

2 V rámci zakázky budou realizovány následující aktivity: 1. Analýza systému projektového řízení - provedení vstupní analýzy aktuálního stavu projektového řízení v úřadu - identifikace procesů v rámci řízení projektů a jejich narovnání - monitoring nejběžnějších typů projektů, sestavení projektového modelu 2. Nastavení systému projektového řízení a implementace projektové kanceláře - nastavení systému projektového řízení - ustavení projektové kanceláře - zakomponování projektové kanceláře do organizační struktury včetně nastavení úpravy organizační struktury, - vytvoření týmu zodpovědného za monitoring a evaluaci projektového řízení - vytvoření a následná aplikace metodiky projektového řízení a navazujících metodických příruček a manuálů pro projektové řízení (vč. včetně využití SW podpory projektového řízení) 3. Školení zaměstnanců úřadu Proškolení zainteresovaných zaměstnanců (cca 16 zaměstnanců) v oblasti projektového řízení s cílem získat dostatečné kvalifikace pro funkci řídící pracovníka. Školení bude rozděleno do následujících dílčích celků: - nástroje a metody plánování projektů - řízení projektů - zavádění a optimalizace projektového řízení - týmová spolupráce Výstupy projektu: - nastavená metodika projektového řízení - proškolení zaměstnanci - vytvořený kvalitní pracovní tým v rámci projektové kanceláře 3. Termín poskytnutí služeb Datum zahájení služeb: bezprostředně po podpisu smlouvy Datum ukončení: 30. října Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota zakázky činí ,- Kč bez DPH. Dle metodického pokynu OP LZZ se jedná o zakázku s předpokládanou hodnotou do Kč. Dle směrnice rady města č. 3/2010 o zadávání zakázek malého rozsahu se jedná o zakázku s předpokládanou hodnotou do Kč. 5. Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění této veřejné zakázky je sídlo zadavatele. 2

3 6. Průběh výběrového řízení Po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel otevře podané obálky a posoudí obsahovou úplnost nabídek a splnění podmínek dle této výzvy a kvalifikace uchazečů, kteří ve lhůtě pro podání nabídek podali nabídku v tomto výběrovém řízení. Uchazeče, kteří nesplní kvalifikační předpoklady, vyloučí z výběrového řízení, o čemž je bezodkladně písemně informuje. Nabídky uchazečů, kteří nebyli vyloučeni, bude zadavatel hodnotit postupem podle bodu 0 této výzvy. Uchazeč, jehož nabídka bude dle bodu 0 této výzvy vybrána, bude zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy o dílo, jejíž návrh je povinen předložit uchazeč spolu s nabídkou dle bodu 11 této výzvy. V případě, že takto vybraný uchazeč odmítne se zadavatelem uzavřít shora uvedenou smlouvu, vyzve zadavatel k uzavření této smlouvy uchazeče, jehož nabídka se umístila v celkovém pořadí za vybraným uchazečem, který odmítl uzavřít tuto smlouvu. 7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění: Základní kvalifikační předpoklady Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Čestné prohlášení bude obsahovat text ustanovení 53, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence a doklad o oprávnění k podnikání je nutno předložit v originále nebo v úředně ověřené kopií s tím, že výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Splnění zadavatelem požadovaných ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, se stanovenou úrovní minimálního plnění, prokáže dodavatel, který předloží: a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Zájemce prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Zadavatel stanoví jako minimální úroveň pro splnění a prokázání tohoto kritéria limit pojistného plnění ve výši nejméně ,- Kč; b) údaj o celkovém obratu dodavatele dosaženém v předmětné oblasti veřejné zakázky, nesmí činit méně než ,- Kč bez DPH v posledním uzavřeném účetním období. Dodavatel prokazuje splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů předložením: originálu nebo ověřené kopie pojistné smlouvy, nebo pojistného certifikátu, čestného prohlášení o výši dosaženého obratu za poslední účetní období. 3

4 Technické kvalifikační předpoklady Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč: 1. Předložením seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže uchazeč předložením seznamu významných služeb poskytnutých uchazečem, a to následovně: nejméně 2 služby v oblasti zpracování metodiky projektového řízení pro subjekt veřejné správy, nejméně 1 službu v oblasti přípravy a řízení projektů financovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro subjekty veřejné správy. Prokázání výše uvedených požadavků je možno provést kumulativně, tedy v rámci jedné významné služby prokázat splnění více požadavků. Uchazeč prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu formou čestného prohlášení, které bude obsahovat seznam příslušných služeb s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí a podepsaným dodavatelem. 2. Předložením seznamu techniků či technických útvarů tzv. realizační tým. Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu členů realizačního týmu, ve kterém uvede seznam členů realizačního týmu, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky po celou dobu její realizace, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči. Seznam bude zahrnovat minimálně 3 členy realizačního týmu, z nichž jeden bude v postavení vedoucího týmu, který bude odpovědný zejména za řádné plnění veřejné zakázky a za komunikaci se zadavatelem. Jednotlivý členové týmu budou splňovat níže uvedené podmínky: všichni členové týmu musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání a všichni členové týmu musí být bezúhonní, vedoucí týmu musí mít praxi v řízení projektů pro orgány státní správy a samosprávy a/nebo působením ve veřejném sektoru nejméně 2 roky, alespoň 1 člen projektového týmu má nejméně 2 roky zkušeností s realizací projektů financovaných z ESF, alespoň 2 členové projektového týmu se podílel na realizaci projektu zpracování metodiky projektového řízení pro subjekty veřejné správy. Definované požadavky na členy týmu mohou být splněny kumulativně. Přílohu tohoto seznamu bude tvořit: 1. soubor strukturovaných profesních životopisů jednotlivých členů realizačního týmu, 2. ověřená kopie dokladů o dosaženém vzdělání vedoucího realizačního týmu, 3. čestné prohlášení o bezúhonnosti a pravdivosti údajů v životopise obsažených podepsaných těmito členy realizačního týmu. Členové realizačního týmu uvedení v tomto seznamu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění této veřejné zakázky. Trvalé změny na pozici vedoucího realizačního týmu budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem. Vybraný uchazeč bude oprávněn navrhnout zadavateli jako nového vedoucího realizačního týmu pouze osobu splňující veškeré shora uvedené požadavky zadavatele týkající se vedoucího realizačního týmu. Výměnu člena realizačního týmu je uchazeč povinen zadavateli oznámit nejpozději do 5 dnů od této změny. Člena realizačního týmu je uchazeč povinen nahradit pouze takovou osobou, která splňuje požadavky kladené v této zadávací dokumentaci. 4

5 8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 1. Zadavatel požaduje, aby v nabídce byla nabídková cena uvedena jako cena za celý předmět veřejné zakázky. 2. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací veřejné zakázky. 3. Zadavatel požaduje, aby v nabídce byla nabídková cena uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celková cena včetně DPH. 9. Obchodní a platební podmínky Detailní obchodní a platební podmínky realizace veřejné zakázky budou předmětem smlouvy o dílo. Uchazeč je povinen předložit návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit po vzájemné dohodě návrh smlouvy podaný uchazečem v rámci nabídky pouze v nehodnocených částech. 10. Údaje o hodnotících kritériích Dílčí hodnotící kritéria: Dílčí hodnotící kritérium Váha dílčího hodnotícího kritéria [ %] 1. Celková nabídková cena v Kč bez DPH 50 % 2. Metodologie realizace zakázky 50 % Dílčí hodnotící kriterium a) Celková nabídková cena Hodnocena bude vždy pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Každá hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější (tj. nejnižší) nabídky (tato obdrží 100 bodů) k hodnocené nabídce. Dílčí hodnotící kritérium b) Metodologie realizace zakázky - V rámci tohoto kritéria bude hodnoceno: komplexnost metodiky pro postižení všech částí plnění: návrh nastavení metodiky projektového řízení, návrh formy a způsobu proškolení cílové skupiny osob, návrh pracovního týmu v rámci projektové kanceláře, vhodnost použitých postupů k realizaci jednotlivých částí zakázky a poskytování poradenských služeb žadatelům, vzájemná provázanost a návaznost jednotlivých aktivit zakázky a poskytovaných poradenských služeb, návrh požadavků na součinnost zadavatele při realizaci veřejné zakázky (definice požadovaných vstupů), návrh postupu realizace zakázky z obsahového a časového hlediska pro zajištění definovaných výstupů včetně detailního harmonogramu. 5

6 U tohoto hodnotícího kriteria, u něhož nelze vyjádřit výslednou hodnotu číselně, probíhá hodnocení tak, že hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a ostatním nabídkám takový počet bodů, který odpovídá míře splnění kritéria v poměru k nejvhodnější nabídce. Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka, která nejlépe splní zadavatelem stanové dílčí kritérium. Výsledek hodnocení dá bodovou hodnotu celého dílčího kriteria a tato hodnota bude následně vynásobena vahou dílčího kriteria b). Na základě součtu výsledných hodnot obou dílčích hodnotících kriterií u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. Nepřiměřená hodnota dílčího hodnotícího kritéria Pokud hodnotící komise považuje některou z hodnot v číselně vyjádřitelném dílčím hodnotícím kritériu za nepřiměřenou povaze závazku, který v kritériu vyjadřuje, přidělí takové nabídce 0 bodů. Toto ustanovení nelze vztáhnout na dílčí hodnotící kriterium ad a) Nabídková cena. Způsob hodnocení Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100. Každé jednotlivé nabídce je podle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelné kritérium Celková nabídková cena" získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky (tj. nabídky s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH) k hodnocené nabídce. Pro číselně nevyjádřitelná kritéria Metodologie realizace zakázky sestaví hodnotící komise samostatné pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího hodnotícího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Sestavení celkového pořadí Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise následně tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek podle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek zadavatel stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. 6

7 11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Nabídka bude zpracována písemně a bude zadavateli předložena v této struktuře (obsahu a členění): 1. vyplněný "KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky). Krycí list tvoří Přílohu č. 1 této výzvy; 2. čestné prohlášení dodavatele, z něhož vyplývá, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, opatřené razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele. Prohlášení dodavatele je součástí Přílohy č. 1 této výzvy; 3. čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů tvoří Přílohu č. 2 této výzvy; 4. doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů; 5. doklady prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 6. doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů; 7. detailní popis celkové nabídky a přístupu dodavatele k plnění předmětu veřejné zakázky; 8. nabídková cena stanovená dle bodu 8 této výzvy; 9. návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče. V nabídce uchazeč uvede jméno své kontaktní osoby, včetně jejího telefonního čísla a ové adresy. 12. Podání nabídek 1. Požadavky na zpracování nabídky: nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce; nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl; nabídka bude zadavateli předložena ve struktuře (obsahu a členění) podle bodu 11 této výzvy; nabídka bude zadavateli podána v jednom originálním vyhotovení (svazku); nabídka musí být podepsána oprávněným zástupcem uchazeče; zadavatel i uchazeči jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty, jako s důvěrnými ve smyslu ust. 17 a 271 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou informací, které byly veřejně publikované). 2. Způsob podání nabídek: Nabídky je možno podat poštou nebo osobně na Město Jeseník v úředních hodinách podatelny Městského úřadu Jeseník (PO, ST: 8:00 17:00 hod., ÚT, ČT: 8:00 16:00, PÁ: 8:00 13:00 hod.), ve lhůtě pro podání nabídek, to jest nejpozději do: 4. února 2011, do 12:00 hodin. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: NEOTVÍRAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na akci: Zavedení systému projektového řízení a implementace projektové kanceláře Adresa pro podávání nabídek je: Město Jeseník Masarykovo nám. 167/1, Jeseník 7

8 8

9 Příloha č. 1 Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel regionu a návrh komunikační strategie úřadů vůči občanům. Revize plnění Strategie města a zpracování strategického plánu rozvoje. a) Identifikační údaje veřejného zadavatele Název zadavatele: Město Jeseník Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 167/1, Jeseník IČ: Odpovědná osoba zadavatele: Ing. Marie Fomiczewová, starostka Kontaktní osoba: Ing. Martin Filgas, manažer projektu telefon: fax: b) Identifikační údaje dodavatele Obchodní firma: Sídlo: Tel., fax: Bankovní spojení: IČ: DIČ: Plátce DPH: ano / ne Statutární zástupce: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Nabídková cena: Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH (DPH rozdělit dle sazby): Cena celkem včetně DPH: Čestné prohlášení Čestně prohlašujeme, že jsme obsahem nabídky vázáni po celou dobu běhu zadávací lhůty. V... dne... Podpis oprávněné osoby.. 9

10 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Příloha č. 2 Prohlašuji tímto, že: a) žádný z členů statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, ani nedošlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) žádný z členů statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů, ani nedošlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) žádný z členů statutárního orgánu nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nedostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) dodavatel není v likvidaci, f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů pro veřejnou zakázku malého rozsahu předložením tohoto čestného prohlášení. Obchodní název dodavatele: Sídlo: IČO: DIČ: V... dne... Jméno, příjmení, funkce 10

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Rýmařov Sídlo

Více

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3. Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Vyzýváme Vás k předložení nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ALTA, a.s. vypisuje veřejnou zakázku na služby zadanou dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Školení pro klíčové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb. Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb. Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH

Více

ČÁST 2: veřejné zakázky na stavební práce

ČÁST 2: veřejné zakázky na stavební práce Příloha č.1b- Kvalifikační dokumentace pro 2. část Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce Administrace zadávacích řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a řízení k uzavření koncesní

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: ČR - Ministerstvo životního prostředí odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupen ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Lenka Tóthová, Jiří Pálek Tel.: 267 994 507, 267 994 352 Fax: 272 936 386 E-mail: lenka.tothova@sfzp.cz, jiri.palek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 Datum zahájení zadávacího řízení: prosinec 2010 2 Obsah 1. Název veřejné zakázky 2. Zadavatel 3. Druh

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více