Obrázek 1 Základní atributy moderního řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obrázek 1 Základní atributy moderního řízení"

Transkript

1 Moderní řízení úřadu K L I E NT M ě s t o M o h e l n i c e U B r án y 9 1 6/ 2 M o h e l n i c e IČ K o n t a kt n í o s o b y kl i e n t : Smysl moderního řízení Organizace dokáže být jen tak výkonná, jak jsou výkonní lidé, kteří ji tvoří, a systémy řízení, které jí pomáhají řídit. Takové systémy řízení se vyznačují třemi atributy: jednoduchost srozumitelnost výkonnost J UD r. V ě r a N e d o m o v á, M P A t aj e m n i c e M i r o s l av a G r o h ar o v á p r o j e k t o v ý m an až e r I n g. L u m í r K r ko n o š ka r o z v o j I C T R e al i z átor H C M COM P UT E R S, s. r. o. I n g. D a v i d J an e č ka j e d n at e l s p o l e č n o s t i Obrázek 1 Základní atributy moderního řízení Cíle a přínosy projektu Cílem jakéhokoliv efektivního a výkonného řízení organizace musí být zjednodušení. Systém musí být jednoduchý tak, aby byl srozumitelný pro všechny členy organizace a vyplýval z jejich reálných možností a potřeb. Takový systém nemůže spočívat na použití nástrojů, které neodpovídají svou robustností řešenému problému. Celé plnění bude sledovat následující přínosy: Zvýšit kvalitu regulace. Zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj úředníků správních úřadů a úřadů územních samosprávných celků a politiků včetně volených zastupitelů územních samosprávných celků. Zlepšit kvalitu řízení a managementu ve správních úřadech a v úřadech územních samosprávných celků. Zmírnit regionální rozdíly v poskytování veřejných služeb a zajistit jejich adekvátní dostupnost. Zvýšit transparentnost a otevřenost správních úřadů a úřadů územních samosprávných celků.

2 Z Á K L A D NÍ Ú D A J E O P R O J E K T U D é l k a p r o j e k t u : 08/ / C e l kem 30 m ě s í c ů F i n an c o v án í : P r o j e k t b y l s p o l u f i n an c o v án z E v r o p s kéh o s o c i ál n í h o f o n d u O p e r a č n í p r o g r am L i d s k é z d r o j e a z am ě s t n an o s t P r i o r i t n í o s a 4 V e ř e j n á s p r áv a a v e ř e j n é s l u ž b y O b l as t p o d p o r y 4. 1 P o s i l o v án í i n s t i t u c i o n ál n í ka p a c i t y a e f e k t i v n o s t i v e ř e j n é s p r áv y V e l i ko s t t ý m ů : P o č e t z apoj e n ý c h ko n z u l t an t ů n a s t r an ě r e al i z átor a 7. P o č e t p r a c o v n í ků n a s t r an ě kl i e n t a 1 5. Řešitelský tým Projekt byl řešen společným týmem jak klienta, tak pracovníků společnosti HCM COMPUTERS, s.r.o., kteří společně pracovali na projektu. Konzultanti HCM COMPUTERS, s.r.o. byli v roli metodických vedoucích a tvůrců dokumentace, tým klienta přizpůsoboval v rámci místních podmínek a poskytoval zpětnou vazbu tak, aby přínos práce na projektu byl maximální. Služby v rámci projektu V rámci projektu byly pro klienta realizovány následující činnosti: Metodické vedení a tvorba know-how Sestavení týmů a projektových struktur Realizace analytických schůzek Provedení auditu řízení, podpory a organizační struktury Vytvoření znalostní báze Nastartování a realizace sebehodnocení metodou CAF Sestavení dotazníků a způsobů jejich vytěžení Realizace analýzy procesů a jejich optimalizace Měření výkonu inovovaných procesů Ladění procesní struktury Definice nových kompetencí Aktualizace strategických dokumentů a rozvojových plánů Návrh nových směrnic s ohledem na procesní model Návrh designu globální architektury informačního systému Provádění školení a vzdělávání Motivační plán Strategie zlepšování a měření kvality výkonu Vytvoření optimálních rozvojových struktur Nastavení metrik pro měření kvality a výkonu celé organizace Revize organizačního řádu s ohledem a model SA Obrázek 2 Spolupráce v rámci strategických projektů

3 S Y ST É M O V Ý A UD I T B y l o p r o v e d e n o c e l k e m 19 i n d i v i d u ál n í c h an al y t i c ký c h s c h ů z e k. SW O T an al ý z y z p o h l e d u r ů z n ý c h r o l í. kr i t i c k é f a kt o r y ú s p ě c h u r o z v o j e m ě s t a. s p o l e č n ě v n í m an é s i l n é a s l ab é s t r án ky. B y l a p r o v e d e n a s o c i o e ko n o m i c ká an al ý z a j a ko p o d kl a d p r o s t r at e g i c k é p l án o v án í. B y l o d o s a ž e n o s h o d y n a v y u ž i t í p ř í l e ž i t o s t í p r o r o z v o j m ě s t a. m ě ř i t e l n é c í l e z l e p š e n í a z p ů s o b j e j i c h ko n t r o l y. ko m p e t e n c e a o s o b n í z o d p o v ě d n o s t. C A F B y l o v y h o d n o c e n o c e l kem 20 6 d o t a z n í ků. V y h o d n o c e n í b y l o p r o v e d e n o v r ám c i 9 kr i t é r i í. B y l v y t v o ř e n ak č n í p l án p r o z l e p š e n í. I N F O R M A Č N Í S T R A T E G I E B y l n av r ž e n z p ů s o b z a č l e n ě n í I C T d o s t r at e g i c k é h o ř í z e n í B y l a n av r ž e n a g l o b ál n í ar c h i t e k t u r a. B y l a p r o v e d e n a f i n an č n í s u m ar i z ac e p r o j e kt ů v r ám c i I C T B y l v y t v o ř e n ak č n í p l án p r o r e al i z a c i s t r at e g i c ký c h z ám ě r ů. Systémový audit Systémový audit je strategickým rozvojovým dokumentem zobrazující cíle rozvoje města v horizontu desetiletí. Zisk podkladů byl vykonán formou analytických sezení se zástupci managementu, středního managementu a klíčových uživatelů. V rámci analytických sezení, která probíhaly individuálně, byly mapovány silné a slabé stránky systému řízení s ohledem na rozvoj města. Výsledkem je snaha racionalizovat administrativní procedury, zajistit jejich větší efektivitu a transparentnost, minimalizovat byrokratické prvky uvnitř veřejné správy, zajistit adekvátní využívání ICT prostředků pro rozvoj města v horizontu dalšího desetiletí. Dále zlepšit vertikální i horizontální komunikaci ve veřejné správě, zajistit bezpečný a jednoduchý přístup k veřejným službám. Cílem systémového auditu je nalézt nedostatky a kritická místa, která lze řešit pomocí nového paradigmatu procesního řízení a toto široce aplikovat na spektrum služeb poskytovaných městem a zajistit tak jeho rozvoj. CAF Cílem každé společnosti, potažmo organizace je úspěch, zlepšování se, pracovat co nejefektivněji, to je také cílem metody CAF (Common Assessment Framework - Společný hodnotící rámec, tedy sebehodnocení. Organizace se sama ohodnotí dle předem stanovených kritérií, dle výsledků stanoví další strategii, co zlepšit. Je třeba seznámit co nejširší okruh pracovníků MěÚ s tím, co obnáší zavedení modelu CAF, jaký je jejich úkol při realizaci modelu v organizaci a jaké jsou přínosy tohoto modelu pro organizaci. Zavádění modelu CAF nelze omezit pouze na sebehodnotící pracovní skupinu, případně vedení organizace. Informační strategie Cílem Informační strategie je identifikovat příležitosti, jak mohou informační a komunikační technologie přispět k rozvoji města. V rámci tohoto projektu byly stanoveny vize, cíle, specifikovány projekty a opatření k naplnění cílů s výhledem do roku Současně vzniklo rozpracování projektů a zejména kvantifikace zdrojů nutných pro přípravu a realizaci projektů v oblasti ekonomické, personální, odpovědnostní a samozřejmě časové. Dalšími cíli je zajištění účinné podpory klíčových procesů města pomocí informačními technologií a zajištění vyššího stupně interoperability informačních systémů. Při uplatnění postupů doporučovaných v informační strategii pak dojde k výraznému zvýšení efektivity hlavních procesů podporovaných prostředky ICT, dále k zamezení duplicitního zadávání dat v jednotlivých systémech, zvýšení dostupnosti dat z těchto systémů a konsolidaci informací napříč organizací.

4 A NA L Ý Z A P R O C E S Ů : B y l o an al y z o v án o c e l kem 24 2 p r o c e s ů v č e t n ě p r o c e s ů ř í d í c í c h a ko n t r o l n í c h. P r o c e s y b y l y s t r u kt u r o v án y n a ř í d í c í, h l av n í a p o d p ů r n é. V ý p o č t o v ý m o d e l p r o m apu p o t e n c i ál u z l e p š e n í b y l r e al i z o v án u 16 p r o c e s ů v s o u l a d u s c í l i s y s t é m o v é h o au d i t u. Procesní analýza V posledních několika málo desetiletích se významně rozšířilo nové paradigma řízení - tzv. procesní řízení nebo také procesní organizace. Procesní řízení je charakterizováno revolucí znalostí, jejichž nositelé jsou lidé. Znalosti nelze nikomu odebrat, ale lze je neomezeně rozšiřovat a množit. Ve znalostní společnosti je to právě duševní kapitál, který dominuje a má zcela jiné postavení než dříve. To vše vyžaduje jiný pohled na řízení organizačních jednotek. Procesní směr založený na ovládání řídících a prováděcích procesů se odlišuje od funkčního přístupu běžně v rozhodovacím procesu využívaného, který vychází ze zásad klasického řízení. B y l y o d s t r an ě n y d u p l i c i t n í č i n n o s t i. B y l v y t v o ř e n ka t al o g v s t u p ů a v ý s t u p ů. Impuls Výsledek Občan Impuls Výsledek B y l v y t v o ř e n ka t al o g s l u ž e b m ě s t a. p ar am e t r y p r o m ě ř e n í v ý ko n u o r g an i z a c e. Definovaný proces n o v é ko m p e t e n c e a s m ě r n i c e v s o u v i s l o s t i s p r o c e s n í m m o d e l e m. Klasické řízení Obrázek 3 Procesní řízení Procesní řízení Procesní optimalizace Současnost se vyznačuje stále větší mírou změn s vyšší intenzitou i rychlostí, která neustále vzrůstá. Aby úřad v takovém prostředí obstál a mohl vyhovět stále vyšším nárokům kladených na veřejnou správu, musí usilovat o neustálé zlepšování kvality řízení. Všudypřítomná změna však vnáší do všech rozhodovacích procesů prvek nejistoty a také díky napjatým rozpočtům již není možné si dovolit utrácet veřejné prostředky za nákladná řešení stávajících problémů. To je hlavní důvod, proč se procesní řízení a optimalizace stávají stále významnějším nástrojem rozhodování. Protože právě ony jsou schopny poradit si s dynamickým prostředím. Optimalizace procesů provede naplánování transformace směrem k měřitelným výstupům, jejichž zlepšování je jádrem motivace zaměstnanců. V rámci dalších interních činností úřadu bude zkoumána účinnost zlepšení a ověření výstupů optimalizace. Optimalizace vyvozuje metodiku zlepšení, která zavádí metodu zlepšení po drobných krůčcích.

5 P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í : B y l a v y t v o ř e n a m e t o d i k a p r o j e kt o v é h o v e d e n í n a m í r u M ě Ú. V r ám c i m e t o d i ky b y l a v y t v o ř e n a p r a kt i c k á p ř í r u č k a s n áv o d e m k ř e š e n í b ě ž n ý c h s i t u a c í v r ám c i ř í z e n í p r o j e kt u. P r o b ě h l o c e r t i f i ko v an é š ko l e n í p r o z i s k c e r t i f i k átu I P M A. Š k o l e n í p r o j e kt o v é h o v e d e n í p r o b í h al o f o r m o u p ř e d án í z ku š e n o s t í p ř í m o v p r ax i a n i ko l i v n a š ko l n í c h p ř í kl ad e c h. Projektové řízení Projektové řízení je moderní způsob vedení projektů tak, aby došlo k optimalizaci využití lidských a finančních zdrojů. Dodržování metodiky garantuje jednotný přístup k projektům a jejich řízení v organizaci, usnadňuje kontrolu projektů a umožňuje přímou návaznost jejich výsledků na rozpočet organizace. Dodržování metodiky je proto vhodné při realizaci jakéhokoliv vhodného projektu. Metodika definuje řízení projektů v MěÚ Mohelnice a je určena pro projekty většího typu a rozsahu. Metodika pokrývá všechny základní fáze životního cyklu projektů, a to již od fáze předprojektové, tj. zapojení projektového managementu do procesu tvorby poptávky, a zejména pak další fáze, od okamžiku zahájení projektu, jeho naplánování, realizaci, až po jeho ukončení a předání do režimu udržitelnosti. Cílem uplatnění metodiky v praxi je bezpečně uřídit projekt tak, aby byla realizace projektu uskutečněna v dohodnutém termínu, rozsahu a v rámci daného finančního rozpočtu. kr i t é r i a p r o j e k t u v h o d n é h o p r o ř í z e n í p r o j e kt o v ý m z p ů s o b e m. Kvalita Rozpočet Harmonogram Obrázek 4 Projektové vedení a jeho cíle

6 S T R A T E G I E Z L E P Š O V Á N Í ko m p e t e n c e j e d n o t l i v ý c h r o l í. B y l y n av r ž e n y p o s t u p y p ř i j í m án í z l e p š e n í a o p t i m al i z ac e p r á c e. B y l n av r ž e n s y s t é m ř í z e n í kv al i t y a m ě ř e n í z l e p š e n í. B y l y z m ap o v án y n áv a z n o s t i n a p r o c e s n í an al ý z u a s y s t é m o v ý au d i t. Strategie zlepšování Strategie zlepšování si klade za cíl na základě procesní analýzy a optimalizace vytvořit základní koncepci zlepšování formou sady doporučení k neustálému vylepšování činnosti všech organizačních úseků v rámci městského úřadu. Plán zlepšení slouží ke stanovení způsobu, jak samotné zlepšení a zachování kvality v organizaci uchopit, ale zároveň zachovat dosažené přínosy. Definuje základní způsoby, jak uchopit kvalitu a snižovat náklady bez vysokých investic. V metodice zlepšování jsou vytýčeny úkoly pro management organizace spočívající především v údržbě dosažených výsledků a jejich zlepšování. Dále je definován způsob použití cyklů standardizace a zlepšení ve vzájemném harmonickém vztahu. B y l n av r ž e n s y s t é m t v o r b y a z av ád ě n í z l e p š o v a c í c h n áv r h ů s v y u ž i t í m c y kl ů P D C A a S D CA. B y l v y t v o ř e n ak č n í p l án p r o u d r ž e n í a z av e d e n í s y s t é m u n e u s t ál é h o z l e p š o v án í. M O T I V A ČN Í P L Á N M o t i v a č n í p l án b y l n av á z án n a p r o c e s n í u ka z a t e l e. B y l d e f i n o v án o b j e kt i v n í s y s t é m m ě ř e n í v ý ko n n o s t i a o s o b n í z o d p o v ě d n o s t i. B y l d e f i n o v án s y s t é m h o d n o c e n í a o d m ě ň o v án í. Motivační plán Obrázek 5 Řešení problému a standardizace Motivační plán je součástí procesního řízení tak, aby jednotliví členové týmu byli motivování ke zlepšování. Motivační plán bude navázán na BSC a CAF. Obsah motivačního plánu je návaznost finančních stimulů na výsledky procesu. Např. zvyšování spokojenosti veřejnosti nebo plnění ukazatelů definovaných managementem. Řízení lidských zdrojů je významnou součástí řízení organizace, je každodenní součástí práce všech manažerů. Lidé jsou považováni za klíčový zdroj organizace, za její nejcennější bohatství a zdroj konkurenční výhody, který umožňuje efektivně dosahovat cílů organizace. Charakteristickým znakem řízení lidských zdrojů jako nejpokročilejší koncepce personální práce v organizaci je uvědomění si strategického významu lidských zdrojů a celkové zaměření na strategické řízení a plánování.

7 P R O J E K T D Í L NA K V A L I T Y P ř e d áv án í z ku š e n o s t í b y l o r e al i z o v án o p ř e d áv án í m z ku š e n o s t í a w o r ks h o p y. S o u č ás t í p r o j e k t u b y l v ý t i s k 15 p u b l i ka c í. C e l ko v ý p o č e t p o d p o ř e n ý c h o s o b b y l 75. Vyjádření zákazníka Projekt pro nás byl velkou výzvou, a proto jsme ve výběrovém řízení vybírali velice pečlivě konzultační firmu, která nás povede celým procesem získávání know-how moderního řízení. Klíčová pro nás byla prezentace celkového řešení a pojetí, kde nás společnost HCM COMPUTERS, s.r.o. zaujala srozumitelností své vize uchopení našeho projektu Dílna kvality. Po celou dobu trvání projektu jsme tvořili společný tým, který teoretické poznatky aplikoval v reálných podmínkách chodu městského úřadu. Konzultanti společnosti HCM COMPUTERS, s.r.o. nám poskytovali metodickou podporu velmi pochopitelně a názorně. Celý projekt byl přínosný především v pohledu na to, jak se můžeme zlepšovat, jak můžeme lépe porozumět potřebám občanů při plnění cílů veřejné služby a péči o naše město. Dodané dokumenty jsou logicky ucelené, přehledně strukturované, bez záplavy cizích slov, snadno čitelné, uchopitelné při aplikaci uvedených poznatků v místních podmínkách.

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Závěrečný výstup projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje reg.č. CZ.1.04/4.1.00/42.00012 Projektové řízení obecně Pojetí projektu

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Úvod - Odlišnosti veřejných a soukromých organizací

Úvod - Odlišnosti veřejných a soukromých organizací Projekt 31/04 Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností Aktivita 3: Analýza postupů managementu soukromé sféry využitelných ve veřejné správě a regionálním rozvoji

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

Společný hodnoticí rámec (Model CAF verze 2013) ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ÚŘADŮ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ. Model CAF pro úřady územních samosprávných celků

Společný hodnoticí rámec (Model CAF verze 2013) ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ÚŘADŮ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ. Model CAF pro úřady územních samosprávných celků Společný hodnoticí rámec (Model CAF verze 2013) C O M M O N A S S E S S M E N T F R A M E W O R K ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ÚŘADŮ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ Model CAF pro úřady územních samosprávných celků Praha 2014

Více

SROVNÁNÍ FUNKČNÍHO A PROCESNÍHO PŘÍSTUPU K ŘÍZENÍ ORGANIZACE

SROVNÁNÍ FUNKČNÍHO A PROCESNÍHO PŘÍSTUPU K ŘÍZENÍ ORGANIZACE Kapitola 2 SROVNÁNÍ FUNKČNÍHO A PROCESNÍHO PŘÍSTUPU K ŘÍZENÍ ORGANIZACE V této kapitole se naučíme A. Základní rozdíly mezi funkčním a procesním přístupem k řízení. B. Jaká je charakteristika procesního

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Hořice-technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu - I. II.a III. část výzvy STUDIE PROVEDITELNOSTI Program: Výzva: Žadatel: Integrovaný operační program 06 Rozvoj služeb egovernmentu

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00079 SEBEHODNOTÍCÍ

Více

Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003. Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě

Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003. Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003 Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě Obsah 1. Program konference 2. Úvodní slovo ředitele

Více

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í 2 0 1 3 zpracováno dle metodiky CAF CZ 2009 Datum vyhotovení: 31. 12. 2013 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 ÚVOD A CÍL... 3

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

a rámcový návrh dalšího postupu projektu

a rámcový návrh dalšího postupu projektu III. Informace o plnění první etapy cíle vlády č. 07.08. (Provést nezávislé procesní a organizační audity nejvýznamnějších agend státní správy s cílem je zjednodušit a zprůhlednit) a rámcový návrh dalšího

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

Návrh řešení projektové kanceláře Krajského úřadu Zlínského kraje. Jana Slunská

Návrh řešení projektové kanceláře Krajského úřadu Zlínského kraje. Jana Slunská Návrh řešení projektové kanceláře Krajského úřadu Zlínského kraje Jana Slunská Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem řešení projektové kanceláře Krajského úřadu Zlínského

Více

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 O B S A H 1 Úvod do problematiky 3 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 3 Základní faktory úspěchu dosahování cílů ÚEK 13 3.1 Zajištění legislativního rámce 14 3.2 Zabezpečení finančních zdrojů pro realizaci

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vytvoření projektu implementace projektového řízení

Více

Metodika řízení lidských zdrojů

Metodika řízení lidských zdrojů Metodika řízení lidských zdrojů Krajský úřad Karlovarského kraje 2011 Strana 1 OBSAH: A.METODIKA PRO STANOVENÍ OPTIMÁLNÍCH KAPACIT PRO ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB V KONKRÉTNÍCH PODMÍNKÁCH KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO

Více

Informační strategie. Strategická vize a cíle. Aktivita číslo 3 Informační strategie

Informační strategie. Strategická vize a cíle. Aktivita číslo 3 Informační strategie Informační strategie Strategická vize a cíle Aktivita číslo 3 Informační strategie Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Ing. Tomáš Kuba Ing. Michal

Více

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH ANEB DALŠÍ KRŮČEK KE KVALITĚ V ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Ing. Milan Půček,

Více

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více