Informační brožura. Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji. o projektu CZ.1.07/1.3.04/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační brožura. Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji. o projektu CZ.1.07/1.3.04/02.0002"

Transkript

1 Informační brožura o projektu Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji CZ.1.07/1.3.04/

2 Kdo jsme... 3 Posláním sdružení je:... 4 O projektu... 4 Kurz manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení... 5 Jak to vše vzniklo aneb něco z dávné historie... 6 A současnost... 8 Posluchači programu... 8 Organizace programu... 9 Co program obsahuje? Kurzy IT Organizace jednotlivých kurzů Kurz IT1 - Počítačové minimum pro učitele Kurz IT2 Textový editor Word Kurz IT3 Excel Kurz IT4 Powerpointové prezentace Kurz IT5 Multimediální učební pomůcky Kurz IT6 Internetová gramotnost Projektem naše práce nekončí Zhodnocení realizace projektu strana 2

3 Kdo jsme AMA Asociace manažerů absolventů je občanské sdružení, které se od svého založení zabývá formálním i neformálním vzděláváním profesionálních pracovníků i mladých lidí v České republice. Jakožto instituce pro vzdělávání dospělých má identifikační číslo OKEČ Má rovněž akreditaci MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzniklo z podnětu absolventů ročního vzdělávacího kurzu určeného vedoucím pracovníkům neziskových organizací. Členská základna sdružení AMA se skládá ze statutářů neziskových organizací díky tomu lze postihovat aktuální potřeby vzdělávání a připravovat projekty, které řeší praktické otázky. AMA dlouhodobě spolupracuje s obdobnými organizacemi v Evropě. Na národní i mezinárodní úrovni úspěšně realizovala řadu projektů jak pro vedoucí pracovníky neziskových organizací, pracovníky s mládeží, pracovníky ve státní správě a samosprávě, tak pro znevýhodněné mladé lidi. strana 3

4 Posláním sdružení je: podpora osobního rozvoje a profesionalizace manažerů neziskových organizací, rozvoj mezioborové a meziregionální spolupráce neziskových organizací, podpora vzdělávání pracovníků neziskového sektoru, podpora zvyšování úrovně neziskového sektoru prostřednictvím systému odborných akreditací, podpora vzájemné výměny zkušeností, asistence a supervize, podpora odborného rozvoje neziskového sektoru a mezinárodní spolupráce v této oblasti, podpora neformálního vzdělávání mladých lidí. O projektu Název projektu: Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji Datum realizace: (30 měsíců) Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.04/ strana 4

5 O čem je projekt Obsahem projektu je ucelený vzdělávací program akreditovaných kurzů pro pracovníky škol a školských zařízení Středočeského kraje ve dvou oblastech: využití ICT ve výuce a zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky. Kurzy jsou doplněny jednodenními odbornými semináři. Konkrétním cílem projektu je zvýšit kvalifikaci pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji tak, aby byli schopni zavádět moderní multimediální a e-learningové výukové metody do vzdělávacího procesu a zvýšit kvalifikace vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky. Kurz manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení Je nedílnou součástí projektu. Jedná se o dvousemestrální vzdělávací program zaměřený na oblast pokročilých manažerských dovedností potřebných pro efektivní řízení školy a školského zařízení a vedení lidí s důrazem na řešení konkrétních situací. strana 5

6 Jak to vše vzniklo aneb něco z dávné historie Kořeny současného vzdělávacího programu sahají do počátku devadesátých let minulého století. Po roce 1989 spontánně vzniklo velké množství nevládních organizací, které zaměřily svoji činnost zejména na ty oblasti potřeb a zájmů, které stát ani podnikatelská sféra nemohla svým charakterem uspokojit. Tyto organizace řídili s velkým nasazením a nadšením lidé odborníci mnoha profesí ovšem bez manažerského vzdělání a zkušeností s řízením organizací. A protože se nezisková organizace musela chovat na trhu jako každá jiná firma, vznikla potřeba zpracovat a uvést do praxe ucelený program manažerských dovedností. Je třeba si uvědomit, že hovoříme o době, kdy ještě neexistoval žádný vysokoškolský směr ani obor, kde by se o občanské společnosti a neziskových organizacích hovořilo. Ve školním roce 1997/1998 byl v Nadaci rozvoje občanské společnosti zahájen první ročník dvousemestrálního studia určeného řídícím pracovníkům neziskových organizací. Památným prvním ročníkem, který byl realizován v důstojných prostorách Filozofické fakulty UK, prošla řada významných osobností neziskového sektoru. strana 6

7 V následujících letech byl vždy pravidelně otevírán jeden ročník, s výjimkou roku 2000, kdy proběhly souběžně dva ročníky včetně týdenní letní školy. Pravidelná setkávání absolventů tohoto vzdělávání k aktuálním otázkám přerostla svůj neformální rámec a v roce 2001 bylo založeno občanské sdružení AMA. V jeho čele stojí dodnes dva autoři původního vzdělávacího programu. Stabilní je i lektorský tým, jehož kvality spočívají nejen v teoretické erudici a lektorských dovednostech, ale opírají se o dlouhodobé praktické zkušenosti. Vzdělávací program má od svého vzniku stejnou kostru, která mapuje hlavní oblasti manažerských dovedností. Je zakončen zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Jeho obsah je upravován a aktualizován tak, aby dával odpovědi na aktuální otázky. Vzděláváním prošly za uplynulá léta stovky manažerů z celého spektra neziskových organizací napříč nejen celou republikou, ale i ze Slovenska. strana 7

8 A současnost Zájem vedoucích pedagogických pracovníků účastnit se programu v kombinaci s dlouhodobou zkušeností s realizováním dvousemestrálního vzdělávání vedl původní autory ke zpracování nového kurzu. Vznikl dvousemestrální program založený na výkladu a praktickém nácviku manažerských dovedností nezbytných pro efektivní řízení školy a školského zařízení. Ten je již podruhé akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j / Prvními dvěma ročníky prošlo kolem 25 škol a školských zařízení ze Středočeského kraje. Obhájené závěrečné práce zpracované na vybraná témata ze školské praxe jsou veřejně přístupné na webech AMA. Posluchači programu První dva ročníky byly určeny ředitelům škol a školských zařízení Středočeského kraje, jejich zástupcům, případně kandidátům na tyto pozice. strana 8

9 Organizace programu Intenzivní vzdělávání je rozděleno do dvou semestrů, vždy po čtyřech dvoudenních blocích, celkem tedy 16 dnů přímé výuky (112 hod.). Program je veden interaktivním způsobem, využívají se modelové situace a příklady z praxe škol. Výklad je kombinován se skupinovou diskuzí a prací ve skupinkách. Po každém bloku je zadáván praktický domácí úkol, který je vybrán z konkrétní situace posluchačů, zpracované kazuistiky jsou následně rozebírány. Po celou dobu probíhají průběžné individuální konzultace, které přispívají k využití získaných dovedností v praxi školy. Na závěr zpracovává každý posluchač závěrečnou písemnou práci, která se váže k některé z oblastí řízení. Téma si posluchač volí s ohledem na potřeby řešení konkrétního problému ve své škole. Obhajobou je zakončen roční program. Závěrečné práce publikované na webech - jsou přínosem všem dalším zájemcům, kteří řeší ve svém zařízení obdobné problémy. Součástí výuky jsou i původní výukové materiály pro posluchače. Veškeré náklady týkající se realizace programu jsou hrazeny z Evropského sociálního fondu a dotace ze státního rozpočtu České republiky. strana 9

10 Co program obsahuje? 1. Vstupní informace + úvod do projektového řízení + organizace a vnější prostředí Blok je zaměřený na pochopení komplexnosti řízení a pochopení vnitřního i vnějšího okolí. Obsahem je terminologie a definice pojmů, projektové řízení, legislativní a institucionální prostředí pro projektové řízení, programovací dokumenty, občanská společnost a neziskové organizace - jejich členění a kategorie (úzké i široké vymezení, tedy i včetně škol), situace před vstupem a po vstupu do EU, asociace, koalice a sítě, stát a NNO, soukromé firmy a NNO Pozornost je věnována zavádění a řízení změn. 2. Projekt a projektový cyklus pro pedagogy. Blok je věnován vysvětlení a pochopení principů projektového řízení a zejména jeho praktickému využití v prostředí školy a školského zařízení, analýze zájmových skupin, teorii logického rámce, analýze rizik, monitoringu a hodnocení. strana 10

11 3. Jak efektivně plánovat a hodnotit činnosti ve škole. Obsahem bloku je zvládnout nejen problematiku plánování a hodnocení, ale i efektivní práce s časem. Účastníci se seznamují s tím, co je strategické plánování a strategické řízení, z jakých kroků se skládá proces strategického plánování, jaké jsou jeho přínosy, ale i problémy s ním spojené. Zabývají se systémem plánování, jednotlivými plánovacími etapami, hierarchiemi plánů. Velká pozornost je věnována plánům škol a jejich rozboru. Time management je orientován na osobní plánování a práci s časem v prostředí škol a školského zařízení. 4. Finanční řízení a finanční zdroje ve školství Blok je zaměřen na finanční portfolio s důrazem na specifika školy a školského zařízení, finanční řízení, financování ze zdrojů ČR a EU. strana 11

12 5. Vnitřní řízení organizace Obsahem bloku je vysvětlení pojmu vnitřní řízení, cíle, základní prvky dobrého řízení, informace potřebné k dobrému řízení. Pozornost je věnována problematice vnitřních předpisů jejich tvorbě, dodržování a změnám. Je probíráno a prakticky procvičeno téma řízení porad a dalších jednání, pořádání schůzí a společenských setkání. Je probírána problematika transparentnosti školy, důležitost a varianty výroční zprávy školy. Pozornost je věnována problematice ochrany osobních dat. Na příkladech školy jsou ukázány a procvičeny pojmy, co je osobní údaj, kdo je správce, oblast zabezpečení osobních dat, kamerový systém. 6. Řízení lidských zdrojů Program bloku obsahuje teorii i praktický nácvik v oblastech: Základy personálního managementu, týmová spolupráce, zvládání náročných situací na pracovišti, smluvní vztahy, vedení lidí, hodnocení a supervize. strana 12

13 7. Komunikační dovednosti ve škole a školském zařízení Program bloku je zaměřen na porozumění chování a jednání, na možnosti využití asertivní komunikace ve školním prostředí, především ve vztahu učitel učitel a učitel rodič, na zásady efektivní komunikace, způsoby vyjednávání, konstruktivní řešení konfliktních vztahů, asertivní komunikace ve školním prostředí, především ve vztahu učitel učitel a učitel rodič. 8. Úspěšná a efektivní prezentace. Program bloku je zaměřený na prohloubení a rozšíření kompetencí v oblasti prezentačních dovedností pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Obsahem programu je trénink různých druhů prezentace, zvládnutí přípravy včetně možných reakcí ze strany publika. Prohloubení a rozšíření kompetencí v oblasti prezentačních dovedností, tvorba image školy, tisková zpráva, veřejné akce. strana 13

14 Kurzy IT Kurz IT1 - Počítačové minimum pro učitele Kurz IT2 Textový editor Word Kurz IT3 Excel Kurz IT4 Powerpointové prezentace Kurz IT5 Multimediální učební pomůcky Kurz IT6 Internetová gramotnost Organizace jednotlivých kurzů Kurzy jsou rozloženy do 5 bloků přímé výuky. Každý blok obsahuje 4 hod. přímé výuky rozložené do 45-ti minutových celků s přestávkami 15 minut, o přestávce je přítomen lektor a je možné individuálně konzultovat. Na každý blok navazuje samostudium v předpokládané průměrné délce 6 hodin (celkem 24 hodin), kdy účastníci kurzu samostatně procvičují dosud probranou látku. Před a po každém bloku jsou možné individuální konzultace s lektorem. Bloky probíhají zpravidla s týdenním odstupem, účastníci mají možnost telefonické nebo ové konzultace s lektorem. strana 14

15 Kurz IT1 - Počítačové minimum pro učitele Kurz je zaměřen na získání základních znalostí a dovedností práce s PC, je zaměřen především na pedagogy 50+ a na ty, u nichž existují bariéry nebo s počítačem dosud nepracují. Cílovou skupinou jsou pedagogové všech typů škol a odborností. Cílem je, aby se vybraní pedagogové přestali bát počítače. Velký důraz je kladen procvičování elementárních úloh, jako je psaní textu včetně speciálních znaků, ukládání souborů na správné místo a ve správném formátu, vyhledávání na internetu, zásady bezpečného chování a ochrana osobních údajů při používání internetových služeb. Nové učivo je probíráno vždy s ohledem na pracovní tempo, schopnosti a dovednosti účastníků kurzu. Ve věkové kategorii 50+ je na školách poměrně velké procento pedagogů, kteří se práci s počítačem vyhýbají. Většina absolventů kurzů počítačového minima se s nadšením přihlašuje na další naše kurzy, zvláště pak na Powerpoint nebo Word. strana 15

16 Kurz IT2 Textový editor Word Tento kurz je zaměřen na základní orientaci a práci v textovém editoru Word a jeho využití v praxi. Náplní je hlavně: Vytvoření dokumentu a práce s ním, psaní a formátování textu, formátování odstavce, ukládání dokumentu v různých formátech včetně pdf. Práce se sloupci, odrážkami a číslováním, tabulátory, záhlavím a zápatím, číslováním stránek. Vkládání objektů, obrázků ze souboru, z internetu, práce s automatickými tvary, vkládání WordArtu. Používání stylů a šablon. Základní práce s tabulkou, vytváření dynamického obsahu, hromadná korespondence. Příklady: Ceník pomocí tabulátorů Mléko... 15,50kč Hladká mouka... 10,30kč Vařené maso... 50,30kč strana 16

17 Formát stránky - obálka Vytvoření interaktivního obsahu strana 17

18 Kurz IT3 Excel V tomto kurzu se zaměřujeme hlavně na vytváření inteligentních tabulek a práci s grafy. Část učitelů se zpočátku obává hlavně matematické části, ale během kurzu zjistí, že naprosto zbytečně. Konkrétním cílem je dobré zvládnutí programu a získání schopnosti využít všech možností programu v každodenní pedagogické praxi. Excel je velmi dobrý nástroj zejména při řídících a organizačních procesech nejen pro vedoucí pedagogické pracovníky, ale i např. pro třídní učitele i ostatní pedagogy. Využitím Excelu je možné podstatně zvýšit efektivitu administrativních prací a tím více času věnovat vlastní výuce. Náplní je hlavně: Vytvoření Excelovského sešitu, pojmy list, sešit, buňka, ukotvení příček, vzhled a tisk stránky, opakování záhlaví tabulky při tisku rozsáhlých dat. Formáty buněk, odkazy, funkce (suma, průměr, když, vyhledat ), propojování listů a sešitů. Velká část je věnovaná práci s grafem a čtení grafu. V pokročilejších skupinách zařazujeme ještě kontingenční tabulky. strana 18

19 Příklady: Určení pořadí v závodech podle dosažených výsledků Filtrování dat a funkce SUBTOTAL strana 19

20 Práce s grafy strana 20

21 Kurz IT4 Powerpointové prezentace Kurz je zaměřen na zvládnutí programu MS Pover Point a schopnost využití jeho možností v tvorbě a aplikaci názorných moderních vyučovacích pomůcek. Vstupním předpokladem jsou základní znalosti OS Windows a základní znalosti Wordu (vzhled dokumentu, formátování písma a odstavce). Jedná se o nejžádanější kurz z celé naší nabídky. Hlavním důvodem oblíbenosti tohoto kurzu bylo jeho snadné využití pro tvorbu didaktických učebních materiálů (DUM) v projektu EU Peníze školám. Součástí výuky je též poučení o autorských právech, legálním způsobu získávání fotografií, klipartů a animací, o případných sankcích za porušení autorského zákona. Náplní je hlavně: Vkládání a formátování snímků. Použití písma, odstavce, odrážek a barev v Power Pointu, vkládání obrázků, zvuků, filmů a odkazů na jednotlivé soubory nebo internetové stránky, nastavení prezentace, animace, časování. strana 21

22 Příklady využití ve výuce: Matematika Fyzika strana 22

23 Prvouka Zeměpis strana 23

24 Kurz IT5 Multimediální učební pomůcky Multimediální výuková pomůcka je pro žáky atraktivní a současně i účinná. Současné působení obrazu a zvuku umožňuje žákům a studentům v relativně krátké době porozumět i složitějším tématům. V dnešní době je technické vybavení potřebné pro pořízení obrazového i zvukového záznamu finančně dostupné, jejich ovládání je relativně jednoduché a zvládnutí základů potřebných znalostí a dovedností je tedy možné i v poměrně krátkém čase. Náplní je hlavně: Pořízení záznamu (obraz, film) včetně praktického cvičení, nejčastější chyby při pořizování záznamu, stažení pořízeného záznamu do PC, zpracování obrazu (střih), zvukové stopy, přidání komentáře, zvuků (ruchů) a doprovodné hudby, vkládání statických obrazů do filmu, titulky. strana 24

25 Kurz IT6 Internetová gramotnost Kurz je zaměřen na zvládnutí problematiky Internetu a získání základních znalostí o struktuře www stránek. Samostatná část výuky je vyhrazena rizikům Internetu a jejich předcházení a eliminaci. Vstupním předpokladem jsou základní znalosti OS Windows a základní znalosti Wordu. Internet má v pedagogické praxi mnohostranné využití nejen v administrativní činnosti, ale hlavně v pedagogické praxi. Při používání Internetu existuje ale i celá řada rizik. Využití rozsáhlých možností Internetu za současné minimalizace rizik je podmíněno dobrou znalostí jak internetových prohlížečů, tak i dalších programů (například antivirových) i alespoň základní znalostí (spíše přehledem) struktury www stránky. V dosavadní běžné praxi naprostá většina uživatelů zvládá základní funkce internetových prohlížečů a souvisejících programů a nejsou schopni plně využít jejich možností ve své praxi, současně jsou ohroženi internetovou kriminalitou. O tento kurz jevili zájem především pokročilí uživatelé, učitelé informatiky nebo správci školních internetových stránek. strana 25

26 Náplní je hlavně: Pokročilé vyhledávání na Internetu, rizika spojená s užíváním Internetu a předcházení rizik (ochrana počítače a počítačových sítí, ochrana nezletilých, ochrana vlastní identity, zásady pro minimalizaci rizik). Struktura statických a dynamických www stránek. Cílem bloku je porozumění problematiky www stránek a pochopení pouze základních html příkazů nutných pro práci s redakčními systémy. Možnosti vytváření www stránek pomocí uživatelských programů (free verze pro školní i komerční využití). Přehled dalších programů využitelných ve vzdělávacím procesu především volně šiřitelných nástrojů společnosti Google, např. kalendářů, map a vlastních vyhledávačů. Vyhledávání na www stránce strana 26

27 Uživatelské nastavení antiviru Ukázka kontroly pošty včetně simulace virového napadení strana 27

28 Projektem naše práce nekončí Sdružení AMA realizuje celou řadu dalších projektů a aktivit. Například jedním z dalších kurzů akreditovaných v systému DVPP je Kurz IT7 Práce s interaktivní tabulí, který je zaměřen na zvládnutí práce nejen s interaktivní tabulí a schopnost využití jeho možností v tvorbě a aplikaci názorných moderních vyučovacích pomůcek. Součástí kurzu je i přehled o možných technických řešeních vzhledem k finanční náročnosti. Jako novinku jsme schopni předvést interaktivní projektor (není nutná interaktivní tabule, možnost propojení s tabletem). strana 28

29 Zhodnocení realizace projektu Projekt byl bezesporu úspěšný, během jeho realizace byly uskutečněny dva dvousemestrální Kurzy manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení, dvanáct jednodenních seminářů zaměřených na problematiku lidských zdrojů s tématy Komunikační dovednosti, Asertivita v praxi a Zvládání stresu, deset jednodenních seminářů Využití IT v moderní pedagogické praxi a padesát tři kurzů IT. Do projektu se zapojilo celkem 49 škol a školských zařízení Středočeského kraje. Zapojily se školy velké i malé venkovské, školy mateřské, základní, speciální i střední. Všechny plánované monitorovací indikátory byly nejen splněny, ale často i výrazně překročeny. Za všechny - počet podpořených osob celkem 409 (plánováno 380) a počet úspěšně podpořených osob 399 (plánováno 304). A to může být každá osoba započtena pouze jednou bez ohledu na počet absolvovaných vzdělávacích programů. Protože někteří pedagogičtí pracovníci absolvovali více vzdělávacích programů, bylo úspěšným absolventům vydáno celkem 635 certifikátů. strana 29

30 I když jsme měli zpočátku obavy z naplnění monitorovacích indikátorů, ukázalo se, že se vyplatilo projekt koncipovat jako maximálně vstřícný k potřebám učitelů. Kromě manažerského kurzu, který absolvovali pedagogové z různých školských zařízení z celého Středočeské kraje, a který proběhl v Praze, byly všechny ostatní kurzy i semináře realizovány ve školských zařízeních v čase, který si škola sama určila. U kurzů IT byl počet účastníků v jednom kurzu omezen na šest a učitelé měli možnost bezplatných individuálních konzultací, bylo tedy dost prostoru pro individuální přístup a mohli se tak zapojit i učitelé bez předchozích znalostí, jakož i ti, kteří si s počítačem příliš nerozumí. Výhodou se ukázala i vlastní mobilní učebna, realizace kurzů IT tak nebyla podmíněna vybavením školy. V neposlední řadě se na úspěšnosti projektu podílela i vysoká kvalita lektorského týmu s mnohaletými zkušenostmi nejen ze školství, ale také z neziskového i komerčního sektoru. strana 30

31 strana 31

32 AMA, Asociace manažerů absolventů, o.s. IČ: Sídlo: Jordana Jovkova 3260, Praha 12 - Modřany Kancelář Křižíkova 150/43, Praha 8 Karlín Kontakty: tel.: AMA, Asociace manažerů absolventů, o.s. 2012

KATALOG. 2 S t r á n k a

KATALOG. 2 S t r á n k a 2009 KATALOG 2 S t r á n k a KATALOG 2009 OBSAH Kdo jsme a co Vám nabízíme... 5 ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ... 6 tvorba, ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ S PODPOROU esf... 7 PŘEHLED NABÍZENÝCH OBLASTÍ ŠKOLENÍ... 8

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ PRÁCE S KANCELÁŘSKÝMI A GRAFICKÝMI PROGRAMY PŘEDKLADATEL NABÍDKY: ISO 9001:2001

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ PRÁCE S KANCELÁŘSKÝMI A GRAFICKÝMI PROGRAMY PŘEDKLADATEL NABÍDKY: ISO 9001:2001 VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ PRÁCE S KANCELÁŘSKÝMI A GRAFICKÝMI PROGRAMY Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

ALTUS Training Center. katalog kurzů

ALTUS Training Center. katalog kurzů ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 5 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 6 Učební prostory... 7 Foto... 8 Naše služby... 9 Certifikace... 11 Zaměstnanecké

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Závěrečná zpráva za období 2005 2008 CERMAT září 2008 Obsah

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ

Více

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA PPŘÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informační brožura, nabídka kurzů a programů Leden 2015 3 0. DUBNA 22, 70103 O STRAVA 2 Vážení zájemci o vzdělávací akce a studia v rámci celoživotního

Více

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18 ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 6 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 7 Nové učební prostory... 8 Foto... 9 Naše služby... 10 Certifikace... 12

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-341/11-H Název kontrolované osoby: ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Sídlo: Smiřických 740, 547 01 Náchod IČO:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více