Informační brožura. Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji. o projektu CZ.1.07/1.3.04/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační brožura. Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji. o projektu CZ.1.07/1.3.04/02.0002"

Transkript

1 Informační brožura o projektu Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji CZ.1.07/1.3.04/

2 Kdo jsme... 3 Posláním sdružení je:... 4 O projektu... 4 Kurz manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení... 5 Jak to vše vzniklo aneb něco z dávné historie... 6 A současnost... 8 Posluchači programu... 8 Organizace programu... 9 Co program obsahuje? Kurzy IT Organizace jednotlivých kurzů Kurz IT1 - Počítačové minimum pro učitele Kurz IT2 Textový editor Word Kurz IT3 Excel Kurz IT4 Powerpointové prezentace Kurz IT5 Multimediální učební pomůcky Kurz IT6 Internetová gramotnost Projektem naše práce nekončí Zhodnocení realizace projektu strana 2

3 Kdo jsme AMA Asociace manažerů absolventů je občanské sdružení, které se od svého založení zabývá formálním i neformálním vzděláváním profesionálních pracovníků i mladých lidí v České republice. Jakožto instituce pro vzdělávání dospělých má identifikační číslo OKEČ Má rovněž akreditaci MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzniklo z podnětu absolventů ročního vzdělávacího kurzu určeného vedoucím pracovníkům neziskových organizací. Členská základna sdružení AMA se skládá ze statutářů neziskových organizací díky tomu lze postihovat aktuální potřeby vzdělávání a připravovat projekty, které řeší praktické otázky. AMA dlouhodobě spolupracuje s obdobnými organizacemi v Evropě. Na národní i mezinárodní úrovni úspěšně realizovala řadu projektů jak pro vedoucí pracovníky neziskových organizací, pracovníky s mládeží, pracovníky ve státní správě a samosprávě, tak pro znevýhodněné mladé lidi. strana 3

4 Posláním sdružení je: podpora osobního rozvoje a profesionalizace manažerů neziskových organizací, rozvoj mezioborové a meziregionální spolupráce neziskových organizací, podpora vzdělávání pracovníků neziskového sektoru, podpora zvyšování úrovně neziskového sektoru prostřednictvím systému odborných akreditací, podpora vzájemné výměny zkušeností, asistence a supervize, podpora odborného rozvoje neziskového sektoru a mezinárodní spolupráce v této oblasti, podpora neformálního vzdělávání mladých lidí. O projektu Název projektu: Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji Datum realizace: (30 měsíců) Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.04/ strana 4

5 O čem je projekt Obsahem projektu je ucelený vzdělávací program akreditovaných kurzů pro pracovníky škol a školských zařízení Středočeského kraje ve dvou oblastech: využití ICT ve výuce a zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky. Kurzy jsou doplněny jednodenními odbornými semináři. Konkrétním cílem projektu je zvýšit kvalifikaci pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji tak, aby byli schopni zavádět moderní multimediální a e-learningové výukové metody do vzdělávacího procesu a zvýšit kvalifikace vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky. Kurz manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení Je nedílnou součástí projektu. Jedná se o dvousemestrální vzdělávací program zaměřený na oblast pokročilých manažerských dovedností potřebných pro efektivní řízení školy a školského zařízení a vedení lidí s důrazem na řešení konkrétních situací. strana 5

6 Jak to vše vzniklo aneb něco z dávné historie Kořeny současného vzdělávacího programu sahají do počátku devadesátých let minulého století. Po roce 1989 spontánně vzniklo velké množství nevládních organizací, které zaměřily svoji činnost zejména na ty oblasti potřeb a zájmů, které stát ani podnikatelská sféra nemohla svým charakterem uspokojit. Tyto organizace řídili s velkým nasazením a nadšením lidé odborníci mnoha profesí ovšem bez manažerského vzdělání a zkušeností s řízením organizací. A protože se nezisková organizace musela chovat na trhu jako každá jiná firma, vznikla potřeba zpracovat a uvést do praxe ucelený program manažerských dovedností. Je třeba si uvědomit, že hovoříme o době, kdy ještě neexistoval žádný vysokoškolský směr ani obor, kde by se o občanské společnosti a neziskových organizacích hovořilo. Ve školním roce 1997/1998 byl v Nadaci rozvoje občanské společnosti zahájen první ročník dvousemestrálního studia určeného řídícím pracovníkům neziskových organizací. Památným prvním ročníkem, který byl realizován v důstojných prostorách Filozofické fakulty UK, prošla řada významných osobností neziskového sektoru. strana 6

7 V následujících letech byl vždy pravidelně otevírán jeden ročník, s výjimkou roku 2000, kdy proběhly souběžně dva ročníky včetně týdenní letní školy. Pravidelná setkávání absolventů tohoto vzdělávání k aktuálním otázkám přerostla svůj neformální rámec a v roce 2001 bylo založeno občanské sdružení AMA. V jeho čele stojí dodnes dva autoři původního vzdělávacího programu. Stabilní je i lektorský tým, jehož kvality spočívají nejen v teoretické erudici a lektorských dovednostech, ale opírají se o dlouhodobé praktické zkušenosti. Vzdělávací program má od svého vzniku stejnou kostru, která mapuje hlavní oblasti manažerských dovedností. Je zakončen zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Jeho obsah je upravován a aktualizován tak, aby dával odpovědi na aktuální otázky. Vzděláváním prošly za uplynulá léta stovky manažerů z celého spektra neziskových organizací napříč nejen celou republikou, ale i ze Slovenska. strana 7

8 A současnost Zájem vedoucích pedagogických pracovníků účastnit se programu v kombinaci s dlouhodobou zkušeností s realizováním dvousemestrálního vzdělávání vedl původní autory ke zpracování nového kurzu. Vznikl dvousemestrální program založený na výkladu a praktickém nácviku manažerských dovedností nezbytných pro efektivní řízení školy a školského zařízení. Ten je již podruhé akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j / Prvními dvěma ročníky prošlo kolem 25 škol a školských zařízení ze Středočeského kraje. Obhájené závěrečné práce zpracované na vybraná témata ze školské praxe jsou veřejně přístupné na webech AMA. Posluchači programu První dva ročníky byly určeny ředitelům škol a školských zařízení Středočeského kraje, jejich zástupcům, případně kandidátům na tyto pozice. strana 8

9 Organizace programu Intenzivní vzdělávání je rozděleno do dvou semestrů, vždy po čtyřech dvoudenních blocích, celkem tedy 16 dnů přímé výuky (112 hod.). Program je veden interaktivním způsobem, využívají se modelové situace a příklady z praxe škol. Výklad je kombinován se skupinovou diskuzí a prací ve skupinkách. Po každém bloku je zadáván praktický domácí úkol, který je vybrán z konkrétní situace posluchačů, zpracované kazuistiky jsou následně rozebírány. Po celou dobu probíhají průběžné individuální konzultace, které přispívají k využití získaných dovedností v praxi školy. Na závěr zpracovává každý posluchač závěrečnou písemnou práci, která se váže k některé z oblastí řízení. Téma si posluchač volí s ohledem na potřeby řešení konkrétního problému ve své škole. Obhajobou je zakončen roční program. Závěrečné práce publikované na webech - jsou přínosem všem dalším zájemcům, kteří řeší ve svém zařízení obdobné problémy. Součástí výuky jsou i původní výukové materiály pro posluchače. Veškeré náklady týkající se realizace programu jsou hrazeny z Evropského sociálního fondu a dotace ze státního rozpočtu České republiky. strana 9

10 Co program obsahuje? 1. Vstupní informace + úvod do projektového řízení + organizace a vnější prostředí Blok je zaměřený na pochopení komplexnosti řízení a pochopení vnitřního i vnějšího okolí. Obsahem je terminologie a definice pojmů, projektové řízení, legislativní a institucionální prostředí pro projektové řízení, programovací dokumenty, občanská společnost a neziskové organizace - jejich členění a kategorie (úzké i široké vymezení, tedy i včetně škol), situace před vstupem a po vstupu do EU, asociace, koalice a sítě, stát a NNO, soukromé firmy a NNO Pozornost je věnována zavádění a řízení změn. 2. Projekt a projektový cyklus pro pedagogy. Blok je věnován vysvětlení a pochopení principů projektového řízení a zejména jeho praktickému využití v prostředí školy a školského zařízení, analýze zájmových skupin, teorii logického rámce, analýze rizik, monitoringu a hodnocení. strana 10

11 3. Jak efektivně plánovat a hodnotit činnosti ve škole. Obsahem bloku je zvládnout nejen problematiku plánování a hodnocení, ale i efektivní práce s časem. Účastníci se seznamují s tím, co je strategické plánování a strategické řízení, z jakých kroků se skládá proces strategického plánování, jaké jsou jeho přínosy, ale i problémy s ním spojené. Zabývají se systémem plánování, jednotlivými plánovacími etapami, hierarchiemi plánů. Velká pozornost je věnována plánům škol a jejich rozboru. Time management je orientován na osobní plánování a práci s časem v prostředí škol a školského zařízení. 4. Finanční řízení a finanční zdroje ve školství Blok je zaměřen na finanční portfolio s důrazem na specifika školy a školského zařízení, finanční řízení, financování ze zdrojů ČR a EU. strana 11

12 5. Vnitřní řízení organizace Obsahem bloku je vysvětlení pojmu vnitřní řízení, cíle, základní prvky dobrého řízení, informace potřebné k dobrému řízení. Pozornost je věnována problematice vnitřních předpisů jejich tvorbě, dodržování a změnám. Je probíráno a prakticky procvičeno téma řízení porad a dalších jednání, pořádání schůzí a společenských setkání. Je probírána problematika transparentnosti školy, důležitost a varianty výroční zprávy školy. Pozornost je věnována problematice ochrany osobních dat. Na příkladech školy jsou ukázány a procvičeny pojmy, co je osobní údaj, kdo je správce, oblast zabezpečení osobních dat, kamerový systém. 6. Řízení lidských zdrojů Program bloku obsahuje teorii i praktický nácvik v oblastech: Základy personálního managementu, týmová spolupráce, zvládání náročných situací na pracovišti, smluvní vztahy, vedení lidí, hodnocení a supervize. strana 12

13 7. Komunikační dovednosti ve škole a školském zařízení Program bloku je zaměřen na porozumění chování a jednání, na možnosti využití asertivní komunikace ve školním prostředí, především ve vztahu učitel učitel a učitel rodič, na zásady efektivní komunikace, způsoby vyjednávání, konstruktivní řešení konfliktních vztahů, asertivní komunikace ve školním prostředí, především ve vztahu učitel učitel a učitel rodič. 8. Úspěšná a efektivní prezentace. Program bloku je zaměřený na prohloubení a rozšíření kompetencí v oblasti prezentačních dovedností pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Obsahem programu je trénink různých druhů prezentace, zvládnutí přípravy včetně možných reakcí ze strany publika. Prohloubení a rozšíření kompetencí v oblasti prezentačních dovedností, tvorba image školy, tisková zpráva, veřejné akce. strana 13

14 Kurzy IT Kurz IT1 - Počítačové minimum pro učitele Kurz IT2 Textový editor Word Kurz IT3 Excel Kurz IT4 Powerpointové prezentace Kurz IT5 Multimediální učební pomůcky Kurz IT6 Internetová gramotnost Organizace jednotlivých kurzů Kurzy jsou rozloženy do 5 bloků přímé výuky. Každý blok obsahuje 4 hod. přímé výuky rozložené do 45-ti minutových celků s přestávkami 15 minut, o přestávce je přítomen lektor a je možné individuálně konzultovat. Na každý blok navazuje samostudium v předpokládané průměrné délce 6 hodin (celkem 24 hodin), kdy účastníci kurzu samostatně procvičují dosud probranou látku. Před a po každém bloku jsou možné individuální konzultace s lektorem. Bloky probíhají zpravidla s týdenním odstupem, účastníci mají možnost telefonické nebo ové konzultace s lektorem. strana 14

15 Kurz IT1 - Počítačové minimum pro učitele Kurz je zaměřen na získání základních znalostí a dovedností práce s PC, je zaměřen především na pedagogy 50+ a na ty, u nichž existují bariéry nebo s počítačem dosud nepracují. Cílovou skupinou jsou pedagogové všech typů škol a odborností. Cílem je, aby se vybraní pedagogové přestali bát počítače. Velký důraz je kladen procvičování elementárních úloh, jako je psaní textu včetně speciálních znaků, ukládání souborů na správné místo a ve správném formátu, vyhledávání na internetu, zásady bezpečného chování a ochrana osobních údajů při používání internetových služeb. Nové učivo je probíráno vždy s ohledem na pracovní tempo, schopnosti a dovednosti účastníků kurzu. Ve věkové kategorii 50+ je na školách poměrně velké procento pedagogů, kteří se práci s počítačem vyhýbají. Většina absolventů kurzů počítačového minima se s nadšením přihlašuje na další naše kurzy, zvláště pak na Powerpoint nebo Word. strana 15

16 Kurz IT2 Textový editor Word Tento kurz je zaměřen na základní orientaci a práci v textovém editoru Word a jeho využití v praxi. Náplní je hlavně: Vytvoření dokumentu a práce s ním, psaní a formátování textu, formátování odstavce, ukládání dokumentu v různých formátech včetně pdf. Práce se sloupci, odrážkami a číslováním, tabulátory, záhlavím a zápatím, číslováním stránek. Vkládání objektů, obrázků ze souboru, z internetu, práce s automatickými tvary, vkládání WordArtu. Používání stylů a šablon. Základní práce s tabulkou, vytváření dynamického obsahu, hromadná korespondence. Příklady: Ceník pomocí tabulátorů Mléko... 15,50kč Hladká mouka... 10,30kč Vařené maso... 50,30kč strana 16

17 Formát stránky - obálka Vytvoření interaktivního obsahu strana 17

18 Kurz IT3 Excel V tomto kurzu se zaměřujeme hlavně na vytváření inteligentních tabulek a práci s grafy. Část učitelů se zpočátku obává hlavně matematické části, ale během kurzu zjistí, že naprosto zbytečně. Konkrétním cílem je dobré zvládnutí programu a získání schopnosti využít všech možností programu v každodenní pedagogické praxi. Excel je velmi dobrý nástroj zejména při řídících a organizačních procesech nejen pro vedoucí pedagogické pracovníky, ale i např. pro třídní učitele i ostatní pedagogy. Využitím Excelu je možné podstatně zvýšit efektivitu administrativních prací a tím více času věnovat vlastní výuce. Náplní je hlavně: Vytvoření Excelovského sešitu, pojmy list, sešit, buňka, ukotvení příček, vzhled a tisk stránky, opakování záhlaví tabulky při tisku rozsáhlých dat. Formáty buněk, odkazy, funkce (suma, průměr, když, vyhledat ), propojování listů a sešitů. Velká část je věnovaná práci s grafem a čtení grafu. V pokročilejších skupinách zařazujeme ještě kontingenční tabulky. strana 18

19 Příklady: Určení pořadí v závodech podle dosažených výsledků Filtrování dat a funkce SUBTOTAL strana 19

20 Práce s grafy strana 20

21 Kurz IT4 Powerpointové prezentace Kurz je zaměřen na zvládnutí programu MS Pover Point a schopnost využití jeho možností v tvorbě a aplikaci názorných moderních vyučovacích pomůcek. Vstupním předpokladem jsou základní znalosti OS Windows a základní znalosti Wordu (vzhled dokumentu, formátování písma a odstavce). Jedná se o nejžádanější kurz z celé naší nabídky. Hlavním důvodem oblíbenosti tohoto kurzu bylo jeho snadné využití pro tvorbu didaktických učebních materiálů (DUM) v projektu EU Peníze školám. Součástí výuky je též poučení o autorských právech, legálním způsobu získávání fotografií, klipartů a animací, o případných sankcích za porušení autorského zákona. Náplní je hlavně: Vkládání a formátování snímků. Použití písma, odstavce, odrážek a barev v Power Pointu, vkládání obrázků, zvuků, filmů a odkazů na jednotlivé soubory nebo internetové stránky, nastavení prezentace, animace, časování. strana 21

22 Příklady využití ve výuce: Matematika Fyzika strana 22

23 Prvouka Zeměpis strana 23

24 Kurz IT5 Multimediální učební pomůcky Multimediální výuková pomůcka je pro žáky atraktivní a současně i účinná. Současné působení obrazu a zvuku umožňuje žákům a studentům v relativně krátké době porozumět i složitějším tématům. V dnešní době je technické vybavení potřebné pro pořízení obrazového i zvukového záznamu finančně dostupné, jejich ovládání je relativně jednoduché a zvládnutí základů potřebných znalostí a dovedností je tedy možné i v poměrně krátkém čase. Náplní je hlavně: Pořízení záznamu (obraz, film) včetně praktického cvičení, nejčastější chyby při pořizování záznamu, stažení pořízeného záznamu do PC, zpracování obrazu (střih), zvukové stopy, přidání komentáře, zvuků (ruchů) a doprovodné hudby, vkládání statických obrazů do filmu, titulky. strana 24

25 Kurz IT6 Internetová gramotnost Kurz je zaměřen na zvládnutí problematiky Internetu a získání základních znalostí o struktuře www stránek. Samostatná část výuky je vyhrazena rizikům Internetu a jejich předcházení a eliminaci. Vstupním předpokladem jsou základní znalosti OS Windows a základní znalosti Wordu. Internet má v pedagogické praxi mnohostranné využití nejen v administrativní činnosti, ale hlavně v pedagogické praxi. Při používání Internetu existuje ale i celá řada rizik. Využití rozsáhlých možností Internetu za současné minimalizace rizik je podmíněno dobrou znalostí jak internetových prohlížečů, tak i dalších programů (například antivirových) i alespoň základní znalostí (spíše přehledem) struktury www stránky. V dosavadní běžné praxi naprostá většina uživatelů zvládá základní funkce internetových prohlížečů a souvisejících programů a nejsou schopni plně využít jejich možností ve své praxi, současně jsou ohroženi internetovou kriminalitou. O tento kurz jevili zájem především pokročilí uživatelé, učitelé informatiky nebo správci školních internetových stránek. strana 25

26 Náplní je hlavně: Pokročilé vyhledávání na Internetu, rizika spojená s užíváním Internetu a předcházení rizik (ochrana počítače a počítačových sítí, ochrana nezletilých, ochrana vlastní identity, zásady pro minimalizaci rizik). Struktura statických a dynamických www stránek. Cílem bloku je porozumění problematiky www stránek a pochopení pouze základních html příkazů nutných pro práci s redakčními systémy. Možnosti vytváření www stránek pomocí uživatelských programů (free verze pro školní i komerční využití). Přehled dalších programů využitelných ve vzdělávacím procesu především volně šiřitelných nástrojů společnosti Google, např. kalendářů, map a vlastních vyhledávačů. Vyhledávání na www stránce strana 26

27 Uživatelské nastavení antiviru Ukázka kontroly pošty včetně simulace virového napadení strana 27

28 Projektem naše práce nekončí Sdružení AMA realizuje celou řadu dalších projektů a aktivit. Například jedním z dalších kurzů akreditovaných v systému DVPP je Kurz IT7 Práce s interaktivní tabulí, který je zaměřen na zvládnutí práce nejen s interaktivní tabulí a schopnost využití jeho možností v tvorbě a aplikaci názorných moderních vyučovacích pomůcek. Součástí kurzu je i přehled o možných technických řešeních vzhledem k finanční náročnosti. Jako novinku jsme schopni předvést interaktivní projektor (není nutná interaktivní tabule, možnost propojení s tabletem). strana 28

29 Zhodnocení realizace projektu Projekt byl bezesporu úspěšný, během jeho realizace byly uskutečněny dva dvousemestrální Kurzy manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení, dvanáct jednodenních seminářů zaměřených na problematiku lidských zdrojů s tématy Komunikační dovednosti, Asertivita v praxi a Zvládání stresu, deset jednodenních seminářů Využití IT v moderní pedagogické praxi a padesát tři kurzů IT. Do projektu se zapojilo celkem 49 škol a školských zařízení Středočeského kraje. Zapojily se školy velké i malé venkovské, školy mateřské, základní, speciální i střední. Všechny plánované monitorovací indikátory byly nejen splněny, ale často i výrazně překročeny. Za všechny - počet podpořených osob celkem 409 (plánováno 380) a počet úspěšně podpořených osob 399 (plánováno 304). A to může být každá osoba započtena pouze jednou bez ohledu na počet absolvovaných vzdělávacích programů. Protože někteří pedagogičtí pracovníci absolvovali více vzdělávacích programů, bylo úspěšným absolventům vydáno celkem 635 certifikátů. strana 29

30 I když jsme měli zpočátku obavy z naplnění monitorovacích indikátorů, ukázalo se, že se vyplatilo projekt koncipovat jako maximálně vstřícný k potřebám učitelů. Kromě manažerského kurzu, který absolvovali pedagogové z různých školských zařízení z celého Středočeské kraje, a který proběhl v Praze, byly všechny ostatní kurzy i semináře realizovány ve školských zařízeních v čase, který si škola sama určila. U kurzů IT byl počet účastníků v jednom kurzu omezen na šest a učitelé měli možnost bezplatných individuálních konzultací, bylo tedy dost prostoru pro individuální přístup a mohli se tak zapojit i učitelé bez předchozích znalostí, jakož i ti, kteří si s počítačem příliš nerozumí. Výhodou se ukázala i vlastní mobilní učebna, realizace kurzů IT tak nebyla podmíněna vybavením školy. V neposlední řadě se na úspěšnosti projektu podílela i vysoká kvalita lektorského týmu s mnohaletými zkušenostmi nejen ze školství, ale také z neziskového i komerčního sektoru. strana 30

31 strana 31

32 AMA, Asociace manažerů absolventů, o.s. IČ: Sídlo: Jordana Jovkova 3260, Praha 12 - Modřany Kancelář Křižíkova 150/43, Praha 8 Karlín Kontakty: tel.: AMA, Asociace manažerů absolventů, o.s. 2012

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 1/ Školení Word 2007 základní: - Psaní textu a změna písma - Ukládání a otevírání souborů - Kopírování, vyjmutí a vkládání textu - Způsoby zobrazení dokumentu a znaků - Vkládání

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 1IKT2 Textové

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

SEZNAM ANOTACÍ. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení sady DUM VY_32_INOVACE_IT2 Tematická oblast MS Excel 2007

SEZNAM ANOTACÍ. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení sady DUM VY_32_INOVACE_IT2 Tematická oblast MS Excel 2007 SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení sady DUM VY_32_INOVACE_IT2 Tematická oblast MS

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

Aplikační software B

Aplikační software B Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Dále se naučí zpracovávat prezentace

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Word 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. AMA Asociace manažerů absolventů, o.s

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. AMA Asociace manažerů absolventů, o.s VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 AMA Asociace manažerů absolventů, o.s Ing. Irena Zemánková, CSc. 3. 3. 2015 ZAMĚŘENÍ 1. Celoživotní vzdělávání - je stěžejním programem a patří mezi hlavní činností občanského sdružení

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Excel triky s funkcí KDYŽ

Excel triky s funkcí KDYŽ Excel triky s funkcí KDYŽ Cílem kurzu je naučit účastníky efektivně používat různé variace funkce KDYŽ, které umožní: automatické číslování řádků zahájení výpočtu pouze za podmínky, že byla vložena určitá

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název zakázky: Identifikace projektu: Zadavatel: Zvýšení adaptability a dovedností zaměstnanců a firmy SCA Packaging - podpora konkurenceschopnosti CZ.04.1.03/4.1.15.3 SCA Packaging

Více

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 OBSAH Word Uživatelské prostředí Wordu...................3 První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 Vytvoření

Více

Dolanský Tomáš, Lhoták Jan, Hauser Radek

Dolanský Tomáš, Lhoták Jan, Hauser Radek Dolanský Tomáš, Lhoták Jan, Hauser Radek Kvalita ICT znalostí studentů v prvních ročnících VŠ (PF JČU) v porovnání s deklarovanými znalostmi dle RVP Znalosti v oblasti počítačové gramotnosti : na velmi

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město Identifikátor školy: 600 037 509 Termín konání inspekce: 12.

Více

Aplikační software 2

Aplikační software 2 Metodické listy pro předmět Aplikační software 2 Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů patřících do balíku programů MS Office 2003. Studenti se

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 5 Název kurzu Moderní využití výpočetní techniky v oblasti sociálních služeb (pro pokročilé) Cílová skupina Pracovníci sociálních služeb a dobrovolníci,

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA)

Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA) Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA) Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů pod Windows, především půjde o použití pokročilejších

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

Variace Microsoft Word

Variace Microsoft Word Variace 1 Microsoft Word 1. Popis obrazovky 2. Pohyb v dokumentu 3. Označování textu 2 4. Kopírování 3 5. Základní formátování 4 5 6. Základní formátování - procvičovací úlohy 6 1. 3176!!! 7 8 ... 9 10

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Přílohy: Publikační činnost:

Přílohy: Publikační činnost: Mgr. Radek Maca Kontakt Bydliště: Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 mobil: 774 696 160 e-mail: rama@inforama.cz stránky: http://www.inforama.cz, http://www.evzdelavani.net Zaměstnání: Gymnázium

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení Realizátor projektu: Třinecké vzdělávání, s.r.o. Název projektu: Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ Obsah školení V rámci projektu proběhnou 4 vzdělávací programy: Plyn Tlakové

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MODULY ZAMĚŘENÉ NA IT Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04. PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 P r o j e k t j e f i n a n c o v á n z E v r o p s k

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 138 1.ročník:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb Občanské sdružení STUDNICE Katalog vzdělávacích akcí a služeb Období: ZÁŘÍ PROSINEC 2011 Občanské sdružení STUDNICE Vzdělávací centrum - Skvrňanská 12, Plzeň tel.: 378 229 490, 602 255 786 e-mail: eva.sykorova@cca.cz

Více

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Asociace NR ČR Vznikla v r. 2009 V současné době funguje 18

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967

získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967 Obchodní akademie, Sokola Tůmy 12, 737 01 Český Těšín, příspěvková organizace získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967 O které kurzy

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více