země Pelištejců. A Our hachajim ještě napsal že k tomuto přimíšenému lidu se vztahuje naznačený výraz pro utrpení. A zde je potřeba říct, že Bejs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "země Pelištejců. A Our hachajim ještě napsal že k tomuto přimíšenému lidu se vztahuje naznačený výraz pro utrpení. A zde je potřeba říct, že Bejs"

Transkript

1 Týdenní oddíl Bešalach Rabi Jicchak Seifert Šemous ) I bylo při odeslání faraem lidu, tak je Bůh neřídil cestou země Pelištejců, protože je blízká, protože řekl Bůh aby lid nezalitoval, když uvidí válku a vrátí se do micrajimu /Egypta/. 18.) I obrátil Bůh lid cestou pouště k Rákosovému moři a ozbrojení vystoupili synové Jisraele ze země Micrajim. 19.) I vzal Moše Josefovi kosti s sebou protože přísaháním zapřísahal syny Jisraele řka vzpomenutím si vzpomene Bůh Vás a vezmete mé kosti odtud s sebou. 20.) I jeli ze Sukous a utábořili se v Esamu na okraji pouště. 21.) A Hospodin šel před nimi dnem v sloupu mrakovém učinit jim snadnou cestu a nocí v sloupu ohnivém osvítit jim aby šli dnem i nocí. 22.) Nevzdálí se sloup mrakoví ve dne a sloup ohnivý v noci před lidem. Tyto slova potřebují důkladný výklad, protože jak tyto věci spolu souvisí. Písmo začalo vyprávět o problémech synů Jisraele při jejich východu z Micrajimu na jejich cestě a připomnělo že vystoupili ozbrojení a jaký důvod je oznámit to právě na tomto místě. Avšak ihned poté Písmo uvedlo že sebou vzali Josefovi kosti a to je velmi udivující protože jak souvisí Josefovi kosti, s tím zdali půjdou Pelištejskou zemí nebo přes Rákosové moře a toto všechno bylo potřeba říct poté co řekl farao "odejděte od mého lidu", tak přináleží též tyto věci protože to je jejich správné místo, protože sebou nevzali jeho kosti a zbraně po cestě nýbrž dokud ještě byli v Micrajimu. A navíc by bylo velice důležité zmínit vzití Josefových kostí na onom místě a nikoliv zde a to zdůvodu jak již bylo vyloženo že až do té chvíle žádali pouze povolení uspořádat slavnost a nikoliv odejít nadobro a to z důvodu aby nebyli pro jejich zatvrzelost zahuben celý Micrajim a nyní když řekl farao "vyjděte z mého lidu" tak tím myslel navždy dokud se nezměnilo jeho srdce a srdce jeho služebníků a poté bude samozřejmé, že když bude na onom místě napsáno, že vzali Josefovi kosti, že nešli pouze slavit, nýbrž že odešli otevřeně jak je tomu řečeno v našem oddíle okolo události roztržení Rákosového moře že Jisrael vyšel "s plnou mocí", a toto vše bude ihned zcela jasné, protože zajisté nevzali jeho kosti sebou na oslavu pře Hospodinem, protože naopak kosti dokonce i spravedlivých mají nečistotu smrti, nýbrž že je vzali aby je pohřbili v Jisraeli. Další udivující skutečnost, oddíl začal nelichotivým obrazem ihned v prvních chvílích svobody Jisraelského národa, jež by bylo třeba vylíčit vzletnými slovy, místo toho Tóra říká, že Svatý buď požehnán on je neřídil cestou země Pelištejců, aby se nevrátili do Micrajimu a poté je psáno o sloupu mrakové, ve dne a sloupu ohnivém v noci, vypadá to jakoby by byl odměněn hříšník a nevděčník největším zjevením se Boží Šchiny na světě. A nyní je potřeba toto vše vysvětlit. Komentátoři na začátku oddílu začínají naznačovat určitý odstup, mistr všech skrytých významů Baal haturim napsal "lid /es hoom/- v číselné hodnotě gimatrie o znamená přimíšený lid". To co se naučil Baal haturim z gimatrije se naučil Chizkuny z pádové předpony es /koho co/, protože nám bylo skrze rabi Akivu předáno pravidlo, že každá tato pádová předpona přichází doplnit ještě jednu věc nezmíněnou přímo v textu, napsal " I bylo při odeslání faraem es /koho, co/ lidu- to má doplnit přimíšený lid a donašeče, které snimi poslal". Přimíšený lid (Egypťany, kteří se k nim přidali) připomíná též Our hachajim a Keli jokor. A v Mešech chochmo napsal přímo o souvislosti mezi přimíšeným lidem a nedostatky jež Jisraelský národ učinil a že to byly též důvodem proč je nevedl cestou

2 země Pelištejců. A Our hachajim ještě napsal že k tomuto přimíšenému lidu se vztahuje naznačený výraz pro utrpení. A zde je potřeba říct, že Bejs halevi dokazuje, že všechny hříchy Jisraele byli z toho, že k tomu byli dohnáni skrze Egypťany, jenž chtěli aby též byli zlí prostřednictvím toho, že k nim budou suroví. A Rambon připomíná v souvislosti s Micrajimem všech padesát bran nečistoty a toto zkažení u tohoto národa bylo tak veliké, že též po konverzi pouze třetí pokolení může vstoupit do pospolitosti Jisraele, ale běžný konvertita může vstoupit ihned. Je potřeba doplnit že dnes není onen egyptský národ a obyvatelstvo v dnešním Egyptě nemá žádný vztah s oním národem. A nejenom že onen přimíchaný lid pocházel z egyptského národa, též přijali víru ze strachu před egyptskými ranami, přesto všechno to však byli židé a všichni židé jsou jeden za druhého vzájemně zodpovědni. A záležitost navrácení se do Micrajimu je jak uvedl Raši "protože je blízko- a je snadné vrátit se toutež cestou do Micrajimu", že když uvidí válku a zalitují svého rozhodnutí tak nebude těžké se vrátit. A Raši doplnil "když uvidí válku- jako válku (Bamidbor 14, 45) i sestoupil Amálek a Kenaanci atd.. Pakliže by šli krátkou cestou, tak by se byli vrátili, že ikdyž je obrátil na dlouhou cestu řekli (Bamidbor 14, 4) ustanovíme si představitele a vrátíme se do Micrajimu, pakliže by šli prostou cestou tím spíš že by tak učinili" a jeho slova doplnil jeho vnuk Rašbam "a když přijdou k zatížení válkami o zemi Kenaan ustanové si představitele a vrátí se do Micrajimu jak tomu chtěli učinit několikrát jako je psáno zdalipak pro nás není dobré vrátit se do Micrajimu? Ustanovíme se představitele a vrátíme se do Micrajimu atd.. Vzpomínáme si onu rybu, kterou jsme jedli v Micrajimu". A Ibn Ezra doplnil "a víme že Bůh zná budoucnost bez jakékoliv pochybnosti a věděl, že zalitují pakliže je povede cestou země Pelištejců". Maharal miprag ve své knize Gur arje napsal "protože je blízká a je snadné se navrátit atd.. Protože pakliže by tomu tak nebylo, naopak, kvůli tomu že je to blízko by je měl vést krátkou cestou", to znamená, že právě tato cesta byla vhodná a pouze kvůli nedostatku je obtočil jinou cestou. Nicméně jsou ještě komentátoři, jako Ramban který řekl, že je tím myšlena válka s Pelištejci samotnými, kteří s nimi budou bojovat, pakliže budou chtít projít a Sfournou napsal, že to bylo z důvodu "že když uslyší, že se farao připravil aby je pronásledoval se vším svým vojskem, tak lid bezpochyby zalituje ze strachu před válkou a vrátí se do Micrajimu a proto je obrátil na cestu, po které nikdo nechodí" a když je farao dostihl byli již daleko, aby se vrátili a Rašiho slova jsou základem. A není zde místo pro těžkou otázku, že kvůli tomu že to bylo předtím než zhřešili, takže když by šli získat zemi Jisrael tak by to bylo bez války a Svatý buď požehnán on by bojoval za ně a získal by pro ně zemi bez války, vždyť země Pelištejská byla součástí země Jisraelské, protože je potřeba si připomenout že náš praotec Avrohom přísahal Elimelechovi že nedobije jeho zemi jako je řečeno (Berešis 21, 23) "že neobelžeš ani mě ani mého pravnuka ani mého vnuka" a jeho vnuk ještě žil a bylo možné dobít jejich zemi a mohli tudy pouze projít a to je Pelištejci nenechají a vyšli by oproti nim k válce. A též není možné položit otýzku že též bez toho měl Svatý buď požehnán on jenž je Všemohoucí Bůh možnost aby nezalitovali, nebo aby s nimi nikdo nebojoval, jelikož byl ještě další dlvod proč je odvrátil na dlouhou cestu a toto napsal rabejnu Bechaje "a napsal rabejnu Chananeel, že je vedl po cestě pouští z jiného důvodu a to, aby jim rozmnožil znamení a zázraky, protože kdyby je vedl po cestě blízké země Pelištejců a Svatý buď požehnán on by dal do jejich srdcí aby jim dali povolení projít jejich zemí a aby je nikterak nezadržovali tak by ono znamení bylo malé a proto moudrost přinutila je odvrátit na cestu pouští kde bude mnoho velikých znamení při sestoupení many a příchodu křepelek a vyvedené vody ze skály protože čím víc se vzdálí od obydlené oblasti tak se zvětší znamení a podivuhodný úkaz že lidský druh obstojí v takovýchto místech a takovým je

3 Hospodinovým zvykem, že když dělá znamení a zázraky se spravedlivými že jim činí zázrak uprostřed zázraku aby umocnil ono znamení a zázrak, protože tak jsme tomu nalezli u Chananela Mišáela a Azarji, že když byli vhozeni do rozpálené pece a bylo možné učinit malé znamení a uhasit oheň, na posílení tohoto znamení a zázraku byl oheň v plné síle a neuškodil jim tak jak je to psáno (Danyel 3, 27) "oheň neuškodil jejich tělům a vlasy na jejich hlavě se neohořeli a pach ohně do nich neprosákl", též Danyelovi bylo možné udělat malý zázrak, že Svatý buď požehnán on usmrtí lvy a aby bylo znamení umocněno tak je nechal žít a neuškodili mu a to je ajk je psáno (Danyel 6) "můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvů a neublížili mi", též Gideon když šel válčit s Midjánem tak bylo Midjánského tábora jako písku který je na břehu moře a bylo možné udělat zázrak a přemoci je skrze deset tisíc mužů nebo s jejich polovinu a to by byl již dostatečně velký zázrak a aby byl zázrak ještě umocněn tak je přemohl s třista muži protože tak je to psáno (Šouftym 7) "je mnoho lidu který je s tebou než abych jim dal Midján do jejich rukou aby se nade mnou Jisrael nepyšnil řka má ruka mě zachránila" a je psáno (Šouftym 7) "a nyní zavolej prosím, aby slyšel lid řka kdo se strachuje a bojí tak se vrátí a vstane ráno z hory Gileád a vrátilo se z lidu dvacet a dva tisíc a deset tisíc zůstalo", a je psáno (Šouftym 7) "i řekl Hospodin k Gideónovi ještě je mnoho lidu odveď je k vodě a tam ti je vytříbím" a je psáno (Šouftym 7) "i řekl Hospodin k Gideónovi třemi sty muži jež chlemtají vás spasím a dám Midján do tvých rukou". A věz, že všechny záležitosti Jisraele a jejich příhody na poušti všechno bylo úplnou zkouškou, aby vyrostla jejich rozumová duše do stupně důvěry jež je kořenem víry, aby byli hodni přijmout Tóru". A jemu podobné věci jsou napsány v Mešech chochmo "a v midraši Šemous rabo (20, 15) a náš veliký mistr řekl že jelikož Svatý buď požehnán on chtěl dát hrůzu z Jisraele na modláře tak je pozdržel 40 let na poušti a svítil jim sloupem mrakovým ve dne a sloupem ohnivým v noci a uslyšeli o tom všichni modláři a padla na ně bázeň jako je řečeno (Šemous 15, 16) padne na ně bázeň". A poté Tóra vypráví že synové Jisraele vystoupili ozbrojení, napsal Raši, že onen výraz jež použila Tóra přeložený jako ozbrojení "znamená se zbraněmi. Jelikož je odklonil na poušť tak způsobil aby vyšli ozbrojení, protože kdyby je vedl osídlenými oblastmi tak by nebyli tak úplně ozbrojeni, nýbrž jasko člověk jenž jde z místa na místo a zamýšlí si tam koupit vše co bude potřebovat, ale když odejde na poušť tak si potřebuje obstarat vše potřebné a tento verš byl napsán pouze pro zaujetí, aby nebylo k údivu při válce s Amálekem a při válkách se Síchonem a Ogem a Midjánem odkud vzali zbraně, jelikož je Jisrael pobil ostřím meče". Ibn Ezra uvádí dodatečný důvod, že nevyšli tak jako vychází otroci a též rabejnu Bechaje doplnil důvod "podle prostého výkladu vyšli Jisraelci z Micrajimu uspořádáni jako vojáci vycházející do války a přestože Jisrael není jako ostatní národy aby se potřebovali ozbrojit proti svým nepřátelům, zvykem Tóry je přikázat aby člověk jednal trochu podle přírodní zákonů a náhody a potom je způsoben zázrak". A tento verš patří do posloupnosti tohoto oddílu podle způsobu jež uvedl Our hachajim "že kdyby nebyli ozbrojení zbraněmi nepomůže že je Hospodin odvrátil na dalekou cestu aby se nevrátili když uvidí válku, protože nakonec se přece jenom vrátí do Micrajimu, jelikož by neměli v rukou zbraně aby vedli s nepřítelem válku a viděli by se ztracení, k tomu řeklo Písmo, že vyšli ozbrojení, to znamená, že kromě toho že je Bůh odvrátil měli též zbraně a v spojení těchto dsvou důvodů nezalituje lid když uvidí válku" to znamená, že přestože si vzali zbraně již předtím, zde je místo to oznámit, protože zde se nalézá důvod celého oddílu proč se národ nakonec nevrátil, protože byla dlouhá cesta a též měli zbraně a též je možné říct že je tím zdlrazněna záležitost obavyže se vrátí do Micrajimu přestože měli v rukou zbraně a to umocňuje velikost údivu nad těžkou

4 כ( situací, jež tehdy panovala. Proto se záležitost se zbraněmi je právě zde na jiném místě a potom je uvedena záležitost, že vzali Josefovi kosti. Vyložil Raši "přísaháním zapřísahal- zapřísahal je aby zapřísahali své syny. A proč nezapřísahal své syny aby jej odnesli ihned do země Kenaan tak jak zapřísahal Jaakov jej? Josef si řekl- já jsem byl v Micrajimu vládce a bylo v mých silách to udělat, ale mé syny nenechají Egypťané toto udělat. Proto je zapřísahal že až budou vykoupeni a vyjdou odtam aby jej vynesli. A vynesete mé kosti odtud s vámi- zapřísahal tak své bratry, z toho jsme se naučili, že též kosti všech Jaakovových synů vzali sebou jako je řečeno "s vámi"". A Sfournou doplnil "i vzal Moše Josefovi kosti sebou- protože byl představitel pokolení. Protože zapřísaháním zapřísahal syny Jisraele- a povinnost celého pokolení je uložena jeho představiteli" a jeho slova vyložil Our hachajim že přestože je řečeno "vzpomenutím si vzpomene, jde též o vzpomenutí si ohledně majetku a přesto se mají uskromnit a vzít jeho kosti, přestože budou mít z těchto kostí ztrátu rovnou váhy stříbra a zlata v jejich objemu. A stalo se, že tak učinil Moše jak řekli naši mistři (Zóhar), že místo aby naložil stříbro a zlato naložil Josefovu rakev a byl za tuto věc odměněn". A zde ze strany vděčnosti a pouta k tradici praotců se též nalézá důvod umístění tohoto verše. Protože jak je možné spojit špatnou vlastnost, že by byli schopní se vrátit do Micrajimu se zjevením se sloupu ohnivého a skloupu mrakového, nýbrž skrze vděčnost a přináležitost celého národa k tradici praotců a tím prokázali, že všechny špatné věci jsou pouze vnější věc, ale vevnitř milují Hospodina tak jako praotci. A teprve co byla oznámena tato věc tak nám Písmo říká o zázraku sloupu ohnivého a sloupu mrakového a Raši to vyložil "ulehčit jim cestu- skrze posla. A kdo byl oním poslem mrakový sloup a Svatý buď požehnán on sám ve své ctihodnosti jej vedl před nimi. A přezevšechno sloup mrakový připravil aby jim usnadňoval cestu jeho prostřednictvím,, protože šli skrze mrakoví sloup a mrakoví sloup nebyl pro osvětlení nýbrž aby jim ukazoval cestu. Nevzdálí- Svatý buď požehnán on onen sloup mrakový ve dne a sloup ohniví v noci. To říká, že sloup mrakoví doplňuje sloup ohniví a sloup ohniví doplňuje sloup mrakový, že dokud jeden nezapadne, druhý již vystoupí" a tyto sloupy byli samotným zjevením se Boží Šchiny a zrovna jako svítili a osvětlovaly cestu tak cestu i vyrovnávaly cestu a naplnily Jisraelský národ zázraky. A ještě naznačil Baal haturim "a v noco sloup ohniví- toto slovo a noc, je zapsáno na šesti místech. Zde a další "noc k noci bude vyprávět moudrost", že tato noc vypráví moudrost noci kdy byla válka se Sisrou jež byla taktéž v noci jako je řečeno (Šouftym 5, 20)"hvězdy ze svých drah válčili se Sisrou" a kdy jsou vidět hvězdy? V noci" a proto tento oddíl z knihy Šouftym čteme po čtení oddílu bešalach jako čtení nazývané haftoro. פרשת השבוע בשלח רבי יצחק סייפערט שמות פרק יג (יז) ו י ה י בּ שׁ לּ ח פּ ר ע ה א ת ה ע ם ו ל א נ ח ם א ל ה ים דּ ר ך א ר ץ פּ ל שׁ תּ ים כּ י ק רוֹב הוּא כּ י אָמ ר א ל ה ים פּ ן י נּ ח ם ה ע ם בּ ר א ת ם מ ל ח מ ה ו שׁ בוּ מ צ ר י מ ה: (יח) ו יּ סּ ב א ל ה ים א ת ה ע ם דּ ר ך ה מּ ד בּ ר י ם סוּף ו ח מ שׁ ים ע לוּ ב נ י י שׂ ר א ל מ א ר ץ מ צ ר י ם: (יט) ו יּ קּ ח משׁ ה א ת ע צ מוֹת יוֹס ף ע מּוֹ כּ י ה שׁ בּ ע ה שׁ בּ יע א ת בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר פּ ק ד י פ ק ד א ל ה ים א ת כ ם ו ה ע ל ית ם א ת ע צ מ ת י מ זּ ה א תּ כ ם: ( ו יּ ס עוּ מ סּ כּ ת ו יּ ח נוּ ב א ת ם בּ ק צ ה ה מּ ד בּ ר: (כא) ו יהו ה ה ל ך ל פ נ יה ם יוֹמ ם בּ ע מּוּד ע נ ן ל נ ח ת ם ה דּ ר ך ו ל י ל ה בּ ע מּוּד א שׁ ל ה א יר ל ה ם ל ל כ ת יוֹמ ם ו ל י ל ה:

5 (כב) ל א י מ ישׁ ע מּוּד ה ע נ ן יוֹמ ם ו ע מּוּד ה א שׁ ל י ל ה ל פ נ י ה ע ם: פ דברים האלה צריכים לביאור יפה כי מה בין זה לזה. הכתוב התחיל לספר על תלאות בני ישראל בצאתם ממצרים על דרך שלהם והזכיר שעלו חמושים ומה צורך יש להודיע זה לכאן, אמנם מיד אחרי כן הזכיר הכתוב שלקחו אתם עצמות יוסף וזה תמיה גדולה כי מה ענין של עצמות יוסף לדרך ארץ פלשתים או דרך ים סוף, וכל מעשה הזה צריך לאומרו מאחר שאמר פרעה "צאו מתוך עמי" אז שייך לומר זאת כי זה מקומו, כי לא לקחו עצמותיו וכלי זיין בדרך אלא בעודם במצרים. ועוד שבהכרח גדול צריך להגיד לקיחת עצמות יוסף במקומו ולא כאן וזה מסבה כמו שביארנו שעד השתא בקשו רק רשות לחגוג ולא לצאת לגמרי מסבה שלא יאבד כל מצרים בעקשנותם ועכשיו שאמר פרעה "צאו מתוך עמי" היינו לעולם עד שלא נהפך לבו ולב עבדיו, ואז יהיה מובן שכשיאמר הכתוב במקומו שלקחו עצמות יוסף שלא הלכו רק לחגוג אבל בראש גלוי כמו שאמור בפרשה שלנו סביב מעשה קריעת ים סוף שישראל יוצאים "ביד רמה", ויהיה כל זה מוכרח לדעת מיד כי ודאי לא לקחו עצמותיו לחגוג לפני ה' כי אדרבה עצמות אפילו של צדיק יש בהם טומאת המת, אלא שלקחו אותם לקבר בארץ. ותמיה נוספת, פרשה התחילה בגנאי מיד רגעים ראשונים של חירות של עם ישראל צריך לתאר אותם במלים נעלים במקום זה אומרת תורה שהקדוש ברוך הוא לא נהג אותם דרך ארץ פלשתים שמא לא יחזרו למצרים ואחרי זה כתוב על עמוד הענן ביום ועמוד האש בלילה, ונראה כאלו נשכר החוטא וכפוי טובה בגילוי שכינה הגדול בעולם: ומעתה יש לפרש את הדברים. המפרשים מתחלת הפרשה מתחילים לרמוז הסתייגות, גאון הרמזים בעל הטורים כתב "את העם - בגימטריא גם ערב רב" מה שלמד בעל הטורים בגמטריא למד חזקוני מרבוי שנמסר לנו מרבי עקיבא שכל את בא לרבות עוד דבר אחד כתב "ויהי בשלח פרעה את העם - לרבות ערב רב ואיקטורין ששלח עמהם". ערב רב מזכיר גם אור החיים וכלי יקר. ובמשך חכמה כתב ישר על הקשר בין ערב רב וקלקול עם ישראל ושזה הסבה למה לא הביא אותם דרך ארץ פלשתים. ואור החיים עוד כתב שנופל בערב רב לשון צער. ופה צריך להזכיר שבית הלוי מוכיח שכל קלקול ישראל היה באונס על ידי מצרים שרצו לעשות אותם גם כן רעים בזה שיהיו אכזרים עליהם ורמב"ן מזכיר במצרים חמשים שערי טומאה וקלקול הזה היה באומה הזאת כל כך עמוק שגם אחרי גיור רק דור שלישי יכול ליכנס לקהל אבל גר רגיל נכנס מיד. אמנם יש לציין שאין היום אומה המצרית ואכלוסיה במצרים היום אין לה קשר עם אותה האומה. ולא רק שערב רב היה מאומה מצרית אלא קבל את הדת גם על ידי כפית הפחד של מכות מצרים, בכל זאת הם היו יהודים ויהודים ערבים זה בזה. וענין החזרה למצרים הוא כשכתב רש"י "כי קרוב הוא - ונוח לשוב באותו הדרך למצרים" שכשיראו מלחמה ויתחרטו לא יהיה קשה לחזור. והוסיף רש"י "בראתם מלחמה - כגון מלחמת (במדבר י"ד, מ"ה) וירד העמלקי והכנעני וגו'. אם הלכו דרך ישר היו חוזרים, ומה אם כשהקיפם דרך מעוקם אמרו (במדבר י"ד, ד') נתנה ראש ונשובה מצרימה, אם הוליכם בפשוטה על אחת כמה וכמה" ודבריו פירט נכדו רשב"ם "ולכשיבאו לטורח מלחמות ארץ כנען יתנו ראש וישובו למצרים כמו שעשו כמה פעמים כדכתיב הלא טוב לנו שוב מצרימה, נתנה ראש ונשובה מצרימה וגו', זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצרים". והוסיף אבן עזרא "וידענו, כי השם יודע העתידות בלי ספק, וידע שינחמו אם יוליכם דרך ארץ פלשתים". כתב מהר"ל מפראג בספרו גור אריה "כי קרוב הוא ונח לשוב וכו'. דאם לא כן אדרבא, מפני שהוא קרוב הוי ליה להוליכם דרך הקרוב", היינו שדוקא דרך הזאת היא הראויה ורק מצד הקלקול הסיבם בדרך אחרת. אמנם יש עוד מפרשים כמו רמב"ן שאמר שכוונה על מלחמה עם פלשתים שילחמו בהם

6 אם ירצו לעבור וספורנו כתב שהוא משום "דבשמעם שיכין פרעה את עצמו לרדוף אחריהם עם כל חילו ינחם העם בלי ספק מיראת מלחמתם וישובו למצרים, ולפיכך הסיבם אל דרך לא עבר בה איש", וכשהסיג אותם פרעה היו רחוקים לחזור, ודברי רש"י עיקר. ואין להקשות שמשום שהיה לפני חטא ואם היו יורשים ארץ היה כן ללא מלחמה והקדוש ברוך הוא היה נלחם להם ומוריש להם את הארץ ללא מלחמה וארץ פלשתים היא מארץ ישראל, כי יש לומר שאברהם אבינו נשבע לאלימלך שלא יכבוש את ארצו שנאמר [בראשית כ"א, כ"ג] "אם תשקור לי ולניני ולנכדי" ונכדו עוד היה קיים ולא היה אפשר להוריש את ארצם והיו יכולים רק לעבור, ובזה לא יניחום פלישתים ויצאו לקראתם למלחמה. וגם אין להקשות שגם בלעדי זה היה להקדוש ברוך הוא שהוא אל שדי אפשרות שלא ינחהו או שלא ילחמו בהם, כי היה עוד סבה למה להסבם דרך ארוכה וזה כתב רבינו בחיי "וכתב רבינו חננאל ז"ל שהוליכם דרך המדבר לסבה אחרת והיא כדי להרבות להם אותות ומופתים כי אילו הוליכם דרך ארץ פלשתים הקרוב ויתן הקב"ה בלבם שיתנו להם רשות לעבור דרך ארצם ושלא יעכבו אותם כלל היה האות קל ועל כן חייבה החכמה להסב אותם דרך המדבר להיות האותות רבים וגדולים בירידת המן ועלית השלו והוצאת מים מן הצור כי כפי מה שנתרחקו מן הישוב יגדל האות והמופת שיעמוד מין האדם במקומות ההם, וכן דרך ה' יתברך בעשותו אותות ומופתים עם הצדיקים שהוא עושה להם נס בתוך נס להגדיל האות והמופת כי כן מצינו בחנניה מישאל ועזריה כשהושלכו לכבשן האש והיה אפשר באות קל בכבוי האש ולהגדיל האות והמופת היה האש בתוקף כחה ולא הזיקה אותם כענין שכתוב (דניאל ג', כ"ז) "די לא שלט נורא בגשמיהון ושער ראשהון לא התחרך וריח נור לא עדת בהון", גם דניאל היה אפשר זה באות קל שימית הקב"ה את האריות ולהגדיל האות הניחם חיים ולא הזיקוהו, הוא שכתוב (דניאל ו') "אלהי שלח מלאכה וסגר פם אריותא ולא חבלוני", גם גדעון שבא להלחם עם מדין היה מחנה מדין כחול אשר על שפת הים והיה אפשר לעשות אות שינצח אותם בעשרת אלפים איש או במחציתם ודי מזה אות גדול וכדי להגדיל האות נצח אותם בשלש מאות איש כי כן כתיב (שופטים ז') "רב העם אשר אתך מתתי את מדין בידם פן יתפאר עלי ישראל לאמר ידי הושיעה לי" וכתיב (שופטים ז') "ועתה קרא נא באזני העם לאמר מי ירא וחרד ישוב ויצפור מהר הגלעד וישב מן העם עשרים ושנים אלף ועשרת אלפים נשארו", וכתיב (שופטים ז') "ויאמר ה' אל גדעון עוד העם רב הורד אותם אל המים ואצרפנו לך שם", וכתיב (שופטים ז') "ויאמר ה' אל גדעון בשלש מאות האיש המלקקים אושיע אתכם ונתתי את מדין בידך". ודע כי כל עניני ישראל ומקריהם במדבר הכל היה נסיון גמור כדי שיגדלו נפשם השכלית במדרגות הבטחון שהוא שרש האמונה כדי שיהיו ראוים לקבל התורה" ודומה לו כתב במשך חכמה "ובמדרש (שמות רבה כ'- ט"ו) ורבינו הגדול אמר לפי שביקש הקב"ה ליתן אימתן של ישראל על עו"ג עכבן מ' שנה במדבר ומאיר להן בעמוד ענן ביום ובעמוד אש לילה ושמעו כל העו"ג ונפלה עליהם רעדה שנאמר[שמות ט"ו, ט"ז] תפול עליהם אימתה": ומאחרי זה מספרת תורה שבני ישראל עלו חמושים, כתב רש"י "אין חמושים אלא מזויינים. לפי שהסיבן במדבר גרם להם שעלו חמושים, שאלו הסיבן דרך יישוב לא היו מחומשים להם כל מה שצריכין, אלא כאדם שעובר ממקום למקום ובדעתו לקנות שם מה שיצטרך, אבל כשהוא פורש למדבר צריך לזמן לו כל הצורך, ומקרא זה לא נכתב כי אם לשבר את האוזן, שלא תתמה במלחמת עמלק ובמלחמות סיחון ועוג ומדין, מהיכן היו להם כלי זיין שהכום ישראל בחרב". אבן אזרע מביא טעם נוסף שלא יצאו כצאת העבדים וגם רבינו בחיי הוסיף טעם "על דרך הפשט יצאו ישראל ממצרים חלוצים כאנשי צבא היוצאים למלחמה, ואע"פ שאין ישראל כשאר העמים שיהיו צריכים להזדיין כנגד האויבים, דרך התורה לצוות שיתנהג אדם במקצת בדרך הטבע והמקרה ואחרי כן יפעל הנס". ופסוק זה הוא שייך לסדר

7 הפרשה על פי דרך פירושו של אור החיים "כי זולת היותם מזויינים בכלי זיין לא יועיל מה שיסב ה' אותם [לדרך ארוכה] לבל יחזרו בראותם מלחמה [אחרי זה] כי על כל פנים ישובו מצרימה, כיון שאין בידם כלי זיין לערוך עם אויב מלחמה, ויראו עצמן אבודים, לזה אמר וחמושים עלו וגו' פירוש מלבד טעם שיסב ה' היו להם גם כן כלי זיין ובהצטרפות שני הטעמים לא ינחם העם בראותם מלחמה וגו'" היינו שאף שלקחו כלי זיין מקודם לכן כאן מקומו להודיעו כי נמצא פה טעם הפרשה שלימה למה בסוף העם לא יחזור כי דרך יהיה יותר ארוכה וגם יהיו להם כלי מלחמה וגם יש לומר שבזה מודגש הענין החשד שיחזרו למצרים למרות שיש בידם כלי זיין וזה מרבה גודל פלא על מצב הקשה שהיה אז. על כן דבר כלי זיין נמצא דוקא כאן במקומו ואחרי זה מובא ענין שלקחו את עצמות יוסף. פירש רש"י "השבע השביע - השביעם שישביעו לבניהם. ולמה לא השביע את בניו שישאוהו לארץ כנען מיד, כמו שהשביעו יעקב, אמר יוסף אני שליט הייתי במצרים והיה סיפק בידי לעשות, אבל בני לא יניחום מצריים לעשות, לכך השביעם לכשיגאלו ויצאו משם שישאוהו: והעליתם את עצמתי מזה אתכם - לאחיו השביע כן, למדנו שאף עצמות כל השבטים העלו עמהם, שנאמר אתכם"". והוסיף ספורנו "ויקח משה את עצמות יוסף עמו. בהיותו אז נשיא הדור: כי השבע השביע את בני ישראל. והנה חיוב הדור מוטל על נשיאו" ובירר דבריו אור החיים שאף שנאמר "פקוד יפקוד גם פקידת העושר ואף על פי כן תדחקו עצמיכם ותסבלו עצמותי, הגם שיהיה להם מעצמות כן הפסד כשיעור משאו מכסף וזהב, ותמצא שכן עשה משה כאומרם ז"ל (זוה"ק ח"ב מ"ו) שבמקום שיטעון כסף וזהב טען ארונו של יוסף במקומו, ונטל שכרו על הדבר". ופה מצד הכרת הטוב והתקשרות למסורת אבות נמצאת גם סיבת מיקום של הפסוק. כי איך שייך לקשר הפגם שהיו מסוגלים לחזור למצרים עם המציאות של עמוד אש ועמוד הענן, אלא על ידי הכרת טוב והשתייכות של כל העם למסורת אבות ובזה הוכיחו שכל הקלקול הוא רק דבר חיצוני אבל בפנים הם אוהבי ה' כאבות. ורק אחרי הודיעו זה אומר לנו הכתוב על נס של עמוד האש ועמוד הענן ופירש זה רש"י "לנחתם הדרך - על ידי שליח. ומי הוא השליח עמוד הענן, והקב"ה בכבודו מוליכו לפניהם. ומכל מקום את עמוד הענן הכין להנחותם על ידו, שהרי על ידי עמוד הענן הם הולכים, ועמוד הענן אינו לאורה אלא להורותם הדרך: לא ימיש - הקב"ה את עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה. מגיד שעמוד הענן משלים לעמוד האש ועמוד האש משלים לעמוד הענן, שעד שלא ישקע זה עולה זה" ועמודים האלה היו עצמת התגלות השכינה וכמו שהיו מאירים ומראים דרך כך היו מישרים את הדרך עצמו ומלאו את עם ישראל בנסים. ועוד רמז בעל הטורים "ולילה בעמוד אש - ולילה ו' במסורה. הכא. ואידך ולילה ללילה יחוה דעת שלילה זו מחוה דעת לליל מלחמת סיסרא שהיתה גם כן בלילה שנאמר (שופטים ה', כ') הכוכבים ממסילותם נלחמו עם סיסרא, ואימתי כוכבים נראים? בלילה" ועל כן פרשה הזאת מספר שופטים קוראים מאחרי קריאת פרשה בשלח כמו הפטרה:

Šmílův DAF. Vajera 5772. Alijot v kostce. 15. chešvan 5772 12. listopad 2011

Šmílův DAF. Vajera 5772. Alijot v kostce. 15. chešvan 5772 12. listopad 2011 Šmílův DAF 15. chešvan 5772 12. listopad 2011 začátek šabatu: 16:06 konec šabatu: 17:14 Vajera 5772 Časy pro tento týden čas tfilin od 6:00 šma jisrael do 8:26 mincha od 12:09 západ slunce 16:22 tři hvězdy

Více

Chroustovice Pardubice Cf 5. 12. 1942 1 Chrudim Pardubice Cf 5. 12. 1942 (88) 92 / 6 Pardubice Cg 9. 12. 1942 (1)

Chroustovice Pardubice Cf 5. 12. 1942 1 Chrudim Pardubice Cf 5. 12. 1942 (88) 92 / 6 Pardubice Cg 9. 12. 1942 (1) Chrast u Chrudimi Pardubice Cf 5. 12. 1942 ( ) 33 / 4 Chroustovice Pardubice Cf 5. 12. 1942 1 Chrudim Pardubice Cf 5. 12. 1942 (88) 92 / 6 Pardubice Cg 9. 12. 1942 (1) אנשים נעצרו / arrested 2 osoby zatčeny

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Noach a potopa světa. kapitola třetí [ M ]

Noach a potopa světa. kapitola třetí [ M ] Obsah Místo úvodu. Na počátku bylo, nebylo. Adam a Chava, strom poznání a první hřích. Noach a potopa světa. Babylonská věž. Avraham. Jicchak první pohřeb, svatba a pronásledování. Jákov a Esav, dva bratři,

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2

VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2 VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2 Název: Staré pověsti české 2 Autor: Mgr. Zuzana Homolová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Český jazyk/1.-9.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Otázky: Je snad člověk, který nikdy nezhřešil, horší než. jsou nejznámější biblické příklady návratu k Bohu?

Otázky: Je snad člověk, který nikdy nezhřešil, horší než. jsou nejznámější biblické příklady návratu k Bohu? Kapitola čtvrtá: O O kajícnících a spravedlivých a ר א נ יב פ ת י ל ל ל ר ח ק ו ל ר ב מ ר י הו ה Otázky: Je snad člověk, který nikdy nezhřešil, horší než Je snad člověk, který nikdy nezhřešil, horší než

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Celý Egypt se v tomto zápase postavil na stranu faraónovu, celý Egypt proto byl postihován Božími soudy. I poslední rána, nejbolestnější ze všech,

Celý Egypt se v tomto zápase postavil na stranu faraónovu, celý Egypt proto byl postihován Božími soudy. I poslední rána, nejbolestnější ze všech, Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vztáhni nad egyptskou zemi ruku, aby přilétly na egyptskou zemi kobylky a sežraly všechny byliny země, všechno, co zůstalo po krupobití." Mojžíš tedy vztáhl nad egyptskou zemi

Více

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět:

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Mojžíš I.

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Mojžíš I. Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Mojžíš I. Kniha Genesis - opakování Jaké pojmy spjaté s nejstaršími biblickými příběhy jsou ukryty na následujících

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

starší žáci PoznejBibli / 3

starší žáci PoznejBibli / 3 Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Noe a potopa - Stavba archy Máte ve škole pravidla? Většinou nemáme

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

יהודים רבים מן האזור החלו לעבור אל פר לואוץ רק לאחר ההקלות של אמצע המאה הי ט. בתקופה זו התקיימה בעיר

יהודים רבים מן האזור החלו לעבור אל פר לואוץ רק לאחר ההקלות של אמצע המאה הי ט. בתקופה זו התקיימה בעיר v letech 1860 1861 a židovské náboženské obci sloužila do r. 1937, poté ji využívala Církev československá husitská, která ji v roce 1946 koupila i se sousedním domkem někdejší židovské školy. Obě budovy

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

41. 4. sežraly - Všechna radost z úrodných let bude zapomenuta během let hladu (Raši).

41. 4. sežraly - Všechna radost z úrodných let bude zapomenuta během let hladu (Raši). Výklad k sidře Mikec 41. 1. po uplynutí celých dvou let - Dosl. dvou let dni". 1 Slovo dní" znamená, že šlo o celé roky (Ibn Ezra ). faraón měl (takový) sen - Sen faraóna nebyl příčinou Josefova propuštění

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ aktivita ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ ANOTACE: Žáci se prostřednictvím skutečných příběhů židovských žen za druhé světové války seznámí s problematikou holocaustu a diskutují na dané téma. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011 Zjevení - úvod Srpen 2011 Úvod ke knize Zjevení Janovo Kniha Zjevení výrazně ovlivnila křesťanské dějiny. Zejména v dobách krizí. V průběhu dějin vybízela a i dnes vybízí k čistotě víry, hledání Božího

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč DŘEVÁK peru CESTA KOLEM SVĚTA Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč peru Hlavní město: Lima Oficiální jazyk: Španělština, Kečuánština Měna: Nuevo sol (PEN) Jezero Titicaca Nejvýše položené splavné

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.)

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

Český název čísel. Boží jména v Ašijahu. כתר Koruna אהיה ראשית הגלגלים Sféra Primum תאומיאל Mobile

Český název čísel. Boží jména v Ašijahu. כתר Koruna אהיה ראשית הגלגלים Sféra Primum תאומיאל Mobile Tabulky I. XL. Základní stupnice Hebrejský název čísel Český název čísel Boží jména v Ašijahu Nebe Ašijah hebrejsky Nebe Ašijah česky Řád klifot 0 אין Nic 0 אין סוף Neohraničenost 0 אין סון אור L.V.X.

Více

David a Goliáš práce s textem příběhu v hodině náboženství dětí mladšího školního věku

David a Goliáš práce s textem příběhu v hodině náboženství dětí mladšího školního věku David a Goliáš práce s textem příběhu v hodině náboženství dětí mladšího školního věku Pomůcky: text příběhu, který dětem převyprávíme, příp. si jej společně přečteme Dohadování před soubojem Rozdělíme

Více

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY zadání: 1. Do sešitu na literaturu napiš nadpis. 2. Najdi si obrázek spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho, případně další (maximálně 2) obrázky,

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

starší žáci PoznejBibli 1. LEKCE: Petrův život - Příklad lásky PŘEČTI SI: biblické příběhy pro starší žáky

starší žáci PoznejBibli 1. LEKCE: Petrův život - Příklad lásky PŘEČTI SI: biblické příběhy pro starší žáky Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Petrův život - Příklad lásky PŘEČTI SI: KLÍČOVÝ VERŠ: A4 Bětka byla

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Více info zde: PODROBNÉ INFO

Více info zde: PODROBNÉ INFO Kurzy hebrejštiny začnou opět v září 2014, v týdnu od 2. 9. 2014. Biblická hebrejština: začátečníci - kurz čtení z učebnice rabi Richarda Federa Haleluja, pokročilí: čteme a překládáme 1. Knihu Mojžíšovu.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI Téma měsíce: Postavy vánočního příběhu vyprávějí Prosinec 1 Prosinec 2 Prosinec 3 Prosinec 4 PŘEHLED Posel římského císaře Hospodský v Betlémě Ovčáci na betlémských

Více

Trojská válka Vytvořila: Anna Jakoubková Dne: 13. 2. 2014

Trojská válka Vytvořila: Anna Jakoubková Dne: 13. 2. 2014 Vytvořila: Anna Jakoubková Dne: 13. 2. 2014 Spor tří bohyní Když nebyla bohyně sváru Eris pozvána na svatbu bohyně Thetis a krále Pélea, tak vhodila do sálu jablko s nápisem Té nejkrásnější. Jablko pro

Více