země Pelištejců. A Our hachajim ještě napsal že k tomuto přimíšenému lidu se vztahuje naznačený výraz pro utrpení. A zde je potřeba říct, že Bejs

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "země Pelištejců. A Our hachajim ještě napsal že k tomuto přimíšenému lidu se vztahuje naznačený výraz pro utrpení. A zde je potřeba říct, že Bejs"

Transkript

1 Týdenní oddíl Bešalach Rabi Jicchak Seifert Šemous ) I bylo při odeslání faraem lidu, tak je Bůh neřídil cestou země Pelištejců, protože je blízká, protože řekl Bůh aby lid nezalitoval, když uvidí válku a vrátí se do micrajimu /Egypta/. 18.) I obrátil Bůh lid cestou pouště k Rákosovému moři a ozbrojení vystoupili synové Jisraele ze země Micrajim. 19.) I vzal Moše Josefovi kosti s sebou protože přísaháním zapřísahal syny Jisraele řka vzpomenutím si vzpomene Bůh Vás a vezmete mé kosti odtud s sebou. 20.) I jeli ze Sukous a utábořili se v Esamu na okraji pouště. 21.) A Hospodin šel před nimi dnem v sloupu mrakovém učinit jim snadnou cestu a nocí v sloupu ohnivém osvítit jim aby šli dnem i nocí. 22.) Nevzdálí se sloup mrakoví ve dne a sloup ohnivý v noci před lidem. Tyto slova potřebují důkladný výklad, protože jak tyto věci spolu souvisí. Písmo začalo vyprávět o problémech synů Jisraele při jejich východu z Micrajimu na jejich cestě a připomnělo že vystoupili ozbrojení a jaký důvod je oznámit to právě na tomto místě. Avšak ihned poté Písmo uvedlo že sebou vzali Josefovi kosti a to je velmi udivující protože jak souvisí Josefovi kosti, s tím zdali půjdou Pelištejskou zemí nebo přes Rákosové moře a toto všechno bylo potřeba říct poté co řekl farao "odejděte od mého lidu", tak přináleží též tyto věci protože to je jejich správné místo, protože sebou nevzali jeho kosti a zbraně po cestě nýbrž dokud ještě byli v Micrajimu. A navíc by bylo velice důležité zmínit vzití Josefových kostí na onom místě a nikoliv zde a to zdůvodu jak již bylo vyloženo že až do té chvíle žádali pouze povolení uspořádat slavnost a nikoliv odejít nadobro a to z důvodu aby nebyli pro jejich zatvrzelost zahuben celý Micrajim a nyní když řekl farao "vyjděte z mého lidu" tak tím myslel navždy dokud se nezměnilo jeho srdce a srdce jeho služebníků a poté bude samozřejmé, že když bude na onom místě napsáno, že vzali Josefovi kosti, že nešli pouze slavit, nýbrž že odešli otevřeně jak je tomu řečeno v našem oddíle okolo události roztržení Rákosového moře že Jisrael vyšel "s plnou mocí", a toto vše bude ihned zcela jasné, protože zajisté nevzali jeho kosti sebou na oslavu pře Hospodinem, protože naopak kosti dokonce i spravedlivých mají nečistotu smrti, nýbrž že je vzali aby je pohřbili v Jisraeli. Další udivující skutečnost, oddíl začal nelichotivým obrazem ihned v prvních chvílích svobody Jisraelského národa, jež by bylo třeba vylíčit vzletnými slovy, místo toho Tóra říká, že Svatý buď požehnán on je neřídil cestou země Pelištejců, aby se nevrátili do Micrajimu a poté je psáno o sloupu mrakové, ve dne a sloupu ohnivém v noci, vypadá to jakoby by byl odměněn hříšník a nevděčník největším zjevením se Boží Šchiny na světě. A nyní je potřeba toto vše vysvětlit. Komentátoři na začátku oddílu začínají naznačovat určitý odstup, mistr všech skrytých významů Baal haturim napsal "lid /es hoom/- v číselné hodnotě gimatrie o znamená přimíšený lid". To co se naučil Baal haturim z gimatrije se naučil Chizkuny z pádové předpony es /koho co/, protože nám bylo skrze rabi Akivu předáno pravidlo, že každá tato pádová předpona přichází doplnit ještě jednu věc nezmíněnou přímo v textu, napsal " I bylo při odeslání faraem es /koho, co/ lidu- to má doplnit přimíšený lid a donašeče, které snimi poslal". Přimíšený lid (Egypťany, kteří se k nim přidali) připomíná též Our hachajim a Keli jokor. A v Mešech chochmo napsal přímo o souvislosti mezi přimíšeným lidem a nedostatky jež Jisraelský národ učinil a že to byly též důvodem proč je nevedl cestou

2 země Pelištejců. A Our hachajim ještě napsal že k tomuto přimíšenému lidu se vztahuje naznačený výraz pro utrpení. A zde je potřeba říct, že Bejs halevi dokazuje, že všechny hříchy Jisraele byli z toho, že k tomu byli dohnáni skrze Egypťany, jenž chtěli aby též byli zlí prostřednictvím toho, že k nim budou suroví. A Rambon připomíná v souvislosti s Micrajimem všech padesát bran nečistoty a toto zkažení u tohoto národa bylo tak veliké, že též po konverzi pouze třetí pokolení může vstoupit do pospolitosti Jisraele, ale běžný konvertita může vstoupit ihned. Je potřeba doplnit že dnes není onen egyptský národ a obyvatelstvo v dnešním Egyptě nemá žádný vztah s oním národem. A nejenom že onen přimíchaný lid pocházel z egyptského národa, též přijali víru ze strachu před egyptskými ranami, přesto všechno to však byli židé a všichni židé jsou jeden za druhého vzájemně zodpovědni. A záležitost navrácení se do Micrajimu je jak uvedl Raši "protože je blízko- a je snadné vrátit se toutež cestou do Micrajimu", že když uvidí válku a zalitují svého rozhodnutí tak nebude těžké se vrátit. A Raši doplnil "když uvidí válku- jako válku (Bamidbor 14, 45) i sestoupil Amálek a Kenaanci atd.. Pakliže by šli krátkou cestou, tak by se byli vrátili, že ikdyž je obrátil na dlouhou cestu řekli (Bamidbor 14, 4) ustanovíme si představitele a vrátíme se do Micrajimu, pakliže by šli prostou cestou tím spíš že by tak učinili" a jeho slova doplnil jeho vnuk Rašbam "a když přijdou k zatížení válkami o zemi Kenaan ustanové si představitele a vrátí se do Micrajimu jak tomu chtěli učinit několikrát jako je psáno zdalipak pro nás není dobré vrátit se do Micrajimu? Ustanovíme se představitele a vrátíme se do Micrajimu atd.. Vzpomínáme si onu rybu, kterou jsme jedli v Micrajimu". A Ibn Ezra doplnil "a víme že Bůh zná budoucnost bez jakékoliv pochybnosti a věděl, že zalitují pakliže je povede cestou země Pelištejců". Maharal miprag ve své knize Gur arje napsal "protože je blízká a je snadné se navrátit atd.. Protože pakliže by tomu tak nebylo, naopak, kvůli tomu že je to blízko by je měl vést krátkou cestou", to znamená, že právě tato cesta byla vhodná a pouze kvůli nedostatku je obtočil jinou cestou. Nicméně jsou ještě komentátoři, jako Ramban který řekl, že je tím myšlena válka s Pelištejci samotnými, kteří s nimi budou bojovat, pakliže budou chtít projít a Sfournou napsal, že to bylo z důvodu "že když uslyší, že se farao připravil aby je pronásledoval se vším svým vojskem, tak lid bezpochyby zalituje ze strachu před válkou a vrátí se do Micrajimu a proto je obrátil na cestu, po které nikdo nechodí" a když je farao dostihl byli již daleko, aby se vrátili a Rašiho slova jsou základem. A není zde místo pro těžkou otázku, že kvůli tomu že to bylo předtím než zhřešili, takže když by šli získat zemi Jisrael tak by to bylo bez války a Svatý buď požehnán on by bojoval za ně a získal by pro ně zemi bez války, vždyť země Pelištejská byla součástí země Jisraelské, protože je potřeba si připomenout že náš praotec Avrohom přísahal Elimelechovi že nedobije jeho zemi jako je řečeno (Berešis 21, 23) "že neobelžeš ani mě ani mého pravnuka ani mého vnuka" a jeho vnuk ještě žil a bylo možné dobít jejich zemi a mohli tudy pouze projít a to je Pelištejci nenechají a vyšli by oproti nim k válce. A též není možné položit otýzku že též bez toho měl Svatý buď požehnán on jenž je Všemohoucí Bůh možnost aby nezalitovali, nebo aby s nimi nikdo nebojoval, jelikož byl ještě další dlvod proč je odvrátil na dlouhou cestu a toto napsal rabejnu Bechaje "a napsal rabejnu Chananeel, že je vedl po cestě pouští z jiného důvodu a to, aby jim rozmnožil znamení a zázraky, protože kdyby je vedl po cestě blízké země Pelištejců a Svatý buď požehnán on by dal do jejich srdcí aby jim dali povolení projít jejich zemí a aby je nikterak nezadržovali tak by ono znamení bylo malé a proto moudrost přinutila je odvrátit na cestu pouští kde bude mnoho velikých znamení při sestoupení many a příchodu křepelek a vyvedené vody ze skály protože čím víc se vzdálí od obydlené oblasti tak se zvětší znamení a podivuhodný úkaz že lidský druh obstojí v takovýchto místech a takovým je

3 Hospodinovým zvykem, že když dělá znamení a zázraky se spravedlivými že jim činí zázrak uprostřed zázraku aby umocnil ono znamení a zázrak, protože tak jsme tomu nalezli u Chananela Mišáela a Azarji, že když byli vhozeni do rozpálené pece a bylo možné učinit malé znamení a uhasit oheň, na posílení tohoto znamení a zázraku byl oheň v plné síle a neuškodil jim tak jak je to psáno (Danyel 3, 27) "oheň neuškodil jejich tělům a vlasy na jejich hlavě se neohořeli a pach ohně do nich neprosákl", též Danyelovi bylo možné udělat malý zázrak, že Svatý buď požehnán on usmrtí lvy a aby bylo znamení umocněno tak je nechal žít a neuškodili mu a to je ajk je psáno (Danyel 6) "můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvů a neublížili mi", též Gideon když šel válčit s Midjánem tak bylo Midjánského tábora jako písku který je na břehu moře a bylo možné udělat zázrak a přemoci je skrze deset tisíc mužů nebo s jejich polovinu a to by byl již dostatečně velký zázrak a aby byl zázrak ještě umocněn tak je přemohl s třista muži protože tak je to psáno (Šouftym 7) "je mnoho lidu který je s tebou než abych jim dal Midján do jejich rukou aby se nade mnou Jisrael nepyšnil řka má ruka mě zachránila" a je psáno (Šouftym 7) "a nyní zavolej prosím, aby slyšel lid řka kdo se strachuje a bojí tak se vrátí a vstane ráno z hory Gileád a vrátilo se z lidu dvacet a dva tisíc a deset tisíc zůstalo", a je psáno (Šouftym 7) "i řekl Hospodin k Gideónovi ještě je mnoho lidu odveď je k vodě a tam ti je vytříbím" a je psáno (Šouftym 7) "i řekl Hospodin k Gideónovi třemi sty muži jež chlemtají vás spasím a dám Midján do tvých rukou". A věz, že všechny záležitosti Jisraele a jejich příhody na poušti všechno bylo úplnou zkouškou, aby vyrostla jejich rozumová duše do stupně důvěry jež je kořenem víry, aby byli hodni přijmout Tóru". A jemu podobné věci jsou napsány v Mešech chochmo "a v midraši Šemous rabo (20, 15) a náš veliký mistr řekl že jelikož Svatý buď požehnán on chtěl dát hrůzu z Jisraele na modláře tak je pozdržel 40 let na poušti a svítil jim sloupem mrakovým ve dne a sloupem ohnivým v noci a uslyšeli o tom všichni modláři a padla na ně bázeň jako je řečeno (Šemous 15, 16) padne na ně bázeň". A poté Tóra vypráví že synové Jisraele vystoupili ozbrojení, napsal Raši, že onen výraz jež použila Tóra přeložený jako ozbrojení "znamená se zbraněmi. Jelikož je odklonil na poušť tak způsobil aby vyšli ozbrojení, protože kdyby je vedl osídlenými oblastmi tak by nebyli tak úplně ozbrojeni, nýbrž jasko člověk jenž jde z místa na místo a zamýšlí si tam koupit vše co bude potřebovat, ale když odejde na poušť tak si potřebuje obstarat vše potřebné a tento verš byl napsán pouze pro zaujetí, aby nebylo k údivu při válce s Amálekem a při válkách se Síchonem a Ogem a Midjánem odkud vzali zbraně, jelikož je Jisrael pobil ostřím meče". Ibn Ezra uvádí dodatečný důvod, že nevyšli tak jako vychází otroci a též rabejnu Bechaje doplnil důvod "podle prostého výkladu vyšli Jisraelci z Micrajimu uspořádáni jako vojáci vycházející do války a přestože Jisrael není jako ostatní národy aby se potřebovali ozbrojit proti svým nepřátelům, zvykem Tóry je přikázat aby člověk jednal trochu podle přírodní zákonů a náhody a potom je způsoben zázrak". A tento verš patří do posloupnosti tohoto oddílu podle způsobu jež uvedl Our hachajim "že kdyby nebyli ozbrojení zbraněmi nepomůže že je Hospodin odvrátil na dalekou cestu aby se nevrátili když uvidí válku, protože nakonec se přece jenom vrátí do Micrajimu, jelikož by neměli v rukou zbraně aby vedli s nepřítelem válku a viděli by se ztracení, k tomu řeklo Písmo, že vyšli ozbrojení, to znamená, že kromě toho že je Bůh odvrátil měli též zbraně a v spojení těchto dsvou důvodů nezalituje lid když uvidí válku" to znamená, že přestože si vzali zbraně již předtím, zde je místo to oznámit, protože zde se nalézá důvod celého oddílu proč se národ nakonec nevrátil, protože byla dlouhá cesta a též měli zbraně a též je možné říct že je tím zdlrazněna záležitost obavyže se vrátí do Micrajimu přestože měli v rukou zbraně a to umocňuje velikost údivu nad těžkou

4 כ( situací, jež tehdy panovala. Proto se záležitost se zbraněmi je právě zde na jiném místě a potom je uvedena záležitost, že vzali Josefovi kosti. Vyložil Raši "přísaháním zapřísahal- zapřísahal je aby zapřísahali své syny. A proč nezapřísahal své syny aby jej odnesli ihned do země Kenaan tak jak zapřísahal Jaakov jej? Josef si řekl- já jsem byl v Micrajimu vládce a bylo v mých silách to udělat, ale mé syny nenechají Egypťané toto udělat. Proto je zapřísahal že až budou vykoupeni a vyjdou odtam aby jej vynesli. A vynesete mé kosti odtud s vámi- zapřísahal tak své bratry, z toho jsme se naučili, že též kosti všech Jaakovových synů vzali sebou jako je řečeno "s vámi"". A Sfournou doplnil "i vzal Moše Josefovi kosti sebou- protože byl představitel pokolení. Protože zapřísaháním zapřísahal syny Jisraele- a povinnost celého pokolení je uložena jeho představiteli" a jeho slova vyložil Our hachajim že přestože je řečeno "vzpomenutím si vzpomene, jde též o vzpomenutí si ohledně majetku a přesto se mají uskromnit a vzít jeho kosti, přestože budou mít z těchto kostí ztrátu rovnou váhy stříbra a zlata v jejich objemu. A stalo se, že tak učinil Moše jak řekli naši mistři (Zóhar), že místo aby naložil stříbro a zlato naložil Josefovu rakev a byl za tuto věc odměněn". A zde ze strany vděčnosti a pouta k tradici praotců se též nalézá důvod umístění tohoto verše. Protože jak je možné spojit špatnou vlastnost, že by byli schopní se vrátit do Micrajimu se zjevením se sloupu ohnivého a skloupu mrakového, nýbrž skrze vděčnost a přináležitost celého národa k tradici praotců a tím prokázali, že všechny špatné věci jsou pouze vnější věc, ale vevnitř milují Hospodina tak jako praotci. A teprve co byla oznámena tato věc tak nám Písmo říká o zázraku sloupu ohnivého a sloupu mrakového a Raši to vyložil "ulehčit jim cestu- skrze posla. A kdo byl oním poslem mrakový sloup a Svatý buď požehnán on sám ve své ctihodnosti jej vedl před nimi. A přezevšechno sloup mrakový připravil aby jim usnadňoval cestu jeho prostřednictvím,, protože šli skrze mrakoví sloup a mrakoví sloup nebyl pro osvětlení nýbrž aby jim ukazoval cestu. Nevzdálí- Svatý buď požehnán on onen sloup mrakový ve dne a sloup ohniví v noci. To říká, že sloup mrakoví doplňuje sloup ohniví a sloup ohniví doplňuje sloup mrakový, že dokud jeden nezapadne, druhý již vystoupí" a tyto sloupy byli samotným zjevením se Boží Šchiny a zrovna jako svítili a osvětlovaly cestu tak cestu i vyrovnávaly cestu a naplnily Jisraelský národ zázraky. A ještě naznačil Baal haturim "a v noco sloup ohniví- toto slovo a noc, je zapsáno na šesti místech. Zde a další "noc k noci bude vyprávět moudrost", že tato noc vypráví moudrost noci kdy byla válka se Sisrou jež byla taktéž v noci jako je řečeno (Šouftym 5, 20)"hvězdy ze svých drah válčili se Sisrou" a kdy jsou vidět hvězdy? V noci" a proto tento oddíl z knihy Šouftym čteme po čtení oddílu bešalach jako čtení nazývané haftoro. פרשת השבוע בשלח רבי יצחק סייפערט שמות פרק יג (יז) ו י ה י בּ שׁ לּ ח פּ ר ע ה א ת ה ע ם ו ל א נ ח ם א ל ה ים דּ ר ך א ר ץ פּ ל שׁ תּ ים כּ י ק רוֹב הוּא כּ י אָמ ר א ל ה ים פּ ן י נּ ח ם ה ע ם בּ ר א ת ם מ ל ח מ ה ו שׁ בוּ מ צ ר י מ ה: (יח) ו יּ סּ ב א ל ה ים א ת ה ע ם דּ ר ך ה מּ ד בּ ר י ם סוּף ו ח מ שׁ ים ע לוּ ב נ י י שׂ ר א ל מ א ר ץ מ צ ר י ם: (יט) ו יּ קּ ח משׁ ה א ת ע צ מוֹת יוֹס ף ע מּוֹ כּ י ה שׁ בּ ע ה שׁ בּ יע א ת בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר פּ ק ד י פ ק ד א ל ה ים א ת כ ם ו ה ע ל ית ם א ת ע צ מ ת י מ זּ ה א תּ כ ם: ( ו יּ ס עוּ מ סּ כּ ת ו יּ ח נוּ ב א ת ם בּ ק צ ה ה מּ ד בּ ר: (כא) ו יהו ה ה ל ך ל פ נ יה ם יוֹמ ם בּ ע מּוּד ע נ ן ל נ ח ת ם ה דּ ר ך ו ל י ל ה בּ ע מּוּד א שׁ ל ה א יר ל ה ם ל ל כ ת יוֹמ ם ו ל י ל ה:

5 (כב) ל א י מ ישׁ ע מּוּד ה ע נ ן יוֹמ ם ו ע מּוּד ה א שׁ ל י ל ה ל פ נ י ה ע ם: פ דברים האלה צריכים לביאור יפה כי מה בין זה לזה. הכתוב התחיל לספר על תלאות בני ישראל בצאתם ממצרים על דרך שלהם והזכיר שעלו חמושים ומה צורך יש להודיע זה לכאן, אמנם מיד אחרי כן הזכיר הכתוב שלקחו אתם עצמות יוסף וזה תמיה גדולה כי מה ענין של עצמות יוסף לדרך ארץ פלשתים או דרך ים סוף, וכל מעשה הזה צריך לאומרו מאחר שאמר פרעה "צאו מתוך עמי" אז שייך לומר זאת כי זה מקומו, כי לא לקחו עצמותיו וכלי זיין בדרך אלא בעודם במצרים. ועוד שבהכרח גדול צריך להגיד לקיחת עצמות יוסף במקומו ולא כאן וזה מסבה כמו שביארנו שעד השתא בקשו רק רשות לחגוג ולא לצאת לגמרי מסבה שלא יאבד כל מצרים בעקשנותם ועכשיו שאמר פרעה "צאו מתוך עמי" היינו לעולם עד שלא נהפך לבו ולב עבדיו, ואז יהיה מובן שכשיאמר הכתוב במקומו שלקחו עצמות יוסף שלא הלכו רק לחגוג אבל בראש גלוי כמו שאמור בפרשה שלנו סביב מעשה קריעת ים סוף שישראל יוצאים "ביד רמה", ויהיה כל זה מוכרח לדעת מיד כי ודאי לא לקחו עצמותיו לחגוג לפני ה' כי אדרבה עצמות אפילו של צדיק יש בהם טומאת המת, אלא שלקחו אותם לקבר בארץ. ותמיה נוספת, פרשה התחילה בגנאי מיד רגעים ראשונים של חירות של עם ישראל צריך לתאר אותם במלים נעלים במקום זה אומרת תורה שהקדוש ברוך הוא לא נהג אותם דרך ארץ פלשתים שמא לא יחזרו למצרים ואחרי זה כתוב על עמוד הענן ביום ועמוד האש בלילה, ונראה כאלו נשכר החוטא וכפוי טובה בגילוי שכינה הגדול בעולם: ומעתה יש לפרש את הדברים. המפרשים מתחלת הפרשה מתחילים לרמוז הסתייגות, גאון הרמזים בעל הטורים כתב "את העם - בגימטריא גם ערב רב" מה שלמד בעל הטורים בגמטריא למד חזקוני מרבוי שנמסר לנו מרבי עקיבא שכל את בא לרבות עוד דבר אחד כתב "ויהי בשלח פרעה את העם - לרבות ערב רב ואיקטורין ששלח עמהם". ערב רב מזכיר גם אור החיים וכלי יקר. ובמשך חכמה כתב ישר על הקשר בין ערב רב וקלקול עם ישראל ושזה הסבה למה לא הביא אותם דרך ארץ פלשתים. ואור החיים עוד כתב שנופל בערב רב לשון צער. ופה צריך להזכיר שבית הלוי מוכיח שכל קלקול ישראל היה באונס על ידי מצרים שרצו לעשות אותם גם כן רעים בזה שיהיו אכזרים עליהם ורמב"ן מזכיר במצרים חמשים שערי טומאה וקלקול הזה היה באומה הזאת כל כך עמוק שגם אחרי גיור רק דור שלישי יכול ליכנס לקהל אבל גר רגיל נכנס מיד. אמנם יש לציין שאין היום אומה המצרית ואכלוסיה במצרים היום אין לה קשר עם אותה האומה. ולא רק שערב רב היה מאומה מצרית אלא קבל את הדת גם על ידי כפית הפחד של מכות מצרים, בכל זאת הם היו יהודים ויהודים ערבים זה בזה. וענין החזרה למצרים הוא כשכתב רש"י "כי קרוב הוא - ונוח לשוב באותו הדרך למצרים" שכשיראו מלחמה ויתחרטו לא יהיה קשה לחזור. והוסיף רש"י "בראתם מלחמה - כגון מלחמת (במדבר י"ד, מ"ה) וירד העמלקי והכנעני וגו'. אם הלכו דרך ישר היו חוזרים, ומה אם כשהקיפם דרך מעוקם אמרו (במדבר י"ד, ד') נתנה ראש ונשובה מצרימה, אם הוליכם בפשוטה על אחת כמה וכמה" ודבריו פירט נכדו רשב"ם "ולכשיבאו לטורח מלחמות ארץ כנען יתנו ראש וישובו למצרים כמו שעשו כמה פעמים כדכתיב הלא טוב לנו שוב מצרימה, נתנה ראש ונשובה מצרימה וגו', זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצרים". והוסיף אבן עזרא "וידענו, כי השם יודע העתידות בלי ספק, וידע שינחמו אם יוליכם דרך ארץ פלשתים". כתב מהר"ל מפראג בספרו גור אריה "כי קרוב הוא ונח לשוב וכו'. דאם לא כן אדרבא, מפני שהוא קרוב הוי ליה להוליכם דרך הקרוב", היינו שדוקא דרך הזאת היא הראויה ורק מצד הקלקול הסיבם בדרך אחרת. אמנם יש עוד מפרשים כמו רמב"ן שאמר שכוונה על מלחמה עם פלשתים שילחמו בהם

6 אם ירצו לעבור וספורנו כתב שהוא משום "דבשמעם שיכין פרעה את עצמו לרדוף אחריהם עם כל חילו ינחם העם בלי ספק מיראת מלחמתם וישובו למצרים, ולפיכך הסיבם אל דרך לא עבר בה איש", וכשהסיג אותם פרעה היו רחוקים לחזור, ודברי רש"י עיקר. ואין להקשות שמשום שהיה לפני חטא ואם היו יורשים ארץ היה כן ללא מלחמה והקדוש ברוך הוא היה נלחם להם ומוריש להם את הארץ ללא מלחמה וארץ פלשתים היא מארץ ישראל, כי יש לומר שאברהם אבינו נשבע לאלימלך שלא יכבוש את ארצו שנאמר [בראשית כ"א, כ"ג] "אם תשקור לי ולניני ולנכדי" ונכדו עוד היה קיים ולא היה אפשר להוריש את ארצם והיו יכולים רק לעבור, ובזה לא יניחום פלישתים ויצאו לקראתם למלחמה. וגם אין להקשות שגם בלעדי זה היה להקדוש ברוך הוא שהוא אל שדי אפשרות שלא ינחהו או שלא ילחמו בהם, כי היה עוד סבה למה להסבם דרך ארוכה וזה כתב רבינו בחיי "וכתב רבינו חננאל ז"ל שהוליכם דרך המדבר לסבה אחרת והיא כדי להרבות להם אותות ומופתים כי אילו הוליכם דרך ארץ פלשתים הקרוב ויתן הקב"ה בלבם שיתנו להם רשות לעבור דרך ארצם ושלא יעכבו אותם כלל היה האות קל ועל כן חייבה החכמה להסב אותם דרך המדבר להיות האותות רבים וגדולים בירידת המן ועלית השלו והוצאת מים מן הצור כי כפי מה שנתרחקו מן הישוב יגדל האות והמופת שיעמוד מין האדם במקומות ההם, וכן דרך ה' יתברך בעשותו אותות ומופתים עם הצדיקים שהוא עושה להם נס בתוך נס להגדיל האות והמופת כי כן מצינו בחנניה מישאל ועזריה כשהושלכו לכבשן האש והיה אפשר באות קל בכבוי האש ולהגדיל האות והמופת היה האש בתוקף כחה ולא הזיקה אותם כענין שכתוב (דניאל ג', כ"ז) "די לא שלט נורא בגשמיהון ושער ראשהון לא התחרך וריח נור לא עדת בהון", גם דניאל היה אפשר זה באות קל שימית הקב"ה את האריות ולהגדיל האות הניחם חיים ולא הזיקוהו, הוא שכתוב (דניאל ו') "אלהי שלח מלאכה וסגר פם אריותא ולא חבלוני", גם גדעון שבא להלחם עם מדין היה מחנה מדין כחול אשר על שפת הים והיה אפשר לעשות אות שינצח אותם בעשרת אלפים איש או במחציתם ודי מזה אות גדול וכדי להגדיל האות נצח אותם בשלש מאות איש כי כן כתיב (שופטים ז') "רב העם אשר אתך מתתי את מדין בידם פן יתפאר עלי ישראל לאמר ידי הושיעה לי" וכתיב (שופטים ז') "ועתה קרא נא באזני העם לאמר מי ירא וחרד ישוב ויצפור מהר הגלעד וישב מן העם עשרים ושנים אלף ועשרת אלפים נשארו", וכתיב (שופטים ז') "ויאמר ה' אל גדעון עוד העם רב הורד אותם אל המים ואצרפנו לך שם", וכתיב (שופטים ז') "ויאמר ה' אל גדעון בשלש מאות האיש המלקקים אושיע אתכם ונתתי את מדין בידך". ודע כי כל עניני ישראל ומקריהם במדבר הכל היה נסיון גמור כדי שיגדלו נפשם השכלית במדרגות הבטחון שהוא שרש האמונה כדי שיהיו ראוים לקבל התורה" ודומה לו כתב במשך חכמה "ובמדרש (שמות רבה כ'- ט"ו) ורבינו הגדול אמר לפי שביקש הקב"ה ליתן אימתן של ישראל על עו"ג עכבן מ' שנה במדבר ומאיר להן בעמוד ענן ביום ובעמוד אש לילה ושמעו כל העו"ג ונפלה עליהם רעדה שנאמר[שמות ט"ו, ט"ז] תפול עליהם אימתה": ומאחרי זה מספרת תורה שבני ישראל עלו חמושים, כתב רש"י "אין חמושים אלא מזויינים. לפי שהסיבן במדבר גרם להם שעלו חמושים, שאלו הסיבן דרך יישוב לא היו מחומשים להם כל מה שצריכין, אלא כאדם שעובר ממקום למקום ובדעתו לקנות שם מה שיצטרך, אבל כשהוא פורש למדבר צריך לזמן לו כל הצורך, ומקרא זה לא נכתב כי אם לשבר את האוזן, שלא תתמה במלחמת עמלק ובמלחמות סיחון ועוג ומדין, מהיכן היו להם כלי זיין שהכום ישראל בחרב". אבן אזרע מביא טעם נוסף שלא יצאו כצאת העבדים וגם רבינו בחיי הוסיף טעם "על דרך הפשט יצאו ישראל ממצרים חלוצים כאנשי צבא היוצאים למלחמה, ואע"פ שאין ישראל כשאר העמים שיהיו צריכים להזדיין כנגד האויבים, דרך התורה לצוות שיתנהג אדם במקצת בדרך הטבע והמקרה ואחרי כן יפעל הנס". ופסוק זה הוא שייך לסדר

7 הפרשה על פי דרך פירושו של אור החיים "כי זולת היותם מזויינים בכלי זיין לא יועיל מה שיסב ה' אותם [לדרך ארוכה] לבל יחזרו בראותם מלחמה [אחרי זה] כי על כל פנים ישובו מצרימה, כיון שאין בידם כלי זיין לערוך עם אויב מלחמה, ויראו עצמן אבודים, לזה אמר וחמושים עלו וגו' פירוש מלבד טעם שיסב ה' היו להם גם כן כלי זיין ובהצטרפות שני הטעמים לא ינחם העם בראותם מלחמה וגו'" היינו שאף שלקחו כלי זיין מקודם לכן כאן מקומו להודיעו כי נמצא פה טעם הפרשה שלימה למה בסוף העם לא יחזור כי דרך יהיה יותר ארוכה וגם יהיו להם כלי מלחמה וגם יש לומר שבזה מודגש הענין החשד שיחזרו למצרים למרות שיש בידם כלי זיין וזה מרבה גודל פלא על מצב הקשה שהיה אז. על כן דבר כלי זיין נמצא דוקא כאן במקומו ואחרי זה מובא ענין שלקחו את עצמות יוסף. פירש רש"י "השבע השביע - השביעם שישביעו לבניהם. ולמה לא השביע את בניו שישאוהו לארץ כנען מיד, כמו שהשביעו יעקב, אמר יוסף אני שליט הייתי במצרים והיה סיפק בידי לעשות, אבל בני לא יניחום מצריים לעשות, לכך השביעם לכשיגאלו ויצאו משם שישאוהו: והעליתם את עצמתי מזה אתכם - לאחיו השביע כן, למדנו שאף עצמות כל השבטים העלו עמהם, שנאמר אתכם"". והוסיף ספורנו "ויקח משה את עצמות יוסף עמו. בהיותו אז נשיא הדור: כי השבע השביע את בני ישראל. והנה חיוב הדור מוטל על נשיאו" ובירר דבריו אור החיים שאף שנאמר "פקוד יפקוד גם פקידת העושר ואף על פי כן תדחקו עצמיכם ותסבלו עצמותי, הגם שיהיה להם מעצמות כן הפסד כשיעור משאו מכסף וזהב, ותמצא שכן עשה משה כאומרם ז"ל (זוה"ק ח"ב מ"ו) שבמקום שיטעון כסף וזהב טען ארונו של יוסף במקומו, ונטל שכרו על הדבר". ופה מצד הכרת הטוב והתקשרות למסורת אבות נמצאת גם סיבת מיקום של הפסוק. כי איך שייך לקשר הפגם שהיו מסוגלים לחזור למצרים עם המציאות של עמוד אש ועמוד הענן, אלא על ידי הכרת טוב והשתייכות של כל העם למסורת אבות ובזה הוכיחו שכל הקלקול הוא רק דבר חיצוני אבל בפנים הם אוהבי ה' כאבות. ורק אחרי הודיעו זה אומר לנו הכתוב על נס של עמוד האש ועמוד הענן ופירש זה רש"י "לנחתם הדרך - על ידי שליח. ומי הוא השליח עמוד הענן, והקב"ה בכבודו מוליכו לפניהם. ומכל מקום את עמוד הענן הכין להנחותם על ידו, שהרי על ידי עמוד הענן הם הולכים, ועמוד הענן אינו לאורה אלא להורותם הדרך: לא ימיש - הקב"ה את עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה. מגיד שעמוד הענן משלים לעמוד האש ועמוד האש משלים לעמוד הענן, שעד שלא ישקע זה עולה זה" ועמודים האלה היו עצמת התגלות השכינה וכמו שהיו מאירים ומראים דרך כך היו מישרים את הדרך עצמו ומלאו את עם ישראל בנסים. ועוד רמז בעל הטורים "ולילה בעמוד אש - ולילה ו' במסורה. הכא. ואידך ולילה ללילה יחוה דעת שלילה זו מחוה דעת לליל מלחמת סיסרא שהיתה גם כן בלילה שנאמר (שופטים ה', כ') הכוכבים ממסילותם נלחמו עם סיסרא, ואימתי כוכבים נראים? בלילה" ועל כן פרשה הזאת מספר שופטים קוראים מאחרי קריאת פרשה בשלח כמו הפטרה:

Týdenní oddíl Berešis (Gn.1,1 6,8) Rabi Jicchak Seifert

Týdenní oddíl Berešis (Gn.1,1 6,8) Rabi Jicchak Seifert Týdenní oddíl Berešis (Gn.1,1 6,8) Rabi Jicchak Seifert 1./ Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. 2./ A země byla pustá a prázdná a tma byla nad tvářemi propasti a duch Boží se vznášel nad tvářemi vod.

Více

nějaký spor mezi lidmi tak je mezi nimi rozepře a když je pak spor rozhodnut tak mezi nimi panuje mír. Z toho vyplývá že oltář a právní nařízení se

nějaký spor mezi lidmi tak je mezi nimi rozepře a když je pak spor rozhodnut tak mezi nimi panuje mír. Z toho vyplývá že oltář a právní nařízení se Týdenní oddíl Mišpotym Rabi Jicchak Seifert Šemous 21 1.) A toto jsou soudní nařízení které před ně položíš. 2.) Když koupíš hebrejského otroka po šest let bude sloužit a sedmého vyjde na svobodu zadarmo.

Více

Šmílův DAF. Vajera 5772. Alijot v kostce. 15. chešvan 5772 12. listopad 2011

Šmílův DAF. Vajera 5772. Alijot v kostce. 15. chešvan 5772 12. listopad 2011 Šmílův DAF 15. chešvan 5772 12. listopad 2011 začátek šabatu: 16:06 konec šabatu: 17:14 Vajera 5772 Časy pro tento týden čas tfilin od 6:00 šma jisrael do 8:26 mincha od 12:09 západ slunce 16:22 tři hvězdy

Více

סידור המשחק מרגלים רבי מרגלים המפתח

סידור המשחק מרגלים רבי מרגלים המפתח התחלקו לשתי קבוצות שחקנים, במספר שחקנים ומיומנות שחקנים שקולה לכל קבוצה. קבוצה אחת כחולה וקבוצה אחת אדומה. תזדקקו לכל הפחות לארבעה שחקנים עבור המשחק הבסיסי )שתי קבוצות של שני שחקנים כל אחת(. עבור חוקי

Více

Princ se stane pastýřem

Princ se stane pastýřem Bible pro děti představuje Princ se stane pastýřem Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Předmluva Úvodem Židovský král

Předmluva Úvodem Židovský král Obsah Předmluva Úvodem Židovský král Kniha Jehošua. Jehošua bin Nun, generál s Tórou. Jericho, Aj a Givon, tři kroky vpřed. Dobytí a rozdělení země, od zázraků k realitě Kniha Soudců (Šoftim). Tvrdý pád

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

DVAR TORA RAV MENACHEM KALCHHEIM. Proč je smazáno šem Ha-Šem, jméno Ha-Šem [viz verš 5, 23]?

DVAR TORA RAV MENACHEM KALCHHEIM. Proč je smazáno šem Ha-Šem, jméno Ha-Šem [viz verš 5, 23]? y u d, c a jna dju דף פרשת שבוע בצ'כית פ ר ש ת נ ש א צאת שבת: 22:20 כניסת שבת : 20:52 מ"ח למ"טמונים ד ' סיוון תשס"ה דבר תורה הרב מנחם קלכהיים על מה נמחק שם ה'? ישנו איסור על מחיקת או ביזוי שם ה', וזו הסיבה

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

poznejbibli Zkoušky v mládí biblické studie pro mladé

poznejbibli Zkoušky v mládí biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. lekce Josefův život Zkoušky v mládí Další doporučená čtení: efeským 6,13-17 Jakub 1,12-18 poznejbibli biblické studie pro

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

דיני חוזים ד"ר אלעד פינקלשטיין עו "ד אמיר אוסטרמן בהצלחה!

דיני חוזים דר אלעד פינקלשטיין עו ד אמיר אוסטרמן בהצלחה! דיני חוזים ד"ר אלעד פינקלשטיין עו "ד אמיר אוסטרמן בהצלחה! בימים אלו אתם מתחילים סמסטר נוסף שמהווה עוד שלב לקראת סיום התואר. ככל שאתם מתקדמים בשלבי התואר, רמת הלמידה עולה, הקושי גדל, ואתם לאט לאט הופכים

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

B10 Klíčový verš: Exodus 12,13

B10 Klíčový verš: Exodus 12,13 Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: PoznejBibli biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. lekce: Mojžíš Hod beránka Přečti si: Exodus 12,1-14 a 29-36 a 50-51 Klíčový

Více

Bible pro děti představuje. Čtyřicet let

Bible pro děti představuje. Čtyřicet let Bible pro děti představuje Čtyřicet let Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2017 Bible for Children,

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Chroustovice Pardubice Cf 5. 12. 1942 1 Chrudim Pardubice Cf 5. 12. 1942 (88) 92 / 6 Pardubice Cg 9. 12. 1942 (1)

Chroustovice Pardubice Cf 5. 12. 1942 1 Chrudim Pardubice Cf 5. 12. 1942 (88) 92 / 6 Pardubice Cg 9. 12. 1942 (1) Chrast u Chrudimi Pardubice Cf 5. 12. 1942 ( ) 33 / 4 Chroustovice Pardubice Cf 5. 12. 1942 1 Chrudim Pardubice Cf 5. 12. 1942 (88) 92 / 6 Pardubice Cg 9. 12. 1942 (1) אנשים נעצרו / arrested 2 osoby zatčeny

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015 4. neděle po Zjevení 1. února 2015 kniha Soudců 23Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: Náš bůh nám vydal do rukou Samsona,

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu 1 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Bible pro děti. představuje. Sbohem Farao!

Bible pro děti. představuje. Sbohem Farao! Bible pro děti představuje Sbohem Farao! Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ

JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ Lidé rádi poslouchali Ježíšova podobenství. Byly to příběhy nejen krásné, ale také velmi poučné. Aby nás naučil, že máme milovat i své nepřátele, Ježíš pověděl podobenství o člověku,

Více

B10. poznejbibli. Napříč rudým mořem. biblické příběhy pro mládež

B10. poznejbibli. Napříč rudým mořem. biblické příběhy pro mládež Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: dresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mládež Vedoucí skupiny: 1. STUDI Mojžíš Napříč rudým mořem Přečti si: xodus 13,17-22 14,1-31 Další doporučená

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Neděle 31. (18.) ledna

Neděle 31. (18.) ledna Neděle 31. (18.) ledna Otázky na opakování 1. Co je to svatá tajina pokání? 2. Mohou být v tajině pokání odpuštěny všechny hříchy? 3. Proč nás Bůh stvořil? 4. Co je to Boží zjevení? 5. Který egyptský poustevník

Více

Bible pro děti. představuje. Čtyřicet let

Bible pro děti. představuje. Čtyřicet let Bible pro děti představuje Čtyřicet let Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Krátký život pro zlaté tele

Krátký život pro zlaté tele Krátký život pro zlaté tele Ex 32: 1 Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

1. neděle adventní. Cyklus A Mt 24,37-44

1. neděle adventní. Cyklus A Mt 24,37-44 1. neděle adventní Cyklus A Mt 24,37-44 Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Já, Jan, viděl jsem anděla sestupujícího z nebe: v ruce držel klíč od propasti a velký řetěz. Popadl draka, toho starého

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Nové přírůstky v knihovně ŽMP - leden 2016

Nové přírůstky v knihovně ŽMP - leden 2016 Nové přírůstky v knihovně ŽMP - leden 2016 Pozn. Signatura DS knihy v oddělení pro dějiny šoa Signatura ED knihy v oddělení pro vzdělávání a kulturu Signatura BED - knihy v oddělení pro vzdělávání a kulturu

Více

Izrael. soudců a králů. Jan Divecký. Pokračování Příběhů Tóry

Izrael. soudců a králů. Jan Divecký. Pokračování Příběhů Tóry Izrael soudců a králů Jan Divecký Pokračování Příběhů Tóry Nakladatelství P K Praha Za finanční podporu při vydání této knihy děkujeme panu Michalu Dostálovi. Jan Divecký, Nakladatelství P K,, ISBN --

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

Bojovníci za pravdu. Někdo musí něco udělat, a to dnes!

Bojovníci za pravdu. Někdo musí něco udělat, a to dnes! Bojovníci za pravdu Těžko říct, co se člověku táhne hlavou, když dospívá. Svět na něj doráží, nutí ho do pochodu, za dávnými příběhy pohádek a dobra ukazuje jen rozšklebenou tvář a výsměch. Všechno se

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Izrael. soudců a králů. Jan Divecký. Pokračování Příběhů Tóry

Izrael. soudců a králů. Jan Divecký. Pokračování Příběhů Tóry Izrael soudců a králů Jan Divecký Pokračování Příběhů Tóry Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nakladatelství P K Praha U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ Dlouho se na ten výlet těšily a říkaly si, že i jim se něco pěkného přihodí, jak už to na výletě bývá. A přihodilo se. Bylo velice krásné červnové jitro,

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Návštěva anděla Kdysi dávno žila v Nazaretu dívka. Byla jemná a skromná a jmenovala se Marie. Zasnoubila se s tesařem jménem Josef. Jednou, když si vyšla na procházku, přihodilo se jí něco

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Přečti si: Exodus 7,1-24

Přečti si: Exodus 7,1-24 Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Mojžíš a první rána Farao, vládce Egypta, zatvrdil svou mysl. Rozhodně se NECHYSTAL propustit své hebrejské otroky na svobodu. poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si:

Více