Paížský deník Odjezd ve tyi odpoledne. Byl jsem tam už v 15.20, nemohl jsem se dokat. Úastníci zájezdu byli lidé rzného vku, od ddoušk a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Paížský deník 26. 10. 2005 Odjezd ve tyi odpoledne. Byl jsem tam už v 15.20, nemohl jsem se dokat. Úastníci zájezdu byli lidé rzného vku, od ddoušk a"

Transkript

1 Paížský deník Odjezd ve tyi odpoledne. Byl jsem tam už v 15.20, nemohl jsem se dokat. Úastníci zájezdu byli lidé rzného vku, od ddoušk a staenek pes mladé dvojice až po rodie s dtmi (tedy dti ve vku let). Prvodkyn byla sympatická mladá dívka, v Plzni pistoupila starší paní (to byla prvodkyn naší plky). Pejezd pes hranice do Nmecka byl hladký (jeli jsme pes Mannheim, Saarbrücken, ve Francii pes Méty, Remeš (Metz, Reims), ani jsme si toho nevšimli. Rozvadov se z nmecké strany menuje Waidhaus. A pak dál po dálnici. Na videu bžel film o Paíži, pak Amélie z Montmartru lidi to moc neuvítali, ale je to hezký. Pak se už šlo spát, ale njak mi to nešlo. Jen jsem se vrtl, budil slenu vedle sebe. Ne a ne usnout. Neml jsem kam dát nohy (i když jsem malej), pak m zaalo bolet levé koleno, záda, za krkem. Usnul jsem tak tikrát po minutách. V 5.00 ráno jsme se na hoku zastavili u pumpy ped Paíží, vyistil jsem si zuby, trochu se opláchl, dal si kafe a pak rajskou v kelímku z automatu (rajská docela šla, udlala mi po té probdné noci dobe). V šest hodin jsme vyrazili do Paíže a doprava u zaala houstnout. Srandovní bylo, že v té tm nám prvodkyn vyprávla, co kde je za pamtihodnost. Dojeli jsme na námstí Etoile, objeli oblouk a dojeli na Place de la Concorde. Ješt nám nco ekla o Tuireliích a jeli jsme na Trocadero. Tam nás vysadili z autobusu. Prošli jsem mezi muzei a uvidl jsem panoráma s Eiffelovkou. Zaalo svítat, pes ješt tmav modrou oblohu se táhly pruhy rud nasvtlených mrak, domy se pomalu rýsovaly ve svtle. Bylo to nádherný te jsem skuten v Paíži. Ml jsme sraz až v 8.45 a mli jsme jít na Eiffelovku. Skoil jsem si na další kafe a croissant do první kavárny, která se namanula. Frantíci snídali to stejné, popíjeli kafíko. Njaký asiat si dával pivko a žertoval s vrchním. Sranda, pohoda. Kafe výborný, po všech tch instantních srakách. Koupil jsem si ješt bagetu a vyrazil k vži. Na fotkách jsem ji vidl mockrát, také ve filmech atd. Ale jaká je to stavba, jsem si uvdomil, až jsem stál pod ní. To se nedá popsat. Je to obrovský. Televizní vž na Žižkov je stejn vyoká, ale ten pocit mohutnosti jsem tam nikdy neml. S odstupem si uvdomuji, že moje pedstava o velikosti neho byla zformována v malých pomrech tady u nás. V Paíži a vbec ve Francii - jsou pojmy jako že je nco veliké, mohutné, rozlehlé atd. pojaty v jiných dimenzích. Všechny vzdálenosti jsou daleko vtší, než jsem byl zvyklý v Praze, ale teba i ve Vídni. Na Eifelovku se mi nechtlo, je to moc turistické. Také se tam zaala shlukovat spousta lidí a to já nemusím. Trpím ztrátou soukromí, lidi mi trochu vadí (proto uím cha cha). Domluvil jsem se s prvodkyní, že se uvidíme v jednu ped Invalidovnou a pro jistotu jsem si ješt napsal, že máme sraz v u Pantheonu (pak bychom mli jet do hotelu). Vyrazil jsem pes park u Eiffelovky, minul sousoší a stavbu Ivana Theimera stavba nco jako antický chrám a sousoší vnované výroí vyhlášení deklarace práv lovka (1789). Je to taková postomderní koláž motiv, pkn provedených a navíc s rznými vtípky. Vedle sousoší byly i njaké jakoby antické nádoby odlité do bronzu. Držadla byla vytvarována zcela realisticky do podoby had. ásti soch byly pokryty drobným reliéfem, což byl text deklarace (asi njaká mechanická reprodukce pvodního textu). Pipadalo mi to, jako když se otisklo vydání novin do papírové matrice (tady to ovšem bylo pozitivní a reliéfn vystupovalo nad povrch). Minul jsem vojenskou školu a Invalidovnu (ty prostory, ta nádvoí! mlo tam být ubytováno veterán) a vešel do Rodinova muzea.

2 Rodin síla! Brána pekel odlitá do bronzu. Desítky soch a nápad n co d lal pro jiný ú el, ale hodilo se mu to do brány a tak to tam umístil. V záme ku, který vlastnil, jsou i vaianty uspo ádání Brány hlavní téma m l být k íž, nad ním m l sed t Myslitel. K tomu zahrada s dalšími sochami. V zast ešené ásti varianty mramor t eba t ikrát Hugo. Pokaždé jinak a pokaždé skv lé. V zahrad varianty k postavám Ob an z Calais. Vždycky mi splývali ve skupinu, ale tady stály samotné osoby. Byli to konkrétní lidé, historie zachovala jejich jména. Rodin si je všechny pojmenoval. Tolik variant. Ta poctivost! V záme ku jsou varianty umíst ní na zemi i na podstavci vždycky jsem si myslel, že to cht l bez podstavce. Celé to umoc uje tenhle teplý podzim, slunce prosv tluje zežloutlé listí, padá na sochy, hraje si na nich se stíny. Uvnit další varianty, t eba Hugo 3x v bronzu (myslel jsem, že ho ud lal jen v mramoru). Spousta menších mramor, akty, asto v dost erotických polohách (nemyslím jen Milence vypadají jako n koli okamžik p ed milováním). Ale ten mramor zpracovaný v m kkých formách celé téma zjem uje. Krásná je Danae jemné k ivky bok a zad, vlasy splývají ve vlnách podobných vodnímu živlu. (že by tam byla n jaký souvislost? Danae oplodnil Zeus v podob zlatého dešt, otec ji zavrhl a v kovové truhle vypustil na mo e. Není to jen moje konstrukce?). Sochy vystaveny s malbami E. Carriera byl Rodinovi v mnohém dost blízký. Taky tu vystavují sochy, které socha vlastnil Buddha, starý Egpt, antická kamenná torza. A taky varianty Balzaka. Od realistických (dokonce jako p kn obézní akt) až po ten radikáln nový, kterého máme v Praze. To je vlastn kubismus p ed kubismem Rodin nakousl spoustu témat, která pak rovinuli socha i XX. století. P kn m to vy erpalo. Skoro jsem už necht l ani nikam jít. Ale vyrazil jsem. Nejd ív do Musea d Orsay, kde jsem cht l uplatnit svou noviná skou pr kazku, ale nešlo to, tak jsem se šel podívat k Notre Dame. Procházka po náb eží byla v tom pohodovém dnu velmi p íjemná. ale ješt hez í to bylo hned u Seiny. Voda, pablesky slunce a lod to asi musel vid t Lhoták, myslím že pro pár obraz ( erné lod s ervenými pruhy) erpal inspiraci v Pa íži. P es mosty se ty í v že Notre Dame, nakreslil jsem si to dvakrát, pokaždé z jiné strany eky. Od Notre Dame jsem p ešel k Tuireliím, zkusil jsem výstavní sí naproti Oranžérii, ale výstava m nezaujala, odešel jsem. Aspo se setkám s ostatními u Invalidovny. Sraz jsem nestihl, ale takže jsem si prohlédl Invalidovnu sám. Koupil jsem si t ídenní permanentku na výstavy (36 Euro, ale vyplatilo se to) a procházel jsem tímhle obrovským barákem. Staré doby odbyli

3 žádní rytíi, žádná brnní a modely hrad. To jsme mli ve vojenském muzeu lepší. Za to Napoleon to bylo nco. Uniforma kdejakého poskoka tam mla svou vitrínu. Ke konci jsem to ani nevnímal. A potom ty obrazy Napoleon tady, támhle jeho generálové hrozný. Blbnou tady s Napoleonem jako Rakušáci s Franzem Josefem. Na toho chlapa jsem narazil ješt jednou, když sem procházel pod arkádami v prvním pate. Stojí tam na zábradlí a v nadživotní velikosti vypadá jako fantom. Pak první svtová a druhá válka nejvtší osobnost samozejm de Gaulle. Už jsem nemohl, tak jsem se šel podívat do kostela. Tam m to pešlo. Já mám ten jejich klasický barok rád. Ono to totiž není peplácané. Jacques Germaine Soufflot to udlal hezky, kupole je sice zvenku pozlacená (v podveer se krásn leskne do daleka), ale jinak je to takové skromné. Uvnit visí omšelé trofejní prapory a jinak nic. Bonapartovu hrobku jsem nenašel, ale ani mi to nevadilo. Byl as vyrazit do Musea D Orsay. Fronta tak na dv hodiny, naštstí jsem s permanetkou mohl boním vchodem a pak to šlo rychle. Barák je obrovský, jako všechno tady, je to bývalé nádraží. Uvnit to pekopali, vystavli nové kamenné zdi, do nich díry, na tom visí lanka s háky na obrazy. Praktické, vtipné. Uvnit sochy XIX. století, ds, hrza, patos a šestkrát pevaená ecká inspirace. Až teda na Carpeauxe v tom je vtip a nha. Tém všechny jeho sochy se usmívají, pirozn pohybují, nebo taní. Zaal jsem zleva barbizonskými. Cením si Milleta, Sbraky klásk nejsou ký, je to jemn namalováno. Daubigny zimní krajina v pastách, maloval živeln, s chutí, evidentn ho to bavilo, stejn tak jako Theodora Rouseaua. Pro mám rád Corota? Asi proto, že nikdy nebyl popisný. V Louvru má ale lepší vci. V údivu hledím na Courbetv Ateliér to je OBROVSKÉ plátno, ekl bych tak 4x7 metr. Podobn Poheb v Ornans postavy v nadživotní vlikosti. Na to je každá reprodukce slabá, to se nedá vystihnout, to se musí vidt! Manet, Snídan v tráv zajmavé, jak mu perpektivn nevycházelo pozadí že mu to nevadilo? A samozejm impresionisté hodn se mi líbil Sisley. Ty jeho erné lod s erveným pruhem, to je nápad, který kopíroval nejen Lhoták, ped ním už Chittusi a pak Karel erný. Monet ped Monetem realistické, tmavé obrazy. Asi jako Antonín Slavíek ped Slavíkem. Makové pole rudá v nádechu fialové. Hezké vrné mám tu zkušenost také. Pissaro taková poctivost, poád pemalovával, dokud to nebylo ono. Ty pasty na pastách! Chavannes Chudý rybá, krásné, návrhy fresek decentní, vyvážené. Symbolista jako Gustave Moreau ale to bylo nco jiného. Moreau surrealista ped surrealisty! Iason a Medea, síla. Má v Paíži muzeum, musím se tam píšt podívat. A už toho mám dost. Za hodinu máme sraz u Pantheonu, tak tam pojedu MHD, už m bolí nohy. Neml jsem jízdenku na autobus a tak jsem se svou lámanou anglitinou ptal njakého penzisty, kde se to dá koupit. íkal mi, že bu v metru (ale široko daleko žádná stanice) a nebo pímo u idie. Ale že je to drahé. Nakonec se slitoval a lístek mi dal. Peníze nechtl, má prý slevu (carnet). Až te, když to píšu, jsem si vzpomnl, že jsem kdysi koupil jízdenku do metra njakému Nmci, který si neporadil s naším automatem. Takže se mi to po letech vrátilo. Dojel jsem k bulváru Saint Michele, míjeli jsme kostel st. Germain-des-Pres (musím se tam vypravit, až tu budu píšt) a vystoupil jsem u Sorbonny. Kostel je kupodivu malý (píjemn malý), ale dovnit

4 ani do univerzity se nedosteš. Hlídají to stráže jako kampus a pouští jen na prkazky. Narazil jsem na druhou plku party s mladou prvodkyní a vyšli ten kousek k Pantheonu. Je to pkná stavba, jaksi vyvážená. Uvnit ale hrza po stnách samé výjevy z francouzské historie, velké plachty samých patetických váleník. Nejlepší byla ti plátna od Chavannese, ale i to byly v kontextu jeho tvorby spíš slabší vci. V kupoli zavšeno kyvadlo (Foucaltovo). Poítal jsem dobu rozkyvu a vycházelo mi to na osm vtein. No, možná poítám moc rychle, ale i tak to bylo impozantní, jak se závaží pomalu neslo vzduchem, na chvíli zastavilo v mrtvém bod a rozvážn pokraovalo nazpátek. Lano bylo zavšeno ve výšce snad 80 metr, proto ten dlouhý rozkyv. Tady si Foucalt ovoval otáení zem, ale už si nepamatuji jak. Fyziku jsem ml naposledy ped 31 lety. V podzemních výklencích, ve velmi skromných klasicistních náhrobcích, jsou uloženi francouzští velikáni. Vicor Hugo, spolen s obma Dumasy. A další teba Monge (tuším že matematik, Mongeova rovina taky jsem to vidl naposledy ped 31 lety).vedle náhrobk umístny panely s údaji. A te jsem se nasral. Pro je to jen francouzsky? Že mají nápisy v galeriích jen francouzsky, už jsem už rozdejchal, co taky nadlám, ale tohle je nco jiného. Takže jsem se nic nedovdl. Vyšl jsem ven, slunce už stálo docela nízko a zlatilo stechy a bylo nádhern teplo. Rychle jsme naskákali do autobusu, stál totiž na zastávce MHD a vyrazili do hotelu. První plka bydlela v centru, vyložili jsme je pímo na hlavní za šíleného provozu. To si lovk ani nedovede pedstavit. Poznámka k provozu je to tu neskutený. Takové zácpy jsem zatím nevidl. Auta jedou krokem nkolik kilometr. Jezdí se tu dost odvážn, ale idii dodržují ervenou. Chodci na ervenou nedbají a navíc pecházejí ulici, kde je zrovna napadne. Kupodivu jsem za celou dobu nevidl bouraku, jen pár aut mlo pomuchlané nárazníky. Jezdí se tu v peguotech, renaultech, smartech, obas njký diplomatický medvd. Málo japonských aut, fordy nebo americká auta vbec ne. I když jsem jednou vidl tereáka lexus, ale to byla fakt výjimka. Jezdí se hodn na motorkách, ale samé neznámé znaky, hodn skútr to je v tom provozu velmi praktické. Parkují všude, i tam, kde nemají a tak je obas kontrolují policajti. Bavil jsem se, když jsem vidl docela obézní ernou policistku na motorce, jak buzeruje njakého idie. My jsme bydleli o kousek dál, v hotelu Printania na rue D Avron 111. Ujet tch pt kilometr (víc to teda nebylo) nám trvalo skoro 45 minut. Pšky bych tam byl snad rychleji. Podle prvodkyn to mla být dobrá tvrt. Spíš konila ta stará zástavba a za námi se už tyil njaký mrakodrap a obrovský obchoák carefour. Vedle hotelu mli njací Turci krámek s kebabem, a vbec tam bylo dost erných. Ale aby to nevyznlo njak rasisticky prost tu jsou a dlají si svoje. V muzeích a galeriích byla vtšina obsluhy erná nebo asiati, v obchodech ernošky, nkteré i docela hezké. Poznámka k ženským Njak se traduje, že jsou ty Paížanky hezký a že se umí obléct, ale já teda nevím. Naše holky mi snad pipadají hezí. A že se umí obléct? Tém všechny mají dost skromné obleení, sice elegantní, ale nic moc. Nejlépe obleené byly Italky, pak snad Japonky, i když jejich nkteré kombinace byly dost divoké nebo nesourodé. Naše holky rozhodn nezstávají pozadu. Zase je fakt, že obézní ženskou jsem tam nevidl (pokud to ovšem nebyla njaká eská mamina). Hotel byl lehce špinavý, koberec na schodech nevidl vysava celé msíce. V pokoji isto, podlaha vlnitá jako golfové hišt a mírn pohyblivá. Tapety bych snad pilepil i já lépe, rozhodn aspo tam, kde mly být. Vana lehce ucpaná, voda teplá tekla snad až po pl hodin. No neva, vysprchoval jsem se i ve studené, poteboval jsem to jako sl. A pak ješt jednou teplou. Spolubydlící, pan Milan Paleek se ztratil nkde u Invalidovny, ale uml francouzsky a tak se doptal. Pišel chvilku potom, co jsem se ubytoval. Prohodili jsme pár slov, dali panáka ferneta a vyrazili na kut. Teda já ješt s panákem v ruce jsem se podíval z balkónku (bydlíme v šestém pate a tak jsme mli trochu rozhled). Pod námi dopravní cvrkot, svtla aut prosvcovala koruny strom rostoucích na chodníku. Vypadalo to jak obraz od Pissara (Montmartre v noci, 1863). A pak už jsem šel spát od osmi do pl sedmé. Jako mimino. Já prost spát potebuji.

5 Vzbudil m pan Paleek, který už delší dobu nespal a tak vyrazil na kafe do protjší kavárny. Recepní mu zamkl a šel se pomilovat s pokojskou (aspo to tak Paleek podal). Tak musel prolézt oknem schovaným za automaty na pití. Prý by ho to nenapadlo, ale pedtím zamíil do hotelu njaký párek nalitých Anglán. Tak to jen zopakoval po nich. Po mírné snídani (kafe, croissant a houska) jsme o pl osmé vyrazili do Fontainebleau. Provoz byl už pkn hustý, ale z msta to šlo. Kolem Paíže je to jen placka, vidli jsem jen pole a obas krávu, taky tábor motorizovaných cikán a za hodˇku jsme dojeli do F. Zámek vznikal dlouhou dobu, ale za Františka I. získal koncepci, která vydržela ješt dv st let. Zaízení se dochovalo docela v dobrém stavu, za revoluce se toho ani moc nerozkradlo a tak to nebyly jen prázdné pokoje. No prázdné spíš peplácané na strop štuk, zlato, obložení vyezávané, tapety Prost klasický zámek. Hezké bylo muzeum zámeckého divadla a knihovna, baletní sál a pijímací salon. Jinak teda nevím. Blbosti jako stolek, u kterého Napoleon podepsal abdikaci, pokoje císaovny No nevím. Pesunuli jsme se do Versailles. Vdl jsem, že je zámek velký, ale to, co jsem vidl, mi vyrazilo dech. Zámek se z jednoho místa nedal obhlédnout. Prost obrovské dílo. Uvnit OBROVSKÉ pokoje, kde bydlel Louis XIV., kde pijímali, kde se odbývalo ranní vstávání za pítomnosti šlechty a služebnictva. Ten se ani nevys, aby za ním nkdo nestál. Spousta obraz LXIV., Ludvík tak i onak ale zase jsem rád, že jsem vidl nkteré originály, teba od Hyacintha Rigauda. Ve Versailles bydlel také Bonaparte, tak jsou tam i památky na nj korunovace Marie Louisy od Jacquesa Louise Davida. Písaha na orly, Napoleon tak i onak. Ds a hrza taková pompa, vlezdoprdelismus. A to David zaínal jako revolucioná! Pak zase obligátn peplácané pokoje. Tšil jsem na zrcadlový sál, ale bohužel se opravuje. Vidli jsme z nj sotva tetinu, ale zase byly ty opravované ásti zepedu opateny zrcadlem. Tam se odrážel ten zbytek a tak jsem si mohl udlat aspo trochu pedstavu, jak je to velké. Délka 80 metr, šíka 17, výška tak 20. Všude štuky a na strop fresky, hlavn od le Bruna. samá pompa a oslava LXIV. To se potkali dva megalomani Ludvík a Charles le Brun, ti to rozvinuli. Zámek stojí na kopeku, svažuje se k dalšímu dílu fontánám a velkému kanálu (ten má na délku tak dva kilometry). Šílené rozmry! Je to fakt ohromující. Ani se nedivím, že vtšina evropských potentát chtla nco podobného a mnozí se o to aspo pokoušeli (s rzným úspchem). Ale nic tak velkého nikde nestojí takové prostory se tžko daly najít a na vybudování by byla poteba obrovských prostedk. Na to nikdo neml. Ješt jsem s Palekem navštívil velký a malý Trianon. Velký není nijak rozmrný, dalo se tam žít (asi proto sem utíkala markýza de Pompadour) a malý je vyslovn píjemný. Vyrazil jsem vlákem do Paíže, protože se mi nechtlo ekat další dv hodiny na ostatní. Ochotná slena mi vysvtlila, kam mám strit jízdenku, protože jsem tch otvor v automatu našel víc a nevdl, kudy kam. Za dvacet minut jsem byl v Paíži (autobusem to trvalo víc jak hodinu). Chtl jsem vystoupit na La Défense, abych mohl jet metrem do Centre Pompidou, ale pak jsem si to rozmyslel. Konená byla na Gare Saint Lazarre, to jsem chtl vidt. Vždy to nádraží maloval už Monet. Jeli jsme širokým obloukem, v jedné chvíli jsem vidl nádherné panorama vlevo mrakodrapy La Défense, Montmartre s katedrálou Sacré Couer a vpravo Eiffelovka. Nádraží St. Lazarre zastešeno jako hlavní, jinak se od dob Monetových nic nezmnilo. Všude hluk a spousta lidí, bezpenost zajiš oval osamlý vojáek v maskáích s krátkým samopalem pes rameno. Zeptal jsem se na informacích na trasu k Centre Pompidou. Paní byla ochotná, ekla mi stanici, kde musím vystoupit, ale s tak strašnou výslovností, že jsem rezignoval. Když vidla, jak se neš astn tváím, napsala mi to na papír a ješt mi

6 dala mapu MHD. Ono je to metro v Paíži trochu složitjší, musíte znát konenou na trase, kam jedete. Jenže, kdo si má pamatovat ta jejich jména. Samozejm jsem to spletl, ale pak jsem správn pestoupil a bylo to v pohod. Poznámka Vchod do metra vede pes turniket, který se za vámi po chvilce uzave. Toho využívají místní neplatii, kteí i vyíhnou chvilku, kdy nkdo prochází peskoí otoné tye a rychle se za vás zasunou, aby se jim dvee turniketu nezavely. Taky mi jeden takový sportovec málem skoil na záda. Metro stavli už na konci XIX. století a tak je to dost skromné také trošku špinavé, oni si na poádek moc nepotrpí. Nástupišt jsou úzká a pechod z jedné linie je nkdy pkná procházka. Novou stanici jsem vidl jen jednu, stny vyzdobili veselými keramickými motivy a vypadalo to trochu lépe. Továrna na umní, Centre Pompidou, je fakt továrna zvení samé roury od vzduchotechniky a sítí. Hnusný. Ale hala v pízemí je ješt horší vypadá to jak na hlaváku. Moe lidí, kravál, do toho neony, které oznaují vchod ke expozicím. Vyjel jsem po eskalátoru do šestého patra a trochu m to smíilo s touhle stavbou. Pojízdné schody jsou umístny v prhledných tubusech vn stavby a tak jsem ml bhem jízdy možnost koukat na paížské panorama. Notre Dame je tak blízko Shlédl jsem výstavu o Velkém tesku v umní, na Dada se muselo platit zvláš a to se mi už nechtlo. Big Bang ukazoval všechny podnty moderního umní od kubismu po dnešek. Byly zde vystaveny knihy, které zásadn ovlivnily myšlení umlc zapsal jsem si jen Pana Testa od Paula Valéryho, od Michela Butora Modification. Co jsem vidl mj první Mondrian: bílá je namalována kolem erné, to není natraská práce. První Max Ernst, druhý a tetí Dalí (klavír se šesti Leninovými hlavami), první Magritte. Potšilo, že je tam náš Zdenk Sýkora, fotky od Jaromíra Funkeho a pornografické koláže od Štýrského (s varováním a na to nekoukají dti, cha cha). Výstava koní tématy Revolta, Revoluce, Konec historie a Smrt. Na stn vidím Maleviv erný kíž a to je konená. Dál už nemžu. Bolí m v levém boku, pravá kyel a zaínají m bolet uby. Nejvyšší as pestat. Sjel zase do pízemí, s každým patrem se snižoval rozhled až jsem sál zase na šikmém námstíku ped fabrikou na umní. Mimové a kejklíi tam bavili polehávající lidi. Sedl jsem si na schody, najedl a odpoinul si. Koukám, že vedle fabriky je zrekonstruovaný ateliér mého oblíbeného sochae Constantina Brancusiho. Dv místnosti, do kterých jsem mohl nahlédnout pes okna. Sochy, skicy, náadí, malá kováská výhe a na devném pate postel, kde spal. To bylo všechno Taková skromnost. Žít jako žebrák, pracovat jako otrok, rozhodovat jako král. Spousta soch v mítku, které bych nepedpokládal Kohout mil snad ti metry. A pak už jsem vyrazil do hotelu. Sjel jsem kus metrem, jenže jsem se zase spletl a vylezl až na Saint-Mandé. Tak jsem si íkal, že se projdu jenže tady ty vzdálenosti jsou trochu vtší. Trvalo mi hodinu a pl, než jsem došel k Printanii. Cestou jsem nakoupil njaké sýry, paštiku a víno, minul Place de la Nation a pak zase bloudil. Podle mapy bych ml dojít k Rue D Avron, ale ulice konila na njakém námstíku, ze kterého vedly ti cesty (jako v pohádce: Dáš-li se prostední ). Pak mi to došlo. Mapa prost nebyla pesná, Francouzi jsou lemplové. Vyrazil jsem tak njak pibližn a hotel jsem našel. Sprcha, panák, bageta a bylo fajn. Nakreslil jsem si pohled z okna hotelu, abych ml i nco jiného než rychlé poznámky a nártky v bloku Po snídani jsme vyrazili k Notre Dame. Sice pod mrakem, ale teplo. Udlal jsem si zase vlastní program. Zamíil jsem k Justinímu paláci, k Saint Chapelle. Ivana Motýlová mi íkala, že je krásná to nevím, bylo stále pod mrakem a tak se nerozsvítila, v kapli vládlo píšeí. Ale ty elegantní sloupy a velká prosklenná okna, to pkné bylo. Zamíil jsem k Picassovu muzeu, což je kousek. Vedle stálých exponát zde prezentují tematicky zamené výstavy, tentokrát s námtem kresby. Bylo fakt dkladné, od dtských (ale už dokonalých) kreseb pes secesní až k posledním vcem. K tomu sochy, nárty k sochám. A tch variant ke všemu. Kubismus byla cesta, ne nápad. Než namaloval Sleny z Avignonu, to bylo variant postav a tváí. Krásn dokumentováno, jak si formy zjednodušoval, abstrahoval, než to bylo ono. Co on vlastn maloval a kreslil? Vtšinou lidské postavy, akty, portréty. Poád, dokola. Nkdy njaké zvíe (býk, ovce, holubice atd.) a to je vlastn všechno. Ale dlal to s takovou invencí a vynalézavostí, že to ohromuje.

7 A byl as jít do Louvru. Vešel jsem pes Cour Carré a zamíil k pyramid (dsná stavba). Na druhou stranu je fakt, že díky tomuhle monstru mohli mezi kídly Louvru vytvoit vstupní prostor, kde se vyídí vstupné, návštvníci si odloží atd. Ale na povrchu už nic být nemuselo. Louvre je OBROVSKÝ. Na to bych poteboval tak týden, ne-li víc. Znechucen ze sochaství XIX. století utíkám k sochám Mezopotámie. Chamurapiho zákoník erná stéla pokrytá drobným klínovým písmem. Tetramorfní tvorové, králové, bojovníci Následuje barokní francouzská malba opt démon Charles le Brun. Na to se nedá dívat. Další démon Rubens. Celý Medicejský cyklus. Ds a hrza, ty tlusté a prdelaté ženské, to bylo moc. Ale nkteí Holanani byli skvlí. A pak Vermeer van Delft Krajkáka a Geograf. Pekvapiv malé rozmry, první menší než A4, druhý jen o trochu vtší než A3. Rembrandt lidský. Antické sochaství, pekvapiv dnešní. Africké sochy jen procházím. A další a další Už nemžu. Tak ješt Mona Lisa a koním. K renesanní Itálii procházím kolem vlající Niké. Množství lidí a hluk se zvyšuje. Smrem k Mon Lise hluk ješt stoupá. Lidé procházejí stedem chodby, nekoukají vlevo vpravo, dti se honí a jeí, nkolik mobiluje, mladá Japonka sedí na lavici a kojí dít, strážný na to nic. Tady to není galerie, ale karneval. U Mony Lisy dav houstne. Obraz je zasklený a ped dvojitým zábradlím. Pekvapiv malý a tmavý. Ale Lisa se dál mírn usmívá na ten dav zvdavc. Tak to by bylo, te honem pry. Venku se mezitím udlalo hezky, dá se chodit v triku a kra asech. Sraz máme v šest na Place de la Concorde a tak mám dost asu. Už žádné umní. Procházím se ulikami a poprvé narážím na knihkupectví. Možná jsou njaké prodejny knih v supermarketech, ale tam zase nechodím já. Za celé ti dny jsem knihy nikde neobjevil. Ani jsem nevidl nikoho íst, snad jen jednu slenu v metru. Noviny? Také ne. Oni snad netou a pak že jsou kulturní národ. Jak se to pozná? Prošel jsem vstupem a knihkupectví pokraovalo v zastešeném dvorku dláždném polámanými kachly a betonem. To je divoina, to jsem vidl naposledy u Ma i v Lublanské, který má sklad knih v bývalé továrn. Prošel jsem nabídkou a zastavil se u pohlednic. Vybral jsem si jednu s pohledem na Eiffelovku pes Seinu, v popedí lo. Procházel jsem s dál. V jedné ulice jsem uvidl na rohu zelináství, všechny plody vystaveny v bednikách, celé zastešeno zelenobílou markýzou. Pipadalo mi tak typické pro Paíž, že jsem si to nakreslil a zpamti zkusil i barevn. Poznámka A vbec se mi tu domy líbí. Všechno je bílé, nebo trošku zašlé a šedivé ale ne moc zašlé. asto používají kámen, teba na boní zdi inžák. Vypadá to zajímav, otázka je, jestli to nekomplikuje život kámen táhne vodu, byty se nedají moc vytopit. Všechna okna jsou úzká a vysoká, tém vždy zvení mají devné žaluzie. Vtšinou i malý balkónek. V parteru bez výjimky obchdky, kavárniky. Jen v boních ulicích nebývají. Na pohled píjemné, milé. Tady se dá žít. A pak už k autobusu. Ješt projížka na parníku ale beze mne. Radji se procházím po nábeží, pod mostem nacházím bydlišt místních homeles clochard. Žádné krabice a igelitky. Mají tam natahané staré pohovky, pikrývky (ani to moc nesmrdí) a tranzistoráek. Vyšel jsem na most, v dáli se žlut rozsvítila Eiffelovka a pesn v osm zaala blikat. V tom jsem potkal pana Doležala z Roztok. Poád mu slibuji, že se zastavím a pak ho potkám v Paíži. Ml trochu upito, ale jako vždy srdený a vstícný. Vymnili jsme si maily a slíbili si setkání. To musím dodržet. Pak už jsme jeli dom. Než riskovat další píšernou noc, lehl jsem si na podlahu autobusu a aspo pár hodin zaspal. Probuzení v echách bylo kruté. Zima, vlhko, mlha. Co jsem nestihl Muzeum lovka a Djiny filmu na Trocaderu, v Louvru pedeckou sochu a eckou keramiku, egyptské umní, z míst Place de la Vosges. A co bych chtl ješt prožít kafíko a víneko v kavárnice, nkde se najíst. A taky trochu kreslit a malovat

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

(8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3

(8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3 (8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3 La Défense La Défense je název obchodní čtvrtě, která je charakteristická supemoderními stavbami a mrakodrapy. Leží na předměstí Paříže severozápadně od centra.

Více

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Dm chodba Chodba mezi pokoji je obložená ervenými dlaždicemi. Vpravo stojí stolek s telefonem, vlevo pak

Více

Relax. Voyage de découverte FRANCE - ALLEMAGNE 2014 ***** special Issue. avril 2014 /// April 2014

Relax. Voyage de découverte FRANCE - ALLEMAGNE 2014 ***** special Issue. avril 2014 /// April 2014 Relax numéro spécial avril 2014 /// April 2014 special Issue Voyage de découverte FRANCE - ALLEMAGNE 2014 ***** unsere Reise nach FRANKREICH - DEUTSCHLAND 2014 Jak jsme se měli? (zapsala Pavlína Procházková)

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE

ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE Když se zima už nachýlí, někdy v druhé polovině února či počátkem března, když jednou zrána uslyšíte nesměle zahvízdat kosa JARO JE TADY. Ilustrace k textu

Více

Princezna z Persie. Janek se dostává z vězení dupnutím poskokovi na nohu to trochu kazí smysluplnost scén se souboji,

Princezna z Persie. Janek se dostává z vězení dupnutím poskokovi na nohu to trochu kazí smysluplnost scén se souboji, Princezna a písař Hlášky (titulky) Tak nám zase dali pohádku akční. Nutno přiznat, že šermířské souboje mají šmrnc a je za nimi kus práce. Salta jsou přehnaná, budiž, ale takový přeskok princezny ze střechy

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot Návrh projektu Název: Moje msto Tída: 5. tída Doba trvání projektu: jednodenní, 6 vyuovacích hodin Vazby na pedmty: vlastivda, matematika, výtvarná výchova, eský jazyk, výpoetní technika, pracovní innosti

Více

Projekt: Úkoly: Vyhledej na internetu. Napiš. Použij mapu. Úkol k zamyšlení

Projekt: Úkoly: Vyhledej na internetu. Napiš. Použij mapu. Úkol k zamyšlení Projekt: HOLICE MSTO, VE KTERÉM ŽIJI Úkoly: Napiš Vyhledej na internetu Použij mapu Úkol k zamyšlení Prohlédnte si mapu našeho msta a najdte ulici, ve které bydlíte, najdte ulici, kde se nachází naše škola

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

Matematický KLOKAN 2009 www.matematickyklokan.net. kategorie Benjamín

Matematický KLOKAN 2009 www.matematickyklokan.net. kategorie Benjamín Matematický KLOKAN 2009 www.matematickyklokan.net kategorie Benjamín Úlohy za 3 body 1. Hodnota kterého výrazu je sudé číslo? (A) 200 + 9 (B) 200 9 (C) 200 9 (D) 2 + 0 + 0 + 9 (E) 2 0 + 0 + 9 2. Kolik

Více

Letní lezení ve Francii

Letní lezení ve Francii Letní lezení ve Francii Někomu se možná může zdát, že jet lézt do Francie v létě je trochu šílené. Neříkám, že ne,ale určitě se tu dají najít krásné oblasti, kde si můžete pohodově zalézt, vykoupat se,

Více

Lezení v Digne les Bains aneb jak se kempuje na sídlišti. (10.10.2008)

Lezení v Digne les Bains aneb jak se kempuje na sídlišti. (10.10.2008) Lezení v Digne les Bains aneb jak se kempuje na sídlišti. (10.10.2008) Tento článek není jen lezecký, lezení bude spíše okrajovou záležitostí, ale protože prodloužený víkend začal lezecky, představíme

Více

Výlet na Hrádek. Dětský den Osvračín

Výlet na Hrádek. Dětský den Osvračín Všechny články uveřejněné v tomto časopise napsaly děti z internátního pobytu SVP Domažlice. Výlet na Hrádek Ve středu jsme jeli na výlet na kola. Nejdříve jsme měli ještě 3 hodiny školu. Pak jsme si šli

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Lidé a místa Izraele. Betlém před sedmi lety a dnes a Abdul

Lidé a místa Izraele. Betlém před sedmi lety a dnes a Abdul Lidé a místa Izraele Betlém před sedmi lety a dnes a Abdul Jedeme do místa, kde se narodil Ježíš, do Betléma v podstatě jde o předměstí Jeruzaléma asi 10 km daleko. Jsme v orientu to je jasné Jak je vidět,

Více

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Milá školičko, na školku v přírodě pojedete do Srbské Kamenice v Českém Švýcarsku. Zavítáte do krajiny tak malebné, jakou znáte z pohádek Pyšná princezna

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti)

I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti) I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti) Máte doma děti a nevíte, čím je motivovat, přitáhnout ke cvičení a zapojit některé aktivity do jejich dne? Mám pro vás sadu cvičení, které se dají velmi

Více

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest.

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest. Krevní Vzduchu Slovníek Tlak Myšlenková mapa Úvodní strana Odkazy Práce Obrázky Pozadí Vtip Pokus Papiák Midla tlaku Mt.Everest Barometr Barograf metr Aneroid Co to je? To je pístroj, který mí tlak vzduchu.

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

PUTOVÁNÍ ZA KYTÍNSKÝMI SOCHAMI

PUTOVÁNÍ ZA KYTÍNSKÝMI SOCHAMI Autor: David Fiala, *1968 řezbář, ajurvedský masér a terapeut, Litoměřice David Fiala začal vyřezávat až ve 28 letech, opustil stabilní příjem v zaměstnání a rozhodl se posunout dál. Své sochy zásadně

Více

byt Základní ladění barev udalo podle požadavků majitelů architektonické studio, barevnými doplňky doladila interiér paní domu.

byt Základní ladění barev udalo podle požadavků majitelů architektonické studio, barevnými doplňky doladila interiér paní domu. Základní ladění barev udalo podle požadavků majitelů architektonické studio, barevnými doplňky doladila interiér paní domu. na stejné vlně Žižkovský byt v činžovním domě se proměnil v moderní nadčasové

Více

Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD. Michal Samek (samekmic)

Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD. Michal Samek (samekmic) Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD Michal Samek (samekmic) Zadání: Návrh uživatelského rozhraní pro automat MHD v Pardubicích, kde se kromě klasických papírových jízdenek využívá

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Pejsek štěká... Politický boj o prezidentské. zabrat! A že jsou ostré dokazují na každém snímku :)

Pejsek štěká... Politický boj o prezidentské. zabrat! A že jsou ostré dokazují na každém snímku :) Politický boj o prezidentské křeslo se pomalu přenesl i na Vpředácké bruslení a nebylo tak nouze o řadu různých postřehů. Jeden z nich si redakce Pejska speciálně uchovala: Kdyby se Zeman narodil v Rusku,

Více

INFORMACE PRO NÁJEMCE

INFORMACE PRO NÁJEMCE INFORMACE PRO NÁJEMCE TZ POD PANDURKOU - BOHUSLAVICE U KONICE - 1 - 1 Nájemní ád a) Ve všech prostorách základny je písn ZAKÁZÁNO kouení, používání omamných a psychotropních látek, a to bez výjimky pilehlých

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ BUDOUCÍ PROVOZ

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ BUDOUCÍ PROVOZ SPRIEVODNÁ SPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Druh dokumentace: SMART STUDENT REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA BRATISLAVA, RADLINSKÉHO UL. ARCHITEKTONICKÁ STUDIE OBJEKTU,

Více

Písemná zkouška z českého jazyka

Písemná zkouška z českého jazyka Písemná zkouška z českého jazyka Diktát Dobrodružství veverky Zrzečky Když se Zrzečka dostala z údolí potoka, začínalo se už stmívat a v bříšku jí hlady kručelo. Šiškových jader měla už dosyta a při vzpomínce

Více

Vzpomínáte si ještě, jaký byl váš první kontakt s divadlem?

Vzpomínáte si ještě, jaký byl váš první kontakt s divadlem? OBRAZ PRVNÍ Vzpomínáte si ještě, jaký byl váš první kontakt s divadlem? Měl bych říct, že ke zlomu v mém životě, nikoliv snad přímo k divadlu, ale vůbec ke zlomu od věcí technických k věcem humanitním,

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 V kódu je na prvním míst jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou pozicích je libovolné dvojciferné íslo od 11 do 45. (Existují

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/!! Národ, který nezná svou minulost, se odsuzuje k tomu, aby ji znovu prožil. Giuseppe Ungaretti OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 1) Jak se jmenovala mezinárodní

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Jizerský Člověk 2012

Jizerský Člověk 2012 Jizerský Člověk 2012 Když Adam a Pepa přijeli naposledy z Jizerskýho Člověka plní zážitků a vysmátí, jak to bylo celý super, jak parádně si zalezli a pozdvihli jméno LKP ve světě krásným 8. místem (akorát

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

232/2012. pátek 7.9.2012 /1/

232/2012. pátek 7.9.2012 /1/ /1/ 232/2012 zdarma - jak jsem dostal prodávám 232/2012 zdarma - jak jsem dostal prodávám Zprávy z domova: Strejdovi Jardovi bylo osmdesát let. V sobotu jsme se všichni sjeli u Milušky doma v Písku a přivezli

Více

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal Chlapeček a pokličky Byl jeden chlapeček a ten rád někam nakukoval. Koukal do dutin stromů, koukal do ptačích hnízd, koukal i do myších děr. Na tom vlastně není špatného. Jenže ten chlapeček nahlížel do

Více

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami NÁVŠTĚVA DÉMONA Když si Rolf Musmann vybalil svačinu, byla jedna hodina po půlnoci. Svačina vlastně není to pravé slovo. Moje milá žena bude muset vymyslet nějaký nový název, rozhodl se. Možná půlnoční

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

Cena: členové 350, / ostatní 400, / + 100 Kč za MHD přihlášky u Dagmar Ehrenbergerové.

Cena: členové 350, / ostatní 400, / + 100 Kč za MHD přihlášky u Dagmar Ehrenbergerové. v1.02 Odjezd: dne 15. 12. 2012 od vlakového nádraží v 6:00 hod. autobusem (před zahrád. Rocket). Příjezd: dne 15. 12. 2012 k vlakovému nádraží kolem 23:00 hod. (zase před zahrádku Rocket). Cesta: stejná

Více

Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta

Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta leden 2011 Úvod Hradec Králové je historicky cyklistické mčsto. Cyklistické stezky vybudované v 80. letech okolo

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Během krátké návštěvy Brna jsem navštívila několik míst spojených s bruselským stylem. Většina těchto míst se nachází v centru Brna. Navštívila jsem dva

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011.

Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011. Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011. Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy Program Comenius - návštìva v Lukavici Den 1. Cesta ze Dvora Králové n.. L. do

Více

Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 OBSAH. Na str. 4 si pøeètìte povídání o letošní kouzelnické galapøehlídce.

Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 OBSAH. Na str. 4 si pøeètìte povídání o letošní kouzelnické galapøehlídce. Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 Nikdo neví, kam se jede Cyklistický jídelníèek

Více

ZAPOMENUTÝ VĚŠTEC. Moje 13. narozeniny - píše Maruška. Breaking News. a neb příbě hy z loňského roku. 7. třída ZŠ Vápenná

ZAPOMENUTÝ VĚŠTEC. Moje 13. narozeniny - píše Maruška. Breaking News. a neb příbě hy z loňského roku. 7. třída ZŠ Vápenná ZAPOMENUTÝ VĚŠTEC a neb příbě hy z loňského roku original stories since 2014 7. třída ZŠ Vápenná January 2016 Vážení čtenáři, v jubilejním, mírně opožděném 20 vydání Věštce si můžete přečíst, jak slavila

Více

(beseda upravena dle skupin: 4. - 6. ročník, 7. - 9. ročník)

(beseda upravena dle skupin: 4. - 6. ročník, 7. - 9. ročník) Název programu Název cyklu Vypracoval Anotace Cílová skupina Časová dotace Potřebné čtenářské dovednosti (porozumění textu, rychlost) Osnova programu Vzdělávací oblasti Klíčové kompetence Průřezová témata

Více

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!!

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!! Štěňátko štěká: Vše nejlepší k narozkám Starcovi a Veverkovi!!! Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Tak nám přineste přihlášky na tábor a pošlete penízky, ať

Více

PRŮVODCE. vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN

PRŮVODCE. vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN PRŮVODCE vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN mě bere 0 100 200 300 400 500 600 m Map Design &, 2015 www.mapdesign.eu DETI DĚTI CHILDREN Trasa D pro nejmenší Route Trail D D for for the youngest

Více

Jiří Bouda POUTNICKÝ DENÍK 2003 OD SVATÉHO MATĚJE V PRAZE DEJVICÍCH KE SVATÉMU JAKUBU V SANTIAGU DE COMPOSTELA 2006 CESTA ZPÁTKY Z LISABONU DO PRAHY

Jiří Bouda POUTNICKÝ DENÍK 2003 OD SVATÉHO MATĚJE V PRAZE DEJVICÍCH KE SVATÉMU JAKUBU V SANTIAGU DE COMPOSTELA 2006 CESTA ZPÁTKY Z LISABONU DO PRAHY Jiří Bouda POUTNICKÝ DENÍK 2003 OD SVATÉHO MATĚJE V PRAZE DEJVICÍCH KE SVATÉMU JAKUBU V SANTIAGU DE COMPOSTELA 2006 CESTA ZPÁTKY Z LISABONU DO PRAHY 2009 JAK JSEM NEDOJEL DO PAŘÍŽE OD SVATÉHO MATĚJE V

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

Červen. 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu.

Červen. 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu. Červen 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu. V pondělí na Den dětí jsme byli na školním výletě. Byla tam naše třída, třída

Více

... ... ... Na obžné dráze Zem musíte na terminálu vesmírné stanice vyplnit následující formulá: (pokyny jsou uvedeny v nkolika pozemských jazycích )

... ... ... Na obžné dráze Zem musíte na terminálu vesmírné stanice vyplnit následující formulá: (pokyny jsou uvedeny v nkolika pozemských jazycích ) Milí Mimozemšané! Opustili jste svou rodnou planetu s názvem Prima B, která se nachází v galaxii Mikulášské námstí, a dlouho jste svou kosmickou lodí putovali vesmírem, až jste doletli do Slunení soustavy.

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace Propojení nástroje a poítae Základy MIDI komunikace MIDI IN, OUT, THRU Možností, jak pipojit klávesy k poítai je hned nkolik. Stále nejrozšíenjší porty pro MIDI komunikaci u kláves jsou klasické MIDI IN

Více

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz Katalog forem a metod PDF publikace Upozornění pro uživatele této publikace: Elektronická verze publikace podléhá stejným pravidlům užívání jako tištěná. Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Znalecký posudek číslo 3866 206/08

Znalecký posudek číslo 3866 206/08 Znalecký posudek číslo 3866 206/08 O ceně nemovitosti: Restaurace "ČERNÝ OREL" Moravský Beroun katastrální území: Moravský Beroun bývalý okres: Olomouc O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého

Více

Západní Krkonoše 15.12.2009

Západní Krkonoše 15.12.2009 Motto: Když cestují, zvláště nyní, maximálně využívám svobodu, kterou mám. Nemám rád rutinu, stereotyp, nudu. Mám rád změnu, nevědět co nastane za chvíli, zítra, kde budu nocovat, koho nového potkám. Západní

Více

www.cestovanisvetem.cz

www.cestovanisvetem.cz Kolymbia, hotel Marathon turistické středisko Letovisko Kolymbia (též Kolimpia) Kolymbia se nachází na východní části ostrova Rhodos. Letovisko je vybudované především pro turistickou sezónu, takže na

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-!"!

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-!! !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/!"! ! ""# $%&'"() * +,-+*,+-. Ostrov Kréta le í ve východní oblasti St edozemního mo e. Podnebí je zde subtropické vyzna uje se dlouhým suchým létem

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Soustředění v Lublině - Ondra Polcar

Soustředění v Lublině - Ondra Polcar Soustředění v Lublině - Ondra Polcar Ve dnech 13.3. 15.3. jsme se zúčastnili s naším oddílem SK Pavlíkov fotbalového soustředění v Liblíně. Byli jsme tam my, mladší žáci společně s mužstvem starších žáků.

Více

13 Vodňanské Svobodné Hory - Helfenburk 12,2 km

13 Vodňanské Svobodné Hory - Helfenburk 12,2 km 13 Vodňanské Svobodné Hory - Helfenburk 12,2 km 120 Itinerář Informace celk. dist. místo 0,0 0,0 Vodňanské Svobodné Hory, Ranč Apollo 0,3 0,3 rozcestí, odbočit vlevo na červenou turistickou trasu 5,2 4,9

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 1. den (27.10.2015) Během cesty do Berlína jsme navštívili Drážďany. Nejdříve jsme si prohlédli namalované panorama

Více

REFLEXE ABSOLVENTSKÉHO VÝKONU V AUTORSKÉ INSCENACI VDN ČASOPROSTOR

REFLEXE ABSOLVENTSKÉHO VÝKONU V AUTORSKÉ INSCENACI VDN ČASOPROSTOR JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Výchovná dramatika pro Neslyšící REFLEXE ABSOLVENTSKÉHO VÝKONU V AUTORSKÉ INSCENACI VDN ČASOPROSTOR Projekt Autor práce: Anna Šperková

Více

Poznávací zájezd do Francie 19. 5. 23. 5. 2014

Poznávací zájezd do Francie 19. 5. 23. 5. 2014 Poznávací zájezd do Francie 19. 5. 23. 5. 2014 1.den Odjezd směr Paříž Na pondělí 19.5. jsme se těšili od chvíle, kdy jsme se přihlásili na tento poznávací zájezd organizovaný CK2. Nedočkavě jsme čekali

Více

Rukodělná činnost. příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu. Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011

Rukodělná činnost. příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu. Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Rukodělná činnost příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí

Více

2008-04-04 Autor: Markéta Konopová

2008-04-04 Autor: Markéta Konopová Historie žvýkaček 2008-04-04 Autor: Markéta Konopová Docela malý kousek neúhledně rozžvýkané různobarevné hmoty se stal fenoménem po celém světě. Zatímco v dnešní době je žvýkačka běžnou součástí našich

Více

8.1 Modely lehokol AZUB

8.1 Modely lehokol AZUB 8.1 Modely lehokol AZUB Pocit z jízdy na kole je vc, která se nedá pedat vyprávním, ta se musí zažít. Sounáležitost se strojem, vdomí nezávislosti a šíe možností kam se vydat dál jsou jen nkteré z dvod,

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

ŠKVORECKÝ ZÁMEK Tìším se dovnitø, já ve Škvorci vyrostla, ale teï poprvé mám možnost do zámku se podívat, nechala se slyšet jedna sedmdesátiletá dáma. Bylo to v sobotu 18. záøí, v rámci Škvoreckého jarmarku,

Více

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t.

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t. ž Vojnový záslužný kríž 2.triedy s memi + miniatúra, kríž s miniatúrou pochádza od bývalého vojaka Wehrmachtu z Viedne.Odznaky sa našli na pôvodnej uniforme v pivnici majitea.!! 100% Original Tzv. ád Váleného

Více

Můj milý deníčku Jasně, že jsem nejlepší!

Můj milý deníčku Jasně, že jsem nejlepší! Můj milý deníčku Jasně, že jsem nejlepší! také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Jim Benton Jasně, že jsem nejlepší! e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

Příloha č. 1: Příklady nejužívanějších testů školní zralosti

Příloha č. 1: Příklady nejužívanějších testů školní zralosti Příloha č. 1: Příklady nejužívanějších testů školní zralosti K nejznámějším a nejužívanějším testům školní zralosti patří česká verze Kernova testu, vypracovaná Jiráskem, Orientační test školní zralosti.

Více