Přehled katalogu a program aukce Auction program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled katalogu a program aukce Auction program"

Transkript

1

2 Přehled katalogu a program aukce Auction program I. Umění Art II. Grafika a kresby Graphic art and drawings III. Knižní vazby Book bindings IV. Avantgarda Avant-garde platební pauza V. Bibliofilie Bibliophily Stará Říše Ostatní bibliofilie VI. Varia ukončení aukce Prameny References S. Sáňka,A. Bubla,V.: České bibliofilské tisky I.-V Grimm Grimm, A.: J. Picka, tiskař ze záliby Arg. Argestea:JosefVáchal Páleníček Páleníček: Max Švabinský, soupis graf. díla Dvořák Dvořák, F.: Grafické dílo F. Tichého CA, ATA aukce Českého antikvariátu AP aukce Antikvariátu Prošek

3 ATA Jitka Trmalová Praha 6, Bubenečská 9 tel./fax: cz ČSOB, Praha 6, Dejvická 40 Č.ú.: /0300, SWIFT: CEKOCZPP IBAN: CZ aukce 35th auction umění, grafika a kresby, avantgarda knižní vazba, bibliofilie art, graphic art, avant-garde book bindings, bibliophily sobota 26. května 2012 Saturday, May 26th hod. 2 p.m. Výstava Exhibition pátek, 25. května Friday, May 25th hod. 12 a.m. 6 p.m. sobota, 26. května Saturday, May 26th hod / 2 12 a.m. Výstava i aukce se konají v hotelu EXPO Výběr provedl a katalog zpracoval JUDr. Vilém Trmal Hotel EXPO, Výstaviště, Za elektrárnou 3, Praha 7 Aukce je pořádána pro Sdružení přátel krásných tisků 1

4 Aukční řád 1. Aukce je pořádána na základě objednávky Sdružení přátel krásných tisků a na podkladě smlouvy uzavřené mezi aukční agenturou a Sdružením přátel krásných tisků. Členy SPKT jsou v souladu se Stanovami SPKT všichni Ti, kteří se ve smyslu bodu 5 tohoto aukčního řádu zapíší do seznamu účastníků dražby a projeví souhlas se stanovami SPKT 2. Aukce je formou prodeje movitých věcí, k jejímuž uspořádání je v souladu s živnostenským listem a obstaravatelskými smlouvami pořadatel oprávněn. Aukce se koná s přestávkami. Průběh aukce se řídí ustanoveními občanského zákoníka, tímto aukčním řádem jakož i přiměřeně těmi ustanoveními zák. 26/2000 Sb., která lze použít pro hromadné společné dražby věcí movitých. 3. Účast na aukci je možná jen pro členy Sdružení přátel krásných tisků, kteří jsou držiteli aukčního katalogu a jejich účast na aukci není vyloučena pro nezletilost nebo nesvéprávnost. Účastníci aukce jsou povinni řídit se ustanoveními tohoto aukčního řádu. Jeho nerespektování může mít za následek vyloučení účastníka z účasti na aukci, popř. i závažnější občanskoprávní následky odpovědnostní povahy. Člen SPKT je oprávněn přizvat k přítomnosti na aukci i svého hosta, který je však povinnen akceptovat aukční pravidla ve stejném rozsahu jako člen SPKT. 4. Konání aukce je možné jen na základě smluv uzavřených s vlastníky movitých věcí. Tyto věci nesmí pocházet z trestné činnosti ani nesmí být oprávnění s nimi disponovat žádným způsobem zpochybnitelné. 5. Datum, místo a předmět aukce budou předem oznámeny vyhláškou o neveřejné dražbě, jejíž funkci plní i aukční katalog pro členy SPKT. Každý z účastníků aukce prokáže svou totožnost a je povinnen se zapsat do seznamu členů SPKT, kteří mohou být účastníky aukce. Po té oproti složení zálohy obdrží dražební číslo, které ho opravňuje stát se dražitelem. Po vypořádání všech závazků mu bude záloha vrácena. Věci jsou draženy v pořadí stanoveném v aukčním katalogu. Veškeré ceny jsou uvedeny včeské měně. K dražbě konkrétní věci dochází tehdy, učiní-li kterýkoli z dražitelů podání. Podáním (příhozem) se rozumí viditelné zvednutí dražebního čísla. Dražit se počíná od ceny vyvolávací. Příhozy se počítají takto: 20 Kč činí příhoz do ceny 400 Kč, 50 Kč do ceny 1 000, 100Kč do ceny 4 000, 500 Kč do , 1 000Kč do , 2000Kč do , 5 000Kč do Kč a Kč je příhoz, činí-li okamžitá aukční cena Kč a více. Pokud přes dvojí vyzvání licitátora není přihozeno, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání (cenu dosaženou posledním příhozem) a přiklepne věc dražiteli, který toto poslední podání učinil a který se tak stává vydražitelem. Ke shodě příhozů účastníka dražícího osobně s limitem tudíž k upřednostnění prvního dojít nemůže, každý další příhoz je vyšším podáním. 6. Vlastnictví k věci přechází na základě příklepu licitátora jejím převzetím oproti zaplacení vydražitelem. Až do okamžiku jejího převzetí vydražitelem je k výkonu vlastnického práva přechodně oprávněna aukční agentura. Původní vlastník věci, který pozbyl svého vlastnického práva příklepem licitátora na jehož základě mu agentura proplatí podíl z ceny stanovený percentuelně ve smlouvě obstaravatelské, kterou uzavřel s agenturou, zůstává povinným z eventuelních reklamačních vztahů. Až do okamžiku převzetí věcí jejím vydražitelem oproti zaplacení vykonává vlastnické právo vůči všem třetím osobám agentura. (Má věc u sebe až do okamžiku jejího zaplacení a převzetí vydražitelem). 2

5 7. Vydražitel je povinnen uhradit v aukci dosaženou cenu včetně aukční provize. Aukční provize činí 15%. Jako bezhotovostní platbu lze přijmout pouza platbu zaslanou na účet, nikoli platební kartou nebo šekem. Vydražitel (účastník dražící osobně) je povinnen uhradit vydraženou cenu spolu s aukční provizí při nejbližší přestávce, uvedené v katalogu (platební pauza), není-li dohodnuto jinak. Věci, které nebyly v této pauze zaplaceny budou draženy znovu počátkem příštího kola. Po skončení posledního dražebního kola může zájemce požádat o dražbu nevydražené věci jakožto residua. Příhozy dražitele, který nezaplatil o platební pauze vydraženou věc nemohou být v druhém kole akceptovány. Námitky proti přiklepnutí musí dražitel uplatnit ihned, k pozdějším se nepřihlíží. Po zaplacení bude vydražiteli vydáno osvědčení, kterým je deklarován přechod vlastnického práva k věci se všemi důsledky pro vydražitele. Za vady věci, které jsou skryté odpovídá s ust. Smlouvy o obstarání záležitostí formou prodeje prostřednictvím dražby vlastník věci. 8. V případě osobní nepřítomnosti na aukci se může dát zájemce na základě plné moci zastoupit agenturou (zaslání limitu). Takováto plná moc opravňuje k zastoupení při aukci a je i přihláškou zájemce do SPKT. V plné moci (limitu) musí zájemce uvést jednak osobní identifikační údaje, jednak musí uvést maximalnícenu, za kterou je ochoten věc vydražit; v této ceně není uvedena aukční provize. Plná moc musí být předána agentuře nejpozději 24 hodin před konáním aukce. Na limity později došlé nemusí být brán zřetel, nedohodnou li se účastníci jinak. V odůvodněných případech se zájemce může po předchozí písemné dohodě s agenturou zúčastnit aukce po telefonu. Tato dohoda může být uzavřena pouze pro dražbu položek, jejichž vyvolávací cena je vyšší než , kč, nedohodnou li se strany jinak. Při zajišťování limitů je v souladu s obecnými zvyklostmi postupováno tak, aby zájemce získal věc co nejvýhodněji. Při shodě limitů má přednost ten, který došel agentuře dříve. Obdrží-li agentura k jedné katalogové položce více limitů, počítá se dražit od druhého nejvyššího limitu zvýšeného o následující příhoz. Tato skutečnost bude účastníkům aukce oznámena při vyvolání té které položky. Bude-li věc vydražena pro osobu, která zaslala agentuře svůj limit, pak ji agentura tomuto úspěšnému vydražiteli předá buď osobně oproti uhrazení kupní ceny s aukční provizí anebo vydražiteli zašle účet, obsahující cenu dosaženou, aukční přirážku, poštovné a balné. Vydražitel pak uhradí vyúčtovanou cenu na bankovní účet agentury. Po obdržení platby zašle agentura bez zbytečného odkladu vydražiteli zaplacené vydražené předměty. 9. Před vlastní aukcí se koná výstava dražených exponátů. Při konání výstavy mohou být věci na požádání předvedeny příslušným personálem. Jsou li na výstavě předváděny věci, u nichž hrozí nebezpečí poškození vzhledem k jejich vzácnosti či stavu, je agentura oprávněna odmítnout účastníkovi dražby je zapůjčit k prohlídve. Takové věci lze na speciální požádání předvést vážnému zájemci zvlášť. Všechny přítomné osoby jsou povinny podřídit se opatřením podniknutým na ochranu vystavených věcí. Během konání výstavy i dražby je zakázáno prodávat, vystavovat i vyměňovat jakékoliv věci. Obrazové zachycování věcí bez předchozího souhlasu je rovněž zakázáno. 10. O průběhu neveřejné dražby sepíše pořadatel za účasti nestranného svědka protokol ATA Český antikvariát 3

6 Auction Regulations GENERAL.All items will be auctioned by lot as described in the catalogue. They will be made available to bidders in a preview exhibit before the auction, as posted. Should conservation concerns arise, the auction agency reserves the right to treat fragile items accordingly. BIDDING. During the auction, bidding will proceed in increments as follows: 20 Kc increments up to 400 Kc; 50 Kc increments up to 1, 000 Kc; 100 Kc increments up to 4, 000 Kc; 500 Kc increments up to 10, 000 Kc; 1, 000 Kc increments up to 30, 000 Kc; 2, 000 increments up to 50, 000 Kc; 5, 000 Kc up to 100, 000 Kc; and 10, 000 Kc increments thereafter. PAYMENT. Bidders who are physically present in the auction are asked to pay in cash during the auction. Checks and credit cards cannot be accepted. All prices are started in Czech crowns. Several breaks will be sheduled between auction sessions, during which payment must be made for all items purchased up until that point. The purchase price paid by the succesful bidder shall be the sum of the final bid plus a 15% auction premium (the sum will be rounded up to the nearest 10 Kc). The auction agency will provide receipts for all items paid for. A cummulative payment immediatelly after the auction is possible after a previous arrangement with the agency. Unless a previous arrangement has been made, all lots which remain unpaid for after tha payment breaks will be put back up for sale at the beginning of the next session. ADVANCE and absentee bids. Advance and absentee bids must be received in writing no later than two days before the date of the auction. The auction premium for advance and absentee bids is also 12% if payment is not made in cash. If the bid is succesful, the agency will notify the client of the final price which includes the auction premium and shipping expenses. After receiving the payment, the agency will send the things to the client. ADMISSION. The catalogue serves as an entry ticket to the auction. Bidders are asked to place a 100 Kc deposit in order to receive a paddle with their bidding number. Upozornění "Všechny přítomné osoby jsou povinny podřídit se opatřením podniknutýmnaochranuvystavenýchvěcí." V zájmu zachování výborného stavu nabízených tisků se skutečně vážný zájemce může po předchozí dohodě s pořadatelem dohodnout na individuální prohlídce.! 4

7 Anderle, Jiří 192 Andrejev, Leonid 148 Apollinaire, Guillaume 117, 149 Assollant, A. 250 Augusta, J. M. 17 Aurevilly, J. B d 140, 150 Balbín, Bohuslav 138 Barry, Leon 144 Baudelaire, Charles 77 Beardsley, Aubrey 71 Beaunier, André 143 Bednář, Kamil 151 Behrens, Peter 7 Benda, Jaroslav 79, 135, 140, 163 Beneš-Buchlovan, Bedřich 15 Bernanos, Georges 152 Bertrand, Aloysius 126 Bezruč, Petr Biebl, Konstantin 119 Bílek, František 17, 90, 154, 159, 163 Blake, William 5 Blatný, Ivan 153 Blažek, Ota 78, 79, 80, 91, 93, 101 Bloy, Leon 78 81, 131 Bouda, Cyril 19, 82, 84, 97, 173, 226 Braunerová, Zdeňka 17, 224 Bradáč, Ludvík 17, 85 Bretonne Restif de la 82 Brousek, Josef 76, 96 Brunner, V. H. 85, 94, 116, 177 Brunovský, Albín 23 Brömse, August 33 Březina Otokar 154, 155 Bureš, Miloslav 111, 156 Burian, Zdeněk 250 Rejstřík Register Carmine, Joseph 227 Coester, Otto 34 Čampulka, Pavel 157 Čapek, Josef 13, 35, 36, 70, 72, 95, Čapek, Karel 13 Čelakovský, F.L. 84 Černý, Věnceslav 247 Delluc, Louis 83 Deml, Jakub 130, Diviš, Alén 169 Dolenský, Antonín 163 Dorgelés, Roland 106 Drtikol, František 28 Dudešek, Karel 149 Dvořák, Arno 165 Dyk, Viktor 166, 167 Dyrynk, Karel 85, 206 Erben, Karel J. 85, 169,170 Filla, Emil 37 Fišerová Kvěchová, Marie 251 Florian, Michael 142, 144,145, 146,147 Freud, Sigmund 86 Fuka, Vladimír 21 Funke, Jaromír 28, 29, 30 Galanda, Mikuláš 38 Graves, Robert 87 Háfez, Š. M. 172 Halas, František 173 Hamera, Oldřich 179 Hipman, Vladimír 25 Hladký, Josef 170 Hlaváček, Josef Hlaváček, Karel 174, 184 Hofman, Ludwig 6 Hofman, Vlastislav 13, 70 Holan, Vladimír 175 Holárek, Emil 176 Holý, Miroslav 70 Horký, František Horký, Karel 177 Houdek, Vladimír 178 Hrabal, Bohumil 179 Hrubín, František 180 Huysmans, Karl Joris 2, 181 Ivanov, Vjačeslav 146 Istler, Josef 73, 124, 125, 172, 222 Janeček, Ota 175 Jelínek, Antonín 95, 104 Jirout, A. 87, 103, 113 Jiřincová, Ludmila 19, 199, 207, 208 Jouve, Jean Pierre 183 Junek 252 Kaláb, Method 19, 95 Kamínek, Karel 184 Karásek, Jiří ze Lvovic Kašpar, Adolf 39 Kierkegaard, Soren 89 Klicman, Miloš Klíma, Ladislav 189 Kobliha, František 1,17, 40, 163, 181, 188, 197, 198 Kohout, Pavel 239 Kolář, Jiří 243 Kollwitz, Käthe 41 5

8 Komárek, Vladimír 74 Komenský, J.A. 23, 90 Konrád, Edmond 108 Konůpek, Jan 42, 189, 206 Koreček, Miloš 125, 244 Kotík, Pravoslav 70 Kratochvíl, Zdeněk 104 Kremlička, Rudolf 17 Kropáč, František 112 Kubišta, Bohumil 18 Kundera, Ludvík 244 Kundera, Milan 238, 242 Kupka, František 192 Kysela, František 165 Lang, Jaromír 14 Lauschmann, Jan 26 Leistikow, Walter 6,7 Lermontov, M.J. 93 Lešehrad, Emanuel 193, 240, 241 Lhoták, Kamil 151, 153, 213, 253 Lorenc, Zdeněk 124 Loriš, Jan 16 Macek, Antonín 194 Macková, Anna 191 Mac Orlan, Pierre 4 Mácha, K.H. 123 Marenčin, Albert 128 Marryat 249 Mell, Max 147 Milosz, O. V. 139 Morand, Paul 118 Mucha, Alfons 9,10,43, 195 Muzika, František 77, 120 Nauman, Pavel 253 Němcová, Božena 247 Neruda, Jan 94 Neumann, S.K. 95 Nezval, Vítězslav Novák, Arthur Novák, Robert L. 127 Ortega y Gasset 196 Parent, Alfréd 137 Pecháček, Jaroslav 170 Peška, Bedřich 96 Poe, Edgar Alan 198 Preissig, Vojtěch 11,12, 44 Primus, Zdeněk 21 Prévost, Antoine 97 Proust, Marcel Quincey, Thomas de 101 Rais, K.V. 245 Rambousek, Jan 45 Reder, Bernard 46, 47 Redon, Odilon 2,3 Régnier, Henri de 200 Reichmann, Vilém 27 Renaud, Suzanne 49 Reynek, Bohuslav 32, 48, 49, 156, Režný, Pavel 199 Rilke, R. M. 204 Rodčenko, A. 129 Rolland, Romain 113 Rops, Felicien 4, 205 Roualt, Georges 50, 51 Roubal, Jindřich 102 Rutte, Miroslav 107 Růžička, Ladislav 89 Růžička, Ludvík 102 Röhling, Vladislav 17 Sáňka, Arno 206 Seifert, Jaroslav 114, 115, 207, Seydl, Zdeněk 52 Shakespeare, Wiliam 208 Schwarzenberg, Karel 103 Schwetz, Karel 134, 138 Schwob, Marcel 209 Silovský, Vladimír 20, 223 Skácel, Jan 210, 236 Sládek, J. V. 251 Slavíček, Antonín 141 Souček, Jan 202 Springer, F.A. Stifter, Adalbert 211 Stretti, Viktor 17, 19 Sudek, Josef 24, 28 Suchánek, Vladimír 155 Suk, Ivan 116 Sukdolák, Pavel 210 Svoboda, Jindřich 83 Svolinský, Karel 221 Synge, J. M. 141 Sýs, Karel 213 Šalamoun, Jiří 75 Šelepa, Karel 109 Šíma, Josef 83, 118, 183 Šimánek, Josef Šimon, Frant. Šimon. Pavel 19 Šindler, Jiří 150 Špála, Václav 13, 70 Šrámek, Fráňa 104 Štáfl, Otakar 194 Štorm, Břetislav 103 Štyrský, Jindřich Švabinský, Max 16, 19, 105 Teige, Karel 73, , 119, 121 Tichý, František 53, 54, 55, 93, 171, 180, 225 Tikal, Václav 125 Tmej, Zdeněk 31 Tolstoj, A.K. 214 Toman, Karel 215 Toyen 56, , 117 6

9 Troup, Miloslav 149 Tschinkel 22 Tusar, Slavoboj 223 Tvrdý, Antonín 77, 82, 84, 90, 97 Urbánková, Jarmila 110 Váchal, Josef 1, 57 64, 136, 137, 160, 162, 163, 190, 193, 212, 214, Valéry, Paul Vejrychová, Josefa 105 Vik, Karel 91 Vildrac, Charles 222 Vokolek, Vojmír 152 Weiner, Richard 223 Wilde, Oscar 224 Zeyer, Julius 226 Zykmund, Václav 125, 126 Žeromski, Štefan 142 7

10 34. Aukce Český antikvariát - Jitka Trmalová,

11 I. Umění Art 1. Philobiblon. Číslo 1, červen 1912, číslo 2, září 1912, všecovyšlo. Bílovice S.K. Neumann Č.l.: orig. čb. dřevoryt Josef Váchal. Č.2.: orig. čb. celostr. dřev. František Kobliha a orig. čb. celostr. dřev. Josef Váchal. Ukázky titulních listů ( V.H. Brunner, Fr. Kysela). 64 s. Plperg. vazba. Zásadní časopis s orig. dřevoryty. S.278. CA (časopis) PAN 1897, Heft 1. Berlin-Leipzig Fontane Jahrgang. 66 s. Original celostr. graf. přílohy, mj. Ludwig von Hofmann - barev. litografie, Walter Leistikow lept. Další vyobrazení v textu. Velmi dobře zachováno. Orig. brož (časopis) PAN 1898, Heft 2. Berlin- Leipzig Fontane Jahrgang. 137s. Original celostr. přílohy, mj. Walter Leistikow barev. litografie, Peter Behrens šestibarevný dřevoryt. Další vyobr. v textu. Velmi dobře zachováno. Orig. brož REDON, Odilon: Dvanáct listů. Obluda v umění napsal Joris Karl Huysmans. Praha Neumannová Text 14 s., 12 čb.obr. příloh Odilon Redon. Orig. brož (Odilon Redon) Exposition rétrospective d oeuvres d Odilon Redon Galerie Barbazanges Obálka a 5 reprodukcí v textu a 1 celostr. barev. kolorovaná Odilon Redon. Nestr. Ex. 253/1000. Katalog retrospektivní posmrtné výstavy děl O. Redona. Velmi dobrý stav Mac ORLAN, Pierre: Felicien Rops. Paris u. Leipzig Seheur Velký počet čb. i barev. reprodukcí Felicien Rops. Text v němčině, 275 s. Orig. cpl. vazba (William Blake) FIGGIS, Darrell: The paintingsofwilliamblake.london Ernest Benn s textu, 100 obraz. příloh reprodukcí, část. barev. Orig.ppl. vazba BINYON, Laurence: The engraved designs of William Blake. London Ernest Benn s. textu, 82 obr. příloh reprodukcí, část. barev. Orig.ppl. vazba 2sv Odilon Redon 8. (časopis) Ver Sacrum. Zeitschrift der Vereinigung bildender Künstler Österreichs. Wien Gerlach u. Schenk Jahrgang. 12 sešitů, str. průběžně. Četná čb. a barev. vyobra zení děl. Bez obálek. Orig. cpl. vazba ( Alfons Mucha) de Noël Paris L Illustration s. Barev. obálka a 2 barev. celostr. ilustrace Alfons Mucha. Četné čb. a barev.ilustrace jiných autorů. Orig. brož

12 10. (Alfons Mucha) La Plume. No Consacré a Alphonse Mucha et son Oeuvre. Paris La Plume Ob. barev. lito Alfons Mucha, uvnitř sešitu čb. Muchovy ilustrace. 94 s. Orig. brož.číslo věnované Muchovi a jeho dílu ( Vojtěch Preissig) L Assiette au Beurre. No 100. Paris Les joies du foyer. Panneaux décoratofs pour la corbeille de noces des jeunes maries par V. Preissig. Str. průběžně. Orig. sešit PREISSIG, Vojtěch: Byl jeden domeček. Praha Dědictví Komenského b.d. Spisů Dědictví sv. 58. Ob. a 12 zinkografických leptů Vojtěch Preissig. Nestr. Orig. brož v textu. Nerozřez. Ze tří příloh Hofman zařazen mimořádně, jen pro subskribenty. Čapek a Špála svá lina nesignovali. Vynikající stav. CA LANG, Jaromír: Neumannův Červen. Praha Orbis s. Návrh ob. Zdenek Seydl. Cpl. vazba v orig. ob BENEŠ-BUCHLOVAN, Bedřich: Moderní česká ex libris. Poznámky sběratelovy. Praha Kroužek českých exlibristů Obsahuje soupis českých ex libris. 209 s. Ex. 284/500. Orig. brož LORIŠ, Jan: Max Švabinský. Popisný seznam grafického díla Praha Hollar celostr. sign. litografií Max Švabinský. 78 s. textu. Volné archy v orig. ob AUGUSTA, J. M.: Rukověť sběratelova. Král. Vinohrady Bradáč Tiskla Průmyslová tiskárna s. textu, + nestr. přílohy se značkami( porcelán, stříbro, heraldika ) Front. a 30 originál. sign. grafických příloh, mj. František Bílek, Rudolf Kremlička 7x téma žena, František Kobliha, Vladislav Röhlig, Viktor Stretti Výzdoba v textu Zdenka Braunerová. Přednostní výtisk 369/500. Orig. ckž. vazba Ludvík Bradáč. Famosní, velmi nákladné dílo, jehož obdoba již nikdy v Čechách vydána nebyla. Tisk v orig. ckž. vazbě se vyskytuje velmi zřídka. Kompletní počet orig. příloh Vladimír Silovský 13. Musaion. Sborník pro moderní umění. Svazek první z jara Praha Aventinum Red. Karel Čapek. Ob. a titul Josef Čapek. Obsahuje 3 original. graf. přílohy: Vlastislav Hofman Maska, lino sign. tužkou, Václav Špála Podzim, lino, Josef Čapek Harmonikář, lino. 85 s. Čb. vyobrazení 18. KUBIŠTA, František: Bohumil Kubišta. Monografická studie. Praha SVU Mánes a Brno Fr. Kubišta s. S orig. graf. přílohou Prosba, čb. dřevoryt a 13 barev. příloh, 70 příloh čb. Orig. cpl. vazba. Výskyt komplet díla s orig. přílohou není příliš častý

13 19. NOVÁK, Arthur: Klíček ke grafickým uměním. Praha Engst Ob. Cyril Bouda, upr. Method Kaláb. 94 s. textu. Náš přednostní ex. obsahuje navíc 15 orig. sign. grafických příloh mj., Max Švabinský, Ludmila Jiřincová, Pavel Šimon, Viktor Stretti. Volné archy v orig. ob. a pouzdře SILOVSKÝ, Vladimír: Původní dřevoryty k Bibliomanii Gustava Flauberta. 5 orig. sign. dřevorytů Vladimíra Silovského. Vše paspart. v orig. krabici se štítkem, v ochr. pouzdře PRIMUS, Zdeněk: Vladimír Fuka. Katalog díla. Biografie, ilustrace, bibliografie knižní tvorby. Text česky a anglicky. 248 s. Četná vyobrazení. Orig. brož TSCHINKEL, Symbol, rebus, písmeno. Praha Stát. grafická škola Tištěno ve školních dílnách. Nestr. Orig. brož. Vzácné typografické dílo, světového významu. CA KOMENSKÝ, J. A. : Labyrint světa a ráj srdce. Praha Lyra pragensis Vyzd. Albín Brunovský. Nestr. Orig. ckž. vazba Československá fotografie Ročenka.Praha svaz čs. Klubů fotografů amatérů s. Celostr. reprodukce fotografů mj., Ehm, Jeníček, Chochola, Sudek, Jírů. Orig. ppl. vazba HIPMAN, Vladimír: Práce je živá. Praha Česká grafická unie S předmluvou Jana Weniga. Nestr. Celostranné fotografie tištěné hlubotiskem. Ppl. vazba v orig. ob LAUSCHMANN, Jan: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto Ob. a upr. Libor Fára. Volné fotografie v orig. přebalu REICHMANN, Vilém: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto Ob. a upr. Libor Fára. Volné fotografie v orig. přebalu Fotografie Praha SNKLHU Album 20 bromografií. Vybral Josef Prošek, úvodní slovo Josef Kainar. Volná foto 300x250, mj. Josef Sudek, Frant. Drtikol, Jaromír Funke. 20 fotografií v orig. cpl. deskách. Velmi dobrý stav FUNKE, Jaromír: Fotografie. Praha Odeon Úvodní studie Ludvík Souček, fotografie vybrala Dagmar Hochová. 132 celostr. fotografií Jaromír Funke s. Cpl. vazba v orig. ob FUNKE, Jaromír: Bez názvu (Les) Original. fotografie 115x145. Původní adjustace. Podpis Funke na podklad. papíře. Rám. zaskl TMEJ, Zdenek: Periferie Fotografie 340x270. Sign. razítkem na rubu Anonym: Bohuslav Reynek na úmrtním loži Čb. fotografie na polokartonu 180x 240. nesign. Volná fotografie II. Grafika a kresby Graphic art and drawings 33. BRÖMSE, August: Bez názvu /návrat domů /. Nedat. Lept 210x210. Sign. pozůstalostním razítkem na rubu. Paspart COESTER, Otto: Houština (Gebusch). Nedat. (1946). Lept / vernis mou 156x230. Sign. tužkou PD. Paspart. Surrealistické období autorovo. Soupis Švestka č

14 35. ČAPEK, Josef: Žena Orig. linoryt 240x175, hnědý otisk. Nesign. Paspart ČAPEK, Josef: Žebrák Orig. linoryt 225x180, černý otisk. Nesign. Paspart FILLA, Emil: Hlava II. Nedat. (1914). Lept 230x130. Sign. tužkou PD. Paspart. Soupis Berka č GALANDA, Mikuláš: Bez názvu. / dítě,drak, lebka/. Nedat. Kresba tužkou 85x95. Sign. tužkou v obraze P.D. Paspart., rám., zaskl KAŠPAR, Adolf: Bez názvu. /chalupy s pastvinou /. Nedat. Kresba s akvarelem 290x390. Sign. v obraze PD. Paspart KOBLIHA, František: Salambo. Nedat. Dřevoryt 358x265. Sign. v obraze a tužkou PD. Paspart KOLLWITZ. Käthe: Studie hlavy. Nedat. Kresba uhlem 280x260. Sign. tužkou PD. Volný list, papír se skvrnami. Typická expresionistická práce KONŮPEK, Jan: Trosky platonského světa Litografie 370x290. Sign. v desce LD a tužkou PD. Volný list MUCHA, Alfons: Iris. Nedat. Barevná litografie 210x75. Sign. v desce. Rám. zaskl PREISSIG, Vojtěch: Leda s labutí. Nedat. Kresba tuší na papíře / pauzák/ 90x 130. Nesign. Paspart RAMBOUSEK, Jan: Pod Karlovým mostem. Nedat. Lept 315x245. Sign. tužkou PD. Autorský tisk. Paspart., rám. zaskl REDER, Bernard /1897 Bukovina New York/: Koncert.Nedat. Dřevoryt 180x240. Sign. tužkou PD. Volný list. B. Reder vystudoval výt. akademii v Praze u prof. Brömseho, Spaniela a Štursy. V r samostatná výstava v Mánesu REDER, Bernard.: Postava v klobouku s květinou. Nedat. Dřevoryt 240x180. Sign. tužkou PD. Volný list REYNEK, Bohuslav: Slepý Tobiáš. Nedat. Suchá jehla 245x155. Sign. tužkou PD. Paspart. Soupis Bernardi č REYNEK, Bohuslav: Bez názvu. / Pieta v zimě /. Nedat. Suchá jehla 120x85. Sign. tužkou PD. Trojlist: vlevo báseň Suzanne Renaud, vpravo český překlad básně Bohuslav Reynek /Vrány oplétáte poletů svých věnci zimy skráň /, uprostřed suchá jehla. Trojlist ROUALT, Georges (Francie ): Ulice (1913). Barevná reprodukce kvašové malby (hlubotisk) 175x265. Sign. a dat v obraze. List z alba Oeuvres,vydané J. Florianem ve Staré Říši (1915,resp.1921). Volný list. AP88/ ROUALT, Georges: Postavy v krajině (1914). Barevná reprodukce kvašové malby (hlubotisk) 155x305. Sign. a dat v obraze. List z alba Oeuvres, vyd. J. Florianem ve Staré Říši (1915, resp. 1921). Volný list. AP 90/ SEYDL, Zdeněk: Všechno jako neuvěřitelné je pro mne nejskutečnější vlastně. Nedat. Kresba tuší 230x180. nesign. Volný list

15 53. TICHÝ, František: Věneček Suchá jehla 230x315. Sign. tužkou dole uprostřed. Paspart. zaskl.dílo bylo inspirováno kresbou vzniklou v Paříži r V pozdějších letech /1953 a 58 byly obtaženy kontury, aby bylo možno znovu tisknout. List ve vynikajícím stavu, působivý. Dvořák č TICHÝ, František: Fratellini Barevná litografie 203x290. Příloha časopisu Volné směry. Nesign. Paspart. Dvořák č VÁCHAL, Josef: Mrtvý les / ke knize Šumava umírající /Barevný dřevoryt 340x490. číslo tisku 3. Sign. v desce a tužkou PD. Volný list. Velmi působivý list VÁCHAL, Josef: Les v Podroklání / ke knize Šumava umirající / Barevný dřevoryt 362x502. Číslo tisku 10. Sign. vdesce a tužkou PD. Volný list VÁCHAL, Josef: Ex libris Julius Čtyřbarevný korkoryt 200x155.Sign. a dat tužkou PD. Volný list TICHÝ,František: Fratellini Čtyřbarevná litografie 210x300. Sign. perem dole uprostřed. Paspart.Náš list z několika málo, které byly vytištěny zvlášť, nikoli jako příloha Volných směrů a byly malířem signovány TOYEN: P.F Komb. technikafotografie kolor. kresby 111x159. Sign tuší PD. Paspart VÁCHAL, Josef: Pan. Nedat. Barev. dřev. 148x148. Sign. tužkou PD. Rám. zaskl VÁCHAL, Josef: Mrtvý z pralesa /ke knize Šumava umírající a romantická/ Barevný dřev.500x355. Sign. tužkou PD, č.tisku 17. Volný list. Legendární list ze Šumavy VÁCHAL, Josef: Schwarzbergská slať u pramene Vltavy / ke knize Šumava umírající / Barevný dřevoryt 495x354. Číslo tisku 17. Sign. v desce a tužkou PD. Volný list VÁCHAL, Josef: Ex libris Adolf Malý Barevný dřevoryt 212x145. Sign. a dat. tužkou PD. Volný list VÁCHAL, Josef: Svoboda a reakce Barevný dřevoryt 720x450. Sign. a dat v desce a tužkou PD. Číslo tisku 27. Volný list Plakáty a alba 74. Vladimír Komárek 65. Propagandistický plakát Komunistické strany RSFSR z roku 1921, nabádající k lovu ryb na pomoc hladovějícím. Barevná litografie 650 x 450. Pouze 2000 ex. Rám. zaskl. Výborný stav

16 66. Propagandistický plakát Komunistické strany RSFSR Barevná litografie 530x 680. Rám. zaskl. Stejný námět jako předchozí položka /Plakát/ Baj Kaj Laj Reklamní plakát na pivo Pražan, Ležák a Primátor na pražské výstavě obchodní a živnostenské komory r Barev. litografie 440 x 290. Rám. zaskl /Plakát karikatura/ Těšme se z naší konstituce-on se chytá šibenice. Nedat. (1848) Dobový kolorovaný plakát 230x330. Volný list /Plakát/ Plastická znázornění lovu mořských hub. Velkozávod mořskými houbami, firma Sablík, Velké Meziříčí. Barevná litografie / chromolit. J.L.Bayer, Kolín / 500x700. Nalepeno na kartonu, v pravé horní části, mír. poškoz., a odlepeno /Album/Mladéproudy.5 původních grafik českých umělců. Bez nakl. údajů / Praha, F.J. Müller / Holý, Miroslav: Žena drhnoucí podlahu. Barev. dřev.108x177. sig. tužkou Kotík, Pravoslav: Dříví-uhlí. Čb. dřevoryt 155x198. sign.tužkou Čapek, Josef: Koupání. Linoryt 124x180. sign. razítkem Špála, Václav: Žena s košíkem ovoce. Linoryt 165x113, sign.tužkou Hofman, Vlastislav: Podobizna muže. Linoryt 222x105, sign. tužkou. Vše paspart., vloženo v orig.přebalu s úvodním textem Fr. Kovárny- Vlna grafiky 20. let BEARDSLEY, Aubrey: Lysistrata. Cyklus 9 obrazů. Nakl. údaje chybí ( Král. Vinohrady Bradáč 1925). Soukr. tisk. Vydání konfiskováno. Komplet 9 repod. kreseb., chybí 6 str. textu. Nestr. V orig. pap. deskách Václav Zykmund 72. ČAPEK, Josef: Osmero linoleí. Stará Říše, Jílovská Dobré Dílo sv linoleí, viněta na ob. a v titulu Josef Čapek. Nesign. 15 ex., tento neočíslován. Vloženo v orig. pap. přebalu. Rozměr přebalu alba 240 x 160. Podle některých pramenů byla část nákladu kolorována, náš ex. nekolorován. Nesmírně vzácné a nedostupné. Výborný stav ISTLER, Josef: Soubor grafiky Katalog výstavy. Kabinet grafického umění 1946 květen. Soupis vystavených prací, text Karel Teige. Front. orig. barev. dřevoryt Josef Istler, sign. tužkou a dat. 15 s

23. aukce, 17. dubna 2004 13.30 hod., Hotel EXPO

23. aukce, 17. dubna 2004 13.30 hod., Hotel EXPO Pr ce Jind icha Kocha 23. aukce, 17. dubna 2004 13.30 hod., Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Esoterica a iudaica 1 38 II. Fotografie Photography 39 56 III. Avantgarda Avant

Více

18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO

18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO 18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Autografy a knihy s podpisy Signatures 1 37 II. Knihy a obálky Books and wrappers 38 90 III. Avantgarda

Více

25. aukce sobota 7. května 2005, 13.30 hod. Hotel EXPO

25. aukce sobota 7. května 2005, 13.30 hod. Hotel EXPO 25. aukce sobota 7. května 2005, 13.30 hod. Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Esoterica 1 20 II. Fotografie Photography 21 41 III. Josef Čapek 42 67 IV. Avantgarda Avant-garde

Více

AUKCE 87. Bibliofilie, česká a světová grafika 20. a 21. stol., knihy, mapy, varia, rukopisy, podpisy, fotografie. PRAHA - Aukční síň Vltavín, středa

AUKCE 87. Bibliofilie, česká a světová grafika 20. a 21. stol., knihy, mapy, varia, rukopisy, podpisy, fotografie. PRAHA - Aukční síň Vltavín, středa AUKCE 87 A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í K A T A L O G Bibliofilie, česká a světová grafika 20. a 21. stol., knihy, mapy, varia, rukopisy, podpisy, fotografie

Více

43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin

43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin R 43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin 16. Karel Černý Grafika, kresby 17. - 20. stol. Bibliofilie, knihy, podpisy 43. aukce výtvarného umění se koná v sobotu 2. listopadu

Více

AUKČNÍ DEN. neděle 2. prosince 2007 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 108 Kamil Lhoták, Modro-červeno-bílý terč

AUKČNÍ DEN. neděle 2. prosince 2007 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 108 Kamil Lhoták, Modro-červeno-bílý terč AUKČNÍ DEN 108 Kamil Lhoták, Modro-červeno-bílý terč 45 Jindřich Štyrský, Krajina v oblacích neděle 2. prosince 2007 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha 59. aukce Aukční Galerie Kodl a 71. aukce

Více

48. AUKCE. Spolek Hlahol. 14. června 2003 v 11 hodin. Praha 1, Masarykovo nábř. 16

48. AUKCE. Spolek Hlahol. 14. června 2003 v 11 hodin. Praha 1, Masarykovo nábř. 16 R 48. AUKCE www.galerie-vltavin.cz Spolek Hlahol Praha 1, Masarykovo nábř. 16 14. června 2003 v 11 hodin 68. Kamil Lhoták Obrazy, kresby 19.-21. stol. Mapy Česká a světová grafika 17. - 20. stol. Sochy,

Více

JOSEF VÁCHAL. Personální bibliografie

JOSEF VÁCHAL. Personální bibliografie JOSEF VÁCHAL Personální bibliografie Z DÍLA JOSEFA VÁCHALA Knihy, reprodukce, kalendáře 20 ex libris Josefa Váchala 1926 [grafika]. [Dřevoryty: 16 černých, 3 s podtiskem, 1 barev.] Praha : Josef Váchal,

Více

AUKČNÍ DEN. neděle 25. dubna 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 55 Toyen (Marie Čermínová), Zbytek noci

AUKČNÍ DEN. neděle 25. dubna 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 55 Toyen (Marie Čermínová), Zbytek noci AUKČNÍ DEN 55 Toyen (Marie Čermínová), Zbytek noci 50 Vlaho Bukovac, Sedící ženský akt neděle 25. dubna 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha 64. aukce Aukční Galerie Kodl a 83. aukce Aukční

Více

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie. Modern and post-war art Contemporary art Photographs

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie. Modern and post-war art Contemporary art Photographs Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie Modern and post-war art Contemporary art Photographs Výstava pátek 6. 5. 2011 - úterý 10. 5. 2011 denně od 12.00 do 19.00 hod. v Galerii 5. patro (nově

Více

AUKČNÍ DEN. neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník

AUKČNÍ DEN. neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník AUKČNÍ DEN 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník 23 Jakub Schikaneder, Kontemplace neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha 65. aukce Aukční Galerie Kodl

Více

Aukční. Auction catalogue 24. DUBNA 2013. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

Aukční. Auction catalogue 24. DUBNA 2013. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue 24. DUBNA 2013 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

AUKCE 70. 17. 21. století, podpisy, rukopisy. Práce na papíře, česká a světová grafika PRAHA - HLAHOL, SOBOTA 10. LISTOPADU OD 11.

AUKCE 70. 17. 21. století, podpisy, rukopisy. Práce na papíře, česká a světová grafika PRAHA - HLAHOL, SOBOTA 10. LISTOPADU OD 11. AUKCE 70 A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í K A T A L O G Práce na papíře, česká a světová grafika 17. 21. století, podpisy, rukopisy 103 Josef Váchal, Kloaka ulice

Více

KATALOG 80. AUKCE BRNO 25. 11. 2012. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o.

KATALOG 80. AUKCE BRNO 25. 11. 2012. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA KATALOG Společnost AAA s.r.o. pořádá svou 80.

Více

AUKČNÍ DEN. Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin. obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21.

AUKČNÍ DEN. Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin. obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21. R 74. Václav Špála AUKČNÍ DEN obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21.století Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin 67.František Kupka 53. aukce Antikva Nova Kodl

Více

Vobecký František, č. 225. Procházka Antonín, č. 190. 30. 5. 2014 od 13:30 hodin HOTEL HILTON PRAGUE, POBŘEŽNÍ 1, PRAHA 8

Vobecký František, č. 225. Procházka Antonín, č. 190. 30. 5. 2014 od 13:30 hodin HOTEL HILTON PRAGUE, POBŘEŽNÍ 1, PRAHA 8 Vobecký František, č. 225 Procházka Antonín, č. 190 30. 5. 2014 od 13:30 hodin HOTEL HILTON PRAGUE, POBŘEŽNÍ 1, PRAHA 8 EXKLUZIVNÍ AUKCE ČESKÉHO, SLOVENSKÉHO A EVROPSKÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 30. 5. 2015 od

Více

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 22. LEDNA 2014 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

KATALOG 88. AUKCE BRNO 15. 2. 2015 OBRAZY, PORCELÁN, KURIOZITY, STAROŽITNOSTI, UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY. AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno

KATALOG 88. AUKCE BRNO 15. 2. 2015 OBRAZY, PORCELÁN, KURIOZITY, STAROŽITNOSTI, UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY. AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno OBRAZY, PORCELÁN, KURIOZITY, STAROŽITNOSTI, UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA KATALOG V NEDĚLI 15. ÚNORA 2015 OD 11 HODIN POŘÁDÁ

Více

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue 18. dubna. 2012 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange

Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange Aukce výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Místo konání aukce: Luxusní centrum Blue Orange Tupolevova 676 Praha 9 Letňany Více informací najdete na: www.artinprague.cz

Více

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část 2/2007 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část Než se stal KAREL DEMEL (65) fenomenálním grafikem, urazil tento pražský rodák (28. 2. 1942) od hudebního vzdělání ke grafice dlouhou cestu. Vystudoval konzervatoř

Více

Sochy, plastiky, objekty

Sochy, plastiky, objekty AUKCE 105 negativni verze bez podkladu A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N 70. Jaroslav Šetelík A U K Č N Í K A T A L O G Obrazy, kresby, grafika, fotografie Sochy, plastiky,

Více

KNIŽNÍ ZNAČKA 3/2014 3/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz

KNIŽNÍ ZNAČKA 3/2014 3/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz 3/2014 časopis spolku sběratelů a přátel exlibris www.sspe.cz 73 Gennadij Alexandrov, Praha, C3+C5, 2003 Naši jubilanti BAREVNÁ POEZIE GRAFIKY DANIELY BENEŠOVÉ Krásné a poetické jsou grafické listy akademické

Více

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2008 1 Název zpracovatele : Památník národního písemnictví Adresa sídla : Strahovské nádvoří 132, 118 38 Praha 1 IČ : 00023311 Telefon : 220516695 Fax : 220517277

Více

Bibliografie Vladimíra Binara Sestavil Michael Špirit Úvod Jan Wiendl. Stav: Listopad 2013

Bibliografie Vladimíra Binara Sestavil Michael Špirit Úvod Jan Wiendl. Stav: Listopad 2013 Bibliografie Vladimíra Binara Sestavil Michael Špirit Úvod Jan Wiendl Stav: Listopad 2013 Prozaik, básník, literární historik a editor, překladatel Vladimír Binar (6. 10. 1941 ve Velkém Meziříčí) se narodil

Více

AUKCE 36 NEDĚLE 25. 5. 2014

AUKCE 36 NEDĚLE 25. 5. 2014 AUKCE 36 NEDĚLE 25. 5. 2014 VÝTVARNÉ UMĚNÍ, STAROŽITNOSTI, DESIGN A ČESKÉ UMĚLECKÉ SKLO AUKČNÍ DŮM SÝPKA Údolní 70, Brno Tržiště 3, Praha 1 www.sypka.cz AUKCE 36 NEDĚLE 25. 5. 2014 VÝTVARNÉ UMĚNÍ, STAROŽITNOSTI,

Více

JIŘÍ PEŠKA (13.6.1942-18.1.2009) matematik, softwarový expert, humorista

JIŘÍ PEŠKA (13.6.1942-18.1.2009) matematik, softwarový expert, humorista BAJKY STARÉHO ČIPU 18 Květy blbosti Nebylo zbytí a nedalo se nic dělat. Blbost se rozhodla vydat své plody, proto musela vykvést. Nemnozí z toho byli zdrceni, zděšeni a v depresi, neboť si povšimli, že

Více

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2007

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2007 1 České muzeum výtvarných umění v Praze, Husova 19-21, 110 00 Praha 1 Staré Město telefon: (420) 222 220 218, fax: (420) 222 221 190, e-mail: muzeum@cmvu.cz, http://www.cmvu.cz Výroční zpráva Českého muzea

Více

Bibliografie Jiřího Opelíka 1954 2000

Bibliografie Jiřího Opelíka 1954 2000 Bibliografie Jiřího Opelíka 1954 2000 Sestavil Luboš Merhaut Tento soupis představuje upravené a doplněné vydání bibliografie, jež byla otištěna v knize Jiřího Opelíka Milované řemeslo (Praha, Torst 2000,

Více

2/2008. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI II. část LADISLAV HODNÝ,

2/2008. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI II. část LADISLAV HODNÝ, 2/2008 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI II. část LADISLAV HODNÝ, narozený 14. února 1943, patří k onomu velkému překvapení z nepoddajné generace, která v nelehké době po první polovině sedmdesátých let přemohla

Více