Přehled katalogu a program aukce Auction program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled katalogu a program aukce Auction program"

Transkript

1

2 Přehled katalogu a program aukce Auction program I. Umění Art II. Grafika a kresby Graphic art and drawings III. Knižní vazby Book bindings IV. Avantgarda Avant-garde platební pauza V. Bibliofilie Bibliophily Stará Říše Ostatní bibliofilie VI. Varia ukončení aukce Prameny References S. Sáňka,A. Bubla,V.: České bibliofilské tisky I.-V Grimm Grimm, A.: J. Picka, tiskař ze záliby Arg. Argestea:JosefVáchal Páleníček Páleníček: Max Švabinský, soupis graf. díla Dvořák Dvořák, F.: Grafické dílo F. Tichého CA, ATA aukce Českého antikvariátu AP aukce Antikvariátu Prošek

3 ATA Jitka Trmalová Praha 6, Bubenečská 9 tel./fax: cz ČSOB, Praha 6, Dejvická 40 Č.ú.: /0300, SWIFT: CEKOCZPP IBAN: CZ aukce 35th auction umění, grafika a kresby, avantgarda knižní vazba, bibliofilie art, graphic art, avant-garde book bindings, bibliophily sobota 26. května 2012 Saturday, May 26th hod. 2 p.m. Výstava Exhibition pátek, 25. května Friday, May 25th hod. 12 a.m. 6 p.m. sobota, 26. května Saturday, May 26th hod / 2 12 a.m. Výstava i aukce se konají v hotelu EXPO Výběr provedl a katalog zpracoval JUDr. Vilém Trmal Hotel EXPO, Výstaviště, Za elektrárnou 3, Praha 7 Aukce je pořádána pro Sdružení přátel krásných tisků 1

4 Aukční řád 1. Aukce je pořádána na základě objednávky Sdružení přátel krásných tisků a na podkladě smlouvy uzavřené mezi aukční agenturou a Sdružením přátel krásných tisků. Členy SPKT jsou v souladu se Stanovami SPKT všichni Ti, kteří se ve smyslu bodu 5 tohoto aukčního řádu zapíší do seznamu účastníků dražby a projeví souhlas se stanovami SPKT 2. Aukce je formou prodeje movitých věcí, k jejímuž uspořádání je v souladu s živnostenským listem a obstaravatelskými smlouvami pořadatel oprávněn. Aukce se koná s přestávkami. Průběh aukce se řídí ustanoveními občanského zákoníka, tímto aukčním řádem jakož i přiměřeně těmi ustanoveními zák. 26/2000 Sb., která lze použít pro hromadné společné dražby věcí movitých. 3. Účast na aukci je možná jen pro členy Sdružení přátel krásných tisků, kteří jsou držiteli aukčního katalogu a jejich účast na aukci není vyloučena pro nezletilost nebo nesvéprávnost. Účastníci aukce jsou povinni řídit se ustanoveními tohoto aukčního řádu. Jeho nerespektování může mít za následek vyloučení účastníka z účasti na aukci, popř. i závažnější občanskoprávní následky odpovědnostní povahy. Člen SPKT je oprávněn přizvat k přítomnosti na aukci i svého hosta, který je však povinnen akceptovat aukční pravidla ve stejném rozsahu jako člen SPKT. 4. Konání aukce je možné jen na základě smluv uzavřených s vlastníky movitých věcí. Tyto věci nesmí pocházet z trestné činnosti ani nesmí být oprávnění s nimi disponovat žádným způsobem zpochybnitelné. 5. Datum, místo a předmět aukce budou předem oznámeny vyhláškou o neveřejné dražbě, jejíž funkci plní i aukční katalog pro členy SPKT. Každý z účastníků aukce prokáže svou totožnost a je povinnen se zapsat do seznamu členů SPKT, kteří mohou být účastníky aukce. Po té oproti složení zálohy obdrží dražební číslo, které ho opravňuje stát se dražitelem. Po vypořádání všech závazků mu bude záloha vrácena. Věci jsou draženy v pořadí stanoveném v aukčním katalogu. Veškeré ceny jsou uvedeny včeské měně. K dražbě konkrétní věci dochází tehdy, učiní-li kterýkoli z dražitelů podání. Podáním (příhozem) se rozumí viditelné zvednutí dražebního čísla. Dražit se počíná od ceny vyvolávací. Příhozy se počítají takto: 20 Kč činí příhoz do ceny 400 Kč, 50 Kč do ceny 1 000, 100Kč do ceny 4 000, 500 Kč do , 1 000Kč do , 2000Kč do , 5 000Kč do Kč a Kč je příhoz, činí-li okamžitá aukční cena Kč a více. Pokud přes dvojí vyzvání licitátora není přihozeno, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání (cenu dosaženou posledním příhozem) a přiklepne věc dražiteli, který toto poslední podání učinil a který se tak stává vydražitelem. Ke shodě příhozů účastníka dražícího osobně s limitem tudíž k upřednostnění prvního dojít nemůže, každý další příhoz je vyšším podáním. 6. Vlastnictví k věci přechází na základě příklepu licitátora jejím převzetím oproti zaplacení vydražitelem. Až do okamžiku jejího převzetí vydražitelem je k výkonu vlastnického práva přechodně oprávněna aukční agentura. Původní vlastník věci, který pozbyl svého vlastnického práva příklepem licitátora na jehož základě mu agentura proplatí podíl z ceny stanovený percentuelně ve smlouvě obstaravatelské, kterou uzavřel s agenturou, zůstává povinným z eventuelních reklamačních vztahů. Až do okamžiku převzetí věcí jejím vydražitelem oproti zaplacení vykonává vlastnické právo vůči všem třetím osobám agentura. (Má věc u sebe až do okamžiku jejího zaplacení a převzetí vydražitelem). 2

5 7. Vydražitel je povinnen uhradit v aukci dosaženou cenu včetně aukční provize. Aukční provize činí 15%. Jako bezhotovostní platbu lze přijmout pouza platbu zaslanou na účet, nikoli platební kartou nebo šekem. Vydražitel (účastník dražící osobně) je povinnen uhradit vydraženou cenu spolu s aukční provizí při nejbližší přestávce, uvedené v katalogu (platební pauza), není-li dohodnuto jinak. Věci, které nebyly v této pauze zaplaceny budou draženy znovu počátkem příštího kola. Po skončení posledního dražebního kola může zájemce požádat o dražbu nevydražené věci jakožto residua. Příhozy dražitele, který nezaplatil o platební pauze vydraženou věc nemohou být v druhém kole akceptovány. Námitky proti přiklepnutí musí dražitel uplatnit ihned, k pozdějším se nepřihlíží. Po zaplacení bude vydražiteli vydáno osvědčení, kterým je deklarován přechod vlastnického práva k věci se všemi důsledky pro vydražitele. Za vady věci, které jsou skryté odpovídá s ust. Smlouvy o obstarání záležitostí formou prodeje prostřednictvím dražby vlastník věci. 8. V případě osobní nepřítomnosti na aukci se může dát zájemce na základě plné moci zastoupit agenturou (zaslání limitu). Takováto plná moc opravňuje k zastoupení při aukci a je i přihláškou zájemce do SPKT. V plné moci (limitu) musí zájemce uvést jednak osobní identifikační údaje, jednak musí uvést maximalnícenu, za kterou je ochoten věc vydražit; v této ceně není uvedena aukční provize. Plná moc musí být předána agentuře nejpozději 24 hodin před konáním aukce. Na limity později došlé nemusí být brán zřetel, nedohodnou li se účastníci jinak. V odůvodněných případech se zájemce může po předchozí písemné dohodě s agenturou zúčastnit aukce po telefonu. Tato dohoda může být uzavřena pouze pro dražbu položek, jejichž vyvolávací cena je vyšší než , kč, nedohodnou li se strany jinak. Při zajišťování limitů je v souladu s obecnými zvyklostmi postupováno tak, aby zájemce získal věc co nejvýhodněji. Při shodě limitů má přednost ten, který došel agentuře dříve. Obdrží-li agentura k jedné katalogové položce více limitů, počítá se dražit od druhého nejvyššího limitu zvýšeného o následující příhoz. Tato skutečnost bude účastníkům aukce oznámena při vyvolání té které položky. Bude-li věc vydražena pro osobu, která zaslala agentuře svůj limit, pak ji agentura tomuto úspěšnému vydražiteli předá buď osobně oproti uhrazení kupní ceny s aukční provizí anebo vydražiteli zašle účet, obsahující cenu dosaženou, aukční přirážku, poštovné a balné. Vydražitel pak uhradí vyúčtovanou cenu na bankovní účet agentury. Po obdržení platby zašle agentura bez zbytečného odkladu vydražiteli zaplacené vydražené předměty. 9. Před vlastní aukcí se koná výstava dražených exponátů. Při konání výstavy mohou být věci na požádání předvedeny příslušným personálem. Jsou li na výstavě předváděny věci, u nichž hrozí nebezpečí poškození vzhledem k jejich vzácnosti či stavu, je agentura oprávněna odmítnout účastníkovi dražby je zapůjčit k prohlídve. Takové věci lze na speciální požádání předvést vážnému zájemci zvlášť. Všechny přítomné osoby jsou povinny podřídit se opatřením podniknutým na ochranu vystavených věcí. Během konání výstavy i dražby je zakázáno prodávat, vystavovat i vyměňovat jakékoliv věci. Obrazové zachycování věcí bez předchozího souhlasu je rovněž zakázáno. 10. O průběhu neveřejné dražby sepíše pořadatel za účasti nestranného svědka protokol ATA Český antikvariát 3

6 Auction Regulations GENERAL.All items will be auctioned by lot as described in the catalogue. They will be made available to bidders in a preview exhibit before the auction, as posted. Should conservation concerns arise, the auction agency reserves the right to treat fragile items accordingly. BIDDING. During the auction, bidding will proceed in increments as follows: 20 Kc increments up to 400 Kc; 50 Kc increments up to 1, 000 Kc; 100 Kc increments up to 4, 000 Kc; 500 Kc increments up to 10, 000 Kc; 1, 000 Kc increments up to 30, 000 Kc; 2, 000 increments up to 50, 000 Kc; 5, 000 Kc up to 100, 000 Kc; and 10, 000 Kc increments thereafter. PAYMENT. Bidders who are physically present in the auction are asked to pay in cash during the auction. Checks and credit cards cannot be accepted. All prices are started in Czech crowns. Several breaks will be sheduled between auction sessions, during which payment must be made for all items purchased up until that point. The purchase price paid by the succesful bidder shall be the sum of the final bid plus a 15% auction premium (the sum will be rounded up to the nearest 10 Kc). The auction agency will provide receipts for all items paid for. A cummulative payment immediatelly after the auction is possible after a previous arrangement with the agency. Unless a previous arrangement has been made, all lots which remain unpaid for after tha payment breaks will be put back up for sale at the beginning of the next session. ADVANCE and absentee bids. Advance and absentee bids must be received in writing no later than two days before the date of the auction. The auction premium for advance and absentee bids is also 12% if payment is not made in cash. If the bid is succesful, the agency will notify the client of the final price which includes the auction premium and shipping expenses. After receiving the payment, the agency will send the things to the client. ADMISSION. The catalogue serves as an entry ticket to the auction. Bidders are asked to place a 100 Kc deposit in order to receive a paddle with their bidding number. Upozornění "Všechny přítomné osoby jsou povinny podřídit se opatřením podniknutýmnaochranuvystavenýchvěcí." V zájmu zachování výborného stavu nabízených tisků se skutečně vážný zájemce může po předchozí dohodě s pořadatelem dohodnout na individuální prohlídce.! 4

7 Anderle, Jiří 192 Andrejev, Leonid 148 Apollinaire, Guillaume 117, 149 Assollant, A. 250 Augusta, J. M. 17 Aurevilly, J. B d 140, 150 Balbín, Bohuslav 138 Barry, Leon 144 Baudelaire, Charles 77 Beardsley, Aubrey 71 Beaunier, André 143 Bednář, Kamil 151 Behrens, Peter 7 Benda, Jaroslav 79, 135, 140, 163 Beneš-Buchlovan, Bedřich 15 Bernanos, Georges 152 Bertrand, Aloysius 126 Bezruč, Petr Biebl, Konstantin 119 Bílek, František 17, 90, 154, 159, 163 Blake, William 5 Blatný, Ivan 153 Blažek, Ota 78, 79, 80, 91, 93, 101 Bloy, Leon 78 81, 131 Bouda, Cyril 19, 82, 84, 97, 173, 226 Braunerová, Zdeňka 17, 224 Bradáč, Ludvík 17, 85 Bretonne Restif de la 82 Brousek, Josef 76, 96 Brunner, V. H. 85, 94, 116, 177 Brunovský, Albín 23 Brömse, August 33 Březina Otokar 154, 155 Bureš, Miloslav 111, 156 Burian, Zdeněk 250 Rejstřík Register Carmine, Joseph 227 Coester, Otto 34 Čampulka, Pavel 157 Čapek, Josef 13, 35, 36, 70, 72, 95, Čapek, Karel 13 Čelakovský, F.L. 84 Černý, Věnceslav 247 Delluc, Louis 83 Deml, Jakub 130, Diviš, Alén 169 Dolenský, Antonín 163 Dorgelés, Roland 106 Drtikol, František 28 Dudešek, Karel 149 Dvořák, Arno 165 Dyk, Viktor 166, 167 Dyrynk, Karel 85, 206 Erben, Karel J. 85, 169,170 Filla, Emil 37 Fišerová Kvěchová, Marie 251 Florian, Michael 142, 144,145, 146,147 Freud, Sigmund 86 Fuka, Vladimír 21 Funke, Jaromír 28, 29, 30 Galanda, Mikuláš 38 Graves, Robert 87 Háfez, Š. M. 172 Halas, František 173 Hamera, Oldřich 179 Hipman, Vladimír 25 Hladký, Josef 170 Hlaváček, Josef Hlaváček, Karel 174, 184 Hofman, Ludwig 6 Hofman, Vlastislav 13, 70 Holan, Vladimír 175 Holárek, Emil 176 Holý, Miroslav 70 Horký, František Horký, Karel 177 Houdek, Vladimír 178 Hrabal, Bohumil 179 Hrubín, František 180 Huysmans, Karl Joris 2, 181 Ivanov, Vjačeslav 146 Istler, Josef 73, 124, 125, 172, 222 Janeček, Ota 175 Jelínek, Antonín 95, 104 Jirout, A. 87, 103, 113 Jiřincová, Ludmila 19, 199, 207, 208 Jouve, Jean Pierre 183 Junek 252 Kaláb, Method 19, 95 Kamínek, Karel 184 Karásek, Jiří ze Lvovic Kašpar, Adolf 39 Kierkegaard, Soren 89 Klicman, Miloš Klíma, Ladislav 189 Kobliha, František 1,17, 40, 163, 181, 188, 197, 198 Kohout, Pavel 239 Kolář, Jiří 243 Kollwitz, Käthe 41 5

8 Komárek, Vladimír 74 Komenský, J.A. 23, 90 Konrád, Edmond 108 Konůpek, Jan 42, 189, 206 Koreček, Miloš 125, 244 Kotík, Pravoslav 70 Kratochvíl, Zdeněk 104 Kremlička, Rudolf 17 Kropáč, František 112 Kubišta, Bohumil 18 Kundera, Ludvík 244 Kundera, Milan 238, 242 Kupka, František 192 Kysela, František 165 Lang, Jaromír 14 Lauschmann, Jan 26 Leistikow, Walter 6,7 Lermontov, M.J. 93 Lešehrad, Emanuel 193, 240, 241 Lhoták, Kamil 151, 153, 213, 253 Lorenc, Zdeněk 124 Loriš, Jan 16 Macek, Antonín 194 Macková, Anna 191 Mac Orlan, Pierre 4 Mácha, K.H. 123 Marenčin, Albert 128 Marryat 249 Mell, Max 147 Milosz, O. V. 139 Morand, Paul 118 Mucha, Alfons 9,10,43, 195 Muzika, František 77, 120 Nauman, Pavel 253 Němcová, Božena 247 Neruda, Jan 94 Neumann, S.K. 95 Nezval, Vítězslav Novák, Arthur Novák, Robert L. 127 Ortega y Gasset 196 Parent, Alfréd 137 Pecháček, Jaroslav 170 Peška, Bedřich 96 Poe, Edgar Alan 198 Preissig, Vojtěch 11,12, 44 Primus, Zdeněk 21 Prévost, Antoine 97 Proust, Marcel Quincey, Thomas de 101 Rais, K.V. 245 Rambousek, Jan 45 Reder, Bernard 46, 47 Redon, Odilon 2,3 Régnier, Henri de 200 Reichmann, Vilém 27 Renaud, Suzanne 49 Reynek, Bohuslav 32, 48, 49, 156, Režný, Pavel 199 Rilke, R. M. 204 Rodčenko, A. 129 Rolland, Romain 113 Rops, Felicien 4, 205 Roualt, Georges 50, 51 Roubal, Jindřich 102 Rutte, Miroslav 107 Růžička, Ladislav 89 Růžička, Ludvík 102 Röhling, Vladislav 17 Sáňka, Arno 206 Seifert, Jaroslav 114, 115, 207, Seydl, Zdeněk 52 Shakespeare, Wiliam 208 Schwarzenberg, Karel 103 Schwetz, Karel 134, 138 Schwob, Marcel 209 Silovský, Vladimír 20, 223 Skácel, Jan 210, 236 Sládek, J. V. 251 Slavíček, Antonín 141 Souček, Jan 202 Springer, F.A. Stifter, Adalbert 211 Stretti, Viktor 17, 19 Sudek, Josef 24, 28 Suchánek, Vladimír 155 Suk, Ivan 116 Sukdolák, Pavel 210 Svoboda, Jindřich 83 Svolinský, Karel 221 Synge, J. M. 141 Sýs, Karel 213 Šalamoun, Jiří 75 Šelepa, Karel 109 Šíma, Josef 83, 118, 183 Šimánek, Josef Šimon, Frant. Šimon. Pavel 19 Šindler, Jiří 150 Špála, Václav 13, 70 Šrámek, Fráňa 104 Štáfl, Otakar 194 Štorm, Břetislav 103 Štyrský, Jindřich Švabinský, Max 16, 19, 105 Teige, Karel 73, , 119, 121 Tichý, František 53, 54, 55, 93, 171, 180, 225 Tikal, Václav 125 Tmej, Zdeněk 31 Tolstoj, A.K. 214 Toman, Karel 215 Toyen 56, , 117 6

9 Troup, Miloslav 149 Tschinkel 22 Tusar, Slavoboj 223 Tvrdý, Antonín 77, 82, 84, 90, 97 Urbánková, Jarmila 110 Váchal, Josef 1, 57 64, 136, 137, 160, 162, 163, 190, 193, 212, 214, Valéry, Paul Vejrychová, Josefa 105 Vik, Karel 91 Vildrac, Charles 222 Vokolek, Vojmír 152 Weiner, Richard 223 Wilde, Oscar 224 Zeyer, Julius 226 Zykmund, Václav 125, 126 Žeromski, Štefan 142 7

10 34. Aukce Český antikvariát - Jitka Trmalová,

11 I. Umění Art 1. Philobiblon. Číslo 1, červen 1912, číslo 2, září 1912, všecovyšlo. Bílovice S.K. Neumann Č.l.: orig. čb. dřevoryt Josef Váchal. Č.2.: orig. čb. celostr. dřev. František Kobliha a orig. čb. celostr. dřev. Josef Váchal. Ukázky titulních listů ( V.H. Brunner, Fr. Kysela). 64 s. Plperg. vazba. Zásadní časopis s orig. dřevoryty. S.278. CA (časopis) PAN 1897, Heft 1. Berlin-Leipzig Fontane Jahrgang. 66 s. Original celostr. graf. přílohy, mj. Ludwig von Hofmann - barev. litografie, Walter Leistikow lept. Další vyobrazení v textu. Velmi dobře zachováno. Orig. brož (časopis) PAN 1898, Heft 2. Berlin- Leipzig Fontane Jahrgang. 137s. Original celostr. přílohy, mj. Walter Leistikow barev. litografie, Peter Behrens šestibarevný dřevoryt. Další vyobr. v textu. Velmi dobře zachováno. Orig. brož REDON, Odilon: Dvanáct listů. Obluda v umění napsal Joris Karl Huysmans. Praha Neumannová Text 14 s., 12 čb.obr. příloh Odilon Redon. Orig. brož (Odilon Redon) Exposition rétrospective d oeuvres d Odilon Redon Galerie Barbazanges Obálka a 5 reprodukcí v textu a 1 celostr. barev. kolorovaná Odilon Redon. Nestr. Ex. 253/1000. Katalog retrospektivní posmrtné výstavy děl O. Redona. Velmi dobrý stav Mac ORLAN, Pierre: Felicien Rops. Paris u. Leipzig Seheur Velký počet čb. i barev. reprodukcí Felicien Rops. Text v němčině, 275 s. Orig. cpl. vazba (William Blake) FIGGIS, Darrell: The paintingsofwilliamblake.london Ernest Benn s textu, 100 obraz. příloh reprodukcí, část. barev. Orig.ppl. vazba BINYON, Laurence: The engraved designs of William Blake. London Ernest Benn s. textu, 82 obr. příloh reprodukcí, část. barev. Orig.ppl. vazba 2sv Odilon Redon 8. (časopis) Ver Sacrum. Zeitschrift der Vereinigung bildender Künstler Österreichs. Wien Gerlach u. Schenk Jahrgang. 12 sešitů, str. průběžně. Četná čb. a barev. vyobra zení děl. Bez obálek. Orig. cpl. vazba ( Alfons Mucha) de Noël Paris L Illustration s. Barev. obálka a 2 barev. celostr. ilustrace Alfons Mucha. Četné čb. a barev.ilustrace jiných autorů. Orig. brož

12 10. (Alfons Mucha) La Plume. No Consacré a Alphonse Mucha et son Oeuvre. Paris La Plume Ob. barev. lito Alfons Mucha, uvnitř sešitu čb. Muchovy ilustrace. 94 s. Orig. brož.číslo věnované Muchovi a jeho dílu ( Vojtěch Preissig) L Assiette au Beurre. No 100. Paris Les joies du foyer. Panneaux décoratofs pour la corbeille de noces des jeunes maries par V. Preissig. Str. průběžně. Orig. sešit PREISSIG, Vojtěch: Byl jeden domeček. Praha Dědictví Komenského b.d. Spisů Dědictví sv. 58. Ob. a 12 zinkografických leptů Vojtěch Preissig. Nestr. Orig. brož v textu. Nerozřez. Ze tří příloh Hofman zařazen mimořádně, jen pro subskribenty. Čapek a Špála svá lina nesignovali. Vynikající stav. CA LANG, Jaromír: Neumannův Červen. Praha Orbis s. Návrh ob. Zdenek Seydl. Cpl. vazba v orig. ob BENEŠ-BUCHLOVAN, Bedřich: Moderní česká ex libris. Poznámky sběratelovy. Praha Kroužek českých exlibristů Obsahuje soupis českých ex libris. 209 s. Ex. 284/500. Orig. brož LORIŠ, Jan: Max Švabinský. Popisný seznam grafického díla Praha Hollar celostr. sign. litografií Max Švabinský. 78 s. textu. Volné archy v orig. ob AUGUSTA, J. M.: Rukověť sběratelova. Král. Vinohrady Bradáč Tiskla Průmyslová tiskárna s. textu, + nestr. přílohy se značkami( porcelán, stříbro, heraldika ) Front. a 30 originál. sign. grafických příloh, mj. František Bílek, Rudolf Kremlička 7x téma žena, František Kobliha, Vladislav Röhlig, Viktor Stretti Výzdoba v textu Zdenka Braunerová. Přednostní výtisk 369/500. Orig. ckž. vazba Ludvík Bradáč. Famosní, velmi nákladné dílo, jehož obdoba již nikdy v Čechách vydána nebyla. Tisk v orig. ckž. vazbě se vyskytuje velmi zřídka. Kompletní počet orig. příloh Vladimír Silovský 13. Musaion. Sborník pro moderní umění. Svazek první z jara Praha Aventinum Red. Karel Čapek. Ob. a titul Josef Čapek. Obsahuje 3 original. graf. přílohy: Vlastislav Hofman Maska, lino sign. tužkou, Václav Špála Podzim, lino, Josef Čapek Harmonikář, lino. 85 s. Čb. vyobrazení 18. KUBIŠTA, František: Bohumil Kubišta. Monografická studie. Praha SVU Mánes a Brno Fr. Kubišta s. S orig. graf. přílohou Prosba, čb. dřevoryt a 13 barev. příloh, 70 příloh čb. Orig. cpl. vazba. Výskyt komplet díla s orig. přílohou není příliš častý

13 19. NOVÁK, Arthur: Klíček ke grafickým uměním. Praha Engst Ob. Cyril Bouda, upr. Method Kaláb. 94 s. textu. Náš přednostní ex. obsahuje navíc 15 orig. sign. grafických příloh mj., Max Švabinský, Ludmila Jiřincová, Pavel Šimon, Viktor Stretti. Volné archy v orig. ob. a pouzdře SILOVSKÝ, Vladimír: Původní dřevoryty k Bibliomanii Gustava Flauberta. 5 orig. sign. dřevorytů Vladimíra Silovského. Vše paspart. v orig. krabici se štítkem, v ochr. pouzdře PRIMUS, Zdeněk: Vladimír Fuka. Katalog díla. Biografie, ilustrace, bibliografie knižní tvorby. Text česky a anglicky. 248 s. Četná vyobrazení. Orig. brož TSCHINKEL, Symbol, rebus, písmeno. Praha Stát. grafická škola Tištěno ve školních dílnách. Nestr. Orig. brož. Vzácné typografické dílo, světového významu. CA KOMENSKÝ, J. A. : Labyrint světa a ráj srdce. Praha Lyra pragensis Vyzd. Albín Brunovský. Nestr. Orig. ckž. vazba Československá fotografie Ročenka.Praha svaz čs. Klubů fotografů amatérů s. Celostr. reprodukce fotografů mj., Ehm, Jeníček, Chochola, Sudek, Jírů. Orig. ppl. vazba HIPMAN, Vladimír: Práce je živá. Praha Česká grafická unie S předmluvou Jana Weniga. Nestr. Celostranné fotografie tištěné hlubotiskem. Ppl. vazba v orig. ob LAUSCHMANN, Jan: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto Ob. a upr. Libor Fára. Volné fotografie v orig. přebalu REICHMANN, Vilém: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto Ob. a upr. Libor Fára. Volné fotografie v orig. přebalu Fotografie Praha SNKLHU Album 20 bromografií. Vybral Josef Prošek, úvodní slovo Josef Kainar. Volná foto 300x250, mj. Josef Sudek, Frant. Drtikol, Jaromír Funke. 20 fotografií v orig. cpl. deskách. Velmi dobrý stav FUNKE, Jaromír: Fotografie. Praha Odeon Úvodní studie Ludvík Souček, fotografie vybrala Dagmar Hochová. 132 celostr. fotografií Jaromír Funke s. Cpl. vazba v orig. ob FUNKE, Jaromír: Bez názvu (Les) Original. fotografie 115x145. Původní adjustace. Podpis Funke na podklad. papíře. Rám. zaskl TMEJ, Zdenek: Periferie Fotografie 340x270. Sign. razítkem na rubu Anonym: Bohuslav Reynek na úmrtním loži Čb. fotografie na polokartonu 180x 240. nesign. Volná fotografie II. Grafika a kresby Graphic art and drawings 33. BRÖMSE, August: Bez názvu /návrat domů /. Nedat. Lept 210x210. Sign. pozůstalostním razítkem na rubu. Paspart COESTER, Otto: Houština (Gebusch). Nedat. (1946). Lept / vernis mou 156x230. Sign. tužkou PD. Paspart. Surrealistické období autorovo. Soupis Švestka č

14 35. ČAPEK, Josef: Žena Orig. linoryt 240x175, hnědý otisk. Nesign. Paspart ČAPEK, Josef: Žebrák Orig. linoryt 225x180, černý otisk. Nesign. Paspart FILLA, Emil: Hlava II. Nedat. (1914). Lept 230x130. Sign. tužkou PD. Paspart. Soupis Berka č GALANDA, Mikuláš: Bez názvu. / dítě,drak, lebka/. Nedat. Kresba tužkou 85x95. Sign. tužkou v obraze P.D. Paspart., rám., zaskl KAŠPAR, Adolf: Bez názvu. /chalupy s pastvinou /. Nedat. Kresba s akvarelem 290x390. Sign. v obraze PD. Paspart KOBLIHA, František: Salambo. Nedat. Dřevoryt 358x265. Sign. v obraze a tužkou PD. Paspart KOLLWITZ. Käthe: Studie hlavy. Nedat. Kresba uhlem 280x260. Sign. tužkou PD. Volný list, papír se skvrnami. Typická expresionistická práce KONŮPEK, Jan: Trosky platonského světa Litografie 370x290. Sign. v desce LD a tužkou PD. Volný list MUCHA, Alfons: Iris. Nedat. Barevná litografie 210x75. Sign. v desce. Rám. zaskl PREISSIG, Vojtěch: Leda s labutí. Nedat. Kresba tuší na papíře / pauzák/ 90x 130. Nesign. Paspart RAMBOUSEK, Jan: Pod Karlovým mostem. Nedat. Lept 315x245. Sign. tužkou PD. Autorský tisk. Paspart., rám. zaskl REDER, Bernard /1897 Bukovina New York/: Koncert.Nedat. Dřevoryt 180x240. Sign. tužkou PD. Volný list. B. Reder vystudoval výt. akademii v Praze u prof. Brömseho, Spaniela a Štursy. V r samostatná výstava v Mánesu REDER, Bernard.: Postava v klobouku s květinou. Nedat. Dřevoryt 240x180. Sign. tužkou PD. Volný list REYNEK, Bohuslav: Slepý Tobiáš. Nedat. Suchá jehla 245x155. Sign. tužkou PD. Paspart. Soupis Bernardi č REYNEK, Bohuslav: Bez názvu. / Pieta v zimě /. Nedat. Suchá jehla 120x85. Sign. tužkou PD. Trojlist: vlevo báseň Suzanne Renaud, vpravo český překlad básně Bohuslav Reynek /Vrány oplétáte poletů svých věnci zimy skráň /, uprostřed suchá jehla. Trojlist ROUALT, Georges (Francie ): Ulice (1913). Barevná reprodukce kvašové malby (hlubotisk) 175x265. Sign. a dat v obraze. List z alba Oeuvres,vydané J. Florianem ve Staré Říši (1915,resp.1921). Volný list. AP88/ ROUALT, Georges: Postavy v krajině (1914). Barevná reprodukce kvašové malby (hlubotisk) 155x305. Sign. a dat v obraze. List z alba Oeuvres, vyd. J. Florianem ve Staré Říši (1915, resp. 1921). Volný list. AP 90/ SEYDL, Zdeněk: Všechno jako neuvěřitelné je pro mne nejskutečnější vlastně. Nedat. Kresba tuší 230x180. nesign. Volný list

15 53. TICHÝ, František: Věneček Suchá jehla 230x315. Sign. tužkou dole uprostřed. Paspart. zaskl.dílo bylo inspirováno kresbou vzniklou v Paříži r V pozdějších letech /1953 a 58 byly obtaženy kontury, aby bylo možno znovu tisknout. List ve vynikajícím stavu, působivý. Dvořák č TICHÝ, František: Fratellini Barevná litografie 203x290. Příloha časopisu Volné směry. Nesign. Paspart. Dvořák č VÁCHAL, Josef: Mrtvý les / ke knize Šumava umírající /Barevný dřevoryt 340x490. číslo tisku 3. Sign. v desce a tužkou PD. Volný list. Velmi působivý list VÁCHAL, Josef: Les v Podroklání / ke knize Šumava umirající / Barevný dřevoryt 362x502. Číslo tisku 10. Sign. vdesce a tužkou PD. Volný list VÁCHAL, Josef: Ex libris Julius Čtyřbarevný korkoryt 200x155.Sign. a dat tužkou PD. Volný list TICHÝ,František: Fratellini Čtyřbarevná litografie 210x300. Sign. perem dole uprostřed. Paspart.Náš list z několika málo, které byly vytištěny zvlášť, nikoli jako příloha Volných směrů a byly malířem signovány TOYEN: P.F Komb. technikafotografie kolor. kresby 111x159. Sign tuší PD. Paspart VÁCHAL, Josef: Pan. Nedat. Barev. dřev. 148x148. Sign. tužkou PD. Rám. zaskl VÁCHAL, Josef: Mrtvý z pralesa /ke knize Šumava umírající a romantická/ Barevný dřev.500x355. Sign. tužkou PD, č.tisku 17. Volný list. Legendární list ze Šumavy VÁCHAL, Josef: Schwarzbergská slať u pramene Vltavy / ke knize Šumava umírající / Barevný dřevoryt 495x354. Číslo tisku 17. Sign. v desce a tužkou PD. Volný list VÁCHAL, Josef: Ex libris Adolf Malý Barevný dřevoryt 212x145. Sign. a dat. tužkou PD. Volný list VÁCHAL, Josef: Svoboda a reakce Barevný dřevoryt 720x450. Sign. a dat v desce a tužkou PD. Číslo tisku 27. Volný list Plakáty a alba 74. Vladimír Komárek 65. Propagandistický plakát Komunistické strany RSFSR z roku 1921, nabádající k lovu ryb na pomoc hladovějícím. Barevná litografie 650 x 450. Pouze 2000 ex. Rám. zaskl. Výborný stav

16 66. Propagandistický plakát Komunistické strany RSFSR Barevná litografie 530x 680. Rám. zaskl. Stejný námět jako předchozí položka /Plakát/ Baj Kaj Laj Reklamní plakát na pivo Pražan, Ležák a Primátor na pražské výstavě obchodní a živnostenské komory r Barev. litografie 440 x 290. Rám. zaskl /Plakát karikatura/ Těšme se z naší konstituce-on se chytá šibenice. Nedat. (1848) Dobový kolorovaný plakát 230x330. Volný list /Plakát/ Plastická znázornění lovu mořských hub. Velkozávod mořskými houbami, firma Sablík, Velké Meziříčí. Barevná litografie / chromolit. J.L.Bayer, Kolín / 500x700. Nalepeno na kartonu, v pravé horní části, mír. poškoz., a odlepeno /Album/Mladéproudy.5 původních grafik českých umělců. Bez nakl. údajů / Praha, F.J. Müller / Holý, Miroslav: Žena drhnoucí podlahu. Barev. dřev.108x177. sig. tužkou Kotík, Pravoslav: Dříví-uhlí. Čb. dřevoryt 155x198. sign.tužkou Čapek, Josef: Koupání. Linoryt 124x180. sign. razítkem Špála, Václav: Žena s košíkem ovoce. Linoryt 165x113, sign.tužkou Hofman, Vlastislav: Podobizna muže. Linoryt 222x105, sign. tužkou. Vše paspart., vloženo v orig.přebalu s úvodním textem Fr. Kovárny- Vlna grafiky 20. let BEARDSLEY, Aubrey: Lysistrata. Cyklus 9 obrazů. Nakl. údaje chybí ( Král. Vinohrady Bradáč 1925). Soukr. tisk. Vydání konfiskováno. Komplet 9 repod. kreseb., chybí 6 str. textu. Nestr. V orig. pap. deskách Václav Zykmund 72. ČAPEK, Josef: Osmero linoleí. Stará Říše, Jílovská Dobré Dílo sv linoleí, viněta na ob. a v titulu Josef Čapek. Nesign. 15 ex., tento neočíslován. Vloženo v orig. pap. přebalu. Rozměr přebalu alba 240 x 160. Podle některých pramenů byla část nákladu kolorována, náš ex. nekolorován. Nesmírně vzácné a nedostupné. Výborný stav ISTLER, Josef: Soubor grafiky Katalog výstavy. Kabinet grafického umění 1946 květen. Soupis vystavených prací, text Karel Teige. Front. orig. barev. dřevoryt Josef Istler, sign. tužkou a dat. 15 s

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a Evid enčn í číslo Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla 001 Anderle Jiří Jiřímu Kotalíkovi k 75 lept 20x8,5 cm 002 Benda Jan Zátiší 30. léta skica tužkou 10,2x14,5

Více

27. aukce, 13. května 2006 13.30 hod., Hotel EXPO

27. aukce, 13. května 2006 13.30 hod., Hotel EXPO 27. aukce, 13. května 2006 13.30 hod., Hotel EXPO Přehled katalogu a program aukce Auction program I. Fotografie Photography... 1 24 II. Avantgarda Avant-garde... 25 95 III. Umění Art... 96 117 IV. Grafika

Více

29. aukce, 12. května 2007 14.00 hod., Hotel EXPO

29. aukce, 12. května 2007 14.00 hod., Hotel EXPO 29. aukce, 12. května 2007 14.00 hod., Hotel EXPO Přehled katalogu a program aukce Auction program I. Esoterica... 1 28 II. Fotografie Photography... 29 53 III. Umění Art... 54 86 IV. Avantgarda Avant-garde...

Více

18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO

18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO 18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Autografy a knihy s podpisy Signatures 1 37 II. Knihy a obálky Books and wrappers 38 90 III. Avantgarda

Více

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization)

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Gaudia proti rakovině o.s. Vás srdečně zve na benefiční aukci Gaudia against cancer

Více

23. září 2013. Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška

23. září 2013. Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška 23. září 2013 Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška City Digitální tisk (plakát) Autor: Martin Czeller Rozměry: 86,5 x 70 cm Vyvolávací cena 100 Kč 2 Children

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné

Více

25. aukce sobota 7. května 2005, 13.30 hod. Hotel EXPO

25. aukce sobota 7. května 2005, 13.30 hod. Hotel EXPO 25. aukce sobota 7. května 2005, 13.30 hod. Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Esoterica 1 20 II. Fotografie Photography 21 41 III. Josef Čapek 42 67 IV. Avantgarda Avant-garde

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

16. aukce 9. prosince 2000, 10 hod. MÁNES

16. aukce 9. prosince 2000, 10 hod. MÁNES 16. aukce 9. prosince 2000, 10 hod. MÁNES PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Knihy a obálky Books and wrappers 1 II. Bratři Čapkové Čapek's brothers 64 III. Fotografie Photography 90 IV.

Více

23. aukce, 17. dubna 2004 13.30 hod., Hotel EXPO

23. aukce, 17. dubna 2004 13.30 hod., Hotel EXPO Pr ce Jind icha Kocha 23. aukce, 17. dubna 2004 13.30 hod., Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Esoterica a iudaica 1 38 II. Fotografie Photography 39 56 III. Avantgarda Avant

Více

17. aukce 18. května 2001, 18 hod. Hotel EXPO

17. aukce 18. května 2001, 18 hod. Hotel EXPO 17. aukce 18. května 2001, 18 hod. Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Knihy Books 1 62 II. Fotoliteratura Photoliterature 63 82 III. Moderna a avantgarda 83 152 p l a t e b

Více

CHARLES BAUDELAIRE. (Personální bibliografie)

CHARLES BAUDELAIRE. (Personální bibliografie) CHARLES BAUDELAIRE (Personální bibliografie) Z DÍLA CHARLESE BAUDELAIRA Knihy Báseň o hašiši. Přel. J. Hart, úprava textu Z. Ryba. 2. vyd., P., Volvox Globator 1993. 60 s. Básně. Malé básně v próze. Pařížský

Více

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod.

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. Dražba dobrovolná souboru věcí movitých Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. V případě zmocnění Vám umožníme dražit i po telefonu z domova! (viz nezbytné podmínky účasti na dražbě ) Kontaktní spojení:,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!!

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!! !!! DRAŽBA NEMOVITOSTÍ V INSOLVENCI!!! středa 9.4.2014 od 15:00 hod. Soubor nemovitého majetku, který tvoří: 53 jednotek bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480 a 481 Písek. Více na tel: 602

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Kroměříž 25.9.2013 Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce: Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

AUKCE 70. 17. 21. století, podpisy, rukopisy. Práce na papíře, česká a světová grafika PRAHA - HLAHOL, SOBOTA 10. LISTOPADU OD 11.

AUKCE 70. 17. 21. století, podpisy, rukopisy. Práce na papíře, česká a světová grafika PRAHA - HLAHOL, SOBOTA 10. LISTOPADU OD 11. AUKCE 70 A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í K A T A L O G Práce na papíře, česká a světová grafika 17. 21. století, podpisy, rukopisy 103 Josef Váchal, Kloaka ulice

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization)

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Gaudia proti rakovině o.s. Vás srdečně zve na benefiční aukci Gaudia against cancer

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Personální bibliografie. Marné lásky. Posvátné jaro. Povídky. 3. vyd. P., Jos. R. Vilímek 1941. 452, [III] s. Svobodová, Růžena: Dílo. Sv. 8.

Personální bibliografie. Marné lásky. Posvátné jaro. Povídky. 3. vyd. P., Jos. R. Vilímek 1941. 452, [III] s. Svobodová, Růžena: Dílo. Sv. 8. RŮŽENA SVOBODOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA RŮŽENY SVOBODOVÉ Knihy Barvy Jugoslavie. Obrázky z cest 1911. P., Unie 1920. 93, 2s. Černí myslivci. Horské romány. Ilustroval Cyril Bouda. 14. vyd. P.,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2012/2013 Jsou malíři, kteří dělají ze slunce žlutou skvrnu, ale jsou jiní, kteří díky svému umění a moudrosti dělají ze žluté barvy slunce. Pablo Picasso

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

48. AUKCE. Spolek Hlahol. 14. června 2003 v 11 hodin. Praha 1, Masarykovo nábř. 16

48. AUKCE. Spolek Hlahol. 14. června 2003 v 11 hodin. Praha 1, Masarykovo nábř. 16 R 48. AUKCE www.galerie-vltavin.cz Spolek Hlahol Praha 1, Masarykovo nábř. 16 14. června 2003 v 11 hodin 68. Kamil Lhoták Obrazy, kresby 19.-21. stol. Mapy Česká a světová grafika 17. - 20. stol. Sochy,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008 KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ 1. vydání září 2008 Poznámky na úvod: Hřbitovní knihy se sestávají z: Ze starší knihy, v kterém byly sepsány relativně starší hroby a starší plátci hrobů Z novější knihy (sešitu),

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 vyhotovené dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

Ja n a Ko z á k o v á

Ja n a Ko z á k o v á ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ VAZBY FRANTIŠKA BÍLKA V ODDĚLENÍ VZÁCNÝCH TISKŮ MĚSTSKÉ ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ VAZBY FRANTIŠKA BÍLKA V ODDĚLENÍ VZÁCNÝCH TISKŮ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE Ja n a Ko z á k o v á Abstrakt: Příspěvek

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

VÝTVARNÉ UMĚNÍ A FOTOGRAFIE

VÝTVARNÉ UMĚNÍ A FOTOGRAFIE VÝTVARNÉ UMĚNÍ A FOTOGRAFIE 24. LISTOPADU 2013 GALERIE MALDOROR aukční a informační servis Milan Mikuš tel. 0042 0728 374 378 milanmikus@orlysartauctions.com Ing. Roman Mejstřík tel. 0042 0603 418 940

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Nadační fond Jendy Rajmana založen pod záštitou paní Zuzany Švabinské pro správu uměleckého odkazu Mistra knihaře Jendy Rajmana, obnovu a provozování knihařské dílny a pořádání setkání knihařů IČO 26 70

Více

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Územní pracoviště v Liberci Odbor vymáhací Oddělení vymáhací II 1. máje 97, 460 02 Liberec Datum: Č. j.: 864413/15/2601-80542-507040 Spisová

Více

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Územní pracoviště v Kostelci nad Orlicí Jiráskova 1497 516 01 Rychnov nad Kněžnou ID datové schránky: 5czn6fn E-mail: podatelna2712@fs.mfcr.cz

Více

Všeobecné informace o dražbách

Všeobecné informace o dražbách Všeobecné informace o dražbách Jednou za čas vychází v platnost novely, které mohou i v našem oboru zásadním způsobem měnit zákon a legislativu. S touto situací souvisejí mnohé změny v postupech, které

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň Literatura do konce 18. století 1. Ovidius: Proměny - poezie 2. Francois Villon: Závěť - poezie 3. William Shakespeare: Hamlet

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Výtěžekbude použitna rekonstrukci budovdenníhostacionáředc90o.s.

Výtěžekbude použitna rekonstrukci budovdenníhostacionáředc90o.s. DC90o. s., Nedbalova 36/27, 77900 Olomouc-Topolany DOBROČINNÁ VÝTVARNÝCH AUKCE D Ě L Výtěžekbude použitna rekonstrukci budovdenníhostacionáředc90o.s. DC 90 o.s., Nedbalova36/27, 77900Olomouc Topolany POŘÁDÁ

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Praha, 27. - 28. 11. 2013 Obsah O Radě galerií České republiky

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov Podlesí Oddělení vymáhací Číslo jednací: 2081787/14/

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Číslo dražební vyhlášky: 221061072 I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení. vydává tuto dražební vyhlášku:

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení. vydává tuto dražební vyhlášku: JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 ED 00002/15-003 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Prokešovo

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. y DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. Dražebník nabízí panelový byt 3+1, o celkové podlahové ploše 73,90m2, Přeštická 1091/14, v Hostivaři - Praha 15. Více na tel: 602 14 14 04

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj a Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava Územní pracoviště v Karviné Fryštátská 89/2, 733 01 Karviná Č. j.: 792208/15/3212-80541-806069 Vyřizuje: Ing. Blanka Klikarová,

Více

Exekutorský úřad Mělník se sídlem Havlíčkova 329, 276 01 Mělník Soudní exekutor JUDr. Roman Chaloupka U S N E S E N Í

Exekutorský úřad Mělník se sídlem Havlíčkova 329, 276 01 Mělník Soudní exekutor JUDr. Roman Chaloupka U S N E S E N Í Exekutorský úřad Mělník se sídlem Havlíčkova 329, 276 01 Mělník Soudní exekutor JUDr. Roman Chaloupka tel: 315 629 999, fax: 315 627 999 e-mail: chaloupka@soudniexekutor.cz U S N E S E N Í Sp.zn.: 031

Více

ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec. Obrázky z depozitu. 1. veřejná aukce. Datum: 28.05.2015. Malé divadlo Liberec

ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec. Obrázky z depozitu. 1. veřejná aukce. Datum: 28.05.2015. Malé divadlo Liberec ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec Obrázky z depozitu 1. veřejná aukce Datum: 28.05.2015 Malé divadlo Liberec Obrázky z depozitu ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ S HANDICAPEM KDO JSME? Základní škola a Mateřská škola

Více

Zlomené srdce ----------------- 2009 Realizace z cyklu O lásce

Zlomené srdce ----------------- 2009 Realizace z cyklu O lásce MARKÉTA KOREČKOVÁ Chrudim Narodila se v roce 1975 v Chrudimi. V letech 1989-1992 studovala na SPŠKS v Hořicích, poté v letech 1992-1999 na AVU v Praze, a to intermediální tvorbu u Milana Knížáka a sochařství

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břeţany zpracovala v rámci projektu DUMY: 9. ročník, výtvarná výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alţběta Sousedíková sousedikova.obl@seznam.cz květen 2012 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Usnesení Č. j. 099 EX 554/03-99 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Klatovy

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. Iveta Glogrová soudní exekutor Vinohradská 58/1188 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e-mail: glogrova@exekutor-praha4.cz Sp. zn. 126 EX 324/09-52 Usnesení o nařízení dražebního

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA ZÁPAD SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. JAN BENEŠ

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA ZÁPAD SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. JAN BENEŠ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA ZÁPAD SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. JAN BENEŠ Liborova 405/14, 169 00 Praha 6 Břevnov Telefon: +420 277 278 800 E-mail: epodatelna@euprahazapad.cz www.euprahazapad.cz DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce Seznam literárních děl k maturitní zkoušce 1. Světová a česká literatura do konce 18. století (min. 2 díla) 1 Epos o Gilgamešovi 2 Homér Odyssea 3 Sofokles Král Oidipus 4 Publius Ovidius Naso Umění milovat

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí E x e k u t o r ský úř a d P ra h a 2 J UDr. Jan Fendrych, so u d n í e x e k u t o r Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3 DS: jrcg8dh, www.se.cz, e-mail: podatelna@se.cz, call centrum: 725 777 991-6 Sberbank,

Více

Aukční řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Aukce a předmět aukce

Aukční řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Aukce a předmět aukce Strana 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1850/12, 602 00 Brno, IČ 04163893, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 88523 (dále jen ETCETERA ) prodává svým jménem a na účet

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Setkání na cestě Benefiční aukce pro Cestu domů Praha, hotel Adria, 30. 11. 2011

Setkání na cestě Benefiční aukce pro Cestu domů Praha, hotel Adria, 30. 11. 2011 Setkání na cestě Benefiční aukce pro Cestu domů Praha, hotel Adria, 30. 11. 2011 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 1065EX1912/RVPIP/Bj 101 EX 1935/12-158 5.8.2015 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 1065EX1912/RVPIP/Bj 101 EX 1935/12-158 5.8.2015 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00294/12-049 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o. Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

obrázky dětských autorů

obrázky dětských autorů obrázky dětských autorů 1.Barevné ladění 2. Drak 3.Duha 4. Jablko 5. Den s beruškou 6. Koník 7. Magický strom 8. Pejsek 9. Podzim 10. Podzimní skřítek 11. Rukavice 12.Slunce v duze 13. Duhové srdce 14.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601, OD

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601, OD IČ: 46511474, zapsan: KS Hradec Králové oddíl A, vložka 10626 Tel.: 493621003, Fax:493621736, Email pavel@hancar.cz DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601,

Více

Klikněte na odkaz "Registrovat" v horní části stránky, vyplňte příslušné údaje o své osobě či společnosti a vyplňte registrační formulář.

Klikněte na odkaz Registrovat v horní části stránky, vyplňte příslušné údaje o své osobě či společnosti a vyplňte registrační formulář. Jak se přihlásit na www.drazby-exekutori.cz postup a nápověda REGISTRACE UŽIVATELE Dříve než budete využívat služeb online dražebního systému drazby-exekutori.cz, musí předcházet nezbytná bezplatná registrace

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. kterou se vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. kterou se vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA kterou se vyhlašuje veřejná dobrovolná dražba ev.č.: 01/IS/BTS/2008 I. Dražebník: MART - servis s.r.o. IČO: 26 15 96 78 se sídlem: Praha 10-Vinohrady, Dykova 53/10, PSČ 101 00 zapsaný

Více