Přehled katalogu a program aukce Auction program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled katalogu a program aukce Auction program"

Transkript

1

2 Přehled katalogu a program aukce Auction program I. Umění Art II. Grafika a kresby Graphic art and drawings III. Knižní vazby Book bindings IV. Avantgarda Avant-garde platební pauza V. Bibliofilie Bibliophily Stará Říše Ostatní bibliofilie VI. Varia ukončení aukce Prameny References S. Sáňka,A. Bubla,V.: České bibliofilské tisky I.-V Grimm Grimm, A.: J. Picka, tiskař ze záliby Arg. Argestea:JosefVáchal Páleníček Páleníček: Max Švabinský, soupis graf. díla Dvořák Dvořák, F.: Grafické dílo F. Tichého CA, ATA aukce Českého antikvariátu AP aukce Antikvariátu Prošek

3 ATA Jitka Trmalová Praha 6, Bubenečská 9 tel./fax: cz ČSOB, Praha 6, Dejvická 40 Č.ú.: /0300, SWIFT: CEKOCZPP IBAN: CZ aukce 35th auction umění, grafika a kresby, avantgarda knižní vazba, bibliofilie art, graphic art, avant-garde book bindings, bibliophily sobota 26. května 2012 Saturday, May 26th hod. 2 p.m. Výstava Exhibition pátek, 25. května Friday, May 25th hod. 12 a.m. 6 p.m. sobota, 26. května Saturday, May 26th hod / 2 12 a.m. Výstava i aukce se konají v hotelu EXPO Výběr provedl a katalog zpracoval JUDr. Vilém Trmal Hotel EXPO, Výstaviště, Za elektrárnou 3, Praha 7 Aukce je pořádána pro Sdružení přátel krásných tisků 1

4 Aukční řád 1. Aukce je pořádána na základě objednávky Sdružení přátel krásných tisků a na podkladě smlouvy uzavřené mezi aukční agenturou a Sdružením přátel krásných tisků. Členy SPKT jsou v souladu se Stanovami SPKT všichni Ti, kteří se ve smyslu bodu 5 tohoto aukčního řádu zapíší do seznamu účastníků dražby a projeví souhlas se stanovami SPKT 2. Aukce je formou prodeje movitých věcí, k jejímuž uspořádání je v souladu s živnostenským listem a obstaravatelskými smlouvami pořadatel oprávněn. Aukce se koná s přestávkami. Průběh aukce se řídí ustanoveními občanského zákoníka, tímto aukčním řádem jakož i přiměřeně těmi ustanoveními zák. 26/2000 Sb., která lze použít pro hromadné společné dražby věcí movitých. 3. Účast na aukci je možná jen pro členy Sdružení přátel krásných tisků, kteří jsou držiteli aukčního katalogu a jejich účast na aukci není vyloučena pro nezletilost nebo nesvéprávnost. Účastníci aukce jsou povinni řídit se ustanoveními tohoto aukčního řádu. Jeho nerespektování může mít za následek vyloučení účastníka z účasti na aukci, popř. i závažnější občanskoprávní následky odpovědnostní povahy. Člen SPKT je oprávněn přizvat k přítomnosti na aukci i svého hosta, který je však povinnen akceptovat aukční pravidla ve stejném rozsahu jako člen SPKT. 4. Konání aukce je možné jen na základě smluv uzavřených s vlastníky movitých věcí. Tyto věci nesmí pocházet z trestné činnosti ani nesmí být oprávnění s nimi disponovat žádným způsobem zpochybnitelné. 5. Datum, místo a předmět aukce budou předem oznámeny vyhláškou o neveřejné dražbě, jejíž funkci plní i aukční katalog pro členy SPKT. Každý z účastníků aukce prokáže svou totožnost a je povinnen se zapsat do seznamu členů SPKT, kteří mohou být účastníky aukce. Po té oproti složení zálohy obdrží dražební číslo, které ho opravňuje stát se dražitelem. Po vypořádání všech závazků mu bude záloha vrácena. Věci jsou draženy v pořadí stanoveném v aukčním katalogu. Veškeré ceny jsou uvedeny včeské měně. K dražbě konkrétní věci dochází tehdy, učiní-li kterýkoli z dražitelů podání. Podáním (příhozem) se rozumí viditelné zvednutí dražebního čísla. Dražit se počíná od ceny vyvolávací. Příhozy se počítají takto: 20 Kč činí příhoz do ceny 400 Kč, 50 Kč do ceny 1 000, 100Kč do ceny 4 000, 500 Kč do , 1 000Kč do , 2000Kč do , 5 000Kč do Kč a Kč je příhoz, činí-li okamžitá aukční cena Kč a více. Pokud přes dvojí vyzvání licitátora není přihozeno, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání (cenu dosaženou posledním příhozem) a přiklepne věc dražiteli, který toto poslední podání učinil a který se tak stává vydražitelem. Ke shodě příhozů účastníka dražícího osobně s limitem tudíž k upřednostnění prvního dojít nemůže, každý další příhoz je vyšším podáním. 6. Vlastnictví k věci přechází na základě příklepu licitátora jejím převzetím oproti zaplacení vydražitelem. Až do okamžiku jejího převzetí vydražitelem je k výkonu vlastnického práva přechodně oprávněna aukční agentura. Původní vlastník věci, který pozbyl svého vlastnického práva příklepem licitátora na jehož základě mu agentura proplatí podíl z ceny stanovený percentuelně ve smlouvě obstaravatelské, kterou uzavřel s agenturou, zůstává povinným z eventuelních reklamačních vztahů. Až do okamžiku převzetí věcí jejím vydražitelem oproti zaplacení vykonává vlastnické právo vůči všem třetím osobám agentura. (Má věc u sebe až do okamžiku jejího zaplacení a převzetí vydražitelem). 2

5 7. Vydražitel je povinnen uhradit v aukci dosaženou cenu včetně aukční provize. Aukční provize činí 15%. Jako bezhotovostní platbu lze přijmout pouza platbu zaslanou na účet, nikoli platební kartou nebo šekem. Vydražitel (účastník dražící osobně) je povinnen uhradit vydraženou cenu spolu s aukční provizí při nejbližší přestávce, uvedené v katalogu (platební pauza), není-li dohodnuto jinak. Věci, které nebyly v této pauze zaplaceny budou draženy znovu počátkem příštího kola. Po skončení posledního dražebního kola může zájemce požádat o dražbu nevydražené věci jakožto residua. Příhozy dražitele, který nezaplatil o platební pauze vydraženou věc nemohou být v druhém kole akceptovány. Námitky proti přiklepnutí musí dražitel uplatnit ihned, k pozdějším se nepřihlíží. Po zaplacení bude vydražiteli vydáno osvědčení, kterým je deklarován přechod vlastnického práva k věci se všemi důsledky pro vydražitele. Za vady věci, které jsou skryté odpovídá s ust. Smlouvy o obstarání záležitostí formou prodeje prostřednictvím dražby vlastník věci. 8. V případě osobní nepřítomnosti na aukci se může dát zájemce na základě plné moci zastoupit agenturou (zaslání limitu). Takováto plná moc opravňuje k zastoupení při aukci a je i přihláškou zájemce do SPKT. V plné moci (limitu) musí zájemce uvést jednak osobní identifikační údaje, jednak musí uvést maximalnícenu, za kterou je ochoten věc vydražit; v této ceně není uvedena aukční provize. Plná moc musí být předána agentuře nejpozději 24 hodin před konáním aukce. Na limity později došlé nemusí být brán zřetel, nedohodnou li se účastníci jinak. V odůvodněných případech se zájemce může po předchozí písemné dohodě s agenturou zúčastnit aukce po telefonu. Tato dohoda může být uzavřena pouze pro dražbu položek, jejichž vyvolávací cena je vyšší než , kč, nedohodnou li se strany jinak. Při zajišťování limitů je v souladu s obecnými zvyklostmi postupováno tak, aby zájemce získal věc co nejvýhodněji. Při shodě limitů má přednost ten, který došel agentuře dříve. Obdrží-li agentura k jedné katalogové položce více limitů, počítá se dražit od druhého nejvyššího limitu zvýšeného o následující příhoz. Tato skutečnost bude účastníkům aukce oznámena při vyvolání té které položky. Bude-li věc vydražena pro osobu, která zaslala agentuře svůj limit, pak ji agentura tomuto úspěšnému vydražiteli předá buď osobně oproti uhrazení kupní ceny s aukční provizí anebo vydražiteli zašle účet, obsahující cenu dosaženou, aukční přirážku, poštovné a balné. Vydražitel pak uhradí vyúčtovanou cenu na bankovní účet agentury. Po obdržení platby zašle agentura bez zbytečného odkladu vydražiteli zaplacené vydražené předměty. 9. Před vlastní aukcí se koná výstava dražených exponátů. Při konání výstavy mohou být věci na požádání předvedeny příslušným personálem. Jsou li na výstavě předváděny věci, u nichž hrozí nebezpečí poškození vzhledem k jejich vzácnosti či stavu, je agentura oprávněna odmítnout účastníkovi dražby je zapůjčit k prohlídve. Takové věci lze na speciální požádání předvést vážnému zájemci zvlášť. Všechny přítomné osoby jsou povinny podřídit se opatřením podniknutým na ochranu vystavených věcí. Během konání výstavy i dražby je zakázáno prodávat, vystavovat i vyměňovat jakékoliv věci. Obrazové zachycování věcí bez předchozího souhlasu je rovněž zakázáno. 10. O průběhu neveřejné dražby sepíše pořadatel za účasti nestranného svědka protokol ATA Český antikvariát 3

6 Auction Regulations GENERAL.All items will be auctioned by lot as described in the catalogue. They will be made available to bidders in a preview exhibit before the auction, as posted. Should conservation concerns arise, the auction agency reserves the right to treat fragile items accordingly. BIDDING. During the auction, bidding will proceed in increments as follows: 20 Kc increments up to 400 Kc; 50 Kc increments up to 1, 000 Kc; 100 Kc increments up to 4, 000 Kc; 500 Kc increments up to 10, 000 Kc; 1, 000 Kc increments up to 30, 000 Kc; 2, 000 increments up to 50, 000 Kc; 5, 000 Kc up to 100, 000 Kc; and 10, 000 Kc increments thereafter. PAYMENT. Bidders who are physically present in the auction are asked to pay in cash during the auction. Checks and credit cards cannot be accepted. All prices are started in Czech crowns. Several breaks will be sheduled between auction sessions, during which payment must be made for all items purchased up until that point. The purchase price paid by the succesful bidder shall be the sum of the final bid plus a 15% auction premium (the sum will be rounded up to the nearest 10 Kc). The auction agency will provide receipts for all items paid for. A cummulative payment immediatelly after the auction is possible after a previous arrangement with the agency. Unless a previous arrangement has been made, all lots which remain unpaid for after tha payment breaks will be put back up for sale at the beginning of the next session. ADVANCE and absentee bids. Advance and absentee bids must be received in writing no later than two days before the date of the auction. The auction premium for advance and absentee bids is also 12% if payment is not made in cash. If the bid is succesful, the agency will notify the client of the final price which includes the auction premium and shipping expenses. After receiving the payment, the agency will send the things to the client. ADMISSION. The catalogue serves as an entry ticket to the auction. Bidders are asked to place a 100 Kc deposit in order to receive a paddle with their bidding number. Upozornění "Všechny přítomné osoby jsou povinny podřídit se opatřením podniknutýmnaochranuvystavenýchvěcí." V zájmu zachování výborného stavu nabízených tisků se skutečně vážný zájemce může po předchozí dohodě s pořadatelem dohodnout na individuální prohlídce.! 4

7 Anderle, Jiří 192 Andrejev, Leonid 148 Apollinaire, Guillaume 117, 149 Assollant, A. 250 Augusta, J. M. 17 Aurevilly, J. B d 140, 150 Balbín, Bohuslav 138 Barry, Leon 144 Baudelaire, Charles 77 Beardsley, Aubrey 71 Beaunier, André 143 Bednář, Kamil 151 Behrens, Peter 7 Benda, Jaroslav 79, 135, 140, 163 Beneš-Buchlovan, Bedřich 15 Bernanos, Georges 152 Bertrand, Aloysius 126 Bezruč, Petr Biebl, Konstantin 119 Bílek, František 17, 90, 154, 159, 163 Blake, William 5 Blatný, Ivan 153 Blažek, Ota 78, 79, 80, 91, 93, 101 Bloy, Leon 78 81, 131 Bouda, Cyril 19, 82, 84, 97, 173, 226 Braunerová, Zdeňka 17, 224 Bradáč, Ludvík 17, 85 Bretonne Restif de la 82 Brousek, Josef 76, 96 Brunner, V. H. 85, 94, 116, 177 Brunovský, Albín 23 Brömse, August 33 Březina Otokar 154, 155 Bureš, Miloslav 111, 156 Burian, Zdeněk 250 Rejstřík Register Carmine, Joseph 227 Coester, Otto 34 Čampulka, Pavel 157 Čapek, Josef 13, 35, 36, 70, 72, 95, Čapek, Karel 13 Čelakovský, F.L. 84 Černý, Věnceslav 247 Delluc, Louis 83 Deml, Jakub 130, Diviš, Alén 169 Dolenský, Antonín 163 Dorgelés, Roland 106 Drtikol, František 28 Dudešek, Karel 149 Dvořák, Arno 165 Dyk, Viktor 166, 167 Dyrynk, Karel 85, 206 Erben, Karel J. 85, 169,170 Filla, Emil 37 Fišerová Kvěchová, Marie 251 Florian, Michael 142, 144,145, 146,147 Freud, Sigmund 86 Fuka, Vladimír 21 Funke, Jaromír 28, 29, 30 Galanda, Mikuláš 38 Graves, Robert 87 Háfez, Š. M. 172 Halas, František 173 Hamera, Oldřich 179 Hipman, Vladimír 25 Hladký, Josef 170 Hlaváček, Josef Hlaváček, Karel 174, 184 Hofman, Ludwig 6 Hofman, Vlastislav 13, 70 Holan, Vladimír 175 Holárek, Emil 176 Holý, Miroslav 70 Horký, František Horký, Karel 177 Houdek, Vladimír 178 Hrabal, Bohumil 179 Hrubín, František 180 Huysmans, Karl Joris 2, 181 Ivanov, Vjačeslav 146 Istler, Josef 73, 124, 125, 172, 222 Janeček, Ota 175 Jelínek, Antonín 95, 104 Jirout, A. 87, 103, 113 Jiřincová, Ludmila 19, 199, 207, 208 Jouve, Jean Pierre 183 Junek 252 Kaláb, Method 19, 95 Kamínek, Karel 184 Karásek, Jiří ze Lvovic Kašpar, Adolf 39 Kierkegaard, Soren 89 Klicman, Miloš Klíma, Ladislav 189 Kobliha, František 1,17, 40, 163, 181, 188, 197, 198 Kohout, Pavel 239 Kolář, Jiří 243 Kollwitz, Käthe 41 5

8 Komárek, Vladimír 74 Komenský, J.A. 23, 90 Konrád, Edmond 108 Konůpek, Jan 42, 189, 206 Koreček, Miloš 125, 244 Kotík, Pravoslav 70 Kratochvíl, Zdeněk 104 Kremlička, Rudolf 17 Kropáč, František 112 Kubišta, Bohumil 18 Kundera, Ludvík 244 Kundera, Milan 238, 242 Kupka, František 192 Kysela, František 165 Lang, Jaromír 14 Lauschmann, Jan 26 Leistikow, Walter 6,7 Lermontov, M.J. 93 Lešehrad, Emanuel 193, 240, 241 Lhoták, Kamil 151, 153, 213, 253 Lorenc, Zdeněk 124 Loriš, Jan 16 Macek, Antonín 194 Macková, Anna 191 Mac Orlan, Pierre 4 Mácha, K.H. 123 Marenčin, Albert 128 Marryat 249 Mell, Max 147 Milosz, O. V. 139 Morand, Paul 118 Mucha, Alfons 9,10,43, 195 Muzika, František 77, 120 Nauman, Pavel 253 Němcová, Božena 247 Neruda, Jan 94 Neumann, S.K. 95 Nezval, Vítězslav Novák, Arthur Novák, Robert L. 127 Ortega y Gasset 196 Parent, Alfréd 137 Pecháček, Jaroslav 170 Peška, Bedřich 96 Poe, Edgar Alan 198 Preissig, Vojtěch 11,12, 44 Primus, Zdeněk 21 Prévost, Antoine 97 Proust, Marcel Quincey, Thomas de 101 Rais, K.V. 245 Rambousek, Jan 45 Reder, Bernard 46, 47 Redon, Odilon 2,3 Régnier, Henri de 200 Reichmann, Vilém 27 Renaud, Suzanne 49 Reynek, Bohuslav 32, 48, 49, 156, Režný, Pavel 199 Rilke, R. M. 204 Rodčenko, A. 129 Rolland, Romain 113 Rops, Felicien 4, 205 Roualt, Georges 50, 51 Roubal, Jindřich 102 Rutte, Miroslav 107 Růžička, Ladislav 89 Růžička, Ludvík 102 Röhling, Vladislav 17 Sáňka, Arno 206 Seifert, Jaroslav 114, 115, 207, Seydl, Zdeněk 52 Shakespeare, Wiliam 208 Schwarzenberg, Karel 103 Schwetz, Karel 134, 138 Schwob, Marcel 209 Silovský, Vladimír 20, 223 Skácel, Jan 210, 236 Sládek, J. V. 251 Slavíček, Antonín 141 Souček, Jan 202 Springer, F.A. Stifter, Adalbert 211 Stretti, Viktor 17, 19 Sudek, Josef 24, 28 Suchánek, Vladimír 155 Suk, Ivan 116 Sukdolák, Pavel 210 Svoboda, Jindřich 83 Svolinský, Karel 221 Synge, J. M. 141 Sýs, Karel 213 Šalamoun, Jiří 75 Šelepa, Karel 109 Šíma, Josef 83, 118, 183 Šimánek, Josef Šimon, Frant. Šimon. Pavel 19 Šindler, Jiří 150 Špála, Václav 13, 70 Šrámek, Fráňa 104 Štáfl, Otakar 194 Štorm, Břetislav 103 Štyrský, Jindřich Švabinský, Max 16, 19, 105 Teige, Karel 73, , 119, 121 Tichý, František 53, 54, 55, 93, 171, 180, 225 Tikal, Václav 125 Tmej, Zdeněk 31 Tolstoj, A.K. 214 Toman, Karel 215 Toyen 56, , 117 6

9 Troup, Miloslav 149 Tschinkel 22 Tusar, Slavoboj 223 Tvrdý, Antonín 77, 82, 84, 90, 97 Urbánková, Jarmila 110 Váchal, Josef 1, 57 64, 136, 137, 160, 162, 163, 190, 193, 212, 214, Valéry, Paul Vejrychová, Josefa 105 Vik, Karel 91 Vildrac, Charles 222 Vokolek, Vojmír 152 Weiner, Richard 223 Wilde, Oscar 224 Zeyer, Julius 226 Zykmund, Václav 125, 126 Žeromski, Štefan 142 7

10 34. Aukce Český antikvariát - Jitka Trmalová,

11 I. Umění Art 1. Philobiblon. Číslo 1, červen 1912, číslo 2, září 1912, všecovyšlo. Bílovice S.K. Neumann Č.l.: orig. čb. dřevoryt Josef Váchal. Č.2.: orig. čb. celostr. dřev. František Kobliha a orig. čb. celostr. dřev. Josef Váchal. Ukázky titulních listů ( V.H. Brunner, Fr. Kysela). 64 s. Plperg. vazba. Zásadní časopis s orig. dřevoryty. S.278. CA (časopis) PAN 1897, Heft 1. Berlin-Leipzig Fontane Jahrgang. 66 s. Original celostr. graf. přílohy, mj. Ludwig von Hofmann - barev. litografie, Walter Leistikow lept. Další vyobrazení v textu. Velmi dobře zachováno. Orig. brož (časopis) PAN 1898, Heft 2. Berlin- Leipzig Fontane Jahrgang. 137s. Original celostr. přílohy, mj. Walter Leistikow barev. litografie, Peter Behrens šestibarevný dřevoryt. Další vyobr. v textu. Velmi dobře zachováno. Orig. brož REDON, Odilon: Dvanáct listů. Obluda v umění napsal Joris Karl Huysmans. Praha Neumannová Text 14 s., 12 čb.obr. příloh Odilon Redon. Orig. brož (Odilon Redon) Exposition rétrospective d oeuvres d Odilon Redon Galerie Barbazanges Obálka a 5 reprodukcí v textu a 1 celostr. barev. kolorovaná Odilon Redon. Nestr. Ex. 253/1000. Katalog retrospektivní posmrtné výstavy děl O. Redona. Velmi dobrý stav Mac ORLAN, Pierre: Felicien Rops. Paris u. Leipzig Seheur Velký počet čb. i barev. reprodukcí Felicien Rops. Text v němčině, 275 s. Orig. cpl. vazba (William Blake) FIGGIS, Darrell: The paintingsofwilliamblake.london Ernest Benn s textu, 100 obraz. příloh reprodukcí, část. barev. Orig.ppl. vazba BINYON, Laurence: The engraved designs of William Blake. London Ernest Benn s. textu, 82 obr. příloh reprodukcí, část. barev. Orig.ppl. vazba 2sv Odilon Redon 8. (časopis) Ver Sacrum. Zeitschrift der Vereinigung bildender Künstler Österreichs. Wien Gerlach u. Schenk Jahrgang. 12 sešitů, str. průběžně. Četná čb. a barev. vyobra zení děl. Bez obálek. Orig. cpl. vazba ( Alfons Mucha) de Noël Paris L Illustration s. Barev. obálka a 2 barev. celostr. ilustrace Alfons Mucha. Četné čb. a barev.ilustrace jiných autorů. Orig. brož

12 10. (Alfons Mucha) La Plume. No Consacré a Alphonse Mucha et son Oeuvre. Paris La Plume Ob. barev. lito Alfons Mucha, uvnitř sešitu čb. Muchovy ilustrace. 94 s. Orig. brož.číslo věnované Muchovi a jeho dílu ( Vojtěch Preissig) L Assiette au Beurre. No 100. Paris Les joies du foyer. Panneaux décoratofs pour la corbeille de noces des jeunes maries par V. Preissig. Str. průběžně. Orig. sešit PREISSIG, Vojtěch: Byl jeden domeček. Praha Dědictví Komenského b.d. Spisů Dědictví sv. 58. Ob. a 12 zinkografických leptů Vojtěch Preissig. Nestr. Orig. brož v textu. Nerozřez. Ze tří příloh Hofman zařazen mimořádně, jen pro subskribenty. Čapek a Špála svá lina nesignovali. Vynikající stav. CA LANG, Jaromír: Neumannův Červen. Praha Orbis s. Návrh ob. Zdenek Seydl. Cpl. vazba v orig. ob BENEŠ-BUCHLOVAN, Bedřich: Moderní česká ex libris. Poznámky sběratelovy. Praha Kroužek českých exlibristů Obsahuje soupis českých ex libris. 209 s. Ex. 284/500. Orig. brož LORIŠ, Jan: Max Švabinský. Popisný seznam grafického díla Praha Hollar celostr. sign. litografií Max Švabinský. 78 s. textu. Volné archy v orig. ob AUGUSTA, J. M.: Rukověť sběratelova. Král. Vinohrady Bradáč Tiskla Průmyslová tiskárna s. textu, + nestr. přílohy se značkami( porcelán, stříbro, heraldika ) Front. a 30 originál. sign. grafických příloh, mj. František Bílek, Rudolf Kremlička 7x téma žena, František Kobliha, Vladislav Röhlig, Viktor Stretti Výzdoba v textu Zdenka Braunerová. Přednostní výtisk 369/500. Orig. ckž. vazba Ludvík Bradáč. Famosní, velmi nákladné dílo, jehož obdoba již nikdy v Čechách vydána nebyla. Tisk v orig. ckž. vazbě se vyskytuje velmi zřídka. Kompletní počet orig. příloh Vladimír Silovský 13. Musaion. Sborník pro moderní umění. Svazek první z jara Praha Aventinum Red. Karel Čapek. Ob. a titul Josef Čapek. Obsahuje 3 original. graf. přílohy: Vlastislav Hofman Maska, lino sign. tužkou, Václav Špála Podzim, lino, Josef Čapek Harmonikář, lino. 85 s. Čb. vyobrazení 18. KUBIŠTA, František: Bohumil Kubišta. Monografická studie. Praha SVU Mánes a Brno Fr. Kubišta s. S orig. graf. přílohou Prosba, čb. dřevoryt a 13 barev. příloh, 70 příloh čb. Orig. cpl. vazba. Výskyt komplet díla s orig. přílohou není příliš častý

13 19. NOVÁK, Arthur: Klíček ke grafickým uměním. Praha Engst Ob. Cyril Bouda, upr. Method Kaláb. 94 s. textu. Náš přednostní ex. obsahuje navíc 15 orig. sign. grafických příloh mj., Max Švabinský, Ludmila Jiřincová, Pavel Šimon, Viktor Stretti. Volné archy v orig. ob. a pouzdře SILOVSKÝ, Vladimír: Původní dřevoryty k Bibliomanii Gustava Flauberta. 5 orig. sign. dřevorytů Vladimíra Silovského. Vše paspart. v orig. krabici se štítkem, v ochr. pouzdře PRIMUS, Zdeněk: Vladimír Fuka. Katalog díla. Biografie, ilustrace, bibliografie knižní tvorby. Text česky a anglicky. 248 s. Četná vyobrazení. Orig. brož TSCHINKEL, Symbol, rebus, písmeno. Praha Stát. grafická škola Tištěno ve školních dílnách. Nestr. Orig. brož. Vzácné typografické dílo, světového významu. CA KOMENSKÝ, J. A. : Labyrint světa a ráj srdce. Praha Lyra pragensis Vyzd. Albín Brunovský. Nestr. Orig. ckž. vazba Československá fotografie Ročenka.Praha svaz čs. Klubů fotografů amatérů s. Celostr. reprodukce fotografů mj., Ehm, Jeníček, Chochola, Sudek, Jírů. Orig. ppl. vazba HIPMAN, Vladimír: Práce je živá. Praha Česká grafická unie S předmluvou Jana Weniga. Nestr. Celostranné fotografie tištěné hlubotiskem. Ppl. vazba v orig. ob LAUSCHMANN, Jan: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto Ob. a upr. Libor Fára. Volné fotografie v orig. přebalu REICHMANN, Vilém: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto Ob. a upr. Libor Fára. Volné fotografie v orig. přebalu Fotografie Praha SNKLHU Album 20 bromografií. Vybral Josef Prošek, úvodní slovo Josef Kainar. Volná foto 300x250, mj. Josef Sudek, Frant. Drtikol, Jaromír Funke. 20 fotografií v orig. cpl. deskách. Velmi dobrý stav FUNKE, Jaromír: Fotografie. Praha Odeon Úvodní studie Ludvík Souček, fotografie vybrala Dagmar Hochová. 132 celostr. fotografií Jaromír Funke s. Cpl. vazba v orig. ob FUNKE, Jaromír: Bez názvu (Les) Original. fotografie 115x145. Původní adjustace. Podpis Funke na podklad. papíře. Rám. zaskl TMEJ, Zdenek: Periferie Fotografie 340x270. Sign. razítkem na rubu Anonym: Bohuslav Reynek na úmrtním loži Čb. fotografie na polokartonu 180x 240. nesign. Volná fotografie II. Grafika a kresby Graphic art and drawings 33. BRÖMSE, August: Bez názvu /návrat domů /. Nedat. Lept 210x210. Sign. pozůstalostním razítkem na rubu. Paspart COESTER, Otto: Houština (Gebusch). Nedat. (1946). Lept / vernis mou 156x230. Sign. tužkou PD. Paspart. Surrealistické období autorovo. Soupis Švestka č

14 35. ČAPEK, Josef: Žena Orig. linoryt 240x175, hnědý otisk. Nesign. Paspart ČAPEK, Josef: Žebrák Orig. linoryt 225x180, černý otisk. Nesign. Paspart FILLA, Emil: Hlava II. Nedat. (1914). Lept 230x130. Sign. tužkou PD. Paspart. Soupis Berka č GALANDA, Mikuláš: Bez názvu. / dítě,drak, lebka/. Nedat. Kresba tužkou 85x95. Sign. tužkou v obraze P.D. Paspart., rám., zaskl KAŠPAR, Adolf: Bez názvu. /chalupy s pastvinou /. Nedat. Kresba s akvarelem 290x390. Sign. v obraze PD. Paspart KOBLIHA, František: Salambo. Nedat. Dřevoryt 358x265. Sign. v obraze a tužkou PD. Paspart KOLLWITZ. Käthe: Studie hlavy. Nedat. Kresba uhlem 280x260. Sign. tužkou PD. Volný list, papír se skvrnami. Typická expresionistická práce KONŮPEK, Jan: Trosky platonského světa Litografie 370x290. Sign. v desce LD a tužkou PD. Volný list MUCHA, Alfons: Iris. Nedat. Barevná litografie 210x75. Sign. v desce. Rám. zaskl PREISSIG, Vojtěch: Leda s labutí. Nedat. Kresba tuší na papíře / pauzák/ 90x 130. Nesign. Paspart RAMBOUSEK, Jan: Pod Karlovým mostem. Nedat. Lept 315x245. Sign. tužkou PD. Autorský tisk. Paspart., rám. zaskl REDER, Bernard /1897 Bukovina New York/: Koncert.Nedat. Dřevoryt 180x240. Sign. tužkou PD. Volný list. B. Reder vystudoval výt. akademii v Praze u prof. Brömseho, Spaniela a Štursy. V r samostatná výstava v Mánesu REDER, Bernard.: Postava v klobouku s květinou. Nedat. Dřevoryt 240x180. Sign. tužkou PD. Volný list REYNEK, Bohuslav: Slepý Tobiáš. Nedat. Suchá jehla 245x155. Sign. tužkou PD. Paspart. Soupis Bernardi č REYNEK, Bohuslav: Bez názvu. / Pieta v zimě /. Nedat. Suchá jehla 120x85. Sign. tužkou PD. Trojlist: vlevo báseň Suzanne Renaud, vpravo český překlad básně Bohuslav Reynek /Vrány oplétáte poletů svých věnci zimy skráň /, uprostřed suchá jehla. Trojlist ROUALT, Georges (Francie ): Ulice (1913). Barevná reprodukce kvašové malby (hlubotisk) 175x265. Sign. a dat v obraze. List z alba Oeuvres,vydané J. Florianem ve Staré Říši (1915,resp.1921). Volný list. AP88/ ROUALT, Georges: Postavy v krajině (1914). Barevná reprodukce kvašové malby (hlubotisk) 155x305. Sign. a dat v obraze. List z alba Oeuvres, vyd. J. Florianem ve Staré Říši (1915, resp. 1921). Volný list. AP 90/ SEYDL, Zdeněk: Všechno jako neuvěřitelné je pro mne nejskutečnější vlastně. Nedat. Kresba tuší 230x180. nesign. Volný list

15 53. TICHÝ, František: Věneček Suchá jehla 230x315. Sign. tužkou dole uprostřed. Paspart. zaskl.dílo bylo inspirováno kresbou vzniklou v Paříži r V pozdějších letech /1953 a 58 byly obtaženy kontury, aby bylo možno znovu tisknout. List ve vynikajícím stavu, působivý. Dvořák č TICHÝ, František: Fratellini Barevná litografie 203x290. Příloha časopisu Volné směry. Nesign. Paspart. Dvořák č VÁCHAL, Josef: Mrtvý les / ke knize Šumava umírající /Barevný dřevoryt 340x490. číslo tisku 3. Sign. v desce a tužkou PD. Volný list. Velmi působivý list VÁCHAL, Josef: Les v Podroklání / ke knize Šumava umirající / Barevný dřevoryt 362x502. Číslo tisku 10. Sign. vdesce a tužkou PD. Volný list VÁCHAL, Josef: Ex libris Julius Čtyřbarevný korkoryt 200x155.Sign. a dat tužkou PD. Volný list TICHÝ,František: Fratellini Čtyřbarevná litografie 210x300. Sign. perem dole uprostřed. Paspart.Náš list z několika málo, které byly vytištěny zvlášť, nikoli jako příloha Volných směrů a byly malířem signovány TOYEN: P.F Komb. technikafotografie kolor. kresby 111x159. Sign tuší PD. Paspart VÁCHAL, Josef: Pan. Nedat. Barev. dřev. 148x148. Sign. tužkou PD. Rám. zaskl VÁCHAL, Josef: Mrtvý z pralesa /ke knize Šumava umírající a romantická/ Barevný dřev.500x355. Sign. tužkou PD, č.tisku 17. Volný list. Legendární list ze Šumavy VÁCHAL, Josef: Schwarzbergská slať u pramene Vltavy / ke knize Šumava umírající / Barevný dřevoryt 495x354. Číslo tisku 17. Sign. v desce a tužkou PD. Volný list VÁCHAL, Josef: Ex libris Adolf Malý Barevný dřevoryt 212x145. Sign. a dat. tužkou PD. Volný list VÁCHAL, Josef: Svoboda a reakce Barevný dřevoryt 720x450. Sign. a dat v desce a tužkou PD. Číslo tisku 27. Volný list Plakáty a alba 74. Vladimír Komárek 65. Propagandistický plakát Komunistické strany RSFSR z roku 1921, nabádající k lovu ryb na pomoc hladovějícím. Barevná litografie 650 x 450. Pouze 2000 ex. Rám. zaskl. Výborný stav

16 66. Propagandistický plakát Komunistické strany RSFSR Barevná litografie 530x 680. Rám. zaskl. Stejný námět jako předchozí položka /Plakát/ Baj Kaj Laj Reklamní plakát na pivo Pražan, Ležák a Primátor na pražské výstavě obchodní a živnostenské komory r Barev. litografie 440 x 290. Rám. zaskl /Plakát karikatura/ Těšme se z naší konstituce-on se chytá šibenice. Nedat. (1848) Dobový kolorovaný plakát 230x330. Volný list /Plakát/ Plastická znázornění lovu mořských hub. Velkozávod mořskými houbami, firma Sablík, Velké Meziříčí. Barevná litografie / chromolit. J.L.Bayer, Kolín / 500x700. Nalepeno na kartonu, v pravé horní části, mír. poškoz., a odlepeno /Album/Mladéproudy.5 původních grafik českých umělců. Bez nakl. údajů / Praha, F.J. Müller / Holý, Miroslav: Žena drhnoucí podlahu. Barev. dřev.108x177. sig. tužkou Kotík, Pravoslav: Dříví-uhlí. Čb. dřevoryt 155x198. sign.tužkou Čapek, Josef: Koupání. Linoryt 124x180. sign. razítkem Špála, Václav: Žena s košíkem ovoce. Linoryt 165x113, sign.tužkou Hofman, Vlastislav: Podobizna muže. Linoryt 222x105, sign. tužkou. Vše paspart., vloženo v orig.přebalu s úvodním textem Fr. Kovárny- Vlna grafiky 20. let BEARDSLEY, Aubrey: Lysistrata. Cyklus 9 obrazů. Nakl. údaje chybí ( Král. Vinohrady Bradáč 1925). Soukr. tisk. Vydání konfiskováno. Komplet 9 repod. kreseb., chybí 6 str. textu. Nestr. V orig. pap. deskách Václav Zykmund 72. ČAPEK, Josef: Osmero linoleí. Stará Říše, Jílovská Dobré Dílo sv linoleí, viněta na ob. a v titulu Josef Čapek. Nesign. 15 ex., tento neočíslován. Vloženo v orig. pap. přebalu. Rozměr přebalu alba 240 x 160. Podle některých pramenů byla část nákladu kolorována, náš ex. nekolorován. Nesmírně vzácné a nedostupné. Výborný stav ISTLER, Josef: Soubor grafiky Katalog výstavy. Kabinet grafického umění 1946 květen. Soupis vystavených prací, text Karel Teige. Front. orig. barev. dřevoryt Josef Istler, sign. tužkou a dat. 15 s

Přehled katalogu a program aukce Auction program

Přehled katalogu a program aukce Auction program Přehled katalogu a program aukce Auction program I. Umění Art... 1 26 II. Avantgarda Avant-garde... 27 53 III. Grafika a kresby Graphic art and drawings... 54 107 IV. Knižní vazby Book bindings... 108

Více

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a Evid enčn í číslo Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla 001 Anderle Jiří Jiřímu Kotalíkovi k 75 lept 20x8,5 cm 002 Benda Jan Zátiší 30. léta skica tužkou 10,2x14,5

Více

28. aukce, 2. prosince 2006 13.30 hod., Hotel EXPO

28. aukce, 2. prosince 2006 13.30 hod., Hotel EXPO 28. aukce, 2. prosince 2006 13.30 hod., Hotel EXPO Přehled katalogu a program aukce Auction program I. Filosofie - Philosophy... 1 20 II. Umění - Art... 21 58 III. Grafika a kresby - Graphic art and drawings...

Více

Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc. Hana Bartošová Muzeum umění Olomouc

Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc. Hana Bartošová Muzeum umění Olomouc Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc Hana Bartošová Muzeum umění Olomouc Sbírka Kniha 20. století založena r. 1994 jako součást fondu knihovny Muzea umění Olomouc základem sbírky se stala

Více

Přehled katalogu a program aukce Auction program

Přehled katalogu a program aukce Auction program Přehled katalogu a program aukce Auction program I. Umění Art... 1 44 II. Grafika a kresby Graphic art and drawings... 45 91 III. Avantgarda Avant-garde... 92 142 IV. Varia... 143 169 platební pauza V.

Více

Sbírka ex-libris Sbírka knižních obálek Sbírka ex-libris Počet sbírkových předmětů 146 392 Území: Česká republika, evropské země (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie,

Více

AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST

AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST 30. ZÁŘÍ 2012 GALERIE MALDOROR AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS Milan Mikuš tel. 0042 0728 374 378 milanmikus@orlysartauctions.com Ing. Roman Mejstřík tel. 0042 0603 418 940 romanmejstrik@orlysartauctions.com

Více

23. září 2013. Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška

23. září 2013. Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška 23. září 2013 Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška City Digitální tisk (plakát) Autor: Martin Czeller Rozměry: 86,5 x 70 cm Vyvolávací cena 100 Kč 2 Children

Více

Vladislav Vančura. Knižní obálky a bibliografie prvních vydání díla spisovatele. Háj ve Slezsku 2014

Vladislav Vančura. Knižní obálky a bibliografie prvních vydání díla spisovatele. Háj ve Slezsku 2014 1891 1942 Vladislav Vančura Knižní obálky a bibliografie prvních vydání díla spisovatele Háj ve Slezsku 2014 Úvodem V dnešní době mobilů spatřit na veřejnosti člověka s knížkou v ruce není tak častým

Více

27. aukce, 13. května 2006 13.30 hod., Hotel EXPO

27. aukce, 13. května 2006 13.30 hod., Hotel EXPO 27. aukce, 13. května 2006 13.30 hod., Hotel EXPO Přehled katalogu a program aukce Auction program I. Fotografie Photography... 1 24 II. Avantgarda Avant-garde... 25 95 III. Umění Art... 96 117 IV. Grafika

Více

26. aukce, 26. listopadu 2005 13.30 hod., Hotel EXPO

26. aukce, 26. listopadu 2005 13.30 hod., Hotel EXPO 26. aukce, 26. listopadu 2005 13.30 hod., Hotel EXPO Přehled katalogu a program aukce Auction program I. Bratři Čapkové Čapek brothers... 1 19 II. Avantgarda Avant-garde... 20 83 III. Umění Art... 84 105

Více

AUKCE 89. Bibliofilie, knihy, mapy, varia, rukopisy, podpisy. Středa 8. prosince 2010 v 17 hodin, Aukční síň Vltavín, Praha. 226.

AUKCE 89. Bibliofilie, knihy, mapy, varia, rukopisy, podpisy. Středa 8. prosince 2010 v 17 hodin, Aukční síň Vltavín, Praha. 226. AUKCE 89 A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í K A T A L O G Bibliofilie, knihy, mapy, varia, rukopisy, podpisy 226. Jindřich Štyrský Středa 8. prosince 2010 v 17

Více

38. AUKCE ŽOFÍN - SLOVANSKÝ OSTROV 16. prosince 2001 v 13 hodin

38. AUKCE ŽOFÍN - SLOVANSKÝ OSTROV 16. prosince 2001 v 13 hodin R 38. AUKCE ŽOFÍN - SLOVANSKÝ OSTROV 16. prosince 2001 v 13 hodin 135 Josef Lada Grafika, kresby 17. - 20. stol. Bibliofilie, knihy s původní grafikou Rukopisy, podpisy 38. aukce výtvarného umění se koná

Více

Strana 1 (celkem 5) No/946DV

Strana 1 (celkem 5) No/946DV VP real, a.s., Hradecká 3 (vchod C1), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 166/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 166/2015 Mgr. Hana Nováková Sídl. Pražská 2892 580 01 Havlíčkův Brod ZNALECKÝ POSUDEK č. 166/2015 Počet stran včetně titulního listu: 15 Počet vyhotovení: 2 Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592

Více

Přehled katalogu a program aukce Auction program

Přehled katalogu a program aukce Auction program Přehled katalogu a program aukce Auction program I. Umění Art... 1 54 Alfons Mucha... 43 54 II. Grafika a kresby - Graphic art and drawings... 55 118 III. Avantgarda - Avant-garde... 119 136 platební pauza...

Více

29. aukce, 12. května 2007 14.00 hod., Hotel EXPO

29. aukce, 12. května 2007 14.00 hod., Hotel EXPO 29. aukce, 12. května 2007 14.00 hod., Hotel EXPO Přehled katalogu a program aukce Auction program I. Esoterica... 1 28 II. Fotografie Photography... 29 53 III. Umění Art... 54 86 IV. Avantgarda Avant-garde...

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS

AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS MODERNÍ UMĚNÍ & FOTOGRAFIE 6. 12. 2014 AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS Milan Mikuš tel. 0042 0728 374 378 milanmikus@orlysartauctions.com Ing. Roman Mejstřík tel. 0042 0603 418 940 romanmejstrik@orlysartauctions.com

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

Vyvolávací cena: 500 Kč Minimální výše příhozu: 100 Kč

Vyvolávací cena: 500 Kč Minimální výše příhozu: 100 Kč Aukční položka č. 51 Jana Kremanová: Pantarhei I. Umělec: Jana Kremanová Technika: Serigrafie Žánr: Kompozice Rok vzniku díla: 1992 Rozměry: 500 700 mm Autorský tisk Signatura: Kremanová 92, PD Adjustace:

Více

EXLIBRIS A DROBNÁ GRAFIKA

EXLIBRIS A DROBNÁ GRAFIKA HANA ČÁPOVÁ EXLIBRIS A DROBNÁ GRAFIKA 4 27. července až 5. září 2015 Galerie U Kellerů, Radnice, náměstí Karla Šternberka 68 a plzeňská sekce Spolku sběratelů a přátel exlibris 1 2 34 1. Exl F. MÁSLER.

Více

FRANÇOISE SAGANOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ. Knihy

FRANÇOISE SAGANOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ. Knihy FRANÇOISE SAGANOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ Knihy Dva romány o lásce. Přeložili Josef Pospíšil a Eva Ruxová. Dobrý den, smutku 1. vyd. Za měsíc, za rok 2. vyd. P., Motto 2002.

Více

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury vyšší úroveň ve školním roce 2011/2012 (Zpracováno v souladu s katalogem požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky,

Více

ZDENKA BRAUNEROVÁ. Personální bibliografie. František Bílek a jeho dílo. P., Mánes 1900. l sv. (nestr.). Obr. příl.

ZDENKA BRAUNEROVÁ. Personální bibliografie. František Bílek a jeho dílo. P., Mánes 1900. l sv. (nestr.). Obr. příl. ZDENKA BRAUNEROVÁ Personální bibliografie Z DÍLA ZDENKY BRAUNEROVÉ Knihy Cestovní deník Zdenky Braunerové (1883). [Editor Martin Šámal.] Roztoky u Prahy, Středočeské muzeum 2003. 118 s. Il. (některé barev.).

Více

30. aukce, 1. prosince 2007 14.00 hod., Hotel EXPO

30. aukce, 1. prosince 2007 14.00 hod., Hotel EXPO 30. aukce, 1. prosince 2007 14.00 hod., Hotel EXPO Přehled katalogu a program aukce Auction program I. Umění Art...1 45 II. Grafika a kresby Graphic art and drawings...46 81 III. Avantgarda Avant-garde...82

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třída: 4K,4El Školní rok: 2011/2012 Světová a česká literatura do konce 19. století 1. Olbracht Ivan: Biblické příběhy 2. Homér:

Více

Knihy. Seznam knih žánru Poezie (139)

Knihy. Seznam knih žánru Poezie (139) Stránka č. 1 z 5 Knihy Seznam knih žánru Poezie (139) Novinka!!! -Kniha vložena před méně než 365 dny (po 06.04.2015). Poslední aktualizace: 09.03.2016 Číslo Název Autor Rok PO064 Básně Slowacký, Jul.

Více

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o., ul. A. Jiráska 1887, Most

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o., ul. A. Jiráska 1887, Most Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o., ul. A. Jiráska 1887, Most Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2015/16 Kritéria pro výběr maturitních

Více

31. aukce, 24. května 2008 14.00 hod., Hotel EXPO

31. aukce, 24. května 2008 14.00 hod., Hotel EXPO 31. aukce, 24. května 2008 14.00 hod., Hotel EXPO Přehled katalogu a program aukce Auction program I. Fotografie - Photography... 1 15 II. Umění Art... 16 53 III. Grafika a kresby - Graphic art and drawings...

Více

FOTOGRAFIE VÝSLEDKY AUKCE

FOTOGRAFIE VÝSLEDKY AUKCE VÝSLEDKY AUKCE CELKEM prodejnost: 53 % celkem: 974 300 Kč FOTOGRAFIE 601 Jaroslav Krupka: Z Prahy Vydraženo za 4 000 Kč 602 Jaroslav Krupka: Zima v lese Vydraženo za 7 000 Kč 603 Jaroslav Krupka: U lesa

Více

18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO

18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO 18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Autografy a knihy s podpisy Signatures 1 37 II. Knihy a obálky Books and wrappers 38 90 III. Avantgarda

Více

Seznam titulů k maturitě 2013/2014 SČ19 Próza 4. A S20-21 Poezie Č20-21 Drama

Seznam titulů k maturitě 2013/2014 SČ19 Próza 4. A S20-21 Poezie Č20-21 Drama Seznam titulů k maturitě 2013/2014 SČ19 Próza 4. A S20-21 Poezie Č20-21 Drama Světová a česká literatura do konce 19. století Austenová, J. Pýcha a předsudek SČ19 Próza Arbes, J. Svatý Xaverius SČ19 Próza

Více

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti autor název díla rok I. vydání žánr region Česká a světová literatura do konce 18. století Epos o Gilgamešovi 2.

Více

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization)

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Gaudia proti rakovině o.s. Vás srdečně zve na benefiční aukci Gaudia against cancer

Více

Volná grafika, základní druhy a techniky

Volná grafika, základní druhy a techniky Volná grafika, základní druhy a techniky Grafika ve smyslu umělecké grafiky je jedním z druhů výtvarného umění. Obecně můžeme říci, že grafikou nazýváme umělecké dílo, kdy umělec použije jednu z grafických

Více

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla Třída 4.A Seznam četby pro maturitní rok 2010/ 2011 - min. 20 děl má žák ve svém seznamu- - musí být zastoupena próza, poezie i drama min. jedním lit. dílem Česká a světová literatura do konce 19. století

Více

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod.

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. Dražba dobrovolná souboru věcí movitých Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. V případě zmocnění Vám umožníme dražit i po telefonu z domova! (viz nezbytné podmínky účasti na dražbě ) Kontaktní spojení:,

Více

Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1 Epos o Gilgamešovi 2 Bible SZ (První kniha Mojžíšova), NZ (Evangelium podle

Více

Aukční vyhláška č. 1/10 2013

Aukční vyhláška č. 1/10 2013 Aukční vyhláška č. 1/10 2013 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku 2. Místo a datum konání aukce: 2.1. Aukce

Více

KAREL KLOSTERMANN. ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (knižní publikace) STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE

KAREL KLOSTERMANN. ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (knižní publikace) STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE KAREL KLOSTERMANN ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (knižní publikace) STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE PLZEŇ 2008 1 Karel Klostermann * 15.2. 1848 Haag, Rakousko + 16.7.

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

ANTIKVITY ART AUKCE AAA

ANTIKVITY ART AUKCE AAA ANTIKVITY ART AUKCE AAA Jílová 2, Brno 3 "Malíř malující Katedrálu svatého Víta v plenéru" Emler František 350 350 7 "Démokritos a Abdéritští" Trnka Jiří 1 200 5 200 8 "Patent" Slíva Jiří 500 850 11 "Krajina

Více

Neznámý autor Epos o Gilgamešovi PO. Homér Illias PO. William Shakespeare Romeo a Julie D. Večer tříkrálový. Moliére Lakomec D

Neznámý autor Epos o Gilgamešovi PO. Homér Illias PO. William Shakespeare Romeo a Julie D. Večer tříkrálový. Moliére Lakomec D Seznam titulů k ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky z ČJL vyšší úroveň obtížnosti Žák si vybere z nabídky 30 titulů, seznam odevzdá v termínu stanoveném předpisem MŠMT. Žákův seznam je zároveň

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice Odloučené pracoviště Český Krumlov O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice Odloučené pracoviště Český Krumlov O Z N Á M E N Í 1039/CCK/2014-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/971/2014-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice Odloučené pracoviště Český Krumlov O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

Aukční vyhláška č. 01/09/2013

Aukční vyhláška č. 01/09/2013 Aukční vyhláška č. 01/09/2013 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku 2. Místo a datum konání aukce: 2.1. Aukce

Více

Katalog titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Katalog titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Katalog titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark,

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Výtvarná a typografická úprava Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu

Více

40. AUKCE. Grafika, kresby 17. - 20. stol. Bibliofilie, knihy, fotografie, podpisy. Spolek HLAHOL 6. dubna 2002 v 11 hodin. 151A.

40. AUKCE. Grafika, kresby 17. - 20. stol. Bibliofilie, knihy, fotografie, podpisy. Spolek HLAHOL 6. dubna 2002 v 11 hodin. 151A. R 40. AUKCE Spolek HLAHOL 6. dubna 2002 v 11 hodin 151A. Kamil Lhoták Grafika, kresby 17. - 20. stol. Bibliofilie, knihy, fotografie, podpisy 40. aukce výtvarného umění se koná v sobotu 6. dubna 2002 v

Více

25. aukce sobota 7. května 2005, 13.30 hod. Hotel EXPO

25. aukce sobota 7. května 2005, 13.30 hod. Hotel EXPO 25. aukce sobota 7. května 2005, 13.30 hod. Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Esoterica 1 20 II. Fotografie Photography 21 41 III. Josef Čapek 42 67 IV. Avantgarda Avant-garde

Více

Článek V. Popis práv a závazků váznoucích na předmětu dražby. 1. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky.

Článek V. Popis práv a závazků váznoucích na předmětu dražby. 1. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 574-DD/13 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

Jak se jinak nazývá způsob, kterým umělec dosáhne rozmnožitelnosti díla (2D) na stanovený náklad a přitom vzniknou samé originály?

Jak se jinak nazývá způsob, kterým umělec dosáhne rozmnožitelnosti díla (2D) na stanovený náklad a přitom vzniknou samé originály? Jak se jinak nazývá způsob, kterým umělec dosáhne rozmnožitelnosti díla (2D) na stanovený náklad a přitom vzniknou samé originály? originál x kopie x reprodukce signování díla signování grafiky Podpis

Více

Doprodej k mimořádné aukci obrazů na Žofíně

Doprodej k mimořádné aukci obrazů na Žofíně První aukce vynesla na projekt Nový start 2 858 300 korun, díky doprodejům se částka zvýšila na 3 073 300 korun V neděli 3. 12. 2007 se v rámci aukčního dne Galerie Kodl a Aukční síně Vltavín na pražském

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2015/2016

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2015/2016 Střední zdravotnická škola Kroměříž Školní seznam literárních děl školní rok 2015/2016 Kroměříž 29. 9. 2015 Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce: Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká

Více

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dobrovolné dražby

Více

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222 R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Historie českého státu v 10.-11. století. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 60197226 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 2583 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 111, Fax: (+420) 221 424 222

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice Odloučené pracoviště Český Krumlov O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice Odloučené pracoviště Český Krumlov O Z N Á M E N Í 2220/CCK/2014-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/2068/2014-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice Odloučené pracoviště Český Krumlov O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné

Více

KÁNON SPISOVATELŮ A DĚL PRO ROK 2015/2016

KÁNON SPISOVATELŮ A DĚL PRO ROK 2015/2016 KÁNON SPISOVATELŮ A DĚL PRO ROK 2015/2016 Žák vybírá 20 literárních děl: Světová a česká literatura do konce 18. století minimálně 2 literární díla Světová a česká literatura 19. století minimálně 3 literární

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

16. aukce 9. prosince 2000, 10 hod. MÁNES

16. aukce 9. prosince 2000, 10 hod. MÁNES 16. aukce 9. prosince 2000, 10 hod. MÁNES PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Knihy a obálky Books and wrappers 1 II. Bratři Čapkové Čapek's brothers 64 III. Fotografie Photography 90 IV.

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

OSCAR WILDE. Personální bibliografie Z DÍLA OSCARA WILDA. Knihy

OSCAR WILDE. Personální bibliografie Z DÍLA OSCARA WILDA. Knihy OSCAR WILDE Personální bibliografie Z DÍLA OSCARA WILDA Knihy Balada o žaláři v Readingu. Prel. Jana Kantorová - Balíková. Ilustr. Dušan Kállay. 1. vyd. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1981. 97 s. - Kruh

Více

PHOTOGRAPHS AUCTION RESULTS

PHOTOGRAPHS AUCTION RESULTS PHOTOGRAPHY AUCTION RESULTS OVERALL venality: 36 % overall: 856 400 Kč PHOTOGRAPHS venality: 37 % overall: 74 400 Kč 301 František Drtikol: Ervína Kupferová Not sold 302 Josef Sudek: Sousoší život I. Sold

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

VÝTVARNÉ UMĚNÍ A FOTOGRAFIE 1. ČERVNA 2014

VÝTVARNÉ UMĚNÍ A FOTOGRAFIE 1. ČERVNA 2014 VÝTVARNÉ UMĚNÍ A FOTOGRAFIE 1. ČERVNA 2014 GALERIE MALDOROR AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS Milan Mikuš tel. 0042 0728 374 378 milanmikus@orlysartauctions.com Ing. Roman Mejstřík tel. 0042 0603 418 940 romanmejstrik@orlysartauctions.com

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, jsem rád, že se po roce potkáváme v čase adventu na XI. ročníku benefiční akce pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Dovolte mi, přivítat Vás zde v Rytířském sále pardubického zámku,

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Cesta od myšlenky k finální úpravě knihy Sylabus k přednášce Redakční zpracování

Více

Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla )

Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla ) Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla ) Zastupitelstvo města Olomouce na svém zasedání dne 23. 9. 2003 schválilo tato Pravidla: ČÁST PRVNÍ Čl.

Více

ANTONÍN CHITTUSSI. Personální bibliografie

ANTONÍN CHITTUSSI. Personální bibliografie ANTONÍN CHITTUSSI Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU CHITTUSSIM Knihy A. Chittussi. Výbor z obrazů. Úvod napsal K. Novotný. Upravil F. Muzika. P., Melantrich 1939. Prameny, sbírka dobrého

Více

D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

ANTIKVITY ART AUKCE HOTEL BRIONI,

ANTIKVITY ART AUKCE HOTEL BRIONI, ANTIKVITY ART AUKCE HOTEL BRIONI, Stodolní, Ostrava 2 "Z Beskyd I" Häring (Hajný) Josef 1 500 1 500 3 "Z Beskyd II" Häring (Hajný) Josef 1 500 1 500 5 "Barevná krajina" Kaván František 15 000 15 000 7

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

VÁCHALŮV SPOLEK STUDEŇANSKÝ

VÁCHALŮV SPOLEK STUDEŇANSKÝ VÁCHALŮV SPOLEK STUDEŇANSKÝ Váchalův spolek studeňanský vznikl 1. července roku 2007 v budově obecního domečku, bývalé budovy MNV ve Studeňanech. Zakládací listinu podepsalo osm budoucích členů Váchalova

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 639-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 639-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 639-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 137-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_L.5.708 Anotace: Jak vzniká kniha Autor: Mgr. Soňa Pavlíková Předmět: Český jazyk literatura Očekávané

Více

AUKCE STARÉHO MODERNÍHO A SOUČASNÉHO UMĚNÍ 30. ŘÍJNA 2011 AUGUSTINE HOTEL PRAGUE

AUKCE STARÉHO MODERNÍHO A SOUČASNÉHO UMĚNÍ 30. ŘÍJNA 2011 AUGUSTINE HOTEL PRAGUE AUKCE STARÉHO MODERNÍHO A SOUČASNÉHO UMĚNÍ 30. ŘÍJNA 2011 AUGUSTINE HOTEL PRAGUE DRAŽBA Augustine Hotel Prague Letenská 12/33, 118 00 Praha 1 30. ŘÍJNA 2011 13.30 hod. PŘEDAUKČNÍ VÝSTAVA Augustine Hotel

Více

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj a Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava Územní pracoviště v Karviné Fryštátská 89/2, 733 01 Karviná Č. j.: 792208/15/3212-80541-806069 Vyřizuje: Ing. Blanka Klikarová,

Více

DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod.

DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod. SOUBOR ATRAKTIVNÍCH NEMOVITOSTÍ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod. Souboru nemovitého majetku, který je tvořen: 53 jednotkami bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480

Více

17. aukce 18. května 2001, 18 hod. Hotel EXPO

17. aukce 18. května 2001, 18 hod. Hotel EXPO 17. aukce 18. května 2001, 18 hod. Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Knihy Books 1 62 II. Fotoliteratura Photoliterature 63 82 III. Moderna a avantgarda 83 152 p l a t e b

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, každoročně se v čase adventním setkáváme na benefičních akcích pro SKP-CENTRUM, o.p.s., v letošním roce se jedná již o jubilejní X. ročník. Vítám Vás na charitativní dražbě

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Moderní umění & fotografie 19. 4. 2015

Moderní umění & fotografie 19. 4. 2015 Moderní umění & fotografie 19. 4. 2015 AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS Milan Mikuš tel. 0042 0728 374 378 milanmikus@orlysartauctions.com Ing. Roman Mejstřík tel. 0042 0603 418 940 romanmejstrik@orlysartauctions.com

Více

Aktuální dražba - ZÁŘÍ, sobota, 28.9.2013 od 15.00 hod

Aktuální dražba - ZÁŘÍ, sobota, 28.9.2013 od 15.00 hod Aktuální dražba - ZÁŘÍ, sobota, 28.9.2013 od 15.00 hod DALŠÍ SKVĚLÁ DÍLA V DRAŽBĚ 28.9.2013 NA: www.bussmark.cz V případě odhalení falza, do 10 dnů ode dne vydražení, vracíme vydražiteli celou cenu dosaženou

Více

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!!

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!! !!! DRAŽBA NEMOVITOSTÍ V INSOLVENCI!!! středa 9.4.2014 od 15:00 hod. Soubor nemovitého majetku, který tvoří: 53 jednotek bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480 a 481 Písek. Více na tel: 602

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_06. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ

VY_32_INOVACE_D5_20_06. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ VY_32_INOVACE_D5_20_06 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ NÁRODNÍHO OBROZENÍ VY_32_INOVACE_D5_20_06 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 9 listů prezentace

Více

Výtěžekbude použitna rekonstrukci budovdenníhostacionáředc90o.s.

Výtěžekbude použitna rekonstrukci budovdenníhostacionáředc90o.s. DC90o. s., Nedbalova 36/27, 77900 Olomouc-Topolany DOBROČINNÁ VÝTVARNÝCH AUKCE D Ě L Výtěžekbude použitna rekonstrukci budovdenníhostacionáředc90o.s. DC 90 o.s., Nedbalova36/27, 77900Olomouc Topolany POŘÁDÁ

Více

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více