kv!ten 2009 Vá"ení #tená$i, 53 Zvlá!" zajímavé #lánky:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kv!ten 2009 Vá"ení #tená$i, 53 Zvlá!" zajímavé #lánky:"

Transkript

1 Zvlá!" zajímavé #lánky: Návrh projektu z Olomouckého kraje v Bruselu a jeho partner! byl schválen k financování Visegrádsk"m fondem 3 Nová informa#ní iniciativa zastupující kancelá$e Olomouckého kraje p$i EU Obsah: Témata & události z EU 2 Politika EU & její programy 3 Krátce z Bruselu 5 V"zvy k p$edkládání návrh! kv!ten 2009 Vá"ení #tená$i, V nadcházejících 53 dnech, konkrétn! od 5. do 7. "ervna 2009, jsou ob"ané EU vyz#vání k ú"asti ve volbách k obnov! jedné z nejd$le%it!j&í hlavní spole"né instituce, Evropského parlamentu. Pro" je tak d$le%ité ú"astnit se této demokratické konzultace? Podívejme se na práci EP v posledních letech V#znam Evropského parlamentu je vid!t nejlépe na tom, %e pozm!'uje a schvaluje zákony, které mají p(ím# dopad na %ivoty ob"an$ %ijících v zemích Evropské unie. Dal&í zákonodárné kroky nejsou v%dy z(etelné jako evropské, proto%e vstupují v platnost teprve poté, co jsou p(evedeny do národních zákon$ poslaneckou sn!movnou. Ve v&ech p(ípadech v&ak Evropsk# parlament hraje d$le%itou roli. Nap(. se poda(ilo prolomit zaseknutá jednání o povinné registraci chemikálií v Evrop!. Nyní je v EU povinné zaregistrovat v&echny chemické látky, které jsou pro lidsk# organismus jedovaté. Nov# zákon rovn!% poskytuje prost(edky na v#zkum, aby bylo mo%né toxické chemikálie nahradit ne&kodn#mi látkami. Nejvíc tím získá %ivotní prost(edí a ve(ejné zdraví. Podle nov#ch zákon$, které prosadil Evropsk# parlament, mají nyní cestující právo na kompenzaci p(i zpo%d!ní letadel. A v neposlední (ad! se Evropsk# parlament rozhodl skon"it s nekal#mi cenov#mi dohodami mobilních operátor$ a zavedl horní hranici ceny pro volání po Evrop!, aby se tak zamezilo nep(íjemn#m p(ekvapením po návratu z dovolené. Mattia Crosetto (editel kancelá(e Olomouck# kraj v Bruselu Volná místa v Evrop% & kalendá$ akcí 7 1

2 !eské p"edsednictví v Rad# EU V$stava Muzea um#ní Olomouc Muzeum um!ní Olomouc p"edstavilo v #eském kulturní centru v Bruselu v$stavu v!novanou Czech Art Brut, tj. originálním a surov$m um!leck$m pracím. V$stava je sou%ástí oficiálního doprovodného programu #eského p"edsednictví v Rad! EU. Art Brut v!esk"ch zemích Brusel, 6. kv#tna a$ 5.!ervna 2009 Zástupci Olomouckého kraje v Bruselu nav%tívili galerii!eského centra v Bruselu hostící v$stavu, jen& sem zavítala p"ímo z Olomouce. V$stava specifického amatérského um#leckého sm#ru, p"ipravená ve spolupráci s Muzeem um#ní Olomouc, p"edstavuje tvorbu nesoucí název Art Brut, tj. surové um#ní ozna'uje specifickou sféru um#ní, je& zahrnuje v$tvarn$ projev ne%kolen$ch autor(, kte"í nez"ídka tvo"í pod vlivem du%evní choroby 'i v transu. Tito amatér%tí um#lci se nesna&í p"iblí&it se n#jakému um#leckému stylu, jedná se spí%e o spontánní osobní v$pov#), která vykazuje pozoruhodnou surovou, primární, nestylizovanou estetiku. Art brut v sob# sk$tá protiklad k mnohdy p"ekombinovanému a nesrozumitelnému sou'asnému um#ní a jako takové je p"edm#tem 'ím dál v#t%ího zájmu laické i odborné ve"ejnosti po celém sv#t#. Bruselská v$stava vychází ze stejnojmenného v$stavního projektu, kter$ v lo*ském roce mohli zhlédnout diváci v Olomouci a Chebu, a z reprezentativní publikace p"ipravené ve spolupráci s v$tvarnou teoreti'kou Alenou Nádvorníkovou a s pra&sk$m nakladatelstvím Arbor vitae. Úsp#%né iniciativy Muzea um#ní Olomouc za'aly u& v roce 1998, kdy byla zahájena první v$stava v Praze, poté navázala v$stava ve Vídni (2000!esk$ surrealismus a Art Brut), Pa"í&i (2002) a znovu v Bruselu (2004). Pokud si p%ejete získat více informací o Muzeu um#ní Olom ouc, pak nav&tivte: 2

3 Pracujeme ve prosp#ch Olomouckého kraje Nov$ projekt p"ipraven$ Zastoupením schválen pro získání fi nan'ní podpory Sekretariát mezinárodního Visegrádského fondu oficiáln# potvrdil schválení dotací na kulturní projekt k propagaci Olomouckého kraje na evropské úrovni. Ve spolupráci s Tren'ianskym krajem (Slovenská republika), regiony Eszak-Alfold (Ma)arsko), Malopolska (Polsko) a Zlínsk$m krajem (!eská republika) p"ipravilo Zastoupení v Bruselu návrh projektu na propagaci Olomouckého kraje na mezinárodním poli. Projekt je slo&en z kulturního konceptu v$stav mlad$ch um#lc(, prezentací a tematick$ch setkání, která se budou konat v centru Hall St. Gery, jen& se nachází v samém srdci hlavního m#sta Evropy. Jednotlivé akce budou probíhat tém#" po cel$ m#síc listopad Koncept projektu nazvaného Sousedé. P"átelé. Rodina. Brusel. byl schválen sekretariátem programu Visegrádského fondu a poda"ilo se tak získat finan'ní podporu na krytí p"ím$ch náklad( spole'ného rozpo'tu. Aktivity, tvo"ené n#kolika spole'n$mi iniciativami, budou zapo'aty 4. listopadu 2009 a skon'í 29. listopadu Jedná se o dal%í konkrétní v$sledek 'innosti kancelá"e Zastoupení v Bruselu ve prosp#ch Olomouckého kraje a jeho místních subjekt(. Více o Visegrádském fondu Visegrádsk$ fond je mezinárodní organizace zalo&ená 9. 'ervna 2000 v Bratislav#, financovaná vládami 'ty" zemí Visegrádské skupiny (V4)!eské republiky, Ma)arska, Polska a Slovenské republiky. Cílem fondu je podpora rozvoje u&%í spolupráce mezi zem#mi V4 (a dal%ími zem#mi) prost"ednictvím podpory spole'n$ch kulturních, v#deck$ch a vzd#lávacích projekt(, v$m#ny mláde&e, p"eshrani'ních projekt( a podpory turismu. Rozpo'et fondu (od roku 2007: 5 milion( EUR) je slo&en z rovnom#rn$ch p"ísp#vk( vlád zemí V4. Fond poskytuje podporu prost"ednictvím 'ty" grantov$ch program(, t"í stipendijních schémat a um#leck$ch studijních pobyt(. Mezi p"íjemci dotací z fondu jsou zejména nevládní organizace, m#stské a místní ú"ady, %koly a univerzity, ale rovn#& soukromé spole'nosti a jednotliví ob'ané. +ídícími orgány fondu jsou konference ministr( zahrani'ních v#cí a Rada velvyslanc(. V$konná slo&ka fondu je slo&ena z v$konného "editele a zástupce v$konného "editele. Administrativní jednotkou fondu je sekretariát. Dal&í v"znamné iniciativy Olomouckého kraje v Bruselu V sou'asnosti Olomouck$ kraj v Bruselu pracuje na dvou dal%ích v$znamn$ch bodech t$kajících se dopravního sektoru: 1. Financování regionálního leti!t$ EU Kancelá" aktivn# spolupracuje na finalizaci a prezentaci studie proveditelnosti realizace leti%t# st"ední Moravy Evropské komisi. 2. Financování hlavních dopravních os EU Kancelá" p"ipravuje spole'nou iniciativu n#kolika EU region( ve prosp#ch realizace nového Baltsko-jaderského &elezni'ního koridoru, kter$ by mohl procházet Olomouck$m krajem. 3

4 Náv%t#va profesora,ve jnara v Olomouci Ve st"edu 27. kv!tna zavítal do Olomouce profesor Jan &vejnar. Nejd'le(it!j)í sou%ástí programu jeho náv)t!vy byla ve"ejná p"edná)ka na téma Evropské a americké spojenectví v dob! krize. Sv!tov! uznávan$ ekonom v oborech ekonomie rozvojov$ch zemí, práce a strategie transformací do Olomouce p"ijel na pozvání Univerzity Palackého v rámci práv! probíhajícího festivalu Americké jaro Odborná p"edná%ka v#novaná velmi aktuálnímu tématu ekonomické krize ve sv#t# byla uspo"ádána ve slavnostním sále olomouckého Arcibiskupského paláce a provázel ji mimo"ádn$ zájem ze strany student(, podnikatel( i dal%ích ob'an(. Jan,vejnar se ve své p"edná%ce hovo"il o následujících bodech: Evropsko-americké spojenectví v dob# krize Sou'asné postavení EU a USA ve sv#tové ekonomické politice Americk$ pohled na evropskou integraci Dopady krize na EU a USA Spolupráce p"i "e%ení Budoucí v$voj? Dal%ím bodem programu profesora,vejnara v Olomouci bylo setkání s místními podnikateli. K této p"íle&itosti uspo"ádala Krajská hospodá"ská komora neformální pracovní ve'e"i. Toto setkání se neslo v duchu otázek na profesora,vejnara a jeho velmi zajímav$ch názor( a odpov#dí na v%echna p"ednesená témata. B#hem diskuse seznámil pan profesor podnikatele s p"ipravovan$m projektem IDEA (Institut pro demokracii a ekonomickou anal$zu), tzv. THINK- TANK, moderního a politicky nezávislého my%lenkového centra. P"edná%ky, stejn# jako neformální diskuze se mimo jiné ú'astnili místop"edseda p"edstavenstva KHK OK Martin Plach$, pracovníci zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Martina Dlabajová, Barbora Szolonyová, Radovan Dluh$-Smith a "editelka ú"adu KHK OK Eva Stachová. 4

5 Dialog s institucemi EU Sly%ení místop"edsedkyn# EK ve V$boru region( za'aly Olomouck$ kraj v Bruselu se 26. kv#tna 2009 zú'astnil sly%ení místop"edsedkyn# Evropské komise, Margot Wallström, ve V$boru region(. Od roku 2005 vede V$bor region( systematick$ dialog mezi Evropskou komisí a místními a regionálními ú"ady EU. Tento dialog se odehrává na pravidelné bázi k diskuzi nad hlavními politick$mi otázkami, jen& musí b$t "e%eny na evropské úrovni. Dne 26. kv#tna 2009, v rámci 7. strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a V$borem region(, místop"edsedkyn# EK a eurokomisa"ka pro institucionální vztahy, M. Wallström, p"edstavila a komentovala politickou strategii Evropské komise na rok P"edseda V$boru region(, Luc Van den Brande moderoval diskuzi s ú'astníky, tedy se zástupci region( a s experty zajímajícími se o seznámení se s plány Evropské komise na dal%í rok, se zvlá%tní pozorností na problémy a pot"eby místních a regionálních ú"ad(, které musí b$t brány v potaz na evropské úrovni. Open Days 2009 Partne"i BIRTH se setkali v kancelá"i Alpeuregio Partne"i BIRTH se 25. kv#tna op#t se%li za ú'elem dojednání programu jejich aktivit v rámci Open Days Zástupci zainteresovan$ch region( zam#"ili svou pozornost na odpolední 'ást spole'ného programu na 6. "íjna 2009, zahrnujícího zahajovací seminá" k diskuzi o dobré praxi a návrzích projekt(. Hlavní rozhodnutí se t$kala jména moderátora, formátu seminá"e a logistick$ch aspekt( události. Ú'astníci diskutovali o úkolech zadan$ch V$borem region( a dojednali si vnit"ní d#lbu práce. Partne"i si dohodli své vnit"ní úkoly, které musí b$t hotovy v p"í%tích t$dnech p"ed a po nadcházejících uzáv#rkách. Dal%í setkání partner( se uskute'ní v p(li 'ervna Setkání platformy CzechReg P"íle&itosti pro nové propaga'ní iniciativy Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu se 18. kv#tna 2009 zú'astnilo nového setkání s 'esk$mi kraji p"ítomn$mi v Bruselu. Hlavním tématem programu byla v$m#na názor( na ú'ast region( na dal%ím ro'níku propaga'ní akce p"ipravované Stál$m zastoupením!r p"i EU naz$vané Czech Street Party. Zástupci kraj( prodiskutovali nové informace poskytnuté organizátory po zm#n# místa konání z Grande Place na Rue Caroly v Bruselu a rovn#& modifikovan$ program. Dal%ím d(le&it$m tématem bylo hodnocení spole'n$ch iniciativ programu Dn( kraj(!r v Bruselu v pr(b#hu!eského p"edsednictví v Rad# EU. Spolupráce mezi kraji v Bruselu bude nyní pokra'ovat ve v%ech nezbytn$ch organiza'ních krocích. Nové setkání CzechReg se uskute'ní na po'átku 'ervna

6 V%ZVY k p"edkládání návrh(! Program média Média podpora provád#ní pilotních projekt( Uzáv#rka: ! Program média Podpora p"ípravy projekt( v$roby hrané filmy, tv(r'í dokumenty a animované filmy samostatné projekty, souborné financování a souborné financování 2. fáze Uzáv#rka: Kultura Ob#anská spole#nost Vzd$lání Koopera'ní projekty a opat"ení; podpora kulturních t#les Uzáv#rka: r&zné P"ípravná akce v oblasti sportu Uzáv#rka: r&zné Erasmus pro mladé podnikatele Uzáv#rka: 'ivotní prost(edí Energetika! Energetika Inteligentní energie pro Evropu 2009 Uzáv#rka: Program Life+ V$zvy pro rok 2009 Uzáv#rka: Inteligentní energie pro Evropu Uzáv#rka: Zdraví Program CIP Záchrann$ program obnovy Finan'ní granty v oblasti energetiky Uzáv#rka: Opat"ení v oblasti eko-inovací V$zvy pro rok 2009 Uzáv#rka: Pozn.: V!zvy ozna"ené symbolem Prio jsou nov# vlo$ené. 6

7 Kalendá( akcí Územní rozvoj v období krize , Praha ()eská republika) Navrhovatelé projektu ESPON Ve sv#tle globálních ekonomick$ch v$zev, kter$m dne%ní sv#t 'elí, budou ú'astníci debatovat o p"íle&itostech územního rozvoje zalo&eného na nápadech a faktech vypl$vajících z projekt( ESPON, p"i'em& se bude brát v potaz pohled, politik(, podnikatel(, v#dc( a odborník( zapojen$ch do územního rozvoje EU. Pro více informací: Zelen* t*den EU , Brusel (Belgie) Budova EK - Charlemagne Událost nabídne jedine'nou p"íle&itost k diskuzi, v$m#n# zku%eností a dobré praxe mezi NGOs, podnikateli, vládou na r(zné úrovni a ve"ejností o v$zvách v oblasti zm#n# klimatu. Pro více informací: Velké akce, kter*ch se ú#astní Kancelá( v Bruselu: Brusel 80. plenární zasedání V"boru region! Brusel, Belgie Brusel Networkingová platforma Jessica M%stské projekty Hotel Reinessance Brusel, Belgie Volná místa v Evrop# Evropská investi#ní banka Stá+ analytik rizik Odd#lení "ízení rizik Stupe*: p#tim#sí'ní %kolení Luxemburg, Lucembursko RE: IN09WWW21 Uzáv#rka: Info: Uzáv$rka #ísla: Evropská investi#ní banka Analytik rizik - junior Odd#lení "ízení rizik Stupe*: junior pozice Luxemburg, Lucembursko RE: RM09WWW08 Uzáv#rka: Info: Redakce si vyhrazuje právo p"ísp#vky zkrátit, p"ípadn# stylisticky a jazykov# upravit. Za v#cnou správnost odpovídá autor. Informace uvedené v této publikaci jsou obecné povahy a neobsahují vy'erpávající anal$zu dan$ch témat. Odkazy jsou ur'eny k usnadn#ní p"ístupu k informacím a za jejich aktuálnost a obsah odkazovan$ch stránek neru'íme. Vydavatel: Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu. Redakce: Mattia Crosetto, Petra Jano%ková!Grafick* design: HAL9000Limited, 2007

srpen 2009 Vá!ení "tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES

srpen 2009 Vá!ení tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Spole!ná kulturní v"stava Dvacítky: generace nové Evropy 3 ICT veletrh o e-bezpe!nosti ob!an# Evropy 4 Zastoupení Olomouckého kraje p$i EU p$edsedalo

Více

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se úastnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 19 $íjen 2007 19 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 VR vydal studii o Evropském seskupení pro územní spolupráci 4 Aktivity Olomouckého

Více

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po vhodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 15 srpen 2008 15 Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 Stá%e v Bruselu: paní Coufalová vypráví o své osobní zku$enosti 4 Nové projekty

Více

V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

V!roní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2007-2008 1 Vlajky Evropské unie p!ed budovou Evropské komise Berlaymont Zdroj: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2 vá#ení "tená$i Ve sv!ch

Více

b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2

bezen en 2009 Vá&ení 'ten ái, Zvlá! zajímavé #lánky:!eské pedsednictví obrazem: konference o peshrani#ní spolupráci 2 S p e c i á l z a m!"en# n a D n y k r a j $ % R 06 b"ezen en 2009 06 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky: obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2 obrazem: galerie ze dne inovací 3 obrazem:

Více

18 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2

18 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zamstnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 18 zá$í 2007 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 Kancelá# v Bruselu podporuje akademické prost#edí: Univerzita

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V"ZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 VZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Ekonomick& %éf Evropské unie volá po ambiciózních strukturálních reformách STRANA 4 Nejvzdálen$j%í státy v srdci Evropy STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Zahájení t&dne SME v Bruselu Oslava

Více

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Kancelá" Zlínského kraje v Bruselu organizuje pro v%echny!eské kraje zastoupené v Bruselu Portes Ouvertes 2007. Shrnujeme zde, jak pokro!ila na%e jednání... STRANA

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 01 LEDEN 2009 STRANA 2-4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 5!ESKÉ P"EDSEDNICTVÍ STRANA 6 V#ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 01 LEDEN 2009 STRANA 2-4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 5!ESKÉ PEDSEDNICTVÍ STRANA 6 V#ZVY K PEDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ SPECIÁLN% ZAM%"ENO NA ESKÉ P"EDSEDNICTVÍ V RAD% EU ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-4 NOVINKY Z BRUSELU Dn 22. - 24. 1. 2009 s v Luha"ovicích sjdou minist#i prác a sociálních v%cí z clé Evropy, aby zd prodiskutovali

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 Jihoeská univerzita v eských Budjovicích VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 eské Budjovice, kvten 2005 Pedloenou Výroní zprávu o innosti Jihoeské univerzity v eských Budjovicích za rok 2004 vypracovanou podle

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a pátel muzea v Netvoicích Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích Jednoho krásného podzimního dne v roce 1903 vy!la v Národní Politice v"zva, aby rodáci z Netvo#ic p#i!li v ned$li odpoledne do restaurace

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ

JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAV VE SVÉM OKOLÍ OBSAH 1 3, Vize, strategie, východiska a cíle projektu str. 3 4. Pravidla str. 3-5 1- ze strany

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více