Slezská univerzita v Opavě. Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slezská univerzita v Opavě. Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok 2014"

Transkript

1 Slezská univerzita v Opavě Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok 2014 Opava, červen 2015

2

3 Obsah: Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok Úvod 5 2 Kategorie A Informační a komunikační technologie Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje, inovací a umělecké činnosti Podpora mezinárodních mobilit (hl. řešitel prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.) Podpora rozvoje zahraničních vztahů a spolupráce Fakulty veřejných politik (hl. řešitel Ing. Josef Vícha) Posílení internacionalizace SU a jejího zapojení do mezinárodních akademických sítí prostřednictvím semesrální výuky hostujících zahraničních vyučujících (hl. řešitel prof. RNDr. Miroslav Engliš) Podpora vybraných forem vzdělávání v rámci U3V Poradenství Podpora Akademické poradny (hl. řešitel PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.) Práce s talentovanou mládeží (hl. řešitel Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.) Prohloubení spolupráce s vybranými partnerskými středními školami Moravskoslezského kraje (hl. řešitel doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.) Propagace a marketing Podpora centra empirických výzkumů Vytvoření Institutu interdisciplinárního výzkumu s důrazem na výzkum malého a středního podnikání Vytvoření výzkumných center Filozoficko-přírodovědecké fakulty 24 3 Kategorie B Tvorba specializací v rámci existujících studijních oborů Inovace předmětu Gastronomie 1 technologie výroby studijního oboru Hotelnictví studijního programu Gastronomie, hotelnictví a turismus Profilace a inovace předmětů Teorie veřejné správy, Veřejná správa a Správní právo v rámci studijních programů Slezské univerzity v Opavě Inovace v doktorském studijním programu Ekonomika a management Sdílení výzkumných aktivit studentů SU OPF v mezinárodním prostředí Inovace předmětů v angličtině jako prostředek rozšíření nabídky výuky předmětů oboru Řízení logistiky Zkvalitnění výuky muzeologie v rámci studijního programu 7105 Historické vědy formou vytvoření interaktivní webové aplikace Inovace výuky předmětů zaměřených na reportážní a dokumentární fotografii na ITF FPF SU Inovace výuky Editorského semináře, Semináře kritiky fotografie a Kurátorského semináře Inovace výuky literární teorie v kombinovaném studiu Inovace předmětů bakalářského oboru italština v kombinované formě Inovace studijního oboru Multimediální techniky prostřednictvím pořízení techniky pro experimentální mutlimediální tvorbu Profilace studijního předmětu Sociální pedagogika Vybrané kapitoly z ošetřovatelských postupů vytvoření skripta, e-learningového kurzu Tvorba vysokoškolské učebnice v anglickém jazyce a zvyšování jazykových kompetnecí studentů Inovace obsahového zaměření komplexu odborných praxí a Supervize odborné praxe II v rámci studia oboru Sociální patologie Inovace ve výuce předmětů Odborná praxe I IV oboru VSRP 43 )3(

4 Slezská univerzita v Opavě )4(

5 Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok Úvod Dokument Institucionální plán Slezské univerzity v Opavě pro období 2014 (dále jen IP ) je nedílnou součástí dokumentu Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a umělecké tvůrčí činnosti Slezské univerzity pro rok 2014 (dále jen ADZ ) zpracovaným vedením Slezské univerzity v Opavě (dále jen SU ) jako součást strategického řízení školy. Jeho hlavním posláním je konkretizace výchozích a cílových stavů vybraných oblastí, které jsou podporovány finančně na základě přidělených prostředků MŠMT. V roce 2014 SU podporovala priority stanovené v ADZ ve dvou kategoriích: Kategorie A podpora konkrétních cílů ADZ včetně ukazatelů výkonu a jejich cílových hodnot zaměřená především na: mobilitu studentů a mezinárodní spolupráci, rozvoj ICT a jejich služeb, zkvalitnění poradenských služeb pro studenty, uchazeče o studium na SU, absolventy SU a zaměstnance, rozšíření databází a analýz potřebných pro poradenskou činnost a spolupráci s praxí, zkvalitnění propagace a marketingu SU, podpora propojení vzdělávací a tvůrčí činnosti. Kategorie B vnitřní soutěž zaměřená na níže uvedené okruhy: podporu pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let na SU, profilaci a inovaci studijních programů na úrovni předmětů/kurzů, tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti. Celková alokace finančních prostředků na rok 2014 činila tis. Kč, z toho tis. Kč investičních a tis. Kč neinvestičních finančních prostředků. )5(

6 Slezská univerzita v Opavě 2 Kategorie A 2.1 Informační a komunikační technologie Garant: vedoucí Centra informačních technologií SU, Mgr. Jan Nosek tis. Kč Rozvoj zabezpečení sítě rozšířením systému detekce bezpečnostních incidentů a síťových problémů Dosaženo pořízením Softwaru pro FlowMon sondu ADS včetně dvouleté podpory. Zvýšení výkonu a spolehlivosti klimatizačních jednotek hlavní serverovny Zakoupená a instalována nová klimatizační jednotka pro hlavní serverovnu. Zvýšení výkonu lokálního diskového pole databázového serveru studijního informačního systému Zvýšený výkon databáze díky rychlejší přístupové době a vyššímu výkonu při diskových operací pole (SSD disky pro server Oracle DB). Rozvoj zálohovacího systému o souběžné zálohování do více úložišť Navýšena kapacita o dvě. Celkově tedy čtyři úložiště. Rozvoj komunikačního systému Proběhl upgrade komunikačního softwaru, dále nasazení nových nástrojů pro detekci problémů a jejich řešení, včetně přípravy nových funkcí. Posílení přístupové vrstvy síťové infrastruktury s podporou PoE Dosaženo pořízením přístupových přepínačů (Access switche). Navýšení kapacity virtualizačního clusteru Dosaženo navýšením virtualizačních uzlů pro RHEV platformu včetně zajištění licence na tři roky. Zvýšení výkonu sdíleného úložiště virtualizačního clusteru pomocí SSD Caching Dosaženo odstraněním úzkého hrdla. Rozvoj ochrany ICT investic do zdrojů, dat, nastavení a propojení informačních systémů a síťové infrastruktury Vytvořen SHZ systém (stabilní plynová hasicí zařízení) pro hlavní serverovnu. Navýšení kapacity úložiště souborového serveru Dosaženo pořízením diskového pole pro Novell server. Zvýšení počtu uživatelských účtů synchronizovaných mezi AD a SJP Dosaženo pořízením uživatelské licence pro Novell Identity Manager. )6(

7 Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok 2014 Rozvoj pracovně-technických podmínek zaměstnanců rektorátních a celouniverzitních pracovišť Pořízení výpočetní techniky. Připojení datového centra v serverovně R106 v budově na Rybníčku 1 do centrální UPS Vytvoření PDU pro datové centrum. Možnosti, způsoby a úroveň detekce bezpečnostních incidentů a síťových problémů počáteční hodnota: náročná detekce bezpečnostních incidentů a síťových problémů založená na kombinaci nastavení a výstupů několika zařízení, know-how, znalostech a zkušenostech správce sítě cílová hodnota: automatická detekce bezpečnostních incidentů a síťových problémů zhodnocující dosaženou úroveň síťové infrastruktury a současnou konfiguraci bezpečnostních opatření. Byl pořízen software pro FlowMon sondu pro automatickou detekci bezpečnostních incidentů a síťových problému zhodnocující dosaženou úroveň síťové infrastruktury a současnou konfiguraci bezpečnostních opatření. Současně byla zajištěna i dvouletá podpora. Spolehlivost a výkon klimatizačních jednotek hlavní serverovny počáteční hodnota: nevyhovující cílová hodnota: vyhovující Cíl splněn, byla pořízená nová klimatizace pro hlavní serverovnu. Výkon databázového systému v exponovaných obdobích akademického roku, při náročných databázových operacích a výpočtech nebo při mnoha požadavcích najednou počáteční hodnota: snížený uživatelský výkon databáze cílová hodnota: zvýšený výkon databáze díky rychlejší přístupové době a vyššímu výkonu při diskových operací pole Došlo k pořízení SSD disků pro server s Oracle DB, čímž byl zvýšen výkon databáze. Počet možných souběžně běžících zálohovacích relací počáteční hodnota: dvě cílová hodnota: čtyři Došlo k navýšení počtu možných souběžně běžících zálohovacích relací ze dvou na čtyři. Funkcionalita, spolehlivost, možnost detekce a řešení problémů komunikačního systému počáteční hodnota: stávající stav cílová hodnota: zvýšená funkcionalita, spolehlivost a detekce problémů Proběhl upgrade komunikačního software, nasazení nových nástrojů pro detekci problémů a jejich řešení. Počet 1 Gbps PoE portů počáteční hodnota: stávající stav (nízký počet portů ve srovnání s počtem připojených zařízení) cílová hodnota: zvýšení počtu portů odpovídající množství připojených zařízení s podporou PoE Cíl splněn zajištěním přístupových přepínačů (Access switche). )7(

8 Slezská univerzita v Opavě Potenciál pro virtualizaci serverů počet uzlů virualizačního clusteru počáteční hodnota: čtyři cílová hodnota: pět Došlo k navýšení virtualizačních clusterů ze čtyř na pět a současně byla zajištěna licence na dobu 3 let. Výkon diskového pole pro virtualizační cluster počáteční hodnota: stávající stav cílová hodnota: odstranění úzkého hrdla Došlo k odstranění úzkého hrdla, čímž se zvýšil výkon diskového pole. Účinný a bezpečný hasicí systém pro hlavní serverovnu počáteční hodnota: není k dispozici cílová hodnota: instalovaný hasící systém Byl nainstalován nový hasící systém. Volná kapacita úložiště souborového serveru počáteční hodnota: stávající stav (docházející volné kapacity) cílová hodnota: zvýšení volné kapacity úložiště Došlo k navýšení volné kapacity úložiště (diskové pole pro Novell server). Počet licencí pro synchronizaci mezi AD a SJP počáteční hodnota: stávající stav (omezeného počtu licencí) cílová hodnota: zvýšení počtu synchronizačních licencí Došlo k navýšení počtu synchronizačních licencí (uživatelská licence pro Novell Identity Manager). Vybavení výpočetní technikou počáteční hodnota: stávající stav (dosluhujících osobních počítačů) cílová hodnota: minimálně 20 nových osobních počítačů Bylo pořízeno 20 nových osobních počítačů. Připojení místo pro servery datového centra v R106 počáteční hodnota: není k dispozici cílová hodnota: vytvoření přípojného místa Došlo k vytvoření přípojného místa. Celkem tis. Kč z toho investiční prostředky tis. Kč a neinvestiční prostředky 700 tis. Kč. Přidělená dotace byla vyčerpána v plné výši dle předpisu rozdělení na kapitálové a běžné finanční prostředky. )8(

9 Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje, inovací a umělecké činnosti Garant: prorektor pro vědu a zahraniční styky, prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc tis. Kč Podpora mezinárodních mobilit (hl. řešitel prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.) rozšířit a zatraktivnit nabídky mobilit pro studenty SU, včetně studentů doktorských studijních programů, v rámci smluv o přímé spolupráci. Mobility byly zaměřeny především do následujících zemí: Itálie, Japonsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rusko, Řecko, Španělsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Ukrajina, USA, Velká Británie a další. navýšení počtu výjezdů studentů SU počáteční hodnota: podpora výjezdů z centrálních zdrojů (rok studentoměsíců) cílová hodnota: podpora z prostředků SU (rok 2014 navýšení o 126 studentoměsíců) Byly realizovány jednoměsíční až jednosemestrální studentské zahraniční pobyty o celkové délce 129 studentoměsíců (původní plán byl 126 studentoměsíců), a to především v následujících zemích: Itálie, Japonsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie, Francie. Celkem tis. Kč neinvestičních prostředků (stipendia studentů) Podpora rozvoje zahraničních vztahů a spolupráce Fakulty veřejných politik (hl. řešitel Ing. Josef Vícha) Vytvořit strategii mezinárodní spolupráce ve vědecko-výzkumné a pedagogické oblasti do roku 2020 Cíl byl splněn na základě zpracování SWOT analýzy a vyhodnocení zahraniční spolupráce FVP za léta Dále byla vytvořena koncepce rozvoje zahraničních vztahů se zaměřením na mobility v rámci programu Erasmus+. Nedílnou součástí je také přehled zahraničních partnerů a návrh na další vývoj. )9(

10 Slezská univerzita v Opavě Vytvořit na webu fakulty komplexní systém propagace studia v cizích jazycích V rámci projektu byly aktualizovány webové stránky pro zahraniční studenty a vytvořena jednotná struktura těchto stránek: about faculty, useful information, institutes, reaearch center. Vytvořit cizojazyčný propagační materiál Fakulty veřejných politik v Opavě (angličtina, polština, maďarština) V rámci projektu byla zpracována informační brožura ve formátu A6 a rozsahu cca 70 stran. Brožura poskytuje základní informace o Slezské univerzitě v Opavě a jejich součástech, bližší informace o FVP, jejích pracovištích a studijních oborech a užitečné informace o studiu Erasmus, obsahuje také základní informace o České republice a Opavě. V poslední části je uveden slovníček základních slov a frází. Brožura byla přeložena do angličtiny, polštiny a maďarštiny. Podpořit výuku v cizím jazyce připravit a zahájit výuku mezioborového bloku předmětů vyučovaných v angličtině včetně studijních opor a sylabů Cíl byl splněn vytvořením bloku 14 předmětů, zpracováním sylabů a studijních opor. Opory byly přeloženy do anglického jazyka. Strategie na fakultě v oblasti mezinárodní spolupráce počáteční hodnota: neexistuje cílová hodnota: strategický materiál 1 Byla vytvořena koncepce dlouhodobého rozvoje zahraničních styků FVP. Překlad webových stránek počáteční hodnota: 2 jazykové verze (angličtina, němčina) cílová hodnota: 4 jazykové verze Byly vytvořeny webové stránky, 4 jazykové mutace (polsky, maďarsky, anglicky, německy viz Cizojazyčný propagační materiál FVP v Opavě počáteční hodnota: neexistuje cílová hodnota: 1 tištěná brožura, 3 jazykové mutace Byl vytvořen propagační materiál ve 4 jazykových mutací (česky, polsky, maďarsky a anglicky). Blok předmětů vyučovaných v angličtině počáteční hodnota: neexistuje cílová hodnota: 1 (10 předmětů) V rámci projektu byl vytvořen blok 14 předmětů, zpracovány sylaby a studijní opory, které byly přeloženy do anglického jazyka. Celkem 825 tis. Kč neinvestičních prostředků (mzdy, služby, cestovní náhrady, materiální náklady, odborná literatura). )10(

11 2.2.3 Posílení internacionalizace SU a jejího zapojení do mezinárodních akademických sítí prostřednictvím Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok 2014 semesrální výuky hostujících zahraničních vyučujících (hl. řešitel prof. RNDr. Miroslav Engliš) Přijetí dvou zahraničních akademických pracovníků na FPF v Opavě Za humanitní část působila na plný úvazek na Ústavu historických věd v termínu od polská historička Dr. Wiesława Dužy, za přírodovědeckou část působila na plný úvazek na Ústavu fyziky v termínu od italská astrofyzička Dr. Daniela Pugliese. Přijetí jednoho zahraničního akademického pracovníka FVP v Opavě Působení historika prof. Ivana Halásze, jenž v zimní semestru zajišťoval předmět Krizové řízení v postkonfliktních oblastech a v letním semestru zajišťoval předměty Sociologie a politika ve střední Evropě a Problematika menšin. působení zahraničních akademických pracovníků počáteční hodnota: neexistuje cílová hodnota: 3 zahraniční vyučující ( visiting scholars ), přijatí minimálně na jeden semestr v kalendářním roce 2014 Zapojeni tři zahraniční vyučující. Celkový rozsah jejich působení činil 14 člověkoměsíců. Celkem 888 tis. Kč neinvestičních prostředků. )11(

12 Slezská univerzita v Opavě 2.3 Podpora vybraných forem vzdělávání v rámci U3V Garant: prorektorka pro studijní a sociální záležitosti, PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D. 800 tis. Kč Zatraktivnění obsahové náplně přednáškové činnosti Obsahová náplň a cíle přednáškových cyklů i vzdělávacích kurzů vycházejí vstříc zájmu a požadavkům posluchačů. Byla zařazená nová témata na základě zájmu, rozšířená nabídka vzdělávacích kurzů, zrealizovány mimořádné přednášky a exkurze. Zpracování studijních materiálů pro jednotlivé přednáškové cykly Ke každému přednáškovému cyklu byly vytvořeny, zpracovány a vytištěny studijní materiály. Exkurze pro posluchače Univerzity třetího věku (U3V) Na jednotlivých součástech byly naplánovány a realizovány exkurze pro zájemce. Zkvalitnění a rozšíření propagace studia v rámci U3V Potenciální i stávající posluchači jsou informování o činnostech, aktualitách a programu kurzů a přednáškových cyklů prostřednictvím tematických stránek v tisku, inovin SU, letáků, vývěsek včetně webových stránek, kde jsou aktivity dokumentovány. Informace o činnosti jsou prezentovány v Hlásce, v Deníku, regionu Opavsko, Krnovských listech, Karvinském deníku, Revue 50+. Nové atraktivní přednáškové cykly počáteční hodnota: 0 cílová hodnota: 6 Ukazatel stanovený na realizaci 6 nových přednáškových cyklů byl překročen, bylo realizováno 10 nových cyklů, došlo tedy k navýšení o 4 přednáškové cykly. Zpracování studijních materiálů pro nové cykly počáteční hodnota: 0 cílová hodnota: 6 Ke každému novému přednáškovému cyklu byly zpracovány studijní materiály. Exkurze pro posluchače U3V počáteční hodnota: 0 cílová hodnota: Realizace minimálně 1 exkurze v každém semestru v jednotlivých pobočkách. Ukazatel stanovený na realizaci 6 exkurzí byl překročen, bylo realizováno 8 exkurzí. )12(

13 Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok 2014 Aktivní propagace studia U3V počáteční hodnota: 0 cílová hodnota: Prezentace prostřednictvím tematických stránek v tisku, propagačních letáků, aktualizace webových stránek U3V, vytvoření knihovny fotografií dokumentující aktivity U3V. Informace o činnosti U3V jsou pravidelně prezentovány v Hlásce, v Deníku, regionu Opavsko, Krnovských listech, Karvinském deníku, Revue 50+. Dochází k pravidelné aktualizaci webových stránek a půběžnému pořizování fotografických záznamů z akcí U3V. Celkem 800 tis. Kč neinvestičních prostředků. )13(

14 Slezská univerzita v Opavě 2.4 Poradenství Garant: prorektorka pro studijní a sociální záležitosti, PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D tis. Kč Podpora Akademické poradny (hl. řešitel PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.) Vytvoření nástrojů pro podporu uplatnitelnosti budoucích absolventů v průběhů studia na SU Byl vytvořen komplexní souhrn nástrojů po podporu uplatnitelnosti budoucích absolventů. Tyto nástroje byly distribuovány na jednotlivé součásti SU a rovněž byly intenzivně propagovány (trainee programy pro absolventy, odborné praxe, odborné stáže, spolupráce na tvorbě závěrečných bakalářských prací a diplomových prací, nabídky práce a brigád). Podpora uplatnitelnosti absolventů SU formou spolupráce na provozu portálu pracovních příležitostí a virtuálním veletrhu práce Byly spuštěny, realizovány, propagovány a průběžně aktualizovány portály pracovních příležitostí. Rovněž byl realizován virtuální veletrh pracovních příležitostí. Realizace intenzivních a pravidelných sebezkušenostních seminářů pro studenty SU za účelem efektivnějšího vstupu na trh práce Bylo realizováno 6 dvouhodinových sebezkušenostních seminářů pro skupinu 12 studentů v letním a i zimním semestru jak v Opavě, tak v Karviné. Realizace odborných přednášek pro studenty SU V rámci karierního poradenství a problematiky uplatnitelnosti absolventů na trhu práce byla v souladu se zpracovanou koncepcí rozvíjena spolupráce s Úřadem práce. Ve spolupráci s jejich pracovníky byly realizovány workshopy a odborné přednášky. Realizace interaktivních workshopů se zástupci klíčových zaměstnavatelů + realizace Kariérního dne na SU Probíhá spolupráce se zaměstnavateli nejen v regionu. Uskutečnily se čtyři workshopy se zástupci zaměstnavatelů (Česká spořitelna a.s., Grafton recruitment, ATEP, Okin BPO). Rovněž byl zorganizován 1. ročník Dne kariéry na SU. Práce s nadanými studenty, podpora jejich činnosti Byli podpořeni 3 nadaní studenti SU (Počítačová fyzika, 2 x Tvůrčí fotografie). Rozšíření služeb pro uchazeče a studenty se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP) Probíhá pravidelné informování uchazečů se SVP o přístupnosti studia na jednotlivých oborech SU. )14(

15 Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok 2014 Nástroje pro podporu uplatnění se na trhu práce počáteční hodnota: spuštěny pilotní verze nástrojů na webu Akademické poradny cílová hodnota: vytvoření komplexních souhrnů nástrojů, jejich propagace, distribuce na součásti SU, průběžná aktualizace a rozšiřování o další nabídky klíčových zaměstnavatelů (trainee programy pro absolventy, odborná praxe, stáže, spolupráce s praxí na tvorbě závěrečných bakalářských prací a diplomových prací) Byl vytvořen komplexní souhrn nástrojů k podpoře uplatnitelnosti budoucích absolventů, probíhala pravidelná aktualizace, propagace, distribuce na součásti SU a účelově studentům. Tato oblast byla rozšiřována o další nabídky klíčových zaměstnavatelů ke spolupráci. Spuštění portálu pracovních příležitostí, spolupráce na realizaci virtuálního veletrhu pracovních příležitostí počáteční hodnota: dosud nerealizováno cílová hodnota: spuštění, realizace, propagace a průběžná aktualizace portálu pracovních příležitostí, realizace virtuálního veletrhu pracovních příležitostí Bylo zahájeno spuštění, propagace a průběžná aktualizace portálu pracovních příležitostí (Jobfairs.cz, Profesia.cz, Jooble.org). Realizace intenzivních sebezkušenostních seminářů pro studenty SU počáteční hodnota: nerealizováno cílová hodnota: 6 dvouhodinových seminářů pro skupinu 12 studentů v zimním semestru a 6 dvouhodinových seminářů pro skupinu 12 studentů v letním semestru Proběhla realizace šesti dvouhodinových na sebe navazujících seminářů pro skupinu 12 studentů v LS v Opavě a šesti dvouhodinových seminářů pro skupinu 12 studentů v ZS v Karviné. Realizace 8 odborných přednášek odborníků z praxe včetně přednášek pracovníků z Úřadu práce počáteční hodnota: nerealizováno cílová hodnota: 8 přednášek Byly realizovány přednášky Uplatnitelnost absolventů na trhu práce (Opava, Karviná), Jak zaujmout budoucího zaměstnavatele, Osobností status ve skupině, Autokoučink (Opava, Karviná), Vzdělávání pro start kariéry nebo podnikání. Ukazatel byl překročen, bylo realizováno 9 přednášek, došlo tedy k navýšení o 1 přednášku. Realizace interaktivních workshopů se zástupci klíčových zaměstnavatelů, realizace 1. ročníku kariérního dne počáteční hodnota: nerealizováno cílová hodnota: 4 worshopy s klíčovými zaměstnavateli, 1 celouniverzitní karierní den v LS Nadále probíhá spolupráce se zaměstnavateli nejen v regionu, ale také dle profesního zaměření jednotlivých oborů SU. Proběhly 4 workshopy na půdě SU. Úspěšně proběhl 1. ročník Dne kariéry na SU. Celkem se zapojilo 30 zástupců jedenácti klíčových zaměstnavatelů (Siemenst, Tieto, Park inn by Radisson hotel, Profesia CZ a další). )15(

16 Slezská univerzita v Opavě Práce s nadanými studenty. Podpora a propagace výstupů nadaných studentů SU. Organizace přednášek, prezentací, vystoupení, PR, prezentační akce pro veřejnost a potenciální zaměstnavatele. počáteční hodnota: nepodpořen žádný student cílová hodnota: podpořit 3 nadané studenty Byli podpořeni 3 nadaní studenti SU (Počítačová fyzika, 2 x Tvůrčí fotografie). Rozšíření služeb pro uchazeče a studenty se SVP počáteční hodnota: standardní služby pro studenty se SVP cílová hodnota: rozšíření informovanosti o přístupnosti SU pro uchazeče se SVP, rozšíření služeb pro studenty se SVP s ohledem na jejich vyšší počet a širší spektrum jejich potřeb. Probíhá pravidelné informování uchazečů se SVP o přístupnosti studia na jednotlivých oborech SU. Celkem tis. Kč neinvestičních prostředků Práce s talentovanou mládeží (hl. řešitel Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.) Síť spolupracujících pedagogů SŠ Stávající síť (Mendelovo gymnázium v Opavě, Slezské gymnázium v Opavě, OA se SOŠ logistická Opava, Strojní škola průmyslová a umělecká Opava, Střední zdravotní škola Opava) byla rozšířena o dvě školy: Matiční gymnázium Ostrava, Mendelova střední škola Nový Jičín. Elektronické kurzy jako podpora práce s talentovanou mládeží V prostředí aplikace Moodle byly zprovozněny dva elektronické kurzy, kde žáci získaly přístupy přes klíč a mohou v distanční formě studovat odbornou problematiku. Uspořádat 5 tvůrčích dílen pro žáky Bylo uspořádáno pět dílen na témata: Propojení objektů v kancelářských aplikacích, Tvorba webových aplikací, Programování hrou, Moderní technologie ve výuce přírodních věd, Výchova ke zdraví. Uspořádat 10 seminářů pro žáky Matematické odborné semináře v počtu 5 (počet žáků 76), Odborné semináře odborníků na FVP se zaměřením na profesní obory a odborné vědecké práce v počtu 5 (počet žáků 153). Uspořádat 5 workshopů pro pedagogy Celkem bylo uspořádáno 5 akcí pro pedagogy škol (celkem 54 pedagogů). Akademičtí pracovníci seznámili zájemce s tématy: Jak psát odborné texty, citační norma a plagiát, práce s informačními zdroji na internetu, elektronické knížky a tablety. )16(

17 Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok 2014 Elektronické kurzy jako podpora práce s talentovanou mládeží počáteční hodnota: 0 cílová hodnota: 2 Na adrese jsou zprovozněny dva kurzy jako podpora pro distanční vzdělávání zájemců o informatické a sociologické obory. Uspořádání tvůrčích dílen na vybraná odborná témata počáteční hodnota: 3 cílová hodnota: 8 Bylo uspořádáno pět dílen na témata: Propojení objektů v kancelářských aplikacích, Tvorba webových aplikací, Programování hrou, Moderní technologie ve výuce přírodních věd, Výchova ke zdraví. Síť pedagogů středních škol počáteční hodnota: Stávající síť cílová hodnota: Doplněná síť Síť doplněna o dvě školy. Odborné semináře pro studenty a žáky škol počáteční hodnota: 10 cílová hodnota: 20 Matematické odborné semináře v počtu 5 a odborné semináře se zaměřením na profesní obory v počtu 5. Odborné workshopy pro pedagogy středních škol počáteční hodnota: 2 cílová hodnota: 7 Uspořádáno přes síť celkem 5 akcí. Celkem 300 tis. Kč neinvestičních prostředků Prohloubení spolupráce s vybranými partnerskými středními školami Moravskoslezského kraje (hl. řešitel doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.) Zvýšit prostupnost mezi středními školami a Obchodně podnikatelskou fakultou Došlo ke zpracování podkladů pro střední školy, včetně příručky o fakultě pro budoucí studenty. )17(

18 Slezská univerzita v Opavě Zvýšit informovanosti o fakultě mezi studenty partnerských středních škol Vznikla webová aplikace s názvem Průvodce prváka, proběhly dny otevřených dveří na fakultě, včetně různých přednášek, tematicky zaměřených soutěží. Přednášky pedagogů na partnerských středních školách počáteční hodnota: 0 cílová hodnota: 8 Proběhlo 16 přednášek pro 402 studentů. Realizace tematicky zaměřených soutěží počáteční hodnota: 0 cílová hodnota: 4 Celkem bylo zasláno 56 prací, vyhlášení výherců bylo vyhlášeno Zpracování a rozšíření nabídky virtuální univerzity počáteční hodnota: 24 cílová hodnota: 28 Proběhla aktualizace stávajících kurzů, bylo vytvořeno nové video a 3 nové kurzy a jedno rozšíření stávajícího kurzu. Vznik příručky pro budoucí studenty prvních ročníků počáteční hodnota: 0 cílová hodnota: 1 Příručka pro budoucí studenty je k dispozici na webu fakulty v záložce studenti. Celkem 200 tis. Kč neinvestičních prostředků. )18(

19 Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok Propagace a marketing Garant: prorektorka pro studijní a sociální záležitosti, PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D tis. Kč Inovace a integrace webové prezentace univerzity Byla provedena SEO analýza webových stránek SU. Na jejím základě pak byl vytvořen návrh inovace webové prezentace a návrh realizace strategie linkbuildingu s cílem získat dostatek kvalitních zpětných odkazů. Webové stránky jsou propojeny se sociálními sítěmi facebook, google plus, twitter, youtube. Inovace a prezentace univerzity pro veletrhy vzdělávání Byla vytvořena moderní vizuální podoba expozice SU pro veletrhy vzdělávání, která je propojena s komunikačními kanály. Expozice je propojená s technickými prvky e-prezentace a doprovodným programem. Prohloubení oblasti media relations formou tematických stran v tištěných periodicích s důrazem na aktuální přílohy věnované vzdělávání Došlo k rozšíření prezentace SU v tištěných mediích mimo Moravskoslezský kraj prostřednictvím tematických stran a využitím aktuálních příloh Vzdělávání ve vydáních nejen v MSK, ale i v Olomouckém a Zlínském kraji. Překlad promomateriálů do anglického jazyka Byly vytvořeny elektronické a tištěné leaflety prezentující možnosti studia na SU. Tvorba videodokumentace pro účely prezentace univerzity Bylo vytvořeno 13 nových videí mapujících aktivity SU. Tato videa byla umístěna na youtube kanálu SU https://www.youtube.com/sluopava. Inovace a integrace webové prezentace počáteční hodnota: stávající webová prezentace SU cílová hodnota: integrace všech dílčích platforem, využití moderních prostředků a systémových a grafických aplikací Byla inovována webová prezentace SU, která je plně integrována. Webové stránky jsou propojeny se sociálními sítěmi. Inovace prezentace univerzity pro veletrhy vzdělávání počáteční hodnota: stávající prezentace pro veletrhy vzdělávání cílová hodnota: dynamická prezentace integrovaná s dalšími komunikačními prostředky SU Byla vytvořena moderní vizuální podoba expozice SU a vytvořen moderní výstavní fundus. )19(

20 Slezská univerzita v Opavě Prohloubení oblasti media relations formou tematických stran v tištěných periodicích s důrazem na aktuální přílohy věnované vzdělávání počáteční hodnota: 26 tematických stran převážně v denících MSK kraje cílová hodnota: rozšíření také mimo MSK kraj prostřednictvím tematických stran a využitím aktuálních příloh vzdělávání Došlo k rozšíření prezentace v tištěných mediích nejen v Moravskoslezském, ale i ve Zlínském a Olomouckém kraji v tematických přílohách Vzdělávání. Rovněž bylo inzerováno v Učitelských novinách. Překlad promomateriálů do anglického jazyka počáteční hodnota: 0 cílová hodnota: vytvoření elektronických a tištěných výstupů Ukazatel byl naplněn, byly vytvořeny elektronické i tištěné informační letáky. Tvorba videodokumentace pro účely prezentace univerzity počáteční hodnota: stávající videokanál cílová hodnota: vytvoření 10 videí mapujících život univerzity Bylo vytvořeno a umístěno na youtube kanál 13 videí ze života SU. Ukazatel byl překročen, jelikož bylo natočeno 13 videí místo plánovaných 10. Celkem tis. Kč neinvestičních prostředků (běžné finanční prostředky na přípravu a rozšíření oblasti propagace a marketingu). )20(

Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015

Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015 Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015 Řešitel: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. Stránka 1 z 28 Dotace celkem: 6677 tis. Kč Projekty v rámci Směrnice rektora UP B3-13/5-SR Zásady soutěže

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

Obsah... 2. Předmluva... 3. 1 Úvod... 5. 2 Kvalita a excelence akademických činností... 11. 3 Kvalita a kultura akademického života...

Obsah... 2. Předmluva... 3. 1 Úvod... 5. 2 Kvalita a excelence akademických činností... 11. 3 Kvalita a kultura akademického života... OBSAH Obsah... 2 Předmluva... 3 1 Úvod... 5 2 Kvalita a excelence akademických činností... 11 3 Kvalita a kultura akademického života... 32 4 Internacionalizace... 37 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2011 OPAVA 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO OSTRAVA, 2014 2 Obsah ÚVOD... 4 1 KVALITA A RELEVANCE... 5 1.1 Počet studentů...

Více

Stipendium L Oréal Martě Štefánkové sluší

Stipendium L Oréal Martě Štefánkové sluší Duben 2009 Ročník 14/3 Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D., z Matematického ústavu Slezské univerzity po několika měsících opět zazářila! Pětatřicetiletá docentka, která přišla na podzim 1992 do Opavy studovat

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Závěrečné shrnutí projektu

Závěrečné shrnutí projektu Závěrečné shrnutí projektu Číslo opatření 3.3.2 Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.2.15.2/0295 Název projektu Modernizace studijních příleţitostí a zkvalitňování vzdělávání na SU Opava Příjemce Slezská

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Říjen 2014 Preambule Předkládaná Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 (dále jen ADZ VŠE

Více

Obsah 2. Předmluva 3. 1 Úvod 5. 2 Kvalita a excelence akademických činností 12. 3 Kvalita a kultura akademického života 28. 4 Internacionalizace 31

Obsah 2. Předmluva 3. 1 Úvod 5. 2 Kvalita a excelence akademických činností 12. 3 Kvalita a kultura akademického života 28. 4 Internacionalizace 31 výroční zpráva 2008 Obsah Obsah 2 Předmluva 3 1 Úvod 5 2 Kvalita a excelence akademických činností 12 3 Kvalita a kultura akademického života 28 4 Internacionalizace 31 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více

Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Březen 2011 Ročník 16/2 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc., v přítomnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více