Slezská univerzita v Opavě. Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slezská univerzita v Opavě. Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok 2014"

Transkript

1 Slezská univerzita v Opavě Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok 2014 Opava, červen 2015

2

3 Obsah: Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok Úvod 5 2 Kategorie A Informační a komunikační technologie Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje, inovací a umělecké činnosti Podpora mezinárodních mobilit (hl. řešitel prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.) Podpora rozvoje zahraničních vztahů a spolupráce Fakulty veřejných politik (hl. řešitel Ing. Josef Vícha) Posílení internacionalizace SU a jejího zapojení do mezinárodních akademických sítí prostřednictvím semesrální výuky hostujících zahraničních vyučujících (hl. řešitel prof. RNDr. Miroslav Engliš) Podpora vybraných forem vzdělávání v rámci U3V Poradenství Podpora Akademické poradny (hl. řešitel PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.) Práce s talentovanou mládeží (hl. řešitel Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.) Prohloubení spolupráce s vybranými partnerskými středními školami Moravskoslezského kraje (hl. řešitel doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.) Propagace a marketing Podpora centra empirických výzkumů Vytvoření Institutu interdisciplinárního výzkumu s důrazem na výzkum malého a středního podnikání Vytvoření výzkumných center Filozoficko-přírodovědecké fakulty 24 3 Kategorie B Tvorba specializací v rámci existujících studijních oborů Inovace předmětu Gastronomie 1 technologie výroby studijního oboru Hotelnictví studijního programu Gastronomie, hotelnictví a turismus Profilace a inovace předmětů Teorie veřejné správy, Veřejná správa a Správní právo v rámci studijních programů Slezské univerzity v Opavě Inovace v doktorském studijním programu Ekonomika a management Sdílení výzkumných aktivit studentů SU OPF v mezinárodním prostředí Inovace předmětů v angličtině jako prostředek rozšíření nabídky výuky předmětů oboru Řízení logistiky Zkvalitnění výuky muzeologie v rámci studijního programu 7105 Historické vědy formou vytvoření interaktivní webové aplikace Inovace výuky předmětů zaměřených na reportážní a dokumentární fotografii na ITF FPF SU Inovace výuky Editorského semináře, Semináře kritiky fotografie a Kurátorského semináře Inovace výuky literární teorie v kombinovaném studiu Inovace předmětů bakalářského oboru italština v kombinované formě Inovace studijního oboru Multimediální techniky prostřednictvím pořízení techniky pro experimentální mutlimediální tvorbu Profilace studijního předmětu Sociální pedagogika Vybrané kapitoly z ošetřovatelských postupů vytvoření skripta, e-learningového kurzu Tvorba vysokoškolské učebnice v anglickém jazyce a zvyšování jazykových kompetnecí studentů Inovace obsahového zaměření komplexu odborných praxí a Supervize odborné praxe II v rámci studia oboru Sociální patologie Inovace ve výuce předmětů Odborná praxe I IV oboru VSRP 43 )3(

4 Slezská univerzita v Opavě )4(

5 Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok Úvod Dokument Institucionální plán Slezské univerzity v Opavě pro období 2014 (dále jen IP ) je nedílnou součástí dokumentu Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a umělecké tvůrčí činnosti Slezské univerzity pro rok 2014 (dále jen ADZ ) zpracovaným vedením Slezské univerzity v Opavě (dále jen SU ) jako součást strategického řízení školy. Jeho hlavním posláním je konkretizace výchozích a cílových stavů vybraných oblastí, které jsou podporovány finančně na základě přidělených prostředků MŠMT. V roce 2014 SU podporovala priority stanovené v ADZ ve dvou kategoriích: Kategorie A podpora konkrétních cílů ADZ včetně ukazatelů výkonu a jejich cílových hodnot zaměřená především na: mobilitu studentů a mezinárodní spolupráci, rozvoj ICT a jejich služeb, zkvalitnění poradenských služeb pro studenty, uchazeče o studium na SU, absolventy SU a zaměstnance, rozšíření databází a analýz potřebných pro poradenskou činnost a spolupráci s praxí, zkvalitnění propagace a marketingu SU, podpora propojení vzdělávací a tvůrčí činnosti. Kategorie B vnitřní soutěž zaměřená na níže uvedené okruhy: podporu pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let na SU, profilaci a inovaci studijních programů na úrovni předmětů/kurzů, tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti. Celková alokace finančních prostředků na rok 2014 činila tis. Kč, z toho tis. Kč investičních a tis. Kč neinvestičních finančních prostředků. )5(

6 Slezská univerzita v Opavě 2 Kategorie A 2.1 Informační a komunikační technologie Garant: vedoucí Centra informačních technologií SU, Mgr. Jan Nosek tis. Kč Rozvoj zabezpečení sítě rozšířením systému detekce bezpečnostních incidentů a síťových problémů Dosaženo pořízením Softwaru pro FlowMon sondu ADS včetně dvouleté podpory. Zvýšení výkonu a spolehlivosti klimatizačních jednotek hlavní serverovny Zakoupená a instalována nová klimatizační jednotka pro hlavní serverovnu. Zvýšení výkonu lokálního diskového pole databázového serveru studijního informačního systému Zvýšený výkon databáze díky rychlejší přístupové době a vyššímu výkonu při diskových operací pole (SSD disky pro server Oracle DB). Rozvoj zálohovacího systému o souběžné zálohování do více úložišť Navýšena kapacita o dvě. Celkově tedy čtyři úložiště. Rozvoj komunikačního systému Proběhl upgrade komunikačního softwaru, dále nasazení nových nástrojů pro detekci problémů a jejich řešení, včetně přípravy nových funkcí. Posílení přístupové vrstvy síťové infrastruktury s podporou PoE Dosaženo pořízením přístupových přepínačů (Access switche). Navýšení kapacity virtualizačního clusteru Dosaženo navýšením virtualizačních uzlů pro RHEV platformu včetně zajištění licence na tři roky. Zvýšení výkonu sdíleného úložiště virtualizačního clusteru pomocí SSD Caching Dosaženo odstraněním úzkého hrdla. Rozvoj ochrany ICT investic do zdrojů, dat, nastavení a propojení informačních systémů a síťové infrastruktury Vytvořen SHZ systém (stabilní plynová hasicí zařízení) pro hlavní serverovnu. Navýšení kapacity úložiště souborového serveru Dosaženo pořízením diskového pole pro Novell server. Zvýšení počtu uživatelských účtů synchronizovaných mezi AD a SJP Dosaženo pořízením uživatelské licence pro Novell Identity Manager. )6(

7 Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok 2014 Rozvoj pracovně-technických podmínek zaměstnanců rektorátních a celouniverzitních pracovišť Pořízení výpočetní techniky. Připojení datového centra v serverovně R106 v budově na Rybníčku 1 do centrální UPS Vytvoření PDU pro datové centrum. Možnosti, způsoby a úroveň detekce bezpečnostních incidentů a síťových problémů počáteční hodnota: náročná detekce bezpečnostních incidentů a síťových problémů založená na kombinaci nastavení a výstupů několika zařízení, know-how, znalostech a zkušenostech správce sítě cílová hodnota: automatická detekce bezpečnostních incidentů a síťových problémů zhodnocující dosaženou úroveň síťové infrastruktury a současnou konfiguraci bezpečnostních opatření. Byl pořízen software pro FlowMon sondu pro automatickou detekci bezpečnostních incidentů a síťových problému zhodnocující dosaženou úroveň síťové infrastruktury a současnou konfiguraci bezpečnostních opatření. Současně byla zajištěna i dvouletá podpora. Spolehlivost a výkon klimatizačních jednotek hlavní serverovny počáteční hodnota: nevyhovující cílová hodnota: vyhovující Cíl splněn, byla pořízená nová klimatizace pro hlavní serverovnu. Výkon databázového systému v exponovaných obdobích akademického roku, při náročných databázových operacích a výpočtech nebo při mnoha požadavcích najednou počáteční hodnota: snížený uživatelský výkon databáze cílová hodnota: zvýšený výkon databáze díky rychlejší přístupové době a vyššímu výkonu při diskových operací pole Došlo k pořízení SSD disků pro server s Oracle DB, čímž byl zvýšen výkon databáze. Počet možných souběžně běžících zálohovacích relací počáteční hodnota: dvě cílová hodnota: čtyři Došlo k navýšení počtu možných souběžně běžících zálohovacích relací ze dvou na čtyři. Funkcionalita, spolehlivost, možnost detekce a řešení problémů komunikačního systému počáteční hodnota: stávající stav cílová hodnota: zvýšená funkcionalita, spolehlivost a detekce problémů Proběhl upgrade komunikačního software, nasazení nových nástrojů pro detekci problémů a jejich řešení. Počet 1 Gbps PoE portů počáteční hodnota: stávající stav (nízký počet portů ve srovnání s počtem připojených zařízení) cílová hodnota: zvýšení počtu portů odpovídající množství připojených zařízení s podporou PoE Cíl splněn zajištěním přístupových přepínačů (Access switche). )7(

8 Slezská univerzita v Opavě Potenciál pro virtualizaci serverů počet uzlů virualizačního clusteru počáteční hodnota: čtyři cílová hodnota: pět Došlo k navýšení virtualizačních clusterů ze čtyř na pět a současně byla zajištěna licence na dobu 3 let. Výkon diskového pole pro virtualizační cluster počáteční hodnota: stávající stav cílová hodnota: odstranění úzkého hrdla Došlo k odstranění úzkého hrdla, čímž se zvýšil výkon diskového pole. Účinný a bezpečný hasicí systém pro hlavní serverovnu počáteční hodnota: není k dispozici cílová hodnota: instalovaný hasící systém Byl nainstalován nový hasící systém. Volná kapacita úložiště souborového serveru počáteční hodnota: stávající stav (docházející volné kapacity) cílová hodnota: zvýšení volné kapacity úložiště Došlo k navýšení volné kapacity úložiště (diskové pole pro Novell server). Počet licencí pro synchronizaci mezi AD a SJP počáteční hodnota: stávající stav (omezeného počtu licencí) cílová hodnota: zvýšení počtu synchronizačních licencí Došlo k navýšení počtu synchronizačních licencí (uživatelská licence pro Novell Identity Manager). Vybavení výpočetní technikou počáteční hodnota: stávající stav (dosluhujících osobních počítačů) cílová hodnota: minimálně 20 nových osobních počítačů Bylo pořízeno 20 nových osobních počítačů. Připojení místo pro servery datového centra v R106 počáteční hodnota: není k dispozici cílová hodnota: vytvoření přípojného místa Došlo k vytvoření přípojného místa. Celkem tis. Kč z toho investiční prostředky tis. Kč a neinvestiční prostředky 700 tis. Kč. Přidělená dotace byla vyčerpána v plné výši dle předpisu rozdělení na kapitálové a běžné finanční prostředky. )8(

9 Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje, inovací a umělecké činnosti Garant: prorektor pro vědu a zahraniční styky, prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc tis. Kč Podpora mezinárodních mobilit (hl. řešitel prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.) rozšířit a zatraktivnit nabídky mobilit pro studenty SU, včetně studentů doktorských studijních programů, v rámci smluv o přímé spolupráci. Mobility byly zaměřeny především do následujících zemí: Itálie, Japonsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rusko, Řecko, Španělsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Ukrajina, USA, Velká Británie a další. navýšení počtu výjezdů studentů SU počáteční hodnota: podpora výjezdů z centrálních zdrojů (rok studentoměsíců) cílová hodnota: podpora z prostředků SU (rok 2014 navýšení o 126 studentoměsíců) Byly realizovány jednoměsíční až jednosemestrální studentské zahraniční pobyty o celkové délce 129 studentoměsíců (původní plán byl 126 studentoměsíců), a to především v následujících zemích: Itálie, Japonsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie, Francie. Celkem tis. Kč neinvestičních prostředků (stipendia studentů) Podpora rozvoje zahraničních vztahů a spolupráce Fakulty veřejných politik (hl. řešitel Ing. Josef Vícha) Vytvořit strategii mezinárodní spolupráce ve vědecko-výzkumné a pedagogické oblasti do roku 2020 Cíl byl splněn na základě zpracování SWOT analýzy a vyhodnocení zahraniční spolupráce FVP za léta Dále byla vytvořena koncepce rozvoje zahraničních vztahů se zaměřením na mobility v rámci programu Erasmus+. Nedílnou součástí je také přehled zahraničních partnerů a návrh na další vývoj. )9(

10 Slezská univerzita v Opavě Vytvořit na webu fakulty komplexní systém propagace studia v cizích jazycích V rámci projektu byly aktualizovány webové stránky pro zahraniční studenty a vytvořena jednotná struktura těchto stránek: about faculty, useful information, institutes, reaearch center. Vytvořit cizojazyčný propagační materiál Fakulty veřejných politik v Opavě (angličtina, polština, maďarština) V rámci projektu byla zpracována informační brožura ve formátu A6 a rozsahu cca 70 stran. Brožura poskytuje základní informace o Slezské univerzitě v Opavě a jejich součástech, bližší informace o FVP, jejích pracovištích a studijních oborech a užitečné informace o studiu Erasmus, obsahuje také základní informace o České republice a Opavě. V poslední části je uveden slovníček základních slov a frází. Brožura byla přeložena do angličtiny, polštiny a maďarštiny. Podpořit výuku v cizím jazyce připravit a zahájit výuku mezioborového bloku předmětů vyučovaných v angličtině včetně studijních opor a sylabů Cíl byl splněn vytvořením bloku 14 předmětů, zpracováním sylabů a studijních opor. Opory byly přeloženy do anglického jazyka. Strategie na fakultě v oblasti mezinárodní spolupráce počáteční hodnota: neexistuje cílová hodnota: strategický materiál 1 Byla vytvořena koncepce dlouhodobého rozvoje zahraničních styků FVP. Překlad webových stránek počáteční hodnota: 2 jazykové verze (angličtina, němčina) cílová hodnota: 4 jazykové verze Byly vytvořeny webové stránky, 4 jazykové mutace (polsky, maďarsky, anglicky, německy viz Cizojazyčný propagační materiál FVP v Opavě počáteční hodnota: neexistuje cílová hodnota: 1 tištěná brožura, 3 jazykové mutace Byl vytvořen propagační materiál ve 4 jazykových mutací (česky, polsky, maďarsky a anglicky). Blok předmětů vyučovaných v angličtině počáteční hodnota: neexistuje cílová hodnota: 1 (10 předmětů) V rámci projektu byl vytvořen blok 14 předmětů, zpracovány sylaby a studijní opory, které byly přeloženy do anglického jazyka. Celkem 825 tis. Kč neinvestičních prostředků (mzdy, služby, cestovní náhrady, materiální náklady, odborná literatura). )10(

11 2.2.3 Posílení internacionalizace SU a jejího zapojení do mezinárodních akademických sítí prostřednictvím Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok 2014 semesrální výuky hostujících zahraničních vyučujících (hl. řešitel prof. RNDr. Miroslav Engliš) Přijetí dvou zahraničních akademických pracovníků na FPF v Opavě Za humanitní část působila na plný úvazek na Ústavu historických věd v termínu od polská historička Dr. Wiesława Dužy, za přírodovědeckou část působila na plný úvazek na Ústavu fyziky v termínu od italská astrofyzička Dr. Daniela Pugliese. Přijetí jednoho zahraničního akademického pracovníka FVP v Opavě Působení historika prof. Ivana Halásze, jenž v zimní semestru zajišťoval předmět Krizové řízení v postkonfliktních oblastech a v letním semestru zajišťoval předměty Sociologie a politika ve střední Evropě a Problematika menšin. působení zahraničních akademických pracovníků počáteční hodnota: neexistuje cílová hodnota: 3 zahraniční vyučující ( visiting scholars ), přijatí minimálně na jeden semestr v kalendářním roce 2014 Zapojeni tři zahraniční vyučující. Celkový rozsah jejich působení činil 14 člověkoměsíců. Celkem 888 tis. Kč neinvestičních prostředků. )11(

12 Slezská univerzita v Opavě 2.3 Podpora vybraných forem vzdělávání v rámci U3V Garant: prorektorka pro studijní a sociální záležitosti, PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D. 800 tis. Kč Zatraktivnění obsahové náplně přednáškové činnosti Obsahová náplň a cíle přednáškových cyklů i vzdělávacích kurzů vycházejí vstříc zájmu a požadavkům posluchačů. Byla zařazená nová témata na základě zájmu, rozšířená nabídka vzdělávacích kurzů, zrealizovány mimořádné přednášky a exkurze. Zpracování studijních materiálů pro jednotlivé přednáškové cykly Ke každému přednáškovému cyklu byly vytvořeny, zpracovány a vytištěny studijní materiály. Exkurze pro posluchače Univerzity třetího věku (U3V) Na jednotlivých součástech byly naplánovány a realizovány exkurze pro zájemce. Zkvalitnění a rozšíření propagace studia v rámci U3V Potenciální i stávající posluchači jsou informování o činnostech, aktualitách a programu kurzů a přednáškových cyklů prostřednictvím tematických stránek v tisku, inovin SU, letáků, vývěsek včetně webových stránek, kde jsou aktivity dokumentovány. Informace o činnosti jsou prezentovány v Hlásce, v Deníku, regionu Opavsko, Krnovských listech, Karvinském deníku, Revue 50+. Nové atraktivní přednáškové cykly počáteční hodnota: 0 cílová hodnota: 6 Ukazatel stanovený na realizaci 6 nových přednáškových cyklů byl překročen, bylo realizováno 10 nových cyklů, došlo tedy k navýšení o 4 přednáškové cykly. Zpracování studijních materiálů pro nové cykly počáteční hodnota: 0 cílová hodnota: 6 Ke každému novému přednáškovému cyklu byly zpracovány studijní materiály. Exkurze pro posluchače U3V počáteční hodnota: 0 cílová hodnota: Realizace minimálně 1 exkurze v každém semestru v jednotlivých pobočkách. Ukazatel stanovený na realizaci 6 exkurzí byl překročen, bylo realizováno 8 exkurzí. )12(

13 Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok 2014 Aktivní propagace studia U3V počáteční hodnota: 0 cílová hodnota: Prezentace prostřednictvím tematických stránek v tisku, propagačních letáků, aktualizace webových stránek U3V, vytvoření knihovny fotografií dokumentující aktivity U3V. Informace o činnosti U3V jsou pravidelně prezentovány v Hlásce, v Deníku, regionu Opavsko, Krnovských listech, Karvinském deníku, Revue 50+. Dochází k pravidelné aktualizaci webových stránek a půběžnému pořizování fotografických záznamů z akcí U3V. Celkem 800 tis. Kč neinvestičních prostředků. )13(

14 Slezská univerzita v Opavě 2.4 Poradenství Garant: prorektorka pro studijní a sociální záležitosti, PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D tis. Kč Podpora Akademické poradny (hl. řešitel PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.) Vytvoření nástrojů pro podporu uplatnitelnosti budoucích absolventů v průběhů studia na SU Byl vytvořen komplexní souhrn nástrojů po podporu uplatnitelnosti budoucích absolventů. Tyto nástroje byly distribuovány na jednotlivé součásti SU a rovněž byly intenzivně propagovány (trainee programy pro absolventy, odborné praxe, odborné stáže, spolupráce na tvorbě závěrečných bakalářských prací a diplomových prací, nabídky práce a brigád). Podpora uplatnitelnosti absolventů SU formou spolupráce na provozu portálu pracovních příležitostí a virtuálním veletrhu práce Byly spuštěny, realizovány, propagovány a průběžně aktualizovány portály pracovních příležitostí. Rovněž byl realizován virtuální veletrh pracovních příležitostí. Realizace intenzivních a pravidelných sebezkušenostních seminářů pro studenty SU za účelem efektivnějšího vstupu na trh práce Bylo realizováno 6 dvouhodinových sebezkušenostních seminářů pro skupinu 12 studentů v letním a i zimním semestru jak v Opavě, tak v Karviné. Realizace odborných přednášek pro studenty SU V rámci karierního poradenství a problematiky uplatnitelnosti absolventů na trhu práce byla v souladu se zpracovanou koncepcí rozvíjena spolupráce s Úřadem práce. Ve spolupráci s jejich pracovníky byly realizovány workshopy a odborné přednášky. Realizace interaktivních workshopů se zástupci klíčových zaměstnavatelů + realizace Kariérního dne na SU Probíhá spolupráce se zaměstnavateli nejen v regionu. Uskutečnily se čtyři workshopy se zástupci zaměstnavatelů (Česká spořitelna a.s., Grafton recruitment, ATEP, Okin BPO). Rovněž byl zorganizován 1. ročník Dne kariéry na SU. Práce s nadanými studenty, podpora jejich činnosti Byli podpořeni 3 nadaní studenti SU (Počítačová fyzika, 2 x Tvůrčí fotografie). Rozšíření služeb pro uchazeče a studenty se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP) Probíhá pravidelné informování uchazečů se SVP o přístupnosti studia na jednotlivých oborech SU. )14(

15 Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok 2014 Nástroje pro podporu uplatnění se na trhu práce počáteční hodnota: spuštěny pilotní verze nástrojů na webu Akademické poradny cílová hodnota: vytvoření komplexních souhrnů nástrojů, jejich propagace, distribuce na součásti SU, průběžná aktualizace a rozšiřování o další nabídky klíčových zaměstnavatelů (trainee programy pro absolventy, odborná praxe, stáže, spolupráce s praxí na tvorbě závěrečných bakalářských prací a diplomových prací) Byl vytvořen komplexní souhrn nástrojů k podpoře uplatnitelnosti budoucích absolventů, probíhala pravidelná aktualizace, propagace, distribuce na součásti SU a účelově studentům. Tato oblast byla rozšiřována o další nabídky klíčových zaměstnavatelů ke spolupráci. Spuštění portálu pracovních příležitostí, spolupráce na realizaci virtuálního veletrhu pracovních příležitostí počáteční hodnota: dosud nerealizováno cílová hodnota: spuštění, realizace, propagace a průběžná aktualizace portálu pracovních příležitostí, realizace virtuálního veletrhu pracovních příležitostí Bylo zahájeno spuštění, propagace a průběžná aktualizace portálu pracovních příležitostí (Jobfairs.cz, Profesia.cz, Jooble.org). Realizace intenzivních sebezkušenostních seminářů pro studenty SU počáteční hodnota: nerealizováno cílová hodnota: 6 dvouhodinových seminářů pro skupinu 12 studentů v zimním semestru a 6 dvouhodinových seminářů pro skupinu 12 studentů v letním semestru Proběhla realizace šesti dvouhodinových na sebe navazujících seminářů pro skupinu 12 studentů v LS v Opavě a šesti dvouhodinových seminářů pro skupinu 12 studentů v ZS v Karviné. Realizace 8 odborných přednášek odborníků z praxe včetně přednášek pracovníků z Úřadu práce počáteční hodnota: nerealizováno cílová hodnota: 8 přednášek Byly realizovány přednášky Uplatnitelnost absolventů na trhu práce (Opava, Karviná), Jak zaujmout budoucího zaměstnavatele, Osobností status ve skupině, Autokoučink (Opava, Karviná), Vzdělávání pro start kariéry nebo podnikání. Ukazatel byl překročen, bylo realizováno 9 přednášek, došlo tedy k navýšení o 1 přednášku. Realizace interaktivních workshopů se zástupci klíčových zaměstnavatelů, realizace 1. ročníku kariérního dne počáteční hodnota: nerealizováno cílová hodnota: 4 worshopy s klíčovými zaměstnavateli, 1 celouniverzitní karierní den v LS Nadále probíhá spolupráce se zaměstnavateli nejen v regionu, ale také dle profesního zaměření jednotlivých oborů SU. Proběhly 4 workshopy na půdě SU. Úspěšně proběhl 1. ročník Dne kariéry na SU. Celkem se zapojilo 30 zástupců jedenácti klíčových zaměstnavatelů (Siemenst, Tieto, Park inn by Radisson hotel, Profesia CZ a další). )15(

16 Slezská univerzita v Opavě Práce s nadanými studenty. Podpora a propagace výstupů nadaných studentů SU. Organizace přednášek, prezentací, vystoupení, PR, prezentační akce pro veřejnost a potenciální zaměstnavatele. počáteční hodnota: nepodpořen žádný student cílová hodnota: podpořit 3 nadané studenty Byli podpořeni 3 nadaní studenti SU (Počítačová fyzika, 2 x Tvůrčí fotografie). Rozšíření služeb pro uchazeče a studenty se SVP počáteční hodnota: standardní služby pro studenty se SVP cílová hodnota: rozšíření informovanosti o přístupnosti SU pro uchazeče se SVP, rozšíření služeb pro studenty se SVP s ohledem na jejich vyšší počet a širší spektrum jejich potřeb. Probíhá pravidelné informování uchazečů se SVP o přístupnosti studia na jednotlivých oborech SU. Celkem tis. Kč neinvestičních prostředků Práce s talentovanou mládeží (hl. řešitel Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.) Síť spolupracujících pedagogů SŠ Stávající síť (Mendelovo gymnázium v Opavě, Slezské gymnázium v Opavě, OA se SOŠ logistická Opava, Strojní škola průmyslová a umělecká Opava, Střední zdravotní škola Opava) byla rozšířena o dvě školy: Matiční gymnázium Ostrava, Mendelova střední škola Nový Jičín. Elektronické kurzy jako podpora práce s talentovanou mládeží V prostředí aplikace Moodle byly zprovozněny dva elektronické kurzy, kde žáci získaly přístupy přes klíč a mohou v distanční formě studovat odbornou problematiku. Uspořádat 5 tvůrčích dílen pro žáky Bylo uspořádáno pět dílen na témata: Propojení objektů v kancelářských aplikacích, Tvorba webových aplikací, Programování hrou, Moderní technologie ve výuce přírodních věd, Výchova ke zdraví. Uspořádat 10 seminářů pro žáky Matematické odborné semináře v počtu 5 (počet žáků 76), Odborné semináře odborníků na FVP se zaměřením na profesní obory a odborné vědecké práce v počtu 5 (počet žáků 153). Uspořádat 5 workshopů pro pedagogy Celkem bylo uspořádáno 5 akcí pro pedagogy škol (celkem 54 pedagogů). Akademičtí pracovníci seznámili zájemce s tématy: Jak psát odborné texty, citační norma a plagiát, práce s informačními zdroji na internetu, elektronické knížky a tablety. )16(

17 Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok 2014 Elektronické kurzy jako podpora práce s talentovanou mládeží počáteční hodnota: 0 cílová hodnota: 2 Na adrese jsou zprovozněny dva kurzy jako podpora pro distanční vzdělávání zájemců o informatické a sociologické obory. Uspořádání tvůrčích dílen na vybraná odborná témata počáteční hodnota: 3 cílová hodnota: 8 Bylo uspořádáno pět dílen na témata: Propojení objektů v kancelářských aplikacích, Tvorba webových aplikací, Programování hrou, Moderní technologie ve výuce přírodních věd, Výchova ke zdraví. Síť pedagogů středních škol počáteční hodnota: Stávající síť cílová hodnota: Doplněná síť Síť doplněna o dvě školy. Odborné semináře pro studenty a žáky škol počáteční hodnota: 10 cílová hodnota: 20 Matematické odborné semináře v počtu 5 a odborné semináře se zaměřením na profesní obory v počtu 5. Odborné workshopy pro pedagogy středních škol počáteční hodnota: 2 cílová hodnota: 7 Uspořádáno přes síť celkem 5 akcí. Celkem 300 tis. Kč neinvestičních prostředků Prohloubení spolupráce s vybranými partnerskými středními školami Moravskoslezského kraje (hl. řešitel doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.) Zvýšit prostupnost mezi středními školami a Obchodně podnikatelskou fakultou Došlo ke zpracování podkladů pro střední školy, včetně příručky o fakultě pro budoucí studenty. )17(

18 Slezská univerzita v Opavě Zvýšit informovanosti o fakultě mezi studenty partnerských středních škol Vznikla webová aplikace s názvem Průvodce prváka, proběhly dny otevřených dveří na fakultě, včetně různých přednášek, tematicky zaměřených soutěží. Přednášky pedagogů na partnerských středních školách počáteční hodnota: 0 cílová hodnota: 8 Proběhlo 16 přednášek pro 402 studentů. Realizace tematicky zaměřených soutěží počáteční hodnota: 0 cílová hodnota: 4 Celkem bylo zasláno 56 prací, vyhlášení výherců bylo vyhlášeno Zpracování a rozšíření nabídky virtuální univerzity počáteční hodnota: 24 cílová hodnota: 28 Proběhla aktualizace stávajících kurzů, bylo vytvořeno nové video a 3 nové kurzy a jedno rozšíření stávajícího kurzu. Vznik příručky pro budoucí studenty prvních ročníků počáteční hodnota: 0 cílová hodnota: 1 Příručka pro budoucí studenty je k dispozici na webu fakulty v záložce studenti. Celkem 200 tis. Kč neinvestičních prostředků. )18(

19 Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok Propagace a marketing Garant: prorektorka pro studijní a sociální záležitosti, PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D tis. Kč Inovace a integrace webové prezentace univerzity Byla provedena SEO analýza webových stránek SU. Na jejím základě pak byl vytvořen návrh inovace webové prezentace a návrh realizace strategie linkbuildingu s cílem získat dostatek kvalitních zpětných odkazů. Webové stránky jsou propojeny se sociálními sítěmi facebook, google plus, twitter, youtube. Inovace a prezentace univerzity pro veletrhy vzdělávání Byla vytvořena moderní vizuální podoba expozice SU pro veletrhy vzdělávání, která je propojena s komunikačními kanály. Expozice je propojená s technickými prvky e-prezentace a doprovodným programem. Prohloubení oblasti media relations formou tematických stran v tištěných periodicích s důrazem na aktuální přílohy věnované vzdělávání Došlo k rozšíření prezentace SU v tištěných mediích mimo Moravskoslezský kraj prostřednictvím tematických stran a využitím aktuálních příloh Vzdělávání ve vydáních nejen v MSK, ale i v Olomouckém a Zlínském kraji. Překlad promomateriálů do anglického jazyka Byly vytvořeny elektronické a tištěné leaflety prezentující možnosti studia na SU. Tvorba videodokumentace pro účely prezentace univerzity Bylo vytvořeno 13 nových videí mapujících aktivity SU. Tato videa byla umístěna na youtube kanálu SU https://www.youtube.com/sluopava. Inovace a integrace webové prezentace počáteční hodnota: stávající webová prezentace SU cílová hodnota: integrace všech dílčích platforem, využití moderních prostředků a systémových a grafických aplikací Byla inovována webová prezentace SU, která je plně integrována. Webové stránky jsou propojeny se sociálními sítěmi. Inovace prezentace univerzity pro veletrhy vzdělávání počáteční hodnota: stávající prezentace pro veletrhy vzdělávání cílová hodnota: dynamická prezentace integrovaná s dalšími komunikačními prostředky SU Byla vytvořena moderní vizuální podoba expozice SU a vytvořen moderní výstavní fundus. )19(

20 Slezská univerzita v Opavě Prohloubení oblasti media relations formou tematických stran v tištěných periodicích s důrazem na aktuální přílohy věnované vzdělávání počáteční hodnota: 26 tematických stran převážně v denících MSK kraje cílová hodnota: rozšíření také mimo MSK kraj prostřednictvím tematických stran a využitím aktuálních příloh vzdělávání Došlo k rozšíření prezentace v tištěných mediích nejen v Moravskoslezském, ale i ve Zlínském a Olomouckém kraji v tematických přílohách Vzdělávání. Rovněž bylo inzerováno v Učitelských novinách. Překlad promomateriálů do anglického jazyka počáteční hodnota: 0 cílová hodnota: vytvoření elektronických a tištěných výstupů Ukazatel byl naplněn, byly vytvořeny elektronické i tištěné informační letáky. Tvorba videodokumentace pro účely prezentace univerzity počáteční hodnota: stávající videokanál cílová hodnota: vytvoření 10 videí mapujících život univerzity Bylo vytvořeno a umístěno na youtube kanál 13 videí ze života SU. Ukazatel byl překročen, jelikož bylo natočeno 13 videí místo plánovaných 10. Celkem tis. Kč neinvestičních prostředků (běžné finanční prostředky na přípravu a rozšíření oblasti propagace a marketingu). )20(

Slezská univerzita v Opavě. Institucionální plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2014

Slezská univerzita v Opavě. Institucionální plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2014 Slezská univerzita v Opavě Institucionální plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2014 Opava, říjen 2013 Obsah Institucionální plán na rok 2014 Úvod 5 Informační a komunikační technologie 6 Mezinárodní

Více

Slezská univerzita v Opavě. Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013

Slezská univerzita v Opavě. Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013 Slezská univerzita v Opavě Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013 Opava, říjen 2012 Obsah Institucionální rozvojový plán na rok 2013 Úvod 5 Informační a komunikační technologie

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Slezská univerzita v Opavě. Institucionální plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2015

Slezská univerzita v Opavě. Institucionální plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2015 Slezská univerzita v Opavě Institucionální plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2015 Opava, říjen 2014 Obsah Institucionální plán na rok 2015 Úvod 5 Informační a komunikační technologie 6 Mezinárodní

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Slezská univerzita v Opavě. Vyhodnocení Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013

Slezská univerzita v Opavě. Vyhodnocení Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013 Slezská univerzita v Opavě Vyhodnocení Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013 Opava, červen 2014 Obsah Institucionální rozvojový plán na rok 2013 Úvod 5 Informační a komunikační

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2013 Karviná

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, Česká republika Materiál byl schválen Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 5. 10. 2015. Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 č. j. VŠPJ/03371/2013 Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 Projednaný ve Správní radě VŠPJ dne 15. října 2013 Schválený v Akademickém senátu VŠPJ dne 21. října 2013 Jihlava,

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Propojení univerzitního prostředí s trhem práce Garant aktivity Ing.

Více

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2013: projednala

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

dne 12. ledna 2012, 10:00 Augustin, Bakala, Chmelařová, Kalivodová, Koliba, Nosek, Siostrzonek, Šimečková, Török

dne 12. ledna 2012, 10:00 Augustin, Bakala, Chmelařová, Kalivodová, Koliba, Nosek, Siostrzonek, Šimečková, Török 1 Zápis z prezentace výsledků řešení rozvojových projektů decentralizovaných č. 10/1/2011, 10/2/2011, 10/3/2011 10/4/2011, 10/5/2011, 10/6/2011, 10/7/2011, 10/8/2011 a projektů centralizovaných C30/2011,

Více

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu INSTITUCIONÁLNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2012 1 Východiska Masarykova univerzita se bude v roce 2012 vyrovnávat s významnými změnami vnějšího rámce svého fungování, jež zásadně ovlivňují

Více

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Slezská univerzita v Opavě. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004 Opava, květen 2003 Slezská univerzita v Opavě Obsah: Studium...

Více

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2013 Schváleno AS FRRMS dne 21. 1. 2013. Č.j.:

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2015 1. Kvalita a relevance EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Institucionální plán Filozofická fakulta JU

Institucionální plán Filozofická fakulta JU Institucionální plán Filozofická fakulta JU 2014 Institucionální plán FF JU č. 1 Zahájení činnosti univerzitního nakladatelství (průřezový, PO1) č. 2 Rozvoj vzdělávací činnosti na Filozofické fakultě JU

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 Předkládá: Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram d)

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci na období

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci na období Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci na období 2016 2020 Plán realizace strategického záměru pro rok 2016 Projednáno ve Vědecké radě Ekonomické

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 IRP 2012 na FROV JU Rozpočet celkem: 2 388 800,- Kč (čerpáno 2 383 739,- Kč) P 03: Projektové řízení VaV záměrů FROV JU garant: doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. P 07: Posílení

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Aktualizace Dlouhodobého

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2017 Brno, květen 2016 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, Opava, Česká republika

Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, Opava, Česká republika Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, Česká republika Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Opava,

Více

Slezská univerzita v Opavě. Vyhodnocení Institucionálního rozvojového plánu Slezské univerzity v Opavě na rok 2012

Slezská univerzita v Opavě. Vyhodnocení Institucionálního rozvojového plánu Slezské univerzity v Opavě na rok 2012 Slezská univerzita v Opavě Vyhodnocení Institucionálního rozvojového plánu Slezské univerzity v Opavě na rok 2012 Opava, červen 2013 Úvod Institucionální rozvojový plán na rok 2012 Dokument Institucionální

Více

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2011 Úvod Aktualizace

Více

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2014 Brno, květen 2013 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Rozvojový projekt na rok 2008 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 6. Program na podporu odstranění slabých stránek školy Název projektu:

Více

Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií

Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií Globální cíl: zkvalitnění výchovy doktorandů a zlepšení jejich úrovně a připravenosti pro vědeckou práci a jejich pozice

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UMPRUM PRO ROK Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UMPRUM PRO ROK Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UMPRUM PRO ROK 2017 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UMPRUM PRO ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru Vysoké školy

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2010 V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

Více

IP 2014 FOTO. Celouniverzitní průřezové projekty. Oponentní řízení

IP 2014 FOTO. Celouniverzitní průřezové projekty. Oponentní řízení IP 2014 Celouniverzitní průřezové projekty FOTO Oponentní řízení 21. 1. 2015 Celouniverzitní průřezové projekty Číslo projektu PO Název projektu Řešitel IP14_01 5 Podpora a supervize strategických projektů

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr.

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr. Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě 1) 2) 3) 4) 5) B 1101 Matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P Bc. 6207R005 Matematické metody v ekonomice

Více

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU 2013 Institucionální rozvojový plán FF JU č. 1 Myšlenková mapa tvůrčí činnosti pro novější ústavy Filozofické fakulty JU č. 2 Příprava studijního oboru

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2012 /po změnách a navýšení/ Východiska pro zpracování institucionálního rozvojového plánu jsou Dlouhodobý záměr

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA KARLOVA PRAHA LÉKAŘSKÁ FAKULTA PLZEŇ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ, FAKULTA EKONOMICKÁ Program: Podprogram: Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu 6. Program

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta erze 2006 Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Projednala Vědecká rada PdF OU dne 3. 12. 2007

Více

ROČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. PRO ROK 2017

ROČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. PRO ROK 2017 ROČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. PRO ROK 2017 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA ŘÍJEN 2016 Tento Roční plán realizace

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více