Slezská univerzita v Opavě. Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slezská univerzita v Opavě. Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok 2014"

Transkript

1 Slezská univerzita v Opavě Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok 2014 Opava, červen 2015

2

3 Obsah: Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok Úvod 5 2 Kategorie A Informační a komunikační technologie Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje, inovací a umělecké činnosti Podpora mezinárodních mobilit (hl. řešitel prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.) Podpora rozvoje zahraničních vztahů a spolupráce Fakulty veřejných politik (hl. řešitel Ing. Josef Vícha) Posílení internacionalizace SU a jejího zapojení do mezinárodních akademických sítí prostřednictvím semesrální výuky hostujících zahraničních vyučujících (hl. řešitel prof. RNDr. Miroslav Engliš) Podpora vybraných forem vzdělávání v rámci U3V Poradenství Podpora Akademické poradny (hl. řešitel PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.) Práce s talentovanou mládeží (hl. řešitel Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.) Prohloubení spolupráce s vybranými partnerskými středními školami Moravskoslezského kraje (hl. řešitel doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.) Propagace a marketing Podpora centra empirických výzkumů Vytvoření Institutu interdisciplinárního výzkumu s důrazem na výzkum malého a středního podnikání Vytvoření výzkumných center Filozoficko-přírodovědecké fakulty 24 3 Kategorie B Tvorba specializací v rámci existujících studijních oborů Inovace předmětu Gastronomie 1 technologie výroby studijního oboru Hotelnictví studijního programu Gastronomie, hotelnictví a turismus Profilace a inovace předmětů Teorie veřejné správy, Veřejná správa a Správní právo v rámci studijních programů Slezské univerzity v Opavě Inovace v doktorském studijním programu Ekonomika a management Sdílení výzkumných aktivit studentů SU OPF v mezinárodním prostředí Inovace předmětů v angličtině jako prostředek rozšíření nabídky výuky předmětů oboru Řízení logistiky Zkvalitnění výuky muzeologie v rámci studijního programu 7105 Historické vědy formou vytvoření interaktivní webové aplikace Inovace výuky předmětů zaměřených na reportážní a dokumentární fotografii na ITF FPF SU Inovace výuky Editorského semináře, Semináře kritiky fotografie a Kurátorského semináře Inovace výuky literární teorie v kombinovaném studiu Inovace předmětů bakalářského oboru italština v kombinované formě Inovace studijního oboru Multimediální techniky prostřednictvím pořízení techniky pro experimentální mutlimediální tvorbu Profilace studijního předmětu Sociální pedagogika Vybrané kapitoly z ošetřovatelských postupů vytvoření skripta, e-learningového kurzu Tvorba vysokoškolské učebnice v anglickém jazyce a zvyšování jazykových kompetnecí studentů Inovace obsahového zaměření komplexu odborných praxí a Supervize odborné praxe II v rámci studia oboru Sociální patologie Inovace ve výuce předmětů Odborná praxe I IV oboru VSRP 43 )3(

4 Slezská univerzita v Opavě )4(

5 Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok Úvod Dokument Institucionální plán Slezské univerzity v Opavě pro období 2014 (dále jen IP ) je nedílnou součástí dokumentu Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a umělecké tvůrčí činnosti Slezské univerzity pro rok 2014 (dále jen ADZ ) zpracovaným vedením Slezské univerzity v Opavě (dále jen SU ) jako součást strategického řízení školy. Jeho hlavním posláním je konkretizace výchozích a cílových stavů vybraných oblastí, které jsou podporovány finančně na základě přidělených prostředků MŠMT. V roce 2014 SU podporovala priority stanovené v ADZ ve dvou kategoriích: Kategorie A podpora konkrétních cílů ADZ včetně ukazatelů výkonu a jejich cílových hodnot zaměřená především na: mobilitu studentů a mezinárodní spolupráci, rozvoj ICT a jejich služeb, zkvalitnění poradenských služeb pro studenty, uchazeče o studium na SU, absolventy SU a zaměstnance, rozšíření databází a analýz potřebných pro poradenskou činnost a spolupráci s praxí, zkvalitnění propagace a marketingu SU, podpora propojení vzdělávací a tvůrčí činnosti. Kategorie B vnitřní soutěž zaměřená na níže uvedené okruhy: podporu pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let na SU, profilaci a inovaci studijních programů na úrovni předmětů/kurzů, tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti. Celková alokace finančních prostředků na rok 2014 činila tis. Kč, z toho tis. Kč investičních a tis. Kč neinvestičních finančních prostředků. )5(

6 Slezská univerzita v Opavě 2 Kategorie A 2.1 Informační a komunikační technologie Garant: vedoucí Centra informačních technologií SU, Mgr. Jan Nosek tis. Kč Rozvoj zabezpečení sítě rozšířením systému detekce bezpečnostních incidentů a síťových problémů Dosaženo pořízením Softwaru pro FlowMon sondu ADS včetně dvouleté podpory. Zvýšení výkonu a spolehlivosti klimatizačních jednotek hlavní serverovny Zakoupená a instalována nová klimatizační jednotka pro hlavní serverovnu. Zvýšení výkonu lokálního diskového pole databázového serveru studijního informačního systému Zvýšený výkon databáze díky rychlejší přístupové době a vyššímu výkonu při diskových operací pole (SSD disky pro server Oracle DB). Rozvoj zálohovacího systému o souběžné zálohování do více úložišť Navýšena kapacita o dvě. Celkově tedy čtyři úložiště. Rozvoj komunikačního systému Proběhl upgrade komunikačního softwaru, dále nasazení nových nástrojů pro detekci problémů a jejich řešení, včetně přípravy nových funkcí. Posílení přístupové vrstvy síťové infrastruktury s podporou PoE Dosaženo pořízením přístupových přepínačů (Access switche). Navýšení kapacity virtualizačního clusteru Dosaženo navýšením virtualizačních uzlů pro RHEV platformu včetně zajištění licence na tři roky. Zvýšení výkonu sdíleného úložiště virtualizačního clusteru pomocí SSD Caching Dosaženo odstraněním úzkého hrdla. Rozvoj ochrany ICT investic do zdrojů, dat, nastavení a propojení informačních systémů a síťové infrastruktury Vytvořen SHZ systém (stabilní plynová hasicí zařízení) pro hlavní serverovnu. Navýšení kapacity úložiště souborového serveru Dosaženo pořízením diskového pole pro Novell server. Zvýšení počtu uživatelských účtů synchronizovaných mezi AD a SJP Dosaženo pořízením uživatelské licence pro Novell Identity Manager. )6(

7 Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok 2014 Rozvoj pracovně-technických podmínek zaměstnanců rektorátních a celouniverzitních pracovišť Pořízení výpočetní techniky. Připojení datového centra v serverovně R106 v budově na Rybníčku 1 do centrální UPS Vytvoření PDU pro datové centrum. Možnosti, způsoby a úroveň detekce bezpečnostních incidentů a síťových problémů počáteční hodnota: náročná detekce bezpečnostních incidentů a síťových problémů založená na kombinaci nastavení a výstupů několika zařízení, know-how, znalostech a zkušenostech správce sítě cílová hodnota: automatická detekce bezpečnostních incidentů a síťových problémů zhodnocující dosaženou úroveň síťové infrastruktury a současnou konfiguraci bezpečnostních opatření. Byl pořízen software pro FlowMon sondu pro automatickou detekci bezpečnostních incidentů a síťových problému zhodnocující dosaženou úroveň síťové infrastruktury a současnou konfiguraci bezpečnostních opatření. Současně byla zajištěna i dvouletá podpora. Spolehlivost a výkon klimatizačních jednotek hlavní serverovny počáteční hodnota: nevyhovující cílová hodnota: vyhovující Cíl splněn, byla pořízená nová klimatizace pro hlavní serverovnu. Výkon databázového systému v exponovaných obdobích akademického roku, při náročných databázových operacích a výpočtech nebo při mnoha požadavcích najednou počáteční hodnota: snížený uživatelský výkon databáze cílová hodnota: zvýšený výkon databáze díky rychlejší přístupové době a vyššímu výkonu při diskových operací pole Došlo k pořízení SSD disků pro server s Oracle DB, čímž byl zvýšen výkon databáze. Počet možných souběžně běžících zálohovacích relací počáteční hodnota: dvě cílová hodnota: čtyři Došlo k navýšení počtu možných souběžně běžících zálohovacích relací ze dvou na čtyři. Funkcionalita, spolehlivost, možnost detekce a řešení problémů komunikačního systému počáteční hodnota: stávající stav cílová hodnota: zvýšená funkcionalita, spolehlivost a detekce problémů Proběhl upgrade komunikačního software, nasazení nových nástrojů pro detekci problémů a jejich řešení. Počet 1 Gbps PoE portů počáteční hodnota: stávající stav (nízký počet portů ve srovnání s počtem připojených zařízení) cílová hodnota: zvýšení počtu portů odpovídající množství připojených zařízení s podporou PoE Cíl splněn zajištěním přístupových přepínačů (Access switche). )7(

8 Slezská univerzita v Opavě Potenciál pro virtualizaci serverů počet uzlů virualizačního clusteru počáteční hodnota: čtyři cílová hodnota: pět Došlo k navýšení virtualizačních clusterů ze čtyř na pět a současně byla zajištěna licence na dobu 3 let. Výkon diskového pole pro virtualizační cluster počáteční hodnota: stávající stav cílová hodnota: odstranění úzkého hrdla Došlo k odstranění úzkého hrdla, čímž se zvýšil výkon diskového pole. Účinný a bezpečný hasicí systém pro hlavní serverovnu počáteční hodnota: není k dispozici cílová hodnota: instalovaný hasící systém Byl nainstalován nový hasící systém. Volná kapacita úložiště souborového serveru počáteční hodnota: stávající stav (docházející volné kapacity) cílová hodnota: zvýšení volné kapacity úložiště Došlo k navýšení volné kapacity úložiště (diskové pole pro Novell server). Počet licencí pro synchronizaci mezi AD a SJP počáteční hodnota: stávající stav (omezeného počtu licencí) cílová hodnota: zvýšení počtu synchronizačních licencí Došlo k navýšení počtu synchronizačních licencí (uživatelská licence pro Novell Identity Manager). Vybavení výpočetní technikou počáteční hodnota: stávající stav (dosluhujících osobních počítačů) cílová hodnota: minimálně 20 nových osobních počítačů Bylo pořízeno 20 nových osobních počítačů. Připojení místo pro servery datového centra v R106 počáteční hodnota: není k dispozici cílová hodnota: vytvoření přípojného místa Došlo k vytvoření přípojného místa. Celkem tis. Kč z toho investiční prostředky tis. Kč a neinvestiční prostředky 700 tis. Kč. Přidělená dotace byla vyčerpána v plné výši dle předpisu rozdělení na kapitálové a běžné finanční prostředky. )8(

9 Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje, inovací a umělecké činnosti Garant: prorektor pro vědu a zahraniční styky, prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc tis. Kč Podpora mezinárodních mobilit (hl. řešitel prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.) rozšířit a zatraktivnit nabídky mobilit pro studenty SU, včetně studentů doktorských studijních programů, v rámci smluv o přímé spolupráci. Mobility byly zaměřeny především do následujících zemí: Itálie, Japonsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rusko, Řecko, Španělsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Ukrajina, USA, Velká Británie a další. navýšení počtu výjezdů studentů SU počáteční hodnota: podpora výjezdů z centrálních zdrojů (rok studentoměsíců) cílová hodnota: podpora z prostředků SU (rok 2014 navýšení o 126 studentoměsíců) Byly realizovány jednoměsíční až jednosemestrální studentské zahraniční pobyty o celkové délce 129 studentoměsíců (původní plán byl 126 studentoměsíců), a to především v následujících zemích: Itálie, Japonsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie, Francie. Celkem tis. Kč neinvestičních prostředků (stipendia studentů) Podpora rozvoje zahraničních vztahů a spolupráce Fakulty veřejných politik (hl. řešitel Ing. Josef Vícha) Vytvořit strategii mezinárodní spolupráce ve vědecko-výzkumné a pedagogické oblasti do roku 2020 Cíl byl splněn na základě zpracování SWOT analýzy a vyhodnocení zahraniční spolupráce FVP za léta Dále byla vytvořena koncepce rozvoje zahraničních vztahů se zaměřením na mobility v rámci programu Erasmus+. Nedílnou součástí je také přehled zahraničních partnerů a návrh na další vývoj. )9(

10 Slezská univerzita v Opavě Vytvořit na webu fakulty komplexní systém propagace studia v cizích jazycích V rámci projektu byly aktualizovány webové stránky pro zahraniční studenty a vytvořena jednotná struktura těchto stránek: about faculty, useful information, institutes, reaearch center. Vytvořit cizojazyčný propagační materiál Fakulty veřejných politik v Opavě (angličtina, polština, maďarština) V rámci projektu byla zpracována informační brožura ve formátu A6 a rozsahu cca 70 stran. Brožura poskytuje základní informace o Slezské univerzitě v Opavě a jejich součástech, bližší informace o FVP, jejích pracovištích a studijních oborech a užitečné informace o studiu Erasmus, obsahuje také základní informace o České republice a Opavě. V poslední části je uveden slovníček základních slov a frází. Brožura byla přeložena do angličtiny, polštiny a maďarštiny. Podpořit výuku v cizím jazyce připravit a zahájit výuku mezioborového bloku předmětů vyučovaných v angličtině včetně studijních opor a sylabů Cíl byl splněn vytvořením bloku 14 předmětů, zpracováním sylabů a studijních opor. Opory byly přeloženy do anglického jazyka. Strategie na fakultě v oblasti mezinárodní spolupráce počáteční hodnota: neexistuje cílová hodnota: strategický materiál 1 Byla vytvořena koncepce dlouhodobého rozvoje zahraničních styků FVP. Překlad webových stránek počáteční hodnota: 2 jazykové verze (angličtina, němčina) cílová hodnota: 4 jazykové verze Byly vytvořeny webové stránky, 4 jazykové mutace (polsky, maďarsky, anglicky, německy viz Cizojazyčný propagační materiál FVP v Opavě počáteční hodnota: neexistuje cílová hodnota: 1 tištěná brožura, 3 jazykové mutace Byl vytvořen propagační materiál ve 4 jazykových mutací (česky, polsky, maďarsky a anglicky). Blok předmětů vyučovaných v angličtině počáteční hodnota: neexistuje cílová hodnota: 1 (10 předmětů) V rámci projektu byl vytvořen blok 14 předmětů, zpracovány sylaby a studijní opory, které byly přeloženy do anglického jazyka. Celkem 825 tis. Kč neinvestičních prostředků (mzdy, služby, cestovní náhrady, materiální náklady, odborná literatura). )10(

11 2.2.3 Posílení internacionalizace SU a jejího zapojení do mezinárodních akademických sítí prostřednictvím Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok 2014 semesrální výuky hostujících zahraničních vyučujících (hl. řešitel prof. RNDr. Miroslav Engliš) Přijetí dvou zahraničních akademických pracovníků na FPF v Opavě Za humanitní část působila na plný úvazek na Ústavu historických věd v termínu od polská historička Dr. Wiesława Dužy, za přírodovědeckou část působila na plný úvazek na Ústavu fyziky v termínu od italská astrofyzička Dr. Daniela Pugliese. Přijetí jednoho zahraničního akademického pracovníka FVP v Opavě Působení historika prof. Ivana Halásze, jenž v zimní semestru zajišťoval předmět Krizové řízení v postkonfliktních oblastech a v letním semestru zajišťoval předměty Sociologie a politika ve střední Evropě a Problematika menšin. působení zahraničních akademických pracovníků počáteční hodnota: neexistuje cílová hodnota: 3 zahraniční vyučující ( visiting scholars ), přijatí minimálně na jeden semestr v kalendářním roce 2014 Zapojeni tři zahraniční vyučující. Celkový rozsah jejich působení činil 14 člověkoměsíců. Celkem 888 tis. Kč neinvestičních prostředků. )11(

12 Slezská univerzita v Opavě 2.3 Podpora vybraných forem vzdělávání v rámci U3V Garant: prorektorka pro studijní a sociální záležitosti, PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D. 800 tis. Kč Zatraktivnění obsahové náplně přednáškové činnosti Obsahová náplň a cíle přednáškových cyklů i vzdělávacích kurzů vycházejí vstříc zájmu a požadavkům posluchačů. Byla zařazená nová témata na základě zájmu, rozšířená nabídka vzdělávacích kurzů, zrealizovány mimořádné přednášky a exkurze. Zpracování studijních materiálů pro jednotlivé přednáškové cykly Ke každému přednáškovému cyklu byly vytvořeny, zpracovány a vytištěny studijní materiály. Exkurze pro posluchače Univerzity třetího věku (U3V) Na jednotlivých součástech byly naplánovány a realizovány exkurze pro zájemce. Zkvalitnění a rozšíření propagace studia v rámci U3V Potenciální i stávající posluchači jsou informování o činnostech, aktualitách a programu kurzů a přednáškových cyklů prostřednictvím tematických stránek v tisku, inovin SU, letáků, vývěsek včetně webových stránek, kde jsou aktivity dokumentovány. Informace o činnosti jsou prezentovány v Hlásce, v Deníku, regionu Opavsko, Krnovských listech, Karvinském deníku, Revue 50+. Nové atraktivní přednáškové cykly počáteční hodnota: 0 cílová hodnota: 6 Ukazatel stanovený na realizaci 6 nových přednáškových cyklů byl překročen, bylo realizováno 10 nových cyklů, došlo tedy k navýšení o 4 přednáškové cykly. Zpracování studijních materiálů pro nové cykly počáteční hodnota: 0 cílová hodnota: 6 Ke každému novému přednáškovému cyklu byly zpracovány studijní materiály. Exkurze pro posluchače U3V počáteční hodnota: 0 cílová hodnota: Realizace minimálně 1 exkurze v každém semestru v jednotlivých pobočkách. Ukazatel stanovený na realizaci 6 exkurzí byl překročen, bylo realizováno 8 exkurzí. )12(

13 Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok 2014 Aktivní propagace studia U3V počáteční hodnota: 0 cílová hodnota: Prezentace prostřednictvím tematických stránek v tisku, propagačních letáků, aktualizace webových stránek U3V, vytvoření knihovny fotografií dokumentující aktivity U3V. Informace o činnosti U3V jsou pravidelně prezentovány v Hlásce, v Deníku, regionu Opavsko, Krnovských listech, Karvinském deníku, Revue 50+. Dochází k pravidelné aktualizaci webových stránek a půběžnému pořizování fotografických záznamů z akcí U3V. Celkem 800 tis. Kč neinvestičních prostředků. )13(

14 Slezská univerzita v Opavě 2.4 Poradenství Garant: prorektorka pro studijní a sociální záležitosti, PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D tis. Kč Podpora Akademické poradny (hl. řešitel PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.) Vytvoření nástrojů pro podporu uplatnitelnosti budoucích absolventů v průběhů studia na SU Byl vytvořen komplexní souhrn nástrojů po podporu uplatnitelnosti budoucích absolventů. Tyto nástroje byly distribuovány na jednotlivé součásti SU a rovněž byly intenzivně propagovány (trainee programy pro absolventy, odborné praxe, odborné stáže, spolupráce na tvorbě závěrečných bakalářských prací a diplomových prací, nabídky práce a brigád). Podpora uplatnitelnosti absolventů SU formou spolupráce na provozu portálu pracovních příležitostí a virtuálním veletrhu práce Byly spuštěny, realizovány, propagovány a průběžně aktualizovány portály pracovních příležitostí. Rovněž byl realizován virtuální veletrh pracovních příležitostí. Realizace intenzivních a pravidelných sebezkušenostních seminářů pro studenty SU za účelem efektivnějšího vstupu na trh práce Bylo realizováno 6 dvouhodinových sebezkušenostních seminářů pro skupinu 12 studentů v letním a i zimním semestru jak v Opavě, tak v Karviné. Realizace odborných přednášek pro studenty SU V rámci karierního poradenství a problematiky uplatnitelnosti absolventů na trhu práce byla v souladu se zpracovanou koncepcí rozvíjena spolupráce s Úřadem práce. Ve spolupráci s jejich pracovníky byly realizovány workshopy a odborné přednášky. Realizace interaktivních workshopů se zástupci klíčových zaměstnavatelů + realizace Kariérního dne na SU Probíhá spolupráce se zaměstnavateli nejen v regionu. Uskutečnily se čtyři workshopy se zástupci zaměstnavatelů (Česká spořitelna a.s., Grafton recruitment, ATEP, Okin BPO). Rovněž byl zorganizován 1. ročník Dne kariéry na SU. Práce s nadanými studenty, podpora jejich činnosti Byli podpořeni 3 nadaní studenti SU (Počítačová fyzika, 2 x Tvůrčí fotografie). Rozšíření služeb pro uchazeče a studenty se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP) Probíhá pravidelné informování uchazečů se SVP o přístupnosti studia na jednotlivých oborech SU. )14(

15 Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok 2014 Nástroje pro podporu uplatnění se na trhu práce počáteční hodnota: spuštěny pilotní verze nástrojů na webu Akademické poradny cílová hodnota: vytvoření komplexních souhrnů nástrojů, jejich propagace, distribuce na součásti SU, průběžná aktualizace a rozšiřování o další nabídky klíčových zaměstnavatelů (trainee programy pro absolventy, odborná praxe, stáže, spolupráce s praxí na tvorbě závěrečných bakalářských prací a diplomových prací) Byl vytvořen komplexní souhrn nástrojů k podpoře uplatnitelnosti budoucích absolventů, probíhala pravidelná aktualizace, propagace, distribuce na součásti SU a účelově studentům. Tato oblast byla rozšiřována o další nabídky klíčových zaměstnavatelů ke spolupráci. Spuštění portálu pracovních příležitostí, spolupráce na realizaci virtuálního veletrhu pracovních příležitostí počáteční hodnota: dosud nerealizováno cílová hodnota: spuštění, realizace, propagace a průběžná aktualizace portálu pracovních příležitostí, realizace virtuálního veletrhu pracovních příležitostí Bylo zahájeno spuštění, propagace a průběžná aktualizace portálu pracovních příležitostí (Jobfairs.cz, Profesia.cz, Jooble.org). Realizace intenzivních sebezkušenostních seminářů pro studenty SU počáteční hodnota: nerealizováno cílová hodnota: 6 dvouhodinových seminářů pro skupinu 12 studentů v zimním semestru a 6 dvouhodinových seminářů pro skupinu 12 studentů v letním semestru Proběhla realizace šesti dvouhodinových na sebe navazujících seminářů pro skupinu 12 studentů v LS v Opavě a šesti dvouhodinových seminářů pro skupinu 12 studentů v ZS v Karviné. Realizace 8 odborných přednášek odborníků z praxe včetně přednášek pracovníků z Úřadu práce počáteční hodnota: nerealizováno cílová hodnota: 8 přednášek Byly realizovány přednášky Uplatnitelnost absolventů na trhu práce (Opava, Karviná), Jak zaujmout budoucího zaměstnavatele, Osobností status ve skupině, Autokoučink (Opava, Karviná), Vzdělávání pro start kariéry nebo podnikání. Ukazatel byl překročen, bylo realizováno 9 přednášek, došlo tedy k navýšení o 1 přednášku. Realizace interaktivních workshopů se zástupci klíčových zaměstnavatelů, realizace 1. ročníku kariérního dne počáteční hodnota: nerealizováno cílová hodnota: 4 worshopy s klíčovými zaměstnavateli, 1 celouniverzitní karierní den v LS Nadále probíhá spolupráce se zaměstnavateli nejen v regionu, ale také dle profesního zaměření jednotlivých oborů SU. Proběhly 4 workshopy na půdě SU. Úspěšně proběhl 1. ročník Dne kariéry na SU. Celkem se zapojilo 30 zástupců jedenácti klíčových zaměstnavatelů (Siemenst, Tieto, Park inn by Radisson hotel, Profesia CZ a další). )15(

16 Slezská univerzita v Opavě Práce s nadanými studenty. Podpora a propagace výstupů nadaných studentů SU. Organizace přednášek, prezentací, vystoupení, PR, prezentační akce pro veřejnost a potenciální zaměstnavatele. počáteční hodnota: nepodpořen žádný student cílová hodnota: podpořit 3 nadané studenty Byli podpořeni 3 nadaní studenti SU (Počítačová fyzika, 2 x Tvůrčí fotografie). Rozšíření služeb pro uchazeče a studenty se SVP počáteční hodnota: standardní služby pro studenty se SVP cílová hodnota: rozšíření informovanosti o přístupnosti SU pro uchazeče se SVP, rozšíření služeb pro studenty se SVP s ohledem na jejich vyšší počet a širší spektrum jejich potřeb. Probíhá pravidelné informování uchazečů se SVP o přístupnosti studia na jednotlivých oborech SU. Celkem tis. Kč neinvestičních prostředků Práce s talentovanou mládeží (hl. řešitel Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.) Síť spolupracujících pedagogů SŠ Stávající síť (Mendelovo gymnázium v Opavě, Slezské gymnázium v Opavě, OA se SOŠ logistická Opava, Strojní škola průmyslová a umělecká Opava, Střední zdravotní škola Opava) byla rozšířena o dvě školy: Matiční gymnázium Ostrava, Mendelova střední škola Nový Jičín. Elektronické kurzy jako podpora práce s talentovanou mládeží V prostředí aplikace Moodle byly zprovozněny dva elektronické kurzy, kde žáci získaly přístupy přes klíč a mohou v distanční formě studovat odbornou problematiku. Uspořádat 5 tvůrčích dílen pro žáky Bylo uspořádáno pět dílen na témata: Propojení objektů v kancelářských aplikacích, Tvorba webových aplikací, Programování hrou, Moderní technologie ve výuce přírodních věd, Výchova ke zdraví. Uspořádat 10 seminářů pro žáky Matematické odborné semináře v počtu 5 (počet žáků 76), Odborné semináře odborníků na FVP se zaměřením na profesní obory a odborné vědecké práce v počtu 5 (počet žáků 153). Uspořádat 5 workshopů pro pedagogy Celkem bylo uspořádáno 5 akcí pro pedagogy škol (celkem 54 pedagogů). Akademičtí pracovníci seznámili zájemce s tématy: Jak psát odborné texty, citační norma a plagiát, práce s informačními zdroji na internetu, elektronické knížky a tablety. )16(

17 Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok 2014 Elektronické kurzy jako podpora práce s talentovanou mládeží počáteční hodnota: 0 cílová hodnota: 2 Na adrese jsou zprovozněny dva kurzy jako podpora pro distanční vzdělávání zájemců o informatické a sociologické obory. Uspořádání tvůrčích dílen na vybraná odborná témata počáteční hodnota: 3 cílová hodnota: 8 Bylo uspořádáno pět dílen na témata: Propojení objektů v kancelářských aplikacích, Tvorba webových aplikací, Programování hrou, Moderní technologie ve výuce přírodních věd, Výchova ke zdraví. Síť pedagogů středních škol počáteční hodnota: Stávající síť cílová hodnota: Doplněná síť Síť doplněna o dvě školy. Odborné semináře pro studenty a žáky škol počáteční hodnota: 10 cílová hodnota: 20 Matematické odborné semináře v počtu 5 a odborné semináře se zaměřením na profesní obory v počtu 5. Odborné workshopy pro pedagogy středních škol počáteční hodnota: 2 cílová hodnota: 7 Uspořádáno přes síť celkem 5 akcí. Celkem 300 tis. Kč neinvestičních prostředků Prohloubení spolupráce s vybranými partnerskými středními školami Moravskoslezského kraje (hl. řešitel doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.) Zvýšit prostupnost mezi středními školami a Obchodně podnikatelskou fakultou Došlo ke zpracování podkladů pro střední školy, včetně příručky o fakultě pro budoucí studenty. )17(

18 Slezská univerzita v Opavě Zvýšit informovanosti o fakultě mezi studenty partnerských středních škol Vznikla webová aplikace s názvem Průvodce prváka, proběhly dny otevřených dveří na fakultě, včetně různých přednášek, tematicky zaměřených soutěží. Přednášky pedagogů na partnerských středních školách počáteční hodnota: 0 cílová hodnota: 8 Proběhlo 16 přednášek pro 402 studentů. Realizace tematicky zaměřených soutěží počáteční hodnota: 0 cílová hodnota: 4 Celkem bylo zasláno 56 prací, vyhlášení výherců bylo vyhlášeno Zpracování a rozšíření nabídky virtuální univerzity počáteční hodnota: 24 cílová hodnota: 28 Proběhla aktualizace stávajících kurzů, bylo vytvořeno nové video a 3 nové kurzy a jedno rozšíření stávajícího kurzu. Vznik příručky pro budoucí studenty prvních ročníků počáteční hodnota: 0 cílová hodnota: 1 Příručka pro budoucí studenty je k dispozici na webu fakulty v záložce studenti. Celkem 200 tis. Kč neinvestičních prostředků. )18(

19 Vyhodnocení Institucionálního plánu pro rok Propagace a marketing Garant: prorektorka pro studijní a sociální záležitosti, PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D tis. Kč Inovace a integrace webové prezentace univerzity Byla provedena SEO analýza webových stránek SU. Na jejím základě pak byl vytvořen návrh inovace webové prezentace a návrh realizace strategie linkbuildingu s cílem získat dostatek kvalitních zpětných odkazů. Webové stránky jsou propojeny se sociálními sítěmi facebook, google plus, twitter, youtube. Inovace a prezentace univerzity pro veletrhy vzdělávání Byla vytvořena moderní vizuální podoba expozice SU pro veletrhy vzdělávání, která je propojena s komunikačními kanály. Expozice je propojená s technickými prvky e-prezentace a doprovodným programem. Prohloubení oblasti media relations formou tematických stran v tištěných periodicích s důrazem na aktuální přílohy věnované vzdělávání Došlo k rozšíření prezentace SU v tištěných mediích mimo Moravskoslezský kraj prostřednictvím tematických stran a využitím aktuálních příloh Vzdělávání ve vydáních nejen v MSK, ale i v Olomouckém a Zlínském kraji. Překlad promomateriálů do anglického jazyka Byly vytvořeny elektronické a tištěné leaflety prezentující možnosti studia na SU. Tvorba videodokumentace pro účely prezentace univerzity Bylo vytvořeno 13 nových videí mapujících aktivity SU. Tato videa byla umístěna na youtube kanálu SU https://www.youtube.com/sluopava. Inovace a integrace webové prezentace počáteční hodnota: stávající webová prezentace SU cílová hodnota: integrace všech dílčích platforem, využití moderních prostředků a systémových a grafických aplikací Byla inovována webová prezentace SU, která je plně integrována. Webové stránky jsou propojeny se sociálními sítěmi. Inovace prezentace univerzity pro veletrhy vzdělávání počáteční hodnota: stávající prezentace pro veletrhy vzdělávání cílová hodnota: dynamická prezentace integrovaná s dalšími komunikačními prostředky SU Byla vytvořena moderní vizuální podoba expozice SU a vytvořen moderní výstavní fundus. )19(

20 Slezská univerzita v Opavě Prohloubení oblasti media relations formou tematických stran v tištěných periodicích s důrazem na aktuální přílohy věnované vzdělávání počáteční hodnota: 26 tematických stran převážně v denících MSK kraje cílová hodnota: rozšíření také mimo MSK kraj prostřednictvím tematických stran a využitím aktuálních příloh vzdělávání Došlo k rozšíření prezentace v tištěných mediích nejen v Moravskoslezském, ale i ve Zlínském a Olomouckém kraji v tematických přílohách Vzdělávání. Rovněž bylo inzerováno v Učitelských novinách. Překlad promomateriálů do anglického jazyka počáteční hodnota: 0 cílová hodnota: vytvoření elektronických a tištěných výstupů Ukazatel byl naplněn, byly vytvořeny elektronické i tištěné informační letáky. Tvorba videodokumentace pro účely prezentace univerzity počáteční hodnota: stávající videokanál cílová hodnota: vytvoření 10 videí mapujících život univerzity Bylo vytvořeno a umístěno na youtube kanál 13 videí ze života SU. Ukazatel byl překročen, jelikož bylo natočeno 13 videí místo plánovaných 10. Celkem tis. Kč neinvestičních prostředků (běžné finanční prostředky na přípravu a rozšíření oblasti propagace a marketingu). )20(

Slezská univerzita v Opavě. Institucionální plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2014

Slezská univerzita v Opavě. Institucionální plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2014 Slezská univerzita v Opavě Institucionální plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2014 Opava, říjen 2013 Obsah Institucionální plán na rok 2014 Úvod 5 Informační a komunikační technologie 6 Mezinárodní

Více

Slezská univerzita v Opavě. Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013

Slezská univerzita v Opavě. Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013 Slezská univerzita v Opavě Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013 Opava, říjen 2012 Obsah Institucionální rozvojový plán na rok 2013 Úvod 5 Informační a komunikační technologie

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Slezská univerzita v Opavě. Institucionální plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2015

Slezská univerzita v Opavě. Institucionální plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2015 Slezská univerzita v Opavě Institucionální plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2015 Opava, říjen 2014 Obsah Institucionální plán na rok 2015 Úvod 5 Informační a komunikační technologie 6 Mezinárodní

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Slezská univerzita v Opavě. Vyhodnocení Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013

Slezská univerzita v Opavě. Vyhodnocení Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013 Slezská univerzita v Opavě Vyhodnocení Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013 Opava, červen 2014 Obsah Institucionální rozvojový plán na rok 2013 Úvod 5 Informační a komunikační

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Propojení univerzitního prostředí s trhem práce Garant aktivity Ing.

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Institucionální plán Filozofická fakulta JU

Institucionální plán Filozofická fakulta JU Institucionální plán Filozofická fakulta JU 2014 Institucionální plán FF JU č. 1 Zahájení činnosti univerzitního nakladatelství (průřezový, PO1) č. 2 Rozvoj vzdělávací činnosti na Filozofické fakultě JU

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2015 1. Kvalita a relevance EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2013: projednala

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 IRP 2012 na FROV JU Rozpočet celkem: 2 388 800,- Kč (čerpáno 2 383 739,- Kč) P 03: Projektové řízení VaV záměrů FROV JU garant: doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. P 07: Posílení

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Slezská univerzita v Opavě. Vyhodnocení Institucionálního rozvojového plánu Slezské univerzity v Opavě na rok 2012

Slezská univerzita v Opavě. Vyhodnocení Institucionálního rozvojového plánu Slezské univerzity v Opavě na rok 2012 Slezská univerzita v Opavě Vyhodnocení Institucionálního rozvojového plánu Slezské univerzity v Opavě na rok 2012 Opava, červen 2013 Úvod Institucionální rozvojový plán na rok 2012 Dokument Institucionální

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA KARLOVA PRAHA LÉKAŘSKÁ FAKULTA PLZEŇ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ, FAKULTA EKONOMICKÁ Program: Podprogram: Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu 6. Program

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia CZ.1.07/2.2.00/28.0104 Hradec Králové 29. 1. 2015 Program konference Představení

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2012 /po změnách a navýšení/ Východiska pro zpracování institucionálního rozvojového plánu jsou Dlouhodobý záměr

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok 2004. Závěrečná zpráva projektu Č. 253/2004. 2 na podporu rozvoje internacionalizace

Rozvojové programy MŠMT na rok 2004. Závěrečná zpráva projektu Č. 253/2004. 2 na podporu rozvoje internacionalizace Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 253/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram c),

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě Matematický ústav v Opave, Na Rybnícku 626/1, 746 01 Opava, Ceská republika Materiál byl schválen Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 5. 10. 2015. Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2014. Ústí nad labem, leden 2014

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2014. Ústí nad labem, leden 2014 FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2014 2014 Ústí nad labem, leden 2014 014 Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 2012 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta

Více

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015 Institucionální plán Západočeské univerzity v Plzni na rok 2015 Plzeň, říjen 2014 Úvod Tento dokument obsahuje institucionální plán rozvoje univerzity pro kalendářní rok 2015. Navazuje na roční aktualizaci

Více

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 Realizované klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 01 Inventarizace vstupů pro speciální vzdělávání Období realizace klíčové aktivity 1/3/2010-30/4/2010 Podrobný

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ

INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ PROJEKT OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0178 Doc. PhDr. Dagmar MASTILIAKOVÁ, PhD. RN ÚSTAV 0ŠETŘOVATELSTVÍ, FVP SU V OPAVĚ Školení akademiků

Více

PR a ICT podpora v projektu

PR a ICT podpora v projektu PR a ICT podpora v projektu Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání CSŘ SVČ Kroměříž, 21.11.2008 Radek Maca INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev Vnitřní oponentní řízení rozvojových projektů ZČU 2010 Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň Řešitel: Vjačeslav Georgiev 25. ledna 2011 CÍLE PROJEKTU v roce 2010 Mobility studentů. Plánován

Více

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 5. 2015 Předkládá: Ing. Martin Pelikán, Ph.D. děkan PEF ČZU v Praze Název materiálu:

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Inovace ekonomických předmětů

Inovace ekonomických předmětů Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovace ekonomických předmětů Sborník z konference projektu Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2015. Přerov projednáno a schváleno Akademickou radou

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 (Projednáno Akademickou radou dne 4.4.2014) 1 1. Úvod Aktualizace

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více