Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, Vsetín, IČ0: SMĚRNICE číslo QS PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ"

Transkript

1 Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, Vsetín, IČ0: Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS Vydání: 1 Účinnost od: Přepis: Počet stran: Počet příloh: 13 4 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Obsah: Titulní list Záznam o seznámení Účel a cíl směrnice Oblast platnosti Vymezení základních pojmů, zkratky Definice, pojmy Zkratky Odpovědnost a pravomoci Matice odpovědnosti Popis činností a postupů Přípravná fáze Realizace projektu Sledování rozpočtu projektu Hodnotící fáze Záznamy a dokumentace Záznamy Dokumentace Odkazy, související předpisy a dokumentace Předpisy a související dokumentace Aktualizace směrnice Revize Přílohy... 3 Rozdělovník: 1x Útvar interního auditu v listinné zaměstnanci města Vsetín, zaměstnanci SPKP v elektronické podobě Zpracoval Ověřil Ověřil Schválil Schválil Odbor Kancelář starosty Finanční odbor SPKP pro Městský úřad pro Městskou policii Funkce Manažer jakosti Vedoucí odboru Ředitel Tajemník Starosta Jméno St. Kocourek Matochová Jana Kučný Martin Ing. Milan Půček Jiří Čunek Datum Podpis Revize: Strana 1 (celkem 13)

2 Záznam o seznámení Potvrzuji seznámení s organizační směrnicí Města Vsetín č., Projektové řízení: FUNKCE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DATUM, PODPIS Revize: strana 2 (celkem 13)

3 1. Účel a cíl směrnice Účelem této směrnice je zajištění jednotného řízení projektů městem Vsetín. 2. Oblast platnosti 2.1 Směrnice je určena pro vnitřní potřebu organizace Městský úřad, je závazná pro všechny zaměstnance Města Vsetín zařazených do MěÚ a Městské policie. Zaměstnanci Společnosti pro komunitní plánování, o.p.s. (dále jen SPKP) a Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. použijí směrnici v přiměřené míře. Povinnost nahlašovat informace o připravovaných projektech do evidence projektů dle bodu mají také příspěvkové organizace města a organizace zřízené nebo založené městem. 2.2 Směrnice nabývá účinnosti dne Vymezení základních pojmů, zkratky 3.1 Definice, pojmy Projekt: jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji. Výstup projektu: vedením požadované měřitelné cíle projektu. Měřitelné cíle se týkají obvykle termínu, nákladů projektu a zejména parametrů očekávané změny (kvalita, funkčnost, ) Řízení projektu a projektové řízení Rozumíme-li řízením projektu aktivity k realizaci jednoho projektu, lze projektovým řízením nazvat systém organizace práce, který umožňuje efektivní koordinaci více současných projektů v organizaci. Obecné charakteristiky projektu: - rozsáhlost a jedinečnost, - různorodost činností, - hodně vazeb, - omezené zdroje, - stres, - dynamičnost, Projekt je úspěšný, když: - je dokončen v plánovaném termínu, - nebyly podstatně překročeny náklady (peníze, lidé, nástroje), - bylo dosaženo cíle - výsledek je použitelný (kvalita, funkčnost). Časté příčiny neúspěchu projektu jsou: - základ projektu je nejasný (zadavatel, cíl, lidé, motivace, kompetence), - nemá dostatečnou podporu vedení, - nejasně definovaný cíl (začátek a konec), Revize: strana 3 (celkem 13)

4 - chyby v plánování a řízení projektu, - špatné plánovací techniky, - nedostatečná přizpůsobivost projektu měnícím se podmínkám, - nedostatečná pozornost věnovaná lidskému faktoru, - chybí odborné znalosti, - nesprávně vybraný koordinátor projektu, - drastické změny v průběhu projektu (koordinátor, cíl). Přípravný tým projektu: Tým odpovědný za přípravu projektu, dokumentaci, podklady, návrh činností v rámci projektu, termínů, nákladů, atd. viz bod 5.1, hlavně bod Realizační tým projektu: Tým odpovědný za samotnou realizaci projektu, postupuje dle časového plánu, stanovených úkolů, nákladů. viz bod 5.2 Krycí list: Je součástí evidence projektu. Je vystaven pro externí (viz příloha č. 3) i interní (viz příloha č. 4) projekty. 3.2 Zkratky SPKP Společnost pro komunitní práci, o.p.s. VFO vedoucí finančního odboru KO koordinátor projektu SeTaj sekretariát tajemníka 4. Odpovědnost a pravomoci 4.1 Matice odpovědnosti Činnost Funkce Člen projekt. týmu Koordinátor projektu Realizátor projektu Tajemník VFO?? Vedení města RM SeTaj Vyhlášení a zapojení města do projektu (5.1.1) S O I P S Příprava projektu (5.1.3) S O P I Komunikace v rámci projektu (5.1.4) S O I Odměna projektovému týmu (5.1.5) P O Evidence projektů (5.1.6) S I O Závazky vznikající z projektu (5.1.7) O I S P Realizace projektu (5.2) S O P I Sledování rozpočtu projektu (5.3) S O I Hodnotící fáze (5.3) S O P I Legenda: P - pravomoc O - odpovědnost S - spolupráce I - informace Revize: strana 4 (celkem 13)

5 5. Popis činností a postupů 5.1 Přípravná fáze Vyhlášení a zapojení města do projektu a) Interní projekty zapojení města do konkrétního projektu projednává vedení města, které zároveň projednává koordinátora projektu. Krycí list k projektu schvaluje tajemník města (viz příloha č. 3). Následně je projekt zařazen do evidence projektů dle bodu b) Externí projekty myšlenku na zapojení do externího projektu schvaluje vedení města. Po zpracování úvodní dokumentace schvaluje zapojení do projektu rada města. V případě, že má projekt dopad na rozpočet města, je potřeba předložit do zastupitelstva návrh na rozpočtové opatření. I externí projekty mají krycí listy (viz příloha č. 4) a jsou evidovány dle bodu Postavení koordinátora a projektový (přípravný i realizační) tým Koordinátor projektu navrhuje tajemníkovi úřadu složení projektového týmu, tzn. zabezpečení lidských zdrojů nutných pro přípravu i realizaci projektu. Členy projektového týmu obvykle jsou : - člen odpovědný za textovou část projektu, - člen odpovědný za rozpočet projektu, - posouzení vlivu na životní prostředí (je-li součástí žádosti) - člen odpovědný za správu majetku, dokládají-li se majetkové vztahy - člen odpovědný za finanční analýzy - další členové dle požadavků projektů Jmenovaný koordinátor stojí v čele schváleného projektového týmu, je oprávněn požadovat součinnost všech zaměstnanců úřadu včetně zaměstnanců SPKP o.p.s Příprava projektu a) Interní projekty každý interní projekt je evidován na tzv. Krycím listu (viz příloha č. 3), ve kterém jsou uvedeny nejdůležitější informace související se projektem. b) Externí projekty koordinátor zpracuje podle náročnosti projektu harmonogram činností a po projednání s tajemníkem s ním seznámí projektový tým. Harmonogram je mimo členy projektového týmu předán vedení města. Harmonogram činností Seznámení s projektem, předání struktury žádosti případně odkaz na internetové stránky Zpracování textové části - Popsat rozsah projektu Odpovídá Kontrolní termín Konečný termín Revize: strana 5 (celkem 13)

6 - Sestavení seznamu činností - Odhad trvání každé aktivity - Výčet potřebných zdrojů - Sestavení projektového týmu + přiřazení rolí a odpovědností Zpracování rozpočtu projektu - Odhad nákladů pro dokončení každé aktivity - Výše případně spoluúčasti města Schválení projektu Zpracování ekonomické analýzy Stanovení kontrolních dnů Identifikace rizik, jejich vyhodnocení a ošetření Ověření úplnosti podkladů a podpisů, požadované formy žádosti, počtu vyhotovení Kompletace žádosti Předání žádosti Předání podkladů pro výplatu odměny Komunikace v rámci projektu Zahrnuje způsob shromažďování informací, jejich distribuci, harmonogram přípravy jednotlivých dokumentů a výstupů z projektu. Dále potom návrh projektu musí být uvedena matice odpovědnosti jednotlivých členů projektového týmu i pracovníků, kteří se na projektu nějakým způsobem podílejí Odměna projektovému týmu Výše odměny pro projektový (přípravný i realizační) tým je stanovena před zahájením přípravy projektu. Výši odměny stanovuje tajemník. Odměna je stanovena v závislosti na: - významu a přínosu pro město - výše přiznané dotace - náročnosti při zpracování žádosti Při stanovení výše odměny je přihlédnuto k tomu, zda na zpracování žádosti se podílí externí zpracovatel. Odměna je obvykle vyplácena ve dvou etapách: a) Externí projekty 0-30 % po předání žádosti v termínu a její zaregistrování % po přijetí projektu b) Interní projekty 50 % při dokončení projektu 50 % po vyhodnocovací fázi Stanovená odměna je předem rezervovaná ze mzdových prostředků. Rezervaci těchto prostředků vede finanční odbor. Ten zároveň sleduje závazky vůči zaměstnancům. Revize: strana 6 (celkem 13)

7 Návrh na rozdělení odměny projektovému týmu předkládá koordinátor tajemníkovi, který vyplacení odměny schvaluje. Odměna se vyplácí v nejbližším výplatním termínu. Podklad pro výplatu odměny: Název projektu Stanovená odměna celkem Odměna vyplácena po zaregistrování žádosti Projektový tým Navrhl Schválil Odměna vyplácena po přijetí projektu Projektový tým Navrhl Schválil Dne Dne Dne Dne Evidence projektů Evidenci databanku všech projektů (externích i interních) vede sekretariát tajemníka. Formulář, který slouží k evidenci projektů, viz příloha č. 1 (externí) a příloha č. 2 (interní). Všechny připravované projekty jsou rovněž evidovány v tabulce z porad vedoucích odborů. Tabulka obsahuje název projektu, údaje o koordinátorovi projektu, program, v rámci kterého je projekt podáván a termín podání projektu Závazky vznikající z projektu Při schvalování projektu musí být jasně vymezeny všechny závazky města spojené s realizací projektu, tzn. že v každém projektu je potřeba jasně vymezit a stanovit úkoly, ke kterým se město zavazuje, např. zástava majetku, vznik udržitelných míst apod. 5.2 Realizace projektu Ještě před samotným schválením projektu budou určeny tzv. kontrolní dny. Při těchto kontrolních dnech bude ověřováno zejména, jestli nedochází k překračování naplánovaného rozpočtu a zda jsou aktivity plněny ve schválených termínech. Samotná realizace projektu začíná jeho schválením a nastolením jasných odpovědností za realizaci. V případě, že je realizační tým odlišný od týmu přípravného, stanovuje složení realizačního týmu tajemník. Odstartování realizace projektu vychází ze schváleného časového plánu, podle něhož realizační tým porovnává dosažené výsledky, řeší vzniklé odchylky a podává zprávy vrcholovému managementu. Krycí list projektu (viz přílohy č. 3 a 4) obsahuje klíčové termíny spojené s realizací projektu. Revize: strana 7 (celkem 13)

8 5.3 Sledování rozpočtu projektu Odpovědnost za rozpočet projektu nese příslušný vedoucí odboru, do jehož kapitoly byla částka na projekt zařazena. 5.4 Hodnotící fáze Realizační tým při ukončení projektu připraví podklady týkající se porovnání výsledků s předem stanovenými cíly. U interních projektů jsou podklady předkládány tajemníkovi. U externích projektů jsou podklady předloženy ve stanoveném termínu na příslušný orgán. 6. Záznamy a dokumentace 6.1 Záznamy Záznamy vyplývající z činností uvedených v této směrnici jsou: Identifikace dokumentu Název dokumentu QF Databanka externích projektů QF Databanka interních projektů Uložení dokumentu Místo Doba SeTaj SeTaj 5 let I Zpracovatel dokumentu Kód přístupu SeTaj SeTaj 5 let I QF Krycí list externích projektů KO SeTaj 5 let I QF Krycí list interních projektů KO SeTaj 5 let I Legenda I = interní E = externí Poznámka: Přístup k I mají pracovníci SPKP a dalších organizací 6.2 Dokumentace Za archivaci dokumentace plynoucí z této směrnice je odpovědný ředitel SPKP. 7. Odkazy, související předpisy a dokumentace 7.1 Předpisy a související dokumentace Interní předpisy: QS Zadávání veřejných zakázek QS Nakupování a výběr dodavatelů QS Vnitřní platový předpis QS Organizační řád Revize: strana 8 (celkem 13)

9 7.2 Aktualizace směrnice 8. Revize Směrnice musí po stránce věcné i obsahové odpovídat aktuálnímu stavu a včas reagovat na vnitřní i vnější změny. Aktualizaci je nutné provést při: a) změně právních norem b) změně způsobu postupu činností Za aktuálnost směrnice odpovídá MJ. Revize č. List č. Popis změny Datum revize Provedl Podpis 9. Přílohy Příloha č. 1 Databanka externích projektů formulář č. QF str. č. 10 Příloha č. 2 Databanka interních projektů formulář č. QF str. č. 11 Příloha č. 3 Krycí list externích projektů formulář č. QF str. č. 12 Příloha č. 4 Krycí list interních projektů formulář č. QF str. č. 13 Revize: strana 9 (celkem 13)

10 Evid. č. Organizační směrnice QS Příloha č. 1 Databanka externích projektů Název projektu Program dotační tituly (evropské, státní) Koordiátor Termín podání Spoluúčast města Celkový finanční objem Revize: Strana 10 (celkem 13)

11 Evid. č. Organizační směrnice QS Příloha č. 2 Databanka interních projektů Název projektu Koordiátor Datum zahájení Datum ukončení Datum vyhodnocení Celkový finanční objem Revize: strana 11 (celkem 13)

12 -03 Příloha č. 3 Krycí list externích projektů A) Název a číslo externího projektu: B) Dotační titul C) Cíl projektu D) Výstupy: č. Popis výstupu E) Koordinátor projektu a tým Koordinátor: Tým: F) Termíny - zahájení projektu - konečný termín - kontrolní termíny G) Rozpočet projektu - celkem: - dotace: - případná spolúůčast města: H) Rizika I) Požadavky týmu J) Schválení projektu Ve Vsetíně, dne: Ing. Milan Půček, MBA Revize: Strana 12 (celkem 13)

13 -04 Příloha č. 4 Krycí list interních projektů A) Název a číslo interního projektu: B) Cíl projektu C) Výstupy: č. Popis výstupu D) Koordinátor projektu a tým Koordinátor: Tým: E) Termíny - zahájení projektu - konečný termín - kontrolní termíny F) Zdroje v (vyjma odměn) - požadavky na externí poradenství: - požadavky na vybavení: - odhadované závazky do budoucna: G) Rizika H) Odměna 1. Při dodržení výstupů v dohodnutých termínech pro koordinátora + tým celkem (1/2) 2. Po zavedení do praxe a ověření funkčnosti (1/2) I) Požadavky týmu J) Schválení projektu Ve Vsetíně, dne: Ing. Milan Půček, MBA Revize: strana 13 (celkem 13)

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN Organizační směrnice č. QS 63-02 QF 63-02-01 Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ0: 00304450 SMĚRNICE číslo QS 63-02 Výtisk č.: 0 Vydání: 1 Účinnost od: 2002-09-01 Přepis:

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH ANEB DALŠÍ KRŮČEK KE KVALITĚ V ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Ing. Milan Půček,

Více

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna Projektové řízení pro administraci dotace Mgr. Milan Struna Obsah prezentace - Definice projektu - Dotační projekt - Projektové řízení v organizaci - Projektový tým organizace - Projektový tým role v administraci

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

Celkový předpokládaný počet jednotek v rámci plnění veřejné zakázky. 1 ks 4 914 000 1 ks 4 914 000 982 800 5 896 800

Celkový předpokládaný počet jednotek v rámci plnění veřejné zakázky. 1 ks 4 914 000 1 ks 4 914 000 982 800 5 896 800 ALLEXIS KALKUKACE NABÍDKOVÉ CENY P o ř. č. Předmět plnění veřejné zakázky Jednotka plnění Cena v Kč bez DPH za jednotku plnění veřejné zakázky Celkový předpokládaný počet jednotek v rámci plnění veřejné

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

Vstupní analýza projektového řízení pro projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová

Vstupní analýza projektového řízení pro projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová Vstupní analýza projektového řízení pro projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová Zpracovatel: ATTN Consulting s.r.o. A-21, spol. s r.o. Verze: 2 Datum: 28. 2.2014 Stránka

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Pravidla řízení Projektu Zvýšení

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ročník 2014 2/2014 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 28. 5. 2014, o postupu při zadávání veřejných zakázek Účinnost ode dne 9. 6. 2014

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

Projektové řízení Fáze II.

Projektové řízení Fáze II. Projektové řízení Fáze II. Zpracování metodiky řízení projektů na úřadě Zadavatel: Město Tišnov Datum vytvoření: 14. 6. 2011 Projekt Nastavení systému projektového a procesního řízení na MěÚ Tišnov r.č.

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Vedoucí projektu: Ing. Ivana Foldynová 2014 Tato studie byla vytvořena v rámci

Více

Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky. Zavedení procesního řízení

Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky. Zavedení procesního řízení Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky Zavedení procesního řízení Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky Zadavatel je příjemcem finanční podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Závěrečný výstup projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje reg.č. CZ.1.04/4.1.00/42.00012 Projektové řízení obecně Pojetí projektu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Informační koncepce. podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje. Verze 1.2 (platná od 01/2011)

Informační koncepce. podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje. Verze 1.2 (platná od 01/2011) Informační koncepce podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje Verze 1.2 (platná od 01/2011) Zpracoval CORTIS Consulting s.r.o. Ing. Tomáš Kuba Ing. Tomáš Hrabík Schválil Ing. Václav Koudele

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více